Raport.

ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Dane skonsolidowane Przychody ze sprzeda?y 233 459 220 614 54 846 50 498 Zysk brutto ze sprzeda?y 3 754 4 917 882 1 125 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -11 647 -7 586 -2 736 -1 736 Zysk (strata) brutto -13 992 -6 869 -3 287 -1 572 Zysk (strata) netto -12 144 -6 106 -2 853 -1 398 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej -11 707 -5 658 -2 750 -1 295 Zysk netto przypadaj?cy na jedn? akcj? -0,51 -0,25 -0,12 -0,06 Liczba akcji na koniec okresu (sztuki) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -65 839 -48 863 -15 468 -11 185 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 39 804 -6 151 9 351 -1 408 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 6 827 -8 646 1 604 -1 979 Przep?ywy pieni??ne netto (razem) -19 208 -63 660 -4 513 -14 572 Wybrane pozycje bilansu Stan na dzie? 30.09.2017 Stan na dzie? 31.12.2016 Stan na dzie? 30.09.2017 Stan na dzie? 31.12.2016 Aktywa razem 389 995 363 373 90 505 82 137 Zobowi?zania razem 192 907 154 091 44 767 34 831 Zobowi?zania d?ugoterminowe 28 117 25 823 6 525 5 837 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 164 790 128 268 38 242 28 994 Kapita? w?asny przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 197 539 209 296 45 842 47 309 Kapita? w?asny razem 197 088 209 282 45 738 47 306 Kapita? podstawowy 5 758 5 758 1 336 1 302 Dane jednostkowe Przychody ze sprzeda?y 212 280 197 564 49 871 45 222 Zysk brutto ze sprzeda?y 2 771 3 257 651 746 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -9 872 -6 745 -2 319 -1 544 Zysk (strata) brutto -11 748 -5 667 -2 760 -1 297 Zysk netto za okres -9 851 -4 831 -2 314 -1 106 Liczba akcji na koniec okresu (sztuki) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -65 270 -47 604 -15 334 -10 896 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 39 652 -6 181 9 315 -1 415 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 6 935 -9 478 1 629 -2 169 Przep?ywy pieni??ne netto (razem) -18 683 -63 263 -4 390 -14 480 Wybrane pozycje bilansu Stan na dzie? 30.09.2017 Stan na dzie? 31.12.2016 Stan na dzie? 30.09.2017 Stan na dzie? 31.12.2016 Aktywa razem 366 021 344 332 84 942 77 833 Zobowi?zania og??em 166 299 134 709 38 593 30 450 Zobowi??ania d?ugoterminowe 26 509 24 518 6 152 5 542 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 139 790 110 191 32 441 24 908 Kapita? w?asny 199 722 209 623 46 349 47 383 Kapita? podstawowy 5 758 5 758 1 336 1 302

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Grupa Kapitałowa ZUE
  SKONSOLIDOWANY RAPOR T KWARTALNY
  ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 201 7 ROKU
  Kraków, 7 listopada 201 7  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  2
  Zawartość skonsolidowanego raportu kwartalnego :
  I. Wybrane d ane finansowe Grupy Kapitałowej ZUE
  II. Skrócone skon solidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE
  wraz z informacją dodatkową i objaśnienia mi
  III. Wybrane dane finansowe ZUE S.A.
  IV. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ZUE S.A. wraz z informacją dodatkową
  i objaśnieniam i  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  3
  Stosowane skróty i oznaczenia:
  ZUE, Spółka ,
  Emitent
  ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000135388, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla
  Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, kapitał zakładowy 5 75U 520,75 PLN, wpłacony w całości.
  Podmiot dominujący Grupy Kapitałowej ZUE.
  BPK Poznań Biuro Projekt ów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana
  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332405, akta rejestrowe
  prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
  Wydział Gospodarczy, k apitał zakł adowy S 86T 600 PLN, wpłacony w całości.
  Podmiot zależny od ZUE.
  Ra ilway gft Rai lway gft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000532311, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd
  Rejonowy dla Krakow a – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 300 000 PLN, wpłacony w całości.
  Podmiot zależny od ZUE.
  RTg Railway Technology International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do
  Krajowego Rejest ru Sądowego pod numerem KRS 0000397032, akta rejestrowe
  prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 22S 000 PLN, wpłacony
  w całości.
  Podmiot zależny od ZUE.
  RTg Germany
  Railway Technology International Germany GmbH z siedzibą w Görlitz J Niemcy ,
  zarejestrowana w niemieckim rejestrze przedsiębiorców (niem. Handelsregister B, HRB)
  prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Dreźnie (niem. Amtsgericht Dresden) pod
  numerem HRB 36690. Kapitał zakładowy 25 000 EUR, wpłacony w całości.
  Podmiot zależny od Railway Technology International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  Grupa ZUE, Grupa,
  Grupa Kapitałowa
  Grupa Kapitałowa ZUE, w skład której na dzień bilansowy wchodzą: ZUE, BPK Poznań,
  Ra ilway gft, RTI, RTI GermanyL
  PLl , zł
  Złoty polski
  EUp
  USb
  Euro
  Dolar amerykański
  ksh
  Ustawa Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017 poz. 1577 G
  Dane o wysokości kapitałów zakładowych są podane według stanu na dzień 30 września 2017 roku.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  4
  SPIS TREŚCI
  I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZUE -------------------------------- -------------------------------- --------- 7
  II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZUE --------------------- 8
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów -------------------------------- ------------------------ 8
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej -------------------------------- ---------------------------- 9
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych -------------------------------- ------------- 10
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych -------------------------------- -------------------- 11
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej ZUE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 12
  1. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 12
  2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej --------------------- 12
  3. Istotne zasady rachunkowości -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------- 13
  4. Zmiany w wielkościach szacunkowych -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------- 14
  Informacje operacyjne -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 15
  5. Skład Grupy Kapitałowej -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- - 15
  6. Jednostki podlegające konsolidacji -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 16
  7. Opis zmian w strukturze Grupy w 2017 roku wraz ze wskazaniem ich skutków -------------------------------- ----------- 16
  8. Działalność Grupy Kapitałowej ZUE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 16
  9. Rynki sprzedaży -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------- 17
  10. Portfel zamówień -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 20
  11. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie sprawozdawczym -------------------------------- -------- 21
  12. Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- 21
  13. Istotne wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego -------------------------------- -------------------------------- ---- 27
  14. Informacje o gwarancjach, poręczeniach i limitach kredytowych -------------------------------- -------------------------------- -- 28
  15. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej ZUE ------------------------------ 29
  16. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki ------- 30
  17. Ryzyka, które w ocenie Grupy Kapitałowej ZUE mogą mieć wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w
  kolejnych okresach -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 30
  18. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Grupy Kapitałowej ZUE ----------------------------- 32
  19. Cele strategiczne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------- 32
  Informacje korporacyjne -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- 34
  20. Władze ZUE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 34
  21. Struktura kapitału zakładowego -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 35
  22. Akcje własne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------- 35
  23. Struktura akcjonariatu -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 35
  24. Akcje oraz uprawnienia w posiadaniu osób zarządzających oraz nadzorujących -------------------------------- --------- 36
  25. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Emitenta -------------------------------- -------------------------------- ---------------------- 36
  26. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spł aty dłużnych i kapitałowych własnych papierów wartościowych
  36
  27. Informacja dotycząca dywidendy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------- 36
  Informacje finansowe -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 37
  28. Omówienie wyników finansowych -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 37
  29. Stanowisko zarząd u ZUE odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników finansowych -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------- 39
  30. Przychody -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------ 40
  31. Pozostałe przychody operacyjne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 40
  32. Pozostałe koszty operacyjne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 41
  33. Przychody finansowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 41
  34. Koszty finansowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 42
  35. Podatek dochodowy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------- 42
  36. Rzeczowe aktywa trwałe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- - 45
  37. Nieruchomości inwestycyjne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 46


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  5
  38. Wartość firmy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 47
  39. Pozostałe aktywa finansowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 47
  40. Zapasy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 47
  41. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności -------------------------------- -------------------------------- ------ 48
  42. Kredyty, pożyczki otrzymane i inne żródła finansowania -------------------------------- -------------------------------- --------------- 49
  43. Rezerwy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- 49
  44. Kaucje z tytułu umów o budowę -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 50
  45. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania -------------------------------- ---------------------------- 50
  46. Działalność zaniechana -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 50
  47. Inwestycje w aktywa trwałe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------- 50
  48. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 51
  49. Transakcje z podmiotami powiązanymi -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 53
  50. Postępowania sądowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 54
  51. Aktywa i zobowiązania warunkowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 56
  Zatwierdzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego -------------------------------- -- 57
  III. WYBRANE DANE FINANSOWE ZUE S.A. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 59
  IV. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZUE S.A. -------------------------------- ----------------------- 60
  Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów -------------------------------- -------------------------- 60
  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej -------------------------------- ------------------------------ 61
  Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych -------------------------------- ----------------- 62
  Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych -------------------------------- ------------------------ 63
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ZUE ---- 64
  1. Informacje ogólne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 64
  2. Platforma zastosowanych Międzynarodo wych Standardów Sprawozdawczości Finansowej --------------------- 65
  3. Istotne zasady rachunkowości -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------- 66
  4. Zmiany w wielkości ach szacunkowych -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------- 67
  5. Przychody -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------ 67
  6. Pozostałe przychody operacyjne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 67
  7. Pozostałe koszty operacyjne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 68
  8. Przychody finansowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 68
  9. Koszty finansowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 69
  10. Podatek dochodowy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------- 69
  11. Rzeczowe aktywa trwałe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- - 72
  12. Nieruchomości inwestycyjne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 73
  13. Wartość firmy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 74
  14. Pozostałe aktywa finansowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 74
  15. Zapasy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 74
  16. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności -------------------------------- -------------------------------- ------ 75
  17. Kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania -------------------------------- -------------------------------- --------------- 75
  18. Rezerwy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- 76
  19. Kaucje z tytułu umów o budowę -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 76
  20. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania -------------------------------- ---------------------------- 77
  21. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności ZUE -------------------------------- --------------------------- 77
  22. Działalność zaniechana -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 77
  23. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych własnych papierów wartościowych
  77
  24. Informacja dotycząca dywidendy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------- 77
  25. Inwestycje w aktywa trwałe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------- 77
  26. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych w ZUE -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 78
  27. Transakcje z podmiotami powiązanymi ZUE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 79
  28. Postępowania sądowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 80
  29. Aktywa i zobowiązania war unkowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 81
  Zatwierdzenie skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego -------------------------------- ------ 82


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  6
  Grupa Kapitałowa ZUE
  SKRÓCONE SKONSOLIDOW ANE SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE
  ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZ EŚNIA 2017 ROKU
  Kraków, 7 listopada 201 7  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  7
  I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZUE
  Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w przeliczeniu na euro:
  Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów w przelicz eniu na euro:
  Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na euro:
  Zasady przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych na euro:
  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
  Aktywa trwałe 159 059 36 912 143 917 32 531
  Aktywa obrotowe 230 936 53 593 219 456 49 606
  Aktywa razem 389 995 90 505 363 373 82 137
  Kapitał własny 197 088 45 738 209 282 47 306
  Zobowiązania długoterminowe 28 117 6 525 25 823 5 837
  Zobowiązania krótkoterminowe 164 790 38 242 128 268 28 994
  Pasywa razem 389 995 90 505 363 373 82 137
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 233 459 54 846 220 614 50 498
  Koszt własny sprzedaży 229 705 53 964 215 697 49 372
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 754 882 4 917 1 125
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 647 -2 736 -7 586 -1 736
  Zysk (strata) brutto -13 992 -3 287 -6 869 -1 572
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -12 144 -2 853 -6 106 -1 398
  Suma całkowitych dochodów -12 194 -2 865 -6 093 -1 395
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej -65 839 -15 468 -48 863 -11 185
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej 39 804 9 351 -6 151 -1 408
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej 6 827 1 604 -8 646 -1 979
  Przepływy środków pieniężnych netto, razem -19 208 -4 513 -63 660 -14 572
  Środki pieniężne na początek okresu 62 717 14 177 172 334 40 440
  Środki pieniężne na koniec okresu 43 101 10 002 108 918 25 259
  30-09-2017 30-09-2016
  Okres zakończony Okres zakończony Pozycje sprawozdawcze Przyjęty kurs walutowy Wartośc kursu
  walutowego
  Wartość kursu
  walutowego
  Wartość kursu
  walutowego
  30-09-2017 31-12-2016 30-09-2016
  Pozycje aktywów i pasywów Średni kurs obowiązujący na
  dzień bilansowy 4,3091 4,4240 4,3120
  Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
  przepływów pieniężnych
  Średnia arytmetyczna
  średnich kursów NBP
  ustalonych na ostatni dzień
  każdego zakończonego
  miesiąca okresu
  4,2566 4,3757 4,3688
  Pozycja „Środki pieniężne na początek okresu” oraz
  „Środki pieniężne na koniec okresu” w rachunku
  przepływów pieniężnych
  Średni kurs obowiązujący na
  dzień bilansowy 4,3091 4,4240 4,3120


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  8
  II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZUE
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  (dane w tys. PLN)
  Działalność kontynuowana Nota nr
  Okres 9 miesięcy
  zakończony
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  Okres 9 miesięcy
  zakończony
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  30-09-2017 30-09-2017 30-09-2016 30-09-2016
  Przychody ze sprzedaży 30 233 459 125 616 220 614 92 840
  Koszt własny sprzedaży 229 705 116 043 215 697 93 470
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 754 9 573 4 917 -630
  Koszty zarządu 15 499 5 140 15 033 4 408
  Pozostałe przychody operacyjne 31 3 063 343 3 962 903
  Pozostałe koszty operacyjne 32 2 965 898 1 432 840
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 647 3 878 -7 586 -4 975
  Przychody finansowe 33 802 94 1 651 -91
  Koszty finansowe 34 3 147 466 934 306
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -13 992 3 506 -6 869 -5 372
  Podatek dochodowy 35 -1 848 672 -763 -826
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -12 144 2 834 -6 106 -4 546
  Zysk (strata) netto -12 144 2 834 -6 106 -4 546
  Pozostałe całkowite dochody netto
  Składniki, które nie zostaną przeniesione w
  późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: -50 0 13 0
  Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów
  określonych świadczeń -50 0 13 0
  Pozostałe całkowite dochody netto razem -50 0 13 0
  Suma całkowitych dochodów -12 194 2 834 -6 093 -4 546
  Liczba akcji 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
  Skonsolidowany zysk netto przypisany:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej -11 707 2 853 -5 658 -4 408
  Udziałom niekontrolującym -437 -19 -448 -138
  Zysk (strata) netto przypadająca na akcję
  akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych)
  (podstawowy i rozwodniony)
  -0,51 0,12 -0,25 -0,20
  Suma całkowitych dochodów przypisana:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej -11 757 2 853 -5 645 -4 408
  Udziałom niedającym kontroli -437 -19 -448 -138
  Całkowity dochód ogółem na akcję (w złotych) -0,51 0,12 -0,25 -0,20


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  9
  Skonsolidowane s prawozdanie z sytuacji finansowej
  (dane w tys. PLN)
  Stan na Stan na
  Nota nr 30-09-2017 31-12-2016
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 36 91 895 83 416
  Nieruchomości inwestycyjne 37 4 464 3 717
  Wartości niematerialne 9 201 9 595
  Wartość firmy 38 31 172 31 172
  Inwestycje w jednostkach zależnych niekonsolidowanych 0 0
  Zaliczki na inwestycje w jednostach podporządkowanych 0 0
  Należności długoterminowe 0 0
  Kaucje z tytułu umów o budowę 44 11 799 7 334
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 35 10 523 8 683
  Pożyczki udzielone 5 0
  Pozostałe aktywa 0 0
  Aktywa trwałe razem 159 059 143 917
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 40 41 834 11 287
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 41 144 976 86 609
  Kaucje z tytułu umów o budowę 44 259 2 177
  Bieżące aktywa podatkowe 35 0 64
  Pozostałe aktywa finansowe 39 0 54 935
  Pozostałe aktywa 766 1 378
  Pożyczki udzielone 0 289
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 43 101 62 717
  Aktywa obrotowe razem 230 936 219 456
  Aktywa razem 389 995 363 373 PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 5 758 5 758
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości 93 837 93 837
  Akcje własne -2 690 -2 690
  Zyski zatrzymane 100 634 112 391
  Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom
  jednostki dominującej 197 539 209 296
  Kapitał własny przypisany udziałom nie dającym kontroli -451 -14
  Razem kapitał własny 197 088 209 282
  Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz inne
  źródła finansowania 42 13 658 8 892
  Kaucje z tytułu umów o budowę 44 5 856 6 792
  Pozostałe zobowiązania finansowe 420 630
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 939 1 864
  Rezerwa na podatek odroczony 35 0 0
  Rezerwy długoterminowe 43 6 244 7 645
  Przychody przyszłych okresów 0 0
  Pozostałe zobowiązania 0 0
  Zobowiązania długoterminowe razem 28 117 25 823
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 45 118 872 82 094
  Kaucje z tytułu umów o budowę 44 6 385 9 185
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz inne
  źródła finansowania 42 17 146 14 194
  Pozostałe zobowiązania finansowe 316 317
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 18 157 17 928
  Bieżące zobowiązania podatkowe 35 0 0
  Rezerwy krótkoterminowe 43 3 914 4 550
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 164 790 128 268
  Zobowiązania razem 192 907 154 091
  Pasywa razem 389 995 363 373


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  10
  Skonsolidowane s prawozdanie ze zmian w kapitałach własnych
  (dane w tys. PLN)
  Kapitał
  podstawowy
  Nadwyżka ze
  sprzedaży akcji
  powyżej wartości
  nominalnej
  Akcje własne Zyski zatrzymane
  Razem kapitał
  własny
  przypadający
  akcjonariuszom
  jednostki
  dominującej
  Kapitał własny
  przypadający
  udziałom
  niedającym
  kontroli
  Razem kapitał
  własny
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 5 758 93 837 -2 690 112 391 209 296 -14 209 282
  Zmiana udziału w jednostkach
  zależnych 0 0 0 0 0 0 0
  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Wykup akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Zysk (strata) 0 0 0 -11 707 -11 707 -437 -12 144
  Pozostałe całkowite dochody netto 0 0 0 -50 -50 0 -50
  Stan na 30 września 2017 roku 5 758 93 837 -2 690 100 634 197 539 -451 197 088
  Kapitał
  podstawowy
  Nadwyżka ze
  sprzedaży akcji
  powyżej wartości
  nominalnej
  Akcje własne Zyski zatrzymane
  Razem kapitał
  własny
  przypadający
  akcjonariuszom
  jednostki
  dominującej
  Kapitał własny
  przypadający
  udziałom
  niedającym
  kontroli
  Razem kapitał
  własny
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 5 758 93 837 -2 690 119 050 215 955 389 216 344
  Zmiana udziału w jednostkach
  zależnych 0 0 0 0 0 0 0
  Wypłata dywidendy 0 0 0 -7 513 -7 513 0 -7 513
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Wykup akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Zysk (strata) 0 0 0 -5 658 -5 658 -448 -6 106
  Pozostałe całkowite dochody netto 0 0 0 13 13 0 13
  Stan na 30 września 2016 roku 5 758 93 837 -2 690 105 892 202 797 -59 202 738


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  11
  Skonsolidowane s prawozdani e z przepływów pieniężnych
  (dane w tys. PLN)
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -13 992 -6 869
  Korekty o:
  Amortyzację 7 297 7 168
  Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych 408 -244
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 410 -586
  Zysk / (strata) ze zbycia inwestycji -1 157 -134
  Rozliczenie RMK z tytułu prowizji od kredytu 4 0
  Zysk / (strata) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 0 0
  Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych 0 0
  Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym -7 030 -665
  Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę -60 798 -28 834
  Zmiana stanu zapasów -30 549 6 044
  Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych -1 732 -10 107
  Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek
  i kredytów i innych źródeł finansowania 33 547 -17 709
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów 639 498
  Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
  Inne korekty 0 110
  Zapłacony / (zwrócony) podatek dochodowy 84 1 800
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -65 839 -48 863
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 847 440
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -16 114 -7 636
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0
  Sprzedaż / (nabycie) aktywów finansowych w pozostałych jednostkach 0 0
  Sprzedaż / (nabycie) aktywów finansowych od udziałowców niesprawujących kontroli 0 0
  Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0
  Płatności pieniężne w celu nabycia dłużnych instrumentów innych jednostek -166 950 0
  Wpływy pieniężne z wykupu dłużnych instrumentów innych jednostek 221 575 0
  Pożyczki udzielone -9 -315
  Spłata pożyczek udzielonych 4 74
  Dywidendy otrzymane 0 0
  Odsetki otrzymane 142 1 286
  Zysk / (strata) na wykupie dłużnych instrumentów 309 0
  Rozliczenie instrumentów finansowych – wydatki 0 0
  Środki pieniężne przejęte w ramach nabycia spółki zależnej 0 0
  Sprzedaż aktywów finansowych w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  Inne wpływy / (wydatki) inwestycyjne 0 0
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 39 804 -6 151
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Kredyty i pożyczki otrzymane 16 407 5 143
  Spłaty kredytów i pożyczek -1 000 -200
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -7 965 -5 624
  Odsetki zapłacone -614 -452
  Inne wpływy / (wydatki) finansowe - dywidendy -1 -7 513
  Wpływy netto z emisji akcji 0 0
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 6 827 -8 646
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -19 208 -63 660
  Różnice kursowe netto -408 244
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 62 717 172 334
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 43 101 108 918


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  12
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej ZUE
  1. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą
  funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy. Dane w sp rawozdani u finansowy m zostały wykazane w tysiącach złotych,
  chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.
  2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  Finansowej
  Oświadczenie o zgodności
  Skrócone skonsol idowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy zastosowaniu regulacji MS R 34
  mających zastosowanie na 30 września 2017 roku w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
  Prezentowane kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 mi esięcy zakończony
  30 września 2017 roku sporządzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego
  2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za r ównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim (z późn. zm.) .
  Standardy i Interpretacje zastosowane po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zmiany do istniejących standardów, które zostały
  wydane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, oraz które miałyby wejść w życie po raz pierwszy
  w sprawozdaniu finansowym Grupy za 2017 rok.
  Standardy i Interpretacje opublikowane przez UE, ale jeszcze nie wesz ły w życie
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy oraz zmiany do standardów
  zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR ) i zatwierdzone do
  stosowania w UE przy czym nie weszły jeszcze w życ ie:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” -
  zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie ).
  Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatw ierdzone przez UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
  przez RMSR, z wyjątkiem poniższych nowych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na
  dzień sporządzenia niniejszego raportu nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:
   MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie),
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okr esów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z
  MSSF 4 „ Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po
  raz pierwszy),


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  13
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – „Opcja przedpłaty z ujemną kompensatą” (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub p o tej dacie),
   Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Udziały długoterminowe w jednostkach stowa rzyszonych i wspólnych
  przedsiębwzięciach” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienie nieruchomości inwestycyjn ej
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach
  procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF ( MSSF 1, MSSF 12 o raz MSR 28) ukierunkowane
  głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie, a zmiany do
  MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odn iesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie),
   Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Int erpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie) ,
   Interpretacja KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowe go (mający
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie) ,
  Grupa jest w trakcie analizy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz MSSF 16 „Leasing” . Na podstawie
  wstępnej oceny Grupa spodziewa się, iż MSSF 15 nie powinien mieć istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe, natomiast szczegółowa analiza MSSF 16 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.
  Pozostałe zmiany w MSSF, w ocenie Grupy, nie powinny mieć istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
  3. Istotne za sady rachunkowości
  Kontynuacja działalności
  Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
  działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie
  istnieją żad ne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.
  Podstawa sporządzania
  Sporządzając niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa zastosowała regulacje
  zawarte w MSR 34 „Śródroczna sprawozdawcz ość finansowa” stosując te same zasady dla okresu bieżącego
  i porównywalnego.
  Porównywalność danych finansowych
  Nie dokonano zmian prezentacyjnych danych finansowych w okresach porównywalnych .
  Stosowane zasady rachunkowości
  W niniejszym kwartalnym skons olidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy zakończony
  30 września 2017 roku przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim
  rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy ZUE sporządzonym na dzień 31 grudnia 201 6 roku . Szczegółowy
  opis zasad rachunkowości przyjętych przez Grupę został przedstawiony w jej sprawozdaniu finansowym za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 201 6 roku.


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  14
  Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym, należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem
  finansowym ZUE oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej.
  4. Zmiany w wielkościach szacunkowych
  Sporządzenie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które
  mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów.
  Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu histo rycznym oraz innych czynnikach,
  które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości
  bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może
  różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana
  szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresie bieżącym i
  okresach przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku doty czy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów
  przyszłych.
  Zmiany rezerw zostały zaprezentowane w Nocie nr 43 .  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  15
  Informacje operacyjne
  5. Skład Grupy Kapitałowej
  Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa ZUE składa się z: jednostki dominują cej ZUE S.A., Biura Projektów
  Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., Railway Technology International Sp. z o.o., Railway gft Polska Sp. z o.o
  oraz Railway Technology International Germany GmbH (zależność pośrednia).
  Jednostką dominującą w Grupie Kapitał owej ZUE jest ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
  przy ul. Kazimierza Czapińskiego 3.
  Spółka została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 20 maja 2002 roku w Kancelarii Notarialnej w
  Krakowie, Rynek Główny 30 (Rep. A Nr 9592/2002). Siedzib ą jednostki jest Kraków. Aktualnie Spółka jest
  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000135388.
  ZUE poza działalnością budowlaną pełni również rolę spółk i dominującej, koordynującej funkcjonowanie spółek
  zależnych oraz podejmującej działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych Grupy Kapitałowej,
  między innymi poprzez koordynację: polityki inwestycyjnej, kredytowej, zarządzania zasobami ludzki mi i
  finansami, prowadzenia procesów zaopatrzenia materiałowego. Ponadto, rolą ZUE jest kreowanie jednolitej
  polityki handlowej i marketingowej Grupy Kapitałowej oraz promowanie potencjału Grupy ZUE wśród odbiorców.
  Struktura Grupy Kapitałowej na dzień za twierdzenia sprawozdania wygląda następująco:
  Spółka zależna – Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. została utworzona na podstawie aktu
  notarialnego z dnia 15 czerwca 2009 roku w Kancelarii Notarialnej w Krak owie, Rynek Główny 30 (Rep. A Nr
  5322/2009). Siedzibą jednostki jest Poznań . Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
  Sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod
  numerem KRS 0000332405.
  Spółka zależna – Railway gft Polska Sp. z o.o. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia
  21 października 2014 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Lubicz 3 (Rep. A Nr 3715/2014). Siedzibą
  jednostki jest Kraków. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie
  Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000 532311 .
  Spółka zależna – Railway Technology International Sp. z o.o. została utworzona na podstawie aktu notari alnego
  z dnia 20 lipca 2011 roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, al. Jerozolimskie 29/26 (Rep. A Nr 2582/2011).
  Siedzibą jednostki jest Kraków. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie
  Rejonowym dla Krakowa – Śródmie ścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000397032.
  Spółka zależna (pośrednio poprzez RTI) – Railway Technology International Germany GmbH została utworzona
  na podstawie aktu notarialnego z dnia 8 maja 2012 roku w Kancelarii Notarialnej w Radebeul w Niemczech,
  ZUE S.A.
  Biuro Projektów
  Komunikacyjnych w
  Poznaniu Sp. z o.o.
  100%
  Railway Technology
  International
  Sp. z o.o.
  51%
  Railway Technology
  International Germany
  GmbH
  100%
  Railway gft Polska
  Sp. z o.o.
  70%  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  16
  Rathenaustrasse 6 (Nr 1090/2012). Siedzibą jednostki jest Görlitz , Niemcy .
  W dniu 1 czerwca 2017 roku spółka RTI zmieniała siedzibę z Hamburga na Görlitz.
  Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest
  nieograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za
  ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad
  rachunkowo ści. Rokiem obrotowym dla spółki dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy jest rok
  kalendarzowy.
  6. Jednostki podlegające konsolidacji
  Na dzień 30 września 2017 roku konsolidacji podlegały następujące jednostki:
  Nazwa jednostki Siedziba Udziały na dzień Metoda
  konsolidacji 30 września 2017 roku 31 grudnia 201 6 roku
  ZUE S.A. Kraków Podmiot dominujący Podmiot dominujący
  Biuro Projektów
  Komunikacyjnych
  w Poznaniu Sp. z o.oL
  Poznań 100% 100% Pełna
  Railway gft Polska
  Sp. z o.o. Kraków U0% 70C Pełna
  ZUE jest uprawniona do kierowania polityką finansową i operacyjną BPK Poznań i Railway gft w związku z
  faktem, iż jest posiadaczem odpowiednio 100% i 70% udziałów w tych spółkach.
  ZUE jest w posiadaniu 51% udziałów spółki Railway Technology International Sp. z o.o. Ze względu na nieistotny
  wpływ danych finansowych jednostki zależnej Railway Technology International Sp. z o.o. na sytuację
  majątkową i finansową Grupy spółka ta nie podlega konsolidacji na dzień 30 września 2017 roku.
  Railway Tec hnology International Sp. z o.o. jest w posiadaniu 100% udziałów spółki Railway Technology
  International Germany GmbH. Ze względu na nieistotny wpływ danych finansowych jednostki zależnej Railway
  Technology International Germany GmbH na sytuację majątkową i finansową Grupy spółka ta nie podlega
  konsolidacji na dzień 30 września 2017 roku.
  7. Opis zmian w strukturze Grupy w 2017 roku wraz ze wskazaniem ich skutków
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy.
  8. Działalność Grupy Kapitałowej ZUE
  Aktualnie Grupa wyodrębnia trzy zagregowane segmenty sprawozdawcze w ramach oferowanych usług:
   działalność budowlana, prowadzona przez ZUE ;
   działalność projektowa , prowadzona przez BPK Poznań ;
   działalność handlow a, prowadzona przez Railway gft .  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  17
  Segment działalności budowlanej obejmuje:
   infrastrukturę miejską w zakresie:
  o budowy i modernizacji: torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej, podstacji
  trakcyjnych, oświetlenia ulicznego, linii kablowych, sygnalizacji ulicznych, układów drogowych,
  obiektów kubaturowych i teletechniki;
  o konserwacji i bieżącego utrzymania infrastruktury tramwajowej i oświetlenia ulicznego;
   infrastrukturę kolejową w zakresie:
  o budowy i modernizacji: torowych układów kolejowych, trakcji kolejowej, u rządzeń SRK i teletechniki,
  podstacji trakcyjnych, obiektów stacyjnych i obiektów inżynierskich;
   infrastrukturę energetyczną linii przesyłowych i dystrybucyjnych w zakresie:
  o budowy i modernizacji linii kablowych i napowietrznych wysokich i najwyższych nap ięć, stacji
  transformatorowych, w tym urządzeń teletechniki oraz linii kablowych SN, NN.
  Działalność projektowa w zakresie miejskich i kolejowych układów komunikacyjnych oraz energetyki zawodowej
  jest uzupełnieniem działalności budowlanej w wymienionym po wyżej zakresie.
  W ramach działalności handlowej Grupa oferuje materiały i akcesoria niezbędne do budowy torowisk w tym:
   szyny: kolejowe, tramwajowe, podsuwnicowe, profile specjalne, szyny pośrednie i wąskotorowe;
   podkłady: stalowe, strunobetonowe, drewni ane;
   rozjazdy i części do rozjazdów;
   akcesoria do budowy torów tramwajowych i kolejowych;
   kruszywa;
   technologie specjalne: nawierzchnie bezpodsypkowe RHEDA 2000®, systemy tramwajowe RHEDA CITY C ,
  RHEDA CITY GREEN, podkłady stalowe „Ypsylon”.
  Dane finanso we s egment ów zostały zaprezentowane w nocie nr 48.
  9. Rynki sprzedaży
  W okresie sprawozdawczym Grupa kontynuowała dotychczasową działalność budowlaną, projektową oraz
  działalność handlową. Rynki sprzedaży Grupy ZUE są konsekwencją wyżej opisanych segmentów i zakresu
  działalności.
  W okresie sprawozdawczym głównymi odbiorcami usług budowlanych były:
   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dla których ZUE realizowało poniższe kontrakty:
  o Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyk a - granica państwa
  na odcinku Biadoliny - Tarnów w km. 61.300 -80.200 w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej
  E30/C - E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”;
  o Wzmocnienie podtorza na linii nr 139 Katowice – Zwardoń, w torze nr 1 i 2, w km 10,300 – 25,360 w
  wybranych lokalizacjach i na linii nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, w km 62,260 - 68,780 w wybranych
  lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną
  wiotypu AHM -800R i oczyszczarki tłucznia RM80 oraz wag onów samowyładowczych typu 426 Vb w
  ilości 20 szt. stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie;
  o Rewitalizacja linii kolejowej nr 62 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Sosnowiec Dańdówka
  w ramach projektu inwestycyjneg o pn. „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel –
  Bukowno – Sosnowiec Płd.”;
  o Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Prace na linii nr 7 na odcinku Lublin -
  Dorohusk – Etap I” realizowanych w ramach projektu: Prace na linii nr 7 na odcinku Lublin – Dorohusk";  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  18
  o Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.
  Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu w st. Zielona Góra;
  o Zaprojektowanie i wykonanie robót branży elektroenergety cznej dla zadania pn.: „Prace na linii nr 353
  Poznań Wschód – Dziarnowo” na odcinku Mogilno – Kołodziejewo – Janikowo;
  o Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych
  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolej owej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże na
  odcinku Kościelniki – Podłęże” realizowanym w ramach projektu „Prace na linii E30 na odcinku Kraków
  Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”;
  o Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót
  budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna – Suchedniów linii kolejowej nr 8” w ramach zadania pn.:
  „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom - Kielce”;
  o Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka w
  ramach projektu pn.,, Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II”;
  o Wykonanie robót budowlanych na szlakach Ostrowite -Biskupiec Pomorski i Biskupiec Pomorski -
  Jamielnik w ramach zadania inwestycyjnego p n,: Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie
  - Iława - Olsztyn – Korsze;
  o Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku
  Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kalis ka – Zduńska Wola”.;
  o Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr
  140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze” w ramach
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo wisko (POIiŚ) 2014;
  o Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie
  (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska);
  o Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin -Barłogi w ramach projektu pn.
  „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa -Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew -
  Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility
  (CEF);
  o Opracowanie projektu budowlanego i w ykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj
  i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1 -19.1.a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa
  Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” – Faza II;
  o Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2 – 4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na
  odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”;
  o Przebudowa sieci trakcyjnej na szlakach: Idzikowice – Opoczno Południe i Opoczno Południe –
  Olszamowice linii kolejowej nr 4 CMK w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 –
  Centralna Magistrala Kolejowa etap II”;
  o Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj”
  w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”;
  o Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj”
  dla projektu POIiŚ 5.1 -16 „Poprawa przepustowości Linii Kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno,
  Etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – Granica LC S Łowicz”;
  o Modernizacja sieci trakcyjnej odcinek B1.G Krzewie - Kłodawa (140,000 -155,000).
   Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., dla których ZUE realizowało kontrakt Budowa linii tramwajowej na
  Tarchomin – etap II.
   Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zar ząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie:
  o kontrakty realizowane w ramach umów utrzymania infrastruktury: Utrzymanie, konserwacja i naprawy
  infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 -2018 oraz Utrzymanie urządzeń oświetlenia
  ulicznego na terenie miasta Krakowa;


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  19
  o Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej,
  odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowa
  torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte;
  o Remont torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie.
   Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. kontrakt pn. Zaprojektowanie, dostawa urządzeń i wykonanie robót
  budowlanych polegających na wymianie napędów ręc znych na elektryczne dwóch zwrotnic najazdowych
  wbudowanych w torowiska tramwajowe na skrzyżowaniu al. Piastów z ul. Jagiellońską w Szczecinie.
   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie w szczególności realizacja kontraktów pn:
  „Budowa nowej hali pod tokarkę podtorową wraz z wyposażeniem” oraz „Prace mające na celu zapewnienie
  sprawnego funkcjonowania torowisk, zwrotnic, sieci trakcyjnej w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze
  i w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta Miejskiego Przedsiębiorstwa Kom unikacyjnego Spółka Akcyjna w
  Krakowie oraz prowadzenie bieżącej eksploatacji systemu zasilania w energię elektryczną po stronie SN
  (15 kV) stacji oddziałowych OS -1, OS -2, OS -4 oraz kontenerowej stacji trafo w Stacji Obsługi Tramwajów
  Nowa Huta”.
   Urząd Mie jski w Elblągu realizacja kontraktu pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II – budowa
  torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”.
   Gmina Lublin kontrakt pn.: „Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawł a II od ul. Granitowej
  do Al. Kraśnickiej, w Al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pętli trolejbusowej i na skrzyżowaniu ul. Jana
  Pawła II i ul. Granitowej, oraz podstacji trolejbusowej Węglin, przyłączy zasilających na przystankach przy
  ul. Jana Pawła II, a także wiat przystankowych przy ul. Muzycznej i Jana Pawła II w Lublinie".
  Pozostałe kontrakty realizowane w okresie sprawozdawczym:
  o Modernizacja podstacji trakcyjnej "Bieńczyce" w Krakowie;
  o Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz montaż sieci trakcy jnej - w ramach zadania "Przebudowa układu
  torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą
  towarzyszącą”;
  o Park & Ride Bieżanów w Krakowie;
  o Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie wraz z
  umowa dodatkową;
  o Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą
  realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 9,034 km na terenie
  PGE Dystrybucja S.A . Odział Zamość)”;
  o Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą
  realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia przebiegająca 34,846 km na terenie
  PGE Dystrybucja S.A. Odział Rzesz ów)”.
  Działalność projektowa w zakresie miejskich i kolejowych układów komunikacyjnych realizowana jest zarówno
  dla inwestorów jak i podmiotów realizujących kontrakty w konwencji „projektuj i buduj”. W okresie
  sprawozdawczym największymi odbiorcami usług B PK Poznań były min. spółki: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  Poznańskie Inwestycje Miejskie, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., MPK Poznań Sp. z o.o. , Urząd Miasta
  Brwinów, Euroconsult sp. z o.o., MZK Bydgoszcz.
  W zakresie działalności handlowej spółka Rail way gft realizowała sprzedaż: szyn, akcesoriów torowych,
  systemów mocowania szyn oraz kruszywa.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  20
  10. Portfel zamówień
  Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Grupa posiada portfel zamówień około 2 190 mln PLN netto
  zapewniający realizację prac w la tach 2017 -2021. W tym na roboty budowlano montażowe w wysokości około
  2 157 mln PLN netto, natomiast w zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji
  wynosi 11 mln PLN netto. Portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i ur ządzeń wynosi 22 mln PLN
  netto.
  Kontrakty w realizacji, których wartość netto umowy przekracza 10 mln PLN netto:
   Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 -2018; wartość
  netto: 42,6 mln PLN;
   Zaprojektowanie i wyko nanie robót budowlanych oraz modernizacja na linii kolejowej Kraków – Medyka -
  granica państwa na odcinku Biadoliny - Tarnów w km. 61.300 -80.200 w ramach projektu "Modernizacja linii
  kolejowej E30/C - E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, łączna wartoś ć netto przypadająca na ZUE
  180,9 mln PLN;
   Prace budowlane na linii numer 95 na odcinku Kościelniki – Podłęże; wartość netto: ZUE 27,4 mln PLN;
   Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka w ramach
  projektu pn., , Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II”; wartość netto: 41,5 mln
  PLN;
   Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót
  budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna – Suchedniów linii kole jowej nr 8” w ramach zadania pn.:
  „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom - Kielce”; wartość netto przypadająca na ZUE 25,8 mln PLN;
   Wykonanie robót budowlanych na szlakach Ostrowite – Biskupiec Pomorski i Biskupiec Pomorski –
  Jamielnik w ramach zadania i nwestycyjnego pn.: „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie –
  Iława – Olsztyn – Korsze”; wartość netto: 27,9 mln PLN;
   Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140,
  148, 157, 159, 173, 689 , 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze” w ramach Programu
  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014; wartość netto przypadająca na ZUE 124,5 mln PLN;
   Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie
  (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”, wartość netto przypadająca na ZUE
  52,7 mln PLN;
   Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź
  Kaliska - Zduń ska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”, wartość netto: 281,0
  mln PLN;
   Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin -Barłogi w ramach projektu pn.
  „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa -Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew -
  Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF),
  wartość netto przypadająca dla ZUE 233,0 mln PLN;
   Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z in frastrukturą w Krakowie, wartość netto
  przypadająca dla ZUE 49,5 mln PLN;
   Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj
  i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1 -19.1.a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcin ek Warszawa Okęcie –
  Radom (LOT A, B, F)” – Faza II, wartość netto przypadająca dla ZUE 71,9 mln PLN;
   Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej,
  odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastr uktury technicznej oraz przebudowa torowiska
  tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte, wartość netto przypadająca dla
  ZUE 13,2 mln PLN;
   Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2 – 4 „Prace na linii kolejo wej nr 146 na
  odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”, wartość netto: 174,5 mln PLN;
   Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj”
  w ramach projektu POIiŚ 5.2 -6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcink u Częstochowa - Zawiercie”, wartość
  netto: 371,6 mln PLN;


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  21
   Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla
  projektu POIiŚ 5.1 -16 „Poprawa przepustowości Linii Kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutn o, Etap I:
  prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – Granica LCS Łowicz”, wartość netto: 79,8 mln PLN;
   Modernizacja sieci trakcyjnej odcinek B1.G Krzewie - Kłodawa (140,000 -155,000), wartość netto: 32,9 mln
  PLN;
   Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic znego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na
  cztery rejony, wartość netto: 16,2 mln PLN;
   "Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice” POIiŚ 5.1 -12,
  wartość netto: 303,0 mln PLN;
   Zaprojektowani e i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko
  Kamienna - Sandomierz” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska
  Wschodnia, wartość netto: 378,8 mln PLN.
  W bieżącym roku Spółka podpisała umo wy o roboty budowlane na łączną kwotę ok. 2,2 mld PLN.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ZUE złożyło (samodzielnie lub w konsorcjum)
  najkorzystniejsze oferty w następujących postępowaniach przetargowych:
  Temat Wartość oferty ZUE
  [netto] mln n LN
  Budowa węzła przesiadkowego K węzeł Zawodzie w ramach zadania
  inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych K
  węzeł Zawodzie".
  27,0
  System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. K
  Przebudowa torowiska ul. Walcza ka. 14,9
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
  „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca K Włoszczowa Płn.”.
  40,2
  RAZEM 82,1
  Niezależnie od powyższego, Emitent uczestniczy obecnie w postępowani ach przetargowych na łączną
  szacowaną kwotę ok. 1, 5 mld PLN.
  11. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie sprawozdawczym
  Na poprawę wyników w okresie sprawozdawczym względem wyników pierwszego półrocza 2017 roku miały
  wpływ zyski osiągnięte w III kwartale 2017 r., wynikające przede wszystkim ze zwiększonej wartości sprzedaży.
  Podwojenie wartości sprzedaży w III kwartale w stosunku do sprzedaży z pierwszego półrocza nie zniwelowało
  jednak w całości poniesionej w bieżącym roku straty.
  Jednocz eśnie do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie wystąpiły inne istotne zdarzenia poza zdarzeniami
  operacyjnymi opisanymi szczegółowo w pkt 1 2 poniżej.
  12. Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym
  Dotyczące robót budowlanych:
  20 stycznia 2017 r. konsor cjum w składzie: Trakcja PRKiI S.A. (Lider), COMSA S.A., Spółka, STRABAG sp. z o.o.,
  STRABAG Rail a.s zawarło umowę z PKP PLK na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach
  projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik –
  Nędza/ Turze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 5.2 -5. Spółka informowała
  o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie oraz o wyborze
  oferty jako najkorzystniejszej w raporcie bieżącym odpowiednio nr 50/2016 oraz nr 56/2016. Wartość netto
  umowy wynosi 373,7 mln PLN, co odpowiada wartości brutto w wysokości 459,7 mln PLN. Oczekiwana wartość
  wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to 124,5 mln PLN netto. Termin realizacji: 30 miesięcy od podpisania
  umowy. (Raport bieżący 4/2017)
  17 lutego 2017 r. konsorcjum w składzie: Budimex S.A. (Lider), STRABAG sp. z o.o., STRABAG Rail a.s, STRABAG
  Rail GmbH, STRABAG Általános Építő Kft., Spółka zawarło umowę z PKP PLK na Wykonanie prac projektowych i
  robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  22
  Zachodnia - Warszawa Gdańska)". Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w raporcie
  bieżącym nr 53/2016. Wartość netto ww. umowy wynosi 159,7 mln PLN (tj. 196,4 mln PLN brutto), przy czym
  oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to 52,7 mln PLN netto. Termin realizacji: 26
  miesięcy od daty rozpoczęcia prac. (Raport bieżący 10/2017)
  23 lutego 2017 r. Spółka poinformowała, iż w dniu 22 lutego 2017 r. minął 90 -dniowy termin związania ofertą w
  postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
  niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wyko nanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza
  Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie
  oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową” (Przetarg). Spółka informowała o złożeniu oferty z najni ższą cena ̨ w
  postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 57/2016. ZUE na prośbę
  Zamawiającego, tj. Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, mając na celu dążenie do
  pozyskania ww. kontraktu zamierzało w wyznac zonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 22 lutego 2017
  r., wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą Konsorcjum w Przetargu na okres 60 dni oraz
  przedłużyć termin obowiązywania wadium w części przypadającej na ZUE. W związku z powyższy m ZUE,
  działając jako Lider Konsorcjum, zwróciło się do konsorcjanta, tj. PORR Polska Infrastructure S.A. (Konsorcjant),
  z prośbą o wyrażenie analogicznej zgody, która jest niezbędna do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu
  związania ofertą całego Konsor cjum w Przetargu oraz przedłużenie terminu obowiązywania wadium w części
  przypadającej na PORR Polska Infrastructure S.A. PORR Polska Infrastructure S.A. w terminie wskazanym przez
  Zamawiającego tj. do dnia 22 lutego 2017 r. nie wyraził zgody na przedłużen ie okresu związania ofertą oraz nie
  dostarczył przypadającej na niego części wadium. Konsorcjant wycofał się tym samym ze starań o pozyskanie
  Kontraktu z przyczyn, które nie leżą po stronie ZUE. Brak wyrażenia przez PORR Polska Infrastructure S.A. zgody
  na przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie dostarczenie przypadającej na PORR Polska Infrastructure S.A.
  części wadium uniemożliwia Konsorcjum uczestniczenie w dalszej części postępowania przetargowego. (Raport
  bieżący 11/2017)
  23 lutego 2017 r. Spółk a powzięła informację o złożeniu przez Spółkę oferty z najniższą ceną w postępowaniu
  przetargowym na Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków
  Płaszów – Podbory Skawińskie w ramach zadania pn. „Prace na linii kol ejowej nr 94 na odcinku Kraków
  Płaszów – Skawina – Oświęcim”. Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty wynosi 155,9 mln PLN. Wartość
  brutto oferty wynosi 191,8 mln PLN. Termin realizacji zadania: 1065 dni od daty podpisania umowy. 15 maja
  2017 r. Spółka powzięła informację od PKP PLK o odrzuceniu w dniu 12 maja 2017 r. oferty Spółki z ww.
  przetargu, ze względu na rażąco niską cenę kilku pozycji oferty Spółki oraz o wyborze oferty złożonej przez
  oferenta innego niż Spółka. Zamawiający w przedmiotowym prze targu na 7 złożonych ofert odrzucił 5, w tym 4
  ze względu na rażąco niską cenę. 22 maja 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o nie podejmowaniu dalszych
  kroków prawnych ukierunkowanych na zaskarżenie decyzji PKP PLK w zakresie odrzucenia oferty Spółki w
  Przetargu. (Raporty bieżące odpowiednio 12/2017, 34/2017, 36/2017 )
  13 marca 2017 r. Spółka zawarła umowę z PKP PLK na Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.
  "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostró w Wielkopolski, etap I:
  Łódź Kaliska – Zduńska Wola”. Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu
  przetargowym na przedmiotowe zadanie oraz o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w raportach bieżących
  odpowiednio nr 48/2016 oraz nr 64/2016. Wartość netto umowy wynosi 281 mln PLN. Wartość brutto umowy
  wynosi 345,6 mln PLN. Termin realizacji: 38 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. (Raport bieżący 17/2017)
  5 kwietnia 2017 r. konsorcjum w składzie: ZUE S.A. (Lider), Budimex S.A., St rabag sp. z o.o., Strabag Rail GmbH,
  Strabag Rail a.s, Strabag Általános Építő Kft. zawarło umowę z PKP PLK na Wykonanie robót budowlanych w
  obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin -Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku
  Warszaw a-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew -Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego
  instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF). Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą
  ceną w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie or az o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w
  raportach bieżących odpowiednio nr 60/2016 oraz nr 8/2017. Wartość netto umowy uwzględniająca tzw. kwotę
  warunkową wynosi 560,0 mln PLN (tj. 688,8 mln PLN brutto), przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia
  przypadająca na Spółkę to 233 mln PLN netto. Termin realizacji: 42 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. (Raport
  bieżący 23/2017)
  6 kwietnia 2017 r. konsorcjum w składzie: ZUE S.A. (Lider), Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ”IMB -Podbeskidzie” sp.
  z o.o., Przedsię biorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol sp. z o.o. zawarło umowę z Zarządem
  Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na wykonanie robót dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy
  Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Kra kowie”. Spółka informowała o wyborze


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  23
  oferty jako najkorzystniejszej w raporcie bieżącym nr 62/2016. Wartość netto umowy uwzględniająca tzw.
  kwotę warunkową wynosi 145,5 mln PLN (tj. 179 mln PLN brutto), przy czym oczekiwana wartość
  wynagrodzenia przypadaj ąca na Spółkę to 49,5 mln PLN netto. Termin realizacji: 31 grudnia 2019 r. (Raport
  bieżący 24/2017)
  11 kwietnia 2017 r. konsorcjum w składzie: Strabag sp. z o.o. (Lider), Strabag Rail GmbH, Strabag Rail a.s,
  Strabag Általános Építő Kft., ZUE S.A., Budime x S.A. zawarło umowę z PKP PLK na Opracowanie projektu
  budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ
  5.1 -3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” – Faza II. Spółka
  informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie oraz o
  wyborze oferty jako najkorzystniejszej w raportach bieżących odpowiednio nr 61/2016 oraz nr 5/2017. Wartość
  netto umowy uwzględniająca tzw. kwotę warunkową wynosi 216,7 mln PLN (tj. 266,5 mln PLN brutto), przy czym
  oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to 71,9 mln PLN netto. Termin realizacji: 43
  miesięcy od daty rozpoczęcia prac. (Raport bieżący 26/2017)
  5 czerwca 201 7 r. Spółka zawarła umowę z PKP PLK na Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu
  POIiŚ 5.2 – 4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”. Spółka informowała
  o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przeta rgowym na przedmiotowe zadanie oraz o wyborze
  oferty jako najkorzystniejszej w raportach bieżących odpowiednio nr 1/2017 oraz nr 19/2017. Wartość netto
  umowy wynosi 174,5 mln PLN. Wartość brutto umowy wynosi 214,7 mln PLN. Termin realizacji: 28 miesięcy od
  daty rozpoczęcia prac. (Raport bieżący 38/2017)
  29 czerwca 2017 r. Spółka powzięła informację o wyborze przez PKP PLK oferty złożonej przez ZUE jako
  najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
  robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj”, dla projektu POIiŚ 5.1 -16 „Poprawa przepustowości Linii
  Kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, Etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – Granica
  LCS Łowicz”. Otwarcie ofert w Przetargu nast ąpiło w dniu 5 kwietnia 2017 r. Oferta Spółki w Przetargu zajęła 3
  miejsce. Jednak po analizie złożonych ofert w Przetargu przez Zamawiającego oferta Spółki została wybrana
  jako najkorzystniejsza. Wartość netto złożonej oferty: 79,8 mln PLN. Wartość brutt o oferty wynosi 98,2 mln PLN.
  Termin realizacji zadania: 33 miesiące od dnia podpisania umowy. (Raport bieżący 45/2017)
  20 lipca 2017 r. Spółka zawarła umowę z PKP PLK na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację
  robót budowlanych w formule „Pr ojektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.2 -6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na
  odcinku Częstochowa - Zawiercie”. Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu
  przetargowym na przedmiotowe zadanie oraz o wyborze oferty jako najkorzy stniejszej w raportach bieżących
  odpowiednio nr 16/2017 oraz nr 29/2017. Wartość netto umowy wynosi 371,6 mln PLN. Wartość brutto umowy
  wynosi 457 mln PLN. Termin realizacji: 36 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. (Raport bieżący 48/2017)
  28 lipca 2017 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisany egzemplarz umowy zawartej pomiędzy działającymi
  wspólnie przedsiębiorcami 1) ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, 2) Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, 3)
  Strabag sp. z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie (Zlecający) a Biurem W drożeniowo – Projektowym SABEL z siedzibą
  we Wrocławiu. Umowa dotyczy zlecenia przez Zlecającego do Podwykonawcy określonego zakresu prac
  projektowych oraz wykonawczych w związku z realizacją przez Zlecającego kontraktu w obszarze LCS Kutno –
  odcinek Żychl in-Barłogi. Wartość netto Umowy wynosi 107,5 mln zł netto, przy czym 67% tej kwoty będzie płatne
  przez Spółkę. (Raport bieżący 49/2017)
  8 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o wydaniu wyroku w tym samym dniu przez Krajową Izbę
  Odwoławczą (KIO), w którym KIO nakazało unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty przez
  Miasto Katowice oraz Tramwaje Śląskie S.A. (Zamawiający) w przetargu pn. Budowa węzła przesiadkowego –
  węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zinte growanych Węzłów Przesiadkowych
  – węzeł Zawodzie” (Przetarg), a w ramach powtórzenia czynności wykluczenie wykonawców, którzy zajęli
  odpowiednio 1 i 2 miejsce w Przetargu. Otwarcie ofert w Przetargu nastąpiło w dniu 24 maja 2017 r. Oferta
  konsorcjum w skła dzie: ZUE S.A. (Lider), UNIBEP S.A. (dalej łącznie Konsorcjum), zajęła 3 miejsce. W dniu 10
  lipca 2017 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w Przetargu. Konsorcjum złożyło stosowane odwołanie,
  czego konsekwencją jest powyższy wyrok KIO. Wartość nett o złożonej przez Konsorcjum oferty w Przetargu
  wynosi 54,0 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to ok. 27 mln zł
  netto. Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 66,4 mln zł. Termin realizacji zadania zgodnie ze
  złożoną ofertą to 22 miesiące. Oferta Konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w Przetargu w dniu 29
  września 2017 r. (Raporty bieżące 51/2017, 62/2017)  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  24
  21 sierpnia 2017 r. została podpisana przez Spółkę umowa z PKP PLK na zadanie pn. Opracowanie
  dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj”, dla projektu POIiŚ
  5.1 -16 „Poprawa przepustowości Linii Kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, Etap I: prace na linii
  kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – Granica LCS Łowicz”. Spółka informowała o wyborze oferty jako
  najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 45/2017.
  Wartość netto umowy wynosi 79,8 mln PLN. Wartość brutto umowy wynosi 98,2 mln PLN. Termin realiza cji
  zadania to 33 miesiące od daty rozpoczęcia prac. (Raport bieżący 56/2017)
  26 września 2017 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez Spółkę najkorzystniejszej oferty w
  postępowaniu przetargowym na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w r amach zadania pn.
  „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.”. Wartość netto złożonej oferty: 40,2 mln PLN. Wartość
  brutto oferty wynosi 49,4 mln PLN. Termin realizacji zadania: 16 miesięcy. (Raport bieżący 60/2017)
  Finansowe:
  W związku z pr owadzeniem procesu weryfikacji stanu rezerw dotyczących realizacji kontraktów budowalnych na
  potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych za 2016 r., w dniu 6 lutego 2017 podjęta została decyzja o
  częściowym rozwiązaniu rezerwy (Rezerwa) utworzonej na ryz yka rozliczenia kontraktu na wykonanie zadania
  pn. „Budowa zajezdni tramwajowej FRANOWO w Poznaniu” (Kontrakt) realizowanego na podstawie umowy z
  Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu (Zamawiający). Kontrakt był realizowany przez
  Spółkę w ko nsorcjum z Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach (Elektrobudowa). W dniu 1 grudnia 2016 r.
  Spółka zawarła z Elektrobudowa ugodę, na podstawie której Spółka i Elektrobudowa (Strony) w sposób
  polubowny i definitywny zakończyły wszystkie spory pomiędzy Stronami powstałe w związku z realizacją
  Kontraktu (Ugoda), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58/2016. Na podstawie Ugody Strony
  zobowiązały się do współdziałania celem zakończenia spornych kwestii z Zamawiającym i ostatecznego
  rozliczenia K ontraktu. Emitent podjął decyzję o częściowym rozwiązaniu Rezerwy tj. w kwocie 9 mln PLN, w
  szczególności mając na uwadze wskazaną powyżej okoliczność zawarcia Ugody. (Raport bieżący 7/2017)
  17 lutego 2017 r. Spółka podpisała z AXA TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie umowa zlecenia udzielania
  gwarancji kontraktowych w ramach limitu do maksymalnej wysokości 42 mln PLN dla wszystkich udzielanych
  gwarancji, w tym do 25 mln PLN dla gwarancji zapłaty wadium a do 20 mln PLN dla pojedynczej gwarancji
  (Umowa). Wskaza ne powyżej limity mają charakter odnawialny. Termin obowiązywania Umowy został ustalony
  na 28 lutego 2018 r. (Raport bieżący 9/2017)
  8 marca 2017 r. Spółka opublikowała wstępne wyniki jednostkowe i skonsolidowane za 2016 rok. (Raport
  bieżący 15/2017)
  23 marca 2017 r. Spółka podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (PEKAO) umowę
  o wielocelowy limit kredytowy o charakterze odnawialnym do maksymalnej wysokości 30 mln PLN (Limit).
  Spółka będzie mogła wykorzystywać kwotę Limitu jako k redyt obrotowy do maksymalnej wysokości Limitu lub
  gwarancje bankowe (do maksymalnej wysokości Limitu) wszystkich rodzajów (w tym, w szczególności
  gwarancji wadialnych, przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi) udzielanych na zlecenie Spółki,
  zw iązanych z zabezpieczeniem kontraktów wykonywanych przez Emitenta. Limit kredytowy może być
  wykorzystywany również w walutach USD i EUR. Termin obowiązywania Umowy został ustalony do dnia 22
  marca 2018 r. (Raport bieżący 20/2017)
  6 kwietnia 2017 r. został podpisany aneks do umowy z 15 października 2014 r. o odnawialny limit gwarancyjny z
  TU Europa S.A., podnoszący wysokość limitu gwarancyjnego z kwoty 10 mln PLN do kwoty 20 mln PLN.
  10 kwietnia 2017 r. został podpisany aneks do umowy z 10 grudnia 2015 r. o finansowanie z BGŻ BNP Paribas
  S.A., na podstawie którego zabezpieczenie umowy w postaci ustanowionej hipoteki zostało zastąpione
  zabezpieczeniem w postaci przejęcia kwoty na zabezpieczenie, jak również został wydłużony o dwa lata okres
  obowiązywania wyko nawczej umowy na linię gwarancji do 8 grudnia 2027 r.
  24 kwietnia 2017 r. Spółka opublikowała wstępne wyniki jednostkowe i skonsolidowane za I kwartał 2017 r.
  (Raport bieżący 27/2017)
  23 czerwca 2017 r. Spółka zawarła z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszaw ie (Bank) aneks do Umowy
  współpracy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie
  bieżącej działalności. Na podstawie aneksu zwiększono w szczególności limit linii (Limit) do korzystania z
  produktów Banku z kw oty 40 mln zł do kwoty 50 mln zł, który będzie obowiązywał od dnia 28 czerwca 2017 r. do


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  25
  dnia 17 lipca 2020 r. W ramach Limitu na podstawie aneksu ustalono ponadto następujące sublimity
  produktowe:
  a) sublimit na gwarancje do kwoty 50 mln zł,
  b) sublimit n a kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 30 mln zł. (Raport bieżący 43/2017)
  26 czerwca 2017 r. Spółka zawarła z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do Umowy ramowej
  w zakresie korzystania przez Spółkę z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej Spółce linii na
  gwarancje. Na podstawie aneksu zwiększono w szczególności limit linii do korzystania z produktów Banku z
  kwoty 70 mln zł do kwoty 150 mln zł, który będzie obowiązywał od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 28 czerwca
  2018 r. (Raport bieżący 44/2017)
  6 lipca 2017 r. Spółka otrzymała obustronnie podpisane aneksy do umów wykonawczych odpowiednio o kredyt
  odnawialny oraz linię gwarancji zawartych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Na mocy zmiany do umowy o
  kredyt odn awialny umowa ta została rozwiązana. Z kolei na mocy aneksu do umowy linii gwarancji podniesiono
  wysokości limitu odnawialnego do 100 mln zł jak również rozszerzono zakres przedmiotowy gwarancji
  udzielanych w ramach limitu. Aktualnie w ramach limitu udziel ane mogą być gwarancje wadialne, dobrego
  wykonania oraz zabezpieczające właściwe usunięcie wad i usterek, jak również gwarancje zwrotu zaliczki.
  (Raport bieżący 47/2017)
  18 sierpnia 2017 r. Spółka opublikowała wstępne wyniki jednostkowe i skonsolidowane z a I półrocze 2017 r.
  (Raport bieżący 54/2017)
  23 sierpnia 2017 r. Spółka podpisała z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (CABP) umowę
  o linię gwarancyjną do maksymalnej wysokości 30 mln zł. Termin obowiązywania umowy został ustalony n a
  22 sierpień 2018 r. (Raport bieżący 57/2017)
  Korporacyjne:
  3 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany stanowisk dwóch osób wchodzących w skład Zarządu
  Spółki. Zmiana polegała na odwołaniu z funkcji Członków Zarządu Anny Mroczek oraz Macieja Nowaka a
  następnie o powołaniu z dniem 3 lutego 2017 r. tych osób na stanowiska Wiceprezesów Zarządu na trzyletnią,
  wspólną kadencję. (Raport bieżący 6/2017)
  15 marca 2017 r. Zarząd ZUE podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu
  Zgromadz eniu Spółki przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1,5 mln PLN w całości na
  kapitał zapasowy. (Raport bieżący 18/2017) .
  30 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby zysk netto za rok
  obrotowy 201 6 w kwocie 1,5 mln PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. (Raport bieżący 21/2017)
  6 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE, które podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku
  netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w całości na kapitał zapasowy jak również
  dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (Raport bieżący 39/2017)
  6 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pani Magdaleny
  Lis z funkcji Członka Rady Nadzorc zej ZUE S.A. z dniem 6 czerwca 2017 roku, oraz uchwałę w sprawie
  powołania w tym samym dniu Pani Barbary Nowak w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji jako Członka
  Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. (Raport b ieżący 41/2017)
  Pozostałe zdarzenia:
  4 stycznia 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja o złożeniu pozwu z dnia 30 grudnia 2016 r. (Pozew) przeciwko
  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przez pełnomocnika konsorcjum w składzie: OHL ŹS, a.s. (Lider);
  Swietelsky Baugesellschaft m.b.H; ZUE S.A., które realizuje kontrakt budowlany pn. Zaprojektowanie i wykonanie
  robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km
  61,300 – 80,200 w ramach Projektu „Moder nizacja linii kolejowej E 30/C -E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap
  III”. Wartość przedmiotu sporu wynosi 39,3 mln PLN (Kwota). Łączny udział Spółki w Kwocie wynosi ok. 15,7 mln
  PLN. (Raport bieżący 2/2017)  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  26
  W związku z przyjęciem do realizacji w dniu 2 ma rca 2017 r. przez Wytwórnię Podkładów Strunobetonowych S.A.
  zamówienia o wartości 27 mln PLN na dostawę materiałów budowlanych na rzecz spółki zależnej Railway gft,
  łączna wartość umów zawartych w ciągu 12 miesięcy pomiędzy Railway gft a Wytwórnią Podkład ów
  Strunobetonowych S.A. wyniosła 34 mln PLN. (Raport bieżący 13/2017)
  W związku z przyjęciem do realizacji w dniu 6 marca 2017 r. przez Track Tec S.A. zamówienia o wartości 13,4
  mln PLN na dostawę materiałów budowlanych na rzecz Spółki, łączna wartość u mów zawartych w ciągu 12
  miesięcy pomiędzy podmiotami z Grupy ZUE a Track Tec S.A. wyniosła ok. 21,7 mln PLN. (Raport bieżący
  14/2017)
  W związku z przyjęciem do realizacji w dniu 10 kwietnia 2017 r. przez spółkę zależną Railway gft zamówienia od
  Spółki na dostawę materiałów budowlanych, łączna wartość umów zawartych od dnia 15 grudnia 2016 r.
  pomiędzy Spółką a Railway gft wyniosła 21,3 mln PLN. (Raport bieżący 25/2017)
  5 maja 2017 r. pomiędzy spółką zależną Railway gft, Spółką (Cesjonariusz) oraz krajowym producentem
  przewodów energetycznych (Kontrahent) zostało podpisane porozumienie dotyczące cesji umowy ramowej,
  której przedmiotem jest sprzedaż i dostawy różnego rodzaju przewodów energetycznych (Porozumienie). Z
  chwilą podpisania Porozumienia, zmianie u legła strona kupująca umowy w ten sposób, że w miejsce Railway gft
  wstąpiła Spółka, która tym samym przejęła wszelkie prawa i obowiązki kupującego, na co Kontrahent wyraził
  zgodę. (Raport bieżący 28/2017)
  W związku z przyjęciem do realizacji przez produce nta materiałów kolejowych (Kontrahent) zamówienia na
  dostawę materiałów budowlanych na rzecz spółki zależnej Railway gft łączna wartość umów/zamówień
  zawartych w ciągu ostatniego roku bezpośrednio pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej ZUE a podmiotami
  z grupy kapitałowej Kontrahenta wyniosła na dzień 11 maja 2017 roku ok. 20,2 mln PLN netto. (Raport bieżący
  32/2017)
  5 czerwca 2017 r. została podpisana przez Spółkę umowa ramowa z krajowym producentem podkładów
  strunobetonowych na dostawę materiałów budowl anych na rzecz Spółki o łącznej szacunkowej wartości netto
  ok. 84 mln PLN. Przedmiotem umowy jest określenie zasad sprzedaży materiałów budowalnych na rzecz Spółki.
  Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Sp ółkę. Termin
  realizacji umowy został określony do końca 2019 roku. (Raport bieżący 37/2017)
  8 czerwca 2017 r. została podpisana przez Spółkę umowa ramowa z producentem podkładów
  strunobetonowych na sprzedaż materiałów budowlanych na rzecz Spółki o łącznej szacunkowej wartości netto
  ok. 109,7 mln zł. Przedmiotem umowy jest określenie zasad sprzedaży materiałów budowalnych na rzecz Spółki.
  Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Spółkę. Termin
  realizacji umowy został określony do końca 2019 roku. (Raport bieżący 42/2017)
  W związku z podpisaniem przez konsorcjum z udziałem Spółki w dniu 11 sierpnia 2017 r. umowy na roboty
  dodatkowe do kontraktu pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wr az z infrastrukturą w
  Krakowie.”, łączna wartość netto umów zawartych z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
  Krakowie w okresie od dnia 6 kwietnia 2017 r. wyniosła 26,3 mln PLN netto. (Raport bieżący 52/2017)
  17 sierpnia 2017 r. została obust ronnie podpisana umowa pomiędzy Spółką a Zakładem Automatyki KOMBUD
  S.A. z siedzibą w Radomiu (Podwykonawca). Umowa dotyczy zlecenia przez Spółkę do Podwykonawcy
  określonego zakresu prac projektowych oraz budowlanych w związku z realizacją przez Spółkę kon traktu w
  obszarze Łódź Kaliska – Zduńska Wola. Wartość netto umowy wynosi 37,8 mln PLN netto. Termin realizacji:
  kwiecień 2020 r. (Raport bieżący 53/2017)
  15 września 2017 r. Spółka powzięła informację o zapadłym w tym samym dniu wyroku (Wyrok) Sądu
  Rejon owego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy (Sąd) w sprawie z powództwa Spółki
  przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) dotyczącej zapłaty za
  wykonanie przez Emitenta prac dodatkowych w związku z realizacj ą kontraktu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie
  robót budowlanych w ramach projektu POliŚ 7.1 – 69: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez
  poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza
  Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”.
  Zgodnie z Wyrokiem Sąd zasądził od Zamawiającego na rzecz Powoda kwotę 3.2 mln PLN z odsetkami
  ustawowymi od dnia 5 grudnia 2014 r. oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie. (Raport bieżący 58/2017)  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  27
  W związku z podpisaniem prze z Spółkę w dniu 22 września 2017 r. umowy na Utrzymanie urządzeń oświetlenia
  ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 rejony, łączna wartość netto umów
  zawartych z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w okresie od dnia 12 sierpnia 2017 r.
  wyniosła 21,2 mln PLN netto. (Raport bieżący 59/2017)
  29 września 2017 r. została obustronnie podpisana umowa pomiędzy Spółką a Kolejowymi Zakładami
  Automatyki S.A. z siedzibą w Katowicach (Podwykonawca). Umowa dotyczy zlecenia przez Spółkę do
  Podwykonawcy określonego zakresu prac projektowych oraz budowlanych w związku z realizacją przez Spółkę
  kontraktu w obszarze Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Wartość netto Umowy wynosi 34,3 mln PLN netto.
  Termin realizacji Umowy zos tał wyznaczony na czerwiec 2019 r. (Raport bieżący 61/2017)
  13. Istotne wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  2 października 2017 r. została podpisana przez Spółkę umowa z PKP PLK na zadanie pn. Opracowanie
  dokumentacji projektowej i wykonanie rob ót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim. Spółka
  informowała o złożeniu i wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na
  przedmiotowe zadanie w raportach bieżących nr 35/2017 i nr 50/2017. Wartość netto umowy wynosi 303,1 mln
  PLN. Wartość brutto umowy wynosi 372,8 mln PLN. Termin realizacji zadania to 44 miesiące od daty
  rozpoczęcia prac. (Raport bieżący 63/2017)
  W związku z przyjęciem do realizacji przez dostawcę materiałów budowalnych (Kontrahent) zamówienia na
  dostawę materiałów budowlanych na rzecz spółki zależnej Railway gft łączna wartość umów/zamówień
  zawartych w ciągu ostatniego roku bezpośrednio pomiędzy Railway gft a Kontrahentem wyniosła na dzień 5
  października 2017 r. ok. 82,4 mln PLN netto. (Raport bieżący 65/2017)
  9 października 2017 r. zostało podpisane zlecenie (Zlecenie) pomiędzy Spółką a Budimex S.A. z siedzibą w
  Warszawie (Zleceniodawca). Zlecenie dotyczy wy konania przez ZUE określonego zakresu prac budowlanych
  zleconego przez Zleceniodawcę do Spółki w związku z realizacją przez konsorcjum, którego członkami są m.in.
  Zleceniodawca i Spółka, kontraktu w obszarze LCS Kutno, odcinek Żychlin – Barłogi o realizacj i, którego Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 23/2017. Wartość netto Zlecenia wynosi 31,1 mln zł netto. Termin realizacji
  Zlecenia został wyznaczony na wrzesień 2020 r. (Raport bieżący 66/2017)
  13 października 2017 r. Zarząd Spółki powziął informac ję o unieważnieniu w dniu 12 października 2017 r. przez
  PKP PLK postępowania przetargowego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na
  odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce
  w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” (Przetarg). Spółka
  złożyła ofertę o wartości netto 330,1 mln zł, która po uwzględnieniu wszystkich kryteriów w Przetargu została
  wybrana przez Zamawiającego j ako najkorzystniejsza, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
  64/2017 (Raporty bieżące 64/2017 i 67/2017)
  W związku z przyjęciem do realizacji przez spółkę zależną Emitenta tj. Railway gft zamówienia na dostawę
  materiałów budowlanych na rzecz sp ółki z Grupy Kapitałowej PKP PLK, łączna wartość netto umów/zamówień
  zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej ZUE i spółkami z Grupy Kapitałowej PKP PLK (poza
  umowami na realizację kontraktów budowlanych, o których Spółka informowała w raportach bie żących) w
  okresie od 11 kwietnia 2017 r. (tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 26/2017) wyniosła ok. 21 mln zł netto.
  (Raport bieżący 68/2017)
  13 października 2017 r. Spółka opublikowała wstępne wyniki jednostkowe za III kwartał 2017 r. (Raport bie żący
  69/2017)
  17 października 2017 r. Spółka podpisała umowę z Wizbud sp. z o.o. (Podwykonawca,) której przedmiotem jest
  realizacja przez Podwykonawcę robót budowlanych na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. Wartość netto
  Umowy wynosi 23,5 mln zł nett o. Termin realizacji Umowy został wyznaczony na czerwiec 2019 r. (Raport
  bieżący 70/2017)
  25 października 2017 r. została podpisana przez Spółkę umowa z PKP PLK na zadanie pn. Zaprojektowanie
  i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz”


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  28
  przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Spółka informowała o
  złożeniu i wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie
  w raport ach bieżących nr 22/2017 i nr 46/2017. Wartość netto umowy wynosi 378,8 mln PLN. Wartość brutto
  umowy wynosi 465,9 mln PLN. Termin realizacji zadania to 39 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. (Raport
  bieżący 71/2017)
  18 października 2017 r. został podpisan y aneks do umowy zlecenia udzielania kontraktowych gwarancji
  ubezpieczeniowych z 25 listopada 2015 r. z Gothaer TU S.A., podnoszący wysokość limitu gwarancyjnego z
  kwoty 10 mln PLN do kwoty 15 mln PLN.
  27 października 2017 r. został podpisany aneks do umo wy o finansowanie z 10 grudnia 2015 r. z Bankiem BGŻ
  BNP Paribas S.A., podnoszący wysokość limitu umowy z kwoty 100 mln PLN do kwoty 170 mln PLN do
  wykorzystania na: kredyt odnawialny do maksymalnej wysokości 20 mln PLN, linia gwarancji do maksymalnej
  kwot y limitu. (Raport bieżący 72/2017)
  17 października 2017 r. Spółka otrzymała obustronnie podpisany egzemplarz zlecenia zawartego z konsorcjum
  z udziałem FIMA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz UAB FIMA LT z siedzibą
  w Wilnie ( łącznie jako Podwykonawca), której przedmiotem jest realizacja przez Podwykonawcę robót
  budowlanych na odcinku Trzebinia -Oświęcim (Kontrakt). Wartość netto zlecenia wynosi 29,5 mln zł netto. Termin
  realizacji zlecenia tożsamy z terminem realizacji Kontrakt u. (Raport bieżący 73/2017)
  31 października 2017 r. został podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy o charakterze
  odnawialnym z 23 marca 2017 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., podnoszący wysokość limitu umowy z
  kwoty 30 mln PLN do kwoty 100 mln PLN do wykorzystania na: kredyt obrotowy do maksymalnej wysokości 20
  mln PLN, gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty limitu. (Raport bieżący 74/2017)
  14. Informacje o gwarancjach , poręczeniach i limitach kredytowych
  Prowadzona działalność Grupy ZUE wy maga udzielania gwarancji. Są to przede wszystkim gwarancje wadialne,
  należytego wykonania i usunięcia wad i usterek, gwarancje zwrotu zaliczek wystawione przez towarzystwa
  ubezpieczeniowe i banki na rzecz kontrahentów Spółki na zabezpieczenie ich roszczeń w stosunku do Spółki.
  Towarzystwom ubezpieczeniowym i bankom przysługuje roszczenie zwrotne z tego tytułu wobec spółki.
  Na dzień 30 września 2017 roku wartość niewykorzystanych linii gwarancyjnych na poziomie Grupy wynosi
  350 227 tys. PLN, na poziomie ZUE 349 440 tys. PLN.
  ZUE jako spółka wiodącą w Grupie ZUE, w razie potrzeby udziela poręczeń za jednostki zależne. Poręczenia te
  stanowią dodatkowe zabezpieczenie umów kredytowych oraz gwarancji udzielanych spółkom zależnym.
  Grupa w ramach podpisanych um ów kredytowych na dzień 30 września 2017 roku posiada niewykorzystane
  limity kredytowe w kwocie 37 387 tys. PLN, a na poziomie ZUE niewykorzystane limity wynoszą 35 000 tys. PLN.
  Po dniu bilansowym Spółka podpisała dwa aneksy zmieniające przyznane wielocel owe limity. W dniu 27
  października br. podpisano Zmianę nr 3 do Umowy o finansowanie z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS Spółka
  Akcyjna, który zwiększa przyznany limit do kwoty 170 000 tys. PLN (Raport Bieżący nr 72/2017). W dniu 31
  października 2017 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa
  Opieki Spółka Akcyjna, który zwiększył przyznany limit kredytowy do 100 000 tys. PLN (Raport Bieżący nr
  74/2017).
  Z uwagi na możliwość wykorzystania k woty przyznan ych limitów na gwar ancje bankowe lub na kredyt obrotowy ,
  limity te będą ujmowane w zestawieniu limitów gwarancyjnych.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  29
  15. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej ZUE
  Należy wskazać, iż wpływ na wyniki finansowe Grupy ZUE w pozost ałych miesiącach roku obrotowego będą
  miały m. in. takie czynniki jak:
   możliwość nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Grupy ZUE przez jednostki samorządu
  terytorialnego
  Specyfika działalności budowlanej prowadzonej przez Grupę ZUE polega na konieczn ości zaangażowania
  znaczącego kapitału obrotowego na potrzeby realizowanych kontraktów ze względu na relatywnie wysoką ich
  wartość oraz długi czas ich realizacji. W związku z tym w przypadku nieterminowego wywiązywania się
  odbiorców ze zobowiązań wobec Gru py Kapitałowej istnieje bezpośrednie przełożenie na osiągane przez Grupę
  wyniki finansowe.
   opóźnienia lub niekorzystne rozstrzygnięcia przetargów, w których Grupa ZUE bierze udział
  Specyfiką branży, w której działa Grupa ZUE, jest ryzyko związane z war unka mi i procedurami przetargów
  publicznych. Podmioty biorące udział w przetargu mają prawo do składania odwołania od niezgodnych z
  prawem działań zamawiającego w sprawie wyboru wykonawcy lub skargi do sądu na orzeczenia wydane przez
  organ rozpoznający odwołan ia wnoszone w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Ponadto,
  istnieje ryzyko opóźnienia ogłaszania lub rozstrzygania przetargów przez instytucje zamawiające. Ryzyka te
  mogą powodować w przyszłości znaczne wydłużenie terminu zawarcia umów z inwe storami zarówno na rynku
  infrastruktury miejskiej, kolejowej jak i energetycznej. Zaistnienie ww. zdarzeń mogłoby mieć negatywny wpływ
  na wyniki finansowe osiągane przez Grupę
  Przewlekłość postępowań przetargowych skutkuje nie tylko koniecznością poniesien ia dodatkowych kosztów
  związanych z postępowaniami odwoławczymi od decyzji zamawiającego, ale również ryzykiem wzrostu cen
  materiałów i usług. Podpisanie umowy w terminie późniejszym może skutkować ryzykiem uzależnienia realizacji
  zadania od warunków atmo sferycznych - zaś reżimy technologiczne nie pozwalają na prowadzenie prac
  budowlanych podczas niskich temperatur, czy też intensywnych opadów deszczu lub śniegu. Może to również
  skutkować ryzykiem uzależnienia realizacji zadania od innych czynników, np. te rminów udzielenia przez
  zamawiającego zamknięć torowych, czy terminów, w których możliwa jest wycinka drzew i krzewów. Z ww.
  powodów, Grupa ZUE liczy się z możliwością przesunięcia części z przychodów planowanych na bieżący rok
  obrotowy na rok kolejny.
   wz rost cen surowców oraz paliw płynnych
  W działalności budowlanej Grupy Kapitałowej wykorzystywane są głównie takie materiały i surowce, jak: beton,
  kruszywa, elementy ze stali (m.in. słupy dla sieci trakcyjnej tramwajowej, kolejowej i energetyki wysokich na pięć
  słupy oświetleniowe, szyny, rozjazdy kolejowe) oraz elementy z miedzi i aluminium (m.in. kable energetyczne,
  liny, drut jezdny) jak również, z racji posiadania dużego parku maszynowego – paliwa płynne (olej napędowy,
  benzyna). W związku z wahaniami ce n tych materiałów spółki Grupy są narażone na ryzyko cenowe.
   wzrost cen usług świadczonych przez podwykonawców
  W ramach realizowanych kontraktów Grupa ZUE zleca część prac budowlano -montażowych wyspecjalizowanym
  podwykonawcom. Zmiana cen surowców oraz pal iw płynnych skutkuje zwiększeniem ryzyka w oszacowaniu
  ponoszonych kosztów działalności przez podwykonawców z branży budowlanej, a tym samym wpływa
  bezpośrednio na wzrost cen usług świadczonych przez podwykonawców, co przekłada się negatywnie na wyniki
  fin ansowe Grupy. Spodziewany na rynku wzrost liczby realizowanych przetargów może mieć negatywny wpływ
  na możliwość pozyskania podwykonawców na niektóre branże.
   niestabilność kursu EUR/PLN
  Grupa ZUE dokonuje części zakupów importowanych w EUR, co powoduje wys tępowanie ryzyka kursowego,
  które może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę. Ponadto, część
  zakupów od podmiotów prowadzących działalność operacyjną w Polsce - choć wyrażona w PLN – jest również
  pośrednio narażona na ryzyko kursowe w związku z przeniesieniem tegoż ryzyka z dostawcy -importera na
  podmioty z Grupy ZUE.
   wyniki prowadzonych postępowań sądowych
  Z uwagi na fakt, iż spółki wchodzące w skład Grupy są stroną postepowań, sądowych zarówno ze strony
  zobowiązań jak i wierzytelności, ich rozstrzygnięcia mogą mieć wpływ na osiągane przez Grupę ZUE wyniki
  finansowe.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  30
  16. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na
  osiągnięte wyniki
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarze nia o charakterze nietypowym.
  17. Ryzyka, które w ocenie Grupy Kapitałowej ZUE mogą mieć wpływ na osiągnięte przez
  nią wyniki w kolejnych okresach
   Ryzyko związane z sytuacją społeczno -ekonomiczną w Polsce
  Działalność Grupy na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej i kolejowej oraz energetyki jest
  uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od stopy wzrostu PKB, poziomu
  inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Ewentualne negatywne zmiany w
  sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Grupę działalności
  gospodarczej i tym samym wpływać na wyniki finansowe Grupy
   Ryzyko związane z trafnością w oszacowaniu kosztów planowanych i realizowanych kontraktów
  Ryzyko niedoszacowania cen kontraktów może występować w przypadku trudnych do zidentyfikowania na
  etapie przygotowania przez Grupę oferty przetargowej prac niezbędnych do wykonania zamówienia i objętych
  ceną ryczałtową za ich wykonanie. Nie można w całości wykluczyć tego ryzyka, które mogłoby wywrzeć
  negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę.
   Ryzyko związane z płynnością finansową w sektorze budowlanym
  W ostatnich latach zmaterializował się element ryzyka związanego z utratą płynności finanso wej przez inne
  podmioty działające w tym samym sektorze. Dodatkowo wprowadzone z początkiem 2017 r. zmiany dotyczące
  podatku od towarów i usług (VAT), w tym szczególnie objęcie odwr otnym obciążeniem kilkudziesięciu rodzajów
  usług budowlanych mogą mieć wpły w na zmniejszenie płynności finansowej firm z branży budowlanej.
   Ryzyko związane z procesem uzyskiwania decyzji administracyjnych, możliwością ich zaskarżania, a także
  działaniem osób trzecich, mającym wpływ na realizację prac projektowych lub budowlanych wykonywanych
  przez spółki Grupy
  Działalność prowadzona przez Grupę wymaga niekiedy uzyskiwania decyzji administracyjnych, które
  umożliwiają realizację projektów, przewidzianych m.in. przepisami Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania
  administracyjnego (KP A) lub Prawa ochrony środowiska. Nie można wykluczyć nieuzyskania powyższych
  decyzji administracyjnych albo istotnego przedłużenia postępowań dotyczących ich wydania. Nie jest możliwe
  również wykluczenie ryzyka nieukończenia lub opóźnienia w wykonaniu prze z podmioty trzecie, prac
  niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektów przez spółki Grupy. Wystąpienie tych czynników mogłoby
  skutkować niemożnością bądź znacznym opóźnieniem w realizacji projektów budowlanych, a w konsekwencji
  mieć istotny wpływ na wyni ki finansowe Grupy.
   Ryzyko związane z odpowiedzialnością za podwykonawców i z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę
  wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców oraz członków konsorcjów
  budowlanych
  W ramach realizacji kontraktów budowla nych, Grupa korzysta z usług podwykonawców robót budowlanych, a
  także zawiera umowy konsorcjum. Przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych przewidują
  solidarną odpowiedzialność wykonawcy, który zawarł umowę z podwykonawcą za zapłatę wynagro dzenia za
  roboty budowlane wykonane przez dalszych podwykonawców oraz solidarną odpowiedzialność członków
  konsorcjum budowlanego względem zamawiającego za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów
  o zamówienie publiczne. Grupa może zatem zostać zob owiązana do zapłaty wynagrodzenia za roboty
  budowlane należnego dalszym podwykonawcom, jak i ponosić odpowiedzialność w związku z niewykonaniem
  lub nienależytym wykonaniem umowy o zamówienie publiczne przez konsorcjanta. Zrealizowanie się ww.
  czynników ry zyka może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy.
   Ryzyko związane z możliwością realizacji zabezpieczeń ustanawianych na podstawie umów
  o roboty budowlane, obowiązku zapłaty kar umownych, a także sporów sądowych z tym związanych
  Zawierane przez G rupę umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło przewidują obowiązek ustanowienia
  zabezpieczeń należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek w postaci
  kaucji bądź gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Ponadto w ostatni m czasie, Zamawiający oczekują
  coraz dłuższych okresów gwarancyjnych. Umowy te wprowadzają również kary umowne m.in. z tytułu
  przekroczenia terminu realizacji prac w nich określonych. Grupa nie może wykluczyć ryzyka nie dotrzymania
  terminów wykonania przed miotu zawartych umów o roboty budowlane lub o dzieło, a także niedotrzymania
  terminów wykonania robót/prac gwarancyjnych związanych z usuwaniem wad i usterek, co w konsekwencji


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  31
  wiąże się z prawem Zamawiającego do wykorzystania ww. zabezpieczeń bądź z żądan iem kar umownych lub
  odszkodowań. Grupa nie może wykluczyć ryzyka związanego z ewentualnymi sporami dotyczącymi
  nienależytego lub nieterminowego wykonania ww. umów. Zrealizowanie się wspomnianych czynników może
  mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grup y.
   Ryzyko terminów zamknięć robót budowlanych
  Zawierane przez Grupę umowy o roboty budowlane zawierają ściśle określony termin zakończenia prac
  budowlanych. W przypadku gdy Zamawiający przekaże plac budowy lub jego fragment z opóźnieniem w
  stosunku do harm onogramu zawartego w umowie, istnieje ryzyko spiętrzenia robót w jednym czasie, co może
  powodować niedopasowanie technologiczne do realizowanych zadań lub niedotrzymanie określonych w
  umowie terminów nie z winy Grupy. Zrealizowanie się wspomnianych czynnik ów może mieć negatywny wpływ
  na wyniki finansowe Grupy.
   Ryzyko związane z logistyką dostaw
  Zagrożenie związane z okresową kumulacją rozstrzygnięć przetargów w jednym czasie, powoduje ograniczenie
  dostępności przewozowej oraz możliwości pozyskania materiałó w strategicznych, a także urządzeń
  specjalistycznych w zakresie SRK.
   Ryzyko związane z upadłością kontrahentów handlowych
  Nie można wykluczyć ryzyka upadłości kontrahentów handlowych Grupy. W wyniku upadłości podwykonawców,
  dostawców lub konsorcjantów Gru pa mogłaby być narażona na nieukończenie przedmiotu umów w terminie czy
  nieterminowe usunięcie wad lub usterek, z czym mogłaby się wiązać konieczność zapłaty kar umownych lub
  odszkodowań. Mogłaby również zostać pociągnięta do solidarnej odpowiedzialności z a wynagrodzenie należne
  dalszym podwykonawcom czy z tytułu niewykonania umowy przez konsorcjanta, jak i mogłaby musieć ponieść
  koszty zastępczego wykonania niezrealizowanych przez upadłego prac czy dostaw. Upadłość
  zleceniodawcy/zamawiającego narażałaby z kolei Grupę na nieotrzymanie wynagrodzenia za wykonane prace.
  Wystąpienie powyższych czynników miałoby negatywny wpływ na poziom wyników finansowych osiąganych
  przez Grupę.
   Ryzyko związane z gwarancjami zapłaty za roboty budowlane
  Zgodnie z przepisami Kode ksu cywilnego wykonawca robót budowlanych, któremu Spółka zleciła realizację
  projektu budowlanego, może w każdym czasie żądać od spółek Grupy, występujących jako zamawiający,
  gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wyn ikającego z umowy oraz
  zleceń dodatkowych. Brak wystarczającej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót
  budowlanych z przyczyn dotyczących spółek Grupy i uprawnia wykonawcę do odstąpienia od umowy na
  podstawie art. 649[4] §1 Kodeksu cywilnego , jak i do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 639[4]§3
  Kodeksu cywilnego. Spowodować to może wzrost kosztów i opóźnienie realizacji projektów budowlanych lub
  wręcz uniemożliwić ich realizację, co może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy.
   Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa, w tym prawa podatkowego
  Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa w szczególności prawa
  podatkowego pociąga za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa prowadzi
  działalność. W szcze gólności nie można wykluczyć ryzyka kwestionowania przez organy podatkowe, w oparciu
  np. o interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Grupę w
  związku z realizowanymi transakcjami, zarówno w normalnym toku dział alności spółek Grupy, jak i innymi (np.
  transakcjami kapitałowymi). W efekcie niekorzystne dla Grupy zmiany przepisów bądź ich interpretacje mogą
  mieć negatywny wpływ na sytuację finansową.
   Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych kontraktów
  Grupa bierze udz iał w przetargach o zamówienia publiczne, ujmując docelowe kontrakty w swoich planach
  finansowych. Nie można wykluczyć ryzyka negatywnych rozstrzygnięć unieważnień przetargów ze strony
  zamawiających czy też opóźnień w ogłaszaniu lub rozstrzyganiu przetargó w. Nie można również wykluczyć
  braku np. podtrzymania oferty (przedłużenia wadium) przez partnera konsorcjum co mogłoby skutkować
  brakiem zawarcia umowy z konkretnym inwestorem, a tym samym utratą potencjalnych przychodów.
   Ryzyko związane z warunkami i pr ocedurami rozstrzygania przetargów publicznych, a także
  z wykluczeniem z postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Prawo zamówień publicznych umożliwia podmiotom biorącym udział w przetargu składanie odwołania od
  niezgodnych z prawem działań zamawiające go w sprawie wyboru wykonawcy lub skargi do sądu na orzeczenia
  wydane przez organ rozpoznający odwołania wnoszone w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
  co w konsekwencji może powodować znaczne wydłużenie terminu zawarcia umowy z inwestorem. P onadto nie
  jest możliwe wykluczenie ryzyka zajścia zdarzeń, które stanowiłyby podstawę do wykluczenia Grupy z
  postępowań przetargowych w oparciu o przesłanki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  32
  Zaistnienie ww. zdarzeń mogłoby mieć negatywny wpł yw na wyniki finansowe osiągane przez Grupę.
   Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania na realizację kontraktów budowlanych, pozyskaniem
  gwarancji kontraktowych i wadialnych
  Z uwagi na trudną sytuację w sektorze budowlanym istnieje ryzyko, iż zarówno ban ki
  (w zakresie kredytów i gwarancji kontraktowych), jak i towarzystwa ubezpieczeniowe (w zakresie gwarancji
  kontraktowych lub wadialnych), ograniczą dostępność źródeł finansowania i innych instrumentów finansowych,
  co może skutkować ograniczeniem liczby j ak i skali prowadzonych prac.
   Ryzyko stóp procentowych
  Ryzyko stóp procentowych występuje głównie w związku z korzystaniem przez Grupę z kredytów bankowych
  i usług leasingu. Powyższe instrumenty finansowe oparte są o zmienne stopy procentowe i w związku z tym
  narażają Grupę na ryzyko finansowe.
   Ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi
  Prace budowlane prowadzone przez Grupę zarówno w zakresie infrastruktury miejskiej, energetycznej jak i
  kolejowej nie mogą być prowadzone podczas niesprzyjających warunkó w atmosferycznych. W okresie
  jesiennym oraz zimowym, ze względu na zbyt niską temperaturę powietrza, dla zachowania reżimów
  technologicznych wiele robót musi zostać wstrzymana, dlatego realizacja prac w tym okresie ulega
  spowolnieniu, a w pewnych przypadka ch nawet wstrzymaniu. Jeżeli ewentualne niekorzystne warunki
  atmosferyczne będą utrzymywały się zbyt długo, może to wpłynąć niekorzystnie na wyniki finansowe Grupy ZUE.
   Ryzyko wzrostu kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników
  Z uwagi na zmienne warunk i gospodarcze, dążenie do ciągłego rozwoju Spółki, jak również podnoszenie jakości
  świadczonych usług oraz z uwagi na brak na rynku pracy wystarczającej liczby pracowników wykonujących
  zawody specjalistyczne, wymagające posiadania stosownych uprawnień, umi ejętności oraz doświadczenia,
  istnieje realne prawdopodobieństwo wzrostu kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników co w
  konsekwencji może wpłynąć na wyniki finansowe ZUE.
  Zdaniem Zarządu ZUE, wpływ ww. czynników w podobny sposób dotyka pozostałych uc zestników rynku, stąd
  ZUE znajduje się w sytuacji analogicznej do innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną.
  18. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Grupy Kapitałowej ZUE
  Działalność branży budowlano -montażowej charakte ryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży.
  Podstawowe czynniki mające wpływ na poziom przychodów i zysków w ciągu roku obrotowego to m.in.: warunki
  atmosferyczne, rozkład harmonogramu płatności oraz termin ogłaszania i rozstrzygania przetargów na
  kontr akty.
  Prace budowlane prowadzone przez Grupę ZUE zarówno w zakresie infrastruktury miejskiej, kolejowej jak i
  energetycznej nie mogą być prowadzone podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zatem w
  okresie zimowym, ze względu na zbyt niską tempera turę powietrza oraz opady śniegu, dla zachowania reżimów
  technologicznych wiele robót musi zostać wstrzymanych lub ich realizacja ulega spowolnieniu.
  Na zjawisko sezonowości wpływ ma również koncentracja prac inwestycyjnych i modernizacyjnych
  prowadzonych przez klientów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacyjnej w sezonach wiosennym,
  letnim i jesiennym.
  19. Cele strategiczne
  Cele strategiczne Grupy ZUE skierowane są na:
   utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastru ktury miejskiej,
   wzmocnienie pozycji na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej,
   rozwój usług budownictwa energetycznego w zakresie modernizacji linii energetycznych (niskich,
  średnich i wysokich napięć),
   wzmocnienie udziału w rynku pr ojektowania układów komunikacyjnych,
   rozwój działalności handlowej i produkcyjnej materiałów torowych.
  Głównym celem strategicznym na lata 2017 - 2020 jest maksymalne wykorzystanie obecnej perspektywy unijnej
  w realizowanych zakresach działalności.
  Zarz ąd Emitenta będzie starał się konsekwentnie, w okresie krótko i długoterminowym geograficznie


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  33
  dywersyfikować prowadzoną działalność poprzez pozyskiwanie zagranicznych rynków usług i dostaw.
  W okresie długoterminowym nadrzędnym celem jest poszerzenie ofert y o usługi serwisowe, utrzymaniowe
  infrastruktury miejskiej i kolejowej.
  Perspektywy rynków na których działa Emitent :
  Rynek budownictwa infrastruktury kolejowej
  Rynek budownictwa infrastruktury kolejowej jest obecnie głównym rynkiem, na którym działa G rupa ZUE i
  generuje większość przychodów Grupy. Większość kontraktów pozyskanych i realizowanych przez spółki z
  Grupy ZUE stanowią kontrakty kolejowe. ZUE w dalszym ciągu pozyskuje nowe zlecenia na roboty budowlane na
  tym rynku. Ze względu na rozległe plan y zawarte w K rajowym Programie Kolejowym (KPK) , rynek budownictwa
  infrastruktury kolejowej posiada w ocenie Grupy ZUE szerokie perspektywy na najbliższ e lata.
  Rynek budownictwa infrastruktury miejskiej
  Po obserwowanym spowolnieniu na rynku budownictwa inf rastruktury miejskiej obserwowanym w poprzednich
  latach, w 2017 roku widoczne jest ożywienie w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów z zakresu budownictwa
  infrastruktury miejskiej przez polskie miasta. Prezentowane są również dalekosiężne plany poszczególn ych
  miast związane z rozbudową sieci tramwajowych zawierające inwestycje o znacznej wartości. Spółki z Grupy
  ZUE pozyskują i realizują kontrakty na rynku budownictwa infrastruktury miejskiej oraz prowadzą akwizycję
  nowych zleceń. W ocenie ZUE w 2018 roku zostaną ogłoszone przetargi na najważniejsze planowane inwestycje
  na tym rynku.
  Rynek budownictwa infrastruktury energetycznej
  W okresie 2016 –2020, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) planują ponieść nakłady inwestycyjne na
  infrastrukturę do wysok ości 7 mld PLN. Natomiast w okresie 2021 –2025, nakłady inwestycyjne mają wynieść
  6,3 mld PLN. Łącznie, nakłady inwestycyjne PSE w okresie 2016 –2025 mają wynieść ok. 13,3 mld PLN. Rynek
  budownictwa infrastruktury energetycznej wydaje się perspektywiczny, j ednak ze względu na dużą lukę
  inwestycyjną, rynek ten jest obecnie podobny do rynku kolejowego sprzed 2 lat. Grupa monitoruje ten rynek pod
  kątem potencjalnego startu w przetargach.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  34
  Informacje korporacyjne
  20. Władze ZUE
  Na dzień zatwierdz enia niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących
  Jednostki Dominującej jest następujący:
  Zarząd:
  Wiesław Nowak Prezes Zarządu
  Anna Mroczek Wiceprezes Zarządu
  Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu
  Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
  Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
  Rada NadzorczaX
  Mariusz Szubra Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Barbara Nowak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Bogusław Lipiński Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Korzeniowski Członek Rady Nadzorczej
  Michał L is Członek Rady Nadzorczej
  W dniu 3 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany stanowisk dwóch osób wchodzących w
  skład Zarządu Spółki. Zmiana, o której mowa powyżej polegała na odwołaniu z funkcji Członków Zarządu Pani
  Anny Mroczek oraz Pana Macieja Nowaka a następnie o powołaniu z dniem 3 lutego 2017 roku tych osób na
  stanowiska Wiceprezesów Zarządu na trzyletnią, wspólną kadencję (Raport bieżący 6/2017) .
  W dniu 6 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło odpowiednio uchwał y w sprawie
  odwołania Pani Magdaleny Lis z funkcji Członka Rady Nadzorczej ZUE S.A. z dniem 6 czerwca 2017 roku, oraz
  powołania w tym samym dniu Pani Barbary Nowak w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji jako Członka
  Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji W iceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Skład Rady Nadzorczej w
  pozostałym zakresie nie uległ zmianie (Raport bieżący 39/2017).
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. w dniu 18 października 2017 r. został powołany przez Radę
  Nadzorczą ZUE S.A. Komi tet Audytu.
  Komitet Audytu:
  Mariusz Szubra Przewodniczący Komitetu Audytu
  Barbara Nowak Członek Komitetu Audytu
  Piotr Korzeniowski Członek Komitetu Audytu
  Kryteria niezależności o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach , firmach audytorskich or az nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 1089) spełniają Panowie Mariusz Szubra oraz Piotr Korzeniowski.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  35
  21. Struktura kapitału zakładowego
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 757 520,75 PLN i dzieli się na 23 030 083 akcji o wartości nominalnej po 0, 25
  PLN każda, w tym:
   16.000.000 akcji na okaziciela serii A,
   6.000.000 akcji na okaziciela serii B,
   1.030.083 akcji na okaziciela serii C.
  22. Akcje własne
  Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada 264 652 akcji własnych w wartości nabycia 2 690 tys. PLN .
  Spółka nabyła akcje w ramach realizowanego w 2015 roku odkupu akcji od pracowników połączonej z ZUE S.A.
  spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
  Odkup realizowany był na podstawie Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 8 grudnia 20 14 roku w przedmiocie
  upoważnienia Zarządu ZUE S.A. do wykupu akcji własnych.
  Wykup akcji własnych został szczegółowo opisany w Sprawozdaniu Skonsolidowanym za rok zakończony
  31 grudnia 2015 roku w nocie nr 25.
  23. Struktura akcjonariatu
  Zgodnie z posiadanym i informacjami akcjonariat Jednostki Dominującej według stanu na dzień sporządzenia
  niniejszego sprawozdania przedstawiał się następująco:
  * wcześniej Amplico OFE ** na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUE w dniu 8 grud nia 2014 roku przekazanym w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku *** s tan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUE w dniu 18 czerwca 2014 roku przekazanym w raporcie bieżącym nr 31/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku **** zawiera 264 652 akcje ZUE odkupione przez Spółkę w ramach odkupu akcji własnych Liczba akcji/głosów
  % udział w kapitale
  zakładowym/ogólnej
  liczbie głosów
  Liczba akcji/głosów
  % udział w kapitale
  zakładowym/ogólnej
  liczbie głosów
  Wiesław Nowak 14 400 320 62,53 14 400 320 62,53
  METLIFE OFE * 1 400 000** 6,08 1 400 000** 6,08
  PKO Bankowy OFE 1 500 000*** 6,51 1 500 000*** 6,51
  Pozostali 5 729 763**** 24,88 5 729 763**** 24,88
  Razem 23 030 083 100 23 030 083 100
  Akcjonariusz
  Stan na dzień sporządzenia niniejszego
  raportu kwartalnego tj.
  7 listopada 2017 r.
  Stan na dzień publikacji poprzedniego raportu
  kwartalnego tj.
  26 kwietnia 2017 r.


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  36
  24. Akcje oraz uprawnienia w posiadaniu osób zarządzających oraz nadzorujących
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu ZUE, na dzień sporządzen ia niniejszego raportu pozostałe osoby
  wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących ZUE nie były w posiadaniu akcji Spółki.
  Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały na dzień publikacji ostatniego raportu kwartalnego jak również
  na dzień sporządzenia niniejszego raportu uprawnień do akcji Spółki.
  25. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Emitenta
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia niż przedstawione w niniejszym raporcie, które miałyby
  istotny wpływ na ocenę sytuacji E mitenta.
  26. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych własnych
  papierów wartościowych
  W okresie objętym raportem żadna ze spółek wchodząca w skład Grupy Kapitałowej nie dokonywała emisji,
  wykupu oraz spłaty dłużnych własnych papie rów wartościowych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
  nie dokonywały również wykupu oraz spłaty kapitałowych papierów wartościowych.
  27. Informacja dotycząca dywidendy
  15 marca 2017 roku Zarząd ZUE podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1,5 mln PLN w całości na
  kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza ZUE pozytywnie zaopiniowała ww. rekomendację Zarządu ZUE.
  6 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromad zenie ZUE S.A., które podjęło uchwałę w sprawie
  przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 zgodnie z ww. rekomendacją Zarządu ZUE.
  Osoba Funkcja
  Liczba akcji/głosów
  na dzień 7 listopada
  2017 r.
  % udział w
  kapitale
  zakładowym/ogól
  nej liczbie głosów
  Zmiany w posiadaniu od
  publikacji ostatniego
  raportu kwartalnego tj. od
  dnia 26 kwietnia 2017 r.
  Wiesław Nowak Prezes Zarządu 14 400 320 62,53 brak
  Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu 2 300 0,01 brak
  Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu 136 < 0,01 brak
  Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu 7 806 0,03 brak
  Michał Lis Członek Rady Nadzorczej 661 < 0,01 brak


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  37
  Informacje finansowe
  28. Omówienie wyników finansowych
  Omówienie głównych pozycji rachunku zysków i strat
  Przych ody ze sprzedaży Grupy ZUE w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. kształtowały się na poziomie
  233 459 tys. PLN i były wyższe o 6% od przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz wzrosły w
  stosunku do poziomu przychodów na koniec I pół rocza 2017 r. o 125 616 tys. PLN (o 116%). Natomiast
  przychody ze sprzedaży ZUE w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. były wyższe niż w analogicznym
  okresie zeszłego roku o 7% i wyniosły 212 280 tys. PLN oraz wzrosły w stosunku do poziomu przychod ów na
  koniec I półrocza 2017 r. o 112 185 tys. PLN (o 112%).
  Na wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale miał głównie wpływ wejście w fazę realizacji nowo
  pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej. Kontrakty te w poprzednich okresach nie generowały
  jeszcze znaczących przychodów ze względu na początkowy etap ich organizacji. W fazę realizacji sukcesywnie
  wchodzą i będą wchodzić kolejne kontrakty, m.in. cztery pozyskane w okresie lipiec –październik 2017 r.
  kontrakty kolejowe w konwencji „pro jektu -buduj” na łączną kwotę 1,1 mld PLN netto.
  W III kwartale 2017 r. Grupa zaczęła w pełni wykorzystywa ć utrzymywane w poprzednich okresach zasoby
  ludzkie i sprzętowe. Nie ponosiła więc znaczących kosztów gotowości potencjału, które były głównymi
  czynnik ami straty pierwszego półrocza. Dzięki przyjętej przez Zarząd strategii utrzymania zatrudnienia , Spółka
  ma zapewnioną własną obsługę kadrową na prowadzonych kontraktach. W związku z sukcesywnie
  powiększanym portfelem zamówień Spółka nadal prowadzi rekruta cję pracowników i rozbudowuje park
  maszynowy.
  Na poziomie skonsolidowanym wynik brutto na sprzedaży zanotował wzrost o 9 573 tys. PLN, tj. z poziomu ( -) 5
  819 tys. PLN na koniec I półrocza 2017 r. do poziomu 3 754 tys. PLN na koniec III kwartału 2017 r. Wy nik z
  działalności operacyjnej w omawianym okresie zanotował poprawę o 3 878 tys. PLN, natomiast wynik nett o
  poprawił się o 2 834 tys. PLN względem wyników wypracowanych w I półroczu 2017 roku.
  Jednostkowy wynik brutto na sprzedaży wzrósł o 8 872 tys. PLN, tj. z poziomu ( -) 6 101 tys. PLN na koniec I
  półrocza 2017 r. do poziomu 2 771 tys. PLN na koniec III kwartału 2017 r. Wynik z działalności operacyjnej w
  omawianym okresie zanotował poprawę o 3 960 tys. PLN, natomiast wynik netto poprawił się o 3 024 tys. PLN.
  W okresie sprawozdawczym. zarówno Grupa ZUE jak i ZUE zanotowały następujące wyniki na poszczególnych
  poziomach zysku:
  *Zysk operacyjny okresu + amortyzacja okresu.
  Koszty zarządu w Grupie ZUE w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. kształtowały się na pozio mie
  15 499 tys. PLN i były wyższe o 3% od kosztów zarządu Grupy w okresie porównywalnym 2016 r. Koszty zarządu
  w ZUE w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. kształtowały się na poziomie 12 680 tys. PLN i były
  wyższe o 3% od kosztów zarządu ZUE w ana logicznym okresie. W kosztach zarządu ujmowane są m.in. koszty
  postępowania ofertowego, w tym gwarancji wadialnych.
  W okresie sprawozdawczym Grupa ZUE zanotowała 3 063 tys. PLN pozostałych przychodów operacyjnych i były
  one niższe o 23% w stosunku do analo gicznego okresu poprzedniego roku. Ze względu na zmianę wartości
  szacunkowych Grupa rozwiązała odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnej na
  kwotę 1 000 tys. PLN.
  Pozostałe koszty operacyjne kształtowały się na poziomie 2 965 tys. PLN i były wyższe o 10 7% w analogicznym
  okresie. W wyniku oszacowania ryzyka dotyczących należności z tytułu dostaw i usług Grupa w omawianym
  okresie dokonała odpisów na kwotę 1 289 tys. PLN, w których istotną pozycją jest odpis, utworzony w związku z
  wystawioną na rzecz PKP PLK fakturą sprzedaży za roboty dodatkowe. Grupa ZUE ZUE Grupa ZUE ZUE
  Zysk(strata) brutto na sprzedaży 3 754 2 771 9 573 8 872
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -11 647 -9 872 3 878 3 960
  EBITDA* -4 350 -2 638 6 393 6 473
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -13 992 -11 748 3 506 3 690
  Zysk (strata) netto -12 144 -9 851 2 834 3 024
  Okres 9 miesięcy zakończony 30-09-2017 Okres 3 miesięcy zakończony 30-09-2017 Dane w tys. PLN


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  38
  Przychody finansowe Grupy ZUE w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. kształtowały się na poziomie
  802 tys. PLN i były niższe o 5 1% w stosunku do okresu porównywalnego 2016 r. Spadek przychodów
  finansowych jest efektem zwiększonego zaangażowania środków pieniężnych w działalność operacyjną (m.in.
  poprzez wejście w fazę realizacji nowo pozyskanych kontraktów) i tym samym mniejszego lokowania wolnych
  środków w oprocentowane depozy ty oraz inne instrumenty finansowe.
  Ko szty finansowe Grupy ZUE kształtowały się na poziomie 3 147 tys. PLN i były wyższe o 237 % w analogicznym
  okresie. Na wzrost kosztów finansowych wpłynął przede wszystkim efekt dyskonta długoterminowych kaucji
  pieniężnyc h, które zostały wpłacone w okresie sprawozdawczym.
  Omówienie głównych pozycji bilansowych
  Na dzień 30 września 2017 roku suma bilansowa Grupy ZUE osiągnęła poziom 389 995 tys. PLN i była wyższa o
  7% od sumy bilansowej na koniec 2016 roku.
  Największy wpł yw na ww. sumy bilansowe miały zmiany :
  1) Po stronie aktywów:
  a) zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 8 479 tys. PLN . Grupa ZUE inwestuje głównie
  w maszyny i środki transportu wykorzystywane przy realizacji kontraktów budowlanych
  wykorzystując środk i własne i leasing (nota nr 47) ,
  b) zwiększenie zapasów o kwotę 30 54 7 tys. PLN, co jest efektem gromadzenia zapasów na
  realizowanych i wchodzących w fazę realizacji kontraktach. Zakupy materiałów strategicznych
  takich jak kruszywo, podkłady kolejowe, szyny c zy rozjazdy oraz podpisywanie długoterminowych
  umów ramowych na zakup ww. materiałów, są elementem strategii obniżającej ryzyko wzrostu cen
  w sytuacji ograniczonej podaży w okresie kumulacji realizacji robót kolejowych w najbliższych
  latach. Szacunkowe zab ezpieczenie strategicznych materiałów dla kontraktów pozyskanych przez
  Grupę ZUE kształtuje się na poziomie: szyny -100%, rozjazdy -70%, tłuczeń -70%. Grupa w ramach
  ww. umów ramowych zabezpiecza również materiały dla kontraktów, co do których trwa procedura
  przetargowa .
  c) zwiększenie należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności o kwotę 58 367 tys. PLN
  co jest efektem wzrostu stopnia zaawansowania prac na nowo pozyskanych kontraktach z
  aktualnej perspektywy unijnej,
  d) zmniejszenie pozostałych akty wów finansowych o kwotę 54 935 tys. PLN w wyniku sprzedaży
  obligacji korporacyjnych stanowiących czasową lokatę posiadanych nadwyżek finansowych ,
  e) zmniejszenie o 19 616 tys. PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów co jest efektem m.in.
  zakupów zapasów i bieżącej realizacji kontraktów.
  2) Po stronie pasywów:
  a) zwiększenie o 4 766 tys. PLN pozycji „długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz inne
  źródła finansowania ” z tytułu inwestycji w środki trwałe finansowan e przez leasing ,
  b) zwiększenie o 3 6 778 tys. PL N zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
  co jest efektem m.in. otrzymanych przedpłat z PKP PLK na podstawie umów, które umożliwi ają
  pozyskanie zaliczek na realizacje kontraktów budowlanych.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  39
  Omówienie pozycji rachunku pr zepływów pieniężnych
  Zaangażowanie środków pieniężnych w działalność operacyjną na poziomie 6 5 839 tys. PLN związane jest
  z wchodzeniem w fazę realizacji nowo pozyskanych w 2017 r. kontraktów.
  Na dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności inwesty cyjnej w wysokości 39 804 tys. PLN miało
  wpływ głównie wykupienie posiadanych przez Spółkę obligacji korporacyjnych posiadanych jako lokaty kapitału.
  Na przepływy z działalności finansowej na poziomie 6 827 tys. PLN wpływ miał głównie leasing zwrotny na
  sfinansowanie środków trwałych.
  W wyniku powyższego stan środków pieniężnych w Grupie zmniejszył się o kwotę 19 616 tys. PLN w stosunku
  do końca 2016 r. Natomiast środki pieniężne w Grupie w stosunku do stanu na koniec czerwca 2017 r. wzrosły
  o 17 434 ty s. PLN.
  Mimo znacznego zaangażowania w zasoby magazynowe oraz okresowo niezafakturowaną produkcję Grupa od
  lat utrzymuje wysokie wskaźniki płynności na wszystkich poziomach . J est to niezwykle istotne dla Grupy ,
  szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej, kie dy pojawiają się sygnały pogorszenia możliwości płatniczych
  niektórych firm z branży budowlanej. Stabilną sytuację finansową ZUE potwier dzają także współpracujące ze
  Spółką banki.
  Segmenty działalności
  Łączna wartość przychodów wygenerowanych przez Grupę ZUE wynosi 233 459 tys. PLN. Największy udział
  w przychodach Grupy ma działalność budowlana realizowana przez ZUE .
  Działalność handlowa w Grupie ZUE prowadzona przez Railway gft zanotowała stratę netto w wysokości
  1 454 tys. PLN w I II kwartałach 2017 r . (przy zysku brutto ze sprzedaży 722 tys. PLN). Railway gft zanotowała
  wzrost w stosunku do I półrocza 2017 r. o 444 tys. PLN zysku brutto ze sprzedaży co jest efektem zwiększonej
  ilości obsługiwanych zamówień na materiały budowlane.
  Działalność w segmencie projektowym prowadzona przez BPK Poznań w I II kwartałach 2017 odnotowała
  550 tys. PLN zysku brutto na sprzedaży oraz strat ę netto w wysokości 598 tys. PLN. Działalność projektowa ma
  charakter uzupełniający dla działalności budowlanej.
  29. Stanowisko zarządu ZUE odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej
  publikowanych prognoz wyników finansowych
  Spółka nie opublikowała prognoz wyników finansowych na rok 201 7.
  Okres zakończony
  30-09-2017
  Okres zakończony
  30-09-2016
  Okres zakończony
  30-09-2017
  Okres zakończony
  30-09-2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -65 839 -48 863 -65 270 -47 604
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 39 804 -6 151 39 652 -6 181
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 6 827 -8 646 6 935 -9 478
  Przepływy środków pieniężnych netto, razem -19 208 -63 660 -18 683 -63 263
  Środki pieniężne na początek okresu 62 717 172 334 61 207 169 795
  Środki pieniężne na koniec okresu 43 101 108 918 42 119 106 774
  ZUE
  Dane w tys. PLN
  Grupa ZUE


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  40
  30. Przychody
  (dane w tys. PLN)
  Przychody ze sprzedaży Grupy ZUE w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. kształtowały się na poziomie
  233 459 tys. PLN i były wyższe o 6% od przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  Na wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale miał głównie wpływ wejście w fazę realizacji nowo
  pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej . Kontrakty te w poprzednich okresach nie generowały
  jeszcze znaczących przychodów ze względu na początkowy etap ich organizacji.
  31. Pozostałe przychody operacyjne
  (dane w tys. PLN)
  W okresie sprawozdawczym Grupa rozwiązała odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości nieruchomości
  inwes tycyjnej na kwotę 1 000 tys. PLN z e względu na zmianę wartości szacunkowych .
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i surowców 12 018 39 905
  Przychody ze świadczenia usług 8 954 3 788
  Przychody z tytułu umów o budowę 212 487 176 921
  Razem 233 459 220 614 Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Zyski ze zbycia aktywów: 157 134
  Zysk ze sprzedaży majątku trwałego 157 134
  Pozostałe przychody operacyjne: 2 906 3 828
  Refaktura gwarancji i polis 767 206
  Otrzymane odszkodowania 208 297
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 359 1 116
  Zwrot kosztów postępowania sądowego 78 40
  Rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe 0 1 500
  Rozwiązanie odpisów na zapasy 31 341
  Rozwiązanie odpisów na nieruchomość inwestycyjną 1 000 0
  Pozostałe 463 328
  Razem 3 063 3 962


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  41
  32. Pozostałe koszty operacyjne
  (dane w tys. PLN)
  Grupa w okresie sprawozdawczym dokonała odpisów na kwotę 1 2 89 tys. PLN, w których istotną pozycją jest
  odpis, utworzony w związku z wystawioną na rzecz PKP PLK fakturą sprzedaży za roboty dodatkowe.
  33. Przychody finansowe
  (dane w tys. PLN)
  Spadek przychodów finansowych jest efektem zwiększonego zaangażowania środków pieniężnych w
  działalność operacyjną (m.in. poprzez wejście w fazę realizacji nowo pozyskanych kontraktów) i tym samym
  mniejszego lokowania wolnych środków w oprocentowane depozyty oraz inne instrumenty finansowe.
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Straty ze zbycia aktywów 0 0
  Strata ze sprzedaży majątku trwałego 0 0
  Pozostałe koszty operacyjne: 2 965 1 432
  Darowizny 14 58
  Odszkodowania wypłacone 598 54
  Koszty postępowań spornych 126 105
  Koszty gwarancji dobrego wykonania 765 206
  Przeszacowanie zapasów 0 18
  Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności 1 289 753
  Umorzenie należności 0 3
  Inne 173 235
  Razem 2 965 1 432 Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Przychody odsetkowe: 442 1 212
  Odsetki od lokat bankowych 145 1 159
  Odsetki od pożyczki 6 1
  Odsetki od należności 291 52
  Zysk na różnicach kursowych 0 275
  Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
  Przychody z tytułu dywidend 0 0
  Pozostałe przychody finansowe 360 164
  Dyskonto pozycji długoterminowych 47 101
  Realizacja instrumentów finansowych 309 0
  Poręczenia finansowe 0 0
  Pozostałe 4 63
  Razem 802 1 651


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  42
  34. Koszty finansowe
  (dane w tys.PLN)
  Na wzrost kosztów finansowych wpłynął przede wszystkim efekt dyskonta długoterminowych kaucji
  pieniężnych, które zostały wpłacone w okresie sprawozdawczym .
  35. Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  (dane w tys. PLN)
  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych.
  Zastosowanie tych przepisów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (st raty) netto, w związku z
  wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania
  przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia
  podatkowe są wyliczane w oparc iu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
  W zakresie podatku dochodowego Grupa Kapitałowa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie
  tworzy podatkowej grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
  Rok podatkowy i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Koszty odsetkowe 844 469
  Odsetki od kredytów i kredytów 207 142
  Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 405 314
  Odsetki od pożyczki 5 5
  Odsetki od zobowiązań handlowych i pozostałych 227 8
  Pozostałe koszty finansowe 2 303 465
  Strata na różnicach kursowych 664 0
  Dyskonto należności długoterminowych 0 0
  Dyskonto pozycji długoterminowych 1 292 329
  Realizacja instrumentów finansowych 0 0
  Odpis na inwestycje w jednostkach pozostałych 287 0
  Inne 60 136
  Razem 3 147 934 Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Podatek dochodowy bieżący -20 1 102
  Podatek odroczony -1 828 -1 865
  Obciążenie (uznanie) wyniku finansowego -1 848 -763


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  43
  Podatek dochodowy bieżący
  (dane w tys. PLN)
  Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe
  (dane w tys. PLN)
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Zysk (strata) brutto -13 992 -6 869
  Różnica pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania
  podatkiem dochodowym : 1 260 -21 457
  - różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania wynikające z
  kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania według przepisów podatkowych i
  przychodów nie będących przychodami według przepisów podatkowych oraz
  dodatkowych przychodów i kosztów podatkowych
  1 260 -21 457
  - inne różnice (m.in.strata z lat ubiegłych) 0 0
  Dochód/Strata -12 732 -28 319
  Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0
  Podatek dochodowy według obowiązującej stawki 19% 0 0
  Podatek dochodowy zapłacony/(zwrócony) od zysków osiągniętych za granicą -20 978
  Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
  Korekty podatku dochodowego za poprzednie okresy 0 124
  Podatek dochodowy bieżący -20 1 102 Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Bieżące aktywa podatkowe
  Należny zwrot podatku 0 64
  Razem 0 64
  Bieżące zobowiązania podatkowe
  Podatek do zapłaty 0 0
  Razem 0 0


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  44
  Saldo podatku odroczonego
  (dane w tys. PLN)
  Podatek odroczony ujęty w kapitale wynika z wyliczenia podatku od zobo wiązań z tytułu świadczeń
  pracowniczych zaprezentowanych w całkowitych dochodach.
  Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
  (dane w tys. PLN)
  Spółki Grupy prezentują podatek odroczony per saldo (zgodnie z MSR 12). Stan na Stan na
  30-09-2017 30-09-2016
  Stan podatku odroczonego na początek okresu 8 683 8 477
  BO połączenia 0 0
  Różnice przejściowe dotyczące składników aktywów z tytułu podatku
  odroczonego:  26 163 22 249
  Rezerwy na koszty i rozliczenia międzyokresowe bierne 10 706 13 666
  Dyskonto naleznosci 502 253
  Zobowiązania z tytułu leasingów 153 367
  Inne , w tym odpisy na należności 3 806 3 411
  Produkcja w toku podatkowa 10 996 4 552
  Różnice przejściowe dotyczące składników rezerwy z tytułu podatku
  odroczonego:  25 502 16 864
  Wycena kontraktow długoterminowych 15 733 6 868
  Rzeczowe aktywa trwałe i WNIP 9 125 9 347
  Dyskonto zobowiazan 384 388
  Inne 260 261
  Niewykorzystane straty podatkowe i pozostałe ulgi do rozliczenia w
  przyszłych okresach:  9 862 4 954
  Straty podatkowe 9 862 4 954
  Ulgi podatkowe 0 0
  Pozostałe 0 0
  Razem różnice przejściowe dotyczące składników aktywów z tytułu
  podatku odroczonego:  36 025 27 203
  Razem różnice przejściowe dotyczące składników rezerwy z tytułu
  podatku odroczonego:  25 502 16 864
  Saldo podatku odroczonego na koniec okresu 10 523 10 339
  Zmiana stanu podatku odroczonego, w tym: 1 840 1 862
  - odniesiony w dochód 1 828 1 865
  - odniesiony na kapitał własny 12 -3 Rezerwy (z tytułu) 01-01-2017 Utworzenie Wykorzystanie 30-09-2017
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 22 907 12 919 0 35 826
  Rezerwa na podatek odroczony 14 224 11 079 0 25 303
  Saldo aktywów i rezerw 8 683 10 523


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  45
  36. Rzeczowe aktywa trwałe
  (dane w tys. PLN)
  Grupa nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych z tytułu ut raty wartości w okresie sprawozdawczym.
  Rzeczowe aktywa trwałe Grunty własne Budynki Urządzenia Środki
  transportu Pozostałe Środki trwałe
  razem
  Środki trwałe w
  budowie
  Zaliczki na
  środki trwałe
  w budowie
  RAZEM
  Wartość brutto 1 stycznia 2017 roku 0 26 124 47 520 51 151 2 151 126 946 518 2 967 130 431
  Zwiększenie stanu 0 38 158 16 633 122 16 951 2 623 0 19 574
  Przekazanie na środki trwałe 0 0 0 0 0 0 1 165 2 967 4 132
  Likwidacje 0 0 956 702 20 1 678 0 0 1 678
  Stan na 30 września 2017 roku 0 26 162 46 722 67 082 2 253 142 219 1 976 0 144 195 Umorzenie Grunty własne Budynki Urządzenia Środki
  transportu Pozostałe Środki trwałe
  razem
  Środki trwałe w
  budowie
  Zaliczki na
  środki trwałe
  w budowie
  RAZEM
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 0 6 817 19 126 19 343 1 729 47 015 0 0 47 015
  Eliminacja wskutek zbycia składników majątku 0 0 707 612 17 1 336 0 0 1 336
  Koszty amortyzacji 0 713 2 331 3 465 112 6 621 0 0 6 621
  Stan na 30 września 2017 roku 0 7 530 20 750 22 196 1 824 52 300 0 0 52 300
  Wartość bilansowa
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 0 19 307 28 394 31 808 422 79 931 518 2 967 83 416
  Stan na 30 września 2017 roku 0 18 632 25 972 44 886 429 89 919 1 976 0 91 895


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  46
  37. Nieruchomości inwestycyjne
  (dane w tys. PLN)
  Na dzień 30 września 201 7 nieruchomości inwestycyjne obejmowały nieruchomość położoną w Kościelisku (działki nr 2001 i 2491). W skład nieruchomości
  inwestycyjnej wchodzą budynki wraz z gruntem oraz PWUG.
  W okresie sprawozdawczym Grupa rozwiązała odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości na kwotę 1 000 tys. PLN ze względu na zmianę wartości szacunkowych .
  Łączna wartość odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości na nieruchomość inwestycyjną wynosi 2 970 tys. PLN.
  Wartość brutto Grunty własne Prawo wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki Urządzenia Środki
  transportu Pozostałe RAZEM
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 126 4 251 2 371 0 0 0 6 748
  Zwiększenie stanu 0 0 0 0 0 0 0
  Utrata wartości 0 0 -1 000 0 0 0 -1 000
  Likwidacje 0 0 0 0 0 0 0
  Stan na 30 września 2017 roku 126 4 251 3 371 0 0 0 7 748 Umorzenie Grunty własne Prawo wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki Urządzenia Środki
  transportu Pozostałe RAZEM
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 0 1 324 1 707 0 0 0 3 031
  Eliminacja wskutek zbycia składników majątku 0 0 0 0 0 0 0
  Koszty amortyzacji 0 125 128 0 0 0 253
  Stan na 30 września 2017 roku 0 1 449 1 835 0 0 0 3 284
  Wartość bilansowa
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 126 2 927 664 0 0 0 3 717
  Stan na 30 września 2017 roku 126 2 802 1 536 0 0 0 4 464


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  47
  38. Wartość firmy
  Wartość firmy Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A (PRK) powstała na skutek zakupu 85%
  akcji PRK i objęcia kontroli w 2010 roku. Rozliczenie nabycia Spółki PRK zostało przeprowadzone w oparciu o
  dane ze spra wozdania jednostkowego PRK na dzień 31 grudnia 2009 i została po raz pierwszy ujęta w
  Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej w 2010 roku.
  Wartość firmy BPK Poznań powstała na skutek zakupu 830 udziałów BPK Poznań i objęcia kontroli w 2012 roku.
  Rozlicze nie nabycia Spółki BPK Poznań zostało przeprowadzone w oparciu o dane ze sprawozdania
  jednostkowego BPK Poznań na dzień 31 marca 2012 i została po raz pierwszy ujęta w Sprawozdaniu
  Finansowym Grupy Kapitałowej w 2012 roku.
  (dane w tys. PLN)
  Na dzień bilansowy Grupa nie rozpoznała przesłan ek do utraty wartośc i firmy PRK . Test na utratę wartości firmy
  zostanie przeprowadzony na koniec roku .
  39. Pozostałe aktywa finansowe
  (dane w tys. PLN)
  Zmniejszenie o kwotę 54 935 tys. PLN wynika ze sprzedaży obligacji korporacyjnych innego podmiotu .
  40. Zapasy
  (dane w tys. PLN)
  Wzrost zapasów o kwotę 30 547 tys. PLN , jest efektem gromadzenia zapasów na realizowanych i wchodzących
  w fazę realizacji kontraktach. Zakupy materiałów strategicznych takich jak kruszywo, podkłady kolejowe, szyny
  czy rozjazdy oraz podpisywanie długoterminowych umów ramowych na zakup ww. mater iałów, jest elementem
  strategii obniżającej ryzyko wzrostu cen w sytuacji ograniczonej podaży w okresie kumulacji realizacji robót
  kolejowych w najbliższych latach.
  Stan na Stan na
  Według kosztu 30-09-2017 31-12-2016
  Wartość firmy PRK 31 172 31 172
  Wartość firmy BPK Poznań 1 474 1 474
  Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości (BPK Poznań) -1 474 -1 474
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31 172 31 172 Stan na Stan na Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016 30-09-2017 31-12-2016
  Dłużne instrumenty finansowe 0 54 935 0 0
  Inne 0 0 0 0
  Razem 0 54 935 0 0
  Obrotowe Trwałe Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Materiały 40 048 10 330
  Produkcja w toku 1 586 759
  Wyroby gotowe 200 198
  Razem 41 834 11 287


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  48
  41. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  (dane w tys. PLN)
  Na wzrost należności z ty tułu kontraktów miał głównie wpływ wzrost stopnia zaawansowania prac na nowo
  pozyskanych kontraktach z aktualnej perspektywy unijnej.
  Na wzrost innych należności ma wpływ zabezpieczeni e (przejęcie kwoty na zabezpieczenie na rzecz banku) pod
  umowę o finans owanie w wysokości 4 000 tys. PLN.
  Koncentracja należności z tytułu dostaw i usług (brutto) przekraczających 10% ogółu należności:
  (dane w tys. PLN)
  Określając poziom odzyskiwalności należności z tytułu dostaw i usług Grupa uwzględniła zmiany ich jakośc i od
  dnia udzielenia odroczonego terminu płatności do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Koncentracja
  ryzyka kredytowego jest ograniczona ze względu na dużą wiarygodność płatniczą kontrahentów wymienionych
  powyżej , która oceniana jest m.in. poprze z analizę ich sytuacj i finansow ej, jak również fakt spełnienia przez te
  spółki dodatkowych wymog ów dotycząc ych rozlicz ania środków unijnych. Wobec tego Zarząd ZUE uważa, że nie
  ma potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw.
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Należności z tytułu dostaw i usług 63 459 70 476
  Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -14 083 -15 229
  Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 6 097 6 332
  Należności z tytułu kontraktów (wycena) 82 515 22 211
  Zaliczki 2 492 2 563
  Inne należności 4 496 256
  Razem należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 144 976 86 609 Stan na
  30-09-2017
  Kontrahent A 19 688
  19 688


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  49
  42. Kredyty, pożyczki otrzymane i inne żródła finansowania
  (dane w tys. PLN)
  W II kwartale 2017 roku Spółka zawarta umowę leasingu na wagony (do oczyszczarki tłucznia) w kwocie 14 600
  tys. PLN, a w III kwartale 2017 roku umowę leasingu na samochody w kwocie 447 tys. PL N.
  43. Rezerwy
  Zmiany z tytułu rezerw
  (dane w tys. PLN)
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne tworzona jest dla kontraktów budowlanych, dla których spółki z Grupy
  udzieliły gwarancji, w zależności od wartości przychodów. Wysokość rezerw może podlegać zmniejszeniu lub
  zwiększeniu, na p odstawie prowadzonych przeglądów wykonanych robót budowlanych w kolejnych latach
  gwarancji.
  W skład rezerw na świadczenia pracownicze wchodzą rezerwy na urlopy, premie, nadgodziny, jak również
  zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS. Spadek rezerw na świadczenia pracownicze w okresie
  sprawozdawczym wynika głównie z wypłaty premii kontraktowych dotyczących lat ubiegłych.
  Rezerwa na stratę na kontraktach jest tworzona jeżeli budżetowane koszty przekraczają łączne przychody z
  tytułu umowy. Wzrost rezer w na stratę spowodowany jest aktualizacją budżetów kontraktowych.
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Długoterminowe 13 658 8 892
  Kredyty bankowe 0 0
  Pożyczki otrzymane 0 0
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 13 658 8 892
  Krótkoterminowe 17 146 14 194
  Kredyty bankowe 8 514 8 153
  Pożyczki otrzymane 248 243
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 8 384 5 798
  Razem 30 804 23 086 Rezerwy (z tytułu) 01-01-2017 Utworzenie Wykorzystanie Rozwiązanie Przekwalifikowanie 30-09-2017 Pozycja bilansu
  Rezerwy długoterminowe: 9 509 1 141 83 61 2 323 8 183
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 864 77 0 2 0 1 939
  Zobowiązania z tytułu
  świadczeń pracowniczych
  (długoterminowe)
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne 7 645 1 064 83 59 2 323 6 244 Rezerwy długoterminowe
  Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 0 0Rezerwy długoterminowe
  Rezerwy krótkoterminowe: 17 056 14 239 9 974 8 004 -2 323 15 640
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 12 506 10 104 9 496 1 388 0 11 726
  Zobowiązania z tytułu
  świadczeń pracowniczych
  (krótkoterminowe)
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne 3 233 75 381 2 980 -2 323 2 270 Rezerwy krótkoterminowe
  Rezerwa na stratę na kontraktach 46 4 005 0 3 607 -1 007 1 451 Rezerwy krótkoterminowe
  Pozostałe rezerwy 1 271 55 97 29 1 007 193 Rezerwy krótkoterminowe
  Razem rezerwy: 26 565 15 380 10 057 8 065 0 23 823


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  50
  44. Kaucje z tytułu umów o budowę
  (dane w tys. PLN)
  Zawierane przez Grupę umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło przewidują obowiązek ustanowienia
  zabezpieczeń należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz usunię cia wad i usterek w postaci
  kaucji bądź gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiający oczekują coraz dłuższych okresów
  gwarancyjnych, natomiast banki w celu zabezpieczenia gwarancji z okresem ważności powyżej 37 m -cy
  ustanawiają dodatkowe zabezpicz enie w postaci kaucji pieniężnej.
  45. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  (dane w tys. PLN)
  W pozycji Rozliczenia międzyokresowe bierne mieszczą się w szczególności rezerwy na koszty
  podwykonawców oraz rezerwy na ryzyka rozliczenia kontrakt ów.
  W pozycji Zaliczki mieszczą się przedpłaty, które Grupa otrzymała na podstawie stosownych zapisów
  umownych z PKP PLK . Zapisy te umożliw iły pozyskani e zaliczek na realizacje kontraktów budowlanych.
  46. Działalność zaniechana
  W okresie 9 miesięcy zakończon ym 3 0 września 201 7 roku oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 3 0 września
  201 6 roku nie wystąpiła działalność zaniechana w rozumieniu MSSF 5.
  47. Inwestycje w aktywa trwałe
  Łączna kwota nakładów inwestycyjnych poniesionych w Grupie w okresie sprawozdawczym wyniosła
  18 918 tys. PLN.
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Zatrzymane przez odbiorców – do zwrotu po upływie 12 miesięcy 11 799 7 334
  Zatrzymane przez odbiorców – do zwrotu w ciągu 12 miesięcy 259 2 177
  Razem kaucje z tytułu umów o budowę zatrzymane przez odbiorców 12 058 9 511
  Zatrzymane dostawcom – do zwrotu po upływie 12 miesięcy 5 856 6 792
  Zatrzymane dostawcom – do zwrotu w ciągu 12 miesięcy 6 385 9 185
  Razem kaucje z tytułu umów o budowę zatrzymane dostawcom 12 241 15 977 30-09-2017 31-12-2016
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 41 551 58 089
  Zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 2 039 1 082
  Rozliczenia międzyokresowe bierne 32 906 21 231
  Zobowiązania z tytułu kontraktów (wycena) 623 1 586
  Inne zobowiązania 144 106
  Zaliczki 41 609 0
  Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 118 872 82 094


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  51
  Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków na inwestycje oraz sposób ich finansowania .
  (dane w tys. PLN)
  Główne inwestycje zrealizowane przez Grupę w okresie sprawozdawczym w zakresie rzeczowego majątku
  trwałego obejmowały m.in.:
   zakup 10 wagonów wyposażonych w ruchomą platformę (do oczyszczarki tłucznia) o wartości 14 600
  tys. PLN (leasing),
   dokonanie remontów generalnych maszyn i środków transportu na łączną kwotę 375 tys. PLN,
   zakup samochodów za 925 tys . PLN (w tym leasing 447 tys. PLN) ,
   zakup żurawia kolejowego w wysokości 369 tys. PLN,
   zakup 2 wagonów pocztowych w wysokości 247 tys. PLN,
   nakłady na palownicę kolejową PV 15RPR w wysokości 1 934 tys. PLN .
  Inwestycje Grupy w wartości niemater ialne i prawne dokonane w okresie sprawozdawczym dotyczyły nabycia
  licencji oraz oprogramowania komputerowego.
  Kwota w sprawozdaniu z przepływów finansowych wykazuje nabycie na poziomie 16 114 tys. PLN. Różnica
  wynika min. z faktycznych zapłat, które zost ały dokonane po dniu bilansowym oraz leasingu zwrotnego.
  W II kwartale 2017 roku Grupa zawarta umowę leasingu na wagony (do oczyszczarki tłucznia) w kwocie 14 600
  tys. PLN, a w III kwartale umowę leasingu na samochody w kwocie 447 tys. PLN . Wagony i sam ochody
  początkowo zostały nabyte ze środków własnych.
  Pomiędzy poszczególnymi śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi mogą następować zmiany w pozycji
  „Środki trwałe w budowie”. Wynika to przede wszystkim z procesu przyjęcia środka trwałego jako komplet nego i
  zdatnego do użytkowania. Na dzień bilansowy w tej pozycji została ujęta palownic a kolejow a PV 15 RPR, z
  przewidywanym terminem zakończenia listopad 2017 roku.
  48. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
  Podstawowy podział sprawozdawczości Grupy ZUE oparty jest na segmentach branżowych. W związku
  z rozwojem działalności projektowej oraz handlowej, w celu przedstawienia informacji w sposób pozwalający na
  właściwą ocenę rodzaju i skutków finansowych działań gospodarczych prowadzonych przez Gr upę, zgodnie
  z wymaganiami MSSF 8, Zarząd ZUE wydzielił trzy zagregowane segmenty sprawozdawcze w ramach
  oferowanych usług:
   działalność budowlana,
   działalność projektowa,
   działalność handlowa.
  Wyszczególnienie: środki własne leasing kredyty razem
  w wartości niematerialne i prawne: 11 0 0 11
  - wieczyste użytkowanie gruntów 0 0 0 0
  w rzeczowy majątek trwały, w tym: 1 842 15 108 0 16 950
  - budynki i budowle 38 0 0 38
  - maszyny i urządzenia 158 0 0 158
  - środki transportu 1 524 15 108 0 16 632
  - inne 122 0 0 122
  środki trwałe w budowie 1 934 0 0 1 934
  wartości niematerialne i prawne w budowie 19 0 0 19
  nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0
  inwestycje kapitałowe 4 0 0 4
  Razem inwestycje krajowe 3 810 15 108 0 18 918
  Inwestycje w aktywa trwałe


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  52
  Segmenty te spełniają łącznie poniższe zasady:
   dokonanie ag regacji nie podważa podstawowych zasad i celu MSSF 8,
   segmenty wykazują podobną charakterystykę ekonomiczną,
   segmenty są podobne pod względem: charakteru produktów i usług, procesu produkcyjnego, klasy
  i typu odbiorców, metody dystrybucji produktów i usług .
  Działalność budowlana, prowadzona przez ZUE, obejmuje budowę i kompleksową modernizację miejskich
  układów komunikacyjnych, budowę i kompleksową modernizację linii kolejowych, usługi w zakresie sieci
  energetycznych oraz energoelektroniki .
  Segment działaln ości projektowej w zakresie miejskich i kolejowych układów komunikacyjnych jest
  uzupełnieniem działalności budowlanej. Do tego segmentu Grupa zalicza kontrakty realizowane przez spółk ę
  BPK Poznań .
  Segment działalności handlowej w zakresie materiałów stosow anych przy budowie i remontach torowisk jest
  również uzupełnieniem działalności budowlanej. Do tego segmentu Grupa zalicza działalność prowadzoną przez
  spółkę Railway gft.
  Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach są takie same jak zasady zaprezentowa ne w opisie
  znaczących zasad rachunkowości. Grupa rozlicza sprzedaż i transfery między segmentami w oparciu o bieżące
  ceny rynkowe, podobnie jak przy transakcjach ze stronami trzecimi.
  Wyniki segmentów sprawozdawczych za I II kwartały 201 7 roku przedstawi ają się następująco:
  (dane w tys. PLN)
  Wyniki segmentów sprawozdawczych za I II kwartały 201 6 roku przedstawiają się następująco:
  (dan e w tys. PLN)
  Działalność
  budowlana
  Działalność
  handlowa
  Działalność
  projektowa Wyłączenia Razem Grupa
  Przychody ze sprzedaży 212 280 40 327 10 369 -29 517 233 459
  w tym:
  Przychody od klientów zewnętrznych 211 954 13 088 8 697 -280 233 459
  Sprzedaż między segmentami 326 27 239 1 672 -29 237 0
  Zysk brutto ze sprzedaży 2 771 722 550 -289 3 754
  Przychody / koszty finansowe -1 876 -469 0 0 -2 345
  Odsetki otrzymane 141 0 1 0 142
  Odsetki zapłacone -404 -204 -6 0 -614
  Zysk przed opodatkowaniem -11 748 -1 414 -533 -297 -13 992
  Podatek dochodowy -1 897 40 65 -56 -1 848
  Zysk netto -9 851 -1 454 -598 -241 -12 144
  Amortyzacja 7 234 22 65 -24 7 297
  Rzeczowe aktywa trwałe 88 860 5 156 2 874 91 895
  Aktywa trwałe 158 850 278 658 -727 159 059
  Aktywa razem 366 021 11 673 14 307 -2 006 389 995 Działalność
  budowlana
  Działalność
  handlowa
  Działalność
  projektowa Wyłączenia Razem Grupa
  Przychody ze sprzedaży 197 564 60 428 6 672 -44 050 220 614
  w tym:
  Przychody od klientów zewnętrznych 196 879 17 657 6 029 49 220 614
  Sprzedaż między segmentami 685 42 771 643 -44 099 0
  Zysk brutto ze sprzedaży 3 257 969 1 091 -400 4 917
  Przychody / koszty finansowe 1 078 -332 -29 0 717
  Odsetki otrzymane 1 286 0 0 0 1 286
  Odsetki zapłacone -305 -135 -12 0 -452
  Zysk przed opodatkowaniem -5 667 -1 068 35 -169 -6 869
  Podatek dochodowy -836 80 25 -32 -763
  Zysk netto -4 831 -1 148 10 -137 -6 106
  Amortyzacja 6 843 131 79 115 7 168
  Rzeczowe aktywa trwałe 78 917 7 133 2 973 82 030
  Aktywa trwałe 144 098 329 1 207 -1 048 144 586
  Aktywa razem 369 543 17 993 6 865 -13 215 381 186


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  53
  49. Transakcje z podmiotami p owiązanymi
  W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące transakcje handlowe pomiędzy stronami powiązanymi:
  (dane w tys. PLN)
  W okresie sprawozdawczym ZUE oraz jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe.
  W okresie sprawozdawczym ZUE dokonywała transakcji sprzedaży do RTI w zakresie wynajmu pomieszczeń na
  podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 31 grudnia 2015 roku.
  W dniu 2 stycznia 2017 roku, pomiędzy ZUE a RTI Germany została zawarta umo wa pożyczki, na mocy której RTI
  Germany otrzymało pożyczkę o charakterze celowym w kwocie 1 tys. EUR z terminem spłaty do dnia 31 marca
  2017 roku. Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 5 stycznia 2017 roku. Pożyczka wraz z odsetkami została
  spłacona w dniu 27 marca 2017 roku.
  W dniu 30 marca 2017 roku, pomiędzy ZUE a Panem Wiesławem Nowakiem została zawarta umowa, na mocy
  której ZUE nabyła samochód. Wartość transakcji: 468 tys. PLN. Zapłata nastąpiła w dniu 3 kwietnia 2017 roku.
  30-09-2017 31-12-2016 30-09-2017 31-12-2016
  RTI 0 0 0 0
  RTI Germany 0 0 0 0
  Wiesław Nowak 0 0 0 0
  Ogółem 0 0 0 0
  30-09-2017 30-09-2016 30-09-2017 30-09-2016
  RTI 3 3 0 0
  RTI Germany 0 0 0 113
  Wiesław Nowak 0 0 468 0
  Ogółem 3 3 468 113
  30-09-2017 31-12-2016 30-09-2017 30-09-2016
  RTI 5 0 0 0
  RTI Germany 57 58 1 0
  Wiesław Nowak 0 0 0 0
  Ogółem 62 58 1 0
  30-09-2017 31-12-2016 30-09-2017 30-09-2016
  RTI 0 0 0 0
  RTI Germany 0 0 0 0
  Wiesław Nowak 0 0 0 0
  Ogółem 0 0 0 0
  Pożyczki otrzymane
  Koszty finansowe z tytułu odsetek od
  pożyczek
  Stan na Okres zakończony
  Okres zakończony Okres zakończony
  Pożyczki udzielone
  Przychody finansowe z tytuł odsetek od
  pożyczek
  Stan na Okres zakończony
  Należności Zobowiązania
  Stan na Stan na
  Przychody Zakupy


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  54
  W dniu 26 maja 2017 roku, pomi ędzy ZUE a RTI została zawarta umowa pożyczki, na mocy której RTI otrzymało
  pożyczkę o charakterze celowym w kwocie 5 tys. PLN z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2018 roku. Wypłata
  pożyczki nastąpiła w dniu 26 maja 2017 roku.
  W dniu 19 czerwca 2017 roku , pomiędzy ZUE a RTI Germany został zawarty aneks nr 2 do umowy pożyczki z
  dnia 31 maja 2016 roku. Przedmiotowy aneks wydłuża termin spłaty do dnia 20 czerwca 2018 roku.
  50. Postępowania sądowe
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Grupa ZUE jest stroną toczących się postępowań sądowych
  dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Grupy ZUE, których łączna wartość wynosi 49 967 tys. PLN a tym
  samym przekracza 10% kapitałów własnych ZUE S.A. Łączna wartość postępowań w grupie zobowiązań wynosi
  263 tys. PLN a łączna wartość postępowań w grupie wierzytelności wynosi 49 704 tys. PLN.
  Toczące się postępowania sądowe są związane z działalnością operacyjną spółek.
  Największymi, toczącymi się postępowaniami sądowymi w grupie wierzytelności są:
  Sprawy sądowe dotycz ące zadania „ Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy lotniska Okęcie ”:
  W dniu 14 sierpnia 2014 roku Powód (BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A., ZUE S.A., Przedsiębiorstwo Budowy
  Kopalń PEBEKA S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,
  Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A.) złożył przeciwko Pozwanemu (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
  pozew o zapłatę kwoty 72 835 010,99 PLN, z czego na rzecz ZUE S.A. kwoty 18 521 943,30 PLN wraz z
  odsetkami liczonymi od dnia 18 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty, tytułem kar umownych za opóźnienie w
  przekazaniu Placu Budowy. Pozew dotyczy umowy z dnia 27 października 2009r. zawartej pomiędzy Powodem
  (jako Wykonawcą) o Pozwanym (jako Zamawiającym) na wykonanie robót budow lanych modernizacji linii
  kolejowej Nr 8. Etap I: odc. Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowy łącznicy Warszawa Służewiec –
  Lotnisko Okęcie. Faza 3 roboty budowlane na łącznicy, w ramach projektu nr POIiŚ 7.1 -18: „Modernizacja linii
  kolejowej nr 8, budowa łącznicy lotniska Okęcie”. Zgodnie z treścią Umowy Zamawiający zobowiązany był do
  przekazania Wykonawcy w terminach podanych w Załączniku do Oferty prawa dostępu do wszystkich części
  Placu Budowy i użytkowania ich. W przypadku zaś doznania przez Wyk onawcę opóźnienia lub poniesienia
  kosztu na skutek tego, że Zamawiający nie dał mu prawa dostępu i użytkowania w ww. określonych terminach,
  Wykonawca uprawniony był do naliczenia kar umownych według stawki przewidzianej w Załączniku do Oferty za
  każdy dzie ń opóźnienia za nieterminowe przekazania praw dostępu lub użytkowania do wszystkich części Placu
  Budowy. Zamawiający nie wywiązał się z obowiązku przekazania dostępu do wszystkich części Placu Budowy w
  zakreślonych w Umowie terminach. Pozwany zakwestionowa ł roszczenia Powodów objęte pozwem w całości,
  zarówno co do zasady, jak i co do wysokości oraz wniósł o oddalenie powództwa w całości, a także o zasądzenie
  na jego rzecz kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów
  przeds tawionego w trakcie postępowania. Na wypadek nieuwzględnienia przedstawionej argumentacji na rzecz
  oddalenia powództwa w całości Pozwany zgłosił zarzut miarkowania kary umownej dochodzonej przez
  Powodów.
  ZUE S.A. wskazuje, iż postępowanie to dotyczy wierz ytelności ZUE S.A., której wartość wynosi 18 521 943,30
  PLN plus odsetki a tym samym przekracza 10% kapitałów własnych ZUE S. A.
  Ponadto, w dniu 29 września 2016r. Powód (PORR Polska Infrastructure, tj. dawny BILFINGER
  INFRASTRUCTURE S.A., ZUE S.A., Prze dsiębiorstwo Budowy Kopalń PEBEKA S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i
  Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A.) złożył
  przeciwko Pozwanemu (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) pozew o zapłatę kwoty 11.50 6.921,00 PLN, z czego na
  rzecz ZUE S.A. kwoty 2.926.209,77 PLN wraz z odsetkami liczonymi ustawowymi, tytułem zapłaty za wykonane
  na rzecz Pozwanego roboty dodatkowe oraz koszty poniesione w przedłużonym czasie na ukończenie zadania.
  Pozew dotyczy umowy z dnia 27 października 2009r. zawartej pomiędzy Powodem (jako Wykonawcą) o
  Pozwanym (jako Zamawiającym) na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej Nr 8. Etap I: odc.
  Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowy łącznicy Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie. Faza 3
  roboty budowlane na łącznicy, w ramach projektu nr POIiŚ 7.1 -18: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa
  łącznicy lotniska Okęcie”.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  55
  Sprawa sądowa dotycząca zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejo wej Kraków –
  Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach Projektu „Modernizacja
  linii kolejowej E 30/C -E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”
  W dniu 30 grudnia 2016 r. konsorcjum w składzie:
  1) OHL ŹS, a.s. (Lid er);
  2) Swietelsky Baugesellschaft m.b.H;
  3) ZUE S.A. (dalej: Konsorcjum, Wykonawca),
  złożyło przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) pozew obejmujący
  roszczenia wynikające z realizacji kontraktu budowlanego pn. Zap rojektowanie i wykonanie robót budowlanych
  na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w
  ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C -E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III (Kontrakt).
  Wartość przedmiotu sporu wynosi 39,3 mln PLN (dalej: Kwota). Na ww. Kwotę składają się:
  1) kwota 1,2 mln PLN odpowiadająca kosztom związanym z koniecznością przedłużenia ważności
  zabezpieczenia wykonania kontraktu i ubezpieczenia zapewnionego przez Wykonawc ę;
  2) kwota 38,1 mln PLN odpowiadająca kosztom stałym związanym z kontynuowaniem robót w przedłużonym
  czasie względem pierwotnie uzgodnionego terminu realizacji prac objętych kontraktem.
  Łączny udział Spółki w ww. kwocie wynosi ok. 15,7 mln PLN.
  Sprawa sądowa dotycząca zadania „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu
  >>Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186
  na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa<< ”
  W dniu 1 czerwca 2015 r. spółka pod firmą ZUE S.A. w Krakowie (Powód) Złożyła pozew przeciwko PKP Polskie
  Linie Kolejowe S.A. w Warszawie (Pozwany) o zapłatę kwoty 4 444 883,05 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  oraz kosztami procesu za wykonanie, zrealizowanych na Polecenie Inżyniera Projektu będącego
  przedstawicielem Pozwanego, prac dodatkowych w postaci wymiany nawierzchni torowej, wbudowania warstwy
  ochronnej podtorza, zabudowy geowłókniny i warstwy filtracyjnej oraz wykonania odwoni enia wgłębnego w
  odcinku km 288,850 – 291,609, tj. na dodatkowej długości 2,009 km, w związku z realizacją Kontraktu pn.
  „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych
  poprzez poprawę stanu technicz nego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa
  Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”.
  Powód został zobligowany do wykonania ww. robót na podstawie Polecenia Inżyniera nr 17, pomimo że
  wymienione roboty wykraczają poza ilości pr zewidziane w Programie Funkcjonalno -Użytkowym, w którym
  wskazano, iż Powód pozostaje zobligowany do wykonania przedmiotowych prac jedynie na długości 0,750 km,
  przy czym ich lokalizację należało określić w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne, kt óre miały
  wskazać grunty najbardziej „ wątpliwe ”, wymagające wzmocnienia podtorza.
  W ocenie Pozwanego, wyrażonej przez wniesieniem pozwu, ryzyko wykonania wszelkich prac, które mają na celu
  osiągnięcie określonych parametrów eksploatacyjnych ponosi Powód, zaś samo wskazanie w Programie
  Funkcjonalno - Użytkowym zakresu prac na długości 0,750 km, stanowi oczywistą omyłkę pisarską.
  Powód nie mógł zgodzić się ze stanowiskiem Pozwanego z uwagi na fakt, iż ewentualne ryzyko nieprawidłowego
  opisu przedmiotu zam ówienia ponosi zamawiający (Pozwany), zaś ewentualna poprawa oczywistej omyłki
  pisarskiej nie może zmieniać treści zamówienia rozumianej jako treść oświadczenia woli zamawiającego
  (Pozwanego). Obarczanie Powoda wszelkimi pracami wykracza zatem ponad ryzyko mieszczące się
  w granicach ceny ryczałtowej. Tym samym Powód żąda zapłaty za wykonanie, zrealizowanych na Polecenie
  Inżyniera Projektu, ww. robót dodatkowych. W odpowiedzi na pozew Pozwany wniósł o oddalenie powództwa,
  wskazując, iż przede wszystkim kwest ionuje, aby zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym Powód był
  zobowiązany do wykonania prac na spornym odcinku wyłącznie na długości 0,750 km. Ponadto wskazał, że nie
  występuje sytuacja związana z nieprawidłowym opisem przedmiotu zamówienia albowiem k ażdy profesjonalny
  wykonawca, działając z należytą starannością, wykryłby oczywistą omyłkę Zamawiającego i uwzględnił ją w
  kalkulacji ceny oferty.
  Zgodnie z zapadłym wyrokiem w I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz ZUE S.A. kwotę
  3.199.66 3,73 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 2 grudnia 2014r. do dnia zapłaty oraz oddalił powództwo w
  pozostałym zakresie. ZUE S.A. oczekuje na nadanie wyrokowi przez Sąd klauzuli prawomocności.  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  56
  51. Aktywa i zobowiązania warunkowe
  Aktywa warunkowe
  (dane w tys.PLN)
  Aktywa warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń obejmują wystawione przez banki i towarzystwa
  ubezpieczeniowe na rzecz spółek Grupy gwarancje, które stanowią zabezpieczenie roszczeń Grupy w stosu nku
  do tych podmiotów z tytułu podwykonawstwa usług budowlanych oraz na zabezpieczenie umów na dostawy
  materiałów.
  Zobowiązania warunkowe
  (dane w tys.PLN)
  Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń i gwarancji to przede wszystkim gwarancje przetargowe, należytego
  wykonania oraz usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczek wystawione przez towarzystwa ubezpieczeniowe i
  banki na rzecz kontrahentów Grupy na zabezpieczenie ich roszczeń w stosunku do Grupy, głównie z tytułu umów
  budowlanych oraz umów o dostaw ę materiałów. Towarzystwom ubezpieczeniowym i bankom przysługuje
  roszczenie zwrotne z tego tytułu wobec Grupy.
  Na dzień 30 września 2017 roku wartość zastawu rejestrowego w wysokości 4 000 tys. PLN jest
  zabezpieczeniem do Umowy nr 07/067/15/Z/OB z dnia 28 sierpnia 2015 roku zawartej przez Railway gft Polska
  z mBank S.A.
  Wystawione weksle własne stanowią zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec banków oraz wobec
  strategicznych klientów. Natomiast hipoteki stanowią dodatkowe zabezpieczenie umów bankowych. W z wiązku
  z podpisaniem 10 kwietnia 2017 r. aneksu do umowy z 10 grudnia 2015 r. o finansowanie pomiędzy ZUE i BGŻ
  BNP Paribas S.A., na podstawie którego zabezpieczenie umowy w postaci ustanowionej hipoteki zostało
  zastąpione zabezpieczeniem w postaci przejęc ia kwoty na zabezpieczenie, w dniu 30 maja 2017 roku ww.
  hipoteka została wykreślona.
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  gwarancje 24 278 28 080
  poręczenia 55 58
  weksle 5 093 4 120
  hipoteki 0 0
  zastaw 0 0
  Razem aktywa warunkowe 29 426 32 258 Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  gwarancje 412 603 203 078
  poręczenia 9 501 15 709
  weksle 264 832 128 319
  hipoteki 54 259 201 018
  zastawy 4 000 4 000
  Razem 745 195 552 124


  Grupa Kapitałowa ZUE Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  57
  Zatwierdzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 3 0 września 201 7
  roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd ZUE w dniu 7 listopada 201 7 roku.
  Wiesław Nowak – Prezes Zarządu
  Anna Mroczek – Wiceprezes Zarządu
  Jerzy Czeremuga – Wiceprezes Zarządu
  Maciej Nowak – Wicepreze s Zarządu
  Marcin Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu
  Sprawozdanie sporządziła:
  Ewa Bosak – Główn y Księgowy
  Kraków, 7 listopada 201 7 roku


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  58
  ZUE S.A.
  SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE
  ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU
  Kraków, 7 listopada 201 7  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  59
  III. WYBRANE DANE FINANSOWE ZUE S.A.
  Pod stawowe pozycje jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej w przeliczeniu na euro:
  Podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów w przeliczeniu na euro:
  Podstawowe pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na euro:
  Zasady przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych na euro:
  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
  Aktywa trwałe 158 850 36 864 143 469 32 430
  Aktywa obrotowe 207 171 48 078 200 863 45 403
  Aktywa razem 366 021 84 942 344 332 77 833
  Kapitał własny 199 722 46 349 209 623 47 383
  Zobowiązania długoterminowe 26 509 6 152 24 518 5 542
  Zobowiązania krótkoterminowe 139 790 32 441 110 191 24 908
  Pasywa razem 366 021 84 942 344 332 77 833
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 212 280 49 871 197 564 45 222
  Koszt własny sprzedaży 209 509 49 220 194 307 44 476
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 771 651 3 257 746
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 872 -2 319 -6 745 -1 544
  Zysk (strata) brutto -11 748 -2 760 -5 667 -1 297
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -9 851 -2 314 -4 831 -1 106
  Suma całkowitych dochodów -9 901 -2 326 -4 818 -1 103
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej -65 270 -15 334 -47 604 -10 896
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej 39 652 9 315 -6 181 -1 415
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej 6 935 1 629 -9 478 -2 169
  Przepływy środków pieniężnych netto, razem -18 683 -4 390 -63 263 -14 480
  Środki pieniężne na początek okresu 61 207 13 835 169 795 39 844
  Środki pieniężne na koniec okresu 42 119 9 774 106 774 24 762
  30-09-2017 30-09-2016
  Okres zakończony Okres zakończony Pozycje sprawozdawcze Przyjęty kurs
  walutowy
  Wartośc kursu
  walutowego
  Wartość kursu
  walutowego
  Wartość kursu
  walutowego
  30-09-2017 31-12-2016 2017-09-30
  Pozycje aktywów i pasywów
  Średni kurs
  obowiązujący na
  dzień bilansowy
  4,3091 4,4240 4,3120
  Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
  przepływów pieniężnych
  Średnia
  arytmetyczna
  średnich kursów
  NBP ustalonych na
  ostatni dzień
  każdego
  zakończonego
  miesiąca okresu
  4,2566 4,3757 4,3688
  Pozycja „Środki pieniężne na początek okresu” oraz
  „Środki pieniężne na koniec okresu” w rachunku
  przepływów pieniężnych
  Średni kurs
  obowiązujący na
  dzień bilansowy
  4,3091 4,4240 4,3120


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  60
  IV. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDAN IE FINANSOWE ZUE S.A.
  Jednostkowe s prawozdanie z całkowitych dochodów
  (dane w tys. PLN)
  Działalność kontynuowana Nota nr
  Okres 9 miesięcy
  zakończony
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  Okres 9 miesięcy
  zakończony
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  30-09-2017 30-09-2017 30-09-2016 30-09-2016
  Przychody ze sprzedaży 5 212 280 112 185 197 564 85 662
  Koszt własny sprzedaży 209 509 103 313 194 307 86 800
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 771 8 872 3 257 -1 138
  Koszty zarządu 12 680 4 337 12 293 3 527
  Pozostałe przychody operacyjne 6 2 835 277 3 677 822
  Pozostałe koszty operacyjne 7 2 798 852 1 386 827
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 872 3 960 -6 745 -4 670
  Przychody finansowe 8 1 005 114 1 817 -41
  Koszty finansowe 9 2 881 384 739 256
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 748 3 690 -5 667 -4 967
  Podatek dochodowy 10 -1 897 666 -836 -832
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -9 851 3 024 -4 831 -4 135
  Zysk (strata) netto -9 851 3 024 -4 831 -4 135
  Pozostałe całkowite dochody netto
  Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do
  rachunku zysków i strat: -50 0 13 0
  Zyski (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych
  świadczeń -50 0 13 0
  Pozostałe całkowite dochody netto razem -50 0 13 0
  Suma całkowitych dochodów -9 901 3 024 -4 818 -4 135
  Liczba akcji 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
  Zysk (strata) netto przypadająca na akcję (w złotych) (podstawowy i
  rozwodniony) -0,43 -0,43 -0,21 -0,18
  Całkowity dochód (strata) ogółem na akcję (w złotych) -0,43 -0,43 -0,21 -0,18


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  61
  Jednostkowe s prawozdanie z sytuacji finansowej
  (dane w tys. PLN)
  Stan na Stan na
  Nota nr 30-09-2017 31-12-2016
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 11 88 860 80 335
  Nieruchomości inwestycyjne 12 8 000 7 349
  Wartości niematerialne 8 718 9 119
  Wartość firmy 13 31 172 31 172
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 210 210
  Zaliczki na inwestycje w jednostach podporządkowanych 0 0
  Należności długoterminowe 0 0
  Kaucje z tytułu umów o budowę 19 11 531 6 819
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10 10 354 8 465
  Pożyczki udzielone 5 0
  Pozostałe aktywa 0 0
  Aktywa trwałe razem 158 850 143 469
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 15 36 868 6 196
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16 127 539 74 937
  Kaucje z tytułu umów o budowę 19 112 2 101
  Bieżące aktywa podatkowe 10 0 0
  Pozostałe aktywa finansowe 14 0 54 935
  Pozostałe aktywa 533 1 198
  Pożyczki udzielone 0 289
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 119 61 207
  Aktywa obrotowe razem 207 171 200 863
  Aktywa razem 366 021 344 332 PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 5 758 5 758
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 93 837 93 837
  Akcje własne -2 690 -2 690
  Zyski zatrzymane 102 817 112 718
  Razem kapitał własny 199 722 209 623
  Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz inne źródła
  finansowania 17 13 631 8 875
  Kaucje z tytułu umów o budowę 19 5 541 6 717
  Pozostałe zobowiązania finansowe 0 0
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 781 740
  Rezerwa na podatek odroczony 10 0 0
  Rezerwy długoterminowe 18 6 136 7 556
  Przychody przyszłych okresów 0 0
  Pozostałe zobowiązania 420 630
  Zobowiązania długoterminowe razem 26 509 24 518
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 20 104 789 74 740
  Kaucje z tytułu umów o budowę 19 6 247 9 117
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz inne źródła
  finansowania 17 8 349 5 765
  Pozostałe zobowiązania finansowe 36 37
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 982 16 562
  Bieżące zobowiązania podatkowe 10 0 0
  Rezerwy krótkoterminowe 18 3 387 3 970
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 139 790 110 191
  Zobowiązania razem 166 299 134 709
  Pasywa razem 366 021 344 332


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  62
  Jednostkowe s prawozdanie ze zmian w kapitałach własnych
  (dane w tys. PLN)
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 5 758 93 837 -2 690 112 718 209 623
  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0
  Emisja akcji 0 0 0 0 0
  Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0
  Wykup akcji 0 0 0 0 0
  Zysk (strata) 0 0 0 -9 851 -9 851
  Pozostałe całkowite dochody netto 0 0 0 -50 -50
  Stan na 30 września 2017 roku 5 758 93 837 -2 690 102 817 199 722
  Kapitał
  podstawowy
  Nadwyżka ze
  sprzedaży akcji
  powyżej wartości
  nominalnej
  Akcje własne Zyski zatrzymane Razem
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 5 758 93 837 -2 690 118 706 215 611
  Wypłata dywidendy 0 0 0 -7 513 -7 513
  Emisja akcji 0 0 0 0 0
  Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0
  Wykup akcji 0 0 0 0 0
  Zysk (strata) 0 0 0 -4 831 -4 831
  Pozostałe całkowite dochody netto 0 0 0 13 13
  Stan na 30 września 2016 roku 5 758 93 837 -2 690 106 375 203 280
  Nadwyżka ze
  sprzedaży akcji
  powyżej wartości
  nominalnej
  Akcje własne Zyski zatrzymane Kapitał
  podstawowy Razem


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  63
  Jednostkowe s prawozdanie z przepływów pieniężnych
  (da ne w tys. PLN)
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -11 748 -5 667
  Korekty o:
  Amortyzację 7 234 6 843
  Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych 405 -242
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 550 -735
  Zysk / (strata) ze zbycia inwestycji -1 157 -134
  Rozliczenie RMK z tytułu prowizji od kredytu 0 0
  Zysk / (strata) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 0 0
  Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych 0 0
  Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym -4 716 65
  Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę -55 325 -27 573
  Zmiana stanu zapasów -30 672 1 852
  Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych -1 540 -10 061
  Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów i innych źródeł finansowania 26 299 -14 342
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów 664 514
  Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
  Inne korekty 0 0
  Zapłacony / (zwrócony) podatek dochodowy 20 1 941
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -65 270 -47 604
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 497 366
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -15 915 -7 592
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0
  Sprzedaż / (nabycie) aktywów finansowych w pozostałych jednostkach 0 0
  Sprzedaż / (nabycie) aktywów finansowych w jednostkach zależnych 0 0
  Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0
  Płatności pieniężne w celu nabycia dłużnych instrumentów innych jednostek -166 950 0
  Wpływy pieniężne z wykupu dłużnych instrumentów innych jednostek 221 575 0
  Pożyczki udzielone -9 -315
  Spłata pożyczek udzielonych 4 74
  Dywidendy otrzymane 0 0
  Odsetki otrzymane 141 1 286
  Zysk / (strata) na wykupie dłużnych instrumentów 309 0
  Rozliczenie instrumentów finansowych – wydatki 0 0
  Inne wpływy / (wydatki) inwestycyjne 0 0
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 39 652 -6 181
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Kredyty i pożyczki otrzymane 15 047 3 790
  Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -7 707 -5 450
  Odsetki zapłacone -404 -305
  Inne wpływy / (wydatki) finansowe - dywidendy -1 -7 513
  Wpływy netto z emisji akcji 0 0
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 6 935 -9 478
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -18 683 -63 263
  Różnice kursowe netto -405 242
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 61 207 169 795
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 42 119 106 774


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  64
  Dodatkowe informacje i obj aśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ZUE
  1. Informacje ogólne
  Informacje o jednostce
  ZUE Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 20 maja 2002 roku w Kancelarii
  Notarialnej w Krakowie, Rynek Główny 30 (Rep. A Nr 9592/2002). Siedzibą jednostki jest Kraków. Aktualnie
  Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w
  Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000135388.
  Na dzień zatwierdzenia nini ejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących
  ZUE jest następujący:
  Zarząd:
  Wiesław Nowak Prezes Zarządu
  Anna Mroczek Wiceprezes Zarządu
  Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu
  Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
  Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
  Rada NadzorczaX
  Mariusz Szubra Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Barbara Nowak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Bogusław Lipiński Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Korzeniowski Członek Rady Nadzorczej
  Michał Lis Członek Rady Nadzorcze j
  W dniu 3 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany stanowisk dwóch osób wchodzących w
  skład Zarządu Spółki. Zmiana, o której mowa powyżej polegała na odwołaniu z funkcji Członków Zarządu Pani
  Anny Mroczek oraz Pana Macieja Nowaka a nastę pnie o powołaniu z dniem 3 lutego 2017 roku tych osób na
  stanowiska Wiceprezesów Zarządu na trzyletnią, wspólną kadencję (Raport bieżący 6/2017) .
  W dniu 6 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę odpowiednio w sprawie
  odwołania P ani Magdaleny Lis z funkcji Członka Rady Nadzorczej ZUE S.A. z dniem 6 czerwca 2017 roku, oraz
  powołania w tym samym dniu Pani Barbary Nowak w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji jako Członka
  Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rad y Nadzorczej Spółki. Skład Rady Nadzorczej w
  pozostałym zakresie nie uległ zmianie (Raport bieżący 39/2017).
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. w dniu 18 października 2017 r. został powołany przez Radę
  Nadzorczą ZUE S.A. Komitet Audytu.
  Komitet Au dytu:
  Mariusz Szubra Przewodniczący Komitetu Audytu
  Barbara Nowak Członek Komitetu Audytu
  Piotr Korzeniowski Członek Komitetu Audytu
  Kryteria niezależności o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 1089) spełniają Panowie Mariusz Szubra oraz Piotr Korzeniowski.


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  65
  Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą
  funkcjonalną i sprawozd awczą Spółki. Dane w sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych,
  chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.
  2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  Finansowej
  Oświadczenie o zgod ności
  Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy zastosowaniu regulacji MSR 34
  mających zastosowanie na 30 września 2017 roku w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
  Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe za okr es od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 201 7 roku
  sporządzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uzn awania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (z późn. zm.) .
  Standard y i Interpretacj e zastosowane po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe nie wystąpił y zmiany do istniejących standardów, które zostały
  wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) i zatwierdzone do stosowania
  w UE, oraz które miałyby wejść w życie po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 rok.
  Standard y i Interpretacje opublikowane przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy oraz zmiany do standardów
  zostały wydane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym nie weszły j eszcze w życie:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmian y do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” -
  zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie ).
  Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jes zcze niezatwierdzone przez UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
  przez RMSR, z wyjątkiem poniższych nowych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na
  dzień sporządzenia niniejszego raportu nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:
   MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie),
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesi eniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 sty cznia 2018 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z
  MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po
  raz pierwszy),
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – „Opcja przedpłaty z ujemną kompensatą” (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej
  dacie),


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  66
   Zmiany do MSR 12 „Podatek d ochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Udziały długoterminowe w jednos tkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsiębwzięciach” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej
  (ob owiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach
  procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF ( MSSF 1 , MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane
  głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie, a zmiany do
  MSSF 1 i MSR 28 obowi ązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie),
   Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatk u dochodowego (mający
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  Spółka jest w trakcie analizy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz MSSF 16 „Leasing” . Na podstawie
  wstępnej oceny Spółka spodziewa się, iż MSSF 15 nie powinien mieć istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe, natomiast szczegółowa analiza MSSF 16 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.
  Pozostałe zmiany w MSSF, w ocenie Spółki , nie powinny mieć istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe .
  3. Istotne zasady rachunkowości
  Kontynuacja działalności
  Kwartalne jednostkowe s prawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w
  dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie is tnieją żadne
  okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.
  Podstawa sporządzania
  Sporządzając niniejsze kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZUE zastosowała regulacje zawarte w
  MSR 34 „Śródroczna sprawoz dawczość finansowa” stosując te same zasady dla okresu bieżącego
  i porównywalnego.
  Porównywalność danych finansowych
  Nie dokonano zmian prezentacyjnych danych finansowych w okresach porównywalnych .
  Stosowane zasady rachunkowości
  W niniejszym kwartalny m jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy zakończony m
  30 września 2017 roku przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim
  rocznym sprawozdaniu finansowym ZUE sporządzonym na dzień 31 grudnia 201 6 roku. Szczegółowy opis
  zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę został przedstawiony w jej sprawozdaniu finansowym za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 201 6 roku.
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych
  w rocznym sprawozdaniu finansowym, należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym ZUE.  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  67
  4. Zmiany w wielkościach szacunkowych
  Sporządzenie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu ZUE osądów, szacunków
  i założeń, kt óre mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów
  oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych
  czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okol icznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co
  do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna
  wartość może różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej
  weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w
  okres ie bieżącym i okresach przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego,
  jak i okresów przyszłych.
  Zmiany rezerw został y zaprezentowane w Nocie nr 18.
  5. Przychody
  (dane w tys. PLN)
  Przychody ze sprzedaży ZUE w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. kształtowały się na poziomie 212
  280 tys. PLN i były wyższe o 7% od przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  Na wzrost przychodów ze sprzedaży w II I kwartale miał głównie wpływ wejście w fazę realizacji nowo
  pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej. Kontrakty te w poprzednich okresach nie generowały
  jeszcze znaczących przychodów ze względu na początkowy etap ich organizacji.
  6. Pozostałe przychody operacyjne
  (dane w tys. PLN)
  W okresie sprawozdawczym ZUE rozwiązała odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości nieruchomości
  inwestycyjnej na kwotę 1 000 tys. PLN z e względu na zmianę wartości szacunkowych .
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i surowców 1 094 22 351
  Przychody ze świadczenia usług 7 115 4 365
  Przychody z tytułu umów o budowę 204 071 170 848
  Razem 212 280 197 564 Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Zyski ze zbycia aktywów: 157 134
  Zysk ze sprzedaży majątku trwałego 157 134
  Pozostałe przychody operacyjne: 2 678 3 543
  Refaktura gwarancji i polis 765 206
  Otrzymane odszkodowania 153 296
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 359 1 116
  Zwrot kosztów postepowania sądowego 48 40
  Rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe 0 1 500
  Rozwiązanie odpisów na zapasy 14 173
  Rozwiązanie odpisów na nieruchomość inwestycyjną 1 000 0
  Pozostałe 339 212
  Razem 2 835 3 677


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  68
  7. Pozostałe koszty operacyjne
  (dane w tys. PLN)
  Spółka w okresie sprawozdawczym dokonała odpisów na kwo tę 1 259 tys. PLN, w których istotną pozycją jest
  odpis, utworzony w związku z wystawioną na rzecz PKP PLK fakturą sprzedaży za roboty dodatkowe.
  8. Przychody finansowe
  (dane w tys. PLN)
  Spadek przychodów finansowych jest efektem zwiększonego zaangażowania środków pieniężnych w
  działalność o peracyjną (m.in. poprzez wejście w fazę realizacji nowo pozyskanych kontraktów) i tym samym
  mniejszego lokowania wolnych środków w oprocentowane depozyty oraz inne instrumenty finansowe.
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Straty ze zbycia aktywów: 0 0
  Strata ze sprzedaży majątku trwałego 0 0
  Pozostałe koszty operacyjne 2 798 1 386
  Darowizny 14 58
  Odszkodowania wypłacone 588 54
  Koszty postępowań spornych 122 105
  Koszty gwarancji dobrego wykonania 765 206
  Przeszacowanie zapasów 0 0
  Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności 1 259 753
  Umorzenie należności 0 3
  Inne 50 207
  Razem 2 798 1 386 Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Przychody odsetkowe: 436 1 264
  Odsetki od lokat bankowych 141 1 231
  Odsetki od pożyczek 6 1
  Odsetki od należności 289 32
  Zysk na różnicach kursowych 0 319
  Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
  Przychody z tytułu dywidend 0 0
  Pozostałe 569 234
  Dyskonto pozycji długoterminowych 0 91
  Realizacja instrumentów finansowych 309 0
  Poręczenia finansowe 257 143
  Pozostałe 3 0
  Razem 1 005 1 817


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  69
  9. Koszty finansowe
  (dane w tys. PLN)
  Na wzrost kosztów finansowych wpłynął przede wszystkim efekt dyskonta długoterminowych kaucji
  pieniężnych, które zostały wpłacone w okresie sprawozdawczym .
  10. Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  (dane w tys. PLN)
  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych.
  Zasto sowanie tych przepisów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku
  z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania
  przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia
  podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
  W zakresie podatku dochodowego Spółka podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Spółka nie tworzy
  podatkowej grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rok
  podatkowy i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Koszty odsetkowe: 627 310
  Odsetki od kredytów i kredytów 0 0
  Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 404 305
  Odsetki od pożyczki 0 0
  Odsetki od zobowiązań handlowych i pozostałych 223 5
  Pozostałe koszty finansowe: 2 254 429
  Strata na różnicach kursowych 623 0
  Dyskonto pozycji długoterminowych 1 285 300
  Realizacja instrumentów finansowych 0 0
  Odpis na inwestycje w jednostkach pozostałych 287 0
  Inne 59 129
  Razem 2 881 739 Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Podatek dochodowy bieżący -20 1 090
  Podatek odroczony -1 877 -1 926
  Obciążenie (uznanie) wyniku finansowego -1 897 -836


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  70
  Podatek dochodowy bieżący
  (dane w tys. PLN)
  Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe
  (dane w tys. PLN)
  Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Zysk (strata) brutto -11 748 -5 667
  Różnica pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
  dochodowym : 1 266 -20 409,00
  - różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania wynikające z kosztów
  nie stanowiących kosztów uzyskania według przepisów podatkowych i przychodów nie
  będących przychodami według przepisów podatkowych oraz dodatkowych przychodów
  i kosztów podatkowych
  1 266 -20 409
  - inne różnice (m.in.strata z lat ubiegłych) 0 0
  Dochód/Strata -10 482 -26 076
  Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0
  Podatek dochodowy według obowiązującej stawki 19% 0 0
  Podatek dochodowy zapłacony/ (zwrócony) od zysków osiągniętych za granicą -20 978
  Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
  Korekty podatku dochodowego za poprzednie okresy 0 112
  Podatek dochodowy bieżący -20 1 090 Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Bieżące aktywa podatkowe
  Należny zwrot podatku 0 0
  Razem 0 0
  Bieżące zobowiązania podatkowe
  Podatek do zapłaty 0 0
  Razem 0 0


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  71
  Saldo podatku odroczonego
  (dane w tys. PLN)
  Podatek odroc zony ujęty w kapitale wynika z wyliczenia podatku od zobowiązań z tytułu świadczeń
  pracowniczych zaprezentowanych w całkowitych dochodach.
  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  (dane w tys. PLN)
  Spółka prezentuje aktywa i rezerwy z tytułu podatku od roczonego per saldo (zgodnie z MSR 12). Okres zakończony Okres zakończony
  30-09-2017 30-09-2016
  Stan podatku odroczonego na początek okresu 8 465 8 233
  BO połączenia 0 0
  Różnice przejściowe dotyczące składników aktywów z tytułu
  podatku odroczonego:  24 349 21 174
  Rezerwy na koszty i rozliczenia międzyokresowe bierne 9 477 13 243
  Dyskonto należnosci 498 245
  Zobowiązania z tytułu leasingu 141 355
  Inne, w tym odpisy na należności 3 371 2 993
  Produkcja w toku podatkowa 10 862 4 338
  Różnice przejściowe dotyczące składników rezerwy z tytułu
  podatku odroczonego:  23 857 15 972
  Wycena kontraktów długoterminowych 14 383 6 261
  Rzeczowe aktywa trwałe i WNIP 9 160 9 391
  Dyskonto zobowiązań 314 320
  Inne 0 0
  Niewykorzystane straty podatkowe i pozostałe ulgi do rozliczenia w
  przyszłych okresach: 9 862,00 4 954,00
  Straty podatkowe 9 862 4 954
  Ulgi podatkowe 0 0
  Pozostałe 0 0
  Razem różnice przejściowe dotyczące składników aktywów z tytułu
  podatku odroczonego:  34 211 26 128
  Razem różnice przejściowe dotyczące składników rezerwy z tytułu
  podatku odroczonego:  23 857 15 972
  Saldo podatku odroczonego na koniec okresu 10 354 10 156
  Zmiana stanu podatku odroczonego, w tym: 1 889 1 923
  - odniesiony w dochód 1 877 1 926
  - odniesiony na kapitał własny 12 -3 Rezerwy (z tytułu) 01-01-2017 Utworzenie Wykorzystanie 30-09-2017
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 21 512 12 700 0 34 212
  Rezerwa na podatek odroczony 13 047 10 811 0 23 858
  Saldo aktywów i rezerw 8 465 10 354


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  72
  11. Rzeczowe aktywa trwałe
  (dane w tys. PLN)
  Spółka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości w okresie sprawozdawczym.
  Wartość brutto Grunty własne Budynki Urządzenia Środki transportu Pozostałe Środki trwałe razem Środki trwałe w
  budowie
  Zaliczki na środki
  trwałe w budowie RAZEM
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 0 24 542 46 704 50 854 1 949 124 049 518 2 967 127 534
  Zwiększenie stanu 0 34 125 16 572 122 16 853 2 619 0 19 472
  Przekazanie na środki trwałe 0 0 0 0 0 0 1 161 2 967 4 128
  Likwidacje 0 0 956 702 20 1 678 0 0 1 678
  Stan na 30 września 2017 roku 0 24 576 45 873 66 724 2 051 139 224 1 976 0 141 200 Umorzenie Grunty własne Budynki Urządzenia Środki transportu Pozostałe Środki trwałe razem Środki trwałe w
  budowie
  Zaliczki na środki
  trwałe w budowie RAZEM
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 0 6 920 18 207 20 509 1 565 47 199 0 0 47 199
  Eliminacja wskutek zbycia składników
  majątku 0 0 707 612 17 1 336 0 0 1 336
  Koszty amortyzacji 0 592 2 309 3 468 108 6 477 0 0 6 477
  Stan na 30 września 2017 roku 0 7 512 19 809 23 365 1 656 52 340 0 0 52 340
  Wartość bilansowa
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 0 17 622 28 497 30 345 384 76 850 518 2 967 80 335
  Stan na 30 września 2017 roku 0 17 064 26 064 43 359 395 86 884 1 976 0 88 860


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  73
  12. Nieruchomości inwestycyjne
  (dane w tys. PLN)
  Na dzień 30 września 201 7 nieruchomości inwestycyjne obejmowały następujące nieruchomości:
  - nieruchomość położona w K ośc ielisku (działki nr 2001 i 2491 )
  - nieruchomość położona w Poznaniu (działka nr 2/1)
  Wszystkie nieruchomości inwestycyjne Spółki stanowią jej własność lub są w użytkowaniu wieczystym. W 2017 roku Spółka rozwiązała cześciowo odpis
  aktualizacyjny z tytu łu utraty wartości w kwocie 1 000 tys. PLN ze względu na zmianę wartości szacunkowych . Łączna wartość odpisów aktualizacyjnych z tytułu
  utraty wartości na nieruchomość inwestycyjną wynosi 2 970 tys. PLN. Wartośc brutto Grunty własne Prawo wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki Urządzenia Środki transportu Pozostałe RAZEM
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 126 5 228 5 186 0 0 0 10 540
  Zwiększenie stanu 0 0 0 0 0 0 0
  Utrata wartości 0 0 -1 000 0 0 0 -1 000
  Likwidacje 0 0 0 0 0 0 0
  Stan na 30 września 2017 roku 126 5 228 6 186 0 0 0 11 540 Umorzenie Grunty własne Prawo wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki Urządzenia Środki transportu Pozostałe RAZEM
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 0 1 333 1 859 0 0 0 3 192
  Eliminacja wskutek zbycia składników
  majątku 0 0 0 0 0 0 0
  Koszty amortyzacji 0 129 219 0 0 0 348
  Stan na 30 września 2017 roku 0 1 462 2 078 0 0 0 3 540
  Wartość bilansowa
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 126 3 895 3 327 0 0 0 7 349
  Stan na 30 września 2017 roku 126 3 766 4 108 0 0 0 8 000


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  74
  13. Wartość firmy
  (dane w tys. PLN)
  W dniu 20 grudnia 2013 roku nastąpiło prawne połącze nie ZUE z PRK. Objęcie kontroli w PRK przez ZUE
  nastąpiło w 2010 roku.
  Wartość firmy w kwocie 31 172 tys PLN oraz Prawa Wieczystego Użytkowania Gruntów (różnica w wartości
  godziwej aktywów netto na dzień przejęcia) w kwocie 15 956 tys. PLN (skorygowane o aktywo na podatek
  odroczony) ujawnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień połączenia były obliczone na dzień
  objęcia kontroli nad spółką zależną PRK przez ZUE w 2010 roku i wynikają ze skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. Zmiany udz iałowe w wyniku połączenia zostały ujęte jako zmiany kapitałowe.
  Połączenie ZUE i PRK było połączeniem jednostek pod wspólną kontrolą.
  Na dzień bilansowy Spółka nie rozpoznała przesłanek do utraty wartości. Test na utratę wartości firmy będzie
  przeprow adzony na koniec roku.
  14. Pozostałe aktywa finansowe
  (dane w tys. PLN)
  Zmniejszenie o kwotę 54 935 tys. PLN w wyniku sprzedaży obligacji korporacyjnych innego podmiotu.
  15. Zapasy
  (dane w tys. PLN)
  Wzrost zapasów o kwotę 30 672 tys. PLN, jest efektem gromadzenia zapasów na realizowanych i wchodzących
  w fazę realizacji kontrakt ach. Zakupy materiałów strategicznych takich jak kruszywo, podkłady kolejowe, szyny
  czy rozjazdy oraz podpisywanie długoterminowych umów ramowych na zakup ww. materiałów, jest elementem
  strategii obniżającej ryzyko wzrostu cen w sytuacji ograniczonej podaż y w okresie kumulacji realizacji robót
  kolejowych w najbliższych latach. Stan na Stan na
  Według kosztu 30-09-2017 31-12-2016
  Wartość firmy PRK 31 172 31 172
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31 172 31 172 Stan na Stan na Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016 30-09-2017 31-12-2016
  Dłużne instrumenty finansowe 0 54 935 0 0
  Inne 0 0 0 0
  Razem 0 54 935 0 0
  Obrotowe Trwałe Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Materiały 35 082 5 239
  Produkcja w toku 1 586 759
  Wyroby gotowe 200 198
  Razem 36 868 6 196


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  75
  16. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  (dane w tys. PLN)
  Koncentracja należności z tytułu dostaw i usług (brutto) przekraczających 10% ogółu należności:
  (dane w tys. PLN )
  Określając poziom odzyskiwalności należności z tytułu dostaw i usług ZUE uwzględniła zmiany ich jakości od
  dnia udzielenia odroczonego terminu płatności do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Koncentracja
  ryzyka kredytowego jest ograniczona ze względu na dużą wiaryg odność płatniczą kontrahentów wymienionych
  powyżej, która oceniana jest m.in. poprzez analizę ich sytuacji finansowej, jak również fakt spełnienia przez te
  spółki dodatkowych wymogów dotyczących rozliczania środków unijnych. Wobec tego Zarząd ZUE uważa, że nie
  ma potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw.
  17. Kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania
  (dane w tys. PLN)
  W II kwartale 2017 roku Spółka zawarta umowę leasingu na wagony (do oczyszczarki tłucznia) w kwocie 14 600
  tys. PLN, a w III kwartale 2017 roku umowę leasingu na samochody w kwocie 447 tys. PLN.
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Należności z tytuł dostaw i usług 52 488 65 107
  Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -13 621 -14 699
  Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 5 958 4 251
  Należności z tytułu kontraktów (wycena) 75 702 17 460
  Zaliczki 2 517 2 563
  Inne należności 4 495 255
  Razem należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 127 539 74 937 Stan na
  30-09-2017
  Kontrahent A 19 688
  Razem 19 688 Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Długoterminowe 13 631 8 875
  Kredyty bankowe 0 0
  Pożyczki otrzymane 0 0
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 13 631 8 875
  Krótkoterminowe 8 349 5 765
  Kredyty bankowe 0 0
  Pożyczki otrzymane 0 0
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 8 349 5 765
  Razem 21 980 14 640


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  76
  18. Rezerwy
  Zmiany z tytułu rezerw
  (dane w tys. PLN)
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne tworzona jest dla kontraktów budowlanych, dla których spółki z Grupy
  udzieliły gwarancji, w zależności od wartości przychodów. Wysokość rezerw może podlegać zmniejszeniu lub
  zwiększeniu, na podstawie prowadzonych przeglądów wykonanych robót budowlanych w kolejnych latach
  gwarancji.
  W skład rezerw na świadczenia pracownicze wchodzą rezerwy na urlopy, premie, nadgodziny, jak również
  zobowiązania z tytułu wynagro dzeń i składek ZUS. Spadek rezerw na świadczenia pracownicze w okresie
  sprawozdawczym wynika głównie z wypłaty premii kontraktowych dotyczących lat ubiegłych.
  Rezerwa na stratę na kontraktach jest tworzona jeżeli budżetowane koszty przekraczają łączne przy chody
  z tytułu umowy. Wzrost rezerw na stratę spowodowany jest aktualizacją budżetów kontraktowych.
  19. Kaucje z tytułu umów o budowę
  (dane w tys. PLN)
  Zawierane przez ZUE umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło przewidują obowiązek ustanowienia
  zabezpieczeń należytego i terminowego wykonania przed miotu umowy oraz usunięcia wad i usterek w postaci
  kaucji bądź gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiający oczekują coraz dłuższych okresów
  gwarancyjnych, natomiast banki w celu zabezpieczenia gwarancji z okresem ważności powyżej 37 m -cy
  ustanawi ają dodatkowe zabezpiczenie w postaci kaucji pieniężnej.
  Rezerwy (z tytułu) 01-01-2017 Utworzenie Wykorzystanie Rozwiązanie Przekwalifikow
  anie 30-09-2017 Pozycja bilansu
  Rezerwy długoterminowe: 8 296 1 084 83 59 2 321 6 917
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 740 41 0 0 0 781 Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych (długoterminowe)
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne 7 556 1 043 83 59 2 321 6 136 Rezerwy długoterminowe
  Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 0 0Rezerwy długoterminowe
  Rezerwy krótkoterminowe: 15 656 13 333 9 340 7 539 -2 321 14 431
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 11 686 9 339 8 959 1 022 0 11 044 Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych (krótkoterminowe)
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne 3 221 14 381 2 980 -2 321 2 195 Rezerwy krótkoterminowe
  Rezerwa na stratę ne kontraktach 749 3 980 0 3 537 0 1 192 Rezerwy krótkoterminowe
  Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 0 0Rezerwy krótkoterminowe
  Razem rezerwy: 23 952 14 417 9 423 7 598 0 21 348 Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Zatrzymane przez odbiorców – do zwrotu po upływie 12 miesięcy 11 531 6 819
  Zatrzymane przez odbiorców – do zwrotu w ciągu 12 miesięcy 112 2 101
  Ogółem kaucje z tytułu umów o budowę zatrzymane przez odbiorców 11 643 8 920
  Zatrzymane dostawcom – do zwrotu po upływie 12 miesięcy 5 541 6 717
  Zatrzymane dostawcom – do zwrotu w ciągu 12 miesięcy 6 247 9 117
  Ogółem kaucje z tytułu umów o budowę zatrzymane dostawcom 11 788 15 834


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  77
  20. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  (dane w tys. PLN)
  W pozycji Rozliczenia międzyokresowe bierne mieszczą się w szczególności rezerwy na koszty
  podwykonawców oraz rezerwy na ryzyka ro zliczenia kontrakt ów .
  W pozycji Zaliczki mieszczą się przedpłaty, które Grupa otrzymała na podstawie stosownych zapisów
  umownych z PKP PLK. Zapisy te umożliwiły pozyskanie zaliczek na realizacje kontraktów budowlanych.
  21. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności ZUE
  Zjawisko sezonowości i cykliczności jest charakterystyczne dla całej branży budowlano - montażowej, w której
  ZUE prowadzi swoją działalność. Zostało ono szczegółowo opisane dla Grupy Kapitałowej ZUE w niniejszym
  sprawozdaniu skonsolidowanym w pkt II.18. „Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności
  Grupy Kapitałowej ZUE ”.
  22. Działalność zaniechana
  W okresie sprawozdawczym roku oraz w okresie porównywalnym nie wystąpiła działalność zaniechana
  w rozumieniu MSSF 5.
  23. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych własnych
  papierów wartościowych
  W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych własnych papierów
  wartościowych. Spółka nie dokonywała również wyk upu oraz spłaty kapitałowych papierów wartościowych.
  24. Informacja dotycząca dywidendy
  15 marca 2017 roku Zarząd ZUE podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1 ,5 mln PLN w całości na
  kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza ZUE pozytywnie zaopiniowała ww. rekomendację Zarządu ZUE.
  6 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A., które podjęło uchwałę w sprawie
  przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 zgodnie z ww. rekomendacją Zarządu ZUE.
  25. Inwestycje w aktywa trwałe
  Łączna kwota nakładów inwestycyjnych poniesionych w ZUE w okresie sprawozdawczym roku wyniosła 18 794
  tys. PLN.
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 33 953 53 329
  Zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 950 837
  Rozliczenia międzyokresowe bierne 27 636 19 060
  Zobowiązania z tytułu kontraktów (wycena) 500 1 413
  Inne zobowiązania 141 101
  Zaliczki 41 609 0
  Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 104 789 74 740


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  78
  Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków na inwestycje o raz sposób ich finansowania .
  (dane w tys. PLN)
  Główne inwestycje zrealizowane przez ZUE w okresie sprawozdawczym w zakresie rzeczowego majątku
  trwałego obejmowały m.in.:
   zakup 10 wagonów wyposażonych w ruchomą platformę (do oczyszczarki tłu cznia) o wartości 14 600
  tys. PLN (leasing),
   dokonanie remontów generalnych maszyn i środków transportu na łączną kwotę 375 tys. PLN,
   zakup samochodów za 925 tys. PLN (w tym leasing 447 tys. PLN) ,
   zakup żurawia kolejowego w wysokości 369 tys. P LN,
   zakup 2 wagonów pocztowych w wysokości 247 tys. PLN,
   nakłady na p alownicę kolejową PV 15RPR w wysokości 1 934 tys. PLN.
  Inwestycje ZUE w wartości niematerialne i prawne dokonane w okresie sprawozdawczym dotyczyły nabycia
  licencji oraz oprogramow ania komputerowego.
  Kwota w sprawozdaniu z przepływów finansowych wykazuje nabycie na poziomie 15 915 tys. PLN. Różnica
  wynika min. z faktycznych zapłat, które zostały dokonane po dniu bilansowym oraz leasingu zwrotnego.
  W II kwartale 2017 roku Spółka z awarta umowę leasingu na wagony (do oczyszczarki tłucznia) w kwocie 14 600
  tys. PLN, a w III kwartale umowę leasingu na samochody w kwocie 447 tys. PLN . Wagony i samochody
  początkowo zostały nabyte ze środków własnych.
  Pomiędzy poszczególnymi śródroczn ymi sprawozdaniami finansowymi mogą następować zmiany w pozycji
  „Środki trwałe w budowie” . Wynika to przede wszystkim z procesu przyjęcia środka trwałego jako kompletnego i
  zdatnego do użytkowania. Na dzień bilansowy w tej pozycji została ujęta palownic a kolejow a PV 15 RPR, z
  przewidywanym terminem zakończenia listopad 2017 roku.
  26. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych w ZUE
  Podstawowy podział sprawozdawczości ZUE oparty jest na segmentach branżowych. Analizując obszary
  działalności w oparciu o zasa dy agregacji zgodnie z MSSF 8.12, Spółka wyróżniła jeden zagregowany segment
  sprawozdawczy: inżynieryjne usługi budowlano -montażowe.
  Organizacja i zarządzanie ZUE odbywa się w obszarze wymienionego powyżej segmentu. Spółka stosuje
  jednolitą politykę rachun kowości dla wszystkich obszarów działalności w ramach wydzielonego segmentu
  inżynieryjnych usług budowlano –montażowych.
  Wyszczególnienie: środki własne leasing kredyty razem
  w wartości niematerialne i prawne: 8 0 0 8
  - wieczyste użytkowanie gruntów 0 0 0 0
  w rzeczowy majątek trwały, w tym: 1 805 15 047 0 16 852
  - budynki i budowle 34 0 0 34
  - maszyny i urządzenia 125 0 0 125
  - środki transportu 1 524 15 047 0 16 571
  - inne 122 0 0 122
  środki trwałe w budowie 1 934 0 0 1 934
  nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0
  inwestycje kapitałowe 0 0 0 0
  Razem inwestycje 3 747 15 047 0 18 794
  Inwestycje w aktywa trwałe


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  79
  27. Transakcje z podmiotami powiązanymi ZUE
  W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące transakcje handlowe pomiędzy strona mi
  powiązanymi :
  (dane w tys. PLN)
  W okresie sprawozdawczym ZUE oraz jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe.
  W okresie sprawozdawczym ZUE dokonała z podmiotami powiązanymi następujących transakcji sprzedaży
  w zakresie:
  o Usług projektowych,
  o Czynszów za wynajem pomieszczeń wraz z mediami i usługami telefonicznymi,
  o Usług finansowych.
  W okresie sprawozdawczym ZUE dokonała z podmiotami powiązanymi transakcji zakupu w zakresie:
  o Zakupu materiałów stosowanych przy budowie i remontach torowisk, 30-09-2017 31-12-2016 30-09-2017 31-12-2016
  Railway GFT 76 69 541 21 816
  BPK Poznań 9 13 704 1 149
  RTI 0 0 0 0
  RTI Germany 0 0 0 0
  Wiesław Nowak 0 0 0 0
  Ogółem 85 82 1 245 22 965
  30-09-2017 30-09-2016 30-09-2017 30-09-2016
  Railway GFT 242 503 27 246 42 845
  BPK Poznań 364 440 1 679 648
  RTI 3 3 0 0
  RTI Germany 0 0 0 113
  Wiesław Nowak 0 0 468 0
  Ogółem 609 946 29 393 43 606
  30-09-2017 31-12-2016 30-09-2017 30-09-2016
  Railway GFT 0 0 0 0
  BPK Poznań 0 0 0 0
  RTI 5 0 0 0
  RTI Germany 57 58 1 0
  Wiesław Nowak 0 0 0 0
  Ogółem 62 58 1 0
  30-09-2017 31-12-2016 30-09-2017 30-09-2016
  Railway GFT 0 0 0 0
  BPK Poznań 0 0 0 0
  RTI 0 0 0 0
  RTI Germany 0 0 0 0
  Wiesław Nowak 0 0 0 0
  Ogółem 0 0 0 0
  Stan na Stan na
  Pożyczki otrzymane Koszty finansowe z tytułu odsetek od
  pożyczek
  Stan na
  Okres zakończony Okres zakończony
  Stan na Stan na
  Należności Zobowiązania
  Przychody Zakupy
  Pożyczki udzielone Przychody finansowe z tytuł odsetek
  od pożyczek
  Stan na


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  80
  o Usług projektowych,
  o Usług poligraficznych,
  o Usług szkoleniowych,
  o Usług sprzętowych,
  o Usług transportowych,
  o Usług zgrzewania szyn,
  o Wyposażenia pomieszczeń biurowych,
  o Środków transportu (samochód),
  o Usług przewozowych.
  W okresie sprawozdawczym ZUE dokonywała transakcji sprzedaży do RTI w zakresie wynajmu pomieszczeń na
  podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 31 grudnia 2015 roku.
  W okresie sprawozdawczym ZUE dokonywała transakcji sprzedaży do BPK Poznań w zakresie wynajmu
  pomieszczeń na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 01 października 2015 roku oraz na podstawie umowy
  najmu lokalu zawartej w dniu 07 kwietnia 2010 roku wraz z późniejszymi aneksami.
  W dniu 2 stycznia 2017 roku, pomiędzy ZUE a RTI Germany została zawarta umowa pożyczki, na mocy której RTI
  Germany otrzymało pożyczkę o charakterze celowym w kwocie 1 tys. EUR z terminem spłaty do dnia 31 marca
  2017 roku. Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 5 stycznia 2017 roku. Pożycz ka wraz z odsetkami została
  spłacona w dniu 27 marca 2017 roku.
  W dniu 30 marca 2017 roku, pomiędzy ZUE a Panem Wiesławem Nowakiem została zawarta umowa sprzedaży,
  na mocy której ZUE nabyła samochód. Wartość transakcji: 468 tys. PLN. Zapłata nastąpiła w d niu 3 kwietnia
  2017 roku.
  W dniu 26 maja 2017 roku, pomiędzy ZUE a RTI została zawarta umowa pożyczki, na mocy której RTI otrzymało
  pożyczkę o charakterze celowym w kwocie 5 tys. PLN z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2018 roku. Wypłata
  pożyczki nastąpi ła w dniu 26 maja 2017 roku.
  W dniu 19 czerwca 2017 roku został, pomiędzy ZUE a RTI Germany został zawarty aneks nr 2 do umowy
  pożyczki z dnia 31 maja 2016 roku. Przedmiotowy aneks wydłuża termin spłaty do dnia 20 czerwca 2018 roku.
  W dniu 10 sierpnia 20 17 roku, pomiędzy ZUE (wynajmujący) a RGFT (najemca) została zawarta umowa najmu
  lokalu użytkowego. Data wejście umowy w życie – 1 października 2017 roku.
  ZUE S.A. jest spółką wiodącą w Grupie ZUE, w razie potrzeby udziela poręczeń za jednostki zależne. Poręczenia
  te stanowią dodatkowe zabezpieczenie umów kredytowych oraz gwarancji udzielanych spółkom zależnym.
  Łączna wartość poręczeń, o których mowa powyżej na dzień 30 września 2017 roku wynosi 27 400 tys. PLN.
  28. Postępowania sądowe
  Na dzień sporządzen ia niniejszego raportu ZUE S.A. jest stroną toczących się postępowań sądowych
  dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności ZUE S.A., których łączna wartość wynosi 49 890 tys. PLN a tym
  samym przekracza 10% kapitałów własnych ZUE S.A. Łączna wartość postępowa ń w grupie zobowiązań wynosi
  263 tys. PLN a łączna wartość postępowań w grupie wierzytelności wynosi 49 627 tys. PLN.
  Toczące się postępowania sądowe są związane z działalnością operacyjną S półki.
  Opis spraw sądowych został szczegółowo zaprezentowany w ni niejszym skonsoli dowanym sprawozdaniu
  finansowym w pkt II 50 .  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  81
  29. Aktywa i zobowiązania warunkowe
  Aktywa warunkowe
  (dane w tys. PLN)
  Aktywa warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń obejmują wystawione przez banki i towarzystwa
  ubezpieczeniowe na rzecz ZUE gwarancje, które stanowią zabezpieczenie roszczeń ZUE w stosunku do tych
  podmiotów z tytułu podwykonawstwa usług budowlanych.
  Zobowiązania warunkowe
  (dane w tys. PLN)
  Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji na rzecz innych jednostek to przede wszystkim gwarancje wadialne,
  należytego wykonania i usunięcia wad i usterek, płatności, zwrotu zaliczki, wystawione przez towarzystwa
  ubezpieczeniowe i banki na rzecz kontrahentów Spółki na zabezpieczenie ich roszczeń w stosunku do Spółki,
  głównie z tytułu umów budowlanych o raz handlowych. Towarzystwom ubezpieczeniowym i bankom przysługuje
  roszczenie zwrotne z tego tytułu wobec Spółki.
  Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń stanowią zabezpieczenie kredytów i gwarancji, które ZUE jako
  Spółka dominująca w Grupie poręczyła za spółki z Grupy na rzecz banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
  Wystawione weksle własne stanowią zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec banków oraz wobec
  strategicznych klientów. Natomiast hipoteki stanowią dodatkowe zabezpieczenie umów bankowych. W związ ku z
  podpisaniem 10 kwietnia 2017 r. aneksu do umowy z 10 grudnia 2015 r. o finansowanie z BGŻ BNP Paribas
  S.A., na podstawie którego zabezpieczenie umowy w postaci ustanowionej hipoteki zostało zastąpione
  zabezpieczeniem w postaci przejęcia kwoty na zabe zpieczenie, w dniu 30 maja 2017 roku hipoteka została
  wykreślona.
  Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  gwarancje 23 638 27 489
  poręczenia 0 0
  weksle 5 979 4 364
  hipoteki 0 0
  zastawy 0 0
  Razem 29 617 31 853 Stan na Stan na
  30-09-2017 31-12-2016
  gwarancje 403 650 195 670
  poręczenia 27 400 15 709
  weksle 243 908 110 290
  hipoteki 54 259 201 017
  zastawy 0 0
  Razem 729 217 522 686


  ZUE S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończon e 30 września 2017 roku
  82
  Zatwierdzenie skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
  Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017
  roku zostało zatwi erdzone do publikacji przez Zarząd ZUE w dniu 7 listopada 201 7 roku .
  Wiesław Nowak – Prezes Zarządu
  Anna Mroczek – Wiceprezes Zarządu
  Jerzy Czeremuga – Wiceprezes Zarządu
  Maciej Nowak – Wiceprezes Zarządu
  Marcin Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu
  Sprawozdanie sporządziła:
  Ewa Bosak – Główn y Księgow y
  Kraków, 7 listopada 201 7 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZUE SA
ISIN:PLZUE0000015
NIP:6792740329
EKD: 23.61 produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
Telefon:+48 12 2663939
www:www.grupazue.pl
gpwlink:zue.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZUE
2017-11-26 11:35:51
Kolejorz
Aktualna wycena zue to jakiś żart
2017-11-26 12:30:56
Ja
Prawda jest taka, że może jeszcze otrzeć się o 5zł.
Myślę, że później już będzie tylko lepiej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649