Raport.

ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Dane skonsolidowane Przychody ze sprzeda?y 233 459 220 614 54 846 50 498 Zysk brutto ze sprzeda?y 3 754 4 917 882 1 125 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -11 647 -7 586 -2 736 -1 736 Zysk (strata) brutto -13 992 -6 869 -3 287 -1 572 Zysk (strata) netto -12 144 -6 106 -2 853 -1 398 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej -11 707 -5 658 -2 750 -1 295 Zysk netto przypadaj?cy na jedn? akcj? -0,51 -0,25 -0,12 -0,06 Liczba akcji na koniec okresu (sztuki) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -65 839 -48 863 -15 468 -11 185 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 39 804 -6 151 9 351 -1 408 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 6 827 -8 646 1 604 -1 979 Przep?ywy pieni??ne netto (razem) -19 208 -63 660 -4 513 -14 572 Wybrane pozycje bilansu Stan na dzie? 30.09.2017 Stan na dzie? 31.12.2016 Stan na dzie? 30.09.2017 Stan na dzie? 31.12.2016 Aktywa razem 389 995 363 373 90 505 82 137 Zobowi?zania razem 192 907 154 091 44 767 34 831 Zobowi?zania d?ugoterminowe 28 117 25 823 6 525 5 837 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 164 790 128 268 38 242 28 994 Kapita? w?asny przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 197 539 209 296 45 842 47 309 Kapita? w?asny razem 197 088 209 282 45 738 47 306 Kapita? podstawowy 5 758 5 758 1 336 1 302 Dane jednostkowe Przychody ze sprzeda?y 212 280 197 564 49 871 45 222 Zysk brutto ze sprzeda?y 2 771 3 257 651 746 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -9 872 -6 745 -2 319 -1 544 Zysk (strata) brutto -11 748 -5 667 -2 760 -1 297 Zysk netto za okres -9 851 -4 831 -2 314 -1 106 Liczba akcji na koniec okresu (sztuki) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -65 270 -47 604 -15 334 -10 896 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 39 652 -6 181 9 315 -1 415 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 6 935 -9 478 1 629 -2 169 Przep?ywy pieni??ne netto (razem) -18 683 -63 263 -4 390 -14 480 Wybrane pozycje bilansu Stan na dzie? 30.09.2017 Stan na dzie? 31.12.2016 Stan na dzie? 30.09.2017 Stan na dzie? 31.12.2016 Aktywa razem 366 021 344 332 84 942 77 833 Zobowi?zania og??em 166 299 134 709 38 593 30 450 Zobowi??ania d?ugoterminowe 26 509 24 518 6 152 5 542 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 139 790 110 191 32 441 24 908 Kapita? w?asny 199 722 209 623 46 349 47 383 Kapita? podstawowy 5 758 5 758 1 336 1 302

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZUE SA
ISIN:PLZUE0000015
NIP:6792740329
EKD: 23.61 produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
Telefon:+48 12 2663939
www:www.grupazue.pl
Kalendarium raportów
2018-05-22Raport za I kwartał
2018-09-04Raport półroczny
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZUE
2017-11-26 11:35:51
Kolejorz
Aktualna wycena zue to jakiś żart
2017-11-26 12:30:56
Ja
Prawda jest taka, że może jeszcze otrzeć się o 5zł.
Myślę, że później już będzie tylko lepiej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.