Raport.

VANTAGE DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Dane finansowe dotycz?ce skr?conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita?owej Vantage Development za III kwarta?y 2017 roku 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16 Przychody ze sprzeda?y 199 429 55 215 46 852 12 638 Zysk (strata) brutto ze sprzeda?y 43 254 13 181 10 162 3 017 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 29 449 22 232 6 918 5 089 Zysk (strata) brutto 25 275 19 954 5 938 4 567 Zysk (strata) netto 20 656 17 653 4 853 4 041 Zysk (strata) netto przypadaj?cy na akcjonariuszy podmiotu dominuj?cego 20 656 17 653 4 853 4 041 Podstawowy zysk (strata) netto na akcj? przypadaj?cy na akcjonariuszy podmiotu dominuj?cego (w z?/EUR) 0,33 0,28 0,08 0,06 stan na: 30.09.17 stan na: 31.12.16 stan na: 30.09.17 stan na: 31.12.16 Kapita? w?asny 367 533 354 677 85 292 80 171 Zobowi?zania d?ugoterminowe 330 481 334 545 76 694 75 620 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 147 234 118 349 34 168 26 752 Aktywa trwa?e 369 442 382 359 85 735 86 428 Aktywa obrotowe 475 806 425 212 110 419 96 115 Suma aktyw?w 845 248 807 571 196 154 182 543 Warto?? ksi?gowa na akcj? (w z?/EUR) 5,89 5,68 1,37 1,28 Dane finansowe dotycz?ce skr?conego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwarta?y 2017 roku 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16 Przychody ze sprzeda?y 19 997 10 069 4 698 2 305 Zysk (strata) brutto ze sprzeda?y 9 524 882 2 237 202 Zysk (strata) brutto z dzia?alno?ci operacyjnej 5 089 (2 712) 1 196 (621) Zysk (strata) brutto 31 704 18 155 7 448 4 156 Zysk (strata) netto 29 092 14 353 6 835 3 285 Podstawowy zysk (strata) netto na akcj? (w z?/EUR) 0,47 0,23 0,11 0,05 stan na: 30.09.17 stan na: 31.12.16 stan na:30.09.17 stan na:31.12.16 Kapita? w?asny 341 746 320 771 79 308 72 507 Zobowi?zania d?ugoterminowe 117 857 130 627 27 351 29 527 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 4 576 29 258 1 062 6 613 Aktywa trwa?e 439 486 455 838 101 990 103 038 Aktywa obrotowe 24 693 24 818 5 730 5 610 Suma aktyw?w 464 179 480 656 107 721 108 647 Warto?? ksi?gowa na akcj? (w z?/EUR) 5,47 5,14 1,27 1,16

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vantage Development SA
ISIN:PLVTGDL00010
NIP:8960000701
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław
Telefon:+48 71 7983577
www:www.vantage-sa.pl
Kalendarium raportów
2018-05-30Raport za I kwartał
2018-09-10Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VANTAGE DEVELOPMENT
2018-04-20 03-04-35
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.