Raport.

VANTAGE DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Dane finansowe dotycz?ce skr?conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita?owej Vantage Development za III kwarta?y 2017 roku 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16 Przychody ze sprzeda?y 199 429 55 215 46 852 12 638 Zysk (strata) brutto ze sprzeda?y 43 254 13 181 10 162 3 017 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 29 449 22 232 6 918 5 089 Zysk (strata) brutto 25 275 19 954 5 938 4 567 Zysk (strata) netto 20 656 17 653 4 853 4 041 Zysk (strata) netto przypadaj?cy na akcjonariuszy podmiotu dominuj?cego 20 656 17 653 4 853 4 041 Podstawowy zysk (strata) netto na akcj? przypadaj?cy na akcjonariuszy podmiotu dominuj?cego (w z?/EUR) 0,33 0,28 0,08 0,06 stan na: 30.09.17 stan na: 31.12.16 stan na: 30.09.17 stan na: 31.12.16 Kapita? w?asny 367 533 354 677 85 292 80 171 Zobowi?zania d?ugoterminowe 330 481 334 545 76 694 75 620 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 147 234 118 349 34 168 26 752 Aktywa trwa?e 369 442 382 359 85 735 86 428 Aktywa obrotowe 475 806 425 212 110 419 96 115 Suma aktyw?w 845 248 807 571 196 154 182 543 Warto?? ksi?gowa na akcj? (w z?/EUR) 5,89 5,68 1,37 1,28 Dane finansowe dotycz?ce skr?conego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwarta?y 2017 roku 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16 Przychody ze sprzeda?y 19 997 10 069 4 698 2 305 Zysk (strata) brutto ze sprzeda?y 9 524 882 2 237 202 Zysk (strata) brutto z dzia?alno?ci operacyjnej 5 089 (2 712) 1 196 (621) Zysk (strata) brutto 31 704 18 155 7 448 4 156 Zysk (strata) netto 29 092 14 353 6 835 3 285 Podstawowy zysk (strata) netto na akcj? (w z?/EUR) 0,47 0,23 0,11 0,05 stan na: 30.09.17 stan na: 31.12.16 stan na:30.09.17 stan na:31.12.16 Kapita? w?asny 341 746 320 771 79 308 72 507 Zobowi?zania d?ugoterminowe 117 857 130 627 27 351 29 527 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 4 576 29 258 1 062 6 613 Aktywa trwa?e 439 486 455 838 101 990 103 038 Aktywa obrotowe 24 693 24 818 5 730 5 610 Suma aktyw?w 464 179 480 656 107 721 108 647 Warto?? ksi?gowa na akcj? (w z?/EUR) 5,47 5,14 1,27 1,16

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Skonsolidowany raport kwartalny
  Grupy Kapitałowej VANTAGE DEVELOPMENT
  za III kwartał 201 7 roku
  Wrocław, 9 listopada 2017 roku


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w t abelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  2
  SPIS TREŚCI
  I. OPIS ORG ANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH
  KONSOLIDACJI ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 5
  II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT ..... 8
  1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................ 8
  2. SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ ................................ ....... 10
  3. SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E ZE ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM ................................ ................................ . 11
  4. SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ...... 12
  5. WYBRANE NOTY OBHAŚN=AHĄCE ................................ ................................ ................................ ........................... 13
  III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ................................ ........................... 22
  1. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ................................ ............................... 22
  2. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ................................ ....................... 23
  3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAP=TALE WŁASNYM VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ................................ .................. 24
  4. SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ................................ ....................... 25
  5. WYBRANE NOTY OBHAŚN=AHĄCE ................................ ................................ ................................ .......................... 26
  IV. INFORMACJE DODATKOWE ................................ ................................ ................................ ............................. 32
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ................................ ................................ ................................ .............. 58
  PODPISY OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ................................ ........................ 58  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w t abelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  3
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Grupa Kapitałowa Vantage Development
  Van tage Development S.A.
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  I. Przychody ze s przeda ży 199 429 55 215 46 852 12 638
  II. Zys k (s tra ta ) brutto ze s przeda ży 43 254 13 181 10 162 3 017
  III. Zys k (s tra ta ) z dzia ła lnoś ci opera cyjnej 29 449 22 232 6 918 5 089
  IV. Zys k (s tra ta ) brutto 25 275 19 954 5 938 4 567
  V. Zys k (s tra ta ) netto 20 656 17 653 4 853 4 041
  VI. Zys k (s tra ta ) netto przypa da jący na a kcjona rius zy
  podmiotu dominującego 20 656 17 653 4 853 4 041
  VII.
  Pods ta wowy zys k (s tra ta ) netto na a kcję
  przypa da jący na a kcjona rius zy podmiotu
  dominującego (w zł/ EUR)
  0,33 0,28 0,08 0,06
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  31.12.2016
  VIII. Ka pita ł wła s ny 367 533 354 677 85 292 80 171
  IX. Zobowiąza nia długoterminowe 330 481 334 545 76 694 75 620
  X. Zobowiąza nia krótkoterminowe 147 234 118 349 34 168 26 752
  XI. Aktywa trwa łe 369 442 382 359 85 735 86 428
  XII. Aktywa obrotowe 475 806 425 212 110 419 96 115
  XIII. Suma a ktywów 845 248 807 571 196 154 182 543
  XIV. Wa rtoś ć ks ięgowa na a kcję (w zł/ EUR) 5,89 5,68 1,37 1,28
  w tys. EUR w tys. zł
  Wyszczególnienie 01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  I. Przychody ze s przeda ży 19 997 10 069 4 698 2 305
  II. Zys k (s tra ta ) brutto ze s przeda ży 9 524 882 2 237 202
  III. Zys k (s tra ta ) brutto z dzia ła lnoś ci opera cyjnej 5 089 (2 712) 1 196 (621)
  IV. Zys k (s tra ta ) brutto 31 704 18 155 7 448 4 156
  V. Zys k (s tra ta ) netto 29 092 14 353 6 835 3 285
  VI. Pods ta wowy zys k (s tra ta ) netto na a kcję
  (w zł/ EUR) 0,47 0,23 0,11 0,05
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  31.12.2016
  VII. Ka pita ł wła s ny 341 746 320 771 79 308 72 507
  VIII. Zobowiąza nia długoterminowe 117 857 130 627 27 351 29 527
  IX. Zobowiąza nia krótkoterminowe 4 576 29 258 1 062 6 613
  X. Aktywa trwa łe 439 486 455 838 101 990 103 038
  XI. Aktywa obrotowe 24 693 24 818 5 730 5 610
  XII. Suma a ktywów 464 179 480 656 107 721 108 647
  XIII. Wa rtoś ć ks ięgowa na a kcję (w zł/ EUR) 5,47 5,14 1,27 1,16
  Wyszczególnienie
  w tys. zł w tys. EUR


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w t abelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  4
  Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy:
  a) dla wybranych danych ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej:
  b) dla wybranych danych ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów:
  * Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
  w okresie
  30.09.2017 31.12.2016
  4,3091 4,4240 kurs średni EUR ogłoszony przez Na rodowy Ba nk Polski na osta tni dzień okresu 01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  4,2566 4,3688 ś redni kurs EUR w okres ie*


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w t abelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  5
  I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT ZE WSKAZA NIEM
  JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  Na dzień 30 września 2017 roku Grupa Kapitałowa Vantage Development (zwana dalej: ”Grupą Vantage Development”,
  „Grupą Vantage”, „Grupą Kapitałową” lub „Grupą”) składała się z jednostki dominującej i 30 jednostek za leżnych
  konsolidowanych metodą pełną. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmowało również 2 jednostki współzależne
  wyceniane metodą praw własności. Hednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest Vantage Development S.A. (zwana dalej:
  ”Vantage Development ”, „Vantage”, „Hednostką Dominującą”, „Spółką” lub „Emitentem”), która sprawuje formalny nadzór
  nad wszystkimi spółkami należącymi do Grupy, a także odpowiada za ich strategię i koordynację działań.
  Hednostki Grupy Kapitałowej Vantage Development nie tworz ą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Spółka Vantage Development S.A. została założona w 1991 roku. Działalność deweloperską w obecnym kształcie rozpoczęła
  w 2007 roku. Do 2012 roku prowadziła ją funkcjonując w strukturach Grupy Kapitałowej =mpel, specjalizującej się
  w outsourcingu usług dla instytucji i przedsiębiorstw. Akcje spółki =mpel S.A. są notowane na rynku głównym Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W marcu 2012 roku również akcje Vantage Development S.A. zostały
  dopuszczone do obrotu publicznego i notowane są na rynku głównym GPW w Warszawie. Na dzień publikacji raportu obrót
  akcjami Vantage Development S.A. jest bezterminowo zawieszony.
  Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
  V= Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000030117. Spółce nadano numer statystyczny REGON 930778024. Siedziba
  Spółki mieści się we Wrocławiu. Czas trwania Hednostki dominującej oraz pozostałych podmiotów wchodzących w skład
  Grupy jest nieograniczony.
  Przedmiotem działalności Grupy Vantage Development jest realizacja i sprzedaż projektów mieszkalnych, biurowych
  i handlowych, jak również wynajem powierzchni komercyjnych w nieruchomościach biurowych i handlowych.
  Dotychczasowy dorobek grupy to ponad 2.800 lokali sprzedanych oraz ponad 42,9 tys. m2 powierzchni komercyjnej
  udostępnionej dla najemców. Zgodnie z założeniami biznesowymi rozpoczęła się sprzedaż skom ercjalizowanych obiektów.
  Na dzień 30 września 2017 roku Grupa miała w ofercie sprzedażowej 748 lokali oraz bank ziemi, pozwalający
  na wybudowanie blisko 1.000 lokali, a także grunty pod projekty biurowe o powierzchni 62 tys. m2. Lokalizacje posiadanych
  działek umożliwiają przedstawienie na rynku bardzo atrakcyjnej oferty.
  Skład Grupy na dzień 3 0 września 2017 roku przedstawia tabela poniżej:
  Lp. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Akcjonariusze/Udziałowcy
  Data ob jęcia kontroli
  Vantage Development S.A . Wrocław
  jednostka dominująca Grupy Vantage Development, której przedmiotem działalności jest realizacja i komercjalizacja projektów mieszkalnych, biurowych i handlowych, jak również wynajem powierzchni komercyjnych w nieruchomościach biurowych i handlowych.
  100% akcji posiadają Panowie Grzegorz Dzik i Hózef Biegaj, pośrednio poprzez Nutit a.s., TradeBridge Czechy a.s. i Fedha sp. z o.o.
  Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną
  1. IPD Południe sp. z o.o. Wrocła w Wspomaganie Grupy Vantage Development w realizowaniu inwestycji
  99,98% Vantage
  Development S.A.
  0,02% VD sp. z o.o.
  11.04.2008
  2. VD sp. z o.o. Wrocław Wspomaganie Grupy Vantage Development w realizowaniu inwestycji
  100% Vantage Development S.A. 29.10.2 007
  3. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Invest - sp. k. Wrocław Budowa i komercjalizacja inwestycji biurowej Delta 44 we Wrocławiu
  komandytariusz =PD Południe sp. z
  o.o. ,
  komplementariusz VD sp. z o.o.
  17.12.2010


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w t abelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  6
  4. PRW sp. z o.o. Wrocław Wspo maganie Grupy Vantage Development w realizowaniu inwestycji
  100% VD Nieruchomości sp. z o.o. 28.11.2011
  5. Finanse VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wrocław Wspomaganie Grupy Vantage Development w realizowaniu inwestycji
  komplementariusz: VD sp. z o.o.
  komandytariusz VD ER z o.o. 21.06.2012
  6. VD Retail sp. z o.o. Wrocław Budowa i komercjalizacja inwestycji handlowej Grona Park w Zielonej Górze
  100% Vantage Development S.A 10.04.2013
  7. Promenady ZITA sp. z o.o. Wrocław Budowa i komercjal izacja inwestycji komercyjnej Promenady ZITA we Wrocławiu
  99,98% Vantage
  Development S.A.;
  0,02% VD sp. z o.o.
  05.06.2013
  8. Promenady II VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wrocław Realizacja etapu II i III inwestycji deweloperskiej Promen ady Wrocławskie
  komplementariusz VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz Vantage
  Development S.A.
  05.06.2013
  9. VD ER sp. z o.o. Wrocław Wspomaganie Grupy Vantage Development w realizowaniu inwestycji
  100% Vantage Development S.A. 05.06.2013
  10. Epsilon VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wrocław Budowa i komercjalizacja inwestycji komercyjnej Promenady Epsilon we Wrocławiu
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  25.10.2013
  11. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialno ścią Mieszkania IX sp. k. Wrocław Realizacja inwestycji deweloperskiej Living Point Mokotów w Warszawie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  01.08.2014
  12. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X sp. k Wrocław Realizacja inwestycji dla spółki FSMnW Wrocław sp. z o.o. w ramach programu mieszkanie na wynajem
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: VD Serwis sp. z
  o.o.
  23.10.2014
  13. VD Serwis sp. z o.o. Wrocław Wspomaganie Grupy Vantage Develo pment w realizowaniu inwestycji
  99,8% Vantage Development S.A.
  0,2% VD sp. z o.o. 02.10.2014
  14. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XI sp. k Wrocław Realizacja inwestycji deweloperskiej Nowe Żerniki we Wrocławiu
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  09.01.2015
  15. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XII sp. k. Wrocław Realizacja inwestycji deweloperskiej Nowy Gaj we Wrocławiu
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: VD ER sp. z o.o. 03.04.2015
  16. VD Nieruchomości sp. z o.o. Wrocław Wspomaganie Grupy Vantage Development w realizowaniu inwestycji
  50% Vantage Development S.A.,
  50% VD ER sp. z o. o. 08.04.2015
  17. Promenady IV VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Wrocław Realizacja etapu IV inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  Komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  16.06.2015
  18. Promenady V VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Wrocław Realizacja etapu V i VI inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  08.09.2015
  19. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV sp. k Wrocław Realizacja inwestycji deweloperskiej Dom S aski w Warszawie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: VD ER sp. z o.o. 16.09.2015
  20. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XIV sp. k Wrocław Realizacja inwestycji deweloperskiej Login City we Wrocławiu
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  06.10.2015
  21. Promenady VII VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Wrocław Realizacja etapu VII inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  17.11.2015


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w t abelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  7
  22. Promenady VIII VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Wrocław Przygotowanie do realizacji etapu VIII i XI inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  02.01.2017
  23 Promenady IX VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Wrocław Przygotowanie do realizacji etapu IX inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Dev elopment S.A.
  02.01.2017
  24. Promenady X VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Wrocław Przygotowanie do realizacji etapu X inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A .
  02.01.2017
  25. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVIII sp. k Wrocław Przygotowanie do realizacji nowej inwestycji deweloperskiej przy ulicy Stabłowickiej
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  18.11 .2015
  26. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVI sp. k Wrocław Realizacja inwestycji deweloperskiej Vena Mokotów w Warszawie
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: VD ER sp. z o.o. 27.11.2015
  27. VD spółka z ograniczoną odpow iedzialnością Mieszkania XVII sp. k Wrocław Realizacja inwestycji deweloperskiej Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A..
  30.11.2015
  28. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkan ia XIX sp. k Wrocław Przygotowanie do realizacji nowej inwestycji deweloperskiej w 2017 roku
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  21.12.2016
  29. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XX sp. k. Wrocław Przygotowanie do realizacji nowej inwestycji deweloperskiej w 2017 roku
  komplementariusz: VD sp. z o.o.
  komandytariusz: PRW sp. z o.o. 04.04.2017
  30. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XXI sp. k. Wrocław Przygotowanie do realizacji nowej inwestycji deweloperskiej w 2017 roku
  komplementariusz: VD sp. z o.o. ;
  komandytariusz: Vantage
  Development S.A.
  27.01.2015
  Jednostki współzależne wyceniane metodą praw własności
  31. IPD Invest sp. z o.o. Wrocław Wspomaganie Grupy Vantage Development w realizowaniu inwestycji
  22,3% Vantage Development S.A.
  22,3% BNM -3 sp. z o.o
  55,4% Centauris II IPD Invest
  spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp. k.
  18.04.2008
  32. Centauris II IPD Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wrocław Realiz acja inwestycji deweloperskiej etap III -V osiedla Centauris
  komplementariusz IPD Invest
  sp. z o.o. ;
  Komandytariusze: Vantage
  Development S.A.
  BNM -3 sp. z o.o.
  10.01.2014
  Na 30 września 2017 roku w strukturze Grupy Kapitałowej Vantage Development nie by ło sp ółek wyłączonych
  z konsolidacji .  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  8
  II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  VANTAGE DEVELOPMENT
  1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  30.09.2017 31.12.2016
  I. Aktywa trwałe (suma 1-9) 369 442 382 359
  1. Wa rtoś ć firmy - -
  2. Wa rtoś ci niema teria lne 1 832 388
  3. Rzeczowe a ktywa trwa łe 2 1 230 1 315
  4. Nieruchomoś ci inwes tycyjne pra cujące 3 255 903 259 771
  5. Nieruchomoś ci inwes tycyjne niepra cujące 4 79 917 90 309
  6. 14 040 14 264
  7. Pożyczki długoterminowe - -
  8. Pozos ta łe a ktywa 4 690 3 048
  9. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego IV.10.1.2 12 830 13 264
  II. Aktywa obrotowe (suma 1-6) 475 806 425 212
  1. Za pa s y 5 336 564 312 372
  2. Pożyczki krótkoterminowe - -
  3. 32 29
  4. 26 296 9 911
  - 445
  5. 109 663 101 236
  6. 3 251 1 664
  Aktywa razem – suma I+II 845 248 807 571
  Rozliczenia międzyokres owe
  Na leżnoś ci krótkoterminowe, w tym:
  AKTYWA Nota
  Aktywa fina ns owe wycenia ne w wa rtoś ci godziwej przez wynik
  fina ns owy
  Akcje i udzia ły w jednos tka ch wycenia nych metodą pra w wła s noś ci
  - na leżnoś ci z tytułu bieżącego poda tku dochodowego
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  9
  30.09.2017 31.12.2016
  I. Kapitał własny (suma 1-2) 367 533 354 677
  1. Ka pita ł wła s ny jednos tki dominującej: 367 533 354 677
  1.1 Ka pita ł pods ta wowy 38 713 38 713
  1.2 Akcje wła s ne (1 360) -
  1.3 Zys ki za trzyma ne 309 654 291 091
  1.4 =nne s kumulowa ne ca łkowite dochody (130) (447)
  1.5 Wynik fina ns owy za rok obrotowy 20 656 25 320
  2. - -
  II. Zobowiązania długoterminowe (suma 1-7) 330 481 334 545
  1. IV.10.1.2 12 260 8 034
  2. 6 180 591 146 579
  3. 35 866 38 292
  4. IV.10.1.3 - 1 289
  5. 7 99 142 123 490
  6. 8 - 13 796
  7. 2 622 3 065
  III. 147 234 118 349
  1. 6 11 207 2 596
  2. 1 928 1 933
  3. IV.10.1.3 3 398 2 239
  4. 7 542 24 293
  5. 8 70 237 42 096
  6. 9 59 922 45 192
  8 57
  Pasywa razem – suma I+II+III 845 248 807 571
  Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-6)
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty ba nkowe
  Przedpła ty na za kup loka li
  Obliga cje krótkoterminowe
  Zobowiąza nia krótkoterminowe z tytułu lea s ingu fina ns owego
  Przedpła ty na za kup loka li
  Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe, w tym:
  Ka pita ły przypa da jące udzia łowcom nies pra wującym kontroli
  Nota KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiąza nia długoterminowe z tytułu lea s ingu fina ns owego
  Długoterminowe pożyczki i kredyty ba nkowe
  Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego
  Rezerwy długoterminowe
  Pozos ta łe zobowiąza nia długoterminowe
  Obliga cje długoterminowe
  - zobowiąza nia z tytułu bieżącego poda tku dochodowego
  Rezerwy krótkoterminowe 30.09.2017 31.12.2016
  367 533 354 677
  62 440 227 62 440 227
  5,89 5,68
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
  Wa rtoś ć ks ięgowa
  Liczba a kcji
  Wa rtoś ć ks ięgowa na jedną a kcję (w zł)


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  10
  2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  01.07.2017 - 01.01.2017 - 01.07.2016 - 01.01.2016 -
  30.09.2017 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2016
  A. Przychody ze sprzedaży (suma I-III) 130 225 199 429 18 265 55 215
  I. 4 122 12 275 3 497 10 456
  II. 124 135 183 012 13 986 42 200
  III. 1 968 4 142 782 2 559
  B. Koszt własny sprzedaży (suma I-III) (105 465) (156 175) (14 270) (42 034)
  I. (1 399) (4 349) (825) (3 308)
  II. (102 494) (146 986) (12 410) (35 327)
  III. (1 572) (4 840) (1 035) (3 399)
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A+B) 24 760 43 254 3 995 13 181
  I. (2 333) (8 769) (2 383) (6 621)
  II. (1 212) (4 018) (1 309) (3 722)
  D. Zysk (strata) ze sprzedaży (C+I+II) 21 215 30 467 303 2 838
  I. 1 516 (2 392) 16 862 18 928
  E. 22 731 28 075 17 165 21 766
  I. 10 1 004 44 110
  II. - 651 538 572
  III. (76) (281) (59) (216)
  F. 22 665 29 449 17 688 22 232
  I. 160 387 47 182
  II. (1 744) (4 937) (1 507) (5 420)
  III. 66 376 2 452 2 960
  G. 21 147 25 275 18 680 19 954
  I. (4 078) (4 619) (3 766) (2 301)
  1. Częś ć bieżąca (29) (53) (96) (388)
  2. Częś ć odroczona (4 049) (4 566) (3 670) (1 913)
  H. 17 069 20 656 14 914 17 653
  Inne całkowite dochody 90 317 662 (97)
  17 159 20 973 15 576 17 556
  -przypa da jący na a kcjona rius zy podmiotu dominującego 17 069 20 656 14 914 17 653
  -przypa da jący na udzia łowców niekontrolujących - - - -
  -przypa da jące na a kcjona rius zy podmiotu dominującego 17 159 20 973 15 576 17 556
  -przypa da jące na udzia łowców niekontrolujących - - - -
  Średnia wa żona liczba a kcji w okres ie 62 440 227 62 440 227 62 440 227 62 440 227
  Pods ta wowy zys k (s tra ta ) na jedną a kcję (w zł) 0,27 0,33 0,24 0,28
  Rozwodniony zys k (s tra ta ) na jedną a kcję (w zł) 0,27 0,33 0,24 0,28
  Udzia ł w zys ku (s tra cie) jednos tek wycenia nych metodą
  pra w wła s noś ci
  Poda tek dochodowy (s uma 1-2)
  Zysk (strata) brutto (F+I+II+III)
  Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu
  dominującego
  Całkowite dochody ogółem
  Całkowite dochody ogółem
  Zysk (strata) netto
  Zysk (strata) netto (G+I)
  Pozos ta łe przychody opera cyjne
  Pozos ta łe kos zty opera cyjne
  Przychody fina ns owe
  Kos zty fina ns owe
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+I+II+III)
  Kos zty utrzyma nia nieruchomoś ci inwes tycyjnych
  Kos zty wytworzenia s przeda nych loka li
  Zys k (s tra ta ) ze s przeda ży nieruchomoś ci
  Kos zty ogólnego za rządu
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW
  Pozos ta łe kos zty
  Zysk (strata) ze sprzedaży po uwzględnieniu przeszacowania
  nieruchomości inwestycyjnych pracujących (D+I)
  Zys k (s tra ta ) z tytułu przes za cowa nia nieruchomoś ci
  inwes tycyjnych pra cujących do wa rtoś ci godziwej
  Kos zty s przeda ży
  Przychody z nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących
  Przychody ze s przeda ży loka li
  Pozos ta łe przychody


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  * Na niepodzielony wynik finansowy na dzień 01.01.201 7 roku w kwocie 114 716 tys. zł składa się zysk netto roku 201 6 w kwocie 25 320 tys. zł oraz niepodzielony wynik finansowy na dzień 31.12.201 6 roku w kwocie 89 396 tys. zł.
  * Na niepodzielony wynik finansowy na dzień 01.01.201 6 roku w kwocie 10 7 411 tys. zł składa się zysk netto roku 201 5 w kwocie 11 997 tys. zł oraz niepodzielony wynik finansowy na dzień 31.12.20 15 roku w kwocie 95 414 tys. zł. Stan na 1 stycznia 2017 r. 38 713 - 183 066 18 629 114 716 (447) - 354 677 - 354 677
  Całkowite dochody ogółem, w tym: - - - - - 317 20 656 20 973 - 20 973
  - zys k (s tra ta ) netto - - - - - - 20 656 20 656 - 20 656
  - wyceny i rozliczenia ins trumentów pochodnych - - - - - 317 - 317 - 317
  Transakcje z właścicielami - (1 360) 7 836 7 781 (22 374) - - (8 117) - (8 117)
  - przenies ienie na ka pita ł za pa s owy i rezerwowy - - 7 836 14 538 (22 374) - - - - -
  - na bycie a kcji wła s nych - (1 360) - (6 757) - - - (8 117) - (8 117)
  Stan na 30 września 2017 r. 38 713 (1 360) 190 902 26 410 92 342 (130) 20 656 367 533 - 367 533
  RAZEM RAZEM Akcje wła s ne Ka pita ł
  za pa s owy
  Ka pita ł przypa da jący na a kcjona rius zy jednos tki dominującej
  Pozos ta łe
  ka pita ły
  rezerwowe
  01.01.2017 - 30.09.2017 Inne
  s kumulowa ne
  ca łkowite
  dochody
  Niepodzielony
  wynik
  fina ns owy
  Wynik netto Ka pita ł
  pods ta wowy
  Udzia ły
  niekontrolujące Stan na 1 stycznia 2016 r. 38 713 - 181 712 10 085 107 411 (483) - 337 438 - 337 438
  Całkowite dochody ogółem, w tym: - - - - - (97) 17 653 17 556 - 17 556
  - zys k (s tra ta ) netto - - - - - - 17 653 17 653 - 17 653
  - wyceny i rozliczenia ins trumentów pochodnych - - - - - (97) - (97) - (97)
  Transakcje z właścicielami: - - 1 354 8 544 (18 015) - - (8 117) - (8 117)
  - dywidenda - - - - (8 117) - - (8 117) - (8 117)
  - przenies ienie na ka pita ł za pa s owy i rezerwowy - - 1 354 8 544 (9 898) - - - -
  Stan na 30 września 2016 r. 38 713 - 183 066 18 629 89 396 (580) 17 653 346 877 - 346 877
  Ka pita ł przypa da jący na a kcjona rius zy jednos tki dominującej
  Pozos ta łe
  ka pita ły
  rezerwowe
  Akcje wła s ne Ka pita ł
  za pa s owy
  Niepodzielony
  wynik
  fina ns owy
  Inne
  s kumulowa ne
  ca łkowite
  dochody
  Wynik netto 01.01.2016 - 30.09.2016 Udzia ły
  niekontrolujące Ka pita ł
  pods ta wowy RAZEM RAZEM


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  12
  4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.01.2017 - 01.01.2016 -
  30.09.2017 30.09.2016
  A.
  I. 20 656 17 653
  II. Korekty razem 3 432 (54 069)
  1. Amortyza cja 439 404
  2. (Zys ki) s tra ty z tytułu różnic kurs owych 319 1 617
  3. Ods etki i udzia ły w zys ka ch (dywidendy) 3 751 3 520
  4. Udzia ł w (zys ka ch) s tra ta ch netto jednos tek wycenia nych metodą pra w
  wła s noś ci (376) (2 960)
  5. (Zys k) Stra ta z tytułu wyceny nieruchomoś ci z uwzględnieniem wpływu
  ra chunkowoś ci za bezpieczeń 2 392 (18 928)
  6. (Zys k) s tra ta z tytułu dzia ła lnoś ci inwes tycyjnej (986) (28)
  7. Zmia na s ta nu rezerw 4 002 1 580
  8. Zmia na s ta nu za pa s ów (16 484) (85 406)
  9. Zmia na s ta nu na leżnoś ci (16 378) (19 840)
  10. Zmia na s ta nu zobowiąza ń, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 29 836 66 832
  11. Zmia na s ta nu rozliczeń międzyokres owych (2 802) (730)
  12. Inne korekty (281) (130)
  III. 24 088 (36 416)
  B.
  I. 13 314 15 776
  1. Zbycie inwes tycji w nieruchomoś ci ora z wa rtoś ci niema teria lne 12 433 935
  2. Z a ktywów fina ns owych 881 2 661
  a ) w jednos tka ch powiąza nych 600 1 535
  - s pła ta udzielonych pożyczek - 35
  - inne wpływy z a ktywów fina ns owych 600 1 500
  b) w pozos ta łych jednos tka ch 281 1 126
  - dywidendy i udzia ły w zys ka ch 1 -
  - s pła ta udzielonych pożyczek długoterminowych - 1 000
  - ods etki 280 126
  3. =nne wpływy inwes tycyjne - 12 180
  II. (4 424) (32 264)
  1. Na bycie wa rtoś ci niema teria lnych ora z rzeczowych a ktywów trwa łych (1 325) (163)
  2. =nwes tycje w nieruchomoś ci ora z wa rtoś ci niema teria lne (3 099) (32 081)
  3. Na a ktywa fina ns owe - (20)
  a ) w jednos tka ch powiąza nych - (20)
  - udzielone pożyczki - (20)
  III. 8 890 (16 488)
  C.
  I. 76 943 79 234
  1. Za ciągnięcie kredytów i pożyczek 76 943 58 734
  2. Emis ja dłużnych pa pierów wa rtoś ciowych - 20 500
  II. (101 494) (40 420)
  1. Na bycie a kcji wła s nych (8 117) -
  2. Dywidendy i inne wypła ty na rzecz wła ś cicieli - (8 117)
  3. Spła ty kredytów i pożyczek (32 584) (7 995)
  4. Wykup dłużnych pa pierów wa rtoś ciowych (48 500) (13 260)
  5. Pła tnoś ci zobowiąza ń z tytułu umów lea s ingu fina ns owego (1 394) (1 374)
  6. Ods etki (10 899) (9 674)
  III. (24 551) 38 814
  D. 8 427 (14 090)
  E. 8 427 (14 090)
  F. 101 236 59 008
  G. 109 663 44 918
  55 992 20 694
  Wpływy
  Wpływy
  Wydatki
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)
  Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)
  Zysk (strata) netto
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:
  - o ogra niczonej możliwoś ci dys ponowa nia
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  Środki pieniężne na początek okresu
  Wydatki
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  13
  5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  NOTA 1
  Ruchy w okresie od 1.01.201 7 do 3 0.09.201 7
  NOTA 2
  30.09.2017 31.12.2016
  a ) na byte konces je, pa tenty, licencje i podobne - -
  b) inne wa rtoś ci niema teria lne 670 161
  c) wa rtoś ci niema teria lne w toku wytwa rza nia 162 227
  Wartości niematerialne, razem 832 388
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH
  (poza wartościami niematerialnymi w toku wytwarzania)
  nabyte koncesje,
  patenty, licencje
  i podobne wartości
  inne wartości
  niematerialne
  Wartości
  niematerialne
  razem
  a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu - 824 824
  b) zwięks zenia - 574 574
  - na bycie i rozliczenie wa rtoś ci niema teria lnych w toku
  wytwa rza nia - 574 574
  c) zmniejs zenia - (9) (9)
  - zbycie - (9) (9)
  d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu - 1 389 1 389
  e) skumulowana amortyzacja na początek okresu - 663 663
  f) a mortyza cja za okres - 56 56
  - zwięks zenia - 58 58
  - a mortyza cja okres u bieżącego - 58 58
  - zmniejs zenia - (2) (2)
  - zbycie - (2) (2)
  g) skumulowana amortyzacja na koniec okresu - 719 719
  h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - -
  i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - -
  j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu - 670 670 30.09.2017 31.12.2016
  a ) ś rodki trwa łe, w tym: 1 230 1 141
  - grunty - -
  - budynki i budowle 554 643
  - urządzenia techniczne i ma s zyny 5 17
  - ś rodki tra ns portu 45 70
  - inne ś rodki trwa łe 626 411
  b) ś rodki trwa łe w budowie - 174
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 230 1 315
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  14
  Ruchy w okresie od 1.01.201 7 do 3 0.09.201 7
  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  WG GRUP RODZAJOWYCH grunty budynki
  i budowle
  urządzenia
  techniczne i
  maszyny
  środki
  transportu
  inne środki
  trwałe
  Środki
  trwałe,
  razem
  a) wartość brutto środków trwałych na
  początek okresu - 1 343 75 168 810 2 396
  b) zwięks zenia - 50 - - 423 473
  - na bycie i rozliczenie ś rodków
  trwa łych w budowie - 50 - - 423 473
  c) zmniejs zenia - - (4) - (19) (23)
  - zbycie - - - - (2) (2)
  - likwida cja - - (4) - (17) (21)
  d) wartość brutto środków trwałych na
  koniec okresu - 1 393 71 168 1 214 2 846
  e) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na początek okresu - 601 58 98 386 1 143
  f) a mortyza cja za okres : - 139 8 25 189 361
  - zwięks zenia - 139 11 25 206 381
  - a m o r t yza c j a o kr e s u b i e żąc e go - 139 11 25 206 381
  - zmniejs zenia - - (3) - (17) (20)
  - l i kw i d a c j a - - (3) - (17) (20)
  g) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na koniec okresu - 740 66 123 575 1 504
  h) odpisy z tytułu utraty wartości na
  początek okresu - (99) - - (13) (112)
  i) odpisy z tytułu utraty wartości na
  koniec okresu - (99) - - (13) (112)
  j) wartość netto środków trwałych na
  koniec okresu - 554 5 45 626 1 230


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  15
  NOTA 3
  Wyceny nieruchomości inwestycyjnych pracujących zostały wy konane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych
  oraz Zarząd Hednostki dominującej na poziomie 3 szczegółowości MSSF 13 przy zastosowaniu metody dochodowej. Danymi
  wejściowymi uwzględnionymi w wycenie były m.in. lokalizacja obiektów, poziom i standard wykończenia budynków,
  zakontraktowane stawki najmu, szacowane stawki najmu w obiektach o podobnym standardzie dla powierzchni
  niewynajętych, a także stopy kapitalizacji realizowane w transakcjach dla podobnych obiektów. Wycena została ujęta
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycjach zysk (strata) z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych
  pracujących do wartości godziwej. W prezentowanym okresie nie było przesunięć pomiędzy poziomami hierarchii.
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE PRACUJĄCE
  a) stan na początek okresu 259 771 212 407
  b) zwiększenia 2 570 81 354
  - a ktua liza cja wa rtoś ci nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących 313 25 248
  - tra ns fer z nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących w budowie - 52 654
  - na kła dy inwes tycyjne 2 257 1 064
  - tra ns fer z za pa s ów - 2 388
  c) zmniejszenia (6 516) (33 990)
  - s przeda ż (23) (32 803)
  - a ktua liza cja wa rtoś ci nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących (6 493) (1 187)
  d) stan na koniec okresu 255 825 259 771
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE PRACUJĄCE W BUDOWIE
  a) stan na początek okresu - 27 209
  b) zwiększenia 78 25 445
  - na kła dy inwes tycyjne 78 25 445
  c) zmniejszenia - (52 654)
  - tra ns fer do nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących - (52 654)
  d) stan na koniec okresu 78 -
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE PRACUJĄCE RAZEM - stan na początek okresu 259 771 239 616
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE PRACUJĄCE RAZEM - stan na koniec okresu 255 903 259 771
  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH PRACUJĄCYCH
  (WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH) 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
  54 172 55 771
  26 082 25 769
  160 675 162 541
  12 499 13 302
  2 397 2 388
  255 825 259 771 RAZEM
  pozos ta łe
  "Promena dy Eps ilon"
  "Delta 44"
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE PRACUJĄCE W PODZIALE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE
  "Grona Pa rk"
  "Promena dy Zita " NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE PRACUJĄCE W
  BUDOWIE W PODZIALE NA PROJEKTY
  INWESTYCYJNE
  (stan na 30.09.2017)
  GRUNT NAKŁADY
  INWESTYCYJNE ODSETKI RAZEM
  "Alfa Office" - 73 - 73
  "Promena dy Omega " - 5 - 5
  RAZEM - 78 - 78


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  16
  NOTA 4
  NOTA 5
  W pozycji półprodukty i produkty w toku prezentowane są poniesione nakłady inwestycyjne na aktywne projekty
  inwestycyjne (w tym wartość gruntów oraz aktywowane odsetki). NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE NIEPRACUJĄCE
  a) stan na początek okresu 90 309 135 130
  b) zwiększenia - 2 123
  - a ktua liza cja wa rtoś ci nieruchomoś ci inwes tycyjnyh niepra cujących - 1 905
  - na kła dy inwes tycyjne - 218
  c) zmniejszenia (10 392) (46 944)
  - s przeda ż (10 392) (2 456)
  - a ktua liza cja wa rtoś ci nieruchomoś ci inwes tycyjnych niepra cujących - (989)
  - tra ns fer do za pa s ów - (43 499)
  d) stan na koniec okresu 79 917 90 309
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE NIEPRACUJĄCE RAZEM - stan na początek okresu 90 309 135 130
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE NIEPRACUJĄCE RAZEM - stan na koniec okresu 79 917 90 309
  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH NIEPRACUJĄCYCH
  (WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH) 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
  64 700 64 700
  - 9 860
  9 418 9 950
  5 475 5 475
  324 324
  79 917 90 309
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE NIEPRACUJĄCE W PODZIALE NA PROJEKTY
  INWESTYCYJNE
  "Promena dy Wrocła ws kie"
  "Ga mma Office"
  "Słoneczne Sa dy"
  Dzia łka inwes tycyjna z budynkiem ma ga zynowo–biurowym - Wrocła w, ul. Ślężna 116A
  Pozos ta łe
  RAZEM 30.09.2017 31.12.2016
  - półprodukty i produkcja w toku 295 991 304 083
  - produkty gotowe 40 573 8 289
  Zapasy, razem 336 564 312 372
  ZAPASY


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  17
  Aktywne projekty inwestycyjne prowadzone przez spółki z Grupy Vantage Development na 3 0.09.201 7 roku :
  Aktywn e projekty inwestycyjne prowadzone przez spółki z Grupy Vantage Development na 31.12.201 6 roku :
  ZAPASY W PODZIALE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE
  (stan na 30.09.2017) GRUNT NAKŁADY
  INWESTYCYJNE ODSETKI RAZEM
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p =-=V” 953 2 835 58 3 846
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V” 10 459 32 965 - 43 424
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V=” 13 267 7 776 233 21 276
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V===” 13 232 499 - 13 731
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p =X” 7 468 267 - 7 735
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p X” 14 635 453 - 15 088
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p X=” 160 44 - 204
  "Wa rs za wa - Living Point Mokotów - eta p =" 2 243 7 875 540 10 658
  "Wa rs za wa - Living Point Mokotów - eta p ==" 11 077 17 189 2 516 30 782
  "Wrocła w - Nowe Żerniki" 71 752 57 880
  "Wrocła w - Nowy Ga j Eta p =" 4 598 19 475 1 163 25 236
  "Wrocła w - Nowy Ga j Eta p ==" 7 860 18 305 1 609 27 774
  "Wa rs za wa - Dom Sa s ki" 5 343 12 835 841 19 019
  "Wa rs za wa - Vena Mokotów" 23 287 16 301 2 847 42 435
  "Wrocła w - Login City" 10 807 16 818 1 425 29 050
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p =A" 11 212 6 017 2 477 19 706
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p =B" 4 990 440 106 5 536
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p ==" 7 306 259 62 7 627
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p ===" 11 961 402 97 12 460
  Pozos ta łe projekty - 97 - 97
  RAZEM 160 929 161 604 14 031 336 564 ZAPASY W PODZIALE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE
  (stan na 31.12.2016) GRUNT NAKŁADY
  INWESTYCYJNE ODSETKI RAZEM
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p =-=V” 12 401 37 838 541 50 780
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V” 10 459 10 049 - 20 508
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V=” 13 267 742 45 14 054
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V==” 8 026 8 897 - 16 923
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V===” 13 232 - - 13 232
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p =X” 7 461 - - 7 461
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p X” 14 635 - - 14 635
  "Wa rs za wa - Living Point Mokotów - eta p =" 10 450 21 608 1 441 33 499
  "Wa rs za wa - Living Point Mokotów - eta p ==" 11 077 320 1 772 13 169
  "Wrocła w - Nowe Żerniki" 1 150 6 545 460 8 155
  "Wrocła w - Nowy Ga j Eta p =" 6 688 15 316 1 450 23 454
  "Wrocła w - Nowy Ga j Eta p ==" 7 860 2 823 557 11 240
  "Wa rs za wa - Dom Sa s ki" 5 343 1 596 416 7 355
  "Wa rs za wa - Vena Mokotów" 23 287 2 268 1 464 27 019
  "Wrocła w - Login City" 11 843 357 644 12 844
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p =A" 11 294 158 951 12 403
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p =B" 5 027 - - 5 027
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p ==" 7 360 - - 7 360
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p ===" 12 049 - - 12 049
  Pozos ta łe projekty 160 1 045 - 1 205
  RAZEM 193 069 109 562 9 741 312 372


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  NOTA 6
  Kredytobiorca/
  Pożyczkobiorca
  Bank/
  Pożyczkodawca Rodzaj
  Kwota
  kredytu /
  pożyczki
  Zadłużenie na
  30.09.2017 r. do 1 roku powyżej 1
  roku do 2 lat
  powyżej 2 lat
  do 3 lat
  powyżej 3 lat
  do 4 lat
  powyżej 4 lat
  do 5 lat powyżej 5 lat
  VD Sp. z o.o. Invest Sp. k. mBank Hipoteczny S.A. inwestycyjny 20 000 17 861 646 673 701 730 760 14 351
  Promenady ZITA sp. z o.o. mBank Hipoteczny S.A. inwestycyjny EUR* 102 237 90 633 3 081 3 596 3 688 3 782 3 879 72 607
  VD Retail sp. z o.o. Alior Bank S.A. inwestycyjny 12 800 5 729 331 339 347 4 712 - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania =X Sp. k. Bank Pekao S.A. kredyt budowlany 74 020 9 128 - 9 128 - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania =X Sp. k. Bank Pekao S.A. kredyt VAT 10 000 - - - - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania X== Sp. k. Alior Bank S.A. na finansowanie
  bieżącej działalności 62 100 28 920 - 28 920 - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania X== Sp. k. Alior Bank S.A. odnawialny 5 500 - - - - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania X= Sp. k. Bank PKO BP na finansowanie
  bieżącej działalności 9 850 - - - - - - -
  Finanse VD spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k. Alior Bank S.A. na finansowanie
  bieżącej działalności 30 000 - - - - - - -
  Finanse VD spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k.
  Centauris == =PD =nvest spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka 1 500 1 750 - 1 750 - - - -
  Finanse VD spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k.
  Centauris == =PD =nvest spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka 1 500 1 750 - 1 750 - - - -
  Finanse VD spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k.
  Centauris == =PD =nvest spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka 1 500 1 141 - 1 141 - - - -
  Vantage Development S.A. Centauris == =PD =nvest spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka 2 500 2 773 - 2 773 - - - -
  Vantage Development S.A. Centauris == =PD =nvest spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka 1 000 1 092 - 1 092 - - - -
  Vantage Development S.A. Centauris == =PD =nvest spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka 1 200 1 301 - 1 301 - - - -
  Harmonogram spłaty Długoterminowe i krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe na 30.09.2017 roku


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  * pozycja przeliczona według średniego kursu NBP na dzień bilansowy
  Vantage Development S.A. Centauris == =PD =nvest spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka 2 200 2 335 - 2 335 - - - -
  Vantage Development S.A. Centauris == =PD =nvest spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pożyczka 1 400 1 456 - 1 456 - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania XV Sp. k. Alior Bank S.A. nieodnawialny na
  finansowanie bieżącej 16 800 7 432 - 7 432 - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania XV Sp. k. Alior Bank S.A. odnawialny 1 500 72 - 72 - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania X=V Sp. k. BOŚ S.A. na finansowanie
  bieżącej działalności 33 100 6 988 6 988 - - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania X=V Sp. k. BOŚ S.A. odnawialny 2 000 161 161 - - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania XV= Sp. k. Bank Zachodni WBK S.A. nieodnawialny 48 428 11 246 - - 11 246 - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania XV= Sp. k. Bank Zachodni WBK S.A. kredyt VAT 4 000 - - - - - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania XV== Sp. k. Alior Bank S.A. kredyt budowlany 123 277 30 - - 30 - - -
  VD Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania XV== Sp. k. Alior Bank S.A. kredyt VAT 11 462 - - - - - - -
  191 798 11 207 63 758 16 012 9 224 4 639 86 958
  180 591
  11 207
  Zobowiązania z tytyłu pożyczek i kredytów bankowych RAZEM, w tym:
  zobowiązania długoterminowe
  zobowiązania krótkoterminowe


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  20
  NOTA 7
  NOTA 8
  NOTA 9
  Data emisji Rodzaj
  Zadłużenie na
  30.09.2017
  (z odsetkami)
  do 1 roku powyżej 1
  roku do 2 lat
  powyżej 2 lat
  do 3 lat
  powyżej 3 lat
  do 4 lat
  23.09.2015 r. Obliga cje na oka ziciela s erii L 14 840 20 14 820 - -
  25.02.2016 r. Obliga cje na oka ziciela s erii M 9 948 69 9 879 -
  21.07.2016 r. Obliga cje na oka ziciela s erii N 10 433 120 - 10 313 -
  29.11.2016 r.
  08.12.2016 r. Obliga cje na oka ziciela s erii O 64 463 333 - 64 130 -
  99 684 542 24 699 74 443 -
  99 142
  542
  Zobowiązania z tytułu obligacji
  Zobowiązania z tytułu obligacji RAZEM, w tym
  zobowiązania długoterminowe
  zobowiązania krótkoterminowe
  Harmonogram spłaty PRZEDPŁATY NA ZAKUP LOKALI 30.09.2017 Krótkoterminowe Długoterminowe
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p =-=V" 374 374 -
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V” 26 677 26 677 -
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V=” 4 581 4 581 -
  "Wa rs za wa - Living Point Mokotów - eta p =" 4 570 4 570 -
  "Wa rs za wa - Living Point Mokotów - eta p ==" 5 205 5 205 -
  "Wrocła w - Nowe Żerniki" 96 96 -
  "Wrocła w - Nowy Ga j Eta p =" 6 519 6 519 -
  "Wrocła w - Nowy Ga j Eta p ==" 4 016 4 016 -
  "Wa rs za wa - Dom Sa s ki" 4 898 4 898 -
  "Wa rs za wa - Vena Mokotów" 5 336 5 336 -
  "Wrocła w - Login City" 4 382 4 382 -
  "Wrocła w - Słoneczne Sa dy" 6 6 -
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej - eta p =A" 3 577 3 577 -
  Przedpłaty na zakup lokali RAZEM, w tym 70 237 70 237 -
  Długoterminowe -
  Krótkoterminowe 70 237 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE 30.09.2017 31.12.2016
  Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług 45 656 35 608
  Zobowiąza nia publiczno - pra wne, w tym: 4 225 1 335
  - z tytułu bieżącego podatku dochodowego 8 57
  Zobowiąza nia z tytułu ś wia dczeń pra cowniczych 248 230
  Ka ucje za trzyma ne 9 470 7 652
  Zobowiąza nia pozos ta łe 323 367
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, razem 59 922 45 192


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  21
  30.09.2017
  1 955
  14 187
  3 917
  31
  6 388
  2 903
  6 078
  4 525
  3 148
  429
  2 095
  45 656
  ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG W PODZIALE NA PROJEKTY
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p =-=V”
  „Promena dy Wrocła ws kie Eta p V-X=”
  "Wa rs za wa - Living Point Mokotów"
  "Wrocła w - Nowe Żerniki"
  "Wrocła w - Nowy Ga j"
  "Wa rs za wa - Dom Sa s ki"
  "Wa rs za wa - Vena Mokotów"
  pozos ta łe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem
  "Wrocła w - Login City"
  "Wrocła w - Dorzecze Legnickiej"
  "ZITA"


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  22
  III. SKRÓ CONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
  1. SP RAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
  Nota 30.09.2017 31.12.2016
  I. Aktywa trwałe (suma 1-7) 439 486 455 838
  1. Wa rtoś ci niema teria lne 1 791 321
  2. Rzeczowe a ktywa trwa łe 2 744 957
  3. Na leżnoś ci długoterminowe 193 193
  4. Udzia ły i a kcje w jednos tka ch powiąza nych 3 113 319 91 781
  5. Pożyczki długoterminowe 4 324 439 361 717
  6. Pozos ta łe a ktywa trwa łe - 4
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego IV.10.2.2 - 865
  II. Aktywa obrotowe (suma 1-5) 24 693 24 818
  1. Za pa s y 5 10 -
  2. 32 29
  3. 6 11 186 2 709
  4. 13 284 21 936
  5. 181 144
  Aktywa razem – suma I+II 464 179 480 656
  Środki pieniężne i inne a ktywa pieniężne
  Rozliczenia międzyokres owe
  Na leżnoś ci krótkoterminowe
  AKTYWA
  Aktywa fina ns owe wycenia ne w wa rtoś ci godziwej przez wynik
  fina ns owy Nota 30.09.2017 31.12.2016
  I. Kapitał własny (suma 1-6) 341 746 320 771
  1. 38 713 38 713
  2. (1 360) -
  3. 181 156 191 156
  4. 10 143 6 900
  5. 84 002 73 850
  6. 29 092 10 152
  II. Zobowiązania długoterminowe (suma 1-4) 117 857 130 627
  1. IV.10.2.2 1 747 -
  2. 7 8 956 7 100
  3. 8 107 141 123 490
  4. 13 37
  III. 4 576 29 258
  1. 32 31
  2. IV.10.2.3 1 234 2 089
  3. 8 549 24 293
  4. 9 2 761 2 845
  Pasywa razem – suma I+II+III 464 179 480 656
  Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe
  Obliga cje krótkoterminowe
  Rezerwy krótkoterminowe
  Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-4)
  Zys k/ s tra ta netto za rok obrotowy
  Akcje wła s ne
  Niepodzielony wynik z la t ubiegłych
  Ka pita ł za pa s owy
  Pozos ta łe ka pita ły rezerwowe
  Ka pita ł pods ta wowy
  KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA
  Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego
  Zobowiąza nia krótkoterminowe z tytułu lea s ingu fina ns owego
  Długoterminowe pożyczki i kredyty ba nkowe
  Obliga cje długoterminowe
  Zobowiąza nia długoterminowe z tytułu lea s ingu fina ns owego 30.09.2017 31.12.2016
  Wa rtoś ć ks ięgowa 341 746 320 771
  Liczba a kcji 62 440 227 62 440 227
  Wa rtoś ć ks ięgowa na jedną a kcję (w zł) 5,47 5,14
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  23
  2. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
  01.07.2017 - 01.01.2017 - 01.07.2016 - 01.01.2016 -
  30.09.2017 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2016
  A. Przychody ze sprzedaży 9 098 19 997 2 936 10 069
  B. Koszt własny sprzedaży (3 318) (10 473) (2 429) (9 187)
  C. Zysk brutto (strata) ze sprzedaży (A+B) 5 780 9 524 507 882
  I. (306) (904) (152) (432)
  II. (898) (3 521) (1 616) (3 099)
  D. Zysk (strata) ze sprzedaży (C+I+II) 4 576 5 099 (1 261) (2 649)
  I. - - - -
  E. 4 576 5 099 (1 261) (2 649)
  I. - - - -
  II. 2 60 11 13
  III. 91 (70) 5 (76)
  F. 4 669 5 089 (1 245) (2 712)
  I. 11 963 34 366 8 276 33 734
  1. Dywidendy i udzia ły w zys ka ch 4 560 13 579 1 402 8 017
  2. Ods etki 6 981 20 360 6 041 18 654
  3. Aktua liza cja wa rtoś ci inwes tycji 422 422 - -
  4. Inne - 5 833 7 063
  II. (2 362) (7 751) (2 495) (12 867)
  1. Ods etki (2 184) (7 353) (2 206) (7 191)
  2. Stra ta ze zbycia inwes tycji - - 25 (1 316)
  3. Aktua liza cja wa rtoś ci inwes tycji (2) (2) 1 (2)
  4. Inne (176) (396) (315) (4 358)
  G. 14 270 31 704 4 536 18 155
  I. (1 108) (2 612) (734) (3 802)
  1. Częś ć bieżąca - - (47) (47)
  2. Częś ć odroczona (1 108) (2 612) (687) (3 755)
  H. 13 162 29 092 3 802 14 353
  Inne całkowite dochody - - - -
  13 162 29 092 3 802 14 353
  Średnia wa żona liczba a kcji w okres ie 62 440 227 62 440 227 62 440 227 62 440 227
  Pods ta wowy zys k (s tra ta ) na jedną a kcję (w zł) 0,21 0,47 0,06 0,23
  Rozwodniony zys k (s tra ta ) na jedną a kcję (w zł) 0,21 0,47 0,06 0,23
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Przychody fina ns owe
  Kos zty fina ns owe
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+I+II+III)
  Kos zty s przeda ży
  Kos zty ogólnego za rządu
  Zysk (strata) ze sprzedaży po uwzględnieniu przeszacowania
  nieruchomości inwestycyjnych pracujących (D+I)
  Zys k (s tra ta ) z tytułu przes za cowa nia nieruchomoś ci
  inwes tycyjnych pra cujących do wa rtoś ci godziwej
  Zysk (strata) netto
  Całkowite dochody ogółem
  Zys k (s tra ta ) ze s przeda ży nieruchomoś ci
  Poda tek dochodowy (s uma 1-2)
  Zysk (strata) brutto (F+I+II)
  Zysk (strata) netto (G+I)
  Pozos ta łe przychody opera cyjne
  Pozos ta łe kos zty opera cyjne


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
  Stan na 1 stycznia 2017 r. 38 713 - 191 156 6 900 84 002 - 320 771
  Całkowite dochody ogółem, w tym: - - - - - 29 092 29 092
  - zys k (s tra ta ) netto - - - - - 29 092 29 092
  Transakcje z właścicielami - (1 360) (10 000) 3 243 - - (8 117)
  - przenies ienie z/na ka pita ł za pa s owy i rezerwowy - - (10 000) 10 000 - - -
  - na bycie a kcji wła s nych - (1 360) - (6 757) - - (8 117)
  Stan na 30 września 2017 r. 38 713 (1 360) 181 156 10 143 84 002 29 092 341 746
  01.01.2017 - 30.09.2017 Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  RAZEM Niepodzielony
  wynik finansowy Wynik netto Stan na 1 stycznia 2016 r. 38 713 - 191 156 6 900 81 967 - 318 736
  Całkowite dochody ogółem, w tym: - - - - - 14 353 14 353
  - zys k (s tra ta ) netto - - - - - 14 353 14 353
  Transakcje z właścicielami - - - - (8 117) - (8 117)
  - dywidenda - - - - (8 117) - (8 117)
  Stan na 30 września 2016 r. 38 713 - 191 156 6 900 73 850 14 353 324 972
  Wynik netto RAZEM 01.01.2016 - 30.09.2016 Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Niepodzielony
  wynik finansowy


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  25
  4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
  01.01.2017 - 01.01.2016 -
  30.09.2017 30.09.2016
  A.
  I. 29 092 14 353
  II. Korekty razem (28 818) (15 878)
  1. Amortyza cja 281 306
  2. Ods etki i udzia ły w zys ka ch (dywidendy) (28 722) (19 445)
  3. (Zys k) s tra ta z tytułu dzia ła lnoś ci inwes tycyjnej (425) (1 828)
  4. Zmia na s ta nu rezerw 892 (678)
  5. Zmia na s ta nu za pa s ów (10) 78
  6. Zmia na s ta nu na leżnoś ci (8 477) 2 851
  7. Zmia na s ta nu zobowiąza ń, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 812 (872)
  8. Zmia na s ta nu rozliczeń międzyokres owych 831 3 710
  III. 274 (1 525)
  B.
  I. 97 002 225 438
  1. Z a ktywów fina ns owych, w tym: 97 002 217 286
  a ) w jednos tka ch powiąza nych 97 001 215 777
  - zbycie a ktywów fina ns owych 1 303 16 146
  - dywidendy i udzia ły w zys ka ch 9 018 8 013
  - s pła ta udzielonych pożyczek długoterminowych 72 200 187 660
  - ods etki 14 480 3 958
  b) w pozos ta łych jednos tka ch 1 1 509
  - zbycie a ktywów fina ns owych - 1 500
  - dywidendy i udzia ły w zys ka ch 1 4
  - ods etki - 5
  2. =nne wpływy inwes tycyjne - 8 152
  II. (52 106) (180 331)
  1. Na bycie wa rtoś ci niema teria lnych ora z rzeczowych a ktywów trwa łych (537) (105)
  2. Na a ktywa fina ns owe (51 569) (180 180)
  a ) w jednos tka ch powiąza nych (51 569) (178 680)
  - na bycie a ktywów fina ns owych (22 419) (76 180)
  - udzielone pożyczki (29 150) (102 500)
  b) w pozos ta łych jednos tka ch - (1 500)
  - na bycie a ktywów fina ns owych - (1 500)
  3. Inne wyda tki inwes tycyjne - (46)
  III. 44 896 45 107
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. 9 400 25 200
  1. Za ciągnięcie kredytów i pożyczek 1 400 4 700
  2. Emis ja dłużnych pa pierów wa rtoś ciowych 8 000 20 500
  II. (63 222) (80 928)
  1. Na bycie a kcji wła s nych (8 117) -
  2. Dywidendy i inne wypła ty na rzecz wła ś cicieli - (8 117)
  3. Wykup dłużnych pa pierów wa rtoś ciowych (48 500) (65 260)
  4. Pła tnoś ci zobowiąza ń z tytułu umów lea s ingu fina ns owego (23) (22)
  5. Ods etki (6 582) (7 529)
  III. (53 822) (55 728)
  D. (8 652) (12 146)
  E. (8 652) (12 146)
  F. 21 936 16 361
  G. 13 284 4 215
  - 45
  Wpływy
  Wpływy
  Wydatki
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto
  - o ogra niczonej możliwoś ci dys ponowa nia
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  Środki pieniężne na początek okresu
  Wydatki
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)
  Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)
  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  26
  5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  NOTA 1
  Ruchy w okresie od 1.01.20 17 do 3 0.09.201 7
  NOTA 2
  30.09.2017 31.12.2016
  a ) na byte konces je, pa tenty, licencje i podobne - -
  b) inne wa rtoś ci niema teria lne 629 94
  c) wa rtoś ci niema teria lne w toku wytwa rza nia 162 227
  Pozostałe wartości niematerialne razem 791 321
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH
  (poza wartościami niematerialnymi w toku wytwarzania)
  na byte
  konces je,
  pa tenty,
  licencje
  i podobne
  wa rtoś ci
  inne wa rtoś ci
  niema teria lne
  Wartości
  niematerialne
  razem
  a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu - 6 9 6 6 9 6
  b) zwiększenia - 5 9 8 5 9 8
  - na bycie i rozliczenie wa rtoś ci niema teria lnych w toku wytwa rza nia - 5 9 8 5 9 8
  c) zmniejszenia - - -
  d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu - 1 294 1 2 9 4
  e) skumulowana amortyzacja na początek okresu - 6 0 2 6 0 2
  f) amortyzacja za okres - 63 6 3
  - zwiększenia - 63 6 3
  - a mortyza cja okres u bieżącego - 6 3 6 3
  - zmniejszenia - - -
  g) skumulowana amortyzacja na koniec okresu - 665 6 6 5
  h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - -
  i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - -
  j) wartość netto pozostałych wartości niematerialnych na początek
  okresu - 9 4 9 4
  k) wartość netto pozostałych wartości niematerialnych na koniec
  okresu - 629 6 2 9 30.09.2017 31.12.2016
  a ) ś rodki trwa łe, w tym: 744 957
  - grunty - -
  - budynki i budowle 516 643
  - urządzenia techniczne i ma s zyny 5 17
  - ś rodki tra ns portu 45 70
  - inne ś rodki trwa łe 178 227
  Rzeczowe aktywa trwałe razem 744 957
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  27
  Ruchy w okresie od 1.01.20 17 do 3 0.09.201 7
  NOTA 3
  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  WG GRUP RODZAJOWYCH
  (poza środkami trwałymi w budowie)
  grunty budynki i
  budowle
  urządzenia
  techniczne i
  ma s zyny
  ś rodki
  tra ns portu
  inne ś rodki
  trwa łe
  Środki
  trwałe,
  razem
  a) wartość brutto środków trwałych na
  początek okresu - 1 248 56 168 362 1 834
  b) zwiększenia - - - - 10 10
  - na bycie - - - - 10 10
  c) zmniejszenia - - (4) - - (4)
  - likwida cja - - (4) - - (4)
  d) wartość brutto środków trwałych na
  koniec okresu - 1 248 52 168 372 1 840
  e) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na początek okresu - 505 39 98 135 777
  f) amortyzacja za okres: - 127 8 25 59 219
  - zwiększenia - 127 11 25 59 222
  - a m o r t yza c j a - 127 11 25 59 222
  - zmniejszenia - - (3) - - (3)
  - l i kw i d a c j a - - (3) - - (3)
  g) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na koniec okresu - 632 47 123 194 996
  h) odpisy z tytułu utraty wartości na
  początek okresu - 100 - - - 100
  i) odpisy z tytułu utraty wartości na
  koniec okresu - 1 0 0 - - - 1 0 0
  j) wartość netto środków trwałych na
  początek okresu - 643 1 7 7 0 2 2 7 957
  k) wartość netto środków trwałych na
  koniec okresu - 516 5 45 178 744 30.09.2017 31.12.2016
  a) wartość brutto na początek okresu 106 279 75 852
  b) zwiększenia 22 419 87 738
  - objęcie udzia łów 22 419 72 025
  - dopła ty do ka pita łów s półek za leżnych - 15 700
  - objęcie udzia łów w wyniku likwida cji s półek za leżnych - 13
  c) zmniejszenia (1 303) (57 311)
  - s przeda ż udzia łów (1 303) (20 953)
  - pozos ta łe zmniejs zenia w tym w związku z likwida cją s półki - (36 358)
  d) wartość brutto na koniec okresu 127 395 106 279
  e) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 14 498 2 777
  - zwięks zenia - 14 051
  - zmniejs zenia (422) (2 330)
  f) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 14 076 14 498
  g) wartość netto na początek okresu 91 781 73 075
  i) wartość netto na koniec okresu 113 319 91 781
  ZMIANY UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  28
  Na dzień 30 września 2017 roku Spółka wykazywała udziały w następujących jednostkach:
  Udział w
  kapitale
  (bezpośredni)
  %
  Jednostki zależne 1 0 9 6 6 9 1 1 0 3 6 9 8 6 3 3
  VD Sp. z o.o. 50 - 50 100,00
  Eps ilon VD Sp. z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią Sp. k. 500 - 500 nd.
  VD ER Sp. z o.o. 66 767 - 66 767 100,00
  Promena dy Zita Sp. z o.o. 500 - 500 99,98
  =PD Południe Sp. z o.o. 23 602 - 23 602 99,98
  VD Reta il Sp. z o.o. 11 425 11 036 389 100,00
  VD Serwis Sp. z o.o. (da wniej VD II Sp. z o.o.) 495 - 495 99,90
  VD Nieruchomoś ci Sp. z o.o. (da wniej: VD === Sp. z o.o.) 250 - 250 50,00
  VD Mies zka nia =X s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 100 - 100 nd.
  VD Mies zka nia X= s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  VD Mies zka nia X=V s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  VD Mies zka nia X=== s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  VD Spółka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią Mies zka nia XV==
  s p. k. 480 - 480 nd.
  VD Spółka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią Mies zka nia XV===
  s p. k. 500 - 500 nd.
  VD Spółka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią Mies zka nia X=X
  s p. k. 500 - 500 nd.
  Promena dy =V VD s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  Promena dy V VD s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  Promena dy V== VD s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  Promena dy V=== VD s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  Promena dy =X VD s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  Promena dy X VD s półka z ogra niczoną odpowiedzia lnoś cią
  s p. k. 500 - 500 nd.
  Jednostki współzależne 1 7 7 2 6 3 040 1 4 6 8 6
  Centa uris == =PD =nves t s półka z ogra niczoną
  odpowiedzia lnoś cią Sp. k. 17 701 3 015 14 686 50,00
  IPD Inves t Sp. z o.o. 25 25 - 50,00
  Udziały i akcje w jednostkach zależnych i współzależnych
  razem 127 395 14 076 113 319
  UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH
  I WSPÓŁZALEŻNYCH
  Wartość
  brutto
  Odpisy
  aktualizujące
  Wartość
  bilansowa


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  29
  NOTA 4
  30.09.2017 31.12.2016
  a) wartość brutto na początek okresu 361 717 378 842
  b) zwiększenia 49 403 174 797
  - udzielenie pożyczek 29 150 118 000
  - na liczone ods etki od pożyczek 20 253 24 772
  - podzia ł ma jątku likwidowa nej s półki - ka pita ł udzielonych pożyczek - 29 860
  - podzia ł ma jątku likwidowa nej s półki - na liczone ods etki - 2 165
  c) zmniejszenia (86 681) (191 922)
  - s pła ta pożyczek (72 200) (187 960)
  - s pła ta ods etek (14 481) (3 962)
  d) wartość brutto na koniec okresu 324 439 361 717
  e) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - -
  f) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - -
  g) wartość netto na początek okresu 361 717 378 842
  i) wartość netto na koniec okresu 324 439 361 717
  ZMIANY POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH Stan na 30.09.2017
  Pożyczkobiorca Data
  uruchomienia Termin spłaty Stopa
  procentowa
  Należność
  główna
  Saldo
  odsetek
  Odpis
  aktualizujący
  Razem saldo
  pożyczki
  28.12.2015 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 190 000 24 843 - 214 843
  25.02.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 20 000 2 057 - 22 057
  22.08.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 20 000 1 229 - 21 229
  31.07.2017 31.12.2020 WIBOR 3M +
  ma rża 5 900 34 - 5 934
  12.01.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 5 900 1 877 - 7 777
  08.03.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 4 000 421 - 4 421
  12.12.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 11 000 451 - 11 451
  07.06.2017 31.12.2020 WIBOR 3M +
  ma rża 2 250 49 - 2 299
  01.02.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 2 000 612 - 2 612
  12.12.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 4 300 167 - 4 467
  03.11.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża - 20 - 20
  04.03.2016 31.12.2019 WIBOR 3M +
  ma rża 24 000 2 822 - 26 822
  10.05.2017 31.12.2020 Wibor 3M +
  ma rża 500 7 - 507
  289 850 34 589 - 324 439
  Fina ns e VD s półka z
  ogra niczoną
  odpowiedzia lnoś cią
  s p. k.
  VD Spółka z
  ogra niczoną
  odpowiedzia lnoś cią
  Mies zka nia XII s p. k.
  VD Spółka z
  ogra niczoną
  odpowiedzia lnoś cią
  Mies zka nia XV s p. k.
  VD Spółka z
  ogra niczoną
  odpowiedzia lnoś cią
  Mies zka nia XVI s p. k.
  Razem


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  30
  NOTA 5
  NOTA 6
  NOTA 7
  30.09.2017 31.12.2016
  a ) ma teria ły - -
  b) produkty i produkty w toku 10 -
  c) produkty gotowe - -
  d) towa ry - -
  Zapasy razem 10 -
  ZAPASY 30.09.2017 31.12.2016
  a ) na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług, w tym: 10 998 2 656
  - od jednos tek powiąza nych 10 584 2 412
  - od pozos ta łych jednos tek 414 244
  b) na leżnoś ci publiczno-pra wne, w tym: 265 122
  - z tytułu poda tku bieżącego dochodowego - -
  c) pozos ta łe na leżnoś ci, w tym: 33 32
  - od jednos tek powiąza nych - -
  - od pozos ta łych jednos tek 33 32
  Należności krótkoterminowe brutto razem 11 296 2 810
  Odpis y a ktua lizujące wa rtoś ć na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług 110 101
  Odpis y a ktua lizujące wa rtoś ć pozos ta łych na leżnoś ci - -
  Należności krótkoterminowe netto razem 11 186 2 709
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30.09.2017 31.12.2016
  a) wartość brutto na początek okresu 7 100 -
  b) zwiększenia 1 856 7 100
  - otrzyma nie pożyczek 1 400 6 900
  - na liczone ods etki od pożyczek 456 200
  c) zmniejszenia - -
  d) wartość brutto na koniec okresu 8 956 7 100
  e) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - -
  f) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - -
  g) wartość netto na początek okresu 7 100 -
  i) wartość netto na koniec okresu 8 956 7 100
  ZMIANY POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH Stan na 30.09.2017
  Pożyczkodawca Data
  uruchomienia Termin spłaty Stopa
  procentowa
  Należność
  główna
  Saldo
  odsetek
  Odpis
  aktualizujący
  Razem saldo
  pożyczki
  28.04.2016 31.12.2018 WIBOR 3M +
  ma rża 2 500 273 - 2 773
  11.07.2016 31.12.2018 WIBOR 3M +
  ma rża 1 000 92 - 1 092
  22.08.2016 31.12.2018 WIBOR 3M +
  ma rża 1 200 101 - 1 301
  07.12.2016 31.12.2018 WIBOR 3M +
  ma rża 2 200 136 - 2 336
  24.01.2017 31.12.2018 WIBOR 3M +
  ma rża 1 400 54 1 454
  8 300 656 - 8 956
  Centa uris II IPD
  =nves t s półka z
  ogra niczoną
  odpowiedzia lnoś cią
  s p. k.
  Razem


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 7 do 30 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. zł otych, o ile nie podano inaczej)
  31
  NOTA 8
  NOTA 9
  Data emisji Rodzaj
  Zadłużenie na
  30.09.2017
  (z odsetkami)
  do 1 roku powyżej 1
  roku do 2 lat
  powyżej 2 lat
  do 3 lat
  powyżej 3 lat
  do 4 lat
  23.09.2015 r. Obliga cje na oka ziciela s erii L 14 840 20 14 820 - -
  25.02.2016 r. Obliga cje na oka ziciela s erii M 9 948 69 9 879 - -
  21.07.2016 r. Obliga cje na oka ziciela s erii N 10 433 120 - 10 313 -
  29.11.2016 r.
  08.12.2016 r. Obliga cje na oka ziciela s erii O 64 463 333 - 64 130 -
  26.09.2017 r. Obliga cje na oka ziciela s erii P 8 006 7 - 7 999 -
  107 690 549 24 699 82 442 -
  107 141
  549
  Zobowiązania z tytułu obligacji Harmonogram spłaty
  Zobowiązania z tytułu obligacji RAZEM, w tym
  zobowiązania długoterminowe
  zobowiązania krótkoterminowe 30.09.2017 31.12.2016
  a ) zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług, w tym: 1 272 1 868
  - wobec jednos tek powiąza nych 349 419
  - wobec pozos ta łych jednos tek 923 1 449
  b) zobowiąza nia publicznopra wne, w tym: 1 287 234
  - z tytułu poda tku dochodowego od os ób pra wnych - -
  c) zobowiąza nia z tytułu ś wia dczeń pra cowniczych 192 175
  d) pozos ta łe zobowiąza nia 10 568
  - z tytułu za kupu udzia łów - 500
  - pozos ta łe 10 68
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania razem 2 761 2 845
  ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
  KRÓTKOTERMINOWE


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  32
  IV. INFORMACJE DODATKOWE
  1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDO WANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA TRZECI KWARTAŁ 201 7 ROK U
  1.1. Podstawa sporządzania i format sprawozdania
  Podst awa sporządzenia sprawozdań finansowych
  Skrócone jednostkowe i s konsolidowan e sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
  Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość fi nansowa i dla pełnego zr ozumienia sytuacji finansowej
  i wyników działalności Spółki i Grupy Kapitałowej powinny być czytane wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansow ym Grupy Kapitałowej Vantage Development i jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółk i za rok
  zakończony 31 grudnia 201 6 roku.
  Skrócone s prawozdan ia finansowe sporządzone zostały zgodnie z zasadą kosztu historycznego , za wyjątkiem aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży i nieruchomości inwestycyjnych wy cenianych w wartości godziwej.
  Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które
  można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.
  Format sprawozdań finansowych
  Niniejszy skonsolidowany raport kw artalny Grupy Kapitałowej Vantage Development S.A. za trzy kwartał y 2017 roku składa
  się z:
   skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development (sprawozdanie z sytuacji
  finansowej Grupy , sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy , sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy ,
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy ),
   jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta (sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych
  dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własn ym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych),
   wybranych danych objaśniających,
   pozostałych informacji.
  Sprawozdani a finansowe został y sporządzone w tysiącach polskich złotych . Dane porówn ywalne na 31 grudnia 201 6 roku
  były zweryfikowane przez biegłego rewide nta w toku badania sprawozdania finansowego za rok 201 6.
  Zatwierdzenie skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego
  Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały zatwierdzone do publikacji oraz podpisane
  przez Zarząd H ednostki Dominującej dnia 9 listopada 201 7 roku.
  Kontynuacja działalności
  Skrócone s konsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji
  działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakr esie przez okres co najmniej
  12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzone go lub przymusowego zaniechania
  bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Hednostki Dominującej nie stwierdza na dzień
  podpisania niniejszego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących
  na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
  1.2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuj ą okres 9 miesięcy , tj. od dnia
  1 stycznia 201 7 roku do dnia 30 września 2017 roku.
  Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji fina nsowej oraz pozycjach
  pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2016 roku . Dla danych
  prezentowanych w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdani u ze zmian
  w kapitale własnym, sprawo zdani u z przepływów pieniężnych zaprezentowano porów nywalne dane finansowe za okres
  od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku.


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  33
  1.3. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe
  Zasady (polityk a) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skrócon ych sprawozda ń fina nsow ych są spójne z tymi,
  które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Grupy i Spółki za rok zak ończony 31 grudnia
  201 6 roku .
  2. KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY VANTAGE DEVELOPMENT UZYSKANYCH W TRZECH
  KWARTA ŁAC H 201 7 ROKU
  PRZYCHODY 01.0 7.201 7 - 01.0 1.201 7 - 01.0 7.201 6 - 01.0 1.201 6 -
  30.09.201 7 30.09.201 7 30.09.201 6 30.09.201 6
  Przychody z nieruchomości inwestycyjnych pracujących 4 122 12 275 3 497 10 456
  Przychody ze sprzedaży lokali 124 135 183 012 13 986 42 200
  Pozostałe przychody 1 968 4 142 782 2 559
  Przychody ze sprzedaży 130 225 199 429 18 265 55 215
  KOSZTY 01.0 7.201 7 - 01.0 1.201 7 - 01.0 7.201 6 - 01.0 1.201 6 -
  30.09.201 7 30.09.201 7 30.09.201 6 30.09.201 6
  Koszty utrzymania nieruch omości inwestycyjnych pracujących (1 399) (4 349) (825 ) (3 308 )
  Koszty wytworzenia sprzedanych lokali (102 494) (146 986) (12 410 ) (35 327 )
  Pozostałe koszty (1 572) (4 840) (1 035 ) (3 399 )
  Koszt własny sprzedaży (105 465) (156 175) (14 270 ) (42 034 )
  Koszty sprzedaży (2 333) (8 769) (2 383 ) (6 621 )
  Koszty ogólnego zarządu (1 212) (4 018) (1 309 ) (3 722 )
  Koszty finansowe (1 745) (4 938) (1 507 ) (5 420 )
  Przychody
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Vantage Development od 1 s tycznia do 30 września 2017 roku wyniosły
  199,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 144 mln zł. Największy wpływ
  na wartość przychodów miały przychody ze sprzedaży lokali , gdzie odnotowano 334% wzrostu w sto sunku do trzech
  kwartałów 2016 roku. Przychody te są wynikiem przekazań lokali, których było 605 od początku roku, a w okresie trzeciego
  kwartału 2017 roku Grupa wydała w sumie 389 lokali (wydania obejmowały przede wszystkim lokale w projektach:
  Promenady etap VII, Living Point Mokotów etap =, Nowe Żerniki i Nowy Gaj etap =) .
  Podpisane do końca trzeciego kwartału 2017 roku umowy przedwstępne oraz przekazane lokale, których wartość została
  rozpoznana w przychodach prezentuje poniższa tabela:
  Projekt Liczba lokali w projekcie
  Liczba lokali sprzedanych umową przedwstępną
  Liczba lokali pozostałych do sprzedaży
  Liczba lokali przekazanych
  Liczba lokali pozostałych do przekazania
  Centauris etap IV -V 136 1 - 7 -
  Promenady Wrocławskie etap = 256 - 1 - -
  Promenad y Wrocławskie etap == 224 1 - 1 -
  Promenady Wrocławskie etap === 210 2 - 2 -
  Promenady Wrocławskie etap =V 331 41 10 219 1
  Promenady Wrocławskie etap V 195 83 9 - 186
  Promenady Wrocławskie etap V= 285 115 170 - 115
  Promenady Wrocławskie etap V== 138 - - 138 -
  Nowe Żerniki 60 27 1 56 3


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  34
  Nowy Gaj etap I 131 39 31 41 59
  Nowy Gaj etap II 163 50 113 - 50
  Living Point Mokotów etap = 173 62 13 141 19
  Living Point Mokotów etap == 169 61 59 - 110
  Dom Saski 57 19 26 - 31
  Vena Mokotów 186 62 124 - 62
  Login City 159 71 88 - 71
  Dorzecze Legnickiej etap IA 198 95 103 95
  RAZEM 3 071 729 748 605 802
  Równolegle z finalizowaniem zawartych wcześniej umów, zawierane były nowe, dające potencjał do wzrostu wyników
  w kolejnych okresach. W okresie trzeciego kwarta łu 2017 roku Grupa sprzedała 257 lokali. W analogicznym okresie
  ubiegłego roku Grupa sprzedała na podstawie umów przedwstępnych 172 lokale. Liczba sprzedanych umowami
  przedwstępnymi lokali w trzecim kwartale 2017 rok u jest wyższa o 49% w stosunku do analog icznego trzeciego kwartału
  roku 2016 i podtrzymuje kilkuletni trend wzrostu skali działalności Grupy Vantage Development.
  Na dzień 30 września 2017 wśród 802 sprzedanych lokali, duży udział stanowiły lokale w projektach, których zakończenie
  planowane jest do końca 2017 roku, co pozwala optymistycznie patrzeć na potencjał do prz ekazywania lokali w całym roku,
  a co z tym związane, na przychody ze sprzedaży w bieżącym roku. Szczegóło we zestawienie sprzedanych, ale
  nieprzekazanych lokali według stanu na dzień 30 września 2017 roku, przedstawia tabela poniżej.
  Lokale sprzedane - nieprzekazane stan na 30.0 9.2017 Liczba Wartość mln zł Przewidywany termin zakończenia
  Promenady Wrocławskie etap =V 1 0,34 gotowy
  Nowe Żerniki 3 0,78 gotowy
  Nowy Gaj etap I 59 19,0 3 gotowy
  Living Point Mokotów etap = 19 7,77 gotowy
  RAZEM GOTOWE 82 27,92
  Promenady Wrocławskie etap V 186 53,23 4Q'17
  Promenady Wrocławskie etap V= 115 31,73 4Q'18
  Nowy Gaj etap II 50 14,62 2Q'18
  Living Point Mokotów etap == 110 35,83 2Q'18
  Dom S aski 31 13,76 4Q'17
  Vena Mokotów 62 27,30 3Q'18
  Login City 71 26,32 3Q'18
  Dorzecze Legnickiej etap IA 95 34,31 4Q’18
  RAZEM REALIZOWANE 720 237,10
  RAZEM WSZYSTKIE 802 265,02
  Drugi z podstawowych segmentów działalności Grupy, segment wynajmu nieruc homości komercyjnych, również odnotował
  w analizowanym okresie wzrost sprzedaży, na poziomie 17%. Wynika to głównie ze zwiększenia oferowanej do wynajęcia
  powierzchni, jak również ze wzrostu przychodów z wynajmu posiadanych wcześniej powierzchni w budynkac h biurowych
  Promenady Epsilon, Promenady Zita oraz Delta 44. W okresie trzech kwartałów 2017 roku Grupa istotnie zwiększyła poziom
  wynajęcia posiadanych budynków, co w kolejnych okresach przełoży się na wzrost przychodów tego segmentu.
  Hednocześnie prowadz one są rozmowy, które w najbliższym czasie powinny doprowadzić do zawarcia nowych umów najmu.  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  35
  Narastająco w trze ch kwarta łach 2017 roku struktura przychodów kształtowała się następująco:
   Udział przychodów ze sprzedaży lokali w skonsolidowanej sprzedaży w ynosi 91,77%;
   Udział przychodów z nieruchomości inwestycyjnych pracujących wynosi 6,16%;
   Pozostałe 2,0 7% stanowią przychody z wynajmu pozostałych nieruchomości, w tym również wynajmowanych lokali
  usługowy ch zlokalizowanych w zrealizowanych projektach miesz kaniowych.
  Koszty
  Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu za trzy kwartały 2017 roku są wyższe od wielkości odnotowanych na koniec
  trzeciego kwartału 2016 roku, co związane jest z rozwojem struktur Grupy dopasowujących się do zwiększonego zakresu
  reali zowanych zadań. Pomimo nominalnego wzrostu tej kategorii kosztów możemy zaobserwować poprawę efektywności ,
  co potwierdza osiągnięcie wyższego poziomu rentowności na zysku na sprzedaży, który wniósł 15,28% wobec 5,14%
  w analogicznym okresie roku ubiegłego. Koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu oraz koszty finansowe, na które składają
  się głównie koszty finansowania projektów komercyjnych oraz koszty obligacji emitowanych przez Grupę, poniesione przez
  Grupę w trzecim kwartale 2017 roku i 2016 roku kształ tują się na podobnym poziomie.
  Rentowność projektów
  W trzecim kwarta le 2017 roku Grupa zrealizowała rentowność sprzedaży w poszczególnych projektach na poziomie
  przedstawionym w poniższej tabeli.
  Projekt Przychody Struktura przychodów Koszty Marża be zpośrednia na sprzedaży
  zł % zł zł %
  Promenady Wrocławskie etap == (31) 0% - (31) -
  Promenady Wrocławskie etap === 469 0% (433) 36 7,66 %
  Promenady Wrocławskie etap =V 3 878 3% (2 736) 1 142 29,46 %
  Promenady Wrocławskie etap VII 38 303 31% (35 732) 2 571 6,71%
  Nowe Żerniki 15 073 12% (13 164) 1 909 12,67 %
  Nowy Gaj etap I 13 721 11% (11 428) 2 293 16,71%
  Living Point Mokotów etap = 52 722 43% (39 001) 13 721 26,03 %
  wyniki razem 124 1 35 100% (102 494 ) 21 641 17,43 %
  Zestawienie rentowności n arastająco tych projektów zawarto w poniższej tabeli.
  Projekt Przychody Struktura przychodów Koszty Marża bezpośrednia na sprzedaży
  zł % zł zł %
  Promenady Wrocławskie etap == 63 3 67 19% (50 297 ) 13 070 20,62%
  Promenady Wrocławskie etap === 64 376 19% (49 304) 15 072 23,41%
  Promenady Wrocławskie etap =V 87 356 26% (68 499) 18 857 21,59%
  Promenady Wrocławskie etap VII 38 303 11% (35 732) 2 571 6,71%
  Nowe Żerniki 15 073 4% (13 164) 1 909 12,67%
  Nowy Gaj etap I 13 721 5% (11 428) 2 293 16,7 1%
  Living Point Mokotów etap = 52 722 16% (39 001) 13 721 26,03%
  wyniki razem 334 9 18 100% (267 425) 67 493 20,15%  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  36
  Rentowność działalności związanej ze sprzedażą lokali w trzecim kwartale roku 2017 ukształtowała się na poziomie 17,43%
  (11% w trzecim kwartale 2016 roku). Najwyższą rentowność uzyskano na projekcie Promenady Wrocławskie etap =V oraz
  Living Point Mokotów etap =, który stanowił największą część przekazywań w omawianym okresie. Najniższą marżę
  uzyskano na projekcie zrealizowanym dla Fundusz u Mieszkań na Wynajem - Promenady Wrocławskie etap V== (6,71%).
  Marża narastająco w projektach uzyskuje wartość ponad 20%, przy czym porównując zdarzenia okresowe i narastająco
  zauważalne jest, że pozostające na koniec inwestycji lokale generują coraz m niejszą marżę.
  Wyniki
  Skonsolidowany zysk ze sprzedaży po trzech kwartałach 2017 roku osiągnął poziom 30,47 mln zł wobec 2,84 mln zł
  w analogicznym okresie 2016 roku. Tak wysoki zysk ze sprzedaży po pokryciu niekorzystnego wpływu na wynik
  przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych pracujących do wartości godziwej ( -2,39 mln zł, głównie w związku
  ze spadkiem kursu EUR/PLN w stosunku do 31 grudnia 2016 roku) oraz kosztów finansowych pozwolił na osiągnięcie zysku
  brutto i netto w wysokości odpowiednio 25,28 mln zł i 20,66 mln zł. W okresie trzech kwartałów 2016 roku zysk brutto
  i netto wyniosły odpowiednio 19,95 mln zł i 17,65 mln zł, na które znacząco wpłynęło przeszacowanie wynoszące
  aż 18,93 mln zł.
  Wyniki osiągane w 2017 roku potwierdzają duży potencjał Grupy w zakresie generowania zysków z działalności operacyjnej.
  Wskaźniki rentowności
  Poniżej przedstawiono wskaźniki rentowności za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 oraz okres porównywalny
  2016 roku .
  WSKAŹNIK WZÓR 3Q 2017 3Q 2016
  Marża zysk u brutto ze sprzedaży (w %) Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży 21,69 % 23,87 %
  Marża zysku z działalności operacyjnej I (w %) Zysk z działalności operacyjnej / Przychody ze sprzedaży 14,77 % 40,26 %
  Marża zysku z działalności operacyjnej II (w %)* Zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem wpływu przeszacowania / Przychody ze sprzedaży 15,74% 12,50%
  Marża zysku netto I (w %) Zysk netto / Przychody ze sprzedaży 10,36 % 31,97 %
  Marża zysku netto II (w %) * Zysk netto z wyłączeniem wpływu przesz acowania / Przychody ze sprzedaży 11,33% 4,20%
  *Zysk skorygowano o wpływ przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych pracujących do wartości godziwej (tj. o wartość
  przeszacowania oraz podatek dochodowy z tego tytułu)
  Za trzy kwartały 2017 roku rentowno ść na sprzedaży jest na podobnym poziomie co w okresie porównywalnym roku
  ubiegłego i wynosi 21,69%. Osiągnięty poziom wskaźnika wynika ze wskazanej wcześniej struktury przekazywanych lokali
  i rentowności realizowanej na poszczególnych przedsięwzięciach, a także w mniejszym stopniu jest efektem zrealizowanych
  wyników na działalności komercyjnej i pozostałej.
  Rentowność działalności operacyjnej i rentowność zysku netto osiągnęły zadowalające wartości, odpowiednio 14,77%
  i 10,36%, mimo, że są znacząco niższ e niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, za co w największym stopniu
  odpowiadał pozytywny wpływ na wynik przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych pracujących do wartości godziwej
  wynoszący aż 18,93 mln zł przy niemal czterokrotnie niższych przychod ach ze sprzedaży.
  W celu poprawy przejrzystości prezentacji wypracowanych marż wyliczono również wartość marży zysku z działalności
  operacyjnej i marży zysku netto po skorygowaniu tych zysków o wpływ przeszacowania (tj. o wartość przeszacowania oraz
  podate k dochodowy z tego tytułu). Skorygowane marże zysku z działalności operacyjnej i zysku netto wyniosły odpowiednio
  15,74% i 11,33% wobec wartości w ubiegłym roku 12,50% i 4,20% i obie wykazują wzrost wypracowywanych marż.  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  37
  Struktura aktywów i pasywów
  Na dz ień 30 września 2017 roku Grupa zanotowała niemal 5 -procentowy wzrost sumy bilansowej (o 37,7 mln zł)
  w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku, na co wpływ miało zwiększenie aktywów obrotowych o 12%
  (o 50,6 mln zł) przy jednoczesnym zmniejszeni u aktywów trwałych o 3% (o 12,9 mln zł).
  Na spadek wartości aktywów trwałych wpływ miało m.in. przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych
  pracujących do wartości godziwej (spadek o 3,9 mln zł) na skutek umocnienia złotego.
  Spadła również wartość nieruchomości inwestycyjnych niepracujących (o 10,4 mln zł), głównie w wyniku sprzedaży
  nieruchomości inwestycyjnej Gamma Office.
  Wśród pozycji aktywów obrotowych największy wpływ na ich wzrost miała pozycja zapasów (o 24,2 mln zł), w której obok
  przyrostu wartości realizowanych projektów, znaczącą część stanowią grunty, na których będą realizowane przyszłe
  przedsięwzięcia mieszkaniowe. Ponadto zwiększeniu uległy należności krótkoterminowe (o 16,4 mln zł) oraz stan środków
  pieniężnych (o 8,4 mln zł).
  Zobowi ązania długoterminowe Grupy Vantage na koniec trzeciego kwartału 2017 roku zmalały o 1% (o 4,1 mln zł),
  a krótkoterminowe wzrosły o 24% (o 28,9 mln zł).
  Wśród źródeł finansowania największy spadek wartości dotyczył obligacji (o 48,1 mln zł), dzięki wykupow i obligacji serii F, G,
  = i K o wartości nominalnej 48,5 mln zł, wzrosły natomiast wartości pożyczek i kredytów bankowych (o 42,6 mln zł)
  w związku z uruchomionymi kredytami na realizowane projekty deweloperskie.
  Wzrosły również przedpłaty na zakup lokali (o 14,3 mln zł), które w bilansie prezentowane są jako zobowiązania
  do momentu przekazania lokalu klientowi oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wzrost o 14,7 mln zł), na które
  składają się głównie zobowiązania wobec generalnych wykonawców na poszcz ególnych budowach, wynikające
  z uzgodnionych terminów płatności za roboty budowlane oraz kwot zatrzymanych na poczet należytego wykonania
  kontraktów.
  W opinii Zarządu struktura pasywów Grupy jest dopasowana do realizowanych przez nią projektów (aktywów), a stan
  środków pieniężnych pozwala na dalszy rozwój.
  3. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, KAPITAŁ WŁASNY,
  ZOBOWIĄZANIA, DOCHODY NETTO LUB PRZEPŁYWY P IENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIEZWYKŁE
  ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nietypowe wydarzenia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na aktywa,
  kapitały własne i zobowiązania, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych Grupy Vantage Development.
  4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA SEGMENTÓW
  Działalność Grupy analizowana jest przez Zarząd w podziale na następujące segmenty sprawozdawcze:
   działalność deweloperska, polegająca na budowaniu i sprzedaży lokali mieszkaniowych i usługowych,
   działalność komercyjna , obejmująca wynajem powierzchni w ob iek tach wybudowanych w tym celu.
  Podział na segmenty operacyjne w okresie porównawczym dla rachunku zysków i strat, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r.
  do 30 września 2016 r. prezentowany był w innym układzie, zatem w niniejszym raporcie zaprezentowano dane
  przekształcone dla tego okresu, dla zapewnienia porównywalności danych.
  Podział bilansu na segmenty operacyjne w bieżącym okresie sporządzono w oparciu o zweryfikowane podejście
  do poszczególnych pozycji odzwierciedlających sytuację majątkową oraz poziom ka pitałów i zobowiązań segmentów, zatem
  dla zapewnienia porównywalności danych w niniejszym raporcie zaprezentowano dane przekształcone dla okresu
  porównywalnego dla bilansu, tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku.  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  38
  Segmenty operacyjne za okres od 1.01.201 7 do 3 0.09.201 7
  A. Przychody ze sprzedaży (suma I-III) 186 653 12 776 199 429
  I.Przychody z nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących - 12 275 12 275
  II. Przychody ze s przeda ży loka li 183 012 - 183 012
  III. Pozos ta łe przychody 3 641 501 4 142
  B. Koszt własny sprzedaży (suma I-III) (150 980) (5 195) (156 175)
  I.Kos zty utrzyma nia nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących - (4 349) (4 349)
  II. Kos zty wytworzenia s przeda nych loka li (146 986) - (146 986)
  III. Pozos ta łe kos zty (3 994) (846) (4 840)
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A+B) 35 673 7 581 43 254
  I.Kos zty s przeda ży (6 337) (2 432) (8 769)
  II. Kos zty ogólnego za rządu (3 141) (877) (4 018)
  D. Zysk (strata) ze sprzedaży (C+I+II) 26 195 4 272 30 467
  I.Zys k (s tra ta ) z tytułu przes za cowa nia nieruchomoś ci
  inwes tycyjnych pra cujących do wa rtoś ci godziwej - (2 392) (2 392)
  E. 26 195 1 880 28 075
  I.Zys k (s tra ta ) ze s przeda ży nieruchomoś ci inwes tycyjnych - 1 004 1 004
  II. Sa ldo dzia ła lnoś ci opera cyjnej 370 - 370
  F. 26 565 2 884 29 449
  I.Sa ldo dzia ła lnoś ci fina ns owej (824) (3 726) (4 550)
  II. Udzia ł w zys ku (s tra cie) jednos tek wycenia nych metodą pra w
  wła s noś ci 376 - 376
  G. 26 117 (842) 25 275
  I.Poda tek dochodowy (4 771) 152 (4 619)
  H. 21 346 (690) 20 656
  Zysk (strata) brutto (F+I+II)
  Zysk (strata) netto (G+I)
  01.01.2017 - 30.09.2017 DZIAŁALNOŚĆ
  DEWELOPERSKA
  DZIAŁALNOŚĆ
  KOMERCYJNA RAZEM
  Zysk (strata) ze sprzedaży po uwzględnieniu przeszacowania
  nieruchomości inwestycyjnych pracujących (D+I)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+I+II)


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  39
  Segmenty operacyjne za okres od 1.01.201 6 do 3 0.09.201 6
  Aktywa i zobowiązania Grupy w podziale na segmenty operacyjne według stanu na 3 0 września 2017 roku
  A. Przychody ze sprzedaży (suma I-III) 43 854 11 361 55 215
  I.Przychody z nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących - 10 456 10 456
  II. Przychody ze s przeda ży loka li 42 200 - 42 200
  III. Pozos ta łe przychody 1 654 905 2 559
  B. Koszt własny sprzedaży (suma I-III) (38 003) (4 031) (42 034)
  I.Kos zty utrzyma nia nieruchomoś ci inwes tycyjnych pra cujących - (3 308) (3 308)
  II. Kos zty wytworzenia s przeda nych loka li (35 327) - (35 327)
  III. Pozos ta łe kos zty (2 676) (723) (3 399)
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A+B) 5 851 7 330 13 181
  I.Kos zty s przeda ży (4 242) (2 379) (6 621)
  II. Kos zty ogólnego za rządu (2 771) (951) (3 722)
  D. Zysk (strata) ze sprzedaży (C+I+II) (1 162) 4 000 2 838
  I.Zys k (s tra ta ) z tytułu przes za cowa nia nieruchomoś ci
  inwes tycyjnych pra cujących do wa rtoś ci godziwej - 18 928 18 928
  E. (1 162) 22 928 21 766
  I.Zys k (s tra ta ) ze s przeda ży nieruchomoś ci inwes tycyjnych 110 - 110
  II. Sa ldo dzia ła lnoś ci opera cyjnej 288 68 356
  F. (764) 22 996 22 232
  I.Sa ldo dzia ła lnoś ci fina ns owej (1 422) (3 816) (5 238)
  II. Udzia ł w zys ku (s tra cie) jednos tek wycenia nych metodą pra w
  wła s noś ci 2 960 - 2 960
  G. 774 19 180 19 954
  I.Poda tek dochodowy 1 343 (3 644) (2 301)
  H. 2 117 15 536 17 653
  Zysk (strata) brutto (F+I+II)
  Zysk (strata) netto (G+I)
  Zysk (strata) ze sprzedaży po uwzględnieniu przeszacowania
  nieruchomości inwestycyjnych pracujących (D+I)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+I+II)
  01.01.2016 - 30.09.2016 DZIAŁALNOŚĆ
  DEWELOPERSKA
  DZIAŁALNOŚĆ
  KOMERCYJNA RAZEM I. Aktywa trwałe, w tym: 39 350 330 092 369 442
  1. Nieruchomoś ci inwes tycyjne pra cujące - 255 903 255 903
  2. Nieruchomoś ci inwes tycyjne niepra cujące 9 742 70 175 79 917
  3. Akcje i udzia ły w jednos tka ch wycenia nych metodą pra w
  wła s noś ci 14 040 - 14 040
  4. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 13 457 (627) 12 830
  5. Pozos ta łe a ktywa trwa łe 2 111 4 641 6 752
  II. Aktywa obrotowe, w tym: 468 275 7 531 475 806
  1. Za pa s y 336 564 - 336 564
  2. Na leżnoś ci i pożyczki 24 394 1 902 26 296
  3. Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty 105 266 4 397 109 663
  4. Pozos ta łe a ktywa obrotowe 2 051 1 232 3 283
  507 625 337 623 845 248
  AKTYWA DZIAŁALNOŚĆ
  DEWELOPERSKA
  DZIAŁALNOŚĆ
  KOMERCYJNA RAZEM
  Aktywa razem – suma I+II


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  40
  Aktywa i zobowiązania Grupy w podziale na segmenty operacyjne według stanu na 31 grudnia 2016 roku
  I. Kapitał własny, w tym: 190 884 176 649 367 533
  1. Wynik fina ns owy za rok obrotowy 21 346 (690) 20 656
  2. Pozos ta łe ka pita ły 169 538 177 339 346 877
  II. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe, w tym: 316 741 160 974 477 715
  1. Obliga cje 99 684 - 99 684
  2. Pożyczki i kredyty ba nkowe 77 574 114 224 191 798
  3. Zobowiąza nia z tyt. lea s ingu fina ns owego - 37 794 37 794
  5. Przedpła ty na za kup loka li 70 237 - 70 237
  6. Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 7 097 5 163 12 260
  7. Pozos ta łe zobowiąza nia 62 149 3 793 65 942
  507 625 337 623 845 248
  KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA DZIAŁALNOŚĆ
  DEWELOPERSKA
  DZIAŁALNOŚĆ
  KOMERCYJNA RAZEM
  Pasywa razem – suma I+II I. Aktywa trwałe, w tym: 40 075 342 284 382 359
  1. Nieruchomoś ci inwes tycyjne pra cujące - 259 771 259 771
  2. Nieruchomoś ci inwes tycyjne niepra cujące 10 274 80 035 90 309
  3. Akcje i udzia ły w jednos tka ch wycenia nych metodą pra w
  wła s noś ci 14 264 - 14 264
  4. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 13 801 (537) 13 264
  5. Pozos ta łe a ktywa trwa łe 1 736 3 015 4 751
  II. Aktywa obrotowe, w tym: 408 152 17 060 425 212
  1. Za pa s y 312 372 - 312 372
  2. Na leżnoś ci i pożyczki 7 177 2 734 9 911
  3. Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty 88 167 13 069 101 236
  4. Pozos ta łe a ktywa obrotowe 436 1 257 1 693
  448 227 359 344 807 571 Aktywa razem – suma I+II
  AKTYWA DZIAŁALNOŚĆ
  DEWELOPERSKA
  DZIAŁALNOŚĆ
  KOMERCYJNA RAZEM I. Kapitał własny, w tym: 161 286 193 391 354 677
  1. Wynik fina ns owy za rok obrotowy 7 165 18 155 25 320
  2. Pozos ta łe ka pita ły 154 121 175 236 329 357
  II. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe, w tym: 286 941 165 953 452 894
  1. Obliga cje 147 783 - 147 783
  2. Pożyczki i kredyty ba nkowe 36 476 112 699 149 175
  3. Zobowiąza nia z tyt. lea s ingu fina ns owego - 40 225 40 225
  5. Przedpła ty na za kup loka li 55 892 - 55 892
  6. Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 2 210 5 824 8 034
  7. Pozos ta łe zobowiąza nia 44 580 7 205 51 785
  448 227 359 344 807 571
  KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA DZIAŁALNOŚĆ
  DEWELOPERSKA
  DZIAŁALNOŚĆ
  KOMERCYJNA RAZEM
  Pasywa razem – suma I+II


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  41
  5. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
  Grupa prowadzi działalność deweloperską polegającą na budowie miesz kań oraz powierzchni biurowych, która
  charakteryzuje się długim okresem realizacji projektów inwestycyjnych. Z drugiej strony, zgodnie z MS R 18 Przychody,
  Grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych w momencie przeniesienia
  większości czynników ryzyka i korzyści wynikających ze sprzedaży nieruchomości, z chwilą przekazania lokali nabywcom,
  pod warunki em dokonania przez klienta wpłaty w wysokości co najmniej 80% ceny oraz uzyskania pozwolenia
  na użytkowanie obiektu. Powoduje to, iż przez długi okres Grupa ponosi koszty i wydatki związane z budową lokali,
  a przychód ze sprzedaży zostanie rozpoznany jed norazowo, co wpływa na zmienność wyników uzależniając moment ich
  rozpoznania nie od sprzedaży, ale głównie harmonogramu realizacji robót budowlanych.
  Drugim składnikiem sezonowości wyników Grupy są przeszacowania nieruchomości, na które składają się dwa el ementy:
   przeszacowania posiadanych gruntów ewidencjonowanych jako nieruchomości inwestycyjne niepracujące –
  przeszacowania dokonywa ne na podstawie rynkowych wycen nieruchomości nie rzadziej niż raz w roku,
   przeszacowania posiadanych budynków komercyjnych e widencjonowanych jako nieruchomości inwestycyjne
  pracujące – przeszacowania dokonywane na podstawie rynkowych wycen budynków po raz pierwszy w momencie
  oddania budynków do eksploatacji, a następnie nie rzadziej niż raz w roku.
  6. CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY W PŁYW NA OSIĄGANE P RZEZ VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
  I JEJ GRUPĘ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
  Czynniki istotne dla rozwoju Spółki jak i Grupy są tożsame i dotyczą całej Grupy. Vantage Development S.A. koordynuje
  i nadzoruje działania cał ej Grupy Vantage i w ramach istotnych czynników rozwoju zwraca uwagę na:
  Czynniki zewnętrzne:
   dynamika popytu i podaży mieszkań w Polsce,
   dostępność nieruchomości gruntowych pod realizację projektów inwestycyjnych,
   dynamika popytu i podaży powierzchni biur owych w Polsce,
   kształtowanie się poziomu stóp procentowych,
   sytuacja na rynku pracy i dostępność pracowników,
   polityka Państwa w zakresie wspierania rozwoju rynku mieszkaniowego.
  Czynniki wewnętrzne:
   innowacyjne i atrakcyjne projekty, tworzone przez najle psze pracownie architektoniczne,
   bank ziemi umożliwiający samodzielną realizację projektów w perspektywie kolejnych 3 lat. Doskonałe i zróżnicowane
  lokalizacje na terenie Wrocławia, kształtowanie i budowanie publicznej przestrzeni,
   dynamika w pozyskiwaniu nowych atrakcyjnych nieruchomości,
   bezpieczny i efektywny model biznesowy (koncentracja na zarządzaniu procesem deweloperskim oraz sprzedaży
  i marketingu z wykorzystaniem zewnętrznych usług: projektantów, generalnych wykonawców oraz zarządców
  nieruchomoś ci),
   doświadczona kadra menadżerska, realizująca z sukcesem projekty Grupy.
  Zarówno sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Vantage Development, jak i należący do niej bank ziemi, w skład którego
  wchodzą nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, zapewniają Grupie bardzo dobre perspektywy rozwoju. Analizując
  otoczenie Grupy, czynnikiem o znaczącym wpływie na jej działalność w 201 7 roku jest utrzymujący bardzo wysoki popyt
  na lokale oraz niskie stopy procentowe.
  Realizowana przez Zarząd strategia zakłada z j ednej strony wykorzystanie obecnego potencjału Grupy tkwiącego
  w należących do niej nieruchomościach, a z drugiej – pozyskiwanie nowych terenów umożliwiających rozwój w kolejnych
  latach. Udowodniona w dotychczasowej działalności duża efektywność Grupy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków
  finansowych zapewnia możliwość realizacji przyjętej strategii.
  Do celów strategicznych na rok 201 7 Grupa Kapitałowa Vantage Development zalicza:
   optymalizowanie zarządzania kapitałem niepracującym,
   optymalizowanie kos ztów struktur, projektowania i budowy,
   utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży i komercjalizacji projektów.


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  42
  7. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY
  W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 8 .117 .229,51
  złotych, tj. 0,13 zł za akcję. Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu
  w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Emitenta.
  Rekomendacja zosta ła przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które nie przychyliło się do rekomendacji
  Zarządu i w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę nr 6 o przeznaczeniu całego zysku za rok 2016
  na kapitał zapasowy w celu późniejszej wypłaty .
  8. EMISJE, WYKUP ORAZ SPŁATA NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH
  W dniu 4 sierpnia 2017 roku na rachunku maklerskim Vantage Development S.A. zapisano 2 .193 .722 akcje, nabyte od spółki
  Fedha sp. z o.o. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży z dnia 3 sierpnia 2017 roku za łączną cenę 8.116.771 ,40
  złotych . Akcje zostały nabyte na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lipca 2017
  roku . Zgodnie z uchwałą N adzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 15 września 2017 roku akcje zostały umorzone
  za wynagrodz eniem. W związku z powyższym w dniu 16 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
  we Wrocławiu V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę kapitału zakładowego Spółki.
  Kapitał został obniżony z kwoty 38 .712 .940,74 zł do kwoty 37 .352 .833,10 zł
  9. ZMIANY WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI GOSPODARCZEJ MAJĄCE
  WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
  JEDNOSTKI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY S Ą ONE UJMOWANE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY
  W ZAMORTYZOWANYM KOSZCIE
  W związku z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Dorzecze Legnickie polegającego na budowie trzech
  wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych we Wrocławiu, w dniu 2 7 czerwca 2017 r. spółka VD spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV== sp. k zawarła transakcję zabezpieczającą przed wzrostem stopy
  procentowej na kredycie inwestycyjnym udzielonym przez Alior Bank SA – opcja CAP. Mechanizm działania instrum entu
  polega na tym, że jeżeli w trakcie wyżej wymienionego okresu dany W=BOR wzrośnie powyżej poziomu zabezpieczenia
  to Bank pokryje koszt tego wzrostu i przeleje na rachunek Klienta kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy W=BOR, a poziomem
  zabezpieczenia, licz one od nominału transakcji w danym okresie odsetkowym, do wysokości należnej premii. Transakcja
  ma za zadanie ograniczyć przed ewentualnym wzrostem stopy procentowej, umożliwiając jednocześnie partycypowanie
  w spadkach stopy danego WIBOR.
  10. ZMIANA WARTOŚC I SZACUNKOWYCH
  10.1. Grupa Kapitałowa Vantage Development
  Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów :
  Stan na
  31.12.2016 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
  30.09.2017
  Odpis y a ktua lizujące wa rtoś ć a ktywów (10.1.1) 370 23 (23) 370
  Aktywa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego (10.1.2) 13 264 - (434) 12 830
  Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego (10.1.2) 8 034 4 226 - 12 260
  Rezerwy na przys złe zobowiąza nia (10.1.3) 3 528 4 539 (4 669) 3 398


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  43
  10.1.1. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  10.1.2. Aktyw a i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod owego
  Wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych została w prezentowanych powyżej
  okresach sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach Grupy Kapitałowej skompensowana z aktywem z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego.
  W por ównaniu do stanu na 31 grudnia 201 6 roku aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmienił y
  się w szczególności z następujących przyczyn:
  Odpisy aktualizujące Stan na
  31.12.2016 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
  30.09.2017
  Wa rtoś ci niema teria lne - - - -
  Wa rtoś ci ś rodków trwa łych 112 - - 112
  Za pa s y - - - -
  Na leżnoś ci krótkoterminowe 258 23 (23) 258
  Razem: 370 23 (23) 370 - wycen nieruchomoś ci do wa rtoś ci godziwej 64 286 - 350
  - różnicy między poda tkową, a bila ns ową
  wa rtoś cią nieruchomoś ci inwes tycyjnych,
  za pa s ów
  2 003 - (104) 1 899
  - rezerw na kos zty wyna grodzeń i pochodne (w
  tym: premie, na grody jubileus zowe,
  wyna grodzenia bezos obowe)
  408 - (145) 263
  - odpis ów a ktua lizujących na leżnoś ci 50 - (2) 48
  - ods etek od pożyczek, kredytów i obliga cji 7 384 1 227 - 8 611
  - różnicy między poda tkową a bila ns ową
  wa rtoś cią ś rodków trwa łych i wa rtoś ci
  niema teria lnych
  15 71 - 86
  - s tra t poda tkowych 16 234 - (128) 16 106
  - wyceny lea s ingu fina ns owego i kredytów 1 047 - (629) 418
  - utworzonych rezerw 403 659 - 1 062
  - pozos ta łych tytułów 173 - (152) 21
  Razem 27 781 2 243 (1 160) 28 864
  Dokona na kompens a ta a ktywów z rezerwą z
  tytułu odroczonego poda tku dochodowego (14 517) (16 034)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 13 264 12 830
  Stan na
  30.09.2017
  Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego z tytułu: Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
  31.12.2016


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  44
  Natomiast zmiana stanu rezerw na podatek odroczony wynika w szczególności ze zmiany następujących pozycji:
  Zmiany aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy zmniejszyły wynik finansowy Grupy za trzy kwartał y 2017 roku
  o kwotę 4.566 tys. zł. Kwota niemająca wpływu na wynik finansowy wynosi 94 tys. zł i wynika z wyceny instrumentów
  finansowych prezentowanyc h w innych całkowitych dochodach.
  10.1.3. Rezerwy na przyszłe zobowiązania
  10.2. Vantage Development S.A.
  Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów:
  - wycen nieruchomoś ci do wa rtoś ci godziwej 8 235 - (1 032) 7 203
  - różnicy między poda tkową, a bila ns ową
  wa rtoś cią nieruchomoś ci inwes tycyjnych,
  za pa s ów
  1 630 1 937 - 3 567
  - ods etek od pożyczek, kredytów i obliga cji 10 527 2 900 - 13 427
  - przychodów ks ięgowych, nie będących
  przychoda mi poda tkowymi w okres ie 1 137 1 359 - 2 496
  - pozos ta łych tytułów 1 022 579 - 1 601
  Razem 22 551 6 775 (1 032) 28 294
  Dokona na kompens a ta a ktywów z rezerwą z
  tytułu odroczonego poda tku dochodowego (14 517) (16 034)
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 8 034 12 260
  Stan na
  30.09.2017 Zmniejszenie Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego z tytułu:
  Stan na
  31.12.2016 Zwiększenie wzros tu opła ty z tytułu wieczys tego użytkowa nia
  gruntu 1 315 2 346 (1 687) 1 974
  rezerwy na urlopy 140 1 295 (1 324) 111
  rezerwy na premie 2 073 740 (1 658) 1 155
  rezerwy na poda tki - 10 - 10
  rezerwy na kos zty us ług - 148 - 148
  Razem, w tym: 3 528 4 539 (4 669) 3 398
  Rezerwy długoterminowe 1 289 - (1 289) -
  Rezerwy krótkoterminowe 2 239 4 539 (3 380) 3 398
  Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania z
  tytułu:
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2017 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
  31.12.2016 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
  30.09.2017
  Odpis y a ktua lizujące wa rtoś ć a ktywów (10.2.1) 14 699 9 (422) 14 286
  Aktywa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego (10.2.2) 6 571 325 (1 632) 5 264
  Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego (10.2.2) 5 706 1 540 (235) 7 011
  Rezerwy na przys złe zobowiąza nia (10.2.3) 2 089 363 (1 218) 1 234


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  45
  10.2.1. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  10.2.2. Akty wa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Vantage Development S .A. kompensuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku z rezerwą na podatek odroc zony.
  Stan tych składników na 30 września 201 7 roku przed k omp ensatą wyniósł odpowiednio 5.2 64 tys. zł i 7.011 tys. zł.
  W porównaniu do stanu na 31 grudnia 201 6 roku aktyw a i rezerwy z tytułu odroczonego podatku zmienił y się
  w szczególności z następujących przyczyn:
  Zmiany aktyw ów i rezerw na podatek odroczony z mniejszyły wynik finansowy ne tto o 2.612 tys. zł. Stan na
  31.12.2016 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
  30.09.2017
  Udzia ły i a kcje w jednos tka ch powiąza nych 14 498 - (422) 14 076
  Wa rtoś ci ś rodków trwa łych 100 - - 100
  Na leżnoś ci krótkoterminowe 101 9 - 110
  Razem: 14 699 9 (422) 14 286
  Odpisy aktualizujące rezerw na kos zty wyna grodzeń i pochodne 407 68 (222) 253
  pozos ta łych rezerw 5 78 83
  ods etek od pożyczek - 87 - 87
  ods etek od ins trumentów dłużnych (obliga cji,
  weks li inwes tycyjnych) 38 - - 38
  odpis ów na na leżnoś ci 19 21 (19) 21
  różnicy między poda tkową a bila ns ową wa rtoś cią
  ś rodków trwa łych i wa rtoś ci niema teria lnych 15 71 86
  s tra t poda tkowych 6 087 (1 391) 4 696
  Razem 6 571 325 (1 632) 5 264
  Dokona na kompens a ta a ktywów z rezerwą z
  tytułu odroczonego poda tku dochodowego (5 706) (5 264)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 865 -
  Stan na
  30.09.2017 Zwiększenie Zmniejszenie Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego z tytułu:
  Stan na
  31.12.2016 rezerwa na przychody - 285 - 285
  ods etek od pożyczek i obliga cji 5 706 1 255 (235) 6 726
  Razem 5 706 1 540 (235) 7 011
  Dokona na kompens a ta a ktywów z rezerwą z
  tytułu odroczonego poda tku dochodowego (5 706) (5 264)
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego - 1 747
  Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
  30.09.2017
  Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego z tytułu:
  Stan na
  31.12.2016


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  46
  10.2.3. Rezerwy na przyszłe zobowiązania
  11. ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ W CIĄGU BIEŻĄCEGO OKRESU
  11.1. Zawiązanie spółki Promenady VIII VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  W dniu 2 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wr ocławia – Fabrycznej V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego dokonał wpisu do rejestru spółk i Promenady V=== VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Spółka
  została powołana do realizacji nowych projektów deweloperskich.
  11.2. Zawiązanie spół ki Promenady IX VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  W dniu 2 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego dokonał wpisu do rejestru spółk i Promenady =X VD spółka z ograniczoną o dpowiedzialnością sp. k. Spółka
  została powołana do realizacji nowych projektów deweloperskich.
  11.3. Zawiązanie spółki Promenady X VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  W dniu 2 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej V= Wydział G ospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego dokonał wpisu do rejestru spółk i Promenady X VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Spółka
  została powołana do realizacji nowych projektów deweloperskich.
  11.4. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki VD Retail sp. z o.o.
  W dniu 13 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował zmianę kapitał u zakładowego spółki VD Retail sp. z o.o. Kapitał został p odwyższony do kwoty
  1,5 mln złotych. Ud ziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki VD Retail sp. z o.o. objęła spółka Vantage
  Development S.A. Aktualnie spółka Vantage Development S.A. posiada w spółce VD Retail sp. z o.o. 30 .000 udziałów.
  Spółka została dokapitalizowana w związku z kontynu acją działalności operacyjnej.
  11.5. Zawiązanie spółki VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XX spółka komandytowa .
  W dniu 4 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego dokonał wp isu do rejestru spółk i VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XX spółka
  komandytowa. Spółka została powołana do realizacji nowych projektów deweloperskich.
  11.6. Połączenie spółki VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania VIII sp. k. z e spółką VD Serwis sp. z o.o.
  W dniu 6 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował połączenie spółki VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania V=== sp. k. ze spółką
  VD Serwis sp. z o.o., przy czym spółką przejmującą była spółka VD Serwis sp. z o.o. Oznacza to , że spółka VD spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania V=== sp. k. została wykreślona z rejestru.
  11.7. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki VD Serwis sp. z o.o.
  W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitał u zakładowego spółki VD Serwis sp. z o.o. Kapitał podwyższony został
  do kwoty 500 tys. złot ych.
  rezerwa na urlopy 99 8 (35) 72
  rezerwa na premie 1 983 355 (1 183) 1 155
  rezerwa na kos zty us ług - - - -
  rezerwa na poda tki 7 - - 7
  Razem: 2 089 363 (1 218) 1 234
  Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania z
  tytułu:
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2017 Zwiększenie Zmniejszenie


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  47
  11.8. Zmiana kom andy tariusza w spółce VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X sp. k.
  W dniu 17 lipca Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  dokonał wpisu do rejestru wymiany komandytariusz a w spółce VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Mieszkania X sp. k. ze spółki =PD Południe sp. z o.o. na spółkę VD Serwis sp. z o.o.
  11.9. Połączenie spółki IPD Invest sp. z o.o. ze spółką Centauris IPD Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  W dniu 26 lipca 2017 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego wydał postanowienie o połączeniu spółek =PD =nvest sp. z o.o. i Centauris =PD =nvest spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp. k. Połąc zenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Centauris =PD =nvest
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. do spółki =PD =nvest sp. z o.o. Tym samym z rejestru zostaje wykreślona
  spółka Centauris.
  11.10. Zmiana struktury wspólników spółki IP D Invest sp. z o.o. oraz wysokości kapitału zakładowego.
  W związku z połączeniem w dniu 26 lipca 2017 roku spółek =PD =nvest sp. z o.o. i Centauris =PD =nvest spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., zmianie uległa struktura wspólników spółki =PD = nvest sp. z o.o. Nowym
  wspólnikiem spółki =PD =nvest sp. z o. o. stała się spółka Centauris == =PD =nvest spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp. k. Wysokość kapitału zakładowego spółki =PD =nvest sp. z o.o. wynosi obecnie 112 tys. złotych.
  Po połączen iu struktura wspólników wyglądała następująco: BNM -3 sp. z o.o. posiadał 50 udziałów, Vantage
  Development S.A. posiadał 50 udziałów, Centauris == =PD =nvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  posiadał 124 udziały.
  W dniu 31 października 2017 r oku Centauris == =PD =nvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zawarła
  z BNM -3 sp. z o.o. oraz Vantage Development S.A. umowę sprzedaży 124 udziałów w spółce =PD =nvest sp. z o.o., przy
  czym kupujący nabyli po 62 udziały każdy. W wyniku realiz acji tej umowy struktura wspólników spółki =PD =nvest sp.
  z o.o. jest następująca: BNM -3 sp. z o.o. posiada 112 udziałów oraz Vantage Development S.A. posiada 112 udziałów.
  11.11. Zmiana struktury wspólników spółki Promenady Zita sp. z o.o.
  W dniu 31 lipca 2017 roku zmianie uległa struktura wspólników spółki Promenady Zita sp. z o.o. W związku ze zbyciem
  przez spółkę VD sp. z o.o. jednego udziału w spółce Promenady Zita sp. z o.o. drugiemu wspólnikowi, Vantage
  Development S.A., 100% udziałów w spółce posiada Vant age Development S.A.
  11.12. Zmiana nazwy spółki VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XIII sp. k.
  W dniu 29 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana firmy spółki VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania
  X=== spółka komandytowa. Spółka dzia ła aktualnie pod firmą VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania
  XX= spółka komandytowa.
  11.13. Obniżenie kapitału zakładowego Vantage Development S.A.
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 16 października Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczn ej
  we Wrocławiu V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego
  z kwoty 38.712.940,74 zł do kwoty 37.352.833,10 zł poprzez dobrowolne umorzenie 2.193.722 akcji serii F o wartości
  nominalnej 0,62 zł każda.
  11.14. Połączenie spółki VD Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i VD spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Mieszkania X sp. k.
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego , w dniu 8 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI
  Wydział Gospo darczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru połączenia spółek VD Serwis sp. z o.o.
  i VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X sp. k. , przy czym spółką przejmującą była spółka VD Serwis
  sp. z o.o. Oznacza to, że spółka VD sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X sp. k. zostanie wykreślona
  z rejestru. Hednocześnie kapitał zakładowy spółki VD Serwis sp. z o.o. został podwyższony o jeden udział o wartości
  50 złotych, tj. z kwoty 500.000 złotych do kwoty 500.050 zło tych. Aktualnie spółka VD spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością posiada 3 udziały w kapitale zakładowym spółki VD Serwis sp. z o.o., a spółka Vantage
  Development S.A. posiada 9 .998 udziałów w tym kapitale zakładowym.


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  48
  11.15. Podwyższenie kapitału spółki VD Retai l sp. z o.o.
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego w dniu 9 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
  podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z 1.500.000 złotych do kwoty 2.000.000 złotych
  w trybie zmiany aktu założyciel skiego spółki w związku z emisją 10.000 nowych udziałów.
  12. ZOBOWIĄZA NIA WARUNKOW E ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE WEKSLAMI ORAZ NA
  MAJĄTKU GRUPY
  12.1. Grupa Kapitałowa Vantage Development
  12.1.1. Zobowiązania i należności warunkowe
  W III kwartal e 2017 roku nie wystąpił y zmiany zobowiązań warunkowych.
  W III kwartale 201 7 roku nie wystąpiły zmiany należności warunkowych.
  W okresie objętym sprawozdaniem Emitent lub jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń dotyczących kredytów lub
  pożyczek, jak również nie były ud zielane gwarancje, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych
  Emitenta.
  12.1.2. Zobowiązania zabezpieczone wekslami lub na majątku Grupy
  Na dzień 3 0 września 201 7 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa Kapitałowa posiadała następujące rod zaje
  zabezpieczeń ustanowionych na jej majątku:
  Rodzaj zabezpieczenia 30.09.201 7 31.12.201 6
  Hipoteka 917 389 829 208
  Kaucje pieniężne (wartość nominalna) 896 920
  Razem aktywa rzeczowe o ograniczonej możliwości dysponowania 918 28 5 830 128
  Wartość zabez pieczeń hipotecznych została ustalona w wartości zobowiązania zabezpieczonego. Wartość pozostałych
  zabezpieczeń została ustalona w wartości bilansowej przedmiotu zabezpieczenia na dzień 3 0 września 201 7 roku i na dzień
  31 grudnia 2016 roku.
  Na dzień 3 0 wrz eśnia 201 7 roku jednostki Grupy podlegające konsolidacji wykazywały następujące zobowiązania
  zabezpieczone wekslami lub na majątku Grupy:
  ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE WEKSLAMI LUB NA MAJĄTKU GRUPY KAPITAŁOWEJ VANTAGE DEVELOPMENT w zł NA DZIEŃ 30.09.2017 R OKU
  Rodzaj kontraktu podlegający zabezpieczeniu Weksle wraz z deklaracją wekslową Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółek
  Opis Kwota wynikająca z umowy
  Rodzaj weksla Do kwoty Hipoteki
  Cesje wierzytelności z gwarantowanych kontraktów
  Kaucja pien iężna (wartość nominalna)
  Umowa Leasingu nieruchomości (umowa leasingu budynku nr PROMENADY/PN/179944/2014 oraz umowa leasingu gruntu nr PROMENADY/PN/179945/2014) z dnia 30.10.2014 r. pomiędzy Epsilon VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. a mLeasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  52 643 - - - - 773


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  49
  Umowa zabezpieczająca nr 09/100/14/L/ND z dnia 23.10.2014 r. zawarta pomiędzy Epsilon VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. a mBank S.A.
  - In blanco - - - -
  Umowa kredytu nr 15/0011 z dnia 22.04.2015 r. pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Invest sp. k. a mBank Hipoteczny S.A.
  20 000 In blanco - 36 000 - -
  Umowa ramowa nr N1/10559/15 z dnia 18.06.2015 r. pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Invest sp. k. a mBank S.A. 2 000 In blanco - 2 000 - -
  Umowa Kredytu Inwestycyjnego nr U0002901351938 z dnia 24.06.2015 r. pomiędzy VD Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Alior Bank S.A.
  12 800 - -
  22 125
  - 123
  Umowa Kredytowa Limitu Wier zytelności nr U0002901352178 z dnia 26.06.2015 r., pomiędzy VD Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Alior Bank S.A.
  1 200 - - - -
  Umowa kredytu nr 13/0046 z dnia 20.11.2013 r., pomiędzy Promenady Zita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a mBank Hipoteczny S.A. 102 237 - - 204 474 - -
  Umowa Kredytowa z dnia 23.10.2015 r., pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania =X sp. k. a Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  84 020 - - 168 040 - -
  Umowa kredytowa nr U0003067800999 o kre dyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 21.03.2016 r., pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XII sp. k. a Alior Bank S.A.
  62 100 - -
  101 400
  - -
  Umowa kredytowa nr U0003067801087 o kredyt odnawialny w rachun ku kredytowym z dnia 21.03.2016 r. pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X== sp. k. a Alior Bank S.A.
  5 500 - - - -
  Umowa kredytu nieodnawialnego nr S/92/11/2016/1030/K/KON z dnia 20.02.2017 r. pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X=V sp. k. a Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
  33 100 In blanco - 49 650 - -
  Umowa kredytu odnawialnego nr S/93/11/2016/1030/K/KOO z dnia 20.02.2017 r. pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X=V sp. k. a Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
  2 000 In blanco - 3 000 - -
  Umowa kredytowa nr U0003155002369 z dnia 23.11.2016 r. o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV sp. k. a Alior Bank S.A.
  16 800 - -
  27 450
  - -
  Umowa kredytowa nr U0003155002459 z dnia 23.11.2016 r. o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV sp. k. a Alior Bank S.A.
  1 500 - - - -


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  50
  Umowa kredytu nr K 01088/16 z dnia 09.12.2016 r. pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV= sp. k. a Bank Zachodni WBK S.A.
  52 428 - - 78 642 - -
  Umowa kredytowa nr U0003061463683 limitu wierzytelności z dnia 29.04.2016 r. pomiędzy Finanse VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. a Alior Bank S.A.
  30 000 - - - - -
  Umowa kredytu z dnia 26 czerwca 2017 r. pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XV== sp. k. a Alior Bank S.A. 134 739 - - 202 109 - -
  Umowa objęcia obligacji serii L emitowanych przez Vantage Development S.A. 15 000 - - 22 500 - -
  Umowa objęcia obligacji serii M emitowanych przez Vantage Development S.A. 10 000 - - - - -
  Umowa objęcia obligacji serii N emitowanych przez Vantage Development S.A. 10 500 - - - - -
  Umowa objęcia obligacji serii O emitowanych przez Vantage Development S.A. 65 000 - - - - -
  RAZEM 713 567 - - 917 389 - 896
  12.2. Vantage Development S.A.
  12.2.1. Zobowiązania i należności warunkowe
  Na dzień 3 0 września 201 7 roku Spółka posiadała następujące zob owiązania warunkowe:
  Zobowiązania warunkowe posiadane przez Vantage Development S.A. na dzień 30.09.2017r.
  Lp. Data zawarcia Rodzaj gwarancji Kwota
  1 20.11.2013
  Umowa Wsparcia projektu pomiędzy mBankiem Hipotecznym S.A. jako Bankiem, Vantage Development S.A. jako Udziałowcem oraz Promenadami Zita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Kredytobiorcą
  Vantage Development S.A. zobowiązał się m.in. do dokonania dopłaty do inwestycji w wysokości 5% wartości kontraktu z Generalnym Wykonawcą poszczególnych etapów inwestycji, zapewnienia Kredytobiorcy w trakcie fazy deweloperskiej środków na płatności podatku VAT, w sytuacji braku środków w spółce Kredytobiorcy oraz wsparcia działalności Kredytobiorcy
  2 09.10.2015
  Umowa Poręczenia pomiędzy Vantage Developme nt S.A. jako Poręczycielem, FSMnW Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Wierzycielem i VD spółka z ograniczona odpowiedzialnością Mieszkania X sp . k. jako Dłużnikiem
  Vantage Development SA niniejszym poręcza za zobowiązanie przyszłe Dłużnika wynikające z Umowy Przedwstępnej Sprzedaży w zakresie Gwarancji Budowlanej w szczególności na wypadek upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji Dłużnika do górnej kwoty 1 000 000 PLN
  3 21.07.2016
  Umowa Wsparcia pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowied zialnością Mieszkania =X sp. k. jako Kredytobiorcą, Vantage Development S.A. jako Sponsorem oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako Bankiem.
  Vantage Development S.A. zobowiązał się wobec Banku oraz Kredytobiorcy, że na żądanie Kredytobiorcy lub Banku, je dnakże nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania takiego żądania przez Sponsora, Sponsor lub inny podmiot z grupy kapitałowej przekaże Kredytobiorcy środki pieniężne niezbędne do: - pokrycia przekroczenia kosztów w danym czasie, jednakże maksy malnie w zakresie nie większym niż 5% kosztów projektu - pokrycia kosztów finansowych i operacyjnych projektu


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  51
  4 13.07.2016
  Umowa Poręczenia pomiędzy Vantage Development S.A. jako Poręczycielem, FSMnW Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako W ierzycielem, Promenady V== VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako Dłużnikiem
  Vantag e Development SA niniejszym porę cza za zobowiązanie przyszłe Dłużnika wynikające z Umowy Przedwstępnej Sprzedaży w zakresie Gwarancji Budowlanej w szczególno ści na wypadek upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji Dłużn ika do górnej kwoty 1 000 000 PLN
  5 20.03.2017
  Umowa Wsparcia pomiędzy VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania X=V sp. k. jako Kredytobiorcą, Vantage Development S.A. jako udzi elającym wsparcia oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. jako Bankiem.
  Vantage Development S.A. zobowiązuje się wobec Banku oraz Kredytobiorcy, że udzieli wsparcia Kredytobiorcy w realizacji Umów Kredytowych w przypadku zaistnienia i trwania naruszenia nastę pujących warunków Umów Kredytowych: a) w sytuacji przekroczenia kosztów =nwestycji w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego zaakceptowanego przez Bank, b) w przypadku braku terminowej spłaty kredytów zaciągniętych w BOŚ S.A., c) w sytuacji zagr ożenia terminowego zakończenia =nwestycji, d) w zakresie obsługi podatku dochodowego w trakcie realizacji Inwestycji, e) w przypadku braku realizacji założeń projekcji finansowej skutkującej ryzykiem braku terminowej spłaty kredytów zaciągniętych w BOŚ S.A . i udzieli pożyczek wraz ze zgodą ich podporządkowania spłacie finansowania udzielonego przez BOŚ S.A., w celu pokrycia przez Kredytobiorcę wszelkich kosztów wynikłych w związku z przypadkami wymienionymi powyżej.
  6 28.02.2017
  Umowa Wsparcia pomiędzy Va ntage Development S.A. jako Sponsorem oraz VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV= sp. k., jako Kredytobiorcą oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna jako Bankiem
  Vantage Development S.A. niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowią zuje się wobec Banku do zapewnienia Kredytobiorcy na zasadach i w trybie wskazanych w niniejszej Umowie środków pieniężnych celem pokrycia ewentualnych Przekroczonych Kosztów Projektu, do maksymalnej kwoty równej 15% Budżetu Projektu, tj. na dzień zawarcia niniejszej Umowy do kwoty 10.475.774 zł.
  7 11.04.2017
  Umowa Poręczenia pomiędzy Vantage Development S.A. jako Poręczycielem, Alior Bank S.A. jako Wierzycielem, Promenady =V VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako Dłużnikiem
  Vantage Develop ment S.A. udzielił solidarnego poręczenia do kwoty 3.000.000 zł za zobowiązania z tytułu udzielonej Umową określającą warunki udzielenia gwarancji Nr U003192776659 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
  12.2.2. Zobowiązania zabezpieczone wekslami lub na majątku Spółki
  Na dzień 30 września 201 7 roku Spółka posiadała następujące zobowiązania zabezpieczone na jej majątku:
  Zobowiązania warunkowe posiadane przez Vantage Development S.A. na dzień 30.09.2017r.
  Lp. Data zawarcia Umowy zastawów Kwota
  1 13.04.2016 Umowa zastawu re jestrowego na prawach wspólników w spółce Epsilon VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Najwyższa suma zabezpieczenia 17 .000 .000 EUR
  2 20.11.2013 Umowa zastawu rejestrowego na udziałach w spółce kredytobiorcy Promenady Zita spółka z ograniczon ą odpowiedzialnością Najwyższa suma zabezpieczenia 47 .451 .606 EUR
  3 15.04.2016 Umowa zastawów cywilnych i rejestrowych na prawach komandytariusza w Promenady =V VD spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. Najwyższa suma zabezpieczenia 126 .577 .909,0 8 zł
  4 21.07.2016 Umowa zastawu rejestrowego na prawach komandytariusza w VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania =X sp. k. Najwyższa suma zabezpieczenia 126 .030 .000 zł
  5 22.06.2017 Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na udziałach w spółce VD Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Najwyższa suma zabezpieczenia 28 .000 .000 zł


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  52
  13. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH
  POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE
  PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
  Na okresie sprawozdawczym nie wystąpiły naruszenia spłat kredytów i pożyczek ani naruszenia innych warunków umów
  w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych.
  14. TRANSAKC JE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
  W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku Vantage Development S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej Vantage
  Development nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.
  W okresie od 1 sty cznia do 3 0 września 2017 roku Vantage Development S.A. oraz spółki z Grupy nie zaw ierały nietypowych
  transakcji z jednostkami powiązanymi.
  14.1. Grupa Vantage Development
  W okresie od 1 stycznia do 3 0 września 201 7 roku Grupa dokon ała następujących transakcji z jednostkami powiązanymi:
  * Pozycja obejmuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta i spółek Grupy Kapitałowej, ich małżonków, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych oraz inne bliskie im osoby. ** Pozycja obejmuje jednostki powiązane poprzez kluczowe kie rownictwo.
  Po dniu bilansowym, w dniu 31 października 2017 roku, jednostka zależna od Emitenta - VD Nieruchomości spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zawarła z osobą fizyczną wchodzącą w skład kluczowego
  kierownictwa Grupy pr zedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
  ul. Gwiaździstej 62, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 233,4 m2, w której spółka VD Nieruchomości spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zakupu tego lokalu za cenę 2,5 mln złotych. Umowa przyrzeczona
  sprzedaży lokalu mieszkalnego zostanie zawarta do 31 grudnia 2018 roku. 01.01.2017 - 30.09.2017 Kluczowe
  kierownictwo*
  Pozostałe
  podmioty
  powiązane**
  Za kup towa rów - -
  Sprzeda ż towa rów - -
  Za kup us ług - 3 075
  Sprzeda ż us ług - 4 870
  Za kup nieruchomoś ci - -
  Sprzeda ż nieruchomoś ci - -
  Za kup wa rtoś ci niema teria lnych i pra wnych - -
  Sprzeda ż wa rtoś ci niema teria lnych i pra wnych - -
  Pozos ta łe za kupy - 4
  Pozos ta ła s przeda ż - -
  Na leżnoś ci z wyjątkiem pożyczek - -
  Zobowiąza nia z wyjątkiem pożyczek 99 -
  Pożyczki udzielone - -
  Pożyczki otrzyma ne - -
  Przychody fina ns owe - ods etki - -
  Kos zty fina ns owe - ods etki - 696


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  53
  14.2. Vantage Development S.A.
  W okresie od 1 stycznia do 30 września 201 7 roku Spółka dokonała następujących transakcji z jednostk ami powiązanymi:
  * Pozycja obejmuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, ich małżonków, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych oraz inne bliskie im osoby. ** Pozycja obejmuje jednostki powiązane poprzez kluczowe kierownictwo.
  15. INFORMACJE O ISTOTNYCH POS TĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
  LUB SPÓŁEK ZALEŻNYCH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  W okresie trzech kwartał ów 2017 roku zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki spółka dominująca Vantage Development S.A.
  oraz spółki Grupy Vantage Development nie były stroną sporów przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych
  Emitenta .
  16. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ W OKRESIE TRZECIEGO KWARTAŁU 201 7 ROKU,
  A TAKŻE INNE INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ,
  MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ MOŻLIWOŚCI
  REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ORAZ GRUPĘ VANTAGE
  DEVELOPMENT
  W dniu 6 lipca 2017 rok u spółka zależna od Emitenta, VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV==
  z siedzibą we Wrocławiu, wydała nakaz rozpoczęcia przez generalnego wykonawcę, firmę ERBUD S.A. z siedzibą
  w Warszawie, robót budowlanych dla pierwszego etapu nowej inwestycji Dorzecze Legnickiej. Cała inwestycja obejmować
  będzie 640 mieszkań. Spółka informowała o przedmiotowym zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 41/2017.
  W dniu 18 lipca 2017 roku jednostka zależna od Emitenta VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością M ieszkania XIX sp. k.
  z siedzibą we Wrocławiu rozwiązała na mocy porozumienia stron przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości
  gruntowej, zlokalizowanej przy ulicy Kopalnianej w Warszawie. Nieruchomość miała zostać przeznaczona pod realizację
  inwest ycji deweloperskiej. Strony oświadczyły, że z tytułu rozwiązania umowy są względem siebie całkowicie rozliczone oraz
  że nie będą wnosić wobec siebie w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu. Spółka informowała o przedmiotowym
  zdarzeniu w raporcie bieżą cym nr 44/2017.
  W dniu 18 lipca 2017 roku jednostka zależna od Emitenta VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV=== sp.
  k. z sie dzibą we Wrocławiu zawarła z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa użytkowania
  wieczyste go oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Stabłowickiej
  we Wrocławiu, składających się z zabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 2,3 ha za łączną cenę
  8,75 mln zł netto. Nieruchomośc i zostaną przeznaczon e na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwolą na budowę około
  300 lokali mieszkalnych. Spółka informowała o przedmiotowym zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 45/2017.
  W dniu 4 sierpnia 2017 roku w wykonaniu umowy nabycia akcji Spółk i, zawartej przez Emitenta ze spółką Fedha sp. z o.o.,
  na rachunku inwestycyjnym Emitenta zo stało zapisanych 2.193.722 akcje Spółki. Akcje własne zostały nabyte na podstawie
  upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki z dnia 12 lipca 2017 roku w celu ich umorzenia. Nabycie
  obejmowało 2.193. 722 akcje o wartości nominalnej 0,62 zł każda po cenie 3,70 zł za jedną akcję, co daje łączną kwotę 01.01.2017 - 30.09.2017
  Jednostki
  zależne i
  współzależne
  Kluczowe
  kierownictwo*
  Pozostałe
  podmioty
  powiązane**
  Za kup us ług 1 505 - 776
  Sprzeda ż us ług 19 924 - -
  Przychody fina ns owe - ods etki 14 603 - -
  Otrzyma ne poręczenia - kos zty fina ns owe 36 - -
  Pozos ta łe za kupy 38 - -
  Pozos ta ła s przeda ż 34 - -
  Kos zty fina ns owe - ods etki 309 - -


  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  54
  8.116. 771,40 zł. Nabyte akcje reprezentują 3,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów
  Emitenta. Emitent nie posiada ł wcześniej innych akcji własnych.
  W dniu 15 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o umorzeniu akcji nabytych przez
  Spółkę i obniżeniu w związku z tym kapitału zakładowego Spółki do kwoty 37 .352. 833,10 zł. Obniżenie kapitału
  zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu V= Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 października 2017 roku.
  W dniu 9 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał przedterminowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających
  własnością Emitenta na ten dzień obligacji serii =. Emisja obligacji serii = obejmowała 100.000 zdematerializowanych obligacj i
  o wartości nominalnej 100 złotych każda i łączne j wartości nominalnej 10,0 mln złotych. Wykup nastąpił poprzez zapłatę
  na rzecz każdego z obligatariuszy kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych obligacji oraz wartości nominalnej obligacji,
  wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Obligacje
  zostały wyemitowane w trybie oferty prywatnej i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod
  kodem ISIN PLVTGDL00077.
  W dniu 10 września 2017 roku Emitent dokonał przedterminoweg o wykupu wszystkich istniejących na ten dzień obligacji
  serii K, tj. 10.000 obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 10,0 mln zł. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpił
  zgodnie z warunkami emisji poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posia danych Obligacji oraz ich wartości
  nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości
  0,75% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Emisja obligacji serii K obejmowała 10.000 niezabezpieczo nych
  obligacji na okaziciela. Obligacje były zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem
  ISIN: PLVTGDL00085 i były notowane w alternatywnym systemie obrotu.
  W dniu 28 września 2017 r oku spółka zależna od Emitenta , Promenady V == VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  spó łka komandytowa, zawarła ze spółką FSMnW Wrocław sp. z o.o. umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
  gruntu o łącznej pow. 4.810 m 2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego wieloro dzinnego o pow. uż ytkowej
  6.337 m2, położonego przy ulicy Zakładowej we Wrocławiu oraz urządzeń i budowli stanowiących odrębny od gruntu
  przedmiot własności, za cenę 38,3 mln złotych netto. W budynku znajduje się 128 wykończonych i wyposażonych lokali
  mieszkal nych oraz 10 lokali użytkowych. Spółka informowała o przedmiotowym zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 56/2017.
  17. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY
  WPŁYW NA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  W okresie trzech kwartał ów 2017 roku nie odnotowano czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, które miały
  istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe, poza informacjami zamieszczonymi w pozostałych punktach
  niniejszego raportu.
  18. STANOWISKO ZARZĄDU VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI
  ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK,
  W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO
  WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH
  Zarząd Vantage Development S.A. nie publikował prognoz wyników finanso wych Vantage Development S.A. oraz prognoz
  skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Vantage Development S.A. na 201 7 rok.  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  55
  19. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ
  PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WA LNYM
  ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA ORAZ WSKAZANIE
  ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI
  Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów Udział głosów na WZA
  Grzegorz Dzik i Józef Biegaj (pośred nio*), na podstawie Porozumienia zawartego 1 lutego 2017 roku pomiędzy:
  1. Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 56, 04 -242 Warszawa, kontrolowana przez Nutit A.S. (wskazaną w punkcie 4 poniżej), a za jej pośrednictwem przez Grzegorza Dzika;
  2. Grzegorzem Dzikiem zamieszkałym w Tyńcu Małym, adres służbowy: Ślężna 118, 53 -111 Wrocław;
  3. Hózefem Biegajem zamieszkałym we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53 -111 Wrocław;
  4. Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, Visnova 331/4 Krc, 140 00 Praha 4, R epublika Czeska, kontrolowana przez Grzegorza Dzika i jest jednocześnie podmiotem dominującym wobec Fedha sp. z o.o.;
  5. TradeBridge Czechy A.S. z siedzibą w Pradze, adres: ViSnova 331/4, Krc, 140 00 Praga 4, Republika Czeska, kontrolowana przez Hózefa Bie gaja;
  60 246 505 100 % 60 246 505 100 %
  * pośrednio poprzez Nutit A.S., Fedha sp. z o.o. oraz poprzez Trade Bridge Czechy A.S.
  Akcjonariusz
  Liczba akcji na dzień 5 września 2017 r. (dzień publikacji raportu za I półrocze 2017 roku)
  Nabycie akcji Zbycie a kcji
  Liczba akcji na dzień publikacji niniejszego sprawozdania
  Grzegorz Dzik* 47 282 813 - - 47 282 813
  Hózef Biegaj** 12 963 692 - - 12 963 692
  * pośrednio poprzez Nutit A.S. i Fedha sp. z o.o.
  ** pośrednio poprzez Trade Bridge Czechy A.S.  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  56
  20. WSKAZANI E STANU POSIADANIA AKCJI EM ITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
  I NADZORUJĄCE EMITENTA ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W TYM ZAKRESIE
  Zarząd
  Liczba akcji na dzień 5 września 2017 r. (dzień publikacji raportu za I półrocze 2017 roku)
  Nabycie akcji Zbycie akcji
  Liczba akcj i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania
  Edward Laufer - - - -
  Dariusz Pawlukowicz - - - -
  Rada nadzorcza
  Liczba akcji na dzień 5 września 2017 r. (dzień publikacji raportu za I półrocze 2017 roku)
  Nabycie akcji Zbycie akcji
  Liczba akcji na dzień publikacji niniejszego sprawozdania
  Grzegorz Dzik* 47 282 813 - - 47 282 813
  Hózef Biegaj** 12 963 692 ; ; 12 963 692
  Bogdan Dzik ; ; ; ;
  Marek Pasztetnik ; ; ; ;
  Marek Kowalski ; ; ; ;
  Jakub Dzik ; ; ; ;
  * pośrednio poprzez Nutit A.S. i Fedha sp. z o.o.
  ** pośrednio poprzez Trade Bridge Czechy A.S.
  21. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓ B ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH VANTAGE DEVELOPMENT
  S.A. W CIĄGU TRZECH KWARTAŁ ÓW 20 17 ROKU I DO DNIA PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO
  SPRAWOZDANIA
  Zarząd
  Skład Zarządu Vantage Develo pment S.A. na dzień 30 września 201 7 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania
  przedstawia się następująco:
  Funkcja w Zarządzie Skład
  Prezes Zarządu Edward Laufer
  Członek Zarządu Dariusz Pawlukowicz  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  57
  Rada Nadzorcza
  Skład Rady Nadzorczej V antage Development S.A. na dzień 30 września 2017 roku oraz na dzień publikacji niniejszego
  sprawozdania przedstawia się następująco:
  Funkcja w Radzie Nadzorczej Skład
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Dzik
  Członkowie Rady Nadzorczej
  Hózef Biegaj
  Bogdan Dzik
  Jakub Dzik
  Marek Kowalski
  Marek Pasztetnik
  Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego skróconego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej i Zarządu
  nie uległ zmianie.
  22. WYD ARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ NIE UJĘTE W SKONSOLIDO WAN YM SPRAWOZDANIU
  FINANSOWYM ZA TRZY KWARTAŁ Y 201 7 ROKU, A MOGĄ CE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ
  NA TO SPRAWOZDANIE
  Po dniu bilansowym, tj. po 30 września 2017 roku nie odnotowano istotnych zdarzeń, które mogłyby w znaczący sposób
  wpłynąć na niniejsze sprawozd anie finansowe, natomiast odnotowano następujące inne zdarzenia:
  W dniu 16 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu V= Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę kapitału zakładowego Spółki. Kapi tał został obniżony z kwoty
  38.712 .940,74 zł do kwoty 37 .352 .833,10 zł poprzez dobrowolne umorzenie 2 .193 .722 akcji serii F o wartości nominalnej
  0,62 zł każda. Hednocześnie zarejestrowana została także zmiana Statutu Spółki w części dotyczącej kapitału za kładowego,
  która otrzymała brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.352.833,10 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta
  pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 10/100) i dzieli się na 60.246.505 (słownie: sześćdziesiąt milion ów
  dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dw a
  grosze) każda.”
  W dniu 6 listopada 2017 roku jednostka zależna od Emitenta – VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miesz kania XX
  sp. k. z siedzibą we Wrocławiu zawarła z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę przeniesienia własności
  zabudowanej nieruchomości, zlokalizowanej przy ulicy Buforowej we Wrocławiu, o łącznej powierzchni 0,7758 ha za łączną
  cenę 7,05 mln z łotych. Przyrzeczona umowa przeniesienia własności Nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem
  spełnienia się warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Warunek zawieszający został zastrzeżony na korzyś ć Kupującego. Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie
  zawarta nie wcześniej niż 2 stycznia 2019 roku i nie później niż 31 stycznia 2019 roku. Nieruchomość zostanie przeznaczona
  na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę około 1 50 lokali mieszkalnych.
  W dniu 9 listopada 2017 roku Zarząd Emitenta powziął uchwałę, wyrażającą zgodę na dokonanie przedterminowego
  wykupu 15 .000 obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł („Obligacje”) w dniu 22 grudnia 2017 roku.
  Przedter minowy wykup Obligacji nastąpi zgodnie z warunkami emisji poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby
  posiadanych Obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu
  przedterminowego wykupu w wysokoś ci 0,50% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Emisja obligacji serii L
  obejmowała 15 .000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych S.A. i są notowane w alternatywnym systemie ob rotu.  ROZSZERZONY SKONSOLI DOWANY
  RAPORT KWARTALNY 201 7
  Grupa Kapitałowa Vantage Development Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2017 do 3 0 września 2017 roku (Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)
  58
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  09-11-201 7 Edward Laufer Prezes Zarządu
  09-11-2017 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu
  PODPISY OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  09-11-2017 Beata Karaś Główny Księgow y  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vantage Development SA
ISIN:PLVTGDL00010
NIP:8960000701
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław
Telefon:+48 71 7983577
www:www.vantage-sa.pl
gpwlink:vantage-development.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VANTAGE DEVELOPMENT
2018-10-20 12-10-03
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649