Raport.

UNIMOT SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 394 151 839 446 328 236 191 632 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 924 16 701 4 455 3 813 Zysk (strata) brutto 16 652 15 657 3 921 3 574 Zysk (strata) netto 13 694 12 055 3 224 2 752 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 571 -96 142 -841 -21 948 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 085 -3 393 -1 197 -775 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 75 283 -611 17 724 -139 Przepływy pieniężne netto, razem 57 188 -100 229 13 464 -22 881 Aktywa, razem 495 054 556 972 117 131 125 898 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 309 606 468 289 73 254 105 852 Zobowiązania długoterminowe 13 119 28 381 3 104 6 415 Zobowiązania krótkoterminowe 296 487 439 908 70 150 99 437 Kapitał własny 185 448 88 683 43 877 20 046 Kapitał zakładowy 8 198 5 832 1 940 1 318 Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 5 832 0 0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)** 1,89 2,07 0,44 0,47 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)** 1,89 2,07 0,44 0,47 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 22,62 15,21 5,35 3,48 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 22,62 15,21 5,35 3,48 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro) 9 837 381,59 3 965 621,96 2 327 547,99 905 289,80

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


 • UNIMOT S.A.
  JEDNOSTKOWY
  RAPORT
  PÓŁROCZNY ZA
  2017

  28 września 2017 r.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  1
  SPIS TREŚCI
  1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ………………………………………… ……………………………………………………….…... 3
  2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU,
  OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW, SPRAWOZDANIE Z
  SYTUACJI FINANSOWEJ, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIEN IĘŻNYCH ORAZ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
  KAPITALE WŁASNYM ………………………………………………………………………………………… ………………………………………............. 4
  3. INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO …………………………………………………………………..... 10
  3.1 DANE SPÓŁKI …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..…. 10
  3.2 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT ………………………………………… ……………………………………………….………….… 10
  3.3 PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO …………………………………………………………………… 11
  3.4 SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI …………………… ……………………………………………………………… 12
  3.5 POZOSTAŁE ZYSKI/(STRATY) NETTO ………………………………………… …………………………………………………………………. 15
  3.6 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ……………………………………………………………… …………………………………………………….. 15
  3.7 WARTOŚCI NIEMATERIALNE ……………………………………………………………… ………………………………………………………. 15
  3.8 POZOSTAŁE INWESTYCJE …………………………………………………………………… ……………………………………………….……... 15
  3.9 ZAPASY ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………...... 16
  3.10 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW ORAZ POZOSTAŁE ………… ……………………………………………………………………...... 16
  3.11 POZOSTAŁE AKTYWA OBROTOWE ………………………………………………… …………………………………………………..………. 17
  3.12 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY …………………………… ………………………………………………………………..…...... 17
  3.13 KAPITAŁ WŁASNY ………………………………………………………………………………… …………………………………………………..… 17
  3.14 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORAZ KREDYTY
  W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH ………………………………………………………………………… ………………………………………...… 18
  3.15 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE …………………………………………………………… ……………………………………………..…….. 18
  3.16 REZERWY KRÓTKOTERMINOWE ………………………………………………………… …………………………………………………….… 20
  3.17 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZO STAŁE ………………………………………………………….…….. 20
  3.18 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ……………………… ……………………………………………………………..…….. 20
  3.19 NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ………………………………………..………. 21
  3.20 SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ………………………………………………………… ……………………………………………………….…. 21
  3.21 INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH,
  RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNY CH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW
  ORAZ ODWRÓCENIA TAKICH ODPISÓW …………………………………………………… …………………………………………….….. 21
  3.22 WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW …… ……………………………………………………………….…….. 21
  3.23 INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZE J I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI,
  KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPLYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ
  FINANSOWYCH ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………… 21
  3.24 INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) WYCENY W ARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW
  FINANSOWYCH ……………………………………………………………………………………………………… …………………………….…….. 21
  3.25 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKT YWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB
  WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW ……………………………………………………………… ………………………………………...... 21
  3.26 INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH ………………………………………………………………………………………………… ………………………….…....... 21  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  2
  3.27 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY …………………………………..…… 22
  3.28 ZDARZENIA PO DNIU SPRAWOZDAWCZYM NIE UJĘTE W S PRAWOZDANIU A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB
  WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA …………… ………………………………………………………….. 22
  3.29 KWOTY I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..……. 22
  3.30 INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄ Ć NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ
  I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA ……………………………………………………… ……………………………………………...… 22
  4. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EM ITENTA ……………………………………………………………..…. 22
  4.1 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FI NANSOWYCH …………………………………………..… 22
  4.2 OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE WRAZ Z WYKAZEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA ……………… ………………………………………………………….… 24
  4.3 OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CH ARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ………………………………………………… …………………………………………..…… 26
  4.4 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREAL IZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH
  PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPR EZENTOWANYCH W RAPORCIE
  PÓŁROCZNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH ……… …………………………………………………..… 27
  4.5 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I
  NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU K WARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM
  ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO,
  ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB ……………………………………………………………… ……………………………………….…….…... 27
  4.6 POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM W ŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
  ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ …………………………………………………………………. 27
  4.7 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOS TKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU
  TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYN CZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ISTOTNE I ZOSTAŁY
  ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE …………………………… ………………………………………………….….. 27
  4.8 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘ DĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO
  WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁ U ……………………………………………………………... 27
  4.9 OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKA ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU
  OBROTOWEGO ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………... 27
  5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZ ĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. 29
  6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIO NEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………30
  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  3
  1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  w tys. zł w tys. euro
  30.06.2017 Dane
  porównawcze* 30.06.2017 Dane
  porównawcze*
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
  i materiałów 1 394 151 839 446 328 236 191 632
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 924 16 701 4 455 3 813
  III. Zysk (strata) brutto 16 652 15 657 3 921 3 574
  IV. Zysk (strata) netto 13 694 12 055 3 224 2 752
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (3 571) (96 142) (841) (21 948)
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (5 085) (3 393) (1 197) (775)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej 75 283 (611) 17 724 (139)
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 57 188 (100 229) 13 464 (22 881)
  IX. Aktywa, razem 495 054 556 972 117 131 125 898
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 309 606 468 289 73 254 105 852
  XI. Zobowiązania długoterminowe 13 119 28 381 3 104 6 415
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 296 487 439 908 70 150 99 437
  XIII. Kapitał własny 185 448 88 683 43 877 20 046
  XIV. Kapitał zakładowy 8 198 5 832 1 940 1 318
  XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 5 832 - -
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)** 1,89 2,07 0,44 0,47
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwyk łą
  (w zł/euro)** 1,89 2,07 0,44 0,47
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 22,62 15,21 5,35 3,48
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
  (w zł/euro)*** 22,62 15,21 5,35 3,48
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
  jedną akcję (w zł/euro) 9 837 381,59 3 965 621,96 2 327 547,99 905 289,80
  *Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuac ji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2016 r. natomiast
  dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1
  stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
  ** na 30.06.2017 r. liczba akcji użyta do wyliczen ia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego z ysku na jedną akcję
  zwykłą wynosiła 7 254 tys. sztuk
  ** na 31.12.2016 r. liczba akcji użyta do wyliczeni a zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego z ysku na jedną akcję
  zwykłą wynosiła 5 832 tys. sztuk
  *** na 30.06.2017 r. liczba akcji użyta do wylicze nia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości k sięgowej na jedną
  akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk.
  *** na 31.12.2016 r. liczba akcji użyta do wyliczen ia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości ks ięgowej na jedną
  akcję wynosiła 5 832 tys. sztuk
  Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
  Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji f inansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez
  Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.06.2017 r . 4,2265 zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2016 r.
  4,4240 zł/euro.
  Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i st rat i innych całkowitych dochodów oraz przepływów p ieniężnych
  przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyc zną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni d zień
  kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł 4,2474 zł/euro (6 m-cy 2017 r.), 4,3805 zł/euro (6 m-cy 2016 r.).  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  4
  2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU,
  OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW, SPRAWOZDANIE Z
  SYTUACJI FINANSOWEJ, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIEN IĘŻNYCH ORAZ ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat
  w tysiącach złotych Nota 01.01.2017 - 30.06.2017 01.04.2017-
  30.06.2017* 01.01.2016-30.06.2016* 01.04.2016-
  30.06.2016*
  Przychody ze sprzedaży 1 383 606 741 319 849 398 471 405
  Zyski (straty) z instrumentów finansowych
  zabezpieczających sprzedaż 10 545 6 752 (9 952) (11 707)
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (1 350 480) (728 985) (790 802) (431 443)
  Zysk brutto ze sprzedaży 43 671 19 086 48 644 28 255
  Pozostałe przychody 990 646 472 291
  Koszty sprzedaży (38 015) (19 109) (27 864) (15 180)
  Koszty ogólnego zarządu (6 299) (3 706) (3 399) (2 024)
  Pozostałe zyski/(straty) netto 5 18 743 10 675 (918) (4 931)
  Pozostałe koszty (166) (75) (234) (146)
  Zysk na działalności operacyjnej 18 924 7 517 16 701 6 265
  Przychody finansowe 82 26 171 43
  Koszty finansowe (2 354) (1 336) (1 215) (798)
  Koszty finansowe netto (2 272) (1 310) (1 044) (755)
  Zysk przed opodatkowaniem 16 652 6 207 15 657 5 510
  Podatek dochodowy (2 958) (1 021) (3 602) (1 675)
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 13 694 5 186 12 055 3 835
  Zysk przypadający na 1 akcję (w zł) 1,89 0,71 2,07 0,66
  Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję (w zł) 1,89 0,71 2,07 0,66

  Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych docho dów
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 13 694 5 186 12 055 3 835
  Pozostałe całkowite dochody które zostaną reklasyfik.
  na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków
  Wycena instrumentów zabezpieczających
  po uwzględnieniu efektu podatkowego (3 721) (1 604) - -
  Pozostałe całkowite dochody (3 721) (1 604) - -
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 9 973 3 582 12 055 3 835
  * dane niepodlegające przeglądowi
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Robert Brzozowski Marcin Zawisza

  Osoba sporządzająca sprawozdanie Członek Zarządu

  Małgorzata Walnik Michał Parkitny
  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi,
  które stanowią integralną część skróconego śródrocz nego sprawozdania finansowego  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  5
  Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
  w tysiącach złotych Nota 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 6
  15 992 16 782 14 297
  Wartości niematerialne 7 15 312 13 981 13 896
  Pozostałe inwestycje 8 24 444 21 265 16 102
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 10 8 662 8 615 8 597
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 215 1 136 1 891
  Aktywa trwałe razem 66 625 61 779 54 783
  Aktywa obrotowe Zapasy 9 170 279 232 634 128 144
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 10 210 278 208 167 124 059
  Pozostałe inwestycje 8 11 420 5 747 1 818
  Należności z tytułu podatku dochodowego - 275 -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 35 284 47 403 32 315
  Pozostałe aktywa obrotowe 11 1 168 967 1 515
  Aktywa obrotowe razem 428 429 495 193 287 851
  AKTYWA RAZEM 495 054 556 972 342 634

  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Robert Brzozowski Marcin Zawisza

  Osoba sporządzająca sprawozdanie Członek Zarządu

  Małgorzata Walnik Michał Parkitny

  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi,
  które stanowią integralną część skróconego śródrocz nego sprawozdania finansowego  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  6
  Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy)

  w tysiącach złotych Nota 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy 13
  8 198 5 832 5 832
  Kapitał z aktualizacji instrumentów finansowych 13 - 3 721 -
  Pozostałe kapitały 13 163 112 46 430 43 193
  Wynik z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego 13 14 138 32 700 12 498
  Kapitał własny razem 185 448 88 683 61 523
  Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
  instrumentów dłużnych 14 12 988 28 250 24 382
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 131 131 98
  Pozostałe zobowiązania - - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - -
  Zobowiązania długoterminowe razem 13 119 28 381 24 480
  Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty w rachunku bieżącym
  14 134 785 204 092 146 999
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
  instrumentów dłużnych 14 1 280 12 851 3 057
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 381 381 241
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 185 1 443 472
  Rezerwy
  16 12 594 14 651 15 514
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 17 147 262 206 490 90 348
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 296 487 439 908 256 631
  Zobowiązania razem 309 606 468 289 281 111
  PASYWA RAZEM 495 054 556 972 342 634

  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Robert Brzozowski Marcin Zawisza

  Osoba sporządzająca sprawozdanie Członek Zarządu

  Małgorzata Walnik Michał Parkitny

  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi,
  które stanowią integralną część skróconego śródrocz nego sprawozdania finansowego  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  7
  Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  w tysiącach złotych Nota 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 -
  30.06.2016
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem 16 652 15 657
  Korekty (17 265) (108 197)
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 6 1 276 1 080
  Amortyzacja wartości niematerialnych 7 62 16
  Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych (2 609) (1 205)
  (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (8) (18)
  Odsetki, koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) i dywidendy netto 2 271 1 117
  Zmiana stanu należności 19 (2 291) (30 530)
  Zmiana stanu zapasów 62 355 (83 941)
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 19 (76 264) (42)
  Zmiana stanu rezerw (2 057) 5 326
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (613) (92 540)
  Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (2 958) (3 602)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 571) (96 142)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne j Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwały ch 76 277
  Odsetki otrzymane 223 61
  Inne wpływy/(wypływy) z działalności inwestycyjnej 1 276 610
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (435) (688)
  Nabycie wartości niematerialnych (662) (170)
  Nabycie jednostek zależnych (5 500) (3 020)
  Udzielone pożyczki (63) -
  Nabycie pozostałych inwestycji - (463)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne j (5 085) (3 393)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy netto z emisji 99 000 -
  Zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 35 606 9 838
  Spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych (53 245) (3 942)
  Dywidendy wypłacone - (3 967)
  Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansow ego (1 356) (1 105)
  Odsetki oraz koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) zapłacone (2 350) (1 435)
  Pozostałe wydatki finansowe - koszty emisji akcji (2 372) -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 75 283 (611)
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 66 627 (100 146)
  Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących ś rodków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (9 439) (83)
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 57 188 (100 229)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym
  na dzień 01 stycznia 12 (156 689) (14 455)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o k
  redyty w rachunku bieżącym
  na dzień 30 czerwca 12 (99 501) (114 684)

  Prezes Zarządu
  Wiceprezes Zarządu

  Robert Brzozowski Marcin Zawisza

  Osoba sporządzająca sprawozdanie Członek Zarządu

  Małgorzata Walnik Michał Parkitny
  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi,
  które stanowią integralną część skróconego śródrocz nego sprawozdania finansowego  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  8
  Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał z aktualizacji instrumentów finansowych
  Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)
  Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego
  Kapitał własny razem

  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016 5 832 - 34 092 13 511 53 435
  Całkowite dochody za rok obrotowy - - - 12 055 12 055
  - Zysk netto za okres - - - 12 055 12 055
  Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w
  kapitale własnym
  Dopłaty od i wypłaty do właścicieli - - - (3 967) (3 967)
  Dywidenda - - - (3 967) (3 967)
  Przeniesienie zysku - - 9 101 (9 101) -
  Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2016 5 832 - 43 193 12 498 61 523


  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016 5 832 - 34 092 13 511 53 435
  Całkowite dochody za rok obrotowy - - - 32 257 32 257
  - Zysk netto za okres - - - 32 257 32 257
  Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy - 3 721 - - 3 721
  Wpływ zawartych skutecznych transakcji
  zabezpieczających przepływy pieniężne - 4 594 - - 4 594
  Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu przeklasyfikowania instrumentów
  zabezpieczających - - - - -
  Podatek dochodowy odroczony - (873) - - (873)
  Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w
  kapitale własnym
  Dopłaty od i wypłaty do właścicieli - - - (3 967) (3 967)
  Dywidenda
  - - - (3 967) (3 967)
  Pozostałe - - 3 237 - 3 237
  Przeniesienie zysku - - 9 101 (9 101) -
  Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2016 5 832 3 721 46 430 32 700 88 683

  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi,
  które stanowią integralną część skróconego śródrocz nego sprawozdania finansowego  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  9

  Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (ciąg dalszy)


  w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał z aktualizacji instrumentów finansowych
  Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)
  Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego
  Kapitał własny razem

  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017
  5 832 3 721 46 430 32 700 88 683
  Całkowite dochody za rok obrotowy - - - 13 694 13 694
  - Zysk netto za okres - - - 13 694 13 694
  Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy - (3 721) - - (3 721)
  Wpływ zawartych skutecznych transakcji
  zabezpieczających przepływy pieniężne - - - - -
  Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu przeklasyfikowania instrumentów
  zabezpieczających - (4 594) - - (4 594)
  Podatek dochodowy odroczony - 873 - - 873
  Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w
  kapitale własnym
  Dopłaty od i wypłaty do właścicieli 2 366 - (166) (9 837) (7 637)
  Dywidenda - - - (9 837) (9 837)
  Emisja akcji 2 366 - (166) - 2 200
  Emisja akcji powyżej wartości nominalnej - - 94 429 - 94 429
  Pozostałe - - - - -
  Przeniesienie zysku - - 22 419 (22 419) -
  Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2017 8 198 - 163 112 14 138 185 448

  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Robert Brzozowski Marcin Zawisza

  Osoba sporządzająca sprawozdanie Członek Zarządu

  Małgorzata Walnik Michał Parkitny

  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi,
  które stanowią integralną część skróconego śródrocz nego sprawozdania finansowego  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  10
  3. INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  3.1 DANE SPÓŁKI
  Unimot Spółka Akcyjna (Emitent) z siedzibą w Zawadz kiem przy ul. Świerklańskiej 2A została wpisana w dniu 29 marca 2011
  r. do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Op olu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS: 0000382244.
  Akcje Unimot S.A. od dnia 7 marca 2017 r. notowane są na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  (GPW). Wcześniej, od 2012 roku akcje Unimot S.A. no towane były na rynku NewConnect prowadzonym przez G PW.
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sp rzedaż detaliczna i hurtowa paliw gazowych, płynnych, produktów
  ropopochodnych.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania fina nsowego, skład organów zarządczych i nadzorujących jest następujący:
  Skład Zarządu:
  Robert Brzozowski - Prezes Zarządu
  Marcin Zawisza - Wiceprezes Zarządu
  Michał Parkitny - Członek Zarządu
  W dniu 20 czerwca 2017 roku Pani Małgorzata Garncar ek złożyła rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu i kontynuuje
  pracę w Spółce na stanowisku Dyrektora Finansowego. Rada Nadzorcza Emitenta w tym samym dniu na Członk a Zarządu
  powołała Pana Michała Parkitnego.
  Skład Rady Nadzorczej:
  Adam Sikorski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Piotr Cieślak - Członek Rady Nadzorczej
  Isaac Querub - Członek Rady Nadzorczej
  Bogusław Satława - Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Prusakiewicz - Członek Rady Nadzorczej
  Ryszard Budzik - Członek Rady Nadzorczej
  Adil A. Al.-Tubayyeb - Członek Rady Nadzorczej
  Pan Adil A. Al.-Tubayyeb został powołany na Członka Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia
  Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 roku.
  3.2 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. Unimot S.A. posiadała b ezpośrednio i pośrednio udziały w następujących spó łkach zależnych:
  Nazwa jednostki zależnej Siedziba
  Zakres podstawowej
  działalności
  jednostki Posiadane
  udziały
  i prawa głosu Data uzyskania
  kontroli
  Unimot System Sp. z o.o. Polska dystrybucja paliw gazowych w
  systemie sieciowym 58,74% 20.01.2014
  Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Warszawa
  Sp. z o.o. (PPGW Sp. z o.o.) Polska dystrybucja paliw gazowych w
  systemie sieciowym 58,74% 26.03.2014
  Blue Cold Sp. z o.o. Polska
  wytwarzanie paliw
  gazowych 50,76% 29.04.2014
  Blue LNG Sp. z o.o. Polska dystrybucja paliw gazowych w
  systemie sieciowym 58,74% 4.07.2014
  tankuj24.pl Sp. z o.o. Polska
  dystrybucja paliw
  ciekłych 100,00% 16.11.2015
  EnergoGas Sp. z o.o. Polska dystrybucja energii elektrycznej i paliw
  ciekłych 100,00% 30.12.2015
  EnergoGas Sp. z o.o. S.K.A. Polska
  dystrybucja paliw
  ciekłych 100,00% 30.12.2015
  Tradea Sp. z o.o. Polska
  dystrybucja energii
  elektrycznej 100,00% 23.05.2016  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  11
  W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r. wystąpiły następujące zmiany w Grupie Kapitałowej Unimot:
  Nabycia zrealizowane w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r.
  W dniu 31 stycznia 2017 roku Unimot S.A. dokonał po dwyższenia kapitału w spółce Unimot System Sp. z o.o. obejmując
  6000 nowych udziałów po 500 zł każdy, w wyniku czeg o kapitał własny Unimot System Sp. z o.o. wzrósł o 3 mln zł. Udział
  procentowy Unimot S.A. w Unimot System Sp. z o.o. w zrósł z 51% do 58,74%.
  W dniu 15 czerwca 2017 roku Unimot S.A. dokonał pod wyższenia kapitału w spółce Tradea Sp. z o.o. obejmując 1300
  nowych udziałów po 1000 zł każdy, w wyniku czego ka pitał własny Tradea Sp. z o.o. wzrósł o 1,3 mln zł. Udział procentowy
  Unimot S.A. w Tradea z o.o. nie zmienił się i wynos i 100,00%.
  Po dacie bilansowej w dniu 26 lipca 2017 roku Unimo t S.A. dokonał podwyższenia kapitału w spółce Energogas Sp. z o.o.
  obejmując 600 nowych udziałów po 1000 zł każdy, w w yniku czego kapitał własny Energogas Sp. z o.o. wzrósł o 0,6 mln zł.
  Udział procentowy Unimot S.A. w Energogas z o.o. ni e zmienił się i wynosi 100,00%.
  Połączenia zrealizowane w okresie 01.01.2017 – 30.06.20 17 r.
  Brak połączeń w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
  Zbycia zrealizowane w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r.
  Brak zbyć w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 201 7 r.
  3.3 PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  a) Oświadczenie zgodności
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finans owe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym S tandardem
  Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finans owa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską. Niniejsze
  skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finans owe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przy rocznym
  sprawozdaniu finansowymi i powinno być analizowane łącznie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spó łki na dzień
  i za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
  Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finanso we na dzień 30 czerwca 2017 r. podlegało przeglądowi biegłego
  rewidenta.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grud nia 2016 r. i za rok obrotowy kończący się tego dnia podlegało
  badaniu przez biegłego rewidenta.
  Spółka sporządza również skrócone śródroczne skonso lidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej U nimot S.A.
  b) Zasada kontynuacji działalności
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finans owe na dzień 30 czerwca 2017 r. zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółk ę w dającej się przewidzieć przyszłości. W ocenie Zarządu Spółki na
  dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródroczn ego jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwi erdza się
  istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenia k ontynuowania działalności przez Spółkę w okresie ko lejnych 12 miesięcy.
  c) Istotne zasady rachunkowości
  Do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zastosowano zasady
  rachunkowości w zakresie niezmienionym w odniesieni u do zasad zastosowanych przy sporządzeniu rocznego
  jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 r.
  Spółka zastosowała nowe standardy i zmiany do istni ejących standardów, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.
  Zastosowane zmiany nie miały istotnego wpływu na wa rtości rozpoznawanych aktywów, zobowiązań i całkowitych
  dochodów Spółki.
  d) Istotne oszacowania i osądy
  Sporządzenie skróconego śródrocznego sprawozdania f inansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu Spół ki
  dokonania osądów, szacunków i założeń, które mają w pływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów,
  pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz zwi ązane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym
  oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjon alne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do
  wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić
  się od wartości szacowanej.
  Istotne szacunki i zasady rachunkowości, a także os zacowanie niepewności zastosowane przez Zarząd Spół ki przy
  sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego je dnostkowego sprawozdania finansowego są takie same jak te
  zastosowane podczas sporządzania jednostkowego spra wozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący się 31
  grudnia 2016 r.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  12
  3.4 SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
  Identyfikacja segmentów operacyjnych nie uległa zmianie i jest zgodna z zasadami opisanymi w jednostko wym
  sprawozdaniu finansowym na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  Sprawozdanie z zysków i strat
  w tysiącach złotych Obrót paliwami ciekłymi
  Obrót paliwami gazowymi
  Działalność pozostała Działalność nieprzypisana Razem za okres 01.01.2017 - 30.06.2017
  Przychody od odbiorców zewnętrznych
  1 378 124 6 654 9 373 - 1 394 151
  Przychody ze sprzedaży wewnętrznej - - - - -
  Przychody ogółem 1 378 124 6 654 9 373 - 1 394 151
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do
  odbiorców zewnętrznych (1 335 592) (6 438) (8 450) - (1 350 480)
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. ze
  sprzedaży wewnętrznej - - - - -
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i
  materiałów, ogółem (1 335 592) (6 438) (8 450) - (1 350 480)
  Wynik segmentu 42 532 216 923 - 43 671
  Pozostałe przychody 929 1 60 990
  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (37 754) (574) (5 986) - (44 314)
  Pozostałe zyski/straty netto 18 374 (7) 376 - 18 743
  Pozostałe koszty (148) - (18) - (166)
  Wynik na działalności operacyjnej 23 933 (364) (4 645) - 18 924
  Koszty finansowe netto (2 260) (1) (11) - (2 272)
  Podatek dochodowy - - - (2 958) (2 958)
  Zysk/strata za okres 21 673 (365) (4 656) (2 958) 13 694

  w tysiącach złotych Obrót paliwami ciekłymi
  Obrót paliwami gazowymi
  Działalność pozostała Działalność nieprzypisana Razem za okres 01.04.2017 - 30.06.2017*
  Przychody od odbiorców zewnętrznych
  739 903 3 031 5 137 - 748 071
  Przychody ze sprzedaży wewnętrznej - - - - -
  Przychody ogółem 739 903 3 031 5 137 - 748 071
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do
  odbiorców zewnętrznych (721 457) (2 941) (4 587) - (728 985)
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. ze
  sprzedaży wewnętrznej - - - - -
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i
  materiałów, ogółem (721 457) (2 941) (4 587) - (728 985)
  Wynik segmentu 18 446 90 550 - 19 086
  Pozostałe przychody 633 1 12 646
  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (18 474) (393) (3 948) - (22 815)
  Pozostałe zyski/straty netto 10 692 (3) (14) - 10 675
  Pozostałe koszty (66) - (9) - (75)
  Wynik na działalności operacyjnej 11 231 (305) (3 409) - 7 517
  Koszty finansowe netto (1 314) - 4 - (1 310)
  Podatek dochodowy - - - (1 021) (1 021)
  Zysk/strata za okres 9 917 (305) (3 405) (1 021) 5 186
  *dane niepodlegające przeglądowi  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  13
  Sprawozdanie z zysków i strat (ciąg dalszy)
  w tysiącach złotych
  Obrót
  paliwami
  ciekłymi

  Obrót
  paliwami
  gazowymi

  Działalność pozostała Działalność
  nieprzypisana Razem za okres 01.01.2016 - 30.06.2016*
  Przychody od odbiorców zewnętrznych 819 390
  11 390 8 666 - 839 446
  Przychody ze sprzedaży wewnętrznej - - - - -
  Przychody ogółem 819 390 11 390 8 666 - 839 446
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do
  odbiorców zewnętrznych (772 964) (10 848) (6 990) - (790 802)
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. ze
  sprzedaży wewnętrznej
  - - - - -
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i
  materiałów, ogółem (772 964) (10 848) (6 990) - (790 802)
  Wynik segmentu
  46 426 542 1 676 - 48 644
  Pozostałe przychody 452 3 17 - 472
  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (28 807) (447) (2 009) - (31 263)
  Pozostałe zyski/straty netto (989) 9 62 - (918)
  Pozostałe koszty (145) - (89) - (234)
  Wynik na działalności operacyjnej 16 937 107 (343) - 16 701
  Koszty finansowe netto (1 000) (1) (43) - (1 044)
  Podatek dochodowy - - - (3 602) (3 602)
  Zysk/strata za okres 15 937 106 (386) (3 602) 12 055

  w tysiącach złotych
  Obrót
  paliwami ciekłymi

  Obrót
  paliwami
  gazowymi

  Działalność pozostała Działalność
  nieprzypisana Razem za okres 01.04.2016 - 30.06.2016*
  Przychody od odbiorców zewnętrznych 450 590
  3 886 5 222 - 459 698
  Przychody ze sprzedaży wewnętrznej - - - - -
  Przychody ogółem 450 590 3 886 5 222 - 459 698
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do
  odbiorców zewnętrznych (423 808) (3 676) (3 959) - (431 443)
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. ze
  sprzedaży wewnętrznej - - - - -
  Koszt sprzedanych towarów, produktów i
  materiałów, ogółem (423 808) (3 676) (3 959) - (431 443)
  Wynik segmentu
  26 782 210 1 263 - 28 255
  Pozostałe przychody 275 2 14 - 291
  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (16 821) (213) (170) - (17 204)
  Pozostałe zyski/straty netto (4 980) (8) 57 - (4 931)
  Pozostałe koszty (68) - (78) - (146)
  Wynik na działalności operacyjnej 5 188 (9) 1 086 - 6 265
  Koszty finansowe netto (733) - (22) - (755)
  Podatek dochodowy - - (1 675) (1 675)
  Zysk/strata za okres 4 455 (9) 1 064 (1 675) 3 835
  *dane niepodlegające przeglądowi
  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  14
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej w podziale na rodzaje działalności
  w tysiącach złotych Obrót paliwami ciekłymi
  Obrót paliwami gazowymi
  Działalność pozostała Działalność nieprzypisana Razem 30.06.2017
  Aktywa segmentu 418 371 3 297 2 621 70 765 495 054
  Zobowiązania segmentu 182 515 348 1 195 125 548 309 606
  w tysiącach złotych
  Obrót
  paliwami ciekłymi

  Obrót
  paliwami
  gazowymi

  Działalność pozostała Działalność
  nieprzypisana Razem 30.06.2016*
  Aktywa segmentu 280 337 4 891 1 372 56 034 342 634
  Zobowiązania segmentu 187 728 410 874 92 099 281 111
  *dane niepodlegające przeglądowi
  Aktywa nieprzypisane 30.06.2017 30.06.2016
  w tysiącach złotych

  Inwestycje długo/krótkoterminowe
  24 503 14 668
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 215 1 891
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 35 284 32 315
  Aktywa trwałe 4 153 3 309
  Pozostałe należności (należności z tyt. podatków, należności dot. sprzedaży jedn. zależn., itp.) 4 610 3 851
  Razem 70 765 56 034
  Zobowiązania nieprzypisane 30.06.2017 30.06.2016
  w tysiącach złotych
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inny ch instrumentów dłużnych - 1 504
  Kredyt w rachunku bieżącym 8 948 24 460
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 512 339
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 185 472
  Rezerwy - 872
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 115 903 64 452
  Razem 125 548 92 099

  Obszary geograficzne
  Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowi ada lokalizacji finalnych odbiorców.
  w tysiącach złotych
  01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  Polska 1 102 289 694 678
  Czechy 77 679 34 512
  Słowacja 2 221 67 479
  Węgry - 216
  Austria 3 002 -
  Wielka Brytania 460 93
  Dania 49 -
  Niemcy 4 738 2 337
  Słowenia - 67
  Holandia 135 396 5 082
  Rumunia - 5 583
  Francja 11 196 7 092
  Bułgaria 49 854 20 597
  Litwa 7 267 1 710
  Razem 1 394 151 839 446
  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  15
  3.5 POZOSTAŁE ZYSKI/(STRATY) NETTO
  w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Zysk/(strata) netto ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałyc 8 18
  Zysk/(strata) netto z tytułu zrealizowanych różnic kursowych 12 028 (894)
  Zysk/(strata) netto z tytułu wyceny bilansowej 6 707 (42)
  Razem 18 743 (918)

  3.6 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Wartość księgowa netto na początek okresu 16 782 14 286
  - zwiększenia 553 1 350
  - zmniejszenia (67) (259)
  - amortyzacja (1 276) (1 080)
  Wartość księgowa netto na koniec okresu 15 992 14 297
  Spółka na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych zre alizowała zysk netto w wysokości: 8 tys. zł (za 6 m-cy 2017 r.)
  i 18 tys. zł (za 6 m-cy 2016 r.).
  Spółka w okresie 6 m-cy 2017 r. dokonywała głównie inwestycji w obcych środkach trwałych, zakupu środków
  transportowych, zbiorników na gaz, sprzętu komputer owego oraz wyposażenia.
  Spółka w okresie 6 m-cy 2016 r. dokonywała głównie zakupu środków transportowych, sprzętu komputeroweg o, zbiorników
  na gaz oraz wyposażenia.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. brak jest istotnego zob owiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych akty wów trwałych.
  3.7 WARTOŚCI NIEMATERIALNE w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Wartość księgowa netto na początek okresu
  13 981 13 744
  - zwiększenia 1 393 168
  - zmniejszenia - -
  - amortyzacja (62) (16)
  Wartość księgowa netto na koniec okresu
  15 312 13 896
  Spółka w okresie 6 m-cy 2017 r. dokonywała głównie zakupu licencji, oprogramowania komputerowego oraz poniosła
  koszty tworzenia aplikacji Tankuj24 na telefon komó rkowy.
  Spółka w okresie 6 m-cy 2016 r. dokonywała głównie zakupu licencji oraz oprogramowania komputerowego.
  3.8 POZOSTAŁE INWESTYCJE w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Inwestycje długoterminowe a) w jednostkach zależnych Pożyczki udzielone - 1 434
  Udziały lub akcje
  24 405 14 668
  24 405 16 102
  b) w pozostałych jednostkach Pożyczki udzielone 32 -
  Udziały lub akcje
  7 -
  39 -
  Razem 24 444 16 102
  Inwestycje krótkoterminowe a) w jednostkach zależnych Pożyczki udzielone 863 402
  863 402
  b) w pozostałych jednostkach Pożyczki udzielone 60 -
  Instrumenty pochodne
  10 497 1 416
  10 557 1 416
  Razem 11 420 1 818  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  16
  Strukturę długoterminowych inwestycji zawiera poniższa tabela:
  Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej 30.06.2017 30.06.2016
  - Unimot System Sp. z o.o. 11 167 8 167
  - Blue Cold Sp. z o.o.
  3 533 3 533
  - tankuj24.pl Sp. z o.o.
  121 121
  - EnergoGas Sp. z o.o.
  3 502 1 302
  - EnergoGas Sp. z o.o. S.K.A.
  45 45
  - Tradea Sp. z o.o.
  6 037 1 500
  Razem
  24 405 14 668

  3.9 ZAPASY
  w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Towary 170 279 128 144
  Razem
  170 279 128 144
  Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów do war tość netto możliwej do uzyskania i brak odwrócenia odpisów z tego
  tytułu.
  3.10 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW ORAZ POZOSTAŁE
  w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Należności długoterminowe Należności z tytułu zwolnienia z obowiązku złożenia
  zabezpieczenia akcyzowego 6 540 2 799
  Należności z tytułu zabezpieczenia obrotu paliwami za granicą
  - 5 051
  Należności z tytułu należytego wykonania umowy
  - 123
  Należności z tytułu wadiów
  1 504 178
  Należności z tytułu pozostałych kaucji
  618 446
  Razem
  8 662 8 597

  w tysiącach złotych 30.06.2017 30.06.2016
  Należności krótkoterminowe Należności z tytułu dostaw i usług 158 354 112 503
  Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie czeń, z
  wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego
  3 344 1 658
  Zaliczki na poczet dostaw i usług
  28 984 6 157
  Należności z tytułu zwolnienia z obowiązku złożenia
  zabezpieczenia akcyzowego
  8 481 -
  Należności z tytułu zabezpieczenia obrotu paliwami za granicą
  5 051 -
  Należności z tytułu wadiów
  136 -
  Należności z tytułu pozostałych kaucji
  5 798 3 373
  Pozostałe należności
  130 368
  Razem
  210 278 124 059
  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  17
  3.11 POZOSTAŁE AKTYWA OBROTOWE
  w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Pozostałe aktywa obrotowe Czynne rozliczenia międzyokresowe 1 168 1 515
  Razem
  1 168 1 515

  3.12 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 35 070 32 134
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych o ogranicz onej
  możliwości dysponowania
  50 42
  Środki pieniężne w kasie
  45 27
  Inne środki pieniężne
  119 112
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  35 284 32 315
  Kredyty w rachunku bieżącym (134 785) (146 999)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w
  sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (99 501) (114 684)

  3.13 KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał zakładowy 30.06.2017 30.06.2016

  Zarejestrowana liczba akcji 8 197 818 5 831 797
  Nominalna wartość 1 akcji 1 PLN 1 PLN
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. kapitał zakładowy Spółk i składał się z 7 497 818 szt. akcji zwykłych i 700 000 szt. akcji
  uprzywilejowanych (30.06.2016 r.: 5 131 797 szt. a kcji zwykłych i 700 000 szt. akcji uprzywilejowanych) o wartości
  nominalnej 1 złoty każda.
  Struktura własności na dzień 30 czerwca 2017 r. jes t przedstawiona w poniższej tabeli:
  Akcjonariusz Liczba akcji
  Udział w kapitale % Liczba głosów Udział w głosach %
  Unimot Express Sp. z o.o. 3 454 120 42,13%
  3 804 120 42,75%
  Zemadon Limited 1 572 411 19,18%
  1 922 411 21,61%
  Pozostali 3 171 287 38,68%
  3 171 287 35,64%
  Razem 8 197 818 100,00% 8 897 818 100,00%
  Zysk/strata przypadająca na jedną akcję
  Podstawowy zysk/strata przypadająca na akcję
  Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na akcję na dzień 30.06.2017 r. dokonana została w oparciu o zysk netto
  przypadający na akcjonariuszy zwykłych Spółki w kw ocie 13 694 tys. zł (30.06.2016 r.: zysk netto 12 055 tys. zł) oraz średnią
  ważoną liczbę akcji zwykłych na dzień sporządz enia jednostkowego sprawozdania finansowego w liczb ie 7 254 tys. szt.
  (30.06.2016 r.: 5 832 tys. szt).
  Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia roz wodnionych wyników na akcję na dzień 30.06.2017 r. wynosi 7 254 tys.
  szt. (30.06.2016 r.: 5 832 tys. szt.).  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  18
  3.14 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORAZ KREDYTY
  W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH
  w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016

  Zobowiązania długoterminowe Pożyczka od Unimot Express Sp. z o.o. - 3 512
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  5 217 3 607
  Pożyczka od U.C. Energy Ltd
  7 771 17 263
  Razem 12 988 24 382
  Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 280 3 057
  Razem 1 280 3 057
  Kredyt w rachunku bieżącym
  134 785 146 999
  Razem 136 065 150 056

  Analiza umów kredytowych i pożyczek na 30.06.2017 r.
  Nazwa firmy
  finansującej Część
  długoter- minowa Część
  krótkoter- minowa Rodzaj
  zobowiązania Data
  udzielenia Termin
  spłaty Zabezpieczenia
  Bank Millenium S.A. - 8 948 kredyt w
  rachunku
  bieżącym 2012-09-20 2018-04-21
  hipoteka łączna na nieruchomościach wraz
  z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  poręczenie udzielone przez Unimot Express
  Sp. z o.o., cesja wierzytelności
  mBank S.A. - 43 305 kredyt w
  rachunku
  bieżącym 2012-10-01 2017-10-30
  hipoteka łączna na nieruchomości, weksel
  in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja
  wierzytelności, cesja praw z polisy
  ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na
  oleju napędowym
  ING Bank Śląski - 82 532 kredyt w
  rachunku
  bieżącym 2016-03-03 2018-08-07
  zastaw rejestrowy na zapasach,
  pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  oraz innych rachunków, cesja
  wierzytelności, cesja praw z polisy
  ubezpieczeniowej
  U.C.Energy Ltd 7 771 - pożyczka 2015-03-01 2018-05-22 weksel in blanco
  Razem 7 771 134 785
  Marża od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek ora
  z innych instrumentów dłużnych zależy od zmiennej stopy
  procentowej, do której się odnosi. Analiza przedzia łowa marży jest zaprezentowana poniżej:
  - WIBOR 1M – marża w przedziale 0,7% - 2%,
  - LIBOR 1M – marża w przedziale 1,15% - 1,35%,
  - EURIBOR 1M – marża w przedziale 1,30% - 1,35%.
  Nie występuje sytuacja niespłacenia lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki.
  3.15 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
  Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostk ę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lu b udzieleniu
  gwarancji:
  Gwarancje
  1. Unimot S.A. posiada gwarancję płatności nr 86200 -02-0211885 wystawioną przez Bank Millennium S.A. na kwotę
  194,9 tys. zł, której beneficjentem jest Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.
  2. Unimot S.A. posiada gwarancję płatności nr 8620 0-02-0210010 wystawioną przez Bank Millennium S.A. na kwotę
  2,218 mln zł, której beneficjentem jest Operator Logistycznych Paliw Płynnych Sp. z o.o.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  19
  3. Unimot S.A. posiada gwarancję płatności nr 86200-02-0211867 wystawioną przez Bank Millennium S.A. na kwotę 1,71
  mln zł, której beneficjentem jest Operator Logist ycznych Paliw Płynnych Sp. z o.o.
  4. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr 86200- 02-0222267 wystawioną przez Bank Millenium S.A. na kwotę 10
  mln zł, której beneficjentem jest Prezes Urzędu Reg ulacji Energetyki.
  5. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/ 0072305 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 2
  mln eur, której beneficjentem jest Total Finance Gl obal Services SA
  6. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/ 0072999 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę
  2,2 mln eur, której beneficjentem jest BP Europa SE .
  7. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/ 0073059 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę
  300 tys. eur., której beneficjentem jest BP Europa SE.
  8. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/ 0063176 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę
  10 mln zł, której beneficjentem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Opolskiego Urzędu S karbowego.
  9. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/ 0071220 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę
  10 mln zł., której beneficjentem jest Naczelnik Urz ędu Celnego w Opolu.
  10. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr 23015 KOT14 wystawioną przez mBank S.A. na kwotę 10 mln z ł, której
  beneficjentem jest Prezes Urzędu Regulacji Energety ki.
  11. Unimot S.A. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 280000114899 wystawioną przez Sopockie Towarzyst wo
  Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 9 mln zł, któ rej beneficjentem jest Naczelnik US w Pruszkowie.
  12. Unimot S.A. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 28000013140 wystawioną przez Sopockie Towarzystw o
  Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 188,8 tys. zł , której beneficjentem są Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
  13. Unimot S.A. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 280000130156 wystawioną przez Sopockie Towarzyst wo
  Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 181,9 tys. zł , której beneficjentem są Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
  14. Unimot S.A. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 280000132141 wystawioną przez Sopockie Towarzyst wo
  Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 320,1 tys. zł , której beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Komuni kacji Miejskiej
  Sp. z o.o.
  Udzielone poręczenia
  1. Unimot S.A. posiada poręczenie wystawione przez Unimot Express Sp. z o.o. dla Millennium Bank S.A. za umowę
  o linię wieloproduktową na kwotę 11,32 mln zł.
  2. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Raiffaisen B ank S.A. z tytułu limitu wierzytelności dla PZL Sędziszów S.A. na
  kwotę 1,30 mln zł.
  3. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Banku Spółd zielczego w Płońsku za kredyt inwestycyjny dla Unimot System Sp.
  z o.o. na kwotę 3,30 mln zł.
  4. Unimot S.A. wraz z Unimot Express Sp. z o.o. wy stawił poręczenie dla Coface, do Umowy faktoringu pełnego za PZL
  Sędziszów S.A. na kwotę 3 mln zł.
  5. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Orzesko-Knu rowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy
  o kredyt inwestycyjny za Blue LNG sp. z o.o. na kwo tę 1,37 mln zł.
  6. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Orzesko-Knu rowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy
  o kredyt obrotowy za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 3 33,50 tys. zł.
  Udzielone poręczenia wekslowe
  1. Unimot S.A. wraz z Blue Line Engineering SA por ęczył weksel dla Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie
  z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Polskie Prz edsiębiorstwo Gazownicze Sp. z o.o. na kwotę 1,85 mln zł.
  2. Unimot S.A. poręczył weksel dla Banku Gospodarst wa Krajowego z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny, kredyt
  obrotowy w odnawialnej linii kredytowej za Unimot S ystem Sp. z o.o. do łącznej kwoty 7 mln zł.
  3. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dl a Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w K nurowie
  z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Blue LNG sp . z o.o. na kwotę 1,37 mln zł.
  4. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dl a Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w K nurowie
  z tytułu umowy o kredyt odnawialny za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 333,5 tys. zł.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  20
  5. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dla Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu umowy leasingowych za
  Energogas Sp. z o.o. na kwotę 600,9 tys. zł.
  6. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dl a Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu umowy leasingowych za
  Unimot System Sp. z o.o. na kwotę 40,7 tys. zł.
  Brak istotnych zmian zobowiązań warunkowych od czas u zakończenia ostatniego roku obrotowego.
  Brak jest udzielonych poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonych gwarancji łącznie jednemu podmioto wi lub jednostce
  zależnej od tego podmiotu o łącznej wartości przekr aczającej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
  3.16 REZERWY KRÓTKOTERMINOWE w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Bilans otwarcia na 1 stycznia 14 651 10 188
  Rezerwy utworzone w okresie
  5 593 5 510
  Rezerwy wykorzystane w okresie
  (7 601) -
  Rezerwy rozwiązane w okresie
  (49) (184)
  Bilans zamknięcia na 30 czerwca
  12 594 15 514
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. na wartość rezerw skład ają się rezerwy z tytułu zapasów obowiązkowych w wy sokości 12 032
  tys. zł, koncesji 554 tys. zł oraz efektywności ene rgetycznej 8 tys. zł.
  Na dzień 30 czerwca 2016 r. na wartość rezerw skład ają się rezerwy z tytułu zapasów obowiązkowych w wy sokości 12 481
  tys. zł, NCW 2 161 tys. zł, wynagrodzeń 586 tys. zł , koncesji 256 tys. zł oraz efektywności energetyc znej 30 tys. zł.
  3.17 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZO STAŁE
  w tysiącach złotych
  30.06.2017 30.06.2016
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17 593 18 167
  Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń, z wyją tkiem
  zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
  103 884 62 284
  Zaliczki na zakup dóbr i usług
  14 574 9 036
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
  555 453
  Rozliczenia międzyokresowe
  514 97
  Zobowiązania z tytułu factoringu
  - 285
  Zobowiązania z tytułu dywidendy 9 800 -
  Pozostałe zobowiązania 342 26
  Razem
  147 262 90 348

  3.18 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  w tysiącach złotych
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  01.04.2016 -
  30.06.2016
  Przychody ze sprzedaży usług 237 109 192 110
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 495 1 080 2 058 1 101
  Zakup usług 398 221 276 171
  Zakup towarów i materiałów 89 66 719 300
  Przychody finansowe 26 11 41 21
  Koszty finansowe 21 - 72 36
  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  21
  w tysiącach złotych 30.06.2017 30.06.2016
  Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe 1 927 2 080
  Należności długoterminowe z tytułu pożyczek
  - 1 434
  Należności krótkoterminowe z tytułu pożyczek
  863 402
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usłu g oraz
  pozostałe
  106 201
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek
  - 3 512

  3.19 NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tysiącach złotych
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania z
  sytuacji finansowej (3 163) (30 528)
  Zmiana stanu należności z tytułu instrumentów
  zabezpieczających 872 (2)
  Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów
  pieniężnych (2 291) (30 530)
  Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z
  sytuacji finansowej (67 646) 227
  Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 21 26
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu udziałów 1 193 (295)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu aportu wypłaty dyw idendy (9 837) -
  Zmiana stanu zobowiązań odsetkowych 5 -
  Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów
  pieniężnych (76 264) (42)
  3.20 SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
  Działalność Emitenta nie charakteryzuje się istotną sezonowością.
  3.21 INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH,
  RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNY CH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ
  ODWRÓCENIA TAKICH ODPISÓW
  Brak takich odpisów.
  3.22 WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
  Brak takich korekt.
  3.23 INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZE J I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE
  MAJĄ ISTOTNY WPLYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINAN SOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
  Brak takich informacji.
  3.24 INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) WYCENY W ARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Brak takich informacji.
  3.25 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKT YWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB
  WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW
  Brak takich informacji.
  3.26 INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH
  Brak takich informacji.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  22
  3.27 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY
  W dniu 20 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromad zenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o wypłacie
  dywidendy w wysokości 9.837 tys. zł. Wartość dywide ndy przypadająca na jedną akcję wyniosła 1,20 zł. Liczba akcji objętych
  dywidendą 8 197 818 sztuk. Dywidenda została wypłac ona akcjonariuszom 20 lipca 2017 roku.
  3.28 ZDARZENIA PO DNIU SPRAWOZDAWCZYM NIE UJĘTE W S PRAWOZDANIU A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB
  WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
  Brak zdarzeń po dniu bilansowym wymagających ujawni enia.
  3.29 KWOTY I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, Z OBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ
  Brak takich pozycji.
  3.30 INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄ Ć NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ
  I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA.
  Brak tego typu informacji wymagających ujawnienia.
  4. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EM ITENTA
  4.1 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FI NANSOWYCH
  W I półroczu 2017 r. UNIMOT S.A. osiągnął wzrost pr zychodów ze sprzedaży w porównaniu do I półrocza 20 16 roku. Zysk
  netto za I półrocze 2017 roku wyniósł 13,7 mln zł w porównaniu do 12,1 mln zł za I półrocze 2016 roku.
  W I półroczu 2017 r. Spółka kontynuowała działalnoś ć w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego a także działalność
  polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystk ich dotychczasowych liniach biznesowych oraz handlu biopaliwami
  i bioolejami. W omawianym okresie I półrocza 2017 r . Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 394,2 mln zł
  w porównaniu do 839,4 mln zł przychodów w I półrocz u 2016 r.
  W I półroczu 2017 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Spółka osiągnęła wysoką dynamikę
  wzrostu przychodów ze sprzedaży - wzrost o 65 %, na tomiast zysk netto wzrósł o 14 %. Tak wysoka dynamika przychodów
  nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hur towej sprzedaży oleju napędowego i wzrostowi sprzedaży biopaliw.
  W zakresie najważniejszej grupy towarów – oleju nap ędowego szacunkowa wielkość krajowej konsumpcji w I półroczu 2017
  roku wyniosła 9 235 tys. m3, tj. wzrosła w porównan iu do I półrocza 2016 roku o 19 % (na podstawie rap ortu POPHiN
  „Konsumpcja paliw ciekłych po I półroczu 2017 roku” ). W tych samych okresach dynamika sprzedaży oleju napędowego
  dwóch największych koncernów paliwowych w Polsce wy niosła odpowiednio 8,5 % oraz 8,6 % (na podstawie raportów za I
  półrocze 2017 roku). Dynamika sprzedaży oleju napędowego przez Unimot w I pó łroczu 2017 roku wyniosła 44,5 %
  (w porównaniu do I półrocza 2016 roku). Oznacza to, że w segmencie oleju napędowego Unimot rośnie szybciej niż rynek
  i szybciej niż konkurencja.
  W I półroczu 2017 roku udział Unimot w sprzedaży ol eju napędowego w Polsce wyniósł 3,1 % w porównaniu do 2,6 %
  w I półroczu 2016 roku. Udział Unimot w imporcie ol eju napędowego do Polski wyniósł natomiast odpowied nio: w I
  półroczu 2017 roku – 8,3 % w porównaniu do 11,3 % w I półroczu 2016 roku.
  W maju 2017 roku Unimot rozpoczął sprzedaż oleju na pędowego i benzyn z bazy paliwowej w Schwedt (Niemc y).
  W pierwszy półroczu 2017 roku wolumeny sprzedaży ol eju napędowego systematycznie rosły.
  Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Emitenta
  tys. zł
  EBIT, EBITDA I półrocze 2017 I półrocze 2016
  EBIT * 18 924 16 701
  AMORTYZACJA 1 338 1 096
  EBITDA ** 20 262 17 797
  * wskaźnik EBIT --> definiowany jako zysk przed odliczeniem odsetek i p odatków (ang. Earning Before Interest and Taxes)
  **wskaźnik EBITDA --> definiowany jako zysk przed odliczeniem odsetek, po datków, deprecjacją i amortyzacją (ang. Earning Before
  Interest, Taxes, Depreciation and Amortyzation)
  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  23
  W I półroczu 2017 roku Spółka wypracowała wartość EBIT w wysokości 18,9 mln zł, co stanowi wzrost o 13 % w porównaniu
  do I półrocza 2016 roku. Natomiast w zakresie EBITD A w I półroczu 2017 roku Spółka wypracowała 20,3 ml n zł, co stanowi
  wzrost o 14 % w porównaniu do I półrocza 2016 roku.
  MARŻE I półrocze 2017 I półrocze 2016
  STOPA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 3,1% 5,8%
  EBIT 1,4% 2,0%
  EBITDA 1,5% 2,1%
  RENTOWNOŚĆ BRUTTO 1,2% 1,9%
  RENTOWNOŚĆ NETTO 1,0% 1,4%
  Spadek marż wynikał głównie z ogólnego obniżenia się poziomu marż na rynku hurtowym oleju napędowego w II kwartale
  2017 roku.
  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 30 czerwca 2017 30 czerwca 2016
  Wskaźnik płynności bieżącej 1,45 1,12
  Wskaźnik płynności szybkiej 0,87 0,62
  Wskaźnik płynności gotówką 0,12 0,13
  Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec I półrocza 2017 r. pozostają na bezpiecznych poziomach. Posia dane doświadczenie
  w zakresie zabezpieczania należności, systematyczna polityka kontroli limitów kupieckich oraz długofalowa współpraca z
  instytucjami finansującymi, pozwalają utrzymywać ws kaźniki płynności na odpowiednich poziomach pomimo wysokiego
  wzrostu sprzedaży w I półroczu 2017 roku.
  WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I półrocze 2017 I półrocze 2016
  Rotacji należności handlowych (dni) 14 13
  Rotacji zobowiązań handlowych (dni) 10 10
  Rotacji zapasów (dni) 11 14
  Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań pozostają na podobnym poziomie w porównaniu do I półrocza 20 16 roku co
  w warunkach istotnego zwiększenia poziomu sprzedaży (głównie ON i sprzedaży biopaliw) należy ocenić pozytywnie.
  Wskaźnik rotacji zapasów spadł z 14 dni na koniec I półrocza 2016 r. do 11 dni na koniec I półrocza 2017 r. Wskaźnik rotacji
  zapasów skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego wynosi tylko 4 dni.
  Cykl środków pieniężnych = cykl od gotówki do gotów ki
  Cash to Cash = cykl zapasów + cykl należności – cyk l zobowiązań
  Cash to Cash = 11 dni + 14 dni – 10 dni = 15 dni
  Skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego cykl śro dków pieniężnych wynosi tylko 8 dni.
  WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I półrocze 2017 I półrocze 2016
  ROE 7,4% 19,6%
  ROA 2,8% 3,5%
  Spadek rentowności kapitałów własnych Emitenta w I półroczu 2017 roku do poziomu 7,4 % i rentowności a ktywów do
  poziomu 2,8 % wynika ze znacznego zwiększenia sumy kapitałów własnych na skutek publicznej emisji akcji w I kw 2017
  roku i w konsekwencji zwiększenia sumy aktywów.
  WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 30 czerwca 2017 30 czerwca 2016
  Wskaźnik zadłużenia ogółem 62,5% 82,0%
  Wskaźnik pokrycia aktywów 37,5% 18,0%
  Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 278,3% 112,3%
  Spadek wskaźnika zadłużenia ogółem oraz wzrost pokr ycia aktywów wynika z pozyskania środków w kwocie 9 6,6 mln zł
  (netto) z publicznej emisji akcji w I kw 2017 r. mi mo zaciągnięcia przez Emitenta kredytu na sfinansow anie zakupu zapasu
  obowiązkowego (wysokość kredytu na zakup zapasu obo wiązkowego na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła 95,1 mln zł).
  Kapitał ze zrealizowanej publicznej emisji akcji zw iększył także wskaźnik pokrycia majątku trwałego ka pitałem własnym.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  24
  4.2. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENT A W OMAWIANYM OKRESIE WRAZ Z WYKAZEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA
   W dniach 10-21 lutego 2017 roku Emitent przeprowadz ił publiczną ofertę 2,2 mln nowych akcji po cenie emisyjnej 45
  zł oferując je inwestorom instytucjonalnym oraz ind ywidualnym (20 % oferty). Oferta cieszyła się dużym
  zainteresowaniem inwestorów i zakończyła się sukces em, w jej wyniku Emitent pozyskał środki w wysokości 99 mln zł
  (96,6 mln zł netto). Zgodnie z prospektem emisyjnym , pozyskane środki Emitent przeznaczył na zwiększenie kapitału
  obrotowego wykorzystywanego w obrocie paliwami, roz wój w Polsce franszyzy sieci stacji paliw AVIA, a także
  stworzenie aplikacji tankuj24 do sprzedaży paliw on -line.
   W dniu 2 lutego 2017 r. Emitent podpisał list inten cyjny z ALPIQ A.G. z siedzibą w Szwajcarii. W liście intencyjnym
  Strony ustaliły warunki oraz harmonogram działań zm ierzających do podpisania umowy o współpracy w zakr esie
  wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów
  sprzedaży oraz innowacyjnego kanału e-commerce. Str ony nie wykluczały inwestycji kapitałowej ALPIQ A.G. w spółkę
  zależną Emitenta należącą do Grupy Kapitałowej UNIM OT lub też utworzenia wspólnej spółki celowej przeznaczonej
  do realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Strony pr zyznały sobie wzajemnie wyłączność na prowadzenie n egocjacji
  dotyczących przedmiotu umowy przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania listu intencyjnego. ALPIQ A.G. jest częścią
  grupy ALPIQ GROUP, która jest wiodącym dostawcą ene rgii elektrycznej i usług powiązanych na terenie całej Europy,
  jej działalność koncentruje się na produkcji, obroc ie i sprzedaży energii elektrycznej. W dniu 28 lipca 2017 r. po
  upływie przewidzianego w liście intencyjnym okresu wyłączności na negocjacje, w wyniku przeprowadzenia przez
  Zarząd Emitenta szczegółowych analiz rynkowych i bi znesowych potencjalnego wspólnego projektu w zakres ie
  rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, zdecydował o skoncentrowaniu się na samo dzielnym
  rozwijaniu tej działalności w ramach spółek z własn ej grupy kapitałowej: Energogas sp. z o.o. i Tradea sp. z o.o.
   W dniu 16 marca 2017 roku decyzją Prezesa URE, Emit ent zaktualizował posiadaną koncesję na obrót paliwami
  ciekłymi z zagranicą. Aktualizacja koncesji na obró t paliwami ciekłymi rozszerza zakres produktowy o benzyny oraz
  lekkie oleje opałowe, co wraz z pozostałymi paliwam i ujętymi w koncesji tj. olejem napędowym i opałowy m,
  biopaliwami i gazem płynnym pozwoli na wykorzystani e szerszej palety produktowej paliw i umocnienie stosunków
  handlowych z obecnymi podmiotami zagranicznymi, a t akże pozyskanie nowych, zagranicznych parterów
  biznesowych. Warunkiem uzyskania aktualizacji konce sji, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 22 lipca 2016 r.
  o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, było spełnienie wymagań związanych z wejściem
  w życie tzw. pakietu paliwowego i energetycznego (w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów
  podlegających koncesjonowaniu). Zaktualizowana konc esja obowiązuje do 31 stycznia 2019 r.
   W dniu 7 marca 2017 roku prawa do akcji UNIMOT seri i J wyemitowane podczas oferty publicznej zadebiutowały na
  rynku regulowanym GPW. Do obrotu trafiło 2,2 mln PD A UNIMOT. Równocześnie do obrotu na rynku regulowan ym
  GPW trafiły akcje UNIMOT dotychczas notowane na ryn ku NewConnect.
   W dniu 14 marca 2017 roku Emitent uruchomił dla swo ich klientów nowy system elektronicznego zamawiania
  produktów paliwowych o nazwie e-Zamówienia. Nowe ro związanie umożliwia składanie elektronicznych zamówień na
  zakup oleju napędowego oraz integruje system zamówi eń z operatorami baz paliwowych. Nowa aplikacja ułatwia
  zarządzanie odbiorami zamówionych paliw przez Klien tów i wpisuje się w strategię rozwoju grupy UNIMOT, która
  zakłada większe zaangażowanie nowoczesnych technolo gii w sprzedaży paliw. Nowe rozwiązanie umożliwi
  przyspieszenie procesu obsługi zamówienia dzięki el ektronicznej wymianie danych, śledzenie statusu rea lizacji
  złożonego zamówienia oraz przeglądanie historii zło żonych przez klientów zamówień.
   W dniu 15 marca 2017 roku Emitent otrzymał zaszczyt ne wyróżnienie dla „Najlepszej Spółki na rynku NewConnect”
  podczas gali „Byki i Niedźwiedzie”, organizowanej p rzez Gazetę Giełdy Parkiet. Nagrody trafiły do osób i instytucji,
  które najlepiej zapisały się na kartach historii ry nku kapitałowego w 2016 r. „Byki i Niedźwiedzie” to najstarsze
  i najważniejsze nagrody przyznawane corocznie najle pszym spółkom giełdowym oraz instytucjom i organiza torom
  rynku kapitałowego przez Gazetę Giełdy Parkiet.
   W dniu 20 czerwca 2017 roku Emitent poinformował o zakończeniu subskrypcji Warrantów serii E i Akcji serii K
  Emitenta, stanowiących częściową zapłatę za nabywan e przez Emitenta udziały w Tradea Sp. z o.o. Podpisane zostało
  porozumienie o umownym potrąceniu wzajemnych należn ości. Zapłata ceny emisyjnej Akcji serii K w łącznej kwocie
  3 237 409,50 zł nastąpiła poprzez umowne potrącenie wierzytelności Unimot S.A. w stosunku do inwestora, pana
  Marcina Kapkowskiego, z tytułu ceny emisyjnej Akcji serii K z wierzytelnością pana Marcina Kapkowskiego o zapłatę
  drugiej raty ceny sprzedaży udziałów Tradea sp. z o .o. w kwocie 3 237 409,32 zł, wskutek czego wierzyt elności
  umorzyły się. Subskrypcją objętych zostało łącznie 166.021 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E , z których  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  25
  każdy uprawniał do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii K Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
  Podpisana została również umowa o ograniczeniu rozp orządzania nabytymi Akcjami serii K przez pana Marcina
  Kapkowskiego. Przedmiotem umowy jest 75% objętych a kcji tj. 124.516 szt. Akcji serii K. Umowa ogranicza
  zbywalność Akcji serii K przez okres pełnych 12 mie sięcy t. j. do dnia30 czerwca 2018 r. Powyższe akcje będą
  zdeponowane w Domu Maklerskim Banki Ochrony Środowi ska S.A. wraz z dyspozycją ich blokady. Zgodnie z Uchwałą
  Zarządu KDPW nr 532/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w dniu 7 września 2017 r. w KDPW nastąpiła rejestra cja 166 021
  akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o warto ści nominalnej 1,00 zł każda, które oznaczono kodem
  „PLUNMOT00013”. W dniu 7 września akcje serii K zos tały dopuszczone do
  obrotu na GPW.
   Uruchomienie aplikacji Tankuj24 – realizacja celu emisyjn ego
  W dniu 17 maja 2017 roku UNIMOT uruchomił aplikację Tankuj24 do zakupu
  paliwa on-line. Tym samym zgodnie z podjętym zobowi ązaniem Emitent
  zrealizował jeden z celów emisji akcji Spółki w 201 7 r.
  Aplikacja umożliwia polskim kierowcom zakup paliwa w cenach bardziej
  korzystnych niż na tradycyjnych stacjach paliw. Opr ócz niższej ceny za każdy
  litr paliwa aplikacja umożliwia porównywanie cen na stacjach paliw,
  wygodną płatność mobilną poprzez znanego operatora firmę PayU, a także
  jedną zbiorczą fakturę za wszystkie zakupy w miesią cu. To udogodnienie
  zarówno dla firm, jak i indywidualnych kierowców, p onieważ gwarantuje
  lepszą kontrolę kosztów paliwa.
  Od momentu startu aplikacja jest dostępna do pobran ia na smartfony
  i tablety w marketach z aplikacjami Google Play i A ppStore. Po tygodniu
  obecności na rynku znalazła się ona w Top 10 najczę ściej pobieranych
  aplikacji zakupowych w polskim Google Play. Zainter esowanie aplikacją
  potwierdza zmieniające się trendy zakupowe Polaków, którzy swoich
  zakupów coraz częściej dokonują mobilnie. Aplikacja została
  zaprezentowana podczas XXIV Międzynarodowych Targów Stacja Paliw,
  które odbywały się w maju w Warszawie w hali EXPO XXI i otrzymała tam nagrodę publiczności międzynarodowych
  targów za innowacyjność i nowatorskie podejście do sprzedaży paliwa.
  Aplikacja współpracuje ze stacjami paliw w kilkunas tu miastach Polski, m.in.: Krakowie, Szczecinie, Trójmieście,
  Częstochowie i Gorzowie Wielkopolskim. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zakup paliwa przez aplikację można dokonać
  w 69 stacjach. UNIMOT planuje pokrycie projektem kl uczowych regionów Polski do końca roku.
   Budowa sieci stacji AVIA – cel emisyjny
  Pod koniec roku 2016 UNIMOT S.A. oraz AVIA
  International podpisały umowę dotyczącą budowy siec i
  stacji paliw pod marką AVIA. Dzięki umowie UNIMOT
  zyskał prawo do posługiwania się znakiem towarowym
  AVIA i rozpoczął prace zmierzające do zrzeszania
  niezależnych stacji paliwowych pod jedną marką. Uni mot
  S.A. – największy z niezależnych importerów paliw w
  Polsce i AVIA - międzynarodowe stowarzyszenie
  skupiające podmioty ceniące swoją niezależność - to
  połączenie dające gwarancję dynamicznego działania i prostego, niekorporacyjnego patrzenia na biznes stacji paliw.
  AVIA rozpoczęła swoją działalność w Szwajcarii w 19 27 roku, a od 1960 działa jako AVIA International. Dziś to ponad
  90 firm z całej Europy, które pozostając prawnie i ekonomicznie niezależne budują swoją pozycję pod ws pólną marką,
  która stała się gwarantem jakości obsługi. Parasol marki ułatwia budowę wiarygodnej oferty i czyni ze stowarzyszenia
  jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Europie . AVIA obecna jest w 14 krajach. To ponad 3000 stacji paliw w
  całej Europie i obroty członków na poziomie 20 mld Euro rocznie. Marka AVIA jest popularna w takich krajach jak:
  Niemcy (ok. 840 stacji), Francja (ok. 710 stacji), Szwajcaria (ok. 600 stacji), Holandia (ok. 310 stac ji), Hiszpania (ok. 140
  stacji). W naszej części Europy AVIA obecna jest na Węgrzech (ponad 80 stacji) i w Serbii (ok. 50 stacji).  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  26
  W wyniku publicznej emisji akcji serii J UNIMOT uzyskał od inwestorów kwotę 96,6 mln zł (netto), z czego 23 mln zł
  zamierza przeznaczyć na budowę sieci stacji paliw A VIA na podstawie umów franczyzowych typu master fra nchising.
  Nowy kanał dystrybucji umożliwi dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliwa – klienta detalicznego. Obecnie
  UNIMOT prowadzi prace przygotowawcze w kilkunastu l okalizacjach na terenie całej Polski.
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku otwarte zostały 3 sta cje pod marką AVIA w następujących lokalizacjach: Łomża (woj.
  podlaskie), Józefów (woj. mazowieckie), Turek (woj. wielkopolskie). UNIMOT prowadzi jednocześnie negoc jacje
  i rozmowy w kilkunastu innych lokalizacjach na tere nie Polski. Do końca bieżącego roku ma powstać ok. 15 stacji paliw
  pod marką AVIA a docelowo do roku 2020 UNIMOT planu je otworzyć łącznie 100 stacji AVIA.
  Zdarzenia po dacie bilansowej
   Rozwój sieci stacji AVIA
  Po dacie bilansowej otwarte zostały kolejne stacje pod marką AVIA w następujących lokalizacjach: Zawad zkie (woj.
  opolskie), Józefów k/Warszawy (woj. mazowieckie), B idziny k/Sandomierza (woj. świętokrzyskie) i Granowo
  k/Poznania (woj. wielkopolskie). Na dzień publikacj i niniejszego raportu sieć AVIA w Polsce liczy łącznie 7 stacji.
   Rozwój aplikacji Tankuj24
  Po dacie bilansowej zwiększyła się liczba stacji, n a których można dokonać zakupu paliwa za pośrednict wem aplikacji
  tankuj24. Na dzień publikacji niniejszego raportu l iczba stacji w aplikacji wynosi 85 stacji.
   W dniu 14 września 2017 roku UNIMOT otrzymał nagrod ę w 3. Edycji międzynarodowego konkursu CEE CAPITAL
  MARKETS AWARDS 2017 w kategorii „Best transition to Main Market”. Spółka została doceniona za najlepszy transfer
  z rynku New Connect na Główny Rynek GPW w 2017 roku . W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział spółki z Polski,
  Rumunii, Ukrainy, Węgier, Czech, Litwy, Estonii, Bu łgarii, Chorwacji oraz Słowenii. Wyboru dokonało mi ędzynarodowe
  jury, w którego skład wchodzili m.in. inwestorzy, b ankierzy z regionu CEE.
  4.3 OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CH ARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
   Unimot kontynuuje dalszy rozwój w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego. W maju 2017 roku uruch omiona
  została sprzedaż oleju napędowego bezpośrednio z ra finerii w Schwedt (Niemcy) co spotkało się z dużym
  zainteresowaniem klientów zlokalizowanych przy zach odniej granicy Polski. Zostały również zrealizowane pierwsze
  wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) dostawy paliw przy w ykorzystaniu bazy w Dębogórzu, jako hubu paliwowego.
  W tym okresie dział logistyki operował największą l iczbą wagonów w historii Unimotu -150 szt., realizu jąc rekordowe
  przewozy paliw. Ponadto czynnikami sprzyjającymi są m.in. wprowadzony w Polsce tzw. pakiet paliwowy i pakiet
  transportowy, wykorzystanie własnych, stabilnych źr ódeł zaopatrzenia i kompetencji w zakresie handlowy m, jak
  również umiejętności zastosowania narzędzi finansow ych i hedgingowych. W II kwartale 2017 roku obserwo wany był
  spadek marż, który wynikał głównie z ogólnego obniż enia się poziomu marż na rynku hurtowym oleju napęd owego.
  Spółka przewiduje dalszy rozwój organiczny, w oparc iu o poszczególne bazy paliw a także poprzez wykorz ystanie
  własnych platform zakupowych, w tym nowootwartych e -Zamówienia dla klientów hurtowych oraz tankuj24.pl dla
  klientów detalicznych.
   Rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży b iopaliw. W I półroczu 2017 roku Unimot z sukcesem b rał udział
  w przetargach na zakup biopaliw co przyczyniło się do zwiększenia przychodów w tym segmencie działalno ści. Unimot
  poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia finansow e oraz długoletnie doświadczenie kadry zarządzającej
  utrzymał rentowność w tym obszarze na poziomie z poprzednich okresów.
   W segmencie LPG Unimot wrócił z sukcesem na rynek z biorników grzewczych, co zaowocowało wzrostem liczby
  klientów i przychodów. Ponadto rozwijana była sprze daż hurtowa LPG, poprzez zwiększanie liczby terminali na terenie
  całej Polski co przełożyło się na poprawę rentownoś ci i wzrost sprzedanych wolumenów, w konsekwencji u macnianie
  istotnej pozycji Emitenta jako dystrybutora LPG w P olsce i czołowego miejsca wśród importerów i dostaw ców
  hurtowych.
   Unimot kontynuuje samodzielne utrzymywanie zapasu o bowiązkowego, zgodnie z Ustawą o Zapasach
  Obowiązkowych (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o za pasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
  oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na ry nku
  naftowym t.j. Dz.U. 2014 poz. 1695, z późn. zm.) w miejsce opłat (biletów) dla firm zewnętrznych. W dn iu 28 lutego
  2017 r. Spółka podpisała pakiet umów z instytucjami finansowymi oraz operatorem baz paliw, które umożl iwiają
  Emitentowi zakup i zwiększenie ilości magazynowaneg o oleju napędowego pod samodzielne utworzenie zapas u
  obowiązkowego na okres do dnia 30 czerwca 2018 r.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  27
  4.4 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ
  WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWA NYCH W RAPORCIE PÓŁROCZNYM W STOSUNKU
  DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH
  Emitent nie publikował prognoz wyników jednostkowyc h za 2017 rok.
  4.5 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
  I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W
  STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZED NIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA
  KAŻDEJ Z OSÓB
  Stan na dzień przekazania raportu za półrocze 2017 Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu (za I kw 2017)
  ilość % udział w kapitale ilość % udział w kapitale
  Zarząd Robert Brzozowski 20 630 0,2517% 20 630 0,2600% Marcin Zawisza - - - -
  Michał Parkitny - - - -
  Rada Nadzorcza Adam Sikorski - - - -
  Piotr Cieślak - - - -
  Isaac Querub - - - -
  Bogusław Satława - - - -
  Piotr Prusakiewicz - - - -
  Ryszard Budzik - - - -
  Adil A. Al.-Tubayyeb - - - -
  4.6 POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM W ŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB
  ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  Emitent ani żadna z jego jednostek zależnych nie je st stroną postępowania toczącego się przed sądem, o rganem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administ racji publicznej dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności, których
  wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
  Emitent ani żadna z jego jednostek zależnych nie je st stroną dwu lub więcej postępowań toczących się p rzed sądem,
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lu b organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań lub
  wierzytelności, których wartość stanowi łącznie co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
  Emitent nie jest stroną pozwaną w żadnym pojedynczy m lub grupie postępowań, które osobno lub łącznie mogłyby
  w sposób istotny rzutować na wyniki finansowe.
  4.7 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOS TKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI
  Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄC ZNIE SĄ ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA
  WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE
  Transakcje zawarte przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi przeprowadzo ne były na
  warunkach rynkowych.
  4.8 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘ DĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI
  W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
  W ocenie Emitenta jednym z najistotniejszych czynni ków, jaki może mieć wpływ na działalność Emitenta w kolejnym
  kwartale, jest dostępność kapitału obrotowego niezb ędnego do sfinansowania dalszego wzrostu realizowan ych obrotów.
  Wysokość kapitału obrotowego niezbędnego do sfinans owania jest uzależniona od poziomu cen paliw na rynkach (dotyczy
  szczególnie cen oleju napędowego). Istotne będzie r ównież przedłużenie posiadanych kredytów obrotowych oraz
  wygospodarowanie wolnych środków w wysokości umożli wiającej spłatę pożyczek otrzymanych przez Emitenta od
  podmiotów powiązanych, albo w optymalnym scenariusz u przedłużenie terminu zwrotu tych pożyczek.
  4.9 OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKA ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO
  Najważniejsze czynniki zagrożeń i ryzyk w perspekty wie do końca roku obrotowego:
   Poziom stóp procentowych – Emitent korzysta z zewnę trznych źródeł finansowania (głównie kredyty i pożyczki
  w złotych polskich a także w dolarach amerykańskich i euro), których koszt jest uzależniony od poziomu stóp
  procentowych. W kilku ostatnich latach nastąpił zna czący spadek rynkowych stóp procentowych, co miało pozytywny
  wpływ na koszty obsługi zadłużenia. Korzystny, nisk i poziom stóp procentowych (poniżej 2% p.a.) utrzym ywał się w I
  połowie 2017 roku. W perspektywie do końca 2017 rok u Emitent przewiduje utrzymanie tych poziomów.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  28
   Poziom kursów walutowych – Emitent prowadzi sprzeda ż na rynku krajowym i na eksport, natomiast zakupy paliw
  dokonywane są w większości na rynkach zagranicznych i rozliczane w walutach obcych. Głównymi walutami,
  w których realizowane są transakcje eksportowe są E UR i USD. W przypadku nabycia walutami rozliczeniow ymi są
  USD, EUR i PLN. Wpływ kursów walutowych na działaln ość Emitenta jest niwelowany przez stosowane przez Spółkę
  instrumenty zabezpieczające.
   Działania mające na celu ograniczenie szarej strefy . Głównym problemem branży paliwowej w Polsce jest duży udział
  szarej strefy, szczególnie odczuwalny na rynku olej u napędowego. Najczęstszym mechanizmem stosowanym p rzez
  przestępców są wyłudzenia VAT z wykorzystaniem tzw. karuzeli ze znikającymi podmiotami. Ofiarami wyłudzeń
  padają uczciwe przedsiębiorstwa i Skarb Państwa, a efektem istnienia szarej strefy jest zmniejszona sprzedaż paliw
  przez podmioty działające zgodnie z prawem. 1 sierp nia 2016 roku wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy (ustawa z dnia
  7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towar ów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2016 poz.1052) -
  pakiet szeregu zmian ustawowych celem ograniczenia szarej strefy. Przewiduje on m.in. dla wewnątrzwspólnotowego
  nabycia paliwa obowiązek zapłaty podatku VAT w mome ncie jego nabycia (a nie jak dotąd w momencie sprzedaży).
  W dniu 18 kwietnia 2017 r. wszedł w życie tzw. paki et przewozowy, nakładający obowiązek cyfrowej rejestracji
  przewozu towarów, w tym paliw płynnych. W myśl usta wy monitorowanie przewozu towarów ma umożliwić reje str
  zgłoszeń, który jest prowadzony w systemie teleinfo rmatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarb owej.
  Ustawa zakłada, że przewóz paliw płynnych ma być re jestrowany i nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów
  satelitarnych. Ustawa ma być kolejnym narzędziem wa lki z nieuczciwymi firmami i regulacją uzupełniającą tzw. pakiet
  paliwowy, który wszedł w życie w sierpniu 2016 r. W ocenie Emitenta wprowadzone zmiany ograniczyły w z naczący
  sposób szarą strefę w handlu paliwami. W perspektyw ie do końca 2017 r. Emitent zakłada utrzymanie się tej sytuacji.
   Na działalność Spółki wpływa konieczność realizacji w danym roku minimalnego udziału biokomponentów i innych
  paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych lub zu żywanych
  w innej formie na potrzeby własne, zgodnie ze współ czynnikami – Narodowym Celem Wskaźnikowym oraz
  Narodowym Współczynnikiem Redukcyjnym. Nowelizacja przepisów z 22 lipca 2016 r. wprowadziła do ustawy o
  biokomponentach i biopaliwach ciekłych obowiązek re alizacji NCW w co najmniej 50 proc. (według wartości opałowej)
  za pomocą biokomponentów zawartych w paliwach ciekł ych. Powoduje to konieczność wykonywania dodatkowych
  czynności - korzystania z infrastruktury logistyczn ej czy magazynowej w celu realizacji wymaganego ble ndowania
  (fizyczne komponowanie paliwa z biokomponentami). N ie można wykluczyć zmian w tym obszarze w kolejnych latach.
   Koszty usług transportowych związanych ze sprzedażą oleju napędowego i LPG. W kilku ostatnich latach nie ulegały
  one dużym zmianom. Hurtowy transport oleju napędowe go na terenie kraju z bazy paliw w Gdyni i z dostaw
  zagranicznych odbywa się koleją, LPG transportowane jest koleją jak i autocysternami. Emitent nie przewiduje w 2017
  roku wzrostu jednostkowych kosztów transportu. Nato miast można liczyć na obniżenie kosztów związanych ze
  zwiększonym wolumenem przewożonych paliw i coraz mo cniejszą pozycją negocjacyjną względem usługodawców.
  Koszty wynajmu zbiorników w bazach paliwowych. Kosz ty jednostkowe usług magazynowych w kilku poprzednich
  latach były na stabilnym poziomie, Emitent nie prze widuje również istotnych zmian tych kosztów w przys złości. Dalszy
  wzrost wolumenów sprzedaży paliw spowoduje jednak w zrost kosztów ogółem. Stawki podatków i opłat oraz innych
  regulacji administracyjnych dotyczących rynku paliw – ich podwyższenie może ograniczyć popyt ze strony klientów,
  a przez to wpłynąć na wzrost konkurencji i obniżeni e przychodów lub marż Emitenta.
  Zawadzkie, 28 września 2017 r.
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Robert Brzozowski Marcin Zawisza
  Osoba sporządzająca sprawozdanie Członek Zarzą du

  Małgorzata Walnik Michał Parkitny  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  29  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU UNIMOT S.A.
  Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansow e
  za 2017 rok i dane porównywalne za rok 2016 sporząd zone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi
  Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziw y, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
  Emitenta i jego wynik finansowy, jak również, że sp rawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziw y obraz
  sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
  Zawadzkie, 28 września 2017 r.
  …………………………….....……..
  Robert Brzozowski
  Prezes Zarządu Unimot S.A. …………………………….....……..
  Marcin Zawisza
  Wiceprezes Zarządu Unimot S.A. …………………………….....……..
  Michał Parkitny
  Członek Zarządu Unimot S.A.  JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2017 R.

  30


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU UNIMOT S.A.
  Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do pr zeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego, tj. Deloitte Polska Spółka z ograniczo ną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzib ą w
  Warszawie, został wybrany zgodnie z przepisami praw a, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący
  przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania f inansowego 2017 roku, spełniali warunki do wyrażenia
  bezstronnego i niezależnego raportu o przeglądzie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
  Zawadzkie, 28 września 2017 r.
  …………………………….....……..
  Robert Brzozowski
  Prezes Zarządu Unimot S.A. …………………………….....……..
  Marcin Zawisza
  Wiceprezes Zarządu Unimot S.A. …………………………….....……..
  Michał Parkitny
  Członek Zarządu Unimot S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unimot SA
ISIN:PLUNMOT00013
NIP:7561967341
EKD: 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: ul. Świerklańska 2a 47-120 Zawadzkie
Telefon:+48 77 4616548
www:www.unimot.pl
gpwlink:unimot.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-22Raport półroczny
2018-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIMOT
2017-11-27 10:41:29
Unik
Zaglądam i nie wierzę, czyżby zarząd zbierał pod rajd? Będzie dobre info w grudniu?
Ja obstawiam, że na 100%.
2017-12-12 15:53:47
Misz
Podbitka przed dalszą zwałą.
Tutaj papieru jest masa... tylko chętnych brak.
2018-01-19 11:30:09
ale_wystrzał
Ciągłe wzrost przychodów i zysków.Jest dobrze.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649