Raport.

TRANS POLONIA SA (10/2018) Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TRANS POLONIA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad i do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwała Nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadze nia
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S półka Akcyjna wybiera na
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciech a Karola Stec.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. §3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
  z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborz e Komisji Skrutacyjnej
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S półka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy
  wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu pr zeprowadzenia głosowania nad sprawami
  objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S półka Akcyjna wybiera w skład Komisji
  Skrutacyjnej Panią Iwonę Krystynę Gurzyńską. §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  2
  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał;
  4. Wybór komisji skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarząd u z działalności Trans Polonia S.A oraz jej
  Grupy Kapitałowej w 2017 r., sprawozdania finansowe go Spółki za 2017 r. oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r .;
  7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzo rczej Trans Polonia S.A. za 2017 r.;
  8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Z arządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w 2017 r.;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
  10. Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorcze j;
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za
  rok 2017
  §1
  Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym po stanawia zatwierdzić:
  1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017
  roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmując e:


  3
  a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 roku, które
  po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128.448 tys. zł;
  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dni a 1 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w k wocie 675 tys. zł ;
  c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres o d dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własn ego na koniec okresu w kwocie 91.993
  tys. zł ;

  d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od d nia 1 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu środkó w pieniężnych w ciągu roku obrotowego
  w kwocie 2.296 tys. zł ;
  e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta.
  Uchwała Nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowa nego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans
  Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.
  §1
  Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia za twierdzić:
  1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitał owej Trans Polonia sporządzone za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku,
  obejmujące:
  a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 roku, które po
  stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244.433 tys. zł;
  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dni a 1 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w k wocie 10.462 tys. zł ;
  c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres o d dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własn ego na koniec okresu w kwocie
  111.171 tys. zł ;
  d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od d nia 1 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu środkó w pieniężnych w ciągu roku
  obrotowego w kwocie 6.405 tys. zł;
  e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Poloni a oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.
  §2


  4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Preze sowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu
  Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu uczestniczyło 10.155.831 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  44,45% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  12.655.831 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezeso wi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu
  Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Z arządu Trans Polonia S.A.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.613.619 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,45% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.113.619 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta.
  Uchwała Nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.


  5
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani
  Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarz ądu Trans Polonia S.A.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy m 2017.
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu
  Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodnicząc ego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkow i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy m 2017.
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu
  Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Ra dy Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –


  6
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta.
  Uchwała Nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Dominikowi Tomczykowi, Członko wi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy m 2017.
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutoriu m z wykonania obowiązków w roku obrotowym
  2016 Panu Dominikowi Tomczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Pawłowi Łakomemu, Członkowi Ra dy Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu
  Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady N adzorczej Trans Polonia S.A.

  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi R ady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  §1


  7
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu
  Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Stępniowi, Człon kowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy m 2017.
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu
  Bartłomiejowi Stępniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie
  od 10 marca 2017 roku.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta. Uchwała Nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi, Członkow i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy m 2017.
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu
  Marcinowi Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Ra dy Nadzorczej Trans Polonia S.A.
  w okresie od 10 marca 2017 roku.
  §2
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchod zi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –


  8
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta.
  Uchwała Nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obroto wym 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handl owych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia przeznaczyć zysk:
  netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 674.504,05 zł (słownie: sześćset
  siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote i pięć groszy) oraz z kapitału zapasowego (z zyskó w
  zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy
  pięćset dziewięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt jeden groszy), w całości na wypłatę dywidendy dla
  akcjonariuszy w łącznej kwocie 4.796.096,76 zł (słownie: cztery miliny siedemset dziewięćdziesiąt
  sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i sied emdziesiąt sześć groszy).
  §2
  Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podst awie art. 348 §4 ksh, ustala dzień dywidendy
  na 24 lipca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 roku.
  §3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta.
  Uchwała Nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
  §1
  Na podstawie § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej , Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza
  zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej uchwaloną przez R adę Nadzorczą w dniu 12 października 2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z któr ych oddano ważne głosy, co stanowi
  46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba w ażnych głosów oddanych za uchwałą –
  13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstr zymujące – brak, w związku z powyższym uchwała
  została przyjęta.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Trans Polonia SA
ISIN:PLTRNSP00013
NIP:5932432396
EKD: 52.29 działalność pozostałych agencji transportowych
Adres: ul. Rokicka 16 83-110 Tczew
Telefon:+48 58 5339015
www:www.transpolonia.pl
gpwlink:trans-polonia.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-08Raport roczny
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-23Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TRANS POLONIA
2019-02-16 03-02-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649