Raport.

TAURON POLSKA ENERGIA SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r.


  UCHWAŁA NR 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: wyboru Przewodnic zące j Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia , uchwala , co następuje :

  § 1
  Dokonuje się wyboru Pani Beaty Chłodzińskiej na Przewodnicząc ą Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.16 2.080.911 (66,3 08 %).

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.161.192.956
  Liczba głosów „przeciw” : 750
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 887.205

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  UCHWAŁA NR 2
  Zwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
  uc hwala, co następuje:
  § 1
  Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwycza jnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji
  powoływanych przez Z wyczajne Walne Zgrom adzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON Polska
  Energia S.A.
  8. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  1) „Sprawozdania z działalności Rady Nadzor czej w roku obrotowym 2017” ,
  zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem
  oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz
  funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne,
  w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
  ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
  stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez
  Spółkę polity ki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej
  o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez
  Członków Rady Nadzorczej,
  2) „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy K apitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok
  obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz Skonsolidowanego
  sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz
  administracji publicznej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku ”,
  3) „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON
  Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska
  Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku
  Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017” .
  9. Przedstawienie „Sprawozdania TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego wydatków
  reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawn e, usługi marketingowe, usługi public
  relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
  za rok zakończony 31 grudnia 2017” , zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.


  10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gru py Kapitałowej
  TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
  Unię Europejską” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON
  Pol ska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 roku” i podjęcie uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia .
  11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska
  Energia S.A. z a rok obrotowy 2017” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego
  zatwierdzenia.
  12. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatw ierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie
  uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia .
  13. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A.
  za rok obrotowy 2017” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki,
  którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej
  Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu TAURON Polska Energia S.A.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
  19. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie R ady Nadzorczej Spółki.
  20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba w ażnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.162.069.324
  Liczba głosów „przeciw” : 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 11.587

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jaw nym.  UCHWAŁA NR 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając n a podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia, uchwala , co następuje:

  § 1
  Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.162.070.074
  Liczba głosów „przeciw” : 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 10.837

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHWAŁA NR 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach ,
  działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia , uchwala , co
  następuje:

  § 1
  Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następu jącym składzie:

  1. Andrzej Prucnal,
  2. Romana Kaczmarek,
  3. Maciej Sierpiński.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważn ych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.162.080.161
  Liczba głosów „przeciw” : 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 750

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

  UCHWAŁA NR 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku zgodnego
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawc zości Finansowej zatwierdzonymi przez
  Unię Europejską” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON
  Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia
  31 grudnia 201 7 roku”

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 63 c ust. 4 u stawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
  art. 39 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki , uchwala , co
  następuje:
  § 1
  Po roz patrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienion ych sprawozda ń dokonanej przez
  Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się :
  1. „Skonsolidowane sprawozdani e finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia
  S.A. za rok zakończony dn ia 31 grudnia 201 7 roku zgodne z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” na
  które składają się:
  1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia
  31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 389 312 tys. zł
  oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 382 946 tys. zł,
  2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 201 7 r.,
  które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 792 021 tys. zł,
  3) Skonsolidowane sprawozd anie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony
  dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
  1 388 495 tys. zł,
  4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia
  31 grudnia 201 7 r. wykazujące zwię kszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
  446 620 tys. zł,
  5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
  2. „Skonsolidowane sprawozdani e Grupy Kapitałow ej TAURON Polska Energia S.A.
  z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zak ończony dnia 31 grudnia 201 7
  roku” .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba g łosów „za” : 1.162.035.239
  Liczba głosów „przeciw” : 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 45.672

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .


  UCHWAŁA NR 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Po lska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON
  Polska E nergia S.A. za rok obrotowy 201 7”

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 63 c ust. 4 , w związku z art. 55 ust. 2 a ustawy o rachunkowości
  z dnia 29 września 1994 r. oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki , uchwala, co następuje:

  § 1
  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozd ania dokonanej
  przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 201 7”, obejmujące okres o d
  1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.162.035.239
  Liczba głosów „przeciw” : 0
  Liczba głosów „w strzymujących się” : 45.672

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .
  UCHWAŁA NR 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansoweg o TAURON Polska Energia S.A. za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską ”

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowic ach,
  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz
  art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu
  Spółki, uchwala, co następuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu oraz uwzglę dnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej
  przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe TAURON Polska
  Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku zgodne z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finans owej zatwierdzonymi przez Unię Europejską ”, na
  które składają się :
  1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
  wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 847 638 tys. zł oraz zysk netto za rok
  obrotowy 2017 w kwocie 854 351 tys. zł,
  2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie
  aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 273 092 tys. zł,
  3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
  wykazujące zwiększenie kap itału własnego o kwotę 847 638 tys. zł,
  4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
  wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 513 791 tys. zł,
  5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty obj aśniające.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.162.035.239
  Liczba głosów „przeciw” : 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 45.672

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .


  UCHWAŁA NR 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: z atwierdze nia „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska E nergia
  S.A. za rok obrotowy 201 7”

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowy ch oraz
  § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  § 1
  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej
  przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności
  TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 201 7”, obe jmujące okres od 1 stycznia
  201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.162.034.489
  Liczba głosów „przeciw” : 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 46.422

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHWAŁA NR 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sp ółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: po działu zysku netto za rok obrotowy 201 7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3)
  Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  § 1
  Postanawia się podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 201 7 obejmujący okres od
  1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. w kwocie 854 350 522,56 złotych (słownie: os iemset
  pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote
  56/100), poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.162.069.324
  Liczba głosów „przeciw” : 500
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 11.087

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHWAŁA NR 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Filipa Grzegorczyka za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala , co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Filip owi Grzegorczykowi z wykonania przez niego
  obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od
  1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (pro centowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.852.471
  Liczba głosów „przeciw” : 962.642
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 265.798

  Uchwała została podjęta w gł osowaniu tajnym .
  UCHWAŁA NR 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Wicep rezesa Zarządu Jarosława Brody za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala , co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Brod zie z wykonania przez niego obowiązków
  Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia
  201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udz iał w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.852.471
  Liczba głosów „przeciw” : 962.642
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 265.798

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .
  UCHWAŁA NR 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Wiceprezes a Zarządu Kamila Kamińskiego za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURO N Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala , co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Pan u Kamilowi Kamińskiemu z w ykonania przez niego obowiązków
  Wiceprezes a Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia
  201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w k apitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.850.263
  Liczba głosów „przeciw” : 962.642
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 268.006

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .
  UCHWAŁA NR 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Mark a Wadowskie go za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala , co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego
  obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1
  stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale z akładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66,3 08 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160 .850.363
  Liczba głosów „przeciw” : 963.392
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 267.156

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .

  UCHWAŁA NR 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Pana Piotra Zawistowskiego za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z sie dzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala , co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zawistowskiemu z wykonania przez niego
  obo wiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1
  stycznia 201 7 r. do 15 marca 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki) : 1.16 1.7 80.911 (66, 290 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.161.780.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.550.263
  Liczba głosów „przeciw” : 952.555
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 278.093

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA NR 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej Beaty Chłodzińskiej za 201 7
  rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala , co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Pani Beacie Chłodzińskiej z wykonania przez nią ob owiązków
  Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od
  1 stycz nia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale za kładowym
  Spółki): 1.16 2.080. 861 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.861
  Liczba głosów „za” : 1.160.365.600
  Liczba głosów „przeciw” : 1.450.113
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 265.148

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .

  UCHWAŁA NR 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za
  201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAUR ON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Pani Teresie Famulskiej z wyk onania przez nią obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja
  201 7 r. do 19 czerwca 2017 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
  TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 20 czerwca 2 017 r. do 31 grudnia
  201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080. 911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za”: 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.452.371
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 265.148

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .
  UCHWAŁA NR 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Jacka Szyke za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków
  Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnion ych w okresie od
  1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080. 911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160 .363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.439.426
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 278.093

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA NR 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietn ia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Radosława Domagalskiego -
  Łabędzkiego za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Domagalskiemu - Łabędzkiemu z wykonania
  przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
  pełni onych w okresie od 29 maja 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.450.263
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 267.256

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .


  UCHWAŁA NR 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Barbary Łasak - Jarszak za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Pan i Barbarze Łasak - Jarszak z wykonania przez ni ą obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej TAURON P olska Energia S.A. pełnionych w okresie od 29 maja
  2017 r . do 31 grudnia 2017 r .


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głos ów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.450.263
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 267.256

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .
  UCHWAŁA NR 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Pampuszko za 2017 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Pampuszko z wykonania przez niego obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełni onych w okresie od 29 maja
  2017 r . do 31 grudnia 2017 r .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.450.263
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 267.256

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .


  UCHWAŁA NR 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAU RON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jana Płudowskiego za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Janowi Płudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełni onych w okresie od 1 stycznia
  201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.450.263
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 267.256

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .


  UCHWAŁA NR 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Woźniak za 2017 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Woźniak z wykonania przez nią obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnio nych w okresie od 1 stycznia
  2017 r . do 31 grudnia 2017 r .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.439.426
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 278.093

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .
  UCHWAŁA NR 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAU RON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Pani Anny Mańk za 2017 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Pani Annie Mańk z wykonania przez nią obowiązków
  Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie
  od 1 stycz nia 2017 r . do 29 maja 2017 r .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.439.426
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 278.093

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA NR 24
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dni a 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Pana Stanisława Bortkiewicza za 2017 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handl owych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Bortkiewiczowi z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie
  od 1 stycznia 201 7 r. do 29 maja 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.450.263
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 267.256

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .


  UCHWAŁA NR 25
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Pana Leszka Koziorowskiego za 2017 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych o raz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie
  od 1 stycznia 2017 r. do 29 m aja 2017 r .


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.39 2
  Liczba głosów „przeciw” : 1.450.263
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 267.256

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .


  UCHWAŁA NR 26
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolutorium dla Pana Jacka Raweckiego za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Jackowi Raweckiemu z wykonania przez niego obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia
  201 7 r. do 26 maja 201 7 r.

  § 2
  Uchwał a wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.449.513
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 268.006

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .

  UCHWAŁA NR 27
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: absolut orium dla Pana Stefana Świątkowskiego za 201 7 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) i art. 395 § 2 pkt 3 ) Kode ksu spółek handlowych oraz
  § 35 ust. 1 pkt 2 ) Statutu Spół ki, uchwala co następuje:

  § 1
  Udziela się absolutorium Panu Stefanowi Świątkows kiemu z wykonania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie
  od 1 stycznia 201 7 r. do 29 maja 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 1.160.363.392
  Liczba głosów „przeciw” : 1.449.5 13
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 268.006

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .


  UCHWAŁA NR 28
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.


  w sprawie: zmiany § 17 „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
  działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18)
  Statutu Spółki, uchwala co następuje:
  § 1
  Dokonuj e się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:

  W § 17 ust. 4:

  1) wykreśla się punkt 5),
  2) dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie jako punkt 5).

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 725.518.518
  Liczba g łosów „przeciw” : 285.928.428
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 150.633.965

  Uchwała nie została podjęta.
  UCHWAŁA NR 29
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.


  w sprawie: zmia ny „Statutu TAURON Polska Energia S.A.”

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
  działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 18)
  Statutu Spółki, uchwala co następuje:
  § 1
  Doko nuje się następujących zmian w „Statucie TAURON Polska Energia S.A.”:
  1) § 14 ust. 2 pkt. 8) otrzymuje brzmienie:
  „8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu,”.
  2) § 14 ust. 2 pkt. 12) otrzymuje brzmienie:
  „12) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na
  Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały ,
  w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń lub Zgromadzeń
  Wspólników tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 4 pkt 9,” .
  3) § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to
  rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu
  o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Na rodowy Bank Polski w dniu
  poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do
  wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest
  ustalana.”.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązując ą od dnia wpisu zmian do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 797.332.966
  Liczba głosów „przeciw” : 162.669.628
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 202.078.317

  Uchwała nie została podjęta.
  UCHWAŁA NR 30
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu
  Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia
  S.A. uchwala, co następuje:
  § 1
  Ustala się iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie:
  dziewięciu ) Członków Rady Nadzorczej.
  § 2
  Traci moc obowiązującą uchwała Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska
  Energia S.A. nr 31 z dnia 29 maja 2017 roku.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 1.162.080.911 (66, 308 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 1.162.080.911
  Liczba głosów „za” : 927.423.289
  Liczba głosów „przeciw” : 208.378.637
  Liczba głosów „wstrzymujących się” : 26.278.985

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .


  UCHWAŁA NR 31
  Zwyczajnego Walnego Zgr omadzenia
  Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A.
  z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach,
  działając na p odstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4)
  Statutu Spółki uchwala, co następuje:

  § 1
  Powołuje się Pan Marcina Szlenka (Szlenk ) do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska
  Energia S.A. V wspólnej kadencji.


  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki): 635.232.527 (36,246 %) .

  Łączna liczba ważnych głosów: 635.232.527
  Liczba głosów „za” : 369.165.101
  Liczba głosów „przeciw” : 213.297.675
  Licz ba głosów „wstrzymujących się” : 52.769.751

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tauron Polska Energia SA
ISIN:PLTAURN00011
NIP:9542583988
EKD: 35.14 handel energią elektryczną
Adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice
Telefon:+48 32 7742700
www:www.tauron.pl
gpwlink:tauron.gpwlink.pl
Komentarze o spółce TAURON POLSKA ENER...
2019-01-21 18-01-12
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649