Raport.

SYNEKTIK SA (23/2017) Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 26.09.2017r. wpłynęła do siedziby Spółki umowa ( "Umowa" ) podpisana w dniu 25.09.2017 między Spółką a Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań na sprzedaż i dostawę przez Spółkę tomografu komputerowego. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego.
Całkowita wartość Umowy wynosi 6 519 200,00 złotych netto ( słownie: sześć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych polskich netto ), a realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 8 tygodni od daty jej zawarcia.
Zapisy Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów, z wyjątkiem okresu gwarancji, który wynosi 48 miesięcy.
Powyższa Umowa została uznana przez Zarząd Synektik S.A. za istotną, gdyż jej wartość przekracza 14% wartości skumulowanych przychodów ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów (a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w Indywidualnych Standardach Raportowania).
Przychody uzyskane z realizacji tej umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik S.A. w roku 2017.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.