Raport.

SUWARY SA (44/2017) Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku:
31.01.2018 - jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016/2017
31.01.2018 - skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016/2017
28.02.2018 - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2017/2018
28.06.2018 - skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2017/2018
30.08.2018- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2017/2018
Zarząd spółki Suwary S.A. oświadcza, że:
•zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II i IV kwartał roku obrotowego 2017/2018;
•zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2017/2018 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy;
•zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, że nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego. W skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
•zgodnie z § 83 ust. 7 Rozporządzenia, Emitent informuje, że w przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej emitenta będą sporządzane w formie jednego dokumentu
Wszystkie raporty okresowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.suwary.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Suwary SA
ISIN:PLSUWAR00014
NIP:731-10-07-350
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Piotra Skargi 45/47 95-200 Pabianice
Telefon:+48 42 2252205
www:www.suwary.com.pl
gpwlink:suwary.gpwlink.pl
Komentarze o spółce SUWARY
2018-10-15 11-10-50
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649