Raport.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (19/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 września 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2017 ro

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:
1) wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2017 roku kończący się 30 września 2017 roku (załącznik nr 1),
2) informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2017 roku (załącznik nr 2).
Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania
i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2017 roku, tj. do dnia 9 listopada 2017 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik nr 1
  Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy
  2017 roku kończący się 30 września 201 7 roku
  w tys. PLN w tys. EUR
  3 kwartały
  2017 r.
  (narastająco)
  3 kwartały
  2016 r.
  (narastająco)
  3 kwartały
  2017 r.
  (narastająco)
  3 kwartały
  2016 r.
  (narastająco)
  Przychody 240 765 220 389 56 563 50 446
  Zysk z działalności operacyjnej 167 322 156 656 39 309 35 858
  Zysk przed opodatkowaniem 153 390 140 914 36 036 32 255
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 123 645 114 680 29 048 26 250
  Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki
  Dominującej 119 381 110 348 28 046 25 258
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 166 328 156 858 39 075 35 904
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 463 ) 20 462 (4 572 ) 4 684
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (95 894 ) (52 211 ) (22 528 ) (11 951 )
  Przepływy pieniężne netto ogółem 50 971 125 109 11 975 28 637
  30 września
  2017 r.
  31 grudnia
  2016 r.
  30 września
  2017 r.
  31 grudnia
  2016 r.
  Aktywa razem 1 474 702 1 446 646 342 230 327 000
  Aktywa trwałe 1 039 431 1 059 736 241 218 239 542
  Aktywa obrotowe 435 271 386 910 101 012 87 457
  Zobowiązania razem 810 916 859 818 188 187 194 353
  Zobowiązania długoterminowe 521 920 682 793 121 120 154 338
  Zobowiązania krótkoterminowe 288 996 177 025 67 066 40 015
  Kapitał własny razem 663 786 586 828 154 043 132 646
  Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 658 834 581 829 152 894 131 517
  Udziały niekontrolujące 4 952 4 999 1 149 1 130
  Kapitał zakładowy 185 447 185 447 43 036 41 918
  Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad: a) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 3 kwa rtały 2017 r. oraz za 3 kwartały 2016 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4, 2566 PLN /EUR oraz 4,3688 PLN/EUR; b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązuj ącego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4, 3091 PLN/EUR na 30 września 2017 r. oraz 4, 4240 PLN/EUR na 31 grudnia 2016 r.  Załącznik nr 2
  Informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska
  S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice -Kraków po 3 kwartałach 2017 roku
  Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice -Kraków po 3 kwartałach 2017 roku
  ADT
  3 kwartały 2016 r.
  (narastająco)
  3 kwartały 2017 r.
  (narastająco) Zmiana (%)
  Osobowe
  34 477 36 785 6,7%
  Ciężarowe
  6 584 6 964 5,8%
  Razem
  41 061 43 749 6,5%
  Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice -
  Kraków po 3 kwartałach 2017 roku
  [tys. PLN]
  3 kwartały 2016 r.
  (narastająco)
  3 kwartały 2017 r.
  (narastająco) Zmiana (%)
  Osobowe
  151 277 160 801 6,3%
  Ciężarowe
  65 788 76 978 17,0%
  Razem
  217 065 237 779 9,5%  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stalexport Autostrady SA
ISIN:PLSTLEX00019
NIP:634-01-34-211
EKD: 45.23 budowa dróg kołowych i szynowych
Adres: ul. Piaskowa 20 41-404 Mysłowice
Telefon:+48 32 7627545
www:www.stalexport-autostrady.pl
gpwlink:stalexport-autostrady.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-08Raport za III kwartał
Komentarze o spółce STALEXPORT AUTOSTR...
2018-10-20 13-10-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649