Raport.

SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 dane dotycz?ce skr?conego jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 1 311 918 308 210 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -3 232 -5 667 -759 -1 297 Zysk (strata) brutto -3 528 -6 272 -829 -1 436 Zysk (strata) netto -3 528 -6 272 -829 -1 436 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -3 193 -4 568 -750 -1 046 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -139 866 -33 198 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 3 356 3 493 788 800 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 24 -209 6 -48 Aktywa, razem 7 541* 7 761** 1 750* 1 754** Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 10 326* 7 019** 2 396* 1 587** Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 000* 0** 232* 0** Zobowi?zania kr?tkoterminowe 7 208* 4 487** 1 673* 1 014** Kapita? w?asny -2 786* 742** -647 168** Kapita? zak?adowy 65 880* 65 880** 15 289* 14 892** Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) -0,07 -0,12 -0,02 -0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) -0,07 -0,12 -0,02 -0,03 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 dane dotycz?ce skr?conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 1 311 918 308 210 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -3 356 -5 847 -788 -1 338 Zysk (strata) brutto -3 532 -5 783 -830 -1 324 Zysk (strata) netto -3 461 -5 895 -813 -1 349 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -3 318 -4 687) -779 -1 073 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -7 995 -2 228 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 3 356 3 491 788 799 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 31 -201 7 -46 Aktywa, razem 7 580* 7 783 ** 1 759* 1 759** Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 10 351* 7 093** 2 402* 1 603** Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 000* 0** 232* 0** Zobowi?zania kr?tkoterminowe 7 233* 4 489** 1 679* 1 015** Kapita? w?asny -2 771* 689** -643* 156** Kapita? zak?adowy 65 880* 65 880** 15 289* 14 892** Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) -0,06 -0,11 -0,02 -0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) -0,06 -0,11 -0,02 -0,03 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SKOTAN SA
ISIN:PLSKTAN00010
NIP:548-007-69-67
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Dyrekcyjna 6 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 7937271
www:www.skotansa.pl
Kalendarium raportów
2018-05-28Raport za I kwartał
2018-08-31Raport półroczny
2018-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SKOTAN
2018-04-25 05-04-17
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.