Raport.

SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy za 20172018 SA-R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 20172018 20162017 20172018 20162017 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 16 371 15 843 3 860 3 677 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 6 403 6 944 1 510 1 611 Zysk (strata) brutto 31 812 19 318 7 502 4 483 Zysk (strata) netto 30 574 17 907 7 210 4 156 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 4 066 7 767 959 1 802 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 32 803 13 624 7 735 3 162 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -17 880 -21 044 -4 216 -4 884 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 18 989 347 4 478 81 Aktywa, razem 123 934 112 884 28 415 26 709 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 1 603 3 025 368 716 Zobowi?zania d?ugoterminowe 27 16 6 4 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 1 576 3 009 361 712 Kapita? w?asny 122 331 109 859 28 047 25 993 Kapita? zak?adowy 5 457 5 457 1 251 1 291 Liczba akcji (w szt.) 6 821 677 6 821 677 6 821 677 6 821 677 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) 4,48 2,63 1,06 0,61 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 4,48 2,63 1,06 0,61 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 17,93 16,10 4,11 3,81 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 17,93 16,10 4,11 3,81 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 2,62 3,08 0,62 0,72

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Skarbiec Holding SA
ISIN:PLSKRBH00014
NIP:70101131150
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 5213170
www:www.skarbiecholding.pl
gpwlink:skarbiec-holding.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-16Raport za I kwartał
2019-02-15Raport półroczny
2019-05-15Raport za III kwartał
2019-08-30Raport roczny
Komentarze o spółce SKARBIEC HOLDING S...
2018-09-21 08-09-46
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649