Raport.

SKARBIEC HOLDING SA (51/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 października 2017r., na godzinę 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Intercontinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, Sala Puccini ( 2 piętro ).
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 października 2017r. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • 1


  Warszawa, dnia 13 września 201 7
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Skarbiec Holding S.A.
  Zarząd Spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00 -695 wpisanej do
  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503222,
  działając na podstawie art.395 i 399 § 1 w zw. z art.402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust.2 Statutu
  Spółki zwołuje na dzień 10 października 201 7 roku , na godz inę 10 :00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
  które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Intercontinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, Sala Puccini
  ( 2 piętro ).
  I. Porządek obrad.
  1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania wiążących uchwał.
  5.Przyjęci e porządku obrad.
  6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z a rok obrotowy
  trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok
  obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
  kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą , za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do
  dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  9. Podjęc ie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
  kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia
  30 czerwca 2017 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
  trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie p odziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia1 lipca 2016 roku do dnia 30
  czerwca 2017 roku.
  12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1
  lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający
  od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.


  2

  15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

  18 .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego o treści:

  „STATUT
  Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
  /tekst jednolity /
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  1. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna .
  2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.
  3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

  § 2
  Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
  jest jej następcą prawnym.
  § 3
  Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  § 4
  Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
  § 5
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  § 6
  1. Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
  spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
  gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie podmioty
  samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać fu ndacje lub inne
  podmioty typu zakładowego.


  3

  2. Dla potrzeb Statutu przez „ Spółkę Zależną ” należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka jest
  spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Dla potrzeb Statutu przez „ Podmiot Pow iązany ” należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu
  międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
  międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5
  Kodeksu spółek handlowych.
  4. Dla potrzeb Statutu przez „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, d la których
  Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  5. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za
  granicą.

  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚ CI SPÓŁKI
  § 7
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3 Statutu:
  1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
  3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD
  66.12.Z),
  6) Działalność agentów i brokerów ube zpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
  7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
  8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68. 20.Z),
  10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
  11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
  12) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
  13) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  14) Działalność firm centr alnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  (PKD 70.10.Z),
  15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
  70.22.Z),
  17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),


  4

  19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
  wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19 .Z),
  20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
  2. W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji,
  zezwolenia, licencji lub zgody, do konania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
  spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Spółka może podjąć i
  prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonani u
  zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych
  obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
  wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach
  działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem
  takich uprawnień zawodowych.
  4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa
  w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w
  obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 8
  1. Kapitał zakładow y Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
  trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imie nnych o wartości nominalnej 0,80 zł
  (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
  a. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji
  imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
  b. 365.427 (tr zysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych
  zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się
  na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
  (i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
  akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („ Transza B1 ”);
  (ii) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
  akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 219 252 („ Transza B2 ”);
  (iii) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
  pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („ Transza B3 ”).
  2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestro waniem Spółki.
  3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
  siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620
  (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudzie stu) akcji na okaziciela serii C o wartości


  5

  nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
  A, B, C i D osobom uc zestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w
  stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane
  do dnia 30 czerwca 2020 roku.
  4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwo tę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden
  tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
  o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego j est przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
  DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może z ostać wykonane do dnia 30
  czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania
  warrantu.
  § 9
  1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
  nominalnej dotychczasowy ch akcji.
  2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki
  będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu
  i kolejnymi cyframi arabskimi.
  3. Akcje now ych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
  4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
  umo rzenie części akcji.
  § 10
  1. Akcje mogą być umarzane za pisemną zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
  nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
  niż raz w roku obrotowym.
  2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału za kładowego.
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe
  warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
  umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrod zenia oraz sposób obniżenia kapitału
  zakładowego.
  4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie
  uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną
  określone wa runki nabycia tych akcji.
  § 11
  Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.
  § 12


  6

  Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
  warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych .

  IV. ORGANY SPÓŁKI
  § 13
  Organami Spółki są:
  1) Walne Zgromadzenie,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd.

  A. WALNE ZGROMADZENIE
  § 14
  1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
  3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
  terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.
  4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli
  zwołanie go uzna za wskaz ane.
  5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
  Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza
  przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
  najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  8. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
  dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sp osób określony dla przekazywania informacji
  bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych. Ogłoszenie pow inno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
  terminem Walnego Zgromadzenia.  7

  §15
  1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
  2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zg romadzenia otwiera
  członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego
  wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny
  członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
  3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
  oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
  wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
  4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomo cnika.

  § 16
  1. Jeżeli prze pisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może
  podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne
  postanowienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
  3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu
  zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

  § 17
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
  Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  2) podejmowanie uchwał o p odziale zysku albo o pokryciu straty,
  3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
  kadencji Rady Nadzorczej,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 20
  Statutu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej na
  zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,
  5) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej,


  8

  6) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków,
  7) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  8) uchwal anie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
  uzupełnień,
  9) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  10) podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
  11) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
  podw yższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
  13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
  warrantów subskrypcyjnych, o których mow a w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także o
  uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
  14) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
  15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  16) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,
  17) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
  upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
  handlowych,
  18) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Zal eżną, przewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
  przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
  19) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami
  prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionyc h przez Zarząd lub Radę
  Nadzorczą.

  § 18
  Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

  B. RADA NADZORCZA
  § 19
  1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie
  może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy cz ym liczba ta może być
  zmieniana przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, jeżeli Walne


  9

  Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada
  Nadzorcza liczy (do czasu wprowadzenia ewentualnej zmian y liczebności składu Rady Nadzorczej w
  drodze uchwały Walnego Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało powołanych podczas pierwszego
  wyboru członków w danej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Rady Nadzorczej
  w toku kadencji nie oznacza samo w sobie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej danej
  kadencji, o ile zmiana liczebności składu Rady Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze
  uchwały Walnego Zgromadzenia.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat
  członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
  równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nad zorczej. Członkowie Rady
  Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych
  kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady
  Nadzorczej.
  3. Członków Rady Nadzorczej, z zastr zeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do kooptacji ,
  powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie może wskazać, że
  dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
  Wiceprzewod niczącego Rady Nadzorczej.
  4. W przypadku nie dokonania przez Walne Zgromadzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3 zdanie
  drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani
  przez Radę Nadzorczą spośród jej cz łonków.

  § 20
  1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek przyczyn,
  mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
  zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady Nadzorczej przez Walne
  Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub poniżej minimum określonego
  postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
  mogą, w drodze uchwały, do konać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków
  Rady lub, odpowiednio, do minimalnej liczby przewidzianej postanowieniami Statutu lub
  obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej,
  odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 388 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych.
  Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
  dane j kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
  pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .
  3. W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna informacja o
  fakcie dokona nia kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o kooptacji, o której mowa w
  § 20 ust. 1 Statutu, winna być przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, celem
  zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie kooptacji n ie oznacza odwołania
  dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, co nie wyklucza jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie


  10

  odrębnej uchwały o jego odwołaniu. Jednak w składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać
  nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych cz łonków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została
  zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

  § 21
  1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i
  podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego
  obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają
  być notowane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i, odpowiednio „ Niezależny
  Członek Rady Nadzorczej ”).
  2. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka
  Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
  uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i dośw iadczenia zawodowego kandydata. Do
  zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie
  do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również
  zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
  kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 (trzech) dni
  od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacj i.
  3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez któregokolwiek z
  członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie
  kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpł ywu na zdolność Rady Nadzorczej do
  wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

  § 22
  1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
  2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasi e odwołany.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli
  Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysługującego im wynagrodzenia za pełnienie
  obowiązk ów w Radzie Nadzorczej.

  § 23
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień
  tych regulaminów,


  11

  2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu
  Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
  a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
  3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
  kadencji Zarządu,
  4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich
  członków Zarządu, jak również delegowa nie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
  3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
  odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ,
  5) ustalanie zasad wynagradz ania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także
  warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
  6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania
  finansowego Spółki i skonsolid owanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ,
  jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na
  dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
  7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
  ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
  dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
  corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na
  przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz
  zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
  9) wyraża nie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego
  Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem
  pierwszeństwa,
  10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „z a” przy
  podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
  zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika
  lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organ ów spółki, którzy w
  danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek
  funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
  odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c)
  ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
  11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami
  prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie
  spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
  3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
  kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:
  1) nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba


  12

  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub bud żecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  2) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
  przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
  zastoso wanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
  składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatw ierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  3) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
  lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statut u; na potrzeby niniejszego
  punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobierania
  pożytków danego składnika majątkowego, w tym od danie w tego składnika majątkowego w
  dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
  4) zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
  drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
  autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
  praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
  budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgo dnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
  potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
  prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania lub do
  korzystania i pobierania pożytków na podstawi e licencji wyłącznej,
  5) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
  działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze
  jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub a kcji w spółkach kapitałowych, jak również na
  założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodn ie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
  nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym
  przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
  działalności operacyjnej Spółki,
  7) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z
  członkó w Zarządu Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki
  Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
  Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji


  13

  zawi eranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
  bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
  udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji ) za
  Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
  (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
  Istotności,
  8) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę dorad ców i innych osób zewnętrznych w stosunku
  do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne,
  nieprzewidziane w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez
  Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób
  poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
  Statutu.
  4. Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające Próg Istotności, jeżeli:
  a) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
  majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
  zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu dane j czynności)
  przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
  walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
  średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, pr zy czym w przypadku świadczeń
  okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
  12 (dwunastu) pierwszych miesięcy,
  b) skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit. a) Statutu) czynności w ramach danej
  kategorii, do której odnosi się Próg Istotności (to jest w ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu)
  wartość przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy
  złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną wed ług ostatniego,
  poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
  Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym
  decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) p ierwszych miesięcy.
  5. W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych w § 23
  ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kategorii spośród
  przewidzianych w § 23 ust. 3 Statutu, Zar ząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej
  przed dokonaniem takiej czynności.
  § 24
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
  winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
  3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno od być się w terminie 14 (czternastu)
  dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
  swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany przez Walne


  14

  Zgromadzenie w trybie § 19 ust. 3 zdanie drugie Statutu . W takim przypadku pierwsze posiedzenie
  zwołuje Zarząd.
  4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
  § 25
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
  w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , a wszyscy
  członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na
  tydzień przed dniem jego odbycia.
  2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
  a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu u chwał Rady, oddając swój głos na
  piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
  spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym tacy członkowie
  Rady Nadzorczej oddają swój g łos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym
  (obiegowym). Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały . W przypadku podejmowania uchwały w trybie
  pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały
  pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna
  większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej.
  5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
  lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim
  członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy
  sposó b jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
  treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
  się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadz orczej, który odbiera głosy od
  pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu
  jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W razie równości
  głosów decyduje głos Przewodn iczącego Rady Nadzorczej.
  6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
  Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

  § 26
  1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
  wnioskami i inicjatywami.


  15

  2. Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
  Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
  lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
  3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety,
  zarówno stałe jak i do wyjaśnieni a poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i
  szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w
  zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
  § 27
  Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin R ady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób
  wykonywania czynności.

  C. ZARZĄD
  § 28
  1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
  Zarządu.
  2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat członka
  Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
  mandatów pozostałych członków Zarządu.
  3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podję tej bezwzględną
  większością głosów .
  4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasad wynagradzania poszczególnych
  członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
  § 29
  1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezen tuje ją na
  zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
  postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
  Zgromadzenia.
  2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje
  głos Prezesa Zarządu.
  3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz Grupy
  Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów strategicznych Spó łki oraz
  Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do
  przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd
  Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty,
  które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.  16

  § 30
  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
  1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
  2) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
  2. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
  3. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych czynności lub
  czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie
  w granicach swojego umocowania.
  § 31
  Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
  uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani członek organu. Powyższe zobowiązanie
  nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której
  Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .
  § 32
  Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie sprawozdania
  finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki
  umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
  § 33
  Zarząd może uchwalić Regulamin Zarz ądu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten
  podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia lub (jeżeli ma to
  zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu jego zatwierdzenia przez Ra dę Nadzorczą.

  V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
  § 34
  Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  1) kapitał zakładowy,
  2) kapitał zapasowy,
  oraz fakultatywnie:
  3) kapitały rezerwowe,
  4) fundusze specjalne.
  § 35
  1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent) czystego
  zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3


  17

  (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzysta niu kapitału zapasowego rozstrzyga
  Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej)
  kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
  2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na p okrycie szczególnych strat lub wydatków, o użyciu których
  rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
  3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworzeniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych,
  określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
  4. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości w
  rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
  2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

  § 36
  Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezerwowego oraz funduszy specjalnych mogą
  określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
  § 37
  Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku
  kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
  VI.PODZIAŁ ZYS KU
  § 38
  1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
  1) kapitał zapasowy,
  2) dywidendy dla akcjonariuszy,
  3) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spółce,
  4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznaczony przez Walne
  Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym,
  z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

  § 39
  Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
  przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
  VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI  18

  § 40
  1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
  2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem ,,w likwidacji”.
  3. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada Nadzorcza.
  4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do
  liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
  5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
  rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie
  zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 41
  W sprawach nieunormowanych Statute m zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
  przepisy Kodeksu spółek handlowych. ”
  Opis nowych lub zmienianych postanowień Statutu:
  1. Zmiana § 1 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Spółka może używać skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.”
  2. Zmiana § 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Spółka powstała z przekształcenia spółki Skarbiec Holding Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Jedynym wspólnikiem przekształconej spółki z
  ograniczoną odpowiedzialnością, który przystąpił do Spółki i objął jej akcje jest spółka pod firmą
  Skarbiec Holding Limited, spółka prawa cypryjskiego, wpisana do Wydziału Rejestru Spółek oraz
  Syndyka Republiki Cypru, Ministra Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Republik i Cypru pod
  numerem HE 195568, z siedzibą w Nikozji, Cypr („ SHL ”). ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym.”
  3. Zmiana § 6 ust. 1 sta tutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:


  19

  „Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą a także
  uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, s towarzyszeniach, izbach gospodarczych,
  fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
  spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
  gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie
  podmioty samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać
  fundacje lub inne po dmioty typu zakładowego.”
  4. Zmiana § 6 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Spółka może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach w
  kraju i zagranicą - zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Dla potrzeb Statutu przez „Spółkę Zależną” należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka
  jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlo wych. ”
  5. Dodanie nowego § 6 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Dla potrzeb Statutu przez „Podmiot Powiązany” należy rozumieć podmiot powiązany w
  rozumieniu międzynarodowych sta ndardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem
  (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie
  stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w
  rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. ”
  6. Dodanie nowego § 6 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Dla potrzeb Statutu prze z „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, dla
  których Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. ”
  7. Zmiana § 6 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w
  kraju i za granicą.”
  8. Zmiana § 7 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzib ą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  21) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),


  20

  22) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
  23) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  24) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  25) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów
  giełdowych (PKD 66.12.Z),
  26) Działalność agentów i brokerów ubez pieczeniowych (PKD 66.22.Z),
  27) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD
  66.29.Z),
  28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
  68.2 0.Z),
  30) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
  31) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
  32) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  33) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z w yłączeniem holdingów
  finansowych (PKD 70.10.Z),
  34) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania (PKD 70.22.Z),
  35) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  36) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
  37) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
  indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3
  Statutu:
  1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
  3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów e merytalnych (PKD 64.99.Z),
  5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów
  giełdowych (PKD 66.12.Z),
  6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
  7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emery talne (PKD
  66.29.Z),
  8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
  68.20.Z),
  10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),


  21

  11) Zarządzanie nieruchomościami wyko nywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
  12) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
  13) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
  finansowych (PKD 70.10.Z),
  15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania (PKD 70.22.Z),
  17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
  19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
  działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
  20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
  indziej ni esklasyfikowana (PKD 82.99.Z).”
  9. Zmiana § 7 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej
  przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji,
  rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia
  lub koncesji.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „W zakresie działalnośc i regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania
  koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności
  regulowanej lub spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach
  prawa, Spółk a może podjąć i prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia,
  licencji lub zgody, dokonaniu zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub
  spełnieniu innych wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.”
  10. Dodanie now ego § 7 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych
  przy wykonywaniu określonego rodzaju działal ności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności
  w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się
  posiadaniem takich uprawnień zawodowych.”
  11. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 7 ust. 3 statutu spółki pod firmą Ska rbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 7 ust. 4, bez zmian jego treści.
  12. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 8 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  13. Wykreślenie w całości dotychc zasowego § 8 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie.


  22

  14. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 8 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  15. Zmiana numeracji: dotychc zasowy § 8 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 8 ust. 2, bez zmian jego treści.
  16. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 8 ust. 7 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 8 ust. 3, ze zmianą jego treści:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
  siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100 ) w drodze emisji
  348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela
  serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom
  warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D osobom uczestniczącym w programie
  motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy
  Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
  siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji
  348.620 ( trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu ) akcji na okaziciela serii C o
  wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia
  kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantó w
  subskrypcyjnych serii A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z
  wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia
  akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku.”
  17. Zmiana numera cji: dotychczasowy § 8 ust. 8 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 8 ust. 4, ze zmianą jego treści:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt
  jeden tysięcy sześćset )złotych poprzez emisję 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na
  okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D
  posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB,DC, uczestniczącym w programie
  motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy
  Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie
  wcześniej jednak niż po upływie 9 miesięcy od daty przyznania warrantu.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt
  jeden tysięcy sześćse t) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D
  posiada czom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB i DC, uczestniczącym w programie
  motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy
  Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie
  wcz eśniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania warrantu. ”
  18. Zmiana § 9 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:


  23

  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze nowych emisji akcji lub podwyższenia
  wartości nominalnej akcji.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia
  wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”
  19. Dodanie nowe go § 9 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji
  Spółki będą oznaczane kolejnymi literam i alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną
  literą alfabetu i kolejnymi cyframi arabskimi.”
  20. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 9 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 9 ust. 3, bez zm ian jego treści.
  21. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 9 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  22. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 9 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  23. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 9 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 9 ust. 4, bez zmian jego treści.
  24. Zmiana § 10 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółk a Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i szczegółowe
  warunki umorzenia akcji, w tym określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
  przysłu gującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez
  wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i
  szcz egółowe warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego
  akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz
  sposób obniżenia kapitału zakładowego. ”
  25. Zmiana § 11 statutu spółki pod firmą Skarbiec Ho lding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Z zastrzeżeniem terminów ustalonych w §8 ust. 2 w odniesieniu do Akcji serii B oraz §8 ust. 3
  powyżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.”
  26. Zmiana § 14 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:


  24

  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie
  zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go
  w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.”
  27. Zmiana § 14 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dowolnym
  terminie - jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie,
  jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”
  28. Zmiana § 14 ust. 7 st atutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
  spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuj e również akcjonariuszowi lub
  akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
  spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom
  reprezentującym co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.”
  29. Zmiana § 14 ust. 9 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązu jące postanowienia:
  „W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez
  ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla
  przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26
  (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzen ia.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
  dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji
  bieżących zgodnie z przepisami ust awy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
  terminem Wal nego Zgromadzenia.”
  30. Zmiana § 15 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:


  25

  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, jeżeli inna miejscowość
  niż Warszawa jest siedzibą Spółki.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”
  31. Zmiana § 15 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Obr ady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
  nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno
  Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej
  wyzn aczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno
  Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia
  członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ”
  (b) Treść projek towanych zmian:
  „Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
  nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady
  Walnego Zgromadzenia otwiera członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w
  drodze uchwały. W braku takiego wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes
  Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu lub osoba wyznaczo na przez Zarząd.”
  32. Zmiana § 17 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  20) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej
  (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i jej
  grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
  21) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
  22) udzielanie cz łonkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków;
  23) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych
  postanowień § 19 ust. 3 i 4 oraz § 20 Statutu;
  24) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z
  prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2
  Kodeksu spółek handlowych;
  25) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym zmianie przedmiotu działalności Spółki
  oraz podwyższ eniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
  26) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia;
  27) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego
  zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczoneg o prawa rzeczowego;


  26

  28) podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości Spółki;
  29) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich
  zmian;
  30) ustalanie liczby członków Rady Nadzorcz ej;
  31) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej;
  32) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki;
  33) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
  34) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji;
  35) rozpatrywa nie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie
  przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionych
  przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia na leży:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z
  działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym
  zakresie w toku kadencji Rady Nadzorczej,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych
  postanowień § 20 Statutu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji
  członków Rady Nadzorczej na zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,
  5) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków
  Rady Nadzorczej,
  6) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków,
  7) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie
  szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  8) uchwa lanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich
  zmian i uzupełnień,
  9) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego
  zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  10) podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
  11) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki
  oraz pod wyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
  13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem
  pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mo wa w art. 453 § 2 Kodeksu


  27

  spółek handlowych, a także o uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż
  wskazane powyżej,
  14) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
  15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  16) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,
  17) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
  handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1
  pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
  18) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Za leżną, przewidującej zarządzanie Spółką
  Zależną lub przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
  19) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie
  przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesiony ch
  przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.”
  33. Zmiana § 19 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu członków, w tym
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej
  trzy lata z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną Rada Nadzorcza składa
  się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu cz łonków. W przypadku gdy Spółka nie jest
  spółką publiczną, a Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady
  Nadzorczej danej kadencji na czterech, pięciu, sześciu lub siedmiu członków to Rada Nadzorcza
  liczy trzech członków. W przypad ku gdy Spółka jest spółką publiczną, a Walne Zgromadzenie nie
  ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji to Rada Nadzorcza
  liczy tylu członków ilu zostało powołanych podczas pierwszego wyboru członków w danej
  kadencji. Mandaty c złonków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
  funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą
  pono wnie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne
  Zgromadzenie może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy czym liczba ta
  może być zmieniana przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, jeżeli
  Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady N adzorczej danej
  kadencji, Rada Nadzorcza liczy (do czasu wprowadzenia ewentualnej zmiany liczebności składu
  Rady Nadzorczej w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało
  powołanych podczas pierwszego wyboru członków w danej kadencji. Dl a uniknięcia wątpliwości,
  odwołanie członka Rady Nadzorczej w toku kadencji nie oznacza samo w sobie zmniejszenia
  liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, o ile zmiana liczebności składu Rady
  Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze uchwały Waln ego Zgromadzenia.”
  34. Dodanie nowego § 19 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata.
  Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej,


  28

  wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Na dzorczej.
  Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka
  Rady w kolejnych kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania
  wszystkich członków Rady Nadzorczej. ”
  35. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 19 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 19 ust. 3, ze zmianą jego treści:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższego ust. 3 i 4 oraz § 20 nin iejszego Statutu ,
  powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej, którzy zostali
  powołani przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do
  kooptacji , powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie
  może wskazać, że dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej lub Wiceprzewodnicząceg o Rady Nadzorczej. ”
  36. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  37. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjn a z siedzibą w Warszawie.
  38. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  39. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 6 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  40. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 7 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  41. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 19 ust. 8 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  42. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 19 ust. 9 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 19 ust. 4, ze zmianą jego treści:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez nią spośród jej członków, za
  wyjątkiem Wiceprzewodniczącego powołanego przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością .”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „W przypadku nie dokonania przez W alne Zgromadzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3
  zdanie drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  są wybierani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.”
  43. Zmiana § 20 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbie c Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji mandatu członka Rady Nadzorczej, na
  skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby uprzed nio ustalonej


  29

  dla tego składu Rady Nadzorczej (tj. mniej niż odpowiednio trzy, cztery, pięć, sześć lub siedem
  osób), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia
  składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków R ady (kooptacja). Tryb kooptacji nie ma
  zastosowania do uzupełniania składu Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu członka Rady
  powołanego przez SHL (jego następcę prawnego); w tym zakresie SHL (jego następca prawny)
  zachowuje przysługujące mu uprawnienia o sobiste, o których mowa powyżej w § 19 ust. 3 oraz 4
  niniejszego Statutu, a § 19 ust. 7 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek
  przyczyn, mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków
  Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady
  Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub pon iżej
  minimum określonego postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali
  członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady
  Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków Rady lub, odpowiednio, do minima lnej liczby
  przewidzianej postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do
  trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia
  art. 388 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych. Uchwała podejmowana jest
  bezwzględną większością głosów. ”
  44. Dodanie nowego § 20 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej , powołanego przed
  upływem danej kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z
  wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .”
  45. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 20 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Ho lding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 20 ust. 3, ze zmianą jego treści:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Dokonanie kooptacji jest w każdym przypadku przedstawiane do zatwierdzenia na najbliższym
  Walnym Zgromadzeniu. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna
  informacja o fakcie dokonania kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o
  kooptacji, o której mowa w § 20 ust. 1 Statutu, winna być pr zedstawiona na najbliższym Walnym
  Zgromadzeniu, celem zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie
  kooptacji nie oznacza odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, co nie wyklucza
  jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie odrę bnej uchwały o jego odwołaniu. Jednak w
  składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych
  członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została zatwierdzona przez Walne
  Zgromadzenie. ”
  46. Wykreślenie w całości dotych czasowego § 20 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  47. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 20 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.


  30

  48. Zmiana § 21 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej jeden członek
  Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających
  w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na
  rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane
  akcje Spółki („ Niezale żny Członek Rady Nadzorczej ”). ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od
  Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu
  korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i,
  odpowiednio „ Niezależny Członek Rady Nadzorczej ”). ”
  49. Zmiana § 21 ust. 3 statutu spółki p od firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z
  członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależne go Członka Rady Nadzorczej w trakcie
  kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej
  do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym
  Statucie. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez
  któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady
  Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na
  zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek
  handlowych i w niniejszym Statucie. ”
  50. Zmiana § 23 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego
  Statutu, d o kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  12) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
  straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
  sprawozdania z wyników tej oceny;
  13) z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 poniżej, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z
  ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również
  delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
  do czasowego wykonywania czynności członków Z arządu, którzy zostali odwołani,
  złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ;


  31

  14) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich
  budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiejkolw iek działalności
  nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie
  planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej;
  15) wyrażanie zgody na nabycie, najem, dzierżawę lub zawarcie innej umowy
  dotyczącej materialnych i niemateria lnych składników majątku Spółki lub spółki od
  niej zależnej, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez
  Spółkę lub spółkę od niej zależną w każdym z takich przypadków wydatków
  przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
  16) ustal anie wysokości oraz zasad otrzymywania wynagrodzeń członków Zarządu,
  warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują funkcje oraz
  innych warunków z tym związanych;
  17) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych
  Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również
  zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na
  dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;
  18) ustalanie liczby członków Zarz ądu;
  19) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w
  szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w
  ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich
  programów i opcji;
  20) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką lub spółką od niej zależną a
  podmiotem powiązanym ze Spółką lub spółką od niej zależną lub z którymkolwiek z
  członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub spółki zależnej bądź
  akcjonariuszy Spółki lub wspólników albo akcjonarius zy spółki zależnej od Spółki,
  chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
  Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku
  transakcji typowych, zawieranych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną na
  warunkach rynkowych - w ramach prowadzonej działalności operacyjnej - ze spółką
  zależną, w której Spółka lub spółka od niej zależna posiada większościowy udział
  kapitałowy;
  21) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz
  zmian tych regulaminów;
  22) ustalanie zasad zaciągania przez Spółkę lub spółkę od niej zależną zobowiązań w
  walutach obcych, które wiązałyby się z koniecznością ustanawiania obciążeń na
  składnikach majątku Spółki lub spółki od niej zależnej lub wymagających
  zachowan ia niezmienionej struktury własnościowej Spółki lub spółki od niej
  zależnej;
  23) udzielanie poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną
  zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych powyżej
  skumulowanej kwoty 1.000.000 ,00 (jeden milionów) złotych w jednym roku
  obrotowym, za wyjątkiem przewidzianych w budżecie oraz z wyjątkiem gdy stroną
  powyższych czynności prawnych są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką lub
  spółką od niej zależną;
  24) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną zobowiązań
  (w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji i poręczeń) dotyczących
  pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości
  przekraczającej, w jednym roku obrotowym kwotę 1.00 0.000,00 (jeden milion)


  32

  złotych, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami
  Statutu Spółki i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki lub
  spółki od niej zależnej;
  25) wyrażanie zgody na dokonywanie wszelkich obcią żeń majątku Spółki lub spółki od
  niej zależnej, w tym ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na
  zabezpieczenie, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z
  postanowieniami Statutu Spółki, powyżej skumulowanej kwoty 1.000.000,00 (jeden
  mil ion) złotych w jednym roku obrotowym;
  26) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę od niej
  zależną udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych
  spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki od n iej zależnej do
  innych podmiotów gospodarczych;
  27) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki od niej zależnej,
  których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto
  odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki ustalonej na podstawie ostatniego
  zweryfikowanego sprawozdania finansowego;
  28) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę lub spółkę zależną od
  Spółki praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do
  patentów i technolog ii oraz znaków towarowych;
  29) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki
  doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej
  zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczn e
  nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez
  Spółkę lub spółkę zależną od Spółki miałyby przekroczyć kwotę 500.000,00 (pięćset
  tysięcy) złotych w jednym roku obrotowym;
  30) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich
  nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań
  w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę lub spółkę
  zależną od Spółki, w wysokości przekraczającej 300.000,00 (trzysta ty sięcy) złotych
  w jednym roku obrotowym;
  31) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu
  uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
  zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w
  cha rakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach:
  a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i
  skonsolidowanych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki i jej grupy
  kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
  b) podejmowani e uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;
  c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków;
  d) powoływanie i odwoływanie członków organów spółki oraz ustalanie liczby
  członków tych organów;
  e) podejmowanie uchwał o emisji ob ligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i
  obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których
  mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;


  33

  f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo umowy spółki, w tym zmianie
  przedmiotu dzia łalności spółki oraz podwyższeniu lub obniżeniu kapitału
  zakładowego;
  g) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów lub akcji i warunków tego
  umorzenia;
  h) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki lub
  jego zorganizowanej czę ści oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa
  rzeczowego;
  i) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, prawa użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości spółki;
  j) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia człon ków
  organów spółki;
  k) połączenie, podział lub przekształcenie;
  l) rozwiązanie spółki i otwarcie jej likwidacji;
  m) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie
  przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź spraw wni esionych
  przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał
  Walnego Zgromadzenia.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz
  zmian i uzupełnień tych regulaminów,
  2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
  rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych
  Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych
  dokumentach,
  3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym
  zakresie w toku kadencji Zarządu,
  4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub
  wszystkich członków Zarządu, jak również delegowan ie członków Rady
  Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania
  czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z
  innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ,
  5) ustalanie zasad wynagradza nia oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a
  także warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje
  funkcje,
  6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie
  sprawozdania finansowego Spółki i skonsolido wanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką
  firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej
  umowy,
  7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia


  34

  straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
  sprawozdania z wyników tej oceny,
  8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w
  szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w
  ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich
  programów i opcji,
  9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą
  Walnego Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji
  zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowa nie
  „za” przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników
  lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka
  uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach:
  (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili
  lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek funkcje w organach
  Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
  odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady
  Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości
  wynagrodzenia członków organów spółki,
  11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie
  przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez
  Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
  Zgromadzenia.”
  51. Zmiana § 23 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Podm iotem powiązanym”, o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt 9, jest podmiot powiązany w
  rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
  informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościow ych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie
  będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.) lub przepisów zastępujących
  to rozporządzenie. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Z zastrzeżeniem bezwzg lędnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
  kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:
  9) nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg
  Istotności, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności
  Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23
  ust. 2 pkt 2 Statutu,
  10) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejk olwiek czynności prawnej (w tym w drodze
  przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma
  to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto prz ekraczającej Próg
  Istotności, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności
  Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23
  ust. 2 pkt 2 Statutu,


  35

  11) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynnoś ci prawnej, stanowiących
  jej własność lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie
  wieczyste materialnych lub niematerialnych składników majątkowych o wartości
  netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana czynność jest przewid ziana w
  rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę
  Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego punktu przez
  „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  na dan ym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i
  pobierania pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego
  składnika majątkowego w dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe
  użytkowanie,
  12) zbycie (w tym w drodze przew łaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez
  Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w
  szczególności praw autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących
  Spółce, bez względu na wartość tych praw, chyb a że dana czynność jest
  przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
  potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie
  na tyc h prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do
  korzystania lub do korzystania i pobierania pożytków na podstawie licencji
  wyłącznej,
  13) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów
  prowadzących działalno ść gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na
  objęcie lub nabycie, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub akcji
  w spółkach kapitałowych, jak również na założenie i wyposażenie fundacji lub
  innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana czynność jest przewidziana w
  rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę
  Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  14) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg
  Istotności, nieprz ewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie
  Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i
  niebędących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki,
  15) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Po dmiotem Powiązanym,
  którymkolwiek z członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady
  Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z członków Zarządu Spółki Zależnej lub
  którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki Zależnej, chyba, że
  bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego
  Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji
  zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której
  Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio większośc iowy udział kapitałowy, jak
  również w przypadku udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń,
  poręczeń wekslowych i gwarancji) za Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka
  posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent)
  udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu Istotności,
  16) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób
  zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub
  agentów, jeżeli łączne roczne , nieprzewidziane w rocznym planie działalności
  Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23
  ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób poniesione przez


  36

  Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
  Statutu.”
  52. Zmiana § 23 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Dla potrzeb niniejszego Statutu przez „spółkę zależną”, należy rozumieć spółkę w stosunku do
  której Spółka lub spółka od niej zależna posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1
  Kodeksu spółek handlowych. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające Próg Istotnośc i,
  jeżeli:
  c) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
  majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
  zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
  przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
  walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
  średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski , przy czym w przypadku świadczeń
  okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
  12 (dwunastu) pierwszych miesięcy, skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit.
  a) Statutu) czynności w ramach dan ej kategorii, do której odnosi się Próg Istotności (to jest w
  ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu) wartość przekracza w danym roku obrotowym
  1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie
  obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego
  kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych
  lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12
  (dwunast u) pierwszych miesięcy. ”
  53. Dodanie nowego § 23 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych
  w § 23 ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kategorii
  spośród przewidzianych w § 23 ust. 3 Statutu, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady
  Nadzorczej przed dokonaniem takiej czynności. ”
  54. Zmiana § 24 ust. 1 sta tutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wnio sek Zarządu lub członka
  Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z włas nej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka
  Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia
  wniosku.”


  37

  55. Zmiana § 24 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.”
  56. Zmiana § 24 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 dni od
  daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
  swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany zgodnie z
  § 19 ust. 3 albo 4 Statutu .”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14
  (czternastu) dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada
  Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został
  on wskazany przez Walne Zgromadzenie w trybie § 19 us t. 3 zdanie drugie Statutu . W takim
  przypadku pierwsze posiedzenie zwołuje Zarząd. ”
  57. Zmiana § 24 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Posiedzeniom Rady Nadzorczej prz ewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność –
  Wiceprzewodniczący Rady. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego
  nieobecność - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ”
  58. Zmiana § 25 us t. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
  członków, w tym jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący , a wszyscy członkowie Rady
  zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na tydzień przed dniem jego
  odbycia. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmni ej połowa jej
  członków, w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej , a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu
  posiedzenia co najmniej na tydzień przed dniem jego odbycia. ”
  59. Zmiana § 2 5 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:


  38

  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną
  większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
  głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. ”
  60. Zmiana § 25 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem
  poczty elektronicznej lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania
  się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest
  ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści
  projektu uchwały. Pod jęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez
  odnotowanie w uch wale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków
  Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem
  poczty elektronicznej lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania
  się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej).
  Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady
  Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania si ę na odległość jest zatwierdzane przez
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady
  Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz
  głosów oddanych przez poszczególnych członkó w Rady Nadzorczej. W razie równości głosów
  decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ”
  61. Zmiana § 25 ust. 6 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Podejmowanie uchwał w tr ybie określonym w ust. 3, 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz
  odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Podejmowanie uchwał w trybi e określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania
  członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. ”
  62. Zmiana § 26 ust. 2 statutu spółki pod f irmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:


  39

  „Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej,
  ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub
  zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
  Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stan owisku w sprawie opinii,
  wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.”
  63. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 26 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  64. Zmiana § 27 statutu spółki pod firmą Skarbiec Ho lding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i
  sposób wykonywania czynności.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Walne Zgromadzenie mo że uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i
  sposób wykonywania czynności.”
  65. Zmiana § 28 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Zarząd Spółki sk łada się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
  powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Mandaty członków Zarządu
  wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
  finansow e za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i
  Wiceprezesa Zarządu.”
  66. Dodanie nowego § 28 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat
  członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z
  wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”
  67. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 28 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  68. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 28 ust. 2 statutu spółk i pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 28 ust. 3, ze zmianą jego treści:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej zwykłą
  większością głosów , z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu,
  powołanych przy przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:


  40

  „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej
  bezwzględną większością głosów .”
  69. Dodanie nowego § 28 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Treść projektowanych zmian:
  „Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasad wynagradzania p oszczególnych
  członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”
  70. Zmiana § 29 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
  postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej
  lub Walnego Zgromadzenia. ”
  (b) Treść projek towanych zmian:
  „Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
  postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej komp etencji Rady Nadzorczej lub
  Walnego Zgromadzenia. ”
  71. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 29 ust. 2 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  72. Wykreślenie w całości dotychczasowego § 29 ust. 3 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  73. Zmiana numeracji: dotychczasowy § 29 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 29 ust. 2, bez zmian jego treści.
  74. Zmiana numeracji: dotychczaso wy § 29 ust. 5 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie staje się § 29 ust. 3, ze zmianą jego treści:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz jej
  grupy kapitałowej, budżetów Spółki oraz jej grupy kapitałowej, planów strategicznych Spółki oraz
  jej grupy kapitałowej, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do
  przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwie rdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
  Zarząd Spółki prowadzi działalność Spółki oraz jej grupy kapitałowej w oparciu o powyższe
  dokumenty, które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Zarząd Sp ółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz
  Grupy Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów
  strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmian do
  tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez
  Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej
  Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty, które zostały sporządzone przez Zarząd o raz
  zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.”
  75. Zmiana § 30 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:


  41

  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady wynagrodzenia poszczególnych członków Zarzą du, w
  tym Prezesa Zarządu. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w
  imieniu której działa członek Rady Nadzorczej upoważniony przez nią w uchwale.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
  3) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
  4) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
  2. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
  3. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych
  czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy
  działający samodzielnie lub łącznie w granicach swojego umocowania. ”
  76. Zmiana § 31 statutu spółki pod fir mą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami
  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek wł adz lub wspólnik
  lub akcjonariusz. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez
  członka Zarządu w spółce zależnej od Spółki. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się intere sami
  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani
  członek organu. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez
  członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której Spółka po siada, bezpośrednio lub
  pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .”
  77. Zmiana § 32 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Zarząd zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym
  przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z
  powyższym podmiotem zatwi erdza Rada Nadzorcza. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie
  sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Spółki. Warunki umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.”
  78. Zmiana § 33 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Zarzą du. Regulamin ten
  podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”
  (b) Treść projektowanych zmian:


  42

  „Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu.
  Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem
  zatwierdzenia lub (jeżeli ma to zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu
  jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”
  79. Zmiana § 35 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obo wiązujące postanowienia:
  „Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% czystego zysku
  rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3
  wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapi tału zapasowego rozstrzyga Walne
  Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego
  może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Spółka tworzy kapitał zapasowy, na któr y będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent)
  czystego zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej
  przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału
  zapasowego rozstrzyga Waln e Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w
  wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie
  strat bilansowych.”
  80. Zmiana § 35 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z sie dzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami
  rachunkowości w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego
  i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
  rachunkowości. ”
  81. Zmiana § 37 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z r okiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca
  następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca dwa
  tysiące piętnastego roku. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca
  następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015
  roku. ”
  82. Zmiana § 39 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:


  43

  „Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały - uprawniony jest do wypłaty
  akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie
  z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. ”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Zarz ąd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349
  Kodeksu spółek handlowych. ”
  83. Zmiana § 40 ust. 4 statutu spółki pod firmą Skarbiec Hol ding Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy
  proporcjonalnie do ilości i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy
  proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.”
  84. Zmiana § 41 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
  (a) Dotychczas obowiązujące postanowienia:
  „W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy
  prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych”
  (b) Treść projektowanych zmian:
  „W sprawach nieun ormowanych Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w
  szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

  19.Zamknięcie obrad.
  II. Informacje dla Akcjonariuszy.
  1. Prawo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą
  Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 24 września 2017 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu) . Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie
  wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek
  papi erów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406 3 § 3 Kodeksu spółek
  handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki
  wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych
  terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.
  Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka
  ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu rejestracji
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Lista Akcjo nariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 5,6 i 9 października 201 7 roku oraz w miejscu i czasie
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy


  44

  uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
  własny adres e -mail, na który lista powinna być wysłana.
  W odniesieni u do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym za zaświadczenie o prawie uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu uważa się dokument o odpowiedniej treści wystawiony przez posiadacza takiego
  rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (albo pr zez spółkę, której KDPW
  przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych), posiadacz
  takiego rachunku powinien zostać wskazany KDPW (albo spółce, której KDPW przekazał wykonywanie
  czynności z zakresu prowadzenia depozyt u papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego
  rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu.
  Na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz
  uprawnionych do uczestnictwa w Wal nym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie
  jest uczestnikiem KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia
  depozytu papierów wartościowych) wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu jest
  przekazywany za pośrednictwem uczestnika KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie
  czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych).
  Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestn ictwa w Walnym
  Zgromadzeniu (24 września 201 7 roku ) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia .
  2. Prawo żądania sprawdzenia listy obecności Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu
  Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządz ona zostanie list a
  obecności zawierając a spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spółki, które
  każdy z nich posiada oraz przysługujących im głosów. Lista obecności zosta nie podpisana przez
  Przewodniczącego Wal nego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na
  wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym
  Zgromadzeniu, lista obecności zostanie sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z
  trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji .
  3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  zwołanego na dzień 3 listopada 201 6 roku . Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21
  dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż dnia 19 września 201 7 roku .
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
  obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, osobiście w siedzibie Spółki lub wysłane pocztą na adres
  Spółki. Żądanie może zostać wysłane w postaci elektronicznej na adres: [email protected] . Do
  żądania należ y dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia. Zarząd jest obowiązany
  niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia tj. do dnia 22 września 201 7 ogłosić zmiany w porządku obrad , wprowadzone na żądanie
  akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie nast ąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  4. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad lub w
  sprawach, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
  przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw
  objętych porządk iem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku o brad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.skarbiec -
  holding.com . Projekty uchwał należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki lub wysłać pocztą na adres Spółki.
  Projekty uchwał mogą zostać wysłane w postaci elektronicznej na adres : [email protected] .Do
  zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia.
  Akcjo nariusz zgłaszający projekty uchwał w drodze elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko skorzystania z tej
  formy komunikacji ze Spółką .
  Zgłoszenie projektów uchwał w formie elektronicznej powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego
  dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 9 października 2017 roku . Spółka nie gwarantuje, że będzie
  mogła zweryfikować powyższe zgłoszenia w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  45

  5. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad lub w
  sprawach, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia
  Każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłaszania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał
  w sprawach objętych porządkiem obrad oraz do proponowania zmian i uzupełnień do projektów uchwał do
  czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad. Projekty uchwał wraz z krótkim uzasadnieniem
  i wskazaniem osoby, od której pochodzą należy składać na piśmie na ręce Przewodniczącego Zwycza jnego
  Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protok ołu.
  6. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez
  pełnomocnika
  Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Peł nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o ile nic innego nie wynika z pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
  reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
  Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
  ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  Jeżeli pełnomocnikie m akcjonariusza Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu,
  członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub
  spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacj i tylko na jednym Walnym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na
  istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego
  pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. P ełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami
  udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.
  Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego
  przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych p owinni okazać aktualne odpisy lub informacje z właściwych
  rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej. Osoby nie wymienione w odpisie
  lub informacji powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do
  reprezentowania osoby prawnej.
  Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w
  postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, jednakże powinno
  zapewniać identyfikację Akc jonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na
  adres m ailowy Spółki [email protected] najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy czym Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej została przekazana do Spółki do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego
  Zgro madzenia. Spółka nie gwarantuje, że będzie mogła zweryfikować powyższe informacje w dniu
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Pełnomocn ictwo w postaci elektronicznej powinno być sporządzone w odrębnym dokumencie w formacie pdf.
  Wraz z pełnomocnictwem należy przesłać w postaci elektronicznej dokumenty potwierdzające uprawnienie
  Akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a w przypadku akcjonariusza nie będącego
  oso bą fizyczną odpis lub informację z właściwego rejestru.
  Spółka udostępnia na swoje j stronie internetowej www.skarbiec -holding.com formularze do stosowan ia podczas
  głosowania przez pełnomocnika, jednakże Akcjonariusze ani pełnomocnicy nie są obowiązani do stosowania
  formularzy.
  7. Dostęp do dokumentacji
  Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 10
  października 2017 dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.skarbiec -holding.com od dnia zwo łania
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 13 września 201 7 roku .
  Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 października 201 7
  roku zostały podane w niniejszym Ogłoszeniu oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu
  bieżącego zgodnie z art.56 ust.1 pkt.2) ustawy z dn.29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Osoba upr awniona do
  uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może otrzymać kopie w/w dokumentacji w siedzibie
  Spółki w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a.
  8. Sprawy organizacyjne


  46

  Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzys taniu środków
  komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedstawione wraz z tłumaczeniem na
  język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się z
  prośbą do Akcjonariuszy i pełnomocników o posiadanie dokumentów tożsamości.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • 1

  Uchwała nr 2 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych w związku z § 17 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż
  w miejsce dotychczasowego ustala nowy tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:
  „STATUT
  Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
  /tekst jednolity /
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  1. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna .
  2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.
  3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

  § 2
  Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
  jest jej następcą prawnym.
  § 3
  Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  § 4
  Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
  § 5
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  § 6
  1. Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
  spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
  gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie podmioty


  2

  samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać fu ndacje lub inne
  podmioty typu zakładowego.
  2. Dla potrzeb Statutu przez „ Spółkę Zależną ” należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka jest
  spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Dla potrzeb Statutu przez „ Podmiot Pow iązany ” należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu
  międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
  międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5
  Kodeksu spółek handlowych.
  4. Dla potrzeb Statutu przez „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, d la których
  Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  5. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za
  granicą.

  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚ CI SPÓŁKI
  § 7
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3 Statutu:
  1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
  3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD
  66.12.Z),
  6) Działalność agentów i brokerów ube zpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
  7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
  8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68. 20.Z),
  10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
  11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
  12) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
  13) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  14) Działalność firm centr alnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  (PKD 70.10.Z),
  15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
  70.22.Z),
  17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),


  3

  18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
  19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
  wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19 .Z),
  20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
  2. W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji,
  zezwolenia, licencji lub zgody, do konania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
  spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Spółka może podjąć i
  prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonani u
  zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych
  obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
  wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach
  działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem
  takich uprawnień zawodowych.
  4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa
  w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w
  obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 8
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
  trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akc ji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł
  (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
  a. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji
  imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, ora z
  b. 365.427 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych
  zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się
  na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
  (i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
  akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („ Transza B1 ”);
  (ii) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
  akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 219 252 („ Transza B2 ”);
  (iii) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
  pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („ Transza B3 ”).
  2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłac ony przed zarejestrowaniem Spółki.
  3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
  siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620


  4

  (trzystu czterdziestu ośmiu tysięc y sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości
  nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
  A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w
  stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane
  do dnia 30 czerwca 2020 roku.
  4. Kapitał zakładowy Spółki został warunko wo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden
  tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
  o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia ka pitału
  zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
  DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30
  czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania
  warrantu.
  § 9
  1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
  nomi nalnej dotychczasowych akcji.
  2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki
  będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu
  i kolejnymi cyframi arabskimi.
  3. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
  4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
  umo rzenie części akcji.
  § 10
  1. Akcje mogą być umarzane za pisemną zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
  nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
  niż raz w roku obrotowym.
  2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżen ia kapitału zakładowego.
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe
  warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
  umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcj i bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
  zakładowego.
  4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie
  uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną
  określone warunki nabycia tych akcji.
  § 11
  Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.  5


  § 12
  Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
  warranty subskrypcyjne, o k tórych mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych .

  IV. ORGANY SPÓŁKI
  § 13
  Organami Spółki są:
  1) Walne Zgromadzenie,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd.

  A. WALNE ZGROMADZENIE
  § 14
  1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
  3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
  terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.
  4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli
  zwołanie go uzna za wskazane.
  5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
  Spółce. Akcjonariusz e wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza
  przewodniczącego tego Z gromadzenia.
  7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
  najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  8. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
  dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sp osób określony dla przekazywania informacji
  bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach


  6

  publicznych. Ogłoszenie pow inno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
  terminem Walnego Zgromadzenia.
  §15
  1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
  2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zg romadzenia otwiera
  członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego
  wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny
  członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
  3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
  oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
  wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
  4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomo cnika.

  § 16
  1. Jeżeli prze pisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może
  podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne
  postanow ienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
  3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu
  zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

  § 17
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
  Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
  kadencji Rady Nadzorczej,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 20
  Stat utu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej na
  zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,


  7

  5) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej,
  6) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków,
  7) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  8) uchwalanie Reg ulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
  uzupełnień,
  9) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  10) podejmow anie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
  11) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
  podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
  13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także o
  uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
  14) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
  15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  16) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likw idacji,
  17) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
  upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
  handlowych,
  18) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Zależną, pr zewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
  przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
  19) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami
  prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd lub Radę
  Nadzorczą.

  § 18
  Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

  B. RADA NADZORCZA
  § 19
  1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w ty m
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie


  8

  może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy czym liczba ta może być
  zmieniana przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, j eżeli Walne
  Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada
  Nadzorcza liczy (do czasu wprowadzenia ewentualnej zmiany liczebności składu Rady Nadzorczej w
  drodze uchwały Walnego Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało powołanych podczas pierwszego
  wyboru członków w danej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Rady Nadzorczej
  w toku kadencji nie oznacza samo w sobie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej danej
  kadencji, o ile zmiana liczeb ności składu Rady Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze
  uchwały Walnego Zgromadzenia.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat
  członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
  równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nad zorczej. Członkowie Rady
  Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych
  kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady
  Nadzorczej.
  3. Członków Rady Nadzorczej, z zastr zeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do kooptacji ,
  powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie może wskazać, że
  dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
  Wiceprzewod niczącego Rady Nadzorczej.
  4. W przypadku nie dokonania przez Walne Zgromadzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3 zdanie
  drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani
  przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

  § 20
  1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek przyczyn,
  mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
  zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej d la tego składu Rady Nadzorczej przez Walne
  Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub poniżej minimum określonego
  postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
  mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby członków
  Rady lub, odpowiednio, do minimalnej liczby przewidzianej postanowieniami Statutu lub
  obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej ,
  odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 388 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych.
  Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
  danej kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
  pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .
  3. W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna informacja o
  fakcie dokonania kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o kooptacji, o której mowa w
  § 20 ust. 1 Statutu, winna być przedstawiona na najbliżs zym Walnym Zgromadzeniu, celem


  9

  zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie kooptacji nie oznacza odwołania
  dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, co nie wyklucza jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie
  odrębnej uchwały o jego odw ołaniu. Jednak w składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać
  nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została
  zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

  § 21
  1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i
  podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego
  obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają
  być noto wane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i, odpowiednio „ Niezależny
  Członek Rady Nadzorczej ”).
  2. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka
  Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) d ni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
  uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do
  zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie
  do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również
  zawierające zobowiązanie do do konania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
  kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 (trzech) dni
  od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
  3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o któr ych mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez któregokolwiek z
  członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie
  kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do
  wykonywania k ompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

  § 22
  1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
  2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otr zymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli
  Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysługującego im wynagrodzenia za pełnienie
  obowiązków w Radzie Nadzorczej.

  § 23
  1. Rada Nadzorcza spr awuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:


  10

  1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień
  tych regulaminów,
  2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu
  Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
  a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
  3) ustalanie liczby członk ów Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
  kadencji Zarządu,
  4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich
  członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie d łuższy niż
  3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
  odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ,
  5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Z arządu, a także
  warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
  6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania
  finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapit ałowej Spółki ,
  jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na
  dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
  7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
  ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
  dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
  corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na
  przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz
  zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
  9) wyrażanie zgody na daną emisję ob ligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego
  Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem
  pierwszeństwa,
  10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy
  podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
  zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika
  lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w
  danym r oku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek
  funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
  odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c)
  ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
  11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami
  prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie
  spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
  3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
  kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:


  11

  1) nabycie przez Spółkę, w dr odze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  2) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
  przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
  zastosowanie) oddanych Spółce w uż ytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
  składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzor czą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  3) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
  lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
  niematerialnych składników m ajątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego
  punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobierania
  pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego składnika mają tkowego w
  dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
  4) zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
  drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
  autorsk ich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
  praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
  budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 St atutu; na
  potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
  prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania lub do
  korzystania i pobierania pożytków na podstawie licencji wyłącznej,
  5) przys tąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
  działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze
  jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowyc h, jak również na
  założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Stat utu,
  6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
  nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym
  przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
  działalności operacyjnej Spółki,
  7) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki Zależ nej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki


  12

  Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
  Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji
  zawieranych przez Spółkę n a warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
  bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
  udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji) za
  Spółkę Zależną lu b spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
  (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
  Istotności,
  8) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewn ętrznych w stosunku
  do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne,
  nieprzewidziane w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez
  Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób
  poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
  Statutu.
  4. Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające Próg Istotności, jeżeli:
  a) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
  majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
  zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
  przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
  walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
  średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świ adczeń
  okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
  12 (dwunastu) pierwszych miesięcy,
  b) skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit. a) Statutu) czynności w ramach danej
  kategorii, do której odn osi się Próg Istotności (to jest w ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu)
  wartość przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy
  złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną według ostatniego,
  poprzed zającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
  Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym
  decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) pierwszych miesięcy.
  5. W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych w § 23
  ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kategorii spośród
  przewidzianych w § 23 ust. 3 Statutu, Zarząd jest zobowiązany d o uzyskania zgody Rady Nadzorczej
  przed dokonaniem takiej czynności.
  § 24
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
  winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.


  13

  3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 (cz ternastu)
  dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
  swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany przez Walne
  Zgromadzenie w trybie § 19 ust. 3 zdanie drugie Statutu . W takim przypadku pierwsze posiedzenie
  zwołuje Zarząd.
  4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
  § 25
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
  w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , a wszyscy
  członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na
  tydzień przed dniem jego odby cia.
  2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
  a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
  piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
  spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorc zej, na którym tacy członkowie
  Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym
  (obiegowym). Uchwała podjęta w takim try bie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały . W przypadku podejmowania uchwały w trybie
  pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały
  pozostałym czł onkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna
  większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej.
  5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
  lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim
  członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Re gulaminie Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy
  sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
  treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
  się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od
  pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu
  jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rad y Nadzorczej. W razie równości
  głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
  Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.  14

  § 26
  1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
  wnioskami i inicjatywami.
  2. Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty ot rzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
  Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
  lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
  3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły p roblemowe lub komitety,
  zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i
  szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w
  zakresie kompetencji Rady Nadz orczej.
  § 27
  Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób
  wykonywania czynności.

  C. ZARZĄD
  § 28
  1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
  Zarządu.
  2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat członka
  Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
  mandatów pozostałych członków Zarządu.
  3. Członków Zarządu powoł uje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną
  większością głosów .
  4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasad wynagradzania poszczególnych
  członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
  § 29
  1. Zarząd Spółki pod przewodnictw em Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
  postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
  Zgromadzeni a.
  2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje
  głos Prezesa Zarządu.
  3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz Grupy
  Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów strategicznych Spółki oraz
  Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do
  przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd


  15

  Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty,
  które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
  § 30
  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
  1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
  2) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
  2. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
  3. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych czynności lub
  czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie
  w granicach swojego umocowania.

  § 31
  Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
  uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani członek organu. Powyższe zobowiązanie
  nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której
  Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .
  § 32
  Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie sprawozdania
  finansowego Spółki or az skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki
  umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
  § 33
  Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten
  podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia lub (jeżeli ma to
  zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

  V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
  § 34
  Spółka tworzy następujące kapita ły i fundusze:
  1) kapitał zakładowy,
  2) kapitał zapasowy,
  oraz fakultatywnie:
  3) kapitały rezerwowe,
  4) fundusze specjalne.


  16

  § 35
  1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent) czystego
  zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3
  (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga
  Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej)
  kapi tału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
  2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, o użyciu których
  rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
  3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworz eniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych,
  określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
  4. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości w
  rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
  2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

  § 36
  Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezer wowego oraz funduszy specjalnych mogą
  określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
  § 37
  Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku
  kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
  VI.PODZIAŁ ZYSKU
  § 38
  1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
  1) kapitał zapasowy,
  2) dywidendy dla akcjonariuszy,
  3) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spó łce,
  4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznaczony przez Walne
  Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym,
  z uwz ględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

  § 39
  Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
  przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.


  17

  VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
  § 40
  1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
  2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem ,,w likwidacji” .
  3. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada Nadzorcza.
  4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do
  liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
  5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
  rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie
  zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

  VIII. POSTA NOWIENIA KOŃCOWE
  § 41
  W sprawach nieunormowanych Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
  przepisy Kodeksu spółek handlowych. ”
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru
  przedsiębiorców.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • 1

  Uchwa ła nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie wyboru
  Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych dokonuje wyboru P.[……] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2

  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 października 201 7 roku:
  1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia.
  3.Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania wiążących uchwał.
  5.Przyjęcie porządku obrad.
  6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dział alności Spółki rok
  obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
  kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą , za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do
  dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
  kapitałowej, w której Spół ka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia
  30 czerwca 201 7 roku.
  10 . Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
  trwającym od dnia 1 lipca 2 016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie p odziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30
  czerwca 201 7 roku.
  12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1
  lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający
  od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby czł onków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
  15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję .
  16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej.  3


  17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

  18 .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego o treści:

  „STATUT
  Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
  /tekst jednolity /
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  1. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna .
  2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.
  3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

  § 2
  Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
  jest jej następcą prawnym.
  § 3
  Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  § 4
  Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
  § 5
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  § 6
  1. Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
  spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
  gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie podmioty
  samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać fundacje lub inne
  podmioty typu zakładowego.
  2. Dla potrzeb Statutu przez „ Spółkę Zależną ” należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spó łka jest
  spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Dla potrzeb Statutu przez „ Podmiot Powiązany ” należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu
  międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr


  4

  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
  międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5
  Kodeksu spółek handlowych.
  4. Dla potrzeb Statutu przez „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, dla których
  Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  5. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za
  granicą.

  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  § 7
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3 Statutu:
  1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
  3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  5) Dzia łalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD
  66.12.Z),
  6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
  7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
  8) Kupno i sp rzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
  11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z ),
  12) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
  13) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  (PKD 70.10.Z),
  15) Stosunki międzyludzkie (public relations ) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
  70.22.Z),
  17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
  19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
  wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
  20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).


  5

  2. W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji,
  zezwolenia, licencji lub zgody, dokonania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
  spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących p rzepisach prawa, Spółka może podjąć i
  prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonaniu
  zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych
  obowiązującymi przepisa mi prawa.
  3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
  wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach
  działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem
  takich uprawnień zawodowych.
  4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa
  w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w
  obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 8
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
  trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł
  (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
  a. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji
  imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
  b. 365.427 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych
  zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się
  na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
  (i) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
  akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („ Transza B1 ”);
  (ii) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
  akcji, o numerach o d 000 109 627 do 000 219 252 („ Transza B2 ”);
  (iii) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
  pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („ Transza B3 ”).
  2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
  3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
  siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620
  (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześcius et dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości
  nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
  A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w


  6

  stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane
  do dnia 30 czerwca 2020 roku.
  4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden
  tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
  o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapit ału
  zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
  DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akc ji serii D może zostać wykonane do dnia 30
  czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania
  warrantu.
  § 9
  1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
  nominal nej dotychczasowych akcji.
  2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki
  będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu
  i kolejnymi cyframi arabskimi.
  3. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
  4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
  umo rzenie części akcji.
  § 10
  1. Akcje mogą być umarzane za pisemn ą zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
  nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
  niż raz w roku obrotowym.
  2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kap itału zakładowego.
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe
  warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
  umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
  zakładowego.
  4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie
  uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną
  okre ślone warunki nabycia tych akcji.
  § 11
  Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.


  § 12


  7

  Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
  warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych .

  IV. ORGANY SPÓŁKI
  § 13
  Organami Spółki są:
  1) Walne Zgromadzenie,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd.

  A. WALNE ZGROMADZENIE
  § 14
  1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
  3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
  terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.
  4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli
  zwołanie go uzn a za wskazane.
  5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
  Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgroma dzenia.
  6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza
  przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  7. Prawo żądania zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
  najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Wa lnego
  Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  8. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
  dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazy wania informacji
  bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmni ej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
  terminem Walnego Zgromadzenia.
  §15


  8

  1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
  2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zg romadzenia otwiera
  członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego
  wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny
  członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
  3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
  oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
  wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
  4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomo cnika.

  § 16
  1. Jeżeli przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może
  podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne
  post anowienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
  3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu
  zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

  § 17
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) roz patrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
  Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  2) podejmowanie uchwał o podziale zys ku albo o pokryciu straty,
  3) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
  kadencji Rady Nadzorczej,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 20
  Statutu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej na
  zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,
  5) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej,
  6) udzielanie członkom Za rządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków,


  9

  7) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  8) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
  uzupełnień,
  9) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  10) podej mowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
  11) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
  podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
  13) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
  warrantów subskrypcyjnych, o któryc h mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także o
  uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
  14) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
  15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  16) rozwiązanie Spółki i otwa rcie jej likwidacji,
  17) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
  upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
  handlowych,
  18) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółk ą Zależną, przewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
  przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
  19) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami
  prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wnies ionych przez Zarząd lub Radę
  Nadzorczą.

  § 18
  Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

  B. RADA NADZORCZA
  § 19
  1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie
  może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy cz ym liczba ta może być
  zmieniana przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, jeżeli Walne
  Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada
  Nadzorcza liczy (do czasu wprowadzenia ewentualnej zmian y liczebności składu Rady Nadzorczej w


  10

  drodze uchwały Walnego Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało powołanych podczas pierwszego
  wyboru członków w danej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Rady Nadzorczej
  w toku kadencji nie oznacza samo w sobie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej danej
  kadencji, o ile zmiana liczebności składu Rady Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze
  uchwały Walnego Zgromadzenia.
  2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji , trwającej 3 (trzy) lata.
  Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
  równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady
  Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych
  kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady
  Nadzorczej.
  3.Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do kooptacji ,
  powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie może wskazać, że
  dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  4.W przypadku nie dokonania przez Wal ne Zgromadzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3
  zdanie drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są
  wybierani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

  § 20
  1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadenc ji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek przyczyn,
  mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
  zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady Nadzorczej przez Walne
  Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub poniżej minimum określonego
  postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
  mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej lic zby członków
  Rady lub, odpowiednio, do minimalnej liczby przewidzianej postanowieniami Statutu lub
  obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej,
  odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 388 § 1 zdani e pierwsze Kodeksu spółek handlowych.
  Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
  danej kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocze śnie z wygaśnięciem mandatów
  pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .
  3. W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna informacja o
  fakcie dokonania kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o kooptacji, o której mowa w
  § 20 ust. 1 Statutu, winna być przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, celem
  zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie kooptacji nie oznacza odwołania
  dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, c o nie wyklucza jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie
  odrębnej uchwały o jego odwołaniu. Jednak w składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać
  nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została


  11

  zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

  § 21
  1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i
  podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego
  obowiązujących n a rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają
  być notowane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i, odpowiednio „ Niezależny
  Członek Rady Nadzorczej ”).
  2. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka
  Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
  uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i dośw iadczenia zawodowego kandydata. Do
  zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie
  do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również
  zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
  kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 (trzech) dni
  od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacj i.
  3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez któregokolwiek z
  członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie
  kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpł ywu na zdolność Rady Nadzorczej do
  wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

  § 22
  1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
  2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasi e odwołany.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli
  Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysługującego im wynagrodzenia za pełnienie
  obowiązk ów w Radzie Nadzorczej.

  § 23
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień
  tych regulaminów,


  12

  2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu
  Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
  a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
  3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
  kadencji Zarządu,
  4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich
  członków Zarządu, jak również delegowa nie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
  3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
  odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ,
  5) ustalanie zasad wynagradz ania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także
  warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
  6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania
  finansowego Spółki i skonsolid owanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ,
  jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na
  dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
  7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
  ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
  dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
  corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na
  przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz
  zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
  9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego
  Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem
  pierwszeństwa,
  10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowa nie „za” przy
  podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
  zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika
  lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w
  danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek
  funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
  odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c)
  ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
  11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami
  prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie
  spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
  3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
  kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgo dy na:
  1) nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba


  13

  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki l ub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  2) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
  przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
  zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
  składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki ,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  3) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
  lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego
  punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobierania
  pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego składnika majątkowego w
  dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
  4) zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
  drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
  autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
  praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
  budżecie Spółki, zatwierdzonym przez R adę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
  potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
  prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania lub do
  korzystania i pobierania poż ytków na podstawie licencji wyłącznej,
  5) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
  działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze
  jakiejkolwiek czynności prawne j, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, jak również na
  założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
  nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym
  przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
  działalności operacyjnej Spółki,
  7) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którym kolwiek z
  członków Zarządu Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki
  Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
  Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadk u transakcji


  14

  zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
  bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
  udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń weksl owych i gwarancji) za
  Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
  (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
  Istotności,
  8) wyrażanie zgody na zatrudnianie p rzez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku
  do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne,
  nieprzewidziane w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez
  Radę Nadzorczą zgodn ie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób
  poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
  Statutu.
  4. Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające P róg Istotności, jeżeli:
  a) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
  majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
  zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
  przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
  walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
  średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń
  okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
  12 (dwunastu) pierwszych miesięcy,
  b) skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit. a) Statutu) czynności w ramach danej
  kategorii, do której odnosi się Próg Istotności (to jest w ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu)
  wartość przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy
  złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną według ostatniego,
  poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
  Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym
  decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) pierwszych miesięcy.
  5. W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych w § 23
  ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kategorii spośród
  przewidzianych w § 23 ust . 3 Statutu, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej
  przed dokonaniem takiej czynności.
  § 24
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
  winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
  3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorcze j powinno odbyć się w terminie 14 (czternastu)
  dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
  swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wskazany przez Walne


  15

  Zgromadzenie w trybi e § 19 ust. 3 zdanie drugie Statutu . W takim przypadku pierwsze posiedzenie
  zwołuje Zarząd.
  4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
  § 25
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
  w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , a wszyscy
  członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najm niej na
  tydzień przed dniem jego odbycia.
  2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
  a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w pode jmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
  piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
  spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym tacy członkowie
  Rady Nadzorczej odd ają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym
  (obiegowym). Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nad zorczej
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały . W przypadku podejmowania uchwały w trybie
  pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały
  pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy zło ży pod nią podpisy bezwzględna
  większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej.
  5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
  lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumie wania się ze sobą wszystkim
  członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy
  sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
  treści projektu uchwały. Podjęcie uchwa ły przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
  się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od
  pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu
  jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W razie równości
  głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
  Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

  § 26
  1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
  wn ioskami i inicjatywami.


  16

  2. Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
  Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
  lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorcze j.
  3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety,
  zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i
  szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w
  zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
  § 27
  Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób
  wykonywania czynności.

  C. ZARZĄD
  § 28
  1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
  Zarządu.
  2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat członka
  Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencj i Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
  mandatów pozostałych członków Zarządu.
  3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną
  większością głosów .
  4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasa d wynagradzania poszczególnych
  członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
  § 29
  1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych prze z
  postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
  Zgromadzenia.
  2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje
  głos Prezesa Zarządu.
  3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz Grupy
  Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów strategicznych Spółki oraz
  Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmia n do tych dokumentów, oraz do
  przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd
  Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty,
  które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
  § 30


  17

  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
  1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
  2) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
  2. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
  3. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych czynności lub
  czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie
  w granicach swojego umocowania.

  § 31
  Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
  uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani członek organu. Powyższe zobowiązanie
  nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której
  Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .
  § 32
  Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie sprawozdania
  finansowego Spółki o raz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki
  umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
  § 33
  Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten
  podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia lub (jeżeli ma to
  zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

  V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
  § 34
  Spółka tworzy następujące kapita ły i fundusze:
  1) kapitał zakładowy,
  2) kapitał zapasowy,
  oraz fakultatywnie:
  3) kapitały rezerwowe,
  4) fundusze specjalne.
  § 35
  1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent) czystego
  zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3


  18

  (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzysta niu kapitału zapasowego rozstrzyga
  Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej)
  kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
  2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na p okrycie szczególnych strat lub wydatków, o użyciu których
  rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
  3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworzeniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych,
  określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
  4. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości w
  rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
  2002 r oku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

  § 36
  Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezerwowego oraz funduszy specjalnych mogą
  określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
  § 37
  Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku
  kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
  VI.PODZIAŁ ZYSKU
  § 38
  1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
  1) kapitał zapa sowy,
  2) dywidendy dla akcjonariuszy,
  3) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spółce,
  4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznaczony przez Walne
  Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym,
  z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

  § 39
  Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
  przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
  VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
  § 40


  19

  1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
  2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem ,,w likwidacji”.
  3. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada Nadzorcza.
  4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy pro porcjonalnie do
  liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
  5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
  rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany n iezwłocznie
  zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 41
  W sprawach nieunormowanych Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
  przepisy Kodeksu spółek handlowych.”
  19.Zamknięcie obrad.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .


  20

  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1) i 395 § 2 pkt.1)
  Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
  Spółk i za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku, obejmującego:
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017
  roku wykazujące całkowite doch ody netto za rok obrotowy w wysokości 17.907 (siedemnaście tysięcy
  dziewięćset siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 17.907
  (siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem) tysięcy złotych,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzą dzone na dzień 30 czerwca 2017 roku , wykazujące po
  stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 112.884 (sto dwanaście tysięcy
  osiemset osiemdziesiąt cztery) tysiące złotych,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca
  2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.951(dwa tysiące dziewięćset
  pięćdziesiąt jeden) tysięcy złotych ,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017
  roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 347 (trzysta czterdzieści
  siedem) tysięcy złotych,

  - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
  niniej szym zatwierdza opisane wyżej sprawozda nie.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  21

  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za ro k obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1) i 395 § 2 pkt.1)
  Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku
  niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Skarbiec Holding S.A.za rok obrotowy trwający od
  dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  22

  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sk arbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, za rok obrotowy trwający
  od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po
  rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest spółką
  dominują cą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku, sporządzonego
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej,
  obejmującego:
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30
  czerwca 2017 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 32.347(trzydzieści dwa tysiące trzysta
  czterdzieści siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 32.466 (trzydzieści dwa
  tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) tysięcy złotych,

  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku , które po
  stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 117.238 (sto siedemnaście
  tysięcy dwieście trzydzieści osiem) tysięcy złotych ,

  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30
  czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.486 (jedenaście tysięcy
  czterysta osiemdziesiąt sześć) tysięcy złotych ,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30
  czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę
  18.280 (osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt ) tysięcy złotych,
  - zasady (politykę) rachunkowości o raz dodatkowe noty objaśniające,
  niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia


  23

  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
  kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w roku obrotowym trwającym
  od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 października 201 7 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po
  rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w
  roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku, niniejszym zatwierdza
  sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w roku
  obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.

  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  24

  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wraz

  z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką

  dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności gru py kapitałowej, w której Spółka jest jednostką

  dominującą, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności

  Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu

  wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu

  korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych

  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
  działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku wraz ze
  sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałow ej, w której
  Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest
  jednostką dominującą, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy trwa jący od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku i wniosku Zarządu co
  do przeznaczenia zysku za ro k obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 201 7 roku oraz ze
  zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obow iązków informacyjnych dotyczących
  stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych .

  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .  25

  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od
  dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2) Kodeksu
  spółek handlowych w związku z § 17 pkt.2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto
  osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w wysokości
  17.907.447,82 złotych (siedemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych
  i osiemdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób :
  ................
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 2,62 złotych
  (dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosz e) na każdą akcję, będzie dzień ........201 7, a dniem wypłaty dy widendy
  dzień ............. 2017 .


  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

  26

  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. , działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2
  pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi
  Rybcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
  trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku .
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .  27

  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
  Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bartoszowi
  Józefiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
  trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .  28

  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
  Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi
  Kędziorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
  trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .  29

  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
  Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Kubie
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2016
  roku do dnia 30 sierpnia 2016 roku .
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .  30

  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
  Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi
  Stadnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1
  września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku , w tym obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 26
  kwietnia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku .
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia  31

  Uchwała nr 1 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzieleniu absolutorium
  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3)
  Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi
  Prończukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodnicząceg o Rady Nadzorczej Spółki w
  roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 15 czerwca 20 17 roku.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  32

  Uchwała nr 1 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
  pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu
  Sebastianowi Królowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 201 6 roku do dnia 14 czerwca 201 7 rok u.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia


  33

  Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 2017roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
  pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu
  Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
  Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  § 2
  Uchwała powyżs za wchodzi w życie z dniem podjęcia.  34

  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
  pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu
  Bogusławowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania prze z niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
  Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku oraz od dnia 5 kwietnia 2017 do
  dnia 30 czerwca 2017 .
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia


  35

  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z
  dnia 10 października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
  pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi
  Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
  obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia  36

  Uchwała nr 1 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10
  października 201 7 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2
  pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi
  Oppenheim absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
  dnia 25 października 201 6 roku do dnia 30 czerwca 201 7 roku.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia .


  37

  Uchwała Nr 20

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

  z dnia 10 października 201 7 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki


  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
  na ..... członków .
  § 2
  Uchwała powyższa wcho dzi w życie z dniem podjęcia.  38

  Uchwała Nr 21

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

  na następną kadencję


  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 1 7 pkt.4) Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki.:
  ............... .
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  39

  Uchwała Nr 22

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie po wierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Spółki w następn ej kadencj i


  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 1 7 pkt.4) Statutu Spółki postanawia powierzyć P.......................funkcję Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej Spółki.
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  40

  Uchwała Nr 23

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia

  członków Rady Nadzorczej


  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 3 92 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 1 7 pkt.12) Statutu Spółki postanawia ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady
  Nadzorczej Spółki.:
  ...............
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  41

  Uchwała nr 2 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó łek
  handlowych w związku z § 17 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż
  w miejsce dotychczasowego ustala nowy tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:
  „STATUT
  Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
  /tekst jednolity /
  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  4. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna .
  5. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.
  6. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

  § 2
  Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
  jest jej następcą prawnym.
  § 3
  Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  § 4
  Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
  § 5
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  § 6
  6. Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek,
  spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność
  gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą , w tym także tworzyć takie podmioty


  42

  samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami, jak również zakładać i wyposażać fundacje lub inne
  podmioty typu zakładowego.
  7. Dla potrzeb Statutu przez „ Spółkę Zależną ” należy rozumieć spółkę, w stosunku d o której Spółka jest
  spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
  8. Dla potrzeb Statutu przez „ Podmiot Powiązany ” należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu
  międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
  międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumie niu art. 4 § 1 pkt 5
  Kodeksu spółek handlowych.
  9. Dla potrzeb Statutu przez „ Grupę Kapitałową Spółki ” należy rozumieć grupę jednostek, dla których
  Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  10. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za
  granicą.

  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  § 7
  5. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 i 3 Statutu:
  21) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  22) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
  23) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  24) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9 9.Z),
  25) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD
  66.12.Z),
  26) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
  27) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
  28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  30) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
  31) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (P KD 68.32.Z),
  32) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
  33) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  34) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  (PKD 70.10.Z),
  35) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  36) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
  70.22.Z),
  37) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),


  43

  38) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 8 2.11.Z),
  39) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
  wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
  40) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
  6. W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji,
  zezwolenia, licencji lub zgody, dokonania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
  spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowią zujących przepisach prawa, Spółka może podjąć i
  prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonaniu
  zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych
  obowiązującym i przepisami prawa.
  7. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy
  wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach
  działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem
  takich uprawnień zawodowych.
  8. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa
  w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością d wóch trzecich głosów w
  obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 8
  5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.457.341,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
  trzysta czterdzieści jeden złot ych 60/100) i dzieli się na 6.821.677 (sześć milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł
  (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
  c. 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćd ziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji
  imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000 000 001 do 006 456 250, oraz
  d. 365.427 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych
  zwykłych serii B, o numerach od 000 000 001 do 000 365 427, przy czym akcje serii B dzielą się
  na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:
  (iv) w skład transzy B1 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
  akcji, o numerach od 000 000 001 do 000 109 626 („ Transza B1 ”);
  (v) w skład transzy B2 wchodzi 109.626 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć)
  akcji, o numerach od 000 109 627 do 000 219 252 („ Transza B2 ”);
  (vi) w skład transzy B3 wchodzi 146.175 (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
  pięć) akcji, o numerach od 000 219 253 do 000 365 427 („ Transza B3 ”).
  6. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
  7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście
  siede mdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620


  44

  (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości
  nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunko wego podwyższenia kapitału
  zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
  A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w
  stosunku do dotychczasowych akcjonariu szy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane
  do dnia 30 czerwca 2020 roku.
  8. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden
  tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
  o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii
  DA, DB i DC, ucze stniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30
  czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy o d daty przyznania
  warrantu.
  § 9
  5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
  nominalnej dotychczasowych akcji.
  6. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Sp ółki
  będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu
  i kolejnymi cyframi arabskimi.
  7. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
  8. Obniżenie kapitału zakładowego m oże nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez
  umo rzenie części akcji.
  § 10
  5. Akcje mogą być umarzane za pisemną zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
  nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
  niż raz w roku obrotowym.
  6. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
  7. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe
  war unki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
  umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
  zakładowego.
  8. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie
  uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną
  określone warunki nabycia tych akcji.
  § 11
  Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.  45


  § 12
  Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
  warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych .

  IV. ORGANY SPÓŁKI
  § 13
  Organami Spółki są:
  4) Walne Zgromadzenie,
  5) Rada Nadzorcza,
  6) Zarząd.

  A. WALNE ZGROMADZENIE
  § 14
  9. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  10. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
  11. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
  terminie 6 (sześciu) miesi ęcy po upływie roku obrotowego Spółki.
  12. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli
  zwołanie go uzna za wskazane.
  13. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  reprezentu jącym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w
  Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  14. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  upoważnionym prz ez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza
  przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  15. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co
  najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  16. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
  dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sp osób określony dla przekazywania informacji
  bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach


  46

  publicznych. Ogłoszenie pow inno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed
  terminem Walnego Zgromadzenia.
  §15
  5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
  6. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zg romadzenia otwiera
  członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego
  wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny
  członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
  7. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
  oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na
  wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
  8. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomo cnika.

  § 16
  4. Jeżeli prze pisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może
  podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
  5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne
  postanow ienia Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
  6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przyznanie prawa głosu
  zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

  § 17
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  20) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
  Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  21) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  22) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
  kadencji Rady Nadzorczej,
  23) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień § 20
  Stat utu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej na
  zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,


  47

  24) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej,
  25) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków,
  26) podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  27) uchwalanie Reg ulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
  uzupełnień,
  28) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  29) podejmow anie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
  30) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
  podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
  31) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
  32) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz
  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także o
  uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
  33) tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
  34) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  35) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likw idacji,
  36) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
  upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
  handlowych,
  37) zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Zależną, pr zewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
  przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
  38) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie przepisami
  prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd lub Radę
  Nadzorczą.

  § 18
  Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

  B. RADA NADZORCZA
  § 19
  1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie


  48

  może ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy cz ym liczba ta może być zmieniana
  przez Walne Zgromadzenie w toku danej kadencji. W przypadku, jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustali w
  formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy (do czasu
  wprowadzenia ewentualnej zmian y liczebności składu Rady Nadzorczej w drodze uchwały Walnego
  Zgromadzenia) tylu członków, ilu zostało powołanych podczas pierwszego wyboru członków w danej
  kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Rady Nadzorczej w toku kadencji nie oznacza
  samo w sobie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, o ile zmiana liczebności
  składu Rady Nadzorczej nie zostanie wprowadzona w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat
  członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
  równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady
  Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą po nownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych
  kadencjach. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady
  Nadzorczej.
  3. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu odnoszących się do kooptacji ,
  powoł uje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru Walne Zgromadzenie może wskazać, że
  dany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  4. W przypadku nie dokonania przez Walne Zgro madzenie wskazania, o którym mowa w § 19 ust. 3 zdanie
  drugie Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani
  przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

  § 20
  4. W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek przyczyn,
  mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej
  zmniejszy się poniżej liczby uprzednio ustalonej dla tego składu Rady Nadzorczej przez Walne
  Zgromadzenie zgodnie z posta nowieniami § 19 ust. 1 Statutu lub poniżej minimum określonego
  postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
  mogą, w drodze uchwały, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do tej ustalonej liczby czł onków
  Rady lub, odpowiednio, do minimalnej liczby przewidzianej postanowieniami Statutu lub
  obowiązującymi przepisami prawa (kooptacja). Do trybu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej,
  odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 388 § 1 zdanie pierw sze Kodeksu spółek handlowych.
  Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  5. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem
  danej kadencji Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
  pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji .
  6. W przypadku dokonania kooptacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1 Statutu pisemna informacja o
  fakcie dokonania kooptacji, do której winien być załączony odpis uchwały o kooptacji, o której mowa w
  § 20 ust. 1 Statutu, winna być przedstawiona na najbliżs zym Walnym Zgromadzeniu, celem
  zatwierdzenia kooptacji przez Walne Zgromadzenie. Nie zatwierdzenie kooptacji nie oznacza odwołania


  49

  dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, co nie wyklucza jednak podjęcia przez Walne Zgromadzenie
  odrębnej uchwały o jego odw ołaniu. Jednak w składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać
  nie więcej niż 2 (dwóch) dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, których kooptacja nie została
  zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

  § 21
  4. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i
  podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego
  obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają
  być noto wane akcje Spółki („ Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej ” i, odpowiednio „ Niezależny
  Członek Rady Nadzorczej ”).
  5. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka
  Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz
  uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i dośw iadczenia zawodowego kandydata. Do
  zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie
  do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również
  zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
  kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 (trzech) dni
  od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacj i.
  6. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, przez któregokolwiek z
  członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie
  kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpł ywu na zdolność Rady Nadzorczej do
  wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

  § 22
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
  6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli
  Walne Zgromadzenie tak postanowi w drodze uchwały.
  8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysłu gującego im wynagrodzenia za pełnienie
  obowiązków w Radzie Nadzorczej.

  § 23
  6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności.
  7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:


  50

  12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień
  tych regulaminów,
  13) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu
  Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałow ej Spółki,
  a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
  14) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku
  kadencji Zarządu,
  15) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub ws zystkich
  członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
  3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
  odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykony wać swoich czynności ,
  16) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także
  warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
  17) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania
  finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ,
  jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na
  dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
  18) ocena spra wozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie
  ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu
  dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadze niu
  corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  19) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na
  przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz
  zatwierdzanie regul aminów dotyczących takich programów i opcji,
  20) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego
  Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem
  pierwszeństwa,
  21) wyrażanie zgody na wykonyw anie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy
  podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego
  zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika
  lub akcjonariusza, w na stępujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w
  danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek
  funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i
  odwoływ anie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c)
  ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
  22) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przep isami
  prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie
  spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
  8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, d o
  kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:


  51

  9) nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
  że dana czynność jest przewi dziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  10) zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
  przewłaszczenia na zabezpieczenie), stan owiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
  zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
  składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym p lanie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  11) obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
  lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym prze z Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego
  punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobiera nia
  pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego składnika majątkowego w
  dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
  12) zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
  drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
  autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
  praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
  budż ecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
  potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
  prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania l ub do
  korzystania i pobierania pożytków na podstawie licencji wyłącznej,
  13) przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
  działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w dro dze
  jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, jak również na
  założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżec ie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  14) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
  nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzony m
  przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
  działalności operacyjnej Spółki,
  15) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z człon ków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki


  52

  Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
  Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji
  zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
  bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
  udzielenia przez Spółkę zabezpiecz eń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji) za
  Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
  (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
  Istotności,
  16) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku
  do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne,
  nieprzewidziane w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwie rdzonym przez
  Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu, koszty netto zaangażowania takich osób
  poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności, o którym mowa w § 23 ust. 4 lit. b)
  Statutu.
  9. Czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 Statutu, uznaje się za przekraczające Próg Istotności, jeżeli:
  c) ich jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
  majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
  zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
  przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
  walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
  śre dniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń
  okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
  12 (dwunastu) pierwszych miesięcy,
  d) skumulowana wartość netto (rozumiana jak w § 23 ust. 4 lit. a) Statutu) czynności w ramach danej
  kategorii, do której odnosi się Próg Istotności (to jest w ramach danego punktu § 23 ust. 3 Statutu)
  wartość przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy
  złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną według ostatniego,
  poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
  Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym
  decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) pierwszych miesięcy.
  10. W przypadku, jeżeli dana czynność podpada pod wyłączenie z jednej z kategorii przewidzianych w § 23
  ust. 3 Statutu, ale jednocześnie wymaga zgody Rady Nadzorczej w ramach innej kate gorii spośród
  przewidzianych w § 23 ust. 3 Statutu, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej
  przed dokonaniem takiej czynności.
  § 24
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie
  winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.


  53

  7. Pierwsze posi edzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 (czternastu)
  dni od daty jej powołania. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
  swego grona Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego, o ile nie został on wska zany przez Walne
  Zgromadzenie w trybie § 19 ust. 3 zdanie drugie Statutu . W takim przypadku pierwsze posiedzenie
  zwołuje Zarząd.
  8. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadz orczej.
  § 25
  7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
  w tym jej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , a wszyscy
  członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na
  tydzień przed dniem jego odbycia.
  8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
  a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
  9. Członkowie R ady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
  piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
  spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na któr ym tacy członkowie
  Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym
  (obiegowym). Uchwała podjęta w takim trybie jest waż na, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały . W przypadku podejmowania uchwały w trybie
  pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały
  pozostałym członkom Rady N adzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna
  większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej.
  11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystan iu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
  lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim
  członkom Rady Nadzorczej, wskazany w Regulaminie Ra dy Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy
  sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
  treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
  się na odległość je st zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od
  pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu
  jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej . W razie równości
  głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 25 ust. 3, 4 i 5 Statutu nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
  Za rządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.  54

  § 26
  4. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
  wnioskami i inicjatywami.
  5. Zarząd, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady
  Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku
  lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
  6. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komi tety,
  zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i
  szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w
  zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
  § 27
  Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób
  wykonywania czynności.

  C. ZARZĄD
  § 28
  5. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
  Zarządu.
  6. Członkowie Zarząd u powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. Mandat członka
  Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
  mandatów pozostałych członków Zarządu.
  7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rad a Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną
  większością głosów .
  8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalania wysokości i zasad wynagradzania poszczególnych
  członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
  § 29
  4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez
  postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego
  Zgromadzenia.
  5. Uchwały Zarząd u zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje
  głos Prezesa Zarządu.
  6. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz Grupy
  Kapitałowej Spółki , budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki , planów strategicznych Spółki oraz
  Grupy Kapitałowej Spółki , a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do
  przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd


  55

  Spółki prowadzi działaln ość Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w oparciu o p owyższe dokumenty,
  które zostały sporządzone przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
  § 30
  4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
  3) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
  4) jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
  5. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
  6. W Spółce może być ustanawiana prokura. Ponadto, do dokonywania określonych czynności lub
  czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomoc nicy działający samodzielnie lub łącznie
  w granicach swojego umocowania.

  § 31
  Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
  uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz ani członek o rganu. Powyższe zobowiązanie
  nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej lub w spółce, w której
  Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji .
  § 32
  Zarząd zawiera z firmą audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie sprawozdania
  finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki
  umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
  § 33
  Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten
  podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia lub (jeżeli ma to
  zastosowanie) z dniem w nim wskazanym, przypadającym po dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

  V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
  § 34
  Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  5) kapitał zakładowy,
  6) kapitał zapasowy,
  oraz fakultatywnie:
  7) kapitały rezerwowe,
  8) fundusze specjalne.


  56

  § 35
  5. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać przynajmniej 8% (osiem procent) czystego
  zysku rocznego do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej przynajmniej 1/3
  (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga
  Walne Zgromadzenie, z tym jednak że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej)
  kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
  6. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wyda tków, o użyciu których
  rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
  7. Walne Zgromadzenie rozstrzyga uchwałą o utworzeniu i likwidacji odpowiednich funduszy specjalnych,
  określając ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.
  8. Rachunkowość w Spółce jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości w
  rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 9 lipca
  2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

  § 36
  Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału rezerwowego oraz funduszy specjalnych mogą
  określać ich regulaminy, uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
  § 37
  Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku
  kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
  VI.PODZIAŁ ZYSKU
  § 38
  4. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
  5) kapitał zapasowy,
  6) dywidendy dla akcjonariuszy,
  7) zasilanie kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych tworzonych w Spółce,
  8) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  5. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki, który został przeznacz ony przez Walne
  Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym,
  z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

  § 39
  Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
  przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.


  57

  VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
  § 40
  6. Rozwiązanie Spółki n astępuje po przeprowadzeniu likwidacji.
  7. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem ,,w likwidacji”.
  8. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada Nadzorcza.
  9. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy prop orcjonalnie do
  liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
  10. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
  rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany ni ezwłocznie
  zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 41
  W sprawach nieunormowanych Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
  przepisy Kodeksu spółek handlowych. ”
  § 2
  Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru
  przedsiębiorców.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-05-25 10-05-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.