Raport.

SEVENET SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 04 grudnia 2017 roku

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 04 grudnia 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2016/2017;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016/2017
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  WNIOSEK O UMIESZCZEN IE SPRAWY
  W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
  SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)
  (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
  Ja niżej podpisany /a,
  AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
  Imię i nazwisko:________ ___________________________________________ ____________
  Nr i seria dowodu osobistego:______________________________________________ _______
  Nr PESEL: ____________________________________________________________________
  Nr NIP:____________________________ ___________________________________________
  Liczba posiadanych akcji Spółki :___________________________________________________
  Adres zamieszkania Akcjonariusza:
  Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
  Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________ ________
  Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
  Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
  niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
  Zwyczajnego Walne go Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku , które zostało zwołane
  na dzień 04 grudnia 201 7 r. na godz. 1 2:00 następującej sprawy:
  …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………….
  oraz składam następuj ący projekt uchwały :
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  uzasadnienie wniosku:
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………… …………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ________________________________________________________________________
  data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/ osób reprezentujących a kcjonariusza
  Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
  a) świadectwa depozytowe go lub zaświadczenia wydan ego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
  którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, po twierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
  reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
  stwierdzić , iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek re prezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego Spółki ,
  b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
  c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisan ego przez akcjonariusza, lub
  przez osoby upra wnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego do kumentu
  potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
  DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ
  DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
  SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)
  (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
  Ja niżej podpisany/a,
  AKCJONARIUSZ S PÓŁKI
  Imię i nazwisko:_______________________________________________________________
  Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________
  Nr PESEL: ____________________________________________________________________
  Nr NIP:_______________________________________________________________________
  Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________
  Adres zamieszkania Akcjonariusza:
  Ulica i numer lokalu:____________________________________ ________________________
  Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
  Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
  Kontakt telefoniczny:__________________________________________ ___________________
  niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku , które zostało zwołane na dzień 04
  grudnia 201 7 r. na godz. 12:00
  PROJEKT UCHWAŁY
  dotyczący sprawy obję tej …….. punktem porządku obrad
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………. .
  ________________________________________________________________________
  data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
  Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
  a) świadectwa depozytowego lub za świadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
  którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
  reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kap itału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
  stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego Spółki,
  b) dowodu osobistego lub paszportu ak cjonariusza,
  c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub
  przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu
  potwierdz ającego tożsamość pełnomocnika.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  WNIOSEK O UMIESZCZEN IE SPRAWY
  W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
  SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)
  (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZ YCZNA )
  Ja niżej podpisany /a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skre ślić)
  Imię i nazwisko:________________________________________________________________
  Stanowisko: ___________________________________________________________________
  Imię i nazwisko:________________________________________________________________
  Stan owisko: ___________________________________________________________________
  działając w imieniu AKCJONARIUSZ A SPÓŁKI
  Nazwa:_______________________________________________________________________
  Nazwa i nr rejestru:_ ______ ___________________________ ____________________________
  Nr REGON:____________________________________________________________________
  Nr NIP:_______________________________________________________________________
  Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________ ________________
  Adres siedziby Akcjonariusza:
  Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
  Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
  Kontakt e -mail:______________________ ___________________________________________
  Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
  niniejszym składam /y wniosek o umieszczenie w porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku , które zostało zwołane
  na dzień 04 grudnia 201 7 r. na godz. 12:00 następującej sprawy:
  …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………….
  oraz składam /y następujący projekt uchwały :
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..  uzasadnienie wniosku:
  ………… …………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ________________________________________________________________________
  data, miejscowość i podpis osoby/ osób reprezentujących akcjonariusza
  Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
  a) świadectwa depozytowe go lub zaświadczenia wydane go przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
  którym zapisan e są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające go, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt,
  że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
  stwierdzić , iż łącznie z i nnymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego Spółki ,
  b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
  akcjonariusza or az dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
  akcjonariusza,
  c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione
  do reprezentowania akcj onariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
  fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)
  upoważnionych do reprezentowania pełnomocni ka.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
  DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ
  DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
  SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)
  (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FI ZYCZNA)
  Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)
  Imię i nazwisko:________________________________________________________________
  Stanowisko: ___________________________________________________________________
  Imię i nazwisko:__________________________________________ ______________________
  Stanowisko: ___________________________________________________________________
  działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁK I
  Nazwa:_______________________________________________________________________
  Nazwa i nr rejestru:______ ________________________________________________________
  Nr REGON:____________________________________________________________________
  Nr NIP:_______________________________________________________________________
  Liczba posiadanych akcji Spółki:_______ ____________________________________________
  Adres siedziby Akcjonariusza:
  Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
  Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
  Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
  Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
  niniejszym zgłaszam /y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku , które zostało zwołane
  na dzień 04 grudnia 201 7 r. na godz. 12:00  PROJEKT UCHWAŁY
  dotyczący spr awy objętej …….. punktem porządku obrad
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………… …………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ________________________________________________________________________
  data, miejscowość i podpis osoby/ osób reprezentujących akcjonariusza
  Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następując ych dokumentów:
  a) świadectwa depozytowe go lub zaświadczenia wydane go przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
  którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające go, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt,
  że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
  stwierdzić , iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakład owego Spółki ,
  b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
  akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
  akcjonari usza,
  c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione
  do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
  fizycznych) d o reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)
  upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  PEŁNOMOCNICTWO
  DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
  WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SEVENET S.A.
  Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
  I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):
  Imię i nazwisko:___________________________________________________ ____________
  Nr i seria dowodu osobistego:______________________________________________ _______
  Nr PESEL: ____________________________________________________________________
  Nr NIP:_______________________________________________________________________
  Ilość posi adanych akcji spółki 11 bit studios S.A.: ___________ ______ ____ _______ __________
  Adres zamieszkania Akcjonariusza:
  Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
  Kraj, miasto i kod pocztowy:__________________________ _____________________________
  Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
  Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
  dalej „Akcjonariusz ”
  AKCJONARIUSZ ( INNY NIŻ OSOBA FIZYC ZNA ):
  Nazwa:_______________________________________________________________________
  Nazwa i nr rejestru :____ ________________________ ______ ____________________________
  Nr REGON :____________________________________________________________________
  Nr NIP:__ _____________________________________________________________________
  Ilość posiadanych akcji spółki 11 bit studios S.A .: _____ ____ _____________________________
  Adres siedziby Akcjonariusza:
  Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
  Kraj, miasto i kod pocztowy:____________________ ___________________________________
  Kontakt e -mail:_________________________________________________________________
  Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
  dalej „Akcjonariusz”
  PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA) :
  Imi ę i nazwisko:_______________________________________________________________
  Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________
  Nr PESEL: ____________________________________________________________________  Nr NIP:_______ ________________________________________________________________
  Adres zamieszkania:
  Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
  Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
  Dane kontaktowe: ______________________________________________________________
  dalej „Pełnomocnik”
  PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZY CZNA):
  Nazwa:_______________________________________________________________________
  Nazwa i nr rejestru:________________________________________________________
  Nr REGON:____________________________ ________________________________________
  Nr NIP:_______________________________________________________________________
  Adres siedziby:
  Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
  Kraj, miasto i kod pocztowy:____ ___________________________________________________
  Dane kontaktowe: ______________________________________________________________
  dalej „ Pełnomocnik”
  Ja / My* niżej podpisany /podpisani* działając jako Akcjonariusz /sze* Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w
  Gdańsku , (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam /upoważniamy * Pełnomocnika do re prezentowania
  Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Z gromadzen iu Spółki, które zostało zwołane na dzień 04 grudnia
  201 7 roku na godz. 12:00
  Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich upraw nień Akcjonariusza wynikających z
  posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walneg o Z gromadze nia
  Spółki SEVENET S.A. , a w szczególnośc i do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku , do
  podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza .
  Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki , które
  zostało zwołane na dz ień 04 grudnia 201 7 roku na godz. 12:00
  Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.  Uwagi:
  1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:___________________ ________
  2) numer telefonu oraz adres e -mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e -mail Pełnomocnika, za
  pośrednictwem których Spółka będzie mogła komu nikować się z Akcjonariuszem i P ełnomocnikiem w
  celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji
  Akcjonariusza i P ełnomocnika
  a) dla Akcjonariusza : ___________________________________________________ __
  b) dla Pełnomocnika : _______________________ ______________________________
  3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:______________________
  _______________________________________________________________________
  __________________________________________________________________ ______
  data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
  (*niewłaściwe skreślić)  DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA
  IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pe łnomocnictwa, do ni niejszego pełnomocnictwa powinny zosta ć
  zał ączone następujące dokumenty :
  a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
  kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  Akcjonariusza ;
  b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
  kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np.
  nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) .
  W przypadku w ątpliwo ści co do prawdziwo ści kopii wy żej wymienionych dokumentów, Zarz ąd Spółki zastrzega
  sobie prawo do żądania od P ełnomocnika okazania przy sporz ądzaniu listy obecno ści:
  a) w przypadku Akcjonariusza będące go osobą fizyczną:
  kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
  potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza
  b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
  oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
  uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub
  innego do kumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
  reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)
  IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA
  W cel u identyfikacji pełnomocnika, Za rząd Spółki zast rzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania
  przy sporz ądzaniu listy obecno ści:
  a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:
  dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  Pełnomocnika ;
  c) w przypad ku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
  oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
  uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub
  innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
  reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) .
  Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjon ariusza
  wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liści e akcjonariuszy sporządzonej w
  oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy
  Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i p rzekazanego Spółce zgodnie z art. 406 3
  KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki i
  KSH, Spółka nie nakłada obowi ązku udziel ania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  „FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRA WA GŁOSU
  PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
  ZWOŁANYM NA DZIEŃ 04 GRUDNIA 201 7 ROKU”
   Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek
  handlowych w celu umożliwienia oddan ia głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 04 grudnia 201 7 roku.
   Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy t ylko i wyłącznie od decyzji
  Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w
  szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
   Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzieloneg o pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
   Niniejszy formularz umożliwia:
  a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu
  głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
   Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku
  zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania
  prawa głosu przez pełnomocnika.
   W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z po siadanych akcji,
  zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
  ma głosować „za” , „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że
  pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z e wszystkich akcji posiadanych
  przez Akcjonariusza.
   Zamieszczone w części I I formularza tabele umożliwiaj ą wskaza nie instrukcji dla pełnomocnika.
   Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów
  uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia
  wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w
  rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.  CZĘŚĆ I.
  IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
  PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________ ________________
  (imi ę i nazwisko / firma P ełnomocnika)
  __________________________________________________________________________________________
  (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
  _____________________________________________ _____________________________________________
  (NIP, PESEL/ REGON)
  AKCJONARIUSZ : _______ ______________________________ ________ _________________
  (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
  ____________________________________________________________________ ______________________
  (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
  __________________________________________________________________________________________
  (NIP, PESEL/ REGON)
  ___________________________________________________________ _______________________________
  (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)  CZĘŚĆ I I.
  INSTRUKCJA
  DOTYCZĄCA WYKONYWANI A PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwoł anym na dzień
  04 grudnia 2017 r.. na godz. 12:00
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjne j
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie wyboru Prz ewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocn ika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr ____ ___________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeci wu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVEN ET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Licz ba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Bogusław owi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.201 6 - 30.06.201 7 roku.
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczyk owi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie 01.07.201 6 -30.06.201 7 roku.
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie 01.07 .2016 -30.06.201 7 roku.
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk i
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązk ów w okresie 01.07.201 6 -30.06.201 7 roku.
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarn ieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie 01.07 .2016 -30.06.201 7 roku.
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:  Uchwała nr ___ ____________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /201 7.
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uch wała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
  w roku obrotowym 201 6/201 7
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie udzielenia P anu Tomaszowi Kłodnickiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią
  obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią
  obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7
   za
  Liczba akc ji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:  Uchwała nr _______ ________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie pokrycia s traty netto za rok obrotowy 01.07.2016 – 30.06.2017
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Uchwała nr _______ ________
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
   za
  Liczba akcji:
  _______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu
  Liczba akcji:
  _______________
   wstrzymujące
  się
  Liczba akcji:
  _______________
   według uznania
  pełnomocnika
  Liczba akcji:
  _______________
   inne:
  Podpis Akcjonariusza
  ________________________________________
  (data, miejscowość, pod pis)


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU SEVENET S.A.
  Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
  Z DNIA 08 LISTOPADA 201 7 R.
  O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 04 GRUDNIA 201 7 R.
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY .
  Zarząd SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A , (dalej: „Sp ółka” ), działając na podstawie
  art. 399 § 1 oraz a rt. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH” ), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brz mieniem a rt. 402 2 KSH
  przedstawia następują ce informacje:
  I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK
  OBRAD
  Zarząd Spółki zwołuje Waln e Zgromadzenie na dzień 04 grudnia 201 7 roku na godzinę 12:00 w siedzibie spółki,
  ul. Galaktyczna 30A , 80-299 Gd ańsk , z następującym porz ądkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  5. Stwierdzenie praw idłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 201 6/201 7
  oraz zatwier dzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej d ziałalności za rok obrotowy 201 6/201 7;
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
  ich obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7;
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolut orium członkom Zarządu z wykonania ich o bowiązków
  w roku obrotowym 201 6/201 7;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 /201 7.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/0 6/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
  12. Wolne wnioski;
  13. Zamknięcie Zgromadzenia .


  II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O
  PRAWIE UCZ ESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
  Stosow nie do Art. 406 1 § 1 KSH d zień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście
  dni przed datą Walnego Zgromadzenia , tj. na dzień 17 listopada 201 7 r. Prawo uczestniczenia w Wa lnym
  Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 17 listopada 201 7 roku , tj. w dniu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
  zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 20 listopada 201 7 roku, od podmiotu prowadzącego
  rachunek papierów wartościowych wystawieni a imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 KSH ., to
  jest:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akc ji,
  8) cel wystawienia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia .
  Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie
  wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie
  instrumentami finansowymi.
  III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA
  PRAWA GŁOSU
  1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umies zczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudz iestą kapitału zakładowego
  Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
  dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia , tj. ni e później niż do dnia
  13 listopada 201 7 r. włącznie.
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
  obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeni em złożenia lub
  wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeni em odbioru) na adres: Sevenet S.A. , ul.
  Galaktyczna 30A , 80-299 Gdańsk lub w postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesłanie wiadomo ści
  elektronicznej na wskazany adres e -mail: [email protected]


  O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będz ie data jego wpłynięcia do Spółki , a w
  przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w syst emie poczty
  elektronicznej Spółki (wpł ynięcia na serwer pocztowy Spółki ).
  Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wy pełnionego i podpisanego właściwego
  formularza pobran ego ze strony internetowej Spółki , przy czym w przypadku skorzystania z formy
  elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w
  formacie PDF. Na stron ie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących
  osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą
  przeds tawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania
  umieszc zenia określonych spraw w porządku obrad Walneg o Zgromadzenia, w szczególności:
  1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu Spółki ,
  wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
  obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego a dresat jest Akcjonariuszem Spółki i
  posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żąda nia,
  2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru
  lub innego dok umentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza ,
  4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopi ę dokumentu pełnomocnictwa podpisan ego
  przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kop ię dowodu
  osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku
  pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopi ę odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopi ę dowodu
  osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
  pełnomocnika.
  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z
  żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci
  właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć
  odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i wer yfikacji ważności
  przes łanych dokumentów.
  Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
  Walnego Zgromadzenia, tj. ni e później niż w dniu 16 listopada 2 017 r, ogłosi zmiany w porządku obrad,
  wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie
  umieszczone na stronie internetowej Spółki www.sevenet.pl , w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.
  2. Informacja o prawie Akcjonariusza do z głaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
  przed terminem Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmnie j jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  mogą, przed terminem Walneg o Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za
  potwierdzeniem złożenia l ub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na
  adres: Sevenet S.A. , ul. Galaktyczna 30A , 80-299 Gdańsk , lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e -mail:
  [email protected] projekty uc hwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Powyższe projekty uc hwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny , tj 01 grudnia 201 7 r.,
  przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie
  internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego
  wpłynięcia do Spółki , a w przypadku wykorzystania formy elektronicz nej data i godzina umieszczenia
  powyższego zgłoszenia w syst emie poczty elektronicznej Spółki (wpł ynięcia na serwer pocztowy Spółki ).


  Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i
  podpisanego właściwego formular za pobran ego ze strony internetowej Spółki , przy czym w przypadku
  skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich
  załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłoc znie na
  stronie internetowej Spółki www.sevenet.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA .
  Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną
  oraz odrębny dla akcjonari uszy innych niż osoby fizyczne. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty
  potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczeni a określonych spraw w porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
  1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ,
  wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
  obrocie instrument ami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i
  posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
  2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
  dokumentu potwierdz ającego tożsamość,
  3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie d o reprezentowania Akcjonariusza,
  4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnom ocnika - kopi ę dokumentu pełnomocnictwa
  podpisan ego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz
  kopi ę dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w
  przypadku pełnomocnika inne go niż osoba fizyczna - kopi ę odpisu z właściwego rejestru
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika
  oraz kopi ę dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do
  repreze ntowania pełnomocnika.
  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z
  żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci
  właściwej dla formy żądania (dokume nt papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć
  odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności
  przesłanych dokumentów.
  3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyc zących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
  Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad.
  4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach
  stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, o raz sposobie zawiadamiania Spółki przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieni u pełnomocnika .
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem
  stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym
  Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
  imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
  powinno wynikać z okaza nego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla
  akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza ),
  ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzie lająca pełnomocnictwa w
  imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z
  właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną powinno wynika ć z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza
  umocowującej go do działania . Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza .


  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego
  wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z
  treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować
  odmiennie z akc ji każdego A kcjonariusza.
  Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
  może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
  rachunków.
  Jeżeli pełnomocnikiem Akcj onariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady
  Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pr acownik spółki zależnej od Spółki , udzielone mu
  pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
  Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
  wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone
  na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
  opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowaneg o
  certyfikatu.
  Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
  przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje
  skutków prawnych.
  Formularz zawiera jący wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na
  stronie i nternetowej Spółki www.sevenet.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres
  [email protected] tak, aby możliwa była skutec zna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W
  tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy
  (ze wskazani em imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty
  elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika).
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać
  liczbę akcji , z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.
  Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć
  Spół ce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spó łki za potwierdzeniem wysłania i
  potwierdzeniem odbioru) na adres: Sevenet S.A., ul. Galaktyczna 30A , 80 -299 Gdańsk , lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres
  e-mail : [email protected] , kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza
  (skan w formacie PDF), w szczególności:
  1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lu b innego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
  Udzielenie pełnomocnictw a w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźnie j na 24 godziny przed
  terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań
  weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariu sza i pełnomocnika
  w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać
  może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do
  Akcjonariusza lub pełnomocnika w ce lu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
  Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy
  sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie


  pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument
  służący identyfikacji pełnomocnika.
  Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane
  określone w art. 402³ § 3 KSH , zatytułowanego – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
  przez pełnomocnika ” został zamieszczo ny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sevenet.pl w
  zakładce Relacje Inwestorskie/WZA .
  Jeżeli p ełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego
  Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji
  Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
  Prawo do reprezent owania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
  sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub
  kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentua lnie ciągu pełnomocnictw oraz
  odpisu z właściwego rejestru.
  Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być
  ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako
  przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu
  tego akcjonariusza umocowującej go do działania.
  Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
  notariusza .
  5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji ele ktronicznej.
  6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków kom unikacji elektronicznej.
  7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA
  Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz
  informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone bę dą na stronie int ernetowej Spółki pod adresem
  www.sevenet.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia , tj. od dnia 08 listopada 201 7 r..
  Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełn y
  tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu
  bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem siedziby Spółki: ul. Galaktyczna 30A , 80 -299
  Gdańsk w godzinach 08: 00 – 17:00 w dni robocz e.
  V. ELEKTR ONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA Z E SPÓŁKĄ
  Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w K SH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą
  kontaktować się z e Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W s zczególności Akcjonarius ze Spółki


  mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy z e
  Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e -mail:
  [email protected]
  Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich
  wykorzystaniem.
  W przypadku, gd y Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale
  sporządzo ne zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język
  polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesył ane przez Akcjonariusza do Spółki,
  jak również przez Spółkę do A kcjonariusza drogą e lektroniczną powinny mieć posta ć skanu w formacie PDF.
  VI. LISTA AKCJONARIUSZY
  Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie
  Zarządu Spółki pod adresem ul. Galaktyczna 30A, 80 -299 Gdańsk na trzy dni prz ed odbyciem Walnego
  Zgromadzenia w godzinach 08: 00 – 17:00 w dni robocze począwszy od dnia 01 grudnia 201 7 r.
  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
  Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
  wysłana.
  Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby
  uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: [email protected] w
  formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
  akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności k opia: dowodu osobistego, odpisu
  z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).
  Zgodnie z art. 407 § 2 K SH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
  porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Wal nym Zgromadzeniem tj. do dni a 27 listopada 2017 r.
  VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE
  WALNEGO ZGROMADZENIA
  Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej
  Spółki www.sevenet.pl w dziale Relacje Inwestorskie/WZA .
  VIII. INFORMACJA O OGÓ LNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU
  OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
  Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystki ch emisji (akcje serii A, B, C, E i
  F) wynosi 7 991 513 sztuk akcji, co daje łącznie 7 991 513 sztuk głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik

  PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZG ROMADZENIA SEVENET S.A.
  DNIA 04 GRUDNIA 201 7 ROKU
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał;
  6. Podjęc ie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2016 /201 7
  oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej d ziałalności za rok obrotowy 2016 /201 7;
  8. Podjęcie uchwał w sprawie ud zielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
  ich obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7;
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich o bowiązków
  w roku obrotowym 201 6/201 7;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za ro k obrotowy 2016 /201 7.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/0 6/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
  12. Wolne wnioski;
  13. Zamknięcie Zgromadzenia.
  2 z 5
  Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
  na dzień 04 grudnia 201 7 roku
  Uchwała nr 01/12 /201 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.
  Uchwała nr 02/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....”.
  Uchwała nr 03/1 2/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  Pana/Panią
  Uchwała nr 04/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walne go
  Zgromadzenia Spółki z dnia 08 .11.201 7 roku ”
  Uchwała nr 05/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 20 17 roku
  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza
  sprawozdanie Zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2016 /201 7, tj. za okres 01.07.201 6 -30.06.201 7.”
  Uchwała nr 06/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza
  sprawozdanie finan sowe Spółki za rok obrotowy 201 6/201 7 tj. za okres 01.07.201 6 -30.06.201 7.”
  3 z 5
  Uchwała nr 07/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.201 6 - 30.06.201 7 roku.
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w G dańsku udziela Panu Bogusławowi
  Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
  w okresie 01.07.201 6 -30.06.201 7 roku”.
  Uchwała nr 08 /12/201 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczyk owi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.201 7 roku.
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi
  Paszczyk owi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
  01.07.201 6 -30.06.201 7 roku”.
  Uchwała nr 09/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
  niego ob owiązków w okresie 01.07 .2016 -30.06.2017 roku.
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Romanowi
  Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
  01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
  Uchwała nr 10/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  przez niego ob owiązków w okresie 01.07.201 6 -30.06.201 7 roku.
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi
  Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
  01.07.201 6 -30.06.201 7 roku ”.
  4 z 5
  Uchwała nr 11 /12/201 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  przez niego ob owiązków w okresie 01.07 .2016 -30.06.201 7 roku.
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jarosławowi
  Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
  01.07 .2016 -30.06.2017 roku ”.
  Uchwała nr 1 2/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 6.
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Rafałowi
  Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 2016 /201 7 tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
  Uchwała nr 13 /12/201 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków
  w roku obrotowym 2016 /201 7
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Joannie
  Barczyk - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 /201 7. tj.za
  okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
  Uchwała nr 14 /12/201 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 201 7 roku
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią
  obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi
  Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 6/201 7.
  tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
  Uchwała nr 15/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie udzielenia Panu Tomasowi Bator - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków
  w roku obrotowym 201 6/201 7
  „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi
  Bator - Członkowi Zarządu abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 6/2017. tj.za
  okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku .”
  5 z 5
  Uchwała nr 16/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 01.07.2016 – 30.06.2017.
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku proponuje : cała
  stratę netto w kwo cie 7 459 420,92 zł pokryć z kapitału rezerwowego spółki.
  Uchwała nr 17/12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  SEVENET S.A.
  z dnia 04 grudnia 2017 roku
  w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy dot yczącej zmiany § 31 statutu spółki
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku uchyla uchwałę
  akcjonariuszy nr 06/06/2017 z dnia 30.06.2017 r. dotyczącą zmiany § 31 statutu spółki.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sevenet SA
ISIN:PLSVNET00019
NIP:5832202053
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Galaktyczna 30A 80-299 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400400
www:www.sevenet.pl
Komentarze o spółce SEVENET
2018-10-20 13-10-12
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649