Raport.

SERINUS ENERGY INC. (18/2018) Przekazanie do wiadomości publicznej dokumentów związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Serinus Energy Inc. do obrotu na AIM

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018 i 10/2018, w których wskazano na zamiar wprowadzenia akcji Serinus Energy Inc. ("Spółka") do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, Kierownictwo Spółki informuje, że w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR, publikowana jest informacja o podjęciu pierwszych kroków mających na celu dopuszczenie jej akcji zwykłych do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, tj. o złożeniu projektu zawiadomienia, którego finalizację planuje się na początek maja 2018 r. Treść projektu zawiadomienia wraz z załącznikiem ("Dokumenty Informacyjne") w języku angielskim oraz ich tłumaczenie na język polski są załączone do niniejszego raportu bieżącego.
Spółka opublikowała również na swojej stronie internetowej www.serinusenergy.com zaktualizowaną prezentację na temat Spółki.
NINIEJSZE OGŁOSZENIE I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, JAPONII, RPA LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.
NINIEJSZE OGŁOSZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI TEŻ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU BĄDŹ INNEGO NABYCIA NOWYCH AKCJI ZWYKŁYCH SERINUS ENERGY INC.
AIM to rynek przeznaczony głównie dla rozwijających się mniejszych spółek, z którymi wiąże się wyższe ryzyko w porównaniu z większymi i dłużej funkcjonującymi spółkami. Papiery wartościowe notowane na rynku AIM nie są wpisywane do urzędowego rejestru prowadzonego przez brytyjski organ odpowiedzialny za dopuszczenie do notowań [ang. Official List of the UK Listing Authority] ("Urzędowy Rejestr"). Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycjami w takie spółki i podejmować decyzje inwestycyjne wyłącznie po starannym jego rozważeniu i ewentualnym skonsultowaniu się z niezależnym doradcą finansowym. Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, każda Spółka Notowana na AIM jest zobowiązana do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą [ang. nominated adviser]. Autoryzowany doradca składa na giełdzie London Stock Exchange oświadczenie w sprawie dopuszczenia w formie określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu AIM dla Autoryzowanych Doradców [ang. AIM Rules for Nominated Advisers]. Spółka London Stock Exchange plc nie analizowała i nie zatwierdziła treści Dokumentów Informacyjnych.
Zastrzeżenia prawne:
Dokumenty Informacyjne nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do dokonania zapisu ani propozycji oferty nabycia lub zapisu na akcje Spółki. Dokumenty Informacyjne nie są przeznaczone do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA, ani w innej jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem. Akcje Spółki nie były i nie będą rejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (z późniejszymi zmianami) [ang. United States Securities Act of 1933 (as amended)] ("Ustawa") ani w urzędzie regulacji rynku papierów wartościowych w danym stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych bądź też w trybie obowiązujących przepisów prawa dotyczącego papierów wartościowych w Japonii, Australii, RPA, a bez uzyskania zwolnienia w trybie przepisów Ustawy lub takiego prawa, nie mogą być one objęte ofertą sprzedaży lub zapisu, jak też nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub zapisu bezpośrednio ani pośrednio w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA, Kanadzie na rzecz lub na rachunek ich obywatela lub rezydenta. Dystrybucja Dokumentów Informacyjnych w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, w związku z czym osoby, które wejdą w posiadanie Dokumentów Informacyjnych, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach, a także są zobowiązane do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczącego papierów wartościowych w takich jurysdykcjach.
Na podstawie Dokumentów Informacyjnych żadne akcje Spółki nie były ani nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą Dyrektywę 2001/34/WE z późniejszymi zmianami ("Dyrektywa o Prospekcie"), wdrożonej w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), w tym w Polsce. Każda osoba oferująca lub zamierzająca oferować akcje Spółki w takim państwie członkowskim EOG zobowiązana jest podjąć takie czynności w okolicznościach, które nie będą powodować powstania dla Spółki obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego.
W przypadku każdego państwa członkowskiego EOG, w którym wdrożono Dyrektywę o Prospekcie ("Odpowiednie Państwo Członkowskie"), Spółka nie przeprowadziła i nie przeprowadzi publicznej oferty papierów wartościowych w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim. Dla potrzeb Dokumentów Informacyjnych określenie "oferta publiczna" dotyczące papierów wartościowych w Odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza komunikację skierowaną do osób fizycznych lub prawnych w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach prawa takiego Odpowiedniego Państwa Członkowskiego (np. w Polsce - co najmniej 150 osób lub nieokreślona grupa odbiorców) lub do nieokreślonych odbiorców w przypadku, gdy Odpowiednie Państwo Członkowskie wdrożyło odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę o Prospekcie, w jakiejkolwiek formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, prezentującą wystarczające informacje o warunkach oferty i oferowanych papierach wartościowych, umożliwiające inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu lub złożeniu zapisu na takie papiery wartościowe, z ewentualnymi zmianami w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim wprowadzonymi przepisami wdrażającymi Dyrektywę o Prospekcie w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim.
Żadna publiczna oferta akcji Spółki nie została przeprowadzona w jakimkolwiek Odpowiednim Państwie Członkowskim. W każdym z Odpowiednich Państw Członkowskich publiczna oferta akcji Spółki może zostać przeprowadzona dopiero po opublikowaniu prospektu emisyjnego dla takich akcji Spółki, zatwierdzonego przez odpowiedni organ w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim bądź odpowiednio zatwierdzonego w innym Odpowiednim Państwie Członkowskim i notyfikowanego do odpowiedniego organu w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim, zgodnie z przepisami Dyrektywy o Prospekcie, przy czym oferta publiczna akcji Spółki w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim może zostać przeprowadzona w każdej chwili w ramach następujących wyjątków określonych w Dyrektywie o Prospekcie pod warunkiem ich wdrożenia w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim: (i) oferta skierowana do europejskich inwestorów kwalifikowanych, (ii) oferta skierowana do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych bądź mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy Odpowiednie Państwo Członkowskie wdrożyło odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę o Prospekcie lub (iii) w innych okolicznościach określonych w art. 3 ust. 2 Dyrektywy o Prospekcie z zastrzeżeniem, że taka oferta akcji Spółki nie powoduje powstania obowiązku publikacji przez Spółkę prospektu emisyjnego zgodnie z art. 3 Dyrektywy o Prospekcie lub z innymi przepisami wdrażającymi Dyrektywę o Prospekcie w Odpowiednim Państwie Członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  ANNOUNCEMENT TO BE MADE BY THE AIM APPLICANT PRIOR TO ADMISSION IN
  ACCORDANCE WITH RULE 2 OF THE AIM RULES FOR COMPANI ES (“AIM RULES”)

  COMPANY NAME:
  Serinus Energy plc (the “Company”)
  COMPANY REGISTERED OFFICE ADDRESS AND IF DIFFERENT, COMPANY
  TRADING ADDRESS (INCLUDING POSTCODES):
  c/o Minerva Trust & Corporate Services Limited, The Le Gallais Building 54 Bath Street
  St Helier, Jersey JE1 8SB
  Company trading address: 1500, 700-4th Avenue SW, C algary, Alberta, Canada T2P 3J4
  COUNTRY OF INCORPORATION:
  Jersey
  COMPANY WEBSITE ADDRESS CONTAINING ALL INFORMATION REQUIRED BY AIM
  RULE 26:
  www.serinusenergy.com

  COMPANY BUSINESS (INCLUDING MAIN COUNTRY OF OPERATI ON) OR, IN THE
  CASE OF AN INVESTING COMPANY, DETAILS OF ITS INVESTING POLICY). IF THE
  ADMISSION IS SOUGHT AS A RESULT OF A REVERSE TAKE-O VER UNDER RULE
  14, THIS SHOULD BE STATED:
  The Company is an international upstream oil and gas exploration and production
  company with a diversified asset base. Its principa l assets are located in Romania
  (development phase) and Tunisia (production phase). Its main countries of operation are
  therefore Romania and Tunisia.
  The Company will be continued from under the laws o f the province of Alberta to the laws
  of Jersey, Channel Islands on or around 30 April 20 18 (the “Continuance”). In connection
  with the Continuance, the Company will change its n ame to Serinus Energy Plc.

  DETAILS OF SECURITIES TO BE ADMITTED INCLUDING ANY RESTRICTIONS AS TO
  TRANSFER OF THE SECURITIES (i.e. where known, number and type of shares, nominal
  value and issue price to which it seeks admission and the number and type to be held as
  treasury shares):
  On admission of the Company’s ordinary shares to tr ading on AIM (“Admission”), the
  following shares will be admitted to trading on AIM :

  Existing Ordinary Shares
  150,652,138 ordinary shares of no par value

  Placing Shares
  TBC new ordinary shares of no par value to be issue d by the Company (the “Placing
  Shares”) at an issue price to be determined followi ng a book-building process (the “Placing
  Price”).
  There are no restrictions on the transfer of the Co mpany’s securities. There are no shares
  held in treasury.


  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.


  CAPITAL TO BE RAISED ON ADMISSION (IF APPLICABLE) A ND ANTICIPATED
  MARKET CAPITALISATION ON ADMISSION:

  Capital proposed to be raised on Admission is approximately £10 million (“the Placing”).

  Market capitalisation on Admission: TBC

  PERCENTAGE OF AIM SECURITIES NOT IN PUBLIC HANDS AT ADMISSION:
  TBC
  DETAILS OF ANY OTHER EXCHANGE OR TRADING PLATFORM T O WHICH THE AIM
  COMPANY HAS APPLIED OR AGREED TO HAVE ANY OF ITS SE CURITIES
  (INCLUDING ITS AIM SECURITIES) ADMITTED OR TRADED:
  The Company has been a public company since incorporation, and on 27 June, 2013,
  commenced trading on the Toronto Stock Exchange (“T SX”) under trading symbol “SEN”.

  78,629,941 of the Company’s Ordinary Shares are cur rently listed on the Warsaw Stock
  Exchange (“WSX”) and trading under symbol “SEN”.
  Following approval of the Company’s shareholders at a special meeting held on 7 March
  2018, the Company has applied to have its Ordinary Shares voluntarily delisted from the
  TSX. It is anticipated that the TSX delisting will occur concurrently with Admission.

  FULL NAMES AND FUNCTIONS OF DIRECTORS AND PROPOSED DIRECTORS
  (underlining the first name by which each is known or including any other name by which
  each is known):
  ukasz Rędziniak (Non-Executive Director, Interim Chairman o f the Board)
  Jeffrey Auld (Chief Executive Officer)
  Tracy Heck (Chief Financial Officer) (Proposed Dire ctor, to join the Board at or before
  Admission)
  Dawid Jakubowicz (Non-Executive Director)
  Dominik Libicki (Non-Executive Director)
  Eleanor Barker (Non-Executive Director)
  James (“Jim”) Causgrove (Non-Executive Director)
  Evgenij Iorich (Non-Executive Director)  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  FULL NAMES AND HOLDINGS OF SIGNIFICANT SHAREHOLDERS EXPRESSED AS A
  PERCENTAGE OF THE ISSUED SHARE CAPITAL, BEFORE AND AFTER ADMISSION
  (underlining the first name by which each is known or including any other name by which
  each is known):
  Shareholder Before After
  Number of
  Shares Percentage of
  issued share
  capital
  Number
  of Shares Percentage of
  issued share
  capital
  Kulczyk Investments
  S.A. 78,602,655 52.17% TBC TBC%
  Pala Assets Holdings
  Limited 11,266,084 7.48% TBC TBC%
  Quercus TFI SA 7,900,329 5.24% TBC TBC%


  NAMES OF ALL PERSONS TO BE DISCLOSED IN ACCORDANCE
  WITH SCHEDULE 2,
  PARAGRAPH (H) OF THE AIM RULES:
  · Eversheds Sutherland (International) LLP
  · Darian Drs SA
  · Comproject-92
  · Aegean Oil Consulting SRL
  · Lubbock Fine Chartered Accountants
  · Osler Hoskin & Harcourt LLP
  · Roneta Professional Search
  · Samir Tlili
  · Simona Viorica Petre Law Office
  · Sunlark Consulting Ltd
  · Sysgen Solutions Group
  · TBT Wspolnicy SP
  · Vistra Executives B.V.
  · Audit Etude Et Consulting
  · Amel Chaker
  · Adly Bellagha
  · Acces Consulting Tunisie
  · Mosaic Consulting SARL
  · European Bank for Reconstruction and Development

  (i) ANTICIPATED ACCOUNTING REFERENCE DATE
  (ii) DATE TO WHICH THE MAIN FINANCIAL INFORMATION I N THE ADMISSION
  DOCUMENT HAS BEEN PREPARED (this may be represented by unaudited
  interim financial information)
  (iii) DATES BY WHICH IT MUST PUBLISH ITS FIRST THRE E REPORTS
  PURSUANT TO AIM RULES 18 AND 19:
  (i) 31 December
  (ii) 31 December 2017
  (iii) 30 September 2018, 30 June 2019 and 30 September 2019

  EXPECTED ADMISSION DATE:
  Mid May 2018


  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  NAME AND ADDRESS OF NOMINATED ADVISER:
  Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT
  NAME AND ADDRESS OF BROKER:
  Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT
  GMP FirstEnergy
  85 London Wall
  London
  EC2M 7AD
  OTHER THAN IN THE CASE OF A QUOTED APPLICANT, DETAI LS OF WHERE
  (POSTAL OR INTERNET ADDRESS) THE ADMISSION DOCUMENT WILL BE
  AVAILABLE FROM, WITH A STATEMENT THAT THIS WILL CONTAIN FULL DETAILS
  ABOUT THE APPLICANT AND THE ADMISSION OF ITS SECURITIES:
  N/A
  DATE OF NOTIFICATION:
  16 April 2018
  NEW/ UPDATE:
  NEW
  QUOTED APPLICANTS MUST ALSO COMPLETE THE FOLLOWING:

  THE NAME OF THE AIM DESIGNATED MARKET UPON WHICH TH E APPLICANT’S
  SECURITIES HAVE BEEN TRADED:
  TSX
  THE DATE FROM WHICH THE APPLICANT’S SECURITIES HAVE BEEN SO TRADED:
  27 June 2013
  CONFIRMATION THAT, FOLLOWING DUE AND CAREFUL ENQUIR Y, THE APPLICANT
  HAS ADHERED TO ANY LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENT S INVOLVED IN
  HAVING ITS SECURITIES TRADED UPON SUCH A MARKET OR DETAILS OF WHERE
  THERE HAS BEEN ANY BREACH:
  The Company confirms that, following due and careful enquiry, it has adhered to the legal
  and regulatory requirements involved in having its existing Common Shares traded on the
  TSX.  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  AN ADDRESS OR WEB-SITE ADDRESS WHERE ANY DOCUMENTS OR
  ANNOUNCEMENTS WHICH THE APPLICANT HAS MADE PUBLIC OVER THE LAST
  TWO YEARS (IN CONSEQUENCE OF HAVING ITS SECURITIES SO TRADED) ARE
  AVAILABLE:
  Copies of all documents or announcements which the Company has made public over the
  last two years (in consequence of the Company being a reporting issuer in certain
  provinces in Canada) are available under the Compan y’s profile on SEDAR at
  www.sedar.com and on the Company’s website, www.serinusenergy.com .

  DETAILS OF THE APPLICANT’S STRATEGY FOLLOWING ADMIS SION INCLUDING, IN
  THE CASE OF AN INVESTING COMPANY, DETAILS OF ITS INVESTING STRATEGY:
  The Company’s strategy is to focus on its assets in Romania as the impetus for growth
  over the next several years. The Moftinu gas develo pment project is a near-term project
  that is expected to begin producing from the gas di scovery well Moftinu-1000 and the
  planned Moftinu-1007 in late Q2 2018. The Company s igned an engineering, procurement
  and construction and commissioning contract on 9 Ma y, 2017 and construction of a gas
  plant with 15 MMcf/d of operational capacity is pro gressing with expected first gas
  production late Q2 2018.
  The Company is also progressing its drilling progra m to meet work commitments for the
  extension to October 2019 and plans to drill three additional development wells (Moftinu-
  1003 and Moftinu-1004 and Moftinu-1007). The Compan y sees potential production from
  these wells being able to bring the gas plant to fu ll capacity by late 2018.

  In Tunisia, the Company is currently focusing on im proving production from Sabria
  following the shut-in and plans to focus on carryin g out low cost incremental work
  programmes to increase production from existing wel ls, including the Sabria N-2 re-entry
  and installing artificial lift on another Sabria we ll, having determined that production at its
  oilfield can be restarted in a safe and secure envi ronment with sufficient comfort that there
  will be no further production disruptions for the f oreseeable future. The Company views
  Sabria as a large development opportunity longer te rm.

  The Company is evaluating the restart of production from the Chouech Es Saida field
  including timing and costs to replace the electric submersible pump for the CS-3 well and
  CS-1 well.
  The Company views the level of activity pursued in Tunisia as dependent on the following
  thresholds being achieved and maintained. In terms of oil prices, incremental vertical wells
  become economic at Brent oil prices of ~$45/bbl, wi th potential multi-leg horizontal wells
  lowering the threshold to below $30/bbl in Sabria. The current capacity of surface facilities
  would only allow for 1 to 3 incremental wells for e ach of Sabria and Chouech Es Saida/Ech
  Chouech. As well for Chouech Es Saida/Ech Chouech, the STEG El Borma gas plant is
  nearly at its effective capacity. Further gas devel opments from this concession may have
  to be delayed until the completion of the Nawara Pi peline for material gas pipeline capacity
  to come online.
  A DESCRIPTION OF ANY SIGNIFICANT CHANGE IN FINANCIA L OR TRADING
  POSITION OF THE APPLICANT, WHICH HAS OCCURRED SINCE THE END OF THE
  LAST FINANCIAL PERIOD FOR WHICH AUDITED STATEMENTS HAVE BEEN
  PUBLISHED:
  Other than as disclosed in this paragraph, there has been no significant change in the
  financial or trading position of the Company since 31 December, 2017, being the end of
  the last financial period for which audited stateme nts have been published. The
  Company’s audited annual financial statements for t he year ended 31 December, 2017


  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  were published on 20 March, 2018, along with a Mana gement Discussion & Analysis
  document. As at 28 February 2018 the Company’s cash balance had reduced to US$3.7
  million compared to US$7.3 million at 31 December 2 017.

  A STATEMENT THAT THE DIRECTORS OF THE APPLICANT HAV E NO REASON TO
  BELIEVE THAT THE WORKING CAPITAL AVAILABLE TO IT OR ITS GROUP WILL BE
  INSUFFICIENT FOR AT LEAST TWELVE MONTHS FROM THE DA TE OF ITS
  ADMISSION:
  Taking into account the proceeds of the Placing, the Directors have no reason to believe
  that the working capital available to the Company o r its subsidiaries at Admission will be
  insufficient for at least 12 months from the expect ed date of Admission.

  DETAILS OF ANY LOCK-IN ARRANGEMENTS PURSUANT TO RUL E 7 OF THE AIM
  RULES:
  None
  A BRIEF DESCRIPTION OF THE ARRANGEMENTS FOR SETTLING THE APPLICANT’S
  SECURITIES:
  Settlement will be through the CREST system for dealings in ordinary shares held in
  uncertificated form. CREST is a paperless settlemen t procedure enabling securities to be
  evidenced otherwise than by a certificate and trans ferred otherwise than by a written
  instrument. The Directors have applied for the Ordi nary Shares to be admitted to CREST
  with effect from Admission. Accordingly, settlement of transactions in the Ordinary Shares
  following Admission may take place within the CREST system if the relevant Shareholders
  so wish. CREST is a voluntary system and holders of Ordinary Shares who wish to receive
  and retain share certificates will be able to do so .

  A WEBSITE ADDRESS DETAILING THE RIGHTS ATTACHING TO THE APPLICANT’S
  SECURITIES:
  www.serinusenergy.com

  INFORMATION EQUIVALENT TO THAT REQUIRED FOR AN ADMISSION DOCUMENT
  WHICH IS NOT CURRENTLY PUBLIC:
  Please see the Appendix to the Schedule 1 announcement available on the Company’s
  website (www.serinusenergy.com)
  A WEBSITE ADDRESS OF A PAGE CONTAINING THE APPLICAN T’S LATEST ANNUAL
  REPORT AND ACCOUNTS WHICH MUST HAVE A FINANCIAL YEA R END NOT MORE
  THEN NINE MONTHS PRIOR TO ADMISSION AND INTERIM RES ULTS WHERE
  APPLICABLE. THE ACCOUNTS MUST BE PREPARED IN ACCOR DANCE WITH
  ACCOUNTING STANDARDS PERMISSIBLE UNDER AIM RULE 19:
  www.serinusenergy.com

  THE NUMBER OF EACH CLASS OF SECURITIES HELD IN TREASURY:
  None  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  OG OSZENIE WNIOSKODAWCY NA AIM PRZED DOPUSZCZENIEM ZGODNIE Z
  PUNKTEM 2 REGULAMINU AIM DLA SPÓ EK („REGULAMIN AIM”)

  NAZWA SPÓ KI:
  Serinus Energy plc („Spó
  ka”)
  ADRES SIEDZIBY SPÓ KI ORAZ ADRES HANDLOWY SPÓ KI, JEŚLI INNY OD
  POWY ŻSZEGO (PODA Ć KOD POCZTOWY):
  c/o Minerva Trust & Corporate Services Limited, The Le Gallais Building 54 Bath Street
  St Helier, Jersey JE1 8SB
  Adres handlowy Spó
  ki: 1500, 700-4th Avenue SW, Cal gary, Alberta, Kanada T2P 3J4
  KRAJ SIEDZIBY:
  Jersey
  ADRES STRONY INTERNETOWEJ SPÓ KI, NA KTÓREJ PRZEDST AWIONO
  WSZYSTKIE INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z PUNKTEM 26 REGULAMINU
  AIM:
  www.serinusenergy.com

  PRZEDMIOT DZIA ALNOŚCI SPÓ KI (W TYM G ÓWNY KRAJ DZIA ALNO ŚCI
  OPERACYJNEJ), A W PRZYPADKU SPÓ KI INWESTYCYJNEJ – SZCZEGÓ OWE
  INFORMACJE O JEJ POLITYCE INWESTYCYJNEJ). W PRZYPAD KU UBIEGANIA SIĘ O
  DOPUSZCZENIE WSKUTEK ODWROTNEGO PRZEJ ĘCIA ZGODNIE Z PUNKTEM 14
  REGULAMINU, PROSZ Ę ODPOWIEDNIO WSKAZA Ć:
  Spó
  ka jest mi ędzynarodow ą firm ą prowadz ącą dzia
  alno ść w zakresie poszukiwania i
  zagospodarowania z
  ó ż ropy naftowej i gazu, posiadaj ącą zró żnicowan ą baz ę aktywów.
  Podstawowe aktywa Spó
  ki zlokalizowane s ą w Rumunii (faza zagospodarowania) i
  Tunezji (faza produkcji). W zwi ązku z powy ższym, g
  ówne kraje dzia
  alno ści operacyjnej
  Spó
  ki to Rumunia i Tunezja.
  Dzia
  alno ść Spó
  ki b ędzie kontynuowana po przeniesieniu z terytorium obo wiązywania
  prawa prowincji Alberta na terytorium obowi ązywania prawa Jersey na Wyspach
  Normandzkich w dniu 30 kwietnia 2018 r. lub w zbli żonym terminie („Kontynuacja”). W
  zwi ązku z Kontynuacj ą nast ąpi zmiana firmy Spó
  ki na Serinus Energy Plc.

  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O PAPIERACH WARTO ŚCIOWYCH OBJ ĘTYCH
  DOPUSZCZENIEM, W TYM OGRANICZENIA PRAWA PRZENOSZENI A TAKICH
  PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (tj. dost ępne informacje na temat liczby i kategorii akcji,
  warto ści nominalnej i ceny emisyjnej akcji obj ętych dopuszczeniem oraz liczby i kategorii
  akcji maj ących stanowi ć akcje w
  asne):
  Z chwil ą dopuszczenia akcji zwyk
  ych Spó
  ki do obrotu na AI M („Dopuszczenie”), do obrotu
  na AIM dopuszczone zostan ą nast ępuj ące akcje:

  Istniej ące Akcje Zwyk
  e

  150 652 138 akcji zwyk
  ych bez okre ślonej warto ści nominalnej

  Oferta Akcji
  Spó
  ka wyemituje [DO POTW.] nowych akcji zwyk
  ych b ez określonej warto ści nominalnej
  („Akcje z Oferty”) w cenie emisyjnej do okre ślenia po przeprowadzeniu procesu budowania
  popytu („Cena w Ofercie”).  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.

  Papiery warto ściowe Spó
  ki nie s ą obj ęte ograniczeniami w zakresie prawa ich
  przenoszenia. Spó
  ka nie posiada akcji w
  asnych.
  KAPITA POZYSKIWANY W RAMACH DOPUSZCZENIA (JE ŚLI MA ZASTOSOWANIE) I
  PRZEWIDYWANA KAPITALIZACJA RYNKOWA Z CHWIL Ą DOPUSZCZENIA:

  Kapita
  planowany do pozyskania w ramach Dopuszczen ia wynosi ok. 10 mln GBP
  („Oferta”).

  Kapitalizacja rynkowa z chwil ą dopuszczenia: [DO POTW.]

  PROCENTOWY UDZIA PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH NOTOWANYCH NA AIM
  NIEZNAJDUJ ĄCYCH SI Ę W OBROCIE PUBLICZNYM Z CHWIL Ą DOPUSZCZENIA:
  [DO POTW.]
  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O INNEJ GIE DZIE PAPIERÓW WA RTOŚCIOWYCH
  LUB RYNKU OBROTU, NA KTÓRYM SPÓ KA Z O ŻY A WNIOSEK LUB ZGOD Ę NA
  DOPUSZCZENIE DO OBROTU JEJ PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH (W ĄCZAJ ĄC W
  TO JEJ PAPIERY WARTO ŚCIOWE NOTOWANE NA AIM):
  Spó
  ka jest spó
  k ą publiczn ą od chwili jej za
  o żenia, za ś z dniem 27 czerwca 2013 r.
  rozpocz ęto obrót jej akcjami na Gie
  dzie Papierów Warto ściowych w Toronto („TSX”) pod
  nazw ą skrócon ą „SEN”.

  78 629 941 Akcji Zwyk
  ych Spó
  ki jest obecnie notow anych na Gie
  dzie Papierów
  Warto ściowych w Warszawie („GPW”) i znajduje si ę w obrocie pod nazw ą skrócon ą „SEN”.


  Po uzyskaniu na nadzwyczajnym zgromadzeniu w dniu 7 marca 2018 r. zgody
  akcjonariuszy Spó
  ki, Spó
  ka z
  o ży
  a wniosek o dobrowolne wycofanie jej Akcji Zwyk
  y ch z
  obrotu na gie
  dzie TSX. Wycofanie z obrotu na TSX p lanowane jest jednocześnie z
  Dopuszczeniem.
  IMI Ę, NAZWISKO I STANOWISKO KA ŻDEGO Z DYREKTORÓW I PROPONOWANYCH
  DYREKTORÓW (prosz ę podkre ślić imi ę, które stosuje, b ądź te ż doda ć inne imi ę lub
  nazwisko, które stosuje ka żdy z Dyrektorów):
  ukasz R ędziniak (Dyrektor Niewykonawczy, tymczasowo pe
  ni ący
  funkcj ę Przewodnicz ącego Rady)
  Jeffrey Auld (Prezes i Dyrektor Generalny - CEO)
  Tracy Heck (Dyrektor Finansowa - CFO) (Proponowany Dyrektor, planowane powo
  anie do
  Rady najpóźniej z dniem Dopuszczenia)
  Dawid Jakubowicz (Dyrektor Niewykonawczy)
  Dominik Libicki (Dyrektor Niewykonawczy)
  Eleanor Barker (Dyrektor Niewykonawczy)
  James („Jim”) Causgrove (Dyrektor Niewykonawczy)
  Evgenij Iorich (Dyrektor Niewykonawczy)

  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  PE NA NAZWA (IMI Ę I NAZWISKO) I STAN POSIADANIA KA ŻDEGO Z ISTOTNYCH
  AKCJONARIUSZY WG PROCENTOWEGO UDZIA U W ĄCZNYM KAPITALE
  ZAK ADOWYM PRZED I PO DOPUSZCZENIU (prosz ę podkre ślić imi ę, które stosuje,
  b ądź te ż doda ć inne imi ę lub nazwisko, które stosuje ka żdy z Dyrektorów):
  Akcjonariusz Przed Po
  Liczba
  akcji Udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowy
  m
  Liczba
  akcji Udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowym
  Kulczyk Investments
  S.A. 78 602 655 52,17%
  [DO POTW.]
  [DO POTW.%]

  Pala Assets Holdings
  Limited 11 266 084 7,48%
  [DO POTW.]
  [DO POTW.%]
  Quercus TFI SA 7 900 329 5,24% [DO POTW.] [DO POTW.%]
  NAZWA (IMI Ę I NAZWISKO) WSZYSTKICH OSÓB OBJ ĘTYCH UJAWNIENIEM
  ZGODNIE Z PUNKTEM H ZA ĄCZNIKA NR 2 DO REGULAMINU AIM
  · Eversheds Sutherland (International) LLP
  · Darian Drs SA
  · Comproject-92
  · Aegean Oil Consulting SRL
  · Lubbock Fine Chartered Accountants
  · Osler Hoskin & Harcourt LLP
  · Roneta Professional Search
  · Samir Tlili
  · Simona Viorica Petre Law Office
  · Sunlark Consulting Ltd
  · Sysgen Solutions Group
  · TBT Wspolnicy SP
  · Vistra Executives B.V.
  · Audit Etude Et Consulting
  · Amel Chaker
  · Adly Bellagha
  · Acces Consulting Tunisie
  · Mosaic Consulting SARL
  · Europejski Bank Odbodowy i Rozwoju

  (i) PLANOWANY DZIE Ń ZAKO ŃCZENIA ROKU FINANSOWEGO
  (ii) DZIE Ń, NA KTÓRY PRZYGOTOWANO G ÓWNE INFORMACJE FINANSOWE W
  DOKUMENCIE DOPUSZCZENIA (np. niebadane przez bieg
  ego rewidenta
  śródroczne sprawozdanie finansowe)
  (iii) DZIE Ń, NA KTÓRY SPÓ KA SPORZ ĄDZI PIERWSZE TRZY RAPORTY
  ZGODNIE Z PUNKTEM 18 I 19 REGULAMINU AIM:
  (i) 31 grudnia
  (ii) 31 grudnia 2017 r.
  (iii) 30 wrze śnia 2018 r., 30 czerwca 2019 r. i 30 wrze śnia 2019 r.

  PLANOWANA DATA DOPUSZCZENIA:
  W po
  owie maja 2018 r.
  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  NAZWA I ADRES AUTORYZOWANEGO DORADCY:
  Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT
  NAZWA I ADRES MAKLERA:
  Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT
  GMP FirstEnergy
  85 London Wall
  London
  EC2M 7AD
  Z WYJ ĄTKIEM NOTOWANEGO WNIOSKODAWCY – SZCZEGÓ OWE INFORMA CJE O
  MIEJSCU (ADRES POCZTOWY LUB INTERNETOWY), W KTÓRYM DOSTĘPNY
  BĘDZIE DOKUMENT DOPUSZCZENIA WRAZ Z O ŚWIADCZENIEM, ŻE B ĘDZIE ON
  ZAWIERA Ć PE NE DANE WNIOSKODAWCY I SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O
  DOPUSZCZENIU JEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:
  Nie dotyczy.
  DATA Z O ŻENIA INFORMACJI:
  16 kwietnia 2018 r.
  NOWA INFORMACJA / AKTUALIZACJA:
  Nowa informacja
  NOTOWANY WNIOSKODAWCA WYPE NIA RÓWNIE Ż PONI ŻSZ Ą CZ ĘŚĆ :

  NAZWA ZATWIERDZONEGO PRZEZ AIM RYNKU, NA KTÓRYM NOT OWANE SĄ
  PAPIERY WARTO ŚCIOWE WNIOSKODAWCY:
  TSX
  PIERWSZY DZIE Ń OBROTU PAPIERAMI WARTO ŚCIOWYMI WNIOSKODAWCY NA
  POWY ŻSZYM RYNKU:
  27 czerwca 2013 r.
  POTWIERDZENIE, ŻE PO STARANNEJ I DOG ĘBNEJ ANALIZIE STWIERDZONO, I Ż
  WNIOSKODAWCA PRZESTRZEGA WSZYSTKICH WYMOGÓW PRAWNYC H I
  REGULACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z NOTOWANIEM JEGO PAPIERÓW
  WARTO ŚCIOWYCH NA TAKIM RYNKU LUB SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O
  EWENTUALNYCH ODSTĘPSTWACH:
  Po starannej i dog
  ębnej analizie Spó
  ka potwierdza, że spe
  nia wymogi prawne i
  regulacyjne zwi ązane z notowaniem jej Akcji Zwyk
  ych na TSX.

  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  ADRES LUB STRONA INTERNETOWA, NA KTÓREJ DOST ĘPNE S Ą WSZYSTKIE
  DOKUMENTY LUB OG OSZENIA PUBLIKOWANE PRZEZ WNIOSKOD AWCĘ W CI ĄGU
  OSTATNICH DWÓCH LAT (W ZWI ĄZKU Z TAKIM NOTOWANIEM JEGO PAPIERÓW
  WARTO ŚCIOWYCH).
  Egzemplarze wszystkich dokumentów i og
  osze ń, które Spó
  ka opublikowa
  a w ci ągu
  ostatnich dwóch lat (jako emitent raportuj ący w niektórych Prowincjach Kanady), dost ępne
  s ą na profilu Spó
  ki w systemie SEDAR pod adresem
  www.sedar.com oraz na stronie
  internetowej Spó
  ki www.serinusenergy.com .

  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE NA TEMAT STRATEGII WNIOSKODA WCY PO
  DOPUSZCZENIU, W TYM – W PRZYPADKU SPÓ KI INWESTYCYJNEJ –
  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE NA TEMAT JEJ STRATEGII INWES TYCYJNEJ:
  Strategia Spó
  ki zak
  ada koncentrację na jej aktywach w Rumunii, co b ędzie nap ędem dla
  wzrostu w ci ągu najbli ższych kilku lat. Projekt zagospodarowywania gazu Mo ftinu jest
  projektem o krótkim horyzoncie realizacji i oczekuj e się, że wydobycie z odwiertu
  gazowego Moftinu-1000 oraz planowanego odwiertu Mof tinu-1007 rozpocznie się pod
  koniec drugiego kwarta
  u 2018 r. W dniu 9 maja 2017 r. Spó
  ka podpisa
  a kontrakt
  wykonawczy EPCC (ang. Engineering, Procurement, Construction and Commissi oning
  Contract ) i jest w trakcie realizacji stacji gazowej o oper acyjnej przepustowości 15 MMcf/d,
  a rozpocz ęcie produkcji gazu spodziewane jest pod koniec drug iego kwarta
  u 2018 r.

  Spó
  ka prowadzi program wierce ń maj ący na celu realizacj ę prac obj ętych zobowi ązaniem
  w ramach uzyskanego przed
  u żenia koncesji do pa ździernika 2019 r. i planuje wykona ć
  trzy dodatkowe odwierty produkcyjne (Moftinu-1003, Moftinu-1004 i Moftinu-1007). Spó
  ka
  uwa ża, że potencjalne wydobycie z tych odwiertów powinno do prowadzić do osi ągni ęcia
  przez stacj ę gazow ą pe
  nej wydajno ści do ko ńca 2018 r.


  W Tunezji Spó
  ka obecnie kieruje uwag ę na zwi ększenie wydobycia z pola Sabria po
  okresie, gdy pozostawa
  o zamkni ęte oraz planuje skoncentrowa ć si ę na przeprowadzeniu
  niskokosztowych programów prac w celu zwi ększenia wydobycia z istniej ących odwiertów,
  w tym ponownej aktywizacji Sabrii N-2 oraz instalac ji rurek syfonowych w innym odwiercie
  na polu Sabria, o ile produkcja na polu naftowym Sp ó
  ki może by ć prowadzona w
  bezpiecznym i zrównowa żonym środowisku, oferuj ącym wystarczaj ącą pewno ść, że w
  daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści nie wyst ąpi ą dalsze zak
  ócenia produkcji. Spó
  ka
  postrzega pole Sabria jako szans ę na znaczny rozwój w d
  u ższej perspektywie.


  Spó
  ka zajmuje si ę oszacowaniem kosztu wznowienia wydobycia z pola Ch ouech Es
  Saida wraz z terminarzem i kosztami wymiany elektry cznej pompy wg
  ębnej w odwiercie
  CS-3 i CS-1.


  Spó
  ka uwa ża, że skala dzia
  alno ści prowadzonej w Tunezji jest uzale żniona od
  osi ągni ęcia i utrzymania poni ższych progów op
  acalno ści. W odniesieniu do cen ropy
  naftowej, dodatkowe odwierty pionowe staj ą si ę op
  acalne, gdy cena ropy naftowej Brent
  osi ąga poziom ok. 45 USD/bbl, potencjalne odwierty pozi ome wielohoryzontalne
  przesuwaj ą próg op
  acalno ści poni żej 30 USD/bbl dla pola Sabria. Obecna wydajno ść
  infrastruktury naziemnej pozwala jedynie na obs
  ug ę od 1 do 3 dodatkowych odwiertów dla
  ka żdego z pól: Sabria oraz Chouech Es Saida/Ech Chouec h. Instalacja gazowa STEG El
  Borma obs
  uguj ąca Chouech Es Saida/Ech Chouech jest bliska osi ągni ęcia maksymalnej
  przepustowo ści. Dalsze zagospodarowywanie gazu na obszarze tej koncesji może si ę
  przesun ąć do czasu uko ńczenia gazoci ągu Nawara, który istotnie zwi ększy
  przepustowo ść.


  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  OPIS ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HAND LOWEJ
  WNIOSKODAWCY OD ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU RACHUNKOWEGO, ZA
  KTÓRY OPUBLIKOWANO ZBADANE PRZEZ REWIDENTA SPRAWOZD ANIA
  FINANSOWE:
  Z wyjątkiem przypadków ujawnionych w niniejszym ust ępie, w sytuacji finansowej lub
  handlowej Spó
  ki nie nast ąpi
  y żadne istotne zmiany od dnia 31 grudnia 2017 r., czy li od
  zako ńczenia ostatniego okresu rachunkowego, za który opu blikowano zbadane przez
  bieg
  ego rewidenta sprawozdania finansowe. Zbadane przez bieg
  ego rewidenta roczne
  sprawozdania finansowe Spó
  ki za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r. opublikowano w
  dniu 20 marca 2018 r. wraz ze sprawozdaniem kierown ictwa z dzia
  alności [ang.
  Management Discussion & Analysis ]. Na dzień 28 lutego 2018 r. saldo środków
  pieni ężnych Spó
  ki spad
  o do poziomu 3,7 mln USD w porówna niu z 7,3 mln USD na dzień
  31 grudnia 2017 r.


  O ŚWIADCZENIE, I Ż DYREKTORZY WNIOSKODAWCY NIE DYSPONUJ Ą
  PRZES ANKAMI WSKAZUJ ĄCYMI NA TO, ŻE KAPITA OBROTOWY DOST ĘPNY
  WNIOSKODAWCY LUB JEGO GRUPIE KAPITA OWEJ B ĘDZIE NIEWYSTARCZAJ ĄCY
  NA OKRES CO NAJMNIEJ DWUNASTU MIESI ĘCY OD DNIA DOPUSZCZENIA:
  Uwzgl ędniaj ąc wp
  ywy z Oferty, Dyrektorzy nie dysponuj ą przes
  ankami wskazuj ącymi, że
  kapita
  obrotowy dost ępny Spó
  ce lub jej podmiotom zale żnym z dniem Dopuszczenia
  b ędzie niewystarczaj ący na okres co najmniej 12 miesi ęcy od planowanej daty
  Dopuszczenia.
  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O ZASADACH DOTYCZ ĄCYCH ZAKAZU ZBYWANIA
  AKCJI (LOCK-IN) ZGODNIE Z PUNKTEM 7 REGULAMINU AIM:
  Brak
  ZWIĘZ Y OPIS ZASAD ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH
  WNIOSKODAWCY:
  Rozrachunek b ędzie prowadzony w systemie CREST w przypadku transa kcji, których
  przedmiotem s ą akcje zwyk
  e w formie zdematerializowanej. CREST t o elektroniczna
  procedura rozrachunku umo żliwiaj ąca ewidencjonowanie papierów warto ściowych w
  postaci zdematerializowanej i ich przenoszenie bez dokumentów papierowych. Dyrektorzy
  wyst ąpili z wnioskiem o dopuszczenie Akcji Zwyk
  ych do s ystemu CREST z dniem
  Dopuszczenia. W zwi ązku z powy ższym rozrachunek transakcji, których przedmiotem s ą
  Akcje Zwyk
  e, mo że po Dopuszczeniu odbywa ć si ę w systemie CREST na życzenie
  odpowiednich Akcjonariuszy. Udzia
  w systemie CREST jest dobrowolny, a posiadacze
  Akcji Zwyk
  ych mog ą na życzenie otrzyma ć i posiada ć ś wiadectwa akcji.


  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO SZCZEGÓ OWE
  INFORMACJE O PRAWACH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WNIOSKODAWCY:
  www.serinusenergy.com

  INFORMACJE RÓWNOWA ŻNE W STOSUNKU DO INFORMACJI WYMAGANYCH W
  DOKUMENCIE DOPUSZCZENIA, KTÓRY OBECNIE NIE ZOSTA O PUBLIKOWANY
  Zobacz Za
  ącznik do Za
  ącznika nr 1 og
  oszenia dost ępnego na stronie internetowej Spó
  ki
  (www.serinusenergy.com).
  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO OSTATNI
  RAPORT ROCZNY WNIOSKODAWCY WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FI NANSOWYM
  NA DZIEŃ ZAKO ŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO PRZYPADAJ ĄCY NIE WCZE ŚNIEJ
  NI Ż DZIEWI ĘĆ MIESI ĘCY PRZED DOPUSZCZENIEM I WRAZ ZE ŚRÓDROCZNYM
  SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, JE ŻELI JEST ONO DOST ĘPNE. SPRAWOZDANIA
  FINANSOWE POWINNY BY Ć SPORZ ĄDZONE ZGODNIE ZE STANDARDAMI
  RACHUNKOWO ŚCI DOPUSZCZONYMI ZGODNIE Z PUNKTEM 19 REGULAMINU AI M:
  www.serinusenergy.com

  LICZBA AKCJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII STANOWIĄCYCH AKCJE W ASNE:
  Brak  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne t
  umaczenie z języka angielskiego
  i wi ążąca jest tre ść dokumentu opublikowanego w j ęzyku angielskim.

  NINIEJSZY DOKUMENT JEST ISTOTNY I WYMAGA PILNEJ UWA GI. W przypadku wątpliwo ści co do
  tre ści niniejszego dokumentu lub czynno ści, jakie nale ży podj ąć, konieczne jest bezzw
  oczne skonsultowanie
  si ę z osob ą upowa żnion ą dla potrzeb Ustawy o rynkach i us
  ugach finansowyc h z 2000 r. (z późniejszymi
  zmianami) [ang. Financial Services and Markets Act 2000 (as amended )] specjalizuj ącą si ę w doradztwie w
  zakresie nabycia akcji i innych papierów warto ściowych.
  Dyrektorzy Spó
  ki wskazani z imienia i nazwiska na stronie 6 ponoszą odpowiedzialno ść za informacje zawarte
  w niniejszym dokumencie oraz za zgodno ść z postanowieniami Regulaminu AIM dla Spó
  ek [ang. AIM Rules
  for Companies ]. Wedle najlepszej wiedzy i przekonania Dyrektorów (którzy w tym celu podjęli wszystkie
  niezb ędne kroki), informacje zawarte w niniejszym dokumen cie są zgodne z sytuacj ą faktyczn ą i nie zawieraj ą
  ż adnych pomini ęć, które mog
  yby wp
  ywa ć na ich znaczenie. Wszyscy dyrektorzy odpowiednio p rzyjmują tak ą
  odpowiedzialno ść.
  AIM to rynek przeznaczony g
  ównie dla rozwijaj ących si ę mniejszych spó
  ek, z którymi wi ąże si ę wy ższe
  ryzyko w porównaniu z wi ększymi i d
  u żej funkcjonuj ącymi spó
  kami. Papiery warto ściowe notowane na rynku
  AIM nie s ą wpisywane do urz ędowego rejestru prowadzonego przez brytyjski organ odpowiedzialny za
  dopuszczenie do notowa ń [ang. Official List of the UK Listing Authority ] („Urz ędowy Rejestr ”). Potencjalni
  inwestorzy powinni zapozna ć si ę z ryzykiem zwi ązanym z inwestycjami w takie spó
  ki i podejmowa ć decyzje
  inwestycyjne wy
  ącznie po starannym jego rozwa żeniu i ewentualnym skonsultowaniu si ę z niezale żnym
  doradc ą finansowym. Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spó
  ek, każda Spó
  ka Notowana na AIM jest
  zobowi ązana do zawarcia umowy z autoryzowanym doradc ą [ang. nominated adviser ]. Autoryzowany doradca
  sk
  ada na gie
  dzie London Stock Exchange o świadczenie w sprawie dopuszczenia w formie okre ślonej w
  Za
  ączniku nr 2 do Regulaminu AIM dla Autoryzowanych Do radców [ang. AIM Rules for Nominated Advisers ].
  Spó
  ka The London Stock Exchange plc nie analizowa
  a i nie zatwierdzi
  a treści niniejszego dokumentu.
  SERINUS ENERGY PLC
  (spó
  ka z siedzib ą na Jersey, nr wpisu do rejestru [ ●])
  ZA ĄCZNIK DO OG OSZENIA PRZED DOPUSZCZENIEM
  DODATKOWE INFORMACJE O SPÓ CE SERINUS ENERGY PLC
  W ZWI ĄZKU Z PROPONOWANYM DOPUSZCZENIEM DO OBROTU NA AIM
  Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler
  Numis Securities Limited Wspólny Makler
  GMP FirstEnergy
  Niniejszy Za
  ącznik zosta
  przygotowany zgodnie z Dodatkiem do Za
  ą cznika nr 1 do Regulaminu AIM dla
  Spó
  ek opublikowanego przez gie
  d ę London Stock Exchange dla notowanych wnioskodawców . Obejmuje on
  mi ędzy innymi wszystkie informacje, które zgodnie z ty m regulaminem zawierać powinien dokument dotycz ący
  dopuszczenia, który obecnie nie zosta
  opublikowany . Publicznie dostępne informacje obejmuj ą mi ędzy innymi
  wszystkie informacje przekazane kanadyjskiemu urz ędowi regulacji rynku papierów warto ściowych w systemie
  przekazywania i przechowywania informacji w formie elektronicznej („SEDAR”) (dost ępne na stronie
  www.sedar.com ), przekazane do systemu przekazywania informacji w formie elektronicznej przez osoby
  mające dost ęp do informacji poufnych („ SEDI”) (dost ępne na stronie www.sedi.ca ), wszystkie informacje
  przekazane KNF i/lub GPW poprzez Elektroniczny Syst em Przekazywania Informacji („ESPI”) lub
  Elektroniczn ą Baz ę Informacji („ EBI”) prowadzon ą przez GPW (dost ępne na stronie
  www.gpw.pl/komunikaty), a tak że wszystkie informacje dost ępne na stronie internetowej spó
  ki pod adresem
  www.serinusenergy.com (
  ącznie „ Informacje Publiczne ”). Do Informacji Publicznych istnieje swobodny
  dostęp. Niniejszy Za
  ącznik nale ży rozpatrywa ć
  ącznie ze sporz ądzonym przez Spó
  k ę Za
  ącznikiem nr 1
  Formularz Og
  oszenia oraz
  ącznie z Informacjami Publicznymi Spó
  ki. Niniejszy Za
  ącznik wraz z
  Za
  ącznikiem nr 1 Formularz Og
  oszenia wspólnie stanowi ą „ Og
  oszenie ”.
  Egzemplarz niniejszego Za
  ącznika z dnia [16] kwietnia 2018 r. b ędzie dost ępny na Stronie Internetowej Spó
  ki
  od dnia [16] kwietnia 2018 r.
  Numis Securities Limited („ Numis”) – cz
  onek gie
  dy London Stock Exchange, podlegaj ący zezwoleniu i
  regulacji sprawowanej przez urz ąd Financial Conduct Authority – dzia
  a jako Autoryz owany Doradca, a wraz z
  First Energy Capital LLP („ GMP FirstEnergy ”) – cz
  onkiem gie
  dy London Stock Exchange, podleg ającym
  zezwoleniu i regulacji sprawowanej przez urz ąd Financial Conduct Authority – dzia
  a jako Wspólny Makler na
  rzecz Spó
  ki w zwi ązku z proponowanymi dzia
  aniami opisanymi w Og
  osze niu. Numis ponosi
  odpowiedzialno ść jako autoryzowany doradca Spó
  ki, w tym odpowiedzi alność za zapewnienie Spó
  ce
  doradztwa i wytycznych w zakresie jej obowi ązków okre ślonych w Regulaminie AIM dla Spó
  ek, w relacji z
  gie
  d ą London Stock Exchange. Numis i GMP FirstEnergy nie ponoszą wobec innych stron żadnej
  odpowiedzialno ści za zapewnienie ochrony dost ępnej klientom Numis lub GMP FirstEnergy, ani te ż za
  zapewnienie im doradztwa w zwi ązku z dzia
  aniami opisanymi w Og
  oszeniu.
  Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzeda ży, zaproszenia do dokonania zapisu ani propozycji o ferty
  nabycia lub zapisu na Akcje Zwyk
  e. Niniejszy dokum ent nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach
  Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA ani w innej jurysdykcji, w której by
  oby to niezgodne z prawem. Akcje
  Zwyk
  e nie by
  y i nie b ęd ą rejestrowane w trybie Ameryka ńskiej Ustawy o Papierach Warto ściowych z 1933
  roku (z pó źniejszymi zmianami) [ang. United States Securities Act of 1933 (as amended) ] („Ustawa ”) ani w
  urz ędzie regulacji rynku papierów warto ściowych w danym stanie lub innej jurysdykcji w Stan ach
  Zjednoczonych b ąd ź te ż w trybie obowi ązuj ących przepisów prawa dotycz ącego papierów warto ściowych w
  Japonii, Australii, RPA, a bez uzyskania zwolnienia w trybie przepisów Ustawy lub takiego prawa, nie m ogą
  by ć one obj ęte ofert ą sprzeda ży lub zapisu, jak te ż nie mog ą by ć przedmiotem sprzeda ży lub zapisu
  bezpo średnio ani po średnio w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA lub Kanadzie na rzecz lub na
  rachunek ich obywatela lub rezydenta. Dystrybucja n iniejszego dokumentu w innych jurysdykcjach może
  podlega ć ograniczeniom prawnym, w zwi ązku z czym osoby, które wejd ą w posiadanie niniejszego dokumentu,
  powinny zasi ęgn ąć informacji o takich ograniczeniach, a tak że s ą zobowi ązane do ich przestrzegania.
  Nieprzestrzeganie takich ogranicze ń mo że stanowi ć naruszenie przepisów prawa dotycz ącego papierów
  warto ściowych w takich jurysdykcjach.
  Na podstawie niniejszego dokumentu żadne Akcje Zwyk
  e nie by
  y ani nie b ęd ą przedmiotem oferty publicznej
  w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europe jskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
  prospektu emisyjnego publikowanego w zwi ązku z publiczn ą ofert ą lub dopuszczeniem do obrotu papierów
  warto ściowych i zmieniaj ącą Dyrektyw ę 2001/34/WE z pó źniejszymi zmianami („ Dyrektywa o Prospekcie ”),
  wdro żonej w pa ństwach cz
  onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodar czego („EOG”), w tym w Polsce.
  Ka żda osoba oferuj ąca lub zamierzaj ąca oferowa ć Akcje Zwyk
  e w takim pa ństwie cz
  onkowskim EOG
  zobowi ązana jest podj ąć takie czynno ści w okoliczno ściach, które nie b ęd ą powodowa ć powstania dla Spó
  ki
  obowi ązku opublikowania prospektu emisyjnego.
  W przypadku ka żdego pa ństwa cz
  onkowskiego EOG, w którym wdro żono Dyrektyw ę o Prospekcie
  („ Odpowiednie Pa ństwo Cz
  onkowskie ”), Spó
  ka nie przeprowadzi
  a i nie przeprowadzi pu blicznej oferty
  papierów warto ściowych w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim. Dla potrzeb niniejszego dokumen tu
  okre ślenie „oferta publiczna” dotycz ące papierów warto ściowych w Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim
  oznacza komunikacj ę skierowan ą do osób fizycznych lub prawnych w liczbie nie mnie jszej niż okre ślona w
  przepisach prawa takiego Odpowiedniego Pa ństwa Cz
  onkowskiego (np. w Polsce – co najmniej 150 osób lub
  nieokre ślona grupa odbiorców) lub do nieokre ślonych odbiorców w przypadku, gdy Odpowiednie Pa ństwo
  Cz
  onkowskie wdro ży
  o odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
  zmieniaj ącej Dyrektyw ę o Prospekcie, w jakiejkolwiek formie lub z wykorzy staniem jakichkolwiek środków,
  prezentuj ącą wystarczaj ące informacje o warunkach oferty i oferowanych papi erach wartościowych,
  umo żliwiaj ące inwestorowi podj ęcie decyzji o nabyciu lub z
  o żeniu zapisu na takie papiery warto ściowe, z
  ewentualnymi zmianami w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim wprowadzonymi przepisami
  wdra żaj ącymi Dyrektyw ę o Prospekcie w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim.
  Ż adna publiczna oferta Akcji Zwyk
  ych nie zosta
  a pr zeprowadzona w jakimkolwiek Odpowiednim Państwie
  Cz
  onkowskim. W ka żdym z Odpowiednich Pa ństw Cz
  onkowskich publiczna oferta Akcji Zwyk
  ych m oże
  zosta ć przeprowadzona dopiero po opublikowaniu prospektu emisyjnego dla takich Akcji Zwyk
  ych,
  zatwierdzonego przez odpowiedni organ w takim Odpow iednim Państwie Cz
  onkowskim b ąd ź odpowiednio
  zatwierdzonego w innym Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim i notyfikowanego do odpowiednieg o organu
  w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim, zgodnie z przepisami Dyrektywy o Prospekcie, przy czym
  oferta publiczna Akcji Zwyk
  ych w takim Odpowiednim Państwie Cz
  onkowskim mo że zosta ć przeprowadzona
  w każdej chwili w ramach nast ępuj ących wyj ątków okre ślonych w Dyrektywie o Prospekcie pod warunkiem ich
  wdro żenia w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim: (i) oferta skierowana do europe jskich inwestorów
  kwalifikowanych, (ii) oferta skierowana do mniej ni ż 100 osób fizycznych lub prawnych b ąd ź mniej ni ż 150
  osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy Odpow iednie Państwo Cz
  onkowskie wdro ży
  o odpowiednie
  postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europ ejskiego i Rady zmieniającej Dyrektyw ę o Prospekcie
  lub (iii) w innych okoliczno ściach okre ślonych w art. 3 ust. 2 Dyrektywy o Prospekcie z zas trzeżeniem, że taka
  oferta Akcji Zwyk
  ych nie powoduje powstania obowi ązku publikacji przez Spó
  k ę prospektu emisyjnego
  zgodnie z art. 3 Dyrektywy o Prospekcie lub z innym i przepisami wdrażaj ącymi Dyrektyw ę o Prospekcie w
  Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim.
  Inwestycja w Spó
  k ę mo że nie by ć odpowiednia dla wszystkich adresatów niniejszego d okumentu. Taka
  inwestycja ma charakter spekulacyjny i wi ąże si ę z wysokim poziomem ryzyka. Potencjalni inwestorzy powinni
  starannie rozwa ży ć, czy inwestycja w Spó
  k ę jest dla nich odpowiednia w świetle w
  asnej sytuacji i dost ępnych
  zasobów finansowych. W szczególno ści uwzgl ędni ć nale ży czynniki ryzyka okre ślone w punkcie 5.3
  niniejszego dokumentu.
  Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia odnosz ące si ę do przysz
  o ści [ang. forward looking statements ]. Takie
  stwierdzenia dotycz ą przysz
  ych perspektyw Spó
  ki, jej rozwoju i strate gii dzia
  ania. Stwierdzenia odnoszące si ę
  do przysz
  o ści oznaczone s ą poprzez u życie pewnych okre śle ń i wyra żeń , takich jak mi ędzy innymi
  stwierdzenia zawieraj ące s
  owa „uwa żać”, „przewidywa ć”, „spodziewa ć si ę”, „mog
  yby”, „planowa ć”,
  „szacowa ć”, „mo że”, w tym równie ż w formie przecz ącej, ich wariantów b ąd ź te ż podobnych wyra że ń
  odwo
  uj ących si ę do pewnych za
  o żeń . Takie stwierdzenia odnosz ące si ę do przysz
  o ści obejmuj ą nieznane
  ryzyka, niepewno ści i inne czynniki, które mog ą spowodowa ć, i ż faktyczne wyniki, sytuacja finansowa, efekty
  lub osi ągni ęcia Spó
  ki lub wyniki bran ży b ęd ą zasadniczo ró żni ć si ę od przysz
  ych wyników, efektów lub
  osi ągni ęć okre ślonych lub domniemanych w takich stwierdzeniach odn oszących si ę do przysz
  o ści. Czynniki,
  które mog ą powodowa ć wyst ąpienie takich rozbie żno ści, to mi ędzy innymi czynniki omówione w rozdziale
  „Czynniki ryzyka” w ostatnim rocznym formularzu inf ormacyjnym Spó
  ki i w innych bieżących dokumentach
  publikowanych i przekazywanych w systemie SEDAR na stronie
  www.sedar.com oraz w systemie ESPI na
  stronie www.gpw.pl/komunikaty. Z uwagi na taką niepewno ść, potencjalni inwestorzy nie powinni w
  nadmiernym stopniu opiera ć si ę na takich stwierdzeniach odnosz ących si ę do przysz
  o ści. Takie stwierdzenia
  odnosz ące si ę do przysz
  o ści s ą aktualne wy
  ącznie na dzie ń publikacji niniejszego dokumentu. Spó
  ka nie jest
  zobowi ązana do aktualizacji takich stwierdze ń odnosz ących si ę do przysz
  o ści zawartych w niniejszym
  dokumencie w celu uwzgl ędnienia danych zdarze ń lub zjawisk poza zakresem wymaganym przepisami
  obowi ązuj ącego prawa dotycz ącego papierów warto ściowych.
  Do Komisji Nadzoru Finansowego na Jersey [ang. Jersey Financial Services Commission] („Komisja ”) z
  ożono
  wniosek o udzielenie i utrzymanie w trybie okre ślonym w przepisach art. 2 rozporz ądzenia w sprawie kontroli
  zad
  u żenia na Jersey z 1958 r. [ang. Control of Borrowing (Jersey) Order 1958 ] zgody na emisję przez Spó
  k ę
  akcji z chwil ą wej ścia Kontynuacji w życie. Egzemplarz tego dokumentu z
  o żono do rejestru przedsi ębiorstw na
  Jersey zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporz ądzenia w sprawie spó
  ek (postanowienia ogólne) na J ersey z
  2002 r. [ang. Company (General Provisions) (Jersey) Order 2002 ], a jednocześnie Spó
  ka wyst ąpi
  a do rejestru
  z wnioskiem o udzielenie i utrzymanie zgody na obró t z chwilą wej ścia Kontynuacji w życie. Nale ży wyra źnie
  zaznaczy ć, że w przypadku wydania takich zgód, rejestr przedsi ębiorstw na Jersey i Komisja wydaj ąc tak ą
  zgod ę nie podejmuj ą ż adnej odpowiedzialno ści w kwestii stabilnej sytuacji finansowej Spó
  ki a ni też w kwestii
  prawid
  owo ści sk
  adanych o świadcze ń lub wyra żonych opinii w tym zakresie. W przypadku wszelkich
  w ątpliwo ści co do tre ści niniejszego dokumentu nale ży skonsultowa ć si ę z maklerem gie
  dowym, opiekunem
  klienta w banku, adwokatem, ksi ęgowym lub innym doradc ą finansowym.

  SPIS TREŚCI
  Numer strony
  DEFINICJE ......................................... .................................................................................................. 1

  DYREKTORZY, SEKRETARZ I DORADCY ................... ................................................................ 6
  ZAK ADANY HARMONOGRAM ............................. ....................................................................... 8
  KAPITA ZAK ADOWY ................................. ................................................................................. 8
  1. WPROWADZENIE ...................................... ........................................................................... 8
  2. STRATEGIA BIZNESOWA PO DOPUSZCZENIU ............... ............................................... 9
  3. DZIA ALNOŚĆ W RUMUNII ........................................ .................................................... 10
  4. DZIA ALNOŚĆ W TUNEZJI ........................................ ...................................................... 12
  5. RAPORTY NIEZALEŻNEGO EKSPERTA ..................................... ................................... 13
  6. CZYNNIKI RYZYKA.................................... ....................................................................... 14
  7. UTWORZENIE SPÓ KI I JEJ NOTOWANIE NA RYNKACH GIE DO WYCH ............. 16
  8. KAPITA ZAK ADOWY ................................................................................................... 17
  9. UMOWA I STATUT SPÓ KI ............................. ................................................................. 18
  10. PRZEJĘCIA ............................................... ............................................................................ 33
  11. INFORMACJE FINANSOWE .............................. ................................................................ 36
  12. G ÓWNI AKCJONARIUSZE .............................. ................................................................ 37
  13. UDZIA Y DYREKTORÓW ................................ ................................................................ 37
  14. DODATKOWE INFORMACJE O DYREKTORACH ................ ........................................ 39
  15. POROZUMIENIA I WYNAGRODZENIE DYREKTORÓW ........... .................................. 41
  16. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ............................................ .............. 42
  17. ROZRACHUNEK I CREST ............................... ................................................................... 42
  18. OPODATKOWANIE W WIELKIEJ BRYTANII ................. ............................................... 43
  19. OPODATKOWANIE NA JERSEY ...................................................................................... 45
  20. ISTOTNE UMOWY ..................................... ......................................................................... 47
  21. SPORY.............................................. ..................................................................................... 48
  22. PRACOWNICY ........................................ ............................................................................. 48
  23. AD KORPORACYJNY .................................. .................................................................... 49
  24. INFORMACJE OGÓLNE ................................. .................................................................... 50  1

  DEFINICJE

  ABCA ” oznacza ustaw ę o spó
  kach prowincji Alberta ( Alberta Business
  Corporations Act ) z 1990 r. z późniejszymi zmianami,

  Dopuszczenie ” oznacza dopuszczenie akcji uczestnicz ących w wyemitowanym i
  przeznaczonym do emisji kapitale Spó
  ki do obrotu n a AIM
  skuteczne zgodnie z Regulaminem AIM dla Spó
  ek,

  AIM ” oznacza rynek pod tak ą nazw ą prowadzony przez London Stock
  Exchange,
  „Wniosek AIM ” Oznacza wniosek przygotowany dla London Stock Exc hange w
  zwi ązku z Dopuszczeniem w formie okre ślonej przez Regulamin
  AIM dla Spó
  ek,

  Wytyczne AIM ” oznacza Wytyczne AIM dla Spó
  ek Wydobywczych, Naf towych i
  Gazowych [ang. AIM Guidance Note for Mining, Oil and Gas
  Companies ] publikowany okresowo przez London Stock Exchange ,

  Regulamin AIM dla
  Spó
  ek ” oznacza Regulamin AIM dla Spó
  ek [ang.
  AIM Rules for Companies]
  publikowany okresowo przez London Stock Exchange,

  Regula min AIM dla
  Autoryzowanych
  Doradców ” oznacza Regulamin AIM dla Autoryzowanych Doradców [
  ang. AIM
  Rules for Nominated Advisers ] publikowany okresowo przez London
  Stock Exchange,

  Po
  ączenie ”
  przyjmuje znaczenie okre
  ślone w punkcie 1.2 niniejszego
  Za
  ącznika, a w zale żno ści od kontekstu obejmuje kontynuacj ę
  dzia
  alno ści na Jersey, o której mowa w tym samym punkcie,

  Og
  oszenie ” oznacza og
  oszenie sporz ądzone zgodnie z Za
  ącznikiem nr 1 do
  Regulaminu AIM dla Spó
  ek, do którego za
  ączono niniejszy
  Za
  ącznik,

  Za
  ącznik ” oznacza niniejszy dokument,

  Statut ” oznacza statut Spó
  ki z pó źniejszymi zmianami,

  Rada ” lub „ Dyrektorzy ” oznacza dyrektorów Spó
  ki wskazanych z imienia i nazwiska na
  stronie 5 niniejszego dokumentu,

  Maklerzy ” lub „ Wspólni
  Maklerzy ” oznacza wspólnie Numis i GMP FirstEnergy jako Makle
  rów
  (zgodnie z definicj ą tego terminu okre ślon ą w Regulaminie AIM dla
  Spó
  ek) Spó
  ki, przy czym „Makler” oznacza ka żdy z tych
  podmiotów,

  CAD ” oznacza dolara kanadyjskiego, urz ędow ą walut ę Kanady,

  Kanadyjska Ustawa o
  Podatku ” oznacza kanadyjsk
  ą Ustaw ę o podatku dochodowym [ang. Income
  Tax Act (Canada) ],

  Traktat Kanada – Wielka
  Brytania ” oznacza traktat w sprawie opodatkowania podatkiem d
  ochodowym
  pomi ędzy Kanad ą a Wielk ą Brytani ą,

  Kodeks Przej ęć i Fuzji ” oznacza Kodeks Przej ęć i Fuzji [ang. City Code on Takeovers and


  2

  Mergers] z późniejszymi zmianami,

  CJL ” oznacza prawo spó
  ek na Jersey z 1991 r. [ang. Companies (Jersey)
  Law 1991 ] z późniejszymi zmianami,

  Kod eks ” oznacza Kodeks post ępowania i etyki Spó
  ki [ang. Code of Business
  Conduct and Ethics ],

  Grupa ds. Kodeksu ” oznacza unijn ą grupę ds. kodeksu post ępowania w zakresie
  opodatkowania przedsi ębiorstw [ang.
  EU Code of Conduct Group on
  Business Taxation ],

  Spó
  ka ” lub „ Serinus ” oznacza Serinus Energy Plc, spó
  k ę publiczn ą utworzon ą na prawie
  Jersey, wpisan ą do rejestru pod numerem [ ●], z siedzib ą pod adresem
  c/o Minerva Trust & Corporate Services Limited The Le Gallais
  Building, 54 Bath Street, St Helier Jersey JE1 8SB,

  Niezale żny Ekspert ” oznacza RPS Energy Canada Ltd,

  Kontynuacja ” oznacza prawn ą kontynuacj ę dzia
  alno ści Serinus Energy Inc. po
  przeniesieniu z Alberty w Kanadzie na Jersey na Wys pach
  Normandzkich wraz ze zmian ą firmy z Serinus Energy Inc. na
  Serinus Energy plc,

  CREST ” oznacza komputerowy system (zgodnie z definicj ą okre ślon ą w
  Regulaminie CREST), którego uznanym operatorem (zgo dnie z
  definicja okre ślon ą w Regulaminie CREST) jest Euroclear, w ramach
  którego papiery warto ściowe mog ą by ć przechowywane i
  przenoszone w formie zdematerializowanej,

  Regulamin CREST ” oznacza Rozporz ądzenie w sprawie spó
  ek (zdematerializowanych
  papierów warto ściowych) na Jersey z 1999 r. [ang. Companies
  (Uncertified Securities) (Jersey) Order 1999 ],

  CUSIP ” oznacza Komitet ds. Jednolitych Procedur Identyfi kacji Papierów
  Warto ściowych [ang. Committee on Uniform Securities Identification
  Procedures ].

  EB OR ” oznacza Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

  Euroclear ” oznacza Euroclear UK & Ireland Limited, operatora CREST,

  FCA ” oznacza brytyjski urz ąd Financial Conduct Authority,

  FSMA ” oznacza Ustaw ę o us
  ugach i rynkach finansowych z 2000 r. [ang.
  Financial Services and Markets Act 2000 ] z późniejszymi zmianami,

  GMP FirstEnergy ” oznacza FirstEnergy Capital LLP,

  Gr upa ” oznacza Spó
  k ę i jej podmioty zale żne, o których mowa w punkcie
  1.9 niniejszego Za
  ącznika,

  kwota brutto dywidendy ” przyjmuje znaczenie okre ślone w punkcie 18.3  3

  „HMRC ” oznacza brytyjską administracj ę celno-skarbow ą [ang. Her Majesty’s
  Revenue & Customs ] (w tym jej poprzednika prawnego pod nazw ą
  Inland Revenue and HM Customs and Excise),

  ISIN ” oznacza mi ędzynarodowy kod identyfikuj ący papiery warto ściowe
  [ang. International Securities Identification Number ]

  Jersey ” oznacza Bailiwick of Jersey,

  Prawo Spó
  ek na Jersey ” oznacza prawo spó
  ek na Jersey z 1991 r. [ang. Companies (Jersey)
  Law 1991 ] z późniejszymi zmianami,

  JFSC ” oznacza urz ąd nadzoru finansowego na Jersey [ang. Jersey Financial
  Services Commission ]

  London Stock Exchange ” oznacza London Stock Exchange plc,

  MAR ” oznacza rozporz ądzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadu ży ć na
  rynku wraz z jego przepisami wdra żaj ącymi w Wielkiej Brytanii
  i/lub w Polsce,

  MCT ” oznacza
  ącznie McCarthy Tétrault, Registered Foreign Lawyers &
  Solicitors (radc ę prawnego Spó
  ki w Anglii) oraz McCarthy Tétrault
  LLP (radc ę prawnego Spó
  ki w Kanadzie),

  NAMR ” oznacza Narodow ą Agencj ę Zasobów Mineralnych, organ
  administracji pa ństwowej odpowiedzialny za regulacj ę zasobów
  naftowych i mineralnych w Rumunii,

  Autoryzowany Doradca ” oznacza Autoryzowanego Doradc ę (zgodnie z definicj ą tego terminu
  okre ślon ą w Regulaminie AIM dla Spó
  ek) Spó
  ki,

  NRF ” oznacza Norton Rose Fulbright LLP, radc ę prawnego
  Autoryzowanego Doradcy i Maklerów,

  NI 58 -101 ” oznacza Zarz ądzenie Krajowe 58-101 w sprawie ujawniania
  informacji dotycz ących
  adu korporacyjnego [ang. National
  Instrument 58-101 - Disclosure of Corporate Governance Practices ],

  NI 62 -104 ” oznacza Zarz ądzenie Krajowe 62 104 – oferty przej ęcia i oferty
  emitenta [ang. National Instrument 62 104 – Take-Over Bids and
  Issuer Bids ],

  Umowa z Nominowanym
  Doradc ą i Maklerem ” oznacza umow
  ę z dnia [ ●] zawart ą pomi ędzy (1) Spó
  k ą a (2) Numis,
  szczegó
  owo okre ślon ą w punkcie 20.1 niniejszego Za
  ącznika,

  Posiadacz Niekanadyjski ” przyjmuje znaczenie okre ślone w punkcie 19.1

  NP 58 -201 ” oznacza Polityk ę Krajow ą 58-201 – wytyczne w sprawie
  adu
  korporacyjnego [ang. National Policy 58-201 - Corporate
  Governance Guidelines ],

  Numis ” oznacza Numis Securities Limited;  4

  „Op cje ” oznacza wyemitowane opcje na Akcje Spó
  ki wed
  ug stanu na dzień
  [ ● ] 2018 r., czyli ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji
  Og
  oszenia, w
  ącznej liczbie 9 172 000 opcji,

  Akcja Zwyk
  a ” oznacza uczestnicz ącą w kapitale Spó
  ki akcj ę zwyk
  ą bez okre ślonej
  warto ści nominalnej,

  Radca Prawny w Polsce ” oznacza spó
  k ę T. Studnicki, K. P
  eszka, Z. Ćwi ąkalski, J. Górski
  sp.k., radc ę prawnego Spó
  ki w Polsce;

  Prowincje ” oznacza kanadyjskie prowincje Alberta, Kolumbia B rytyjska,
  Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nowy Brunszwik, No wa Szkocja,
  Wyspa Ksi ęcia Edwarda i Nowa Funlandia,

  Radca Prawny w
  Rumunii ” oznacza Arcliffe LLP, radc
  ę prawnego Spó
  ki w Rumunii,

  SDRT ” oznacza brytyjsk ą op
  at ę skarbow ą i podatek z tytu
  u op
  aty
  skarbowej [ang. UK Stamp Duty and Stamp Duty Reserve Tax ],

  Komisja Papierów
  Warto ściowych ” oznacza

  ącznie komisj ę papierów warto ściowych lub inny organ
  regulacyjny na rynku papierów warto ściowych w odpowiedniej
  jurysdykcji lub jurysdykcjach w Kanadzie,

  Prawo Papierów
  Warto ściowych ” oznacza

  ącznie przepisy prawa i rozporz ądze ń dotycz ących
  papierów warto ściowych, a tak że polityk ę, regulaminy, zarz ądzenia,
  kodeksy, powiadomienia i interpretacje organów regu lacyjnych na
  rynku papierów warto ściowych (w tym TSX) w odpowiedniej
  jurysdykcji lub jurysdykcjach w Kanadzie,

  Akcje ” oznacza 150 652 138 Akcji Zwyk
  ych wyemitowanych przed
  Dopuszczeniem,

  Akcjonariusze ” oznacza posiadaczy akcji uczestnicz ących w kapitale Spó
  ki,

  STIP ” oznacza krótkoterminowy program motywacyjny Spó
  ki przyjęty
  przez Rad ę i Komitet ds. Wynagrodze ń i adu Korporacyjnego w
  dniu 13 maja 2014 r.,

  Program Opcji na Akcje ” oznacza program opcji na akcje Spó
  ki przyj ęty w dniu 30 listopada
  19994 r. i ponownie zatwierdzony przez Akcjonariusz y w dniu 18
  lipca 2016 r.,

  TSX ” oznacza Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w Toronto [ang. Toronto
  Stock Exchange ],

  Podr ęcznik TSX dla
  Spó
  ek ” oznacza okre
  ślone przez TSX wymogi dotycz ące notowanych spó
  ek,
  o których mowa w punkcie 10 niniejszego Za
  ącznika,

  Brytyjska Ustawa o
  Spó
  kach ” oznacza Ustaw
  ę o spó
  kach z 2006 r. [ang. Companies Act 2006] z
  pó źniejszymi zmianami,

  Wielka Brytania ” oznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii

  nocnej,  5

  „zdematerializowane ”
  lub w „ postaci
  zdematerializowanej ” oznacza odpowiednie akcje lub papiery warto
  ściowe w formie
  zdematerializowanej wpisane do odpowiedniego rejest ru w ramach
  CREST, których tytu
  prawny mo że podlega ć przeniesieniu poprzez
  CREST zgodnie z Regulaminem CREST,

  VAT ” oznacza podatek od towarów i us
  ug pobierany zgod nie z przepisami
  Ustawy o podatku od towarów i us
  ug z 1994 r. [ang. Value Added
  Tax Act 1994 ] z późniejszymi zmianami,

  Winstar” oznacza Winstar Resources Ltd,

  GPW ” oznacza Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A.,

  GBP ” oznacza funta szterlinga, urz ędow ą walut ę Wielkiej Brytanii,

  US D” oznacza dolara ameryka ńskiego, urz ędow ą walut ę Stanów
  Zjednoczonych Ameryki oraz

  EUR ” oznacza euro, urz ędow ą walut ę pa ństw cz
  onkowskich Unii
  Europejskiej, które przyj ę
  y wspóln ą walut ę.


  6

  DYREKTORZY, SEKRETARZ I DORADCY
  Dyrektorzy ukasz R ędziniak, Dyrektor niewykonawczy,
  Tymczasowy Przewodnicz ący Rady,
  Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)
  Tracy Heck
  11, Dyrektor Finansowy (CFO)
  Dawid Jakubowicz, Dyrektor niewykonawczy
  Dominik Libicki, Dyrektor niewykonawczy
  Eleanor Barker, Dyrektor niewykonawczy
  James Causgrove, Dyrektor niewykonawczy
  Evgenij Iorich, Dyrektor niewykonawczy

  Sekretarz Spó
  ki Minerva Trust & Corporate Services Limited
  Siedziba rejestrowa i adres biura C/o Minerva Trust & Corporate Services Limited
  The Le Gallais Building
  54 Bath Street
  St Helier
  Jersey JE1 8SB
  Strona internetowa Spó
  ki
  www.serinusenergy.com
  Autoryzowany Doradca
  i Wspólny Makler Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange Building
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT, W. Brytania
  Wspólny Makler GMP FirstEnergy 85 London Wall
  London EC2M 7AD, W. Brytania
  Niezale żny Ekspert RPS Energy Canada Ltd
  Suite 600
  555-4th Avenue S.W.
  Calgary, Alberta T2P 3E7, Kanada
  Radcy prawni Spó
  ki w Anglii McCarthy Tétrault, Reg istered Foreign Lawyers &
  Solicitors
  26
  th Floor
  125 Old Broad Street
  London EC2N 1AR, W. Brytania
  Radcy prawni Spó
  ki w Kanadzie McCarthy Tétrault LL P
  PO Box 48, Suite 5300
  Toronto-Dominion Bank Tower
  Toronto, Alberta M5K 1E6, Kanada


  1 Tracy Heck jest kandydatem na dyrektora wykonawcz ego i oczekuje się, że do
  ączy do Rady w wraz z Dopuszczeniem lub przed nim


  7

  Radcy prawni Spó
  ki - Jersey Mourant Ozannes
  22 Grenville Street
  St Helier
  Jersey
  JE4 8PX
  Radcy prawni Spó
  ki w Polsce T. Studnicki, K. P
  esz ka, Z. Ćwi ąkalski, J. Górski sp.k.
  Oddzia
  w Warszawie
  ul. Z
  ota 59, 00-120 Warszawa, Polska
  Radcy prawni Spó
  ki w Rumunii Arcliffe LLP 240 Calea Floreasca,
  Ethos House, 3
  rd floor
  2nd district
  Bukareszt, Rumunia, 014475
  Radcy prawni Spó
  ki w Tunezji Ferchiou & Associes A vocats & Conseils Juridiques
  34, Place du 14 janvier 2011
  1001 Tunis
  Tunezja
  Brytyjscy radcy prawni Wspólnych
  Maklerów i Autoryzowanego Doradcy Norton Rose Fulbright
  3 More London Riverside
  London SE1 2AQ, W. Brytania
  Biegli rewidenci KPMG LLP 205 5th Avenue SW
  Suite 3100
  Calgary AB T2P 4B9, Kanada  8

  ZAK ADANY HARMONOGRAM
  Wszystkie odwo
  ania w tym dokumencie dotycz ące czasu oraz zak
  adanego harmonogramu odnosz ą
  si ę, o ile nie zaznaczono inaczej, do czasu w Londynie , W. Brytania. Wszystkie terminy i daty podane
  w poni ższym zestawieniu s ą wy
  ącznie orientacyjne i mog ą ulega ć zmianom.
  Publikacja niniejszego Og
  oszenia [● ] 2018 r.
  Dopuszczenie (wej ście w życie) [● ] 2018 r.
  KAPITA ZAK ADOWY
  Wyemitowany kapita
  zak
  adowy na dzie ń Dopuszczenia
  (zak
  adaj ąc, że żadne opcje nie zostan ą wykonane
  w okresie poprzedzaj ącym Dopuszczenie) [● ] akcji
  Symbol - AIM SENX
  Symbol - TSX SEN
  Symbol - GPW SEN
  kod ISIN na GPW/AIM [● ]
  numer SEDOL na AIM [● ]

  1. WPROWADZENIE
  Spó
  ka
  1.1 Spó
  ka jest mi ędzynarodow ą firm ą prowadz ącą dzia
  alno ść w zakresie poszukiwania i
  zagospodarowania z
  ó ż ropy naftowej i gazu, posiadaj ącą zró żnicowan ą baz ę aktywów.
  Podstawowe aktywa Spó
  ki zlokalizowane s ą w Rumunii (faza zagospodarowania) i Tunezji
  (faza produkcji).
  1.2 Spó
  ka zosta
  a utworzona na podstawie ABCA w dn iu 16 marca 1987 r. jako
  Titan Diversified Holdings Ltd. W dniu 18 sierpnia 1997 r. Spó
  ka zmieni
  a firmę
  na Loon Energy Inc. W dniu 10 grudnia 2008 r., po z atwierdzeniu przez sąd planu
  przekszta
  ce ń, Spó
  ka przeprowadzi
  a reorganizacj ę, która skutkowa
  a m. in. (a)
  wydzieleniem po
  udniowoameryka ńskich aktywów Spó
  ki do podmiotu o nazwie Loon
  Energy Corporation, oraz (b) zmian ą nazwy na Kulczyk Oil Ventures Inc. W dniu 24 czerw ca
  2013 r., zgodnie z zatwierdzonym przez s ąd planem transakcji, Spó
  ka dokona
  a przej ęcia
  spó
  ki Winstar Resources Ltd. („ Winstar”), będ ącej w
  a ścicielem tunezyjskich i rumu ńskich
  aktywów Spó
  ki, i zmieni
  a swoj ą nazw ę na Serinus Energy Inc. W dniu 27 czerwca 2013 r.
  mia
  o miejsce wprowadzenie akcji Spó
  ki (jako Serin us Energy Inc.) do obrotu na TSX pod
  symbolem „SEN”. Z dniem 1 stycznia 2018 r. Spó
  ka z akończy
  a przeprowadzone na
  podstawie art. 184 ust. 1 ABCA pionowe po
  ączenie w trybie uproszczonym z Winstar.
  1.3 W dniu 7 marca 2018 r. odby
  o si ę walne zgromadzenie akcjonariuszy Spó
  ki, na którym
  Akcjonariusze zatwierdzili, podejmuj ąc uchwa
  ę nadzwyczajn ą, kontynuacj ę dzia
  alno ści
  Spó
  ki
  po przeniesieniu z terytorium obowi ązywania prawa prowincji Albert, Kanada na
  terytorium obowi ązywania prawa
  Jersey na Wyspach Normandzkich („ Kontynuacja”).


  9

  Kontynuacja zosta
  a zatwierdzona przez rejestr prow incji Alberta w dniu 21 marca 2018 r. i
  obowi ązywa
  a od [ ●] 2018 r. po wydaniu przez JFSC za świadczenia o kontynuacji.
  1.4 Wi ęcej szczegó
  owych informacji dotycz ących procesu Kontynuacji zosta
  o zawartych w
  przes
  anym Akcjonariuszom memorandum informacyjnym datowanym na 5 lutego 2018 r.
  1.5 78 629 941 Akcji Spó
  ki jest równie ż notowanych na GPW r., a obrót nimi odbywa si ę pod
  symbolem „SEN”. Wkrótce po Dopuszczeniu Spó
  ka plan uje wycofać akcje z obrotu na TSX,
  z jednoczesnym utrzymaniem notowa ń
  Spó
  ki na GPW. Maksymalna liczba Akcji Spó
  ki,
  które mog ą znajdowa ć si ę w obrocie na GPW wynosi 78 629 941 („ Akcje Notowane na
  GPW ”), gdy ż pozosta
  e Akcje Spó
  ki nie s ą dopuszczone do obrotu na GPW. Na dzie ń
  sporz ądzenia niniejszego dokumentu Spó
  ka nie planuje wpr owadzenia większej liczby akcji
  Spó
  ki do obrotu na GPW.
  1.6 Spó
  ka posiada cztery bezpo średnio i w ca
  o ści zale żne spó
  ki: Winstar B.V., Serinus
  Holdings Limited, Serinus Consultants Petroleum Lim ited oraz Serinus Energy Canada Inc.
  Spó
  ka Serinus Energy Canada Inc. zosta
  a utworzona 29 marca 2018 r. na podstawie
  przepisów ABCA.
  Ca
  o ść praw Spó
  ki, jej tytu
  ów i udzia
  ów w odniesieniu do 11
  pracowników biura w Calgary i wynajmu siedziby w Ca lgary zostaną przeniesione na Serinus
  Energy Canada Inc. zgodnie z umow ą przeniesienia w
  asno ści.
  1.7 Winstar B.V. jest 100% w
  a ścicielem spó
  ki Winstar Tunisia B.V. oraz posiada 9 9,9995%
  udzia
  w Serinus Energy Romania S.A. Winstar Tunisi a posiada pozosta
  e 0,0005% spó
  ki
  Winstar Romania.
  1.8 Spó
  ka jest emitentem raportuj ącym w Prowincjach.
  Struktura Grupy
  1.9 Struktura Grupy na dzie ń sporz ądzenia niniejszego dokumentu przedstawia si ę jak nast ępuje:


  2. STRATEGIA BIZNESOWA PO DOPUSZCZENIU Strategia Spó
  ki zak
  ada koncentracj ę na jej aktywach w Rumunii, co b ędzie nap ędem dla
  wzrostu w ci ągu najbli ższych kilku lat. Projekt zagospodarowywania gazu Mo ftinu jest


  10

  projektem o krótkim horyzoncie realizacji i oczekuj e się, że wydobycie z odwiertu gazowego
  Moftinu-1000 oraz planowanego odwiertu Moftinu-1007 rozpocznie się pod koniec drugiego
  kwarta
  u 2018 r. W dniu 9 maja 2017 r. Spó
  ka podpi sa
  a kontrakt wykonawczy EPCC [ang.
  Engineering, Procurement, Construction and Commissi oning Contract] i jest w trakcie
  realizacji stacji gazowej o operacyjnej przepustowo ści 15 MMcf/d, a rozpocz ęcie produkcji
  gazu spodziewane jest pod koniec drugiego kwarta
  u 2018 r.
  Spó
  ka prowadzi program wierce ń maj ący na celu realizacj ę prac obj ętych zobowi ązaniem w
  ramach uzyskanego przed
  u żenia koncesji do pa ździernika 2019 r. i planuje wykona ć trzy
  dodatkowe odwierty produkcyjne (Moftinu-1003, Mofti nu-1004 i Moftinu-1007). Spó
  ka
  uwa ża, że potencjalne wydobycie z tych odwiertów powinno do prowadzić do osi ągni ęcia
  przez stacj ę gazow ą pe
  nej wydajno ści do ko ńca 2018 r.
  W Tunezji Spó
  ka obecnie kieruje uwag ę na zwi ększenie wydobycia z pola Sabria po okresie,
  gdy pozostawa
  o zamkni ęte oraz planuje skoncentrowa ć si ę na przeprowadzeniu
  niskokosztowych programów prac w celu zwi ększenia wydobycia z istniej ących odwiertów,
  w tym ponownej aktywizacji Sabrii N-2 oraz instalac ji rurek syfonowych w innym odwiercie
  na polu Sabria, o ile produkcja na polu naftowym Sp ó
  ki może by ć prowadzona w
  bezpiecznym i zrównowa żonym środowisku, oferuj ącym wystarczaj ąc ą pewno ść, że w
  daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści nie wyst ąpi ą dalsze zak
  ócenia produkcji. Spó
  ka
  postrzega pole Sabria jako szans ę na znaczny rozwój w d
  u ższej perspektywie.
  Spó
  ka zajmuje si ę oszacowaniem kosztu wznowienia wydobycia z pola Ch ouech Es Saida
  wraz z terminarzem i kosztami wymiany elektrycznej pompy wg
  ębnej w odwiercie CS-3 i
  CS-1.
  Spó
  ka uwa ża, że skala dzia
  alno ści prowadzonej w Tunezji jest uzale żniona od osi ągni ęcia i
  utrzymania poni ższych progów op
  acalno ści. W odniesieniu do cen ropy naftowej, dodatkowe
  odwierty pionowe staj ą si ę op
  acalne, gdy cena ropy naftowej Brent osi ąga poziom ok. 45
  USD/bbl, potencjalne odwierty poziome wielohoryzont alne przesuwają próg op
  acalno ści
  poni żej 30 USD/bbl dla pola Sabria. Obecna wydajno ść infrastruktury naziemnej pozwala
  jedynie na obs
  ug ę od 1 do 3 dodatkowych odwiertów dla ka żdego z pól: Sabria oraz Chouech
  Es Saida/Ech Chouech. Instalacja gazowa STEG El Bor ma obs
  ugująca Chouech Es
  Saida/Ech Chouech jest bliska osi ągni ęcia maksymalnej przepustowo ści. Dalsze
  zagospodarowywanie gazu na obszarze tej koncesji mo że si ę przesun ąć do czasu uko ńczenia
  gazoci ągu Nawara, który istotnie zwi ększy przepustowo ść.
  3. DZIA ALNO ŚĆ W RUMUNII
  3.1 Spó
  ka, poprzez swoj ą po średnio zale żn ą spó
  k ę (100% udzia
  u) - Serinus Energy Romania
  S.A. posiada obecnie 60% udzia
  w Koncesji Satu Mar e, która wygasa 2 września 2034 r.
  („ Koncesja Satu Mare ”). W
  aściciel pozosta
  ych 40% poinformowa
  , że nie mo że
  uczestniczy ć w kolejnych etapach prac przypisanych do Koncesji. Znajduje się on obecnie w
  sporze podatkowym z w
  adzami Rumuni, które wyda
  y z apobiegawczy nakaz zajęcia jego
  rachunków. Nakaz zaj ęcia zapobiega przeniesieniu przez w
  a ściciela bez zgody rumu ńskich
  organów podatkowych 40% udzia
  u w koncesji Satu Mar e.
  3.2 Koncesja Satu Mare to jeden z wi ększych bloków poszukiwawczych w Rumunii o
  powierzchni 729.000 akrów, granicz ący z W ęgrami i Ukrain ą. Koncesja Satu Mare le ży w
  strefie wyst ępowania bogatych z
  ó ż ropy i gazu na obszarze wschodniego basenu
  Pano ńskiego. Obejmuje szereg ró żnych obiektów perspektywicznych, które u
  o żone s ą w tym
  samym trendzie, co ju ż eksploatowane, w tym p
  ytko zalegaj ące pu
  apki gazowe,
  konwencjonalne silikoklastyczne obiekty ropono śne oraz zuskokowane pod
  o że ropnych i
  gazowych ska
  zbiornikowych.


  11

  3.3 Koncesja Satu Mare leży w strefie wyst ępowania licznych komercyjnych pól naftowo-
  gazowych. Cztery obszary zainteresowa ń uznano za priorytetowe, je śli chodzi o dalsze
  poszukiwania i rozwój. Uszeregowane pod wzgl ędem wa żno ści prezentuj ą si ę nast ępuj ąco:
  · obszar zainteresowa ń Berveni, który charakteryzuje si ę krótkoterminowym potencja
  em
  poszukiwawczym i rozwojowym dzi ęki p
  ytko zalegaj ącym obiektom gazowym
  manifestuj ącym si ę wzmocnieniem amplitudy sejsmicznej,
  · obszar zainteresowa ń Santau-Madaras, który charakteryzuje krótko- i średnioterminowy
  potencja
  poszukiwawczy w zakresie stratygraficznyc h i strukturalnych pu
  apek z
  wcze śniej nieskomercjalizowanymi odkryciami ropy,
  · obszar zainteresowa ń Nusfalau, który stanowi d
  ugoterminow ą okazj ę do poszukiwania
  du żych akumulacji ropy w obr ębie pu
  apek litologicznych, podobny do Suplacu de
  Barcau (wydobywalne zasoby - 162 mln bary
  ek ekwiwa lentu ropy) oraz
  · obszar zainteresowa ń Babesti to poszukiwawcza szansa o d
  ugim horyzonci e czasowym
  na du że akumulacje gazu w g
  ębokiej cz ęści basenu, obejmuj ące zarówno pu
  apki
  stratygraficzne jak i strukturalne.

  źród
  o: IHS Database 2018
  3.4 Z dniem 28 pa ździernika 2016 r. rumu ński regulator – NAMR - zatwierdzi
  ostatecznie Anek s
  dotycz ący zgody na przed
  u żenie o Etap 3 Koncesji Satu Mare („ Aneks”). Przed
  u żenie
  obowi ązuje przez okres trzech lat i wygasa 28 pa ździernika 2019 r. Zobowi ązania do prac w
  ramach przed
  u żenia obejmuj ą wykonanie dwóch odwiertów, odpowiednio na g
  ęboko ść co
  najmniej 1.000 m i 1.600 m oraz – do wyboru przez S pó
  kę – pozyskanie nowych danych
  sejsmicznych 3D dla 120 km² lub wykonanie trzeciego odwiertu na g
  ęboko ść 2.000 m.
  3.5 Serinus Energy Romania S.A. z
  o ży
  13 czerwca 2017 r. w NAMR dwa wnioski dotycz ące
  wykonania dwóch dodatkowych odwiertów poszukiwawczy ch (Moftinu-1003 i Moftinu-
  1004). W efekcie NAMR wyda
  zezwolenia na prace wie rtnicze związane z tymi odwiertami.
  Planuje si ę, że odwierty te b ęd ą wykonywane pod koniec drugiego kwarta
  u lub na poc zą tku
  trzeciego kwarta
  u 2018 r., a produkcj ę rozpoczn ą w trzecim kwartale. Wykonanie tych
  odwiertów oraz odwiertu Moftinu-1007 b ędzie oznacza
  o, że wszystkie prace obj ęte
  zobowi ązaniem w ramach Aneksu zostan ą zrealizowane. Wraz z sukcesem komercyjnym
  produkcja z tych odwiertów b ędzie w
  ączona do produkcji fazy testowej projektu
  zagospodarowania gazu Moftinu (o czym poni żej).


  12

  3.6 Pole gazowe Moftinu zosta
  o odkryte przez Spó
  k ę w 2014 r. i pe
  ni rol ę katalizatora
  przysz
  ego, samofinansuj ącego si ę rozwoju Koncesji Satu Mare. Aktualnie Spó
  ka ko ńczy na
  tym polu budow ę stacji gazowej o przepustowo ści 15 MMcf/d („ Projekt Moftinu”).
  Oczekuje si ę, że w ramach Projektu Moftinu przesy
  produkcji z dwó ch odwiertów gazowych
  (Moftinu-1000 i Moftinu-1007) do krajowego systemu przesy
  u gazu Transgaz nastąpi w
  trzecim kwartale 2018 r.
  3.7 W dniu 18 grudnia 2017 r., podczas rutynowych dzia
  ań przygotowuj ących odwiert Moftinu-
  1001 do dalszej produkcji, nast ąpi
  o niespodziewane uwolnienie gazu, co w nast ępstwie
  spowodowa
  o zap
  on. Kontrol ę nad odwiertem bezpiecznie przywrócono, ale w wynik u
  przeprowadzonego przegl ądu Spó
  ka zdecydowa
  a si ę na likwidacj ę ko ńcow ą odwiertu i jego
  opuszczenie. Spó
  ka RPS International przeprowadzi
  a badanie przyczyn tego wypadku i
  ustali
  a, że erupcj ę na odwiercie i powsta
  y w nast ępstwie tego po żar spowodowa
  b
  ąd
  monitoringu poziomu p
  ynu otworowego w trakcie oper acji zat
  aczania otworu, aby można
  by
  o zdemontowa ć g
  owic ę eksploatacyjn ą i zainstalowa ć g
  owic ę przeciwerupcyjn ą. Ponadto
  ustalono, że przez przed
  u żaj ący si ę monta ż prewentera przeciwerupcyjnego nie by
  o
  mo żliwo ści mechanicznej kontroli wylotu otworu, co doprowad zi
  o do erupcji. Spó
  ka jest w
  trakcie zg
  aszania swoich roszcze ń odszkodowawczych do brokera ubezpieczeniowego,
  obejmuj ących prace wiertnicze, testowanie i uzbrojenie odwi ertu zastępczego.
  3.8 Spó
  ka wytypowa
  a lokalizacj ę nowego otworu ok. 300 m na pó
  nocny-wschód od miej sca,
  gdzie znajduje si ę odwiert Moftinu-1001 i uzyska
  a zgod ę na warunkach specjalnych, jak ą
  przewiduj ą rumu ńskie regulacje dla sektora naftowego, w celu przy śpieszenia prac
  wiertniczych i uzbrojenia zast ępczego odwiertu (Moftinu-1007). NAMR wskaza
  , że wyrazi
  zgod ę na to, aby odwiert Moftinu-1007 zosta
  zaliczony d o puli odwiertów objętych
  zobowi ązaniem do wykonania przez Spó
  k ę w ramach prac III Etapu. Zak
  ada si ę, że prace
  wiertnicze nad odwiertem rozpoczn ą si ę po otrzymaniu wszystkich pozosta
  ych zezwole ń
  3.9 Wskutek tego incydentu Spó
  ka by
  a zmuszona do wstrzymania prac nad Projektem Moftinu,
  w zwi ązku z czym spodziewany termin pierwszego wydobycia gazu przesuną
  si ę z
  pierwszego kwarta
  u na koniec drugiego kwarta
  u. Pa rametry Projektu Moftinu nie uleg
  y w
  nast ępstwie wypadku zmianie z wyj ątkiem terminu rozpocz ęcia produkcji.
  4. DZIA ALNO ŚĆ W TUNEZJI
  4.1 Spó
  ka za po średnictwem swojej spó
  ki zale żnej (100% udzia
  ów) Winstar Tunisia B.V.
  posiada obecnie pi ęć tunezyjskich koncesji, które obejmuj ą zdywersyfikowany portfel
  aktywów poszukiwawczych, zagospodarowywanych i prod ukcyjnych.
  Koncesja/Zezwolenie Po
  ożenie (na
  obszarze Tunezji)
  Udzia

  operacyjny
  Termin wyga śni ęcia
  Chouech Es Saida
  (Zezwolenie) po
  udnie 100% grudzie
  ń 2027 r.
  Ech Chouech (Zezwolenie) po
  udnie 100% czerwiec 202 2 r.
  Sabria (Koncesja) środkowy zachód 45%* listopad 2028 r.
  Zinnia (Koncesja) środkowe po
  udnie 100% grudzie ń 2020 r.
  Sanrhar (Koncesja) pó
  noc 100% grudzie ń 2021 r.
  *ETAP posiada pozosta
  e 55% udzia
  u operacyjnego.


  13

  Tych pięć koncesji nabyto w ramach transakcji nabycia Winsta r przez Spó
  kę w 2013 r., a
  zajmuj ą 163.640 akrów brutto i rozmieszczone s ą od pó
  nocnego wybrze ża Morza
  Ś ródziemnego a ż do granicy z Algieri ą na po
  udniu.
  Obecnie produkcja ropy i gazu pochodzi jedynie z Sa brii i Choeuch Es Saida. Produkcja ta
  mo że zosta ć utrzymana za spraw ą wierce ń eksploatacyjnych o niskim ryzyku, oferuj ących
  znaczne mo żliwo ści wzrostu w perspektywie średnio- i d
  ugoterminowej. Spó
  ka nie ma
  ż adnych zobowi ąza ń dotycz ących prac do wykonania w odniesieniu do którejkolwi ek z tych
  pi ęciu koncesji.
  Od nabycia tych aktywów Spó
  ka wygenerowa
  a z nich skumulowany przychód wynoszący,
  po pomniejszeniu o nale żno ści koncesyjne ( royalties), 113,5 mln USD,
  W
  adze tunezyjskie administruj ą ró żnymi licencjami za po średnictwem Enterprise Tunisienne
  d’Activites Petroliere - tunezyjskiej pa ństwowej spó
  ki naftowo-gazowej („ ETAP”). ETAP
  posiada prawo do pozyskania udzia
  u w koncesji Chou ech Es Saida w wysokości do 50%
  udzia
  ów, je żeli
  ączna sprzeda ż ropy naftowej/kondensatu z koncesji, po pomniejsze niu o
  koszty nale żno ści koncesyjnych, przekroczy 6,5 MMbbl. Skumulowana produkcja z koncesji
  na 31 grudnia 2017 r. wynios
  a 5,2 MMbbl.
  Dzia
  alno ść operacyjn ą Spó
  ki w Tunezji przez wi ększ ą cz ęść roku 2017 do chwili obecnej
  zak
  óca
  y kwestie pracownicze. Pole Sabria zosta
  o zamknięte 22 maja 2017 r., a pole
  Choeuch Es Saida zamkni ęto 28 lutego 2017 r., oba ze wzgl ędu na protesty spo
  eczne
  zwi ązane z brakiem mo żliwo ści zatrudnienia na po
  udniu Tunezji. Pod koniec sie rpnia 2017 r.
  zosta
  o zawarte porozumienie pomi ędzy protestuj ącymi a stron ą rz ądow ą i 7 wrze śnia 2017 r.
  Spó
  ka zainicjowa
  a ponowny rozruch pola Sabria. Pr odukcję wznowiono na polu i wszystkie
  odwierty, z wyj ątkiem odwiertu Win-12bis, powróci
  y do poziomu prod ukcji sprzed
  zamkni ęcia. Historycznie wydobycie z odwiertu Win-12bis od bywa
  o się przy wysokich
  wska źnikach zawodnienia [ang. water cut], szczególnie gdy poprzedza
  o je zamkni ęcie
  odwiertu. Pocz ątkowo wydobycie z odwiertu Win-12bis spad
  o o 60% w porównaniu do
  stanu przed zamkni ęciem. W trakcie czwartego kwarta
  u 2017 r. wydobyci e z odwiertu
  ulega
  o poprawie, lecz dopiero w pierwszym kwartale 2018 r. poziom wydobycia sta
  się
  bardziej stabilny i wynosi
  oko
  o 162 boe/d netto. Spó
  ka w dalszym ciągu monitoruje odwiert
  Win-12bis, jednak prawdopodobne jest, że odwiert Win-12bis b ędzie wymaga
  interwencji w
  celu poprawy wyników. Średnie wydobycie z pola Sabria za stycze ń i luty 2018 r. wynosi
  o
  393 boe/d. Pole Chouech Es Saida pozostaje zamkni ęte, a Spó
  ka analizuje mo żliwo ści jego
  ponownego uruchomienia pod koniec 2018 r.
  5. RAPORTY NIEZALE ŻNEGO EKSPERTA
  5.1 Dwa raporty zosta
  y przygotowane przez RPS Ener gy Canada Ltd. („Niezależny Ekspert ”)
  i podpisane przez Briana Weatherilla, licencjonowan ego inżyniera [ang. P.Eng], specjalist ę
  od oceny z
  ó ż [ang. Reservoir Evaluations Specialist ]. Każdy datowany by
  na 5 kwietnia
  2018 r., a dotyczy
  y oceny rezerw Winstar Tunisia B .V. oraz zasobów Serinus Energy
  Romania S.A. wg stanu na 31 grudnia 2017 r. („ Raporty Niezależnego Eksperta ”).
  Podsumowanie najwa żniejszych wniosków zawartych w Raportach Niezale żnego Eksperta
  by
  o za
  ączone do rocznego formularza informacyjnego Spó
  ki za rok zakończony 31 grudnia
  2017 r. i zatytu
  owane „O świadczenie o stanie rezerw i inne informacje o ropi e naftowej i
  gazie za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r.” [ang. Statement of Reserves Data and Other Oil
  and Gas Information for the year ended December 31, 2017] (sporz ądzono je zgodnie z
  Zarz ądzeniem Krajowym 51-101 Obowi ązki informacyjne dotycz ące dzia
  alno ści w sektorze
  ropy naftowej i gazu ziemnego [ang. National Instrument 51-101 Standards of Disclosure for
  Oil and Gas Activities ]) („Formularz 51-101 ”). Spó
  ka z
  oży
  a o świadczenie dla
  Niezale żnego Eksperta, że nie mia
  a miejsca żadna istotna zmiana dotycz ąca okoliczno ści lub
  dost ępnych informacji w okresie od 31 grudnia 2017 r. do 29 marca 2018 r ., czyli do dnia


  14

  publikacji Formularza 51-101. Pe
  na wersja Raportów Niezależnego Eksperta dost ępna jest na
  stronie internetowej Spó
  ki pod adresem www.serinus energy.com.
  5.2 Wedle najlepszej wiedzy i przekonania Niezale żnego Eksperta (który w tym celu podj ą

  wszystkie niezb ędne kroki), informacje zawarte w Raportach Niezale żnego Eksperta s ą
  zgodne z sytuacj ą faktyczn ą i nie zawieraj ą ż adnych pomini ęć, które mog
  yby wp
  ywa ć na ich
  znaczenie, z wyj ątkami okre ślonymi w Informacjach Publicznych.
  5.3 Raport niezale żnego eksperta z dnia 27 listopada 2017 r. sporz ądzony na dzie ń 30 wrze śnia
  2017 r. pt. „Raport Niezale żnego Eksperta – Aktywa Serinus Energy w Tunezji i R umunii
  wed
  ug stanu na dzie ń 30 wrze śnia 2017 r.” [ang. Competent Persons Report, Tunisian and
  Romanian Properties of Serinus Energy as at 30 Sept ember 2017] sporządzony przez
  Niezale żnego Eksperta nie zosta
  wykorzystany, gdy ż w ca
  o ści zosta
  on zast ąpiony przez
  Raporty Niezale żnego Eksperta.
  6. CZYNNIKI RYZYKA
  6.1 Inwestycja w Spó
  k ę ma charakter spekulacyjny i wi ąże si ę z wysokim poziomem ryzyka W
  zwi ązku z tym inwestycja w Spó
  k ę jest odpowiednia wy
  ącznie dla inwestorów
  posiadaj ących zaawansowan ą wiedz ę finansow ą, którzy potrafi ą oceni ć ryzyko i zalety takiej
  inwestycji. Istnieje szereg czynników ryzyka, które mogą mie ć istotne niekorzystne skutki dla
  przysz
  ych wyników operacyjnych i finansowych Spó
  k i oraz wartości Akcji Spó
  ki, a które
  wskazano w Informacjach Publicznych. W przypadku zm aterializowania się takiego ryzyka,
  inwestor posiadaj ący Akcje mo że straci ć cz ęść lub ca
  o ść swojej inwestycji. Do czynników
  ryzyka nale ży ryzyko ogólne zwi ązane z ka żd ą form ą dzia
  alno ści, a ponadto ryzyko
  szczególne, zwi ązane z dzia
  alno ści ą Spó
  ki i jej udzia
  em w poszukiwaniu,
  zagospodarowaniu i wydobyciu w Rumunii i Tunezji. C hociaż wi ększo ść czynników ryzyka
  zasadniczo le ży poza kontrol ą Spó
  ki i jej Dyrektorów, to Spó
  ka d ążyć b ędzie w miar ę
  mo żliwo ści do ograniczenia takiego ryzyka.
  6.2 Poni żej przedstawiono podsumowanie najwa żniejszych czynników ryzyka, które oprócz
  ryzyka opisanego w Informacjach Publicznych dotycz ą dzia
  alno ści Spó
  ki (po Kontynuacji i
  Dopuszczeniu na AIM) i mog ą mie ć istotny niekorzystny skutek dla dzia
  alno ści Spó
  ki, jej
  sytuacji finansowej i wyników jej dzia
  alno ści operacyjnej, a tak że dla kursu Akcji Spó
  ki, a
  których Niezale żny Ekspert nie wskaza
  w Raporcie Niezale żnego Eksperta i których nie
  opisano w Informacjach Publicznych. · Ryzyko zwi ązane z procesem Kontynuacji
  (a) Zawieszenie na GPW notowa ń Akcji Notowanych na GPW. W zwi ązku z
  Kontynuacj ą i Dopuszczeniem, dla Akcji Spó
  ki, w tym Akcji Not owanych na GPW,
  nadany zostanie nowy kod ISIN/CUSIP. Spó
  ka wyst ąpi do GPW z wnioskiem o
  zawieszenie notowa ń Akcji Notowanych na GPW na okres trzech dni robocz ych
  („ Okres Zawieszenia ”). Istnieje ryzyko, że w Okresie Zawiedzenia GPW nie b ędzie
  przyjmowa ć ani realizowa ć zlece ń dotycz ących transakcji, których przedmiotem s ą
  Akcje Notowane na GPW, a wszelkie zlecenia dotycz ące transakcji, których
  przedmiotem s ą Akcje Notowane na GPW, jakie zosta
  y z
  o żone na GPW, ale nie
  zosta
  y zrealizowane przed Okresem Zawieszenia, zos taną anulowane przez GPW. W
  Okresie Zawieszenia na GPW nie b ęd ą zawierane transakcje, których przedmiotem s ą
  Akcje Notowane na GPW. Transakcje zawarte nie pó źniej ni ż w ostatnim dniu
  roboczym przed Okresem Zawieszenia zostan ą rozliczone w trakcie Okresu
  Zawieszenia. Po wyga śni ęciu okresu zawieszenia, Akcje Notowane na GPW b ęd ą
  nadal notowane z nowym kodem ISIN.  15

  · Ryzyko zwi ązane z Dopuszczeniem Spó
  ki na AIM
  (a) P
  ynno ść Akcji Zwyk
  ych. Niezale żnie od skutecznego Dopuszczenia i rozpocz ęcia
  obrotu Akcjami Zwyk
  ymi, nie oznacza to, że na AIM istnie ć b ędzie p
  ynny rynek dla
  Akcji. W zwi ązku z tym mo że wyst ąpi ć trudno ść zwi ązana z realizacj ą inwestycji w
  Akcje na AIM. Inwestorzy powinni pami ęta ć, że warto ść Akcji Spó
  ki mo że podlega ć
  zmienno ści i mo że zarówno rosn ąć, jak i spada ć. Z chwil ą zbycia Akcji inwestorzy
  mog ą otrzyma ć warto ść ni ższ ą ni ż pocz ątkowa inwestycja, a nawet straci ć ca
  o ść
  swojej inwestycji. W zwi ązku z powy ższym Akcje mog ą nie by ć odpowiednie dla
  inwestorów krótkoterminowych. Ponadto warto ść rynkowa Akcji mo że nie
  odzwierciedla ć faktycznej warto ści aktywów netto Spó
  ki. Kurs notowa ń Akcji i
  cena, po jakiej inwestorzy mog ą zrealizowa ć inwestycj ę w Akcje, podlega ć b ędzie
  wp
  ywom szeregu czynników, z których cz ęść jest specyficzna dla Spó
  ki i jej
  proponowanej dzia
  alno ści operacyjnej, za ś inne mog ą wp
  ywa ć na sektory
  dzia
  alno ści, w których aktywna jest Spó
  ka. Takie czynniki m ogą równie ż
  obejmowa ć przebieg dzia
  alno ści operacyjnej Spó
  ki, du że transakcje nabycia lub
  zbycia Akcji, p
  ynno ść obrotu Akcjami lub jej brak, zmiany przepisów i re gulacji
  dotycz ących dzia
  alno ści Grupy oraz ogólne warunki gospodarcze.
  (b) Zmienno ść kursów. Po Dopuszczeniu rynkowy kurs Akcji podlega ć mo że znacznym
  wahaniom wskutek ró żnych czynników i zdarze ń, jak zmiany regulacyjne czy
  gospodarcze maj ące wp
  yw na dzia
  alno ść operacyjn ą Spó
  ki, zmienno ść wyników
  operacyjnych Spó
  ki, zjawiska zachodz ące w dzia
  alno ści Spó
  ki lub jej konkurentów,
  a tak że zmiany w nastawieniu rynków wobec Akcji. Wyniki o peracyjne i
  perspektywy Spó
  ki mog ą okresowo nie spe
  nia ć oczekiwa ń analityków rynku i
  inwestorów. Ponadto rynki akcji okresowo przechodz ą znaczne wahania kursów i
  wolumenów transakcji, co wp
  ywa na rynkowe kursy pa pierów wartościowych na
  nich notowanych, a jednocze śnie mo że pozostawa ć bez zwi ązku z wynikami
  operacyjnymi Spó
  ki. Wszelkie takie zdarzenia mog ą powodowa ć spadek rynkowego
  kursu Akcji.
  (c) Ograniczenia dotycz ące obrotu Akcjami Spó
  ki na GPW. Akcje Spó
  ki s ą notowane i
  znajduj ą si ę w obrocie na GPW w liczbie, która nie mo że przekroczy ć 78 629 941
  Akcji. Spó
  ka nie wyst ąpi
  a i na dzie ń dzisiejszy nie planuje wyst ąpi ć z wnioskiem o
  dopuszczenie wi ększej liczby Akcji do obrotu na GPW. Jednocze śnie jednak z uwagi
  na fakt, że Akcje Notowane na GPW dopuszczone do obrotu na GP W posiadać b ęd ą
  ten sam kod ISIN, co wszystkie inne Akcje Zwyk
  e, w związku z czym podlega ć
  b ęd ą asymilacji w systemach rozrachunku papierów warto ściowych, wskutek takiej
  asymilacji Akcje Zwyk
  e dopuszczone do obrotu na GP W nie będ ą si ę ró żni ć od
  pozosta
  ych Akcji Spó
  ki. W zwi ązku z powy ższym
  ączna liczba Akcji Spó
  ki, które
  w danej chwili mog ą znajdowa ć si ę w obrocie na GPW, wynosi 78 629 941. W
  zwi ązku z tym, z chwil ą osi ągni ęcia tego progu, powstaje ryzyko, i ż niektórzy
  Akcjonariusze nie b ęd ą mogli przenie ść swoich Akcji na polski rynek w celu
  prowadzenia obrotu nimi na GPW a ż do momentu, gdy
  ączna liczba Akcji Zwyk
  ych
  w obrocie na GPW spadnie poni żej tego progu (np. wskutek decyzji niektórych
  Akcjonariuszy o ich przeniesieniu na AIM).
  · Ryzyko zwi ązane z siedzib ą Spó
  ki na Jersey:
  (a) Brak mo żliwo ści egzekwowania praw w pewnych okoliczno ściach. Spó
  ka
  funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa Jersey, ale jej dzia
  alność operacyjna w
  Tunezji prowadzona jest przez oddzia
  spó
  ki (BV) n a prawie holenderskim.
  Dzia
  alno ść operacyjna Spó
  ki w Rumunii prowadzona jest przez podmiot z siedzibą
  w Rumunii. W przypadku powstania sporu w Rumunii, T unezji, Holandii lub w innej
  zagranicznej jurysdykcji, Spó
  ka mo że podlega ć wy
  ącznej jurysdykcji zagranicznych


  16

  są dów lub mo że bezskutecznie zabiega ć o poddanie si ę przez podmioty zagraniczne
  jurysdykcji s ądów na Jersey. Podobnie te ż, z uwagi na fakt, że znaczna cz ęść
  aktywów Spó
  ki znajduje si ę poza Jersey, inwestorzy mog ą do świadczy ć trudno ści w
  odzyskaniu od Spó
  ki środków b ąd ź egzekwowaniu w s ądach na Jersey wyroków
  wydanych poza Jersey. Ponadto karne odszkodowania z asądzone poza Jersey mog ą
  by ć nieegzekwowalne na Jersey.
  (b) Zmiany prawa podatkowego na Jersey. Stawki poda tków na Jersey mogą ulega ć
  zmianom, co mo że mie ć niekorzystne skutki dla perspektyw finansowych Spó
  ki i/lub
  stopy zwrotu dost ępnej dla Akcjonariuszy. Zmiany takich stawek lub pr zepisów
  prawa podatkowego na Jersey mog ą wprowadza ć dodatkowe zobowi ązania
  podatkowe lub zwi ększa ć obecne obci ążenia podatkowe.
  (c) Utrzymanie rezydencji podatkowej na Jersey.
  W celu zapewnienia, by Spó
  ka nie
  by
  a rezydentem podatkowym w żadnej jurysdykcji poza Jersey, kontrola nad Spó
  k ą
  i zarz ądzanie ni ą musz ą by ć zlokalizowane na Jersey. Sk
  ad Rady, miejsce
  zamieszkania poszczególnych cz
  onków Rady i wy ższego kierownictwa oraz miejsce
  lub miejsca, w których Rada b ędzie podejmowa ć decyzje, maj ą znaczenie dla
  zapewnienia, by Spó
  ka nie by
  a rezydentem podatkow ym w żadnej jurysdykcji poza
  Jersey. Ponadto po Kontynuacji Spó
  ka musi zapewni ć, by decyzje w zakresie
  kontroli i zarz ądzania zapada
  y na Jersey. Brak utrzymania statusu rezydenta
  podatkowego na Jersey mo że potencjalnie prowadzi ć do uznania Spó
  ki za rezydenta
  podatkowego w jurysdykcji innej ni ż Jersey, co z kolei mo że mie ć istotny
  niekorzystny wp
  yw na
  dzia
  alno ść biznesow ą, sytuacj ę finansow ą, perspektywy i/lub
  wyniki operacyjne Spó
  ki.
  (d)
  Niepewno ść wynikaj ąca z oceny Jersey przez unijn ą grup ę ds. kodeksu post ępowania
  w zakresie opodatkowania przedsi ębiorstw. W grudniu 2017. unijna grupa ds.
  kodeksu post ępowania w zakresie opodatkowania przedsi ębiorstw [ang.
  EU Code of
  Conduct Group on Business Taxation
  ] uzna
  a Jersey za wspó
  pracuj ącą
  jurysdykcj ę podatkow ą, w zwi ązku z czym Jersey nie zosta
  wpisany na prowadzon ą
  przez t ę grup ę list ę niewspó
  pracuj ących jurysdykcji. Jersey z
  o ży
  pisemne
  o świadczenie, zobowi ązuj ąc si ę do ko ńca 2018 r. zareagowa ć na zg
  oszone przez
  Grup ę ds. Kodeksu obawy. W celu spe
  nienia tego zobowi ązania Jersey mo że
  wprowadzi ć poszerzone obowi ązki sprawozdawcze lub wprowadzi ć zmiany prawa w
  zakresie istoty gospodarczej. Nie wiadomo dok
  adnie , jakie obowiązki
  sprawozdawcze i jakie zmiany prawa zostan ą wprowadzone, ani te ż jaki b ędzie ich
  ewentualny skutek dla statusu podatkowego Spó
  ki na Jersey
  .
  7. UTWORZENIE SPÓ KI I JEJ NOTOWANIE NA RYNKACH GIE DOWYCH
  7.1 Spó
  ka zosta
  a utworzona w dniu 16 marca 1987 r . na mocy przepisów ABCA pod firmą
  Titan Diversified Holdings Ltd. W dniu 18 sierpnia 1997 r. firma Spó
  ki zosta
  a zmieniona na
  Loon Energy Inc. W dniu 10 grudnia 2008 r., po zatw ierdzeniu przez sąd planu przekszta
  ce ń,
  Spó
  ka przeprowadzi
  a reorganizacj ę, która skutkowa
  a m. in. (a) wydzieleniem
  po
  udniowoameryka ńskich aktywów Spó
  ki do podmiotu o nazwie Loon Ener gy Corporation,
  oraz (b) zmian ą nazwy na Kulczyk Oil Ventures Inc. W dniu 24 czerw ca 2013 r. zgodnie z
  zatwierdzonym przez s ąd planem transakcjii Spó
  ka sfinalizowa
  a przej ęcie Winstar. W dniu
  1 stycznia 2018 r. Spó
  ka sfinalizowa
  a pionowe po
  ączenie w trybie uproszczonym z Winstar
  zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 ABCA.
  7.2 W dniu 7 marca 2018 r. Spó
  ka uzyska
  a zgod ę akcjonariuszy na kontynuacj ę dzia
  alno ści po
  przeniesieniu siedziby z
  terytorium obowi ązywania prawa prowincji Alberta na terytorium
  obowi ązywania prawa
  Jersey na Wyspach Normandzkich, co nast ępuje z dniem [ ●] 2018 r.
  („ Kontynuacja ”).


  17

  7.3 Spó
  ka jest emitentem raportującym w Prowincjach.
  7.4 Spó
  ka (pod firm ą Serinus Energy Inc) jest notowana, a jej Akcje zos ta
  y dopuszczone do
  obrotu na gie
  dzie TSX pocz ąwszy od dnia 27 czerwca 2013 r. z kodem CUSIP 81752 K i pod
  nazw ą skrócon ą SEN. Kod ISIN Akcji [jest/by
  ] nast ępuj ący: CA81752K1057.
  7.5 Spó
  ka jest notowana, a jej Akcje (w liczbie do 78 629 941) zosta
  y dopuszczone do obrotu na
  GPW z kodem CUSIP [ ●] i pod nazw ą skrócon ą SEN. Kod ISIN tych akcji [jest/by
  ]
  nast ępuj ący: CA81752K1057.
  7.6 W zwi ązku z Kontynuacj ą dla Akcji nadano nowy kod ISIN: [ ●] dla potrzeb notowania na
  AIM i GPW.
  7.7 Po starannej i dog
  ębnej analizie Spó
  ka potwierdza, że spe
  nia wymogi prawne i regulacyjne
  zwi ązane z notowaniem Akcji na rynkach TSX i GPW.
  7.8 Egzemplarze wszystkich dokumentów i og
  osze ń, które Spó
  ka opublikowa
  a w ci ągu
  ostatnich dwóch lat (jako emitent raportuj ący w Prowincjach), dost ępne s ą na profilu Spó
  ki
  w systemie SEDAR pod adresem
  www.sedar.com .
  7.9 Egzemplarze wszystkich raportów bie żących i okresowych, które Spó
  ka opublikowa
  a jako
  emitent akcji dopuszczonych do obrotu na GPW, dost ępne s ą na stronie
  www.gpw.pl/komunikaty .
  8. KAPITA ZAK ADOWY
  8.1 Zgodnie ze swoim Statutem, Spó
  ka mo że emitowa ć nieograniczon ą liczb ę Akcji, w tym akcji
  uprzywilejowanych. Na dzie ń publikacji niniejszego dokumentu nie wyemitowano żadnych
  akcji uprzywilejowanych. Akcje stanowi ą akcje imienne, przy czym cz ęść kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki nale ży do akcjonariuszy faktycznych poprzez zarejestrowa nych
  po średników.
  8.2 Na dzie ń [ ●] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji Og
  oszenia)
  wyemitowany kapita
  zak
  adowy Spó
  ki dzieli
  si ę na 150 652 138 Akcji Zwyk
  ych w pe
  ni
  op
  aconych.
  8.3 Spó
  ka ubiega si ę o dopuszczenie do obrotu wszystkich wyemitowanych i przysz
  ych Akcji
  na AIM.
  8.4 Wyemitowany kapita
  zak
  adowy bezpo średnio przed Dopuszczeniem (przy za
  o żeniu
  niewykonania żadnych Opcji przed Dopuszczeniem) dzieli ć si ę b ędzie na [ ●] Akcji Zwyk
  ych
  w pe
  ni op
  aconych.
  8.5 Na dzie ń [ ●] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji Og
  oszenia) istn ia
  y
  opcje nabycia Akcji Zwyk
  ych w
  ącznej liczbie 9 172 000 akcji, w tym 67 000 opcji
  denominowanych w USD ( średni wa żony kurs wykonania opcji – 3,53 USD) oraz 9 105 000
  opcji denominowanych w CAD ( średni wa żony kurs wykonania opcji – 0,36 CAD).  18

  Imię i nazwisko
  posiadacza opcji Stanowisko Liczba Akcji
  przypadająca
  na opcje Kurs
  wykonania
  opcji
  (CAD/USD) Data wyga
  śni ęcia
  opcji
  Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor
  Generalny (CEO) 3 500 000
  1 000 000 0,32 CAD
  0,37 CAD 22 wrze
  śnia 2023 r.
  31 maja 2022 r.
  Tracy Heck Dyrektor Finansowy (CFO) 2 750 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  Calvin Brackman Wiceprezes ds. Relacji
  Zewnętrznych
  i Strategii 750 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  Alexandra
  Damascan Prezes na
  Rumuni
  ę 250 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  Evgenij Iorich Dyrektor niewykonawczy 100 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  James Causgrove Dyrektor niewykonawczy 100 000 0,36 CAD 20 listopada 2022 r.
  Eleanor Barker Dyrektor niewykonawczy 100 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  Inni Pracownicy / byli cz
  onkowie
  kierownictwa 622 000 Ró
  żne Ró żne
  Razem 9 172 000

  8.6 Spó
  ka nie posiada Akcji b ąd ź akcji w
  asnych w rozumieniu przepisów art. 725 ust . 5
  brytyjskiej Ustawy o spó
  kach [ang. UK Companies Act].
  8.7 Spó
  ka nie posiada warrantów na akcje ani ogran iczonych jednostek udzia
  owych.
  8.8 Przenoszenie Akcji nie podlega zgodnie ze Statu tem żadnym ograniczeniom.
  9. UMOWA I STATUT SPÓ KI
  9.1 Umowa spó
  ki Zgodnie z prawem spó
  ek na Jersey [ang. Jersey Companies Law], zdolność spó
  ki z siedzib ą
  na Jersey nie podlega ograniczeniom okre ślonym w jej umowie spó
  ki, statucie lub innym
  akcie przyj ętym przez jej Akcjonariuszy. W zwi ązku z powy ższym umowa spó
  ki nie
  ogranicza przedmiotu dzia
  alno ści, kompetencji i zakresu dzia
  alno ści Spó
  ki.
  9.2 Statut
  Poniżej przedstawiono podsumowanie najwa żniejszych postanowie ń Statutu, w tym
  postanowie ń dotycz ących praw przys
  uguj ących z Akcji Zwyk
  ych.  19

  i. Emisja Akcji
  Z zastrze żeniem przepisów ustawodawstwa (które zgodnie z defi nicją okre ślon ą w
  Statucie obejmuje zasadniczo prawo spó
  ek na Jersey oraz rozporządzenia, akty i
  przepisy wykonawcze wydanych zgodnie z nim („ Ustawodawstwo”)), Umowy Spó
  ki,
  Statutu oraz uchwa
  Spó
  ki, Dyrektorzy mog ą dokona ć przydzia
  u (wraz z prawem do
  zrzeczenia si ę przydzia
  u b ąd ź bez takiego prawa), przyznania opcji oraz podj ąć inne
  czynno ści w zakresie rozdysponowania niewyemitowanymi akcj ami lub prawami
  zapisu na akcje b ąd ź zamiany papierów warto ściowych na akcje na rzecz osób, w
  terminach i na warunkach okre ślonych przez Dyrektorów.
  ii. Struktura kapita
  owa
  Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki obejmuje wy
  ącznie Akcje Zwyk
  e, z których przys
  uguj ą
  prawa okre ślone w Statucie. Wszystkie Akcje Zwyk
  e s ą równe w prawach.
  iii. Zmiana kapita
  u zak
  adowego
  Z zastrze żeniem Ustawodawstwa i na mocy uchwa
  y specjalnej, S pó
  ka może dokona ć
  konsolidacji (b ąd ź konsolidacji i pó źniejszego podzia
  u) swojego kapita
  u zak
  adowego
  w ca
  o ści b ąd ź w cz ęści w postaci akcji o wy ższej warto ści nominalnej ni ż istniej ące
  akcje oraz podzia
  u swoich akcji lub ich cz ęści (po konsolidacji lub bez jej
  przeprowadzenia) na akcje o ni ższej warto ści nominalnej ni ż istniej ące akcje. Uchwa
  a
  w sprawie upowa żnienia Spó
  ki do podzia
  u jej akcji lub ich cz ęści mo że stanowi ć, że
  w śród akcji powsta
  ych wskutek takiego podzia
  u, z do wolnej ich części mog ą
  przys
  ugiwa ć – w porównaniu z innymi akcjami – prawa szczególne , odroczone lub
  inne, b ąd ź te ż mog ą one podlega ć ograniczeniom, jakie Spó
  ka mo że na
  o ży ć na nowe
  akcje.
  W przypadku problemów wynikaj ących z konsolidacji lub podzia
  u akcji Spó
  ki,
  Dyrektorzy mog ą je rozstrzygn ąć wedle w
  asnego uznania, a w szczególno ści mog ą
  wedle w
  asnego uznania rozliczy ć powsta
  e udzia
  y cz ąstkowe, równie ż poprzez zbycie
  takich udzia
  ów cz ąstkowych.
  Postanowienia Statutu nie przewiduj ą ż adnych warunków dotycz ących zmian kapita
  u
  Spó
  ki.
  iv. Zróżnicowanie praw
  W przypadku podzia
  u kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki na akcje różnej kategorii, wszelkie
  prawa przys
  uguj ące z akcji danej kategorii mog ą podlega ć – z zastrze żeniem
  postanowie ń Ustawodawstwa – zró żnicowaniu lub ograniczeniu w sposób okre ślony
  dla takich praw b ąd ź te ż (przy braku takich postanowie ń) za pisemn ą zgod ą osób
  posiadaj ących nie mniej ni ż trzy czwarte warto ści nominalnej wyemitowanych akcji
  danej kategorii (z wy
  ączeniem takich akcji stanowi ących akcje w
  asne) b ąd ź te ż pod
  rygorem uchwa
  y specjalnej podj ętej przez odr ębne walne zgromadzenie posiadaczy
  akcji danej kategorii i w żadnym innym trybie.
  v. Posta ć Akcji i ich przeniesienie
  Akcje Zwyk
  e mog ą mie ć posta ć zdematerializowan ą, a akcje zdematerializowane
  mog ą podlega ć przeniesieniu w trybie innym ni ż dokument papierowy zgodnie z
  Regulaminem CREST oraz regulaminem odpowiedniego sy stemu (jak CREST).
  Dyrektorzy mog ą odmówi ć przeniesienia takich akcji w przypadku, gdy ich
  przeniesienie nast ępuje na rzecz wi ększej liczby osób ni ż cztery osoby dzia
  aj ące


  20

  wspólnie oraz w innych okolicznościach okre ślonych w Regulaminie CREST, chyba że
  powodowa
  oby to zak
  ócenia w funkcjonowaniu rynku t akich akcji.
  Przeniesienie akcji w formie niezdematerializowanej może nast ąpi ć na podstawie
  dokumentu przeniesienia w zwyczajowej postaci b ąd ź w innej formie zatwierdzonej
  przez Dyrektorów. Akcje w formie niezdematerializow anej mogą podlega ć
  przeniesieniu w przypadku, gdy osoba dokonuj ąca ich przeniesienia z
  o ży do rejestru
  (b ąd ź innej instytucji wskazanej przez Dyrektorów) w cel u rejestracji prawid
  owo
  wype
  niony i podpisany dokument przeniesienia opatr zony świadectwem lub
  ś wiadectwami akcji obj ętych przeniesieniem (b ąd ź zwolnieniem z takiego obowi ązku
  w formie zadowalaj ącej w ocenie Dyrektorów) wraz z inn ą dokumentacj ą wymagan ą w
  uzasadnionym zakresie przez Dyrektorów jako dowód, iż osoba dokonuj ąca ich
  przeniesienia jest upowa żniona do ich przeniesienia, prawid
  owo podpisan ą przez
  osob ę dokonuj ąca ich przeniesienia lub z pe
  nomocnictwem osoby do konującej
  przeniesienia w imieniu takiej osoby.
  Dyrektorzy mog ą odmówi ć rejestracji przeniesienia akcji w formie
  niezdematerializowanej, je żeli dokument dotycz ący takiego przeniesienia nie spe
  nia
  nast ępuj ących warunków:
  · opatrzenie podpisem z
  o żonym przez osob ę dokonuj ąc ą przeniesienia lub w jej
  imieniu oraz – w przypadku, gdy akcje nie zosta
  y w pe
  ni op
  acone – przez
  osob ę przyjmuj ącą ich przeniesienie lub w jej imieniu,
  · wskazanie liczby i kategorii akcji podlegaj ących przeniesieniu,
  · wskazanie nazwy (imienia i nazwiska) oraz adresu os oby przyjmującej ich
  przeniesienie,
  · przeniesienie mo że dotyczy ć akcji wy
  ącznie jednej kategorii,
  · przeniesienie nast ępuje na rzecz jednej osoby przyjmuj ącej przeniesienie b ąd ź na
  rzecz nie wi ęcej ni ż czterech osób dzia
  aj ących wspólnie,
  · wniesienie odpowiedniej op
  aty (je śli ma zastosowanie) oraz
  · przeniesienie nie stanowi naruszenia umowy, której stroną jest Spó
  ka.
  Ponadto Dyrektorzy mog ą odmówi ć rejestracji przeniesienia akcji, które nie zosta
  y w
  pe
  ni op
  acone, przy czym taka odmowa nie mo że powodowa ć zak
  ócenia w
  funkcjonowaniu rynku takich akcji.
  Osoba dokonuj ąca przeniesienie pozostaje posiadaczem danych akcji (w formie
  zdematerializowanej b ąd ź niezdematerializowanej) do momentu dokonania wpisu
  osoby przyjmuj ącej takie przeniesienie do rejestru akcjonariuszy j ako posiadacza takich
  akcji.
  vi. Ograniczenia prawa g
  osu, podzia
  środków, przeniesienie akcji z naruszenia
  Do Statutu w
  ączono postanowienia art. 793 brytyjskiej ustawy o s pó
  kach [ang. UK
  Companies Act ]. W przypadku, gdy Akcjonariusz lub osoba zaintere sowana akcjami
  Spó
  ki prawid
  owo otrzyma
  a wezwanie zgodnie z post anowieniami Statutu i nie
  wype
  nia obowi ązku przekazania Spó
  ce informacji w nim okre ślonych w terminie
  wskazanym w wezwaniu (który nie mo że by ć krótszy ni ż 14 dni od dostarczenia


  21

  wezwania), Rada może przekaza ć takiemu Akcjonariuszowi nakaz („nakaz”) dotycz ący
  akcji obj ętych takim naruszeniem („ akcje z naruszenia”).
  Nakaz mo że stanowi ć, że z akcji z naruszenia nie przys
  uguje danemu Akcjo nariuszowi
  prawo udzia
  u w walnym zgromadzeniu Spó
  ki lub zgro madzeniu posiadaczy akcji
  danej kategorii ani te ż prawo g
  osu, wykonywane osobi ście b ąd ź poprzez
  pe
  nomocnika.
  W przypadku, gdy akcje z naruszenia stanowi ą co najmniej 0,25 procent (0.25%) akcji
  danej kategorii (z wy
  ączeniem akcji stanowi ących akcje w
  asne), nakaz mo że
  stanowi ć, że:
  · dywidenda lub inny podzia
  środków (w tym akcje emitowane zamiast
  dywidendy), który w innym przypadku przypada
  by do wyp
  aty z akcji z
  naruszenia, zostanie w ca
  o ści lub w cz ęści zachowany przez Spó
  k ę bez
  zobowi ązania do zap
  aty odsetek lub odszkodowania i/lub
  · wszelkie akcje, które w innym przypadku by
  yby wyem itowane przez Spó

  zamiast dywidendy pieni ężnej lub innego podzia
  u środków pieni ężnych z akcji
  z naruszenia, nie zostan ą przekazane Akcjonariuszowi b ąd ź w innym trybie
  zostan ą zachowane przez Spó
  k ę (bez zobowi ązania do zap
  aty odszkodowania
  za takie akcje w przypadku, gdy zostan ą one ostatecznie wyemitowane i
  przekazane takiemu Akcjonariuszowi) i/lub
  · przeniesienie akcji z naruszenia w formie niezdemat erializowanej nie zostanie
  zarejestrowane, chyba że takie przeniesienie stanowi zatwierdzone przenies ienie
  i/lub
  · z zastrze żeniem Regulaminu CREST oraz regulaminu, procedur i praktyki
  odpowiedniego systemu, wszelkie zapisy komputerowe w odpowiednim
  systemie dotycz ące posiadania akcji z naruszenia w formie zdemateri alizowanej
  zostan ą zmienione w taki sposób, by posiadaczowi takich ak cji uniemożliwi ć ich
  przeniesienie, chyba że takie przeniesienie stanowi zatwierdzone przenies ienie.
  Dla potrzeb powy ższych postanowie ń, „zatwierdzone przeniesienie” oznacza
  przeniesienie poprzez przyj ęcie oferty sprzeda ży lub przeniesienie wskutek zbycia na
  rzecz niepowi ązanego podmiotu zewn ętrznego dzia
  aj ącego w dobrej wierze (w tym
  zbycie poprzez uznan ą gie
  d ę inwestycyjn ą, na której akcje Spó
  ki zwykle znajduj ą si ę
  w obrocie).
  Warunki okre ślone w nakazie obowi ązuj ą z chwil ą jego prawid
  owego dostarczenia i
  ustaj ą z up
  ywem siedmiu (7) dni od chwili wype
  nienia ob owiązków w sposób
  zadowalaj ący w ocenie Dyrektorów, wraz z przekazaniem powiado mienia zgodnie z
  postanowieniami Statutu lub wraz z przeniesieniem a kcji z naruszenia w drodze
  zatwierdzonego przeniesienia (w zale żno ści od tego, które zdarzenie nast ąpi
  wcze śniej), ale wy
  ącznie w stosunku do akcji z naruszenia podlegaj ących
  przeniesieniu.
  vii. Uprawnienia w zakresie przydzia
  u oraz prawa poboru
  Z zastrze żeniem przepisów prawa spó
  ek na Jersey [ang. Jersey Companies Law],
  Statutu oraz zastrze żonych w postanowieniach Statutu kompetencji Spó
  ki
  wykonywanych w ramach walnego zgromadzenia, Rada mo że z
  o ży ć ofert ę, dokona ć
  przydzia
  u (wraz z prawem do zrzeczenia si ę przydzia
  u b ąd ź bez takiego prawa),
  przyznania opcji oraz podj ąć inne czynno ści w zakresie rozdysponowania akcjami b ąd ź


  22

  przyznać prawa zapisu na akcje b ąd ź zamiany papierów warto ściowych na akcje na
  rzecz osób, w terminach i na warunkach okre ślonych przez Rad ę. Uprawnienie Rady w
  zakresie przydzia
  u odpowiednich papierów warto ściowych (zgodnie z definicj ą
  okre ślon ą w Statucie) podlega ograniczeniom okre ślonym w art. 10 ust. 2 i 3 Statutu.
  Chocia ż przepisy prawa spó
  ek na Jersey nie przewiduj ą ustawowych praw poboru, to
  postanowienia Statutu stanowi ą, że w przypadku proponowanego przydzia
  u
  kapita
  owych papierów warto ściowych (zgodnie z definicj ą okre ślon ą w Statucie),
  Spó
  ka w pierwszej kolejno ści zobowi ązana jest zaoferowa ć takie kapita
  owe papiery
  warto ściowe obecnym Akcjonariuszom w stosunku przypadaj ącym na ich udzia
  w
  aktualnie wyemitowanych Akcjach Zwyk
  ych (tym samym postanowienia brytyjskiej
  Ustawy o spó
  kach dotycz ące ustawowych praw poboru zosta
  y w szerokim zakres ie
  powielone w Statucie).
  Takie prawa poboru nie dotycz ą:
  · akcji przydzielonych i wyemitowanych zgodnie z post anowieniami Istniejącej
  Umowy Kredytu Zamiennego (zgodnie z definicj ą okre ślon ą w Statucie),
  · akcji premiowych,
  · akcji obj ętych przydzia
  em, które s ą lub maj ą by ć op
  acone w ca
  o ści lub w
  cz ęści w gotówce,
  · w przypadku, gdy akcje s ą obj ęte przydzia
  em na zasadach programu akcji
  pracowniczych (zgodnie z definicj ą okre ślon ą w Statucie) lub
  · w przypadku, gdy prawa poboru zosta
  y wy
  ączone w drodze specjalnej uchwa
  y
  Akcjonariuszy, której przyj ęcie wymaga wi ększo ści 75 procent g
  osów lub
  · w przypadku przydzia
  u niektórych kapita
  owych papi erów wartościowych w
  Okresie WZA (czyli w okresie od przyj ęcia Statutu do zako ńczenia pierwszego
  rocznego walnego zgromadzenia Spó
  ki zwo
  anego po p rzyjęciu Statutu).
  viii. Wykup i zamiana
  Spó
  ka mo że emitowa ć akcje podlegaj ące wykupowi lub zamianie b ąd ź te ż akcje
  maj ące podlega ć wykupowi lub zamianie w zale żno ści od decyzji Spó
  ki lub ich
  posiadacza. Istniej ące Akcje Zwyk
  e nie podlegaj ą wykupowi ani zamianie.
  ix. Udzia
  w zyskach i maj ątku
  Z zastrze żeniem nadrz ędnych praw z akcji innej kategorii lub akcji innych kategorii,
  które Spó
  ka emituje lub mo że emitowa ć, obowi ązuj ą nast ępuj ące prawa i ograniczenia
  zwi ązane z Akcjami Zwyk
  ymi w zakresie udzia
  u w zyskac h i majątku Spó
  ki:
  · zyski, które zgodnie z decyzj ą Spó
  ki lub Dyrektorów podlegaj ą podzia
  owi za
  dany rok finansowy (oraz inne dywidendy i inny podz ia
  zadeklarowany przez
  Spó
  k ę), dzieli si ę pomi ędzy Akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych
  przez nich akcji, przy czym w przypadku, gdy dana a kcja nie zosta
  a w pe
  ni
  op
  acona, dywidenda i inny podzia
  zostanie zadekla rowany, przyznany i
  wyp
  acony z takiej akcji w stosunku, w jakim kwota zap
  acona za taką akcj ę
  pozostaje do
  ącznej ceny emisyjnej takiej akcji w cz ęści lub cz ęściach okresu, za
  który wyp
  aca si ę dywidend ę lub inny podzia
  (przy czym kwoty zap
  acone za
  dan ą akcj ę przed wezwaniem nie stanowi ą zap
  aty za tak ą akcj ę) oraz


  23

  · kapita
  i maj ątek Spó
  ki w przypadku jej likwidacji pos
  u ży do sp
  acenia
  posiadaczy Akcji Zwyk
  ych w stosunku do liczby akcj i w posiadaniu danego
  Akcjonariusza w chwili rozpocz ęcia likwidacji. W przypadku, gdy dana akcja nie
  zosta
  a w pe
  ni op
  acona, z takiej akcji przys
  uguj e wy
  ącznie prawo do
  otrzymania kwoty podzia
  u obliczonej na podstawie s tosunku kwoty zap
  aconej
  za tak ą akcj ę do
  ącznej ceny emisyjnej takiej akcji.
  x. Sk
  adanie i op
  acenie wezwa ń
  Z zastrze żeniem postanowie ń Statutu i warunków przydzia
  u akcji, Dyrektorzy mo gą
  zobowi ąza ć Akcjonariusza do zap
  aty okre ślonej kwoty ceny emisyjnej akcji
  Akcjonariusza, która nie zosta
  a zap
  acona Spó
  ce, przekazując takiemu
  Akcjonariuszowi wezwanie w terminie co najmniej 14 dni. Zobowiązanie do zap
  aty z
  tytu
  u takiego wezwania nie wygasa ani nie podlega przeniesieniu wskutek
  przeniesienia akcji obj ętych takim zobowi ązaniem do zap
  aty.
  W przypadku, gdy zgodnie z warunkami emisji akcji d ana kwota przypada do zap
  aty
  w okre ślonym terminie b ąd ź po wyst ąpieniu konkretnego zdarzenia lub w innych
  okre ślonych okoliczno ściach, z
  o żenie wezwania nie jest wymagane, za ś ka żdy
  Akcjonariusz zobowi ązany jest do zap
  aty takiej kwoty zgodnie z warunka mi emisji.
  W przypadku, gdy Akcjonariusz nie dokona zap
  aty z tytu
  u danego wezwania (lub
  jego raty) w pe
  nej kwocie nie pó źniej ni ż w terminie zap
  aty, Dyrektorzy mog ą
  przekaza ć Akcjonariuszowi pisemne wezwanie, za ś w przypadku, gdy Akcjonariusz nie
  zareaguje na takie wezwanie i nie ureguluje wszystk ich zaleg
  ych kwot z wezwania
  wraz z odsetkami okre ślonymi w wezwaniu, wówczas z zastrze żeniem postanowie ń
  Statutu mi ędzy innymi:
  · Dyrektorzy mog ą podj ąć decyzj ę o dokonaniu zaj ęcia akcji obj ętej takim
  wezwaniem, chyba że taka akcja jest przedmiotem zabezpieczenia, za ś akcja z
  zaj ęcia zostanie poddana umorzeniu lub zbyciu;
  · kwoty dywidendy lub podzia
  u przypadaj ące do zap
  aty z zaj ętej akcji, a nie
  wyp
  acone przed podj ęciem przez Dyrektorów decyzji o dokonaniu zaj ęcia akcji,
  ulegaj ą przepadkowi oraz
  · Dyrektorzy mog ą dokona ć zbycia zaj ętej akcji b ąd ź ponownej emisji zaj ętej i
  umorzonej akcji na warunkach okre ślonych przez Dyrektorów.
  xi. Próg w
  asno ści i zmiana kontroli
  Postanowienia okre ślone w DTR 5 [cz ęść 5 zasad ujawniania informacji i
  przejrzysto ści, ang. Disclosure and Transparency Rules ] uważa si ę za w
  ączone do
  Statutu poprzez odniesienie, w zwi ązku z czym Spó
  k ę i ka żdego Akcjonariusza
  obowi ązuj ą okre ślone w DTR 5 zasady sprawozdawczo ści dotycz ące posiadaczy
  g
  osów i emitenta tak d
  ugo, jak Spó
  ka pozostaje d opuszczona do notowania na rynku
  AIM.
  W przypadku, gdy Spó
  ka stwierdzi, że dany Akcjonariusz nie przestrzega postanowie ń
  DTR 5 lub Statutu w odniesieniu do niektórych lub w szystkich akcji w posiadaniu
  takiego Akcjonariusza („Akcje z Naruszenia”), Spó
  k a może poprzez przekazanie
  takiemu Akcjonariuszowi („Naruszaj ący Posiadacz”) powiadomienia („Powiadomienie
  o Naruszeniu”):


  24

  · zawiesi ć przys
  uguj ące takiemu Naruszaj ącemu Posiadaczowi z Akcji z
  Naruszenia prawo g
  osu wykonywane osobi ście lub przez pe
  nomocnika na
  zgromadzeniu Spó
  ki,
  · wstrzyma ć bez obowi ązku zap
  aty odsetek wyp
  at ę dywidendy lub innych kwot
  przypadaj ących do zap
  aty z Akcji z Naruszenia, przy czym tak ie kwoty zostaną
  wyp
  acone dopiero wówczas, gdy ustanie skutek Powia domienia o Naruszeniu w
  zakresie Akcji z Naruszenia,
  · uniewa żni ć decyzj ę w sprawie otrzymania akcji Spó
  ki zamiast środków
  pieni ężnych w ramach dywidendy lub jej cz ęści i/lub
  · zakaza ć przeniesienia akcji Spó
  ki w posiadaniu Naruszaj ącego Posiadacza z
  wyj ątkiem udzielenia przez Spó
  k ę zgody lub przekazania przez Naruszaj ącego
  Posiadacza na rzecz Spó
  ki zadowalaj ących dowodów wskazuj ących, i ż po
  odpowiedniej analizie takie Akcjonariusz stwierdzi
  , że obj ęte przeniesieniem
  akcje nie stanowi ą Akcji z Naruszenia.
  Z zastrze żeniem powy ższego, Statut nie przewiduje innych progów w
  asno ści, po
  przekroczeniu których powstaje obowi ązek ujawnienia stanu posiadania przez
  Akcjonariusza.
  Statut nie zawiera żadnych postanowie ń maj ących skutkowa ć opó źnieniem,
  odroczeniem lub zapobie żeniem zmiany kontroli nad Spó
  k ą.
  xii. Walne zgromadzenia
  Roczne walne zgromadzenie Spó
  ki odbywa si ę zgodnie z postanowieniami
  Ustawodawstwa, w terminie i miejscu okre ślonym przez Dyrektorów. Dyrektorzy
  mog ą zwo
  ywa ć inne walne zgromadzenia wedle w
  asnego uznania, a ponadto mają
  obowi ązek zwo
  a ć walne zgromadzenie na wniosek Akcjonariuszy zgodni e z
  postanowieniami Statutu i Ustawodawstwa. W przypadk u niezwo
  ania walnego
  zgromadzenia przez Dyrektorów mimo takiego wniosku, wnioskodawcy mogą
  samodzielnie zwo
  a ć walne zgromadzenie. Roczne walne zgromadzenie zwo
  uje się na
  pi śmie w terminie co najmniej 21 dni, za ś inne walne zgromadzenia zwo
  uje si ę na
  pi śmie w terminie co najmniej 14 dni.
  W przypadku, gdy w Spó
  ce jest mniej ni ż dwóch Dyrektorów, za ś jej Dyrektor (je żeli
  takowy funkcjonuje) nie jest w stanie b ąd ź nie chce powo
  a ć Dyrektorów w liczbie
  zapewniaj ącej kworum ani zwo
  a ć w takim celu walnego zgromadzenia, dwóch lub
  wi ęcej Akcjonariuszy mo że zwo
  a ć walne zgromadzenie w celu powo
  ania jednego lub
  wi ęcej Dyrektorów.
  Dyrektorzy mog ą wyznaczy ć termin, przy czym musi on by ć nie krótszy ni ż 48 godzin
  (z wy
  ączeniem dni wolnych od pracy) przed terminem zgroma dzenia, w którym dana
  osoba musi by ć wpisana do rejestru akcjonariuszy jako warunek upr awniający do
  udzia
  u w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa g
  osu.
  xiii. Nieznani akcjonariusze
  Spó
  ce przys
  uguje prawo do zbycia – za najlepsz ą cen ę osi ągaln ą w chwili zbycia –
  akcji Akcjonariusza lub akcji przys
  uguj ących danej osobie w drodze przeniesienia w
  przypadku, gdy w okresie 12 lat z takich akcji nale żne by
  y co najmniej trzy (3)
  dywidendy (zaliczkowe lub ostateczne), ale w takim okresie z tych akcji nie pobrano
  ż adnej dywidendy, przy czym w dodatkowym okresie trz ech (3) miesięcy od dnia


  25

  publikacji og
  oszenia informującego o zamiarze zbycia takich akcji po up
  ywie okre su
  12 lat, Spó
  ka – zgodnie z wiedz ą Dyrektorów – nie otrzyma
  a żadnej informacji od
  takiego Akcjonariusza lub takiej osoby (dzia
  aj ącego jako Akcjonariusz lub dzia
  aj ącej
  jako osoba uprawniona w drodze przeniesienia). Przy chód netto z takiego zbycia
  przypada na rzecz Spó
  ki.
  xiv. Prawo g
  osu
  W przypadku g
  osowania poprzez podniesienie r ęki, ka żdemu Akcjonariuszowi
  obecnemu osobi ście przys
  uguje jeden g
  os, ka żdej upowa żnionej osobie wyznaczonej
  przez Akcjonariusza b ęd ącego osob ą prawn ą przys
  uguje jeden g
  os, a tak że ka żdemu
  pe
  nomocnikowi przys
  uguje jeden g
  os, chyba że zosta
  on powo
  any przez wi ęcej ni ż
  jednego Akcjonariusza i pouczony przez jednego lub więcej takich Akcjonariuszy, by
  g
  osowa ć za przyj ęciem uchwa
  y, a jednocze śnie pouczony przez jednego lub wi ęcej
  takich Akcjonariuszy, by g
  osowa ć przeciwko przyj ęciu takiej uchwa
  y, a w takim
  przypadku przys
  uguje mu jeden g
  os za i jeden g
  os przeciwko przyjęciu takiej
  uchwa
  y.
  W przypadku g
  osowania wed
  ug liczby akcji, ka żdemu Akcjonariuszowi przys
  uguje
  jeden g
  os z ka żdej posiadanej przez niego akcji, przy czym przys
  u gujące mu prawo
  g
  osu mo że wykonywa ć jeden lub kilku pe
  nomocników.
  Takie prawa g
  osu podlegaj ą szczególnym prawom lub ograniczeniom w zakresie
  uprawnienia do udzia
  u w g
  osowaniu nad konkretn ą uchwa
  ą lub na konkretnym
  zgromadzeniu, okre ślonym w postanowieniach Statutu lub zgodnie z nimi bąd ź te ż
  wynikaj ącym z danych akcji. Przyk
  adowo, osobie, która naby wa prawo do akcji w
  drodze przeniesienia (wskutek zgonu lub upad
  o ści), nie przys
  uguje prawo g
  osu z
  takich akcji a ż do chwili wpisania jej do rejestru jako posiadacza takich akcji.
  xv. Liczba Dyrektorów
  Jeżeli Spó
  ka nie postanowi inaczej w drodze zwyk
  ej u chwa
  y, dyrektorów powinno
  by ć co najmniej dwóch (2) bez limitu maksymalnego.
  xvi. Powo
  anie Dyrektorów
  Spó
  ka mo że w drodze zwyk
  ej uchwa
  y powo
  a ć na dyrektora osob ę zg
  aszaj ącą taki
  akces i posiadaj ącą tak ą zdolno ść prawn ą. Bez szkody dla powy ższego, Dyrektorom w
  ka żdej chwili przys
  uguje takie prawo, przy czym
  ączna liczba dyrektorów nie
  powinna w efekcie przekroczy ć maksymalnej liczby okre ślonej w postanowieniach
  Statutu lub zgodnie z nimi. Osoba powo
  ana w tym tr ybie przez Dyrektorów sprawuje
  t ę funkcj ę wy
  ącznie do momentu zako ńczenia najbli ższego rocznego walnego
  zgromadzenia.
  Poza Dyrektorami sk
  adaj ącymi rezygnacj ę na danym zgromadzeniu, w przypadku
  osoby powo
  ywanej lub ponownie powo
  ywanej na stano wisko Dyrektora na walnym
  zgromadzeniu obowi ązuj ą nast ępuj ące wymogi: (i) musi by ć ona nominowana przez
  Dyrektorów oraz (ii) uchwa
  a j ą nominuj ąca musi by ć opatrzona pisemnym
  o świadczeniem z podpisem Akcjonariusza nieb ęd ącego nominatem, zawieraj ącym
  szczegó
  owe informacje na temat nominata oraz wskaz ującym zamiar nominowania go
  przez takiego Akcjonariusza, wraz z podpisanym prze z nominata oświadczeniem, w
  którym wyra ża on ch ęć kandydowania.  26


  xvii. Dyskwalifikacja i odwo
  anie Dyrektorów
  Dyrektor traci status Dyrektora z wyst ąpieniem ka żdego z nast ępuj ących zdarze ń:
  · prawny zakaz sprawowania funkcji Dyrektora lub utra ta funkcji Dyrektora
  zgodnie z postanowieniami Ustawodawstwa,
  · rezygnacja lub zg
  oszenie rezygnacji przyj ęte przez Dyrektorów,
  · wyga śni ęcie kadencji w przypadku powo
  ania na okre ślon ą kadencj ę,
  · wydanie decyzji o upad
  o ści lub zawarcie ugody, uk
  adu lub porozumienia z
  wierzycielami b ąd ź wyst ąpienie do s ądu z wnioskiem o wydanie nakazu
  tymczasowego zgodnie z art. 253 Ustawy o upad
  o ści z 1986 r. [ang. Insolvency
  Act 1986] zgodnie z przepisami tej Ustawy lub wydan ie innego podobnego
  nakazu, zawarcie uk
  adu lub porozumienia w jurysdyk cji poza Wielką Brytani ą,
  · niezdolno ść do zarz ądzania i administrowania swoim maj ątkiem i dzia
  alno ści ą z
  powodu choroby lub inwalidztwa wraz z decyzj ą Dyrektorów o odwo
  aniu go ze
  stanowiska,
  · brak udzia
  u Dyrektora lub jego zast ępcy (w przypadku jego powo
  ania) na
  posiedzeniach Dyrektorów przez okres sze ściu (6) kolejnych miesi ęcy lub
  sze ściu (6) kolejnych posiedze ń (w zale żno ści od tego, który z tych okresów jest
  d
  u ższy) bez zgody Dyrektorów wraz z decyzj ą Dyrektorów o odwo
  aniu go ze
  stanowiska,
  · brak ponownego powo
  ania Dyrektora po jego rezygnac ji zgodnie z
  postanowieniami Statutu,
  · odwo
  anie ze stanowiska Dyrektora w drodze pisemneg o wypowiedzenia z
  podpisami wszystkich pozosta
  ych Dyrektorów, przy c zym w przypadku, gdy
  zosta
  on powo
  any na stanowisko kierownicze, co au tomatycznie przewiduje
  takie odwo
  anie, wówczas przyjmuje si ę, że nast ąpi
  o ono w ramach czynno ści
  Spó
  ki i dzia
  a bez szkody dla roszcze ń odszkodowawczych w zwi ązku z
  naruszeniem umowy lub zobowi ąza ń do świadczenia us
  ug pomi ędzy takim
  Dyrektorem a Spó
  k ą b ąd ź w innym trybie,
  · odwo
  anie ze stanowiska w drodze zwyk
  ej uchwa
  y.
  xviii. Rezygnacja Dyrektorów
  Na pierwszym rocznym walnym zgromadzeniu Spó
  ki, ws zyscy Dyrektorzy sk
  adają
  rezygnacj ę, za ś na ka żdym kolejnym rocznym walnym zgromadzeniu rezygnacj ę
  sk
  adaj ą i o ponowne powo
  anie ubiega ć si ę mog ą nast ępuj ący Dyrektorzy:
  · Dyrektorzy powo
  ani przez Dyrektorów od dnia poprze dniego rocznego walnego
  zgromadzenia oraz
  · Dyrektorzy, którzy nie zostali powo
  ani lub ponowni e powo
  ani na jednym (1) z
  dwóch (2) poprzednich rocznych walnych zgromadze ń.  27

  xix. Brak wymogu posiadania akcji
  Dyrektor nie jest zobowi ązany posiada ć akcje Spó
  ki. Dyrektorowi nieb ęd ącemu
  akcjonariuszem Spó
  ki przys
  uguje prawo do otrzymyw ania powiadomień oraz udzia
  u
  z prawem g
  osu w walnych zgromadzeniach wszystkich akcjonariuszy lub posiadaczy
  akcji danej kategorii.
  xx. Wynagrodzenie Dyrektorów i ich wydatki
  Wynagrodzenie wyp
  acane Dyrektorom za ich prac ę w roli cz
  onka kierownictwa
  Spó
  ki równe jest
  ącznej kwocie okre ślonej przez Dyrektorów i naliczane jest w trybie
  dziennym. Takie wynagrodzenie przys
  uguje niezale żnie od pensji, wynagrodzenia lub
  innych kwot nale żnych Dyrektorowi zgodnie z innymi postanowieniami S tatutu lub
  umowy w sprawie świadczenia us
  ug zawartej pomi ędzy Spó
  k ą lub podmiotem
  powi ązanym a danym Dyrektorem.
  Dyrektor, który w ocenie Dyrektorów świadczy us
  ugi wykraczaj ące poza zakres
  zwyk
  ych obowi ązków Dyrektora, mo że otrzyma ć dodatkowe wynagrodzenie oraz inne
  ś wiadczenia okre ślone przez Dyrektorów lub komisj ę ds. wynagrodze ń.
  Spó
  ka mo że równie ż finansowa ć lub refundowa ć wydatki Dyrektorów na podró że,
  hotele itp., poniesione w odpowiednim i uzasadniony m zakresie w ramach udzia
  u i
  przejazdu na posiedzenia Dyrektorów, komisji Dyrekt orów lub walne zgromadzenie
  Spó
  ki b ąd ź te ż poniesione w innym trybie w zwi ązku z dzia
  alno ści ą Spó
  ki.
  Dyrektorzy mog ą ustanowi ć i/lub wnosi ć wp
  aty do programu lub funduszu świadcze ń
  emerytalnych i rentowych oraz mog ą wyp
  aca ć lub zobowi ąza ć si ę do wyp
  aty
  ś wiadcze ń emerytalnych i rentowych, renty do żywotniej lub innego uposa żenia na
  rzecz osoby (lub na rzecz innej osoby w zwi ązku z ni ą), która jest lub by
  a dyrektorem,
  cz
  onkiem kierownictwa lub pracownikiem Spó
  ki lub podmiotu powiązanego, na jej
  rzecz lub te ż na rzecz cz
  onka jej rodziny. Dyrektorzy mog ą równie ż ustanowi ć i/lub
  wnosi ć wp
  aty do programu zabezpieczenia na wypadek śmierci i/lub inwalidztwa na
  rzecz osoby, która jest lub by
  a dyrektorem, cz
  onk iem kierownictwa lub pracownikiem
  Spó
  ki lub podmiotu powi ązanego lub te ż na rzecz cz
  onka jej rodziny.
  xxi. Dopuszczalny udzia
  Dyrektorów
  Z zastrze żeniem postanowie ń Statutu, Dyrektor posiadaj ący bezpo średnio lub
  po średnio udzia
  w transakcji zawartej lub proponowane j dla Spó
  ki lub podmiotu
  zale żnego Spó
  ki, która w istotnym stopniu powoduje lub może powodowa ć powstanie
  konfliktu interesów w stosunku do Spó
  ki, o czym ta ki Dyrektor posiada wiedzę,
  zobowi ązany jest ujawni ć Spó
  ce charakter i zakres udzia
  u Dyrektora zgodni e z
  postanowieniami Statutu.
  Z zastrze żeniem postanowie ń Statutu w przypadku, gdy dany Dyrektor ujawni

  pozosta
  ym Dyrektorom charakter i zakres udzia
  u Dy rektora zgodnie z
  postanowieniami art. 75 prawa spó
  ek na Jersey b ąd ź (odpowiednio) w innym trybie
  zgodnie z postanowieniami Statutu, taki Dyrektor ni ezależnie od swojego stanowiska:
  · może by ć stron ą b ąd ź w innym trybie mo że by ć bezpo średnio lub po średnio
  zaanga żowany w umow ę, porozumienie, transakcj ę lub propozycj ę ze Spó
  k ą lub
  podmiotem zale żnym Spó
  ki b ąd ź te ż w któr ą zaanga żowana jest Spó
  ka lub jej
  podmiot zale żny, a tak że mo że sprawowa ć inne stanowisko lub czerpa ć
  przychody w ramach Spó
  ki (z wyj ątkiem funkcji bieg
  ego rewidenta i bieg
  ego
  rewidenta podmiotu zale żnego) niezale żnie od stanowiska Dyrektora i mo że


  28

  prowadzić dzia
  alno ść zawodow ą na rzecz Spó
  ki samodzielnie lub poprzez
  swoj ą firm ę, w ka żdym przypadku na uzgodnionych przez Dyrektorów
  warunkach w zakresie wynagrodzenia i innych kwestii , niezależnie od swojego
  wynagrodzenia okre ślonego w postanowieniach Statutu lub w jego miejsce ,
  · może by ć akcjonariuszem, Dyrektorem, innym cz
  onkiem kierow nictwa lub
  pracownikiem b ąd ź te ż sprawowa ć inne stanowisko lub funkcj ę albo mie ć
  bezpo średni lub po średni udzia
  w umowie, porozumieniu, transakcji lub
  propozycji ze spó
  k ą grupy lub by ć jej stron ą czy te ż posiada ć w niej bezpo średni
  lub po średni udzia
  w innym trybie,
  · może by ć zaliczony do kworum na posiedzeniu Dyrektorów lub posiedzeniu
  komisji,
  · może g
  osowa ć w sprawie transakcji lub porozumienia, w której da ny Dyrektor
  posiada udzia
  z wyj ątkiem w
  asnego zatrudnienia takiego Dyrektora lub j ego
  powo
  ania na stanowisko lub czerpania przychodów w ramach Spó
  ki oraz
  warunków zatrudnienia i powo
  ania oraz
  · z tytu
  u sprawowanego stanowiska nie odpowiada wobe c Spó
  ki za rozliczenie
  wszelkich dywidend, zysków, wynagrodzenia, świadcze ń emerytalnych b ąd ź
  innych świadcze ń uzyskanych w ramach innego stanowiska, umowy o pra cę,
  porozumienia, transakcji lub propozycji b ąd ź innego dopuszczalnego udzia
  u w
  nast ępstwie z
  o żenia wa żnego o świadczenia o udzia
  ach zgodnie z art. 75 prawa
  spó
  ek na Jersey lub z postanowieniami Statutu.
  xxii. Zast ępcy dyrektorów
  Ka żdy z Dyrektorów (z wy
  ączeniem zast ępców dyrektorów) mo że powo
  a ć swojego
  zast ępc ę, który sprawuje jego kompetencje i pe
  ni jego obow ią zki pod jego
  nieobecno ść (na czas okre ślony lub nieokre ślony), w osobie innego Dyrektora bez
  zgody innych Dyrektorów b ąd ź te ż w postaci innej osoby zatwierdzonej w tym celu w
  drodze uchwa
  y przez innych Dyrektorów.
  Powo
  anie zast ępcy dyrektora automatycznie okre śla mo żliwo ść odwo
  ania ze
  stanowiska przez osob ę powo
  uj ąc ą w drodze pisemnego powiadomienia przekazanego
  Spó
  ce lub z
  o żonego na posiedzeniu Dyrektorów z okre śleniem terminu odwo
  ania
  b ąd ź w przypadku wyst ąpienia zdarzenia, które w przypadku Dyrektora wymag a
  oby
  ust ąpienia ze stanowiska dyrektora b ąd ź te ż w przypadku rezygnacji z takiego
  stanowiska lub w przypadku, gdy osoba powo
  uj ąca z dowolnej przyczyny przestanie
  pe
  ni ć stanowisko dyrektora z wyj ątkiem rezygnacji i ponownego powo
  ania na tym
  samym walnym zgromadzeniu.
  Zast ępca dyrektora jest upowa żniony do otrzymywania powiadomie ń o posiedzeniach
  Dyrektorów i do w zast ępstwie osoby powo
  uj ącej, z prawem g
  osu i zaliczeniem do
  kworum, w ka żdym posiedzeniu, na którym osoba powo
  uj ąca nie jest osobi ście
  obecna, a tak że ogólnie do sprawowania wszystkich funkcji osoby p owo
  ującej jako
  dyrektora pod jej nieobecno ść.
  Zast ępcy dyrektora przys
  uguje sfinansowanie lub refunda cja przez Spó
  kę wydatków,
  jakie by
  yby w jego przypadku sfinansowane lub zref undowane, gdyby by
  dyrektorem,
  przy czym z tytu
  u takiego stanowiska zast ępcy dyrektora nie przys
  uguje prawo do
  wynagrodzenia ze strony Spó
  ki z wyj ątkiem cz ęści wynagrodzenia osoby powo
  uj ącej,
  jak ą taka osoba wska że na pi śmie Spó
  ce. Zast ępcy dyrektora przys
  uguje zwolnienie z
  odpowiedzialno ści ze strony Spó
  ki w tym samym zakresie, co dyrekt orowi.


  29

  xxiii. Kompetencje Dyrektorów
  Dzia
  alno ści ą i sprawami Spó
  ki kieruj ą Dyrektorzy, którzy oprócz kompetencji i
  uprawnie ń wyra źnie im przyznanych w postanowieniach Statutu lub w innym trybie
  mog ą wykonywa ć wszystkie uprawnienia Spó
  ki z zastrze żeniem postanowie ń
  Ustawodawstwa, Statutu oraz innych wytycznych okre ślonych w specjalnej uchwale
  Akcjonariuszy.
  xxiv. Zasady funkcjonowania Dyrektorów
  Kworum niezb ędne do podj ęcia decyzji w sprawie dzia
  ania Dyrektorów mo że by ć
  ustalane okresowo przez Dyrektorów, za ś w innym przypadku stanowi ć b ędzie dwie
  osoby (2).
  Kwestie poruszane na posiedzeniu Dyrektorów podlega ją decyzjom zapadaj ącym
  wi ększo ści ą g
  osów, przy czym z zastrze żeniem poni ższych ogranicze ń dotycz ących
  g
  osowania ka żdemu obecnemu Dyrektorowi przys
  uguje jeden g
  os. W przypadku
  równej liczby g
  osów, przewodnicz ącemu posiedzenia przys
  uguje dodatkowy g
  os
  rozstrzygaj ący.
  Pozostaj ący na swoim stanowisku Dyrektorzy lub pozostaj ący na swoim stanowisku
  jedyny Dyrektor mo że podejmowa ć czynno ści niezale żnie od nieobsadzenia stanowisk,
  przy czym dopóki liczba Dyrektorów pozostaje ni ższa od minimalnej liczby okre ślonej
  w postanowieniach Statutu lub zgodnie z nimi, pozos tający na swoim stanowisku
  Dyrektorzy lub Dyrektor mo że podejmowa ć czynno ści wy
  ącznie w zakresie powo
  ania
  dyrektorów lub zwo
  ania w tym celu walnego zgromadz enia. Kolejny Dyrektor
  powo
  any w tym trybie przez Dyrektorów lub Dyrektor a pozostanie na stanowisku do
  zako ńczenia najbli ższego rocznego walnego zgromadzenia.
  Uchwa
  a w trybie obiegowym podpisana przez Dyrektor ów w liczbie Dyrektorów
  uprawnionych w danej chwili do otrzymywania powiado mienia o posiedzeniu
  Dyrektorów,
  ącznie stanowi ących kworum na posiedzeniu Dyrektorów, b ędzie
  skuteczna w tym samym zakresie, co uchwa
  a prawid
  o wo podjęta na posiedzeniu
  Dyrektorów.
  xxv. Ograniczenia prawa g
  osu
  Z zastrze żeniem postanowie ń Statutu, Dyrektor nie mo że odda ć g
  osu (a w przypadku
  oddania przez niego g
  osu, nie zostanie on zaliczon y) na posiedzeniu Dyrektorów w
  przypadku umowy, porozumienia, transakcji lub innej propozycji, w której posiada
  bezpo średni lub po średni udzia
  . Taki zakaz nie ma zastosowania w przy padku, gdy
  udzia
  danego Dyrektora w uzasadniony sposób nie po woduje powstania konfliktu
  interesów, ani te ż w przypadku uchwa
  y dotycz ącej poni ższych kwestii, które ujawni

  on pozosta
  ym Dyrektorom zgodnie z postanowieniami art. 75 prawa spó
  ek na Jersey
  lub w innym trybie zgodnie z postanowieniami Statut u:
  · umowa, porozumienie, transakcja lub inna propozycja dotycząca oferty akcji,
  skryptów d
  u żnych lub innych papierów warto ściowych Spó
  ki lub jej podmiotu
  zale żnego w zakresie zapisu lub nabycia, do udzia
  u w kt órej to ofercie jest lub
  mo że by ć on uprawniony,
  · umowa, porozumienie, transakcja lub inna propozycja , której stroną jest lub ma
  by ć Spó
  ka, dotycz ąca innej osoby prawnej, w której wedle w
  asnej wied zy nie
  posiada on bezpo średnio lub po średnio akcji lub udzia
  ów (zgodnie z definicj ą
  tego terminu okre ślon ą w art. 820 – 825 (w
  ącznie) brytyjskiej Ustawy o


  30

  spó
  kach), stanowiących jeden procent lub wi ększ ą cz ęść danej kategorii kapita
  u
  zak
  adowego lub praw g
  osu w takiej osobie prawnej (z wy
  ączeniem akcji lub
  udzia
  ów lub praw g
  osu z akcji lub udzia
  ów stanow ią cych akcje lub udzia
  y
  w
  asne),
  · umowa, porozumienie, transakcja lub inna propozycja dotycząca w dowolnym
  stopniu programu lub funduszu świadcze ń emerytalnych lub rentowych, z tytu
  u
  ś mierci i/lub inwalidztwa lub programu akcji pracown iczych, z którego może on
  korzysta ć i który zosta
  zatwierdzony lub warunkowo zatwierd zony przez
  brytyjsk ą administracj ę celno-skarbow ą [ang. Her Majesty’s Revenue &
  Customs ] dla celów podatkowych b ąd ź te ż który dotyczy zarówno pracowników,
  jak i Dyrektorów Spó
  ki (lub podmiotu stowarzyszone go) i nie zapewnia mu
  ż adnych przywilejów ani korzy ści, które nie by
  yby ogólnie dost ępne dla
  pracowników obj ętych takim programem lub funduszem oraz
  · umowa lub inna propozycja dotycz ąca ubezpieczenia, do którego wykupienia
  i/lub utrzymywania upowa żniona jest Spó
  ka dla poszczególnych osób, w tym
  dyrektorów, lub na ich rzecz.
  Dyrektor nie jest zaliczany do kworum na posiedzeni u w odniesieniu do uchwa
  y, w
  przypadku której nie przys
  uguje mu prawo g
  osu.
  xxvi. Uprawnienia w zakresie zad
  u żenia
  Z zastrze żeniem postanowie ń Ustawodawstwa i Statutu, Dyrektorzy mog ą wykonywa ć
  wszystkie przys
  uguj ące Spó
  ce prawa do zaci ągania zad
  u żenia i pozyskiwania
  finansowania, w tym równie ż hipotecznego, ustanawiania i udzielania zabezpiecz enia
  na jej (obecnym i przysz
  ym) przedsi ębiorstwie, maj ątku i aktywach w ca
  o ści lub w
  cz ęści oraz na nieop
  aconym kapitale, tworzenia i emito wania skryptów d
  użnych,
  innego zad
  u żenia kapita
  owego i innych papierów warto ściowych oraz udzielania
  zabezpieczenia bezpo średnio lub w innym trybie dla potrzeb zad
  u żenia, zobowi ąza ń
  lub obowi ązków Spó
  ki lub podmiotu zewn ętrznego.
  xxvii. Zwolnienie z odpowiedzialno ści oraz ubezpieczenie
  Z zastrze żeniem postanowie ń Ustawodawstwa i Statutu, ale bez szkody dla
  zabezpieczenia przed odpowiedzialno ści ą przys
  uguj ącemu mu w innym trybie, ka żdy
  dyrektor, zast ępca dyrektora i sekretarz (lub by
  y dyrektor i sekr etarz) Spó
  ki lub
  podmiotu stowarzyszonego podlega w oparciu o aktywa Spó
  ki zabezpieczeniu przez
  odpowiedzialno ści ą z tytu
  u kosztów, op
  at, strat, wydatków i zobowi ąza ń, jakie mo że
  on ponie ść w trakcie pe
  nienia i realizacji swoich obowi ązków lub wykonywania
  swoich uprawnie ń b ąd ź te ż w innym trybie w zakresie swoich obowi ązków, uprawnie ń
  i stanowiska oraz w zwi ązku z nimi.
  Postanowienia dotycz ące zwolnienia z odpowiedzialno ści nie skutkuj ą zwolnieniem z
  odpowiedzialno ści, któr ą Dyrektor ponosi w zwi ązku z zaniedbaniem, naruszeniem,
  niedotrzymaniem obowi ązków lub nadszarpni ęciem zaufania w zwi ązku ze Spó
  k ą lub
  podmiotem stowarzyszonym z wyj ątkami okre ślonymi w przepisach prawa.
  Dyrektorzy s ą uprawnieni do wykupienia i/lub utrzymania na koszt Spó
  ki
  ubezpieczenia dla i na rzecz wszystkich osób, które są lub by
  y Dyrektorem, zast ępc ą
  dyrektora lub sekretarzem Spó
  ki lub podmiotu stowa rzyszonego bąd ź s ą lub by
  y
  zarz ądzaj ącym programem świadcze ń emerytalnych lub programem akcji
  pracowniczych, w którym udzia
  y maj ą lub mieli pracownicy Spó
  ki lub podmiotu
  stowarzyszonego, w
  ączaj ąc w to ubezpieczenie od odpowiedzialno ści ponoszonej


  31

  przez takie osoby, które Spó
  ka może zgodnie z prawem ubezpieczy ć w zakresie
  wszelkich dzia
  a ń i zaniedba ń w realizacji ich kompetencji i/lub w innym trybie w
  zwi ązku ze Spó
  k ą lub w zwi ązku z ich obowi ązkami, uprawnieniami lub stanowiskiem
  w odniesieniu do danego podmiotu stowarzyszonego b ąd ź takiego programu świadcze ń
  emerytalnych lub programu akcji pracowniczych.
  xxviii. Dywidendy i inny podzia
  środków
  Z Akcji Zwyk
  ych nie przys
  uguje dywidenda w okre ślonej kwocie. Spó
  ka mo że w
  drodze zwyk
  ej uchwa
  y zadeklarowa ć dywidend ę lub inny podzia
  środków, przy
  czym taka dywidenda nie mo że przekracza ć kwoty rekomendowanej przez
  Dyrektorów. Dyrektorzy mog ą okresowo i wedle w
  asnego uznania wyp
  aca ć
  zaliczkowe dywidendy i inny podzia
  środków. Dywidenda i inny podzia
  środków
  wyp
  aca si ę Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych pr zez nich akcji, przy
  czym w przypadku, gdy dana akcja nie zosta
  a w pe
  n i op
  acona, dywidenda i inny
  podzia
  zostanie zadeklarowany, przyznany i wyp
  aco ny z takiej akcji w stosunku, w
  jakim kwota zap
  acona za tak ą akcj ę pozostaje do
  ącznej ceny emisyjnej takiej akcji w
  cz ęści lub cz ęściach okresu, za który wyp
  aca si ę dywidend ę lub inny podzia
  (przy
  czym kwoty zap
  acone za dan ą akcj ę przed wezwaniem nie stanowi ą zap
  aty za tak ą
  akcj ę).
  W przypadku, gdy Spó
  ka ustanowi
  a zastaw na danej akcji, zaś kwota, której dotyczy
  taki zastaw, przypada aktualnie do zap
  aty, Dyrekto rzy mogą zachowa ć dywidend ę i
  inne środki nale żne z tytu
  u takiej akcji zamiast dochodzenia zastaw u.
  Ponadto Dyrektorzy mog ą zachowa ć dywidend ę i inne środki nale żne z tytu
  u danej
  akcji w przypadku, gdy osoba, której przys
  uguje ta ka akcja w drodze przeniesienia
  (np. wskutek zgonu lub upad
  o ści) nie dope
  ni obowi ązku w terminie 90 dni od
  otrzymania od Dyrektorów wezwania z żądaniem zarejestrowania si ę takiej osoby jako
  posiadacza danej akcji lub dokonania jej przeniesie nia.
  Wszystkie niepobrane dywidendy, odsetki i inne środki nale żne z tytu
  u danej akcji
  mog ą zosta ć zainwestowane lub w inny sposób wykorzystane przez Dyrektorów z
  korzy ści ą dla Spó
  ki do momentu zg
  oszenia roszczenia. Wszel kie dywidendy
  niepobrane przez okres dwunastu lat od dnia, w któr ym taka dywidenda przypada do
  zap
  aty, ulegaj ą przepadkowi na rzecz Spó
  ki.
  xxix. Kapitalizacja zysków i rezerw
  Z zastrze żeniem postanowie ń Ustawodawstwa, Akcjonariusze mog ą po uzyskaniu
  rekomendacji Dyrektorów postanowi ć w drodze zwyk
  ej uchwa
  y (uchwa
  a o
  kapitalizacji) o kapitalizacji:
  · zysków Spó
  ki, które nie s ą konieczne w celu wyp
  aty uprzywilejowanej
  dywidendy albo dywidendy w okre ślonej kwocie lub
  · kwoty nadwy żki rezerw Spó
  ki.
  Dyrektorzy mog ą przeznaczy ć kwot ę, któr ą Spó
  ka postanowi
  a podda ć kapitalizacji
  (kwota kapitalizacji), na rzecz Akcjonariuszy, któr ym przys
  ugiwa
  aby ona w
  przypadku jej wykorzystania na wyp
  at ę dywidendy lub podzia
  u środków (uprawnieni
  Akcjonariusze) i w takim samym stosunku. Kwota kapi talizacji może pos
  u ży ć do
  op
  acenia:
  · kwoty dotychczas nieop
  aconej z tytu
  u danych akcji ,


  32

  · akcji nieop
  aconych w cenie emisyjnej okre ślonej w uchwale o kapitalizacji lub
  · nowych skryptów d
  u żnych Spó
  ki,
  · które nast ępnie zostan ą wyemitowane jako w pe
  ni op
  acone na rzecz
  uprawnionych Akcjonariuszy.
  xxx. Podzia
  maj ątku w przypadku likwidacji
  Z zastrze żeniem szczegó
  owych praw lub ogranicze ń tymczasowo dotycz ących danych
  akcji, zgodnie z postanowieniami Statutu lub na war unkach emisji takich akcji, w
  przypadku likwidacji Spó
  ki, maj ątek dost ępny po podzia
  u w śród Akcjonariuszy
  zostanie podzielony w śród Akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji w posi adaniu
  poszczególnych Akcjonariuszy w momencie rozpocz ęcia likwidacji. W przypadku, gdy
  dana akcja nie zosta
  a w pe
  ni op
  acona, z takiej a kcji przys
  uguje wy
  ącznie prawo do
  otrzymania kwoty podzia
  u obliczonej na podstawie s tosunku kwoty zap
  aconej za taką
  akcj ę do ceny emisyjnej takiej akcji.
  W przypadku likwidacji Spó
  ki, jej likwidator mo że na prawach specjalnej uchwa
  y
  Spó
  ki i w ramach innych uprawnie ń zastrze żonych w postanowieniach
  Ustawodawstwa:
  · dokona ć podzia
  u w śród Akcjonariuszy in specie elementów maj ątku Spó
  ki w
  ca
  o ści lub w cz ęści, a w tym celu dokona ć wyceny elementów maj ątku i
  okre ślenia trybu podzia
  u w śród Akcjonariuszy lub w śród Akcjonariuszy
  poszczególnych kategorii lub
  · powierzy ć wszystkie lub niektóre elementy maj ątku powiernikom ze skutkiem na
  rzecz Akcjonariuszy wedle uznania likwidatora, przy czym żaden z
  Akcjonariuszy nie b ędzie zobowi ązany do przyj ęcia żadnych elementów maj ątku
  obci ążonych zobowi ązaniami.
  xxxi. Ustawowe prawa Akcjonariuszy
  Zgodnie z art. 141 prawa spó
  ek na Jersey, Akcjonar iusz może wyst ąpi ć do s ądu z
  wnioskiem o przyznanie środków tymczasowych w przypadku, gdy sprawy Spó
  ki są
  lub by
  y prowadzone w taki sposób, że powoduje to nieuzasadniony uszczerbek dla
  interesów wszystkich Akcjonariuszy lub niektórych A kcjonariuszy (w
  ączaj ąc w to co
  najmniej Akcjonariusza sk
  adaj ącego taki wniosek), b ąd ź te ż pod zarzutem, że
  faktyczne lub proponowane dzia
  anie lub zaniechanie ze strony Spó
  ki (w tym dzia
  anie
  lub zaniechanie w naszym imieniu) powoduje lub powo dowa
  oby taki uszczerbek.
  Przepisy prawa spó
  ek na Jersey nie zawieraj ą definicji nieuzasadnionego uszczerbku.
  Akcjonariusze mog ą równie ż wykorzysta ć mo żliwo ść z
  o żenia pozwu zgodnie z
  przepisami prawa zwyczajowego.
  Zgodnie z przepisami art. 143 prawa spó
  ek na Jerse y (gdzie określono rodzaje
  ś rodków tymczasowych, jakie s ąd mo że orzec w przypadku pozwu wniesionego w
  trybie art. 141 prawa spó
  ek na Jersey), s ąd mo że wyda ć nakaz okre ślaj ący tryb
  prowadzenia spraw Spó
  ki wraz z nakazem zaniechania przez Spó
  kę zaskar żonych
  czynno ści, dopuszczaj ący post ępowanie cywilne oraz przewiduj ący nabycie akcji przez
  Spó
  k ę lub jej Akcjonariuszy.


  33

  10. PRZEJĘCIA
  Z uwagi na to, że Spó
  ka jest rezydentem na Jersey, a jej akcje b ęd ą notowane na rynku AIM,
  realizowane przez spó
  k ę przej ęcia b ęd ą podlega ć przepisom Kodeksu Przej ęć i Fuzji [ang.
  City Code ]. G
  ównym celem Kodeksu jest zagwarantowanie uczci wego i równego
  traktowania akcjonariuszy poprzez wprowadzenie upor zą dkowanych ram realizacji przej ęć.
  Nadzór w zakresie funkcjonowania Kodeksu sprawuje b rytyjska komisja ds. przejęć i fuzji
  [ang. UK Panel on Takeovers and Mergers ]. Kodeks opiera się na szeregu ogólnych zasad
  okre ślaj ących standardy post ępowania maj ące zabezpiecza ć interesy akcjonariuszy. Takie
  ogólne zasady okre ślaj ą form ę, struktur ę i harmonogram przej ęć w Wielkiej Brytanii.
  Zgodnie z podstawow ą ogóln ą zasad ą Kodeksu, wszyscy akcjonariusze tej samej kategorii
  spó
  ki przejmowanej musz ą by ć traktowani przez oferenta w taki sam sposób. Szere g
  okre ślonych w Kodeksie zasad ma gwarantowa ć równe traktowanie. W szczególno ści Kodeks
  przewiduje zasady zapewniaj ące sk
  adanie wszystkim akcjonariuszom równowa żnych ofert, a
  tak że jednoczesne przekazywanie wszystkim akcjonariuszo m takich samych informacji.
  Zarządzenie Krajowe 62-104 [ang. NI 62-104 ] okre śla obowi ązuj ące w Kanadzie zasady
  sk
  adania oferty przej ęcia. Przepisy NI 62-104
  b ęd ą obowi ązywa ć Spó
  k ę w przypadku jej
  udzia
  u w z
  o żonej w Kanadzie ofercie przej ęcia.
  10.1 Raporty wczesnego ostrzegania i realizacja ofe rt przejęcia
  W zwi ązku z tym, że Spó
  ka jest emitentem raportuj ącym w Prowincjach, do Spó
  ki
  zastosowanie mog ą mie ć w okre ślonych sytuacjach nast ępuj ące zasady.
  Przepisy prawa dotycz ącego papierów warto ściowych w Prowincjach obejmuj ą
  wszechstronny kodeks dotycz ący zarówno przekazywania informacji o nabyciu znacz ących
  udzia
  ów, jak i realizacji ofert przej ęcia. Dla potrzeb takich zasad przyjmuje si ę, że dana
  osoba posiada wszystkie akcje lub udzia
  y oraz papi ery wartościowe zamienne na akcje lub
  udzia
  y, b ęd ące bezpo średnio lub po średnio w posiadaniu lub znajduj ące si ę pod kontrol ą
  takiej osoby lub osób dzia
  aj ących wspólnie z tak ą osob ą.
  · Raporty wczesnego ostrzegania
  Zgodnie z przepisami prawa dotycz ącego papierów warto ściowych w Prowincjach,
  ka żda osoba, która bezpo średnio lub po średnio przejmuje rzeczywist ą w
  asno ść lub
  kontrol ę nad akcjami (lub papierami warto ściowymi zamiennymi na Akcje) Spó
  ki,
  które razem z innymi akcjami w posiadaniu takiej os oby stanowi
  yby co najmniej
  10% wyemitowanych akcji, zobowi ązana jest do bezzw
  ocznego opublikowania
  komunikatu prasowego w Kanadzie, podaj ąc mi ędzy innymi liczb ę posiadanych
  takich papierów warto ściowych oraz okre ślaj ąc swój zamiar dotycz ący papierów
  warto ściowych Spó
  ki. Ponadto w ci ągu dwóch dni roboczych od nabycia akcji (lub
  zamiennych papierów warto ściowych), wskutek czego taka osoba posiada co
  najmniej 10% takich papierów warto ściowych, istnieje obowi ązek przekazania do
  Komisji Papierów Warto ściowych w Prowincjach oficjalnego raportu („ raport
  wczesnego ostrzegania ”) przedstawiającego szczegó
  owe informacje dotycz ące
  takiego nabycia. W przypadku, gdy stan rzeczywistej w
  asności danej osoby lub jej
  kontrola nad akcjami (lub papierami warto ściowymi zamiennymi na Akcje) spadnie
  poni żej 10% takich papierów warto ściowych, taka osoba zobowi ązana jest do
  opublikowania komunikatu prasowego i przekazania ra portu wczesnego ostrzegania,
  zawieraj ącego wy żej okre ślone informacje.
  W przypadku, gdy dana osoba, która z
  o ży
  a raport wczesnego ostrzegania, nabywa
  lub zbywa obj ęty rzeczywistym posiadaniem lub kontrol ą pakiet stanowi ący ponad
  2% akcji Spó
  ki (w tym papierów warto ściowych zamiennych na Akcje) b ąd ź w


  34

  przypadku zmiany istotnych faktów wykazanych we wcz eśniej z
  o żonym raporcie,
  istnieje obowi ązek z
  o żenia kolejnego raportu z dochowaniem tych samych
  terminów.
  · Zasady dotycz ące ofert przej ęcia
  Osoba nabywaj ąca lub oferuj ąca nabycie co najmniej 20% Akcji Spó
  ki (z wyj ątkiem
  emisji akcji w
  asnych) sk
  ada ofert ę przej ęcia. Zasadniczo odpowiednie przepisy
  kanadyjskiego prawa dotycz ącego papierów warto ściowych przewiduj ą, że oferta
  przej ęcia musi:
  (a) by ć udost ępniona wszystkim akcjonariuszom,
  (b) by ć wi ążą ca przez co najmniej 105 dni z pewnymi wyj ątkami,
  (c) wprowadza ć wymóg zdeponowania ponad 50% odpowiednich papierów
  warto ściowych w ramach oferty,
  (d) zapewnia ć t ę sam ą cen ę dla wszystkich akcjonariuszy oraz
  (e) by ć z
  o żona w formie dokumentu oferty przej ęcia zawieraj ącego okre ślone
  informacje na temat oferenta i jego planów wobec Sp ó
  ki.
  Od powy ższych zasad obowi ązuje szereg wyj ątków ustawowych. W szczególno ści
  dana osoba mo że naby ć do 5% Akcji Spó
  ki w okresie 12 miesi ęcy po cenie nie
  przekraczaj ącej „ceny rynkowej” (plus prowizje maklerskie). Pon adto dana osoba
  mo że naby ć Akcje Spó
  ki od nie wi ęcej ni ż pi ęciu osób w ramach transakcji
  prywatnych po cenie nie wy ższej ni ż 115% „ceny rynkowej”.
  · Obowiązki sprawozdawcze osób posiadaj ących dost ęp do informacji poufnych
  Osoba, która nabywa bezpo średnio lub po średnio rzeczywist ą w
  asno ść lub kontrol ę
  nad pakietem stanowi ącym co najmniej 10% Akcji Spó
  ki, traktowana jest j ako osoba
  posiadaj ąca dost ęp do informacji poufnych Spó
  ki [ang. insider]. Każda osoba
  posiadaj ąca dost ęp do informacji poufnych zobowi ązana jest w terminie 10 dni od
  nabycia takiego statusu do z
  o żenia sprawozdania osoby posiadaj ącej dost ęp do
  informacji poufnych zgodnie z okre ślonym wzorem, w którym ujawnia si ę stan
  posiadania takiej osoby. Taka osoba posiadaj ąca dost ęp do informacji poufnych
  zobowi ązana jest do z
  o żenia kolejnego sprawozdania osoby posiadaj ącej dost ęp do
  informacji poufnych w terminie pi ęciu dni od zmiany stanu posiadania lub kontroli
  nad papierami warto ściowymi Spó
  ki.
  Sprawozdania osób posiadaj ących dost ęp do informacji poufnych sk
  ada si ę w formie
  elektronicznej w ramach systemu przekazywania infor macji w formie elektronicznej
  przez osoby maj ące dost ęp do informacji poufnych [ang. System for Electronic
  Disclosure by Insiders ] („SEDI ”) prowadzonego przez kanadyjskie organy
  administruj ące rynkiem papierów warto ściowych. Dodatkowe informacje o systemie
  SEDI dost ępne s ą na stronie internetowej systemu SEDI (
  www.sedi.ca ).
  10.2 Obowi ązki informacyjne i wezwania na akcje na GPW
  · Obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofer cie publicznej
  GPW jest macierzystym rynkiem notowa ń Akcji Spó
  ki na terytorium EOG, w zwi ązku z
  czym stosuje si ę odpowiednie przepisy, w szczególno ści przepisy Ustawy z dnia 29 lipca


  35

  2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instr umentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
  kach publ icznych (z późniejszymi zmianami)
  („ Ustawa o ofercie publicznej ”).
  Zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, k to osiągn ą
  lub przekroczy
  5%, 10%,
  15%, 20%, 25%, 33%, 331 ⁄3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce
  („ istotny pakiet akcji ”) jest obowiązany niezw
  ocznie zawiadomi ć o tym KNF oraz Spó
  k ę.
  Obowi ązek dokonania zawiadomienia, powstaje równie ż w przypadku zmiany dotychczas
  posiadanego udzia
  u ponad 10% ogólnej liczby g
  osów o co najmniej 2% ogólnej liczby
  g
  osów oraz zmiany dotychczas posiadanego udzia
  u p onad 33% ogólnej liczby g
  osów o co
  najmniej 1% ogólnej liczby g
  osów. Powy ższe obowi ązki mia
  by zastosowanie do nabycia
  Akcji Spó
  ki w przypadku potencjalnego uplasowania przez Spó
  kę Akcji w śród podmiotów
  sk
  adaj ących zapisy na Akcje. Obowi ązek zg
  oszenia nabycia istotnego pakietu akcji
  powstaje nie pó źniej ni ż w terminie czterech dni roboczych od dnia, w który m akcjonariusz
  dowiedzia
  si ę o zmianie udzia
  u w ogólnej liczbie g
  osów lub prz y zachowaniu należytej
  staranno ści móg
  si ę o niej dowiedzie ć.
  Ponadto kto posiada
  co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331⁄3%, 50%, 75% albo
  90% ogólnej liczby g
  osów w spó
  ce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udzia
  u
  osi ągn ą
  odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331 ⁄3%, 50%, 75% albo 90% lub
  mniej ogólnej liczby g
  osów, jest obowi ązany niezw
  ocznie zawiadomi ć o tym Komisj ę oraz
  Spó
  k ę, nie pó źniej ni ż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowie dzia
  się o
  zmianie udzia
  u w ogólnej liczbie g
  osów lub przy z achowaniu należytej staranno ści móg
  si ę
  o niej dowiedzie ć, a w przypadku zmiany wynikaj ącej z nabycia lub zbycia akcji spó
  ki
  publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowan ym lub w alternatywnym systemie
  obrotu – nie pó źniej ni ż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transa kcji.
  Powy ższe obowi ązki spoczywaj ą równie ż na podmiocie, który osi ągn ą
  lub przekroczy

  okre ślony próg ogólnej liczby g
  osów w zwi ązku z: (i) zaj ściem innego ni ż czynno ść prawna
  zdarzenia prawnego lub (ii) po średnim nabyciem akcji spó
  ki publicznej.
  Powy ższe obowi ązki maj ą równie ż zastosowanie w innych przypadkach okre ślonych w
  Ustawie o ofercie publicznej, w szczególno ści spoczywaj ą one
  ącznie na wszystkich
  podmiotach, które
  ączy pisemne lub ustne porozumienie dotycz ące nabywania przez te
  podmioty akcji Spó
  ki lub zgodnego g
  osowania na wa lnym zgromadzeniu lub prowadzenia
  trwa
  ej polityki wobec Spó
  ki, chocia żby tylko jeden z tych podmiotów podj ą
  lub zamierza

  podj ąć czynno ści powoduj ące powstanie tych obowi ązków.
  · Wezwanie na akcje w trybie Ustawy o ofercie publicz nej
  Zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, p rzekroczenie 33% lub odpowiednio 66%
  ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce mo że nast ąpi ć wy
  ącznie w wyniku og
  oszenia wezwania do
  zapisywania si ę na sprzeda ż lub zamian ę Akcji Spó
  ki w liczbie umo żliwiaj ącej
  akcjonariuszowi osi ągni ęcie poziomu 66% praw g
  osu lub wszystkich pozosta
  y ch Akcji
  Spó
  ki.
  W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej li czby g
  osów w Spó
  ce nastąpi
  o w
  wyniku po średniego nabycia akcji, obj ęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku ofer ty
  publicznej lub w ramach wnoszenia ich do Spó
  ki jak o wk
  adu niepieniężnego, po
  ączenia lub
  podzia
  u Spó
  ki, w wyniku zmiany statutu Spó
  ki, wy gaśni ęcia uprzywilejowania akcji lub
  zaj ścia innego ni ż czynno ść prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmio t, który
  po średnio naby
  akcje, jest obowi ązany, w terminie trzech miesi ęcy od przekroczenia 33%
  ogólnej liczby g
  osów, do (i) og
  oszenia wezwania d o zapisywania się na sprzeda ż lub
  zamian ę akcji Spó
  ki w liczbie powoduj ącej osi ągni ęcie 66% ogólnej liczby g
  osów albo (ii)
  zbycia akcji w liczbie powoduj ącej osi ągni ęcie nie wi ęcej ni ż 33% ogólnej liczby g
  osów –


  36

  chyba że w tym terminie udzia
  akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio naby
  akcje, w
  ogólnej liczbie g
  osów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej ni ż 33% ogólnej liczby g
  osów,
  odpowiednio w wyniku podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki, zmiany statutu Spó
  ki
  lub wyga śni ęcia uprzywilejowania jego akcji.
  W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej li czby g
  osów w Spó
  ce nastąpi
  o w
  wyniku po średniego nabycia akcji, obj ęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku ofer ty
  publicznej lub w ramach wnoszenia ich do Spó
  ki jak o wk
  adu niepieniężnego, po
  ączenia lub
  podzia
  u Spó
  ki, w wyniku zmiany statutu Spó
  ki, wy gaśni ęcia uprzywilejowania akcji lub
  zaj ścia innego ni ż czynno ść prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmio t, który
  po średnio naby
  akcje, jest obowi ązany, w terminie trzech miesi ęcy od przekroczenia 66%
  ogólnej liczby g
  osów, do og
  oszenia wezwania do za pisywania się na sprzeda ż lub zamian ę
  wszystkich pozosta
  ych Akcji Spó
  ki, chyba że w tym terminie udzia
  akcjonariusza lub
  podmiotu, który po średnio naby
  akcje, w ogólnej liczbie g
  osów ulegni e zmniejszeniu do nie
  wi ęcej ni ż 66% ogólnej liczby g
  osów, odpowiednio w wyniku po dwyższenia kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki, zmiany statutu Spó
  ki lub wyga śni ęcia uprzywilejowania jego akcji.
  Przepisy Ustawy o ofercie publicznej dotycz ące obowi ązku og
  oszenia wezwania na akcje po
  przekroczeniu okre ślonego progu przewiduj ą pewne wyj ątki, np. je żeli przekroczenie 33%
  lub 66% ogólnej liczby g
  osów nast ąpi
  o w wyniku dziedziczenia, a wówczas obowi ązek
  og
  oszenia wezwania na akcje ma zastosowanie w przy padku, gdy po takim nabyciu akcji
  udzia
  w ogólnej liczbie g
  osów uleg
  dalszemu zwi ększeniu.
  W przypadku, gdy nabycie Akcji Spó
  ki (równie ż w ramach potencjalnej oferty) powoduje
  przekroczenie progu 33% ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce, akcjonariusz zobowiązany jest
  og
  osi ć wezwanie na sprzeda ż lub zamian ę Akcji Spó
  ki w liczbie umo żliwiaj ącej
  akcjonariuszowi osi ągni ęcie 66% ogólnej liczby g
  osów lub zbycie akcji w li czbie
  ograniczaj ącej udzia
  do nie wi ęcej ni ż 33% ogólnej liczby g
  osów.
  W przypadku, gdy nabycie Akcji (równie ż w ramach potencjalnej oferty) powoduje
  przekroczenie progu 66% ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce, akcjonariusz zobowiązany jest
  og
  osi ć wezwanie na sprzeda ż lub zamian ę wszystkich pozosta
  ych Akcji Spó
  ki.
  Wy żej okre ślone wezwanie na akcje musi zosta ć og
  oszone w ci ągu trzech miesi ęcy od
  przekroczenia progu 33% lub odpowiednio 66%.
  Powy ższe obowi ązki dotycz ące wezwa ń maj ą równie ż zastosowanie w innych przypadkach
  okre ślonych w Ustawie o ofercie publicznej. W szczególno ści w przypadku, gdy próg 33%
  lub 66% zosta
  przekroczony wskutek pisemnego lub u stnego porozumienia dotyczącego
  nabywania akcji Spó
  ki lub zgodnego g
  osowania na w alnym zgromadzeniu lub prowadzenia
  trwa
  ej polityki wobec Spó
  ki, takie postanowienia dotyczą
  ącznie wszystkich podmiotów
  b ęd ących stronami takiego porozumienia, chocia żby tylko jeden z tych podmiotów podj ą
  lub
  zamierza
  podj ąć czynno ści powoduj ące powstanie tych obowi ązków.
  11. INFORMACJE FINANSOWE Zbadane przez bieg
  ego rewidenta skonsolidowane inf ormacje finansowe Grupy na dzień i za
  lata zako ńczone 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. dost ępne s ą na stronie internetowej
  Spó
  ki pod adresem
  www.serinusenergy.com i na profilu Spó
  ki w systemie SEDAR pod
  adresem www.sedar.com .


  37

  12. G ÓWNI AKCJONARIUSZE
  12.1 Zgodnie z informacjami dostępnymi Spó
  ce, nast ępuj ący akcjonariusze posiadaj ą 3% lub
  wi ęcej wyemitowanych Akcji Spó
  ki na dzie ń [ ●] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed
  dniem publikacji Og
  oszenia):
  Akcjonariusz Liczba Akcji Procentowy udzia
  w kapitale zak
  adowym
  wg stanu na dzień
  [ ● ] 2018 r.
  (bez rozwodnienia) Procentowy udzia
  w
  kapitale zak
  adowym
  bezpo
  średnio po
  Dopuszczeniu (przy
  za
  o żeniu niewykonania
  Opcji przed
  Dopuszczeniem)
  Kulczyk Investments
  S.A. 78 602 655 52,17% [
  ●]%
  Pala Assets Holdings
  Limited 11 266 084 7,48% [
  ●]%
  Quercus TFI SA 7 900 329 5,24% [
  ●]%

  Wy żej wymienionym Akcjonariuszom z Akcji przys
  uguj ą takie same prawa g
  osu, co
  pozosta
  ym Akcjonariuszom.
  12.2 Zgodnie z informacjami dost ępnymi Spó
  ce (patrz pkt [ ●]), jej wyemitowane Akcje poza
  obrotem publicznym w rozumieniu Regulaminu AIM dla Spó
  ek wed
  ug stanu na dzień [ ●]
  2018 r. i wedle za
  o że ń na dzie ń Dopuszczenia stanowi
  y [ ●]% i znajdowa
  y si ę w posiadaniu
  dyrektorów, cz
  onków kierownictwa i istotnych akcjo nariuszy.
  12.3 Z zastrze żeniem informacji wskazanych w punkcie 12.1, Spó
  ka (i) nie podlega bezpośredniej
  ani po średniej kontroli sprawowanej przez spó
  k ę lub osob ę ponosz ącą solidarn ą
  odpowiedzialno ść oraz (ii) zgodnie z informacjami dost ępnymi Spó
  ce, nie obowi ązuj ą ż adne
  porozumienia, w ramach których w przysz
  o ści mog
  aby nast ąpi ć zmiana kontroli nad Spó
  k ą.
  12.4 Ujawnianie udzia
  ów w Spó
  ce
  · Jako spó
  ka notowana na AIM, Spó
  k ę obowi ązuj ą brytyjskie zasady ujawniania
  informacji i przejrzysto ści [ang. UK Disclosure Rules and Transparency Rules ], w
  zwi ązku z czym akcjonariuszy obowi ązuje brytyjski wymóg ujawniania Spó
  ce
  poziomu ich udzia
  ów w Spó
  ce.
  · Należy zauwa ży ć, że jako emitent raportuj ący w Prowincjach, zgodnie z pewnymi
  przepisami kanadyjskiego prawa dotycz ącego papierów warto ściowych, Spó
  ka
  powinna otrzymywa ć od Akcjonariuszy informacje dotycz ące poziomu ich inwestycji
  w Akcje, jak wskazano powy żej w punkcie 10.1.
  13. UDZIA Y DYREKTORÓW
  13.1 Na dzie ń [ ●] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji Og
  oszenia), a t akże
  wedle za
  o że ń na dzie ń Dopuszczenia, nale żące do Dyrektorów udzia
  y (wy
  ącznie w ramach
  rzeczywistego posiadania), w tym równie ż udzia
  y, o których dany Dyrektor posiada wiedz ę
  lub które przy zachowaniu nale żytej staranno ści mog ą by ć potwierdzone przez takiego


  38

  Dyrektora lub osobę z nim powi ązan ą w rozumieniu art. 252 – 255 brytyjskiej Ustawy o
  spó
  kach, w ramach wyemitowanego kapita
  u zak
  adowe go Spó
  ki wynoszą lub mog ą
  wynosi ć:
  Dyrektor Liczba
  Akcji Procentowy
  udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowym wg
  stanu na dzie
  ń
  [ ● ], 2018
  (ostatni
  mo żliwy termin
  przed dniem
  publikacji
  Og
  oszenia) Procentowy
  udzia
  w kapitale
  zak
  adowym
  bezpo
  średnio po
  Dopuszczeniu
  (przy za
  o żeniu
  niewykonania
  Opcji przed
  Dopuszczeniem) Liczba Akcji
  obj
  ętych
  opcjami Data
  wyga
  śni ęcia Kurs
  wykonania
  (CAD)
  ukasz R
  ędziniak brak 1 nd. nd. brak - -
  Jeffrey Auld 22 197 0,01%
  [
  ● ] (1) 3 500 000
  (2) 1 000 000 (1) 22 wrze
  śnia
  2023 r.
  (2) 31 maja
  2022 r. (1) 0,32
  (2) 0,37
  Tracy Heck
  (kandydatka
  na Dyrektora)
  nd. nd. 2 750 000 31 maja 2022 r. 0,37
  Dawid
  Jakubowicz brak nd. nd. brak - -
  Dominik
  Libicki
  brak 1 nd. nd. brak - -
  Eleanor
  Barker brak nd. nd. 100 000 31 maja 2022 r. 0,37
  James
  Causgrove brak nd. nd. 100 000 20 listopada
  2022 r. 0,36
  Evgenij
  Iorich 2 3 415 0,00%
  [
  ● ]
  100 000 31 maja 2022 r. 0,37
  1 Wskazani dyrektorzy nie posiadaj ą takich akcji osobi ście. Kulczyk Investments S.A („ KI”) posiada 78 602 655 Akcji, nad którymi dyrektorzy
  ci sprawuj ą kontrol ę z tytu
  u sprawowanej funkcji dyrektora w KI. .
  2
  Evgenij Iorich sprawuje równie ż kontrol ę nad 11 266 084 akcjami nale żącymi do Pala Assets Holdings Limited („ Pala”) z tytu
  u sprawowanej
  funkcji dyrektora w Pala.
  13.2 Na dzie ń publikacji niniejszego dokumentu, dwóch Dyrektorów Spó
  ki ( ukasz Rędziniak i
  Dominik Libicki) jest cz
  onkami w
  adz KI (która to spó
  ka na dzień sporz ądzenia niniejszego
  dokumentu posiada 52,17% wyemitowanych Akcji Spó
  ki ). Dawid Jakubowicz jest
  Dyrektorem ds. Zarz ądzania Portfelem spó
  ki KI One S.A. KI to podmiot d ominujący i
  wy
  ączny akcjonariusz KI One S.A. W zwi ązku z powy ższym przyjmuje si ę, że wszyscy trzej
  dyrektorzy nie s ą niezale żni. Dzia
  alno ść spó
  ek KI i KI One S.A. jest zró żnicowana i
  obejmuje inwestycje w spó
  ki surowcowe inne ni ż Spó
  ka. W zwi ązku z tym mo żliwe jest
  wyst ąpienie konfliktu interesu.
  13.3 Z zastrze żeniem punktu 13.1, żaden z Dyrektorów i osób z nimi powi ązanych (w rozumieniu
  art. 252 brytyjskiej Ustawy o spó
  kach) nie posiada zaangażowania w powi ązane produkty
  finansowe indeksowane do Akcji (tj. produkty finans owe, których wartość jest w ca
  o ści lub
  w cz ęści okre ślona bezpo średnio lub po średnio w relacji do kursu Akcji, w tym kontrakty
  ró żnicy kursowej oraz zak
  ady o sta
  ych kursach).


  39

  14. DODATKOWE INFORMACJE O DYREKTORACH
  14.1 Dyrektorzy obecnie pe
  nią i w ci ągu pi ęciu lat poprzedzaj ących dzie ń publikacji niniejszego
  dokumentu pe
  nili nast ępuj ące funkcje jako dyrektorzy i wspólnicy:
  Imi ę i nazwisko Aktualne stanowiska jako dyrektor
  lub wspólnik Uprzednie stanowiska jako dyrektor
  lub wspólnik
  ukasz R ędziniak Kulczyk Investments S.A.
  Polenergia S.A.
  Firma Oponiarska Dębica S.A.
  KI New Tech SARL
  Luglio Limited
  KI Chemstry SARL
  KI Mining Cyprus
  KWW Aviation Holding Gmbh
  Polenergia Holding SARL
  QKR Corporation Limited
  QKR Namibia Mineral Holdings
  (Pty) Limited
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd
  Phenomind Ventures S.A.
  SCT Broker sp. z .o.o
  1 Day International SARL
  Autostrada Wielkopolska II S.A.
  Autostrada Wielkopolska S.A. Firma prawnicza SPCG w Polsce
  Kulczyk Real Estate Holding
  SARL
  KI One S.A.
  Jeffrey Auld Lansdowne Oil and Gas plc
  Serinus Holdings Limited
  Serinus Petroleum Consultants
  Limited
  Winstar B.V.
  Winstar Tunisia B.V.
  Serinus Energy Romania S.A.
  AED South East Asia Limited
  SE Brunei Limited
  Burnt Stick Advisors Limited
  Milesian Oil and Gas
  Lansdowne Celtic Sea Limited KOV Borneo Limited
  Sabalo Energy Limited
  Oilex Limited
  Buloke Energy Limited (Australia)
  Tracy Heck Serinus Energy (Canada) Inc. Winstar B.V.
  Winstar Tunisia B.V.
  Serinus Energy Romania S.A.
  Serinus Holdings Limited
  SE Brunei Limited
  AED South East Asia Limited brak  40

  Imię i nazwisko Aktualne stanowiska jako dyrektor
  lub wspólnik Uprzednie stanowiska jako dyrektor
  lub wspólnik
  Dawid Jakubowicz KI One S.A. Polenergia S.A.
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd.
  Stanusch Technologies S.A.
  Beyond.pl sp. z o.o.
  Polsin Overseas Shipping Ltd. sp.
  z o.o.
  Ciech Pianki sp. z o.o.
  Ciech Vitrosilicon S.A.
  Ciech Soda Polska S.A.
  Ciech Cargo sp. z o.o. Fibar Group S.A.
  Dominik Libicki Kulczyk Investments S.A.
  Polenergia S.A.
  Polska Telewizja Polstat
  Sp. z o.o.
  POT sp. z o.o.
  Serinus Energy Inc.
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd
  Polenergia Holding SARL
  Polenergia S.A.
  Ciech S.A.
  Insignis Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A.
  AI Investments sp. z o.o. Cyfrowy Polstat S.A.
  Cyfrowy Polsat Technology
  Sp. z o.o.
  Grupa Kapita
  owa Cyfrowy Polsat
  S.A.
  Info-TV-FM sp. z o.o.
  Polkomtel sp. z o.o.
  Konfederacja Lewiatan
  Zwi
  ązek Pracodawców Prywatnych
  Mediów
  Autostrada Eksploatacja S.A
  Fundacja Polsat
  Telewizja Polsat sp. z o.o
  Polski Operator Telewizyjny sp.
  z.o.o.
  Eleanor Barker Barker Oil Strategies Sterling Resource s Ltd

  James Causgrove Causgrove Energy West Ltd brak
  Evgenij Iorich Pala Investments Limited Pala Group Holdings Limited
  Pala Assets Holdings Limited
  VFI Holdings AG
  Peninsula Energy Limited
  Itafos
  Nevada Copper Corp.

  Asian Minerals Resource Limited
  Melior Resources Inc

  14.2 Żaden z Dyrektorów:
  · nie podlega niezatartych skaza ń za przest ępstwa karne,
  · nie by
  przedmiotem publicznej krytyki ze strony or ganu prawnego lub regulacyjnego
  (w
  ączaj ąc w to uznane organy bran żowe),  41

  · nie by
  dyrektorem spó
  ki w momencie lub w okresie przypadającym w trakcie dwunastu
  poprzedzaj ących miesi ęcy, kiedy spó
  ka ta by
  a przedmiotem dzia
  a ń syndyka, przymusowej
  likwidacji, dobrowolnej likwidacji w ramach uk
  adu z wierzycielami, zarządu
  przymusowego, dobrowolnego uk
  adu lub porozumienia bąd ź te ż uk
  adu z wierzycielami albo
  z dan ą kategori ą wierzycieli,
  · nie by
  udzia
  owcem w momencie lub w okresie przypa dającym w trakcie 12
  poprzedzaj ących miesi ęcy, kiedy spó
  ka ta by
  a przedmiotem przymusowej li kwidacji,
  zarz ądu przymusowego lub dobrowolnego uk
  adu, b ąd ź te ż kiedy maj ątek takiej spó
  ki by

  przedmiotem dzia
  a ń syndyka,
  · nie posiada maj ątku, który w dowolnym momencie by
  przedmiotem dzia
  ań syndyka,
  · nie og
  osi
  upad
  o ści ani te ż nie by
  przedmiotem dobrowolnego uk
  adu oraz
  · nie jest i nie by
  przedmiotem s ądowego zakazu sprawowania funkcji dyrektora spó
  ki lub
  stanowiska w zarz ądzie b ąd ź prowadzenia spraw spó
  ki.
  14.3 W niniejszej tabeli przedstawiono dat ę powo
  ania ka żdego z Dyrektorów:
  Imię i nazwisko Data powo
  ania do Rady
  ukasz R ędziniak 16 marca 2016 r.
  Jeffrey Auld 1 wrze śnia 2016 r
  Tracy Heck [ ●] 2018 r.
  Dawid Jakubowicz 7 marca 2018 r.
  Dominik Libicki 1 wrze śnia 2016 r.
  Eleanor Barker 31 maja 2017 r.
  James Causgrove 28 wrze śnia 2017 r.
  Evgenij Iorich 24 czerwca 2013 r

  Zgodnie z postanowieniami Statutu Spó
  ki, wy żej wskazani Dyrektorzy (z wyj ątkiem Jamesa
  Causgrove’a, Dawida Jakubowicza i Tracy Heck) zosta li ponownie powo
  ani przez
  Akcjonariuszy na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Spó
  ki w dniu 31 maja 2017 r. Kadencja
  Dyrektorów wygasa z dniem kolejnego Rocznego Walneg o Zgromadzenia Spó
  ki lub z
  chwil ą prawid
  owego nominowania i powo
  ania ich nast ępców.
  15. POROZUMIENIA I WYNAGRODZENIE DYREKTORÓW W roku zako ńczonym 31 grudnia 2017 r. Dyrektorzy oprócz wynagro dzenia w formie akcji
  otrzymali nast ępuj ące kwoty pieni ężne.  42

  Imię i nazwisko Wynagrodzenie (CAD) Razem (CAD)
  ukasz R ędziniak 19 000 19 000
  Jeffrey Auld brak brak
  Tracy Heck 1 brak brak
  Dawid Jakubowicz 2 brak brak
  Dominik Libicki 20 000 20 000
  Eleanor Barker 15 500 15 500
  James Causgrove 5 000 5 000
  Evgenij Iorich 24 500 24 500
  Helmut Langanger 3 26 000 26 000
  Sebastian Kulczyk 4 12 000 12 000
  Duncan Nightingale 5 3 000 3 000

  1. Tracy Heck jest kandydatem na dyrektora wykonawc zego i oczekuje się, że do
  ączy do Rady w wraz z Dopuszczeniem lub przed nim
  2. Powo
  any 7 marca 2018 r.
  3. By
  y Dyrektor - rezygnacja ze skutkiem od dnia 7 marca 2018 r.
  4. By
  y Dyrektor - rezygnacja ze skutkiem od dnia 7 marca 2018 r.
  5. By
  y Dyrektor, na stanowisku w okresie od 31 maj a 2017 r. do 7 lipca 2017 r .
  16. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI
  Z wyj ątkiem informacji przekazanych w Informacjach Public znych, wed
  ug stanu na dzień
  [ ● ] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji Og
  oszenia) Spó
  ka nie zawiera
  a
  transakcji istotnych dla Spó
  ki (jako pojedyncza tr ansakcja bąd ź te ż w ca
  o ści) z podmiotami
  b ęd ącymi podmiotami powi ązanymi w rozumieniu odpowiednich Mi ędzynarodowych
  Standardów Sprawozdawczo ści Finansowej.
  17. ROZRACHUNEK I CREST CREST to elektroniczna procedura rozrachunku umo żliwiaj ąca ewidencjonowanie papierów
  warto ściowych w postaci zdematerializowanej i ich przenos zenie bez dokumentów
  papierowych. Dyrektorzy wyst ąpili z wnioskiem o dopuszczenie Akcji Zwyk
  ych do s ystemu
  CREST z dniem Dopuszczenia. W zwi ązku z powy ższym rozrachunek transakcji, których
  przedmiotem s ą Akcje Zwyk
  e, mo że po Dopuszczeniu odbywa ć si ę w systemie CREST na
  ż yczenie odpowiednich Akcjonariuszy. Udzia
  w system ie CREST jest dobrowolny, a
  posiadacze Akcji Zwyk
  ych mog ą na życzenie otrzyma ć i posiada ć ś wiadectwa akcji.
  Akcje zostan ą wycofane z notowa ń i obrotu na TSX z dniem [ ●] 2018 r. lub w zbli żonym
  terminie.
  Akcjonariusze chc ący dokona ć takiego przeniesienia powinni co do zasady skontak tować si ę
  z maklerem i pozostawi ć sobie odpowiedni czas na dokonanie skutecznego prz eniesienia.
  Ponadto Akcjonariusze powinni otworzy ć rachunek maklerski na rynku, na który przenosz ą
  swoje Akcje, co umo żliwi im obrót Akcjami na takim rynku.  43

  18. OPODATKOWANIE W WIELKIEJ BRYTANII
  18.1 Informacje ogólne
  Niniejsze informacje stanowi ą wy
  ącznie ogólne wprowadzenie w temat pewnych zagadnie ń
  podatkowych w Wielkiej Brytanii i nie stanowi ą kompletnej analizy wszystkich
  potencjalnych konsekwencji zwi ązanych z nabyciem, posiadaniem i zbyciem Akcji zgod nie z
  przepisami brytyjskiego prawa podatkowego. Poni ższe informacje opieraj ą si ę na aktualnych
  przepisach brytyjskiego prawa podatkowego i znanej bieżącej praktyki brytyjskiej
  administracji celno-skarbowej [ang. Her Majesty’s Revenue and Customs ] („HMRC ”)
  wed
  ug stanu na dzie ń publikacji niniejszego dokumentu z zastrze żeniem ich mo żliwych
  zmian, w tym tak że z moc ą wsteczn ą. Dotycz ą one Akcjonariuszy b ęd ących rezydentem (a w
  przypadku Akcjonariuszy b ęd ących osob ą fizyczn ą – b ęd ących rezydentem i posiadaj ących
  zwyczajowe miejsce zamieszkania) dla potrzeb podatk owych w Wielkiej Brytanii (i
  wy
  ącznie tam) (z wyj ątkiem przypadków, w których wyra źnie mowa o podej ściu
  dotycz ącym rezydentów spoza Wielkiej Brytanii), którzy pos iadają Akcje dla celów
  inwestycyjnych (z wyj ątkiem indywidualnych rachunków oszcz ędno ściowych) i
  bezwzgl ędnie posiadaj ą status rzeczywistego w
  a ściciela Akcji i dywidendy wyp
  acanej z
  Akcji. Nie uwzgl ędniono przy tym sytuacji podatkowej pewnych grup Ak cjonariuszy
  podlegaj ących zasadom specjalnym (np. osób nabywaj ących Akcje w zwi ązku z
  zatrudnieniem, prowadz ących obrót papierami warto ściowymi na rzecz klientów, towarzystw
  ubezpiecze ń oraz programów zbiorowego inwestowania) ani te ż powierników i beneficjentów
  w zakresie akcji powierzonych.
  W przypadku jakichkolwiek w ątpliwo ści co do sytuacji podatkowej lub obj ęcia
  opodatkowaniem w jurysdykcji innej ni ż Wielka Brytania, bezwzgl ędnie nale ży
  skonsultowa ć si ę z profesjonalnym doradc ą.
  18.2 Opodatkowanie zysków kapita
  owych
  · Akcjonariusz b ęd ący rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii
  Zbycia
  W przypadku sprzeda ży b ąd ź innego zbycia przez Akcjonariusza posiadanych prze z
  niego Akcji w ca
  o ści lub w cz ęści, mo że on w zale żno ści od konkretnych
  okoliczno ści i z zastrze żeniem dost ępnych zwolnie ń i ulg by ć obj ęty
  opodatkowaniem podatkiem od zysków kapita
  owych [an g. Capital Gains Tax ]
  („ CGT ”).
  W przypadku nienotowanych papierów warto ściowych istnieje szereg ulg
  podatkowych (w ka żdym przypadku z zastrze żeniem szeregu ró żnych wymogów). W
  celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ich dostępno ści nale ży
  skontaktowa ć si ę z odpowiednim profesjonalnym doradc ą.
  · Akcjonariusz nieb ęd ący rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii
  Akcjonariusz nieb ęd ący rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii zasadn iczo nie
  podlega opodatkowaniu CGT w przypadku zbycia Akcji, chyba że taki Akcjonariusz
  prowadzi w Wielkiej Brytanii dzia
  alno ść handlow ą lub zawodow ą poprzez oddzia

  lub agencj ę (za ś w przypadku Akcjonariusza b ęd ącego osob ą prawn ą – zak
  ad), w
  zwi ązku z któr ą stosuje, posiada lub nabywa Akcje.
  Taki Akcjonariusz mo że podlega ć opodatkowaniu za granic ą podatkiem od zysków
  kapita
  owych zgodnie z przepisami prawa lokalnego.


  44

  Akcjonariusz będ ący osob ą fizyczn ą, który utraci
  status rezydenta podatkowego w
  Wielkiej Brytanii na okres krótszy ni ż pi ęć lat i dokonuje w tym okresie zbycia
  swoich Akcji w ca
  o ści lub w cz ęści, mo że podlega ć opodatkowaniu CGT po
  powrocie do Wielkiej Brytanii z zastrze żeniem dost ępnych zwolnie ń i ulg.
  18.3 Podatek od dywidendy Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od dywidendy zale ży od konkretnej sytuacji
  danego Akcjonariusza. Akcjonariusz b ęd ący osob ą fizyczn ą, który jest rezydentem
  podatkowym w Wielkiej Brytanii i otrzyma
  od Spó
  ki dywidendę, mo że co do zasady
  skorzysta ć ze zwolnienia z podatku w kwocie do 2 000 GPB przy chodu z dywidendy w
  trakcie roku podatkowego i b ędzie podlega
  podatkowi dochodowemu od otrzymanych
  dywidend, gdy ich warto ść przekroczy pierwsze 2 000 GBP przychodu z dywidend y.
  Akcjonariusz podlegaj ący opodatkowaniu podatkiem dochodowym wed
  ug wy ższej stawki
  podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od kwoty brutto dywidendy wed
  ug stawki
  wynosz ącej (aktualnie) 32,5% w stopniu, w jakim taka kwota wchodząca w najwy ższy próg
  opodatkowania dochodu takiego Akcjonariusza przekra cza ów próg.
  Akcjonariusz b ęd ący osob ą fizyczn ą, który jest rezydentem podatkowym w Wielkiej Bryta nii
  i podlega opodatkowaniu wed
  ug nowej „dodatkowej” s tawki, podlega opodatkowaniu
  podatkiem od kwoty brutto dywidendy wed
  ug stawki w ynoszącej 38,1%.
  Akcjonariusz b ęd ący osob ą prawn ą (w zakresie obj ętym opodatkowaniem podatkiem od osób
  prawnych w Wielkiej Brytanii), który dla potrzeb po datkowych w Wielkiej Brytanii zgodnie z
  przepisami prawa dotycz ącego dywidendy posiada status „ma
  ej spó
  ki” [ang. small
  company ], zasadniczo nie podlega opodatkowaniu podatkiem o d osób prawnych w przypadku
  otrzymanej od Spó
  ki dywidendy zgodnie z zasad ą, i ż taki podatnik jest rezydentem
  „kwalifikowanego terytorium” [ang. qualifying territory] w momencie otrzymania takiej
  dywidendy. W tym przypadku „kwalifikowane terytoriu m” oznacza każde terytorium, z
  którym Wielka Brytania zawar
  a umow ę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieraj ącą
  odpowiednie zapisy o zakazie dyskryminacji, za ś Kanada nale ży do tej kategorii.
  Inni Akcjonariusze b ęd ący osob ą prawn ą (w zakresie obj ętym opodatkowaniem podatkiem od
  osób prawnych w Wielkiej Brytanii) nie podlegaj ą opodatkowaniu podatkiem od dywidendy
  otrzymanej od Spó
  ki pod warunkiem, że taka dywidenda mie ści si ę w kategorii obj ętej
  zwolnieniem, a jednocze śnie spe
  niono okre ślone warunki. Zasadniczo niemal wszystkie
  dywidendy otrzymywane przez Akcjonariuszy b ęd ących osob ą prawn ą mieszcz ą si ę w
  kategorii obj ętej zwolnieniem.
  Akcjonariuszowi b ęd ący rezydentem niebrytyjskim mo że równie ż podlega ć opodatkowaniu
  za granic ą podatkiem od dywidendy zgodnie z przepisami prawa lokalnego. Akcjonariusz
  b ęd ący podatkowym rezydentem niebrytyjskim powinien sko nsultować si ę z doradc ą
  podatkowym w zakresie swojej sytuacji podatkowej w świetle podatku od dywidendy
  otrzymanej od Spó
  ki.
  18.4 Brytyjska op
  ata skarbowa i podatek z tytu
  u o p
  aty skarbowej [ang. Stamp Duty Reserve Tax ]
  („ SDRT ”)
  · Dokonana przez Spó
  k ę emisja lub przydzia
  nowych Akcji nie powoduje pow stania
  obowi ązku wniesienia op
  aty skarbowej lub zap
  aty SDRT.
  · Późniejsze przeniesienie
  W przypadku dokumentu przeniesienia Akcji nie powst aje obowiązek wniesienia
  brytyjskiej op
  aty skarbowej. W przypadku bezwarunk owej umowy przeniesienia Akcji


  45

  nie powstaje obowiązek zap
  aty SDRT, poniewa ż Spó
  ka nie prowadzi rejestru w
  Wielkiej Brytanii.
  W przypadku bezwarunkowej umowy przeniesienia udzia
  ów depozytowych [ang.
  depositary interest ] w Akcjach obowi ązek zap
  aty SDRT nie powinien powsta ć, gdy ż
  spe
  niaj ą one wymogi rozporz ądzenia w sprawie podatku z tytu
  u op
  aty skarbowej
  (brytyjskie udzia
  y depozytowe w zagranicznych papi erach wartościowych) z 1999 r.
  [ang. SDRT (UK Depositary Interest in Foreign Securities) Regulations 1999].
  19. OPODATKOWANIE NA JERSEY
  19.1 Poni ższe podsumowanie oczekiwanego statusu Spó
  ki i Akcj onariuszy opiera się na
  przepisach prawa podatkowego Jersey w zakresie obow ią zuj ącym na dzie ń publikacji
  niniejszego dokumentu.

  19.2 Informacje ogólne
  Zgodnie z aktualnie obowi ązuj ącymi przepisami prawa Jersey, nie stosuje si ę podatków
  kapita
  owych, podatków od przeniesienia kapita
  u, p odatków od darowizny, majątku lub
  dziedziczenia ani op
  at w zwi ązku ze zgonem lub dziedziczeniem maj ątku. Na Jersey nie
  pobiera si ę op
  aty skarbowej w przypadku emisji, zamiany, umor zenia lub przeniesienia
  akcji. W przypadku zgonu akcjonariusza b ęd ącego osob ą fizyczn ą (niezale żnie od tego, czy
  mia
  one miejsce zamieszkania na Jersey), od rejest racji na Jersey testamentu lub dyspozycji
  umo żliwiaj ącej przeniesienie, zamian ę, umorzenie lub wyp
  at ę warto ści akcji w posiadaniu
  zmar
  ego akcjonariusza b ęd ącego osob ą fizyczn ą mo że zosta ć pobrana op
  ata wg stawki
  wynosz ącej do 0,75% warto ści akcji (ale nie wi ęcej ni ż 100 000 GBP)
  .
  19.3 Podatek dochodowy – Spó
  ka
  Zgodnie z postanowieniami obowi ązuj ącej na Jersey Ustawy o podatku dochodowym z 1961
  r. z pó źniejszymi zmianami [ang.
  Tax (Jersey) Law 1961 ] („Prawo Podatkowe”),
  standardowa stawka podatku dochodowego od przychodó w spó
  ki mającej na Jersey status
  rezydenta lub posiadaj ącej na Jersey sta
  ą siedzib ę wynosi 0% („zerowe opodatkowanie”).
  Od zerowego opodatkowania istniej ą pewne wyj ątki, a w szczególno ści
  :
  ·
  spó
  ki nadzorowane przez JFSC zgodnie z niektórymi przepisami obowiązuj ącej na
  Jersey Ustawy o us
  ugach finansowych z 1998 r. [ang .
  Financial Services (Jersey) Law
  1998
  ], Ustawy o dzia
  alno ści bankowej z 1991 r. [ang. Banking Business (Jersey) Law
  1991
  ] lub Ustawy o funduszach zbiorowego inwestowania z 1998 r. [ang. Collective
  Investment Funds (Jersey) Law 1988
  ] podlegaj ą opodatkowaniu podatkiem
  dochodowym wg stawki 10% (takie spó
  ki w Prawie Pod atkowym określono mianem
  „spó
  ek świadcz ących us
  ugi finansowe” [ang.
  financial services companies ]),
  ·
  konkretnie wskazane przedsi ębiorstwa u żyteczno ści publicznej podlegaj ą
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg stawki 20% (t akie spó
  ki w Prawie
  Podatkowym okre ślono mianem „przedsi ębiorstw u żyteczno ści publicznej” [ang.
  utility
  companies
  ]) oraz
  ·
  przychody uzyskane z tytu
  u posiadania lub zbycia z iemi na Jersey oraz spó
  ki
  prowadz ące import lub zaopatrzenie w oleje w ęglowodorowe na Jersey podlegaj ą
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg stawki 20%
  .
  Przewiduje si ę, że Spó
  ka b ędzie obj ęta zerowym opodatkowaniem .  46

  19.4 Podatek dochodowy – Akcjonariusze
  Akcjonariusze nieb ęd ący rezydentem podatkowym na Jersey nie b ęd ą podlega ć na Jersey
  opodatkowaniu z tytu
  u przychodów lub zysków z posi adanych przez nich Akcji.

  Akcjonariusze będ ący rezydentem podatkowym na Jersey powinni zapozna ć si ę z art. 134A
  Prawa Podatkowego i z innymi przepisami Prawa Podat kowego, które mogą skutkowa ć
  obj ęciem zysków i podzia
  u zysku z Akcji Serinus Jersey podatkiem dochodowym na Jersey
  .
  19.5 Zaliczka na podatek dochodowy – Spó
  ka
  Spó
  ka nie będzie uprawniona do pobierania zaliczek z tytu
  u pod atku dochodowego na
  Jersey potr ącanych od kwoty dywidendy wyp
  acanej z Akcji. Akcjo nariusze niebęd ący
  rezydentem podatkowym na Jersey nie b ęd ą podlega ć na Jersey opodatkowaniu w zwi ązku a
  nabyciem, posiadaniem, wymian ą, sprzeda żą lub innym rozdysponowaniem Akcji
  .
  19.6 Podatek od towarów i us
  ug
  Zgodnie z przepisami obowi ązuj ącej na Jersey Ustawy o podatku od towarów i us
  ug z 2007
  r. [ang.
  Goods and Services Tax (Jersey) Law 2007 ] („ Ustawa z 2007 r. ”), dostawy towarów
  i us
  ug detalicznych podlegaj ą opodatkowaniu podatkiem, którego stawka wynosi obe cnie
  5%, chyba że dostawca lub odbiorca takich towarów i us
  ug jest zarejestrowany jako
  „mi ędzynarodowy podmiot us
  ugowy” [ang.
  international services entity ].
  Spó
  ka ma by ć „mi ędzynarodowym podmiotem us
  ugowym” w rozumieniu prze pisów
  Ustawy z 2007 r. i w zwi ązku z tym nie b ędzie zobowi ązana do
  :
  ·
  dokonania rej estracji jako podatnik zgodnie z Ustaw ą z 2007 r.,
  · pobierania podatku od towarów i us
  ug na Jersey w p rzypadku zrealizowanych dostaw
  oraz
  · odprowadzania podatku od towarów i us
  ug na Jersey w przypadku otrzymanych dos
  taw .
  Dla potrzeb utrzymania statusu międzynarodowego podmiotu us
  ugowego, Spó
  ka b ędzie
  zobowi ązana do wnoszenia rocznej op
  aty za ka żdy rok kalendarzowy
  .
  19.7
  Wymiana informacji podatkowych
  Organizacja Wspó
  pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD ) prowadzi aktywne prace w
  obszarze wymiany informacji na skal ę globaln ą. OECD opublikowa
  a globalny Jednolity
  Standard Raportowania [ang.
  Common Reporting Standard ] s
  u żący wielostronnej wymianie
  informacji, na podstawie którego rz ądy wielu krajów przyst ąpi
  y do wielostronnych umów.
  Niektóre rz ądy, w tym rz ąd Jersey, zobowi ąza
  y si ę do realizacji wspólnego harmonogramu
  wdro żeniowego, który przewiduje w 2017 r. pierwsz ą wymian ę informacji dotycz ących
  rachunków otwartych na koniec 2015 r. i pó źniej. Kolejne kraje zobowi ąza
  y si ę do
  wdro żenia nowego globalnego standardu do 2018 r. Jednoli ty Standard Raportowania zosta

  wdro żony na Jersey w rozporz ądzeniu podatkowym wdra żaj ącym Jednolity Standard
  Raportowania w zakresie mi ędzynarodowych zasad podatkowych [ang.
  Taxation
  (Implementation)(International Tax Compliance)(Comm on Reporting Standard)(Jersey)
  Regulations
  ], które wesz
  o w życie 1 stycznia 2016 r. Spó
  ka mo że by ć zobowi ązana do
  spe
  nienia wy żej wspomnianych wymogów w zakresie wymiany informac ji wraz z ich
  pó źniejszymi zmianami i uzupe
  nieniami. Inwestorzy zob owiązani s ą odpowiedzie ć na
  wszelkie wnioski o informacje zgodnie z takimi wymo gami
  .


  47

  19.8 Unijna grupa ds. kodeksu post ępowania w zakresie opodatkowania przedsi ębiorstw
  W grudniu 2017 r. Grupa ds. Kodeksu uzna
  a Jersey z a wspó
  pracującą jurysdykcj ę
  podatkow ą, w zwi ązku z czym Jersey nie zosta
  o wpisane na prowadzon ą przez t ę grup ę list ę
  niewspó
  pracuj ących jurysdykcji. Jersey z
  o ży
  o pisemne o świadczenie, zobowi ązuj ąc si ę do
  ko ńca 2018 r. zareagowa ć na zg
  oszone przez Grup ę ds. Kodeksu obawy dotycz ące
  odnotowanego braku istoty gospodarczej w przypadku spó
  ek raportujących na Jersey zyski
  pomimo braku wykazania faktycznej dzia
  alno ści gospodarczej na Jersey. Na dzie ń
  publikacji niniejszego dokumentu nie wiadomo dok
  ad nie, jakie obowiązki sprawozdawcze i
  jakie zmiany prawa zostan ą wprowadzone, ani te ż jaki b ędzie ich ewentualny skutek dla
  statusu podatkowego Spó
  ki na Jersey
  .
  19.9 Zg
  aszanie Akcjonariuszy
  Spó
  ka
  może by ć zobowi ązana do zg
  oszenia na żądanie Inspektora ds. Podatku
  Dochodowego [ang.
  Comptroller of Income Tax ] na Jersey imion i nazwisk (nazw), adresów
  i udzia
  ów Akcjonariuszy b ęd ących rezydentami na Jersey (w praktyce takie zg
  osz enie
  b ędzie wymagane nie cz ęściej ni ż raz w roku)
  .
  20. ISTOTNE UMOWY
  20.1 Poza umowami, o których mowa poni żej w punktach 20.2 i 20.3, wszystkie inne istotne
  umowy zawarte przez Spó
  k ę lub jej podmioty zale żne (inaczej ni ż w toku zwyk
  ej
  dzia
  alno ści) w ci ągu ostatnich dwóch lat poprzedzaj ących dzie ń publikacji Og
  oszenia, które
  s ą lub mog ą by ć istotne na dzie ń publikacji Og
  oszenia, opisano w Informacjach Publ icznych
  Spó
  ki (dost ępnych na stronach www.serinusenergy.com oraz www.se dar.com).
  20.2 Umowa z Autoryzowanym Doradc ą i Maklerem
  Zgodnie z umow ą z autoryzowanym doradc ą i maklerem z dnia [ ●] 2018 r. zawart ą pomi ędzy
  Numis, Serinus Energy Inc i Dyrektorami Serinus Ene rgy Inc („Umowa Autoryzowanego
  Doradcy”), Numis zobowi ąza
  si ę pe
  ni ć na rzecz Spó
  ki funkcj ę autoryzowanego doradcy i
  maklera zgodnie z wymogami Regulaminu AIM dla Spó
  e k w związku w Wnioskiem AIM i
  po Dopuszczeniu. Ka żda ze stron mo że wypowiedzie ć Umow ę Autoryzowanego Doradcy w
  terminie jednego miesi ąca. Zgodnie z Umow ą Autoryzowanego Doradcy, Spó
  ka wyp
  aca ć
  b ędzie Numis roczne wynagrodzenie. Powo
  anie wygasa w określonych przypadkach, m. in.
  gdy: (i) Numis z
  o ży pisemne wypowiedzenie w zwyczajowo okre ślonych przypadkach, jak
  mi ędzy innymi istotne naruszenie przez Spó
  k ę jej obowi ązków okre ślonych w Umowie
  Autoryzowanego Doradcy lub Regulaminie AIM (a w prz ypadku możliwo ści naprawy
  takiego naruszenia – brak jego naprawy w ci ągu pi ęciu dni od otrzymania od Numis
  stosownego wezwania), (ii) ze skutkiem natychmiasto wym w przypadku wykreślenia Numis z
  jakiegokolwiek powodu z listy autoryzowanych doradc ów prowadzonej przez gie
  dę London
  Stock Exchange, (iii) pisemne wypowiedzenie z
  o żone przez Spó
  k ę w przypadku istotnego
  naruszenia przez Numis jej obowi ązków okre ślonych w Umowie Autoryzowanego Doradcy
  lub (iv) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku co fnięcia dopuszczenia Akcji Zwyk
  ych
  do obrotu na AIM. Zgodnie z Umow ą Autoryzowanego Doradcy, Spó
  ka z
  o ży
  a wymagane
  o świadczenia na rzecz Numis i odpowiednio zwolni
  a j ą z odpowiedzialno ści.
  20.3 Porozumienie z GMP FirstEnergy
  W dniu 29 marca 2018 r. zosta
  o zawarte porozumieni e [ang. engagement letter ] między
  GMP FirstEnergy i Serinus Energy Inc, zgodnie z któ rym GMP FirstEnergy zobowiąza
  a si ę
  ś wiadczy ć us
  ugi doradztwa finansowego, pewne inne us
  ugi, a także pe
  ni ć funkcj ę
  wspólnego maklera w zwi ązku z proponowanym Dopuszczeniem i planowan ą ofert ą
  („ Oferta ”) nowych Akcji Zwyk
  ych („ Porozumienie”). Zgodnie z Porozumieniem, Spó
  ka


  48

  będzie p
  aci ć GMP FirstEnergy roczne wynagrodzenie do chwili roz wiązania Porozumienia
  (co nast ąpi we wcze śniejszym z nast ępuj ących terminów: (i) finalizacja Oferty i
  Dopuszczenia lub (ii) dzie ń 30 czerwca 2018 r.) na warunkach okre ślonych w odr ębnym
  dokumencie dotycz ącym wynagrodzenia. Ponadto Spó
  ka zobowi ąza
  a si ę zap
  aci ć GMP
  FirstEnergy prowizj ę za zapewnienie finansowania [ang. corporate finance fee] po
  sfinalizowaniu Oferty oraz prowizj ę od pozyskanych środków [ang. financing selling fee ] w
  oparciu o wp
  ywy brutto pozyskane w zwi ązku z Ofert ą (do podzia
  u pomi ędzy GMP
  FirstEnergy i Numis). Ka żda ze stron mo że rozwi ąza ć Porozumienie w ka żdej chwili w
  drodze pisemnego wypowiedzenia. Zgodnie z Porozumie niem, Spó
  ka z
  oży
  a wymagane
  o świadczenia na rzecz GMP FirstEnergy i odpowiednio z wolni
  a ją z odpowiedzialno ści.
  20.4 Umowa o wzajemnych relacjach
  Umowa o wzajemnych relacjach z dnia [ ●] 2018 r. zosta
  a zawarta mi ędzy Spó
  k ą, Kulczyk
  Investments S.A. („ KI”) oraz Numis Securities Limited i zgodnie z jej po stanowieniami
  strony zobowi ąza
  y si ę do prowadzenia wzajemnych relacji w taki sposób, a by zapewnić, że
  (i) Spó
  ka b ędzie przez ca
  y czas zdolna do prowadzenia swojej d zia
  alności niezale żnie od
  KI i cz
  onków grupy KI oraz (ii) wszystkie transakc je i umowy zawierane w przysz
  ości
  mi ędzy Spó
  k ą a KI oraz cz
  onkami grupy KI b ęd ą oparte o zasady rynkowe i zwyk
  e warunki
  handlowe („ Umowa o wzajemnych relacjach ”). W szczególności KI zobowi ąza
  o si ę
  wykonywa ć Prawo G
  osu (jak to definiuje Umowa o wzajemnych r elacjach) zgodnie z
  Regulaminem AIM dla Spó
  ek, w celu zapewnienia niez ależno ści dzia
  alno ści Rady oraz aby
  co najmniej trzech dyrektorów Rady by
  o niezale żnymi w stosunku do KI. Po Dopuszczeniu
  KI b ędzie mia
  o prawo (ale nie obowi ązek) powo
  ania takiej liczby dyrektorów do Rady pod
  warunkiem, że otrzymaj ą niezb ędne g
  osy jak to ustalono w Umowie o wzajemnych
  relacjach. Umowa ta wyga śnie (z zachowaniem wszelkich nabytych przed tym zda rzeniem
  praw i zobowi ąza ń na rzecz którejkolwiek ze stron) w przypadku kiedy KI lub którakolwiek
  ze stron powi ązana z KI i posiadaj ąca pakiet Akcji Zwyk
  ych w Spó
  ce czasowo przestan ą
  posiada ć razem, zarówno bezpo średnio jak i po średnio, wi ęcej ni ż [ ●]% Praw G
  osu z
  wyemitowanych Akcji Zwyk
  ych Spó
  ki.
  21. SPORY
  Trzydziestu spo śród 35 pracowników zatrudnionych w zwi ązku z Koncesj ą Chouech Es Saida
  zg
  osi
  o roszczenia przeciwko Winstar Tunisia B.V. Z uwagi na niepewność tych roszcze ń,
  Spó
  ka utworzy
  a w ci ężar rachunku wyników Grupy za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r.
  rezerw ę w kwocie 599 000 USD, stanowi ącą obci ążony ryzykiem szacunek, na potencjalne
  koszty rozstrzygni ęcia sporu. Zak
  ada si ę, że ostateczne rozstrzygni ęcie w ramach
  post ępowania w sprawie roszcze ń w tunezyjskim s ądzie nast ąpi za oko
  o dwa lata.
  Poza powy ższym, żaden podmiot Grupy nie uczestniczy ani nie uczestni czy
  w żadnym
  post ępowaniu rz ądowym, prawnym lub arbitra żowym, które mog
  o mie ć lub mia
  o w okresie
  12 miesi ęcy poprzedzaj ących dzie ń publikacji niniejszego dokumentu istotny wp
  yw na
  sytuacj ę finansow ą Grupy lub jej rentowno ść, a jednocze śnie wedle wiedzy Dyrektorów
  ż adne takie post ępowanie nie toczy si ę obecnie ani te ż nie jest planowane z powództwa
  podmiotów Grupy lub przeciwko nim.
  22. PRACOWNICY Obecnie Spó
  ka posiada trzech cz
  onków kierownictwa , do których należą Prezes i Dyrektor
  Generalny (Jeffrey Auld), Dyrektor Finansowa (Tracy Heck) i Wiceprzes ds. Relacji
  Zewn ętrznych i Strategii (Calvin Brackman). Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. zatrudnienie w
  Grupie wynosi
  o ok. 90 osób, z których 11 pracuje w centrali Spó
  ki w Calgary. Aktualna
  umowa w sprawie us
  ug zawarta pomi ędzy Jeffreyem Auldem a jego spó
  k ą konsultingow ą
  Serinus Petroleum Consultants Limited wyga śnie wraz z wej ściem Kontynuacji w życie lub w


  49

  zbliżonym terminie, a jednocze śnie ze Spó
  k ą zawarta zostanie nowa umowa w sprawie us
  ug
  na zasadniczo podobnych warunkach.
  23. AD KORPORACYJNY
  23.1 Informacje ogólne Oprócz innych przepisów prawa i regulacji Spó
  ka po dlega zasadom publikowanym przez
  odpowiednie kanadyjskie urz ędy regulacji rynku papierów warto ściowych i zachowa status
  „raportuj ącego emitenta” w Prowincjach po wycofaniu Spó
  ki z notowań na TSX. Zasady
  okre ślone w zarz ądzeniu krajowym NI 58 101 nak
  adaj ą na Spó
  k ę obowi ązek ujawniania
  pewnych informacji na temat jej praktyki
  adu korpo racyjnego. Z kolei zasady określone w
  zarz ądzeniu krajowym NI 58 201 wprowadzaj ą niepreskryptywne wytyczne w zakresie
  praktyki
  adu korporacyjnego Spó
  ki. Poni żej opisano podej ście Spó
  ki do
  adu
  korporacyjnego oraz zakres przestrzegania przez Spó
  kę wymogów zarz ądze ń krajowych NI
  58 101 i NP 58 201.
  Jako raportuj ący emitent w Prowincjach i spó
  ka notowana na TSX, Spó
  ka wprowadzi
  a
  praktyk ę i procedury
  adu korporacyjnego i przestrzega kana dyjskich standardów
  adu
  korporacyjnego dotycz ących notowanych spó
  ek podobnej wielko ści i na podobnym etapie
  rozwoju. Spó
  ka przestrzega odpowiednich kanadyjski ch standardów
  adu korporacyjnego w
  stopniu, który w uzasadnionej ocenie Dyrektorów jes t niezbędny w przypadku spó
  ki o
  wielko ści i profilu spó
  ki Serinus. W szczególno ści Spó
  ka powo
  a
  a i prawid
  owo
  ukonstytuowa
  a Komitet Audytu, który odbywa cyklicz ne posiedzenia, a także Komitet ds.
  Wynagrodze ń i adu Korporacyjnego i Komitet ds. Rezerw, któryc h posiedzenia zwo
  ywane
  s ą w zale żno ści od potrzeb.
  23.2 Struktura Rady
  23.3 Po Dopuszczeniu w sk
  ad Rady wchodzi ć b ędzie dwóch dyrektorów wykonawczych i sze ściu
  dyrektorów niewykonawczych.
  23.4 Dwóch dyrektorów sprawuje wy ższe stanowiska kierownicze w strukturach istotnego
  akcjonariusza Spó
  ki – Kulczyk Investments S.A. S ą to Dominik Libicki (dyrektor
  inwestycyjny i cz
  onek zarz ądu) i ukasz R ędziniak (general counsel i cz
  onek zarz ądu).
  Dawid Jakubowicz jest Dyrektorem ds. Zarz ądzania Portfelem spó
  ki KI One S.A – podmiotu
  dominuj ącego i wy
  ącznego akcjonariusza KI One S.A. W zwi ązku z powy ższym przyjmuje
  si ę, że wszyscy trzej dyrektorzy nie s ą niezale żni.
  23.5 Polityki w zakresie
  adu korporacyjnego Spó
  ka prowadzi polityk ę w zakresie transakcji papierami warto ściowymi osób posiadaj ących
  dost ęp do informacji poufnych [ang. insider trading] w zakresie notowania Spó
  ki na rynku
  TSX, która dotyczy dyrektorów, cz
  onków kierownictw a i niektórych pracowników Spó
  ki.
  Spó
  ka przyjmie zweryfikowan ą polityk ę obrotu akcjami [ang. share dealing], która wejdzie
  w życie z chwil ą Dopuszczenia, zawieraj ącą zasady odpowiednie w przypadku spó
  ki, której
  akcje znajduj ą si ę w obrocie na rynku AIM (w szczególno ści w zakresie obrotu w okresach
  zamkni ętych zgodnie z Zasad ą 21 Regulaminu AIM) i podlegaj ące re żimowi rozporz ądzenia
  MAR. Spó
  ka podejmie wszystkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia przestrzegania
  takiej polityki przez Dyrektorów, cz
  onków kierowni ctwa i odpowiednich pracowników.
  Spó
  ka zamierza równie ż przyj ąć z chwil ą Dopuszczenia zweryfikowan ą Polityk ę
  Przeciwdzia
  ania apownictwu, Przeciwdzia
  ania Koru pcji oraz Sankcji, określaj ącą
  stosowne procedury umo żliwiaj ące sprawozdawczo ść i komunikacj ę ze strony cz
  onków
  Rady, pracowników, cz
  onków kierownictwa, wykonawcó w, konsultantów i agentów Grupy


  50

  skierowaną do Rady we wszystkich kwestiach, które mog ą by ć istotne (b ąd ź te ż nie) dla
  zapewnienia zarz ądzania bie żącą dzia
  alno ści ą operacyjn ą zgodnie z przepisami angielskiej i
  walijskiej Ustawy o
  apownictwie z 2010 r. [ang. Bribery Act 2010 of England & Wales],
  kanadyjskiej Ustawy o korupcji zagranicznych urz ędników z 1998 r. [ang. Canadian
  Corruption of Foreign Public Officials Act 1998 ] oraz obowiązuj ącej na Jersey Ustawy o
  korupcji [ang. Jersey’s Corruption (Jersey) Law 2006 ] (
  ącznie „ Przepisy
  Antykorupcyjne ”). Planuje się przeszkolenie pracowników Spó
  ki w ramach Grupy w
  obszarze skutków Przepisów Antykorupcyjnych i szcze gó
  owej polityki Spó
  ki.
  Przed Dopuszczeniem Spó
  ka przyjmie regulaminy komi tetów, zgodnych z wytycznymi
  zawartymi w Kodeksie adu Korporacyjnego [ang. Corporate Governance Code] organizacji
  emitentów Quoted Companies Alliance („ Kodeks QCA”), a w odniesieniu do regulaminu
  komitetu ds. rezerw w znacznej mierze zastosuje zas ady ustanowione przez poprzednika
  Spó
  ki, Serinus Energy Inc. Je śli chodzi o generaln ą struktur ę
  adu korporacyjnego, to Spó
  ka
  po Dopuszczeniu zamierza wdro ży ć zapisy Kodeksu QCA, za ś w przypadkach, w których
  Spó
  ka nie b ędzie w stanie wdro ży ć takich zasad, o powodach ich nieprzestrzegania
  poinformuje na swojej stronie internetowej.
  24. INFORMACJE OGÓLNE
  24.1 Z wyj ątkiem przypadków ujawnionych w Og
  oszeniu, niniejsz ym dokumencie bąd ź w
  Informacjach Publicznych:
  · w dzia
  alno ści Spó
  ki nie nast ąpi
  y żadne zak
  ócenia, które w ci ągu ostatnich dwunastu
  miesi ęcy mog
  y mie ć lub mia
  y istotny wp
  yw na sytuacj ę finansow ą Spó
  ki,
  · Spó
  ka nie prowadzi aktywnej analizy żadnych istotnych inwestycji oraz
  · Dyrektorzy nie posiadaj ą wiedzy o wyj ątkowych czynnikach, które wp
  yn ę
  y na
  dzia
  alno ść Spó
  ki.
  24.2 Żadna inna osoba (z wyj ątkiem zawodowych doradców ujawnionych w niniejszym
  dokumencie oraz dostawców handlowych) nie otrzyma
  a bezpośrednio ani po średnio od
  Spó
  ki w ci ągu 12 miesi ęcy poprzedzaj ących dat ę publikacji niniejszego dokumentu ani nie
  zawar
  a ze Spó
  k ą umowy (nieujawnionej w niniejszym dokumencie) w sp rawie otrzymania
  bezpo średnio lub po średnio od Spó
  ki z dniem Dopuszczenia lub w pó źniejszym terminie
  wynagrodzenia lub papierów warto ściowych Spó
  ki b ąd ź te ż innych świadcze ń o warto ści
  wynosz ącej co najmniej 10 000 GBP wed
  ug stanu na dzie ń Dopuszczenia, ani te ż nie
  dokona
  a takiej zap
  aty w
  ącznej kwocie powy żej 10 000 GBP na rzecz w
  adz pa ństwowych
  lub urz ędu regulacyjnego b ąd ź podobnego organu z tytu
  u swoich licencji z wyj ątkiem
  nast ępuj ących podmiotów:
  · Eversheds Sutherland (International) LLP
  · Darian Drs SA
  · Comproject-92
  · Aegean Oil Consulting SRL
  · Lubbock Fine Chartered Accountants
  · Osler Hoskin & Harcourt LLP
  · Roneta Professional Search
  · Samir Tlili
  · Simona Viorica Petre Law Office
  · Sunlark Consulting Ltd
  · Sysgen Solutions Group
  · TBT Wspolnicy SP


  51

  · Vistra Executives B.V.
  · Audit Etude Et Consulting
  · Amel Chaker
  · Adly Bellagha
  · Acces Consulting Tunisie
  · Mosaic Consulting SARL
  · European Bank for Reconstruction and Development
  · Indian Oil and Gas Canada
  · The Romanian Energy Regulatory Authority
  · Tresor Publique

  24.3 Zako ńczenie roku finansowego Spó
  ki przypada na dzie ń 31 grudnia.
  24.4 Numis udzieli
  a i nie wycofa
  a pisemnej zgody na uwzględnienie w niniejszym Za
  ączniku
  odniesie ń do jej firmy w postaci i w kontek ście, w jakim ona wyst ępuje.
  24.5 GMP FirstEnergy udzieli
  a i nie wycofa
  a pisem nej zgody na uwzględnienie w niniejszym
  Za
  ączniku odniesie ń do jej firmy w postaci i w kontek ście, w jakim ona wyst ępuje.
  24.6 Niezale żny Ekspert udzieli
  i nie wycofa
  pisemnej zgody na uwzględnienie w niniejszym
  Za
  ączniku odniesie ń do jego firmy w postaci i w kontek ście, w jakim on wyst ępuje.
  24.7 Brian Weatherill jest „wykwalifikowan ą osob ą” [ang. qualified person ] zgodnie z definicj ą
  okre ślon ą w Wytycznych AIM. Pan Weatherill udzieli
  i nie wy cofa
  pisemnej zgody na
  uwzgl ędnienie w niniejszym Za
  ączniku odniesie ń do jego imienia i nazwiska w postaci i w
  kontek ście, w jakim ono wyst ępuje.
  24.8 W jak najszerszym zakresie dopuszczonym przepi sami prawa, każda z wy żej wskazanych
  osób wyra źnie zrzeka si ę wszelkiej odpowiedzialno ści za wszelkie fragmenty Og
  oszenia i
  Za
  ącznika z wyj ątkiem odniesie ń do ich firmy (imienia i nazwiska).
  24.9 Koszty, op
  aty i wydatki nale żne ze strony Spó
  ki w zwi ązku z Dopuszczeniem, w
  ączaj ąc w
  to op
  aty za rejestracj ę i op
  aty gie
  dowe, koszty i wydatki prawne, stanow ić b ęd ą wedle
  szacunków ok. [ ●] GBP plus VAT.
  24.10 Informacje równowa żne w stosunku do informacji wymaganych w przypadku dokumentu
  sk
  adanego w przypadku dopuszczenia, który wcze śniej nie by
  publikowany (w zwi ązku z
  tym, że Spó
  ka jest emitentem raportuj ącym w Prowincjach), zawarto w niniejszym
  Og
  oszeniu lub opublikowano na stronach
  www.serinusenergy.com oraz www.sedi.ca oraz
  www.sedar.com .
  24.11 Informacje wymagane zgodnie z Zasad ą 26 Regulaminu AIM dla Spó
  ek dost ępne b ęd ą od
  dnia Dopuszczenia na stronie
  www.serinusenergy.com .
  24.12 W przypadku informacji pozyskanych z niezale żnych źróde
  zewn ętrznych, takie informacje
  zosta
  y dok
  adnie powielone i wedle najlepszej wied zy i przekonania Spó
  ki (która w tym
  celu podj ę
  a wszystkie niezb ędne kroki) takie informacje s ą zgodne z sytuacj ą faktyczn ą i nie
  zawieraj ą ż adnych pomini ęć, wskutek których takie informacje mog
  yby by ć niedok
  adne lub
  myl ące.
  24.13 Szczegó
  owe informacje dotycz ące praw z Akcji oraz egzemplarze ostatnich opubliko wanych
  sprawozda ń finansowych Spó
  ki dost ępne s ą na stronie internetowej Spó
  ki
  www.serinusenergy.com .
  [16] kwietnia 2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Serinus Energy Inc.
ISIN:CA81752K1057
NIP:
EKD:
Adres: Suite 1170, 700 - 4th Avenue S.W. T2P 3J Calgary
Telefon:+1 403 2648877
www:www.kulczykoilventures.com
Kalendarium raportów
2019-03-21Raport roczny
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-14Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SERINUS ENERGY INC.
2018-08-23 13:44:45
Ekspert
Jedna z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Światowe zasoby gazu i ropy naftowej kurczą się. Ceny gazu i ropy rosną. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen tych nośników energii. Spóła wydobywa zarówno gaz jak i ropę naftową, ma duże rezerwy w zakresie możliwości zwiększania wydobycia, ponadto cały czas prowadzi poszukiwania nowych złóż oraz przygotowuje już odkryte złoża do produkcji. Spółka ma znaczny potencjał zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku dla akcjonariuszy, co niewątpliwie powinno przełożyć się pozytywnie na wzrost ceny akcji tej spółki.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649