Raport.

RONSON EUROPE N.V. (27/2017) Zawarcie umów kredytu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ronson Europe N.V. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 września 2017 r. spółka zależna Emitenta: "Ronson Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - City 1"spółka komandytowa ("Spółka") realizująca przedsięwzięcie deweloperskie o nazwie City Link IV przy ul. Skierniewickiej w Warszawie zawarła umowy kredytu ("Umowy Kredytu") z Alior Bank S.A. ("Bank"). Umowy Kredytu przewidują udzielenie przez Bank finansowania na pokrycie kosztów budowy i realizacji prowadzonej inwestycji do łącznej kwoty 101,16 mln zł.
Zgodnie z zawartymi Umowami Kredytu ostateczny termin spłaty Kredytów został ustalony na 30 września 2020 r.
Informacja o zawarciu Umów Kredytu stanowi informację poufną ze względu na znaczenie umów w kontekście ich łącznej wartości.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ronson Europe N.V.
ISIN:NL0006106007
NIP:
EKD: 70.11 usługi związane z nieruchomościami
Adres: Weena 210-212 3012NJ Rotterdam, Holandia
Telefon:+48 22 8239798
www:www.ronson.pl
gpwlink:ronson-europe.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-08Raport półroczny
2018-11-07Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RONSON EUROPE N.V.
2018-01-03 22:51:03
nv
info nt. kredytów
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649