- kom..." />

Raport.

ROBYG SA (18/2018) ROBYG S.A. - Informacja na temat zakończenia obrotu obligacjami serii M i O ROBYG S.A.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 lutego 2018 roku otrzymał:
- komunikaty Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 13 lutego 2018 roku, zgodnie z którymi nastąpiło zakończenie obrotu obligacjami na okaziciela serii M Spółki - oznaczonych kodem PLROBYG00180 - w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst oraz obligacjami na okaziciela serii O Spółki - oznaczonych kodem PLROBYG00198 - w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, w związku z przedterminowym ich wykupem przez Spółkę, oraz
- informacje BondSpot S.A. ("BondSpot") z dnia 13 lutego 2018 roku, zgodnie z którymi nastąpiło zakończenie obrotu obligacjami na okaziciela serii M Spółki - oznaczonych kodem PLROBYG00180 - w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst oraz obligacjami na okaziciela serii O Spółki - oznaczonych kodem PLROBYG00198 - w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, w związku z przedterminowym ich wykupem przez Spółkę.
Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2017 i 51/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku o przedterminowym wykupie przez Spółkę w/w obligacji.
W związku z powyższym, od dnia 16 lutego 2018 GPW i BondSpot zaprzestaną publikacji informacji o notowaniu tych obligacji .
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Robyg SA
ISIN:PLROBYG00016
NIP:525-239-23-67
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: Al. Rzeczypospolitej 1 02-972 Warszawa
Telefon:+48 22 4191100
www:www.robyg.com.pl
gpwlink:robyg.gpwlink.pl
Komentarze o spółce ROBYG
2017-12-27 16:16:28
asad
według szacunkowej oceny wartość 1 akcji ocenia się na 4.25 przy odchyleniu standardowym 2.5%
2017-12-27 16:18:07
dasa
zobaczymy ile z tego 4,25zł będzie.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649