Raport.

REVITUM SA (6/2018) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku Emitent powziął informację od Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, o zbyciu przez Akcjonariusza 132.500 akcji Spółki.
Akcjonariusz, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwana również "Ustawą o Ofercie", t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639), poinformował, iż w dniu 08 lutego 2018 r. Akcjonariusz na podstawie umowy sprzedaży akcji zbył 132.500 (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji Emitenta, dających prawo do 132.500 (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 10,24% ogółu akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz dających prawo do 6,80% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Akcjonariusz poinformował, iż przed dokonaniem powyższej transakcji, posiadał 132.500 akcji Emitenta, dających prawo do 132.500 (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 10,24% ogółu akcji w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 6,80% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przy czym wszystkie akcje były akcjami zwykłymi na okaziciela zdematerializowanymi.
Akcjonariusz poinformował, iż po dokonaniu powyższej transakcji sprzedaży akcji nie posiada akcji Emitenta.
Akcjonariusz z uwagi na treść art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie poinformował, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie (tj. osób trzecich, z którymi Akcjonariusz zawarłby jako akcjonariusz Emitenta umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że brak jest podmiotów zależnych od Akcjonariusza posiadających akcje Spółki.
Treść powyższego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Revitum SA
ISIN:PLRVTUM00019
NIP:525-242-80-42
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Chmielna 28B 00-020 Warszawa
Telefon:+48 22 8261656
www:www.revitum.pl
Komentarze o spółce REVITUM
2018-02-13 00:21:49
Sen
czas na wzrosty
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649