Raport.

REVITUM SA (5/2018) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku Emitent powziął informację od Pana Bogdana Paszkowskiego (dalej: "Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, o zbyciu przez Akcjonariusza 4.100 akcji Spółki oraz o zbyciu przez BATIMENT sp. z o.o KRS: 87994 (dalej: "BATIMENT"), będącą podmiotem zależnym od Akcjonariusza, 78.444 akcji Spółki.
Akcjonariusz, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwana również "Ustawą o Ofercie", t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639), poinformował, iż w dniu 08 lutego 2018 r. Akcjonariusz oraz spółka BATIMENT będąca podmiotem zależnym od Akcjonariusza dokonały na podstawie umów sprzedaży akcji zbycia akcji Emitenta. Akcjonariusz zbył 4.100 (cztery tysiące sto) akcji Emitenta, dających prawo do 4.100 (cztery tysiące sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,32% ogółu akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz dających prawo do 0,21% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Spółka BATIMENT będąca podmiotem zależnym od Akcjonariusza 78.444 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji Emitenta, dających prawo do 78.444 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 6,06% ogółu akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz dających prawo do 4,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie, to jest BATIMENT oraz Anna Paszkowska-Grudziąż będąca zstępną Akcjonariusza posiadali łącznie 98.154 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji Emitenta, dających prawo do 98.154 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 7,59% ogółu akcji w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przy czym wszystkie akcje były akcjami zwykłymi na okaziciela zdematerializowanymi, w tym:
- Akcjonariusz posiadał 4.100 (cztery tysiące sto) akcji Emitenta, dających prawo do 4.100 (cztery tysiące sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,32% ogółu akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz dających prawo do 0,21% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- BATIMENT posiadała 78.444 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji Emitenta, dających prawo do 78.444 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 6,06% ogółu akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz dających prawo do 4,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- Anna Paszkowska-Grudziąż posiadała 15.610 (piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji Emitenta, dających prawo do 15.610 (piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,21 % ogółu akcji w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 0,80 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po dokonaniu powyższej transakcji sprzedaży akcji Akcjonariusz oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie posiadają łącznie 15.610 (piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji Emitenta, dających prawo do 15.610 (piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 1,21 % ogółu akcji w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 0,80 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przy czym Akcjonariusz i BATIMENT nie posiadają akcji Emitenta, a powyższe akcje posiadane są przez Annę Paszkowską-Grudziąż.
Akcjonariusz z uwagi na treść art 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie poinformował, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie (tj. osób trzecich, z którymi Akcjonariusz zawarłby jako akcjonariusz Emitenta umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego innych niż wskazane powyżej posiadających akcje Spółki.
Akcjonariusz poinformował, iż niniejsze zawiadomienie składane jest przez Akcjonariusza w imieniu wszystkich wymienionych w nim podmiotów i osób zgodnie z treścią art. 87 ust 3 Ustawy o Ofercie.
Treść powyższego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Revitum SA
ISIN:PLRVTUM00019
NIP:525-242-80-42
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Chmielna 28B 00-020 Warszawa
Telefon:+48 22 8261656
www:www.revitum.pl
Komentarze o spółce REVITUM
2018-02-13 00:21:49
Sen
czas na wzrosty
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649