Raport.

RANK PROGRESS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 38 032 39 161 8 954 8 940 Zysk/strata na sprzedaży 8 248 7 554 1 942 1 724 Zysk/strata na działalności operacyjnej (16 946) 43 398 (3 990) 9 907 Zysk/strata brutto (9 677) 21 720 (2 278) 4 958 Zysk/strata netto (10 797) 12 621 (2 542) 2 881 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 112 19 966 1 439 4 558 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 110 442 52 185 26 002 11 913 Przepływy pieniężne z działalności finansowej (111 959) (64 436) (26 359) (14 710) Przepływy pieniężne razem 4 595 7 715 1 082 1 761 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 Nieruchomości inwestycyjne 562 176 697 757 133 012 157 721 Aktywa razem 800 868 930 844 189 487 210 408 Zobowiązania długoterminowe 344 680 452 600 81 552 102 306 Zobowiązania krótkoterminowe 117 663 128 289 27 839 28 998 Kapitał własny 338 525 349 955 80 096 79 104 Kapitał zakładowy 3 718 3 718 880 840 Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY RANK PROGRESS
  ZA I PÓŁROCZE ROK U 2017
  1.01.2017 -30.06.2017


  WWW.RANKPROGRESS.PL


  LEGNICA, 27 WRZEŚNIA 2017

  STRONA 2 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  SP=S TREŚC=
  KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓ W OSIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2017 r. ................................ ................................ .......... 3
  1. Info rmacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 4
  2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje półrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) za półrocze bieżącego i p oprzedniego roku obrotowego, a w
  przypadku bilansu na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ..................... 5
  3. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsoli dowanego sprawozdania finansowego, zawierające
  również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi sześcioma miesiącami roku obrotowego ................ 6
  4. Opis zmian organizacji Grupy Kapita łowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty
  kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub
  zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolid acji, a w przypadku emitenta będącego
  jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji
  organizacji Grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. organizacji Grupy
  kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. ................................ ................................ ........... 6
  5. Stano wisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany
  rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie śródrocznym w stosunku do wyników prognozowanych. .................. 10
  6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem
  liczby posiadanych przez t e podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
  wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w
  strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w o kresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. ...... 10
  7. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
  Emitenta na dzień przekaza nia raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od
  przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. ................................ ................................ ......... 12
  8. Wskazanie postępowań toczącyc h się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej, z uwzględnieniem wymaganych informacji. ................................ ................................ ....... 12
  9. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami
  powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. ................... 25
  10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
  udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
  istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałó w własnych Emitenta. ........................ 25
  11. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s ą istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
  Grupę Kapitałową Emitenta. ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 26
  12. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  per spektywie co najmniej kolejnego półrocza. ................................ ................................ ................................ ......................... 29
  STRONA 3 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  K OME NTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH
  W I P ÓŁROCZU 2017 r.
  W pierwszym półroczu 201 7 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress wypracowała pr zychody ze sprzedaży produktów, usług i
  towarów (bez uwz ględnienia zmiany stanu produktów i kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby ) na poziomie
  zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody wyniosły 35,9 mln PLN wobec 36,0 mln PLN w pierwszym
  półroczu 201 6 roku . Zdecydowaną większość przychodów zapewniły przychody z najmu powierzchni handlowych w obiektach
  należących do Grupy. Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu
  obiektów handlowych (Legnica, Helenia Góra, Chojnic e, Grudziądz , Oleśnica, Krosno) i uległo zmianie o obiekt w Świdnicy,
  który został sprzedany.
  W omawiany m okresie Grupa wygenerowała 8,2 mln PLN zysku na sprzedaży wobec 7,6 mln PLN zysku na sprzedaży w
  porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost zysku n a sprzedaży był wynikiem zmniejszenia kosztów
  działalności operacyjne j, w szczególności kosztów usług obcych, któr e obniżył y się o ponad 30%.
  Grupa zanotowała stratę na działalności operacyjnej, która wyniosła 16,9 mln PLN, wobec zysku na poziomie 43,4 mln PLN
  odnotowanego w analogic znym okresie roku poprzedniego. Strata na działalności operacyjnej była przede wszystkim
  wynikiem straty na nieruchomościach, która wyniosła 23,0 mln PLN i była spowodowana głównie spadkiem kursu EUR wobec
  PLN. Zgodnie z przyjęt ymi zasadami rachunkowości Spółka poddaje cyklicznej wycenie niezależnych rzeczoznawców zarówno
  istniejące obiekty, jak i te, które są w fazie realizacji. =stotny wpływ na wynik na nieruchomościach ma dodatkowo kurs euro,
  gdyż obiekty są wyceniane w tej wa lucie. Spadek lub wzrost wartości euro wobec złotego, powoduje obniżenie lub wzrost
  nominalnej wartości obiektów. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie -27,4 mln PLN,
  przeszacowania do wartości godziwej w kwocie + 5,8 mln PLN oraz pozostałe elementy w kwocie -1,4 mln PLN.
  Grupa zanotowała 10,8 mln PLN skonsolidowanej straty netto, podczas gdy po sześciu pierwszych miesiącach ubiegłego roku
  było to 12,6 mln PLN zysku . Kluczowym czynnikiem wpływającym na taki wynik był wymieniony wyżej , ujemny wynik na
  nieruchomościach , spowodowany głównie różnicami kursowymi.
  Grupa w = półroczu 2017 utrzymała dodatni cashflow z działalności operacyjnej, który wyniósł 6,1 mln PLN. Na koniec
  półrocza Grupa Rank Progress posiadała niemal 18,5 mln PLN gotówki, z czego 10,8 mln PLN stanowiły środki zablokowane,
  przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych.
  W ciągu = półrocza Grupa Rank Progress zmniejszyła sumę zobowiązań o kwotę 118,5 mln PLN. Nastąpiło to głownie w wyniku
  sprzedaż y galerii handlowej w Świdnicy . Spadek zobowiązań dotyczył przejęcia kredytu inwestycyjnego finansujące go obiekt
  w Świdnicy przez nowego właściciela tego obiektu oraz spłaty pierwszej raty kredytu długoterminowego w wysokości 35,5
  mln PLN udzielonego przez BOŚ SA. D źwignia finansowa Grupy zmniejszyła się z 62% do 58%.
  W drugim półroczu planowan e są prace przygotowawcze przy projektach handlowych w Olsztynie, Terespolu i Warszawie.
  Dodatkowo prowadzone będą prace przygotowawcze przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu . Aby obniżyć zadłużenie
  Grupy oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji Emitent prowadzi proces sprzedaży częś ci obiektów handlowych i
  nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczegó lnych transakcji
  sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania.
  Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 64,8 ha i wartośc i rynkowej 272,9 mln PLN z
  przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych pr ojektów inwestycyjnych.
  STRONA 4 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  1. Informacje ogólne
  Grupa Kapitałowa Rank Progress („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) składa się z jednostki dominującej Rank Progress S.A. i jej
  spółek zależnych.
  Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”, „jednostka/podmiot domi nujący”) to firma inwestycyjno -deweloperska z
  siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości. Spółka powstała w wyniku podjętej uchwały wspólników
  spółki Bartnicki, Mroczka E.F. RANK PROGRESS Spółka jawna w dniu 1 października 2007 poprzez p rzekształcenie ze spółki
  jawnej w spółkę akcyjną. Spółka akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10 października 2007 r.
  Siedziba Spółki znajduje się w Legnicy (59 -220), przy ulicy Złotoryjskiej 63. Spółka prowadzi działalność w formie spółki
  akcyjnej zarejestrowanej w Polsce i aktualnie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we
  Wrocławiu pod numerem KRS 0000290520.
  Na dzień 30 czerwca 201 7 r. oraz na dzień przekazania raportu Rank Progress S.A. jest j ednostką dominującą w Grupie, nie
  posiada podmiotó w dominujących względem siebie.
  Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony, przy czym jednostka
  zależna E.F. Progress =V Sp. z o.o. jest w trakcie likwidac ji.
  Emitent specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych
  gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Rank Progress
  tworzy Grupę Kapitał ową obejmującą spółki celowe, poprzez które realizowane są poszczególne projekty inwestycyjne.
  Emitent dostarcza tym spółkom przede wszystkim źródło finansowania kapitału własnego, usługi związane z prowadzeniem
  procesu inwestycyjnego oraz doradza w proces ie pozyskiwania najemców.
  Pracownicy administrujący obiektem handlowym są jednak już zatrudniani przez spółki celowe, z wyjątkiem kilku przypadków,
  gdzie taka usługa jest świadczona na rzecz spółek celowych przez Rank Progress S.A. =stotnym atutem Grupy R ank Progress
  jest bank ziemi, w którego skład wchodzą atrakcyjnie zlokalizowane grunty na terenie całej Polski.
  Do głównych inwestycji realizowanych przez Rank Progress S.A. i jej Grupę Kapitałową należą wielkopowierzchniowe centra
  handlowo -usługowe, park i handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Po ukończeniu obiekty
  te są odsprzedawane lub oddawane w najem.
  Podstawowym statutowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest:
   zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
   wynajem n ieruchomości na własny rachune k
  przy czym, w chwili obecnej jednostka dominująca osiąga największe swoje przychody z usług świadczonych na rzecz
  podmiotów zależnych.
  Grupa Kapitałowa koncentruje swoją obecną i przyszłą działa lność na realizowaniu pięciu kategorii projektów z zakresu rynku
  nieruchomości:
   wielkopowierzchniowe centra handlowo -usługowe,
   śródmiejskie galerie handlowe,
   obiekty o funkcji mieszanej tj. mieszkaniowo -usługowo -biurowej,
   wysoko rentowne krótkoterminowe pr ojekty inwestycyjne;
   budowa mini centrów handlowych.
  Dodatkowo Grupa Kapitałowa prowadzi działalność z zakresu rozwoju projektów termicznego przekształcania odpadów
  komunalno -przemysłowych, która w sprawozdaniu finansowym została ujęta jako segment „Utyliz acja odpadów” oraz
  działalność z zakresu prowadzenia sklepów ogólnospożywczych i parków rekreacyjno -rozrywkowych , która w sprawozdaniu
  finansowym została ujęta jako segment „Działalność rozrywkowo -handlowa”.
  Największym akcjonariuszem Emitenta (bezpośredni o i pośrednio) jest Han Mroczka, pełniący równocześnie funkcję Prezesa
  Zarządu Emitenta. Liczba akcji oraz procentowy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostały przedstawione w
  tabeli w dalszej części sprawozdania .
  Istotnym akcjonariuszem spó łki Rank Progress S.A. jest także Silver Coast Investment Sp. z o.o. S .K.A.
  Liczba akcji oraz procentowy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostały przedstawione w dalszej części
  niniejszego sprawozdania.
  Od 2010 r. akcje Rank Progress S.A. not owane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w systemie
  notowań ciągłych. Pierwsze notowania PDA miało miejsce w dniu 8 lipca 2010 r.
  Kurs akcji Rank P rogress SA w = półroczu 2017 roku zachowywał się w miarę stabilnie za wyjątkiem krótkotr wałego wybicia w
  maju, po którym jednak kurs powrócił do poprzednich poziomów. Indeks WIG -Nieruch omości w = półroczu 2017 roku z kolei
  notował systematyczny powolny wzrost.
  STRONA 5 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  W pierwszym półroczu n ajniższy kurs akcji Rank Progress SA zanotowano na sesjach 23 i 24 stycznia 201 7 roku, kiedy to na
  zamknięciu cena wyniosła 1,55 PLN . Natomiast najwyż szy kurs na zamknięciu zanotowano na sesji 17 maja 2017 roku, kiedy
  to cena akcji wyniosła 2,55 PLN . Łączne obroty w = półroczu 2017 roku na akcjach Rank Progress SA w yniosły 36,6 mln PLN,
  średnia dzien na wartość obrotu wyniosła 295 tys. PLN, łączny w olumen akcji wyniósł 18,780 mln szt ., średni dzienny
  wolumen wyniósł 151.448 szt., natomiast średni kurs zamknięcia ważony ob rotami w = półroczu wyniósł 1,91 PLN.
  Poniższ y wykres przedstawia porównanie względnej zmiany kursu akcji Spółki w stosunku d o zmian indeksu WIG -
  Nieruchomości na przestrzeni I półrocza 2017 r.


  2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje półrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawo zdania finansowego (również przeliczone na euro) za półrocze bieżącego i poprzedniego roku
  obrotowego, a w przypadku bilansu na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
  roku obrotowego

  01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016
  P rz ycho dy z e s prz e da ż y i z ró w na ne z nimi 38 032 39 161 8 954 8 940
  Zys k/s tra ta na s prz e da ż y 8 248 7 554 1 942 1 724
  Zys k/s tra ta na dz ia ła lno ś ci o pe ra cyjne j (16 946) 43 398 (3 990) 9 907
  Zys k/s tra ta brutto (9 677) 21 720 (2 278) 4 958
  Zys k/s tra ta ne tto (10 797) 12 621 (2 542) 2 881
  P rz e pływ y pie nię ż ne z dz ia ła lno ś ci o pe ra cyjne j 6 112 19 966 1 439 4 558
  P rz e pływ y pie nię ż ne z dz ia ła lno ś ci inw e s tycyjne j 110 442 52 185 26 002 11 913
  P rz e pływ y pie nię ż ne z dz ia ła lno ś ci fina ns o w e j (111 959) (64 436) (26 359) (14 710)
  P rz e pływ y pie nię ż ne ra z e m 4 595 7 715 1 082 1 761
  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
  Nie rucho mo ś ci inw e s tycyjne 562 176 697 757 133 012 157 721
  Aktyw a ra z e m 800 868 930 844 189 487 210 408
  Zo bo w ią z a nia długo te rmino w e 344 680 452 600 81 552 102 306
  Zo bo w ią z a nia kró tko te rmino w e 117 663 128 289 27 839 28 998
  Ka pita ł w ła s ny 338 525 349 955 80 096 79 104
  Ka pita ł z a kła do w y 3 718 3 718 880 840
  Licz ba a kcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
  WY BRANE SKO NSO LIDO WANE DANE FINANSO WE
  w tys. PLN w tys. EUR
  STRONA 6 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad:
   pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień
  30 czerwca 201 7 r. kurs 1 EUR = 4 ,2265 PLN, a na 31 grudnia 2016 r. kurs 1 EUR = 4, 4240 PLN .
   pozycje sprawozdania z całko witych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego
  kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca
  kalendarzowego danego okresu tj. za okres 1 stycznia 201 7 r. do 30 czerw ca 201 7 r. kurs 1 EUR = 4 ,2474 PLN, a za
  okres 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. kurs 1 EUR = 4,3805 PLN .

  3. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierające
  również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi sześcioma miesiącami roku
  obrotowego

  Rank Progress S.A. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie
  przepisami wykonawczymi. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitało wej jest sporządzane zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") oraz związanymi z nimi interpretacjami
  ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej i mającymi zastosowanie do sprawozdawczości
  finansow ej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych
  na jej podstawie przepisów wykonawczych.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standard ów MSSF
  oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między
  standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i
  interpretacje zaakce ptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("RMSR") oraz Komitet ds.
  =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ("K=MSF"). Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania
  finansowego zostały opisane w skonsolidowanym sprawozda niu finansowym za = półrocze 201 7 r.

  W dalszej części niniejszego sprawozdania przedstawiono opis zagrożeń i ryzyka związanych z następnymi 12 miesiącami
  kontynuacji działalności , w szczególności w punkcie 12 .
  4. Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej Emit enta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty
  kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub
  zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta
  będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może
  nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej
  braku konsolidacji organizacj i Grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji.

  Na dzień 30 czerwca 2017 r. Emitent jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej i jest podmiotem dominującym wobec 52
  podmiotów – spółek celowych. Ponadto Emitent sprawuje w spółkontrolę w sposób bezpośredni w jednostce Progress V== Sp.
  z o.o. z siedzibą w Legnicy oraz w sposób pośredni przez swoją spółkę zależną w jednostce NCT =nwestycje Świętokrzyskie =
  Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Spółki te są finansowane przez Grupę K apitałową za pomocą pożyczek; taki model
  finansowania podmiotów współzależnych wynika z umów o współpracy zawartymi z drugim udziałowcem przedsięwzięcia.
  Poszczególne projekty inwestycyjne sprowadzające się do wybudowania, a następnie administrowania obiek tami
  komercyjnymi (centra handlowe, śródmiejskie galerii handlowe, parki handlowe) realizowane są przez jednostki zależne, co
  zapewnia przejrzystość procesu i minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Projekty inwestycyjne z tego zakresu są realizowane na
  terenie Polski.
  Hedyną inwestycją zagraniczną jaką realizuje Grupa Kapitałowa jest instalacja służąca termiczne mu przekształcaniu odpadów
  komunalnych oraz przemysłowych znajdująca się w Dumfries w Szkocji.
  Podstawowym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest budowa i wynajem
  nieruchomości oraz handel nieruchomościami. Hedynie spółki Rank Recycling Energy Sp. z o.o., Rank Recycling Długoszyn Sp. z
  o.o., Rank Recycling Scotland Limited, RP Energy Sp. z o.o. oraz RP Alternative Ene rgy Limited zajmują się działalnością
  polegającą na rozwoju projektów z zakresu budowy zakładów przekształcania odpadów przemysłowych i komunalnych,
  natomiast spółki Progress XV=== Sp. z o.o. SKA oraz Progress XX=X Sp. z o.o. zajmują się działalnością hand lową i handlowo -
  rozrywkową.
  STRONA 7 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Wszystkie sprawozdania finansowe spółek zależnych, z wyjątkiem E.F. Progress =V Sp. z o.o. w likwidacji, zostały
  skonsolidowane metodą pełną. Wystąpiły udziały niekontrolujące, które należą do wspólnika spółki RP Energy Sp. z o .o.
  Wymienione udziały niekotrolujące są nieistotne dla Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. Grupa Kapitałowa sprawuje
  kontrolę nad wszystkimi jednostkami zależnymi na podstawie posiadanych udziałów i głosów w tych jednostkach. Wszystkie
  spółki zależne, z wyjątkiem RP Energy Sp. z o.o., są w 100% -owym posiadaniu bezpośrednim i pośrednim jednostki
  dominującej.
  Grupa sprawuje także współkontrolę nad dwoma ustaleniami umownymi stanowiącymi wspólne przedsięwzięcia, w których
  posiada 50% udziałów i g łosów: NCT =nwestycje Świętokrzyskie = Sp. z o.o. oraz Progress V== Sp. z o.o., które konsolidowane są
  metodą praw własności.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miało miejsca połączenie jednostki dominującej z innym podmiotem
  gospodarczym. Wszy stkie spółki zależne i współzależne z wyjątkiem spółek E.F. Progress X= Sp. z o.o. (dawniej Garissa Sp. z
  o.o.), Gemar -Umech Sp. z o.o., Tempo A ces sivel LDA oraz Codigo de Primavera Unipessoal LDA zostały założone lub
  współzałożone przez jednostkę dominują cą lub jej jednostkę zależną.

  STRONA 8 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Schemat Grupy Kapitałowej Rank Progress na dzień 30 czerwca 201 7 r.:
  E.F. Progress I Sp. z o.o. 100% udziałów
  E.F. Progress II Sp. z o.o. 100% udziałów
  E.F. Progress III Sp. z o.o. 99,93% udziałów; 0,07% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o.
  Rank Recycling Energy Sp. z o.o. w res trukturyza cj i 100% udzi a łów
  E.F. Progress VI Sp. z o.o. 51,55% udziałów; 48,45% udziałów posiada Rank Progress SA
  E.F. Progress VII Sp. z o.o. 99,78% udziałów; 0,22% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o.
  Progress XII Sp. z o.o. 100% udziałów
  Progress XXV Sp. z o.o. 100% udzi a łów
  Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. 100% udzi a łów
  Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. 100% udziałów
  E.F. Progress XII Sp. z o.o 100% udzi a łów
  Progress III Sp. z o.o.100% udziałów
  Progress XXVI Sp. z o.o. 100% udziałów
  RANK PROGRESS S.A.
  Progress IV Sp. z o.o.100% udziałów
  Progress V Sp. z o.o. 99,9% udzi a łów, 0,1% udzi a łów pos i a da
  Progres s XI V Sp. z o. o.
  Progress VII Sp. z o.o. 50% udziałów
  Progress X Sp. z o.o.100% udziałów
  Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe S.K.A. 100% a kcj i ( PXV)
  Progress XIV Sp. z o.o. 100% udzi a łów
  Progress XV Sp. z o.o . 100% udzi a łów
  Progress IX Sp. z o.o.100% udziałów
  Progress XI Sp. z o.o.100% udziałów
  Progress XVI Sp. z o.o. 100% udzi a łów
  Progress XVIII Sp. z o.o. 100% udziałów Progress XIX Sp. z o.o. 100% udziałów
  Progress XIV Sp. z o.o. Oleśnica S.K.A. 99,94% a kcj i , 0,06% a kcj i pos i a da E.F.Progres s XI Sp.zo.o.
  Progress XIV Sp. z o.o S.K.A. 100% a kcj i
  Progress XIV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.
  99,9% a kcj i , 0,1% a kcj i pos i ada
  Progress XVIII Sp. z o.o. S.K.A. 99,9% a kcj i , 0,1% a kcj i pos i ada Progres s XVI I I Sp. z o.o.
  Progress XIX Sp. z o.o. S.K.A.99,9% akcji, 0,1% akcji posiada Rank Progress SA
  Progress XIV Sp. z o.o. Chojnice SKA 99,95% a kcj i , 0,05% a kcj i pos i a da Progres s XXI II Sp. z o.o.
  Progress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A. 99,9 % a kcj i , 0,1% a kcj i pos i ada
  Progres s XI V Sp. z o.o
  Progress XIII Sp. z o.o. 100% udziałów
  Rank Progress Spółka Akcyjna Duchnów Sp.k. (dawniejE.F. Progress X Sp. z o.o.) 99,92% wkładów 0,08 %
  wkładów posiada Progress X Sp.z
  E.F. Progress XI Sp. z o.o. 100% udziałów
  NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.50% udziałów
  Gemar Umech Sp. z o.o. 100% udziałów
  Progress XXI Sp. z o.o. 100% udzi a łów
  Progress XXII Sp. z o.o. 100% udzi a łów
  Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA 99,95 % a kcj i , 0,05% a kcj i pos ia da
  Progres s XXI Sp. z o.o
  Progress XXIII Sp. z o.o. 100% udziałów Progress XXIV Sp. z o.o. 100% udziałów
  Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o. 100% udzi a łów
  Rank Progress Spółka Akcyjna Terespol Sp.k. (da wni ej Progres s XXVI I Sp. z o.o.)99,76% wkła dów
  pos i a da 0,24 % Progres s X Sp.z.o.o.
  Progress XXIX Sp. z o.o. 100% udzi a łów
  Rank Recycling Scotland Ltd. 100% udzi a łów
  RP Energy Sp. z o.o. 90% udzi a łów 10% udzi a łów pos i a da WATT I NVESTMENT LTD
  RP Alternative Energy Ltd 100% udzi a łów
  Progress XXX Sp. z o.o. 76,3% pos i a da Progres s V Sp. z o.o., 23,7 % udzi a łów pos i a da E.F.
  Progres s XI I Sp. z o.o.
  E.F. Progress V Sp. z o.o. 98,78% udziałów; 1,22% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o.
  Progress II Sp. z o.o.100% udziałów
  CODIGO DE PRIMAVERA UNIPESSOAL Lda Lizbona 100% udziałów
  TEMPO ACESSIVEL Lda Lizbona 100% udziałów
  TEMPO ACESSIVEL Lda Olsztyn Sp.k. (dawniej : Rank Progress S, A. Olsztyn Sp.k.) 99,86% wkładów,
  0,14% wkładów posiada Codigo de Primavera Unipessoal LDA
  STRONA 9 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Wykaz spółek wchodzących w skład Gr upy Kapitałowej Emitenta i podlegających konsolidacji :
  Lp. Nazwa jednostki Siedziba Udział Grupy na dzień 30.06.2017 r. Udział Grupy na dzień 31.12.2016 r.
  1 E.F. Progress I Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  2 E.F. Progress II Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  3 E.F. Progress III Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  4 E.F. Progress V Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  5 E.F. Progress VI Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  6 E.F. Progress VII Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  7 Rank Progress Spółka Akcyjna Duchnów Sp.k. Legnica 100% 100%
  8 E.F. Progress XI Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  9 E.F. Progress XII Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  10 Progress II Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  11 Progress III Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  12 Progress IV Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  13 Progress V Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  14 Tempo Ac essivel LDA Olsztyn Sp.k. (dawniej: Rank Prog ress Spółka Akcyjna Olsztyn Sp.k.) Warszawa 100% 100%
  15 Progress IX Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  16 Progress X Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  17 Progress XI Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  18 Progress XII Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  19 Progress XIII S p. z o.o. Warszawa 100% 100%
  20 Progress XIV Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  21 Progress XV Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  22 Progress XVI Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  23 Progress XVIII Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  24 Progress XIX Sp. z o.o. Legnica 100 % 100%
  25 Progress XXI Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  26 Progress XXII Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  27 Progress XXIII Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  28 Progress XXIV Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  29 Progress XXV Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  30 Progress X XVI Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  31 Rank Progress Spółka Akcyjna Terespol Sp.k. Legnica 100% 100%
  32 Progress XXIX Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  33 Progress XXX Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  34 Rank Müller Helenia Góra Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  35 Rank Prosper Skarżysko -Kamienna Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  36 Gemar Umech Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  37 Rank Recycling Energy Sp. z o.o. w restrukturyzacji Legnica 100% 100%
  38 Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  39 Rank Recyclin g Scotland Limited Glasgow, Szkocja 100% 100%
  40 Progress X=V Sp. z o. o. Oleśnica S.K.A. Warszawa 100% 100%
  41 Progress XIV Sp. z o.o. – S.K.A. Warszawa 100% 100%
  42 Progress X=V Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością =nwestycje S.K.A.(dawniej: Warszawa 100% 100%
  STRONA 10 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Pro gress XV Sp. z o.o. S.K.A.)
  43 Progress XVIII Sp. z o.o. – S.K.A. Legnica 100% 100%
  44 Progress XIX Sp. z o.o. – S.K.A. Legnica 100% 100%
  45 Progress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A. Legnica 100% 100%
  46 Progress XXI Sp. z o.o. Grudzi ądz S.K.A. Warszawa 100% 100%
  47 Progress XIV Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. Warszawa 100% 100%
  48 Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe S.K.A. Warszawa 100% 100%
  49 RP Energy Sp. z o.o . Warszawa 90% 90%
  50 RP Alternative Energy Limited Cypr 100% 100%
  51 Tempo Aces sivel LDA Lizbona 100% -
  52 Codigo de Primavera Unipessoal LDA Lizbona 100% -

  W okresie objętym przedmiotowym sprawozdaniem nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze jednostki gospodarczej .
  Jedyne zmiany, nieistotne dla struktury Grupy, z ostały wymienione poniżej:
   W dniu 14 lutego 2017 r. jednostka dominująca zakupiła 100% udziałów w spółkac h prawa portugalskiego Tempo
  Acessivel LDA z siedzibą w Lizbonie oraz Codigo de Primavera Unipessoal LDA z siedzibą w Lizbonie. S półki w dniu
  16 lutego 2017 r. s tały się odpowiednio komplementariuszem oraz komandyta riuszem spółki zależnej Tempo
  Aces sivel LDA Olsztyn Sp.k. (dawniej: Progress VIII Sp. z o.o.). Spółka w związku ze zmianą komplementariusza
  zmieniła nazwę z Rank Progress Spółka Akcyjna Olszty n Sp.k (dawniej: Progress VIII Sp. z o.o.). Zmiana została
  zarej estrowana w KRS w dniu 05 lipca 2017 roku.
   w dniu 28 marca 2017 r. spółka zależna Rank Recycling Energy Sp. o.o. na wniosek skierowany do Sądu Rejonowego
  w Legnicy została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym, Sąd otworzył przyśpieszone postępowanie
  układowe.
   po dniu bilansowym w dniu 07 września 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości informację
  o zwołaniu na dzień 04 października 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia Akcjonariuszy. Hedną z
  projektowanych uchwał jest połączenie Rank Progress SA ( spółka p rzejmująca) ze spółką Progress XV Sp. z o.o.
  (spółka p rzejmowana). Planowane połączenie odbyłoby się bez podwyższania kapitału zakładowego, z uwagi na to,
  iż Em itent jest 100% udziałowcem p rzejmowanej spółki .
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miało miejsca połączenie jednostki dominującej z innym podmiotem
  gospodarczym. Wszystkie spółki zależne i współzależne z wyjątkiem spółek E.F. Progress X= Sp. z o.o. (dawniej Garissa Sp. z
  o.o.), Gemar -Umech Sp. z o.o., Tempo Accesivel LDA oraz Codigo de Primavera Unipessoal LDA zostały założone lub
  współzałożone przez jednostkę dominującą lub jej jednostkę zależną.
  Poza zdarzeniami opisanymi powyżej nie wystąpi ły jakiekolwiek inne zdarzenia mające wpływ na struktur ę Grupy Kapitałowej
  Emitenta.
  5. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany
  rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie śródrocznym w stosunku do wyników prognozowanych.

  Emitent nie opublikował prognoz na rok 201 7.
  6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekaza nia raportu półrocznego wraz ze
  wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
  liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
  oraz wskazan ie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu okresowego .

  Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgro madzeniu Rank Progress S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego są:
  STRONA 11 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.

  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji (zł)
  Liczba głosów
  na WZA
  Udział % w
  kapitale
  Udział %
  głosów
  Han Mroczka bezpośrednio i pośrednio, w tym: 11 925 043 1 192 504 20 350 086 32,07% 40,75%
  Jan Mroczka - bezpośrednio 1 054 514 105 451 2 109 028 2,84% 4,22%
  Clarriford Limited 8 746 103 874 610 16 116 632 23,52% 32,28%
  Colin Holdings Limited 2 124 426 212 443 2 124 426 5,71% 4,25%
  Silv er Coast Investment Sp. z o.o. SKA 4 325 917 432 592 8 651 834 11,63% 17,33%
  Pozostali 20 932 590 2 093 259 20 392 590 56,30 % 41,92 %
  Razem 37 183 550 3 718 355 49 934 510 100 ,00% 100 ,00%

  Pan Han Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A. jest właścicielem 100% udziałów w spółkach Clarriford Limited oraz Colin
  :oldings Limited. Wymienione spółki mają siedzibę w Nikozji na Cyprze. Dodatkowo Prezes Zarządu Rank Progress S.A. Pan
  Han Mroczka jest także bezpośrednim właścicielem akcji Emitenta.
  W p orównaniu do poprzedniego raportu okresowego przekazanego dnia 25 maja 2017 r., a kcjonariusze posiadający co
  najmniej 5% udziału w głosach, nie zgłosili po tym dniu żadnych zmian do stanu posiadanych przez siebie liczby akcji lub licz by
  głosów
  Akcjonariat wg udziału w głosach na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia się następująco:


  Powyższe zestawienie i diagram został y opracowan e w oparciu o informacje przekazane Emitentowi przez poszczególnych
  Akcjonariuszy w trybie przewidzianym ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.  STRONA 12 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  7. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadz orujące
  Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie
  od przekazania poprzedniego raportu okresowego , odrębnie dla każdej z osób.

  Stan posiadania bezpośrednio akcji Rank Progress S.A. przez osob y zarządzające oraz członków organu nadzorczego na dzień
  przekazania raportu półroczneg o, przedstawia poniższa tabela.
  Akcjonariusz

  Liczba posiadanych akcji
  Wartość nominalna akcji (zł)
  Liczba głosów Udział % w kapitale Udział % głosów Pełniona Fun kcja
  Zarząd Jan Mroczka Prezes Zarządu 1 054 514 105 451 2 109 028 2,84% 4,22 %
  Małgorzata Mroczka Wiceprezes Zarządu - - - - -
  Rada Nadzorcza Marcin Gutowski Przewodniczący RN 3 292 329 3 292 0,01% 0,01%
  Paweł Puterko Wiceprzewodnicz ący RN - - - - -
  Andrzej Chełchowski Członek RN - - - - -
  Mateusz Mroczka Członek RN - - - - -
  Magdalena Dyś Członek RN - - - - -

  Han Mroczka jest także pośrednio właścicielem akcji Rank Progress S.A., co zostało opisane w poprzednim punkcie niniejsze go
  raportu.
  W dniu 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarius zy odwołało pana Piotra Kowalskiego z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta .
  Hednocześnie w dniu 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy p odjęło uchwałę o powołan iu pani
  Magdaleny Dyś na Członka Rady Nadzorczej Emitenta .
  Ilość akcji i głosów będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących od przekazania poprzedniego raportu
  okresowego do dnia dzisiejszego, wg najlepszej wiedzy Emit enta, nie uległa zmianie.

  8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej, z uwzględnieniem wymaganych informacji.
  W zakresie postępowań dotyczących zobowiązań lub wier zytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość
  odrębnie lub łącznie wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
  toczyły się następujące sprawy.
  Sprawy podatkowe
  E.F. Progr ess V sp . z o.o. – “przewalutowanie”
  W roku 2011 r ozliczenia podatku C=T za rok 2009 spółki zależnej od Emitenta E.F. Progress V Sp. z o.o. podlegały kontroli
  przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, który stwierdził iż zastąpienie kredytu budo wlanego w PLN
  służącego budowie Galerii Twierdza w Kłodzku przez kredyt inwestycyjny w EUR nastąpiło na podstawie powszechnie
  rozumianego przewalutowania (tj. zmiany waluty kredytu). Spółka zależna nie zgodziła się ze stanowiskiem UKS, przede
  wszystkim opi erając się na treści umowy z bankiem, gdzie wskazano, że nastąpiła spłata kredytu w PLN (a konsekwencji nie
  mogło dojść do powszechnie rozumianego przewalutowania) oraz na fakcie zawarcia kontraktu terminowego typu forward
  na sprzedaż waluty EUR otrzymane j z uzyskanego kredytu inwestycyjnego, w wyniku realizacji którego, spółka otrzymała
  środki w PLN, które posłużyły spłacie kredytu budowlanego w PLN. Argumenty przedstawione przez spółkę zależną w
  postępowaniu przed organami skarbowymi zostały wpierw odrzu cone przez UKS a następnie przez Dyrektora =zby Skarbowej,
  wobec czego spółka zależna zaskarżyła w grudniu 2012 r. decyzję Dyrektora =zby Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego we Wrocławiu. W listopadzie 2012 r., po otrzymaniu wykonywalnej decy zji Dyrektora Izby Skarbowej,
  spółka zależna uregulowała zaległość podatkową za rok 2009 w wysokości 640 tys. PLN plus odsetki.
  W dniu 6 listopada 2013 roku WSA we Wrocławiu wydał wyrok, w którym sąd uwzględnił skargę spółki zależnej i uchylił
  decyzję =zb y Skarbowej oraz stwierdził, iż decyzja nie podlega wykonaniu. W ustnym uzasadnieniu motywów rozstrzygnięcia
  STRONA 13 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  sąd wskazał, iż organ podatkowy w sposób wadliwy przeprowadził postępowanie dowodowe w sprawie. W szczególności sąd
  wskazał, iż organ nie uwzględni ł dowodów składanych przez spółkę zależną, opierając swoje rozstrzygnięcie na wybiórczym
  materiale dowodowym. Pisemne uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu spółka zależna otrzymała dnia 14 stycznia 2014
  roku. W uzasadnieniu tym sąd powtórzył tezy przywołan e w ustnym uzasadnieniu.
  Dyrektor =zby Skarbowej złożył, dnia 21 stycznia 2014 roku, skargę kasacyjną. W swojej skardze organ wskazał, że zaskarżony
  wyrok nie odpowiada prawu, ponieważ WSA we Wrocławiu nieprawidłowo ustalił istotę sporu – WSA wskazał mian owicie, że
  należy ustalić, czy doszło do sprzedaży waluty, bowiem organ nie udowodnił że nie doszło do sprzedaży waluty, lecz doszło do
  przewalutowania. Zdaniem zaś organu podatkowego, w sprawie nie doszło do sprzedaży waluty, więc rozważania Sądu,
  wskazuj ące, że do sprzedaży mogło dojść, są bezprzedmiotowe. Organ nie odniósł się więc w skardze kasacyjnej do meritum
  sporu, a stwierdził tylko, że Sąd nie zrozumiał o co chodzi w sprawie.
  W dniu 25 sierpnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił złożo ną przez Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu
  skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wyrok WSA we Wrocławiu odpowiada
  prawu, ponieważ w sprawie nie został przez Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu wyczerpująco z ebrany i rozpatrzony
  zebrany materiał dowodowy. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z zebranego materiału dowodowego bynajmniej
  nie wynika teza stawiana przez Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał bowiem, że
  WSA we Wrocławiu zasadnie wskazał w swoim wyroku na uchybienia procesowe Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu,
  ponieważ zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest niepełny, przez co nie pozwala na formułowanie jednoznacznych
  wniosków co do charakteru prowad zonych operacji finansowych oraz ich prawnopodatkowych skutków. Dlatego też WSA we
  Wrocławiu, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dostrzegając ww. wątpliwości, zasadnie nakazał Dyrektorowi =zby
  Skarbowej we Wrocławiu uzupełnienie materiału dowodoweg o, poprzez przeprowadzenie uzupełniającego postępowania
  dowodowego, a następnie dokonanie pełnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i wyjaśnienie
  wszelkich wątpliwości.
  Hednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że odnoszenie się do meritum sprawy jest przedwczesne, z uwagi na
  błędy proceduralne prowadzonego przez Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu postępowania podatkowego.
  W wyniku oddalenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny, sprawa Spółki zależnej wróciła do D yrektora Izby
  Skarbowej we Wrocławiu, który miał obowiązek przeprowadzenia postępowania podatkowego, a także wzięcia pod uwagę
  wytycznych WSA we Wrocławiu, tj. miał obowiązek wzięcia pod uwagę dowodów przedstawionych w toku postępowania
  podatkowego przez S półkę zależną, a także oparcia swojego rozstrzygnięcia na pełnym materialne dowodowym. Dyrektor
  =zby Skarbowej we Wrocławiu w dniu 30 stycznia 2017 roku wydał decyzję, w której uchylił w całości decyzję Dyrektora
  Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i pr zekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. W swojej decyzji
  Dyrektor =zby Skarbowej we Wrocławiu wskazał, że w sprawie nie został ustalony faktyczny przebieg zdarzeń, jaki miał
  miejsce w badanym okresie pomiędzy Spółką zależną a Bankiem, stą d w sprawie wymagane jest przeprowadzenie
  postępowania dowodowego w znacznej części, w szczególności przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków, czy też
  powołanie biegłego z zakresu instrumentów finansowych.
  Wobec powyższego, Dyrektor =zby Skarbowej w e Wrocławiu uznał, że zasadne jest przekazanie sprawy do ponownego
  rozpatrzenia przez organ podatkowy, ponieważ przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego w całości
  przez Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu naruszałoby zasadę dwuinstancyjnoś ci.
  Hednocześnie, dnia 3 lipca 2017 roku, spółka zależna otrzymała od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we
  Wrocławiu zwrot wpłaconego podatku wraz ze zwrotem zapłaconych przez Spółkę zależną odsetek w wysokości 1,215 mln zł.
  Zarząd Emitenta wska zuje, że obecnie sprawa jest ponownie rozpoznawana przez Dyrektora Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej
  we Wrocławiu (dawniej: Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu), który zgodnie z wiedzą Emitenta dokonał
  jedynie szczątkowych czynności w ramach prow adzonego postępowania podatkowego, ograniczając się do zebrania jednego
  nowego dowodu, tj. oświadczenia banku, nie przeprowadzając przy tym żadnych innych dowodów, w tym przesłuchania
  świadków, czy też dowodu z opinii biegłego. Nie mniej jednak Dyrektor Ur zędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu
  zawiadomił spółkę zależną o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Spółka zależna
  wypowiedziała się w sprawie zebranego materiału dowodowego, wskazując na szereg uchybień popełniony ch przez
  Dyrektora Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu w trakcie prowadzonego przez niego postępowania
  uzupełniającego, a także na brak realizacji przez ww. organ podatkowy zaleceń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i
  Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie Spółka zależna oczekuje na decyzję organu podatkowego, ewentualnie na
  przeprowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu uzupełniającego postępowania
  dowodowego.
  Wobec pozytywnego zakończenia postępowania sądow oadministracyjnego, a także decyzji Dyrektora =zby Skarbowej, Zarząd
  Emitenta negatywnie odnosi się do możliwości ponownego wydania w sprawie ostatecznej decyzji, w której organy
  podatkowe ponowiłby swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie i uznałby dokonan ą przez Spółkę zależną transakcję za
  przewalutowanie. Zarząd Emitenta wskazuje bowiem, że materiał dowodowy możliwy do zgromadzenia w sprawie, w tym
  dowody wnioskowane przez Spółkę zależną, których przeprowadzenia odmówił Dyrektor Urzędu Kontroli Celno -Ska rbowej
  we Wrocławiu (a które powinien przeprowadzić), wyraźnie wskazuje, że w sprawie nie doszło do przewalutowania, a tylko
  zawarcia kontraktu terminowego typu forward na sprzedaż waluty EUR otrzymanej z uzyskanego kredytu inwestycyjnego.
  STRONA 14 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Ryzyko związane z przedmiotową sprawę obejmuje kwotę ok. 640 ty s. zł, tj. kwotę określonego zobowiązania podatkowego
  Spółki zależnej, która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami powinna wynieść ok. 1,13 mln zł (odsetki ok. 490 tys. zł).
  Hednocześnie Emitent wskazuje, ż e ww. kwota nie została przez Spółkę zależną uiszczona, z uwagi na brak wymagalności
  zobowiązania podatkowego (brak jakiejkolwiek decyzji wymiarowej w sprawie).
  Rank Progress S.A. – „przewalutowanie”
  Dodatkowo Emitent wskazuje, że podobna transakcja zastąp ienia kredytu budowlanego w PLN zaciągniętego przez Emitenta i
  służącego budowie Galerii Piastów w Legnicy przez kredyt inwestycyjny w EUR przy wykorzystaniu kontraktów terminowych
  typu forward na sprzedaż waluty EUR miała miejsce w roku 2009. Rozliczenie dla celów podatku C=T transakcji zastąpienia
  kredytu budowlanego przez kredyt inwestycyjny zostało przeprowadzone tak samo jak w przypadku wyżej wymienionej spółki
  zależnej.
  W grudniu 2012 r. UKS we Wrocławiu wszczął u Emitenta m.in. kontrolę rozliczenia podatku CIT za rok 2009. W lutym 2013 r.
  Emitent otrzymał protokół z kontroli UKS, który wyrażał stanowisko kontrolujących tożsame do stanowiska wyrażonego w
  przypadku kontroli wyżej wspomnianej spółki zależnej EF Progress V. Emitent w lutym 2013 r. złożył zastrzeżenia do
  protokołu UKS. Emitent nie zgodził się ze stanowiskiem UKS, przede wszystkim opierając się na treści umowy z bankiem,
  gdzie wskazano, że nastąpiła spłata kredytu w PLN (a konsekwencji nie mogło dojść do powszechnie rozumianego
  przewalutow ania) oraz na fakcie zawarcia kontraktu terminowego typu forward na sprzedaż waluty EUR otrzymanej z
  uzyskanego kredytu inwestycyjnego, w wyniku realizacji którego, spółka otrzymała środki w PLN, które posłużyły spłacie
  kredytu budowlanego w PLN. Dodatkow o Emitent nie zgodził się ze stanowiskiem organu, który zakwestionował sposób
  rozliczenia przez Emitenta dofinansowania dla kontrahenta wynajmującego lokal w Galerii Piastów. Organ wskazał bowiem, iż
  dofinansowanie udzielone Kontrahentowi powinno zwiększać wartość początkową środka trwałego (tj. Galerii), z czym
  Emitent się nie zgadza. Argumenty przedstawione przez spółkę w postępowaniu przed organami skarbowymi zostały
  odrzucone przez UKS wobec czego Emitent wniósł odwołanie od tej decyzji w lipcu 2013 rok u.
  W dniu 20 listopada 2013 roku Dyrektor =zby Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję UKS, w
  której stwierdził, iż uwzględniając materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu, po rozpoznaniu stanu faktycznego i
  prawnego sprawy, nie znalazł podstaw do zmiany stanowiska i określił zobowiązanie podatkowe w wysokości ok. 5 mln PLN.
  Zdaniem organu podatkowego, w sprawie doszło do przewalutowania kredytu, a nie do sprzedaży waluty. Tym samym – w
  opinii organu podatkowego, UKS zasadnie nie uznał kosztów poniesionych przez Emitenta różnic kursowych z tytułu
  sprzedaży waluty za koszty uzyskania przychodów. Organ podatkowy stwierdził również, iż wydatki poczynione na
  dofinansowanie najemcy lokalu w Galerii Piastów powinny zwiększać wartość poc zątkową budynku, mimo iż jak wskazywał
  Emitent w swoich poprzednich pismach w sprawie, nie można dokładnie wskazać, na co została przeznaczona kwota
  dofinansowania wypłacona najemcy. Emitent nie zgodził się z rozstrzygnięciem organu podatkowego i wniósł, d nia 7 stycznia
  2014 roku, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
  Hednocześnie, wobec uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję organu podatkowego, Naczelnik Dolnośląskiego
  Urzędu Skarbowego, działając jako organ egzekucyjny, ws zczął u Emitenta egzekucję mającą na celu przymusową zapłatę
  podatku. Mianowicie, pod koniec grudnia 2013 roku organ egzekucyjny zawiadomił Emitenta o zablokowaniu jego rachunków
  bankowych i przeprowadził czynności egzekucyjne, ściągając z rachunku bankowe go ponad 408 tysięcy PLN.
  Dnia 27 czerwca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok (sygn. akt = SA/Wr 261/14) w którym
  uchylił decyzję Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu i uznał, że ww. decyzja nie podlega wykonaniu. W pisemnym
  uzasadnieniu motywów rozstrzygnięcia WSA we Wrocławiu wskazał, iż organ podatkowy w sposób wadliwy przeprowadził
  postępowanie dowodowe w sprawie. W szczególności sąd wskazał, iż organ podatkowy nie przesłuchał świadków, ani nie
  uwzględnił dowodów składany ch przez Emitenta, pomimo, że miał taki obowiązek ze względu na zasadę czynnego udziału
  strony w postępowaniu. Tym samym organ podatkowy oparł swoje rozstrzygnięcie na wybiórczym materiale dowodowym.
  Dyrektor =zby Skarbowej we Wrocławiu wniósł, dnia 12 wr ześnia 2014 roku, skargę kasacyjną od przedmiotowego wyroku. W
  swojej skardze Dyrektor =zby Skarbowej we Wrocławiu wskazał, że zaskarżony wyrok nie odpowiada prawu, ponieważ
  zgromadzony przez organ materiał dowodowy jest kompletny i wyraźnie wskazuje, że w sprawie wystąpiło przewalutowanie
  udzielonego Emitentowi kredytu.
  Należy wskazać, ze skarga kasacyjna Dyrektora =zby Skarbowej była co do zasady powtórzeniem argumentów
  przedstawianych przez Dyrektora =zby Skarbowej w toku postępowania administracyjnego, z tą różnicą, że Dyrektor =zby
  Skarbowej przedstawił, na potwierdzenie swoich argumentów, nowy dowód w sprawie, co zdaniem Emitenta, na tym etapie
  postępowania sądowo -administracyjnego, było niedopuszczalne. Emitent również wniósł skargę kasacyjną w przed miotowej
  sprawie. W swojej skardze Emitent wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku WSA we Wrocławiu z uwagi na brak
  jednoznacznego wskazania przez WSA we Wrocławiu wszystkich uchybień Dyrektora =zby Skarbowej, w szczególności tych
  dotyczących niewłaściwego zakwalifikowania przez Emitenta wydatków poczynionych na dofinansowanie najemcy lokalu w
  Galerii Piastów (zdaniem Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu, powinny one zwiększać wartość początkową budynku,
  natomiast zdaniem Emitenta powinny być zaliczone bezp ośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów).
  W dniu 25 sierpnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił złożone przez Emitenta i Dyrektora =zby Skarbowej we
  Wrocławiu skargi kasacyjne. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wyrok WSA we Wrocławiu
  STRONA 15 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  odpowiada prawu, ponieważ w sprawie nie został przez Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu wyczerpująco zebrany i
  rozpatrzony zebrany materiał dowodowy. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z zebranego materiału dowodowego
  bynajmniej nie wynika teza stawiana przez Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał
  bowiem, że WSA we Wrocławiu zasadnie wskazał w swoim wyroku na uchybienia procesowe Dyrektora =zby Skarbowej we
  Wrocławiu, ponieważ zgromadz ony w sprawie materiał dowodowy jest niepełny, przez co nie pozwala na formułowanie
  jednoznacznych wniosków co do charakteru prowadzonych operacji finansowych oraz ich prawnopodatkowych skutków.
  Dlatego też WSA we Wrocławiu, zdaniem Naczelnego Sądu Adminis tracyjnego, dostrzegając ww. wątpliwości, zasadnie
  nakazał Dyrektorowi =zby Skarbowej we Wrocławiu uzupełnienie materiału dowodowego, poprzez przeprowadzenie
  uzupełniającego postępowania dowodowego, a następnie dokonanie pełnej oceny zgromadzonego w sprawi e materiału
  dowodowego i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Hednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że odnoszenie się do
  meritum sprawy jest przedwczesne, z uwagi na błędy proceduralne prowadzonego przez Dyrektora =zby Skarbowej we
  Wrocławiu pos tępowania podatkowego.
  Dodatkowo, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zasadne jest twierdzenie WSA we Wrocławiu dotyczące wydatków na
  dofinansowanie, ponieważ wydatki te podwyższają wartość początkową Galerii Piastów, co w opinii Naczelnego Sądu
  Admi nistracyjnego, wynika z treści umowy dotyczącej dofinansowania. Hak bowiem wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, z
  ustaleń organów podatkowych wynika, że najemca prowadził prace wykończeniowe budynku (tj. Galerii Piastów) oraz że
  wykonane prace dotyczyły i nstalacji i urządzeń stałych, stanowiących części składowe budynku, a także elementów
  konstrukcyjnych budynku. Dodatkowo, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, nakłady poczynione na budynek zostały
  sprzedane Emitentowi, co dokumentuje faktura VAT wystaw iona przez najemcę.
  W wyniku oddalenia skarg kasacyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, sprawa Emitenta wróciła do Dyrektora =zby
  Skarbowej we Wrocławiu, który miał obowiązek przeprowadzenia postępowania podatkowego i wzięcia pod uwagę
  wytycznych WSA we Wrocławiu, tj. miał obowiązek wzięcia pod uwagę dowodów przedstawionych w toku postępowania
  podatkowego przez Emitenta, a także oparcia swojego rozstrzygnięcia na pełnym materialne dowodowym.
  Dyrektor =zby Skarbowej we Wrocławiu w dniu 22 grudnia 2016 roku wydał decyzję, w której uchylił w całości decyzję
  Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. W
  swojej decyzji Dyrektor =zby Skarbowej we Wrocławiu wskazał, że w sprawie nie został ust alony faktyczny przebieg zdarzeń,
  jaki miał miejsce w badanym okresie pomiędzy Spółką zależną a Bankiem, stąd w sprawie wymagane jest przeprowadzenie
  postępowania dowodowego w znacznej części, w szczególności przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków .
  Wobec powyższego, Dyrektor =zby Skarbowej we Wrocławiu uznał, że zasadne jest przekazanie sprawy do ponownego
  rozpatrzenia przez organ podatkowy, ponieważ przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego w całości
  przez Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu naruszałoby zasadę dwuinstancyjności.
  Zarząd Emitenta wskazuje, że obecnie sprawa jest ponownie rozpoznawana przez Dyrektora Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej
  we Wrocławiu (dawniej: Dyrektor Urzędu Kontroli -Skarbowej), który zgodnie z wiedzą Emit enta dokonał szczątkowych
  czynności w ramach prowadzonego postępowania podatkowego, ograniczając się do zebrania w sprawie jednego nowego
  dowodu, tj. oświadczenia banku, nie przeprowadzając przy tym żadnych innych dowodów, w tym przesłuchania świadków,
  czy też dowodu z opinii biegłego. Nie mniej jednak, Dyrektor Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu zawiadomił
  Emitenta o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Emitent wypowiedział się w sprawie
  zebranego materiału dowo dowego, wskazując na szereg uchybień popełnionych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Celno -
  Skarbowej we Wrocławiu w trakcie prowadzonego przez niego postępowania uzupełniającego, a także na brak realizacji przez
  ww. organ podatkowy zaleceń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie
  Emitent oczekuje na decyzję organu podatkowego, ewentualnie na przeprowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Celno -
  Skarbowej we Wrocławiu uzupełniającego postępowania dowodowego.
  Wobec po zytywnego zakończenia postępowania sądowo -administracyjnego, Zarząd Emitenta negatywnie odnosi się do
  możliwości ponownego wydania w sprawie ostatecznej decyzji, w której organy podatkowe ponowiłby swoje wcześniejsze
  stanowisko w sprawie i uznałby dokonaną przez Emitenta transakcję za przewalutowanie. Zarząd Emitenta wskazuje bowiem,
  że materiał dowodowy możliwy do zgromadzenia w sprawie, w tym dowody wnioskowane przez Emitenta, których
  przeprowadzenia odmówił Dyrektor Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wro cławiu (a które powinien przeprowadzić),
  wyraźnie wskazuje, że w sprawie nie doszło do przewalutowania, a tylko zawarcia kontraktu terminowego typu forward na
  sprzedaż waluty EUR otrzymanej z uzyskanego kredytu inwestycyjnego.
  Hednocześnie, w związku z w yrokiem wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu
  Skarbowego we Wrocławiu postanowieniem z dnia 13 grudnia 2016 roku, umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone
  przeciwko Emitentowi z uwagi, na fakt, że zobowiązanie podat kowe Emitenta nie jest wymagalne. W związku z umorzeniem
  postępowania egzekucyjnego, Emitent złożył wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych, wydanie
  którego umożliwi Emitentowi zwrócenie się do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarb owego we Wrocławiu z żądanie
  zwrotu zapłaconych przez Emitenta kosztów postępowania eg zekucyjnego w kwocie ok. 442 tys . zł. Na obecnym etapie
  postępowania Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym określił wysok ość
  kosztów egzekucyjnych na kwotę 442 168 zł, wskazując, że ww. kosztami zostanie obciążony Emitent z uwagi na fakt, że
  Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu miał formalne podstawy do wszczęcia postępowania
  egzekucyjnego.
  STRONA 16 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Z uwagi, że po stępowanie egzekucyjne było prowadzone w oparciu o decyzję, która następnie została uchylona ze względu na
  niezgodność z prawem, Emitent obecnie przygotowuje zażalenie na ww. postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu
  Skarbowego we Wrocławiu. Zdaniem b owiem Emitenta, koszty egzekucyjne powinien ponieść organ podatkowy, tj. Dyrektor
  Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu (dawniej: Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu), który wydał
  niezgodną z prawem decyzję podatkową.
  Ryzyko związane z p rzedmiotową sprawę obejmuje kwotę 5 mln zł, tj. kwotę określonego zobowiązania podatkowego
  Emitenta, która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami nie powinna przekroczyć kwoty 8,9 mln zł (odsetki ok. 3,9 mln. zł).
  Hednocześnie Emitent wskazuje, że ww. kw ota nie została przez Emitenta uiszczona, z uwagi na brak wymagalności
  zobowiązania podatkowego (brak jakiejkolwiek decyzji wymiarowej w sprawie).
  Rank Progress S.A. - Podatek od nieruchomości
  W latach 200G ;2011 Emitent korzystał z pomocy horyzontalnej Pre zydenta Miasta Legnica w postaci zwolnienia z podatku od
  nieruchomości, przyznanej na podstawie uchwały nr XL/409/05 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 18 listopada 2005 roku (dalej
  – „Uchwała RM”).
  Prezydent Miasta Legnica stwierdzając, iż Emitent w niepraw idłowy sposób deklarował korzystanie ze zwolnienia z podatku
  od nieruchomości, wszczął postępowania dotyczące określenia wysokości zobowiązania podatkowego Emitenta w podatku od
  nieruchomości za lata 2009, 2010 i 2011.
  Organ podczas postępowania wskazał iż Emitent poprzez wniesienie aportu do spółki PROGRESS X== Sp. z o.o. w postaci
  nieruchomości przy ulicy Najśw. Marii Panny oraz przy ulicy Grodzkiej oraz przez brak realizacji nowych inwestycji przy ulicy
  Witelona i przy ulicy Senatorskiej w myśl zapisów § 2 ust. 1 uchwały Nr XL/409/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada
  2005 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta
  Legnicy, Emitent nie dopełnił warunków uprawniających do skorz ystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
  Programu pomocy horyzontalnej, tak więc utracił prawo do tego zwolnienia z podatku od nieruchomości.
  W dniu 9 kwietnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy (dalej – „SKO”) uchyliło o bydwie decyzje
  Organu. Postępowanie dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 roku zostało przez SKO
  umorzone. Sprawa dotycząca lat 2010 i 2011 została przekazana przez SKO do ponownego rozpatrzenia przez Organ.
  W swoich decyzja ch SKO stwierdziło, że Organ wydając decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku od
  nieruchomości za lata 2009 - 2011 naruszył przepisy uchwały Nr XL/409/05 Rady Miejskiej Legnicy dotyczące postępowania w
  zakresie przyznania i ewentualnej utraty prawa do zwolnienia w podatku od nieruchomości przez Emitenta. Dlatego też, w
  opinii SKO, ww. decyzje powinny zostać wyeliminowane z obrotu prawnego, jako nieodpowiadające przepisom prawa.
  Zgodnie bowiem z przepisami Uchwały RM, Organ najpierw miał obowiąz ek rozpatrzyć wnioski Emitenta o udzielenie pomocy
  horyzontalnej (złożone w latach 2010 – 2011) i dopiero w sytuacji ewentualnego negatywnego rozpatrzenia ww. wniosków i
  braku zwrotu przez Emitenta udzielonej pomocy w terminach wynikających z Uchwały RM, O rgan mógłby wydać decyzję
  określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2010 i 2011 rok.
  W związku z wydaniem przez SKO decyzji umarzającej postępowanie w sprawie, postępowanie dotyczące 2009 roku zostało
  definitywnie zakończone, nat omiast postępowanie dotyczące lat 2010 – 11 wróciło do ponownego rozpatrzenia przez Organ.
  Organ nie podjął na razie żadnych kroków w sprawie dotyczącej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od
  nieruchomości za 2010 i 2011 rok (czyli w sprawie która została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez SKO).
  Organ natomiast, zgodnie z wytycznymi SKO, rozpatrzył złożone przez Emitenta w 2010 i 2011 roku wnioski o zwolnienie w
  podatku od nieruchomości. Organ w dniu 9 lipca 2015 roku wydał dwie decyzje do tyczące lat 2010 i 2011, w których to
  decyzjach odmówił Emitentowi zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2010 i 2011 roku.
  W swoich decyzjach Organ stwierdził, że Emitent nie zachował warunków wynikających z przepisów Uchwały RM, ponieważ
  zbył dwie z in westycji realizowanych na nieruchomościach, co do których został złożony wniosek o udzielenie zwolnienia, a na
  pozostałych dwóch nie jest prowadzona działalność, którą można by zakwalifikować jako nową inwestycję (czyli polegającą na
  utworzeniu, rozbudowan iu, nabyciu przedsiębiorstwa, lub też na rozpoczęciu działalności obejmującej dokonanie
  zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego) poprzez co utracił prawo do zwolnienia w podatku od
  nieruchomości za ww. lata. Emitent złożył odwołan ia od przedmiotowych decyzji.
  W dniu 2 grudnia 2015 roku SKO uchyliło obydwie decyzje Organu i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia przez
  Organ.
  W swoich decyzjach SKO stwierdziło, że Organ dokonał niewłaściwej wykładni przepisów uchwały RM. Zgodn ie bowiem z
  interpretacją SKO, za nową inwestycję należy uważać również zakup nieruchomości. Nakłady na nieruchomości zostały, w
  opinii SKO, niewątpliwie poczynione w celu rozbudowania przedsiębiorstwa Emitenta. W związku z wydaniem przez SKO ww.
  decyzji postępowania podatkowe dotyczące lat 2010 – 2011 wróciły do ponownego rozpatrzenia przez Organ.
  Zdaniem Emitenta, postępowanie podatkowe dotyczące 2010 roku powinno zostać umorzone przez Organ. Wynika to z faktu,
  że zobowiązanie podatkowe w podatku od nier uchomości za 2010 rok uległo przedawnieniu w dniu 31 grudnia 2015 roku. Do
  dnia sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał jednak decyzji Organu w ww. sprawie.
  STRONA 17 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Natomiast odnośnie postępowania podatkowego dotyczącego 20011 roku, dnia 31 maja 2016 roku Organ wydał nową
  decyzję. Organ w swojej decyzji uznał, że Emitentowi przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości za 2011 rok, ale
  tylko w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskami, zgłaszającymi nowe inwestycje, które nie zostały zbyte p rzez
  Emitenta (tj. nieruchomości przy ul. Witelona i Senatorskiej). Co do pozostałych nieruchomości, posiadanych przez Emitenta
  w 2011 roku, Organ odmówił zwolnienia ich z podatku od nieruchomości. Kwota przyznanego przez Organ zwolnienia w 2011
  roku wynio sła 312 455 PLN. Tym samym obecnie wartością sporną jest kwota 851 747 PLN.
  Emitent, dnia 4 lipca 2016 roku, złożył odwołanie od ww. decyzji Organu. W swoim odwołaniu Emitent wskazał, że Organ
  dokonał błędnej wykładni przepisów Uchwały RM, ponieważ zgodni e z literalnym brzmieniem przepisów ww. Uchwały RM
  wszystkie nieruchomości będące w Emitenta, które były wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej powinny
  podlegać w 2011 roku zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Tym samym, skoro Emitent w 2011 roku spełnił wszystkie
  warunki wskazane w przepisach Uchwały RM, niezbędne do uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2011 rok
  (co sam przyznał Organ, częściowo zwalniając nieruchomości będące w posiadaniu Emitenta z podatku od nieruchomośc i), to
  nie miał on podstaw do odmowy zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2011 rok pozostałej części nieruchomości
  posiadanych przez Emitenta.
  W dniu 13 października 2016 roku SKO wydało decyzję, w której utrzymało w mocy decyzję Organu. W swojej decy zji SKO
  wskazało, że zwolnienie z podatku od nieruchomości ma charakter wnioskowy, a więc dotyczy tylko i wyłącznie konkretnych
  nieruchomości wykazanych przez Emitenta w złożonych przez niego wnioskach. Tym samym, w opinii SKO, Emitent
  niezasadnie żądał zw olnienia z podatku od nieruchomości za 2011 rok wszystkich posiadanych przez siebie, w danym roku,
  nieruchomości położonych w Legnicy.
  Na decyzję SKO Emitent złożył, dnia 14 grudnia 2016 r., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W
  swojej skardze Emitent wskazał, że SKO niezasadnie wykluczyło ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2011 roku te
  nieruchomości, w odniesieniu do których Emitent nie złożył wniosku o udzielenie pomocy horyzontalnej w 2006 roku. W
  opinii Emitenta, zgodni e z gramatyczną wykładnią przepisów Uchwały RM, zwolnieniu podlegają wszystkie nieruchomości
  będące w posiadaniu Emitenta (i znajdujące się na terenie Miasta Legnica). Tym samym działanie SKO, które usankcjonowało
  działanie Organu, polegające na wykluczeni u ze zwolnienia części nieruchomości posiadanych przez Emitenta było działaniem
  contra legem. Dnia 26 maja 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym oddalił skargę
  Emitenta na decyzję SKO. W swoim wyroku Wojewódzki Sąd Ad ministracyjny we Wrocławiu podzielił stanowisko SKO, że
  zwolnienie z podatku od nieruchomości ma charakter wnioskowy, a więc przysługuje tylko w odniesieniu do niektórych
  nieruchomości, tj. tych, które Emitent wskazał w swoich wnioskach. Powyższe, zdaniem Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego wynika z wykładni przepisów uchwały RM, które jakkolwiek niejasne i nastręczające trudności
  interpretacyjnych, wprowadzają ramy czasowe zwolnienia, które uniemożliwiają objęcie zwolnieniem innych nieruchomości,
  aniżeli te wskazane we wnioskach. Hednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pominął zupełnie treść
  załączników do Uchwały RM, wskazując, że nie mają one charakteru normatywnego. Dodatkowo, Wojewódzki Sąd
  Administracyjny we Wrocławiu wskazał w swoim rozstrzygnięciu, że w sprawie nie ma znaczenia dotychczasowa praktyka
  organu podatkowego, a Emitenta nie chroni zasadna zaufania do organów podatkowych, ponieważ organ podatkowy działał
  niezgodnie z literą prawa.
  Emitent złożył skargę kasacyjną od przedmio towego wyroku. W swojej skardze kasacyjnej Emitent wskazał, że Wojewódzki
  Sąd Administracyjny we Wrocławiu dokonał wykładni przepisów uchwały RM contra legem, nie odnosząc się do całości
  przepisów uchwały RM, w szczególności treści jej załączników. Zdaniem Emitenta, dokonanie gramatycznej wykładni całości
  przepisów uchwały RM (wraz z jej załącznikami) musi prowadzić do konkluzji, że zwolnienie przysługuje od całości
  posiadanych przez Emitenta nieruchomości. Hednocześnie, zdaniem Emitenta, nie jest zasadne p ominięcie przez Wojewódzki
  Sąd Administracyjny we Wrocławiu treści załączników do uchwały RM, ponieważ stanowią one treść normatywną aktu prawa
  miejscowego jakim jest uchwała RM. Dodatkowo, skoro Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że przepi sy
  uchwały RM są niejasne i nieprecyzyjne, to powinien w sprawie zastosować dyrektywę interpretacyjną in dubio pro tributario.
  Dodatkowo, zdaniem Emitenta, zgodnie z zasadą zaufania do organów podatkowych, podatnik nie może odpowiadać za błędy
  organów poda tkowych.
  Należy wskazać, że Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia możliwość uchylenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem Zarządu Emitenta działanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
  Wrocławiu, polegają ce na usankcjonowaniu działania SKO, polegającego na zwolnieniu z podatku od nieruchomości tylko
  części nieruchomości należących do Emitenta w 2011 roku nie jest zgodne z przepisami Uchwały RM, w szczególności z
  treścią normatywną załączników do uchwały RM . Z przepisów tych wyraźnie bowiem wynika, że skoro Emitent spełnił w 2011
  roku wszelkie warunki zwolnienia z nieruchomości określone w uchwale RM, to przysługiwało mu zwolnienie z podatku od
  nieruchomości w stosunku do wszystkich posiadanych przez niego w 2011 roku nieruchomości.
  Z przedmiotowym postępowaniem wiąże się ryzyko konieczności zwrotu pomocy horyzontalnej otrzymanej przez Emitenta w
  2011 roku, tj. kwoty ok. 850 tys. zł wraz z odsetkami od zaległości podatkowych (ok. 539 tys.). Łączna kwota ewen tualnej
  zaległości wynosi ok. 1,39 mln zł. Hednakże biorąc pod uwagę fakt, że ww. zobowiązanie w podatku od nieruchomości uległo
  przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2016 roku, Zarząd Emitenta ocenia ryzyko związane z koniecznością zapłaty ww.
  należności jako minimalne do teoretycznego.
  STRONA 18 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Zdaniem bowiem Emitenta, postępowanie podatkowe dotyczące 2011 roku powinno zostać umorzone przez Organ. Wynika
  to z faktu, że zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2011 roku uległo przedawnieniu w dniu 31 grudnia
  2016 roku. Do sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał jednak decyzji w tej sprawie.
  Hednocześnie, Organ, postanowieniem z dnia 2 listopada 2016 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia
  wygaśnięcia decyzji z dnia 31 maja 2016 r . w części dotyczącej zwolnienia w podatku od nieruchomości za 2011 rok za
  nieruchomości położone przy ul. Witelona i Senatorskiej. Prezydent Miasta Legnicy uznał bowiem, że Emitent zbył
  nieruchomości położone przy ul. Witelona i Senatorskiej, a tym samym nie dopełnił warunku prowadzenia działalności
  gospodarczej związanej z nową inwestycją przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia.
  W dniu 16 listopada 2016 r. Organ wydał decyzję w sprawie, w której to decyzji stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji z dni a 31
  maja 2016 r. ze względu na zbycie ww. nieruchomości. W swojej decyzji Organ nie przytoczył żadnej argumentacji, w której
  potwierdziłby zasadność swojego stanowiska, a sama decyzja była lakoniczna i ograniczała się do stwierdzenia, że
  nieruchomości prz y ul. Witelona i Senatorskiej zostały przez Emitenta zbyte, a więc Emitentowi nie przysługuje zwolnienie z
  podatku od nieruchomości za 2011 rok.
  Emitent, dnia 27 grudnia 2016 roku złożył odwołanie od ww. decyzji, wskazując, że Emitent dalej prowadzi działa lność
  gospodarczą na ww. nieruchomościach, a także realizuje na nich nowe inwestycje, spełnienie której to przesłanki uprawnia
  Emitenta do zachowania prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2011 roku. Hednocześnie, Emitent w swoim
  odwołaniu wskaz ał, że nie dokonał definitywnego zbycia nieruchomości położonych przy ul. Witelona i Senatorskiej, a jedynie
  dokonał przewłaszczenia ww. nieruchomości na zabezpieczenie, kredytu bankowego która to czynność nie powoduje
  ostatecznego zbycia nieruchomości, ja k zdaje się na to wskazywać Organ. Hednocześnie, przewłaszczenie na zabezpieczenie
  nie jest uważane za definitywne zbycie w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, ponieważ – pomimo zbycia – Spółka
  zależna nadal może korzystać z ww. nieruchomości i prowadz ić na nich działalność gospodarczą.
  Dnia 15 marca 2017 roku SKO wydało decyzję, w której uchyliło decyzję Organu w całości i przekazało sprawę do ponownego
  rozstrzygnięcia przez ten Organ. W swojej decyzji SKO wskazało, że Organ nie dokonał wnikliwej ocen y stanu faktycznego w
  kontekście rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia inwestycji. Dopiero bowiem poczynienie przez Organ ustaleń w
  powyższym zakresie będzie umożliwiało dokonanie oceny, jaki wpływ na prawo do zwolnienia miało zawarcie przez Emitenta
  umów mających za przedmiot przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości położonych przy ul. Witelona i Senatorskiej.
  Dodatkowo, SKO wytknęło Organowi popełnienie szeregu błędów proceduralnych w prowadzonym przez Organ
  postępowaniu podatkowym, które wpłynęły , zdaniem SKO, na konieczność uchylenia decyzji Organu, w szczególności
  wskazał, że z uwagi na lakoniczność uzasadnienia i brak odniesienia się przez Organ do stanu faktycznego sprawy, ani
  Emitent, ani SKO nie mieli możliwości zweryfikowania prawidłowości wniosków, jakie wywiódł Organ wygaszając prawo
  Emitenta do zwolnienia podatkowego.
  Zdaniem Emitenta, postępowanie podatkowe prowadzone przez Organ powinno zostać umorzone w części dotyczącej
  zwolnienia w podatku od nieruchomości za 2011 rok za nieruchomoś ci położone przy ul. Witelona i Senatorskiej. Wynika to z
  faktu, że zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2010 rok w ww. części uległo przedawnieniu w dniu 31
  grudnia 2016 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał j ednak decyzji Organu w ww. sprawie.
  Progress X - CIT
  Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu dnia 9 stycznia 2013 roku wszczął w stosunku do spółki Progress X Sp. z
  o.o. kontrolę podatkową, mającą na celu sprawdzenie rzetelności deklarowanych podst aw opodatkowania oraz prawidłowość
  obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 grudnia 2010 roku do 30 listopada 2011 roku.
  W dniu 30 kwietnia 2013 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał decyzję, w której o kreślił
  zobowiązanie podatkowe Spółki zależnej w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od 1 grudnia 2010 roku do 30
  listopada 2011 roku w kwocie 113 718 PLN. Powyższa kwota podatku jest efektem zakwestionowania Spółce zależnej kwoty
  ok. 8 mln PLN ko sztów uzyskania przychodu, obejmujących kwoty udzielonego przez Spółkę dofinansowania.
  Organ zakwestionował sposób w jaki Spółka zależna dokonywała rozliczenia dofinansowania dla najemców Galerii. Organ
  wskazał bowiem, iż dofinansowanie stanowi koszt bezpo średnio związany z przychodem z najmu lokalu i powinien być
  rozliczony w czasie, proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów z najmu. Spółka zależna stoi natomiast na stanowisku, iż
  dofinansowanie stanowiło koszt pośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę z ależną działalnością gospodarczą, wobec
  czego Spółka zależna miała prawo do jednorazowego odliczenia kosztów udzielonego dofinansowania. Spółka w tym zakresie
  przytoczyła liczne wyroki NSA potwierdzające jej stanowisko, a także przedstawiła obszerną argume ntację dotyczącą
  powiązania ww. kosztów z innymi rodzajami przychodów niż najem lokali.
  Spółka zależna wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji. Organ odwoławczy na mocy decyzji z dnia 17 lutego 2014 roku
  uwzględnił odwołanie i przekazał sprawę do ponown ego rozpatrzenia organowi = instancji, ze względu na braki w
  postępowaniu dowodowym, w szczególności brak określenia kwalifikacji prawnej dofinansowania u otrzymujących to
  dofinansowanie oraz brak oceny materiału dowodowego w świetle przepisów o cenach tra nsferowych.
  Dnia 24 października 2014 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wydał drugą decyzję w sprawie (znak UKS
  0291/W4P1/42/46/12/116/029/3113). W swojej drugiej decyzji Organ uznał, że wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu
  dofinanso wania najemców stanowią koszty bezpośrednie związane ze sprzedażą Galerii Tęcza, dlatego też powinny być
  STRONA 19 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  rozpoznane jednorazowo, w momencie jej sprzedaży. W związku z tym Organ, w drugiej decyzji, doszacował Spółce
  zobowiązanie podatkowe w wysokości 127 81 0 PLN.
  Hak bowiem wskazał Organ w uzasadnieniu drugiej decyzji, wypaczając argumenty Spółki zależnej zawarte w jej odwołaniu,
  Spółka zależna, w trakcie postępowania kontrolnego, potwierdziła, że jej celem nie było pozyskanie czynszu od konkretnego
  najemcy, ale zbudowanie dzięki pozyskaniu tego najemcy określonego portfela najemców, dzięki którym Spółka zależna
  mogła spełnić warunki określone w zawartej przedwstępnej umowie sprzedaży.
  W konsekwencji, Organ uznał, że wydatki poniesione przez Spółkę zależną b ezpośrednio przełożyły się na uzyskanie
  przychodu wyłącznie z tytułu sprzedaży Galerii Tęcza i tym samym uznał, że wydatki na dofinansowanie stanowią koszty
  bezpośrednie związane ze sprzedażą i powinny być rozpoznane jednorazowo w momencie sprzedaży Galer ii Tęcza.
  Spółka zależna złożyła, dnia 26 listopada 2014 roku odwołanie od ww. decyzji. W swoim odwołaniu podtrzymała, co do
  zasady, swoją argumentację przytoczoną w pierwszym odwołaniu wskazując konsekwentnie, że wydatki na dofinansowanie
  są kosztami zwi ązanymi z dwoma kategoriami przychodów (tj. przychodu z najmu i przychodu ze sprzedaży), dlatego też
  powinny zostać, jako koszty pośrednie zaliczone do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia.
  W dniu 26 lutego 2015 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Wa rszawie (dalej – „Organ == instancji”) wydał decyzję, w której
  zgodził się ze stanowiskiem Organu utrzymując w mocy decyzję określającą Spółce zależnej zobowiązanie w podatku
  dochodowym od osób prawnych za okres od 1 grudnia 2010 roku do 30 listopada 2011 roku w kwocie 127 810,00 PLN.
  W swojej decyzji Organ == instancji podzielił stanowisko Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, uznając koszty
  poniesione przez Spółkę na dofinansowanie najemców za koszty bezpośrednie, które powinny zostać rozliczo ne w momencie
  uzyskania przychodu ze sprzedaży Galerii Tęcza.
  Hednocześnie, wobec uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję organu podatkowego, Naczelnik Pierwszego
  Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając jako organ egzekucyjny, wszczą ł u Spółki zależnej egzekucję
  mającą na celu przymusową zapłatę podatku. Mianowicie, w marcu 2016 roku organ egzekucyjny zawiadomił Spółkę zależną
  o zablokowaniu jego rachunków bankowych i przeprowadził czynności egzekucyjne, ściągając z rachunku bankowego ok. 2
  tys.PLN.
  Spółka zależna złożyła, w dniu 20 kwietnia 2015 roku, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w
  której zasadniczo powtórzyła swoje argumenty przedstawiane w toku prowadzonego postępowania, że koszty
  dofinansowania najem ców Galerii Twierdza stanowią koszty pośrednie (ponieważ są związane z więcej niż jedna kategorią
  przychodów) i powinny być rozliczone w momencie ich poniesienia.
  W dniu 13 maja 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym od dalił skargę Spółki
  zależnej. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że koszty poniesione przez Spółkę na dofinansowanie najemców są kosztami
  bezpośrednimi, które powinny zostać rozliczone w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży Galerii Tęcza. Sąd wskazał
  bowiem, że ww. koszty zostały poniesione przez Spółkę zależną tylko i wyłącznie w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży.
  Zdaniem Sądu fakt, że Spółka zależna, przed dokonaniem sprzedaży Galerii Tęcza, uzyskiwała przychody także z innych
  tytułów, nie ma zn aczenia w sytuacji, gdy wydatkom na dofinansowanie można przypisać bezpośredni związek z przychodami
  ze sprzedaży.
  W dniu 21 września 2016 roku Spółka zależna złożyła skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Warszawie. W swojej skardze
  kasacyjnej Spółka zależ na wniosła o uchylenie w całości wyroku WSA w Warszawie. Spółka zależna wskazała bowiem, że jeżeli
  uznać koszty najmu za koszty bezpośrednie – tak jak to wskazał WSA w Warszawie – to koszty najmu nie mogą być
  przyporządkowane do kilku rodzajów przychodów, muszą one być związane tylko z jednym rodzajem przychodu i
  jednocześnie musi występować brak związku z pozostałymi przychodami osiągniętymi przez Spółkę zależną. Tymczasem
  koszty najmu były związane z co najmniej dwoma rodzajami przychodów, co a priori pow inno eliminować możliwość
  zakwalifikowania ww. koszów jako kosztów bezpośrednich. Hednocześnie, odnosząc się do kosztów dofinansowania PAWO,
  Spółka zależna w swojej skardze kasacyjnej wskazała, że nie mogą one – jak na to wskazuje WSA w Warszawie – podwyżs zać
  wartości środka trwałego jakim jest Galeria Tęcza, ponieważ Galeria nie stanowiła środka trwałego Spółki zależnej. Tym
  samym ww. wydatki nigdy nie mogłyby zostać przez Spółkę zależną rozpoznane.
  Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia możliwość uchylenia wyr oku wydanego przez WSA w Warszawie z uwagi na rozbieżność
  tez przedstawionych w wyroku, związanych z kwalifikacja kosztów dofinansowania najemców z ugruntowana linią orzeczniczą
  NSA, a także niekonsekwencję WSA w Warszawie w kwalifikacji dofinansowania PAW O (WSA w Warszawie nakazuje bowiem
  zwiększyć wartość środka trwałego, którego Spółka zależna nie posiadała).
  Ryzyko związane z przedmiotową sprawę obejmuje kwotę 127 810 PLN, tj. kwotę określonego zobowiązania podatkowego
  Spółki zależnej, która wraz z kosz tami ubocznymi (tj. odsetkami i kosztami egzekucyjnymi) nie powinna przekroczyć kwoty
  205 tys. PLN (odsetki ok. 64 tys. PLN, koszty postępowania egzekucyjnego ok. 10 tyś. PLN). Zdaniem Zarządu Emitenta istnieje
  szansa na wzruszenie ww. wyroku z uwagi na sz erokie orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przeczy
  tezom wskazanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w jego wyroku.
  STRONA 20 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Zarząd wskazuje, że ww. zobowiązanie podatkowe nie zostało, do dnia dzisiejszego, zapłacone przez Spółkę zależną, dlatego
  też występuje ryzyko wszczęcia – w stosunku do Spółki zależnej - postępowania egzekucyjnego, mającego na celu
  przymusowe ściągnięcie z aległości podatkowej przez organ egzekucyjny.
  Tempo Accesivel LDA Olsztyn Sp.k. (dawniej: Progress VIII Sp. z o.o.) – użytkowanie wieczyste
  Spółka zależna od emitenta Rank Progress Olsztyn Spółka Akcyjna Sp. k. jest użytkownikiem wieczystym gruntu położone go w
  Olsztynie przy ul. Jarockiej.
  W dniu 2 lutego 2015 roku, Gmina Olsztyn złożyła przeciwko spółce zależnej pozew w postępowaniu upominawczym o
  zapłatę kwoty 1 223 859,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tytułem zaległej opłaty rocznej za
  użytkowanie wieczyste za 2014 rok (na którą to kwotę składa się kwota 1 108 980,32 PLN, odpowiadająca opłacie rocznej
  oraz skapitalizowane odsetki liczone od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia wniesienia pozwu).
  Gmina Olsztyn w pozwie wskazała, że spółce zależnej przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy
  położonych w Olsztynie. W dniu 9 maja 2013 roku Gmina dokonała wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty rocznej
  z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i zaproponowała no wą wysokość opłaty rocznej. W związku z tym, w opinii Gminy,
  Progress V=== Sp. z o. o. powinna opłacić do dnia 31 marca 2014 roku kwotę 1 108 980,32 PLN.
  W dniu 18 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym
  nakazał spółce zależnej zapłatę kwoty 1 223 858 PLN 53 gr wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 lutego 2015 roku.
  Spółka zależna, nie zgadzając się z treścią nakazu zapłaty, wniosła w dniu 9 marca 2015 roku sprzeciw od przedmiotowego
  nakazu zapłaty , wskazując w nim iż:
   roszczenie Gminy względem spółki zależnej nie jest wymagalne,
   roszczenie Gminy nie powstało z uwagi na wadliwy tryb administracyjny i w konsekwencji nieskuteczność
  dokonania aktualizacji opłaty rocznej,
   Gmina Olsztyn nie wykonuje świ adczenia wzajemnego na rzecz Progress V===, gdyż uporczywie uniemożliwia
  korzystanie z prawa użytkowania wieczystego poprzez uniemożliwianie realizacji inwestycji, a w konsekwencji
  spółka zależna jest uprawniona do wstrzymania się od świadczenia na rzecz G miny Olsztyn, tj. uiszczania opłaty za
  użytkowanie wieczyste, dopóki Gmina Olsztyn nie spełni świadczenia wzajemnego,
   roszczenie Gminy nie korzysta z ochrony prawnej, bowiem stanowi nadużycie prawa.
  W dniu 21 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy wydał wyrok, w któ rym uwzględnił w całości roszczenie Gminy Olsztyn. Sąd w
  uzasadnieniu wyroku wskazał, że żądanie Gminy jest zasadne z uwagi na fakt, iż stosunek użytkowania wieczystego jest
  stosunkiem prawnym odpłatnym, a w konsekwencji Gmina ma prawo dochodzenia zapłaty. Hednocześnie Sąd w uzasadnieniu
  wyroku bardzo lakonicznie lub w ogóle nie odniósł się do ww. argumentów Spółki zależnej, podnoszonych w trakcie
  postępowania sądowego.
  Wobec powyższego Spółka zależna dnia 10 września 2015 roku wniosła apelację od ww. wyro ku. Hednocześnie, dnia 15
  października 2015 roku Spółka zależna złożyła wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. W dniu 23 grudnia 2015 roku Sąd
  Apelacyjny w Białymstoku zwolnił Spółkę zależną w części od kosztów sądowych, a mianowicie od opłaty od apelacj i ponad
  kwotę 5.000,00 PLN. W dniu 23 lutego 2016 roku Spółka zależna uiściła opłatę od apelacji w wysokości wskazanej przez Sąd.
  Sprawa po uiszczeniu opłaty została przekazana do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
  Spółka zależna na etapie postepowania apel acyjnego zgłosiła zarzut potrącenia ewentualnego wierzytelności dochodzonej
  przez Gminę Olsztyn z wierzytelnością Spółki zależnej z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem
  działania Gminy Olsztyn w postępowaniach dotyczących wydania d ecyzji środowiskowej oraz decyzji zatwierdzającej projekt
  budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę. W odpowiedzi na zgłoszony zarzut potrącenia ewentualnego Gmina
  Olsztyn wskazała, iż kwestionuje zasadność roszczenia Spółki zależnej z tytułu odszko dowania za szkodę wyrządzoną
  niezgodnym z prawem działania Gminy Olsztyn . W sprawie odbyły już się trzy rozprawy, planowane jest przeprow adzenie
  jeszcze jednej rozprawy, dnia 24 listopada 2017 roku.
  Zarząd Emitenta ocenia, że w sprawie istnieją szanse na z mianę wyroku Sądu Okręgowego z uwagi na brak odniesienia się
  Sądu do ponoszonych przez Spółkę zależną argumentów dotyczących przysługującego Gminie roszczenia i ich
  merytorycznego uzasadnienia.
  W dniu 4 listopada 2015 roku Gmina Olsztyn złożyła przeciwko Spółce zależnej pozew o zapłatę kwoty 1 108 980,32 PLN wraz
  z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 2015 roku, tytułem zaległej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2015 rok.
  Gmina Olsztyn w pozwie ponownie wskazała, że Spółce zależnej przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
  Gminy położonych w Olsztynie. W związku z tym, w opinii Gminy, Progress V=== Sp. z o. o. powinna zapłacić do dnia 31 marca
  2015 roku kwotę 1 108 980,32 PLN.
  Spółka zależna, nie zgadzając się z żądaniem Gminy Ols ztyn, w dniu 12 lutego 2016 roku złożyła odpowiedź na pozew,
  wskazując w nim, iż roszczenie jest niezasadne ze względu na okoliczności, które zostały wskazane w sprzeciwie do nakazu
  zapłaty oraz apelacji dotyczącej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2014 r oku. Ponadto Spółka zależna zgłosiła zarzut
  STRONA 21 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  potrącenia ewentualnego wierzytelności dochodzonej przez Gminę Olsztyn z wierzytelnością Spółki zależnej z tytułu
  odszkodowania za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem działania Gminy Olsztyn w postępowaniach do tyczących
  wydania decyzji środowiskowej oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę.
  W sprawie odbyło się szereg posiedzeń, na których m.in. przeprowadzono dowód z przesłuchania świadka. W dniu 22
  listopada 2016 r oku Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok, w którym oddalił powództwo Gminy Olsztyn oraz zasądził od
  Gminy Olsztyn na rzecz Spółki zależnej zwrot kosztów procesu. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż opłata za użytkowanie
  wieczyste na rzecz Gminy Olsztyn j est nienależna, bowiem Gmina Olsztyn uniemożliwiała Spółce zależnej korzystanie z
  przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego, dlatego też Sąd uznał, iż roszczenie Gminy Olsztyn, zgodnie z art. 5
  kodeksu cywilnego, nie może podlegać ochronie. Sąd pon adto wskazał, iż Gmina Olsztyn nie wykazała wysokości zgłoszonego
  roszczenia, bowiem wypowiedzenie opłaty za użytkowanie wieczyste, na które się powoływała Gmina Olsztyn, należy uznać
  za nieskuteczne ze względu na doręczenie wypowiedzenia nieumocowanemu pe łnomocnikowi.
  W dniu 30 grudnia 2016 roku Gmina Olsztyn wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego. Spółka zależna w dniu 24 lutego
  2017 roku wniosła do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku odpowiedź na apelację Gminy Olsztyn. W dniu 30 sierpnia 2017 roku
  odbył a się pierwsz a rozprawa. Na ww. rozprawie Sąd zajmował się sprawami formalnymi związanymi z przekształceniem
  Spółki zależnej w spółkę komandytową. Spółka zależna oczekuje obecnie na wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy.
  Zarząd Emitenta ocenia, że w spraw ie istnieją szanse na oddalenie apelacji Gminy Olsztyn z uwagi na jej bezzasadność.
  Alternatywnie w chwili obecnej prowadzone są również negocjacje z Gmin ą Olsztyn w celu zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania. Zarzą d ocenia, że negocjacje zakończą się pozytywnie dla Grupy Kapitałowej, co będzie skutkowało w
  niedalekiej przyszłości otrzymaniem pozwolenia na budowę centrum handlowego w Olsztynie i rozwiązaniem polubownym
  ww. sprawy sądowej dotyczącej użytkowania wieczystego.
  Rank Progress Spółka Akcyjna Duchnów Sp.k. – wynagrodzenie za udostępnienie na cele budowlane
  Spółka zależna Rank Progress Spółka Akcyjna Duchnów Sp.k. w dniu 18 marca 2011 roku zawarła z Universal Technology Sp. z
  o.o. warunkową umowę przedwstępną sprzedaży w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Roberta Błaszczaka,
  notariusza w Warszawie, za Rep. A Nr 4769/2011, na mocy której strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży własności
  działek gruntu 43/5, 43/6 i 43/7 położonych w miejscowości Duchnów.
  Zgodnie z w/w umową przedws tępną Universal Technology Sp. z o.o. zobowiązała się udostępnić Spółce zależnej
  nieruchomość na cele budowlane, do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej, za kwotę 500 000 PLN netto, tj. 615 000 PLN
  brutto rocznie.
  W dniu 6 października 2015 roku Universal T echnology Sp. z o.o. wniosła przeciwko Spółce zależnej powództwo o zapłatę
  kwoty 615 000 PLN tytułem udostępnienia nieruchomości. W pozwie Universal Technology Sp. z o.o. wskazała, iż Spółka
  zależna zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz Universal Technol ogy Sp. z o.o. wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Spółce
  zależnej nieruchomości na cele budowlane. W związku z tym, w opinii Universal Technology Sp. z o.o., Spółka zależna
  powinna opłacić w 2014 roku kwotę 615 000 PLN.
  W wyniku złożonego pozwu, Sąd Okrę gowy w Warszawie, XXV= Wydział Gospodarczy, wydał w dniu 26 lutego 2016 roku
  nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. XXV= GNc 943/15, zobowiązując Spółkę zależną do zapłaty
  na rzecz Universal Technology Sp. z o.o. dochodzonej kwoty 615. 000 PLN wraz z odsetkami od 11 lutego 2015 roku oraz
  zwrot kosztów procesu w kwocie 14.905,00 PLN.
  Spółka zależna, nie zgadzając się z treścią nakazu zapłaty, wniosła w dniu 30 marca 2016 roku sprzeciw od przedmiotowego
  nakazu zapłaty, wskazując w nim, iż:
  1. roszczenie Universal Technology Sp. z o.o. jest nienależne, ponieważ postanowienie umowne dotyczące obowiązku
  zapłaty kwoty 615 000 PLN brutto rocznie jest nieważne z mocy prawa, gdyż brak jest przedmiotu świadczenia, za
  które Universal Technology Sp. z o .o. żąda zapłaty. Udostępnienie nieruchomości na cele budowlane związane z
  budową przez Spółkę zależną centrum handlowego było bowiem niemożliwe, ze względu na brak miejscowego
  planu zagospodarowania lub też obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy. Nier uchomość stanowi więc nadal
  grunt rolny. W konsekwencji, nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja na nieruchomości
  inwestycji w postaci centrum handlowego;
  2. nawet gdyby przyjąć, iż świadczenie, za które Universal Technology Sp. z o.o. żą da zapłaty było możliwe do
  wykonania, to – zdaniem Spółki zależnej - należało przyjąć, iż oświadczenia dotyczące zobowiązania się do tego
  świadczenia przez Universal Technology Sp. z o.o. oraz płatności wynagrodzenia przez Spółkę zależną zostało
  złożone pr zez strony tej umowy dla pozoru; strony nie chciały bowiem wywołać żadnych skutków prawnych tej
  czynności, a zatem należy je uznać za nieważne, a w efekcie opierające się na nim roszczenie Universal Technology
  Sp. z o.o. – za bezpodstawne;
  3. z ostrożności pr ocesowej, w przypadku gdyby Sąd uznał, iż roszczenie Universal Technology Sp. z o.o. zasługuje na
  uwzględnienie, Spółka zależna zgłosiła zarzut potrącenia ewentualnego części przysługującej mu wobec Universal
  Technology Sp. z o.o. wierzytelności w wysokośc i 1 mln PLN z tytułu zwrotu zadatku, wpłaconego przez Spółkę
  STRONA 22 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  zależną z tytułu zawartej umowy, ewentualnie wierzytelności w wysokości 2 mln PLN z tytułu zwrotu tego zadatku
  w podwójnej wysokości, z należnością dochodzoną przez Universal Technology Sp. z o.o .
  Niniejsza sprawa została skierowana przez Sąd Okręgowy do mediacji. Obecnie toczy się postępowanie mediacyjne.
  Zarząd Emitenta ocenia, że w sprawie istnieją znaczne szanse na oddalenie powództwa Universal Technology Sp. z o.o. ze
  względu na wyżej przed stawione argumenty. Obecnie Spółka zależna oczekuje na przeprowadzenie rozprawy, której termin
  został wyznaczony na dzień 6 października 2017 roku.
  Transakcje sprzedaży nieruchomości w ramach Grupy.
  W ramach działań restrukturyzacyjnych, w listopadzie 201 4 r. miały miejsce dwie transakcje sprzedaży nieruchomości w
  ramach spółek należących do Grupy Kapitałowej. Spółka Progress X=V Sp. z o.o. Oleśnica S.K.A. (dawniej: E.F. Progress X= Sp. z
  o.o. S.K.A.) zbyła centrum handlowe Pogodne Centrum w Oleśnicy na rz ecz E.F. Progress XI Sp. z o.o., natomiast Progress XIV
  Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. zbyła centrum handlowe Bramę Pomorza w Chojnicach na rzecz Progress XX=== Sp. z o.o. W styczniu
  2015 r. u obu kupujących Dolnośląski Urząd Skarbowy wszczął kontrolę podatkow ą w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot
  VAT od zakupionych nieruchomości. W dniu 20 marca 2015 r. obie spółki otrzymały protokół z kontroli podatkowej, który
  przedstawiał stanowisko kontrolujących dotyczące klasyfikacji transakcji sprzedaży obu nieruchom ości jako sprzedaż
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z takim stanowiskiem nie zgadza się Zarząd Grupy, który uważa, że transakcje
  sprzedaży dotyczyły nieruchomości, a nie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tym bardziej, że nie ma orzecznictwa
  niekorzystnego dla Grupy, a interpretacje podatkowe uzyskiwane przez Grupę przy okazji innych transakcji sprzedaży
  podobnych nieruchomości były zawsze pozytywne. Zostały złożone zastrzeżenia do protokołu kontroli, jednakże organ
  odmówił ich uwzględnienia.
  W celu odzyskania podatku VAT uiszczonego do urzędu skarbowego przez spółki, które dokonały sprzedaży, tj. ograniczenia
  kosztu pieniądza w czasie, podjęta została decyzja o skorygowaniu faktur sprzedaży. Spółki sprzedające skorygowały obrót w
  podatku VAT o kwotę podatku VAT należnego od transakcji sprzedaży nieruchomości (tj. w sumie 42 mln PLN) w deklaracjach
  złożonych w kwietniu 2015 r. i otrzymały zwrot tej kwoty z urzędu.
  =stnieje ryzyko, że stanowisko zajęte przez kontrolujących powodować może konieczn ość zapłaty podatku PCC od obu
  transakcji w wysokości 4,46 mln PLN wraz z odsetkami.
  W dniu 8 lutego 2016 r. wobec obu spółek wydane zostały decyzje Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we
  Wrocławiu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 2014 r. W
  decyzjach organ podatkowy wskazał, iż Spółka nie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących
  nabycie galerii handlowych w Chojnicach i w Oleśnicy w związku z kwalifikacją transakcji sprzedaży jako zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa. Od decyzji tych obie spółki złożyły odwołania. W dniach odpowiednio 16 maja oraz 19 maja 2016 r. wydane
  zostały decyzje Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu, w których organ utrzymał w mocy decyzje o rganu I instancji. W
  dniach odpowiednio 23 oraz 28 czerwca 2016 r. spółki złożyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  skargi na ww. decyzje Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu. Postępowanie wobec kupujących na gruncie podatku VAT nie
  zak ończyło się więc jeszcze prawomocnymi decyzjami. Postępowanie w podatku od czynności cywilnoprawnych nie zostało
  wszczęte, wobec kupujących nie zostały wydane żadne decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku
  od czynności cywilnoprawnyc h i Zarząd nie jest w stanie przewidzieć, czy i kiedy decyzje takie zostaną wydane.
  Zarząd Emitenta nie zgadza się z wynikami obu kontroli podatkowych i stoi na stanowisku, że transakcje sprzedaży
  nieruchomości podlegały podatkowi VAT, dlatego też podjął d ziałania w kierunku zabezpieczenia się przed negatywnymi
  konsekwencjami wynikającymi z zaległości podatkowych, które powstałyby, gdyby ostatecznie okazało się, że stanowisko
  Zarządu zostało uwzględnione przez organy wyższej instancji. Obie spółki sprzedają ce uzyskały pozytywne interpretacje
  indywidualne, potwierdzające, że w przypadku, gdyby w konsekwencji dalszego postępowania zobowiązane były ponownie
  uiścić do urzędu skarbowego podatek VAT od transakcji sprzedaży nieruchomości, kwoty te nie byłyby trakto wane jako
  zaległości podatkowe, od których nalicza się odsetki. Mając na uwadze, iż sytuacja sprzedających została tym samym
  zabezpieczona, Zarząd podejmuje działania w kierunku podważenia stanowiska zajmowanego przez organ podatkowy wobec
  kupujących.
  Z o strożności, Zarząd podjął jednak decyzję o ujęciu zobowiązania z tytułu podatku PCC od obu transakcji wraz z odsetkami od
  zaległości jako rezerwę na przyszłe potencjalne zobowiązania. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyrokami z
  dnia 27 czerwca 2017 r. uchylił niekorzystne dla spółek decyzje Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, zgodnie z
  którymi spółki nie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie galerii handlowej w Oleśnicy
  i Chojnicach. Wyroki zostały jednak zaskarżone przez organ podatkowy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szanse na
  wygraną przed NSA spółki oceniają jako duże .
  Odstąpienie od umowy nabycia gruntów w Rudzie Śląskiej
  W dniu 19 lutego 2013 r. między jednostką zależną Emitenta spółką Ra nk Recycling Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, jako
  Kupującym, a spółką Drogopol =nvest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Sprzedającym, została zawarta przedwstępna
  umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej w Rudzie Śląskiej o obszarze 14,89 ha, nabywanej w celu realizacji budowy
  zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych oraz składowiska na odpady komunalne i przemysłowe. Cena sprzedaży
  przedmiotowej nieruchomości miała wynieść 20.845.860,00 PLN netto. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej był ustalony
  STRONA 23 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  na dzień 28 lutego 2014 r. W dniu 7 lipca 2014 r. spółka zależna Emitenta, Rank Recycling Energy Sp. z o.o. otrzymała od
  spółki Drogopol =nvest Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy sprzedaży przedmiotowej
  nieruchomości. Sprzedający w uzasadnieniu wskazał, iż Rank Recycling Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy nie wzywała
  Sprzedającego do zawarcia umowy przyrzeczonej, a także we wskazanym przez Drogopol =nvest Sp. z o.o. terminie Kupujący
  nie stawił się do zawarcia umow y przyrzeczonej.
  Zgodnie z zapisami Umowy Przedwstępnej z dnia 19 lutego 2013 r. oraz na podstawie art. 394 § 1 k.c., Sprzedającemu
  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zachowania otrzymanego zadatku. Korzystając z tego prawa Sprzedający w
  całości z achował zadatek w wysokości 4.000.000 PLN netto od Rank Recycling Energy Sp. z o.o. Ponadto Sprzedający wskazał,
  iż zgodnie z zapisami Umowy Przedwstępnej rozważa możliwość zasadności dochodzenia od Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
  dodatkowo zapłaty kary u mownej w wysokości 2.000.000 PLN.
  Rank Recycling Energy Sp. z o.o. nie zgodził się z twierdzeniami Sprzedającego i uznając oświadczenie o odstąpieniu za
  bezskuteczne, w dniu 10 lipca 2014 r. przesłała spółce Drogopol =nvest Sp. z o.o. własne Oświadczenie o odstąpieniu od
  przedwstępnej umowy sprzedaży. Rank Recycling Energy Sp. z o.o. w Oświadczeniu wskazała, iż odstąpienie od Umowy
  Przedwstępnej nastąpiło z przyczyn wyłącznie leżących po stronie Drogopol =nvest Sp. z o.o. W ocenie Emitenta, Sprzedający
  nie wywiązał się ze zobowiązania do prawnego zabezpieczenia strumienia odpadów dla planowanej na nieruchomości
  inwestycji, w postaci regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, czyli tzw. R=POK. Pomimo przyjętego na
  siebie zobowiązania Sprzedając y nie podjął żadnych działań mających na celu uzyskanie umów na dostawę odpadów, przez co
  uniemożliwił Kupującemu przygotowanie i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Brak podjęcia stosownych działań ze strony
  Drogopol spowodował, że warunek, od którego Kupu jący uzależniał zawarcie umowy przyrzeczonej nie ziścił się w terminie
  do dnia 28 lutego 2014 r. Kupujący ponadto wskazał, iż Drogopol dopuścił się nierzetelnego działania wobec Kupującego,
  mogącego wywołać w majątku Spółki znaczną szkodę, poprzez złożenie z naruszeniem przepisów prawa wniosku o dokonanie
  wpisu do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego o uzyskanie statusu R=POK na przedmiotowej
  nieruchomości, bez wymaganej prawem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. W
  Oświadczeniu Kupujący na podstawie art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego wezwał Sprzedającego do zwrotu na rzecz Rank
  Recycling Energy Sp. z o.o. kwoty 8.000.000 PLN stanowiącej podwójną wysokość przekazanego przez Rank Recycling Energy
  Sp. z o .o. na rzecz Drogopol zadatku, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania Oświadczenia. Po
  bezskutecznym upływie tego terminu Spółka złożyła pozew o zapłatę. W dniu 18 marca 2015 r. wniesiona została odpowiedź
  na pozew, natomiast w dniu 22 kwiet nia 2015 r. złożona została replika na odpowiedź na pozew. W dniu 10 czerwca, 15 lipca
  2015 r., 7 października i 30 listopada 2015 r. odbyły się kolejne rozprawy, Sąd postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego.
  Biegły sporządził opinię. W dniu 20 lutego 2 017 r. złożone zostały w imieniu powoda uwagi do opinii biegłego. Zarząd ocenia
  pozytywnie szanse wygrania przedmiotowej sprawy i spodziewa się odzyskania przynajmniej kwoty zadatku.
  W dniu 29 lipca 2014 r. na wniosek spółki zależnej Sąd nadał klauzulę wyk onalności aktowi z dnia 13 lutego 2013 r. otwierając
  tym samym możliwość dochodzenia wierzytelności z tytułu kary w drodze egzekucji komorniczej. Zarząd Emitenta jest
  przekonany, iż spółka zależna jest w stanie odzyskać swoją wierzytelność w kwocie co najm niej wpłaconego zadatku. W dniu
  13 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Legnicy wydał postanowienie o udzieleniu Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
  zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zawieszenie postępowania
  egzekucyj nego prowadzonego przeciwko Spółce. W dniu 21 kwietnia 2015 r. został złożony do komornika wniosek
  o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, które zostało zawieszone przez komornika w dniu 24 kwietnia 2015 r. Wydane
  przez Sąd Okręgowy w Legnicy postanowien ie w przedmiocie zabezpieczenia zostało zaskarżone przez Drogopol zażaleniem z
  dnia 23 kwietnia 2015 r., w dniu 18 maja 2015 r. złożona została odpowiedź na zażalenie. Został wniesiony przez Spółkę
  pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na r zecz Drogopolu. Postanowieniem z dnia 6 maja 2015 r. Sąd
  Okręgowy w Legnicy uznał się za niewłaściwy w sprawie i przekazał sprawę do Sądu Okręgowego w Katowicach.
  Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 r. komornik na wniosek Drogopol podjął zawieszone postę powanie. W dniu
  27 sierpnia 2015 r. Rank Recycling Energy Sp. z o.o. złożył skargę na czynności komornika. W dniu 7 października 2015 r.
  komornik zajął wierzytelności RRE. W dniu 25 kwietnia 2016 r. została złożona skarga na czynności komornika. Postępwani e
  toczy się.
  W drodze powództwa Drogopol dochodzi przeciwko Rank Recycling Energy Sp. z o.o. pozbawienia wykonalności tytułu
  wykonawczego uzyskanego przez Rank Recycling Energy Sp. z o.o. Sąd udzielił Drogopolowi zabezpieczenia powództwa
  poprzez zawieszeni e postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Spółki przeciwko Drogopol. Na wniosek Rank
  Recycling Energy Sp. z o.o. postanowieniem z dnia 18 stycznia 2016 r. Sad zawiesił postępowanie z powództwa Drogopol o
  pozbawienie wykonalności tytułu wykonawcze go do czasu prawomocnego rozstrzygniecia postępowania z powództwa Rank
  Recycling Energy Sp. z o.o.
  Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2017 r. postępowanie komornicze przeciwko Rank Recycling Energy Sp. z o .o. w
  restrukturyzacji zostało zawieszone.
  Rank Prog ress SA – podatek CIT.
  Wobec Spółki wydana została decyzja Dyrektora =zby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2016 r. uchylająca decyzję
  Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu z dnia 24 marca 2016 r. w przedmiocie określenia wysokości straty w
  podatku dochodowym za rok 2012 w Spółce, w której organ zajął stanowisko, iż Spółka zaniżyła przychody z tytułu udzielenia
  poręczeń i gwarancji spółkom powiązanym o łączną kwotę 9.228.158,43 zł. Organ == instancji przekazał sprawę do ponownego
  STRONA 24 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  rozpozna nia Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, wskazując, iż wydana przez niego decyzja jest na tym
  etapie postępowania nieuzasadniona Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w dniu 25 sierpnia 2017 r. wydał
  wynik kontroli uzupełniający, w którym odstąpił od kwestionowania wysokości przychodów Spółki z tytułu poręczeń i
  gwarancji. Tym samym sprawa zakończyła się.
  WK^d%WKtE//EE
  W}??'?}?v]?????]?}????XK?Z}?]?}??s?'
  W}? t Dariusz Obuchowicz wystąpił w roku 2011 z ze zwoleniem do próby ugodowej, która rozpatrywana jest przez Sąd
  Rejonowy w Legnicy oraz w roku 2012 z powództwem o zapłatę (m.in. tytułem odszkodowania) przed Sadem Okręgowym w
  Zamościu. Powód domagał się pierwotnie kwoty 15 mln. PLN. Powództwo zostało nast ępnie rozszerzone do kwoty 19 mln
  PLN. W ocenie Zarządu Emitenta roszczenia powoda są w pełni bezzasadne, wysokość dochodzonego odszkodowania
  całkowicie oderwana od realiów oraz jakichkolwiek podstaw prawnych i faktycznych. Ponadto w toku postępowania prze d
  Sądem Okręgowym w Zamościu pozwany wytoczył powództwo wzajemne o zapłatę kwoty 242.187 PLN. Tytułem
  niezapłaconego czynszu najmu. W dniu 10 kwietnia 2014 r. Sąd postanowił przekazać sprawę do Sądu Okręgowego w Lublinie
  według właściwości, postanowieniem z dnia 18 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił postanowienie o
  przekazaniu sprawy. W dniu 8 grudnia 2014 r. odbyła się rozprawa. Pełnomocnik powoda złożyła wnioski o przeprowadzenie
  dowodów z opinii biegłych. W dniu 23 lutego 2015 r. Sąd Okrę gowy w Zamościu wydał wyrok, w ramach którego w ramach
  powództwa głównego zasądził od Rank Progress S.A. na rzecz Dariusz Obuchowicza kwotę 500 tys. PLN wraz z odsetkami
  ustawowymi od dnia 4 kwietnia 2012 r. i oddalił powództwo główne w pozostałej części. Ponadto Sąd zasądził od Dariusza
  Obuchowicza na rzecz każdego z pozwanych po 7,2 tys. PLN tytułem kosztów procesu i z powództwa wzajemnego zasądził od
  Dariusza Obuchowicza na rzecz Rank Progress S.A. kwotę 242.187 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od każdej z
  kwot częściowych począwszy od dnia wymagalności do dnia zapłaty. W dniu 27 marca 2015 r. złożona została apelacja w
  imieniu Rank Progress S.A., wskutek wezwania Sądu w dniu 17 kwietnia 2015 r. złożony został wniosek o zwolnienie od
  kosztów apel acji. W dniu 9 kwietnia 2015 r. wpłynęła apelacja złożona w imieniu Dariusza Obuchowicza. Powód został
  zwolniony w całości z opłaty od apelacji. Wniosek Rank Progress S.A. o zwolnienie od kosztów został oddalony
  postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2015 r. Ww. postanowienie zostało zaskarżone w dniu 25 sierpnia 2015 r. W dniu 21
  grudnia 2015 r. zostało przedłużone potwierdzenie uiszczenia opłaty od apelacji. Wyrokiem z dnia 7 września 2016 r. Sąd
  Apelacyjny w Lublinie zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że z mienił zaskarżony wyrok w punkcie = w ten sposób, że
  oddalił powództwo główne także w części dotyczącej żądania zasądzenia kwoty 500.000 PLN wraz z odsetkami. Apelacja
  Dariusza Obuchowicza została oddalona w całości. Sąd zasądził od Dariusza Obuchowicza na rzecz Rank Progress S.A. kwotę
  30.400 PLN oraz na rzecz A.Bartnickiego kwotę 5.400 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu w instancji odwoławczej. Dariusz
  Obuchowicz złożył skargę kasacyjną, w dniu 14 lutego 2017 r, złożona została odpowiedź na skargę kasacyj ną. Równolegle
  zainicjowane zostało postępowanie egzekucyjne przeciwko Dariuszowi Obuchowiczowi. Zarząd uważa, że sprawa może
  zakończyć się pozytywnie dla jednostki dominującej.
  Postępowanie w sprawie zwrotu pożyczek
  Postępowanie w sprawie powództwa o zapł atę Progress =V Sp. z o.o. i Rank Progress S.A. przeciwko NCT =nwestycje
  Świętokrzyskie = Sp. z o.o. – pozew o zwrot pożyczek (24.252.000 PLN - co do Progress IV Sp. z o.o., 675.000 PLN - co do Rank
  Progress S.A.). Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym złożony w dniu 30 kwietnia 2014 roku do Sądu Okręgowego w
  Legnicy, sprawa przeniesiona do trybu zwykłego, sygn. akt V= GC 180/14. W dniu 6 czerwca 2014 r. Sąd wydał dwa
  postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń powodów poprzez ustanowienie hipotek przymusowy ch na nieruchomościach w
  Miedzianej Górze. Strona pozwana złożyła zażalenie, które zostało odrzucone z powodu braku wykazania umocowania
  pełnomocnika strony pozwanej. Pozwany złożył odpowiedź na pozew, w imieniu spółek powodowych złożony został wniosek
  na złożenie pisma przygotowawczego, a przy tym został podniesiona kwestia braku umocowania Tomasz Nalepy do
  udzielenia pełnomocnictwa procesowego pełnomocnikowi NCT =nwestycje Świętokrzyskie = Sp. z o.o. Pozwany zaskarżył
  postanowienia o udzieleniu zabezpiecz enia – bezskutecznie. Tomasz Nalepa w dniu 9 lutego 2015 r. zgłosił interwencję
  uboczną po stronie pozwanej, wobec której zgłoszona została opozycja. W dniu 20 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie
  Sądu – Sąd wydał postanowienie o uwzględnieniu opozycji wobec zgłoszonej interwencji ubocznej oraz postanowienie
  o zawieszeniu postępowania. W dniu 18 maja 2015 r. złożone zostały przez powodowe spółki dwa zażalenia
  na postanowienie o zawieszeniu postępowania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżone post anowienie w wyniku
  czego w sprawie zostały wyznaczone dwa owe terminy na dzień 14 oraz 15 marca 2016 r., na terminy rozpraw zostali
  wezwani wszyscy zawnioskowani przez strony świadkowie. Zarząd ocenia pozytywnie szanse wygrania przedmiotowej
  sprawy. Spraw ozdanie NCT =nwestycje Świętokrzyskie = Sp. z o.o. za rok 2014 nie zostało zatwierdzone, nie podjęto też uchwał
  o kontynuacji działania spółki. W dniach 14 i 15 marca oraz 9 maja 2016 r., odbyły się rozprawy. Zostali przesłuchani
  świadkowie, Sąd oddalił wn iosek interwenienta ubocznego, Tomasz Nalepy, o przesłuchanie 3 świadków. Termin publikacji
  wyroku został wyznaczony na dzień 23 maja 2016 r. W dniu 23 maja 2016 r. Tomasz Nalepa złożył wniosek o otwarcie
  rozprawy. Sąd ogłosił wyrok uwzględniający powództw o. W dniu 2 sierpnia 2016 r. Tomasz Nalepa złożył apelację. W dniu 24
  kwietnia 2017 r. Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji Tomasza Nalepy.
  Postępowanie w sprawie przeniesienia udziałów
  Przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto toczy się postępow anie w sprawie powództwa Nalepa Capital Trust Sp. z o.o. z
  siedzibą w Poznaniu o przeniesienie udziałów w spółce NCT =nwestycje Świętokrzyskie = Sp. z o.o. posiadanych przez Progress
  STRONA 25 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  IV Sp. z o.o. – jednostkę zależną Emitenta. Nalepa Capital Trust Sp. z o. o. posiada 50% udziałów w podmiocie NCT =nwestycje
  Świętokrzyskie = Sp. z o.o.; drugie 50% posiada Progress =V Sp. z o.o. W dniu 11 sierpnia 2015 r. odbyła się pierwsza rozpraw a,
  na której przesłuchany został świadek Mariusz Kaczmarek, wezwany świadek Łuka sz Kudas nie został przesłuchany. Sąd
  postanowił o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością do Sądu Okręgowego w Poznaniu. W dniu 31 sierpnia 2015 r. została
  wniesiona odpowiedź na pozew wzajemny. W dniu 22 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyd ał postanowienie
  stwierdzające swoją niewłaściwość rzeczową i przekazujące sprawę do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto. W dniu
  6 października 2016 r., 19 grudnia 2016 r., 24 kwietnia 2017r. oraz 11 maja 2017 r. odbyły się rozprawy. Termin następnej
  rozpr aw y wyznaczony jest na dzień 16 listopada 2017 r.
  Zawezwania do próby ugodowej
  W 2015 r. zostały rozpoczęte sprawy o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie zapłaty łącznej kwoty 44.500 tys. PLN
  przez MARCPOL S.A. na rzecz jednostek zależnych jako odszkod owania w związku z samowolnym i bezprawnym
  opuszczeniem lokali w Parku :andlowym Pasaż Wiślany w Grudziądzu oraz w Galerii Handlowej Brama Pomorza
  w Chojnicach. W dniach 1 lipca 2015 r. oraz 3 listopada 2015 r. odbyły się rozprawy, do zawarcia ugody nie do szło.
  Z końcem kwietnia 2015 r. przygotowano pozew wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego o
  zapłatę kwoty 2.700 tys. EUR i kwoty 2.519,7 tys. PLN. Progress XX= Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A domaga się zapłaty
  odszkodowania w związ ku z samowolnym i bezprawnym opuszczeniem lokalu w Pasażu Wiślanym w Grudziądzu.
  Na dochodzoną kwotę związaną z bezprawnym i sprzecznym z umową działaniem MARCPOL == S.A. składają się:
  odszkodowanie za utratę wartości indywidulanej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem „Pasaż Wiślany” oraz
  odszkodowanie stanowiące równowartość kosztów, jakie Progress XX= Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A musiał ponieść na adaptację
  lokalu MARCPOL S.A. zgodnie ze standardami wynikającymi z umowy najmu z dnia 24 września 201 2 r. oraz szczegółowymi
  wytycznymi i indywidulanymi standardami pozwanego tj. spółki MARCPOL == S.A. Progress XX= Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A
  dysponuje opiniami biegłych rzeczoznawców uzasadniającymi i potwierdzającymi wysokość dochodzonego roszczenia
  odszk odowawczego. W wyniku dokonanych uzgodnień w dniu 29 maja 2015 r. przed złożeniem powództwa w sprawie
  złożono wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w kwocie 2.700 tys. EUR i kwoty 2.519,7 tys. PLN. Postanowieniem
  z dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okr ęgowy w Toruniu wniosek o zabezpieczenie oddalił. W dniu 30 czerwca 2015 r. złożono
  zażalenie na ww. postanowienie. Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie.
  Wobec ogłoszenia upadłości Marcpol S.A. w dniu 13 lipc a 2016 r. zostało wystosowane zgłoszenie wierzytelności na kwotę
  14.473.990,05 PLN. Postępowanie upadłościowe toczy się.
  Emitent jak i jego spółki zależne są stroną w sporach z najemcami oraz byłymi najemcami o zapłatę czynszu najmu lokali w
  centrach i gal eriach handlowych. Łączna wartość dochodzonych należności przez Grupę Kapitałową z tego tytułu, to kwota
  ok. 4,1 mln PLN (w roku 2015 4,7 mln PLN). Zarząd żywi przekonanie, że rozstrzygnięcie spraw będzie korzystne dla jednostek
  zależnych.
  Pozew o zapłatę użytkowania wieczystego
  W dniu 20 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Legnicy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu użytkowania
  wieczystego nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za 2014 r. w kwocie 64 4 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz z a
  2015 r. w kwocie 644 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wniesiony został w imieniu Rank
  Progress S.A. sprzeciw od nakazu zapłaty. Strony wymieniły pisma procesowe. W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyła się
  rozprawa. Termin następn ej rozprawy wyznaczony jest na 28 września 2017 r.

  Poza powyżej wymienionymi sprawami zarówno Rank Progress S.A. jak i żadna z jej spółek zależnych nie prowadzą
  postępowań spełniających wymagane warunki.
  9. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami
  powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
  W I półroczu 201 7 r. do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent, jak również żadna z jego jed nostek zależnych nie
  zawierały transakcji z jednostkami powiązanymi, których wartość pojedynczą lub łączną można uznać za istotną i
  jednocześni e zostałyby zawarte na warunkach innych niż rynkowe.
  10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę o d niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
  udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych
  Emitenta.
  W I półroczu 201 7 r. Rank Progress SA i jednostki od niego zależne nie udzielały żadnych poręczeń, ani gwarancji
  spełniających przedstawione warunki .
  STRONA 26 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  11. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  przez Grupę Kapitałową Emitenta.
  Warunkiem dalszego rozwoju Rank Progress S.A. i jej Grupy Kapitałowej jest realizacja strategicznego planu budowy i najmu,
  odpowiadających potrzebom rynku powierzchni handlowych, w oparciu o profesjonalne projekty wielkopowierzchniowych
  centrów handlowych, jak również śródmiejskich galerii, które są budowane z materiałów wysokiej jakości, bezpieczne i
  zap ewniające wysoki komfort osobom w nich zatrudnionym i odwiedzającym. Dlatego głównym kierunkiem prowadzonych
  przez Spółkę prac rozwojowych jest pozyskiwanie najlepszych lokalizacji, gromadzenie banku ziemi i przebudowa istniejących
  obiektów zmieniając ich dotychczasowy charakter w nowoczesne centra handlu i rozrywki z zachowaniem architektury
  miejsca, w którym się znajdują.
  Ponadto w przyszłym roku, Emitent jako inwestor zastępczy będzie nadzorował budowę obiektu handlowego w Olsztynie,
  prowadzoną przez sp ółkę zależną Tempo Accesivel LDA Olsztyn Sp.k. (dawniej: Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn Sp.k.)
  oraz będzie występował w roli sponsora zapewniającego odpowiednie środki finansowe konieczne do uzupełnienia wkładu
  własnego wymaganego przez banki kredytu jące budowę tego obiektu. Emitent planuje rozpoczęcie inwestycji w = półroczu
  2018 roku.
  Grupa prowadzi prace projektowe, pozyskuje odpowiednie decyzje administracyjne lub skupuje i scala grunty. Projekty te
  obejmują następujące obiekty handlowe:
  Obiekt Planowany termin oddania do użytkowania
  Centrum Handlowe w Olsztynie II kwartał 2019
  Centru m Handlowe w Terespolu === kwartał 2019
  Centrum :andlowe w Duchnowie pod Warszawą I= kwartał 2020
  Wszystkie powyżej wymienione obiekty będą wymagały jeszcze ok . 502 mln zł nakładów inwestycyjnych, z czego
  sfinansowane kredytami zostanie ok. 375 mln zł. Pozostała kwota, wymagana ja ko wkład własny Grupy to ok. 127 mln zł,
  który Grupa zamierza sfinansować poprzez sprzedaż istniejących jak i przyszłych centrów handlo wych .
  Realizacja planu inwestycyjnego zależy również od planowanej w najbliższym czasie sprzedaży funkcjonujących obiektów
  handlowych: Centrum :andlowego Brama Pomorza w Chojnicach, Pasażu Wiślanego w Grudziądzu, Pogodnego Centrum w
  Oleśnicy i Parku :andl owego Miejsce Piastowe k. Krosna, a w następnym etapie także innych obiektów , których budowa
  wkrótce się rozpocznie. W przypadku opóźnienia procesu sprzedaży poszczególnych nieruchomości, Emitent będzie
  odpowiednio modyfikował i dostosowywał swoje zamierze nia inwestycyjne do możliwości finansowych i możliwości
  pozyskania finansowania z innych źródeł. Powodzenie planu inwestycyjnego zatem zależy w głównej mierze od dostępności
  środków finansowych, których termin i wysokość jest uzależniona od powodzenia proc esu sprzedaży poszczególnych
  nieruchomości handlowych lub gruntowych.
  Wpływy z planowanych transakcji będą na poziomie wystarczającym na realiza cję planu inwestycyjnego Grupy oraz na
  regulowanie zobowiązań bieżących, jak i kredytowych przynajmniej w ciągu roku od daty publikacji niniejszego sprawozdania.
  W latach przyszłych, Grupa Kapitałowa nadal zamierza realizować swoją dotychczasową strategię inwestycyjną. Jednostka
  dominująca podejmuje działania w celu realiz owania wysoko rentownych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych wraz
  ze swoimi klientami biznesowymi , które zapewniają wprawdzie jednorazowe wpływy środków, ale o znacznej wielkości, które
  będą przeznaczane na dalsze inwestycje prowadzone w ramach spółek celowych jako wkład własny. Natomiast sp ółki celowe
  będą realizowały budowy, a następnie zarządzały długoterminowymi inwestycjami w nieruchomości tj. centrami i galeriami
  handlowymi.
  Spore zainteresowanie ze strony partnerów branżowych realizacją nowych inwestycji w centra handlowe, a także ros nące
  zainteresowanie ze strony funduszy inwestycyjnych przejmowaniem już funkcjonujących obiektów handlowych, daje
  podstawę do wiary w pełne powodzenie projektów realizowanych przez Spółkę i je j Grupę Kapitałową. Rozwój gospodarki
  sprawia, że Polska pozost aje w czołówce Europy pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Hako jeden z nielicznych krajów
  uniknęła recesji podczas globalnego kryzysu ekonomicznego, odznaczając się w tym czasie jednym z najwyższych wzrostów
  gospodarczych w regionie. Gwarancja stabil ności i bezpieczeństwo ekonomiczne sprawiają, że Polska jest ważnym partnerem
  dla wielu inwestorów z całego świata. Prognoza wz rostu PKB Polski na poziomie 4,0 % na rok 2017 wg NBP, daje podstawy do
  umiarkowanego optymizmu.
  Projekty z zakresu budownictwa mi eszkaniowego
  Grupa prowadzi prace przygotowawcze polegające na budowie osiedla mieszkaniowego Marina Park we Wrocławiu.
  Najprawdopodobniej inwestycja będzie realizowana wspólnie z partnerem, z którym prowadzone są negocjacje warunków
  umowy o współpracy. Ro zpoczęcie inwestycji uzależnione jest od uzyskania pozwolenia na budowę, wg szacunków Emitenta
  mogłoby nastąpić w = półroczu 2018 roku. Czas realizacji inwestycji podzielonej na kilka etapów będzie obejmował okres
  STRONA 27 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  około 10 lat. Łącznie powstanie ok. 135 ty s. m2 powierzchni użytkowej mieszkań oraz około 17 tys. m2 powierzchni
  handlowo -usługowej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 767 mln PLN.
  Projekty z zakresu ochrony środowiska i odzysku energii
  Grupa prowadzi obecnie prace koncepcyjne i przygotowawcze związane z planami uruchomienia dwóch zakładów
  termicznego przekształcania odpadów komunalnych i przemysłowych: w miejscowości Dumfries w Szkocji oraz w
  miejscowości Długoszyn (woj. lubuskie). W obecnej chwili Grupa analizuje możliwe scenari usze pozyskania środków na
  sfinansowanie przedsięwzięcia. Nakłady inwestycyjne w przeważającej mierze zostaną sfinansowane kredytem bankowym,
  dofinansowaniem z funduszy unijnych, a także rozważa się możliwość zaangażowania inwestorów zewnętrznych, w tym ta kże
  zagranicznych.
  W ocenie Zarządu Emitenta, trwający proces dostosowania prawa polskiego w zakresie gospodarki odpadami do przepisów
  unijnych oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń Emitenta w zakresie współpracy z lokalną administracją stwarzają
  możliwość efektywnego rozwoju, stąd decyzja Emitenta o wejściu w ten obszar działalności. Zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa następuje proces systematycznego ograniczania składowania odpadów, co w praktyce oznacza konieczność
  budowy zakładów przeksz tałcania odpadów w całym kraju. Grupa Emitenta zamierza wykorzystać tą szansę w celu
  dywersyfikacji swojej działalności i zwiększenia przychodów.
  Na chwilę obecną, Grupa Kapitałowa nie zamierza zmieniać istotnie dotychczasowej strategii inwestycyjnej obran ej zarówno
  przez siebie, jak i spółki celowe. Działalność w segmencie odzyskiwania energii z odpadów jest w obecnej chwili działalnością
  marginalną w stosunku do działalności podstawowej.

  Inne informacje
  Dodatkowo w = półroczu 201 7 r. i do dni a publikac ji raportu, do zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację Grupy Kapitałowej
  Emitenta, zaliczyć można następujące zdarzenia:
  Olsztyn - pozwolenie na budowę centrum handlowego
  W dniu 3 marca 2017 roku został ogłoszony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, kt óry utrzymał uchylenie pozwolenia
  na budowę centrum handlowego w Olsztynie. W chwili obecnej prowadzone są negocjacje z Gminą Olsztyn w celu zmiany
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarząd ocenia, że negocjacje zakończą się pozytywnie dla Grupy
  Kapitałowej, co będzie skutkowało w bliskiej przyszłości otrzymaniem pozwolenia na budowę centrum handlowego w
  Olsztynie.
  Sprzedaż centrum handlowego Galeria Świdnicka w Świdnicy
  W dniu 25 maja 2017 roku spółka zależna Emitenta Progress X= Sp. z o.o. podpisała z Calioppe =nvestment Sp. z o.o. umowę
  sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w skład której wchodzi m.in. prawo użytkowania gruntów o powierzchni
  3,2234 ha oraz prawo własności budynku Galerii Świdnickiej w Świdnicy o powierzchni uży tkowej 22.939 m2 i powierzchni
  najmu 15.530 m2. Cenę sprzedaży ustalono na kwotę 26.700.000 EUR minus kwota przejmowanego kredytu finansującego
  ww. nieruchomość, co oznacza, iż rzeczywista cena sprzedaży wynosi 11.501.827 EUR.
  Galeria Świdnicka – podpisani e aneksu do umowy kredytowej i zmiana kredytobiorcy
  W dniu 28 kwietnia 2017 roku spółka zależna Emitenta Progress X= Sp. z o.o. podpisała z bankiem mBank SA oraz Calioppe
  Investment Sp. z o.o. aneks do umowy kredytu z dnia 29 czerwca 2011 roku. Na mocy ww. aneksu, Calioppe Investments
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością weszła w prawa i obowiązki kredytobiorcy - Progress XI Sp. z o.o. z umowy kredytu
  po spełnieniu się m.in. warunków sprzedaży przez Progress X= Sp. z o.o. na rzecz Calioppe Investment s Sp. z o.o.
  Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa o której mowa powyżej. Zgodnie z aneksem do umowy kredytu zmiana
  kredytobiorcy nastąpiła w dniu 25 maja 2017 r. po zbyciu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Calioppe
  =nvestments spółka z ogr aniczoną odpowiedzialnością. Wysokość przejętego kredytu wynosi 15.198.173 EUR.
  Inne informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań p rzez Grupę Kapitałową Emitenta
  Projekty realizowane przez Grupę Kapitałową wiążą się z dużym zaangażowaniem kredytowym, dlatego też Grupa Kapitałowa
  na bieżąco monitoruje stan przepływów pieniężnych, tak aby obsługa zobowiązań kredytowych nie była w żadnym momencie
  zagrożona.
  Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płyn ności. Narzędzie to uwzględnia
  terminy zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów
  finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi
  pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty
  inwestycyjne, umowy leasingu finansowego, pożyczki. Dywersyfikacja tych źródeł oraz różne okresy zapadalności
  finansowania zapewni ają utrzymanie płynności.
  STRONA 28 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  Rank Progress S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej obejmującej łącznie 52 jednostki zależne, prowadzące przede
  wszystkim projekty inwestycyjne z zakresu inwestycji w nieruchomości handlowe, które są na różnych etapach rea lizacji.
  Część jednostek zależnych może być na etapie nabywania nieruchomości, część – na etapie procedur administracyjnych
  doprowadzających do uzyskania pozwolenia na budowę, część – na etapie budowy, część na etapie zarządzania wybudowaną
  nieruchomością. Wszystkie działania inwestycyjne i operacyjne podejmowane przez jednostki zależne są nakierowane na
  osiągnięcie przychodów zarówno z najmu nieruchomości handlowych jak i ich ewentualnej sprzedaży, a w efekcie na
  zapewnieniu jednostce dominującej cykliczne go i w miarę stabilnego wpływu środków pieniężnych, które mają obsłużyć
  zarówno koszty działania Spółki, jej źródła finansowania jak i pozwolić na dystrybucję środków do jednostek powiązanych
  realizujących zakupy nieruchomości i prowadzących procesy inwest ycyjne w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego.
  Ewentualne przyszłe zaburzenia w prognozowanych wpływach z jednostek powiązanych do jednostki dominującej mogą
  doprowadzić do tymczasowych trudności płynnościowych i to pomimo wykorzystania przez Spółkę i nnych źródeł
  finansowania, w tym pożyczek od podmiotów zewnętrznych oraz kredytów obrotowych.
  Działalność Grupy Kapitałowej polega przede wszystkim na realizacji projektów inwestycyjnych w tym na budowaniu, a
  następnie zarządzaniu przez Grupę nieruchomośc iami handlowymi przynajmniej przez okres kilku lat od momentu oddania
  danej inwestycji do użytkowania. W celu finansowania kolejnych projektów inwestycyjnych oraz wywiązywania się przez
  Emitenta z bieżących zobowiązań, Grupa pozyskuje zasadniczo własne śro dki finansowe z transakcji sprzedaży
  poszczególnych projektów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim, ze sprzedaży funkcjonujących obiektów handlowych
  sukcesywnie w stosunku do zapotrzebowania na środki finansowe konieczne do realizacji kolejnych zadań inw estycyjnych
  przez Grupę. Emitent w ramach swoich kompetencji w Grupie Kapitałowej, prowadzi odpowiedni rozdział pozyskiwanych
  środków finansowych pomiędzy poszczególne spółki Grupy w celu zaopatrzenia ich w odpowiedni kapitał obrotowy konieczny
  do ich bież ącego funkcjonowania oraz kapitał inwestycyjny w celu przeprowadzenia przez nie poszczególnych zadań
  inwestycyjnych.
  Ze względu na małą przewidywalność terminu zakończenia procesu sprzedaży obiektów handlowych przez Grupę Kapitałową,
  nie da się wykluczyć sytuacji polegających na przejściowych niedoborach środków finansowych i powstania zaległości
  płatniczych w Grupie Kapitałowej. W celu uniknięcia trudności związanych z przejściowym brakiem płynności Spółka oraz jej
  podmioty zależne umiejętnie wykorzystują zewnętrzne źródła finansowania. W tym celu wykorzystywane są przez Grupę
  m.in. kredyty inwestycyjne, w tym dodatkowe podwyższenia istniejących kredytów inwestycyjnych (tzw. uwolnienie kapitału
  kredytu), pożyczki, w tym pożyczki hipoteczne, a także porozum ienia z wierzycielami dotyczące prolongaty terminu płatności.
  Wykorzystanie wymienionych dodatkowych instrumentów ma na celu zwiększenie płynności Grupy Kapitałowej do momentu
  sprzedaży obiektów handlowych. W chwili obecnej Spółka wykorzystuje wymienione i nstrumenty do momentu zakończenia
  powodzeniem trwającego procesu sprzedaży wybranych nieruchomości inwestycyjnych, który powinien zakończyć się w ciągu
  kilkunastu miesięcy..
  W Grupie Kapitałowej wystąpiło dodatkowe zapotrzebowanie finansowe związane z k oniecznością obsługi bieżących
  zobowiązań Emitenta oraz stałego zasilania spółki zależnej Rank Müller Helenia Góra Sp. z o.o. w celu obsługi kredytu
  zaciągniętego na finansowanie Pasażu Grodzkiego w Heleniej Górze. Obecnie spółka Rank Müller Helenia Góra S p. z o.o.
  wymaga dodatkowego wsparcia finanso wego , które jest na bieżąco udzielane w ramach Grupy Kapitałowej.
  Hak wskazano powyżej, przyjęty model biznesowy sprawia, że wpływy z posiadanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości
  oraz z usług świadczonych s tronom trzecim są niewystarczające do przeprowadzenia planu inwestycyjnego bez uszczerbku
  dla regulowania bieżących zobowiązań jednostki dominującej, w tym obsługi jej zadłużenia, jak i obsługi zaciągniętych przez
  Grupę Kapitałową kredytów na finansowanie nieruchomości. W celu terminowego wywiązywania się przez Grupę Kapitałową
  zarówno z zobowiązań bieżących, kredytowych jak i inwestycyjnych, model zakłada sprzedaż nieruchomości komercyjnych w
  ciągu kilku lat od wprowadzenia ich do użytkowania, w miarę poja wiania się potrzeb finansowych. W ostatnim okresie taka
  potrzeba wystąpiła, w związku z czym miała miejsce transakcja sprzedaży Galerii Świdnickiej w Świdnicy. W celu utrzymania
  płynności Emitenta i Grupy Kapitałowej, Zarząd Spółki podjął wszelkie niezbędn e kroki w celu pozyskania dodatkowych źródeł
  finansowania, w tym przede wszystkim kredytu nieodnawialnego zaciągniętego w BOŚ SA na wykup w ubiegłym roku obligacji
  serii D Emitenta, który będzie spłacany w momencie dokonywania transakcji sprzedaży posiadan ych obiektów. Pierwsza rata
  kredytu już została spłacona, właśnie ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży Galerii Świdnickiej.
  W przypadku pozostałych wybranych nieruchomości handlowych, do których należą: Centrum :andlowe Brama Pomorza w
  Chojnicach , park handlowy Pasaż Wiślany w Grudziądzu, mini -galeria handlowa Pogodne Centrum w Oleśnicy i park handlowy
  Miejsce Piastowe k. Krosna prowadzone negocjacje powinny doprowadzić do sprzedaży wymienionych obiektów w
  najbliższych kilkunastu miesiącach. W pla nach jest także rozpoczęcie inwestycji budowy osiedla mieszkaniowego Marina Park
  STRONA 29 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  we Wrocławiu. =nwestycja powinna być realizowana wspólnie z partnerem, z którym prowadzone są obecnie negocjacje
  odnośnie podpisania umowy o współpracy. W przypadku Wrocławia Emitent nie wyklucza jednak sprzedaży części terenu
  inwestycyjnego. Wpływy z planowanych transakcji będą na poziomie wystarczającym na realizację planu in westycyjnego
  Grupy i na regulowanie zobowiązań bieżących, jak i kredytowych przynajmniej w ciągu roku od daty publikacji niniejszego
  sprawozdania. Również spółki zależne wymagające stałego zasilania w środki, w tym wymieniona powyżej Rank Müller Helenia
  Góra Sp. z o.o. zostaną w odpowiedni sposób zaopatrzone w środki pozwalające na prowadzenie przez nie dz iałalności w
  najbliższej przyszłości. Alternatywnie, w przypadku braku sprzedaży nieruchomości w najbliższym okresie, Grupa przewiduje
  uwolnienie dodatkowych kwot z kredytów zaciągniętych na finansowanie niektórych nieruchomości i szacuje, iż powinno to
  zapewnić Grupie nieprzerwaną działalność przez okres co najmniej roku od daty niniejszego sprawozdania.
  W ciągu następnych kilku lat, Grupa Kapitałowa poprowadzi kilka nowych projektów inwestycyjnych, które będą sukcesywnie
  sprzedawane w celu pozyskania środ ków na utrzymanie Grupy Kapitałowej i kontynuowanie planu inwestycyjnego.
  12. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego półrocza .

  W ocenie Emitenta, wpływ na wynik fina nsowy w perspektywi e co najmniej kolejnego półrocza będą miały zdarzenia i
  czynniki przedstawione poniżej.
   Tendencje kryzysowe

  Tendencje kryzysowe w strefie euro mogą oddziaływać negatywnie na sytuację makroekonomiczną w Polsce. Pakiety
  pomocowe zarówno d la Grecji, jak i innych krajów Europy, mogą okazać się bardzo kosztowne, a porozumienia nie rozwiązują
  istotnych problemów kraju, ani co za tym idzie problemów Unii Europejski ej. Fundusze inwestycyjne mogą zacząć szukać
  bezpiecznych inwestycji na dojrzałyc h rynkach, tym samym omijać kraje takie jak Polska, wciąż postrzegane jako rynek
  wschodzący, co może przełożyć się zarówno na możliwość sprzedaży gotowych obiektów handlowych jak i stopy kapitalizacji
  oraz stopy dyskontowe, które odzwierciedlają ich rentow ność i ryzyko.

   Popyt ze strony inwestorów
  Utrzymujący się popyt na nieruchomości może umożliwić sprzedaż niektórych aktywów posiadanych przez Spółkę wcześniej
  niż zaplanowano i z większym zyskiem oraz pozytywnie wpłynąć na stopy kapitalizacji, a co za ty m idzie na wyższe zyski z
  przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych. Z drugiej strony, wzmożony popyt może negatywnie wpłynąć na cenę zakupu
  gruntów, które są skupowane zarówno pod przyszłe inwestycje, jak i do obrotu, oraz na nasilenie działań konkurenc ji w
  lokalizacjach zabezpieczonych przez Grupę Kapitałową.

   Wzrost inflacji
  Może to znaleźć odzwierciedlenie w stopach procentowych, których wzrost może negatywnie wpłynąć na poziom kosztów
  finansowych ponoszonych przez Grupę Emitenta.

   Nasilenie konkurenc ji

  Rynek, na którym działa Grupa Emitenta, cechuje wysoki i wciąż rosnący stopień konkurencji. Po wstąpieniu Polski do Unii
  Europejskiej na polskim rynku rozpoczęły działalność niemal wszystkie znaczące europejskie firmy dewelopersko -
  inwestycyjne. Zjawisk o to zasadniczo wpłynęło na zaostrzenie konkurencji. Grupa Emitenta ogranicza niniejsze ryzyko między
  innymi poprzez inwestowanie w miastach małych i średniej wielkości, słabo nasyconych nowoczesną powierzchnią handlową
  oraz rozwój nowych segmentów działal ności m.in. związanych z ochroną środowiska.
  Dodatkowo Grupa Emitenta może spotkać się z silną konkurencją już na etapie identyfikacji i pozyskiwania gruntów. Fakt ten
  może spowodować znaczny wzrost cen gruntów, a co za tym idzie negatywnie wpłynąć na re ntowność realizowanych
  przedsięwzięć budowlanych. W celu ograniczenia ryzyka związanego z konkurencją, Grupa Emitenta w trybie ciągłym
  przeprowadza badania rynku nieruchomości oraz analizy działań konkurencji. Spółka jednocześnie prowadzi politykę
  pozyskiw ania działek zakładającą ich rzetelną i ostrożną ocenę.


  STRONA 30 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
   Ryzyko płynności
  Projekty realizowane przez Grupę wiążą się z dużym zaangażowaniem kredytowym, dlatego też Grupa na bieżąco monitoruje
  stan przepływów pieniężnych, tak aby obsługa zobowiązań kredyto wych nie była w żadnym momencie zagrożona.
  Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia
  terminy zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozost ałych aktywów
  finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi
  pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty
  inwestycyjne, umowy leasingu finansowego, pożyczki, dłużne papiery wartościowe. Dywersyfikacja tych źródeł oraz różne
  okresy zapadalności finansowania zapewniają utrzymanie płynności.
   Problemy finansowe kontrahentów grupy
  W szczególności ryzyko to dotyczy n ajemców nieruchomości komercyjnych, a także firm wykonawczych odpowiedzialnych za
  realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych. Najmniejsze nieruchomości należące do Grupy są wynajmowane
  zaledwie kilku najemcom i w przypadku utraty płynności jednego lub kilku z nich, rentowność takiego projektu spada znacznie
  szybciej niż rentowność projektów o większej liczbie najemców. Sytuacja taka, oprócz zmniejszonych przychodów z danego
  projektu, może spowodować również naruszenie warunków umowy kredytowej, na p odstawie której dana nieruchomość jest
  finansowania i w konsekwencji doprowadzić do konieczności szybszej spłaty kredytu.
  Grupa starannie dobiera wykonawców generalnych poszczególnych projektów budowlanych starając się w ten sposób
  zapewnić ciągłość budowy i jej zakończenie w planowanym terminie. Nie da się jednak wykluczyć, że generalny wykonawca
  może utracić płynność finansową, co może narazić Grupę na szereg roszczeń ze strony podwykonawców, najemców jak i
  banku finansującego budowę. Mając te ryzyka na u wadze, Grupa pozyskuje dodatkowe zabezpieczenia od generalnego
  wykonawcy, a także stale wdraża odpowiednie procedury ograniczające zagrożenia związane z całym procesem budowlanym.
   Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów
  Koszty op eracyjne i inne koszty Grupy Emitenta mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku odpowiedniego wzrostu
  przychodów. Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, zaliczyć można:
   inflację,
   wzrost podatków i innych opłat publiczn oprawnych,
   zmiany w przepisach prawa (np. dot. ochrony środowiska, bhp, prawa pracy i administracyjnego) lub w polityce
  rządowej, które zwiększają koszty utrzymania,
   wzrost kosztów finansowania, w tym w szczególności wzrost stóp procentowych, marży banków, kursu walut obcych,
   wzrost innych kosztów finansowych, w tym na skutek zmian kursu walut obcych i strat na finansowych instrumentach
  zabezpieczających,
   wzrost kosztów usług obcych, w tym w szczególności usług budowlanych,
   siła przetargowa potencjalnych na jemców nieruchomości komercyjnych powodująca zwiększenie nakładów na
  wykończenie ich lokali handlowych lub alternatywnie zwiększenie partycypacji w kosztach wykończenia lokali
  ponoszonych przez najemców.
   zmiana przepisów prawa związanych z ochroną środowi ska w zakresie w jakim może zwiększyć wydatki inwestycyjne i
  koszty operacyjne projektów polegających na utylizacji odpadów.
  Powyższe okoliczności i wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację majątkową,
  finansową lub wyn iki Grupy Emitenta.
  W celu ograniczenia ryzyka związanego ze wzrostem kosztów finansowania, Grupa Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację
  rynkową i stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające przed niekorzystną zmianą kursu walut obcych oraz
  oprocentowan ia kredytów. Ryzyko wzrostu innych kosztów znajdujących się pod kontrolą Spółki w tym usług
  podwykonawców jest ograniczane m.in. poprzez stosowanie procedur przetargowych. Grupa Emitenta na bieżąco monitoruje
  swoich odbiorców produktów i usług oraz podejmu je adekwatne działania prowadzące do terminowego regulowania swoich
  wierzytelności.
   Ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy

  Grupa zawarła i będzie zawierać umowy z wykonawcami robót budowlanych na wykonanie projektów inwestycyjnych i
  deweloperskich. Ze w zględu na m.in. wzrost cen materiałów budowlanych, ich deficyt na rynku, wzrost cen generalnego
  wykonawstwa czy zmianę kursu walut obcych koszty takich projektów mogą ulegać zmianie. W celu ograniczenia ryzyka
  wzrostu kosztów budowy Grupa na bieżąco monito ruje tendencje rynkowe, a podpisywane umowy mają odpowiednio do
  sytuacji rynkowej dopasowane parametry, co pozwala na ograniczenie zmienności kosztów budowy.


  STRONA 31 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
   Ryzyko związane z zależnością Grupy od wykonawców robót budowlanych

  Grupa Emitenta realizując s woje inwestycje powierza ich wykonanie wyspecjalizowanym firmom budowlanym. Grupa
  Emitenta sprawuje bieżący nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych, jednakże nie jest w stanie zapewnić, że
  zakontraktowane prace zostaną wykonane przez wykonawców w prawidł owy sposób i w uzgodnionych terminach.
  Opóźnienia robót i nieprawidłowości w ich wykonaniu mogą spowodować opóźnienie zakończenia inwestycji, a w
  konsekwencji przyczynić się do wzrostu kosztów ich realizacji. Stosowana przez Grupę Emitenta polityka polega na
  ograniczaniu ryzyk poprzez zawieranie umów o generalne wykonawstwo wyłącznie z renomowanymi wykonawcami robót
  budowlanych oraz bieżący nadzór nad pracami budowlanymi.

   Dostępność atrakcyjnie zlokalizowanych nieruchomości gruntowych pod przyszłe inwestyc je

  Emitent jednocześnie poszukuje gotowych projektów inwestycyjnych, które mogłyby skompensować ewentualne negatywne
  skutki przesunięcia w czasie planowanych budów, wobec których procedury administracyjne uległy wydłużeniu. W celu
  ograniczenia powyższego ryzyka Grupa stworzyła bank ziemi pod przyszłe projekty inwestycyjne i deweloperskie oraz
  rozwinęła wewnętrzny dział ekspansji, zajmujący się pozyskiwaniem nieruchomości. Nie można także wykluczyć, iż w trakcie
  realizacji projektu Grupa nie natknie się na nieprzewidziane czynniki, które mogą spowodować opóźnienie lub zwiększyć koszt
  przygotowania gruntu np. wody gruntowe, niestabilność dolnych warstw gruntu i związaną z tym konieczność jego wymiany,
  ukształtowanie terenu czy znaleziska archeologiczne.
   Proc edury administracyjne w zakresie ochrony środowiska
  Czynnikiem zewnętrznym mogącym mieć wpływ dla rozwoju działalności zakładów utylizacji, są procedury administracyjne
  wypływające z ustaw z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach
  środowiskowych, które wymagają szerokich konsultacji ze wszystkimi stronami mogącymi mieć wpływ na wydanie zgody
  środowiskowej. Ponadto ustawodawca zapewnił szeroki udział społeczeństwa w wyborze lokalizacji, co może wywołać
  protesty miesz kańców.

   Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

  Całość przychodów Grupy Emitenta jest związana z działalnością na rynku krajowym i z tego też względu jest uzależniona
  pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekon omiczną Polski, między innymi takich jak poziom
  bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych oraz
  niespokojna sytuacja polityczna w krajach sąsiadujących z Polską wpływają na sytuację gos podarczą w kraju. Zmiany tempa
  krajowego wzrostu gospodarczego, wzrost stopy bezrobocia, zmiany poziomu popytu konsumenckiego, siła nabywcza
  konsumentów (średnie wynagrodzenie) czy też zmiany kursu PLN wobec walut obcych, wpływają i mogą w wpływać na
  sytua cję finansową Grupy Emitenta.
  Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej
  gospodarki, kryzys walutowy lub kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sy tuację finansową
  Grupy Emitenta.
   Ryzyko zmian regulacji prawnych

  Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej
  interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą powa żne ryzyko w prowadzeniu działalności
  gospodarczej, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania nieruchomości gruntowych i realizacji inwestycji budowlanych. Ewentualne
  zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności przemysłowej, ochrony środowiska, praw a pracy i ubezpieczeń
  społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego),
  mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Grupy Emitenta. Prawo polskie
  obec nie znajduje się wciąż w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany
  przepisów prawa z tym związane mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym także Grupę
  Emitenta.
  Hednym ze skutków rozs zerzenia Unii Europejskiej jest konieczność harmonizacji polskiego prawa z ustawodawstwem
  europejskim. Zmianie uległo wiele ustaw i nadal wdrażane są dyrektywy prawa europejskiego, które zmieniają procedury
  administracyjne, sądowe, a także przepisy reguluj ące prawo prowadzenia działalności gospodarczej, np. w zakresie stawek
  podatku od wartości dodanej. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami
  interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi i nterpretacjami przyjmowanymi przez organy
  administracji publicznej, itp.


  STRONA 32 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
   Ryzyko geopolityczne i konfliktów międzynarodowych

  Zagrożenie może wynikać z nasilających się konfliktów międzynarodowych w pobliżu granic Polski, a także będące ich
  skutkiem sankc je gospodarcze wprowadzone przez kraje handlujące z Polską. Może to powodować, że rynek Europy
  Środkowo -Wschodniej zostanie uznany przez inwestorów za zbyt ryzykowny do inwestowania. Mogłoby się to odbić na
  wzroście kursów walut i wzroście stóp kapitalizac ji i dyskontowych, a także spadku liczby transakcji handlowych na rynku
  nieruchomości handlowych.

   Ryzyko kursowe

  Działalność Grupy Emitenta podlega wpływowi wahań kursów walutowych, a w szczególności kursowi euro. Spółka zawiera
  znaczną część umów, w tym umowy najmu i umowy kredytowe, w euro. Wprawdzie umowy kredytowe są zawierane w euro
  tylko w przypadku, gdy w ocenie Zarządu stanowią naturalne zabezpieczenie zmienności przychodów z czynszów najmu
  denominowanych w euro pochodzących z nieruchomości finans owanych tymi kredytami, nie można wykluczyć jednak, że
  zmiany kursów walut w stosunku do złotego mogą mieć istotny wpływ na wyniki Grupy Emitenta. W okresie znacznego
  wzrostu kursu walut, wzrost ten może mieć pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży, prze szacowanie wartości
  nieruchomości do wartości godziwej i wyniki Grupy Emitenta. W okresie znacznego spadku kursu walut, spadek ten może
  mieć negatywny wpływ na przychody ze sprzedaży, przeszacowanie wartości nieruchomości do wartości godziwej, a co za
  tym idzie, wyniki Grupy Emitenta. Taka zmienność wyniku jest ograniczana przez Grupę Emitenta w sposób wskazany
  powyżej, jak również poprzez odpowiednie strategie zabezpieczeń ustalone z instytucjami finansującymi dany projekt.
   Ryzyko związane z niestabilnośc ią systemu podatkowego

  System podatkowy w Polsce charakteryzuje się relatywną niestabilnością. Ewentualne, nieoczekiwane zmiany dotyczące
  opodatkowania działalności gospodarczej mogą wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez Grupę działalność inwestycyjną i
  deweloperską. Ponadto istnieje ryzyko, że nowe regulacje podatkowe osłabią skłonność konsumentów i firm do nabywania
  nieruchomości.
   Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska

  Zgodnie z polskim prawem, podmioty użytkujące grunty, na k tórych znajdują się substancje niebezpieczne lub inne
  zanieczyszczenia, mogą zostać zobowiązane do oczyszczenia gruntów lub zapłaty kar z tytułu ich zanieczyszczenia lub w inny
  sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Ocena ryzyka powstania roszczeń odszkodowawczych, obowiązku
  ponoszenia kosztów rekultywacji i zapłaty kar administracyjnych z tytułu zanieczyszczenia środowiska jest dla Grupy Emitenta
  ważnym elementem analizy prawnej i technicznej przeprowadzanej w ramach procesu pozyskiwania gruntów p od przyszłe
  inwestycje. Nie można jednakże wykluczyć możliwości, że w przyszłości Grupa Emitenta będzie zobowiązana do zapłaty
  odszkodowań, kar administracyjnych czy ponoszenia kosztów rekultywacji wynikających z zanieczyszczenia środowiska na
  posiadanych przez Spółkę gruntach. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki
  Grupy Emitenta. W celu minimalizacji powyższego ryzyka Grupa Emitenta przeprowadza analizy techniczne oraz prawne
  gruntów nabywanych pod przyszłe proj ekty inwestycyjne i deweloperskie pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z
  odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska.

  Przepisy ochrony środowiska i ich potencjalne zmiany w przyszłości wywierają również istotny wpływ na obecnie rozwijaną
  działalnoś ć Emitenta polegającą na utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych. Zakłady przekształcające odpady są
  zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów z zakresu ochrony środowiska. Emitent nie może wykluczyć, że
  technologia termicznego przekształ cania odpadów, którą zamierza zastosować w swoich zakładach nie będzie wymagała
  dalszych nakładów inwestycyjnych w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawnych, nie będzie możliwe
  uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych z zakresu ochr ony środowiska umożliwiających realizację zakładów w
  danej lokalizacji jak również iż nie wystąpią w przyszłości zdarzenia ponadnormatywnej emisji substancji szkodliwych do
  środowiska naturalnego. W efekcie Emitent może być narażony na dodatkowe koszty dos tosowania się do nowych
  przepisów, zarzucenie rozpoczętych projektów, kary, odszkodowania jak i koszty usunięcia zanieczyszczeń środowiska. Może
  to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta.

   Ryzyko związane z procedurami administracyjnymi

  Grupa Emitenta nie może zapewnić, że poszczególne pozwolenia, zezwolenia lub zgody wymagane w związku z obecnymi lub
  nowymi inwestycjami zostaną uzyskane przez Grupę Emitenta ani, że jakiekolwiek obecne lub przyszłe pozwol enia,
  zezwolenia lub zgody nie zostaną wzruszone. Nieuzyskanie takich zezwoleń, zgód lub pozwoleń lub ich wzruszenie może
  negatywnie wpłynąć na zdolność prowadzenia lub zakończenia obecnych lub nowych projektów deweloperskich lub
  STRONA 33 z 33

  SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPU KAP=TAŁOWEH ZA = PÓŁROCZE 2017 r.
  inwestycyjnych przez Grupę Emitenta. Może mieć to istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki
  Grupy Emitenta.

   Problemy płynnościowe kontrahentów Spółki i kontrahentów jej spółek zależnych

  Grupa Emitenta stara się zabezpieczyć swoje obecne jak przyszłe i wierzytelności kontraktowe m.in. poprzez wstępną
  weryfikację klienta, a na dalszym etapie poprzez uzyskanie kaucji pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz
  odpowiednie zapisy umowne przewidujące kary, możliwość wypowiedzenia umowy itp. Nie można jednak wykluczyć iż
  wspomniane procedury jak i otrzymane zabezpieczenia wierzytelności mogą okazać się niewystarczające w przypadku
  niewywiązywania się wierzyciela z warunków kontraktowych jak i jego niewypłacalności.
   Ryzyko utraty płynności spółek zależnych

  Spółki zależne stosują wysokie dźwignie finansowe finansując swoje projekty inwestycyjne kredytami bankowymi na
  podstawie zawartych umów kredytowych wymagających udzielenia poręczeń przez spółkę holdingową tj. Emitenta. W
  przypadku braku spełnie nia warunków umownych przez spółkę zależną np. w skutek wystąpienia m.in. ryzyk omówionych
  powyżej, Emitent może zostać wezwany do spełnienia zobowiązań wynikających z umów kredytowych. Realizowane projekty
  wiążą się z dużym zaangażowaniem kredytowym, dlat ego też na bieżąco monitorowany stan przepływów pieniężnych, tak
  aby obsługa zobowiązań kredytowych nie była w żadnym momencie zagrożona.
  Do wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowe j, w okresie kolejnego półrocza, niewątpliwie należeć
  będą czynniki przedstawione poniżej:
   Ściśle określona strategia rozwoju
  Zarząd Emitenta nie może zapewnić, że cele strategiczne zostaną osiągnięte. Rynki, na których działa Grupa Emitenta,
  podlegają ciągłym zmianom, których kierunek i natężenie zależne są od wielu czynników. Dlatego przyszła pozycja rynkowa,
  sytuacja majątkowa oraz przychody i zyski Grupy Emitenta zależne są od zdolności do wypracowania i wdrożenia
  długoterminowej strategii oraz warunków i trendów otoczenia rynkowego. Podjęcie jakichkolwiek nietrafnych decyzji
  wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych
  może mieć negatywne skutki dla wyników finansowych Grupy Emitenta. W celu zminimalizowania ww. ryzyka Grupa Emiten ta
  stara się analizować wszystkie czynniki decydujące o wyborze strategii w perspektywie krótko - jak i długoterminowej, tak aby
  możliwe było maksymalnie precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego.
   Doświadczenie kadry właścicielsk iej i zarządzającej
  Grupa zatrudnia wysokiej rangi specjalistów w zakresie ekspansji, prowadzenia procedur administracyjnych związanych z
  nieruchomościami, z zakresu nadzorowania budów, pozyskiwania finansowania, komercjalizacji obiektów i kilku innych. =c h
  odejście może wiązać się z tymczasowym negatywnym wpływem na jej działalność.
  W związku z powyższym, Emitent jest zależny od osób pełniących funkcje kierownicze, a w szczególności członków Zarządu.
  Osoby znajdujące się w Zarządzie Spółki posiadają szero kie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości, a także
  podczas zarządzania Spółką. Odejście któregokolwiek z członków Zarządu, przede wszystkim Prezesa Zarządu, może
  negatywnie wpłynąć na zdolność Emitenta i całej Grupy Kapitałowej do prowadzeni a działalności, co mogłoby mieć istotny
  negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową czy jej wyniki.
   Terminowe rozpoczęcie budów zaplanowanych obiektów handlowych
  Ewentualne opóźnienia w procedurach administracyjnych w odniesieniu do planowanych obie któw handlowych, skutkują
  brakiem możliwości rozpoczęcia budowy w zaplanowanym terminie i koniecznością odroczenia rozpoznawania zysków z
  przeszacowania.


  Legnica, 27 września 2017 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

 • Grupa Kapitałowa
  Rank Progress SA

  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA
  za okres 6 miesi ęcy zakończon e 30 czerwca 201 7 r.
  sporządzone według
  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Fin ansowej

  oraz skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 7 r.
  sporządzon e według
  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm. )

  Legnica, dnia 27 września 201 7 r.


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  1
  SPIS TREŚC I
  1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 6 MIESIĘCY
  ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 R. ................................ ................................ ..... 3
  2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANI E Z ZYSKÓW LUB STRAT
  I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ... 4
  3. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ...... 5
  4. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIE NIĘŻNYCH ................................ ................................ ................................ ..... 6
  5. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN
  W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ........................ 7
  6. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG SEGMENTÓW
  DZIAŁALNOŚCI ................................ ................................ ................................ ... 8
  7. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE ................................ ................................ ..... 12
  7.1. Informacje ogólne ................................ ................................ ............................. 12
  7.2. Skład Grupy ................................ ................................ ................................ ..... 13
  7.3. Połączenie spółek ................................ ................................ .............................. 16
  7.4. Skład za rządu jednostki dominującej ................................ ................................ ... 16
  7.5. Skład rady nadzorczej jednostki dominującej ................................ ........................ 16
  7.6. Zatwierdzenie do publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............... 17
  7.7. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia ................................ .......... 17
  7.8. Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego ................................ .............. 17
  7.9. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości ................................ ........................... 17
  7.10. Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ............ 19
  7.11. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osadzie i szacunkach ............................. 19
  7.12. Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy Kapitałowej ................................ . 20
  7.13. Rodzaj i kwoty pozycji nietypowych ze względu na ich rodzaj, wielkość
  lub częstotliwość wpływające na sprawozdanie finansowe ................................ ...... 20
  7.14. Zmiany w strukturze grupy kapitałowej ................................ ............................... 20
  7.15 . Zmiany wartości szacunkowych ................................ ................................ .......... 20
  7.16 . Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ..................... 20
  7.17 . Koszty operacyjne ................................ ................................ ............................. 21
  7.18 . Wynik na nieruchomościach ................................ ................................ ............... 21
  7.19 . Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ............. 22
  7.20 . Podatek dochodowy ................................ ................................ ........................... 22
  7.21 . Nieruchomości ................................ ................................ ................................ .. 23
  7.22 . Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ................................ 25
  7.23 . Odpisy aktualizujące z apasy ................................ ................................ .............. .26
  7.24 . Odpisy aktualizujące należności ................................ ................................ .......... 27
  7.25 . Środki pieniężne ................................ ................................ ............................... 28
  7.26 . Kapitał własny ................................ ................................ ................................ .. 28


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  2
  7.27 . Zobowiązania finansowe oraz pozostałe ................................ ............................... 29
  7.28 . Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych .................. 33
  7.29 . Informacje o transakcjach ze stronami powiązanymi ................................ ............. 33
  7.30 . Instrumenty finansowe ................................ ................................ ...................... 38
  7.31 . Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych ................................ 39
  7.32 . Ryzyko związane z płynnością ................................ ................................ ............ 39
  7.33 . Informacj e dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy ......................... 41
  7.34 . Sprawy sądowe ................................ ................................ ................................ 41
  7.35 . Istotne zdarzenia w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. niezbędne do
  zrozumienia bieżącego okr esu ................................ ................................ ............ 45
  7.36 . Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu bieżącego okresu, które nie zostały
  odzwierciedlone w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za dany okres 46
  8. PODPISY ................................ ................................ ................................ .......... 46
  9. WYBRANE DANE FINANSOWE Z E ŚRÓDROCZNEO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 R. ........... 48
  10. WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  ZA O KRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 3 0 CZERWCA 2017 R. ................................ .. 49
  11. JEDNOSTKOWY SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY BILANS ................................ ............... 50
  12. JEDNOSTKOWY SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................. 54
  13. JEDN OSTKOWY SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH . 55
  14. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM ................................ ................................ ................................ ........ 57
  15. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO S KRÓCONEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ........ 59
  15.1. Zmiany istotnych wartości szacunkowych ................................ ............................. 59
  15.2. Podatek dochodowy ................................ ................................ ........................... 59
  15.3. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych ................................ ................... 61
  15.4. Udziały/akcje/wkłady w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
  oraz odpisy aktualizujące udziały/akcje/wkłady ................................ ..................... 61
  15.5. Odpisy aktualizujące wartość należności ................................ .............................. 63
  15.6. Odpisy aktualizujące zapasy ................................ ................................ ............... 64
  15.7. Aktywa finansowe i zobowiązania z tytułu pożyczek oraz obligacji ........................... 65
  15.8. Koszty odsetkowe ................................ ................................ ............................. 67
  15.9. Isto tne zdarzenia następujące w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
  niezbędne do zrozumienia bieżącego okresu oraz zdarzenia po zakończeniu bieżącego
  okresu, które nie zostały odzwierciedlone w śródrocznym skróconym sprawozdaniu
  finansowym za d any okres ................................ ................................ ................. 67
  16. PODPISY ................................ ................................ ................................ .......... 67
  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  3
  1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 6 MIESIĘ CY
  ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 201 7 R.


  Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad:
   pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średni ego kursu NBP obowiązującego na dzień
  bilansowy tj. na dzień 3 0 czerwca 201 7 r. kurs 1 EUR = 4,2265 PLN, a na 31 grudnia 20 16 r.
  kurs 1 EUR = 4,4240 PLN .
   pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz sprawozdania
  z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
  średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego
  okresu tj. za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 30 czerwca 201 7 r. kurs 1 EUR = 4,2474 PLN,
  a za okres od 1 stycznia 20 16 r. do 3 0 czerwca 20 16 r. kurs 1 EUR = 4,3 805 PLN . 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016
  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 38 032 39 161 8 954 8 940
  Zysk/strata na sprzedaży 8 248 7 554 1 942 1 724
  Zysk/strata na działalności operacyjnej (16 946) 43 398 (3 990) 9 907
  Zysk/strata brutto (9 677) 21 720 (2 278) 4 958
  Zysk/strata netto (10 797) 12 621 (2 542) 2 881
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 112 19 966 1 439 4 558
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 110 442 52 185 26 002 11 913
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej (111 959) (64 436) (26 359) (14 710)
  Przepływy pieniężne razem 4 595 7 715 1 082 1 761
  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
  Nieruchomości inwestycyjne 562 176 697 757 133 012 157 721
  Aktywa razem 800 868 930 844 189 487 210 408
  Zobowiązania długoterminowe 344 680 452 600 81 552 102 306
  Zobowiązania krótkoterminowe 117 663 128 289 27 839 28 998
  Kapitał własny 338 525 349 955 80 096 79 104
  Kapitał zakładowy 3 718 3 718 880 840
  Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  w tys. PLN w tys. EUR


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  4
  2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT
  I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHO DÓW
  ZYSKI LUB STRATY
  Nota 01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Działalność kontynuowana
  Przychodzy ze sprzedaży, w tym 7.16 38 032 39 161
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 30 017 32 822
  Zmiana stanu produktów 2 066 2 961
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 103 242
  Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów 5 846 3 136
  Koszty działalności operacyjnej, w tym 7.17 29 784 31 607
  Zużycie materiałów i energii 5 401 5 210
  Usługi obce 7 198 10 593
  Pozostałe koszty 12 824 13 177
  Wartość sprzedanych towarów 4 361 2 627
  Zysk (strata) na sprzedaży 8 248 7 554
  Wynik na nieruchomościach 7.18 (23 042) 36 275
  Pozostałe przychody operacyjne 804 613
  Pozostałe koszty operacyjne 2 956 1 044
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (16 946) 43 398
  Przychody finansowe 7.19 17 393 4 613
  Koszty finansowe 7.19 10 124 26 291
  Zysk (strata) brutto (9 677) 21 720
  Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć (444) (297)
  Podatek dochodowy 7.20 676 8 802
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (10 797) 12 621
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  INNE CAŁKOWITE DOCHODY, W TYM (633) (938)
  Inne składniki całkowitych dochodów, które mogą być
  przeklasyfikowane na zyski lub straty (633) (938)
  Zysk (strata) netto, w tym (10 797) 12 621
  Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (10 797) 12 621
  Przypadający udziałowcom niekontrolującym - -
  CAŁKOWITY DOCHÓD OGÓŁEM, W TYM (11 430) 11 683
  Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (11 430) 11 683
  Przypadający udziałowcom niekontrolującym - -
  Zysk (strata) podstawowy/a na jedną akcję z zysku (straty)
  za okres w zł (0,29) 0,34
  Zysk (strata) rozwodniony/a na jedną akcję z zysku (straty)
  za okres w zł (0,29) 0,34


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  5
  3. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ


  Aktywa Nota 30.06.2017 31.12.2016
  Nieruchomości inwestycyjne 7.21 562 176 697 757
  Rzeczowe aktywa trwałe 15 140 16 120
  Wartości niematerialne 3 4
  Należności i inne aktywa 7.24 10 749 10 222
  Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia 52 53
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 7.22 35 146 34 360
  Aktywa trwałe 623 266 758 516
  Zapasy 7.23 106 609 106 488
  Należności i inne aktywa 7.24 52 534 51 976
  w tym z tytułu podatku dochodowego 22 192
  Środki pieniężne 7.25 18 459 13 864
  Aktywa obrotowe 177 602 172 328
  AKTYWA OGÓŁEM 800 868 930 844 Pasywa Nota 30.06.2017 31.12.2016
  Kapitał akcyjny 7.26 3 718 3 718
  Akcje własne (223) (223)
  Kapitał zapasowy 159 932 159 932
  Kapitał rezerwowy 490 490
  Kapitał z przeliczenia różnic kursowych (823) (190)
  Zyski zatrzymane 175 431 186 228
  w tym zysk netto za okres (10 797) 15 312
  Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
  dominującej) 338 525 349 955
  Udziały niesprawujące kontroli - -
  Kapitał własny razem 338 525 349 955
  Zobowiązania finansowe 7.27 325 753 435 424
  Pozostałe zobowiązania 7.27 7 165 6 707
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7.22 11 762 10 469
  Zobowiązania długoterminowe 344 680 452 600
  Zobowiązania finansowe 7.27 63 086 73 845
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7.27 8 988 9 172
  Pozostałe zobowiązania 7.27 45 589 45 272
  w tym z tytułu podatku dochodowego 507 2 399
  Zobowiązania krótkoterminowe 117 663 128 289
  PASYWA OGÓŁEM 800 868 930 844


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  6
  4. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Zysk brutto (9 677) 21 720
  Korekty, w tym 15 789 (1 754)
  Wycena nieruchomości do wartości godziwej 22 573 (20 035)
  Amortyzacja 242 247
  Różnice kursowe (18 291) 12 535
  Odsetki 7 688 9 741
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 284 (19 623)
  Zmiana stanu rezerw 1 578 537
  Zmiana stanu zapasów 1 172 222
  Zmiana stanu należności (575) 3 915
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 6 384 14 968
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (3 491) (3 892)
  Transfer pomiędzy aktywami trwałymi i zapasami - -
  Podatek dochodowy zapłacony (1 891) (150)
  Inne korekty 116 (219)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 112 19 966
  Wpływy, w tym 112 282 75 107
  Zbycie nieruchomości inwestycyjnej 112 282 66 692
  Z innych aktywów finansowych - 8 415
  Wydatki, w tym 1 840 22 922
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 20 617
  Na inwestycje w nieruchomości 1 494 22 262
  Udzielone pożyczki - wypłata 326 43
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 110 442 52 185
  Wpływy, w tym 4 450 110 774
  Kredyty bankowe i pożyczki 4 450 110 774
  Wydatki, w tym 116 409 175 210
  Wykup dłużnych papierów wartościowych - 129 190
  Spłaty kredytów bankowych i pożyczek 108 358 35 958
  Płatności z tytułu leasingu finansowego 755 768
  Odsetki 7 211 9 294
  Na inne zobowiązania finansowe 85 -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (111 959) (64 436)
  Przepływy środków pieniężnych netto 4 595 7 715
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 4 595 7 715
  Środki pieniężne na początek okresu 13 864 8 139
  Środki pieniężne na koniec okresu 18 459 15 854
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  7
  5. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKON SOL IDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN
  W KAPITALE WŁASNYM

  Okres 6 miesięcy zakończony 3 0 czerwca 201 7 r.


  Okres 6 miesięcy zakończony 3 0 czerwca 201 6 r.


  Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Kapitał rezerwowy
  Róznice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom dominującym
  Kapitał przypadający udziałowcom niekontr.
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 3 718 (223) 159 932 186 228 490 (190) 349 955 - 349 955
  Zysk (strata) netto - - (10 797) - - (10 797) - (10 797)
  Inne dochody całkowite - - - - - (633) (633) - (633)
  Stan na 30 czerwca 2017 roku 3 718 (223) 159 932 175 431 490 (823) 338 525 - 338 525 Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Kapitał rezerwowy
  Róznice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom dominującym
  Kapitał przypadający udziałowcom niekontr.
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 3 718 (223) 159 932 170 916 490 1 154 335 987 - 335 987
  Zysk (strata) netto - - - 12 621 - - 12 621 - 12 621
  Inne dochody całkowite - - - - - (938) (938) - (938)
  Stan na 30 czerwca 2016 roku 3 718 (223) 159 932 183 537 490 216 347 670 - 347 670


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  8
  6. SKONSOLIDOWANE SPRA WOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG SEGMENTÓW
  DZIAŁALNOŚCI
  Grupa ustaliła segmenty operacyjne na podstawie raportów, których używa do podejmowania
  decyzji strategicznych.
  Sprawozdawczość dotycząca segmentów jest zgodna ze sprawozdawczością wewnętrzną,
  przedstawianą osobom zarządzającym Grupą i podejmującym decyzje na poziomie operacyjnym.
  Podstawowym podziałem na segmenty działalności jest podział według podstawowych grup
  asortymentu sprzedaży Grupy, czyli z tytułu których osiąga lub planuje osiągać ona przychody
  ze sprzedaży. W związku z powyższym Zarząd wyodrębnił 4 segmenty, tj. segment „Najem
  nieruchomości”, „Sprzedaż nieruchomości”, „Utylizacja odpadów” oraz segment „Działalność
  handlowo -rozrywkowa”.
  W poniższych tabelach przedstawione zostały dan e dotyczące przychodów, kosztów, zysków/strat
  oraz innych istotnych informacji dla poszczególnych segmentów Grupy .
  Dane za okres 6 miesięcy zakończony 3 0 czerwca 201 7 r. oraz na dzień 3 0 czerwca 201 7 r.
  Najem nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Utylizacja odpadów
  Działalność handlowo-rozrywkowa
  Pozycje nieprzypisane Działalność ogółem
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 29 276 42 36 663 - 30 017
  Przychody ze sprzedaży towarów - 2 235 - 3 611 - 5 846
  Zmiana stanu produktów 2 139 8 (1) (2) (78) 2 066
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 103 - - - - 103
  Koszty operacyjne 16 495 6 285 836 1 807 - 25 423
  Wartość sprzedanych towarów 4 1 272 3 085 - 4 361
  Zysk/(strata) na sprzedaży 15 019 (5 272) (801) (620) (78) 8 248
  Wynik na nieruchomościach (22 786) - - - - (22 786)
  Wynik ze zbycia nieruchomości (256) - - - - (256)
  Pozostałe przychody operacyjne 581 30 - 142 51 804
  Pozostałe koszty operacyjne 2 581 131 99 97 48 2 956
  Zysk/(strata) na działalnosci operacyjnej (10 023) (5 373) (900) (575) (75) (16 946)
  Przychody finansowe 17 333 2 7 11 40 17 393
  Koszty finansowe 5 618 277 288 357 3 584 10 124
  Zysk/(strata) brutto 1 692 (5 648) (1 181) (921) (3 619) (9 677)
  Pozostałe informacje wg segmentów działalności na dzień 30.06.2017 r.Aktywa ogółem 615 425 106 452 22 534 3 846 52 611 800 868
  Zobowiązania ogółem 345 536 7 645 8 913 10 999 89 250 462 343
  Odpisy aktualizujace należności 12 568 3 599 565 - 663 17 395 Odpisy aktualizujace nieruchomości 2 376 - - - - 2 376 Odpisy aktualizujace zapasy - 11 348 - - - 11 348 Razem odpisy aktualizujące 14 944 14 947 565 - 663 31 119
  Okres za 1 półrocze 2017


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  9  Dane na d zień 31 grudnia 201 6 r.

  Amortyzacja 82 85 2 73 - 242
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne - 20 - - - 20
  Razem kwoty odpisów aktualizujących ujętych w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych 498 - 7 - 17 522
  Razem kwoty odwrócenia odpisów aktualizujacych ujętych w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych (337) - - - - (337)
  Pozostałe informacje wg segmentów działalności za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku Pozycje nieprzypisane do segmentów za I półrocze 2017 roku Kwota Objaśnienie
  Zmiana stanu produktów -78
  dotyczy jednostki dominującej: zmiana stanu innych rozliczeń międzyokresowych (-25 tys.zł), rozliczenia międzyokresowe bierne oraz rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (-53 tys. zł)
  Pozostałe przychody operacyjne 51 dotyczy jednostki dominującej: inne przychody operacyjne (51 tys. zł)
  Pozostałe koszty operacyjne 48 dotyczy jednostki dominującej: koszty z tytułu spraw sądowych (35 tys. zł), pozostałe koszty nieprzypisane (13 tys. zł)
  Przychody finansowe 40 dotyczy jednostki dominującej: odsetki od pożyczek udzielonych (35 tys. zł), różnice kursowe (5 tys. zł)
  Koszty finansowe 3 584
  dotyczy jednostki dominującej: odsetki od pożyczek otrzymanych (176 tys. zł) odsetki od wykupionych obligacji (268 tys. zł), odpis aktualizujący udzieloną pożyczkę (17 tys. zł), prowizja i odsetki od kredytu (3 112 tys. zł), pozostałe (11 tys. zł)
  Aktywa ogółem 52 611
  dotyczy jednostki dominującej: udzielone pożyczki (2.416 tys. zł), aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (45.236 tys. zł), należności z tytułu ceł, podatków i ubezpieczeń (163 tys. zł), środki pienięzne w kasie, na rachunkach bankowych i inne środki pieniężne (4.008 tys. zł), część rozliczeń międzyokresowych (52 tys. zł), należności niedotyczace segmentów (736 tys. zł)
  Zobowiązania ogółem 89 250
  dotyczy jednostki dominującej: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (6.598 tys. zł), zobowiązania z tytułu kredytu (70.186 tys. zł), zobowiązania z tytułu wykupionych obligacji (6.741 tys. zł), zobowiązania z tytułu zaciagnietych pożyczek (4.284 tys. zł), zobowiązania z tytułu ceł, podatków i innych świadczeń (549 tys. zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (849 tys. zł), rozliczenia międzyokresowe bierne oraz rezerwy (43 tys. zł)
  Odpisy aktualizujące należności 663 dotyczy jednostki dominującej: odpis aktualizujący uddzieloną pożyczkę
  Kwoty odpisów aktualizujacych ujętych w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
  17 dotyczy jednostki dominującej: odpis aktualizujący udzieloną pożyczkę Pozostałe informacje wg segmentów działalności na dzień 31.12.2016 r.Aktywa ogółem 753 929 106 737 17 977 3 298 48 903 930 844
  Zobowiązania ogółem 434 059 9 667 6 695 6 438 124 030 580 889
  Odpisy aktualizujace należności 12 598 3 599 558 - 647 17 402 Odpisy aktualizujace nieruchomości 2 376 - - - - 2 376 Odpisy aktualizujace zapasy - 11 349 - - - 11 349 Razem odpisy aktualizujące 14 974 14 948 558 - 647 31 127


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  10


  Dane za okres 6 miesięcy zakończony 3 0 czerwca 201 6 r.
  Pozycje nieprzypisane do segmentów w 2016 roku Kwota Objaśnienie
  Aktywa ogółem 48 903
  dotyczy jednostki dominującej: udzielone pożyczki (2.371 tys. zł), aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (42.267 tys. zł), należności z tytułu ceł, podatków i ubezpieczeń (1.183 tys. zł), środki pienięzne w kasie, na rachunkach bankowych i inne środki pieniężne (2.521 tys. zł), część rozliczeń międzyokresowych (105 tys. zł), należności niedotyczace segmentów (456 tys. zł)
  Zobowiązania ogółem 124 030
  dotyczy jednostki dominującej: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (6.181 tys. zł), zobowiązania z tytułu kredytu (105.526 tys. zł) zobowiązania z tytułu wykupionych obligacji (6.478 tys. zł), zobowiązania z tytułu zaciagnietych pożyczek (4.148 tys. zł), zobowiązania z tytułu ceł, podatków i innych świadczeń (787 tys. zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (524 tys. zł), rozliczenia międzyokresowe bierne oraz rezerwy (139 tys. zł), inne zobowiązania nieprzypisane do segmentów (247 tys. zł)
  Odpisy aktualizujące należności 647 dotyczy jednostki dominującej: odpis aktualizujący uddzieloną pożyczkę Najem nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Utylizacja odpadów
  Działalność handlowo-rozrywkowa
  Pozycje nieprzypisane Działalność ogółem
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 32 176 50 - 596 - 32 822
  Przychody ze sprzedaży towarów - - - 3 136 - 3 136
  Zmiana stanu produktów 2 358 206 3 - 394 2 961
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 242 - - - - 242
  Koszty operacyjne 17 665 8 519 1 107 1 689 - 28 980
  Wartość sprzedanych towarów - - 2 627 - 2 627
  Zysk/(strata) na sprzedaży 17 111 (8 263) (1 104) (584) 394 7 554
  Wynik na nieruchomościach 20 012 - - - - 20 012
  Wynik ze zbycia nieruchomości 16 263 - - - - 16 263
  Pozostałe przychody operacyjne 491 6 - 113 3 613
  Pozostałe koszty operacyjne 872 21 - 100 51 1 044
  Zysk/(strata) na działalnosci operacyjnej 53 005 (8 278) (1 104) (571) 346 43 398
  Przychody finansowe 4 575 3 - 1 34 4 613
  Koszty finansowe 21 698 111 284 - 4 198 26 291
  Zysk/(strata) brutto 35 882 (8 386) (1 388) (570) (3 818) 21 720
  Amortyzacja 74 98 2 73 - 247
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 55 - 562 - - 617
  Razem kwoty odpisów aktualizujących ujętych w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych 686 8 7 - 16 717
  Razem kwoty odwrócenia odpisów aktualizujacych ujętych w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych (35) - - - - (35)
  Okres za 1 półrocze 2016
  Pozostałe informacje wg segmentów działalności za okres od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  11
  Pozycje nieprzypisane do segmentów za I półrocze 2016 roku Kwota Objaśnienie
  Zmiana stanu produktów 394
  dotyczy jednostki dominującej: zmiana stanu innych rozliczeń międzyokresowych (187 tys.zł), rozliczenia międzyokresowe bierne oraz rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (207 tys. zł)
  Pozostałe przychody operacyjne 3 dotyczy jednostki dominującej: przychody z tytułu spraw sądowych
  Pozostałe koszty operacyjne 51 dotyczy jednostki dominującej: darowizny (2 tys. zł), kodzty sądowe i egzekucyjne (25 tys. zł), pozostałe koszty nieprzypisane (24 tys. zł)
  Przychody finansowe 34 dotyczy jednostki dominującej: odsetki od pożyczek udzielonych
  Koszty finansowe 4 198
  dotyczy jednostki dominującej: odsetki budżetowe (171 tys. zł), odsetki od pożyczek otrzymanych (381 tys. zł) odsetki od wyemitowanych obligacji (3.348 tys. zł), odpis aktualizujący udzielona pozyczkę (16 tys. zł), różnice kursowe (262 tys. zł), pozostałe koszty (20 tys. zł)
  Kwoty odpisów aktualizujacych ujętych w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
  16 dotyczy jednostki dominującej: odpis aktualizujący udzieloną pożyczkę


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  12
  7. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

  7.1. Informacje ogólne
  Grupa Kapitałowa RANK PROGRESS („Grupa”, „Grupa Kapitałow a”) składa si ę z jednostki
  dominującej Rank Progress S.A. („jednostka dominująca”) i jej spółek zależnych .

  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres sprawozdawczy
  1 półrocze 201 7 r. zawiera dane:
   na dzień 3 0 czerwca 201 7 r. oraz 31 grudnia 20 16 r. dla skonsolidowanego sprawozdania
  z sytuacji finansowej,
   za okres 6 miesięcy od dnia 1 stycznia 201 7 r. do 3 0 czerwca 201 7 r. oraz za okres
  porównawczy : 6 miesięcy od dnia 1 stycznia 201 6 r. do 30 czerwca 20 16 r.
  dla skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych ,
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego
  sprawozdania ze zmian w kapitale własnym

  RANK PROGRESS S.A. powstała w wyniku podjętej uchwały ws pólników spółki Bartnicki, Mroczka
  E.F. RANK PROGRESS Spółka jawna w dni u 1 października 2007 poprzez przekształcenie ze spółki
  jawnej w spółkę akcyjną. Spółka akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
  dnia 10 październ ika 2007 r .

  Siedz ibą jednostki dominującej oraz adresem zarejestrowanego biura jest Legnica, ulica
  Złotoryjska 63. Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej zarejestrowanej w Polsce
  i aktualnie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu
  pod numerem KRS 0000290520.

  Rank Progress S.A. nie jest jednostką zależną od innej jedn ostki, jest jednostką dominującą
  najwyższego szczebla Grupy.

  Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grup y jest nieoznaczony .

  Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest:
   świadczenie usług zarządzania jednostkom zależnym związanych przede wszystkim
  z prowadzeniem procesów inwestycyjnych,
   finansowanie i pozyskiwanie środków na rzecz jedno stek zależnych.

  Grupa Kapitałowa koncentruje swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech
  kategorii projektów z zakresu rynku nieruchomości:
   wielkopowierzchniowe centra handlowo -usługowe,
   śródmiejskie galerie handlowe,
   obiekty o funkcji mi eszanej tj. mieszkaniowo -usługowo -biurowej,
   wysoko rentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne.

  Grupa także, od kilku lat, pracuje nad wdrożeniem i uruchomieniem zakładów przekształcania
  odpadów komunalnych i przemysłowych oraz prowadzi, w niewielkim s topniu, działalność
  rozrywkową (park rozrywki, kręgielnia , przedszkole ) oraz handlową (handel detaliczny a rtykułami
  spożywczymi i przemysłowymi).

  Na jednostkę dominującą oraz całą Grupę znaczący wpływ ma Pan Jan Mroczka, który bezpośrednio
  i pośrednio pos iada 40,75% udziału głosów na Walnym Zgromadzeniu.


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  13
  7.2. Skład Grupy
  W skład Grupy Kapitałowej , oprócz jednostki dominującej, na dzień 3 0 czerwca 201 7 r.
  oraz na dzień 31 grudnia 20 16 r. wchodziły następujące spółki zależne :
  Lp. Nazwa je dnostki Siedziba Udział Grupy na dzień 30.06.201 7 r.
  Udział Grupy na dzień 31.12.2016 r.
  1 E.F. Progress I Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  2 E.F. Progress II Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  3 E.F. Progress III Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  4 E.F. Progress V Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  5 E.F. Progress VI Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  6 E.F. Progress VII Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  7 Rank Progress Spółka Akcyjna Duchnów Sp.k. Legnica 100% 100%
  8 E.F. Progress XI Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  9 E.F . Progress XII Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  10 Progress II Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  11 Progress III Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  12 Progress IV Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  13 Progress V Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  14 Tempo A ces sivel LDA Olszt yn Sp.k. (dawniej: Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn Sp.k.) Warszawa 100% 100%
  15 Progress IX Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  16 Progress X Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  17 Progress XI Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  18 Progress XII Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  19 Progress XIII Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  20 Progress XIV Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  21 Progress XV Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  22 Progress XVI Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  23 Progress XVIII Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  24 Progress XIX Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  25 Progress XXI Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  26 Progress XXII Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  27 Progress XXIII Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  28 Progress XXIV Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  29 Progress XXV Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  30 Progress XXVI Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  31 Rank Progress Spółka Akcyjna Terespol Sp.k. Legnica 100% 100%
  32 Progress XXIX Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  33 Progress XXX Sp. z o.o. Warszawa 100% 100%
  34 Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. Leg nica 100% 100%
  35 Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  36 Gemar Umech Sp. z o.o. Legnica 100% 100%
  37 Rank Recycling Energy Sp. z o.o. w restrukturyzacji Legnica 100% 100%
  38 Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o. Legnica 100% 10 0%
  39 Rank Recycling Scotland Limited Glasgow, Szkocja 100% 100%
  40 Progress XIV Sp. z o. o. Oleśnica S.K.A. Warszawa 100% 100%
  41 Progress XIV Sp. z o.o. – S.K.A. Warszawa 100% 100%
  42
  Progress XIV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.(dawniej: Progress XV Sp. z o.o. S.K.A.)
  Warszawa 100% 100%


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  14
  43 Progress XVIII Sp. z o.o. – S.K.A. Legnica 100% 100%
  44 Progress XIX Sp. z o.o. – S.K.A. Legnica 100% 100%
  45 Progress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A. Legnica 100% 100%
  46 Progress X XI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A. Warszawa 100% 100%
  47 Progress XIV Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. Warszawa 100% 100%
  48 Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe S.K.AK Warszawa 100% 100%
  49 RP Energy Sp. z o.o. Warszawa 90B 90B
  50 RP Alternative Energy Limited Cypr 100% 100%
  51 Tempo Ac essivel LDA Lizbona 100% J
  52 Codigo de Primavera Unipessoal LDA Lizbona 100% J
  Podstawowym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest
  budowa i wynajem nieruchomości oraz handel nieruchom ościami. Jedynie spółki Rank Recycling
  Energy Sp. z o.o. w restrukturyzacji , Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o., Rank Recycling Scotland
  Limited, RP Energy Sp. z o.o. oraz RP Alternative Energy Limited zajmują się działalnością
  polegającą na rozwoju proje któw z zakresu budowy zakładów przekształcania odpadów
  przemysłowych i komunalnych, natomiast spółki Progress XVIII Sp. z o.o. – S.K.A. oraz Progress
  XXIX Sp. z o.o. zajmują się działalnością handlową i handlowo -rozrywkową.
  Wszystkie sprawozdania finansowe spółek zależnych, z wyjątkiem E.F. Progress IV Sp. z o.o.
  w likwidacji, zostały skonsolidowane metodą pełną. Wystąpiły udziały niekontrolujące, które należą
  do wspólnika spółki RP Energy Sp. z o.o. Ww. udziały niekotrolujące są nieistotne dla Grupy
  Kapita łowej Rank Progress S.A. Grupa Kapitałowa sprawuje kontrolę nad wszystkimi jednostkami
  zależnymi na podstawie posiadanych udziałów i głosów w tych jednostkach. Wszystkie spółki
  zależne, z wyjątkiem RP Energy Sp. z o.o., są w 100% -owym posiadaniu bezpośredn im i pośrednim
  jednostki dominującej.
  Grupa na dzień 3 0 czerwca 201 7 r. sprawowała także współkontrolę nad dwoma ustaleniami
  umownymi stanowiącymi wspólne przedsięwzięcia, w których posiadała 50% udziałów i głosów:
  NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. oraz Progress VII Sp. z o .o., które w niniejszym
  śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały ujęte metodą praw
  własności.
  W Grupie Kapitałowej występują znaczące ograniczenia możliwości dostępu do aktywów
  lub ich używania oraz rozliczania wzajemnych zobowiązań jednostek wchodzących w skład Grupy
  Kapitałowej. Występujące ograniczenia możliwości transferu środków pieniężnych lub innych
  aktywów przez jednostkę dominującą lub jej jednostki zależne z innych jednostek w ramach Grupy
  Kapitałowej wynikają przede wszystkim z umów kredytowych podpisanych w celu sfinansowania
  nieruchomości oraz spłaty obligacji i związanymi z nimi innymi umowami, które służą
  zabezpieczeniu wykonania umów kredytowych np. umowami podporządkowania spłacie kre dytu
  wewnątrzgrupowych wierzytelności.
  Poniżej ujmujemy umowy i zobowiązania ograniczające możliwości dostępu do aktywów
  lub ich używania oraz rozliczania zobowiązań Grupy:
   Ograniczenia dotyczące jednostki zależnej Progress XXIII Sp. z o.o. związane są z umową
  kredytową o terminie spłaty do 24 listopada 2020 r. i stanowią: umowę podporządkowania
  wszelkich wierzytelności wynikających z wszelkich umów oraz tytułów prawnych wobec
  jednostki Progress XIV Sp. z o.o. Chojnice SKA oraz jednostki dominującej Rank P rogress S.A.,
  które na dzień bilansowy stanowią wartość 69.293 tys. PLN; blokadę na rachunkach
  bankowych, w których na dzień 3 0 czerw ca 2017 r. zgromadzone są środki pieniężne
  o wartości 1.945 tys. PLN; zgodnie z umową kredytową bez zgody banku jednostka n ie może
  wypłacić dywidendy; kredytobiorca nie sprzeda, nie przeniesie, nie zbędzie ani w żaden inny
  sposób nie rozporządzi którymkolwiek ze swoich aktywów na warunkach, zgodnie
  z którymi są one lub mogą być najmowane lub ponownie nabyte przez kredytobiorcę ;
  nie sprzeda, nie przeniesie ani w żaden inny sposób nie zbędzie którejkolwiek ze swoich
  wierzytelności; kredytobiorca nie zawrze pojedynczej transakcji ani serii transakcji sprzedaży,
  najmu, dzierżawy, przeniesienia lub innego zbycia całości lub jakiejko lwiek części
  nieruchomości lub innego majątku istotnego dla utrzymania i eksploatacji budynków;


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  15
  kredytobiorca bez uprzedniej zgody kredytodawcy nie udzieli żadnych pożyczek, kredytów
  i gwarancji ani nie przejmie odpowiedzialności na rzecz jakichkolwiek osó b ani dobrowolnie
  nie zaciągnie żadnej innej odpowiedzialności, faktycznej ani warunkowej, w odniesieniu
  do jakichkolwiek zobowiązań innych osób, z wyjątkiem dokonywanych w ramach zwykłego
  zarządu Kredytobiorcy;

   Ograniczenia dotyczące jednostki zależnej P rogress XXI Sp. z o. o. Grudziądz SKA związane
  są z umową kredytową o terminie spłaty do 29 listopada 2018 r. i stanowią: umowę
  podporządkowania spłaty pożyczek udzielonych ww. jednostce zależnej przez Progress XV
  Sp. z o.o., Progress XXI Sp. z o.o. oraz jednostki dominującej Rank Progress S.A.,
  które na dzień bilansowy stanowią wartość 4 tys. PLN; umowę podporządkowania wypłaty
  dywidendy akcjonariuszom jednostki stanowiącym spółki Progress XXI Sp. z o.o. oraz Progress
  XV Sp. z o.o.; zobow iązanie się spółki do utrzymywania kaucji na rachunkach bankowych,
  w których na dzień 3 0 czerwca 2017 r. zgromadzone są środki pieniężne o wartości 90 5 tys.
  PLN; kredytobiorca bez pisemnej zgody banku nie rozporządzi jakimkolwiek składnikiem swego
  majątku, stanowiącym zabezpieczenie spłaty wierzytelności banku, dodatkowo m.in. bez zgody
  banku nie udzieli pożyczki;

   Ograniczenia dotyczące jednostki zależnej Progress XIII Sp. z o.o. związane są z umowami
  kredytowymi o terminie spłaty do 31 grudnia 2019 r. i s tanowią: umowę podporządkowania
  wszelkich wierzytelności wobec jednostki Progress XII Sp. z o.o. oraz jednostki dominującej
  Rank Progress S.A. wynikające m.in. z umów pożyczek oraz umów w sprawie wynagrodzenia
  za udzielane poręczenia, ww. zobowiązania na d zień bilansowy stanowią wartość 2 4.634 tys.
  PLN; blokadę na rachunkach bankowych, w których na dzień 3 0 czerwc a 2017 r. zgromadzone
  są zablokowane środki pieniężne o wartości 760 tys. PLN; zgodnie z umową kredytową
  bez zgody banku jednostka nie może wypłac ić dywidendy; kredytobiorca nie może bez zgody
  banku zbyć składników aktywów, których łączna wartość księgowa netto w ciągu danego roku
  obrotowego przekroczy 2 mln PLN;

   Ograniczenia dotyczące jednostki zależnej E.F. Progress XI Sp. z o.o. związane są z um ową
  kredytową o terminie spłaty do 2 8 września 2029 r. i stanowią: umowę wsparcia
  podporządkowującą m.in. - wypłatę dywidendy oraz podporządkowania wszelkich
  wierzytelności jednostki dominującej Rank Progress S.A, które na dzień bilansowy
  nie wystąpiły, zo bowiązanie się spółki do utrzymywania kaucji na rachunkach bankowych
  oraz blokad na rachunkach bankowych, w których na dzień 3 0 czerwca 201 7 r. zgromadzone są
  zablokowane środki pieniężne o wartości 486 tys. PLN;

   Ograniczenie dotyczące jednostki zależnej Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. związane
  jest z umową kredytową o terminie spłaty do 1 lutego 2032 r.; zgodnie z umową kredytową
  bez zgody banku jednostka nie może wypłacić dywidendy powyżej 50% kwoty wypracowanego
  zysku;

   Ogranicze nia dotyczące jednostki zależnej Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe SKA
  związane są z umową kredytową o terminie spłaty do 20 maja 2030 r. i stanowią: umowę
  podporządkowania pożyczek i innych płatności udzielonych ww. jednostce zależnej
  przez Progre ss IX Sp. z o.o. oraz E.F. Progress VI Sp. z o.o., które na dzień bilansowy stanowią
  wartość 10 3 tys. PLN; umowę wsparcia podporządkowującą m.in. - wypłatę dywidendy
  oraz podporządkowania wszelkich wierzytelności i pożyczek wspólników Progress XXIV
  Sp. z o.o. oraz Progress XV Sp. z o.o., z wyjątkiem płatności związanych z projektem
  i przewidzianych w budżecie projektu, ww. poporządkowane wierzytelności na dz ień bilansowy
  stanowią wartość 39 tys. PLN; blokadę na zastrzeżonych rachunkach bankowych
  oraz zobowi ązanie się spółki do utrzymywania rezerwy obsługi długu na rachunku bankowym,
  na ww. rachunkach na dzień 3 0 czerw ca 201 7 r. są zgromadzone środki pieniężne o wartości
  254 tys. PLN; kredytobiorca bez zgody banku m.in. nie udzieli pożyczki, nie udzieli poręc zenia
  ani w żaden inny sposób nie stanie się odpowiedzialny za jakiekolwiek zadłużenie
  lub zobowiązanie innej osoby lub podmiotu gospodarczego, nie dokona inwestycji finansowych
  w sposób inny niż uzgodniony z bankiem, nie dokona jakichkolwiek inwestycji rz eczowych
  czy też w nieruchomości, nie przeprowadzi remontów w sposób inny niż uzgodniony z bankiem
  o wartości przekraczającej łącznie 200 tys. PLN.  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  16
   Ograniczenia dotyczące jednostki dominującej Rank Progress S.A., jednostek zależnych Te mpo
  Ac es sivel LDA Ol sztyn Sp.k. (dawniej: Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn Sp.k.) , Progres IX
  Sp. z o.o. oraz Progress IV Sp. z o.o., które związane są z umową kredytową o terminie spłaty
  do 7 czerwca 2019 r. i stanowią: zobowiązanie do niezaciągania bez pisemnej zgody ba nku
  przez ww. jednostki: nowych kredytów lub zobowiązań o charakterze kredytowym,
  nieudzielania gwarancji ani poręczeń za zobowiązania innych podmiotów, nieudzielania
  pożyczek lub innego wsparcia o charakterze finansowym innym podmiotom, nieobciążenia
  lub niezbywania składników posiadanego majątku, stanowiącego zabezpieczenie banku
  lub niezbędnego do bieżącej działalności kredytobiorcy, niezaciągania pożyczek również
  w podmiotach niefinansowych. Bank wyraża zgodę na zaciąganie przez Rank Progress S.A.
  pożyc zek w podmiotach niefinansowych do łącznej wartości rocznie 2.000 tys. PLN
  pod warunkiem poinformowania o powyższych pożyczkach oraz ich podporządkowania spłacie
  kredytu. Kredytobiorcy zobowiązują się do nierekomendowania, w całym okresie kredytowania,
  wyp łat dywidendy. Kredytobiorca Rank Progress S.A. zobowiązuje się w całym okresie
  kredytowania do niedokonywania przedterminowej spłaty zaciągniętych pożyczek,
  które na dzień bilansowy 3 0 czerwc a 2017 r. wobec jednostek powiązanych wynoszą : 539.281
  tys. PLN. Zobowiązanie Rank Progress S.A. do podporządkowania wszystkich otrzymanych
  pożyczek całkowitej spłacie kredytu. Zobowiązanie Rank Progress S.A., do stworzenia rac hunku
  rezerwy obsługi długu, na ww. rachunku na dzień 3 0 czerwc a 2017 r. są zgromadzone środk i
  pieniężne o wartości 4.006 tys. PLN . Dodatkowo w dniu 9 czerwca 2016 r. zostały podpisane
  akty notarialne dotyczące przewłaszczenia nieruchomości stanowiących nieruchomości
  inwestycyjne: w Legnicy/Fortepiany, Olsztynie, Skarżysku Kamiennej, Zgorzelcu, st anowiących
  towary: w Katowicach, Wrocławiu, Legnicy -Browar, Opolu oraz stanowiących środki trwałe
  w Legnicy o łącznej wartości bilansowej 158. 268 tys. PLN na rzecz BOŚ S.A. w Warszawie
  w związku z ww. zaciągniętym kredytem. Zgodnie z podpisanymi aktami not arialnymi
  kredytobiorcy są biorącymi w użyczenie, zobowiązanymi do ponoszenia wszelkich kosztów
  utrzymania nieruchomości oraz posiadającymi prawo do pożytków z ww. nieruchomości. W
  przypadku spłaty kredytu w terminach wynikających z umowy kredytu wraz z od setkami, bank
  przeniesione zwrotnie nieruchomości na rzecz kredytobiorców. Zgodnie z treścią ekonomiczną
  ww. umowy przewłaszczenia, wszelkie korzyści i ryzyka dotyczące nieruchomości pozostają
  po stronie Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A., wobec czego ni eruchomości stanowią
  w dalszym ciągu aktywa Grupy.

  7.3. Połączenie spółek
  W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  nie miało miejsca połączenie jednostki dominującej z innym podmiotem gospodarczym. Wsz ystkie
  spółki zależne i współzależne za wyjątkiem spółek E.F. Progress XI Sp. z o. o., Gemar -Umech
  Sp. z o.o. , Tempo A ces sivel LDA oraz Codigo de Primavera Unipessoal LDA zostały założone
  lub współzałożone przez jednostkę dominującą lub jej jednostkę zależn ą.

  7.4. Skład zarządu jednostki dominującej
  Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:
   Jan Mroczka – Prezes Zarządu ,
   Małgorzata Mroczka – Wiceprezes Zarządu .

  7.5. Skład rady nadzorczej jednostki dominującej
  Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:
   Marcin Gutowski – Przewodniczący R ady Nadzorczej,
   Paweł Puterko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Magdalena Dyś -Sokołowska – Członek Rady Nadzorczej,
   Andrzej Chełchowski – Członek Rady Nadzorczej ,
   Mateusz Mroczka – Członek Rady Nadzorczej .

  W dniu 14 czerwca 2017 r. Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało uchwałą nr
  20/06/2017 Pana Piotra Emiliana Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  Jednocześnie w dniu 14 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr
  21/06/2017 doko nało wyboru Pani Magdaleny Dyś -Sokołowskiej na Członka Rady Nadzorczej


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  17
  Spółki.

  7.6. Zatwierdzenie do publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone
  do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 27 września 201 7 r.


  7.7. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej RANK
  PROGRESS zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu
  Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię
  Europejską i zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. Zarząd jednostki dominującej oświadcza
  że niniejsze śródroczn e skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z
  Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34.

  Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
  do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF
  oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad
  rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami
  MSSF zatwierdzonymi przez UE.

  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości ("RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej ("KIMSF").

  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolido wane sprawozdanie fin ansowe zostało sporządzone
  przy założeniu kontynuowana działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową w dającej się
  przewidzieć przyszłości. Grupa Kapitałowa mając na uwadze zachowanie zdolności
  do kontynuowania działalności dokonała analizy ryzyka płynności, co zostało opisane w punkcie
  7.3 2. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skrócone go sprawozdania finansowego
  nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
  przez spółki Gr upy, w tym jednostkę dominującą.

  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji
  oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy
  je czytać łącznie ze skonso lidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony
  31 grudnia 20 16 r.

  7.8. Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego
  Walutą pomiaru jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym śródrocznym
  skróconym skons olidowanym sprawozdaniu finansowym (z wyjątkiem Rank Recycling Scotland
  Limited z siedzibą w Glasgow w Szkocji, którego walutą sprawozdawczą jest GPB o raz z wyjątkiem
  RP Alternative Energy Limited z siedzibą na Cyprze, Tempo Ac es sivel LDA oraz Codigo de
  Primavera Unipessoal LDA, któr ych walutą sprawozdawczą jest EUR) oraz walutą sprawozdawczą
  niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty po lski. Wszystkie wartości,
  o ile nie wskazano inaczej, po dane są w tysiącach złotych („tys. PLN ”).

  7.9. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

  Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF,
  które zostały przyjęte w UE do stosowania i które Grupa zastosuje od 1 stycznia 2018 r.:

  •MSSF 9 (nowy s tandard) „Instrumenty finansowe” opublikowany w dniu 24 lipca 2014 r., standard
  jest efektem prac RMSR, prowadzących do zastąpienia MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie
  i wycena”, obejmuje głównie dwa aspekty rachunkowości instrumentów finansowych – klasyfikację
  i wycenę aktywów finansowych, obejmuje między innymi także takie obszary jak: utrata wartości,
  rachunkowość zabezpieczeń, zobowiązania finansowe, usuwanie ze sprawozdania z sytuacji
  finansowej; data wejścia w życie 1 styczeń 2018 r. lub później,  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  18
  •MSSF 15 (nowy standard) „Przychody z tytułu umów z klientami” określa nowe zasady regulujące
  ujmowanie przychodów w sprawozdaniach finansowych, nowy standard zastąpi MSR
  18 „Przychody” oraz MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” i interpretacje związane z uj mowaniem
  przychodów. Podstawową zasadą nowych regulacji jest rozpoznanie przychodu odzwierciedlającego
  transfer towarów lub usług na rzecz klientów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu
  (tj. płatności), jakiego jednostka spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie
  z nowymi regulacjami przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami
  przechodzi w ręce klienta. Nowy standard odnosi się również do zmian w zakresie ujawnień
  w sprawozdaniu finansowym oraz do sytuacji, gdy wysokość przychodu jest zmienna; data wejścia
  w życie 1 styczeń 2018 r. lub później,

  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
  przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Poniższe
  int erpretacje według stanu na dzień 3 0 czerw ca 2017 r. nie zostały jeszcze przyjęte
  w UE do stosowania:

  •MSSF 14 (nowy standard) „Działalność o regulowanych cenach”, celem standardu jest zwiększenie
  porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowa nych w działalność podlegającą
  regulacji cen; data wejścia w życie 1 styczeń 2016 r. lub później,

  •Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”, zmiany dotyc zą transakcji
  sprzedaży bądź wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostka stowarzyszoną
  lub jednostką będącą wspólnym przedsięwzięciem. Główną konsekwencją zmian jest to, że pełny
  zysk lub stratę ujmuje się gdy transakcja dotyczy przedsięwzięcia . Częściowe zyski lub straty
  ujmuje się wtedy, gdy transakcja dotyczy aktywów, które nie stanowią przedsięwzięcia,
  nawet jeśli te aktywa znajdują się w jednostce zależnej; data wejścia w życie 1 stycznia 2016 r.
  lub później,

  •MSSF 16 „Leasing” (nowy stand ard), ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień
  dotyczących umów leasingu, standard zniesie klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu
  finansowego, obowiązującą zgodnie z MSR 17 i wprowadzi jeden model dla ujęcia księgowego
  leasingu prz ez leasingobiorcę; data wejścia w życie 1 styczeń 2019 r. lub później,

  •Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”, klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji;
  data wejścia w życie 1 styczeń 2018 r. lub później,

  •Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z p rzepływów pieniężnych”, inicjatywa w odniesieniu
  do ujawnień; data wejścia w życie 1 styczeń 2017 r. lub później,

  •Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy”, ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat; data wejścia w życie 1 styczeń 2017 r. lub później,

  •Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z tytułu umów z klientami”; data wejścia w życie 1 styczeń
  2018 r. lub później,

  •Zmiany do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” z MSSF 4 : umowy
  ubezpieczenia”; data we jścia w życie 1 styczeń 2018 r. lub później,

  •Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2014 -2016 wydane w dniu 8 grudnia 2016 r. (zmiany
  do MSSF 12 oraz MSSF 1 mają zastosowanie dla okresów roczn ych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2017 r. lub później, natomiast zmiany do MSR 28 mają zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 r. lub później),

  •KIMSF Interpretacja 22: Transakcje w walutach obcych oraz z aliczki; data wejścia w życie
  1 styczeń 2018 r. lub później,
  •Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej; data wejścia w życie 1 styczeń
  2018 r. lub później,

  Zarząd jednostki dominującej jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji.  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  19
  7.10. Istotne zasady rachunkowości
  Zasady rachunkowości oraz metody w yliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS sporządzonym
  według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 201 6 r, zatwierdzonym do publikacji w dniu 31 marca
  201 7 r.

  7.11. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osadzie i szacunkach
  Zarząd jednostki dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę odnośnie zastosowanych
  standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji niniejszego
  sprawozdania finansowego. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymagało
  od Zarządu dokonania pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie
  w tym sprawozdaniu. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od tych szacunków.

  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
  występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczą cej korekty wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.

  Klasyfikacja umów leasingu
  Grupa jest stroną umów leasingu, które zdaniem Zarządu spełniają warunki umów leasingu
  finansowego.

  Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochod owy
  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu
  stawek podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment
  zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za podstawę przepisy pod atkowe, które
  obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje składnik aktywów
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie
  osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. P ogorszenie wyników podatkowych
  w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.

  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu
  ekonomicznej użyteczności składników rzeczo wych aktywów trwałych oraz wartości
  niematerialnych. Szacunki te opierają się na prognozowanych cyklach życia poszczególnych
  składników środków trwałych, które mogą ulec zmianie w przyszłości.

  Wycena w wartości godziwej nieruchomości
  Grupa wycenia nieruch omości inwestycyjne oraz nieruchomości w budowie spełniające odpowiednie
  kryteria wg modelu wartości godziwej korzystając z wyceny profesjonalnych rzeczoznawców.
  Nieruchomości inwestycyjne w budowie do momentu, aż nie jest możliwe ustalenie wiarygodnej
  war tości godziwej są wyceniane wg kosztu wytworzenia/ ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne
  odpisy z tytułu utraty wartości.

  Odpis aktualizujący wartość należności
  Grupa dokonuje aktualizacji wartości należności na podstawie oceny prawdopodobieństwa
  uzysk ania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i pożyczek udzielonych i szacuje
  wartość utraconych wpływów, na które tworzy odpisy aktualizujące.

  Odpis aktualizujący wartość zapasów
  Grupa dokonuje aktualizacji wartości zapasów na podstawie oceny prawd opodobieństwa uzyskania
  przyszłych korzyści ekonomicznych i szacuje wartość obecną zapasów, tworząc odpisy aktualizujące
  doprowadzające wartość zapasów do możliwych do uzyskania cen rynkowych. W szczególności
  odpisy aktualizujące są ujmowane w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  i ustalane na podstawie operatów szacunkowych przygotowanych okresowo przez niezależnych
  rzeczoznawców.

  Wartość godziwa instrumentów pochodnych
  Wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowyc h, nienotowanych na aktywnych rynkach
  (kontrakty forward), Grupa ustaliła na podstawie wycen uzyskanych z banków z którymi zawarła
  te kontrakty. Wyceny uwzględniają zdyskontowane przy szłe przepływy generowane


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  20
  przez te instrumenty oraz przewidywane ku rsy walut obcych.

  7.12. Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy Kapitałowej
  W ocenie kierownictwa Grupy w okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównywalnym
  nie zachodziła sezonowość lub cykliczność w działalności prowadzonej przez jednostki Grupy.

  7.13. Rodzaj i kwoty pozycji nietypowych ze względu na ich rodzaj , wielkość
  lub częstotliwość wpływające na sprawozdanie finansowe
  W I półroczu 201 7 r. nie wystąpiły pozycje nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość
  lub częstotliwość.

  7.14. Zmiany w strukturze grupy kapitałowej
  W dniu 28 marca 2017 r. Spółka Rank Recycling Energy Sp. z o. o. na wniosek skierowany do Sądu
  Rejonowego w Legnicy została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym , Sąd otworzył
  przyśpieszone postę powanie układowe . W dniu 14 lutego 2017 r. jednostka dominująca zakupiła
  100% udziałów w spółkac h prawa portugalskiego Tempo Ac es sivel LDA z siedzibą w Lizbonie oraz
  Codigo de Primavera Unipessoal LDA z siedzibą w Lizbonie. Spółki w dniu 16 lutego 2017 r. Stały
  się odpowiednio komplementariuszem oraz komandytariuszem spółki zależnej Tempo A ce ssivel LDA
  Olsztyn Sp.k. Spółka w związku ze zmianą komplementariusza zmieniła nazwę z Rank Progress
  Spółka Akcyjna Olsztyn Sp.k . (dawniej: Progress VIII Sp. z o.o.). Zmiana została zarejestrowana w
  KRS w dniu 5 lipca 2 017 r .
  Skład Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS na dzień 3 0 czerwca 201 7 r. oraz na dzień 31 grudnia
  201 6 r. został zaprezentowany w punkcie 7.2.

  7.15. Zmiany wartości szacunkowych


  7.16. Przychody ze sprzedaży
  Na przychody ze sprzedaży w okresach sprawozdawczych skł adały się następujące pozycje:

  Wartości szacunkowe 30.06.2017 31.12.2016
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego 35 146 34 360
  Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych 506 056 640 513
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 11 762 10 469
  Odpisy aktualizujące wartość należności 17 395 17 402
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów 11 348 11 349
  Wycena pochodnych instrumentów finansowych (542) (762)
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Amortyzacja za okres 242 247 Przychody ze sprzedaży
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 30 017 32 822
  Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów 5 846 3 136
  Zmiana stanu produktów 2 066 2 961
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 103 242
  Razem 38 032 39 161


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  21


  7.17. Koszty operacyjne

  7.18. Wynik na nieruchomościach
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Przychody z umów najmu galerii handlowych 28 495 28 324
  Refaktury usług i robót budowlanych 45 2 763
  Pozostałe 1 477 1 735
  Razem 30 017 32 822 Przychody ze sprzedaży towarów
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Przychody ze sprzedaży towarów handlowych 3 611 3 136
  Przychody ze sprzedaży nieruchomości 2 235 - Razem 5 846 3 136 Koszty operacyjne
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Amortyzacja 242 247
  Zużycie materiałów i energii 5 401 5 210
  Usługi obce 7 198 10 593
  Podatki i opłaty, w tym m.in.: 6 390 6 217
  - podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie wieczyste 5 227 5 780
  Wynagrodzenia 4 596 4 631
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 595 681
  Pozostałe koszty rodzajowe 1 001 1 401
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 361 2 627
  Razem 29 784 31 607 Nieruchomość Kategoria
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Galeria Piastów / Legnica wycena niezrealizowana (9 261) 8 052
  Pasaż Grodzki / Jelenia Góra wycena niezrealizowana (1 063) (2 001)
  wycena zrealizowana (6 001) 4 904
  wynik na sprzedaży (256) -
  Park Handlowy Pasaż Wiślany / Grudziądz wycena niezrealizowana (767) 877
  Centrum Handlowe Brama Pomorza / Chojnice wycena niezrealizowana (4 436) 5 710
  Pogodne Centrum / Oleśnica wycena niezrealizowana (251) 2 530
  Park Handlowy Miejsce Piastowe / Krosno wycena niezrealizowana (787) (28)
  Galeria Aviator / Mielec wynik na sprzedaży - 16 263
  Senatorska / Legnica wycena niezrealizowana (8) (8)
  Mieszkanie na wynajem wycena niezrealizowana - (1)
  Komercjalizacja koszty poniesione w okresie (212) (23)
  Razem (23 042) 36 275
  Galeria Świdnicka / Świdnica


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  22
  7.19. Przychody i koszty finansowe  7.20. Podatek dochodowy

  Przychody finansowe
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Odsetki 787 641
  Różnice kursowe, w tym: 16 386 -
  - z tytułu wyceny i spłaty kredytów 16 789 -
  - inne (403) -
  Zysk na sprzedaży wspólnego przedsięwzięcia - 3 972
  Inne przychody finansowe 220 -
  Razem 17 393 4 613 Koszty finansowe
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Odsetki, w tym: 10 100 10 722
  - odsetki od kredytów 7 268 5 081
  - odsetki od obligacji - 3 289
  - odsetki od pożyczek 1 040 1 151
  - odsetki budżetowe 1 285 671
  - inne odsetki 507 530
  Różnice kursowe, w tym: - 14 218
  - z tytułu wyceny i spłaty kredytów - 14 112
  - inne - 106
  Inne koszty finansowe, w tym: 24 1 351
  - strata na wykupie obligacji - 600
  - wycena kontraktów terminowych - 715
  - pozostałe 24 36
  Razem 10 124 26 291 Obciążenie podatkowe 01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Sprawozdanie z zysków lub strat i innych dochodów
  całkowitych
  Bieżący podatek dochodowy, w tym 169 3 501
  Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 169 3 501
  Odroczony podatek dochodowy, w tym 507 5 301
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic
  przejściowych (1 101) 2 553
  Odpis aktualizujący aktywo na odroczony podatek
  dochodowy 1 608 2 748
  Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z
  zysków i strat lub innych dochodów całkowitych 676 8 802


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  23
  7.21. Nieruchomości


  Nieruchomości inwestycyjne z zaliczkami 30.06.2017 31.12.2016
  Galeria Piastów / Legnica 253 590 262 786
  Pasaż Grodzki / Jelenia Góra 13 271 14 334
  Galeria Świdnicka / Świdnica - 118 121
  Park Handlowy Pasaż Wiślany / Grudziądz 17 371 18 138
  Centrum Handlowe Brama Pomorza / Chojnice 137 530 141 966
  Pogodne Centrum / Oleśnica 40 574 40 657
  Park Handlowy Miejsce Piastowe / Krosno 17 794 18 581
  Fortepiany / Legnica 9 921 9 925
  Zgorzelec 9 678 9 678
  Osiedle Ptasie / Legnica 6 143 6 143
  Mieszkania pod najem / Legnica 184 184
  Razem nieruchomości inwestycyjne z zaliczkami 506 056 640 513
  Nieruchomości inwestycyjne w budowie z zaliczkami 30.06.2017 31.12.2016
  Skarżysko Kamienna 10 997 10 997
  Park Handlowy Brama Pomorza / Chojnice 4 402 4 402
  Park Handlowy Miejsce Piastowe / Krosno 2 474 2 474
  Olsztyn 22 950 22 815
  Galeria Aviator / Mielec 251 251
  Warszawa / Duchnów 7 334 7 321
  Legnica 6 000 6 000
  Kłodzko 1 340 1 340
  Jarosław 1 634 1 634
  Kołobrzeg 153 153
  Terespol 961 961
  Chorzów - 1 272
  Razem nieruchomości inwestycyjne w budowie z
  zaliczkami 58 496 59 620 Odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne w
  budowie razem z zaliczkami 30.06.2017 31.12.2016
  Krosno (742) (742)
  Jarosław (1 634) (1 634)
  Razem odpisy aktualizujące nieruchomości
  inwestycyjne w budowie razem z zaliczkami (2 376) (2 376)
  Razem nieruchomości inwestycyjne z zaliczkami
  netto 562 176 697 757


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  24
  Grupa w ramach nieruchomości prezentuje nieruchomości zakwalifikowane jako nieruchomości
  inwestycyjne, nieruchomości inwestycyjne w budowie o raz zaliczki na nieruchomości inwestycyjne.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz na koniec 201 6 r. wszystkie nieruchomości inwestycyjne
  zakończone Grupa wyceniła w wartości godziwej korzystając z wycen niezależnych rzeczoznawców,
  Pozostałe nieruchomości inwest ycyjne w budowie zostały wycenione wg ceny nabycia/ kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

  W bieżącym I półroczu 2017 r. odpisy aktualizujące wartość nieruchomości nie zmieniły się .

  W bieżącym I półroczu 2017 r. wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych zmniejszyła się
  o 134.457 tys. PLN , z czego 118.121 PLN wynika ze sprzedaży Galerii Świdnickiej .

  Pierwotne wyceny nieruchomości inwestycyjnych – obiektów handlowych są dokonywane w walucie
  EUR, następnie przel iczane na walutę sprawozdawczą wg kursu z dnia dokonania wyceny
  w wartości godziwej.

  W dniu 22 grudnia 2016 r. spółka zależna Progress XI Sp. z o.o . jako sprzedający podpisała ze
  spółką Calioppe Investments Sp. z o.o. jako kupując ym przedwstępną umowę sprzedaży
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi ło m.in. prawo użytkowania
  wieczystego gruntów o łącznym obszarze oraz własności budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka".

  Na podstawie zawartej umowy, strony umo wy zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę
  sprzedaży nie później niż w dniu 16 maja 2017 r. W dniu 15 maja 2016 r. termin zawarcia
  przyrzeczonej umowy został przesunięty do 30 maja 2017 r. W dniu 25 maja 2017 r. spółka
  zależna Progress XI Sp. z o.o. ja ko sprzedający podpisała z Calioppe Investments Sp. z o.o. jako
  kupującym umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w skład którego wchodzi
  m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznym obszarze 3,2234 ha oraz własności
  budynków pod n azwą "Galeria Świdnicka" i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot
  własności za cenę sprzedaży 11.501.827 EUR. W związku ze spełnieniem warunków umowy
  sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, kupujący wszedł w p rawa i obowiązki umowy
  kred ytu i tym samym cena sprzedaży została obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 26.700.000
  EUR, a całkowitą kwotą zadłużenia Progress XI Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu.

  Na 3 0 czerwca 201 7 r. na niektórych gruntach stanowiących nieruchomości inwestycyjne
  oraz nieruchomości inwestycyjne w budowie wpisane są hipoteki stanowiące zabezpieczenie
  kredytów zaciągniętych pod budowę galerii handlowych oraz kredytu BOŚ, a także zabezpieczenie
  kontraktów terminowych IRS dotyczących kredytów finansują cych budowę galeri i handlowej
  w Chojnicach oraz w Legnicy. Hipoteki dokładniej są opisane w punkcie 7.2 7 niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zmiany hipotek dotyczących posiadanych
  nieruchomości inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. oraz do dnia publikacji n iniejszego
  sprawozdan ia finansowego były następujące:

  W dniu 16 stycznia 2017 r. oraz w dniu 7 kwietnia 2017 r. wpisano hipoteki przymusowe
  na nieruchomościach znajdujących się w Mielcu odpowiednio na kwoty 51,6 tys. PLN oraz 38,9 tys.
  PLN na rzecz Skarbu Państwa jako zabezpieczenie z tytułu podatku od towarów i usług
  wraz z odsetkami. W dniu 29 maja 2017 r. wpisano hipotekę przymusową na nieruchomościach
  znajdujących się w Mielcu na kwotę 258,7 tys. PLN na rzecz Skarb u Państwa jako zabezpieczenie
  z tytułu odsetek od zaliczek na podatek CIT .

  Poziomy hierarchii wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych oraz metody wyceny
  przedstawia poniższa tabela:
  Nieruchomości inwestycyjne Poziom
  hierarchii Metoda wyceny
  Galeria Piastów / Legnica 2 dochodowa
  Pasaż Grodzki / Jelenia Góra 2 dochodowa
  Park Handlowy Pasaż Wiślany / Grudziądz 2 dochodowa
  Centrum Handlowe Brama Pomorza / Chojnice 2 dochodowa
  Pogodne Centrum / Oleśnica 2 dochodowa
  Park Handlowy Miejsce Piastowe / Krosno 2 dochodowa
  Fortepiany Senatorska / Legnica 2 porównawcza
  Osiedle Ptasie / Legnica 2 porównawcza
  Zgorzelec 2 porównawcza
  Mieszkanie pod najem 2 porównawcza


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  25
  Założenia przyjęte do wyceny nieruchomości inwestycyjnych są takie jak w poprzednich okresach
  i są one opisane w sprawozdaniu za 201 6 rok opublikowanym w dniu 31 marca 201 7 r.

  Wszystkie nieruchomości inwestycyjne wycenione w wartości godziwej są aktualnie
  wykorzystywane zgodnie z największym i najlepszym wykorzystaniem.

  Zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych z zaliczkami i nieruchomości w budowie
  z zaliczk ami :

  7.22. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Nieruchomości inwestycyjne 30.06.2017 31.12.2016
  Na początek okresu sprawozdawczego 640 513 617 812
  Nakłady i inne zwiększenia 417 1 015
  Inne zmniejszenia (10) -
  Wynik z wyceny (22 574) 21 686
  Sprzedaż (112 290) -
  Na koniec okresu sprawozdawczego 506 056 640 513 Nieruchomości inwestycyjne w budowie z zaliczkami 30.06.2017 31.12.2016
  Na początek okresu sprawozdawczego 57 244 104 252
  Zakupy i nakłady na inwestycje 148 3 349
  Inne zmniejszenia - (473)
  Sprzedaż (1 272) (50 758)
  Odpis aktualizujący - 874
  Na koniec okresu sprawozdawczego 56 120 57 244 Podatek odroczony 30.06.2017 31.12.2016
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
  Wycena nieruchomości do wartości godziwej 6 568 5 141
  Róznice kursowe 211 41
  Odsetki naliczone 2 753 2 361
  Udział w jednostkach zależnych 1 436 1 438
  Inne 794 1 488
  Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 11 762 10 469
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  Wycena nieruchomości do wartości godziwej 11 096 9 800
  Odpisy aktualizujące wartość zapasow 2 131 2 131
  Odpisy aktualizujące wartość należności 2 078 2 053
  Odsetki naliczone 4 947 4 426
  Wycena instrumentów pochodnych 103 65
  Niezapłacone świadczenia pracownicze 232 183
  Ujemne różnice kursowe 73 1 153
  Straty podatkowe do rozliczenia 28 945 27 307
  Utrata prawa do ulgi podatkowej 412 412
  Odroczony przychód 75 300
  Znaki towarowe 75 245
  Niezapłacone zobowiązania 960 611
  Niezapłacony podatek 694 720
  Inne 377 398
  Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 52 198 49 804
  Odpis aktywa z tytułu podatku odroczonego (17 052) (15 444)
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego z
  uwzględnieniem odpisu 35 146 34 360
  Skrócone sprawozdanie z
  sytuacji finansowej


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  26  W I półroczu 2017 r. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwięk szyła się o 1.293
  tys. PLN natomiast aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększy ło się o 786 tys .
  PLN
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku
  odroczonego, w tym: 23 384 23 891
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego 35 146 34 360
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 11 762 10 469 Podatek odroczony
  01.01.2017-
  30.06.2017
  01.01.2016-
  30.06.2016
  Wycena nieruchomości do wartości godziwej 1 427 441
  Róznice kursowe 170 (266)
  Odsetki naliczone 392 365
  Udział w jednostkach zależnych (2) -
  Inne (694) (150)
  Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 1 293 390
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  Wycena nieruchomości do wartości godziwej 1 296 (4 564)
  Odpisy aktualizujące wartość należności 25 539
  Odseki naliczone 521 (64)
  Wycena instrumentów pochodnych 38 135
  Niezapłacone świadczenia pracownicze 49 (77)
  Ujemne różnice kursowe (1 080) 357
  Straty podatkowe do rozliczenia 1 638 2 811
  Odroczony przychód (225) -
  Znaki towarowe (170) (369)
  Niezapłacone zobowiązania 349 (1 066)
  Niezapłacony podatek (26) 20
  Inne (21) 114
  Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 2 394 (2 163)
  Odpis aktywa z tytułu podatku odroczonego (1 608) (2 748)
  Obciążenie z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego (507) (5 301)
  Skrócone sprawozdanie z
  zysków lub strat i innych
  dochodów całkowitych
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  27
  7.23. Odpisy aktualizujące zapasy

  Odpisy aktualizujące zapasy na 3 0 czerwca 20 17 r.


  Odpis y aktualizujące zapasy na 31 grudnia 201 6 r.

  7.24. Odpisy aktualizujące należności
  Poniższa tabela przed stawia zmiany odpisów aktualizujących należności w okresach
  sprawozdawczych:

  Lp. Nazwa projektu Lokalizacja Typ Wartość
  brutto
  Odpis
  aktualizujący
  Odpis aktualizujący
  ujęty w I półroczu
  2017 roku
  Wartość
  bilansowa
  1. Zgorzelec drogi Zgorzelec produkty
  gotowe 535 535 - -
  2. Katowice centrum
  multifunkcyjne Katowice towar 23 215 8 849 - 14 366
  3. Legnica Podkowa
  mieszkania Legnica produkty
  gotowe 89 43 - 46
  4.
  Legnica ul.
  Jaworzyńska -
  Centrostal
  Legnica towar 819 819 - -
  5. Brzeg-market Brzeg towar 2 000 1 014 - 986
  6. Materiały budowlane materiał 88 88 - -
  26 746 11 348 - 15 398 Razem Lp. Nazwa projektu Lokalizacja Typ Wartość
  brutto
  Odpis
  aktualizujący
  Odpis aktualizujący
  ujęty w 2016 roku
  Wartość
  bilansowa
  1. Zgorzelec drogi Zgorzelec produkty
  gotowe 535 535 - -
  2. Katowice centrum
  multifunkcyjne Katowice towar 23 215 8 849 - 14 366
  3. Legnica Podkowa
  mieszkania Legnica produkty
  gotowe 89 43 - 46
  4.
  Legnica ul.
  Jaworzyńska -
  Centrostal
  Legnica towar 819 819 8 -
  5. Brzeg-market Brzeg towar 2 000 1 014 - 986
  6. Materiały budowlane materiał 89 89 - -
  26 747 11 349 8 15 398 Razem Odpisy aktualizujące należności 01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016 BO 17 402 16 857
  Utworzenie 522 1 429
  Wykorzystanie (192) -
  Rozwiazanie (337) (884)
  BZ 17 395 17 402


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  28
  7.25. Środki pieniężne

  Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania stanowiły głównie środki pieniężne ze
  względ u na ograniczenia w ich dysponowani u wynikające z umów kredytowych .

  7.26. Kapitał własny

  Kapitał podstawowy jednostki dominującej na dzień 3 0 czerw ca 201 7 r. wynosi 3.718 tys. PLN
  i dzieli się na 37.183.550 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, które zostały w pełni
  opłacone.
  12.750.960 imiennych akcji serii A1 jest uprzywilejowanych co do głosu na Walnym Zgromadzeniu
  w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
  3.500.000 akcji serii A2 są akcjami na okaziciela i nie są uprzywilejowane. W dniu 22 stycznia
  2015 r. została zarejestrowana zmiana dotycząca zniesienia uprzywilejowania wszystkich akcji serii
  A2.
  16.250.960 akcji serii B są akcjami na okaziciela i nie s ą uprzywilejowane.
  4.643.130 akcji serii C pochodzi z podwyższenia kapitału akcyjnego, które zostało zarejestrowane
  w KRS w dniu 2 lipca 2010 r.

  38.500 akcji serii D pochodzi z podwyższenia kapitału akcyjnego, które zostało zarejestrowane
  w KRS w dniu 11 grudnia 2012 r.

  Dnia 8 lipca 2010 r. dopuszczone do obrotu akcje serii B oraz C zadebiutowały na parkiecie
  podstawowym GPW w Warszawie. Akcje serii D zostały dopuszcz one do obrotu giełdowego
  w dniu 20 marca 2013 r., natomiast wprowadzone d o obrotu giełdowego - w dniu 25 marca 2013 r.
  Akcje serii A2 zostały dopuszczone do obrotu giełdowego w dniu 5 marca 2015 r.

  Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia jednostki dominującej
  z dnia 10 kwietnia 2012 r. o nabyciu akcji własnych w liczbie nie większej niż 10% ogólnej liczby
  akcji przeniesiono kwotę 50 000 tys. PLN z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy. Ww. kwota
  została przeznaczona na nabycie akcji własnych. W dniu 10 kwietnia 2015 r. zakończyła
  się możliwość dotycząca nabywan ia akcji własnych ze względu na zakończenie przedmiotowego
  programu. Nabytych zostało 25.432 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 0,1 PLN /szt. za łączą
  cenę 223 tys. PLN . Kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych został zlikwidowany
  uch wałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015 r. i został prz elany
  na kapitał zapasowy Spółki.
  Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 16 840 13 733
  Pozostałe środki pieniężne 1 619 131
  Razem środki pieniężne 18 459 13 864
  - w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości
  dysponowania 10 751 8 906 30.06.2017 31.12.2016
  Kapitał podstawowy 3 718 3 718


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  29
  Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spół ki na dzień 3 0 czerwca 201 7 r:  Jan Mroczka kontrolu je spółki Clarriford Limited oraz Colin Holdin gs Limited . Spółki posiada ją swo ją
  siedzibę w Nikozji na Cyprze .

  7.27. Zobowiązania finansowe oraz pozostałe


  Kredyty bankowe i pożyczki :

  Akcjonariusz
  Liczba
  posiadanych
  akcji
  Wartość
  nominalna
  akcji (zł)
  Liczba
  głosów
  Udział %
  w
  kapitale
  Udział %
  głosów
  Jan Mroczka bezpośrednio i pośrednio, w
  tym: 11 925 043 1 192 504 20 350 086 32,07% 40,75%
  Jan Mroczka - bezpośrednio 1 054 514 105 451 2 109 028 2,84% 4,22%
  Colin Holdings Limited 2 124 426 212 443 2 124 426 5,71% 4,25%
  Clarriford Limited 8 746 103 874 610 16 116 632 23,52% 32,28%
  Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA 4 325 917 432 592 8 651 834 11,63% 17,33%
  Pozostali 20 932 590 2 093 259 20 932 590 56,30% 41,92%
  Razem 37 183 550 3 718 355 49 934 510 100,0% 100,0% Zobowiązania finansowe 30.06.2017 31.12.2016
  Kredyty i pożyczki 379 015 498 808
  Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 2 541 3 221
  Pochodne instrumenty finansowe 542 762
  Zobowiązania z tytułu wykupionych obligacji 6 741 6 478
  Zobowiązania finansowe razem, w tym 388 839 509 269
  - długoterminowe, w tym 325 753 435 424
  - powyżej 1 roku do 3 lat 191 702 275 108
  - powyżej 3 roku do 5 lat 96 462 86 845
  - powyżej 5 lat 37 589 73 471
  - krótkoterminowe 63 086 73 845 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 30.06.2017 31.12.2016
  Kredyty, w tym 348 847 473 789
  - długoterminowe, w tym 298 979 413 098
  - powyżej 1 roku do 3 lat 189 916 252 782
  - powyżej 3 roku do 5 lat 75 969 86 845
  - powyżej 5 lat 33 094 73 471
  - krótkoterminowe 49 868 60 691
  Pożyczki, w tym 30 168 25 019
  - długoterminowe 24 988 19 965
  - powyżej 3 roku do 5 lat 20 493 19 965
  - powyżej 5 lat 4 495 -
  - krótkoterminowe 5 180 5 054
  Kredyty i pożyczki razem, w tym 379 015 498 808
  - długoterminowe 323 967 433 063
  - krótkoterminowe 55 048 65 745


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  30
  Specyfikacja kredytów na dzień 3 0 czerwca 201 7 r.:

  Specyfikacja kredytów na dzień 31 grudnia 201 6 r.:

  Zabezpieczenia spłaty kredytów

  Na dzień 30 czerwca 2017 r. główne zabezpieczenie spłaty kredytów stanowiły:

  Kredyty zaciągnięte w BZ WBK S.A. – Galer ia Piastów / Legnica:
   hipoteka łączna na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galeria Piastów
  w Legnicy do kwoty 68.516.267,90 EUR
   zastaw na udziałach w spółce Progress XIII Sp. z o.o. do n ajwyższej sumy zabezpieczenia
  w wysokości 68. 516.267,90 EUR,
   zastaw na rachunkach bankowych Progress XIII Sp. z o.o. do n ajwyższej sumy zabezpieczenia
  w wysokości 68.516.267,90 EUR,
   oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
   przelew praw z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów najmu,
   porę czenie Rank Progress S.A. do kwoty 15.000.000 EUR
   dwa weksle in blanco zabezpieczające kredyty, odsetki i inne należności w ramach umów
  kredytów zaciągniętych na budowę Centrum Handlowego Galeria Piastów,

  Kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. - Pasaż Grodz ki / Jelenia Góra:
   hipoteka umowna zwykła w kwocie 6 917 tys. EUR oraz umowna kaucyjna do kwoty 1 383 tys.
  EUR na wieczystym użytkowaniu gruntu położonym w Jeleniej Górze,
   cesja wierzytelności z aktualnych umów najmu powierzchni Pasażu Grodzkiego w J eleniej Górze,
   przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Pasażu Grodzkiego w Jeleniej Górze,
   weksel in blanco zabezpieczający kredyt inwestycyjny na budowę Pasażu Grodzkiego w Jeleniej
  Górze,
   zastaw rejestrowy na udziałach Rank Mulle r Jelenia Góra Sp. z o.o. do najwyższej sumy
  zabezpieczenia w wysokości 46.051.393,76 PLN,
   poręczenie weksla przez spółkę Rank Progress S.A.
   oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie ustawy Prawo bankowe.
  waluta tys. zł waluta tys. zł
  BZ WBK SA 20 000 TEUR - 16 349 TEUR 69 097 EURIBOR 1M+marża 2019-12-31
  BZ WBK SA 29 317 TEUR - 16 574 TEUR 70 052 EURIBOR 1M+marża 2019-12-31
  PKO BP SA 6 779 TEUR - 4 884 TEUR 20 641 EURIBOR 3M+marża 2032-02-01
  PEKAO Bank Hipoteczny S.A. 5 762 TEUR - 2 148 TEUR 9 078 EURIBOR 1M+marża 2018-11-29
  Alior Bank S.A. 20 000 TEUR - 18 741 TEUR 79 209 EURIBOR 3M+marża 2020-11-24
  mBank Hipoteczny S.A. 5 416 TEUR - 4 606 TEUR 19 467 EURIBOR 3M+marża 2029-09-28
  mBank Hipoteczny S.A. 2 300 TEUR - 2 630 TEUR 11 117 EURIBOR 3M+marża 2030-05-20
  BOŚ S.A. - 106 365 - 70 186 WIBOR 3M+marża 2019-06-07
  Razem 89 574
  TEUR 106 365 65 932 EUR 348 847
  Bank / Pożyczkodawca
  Kredyt wg umowy
  Kwota pozostała do
  spłaty (z odsetkami)
  Warunki
  oprocentowania
  wg stanu na
  Termin spłaty
  na dzień
  30.06.2017 r. waluta tys. zł waluta tys. zł
  BZ WBK SA 20 000 TEUR - 16 348 TEUR 72 324 EURIBOR 1M+marża 2019-12-31
  BZ WBK SA 29 317 TEUR - 17 580 TEUR 77 773 EURIBOR 1M+marża 2019-12-31
  PKO BP SA 6 779 TEUR - 5 051 TEUR 22 344 EURIBOR 3M+marża 2032-02-01
  mBank S.A. 18 709 TEUR - 15 433 TEUR 68 277 EURIBOR 1M+marża 2027-06-30
  PEKAO Bank Hipoteczny S.A. 5 762 TEUR - 2 205 TEUR 9 755 EURIBOR 1M+marża 2018-11-29
  Alior Bank S.A. 20 000 TEUR - 19 144 TEUR 84 692 EURIBOR 3M+marża 2020-11-24
  mBank Hipoteczny S.A. 5 416 TEUR - 4 765 TEUR 21 079 EURIBOR 3M+marża 2029-09-28
  mBank Hipoteczny S.A. 2 300 TEUR - 2 717 TEUR 12 019 EURIBOR 3M+marża 2030-05-20
  BOŚ S.A. - 106 365 - 105 526 WIBOR 3M+marża 2019-06-07
  Razem 109 283
  TEUR 106 365 88 973 EUR 473 789
  Termin spłaty
  na dzień
  31.12.2016 r.
  Kredyt wg umowy
  Warunki
  oprocentowania
  wg stanu na Bank / Pożyczkodawca
  Kwota pozostała do
  spłaty (z odsetkami)


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  31
  Kredyt zaciągnięty w PEKAO Bank H ipoteczny S.A. – Park Handlowy Pasaż Wiślany /
  Grudziądz:
   hipoteka do sumy 6.280.000 EUR zabezpieczająca spłatę wier zytelności Banku wynikających
  z Kredytu Inwestycyjnego oraz wynikające z niego opłaty, prowizje i koszty,
   zastaw rejestrowy, a do czas u jego ustanowienia zastaw finansow y, na wszystkich istniejących
  i przyszłych akcjach w spółce Kredytobiorcy,
   zastaw rejestrowy, a do czasu jego ustanowienia zastaw finansow y, na wszystkich istniejących
  i przyszłych udziałach w spółce Komplementariusza,
   zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na wszystkich Rachunkach Bankowych prowadzonych
  na firmę Kredytobiorcy,
   umowa podporządkowania spłaty pożyczek udzielonych Kredytobiorcy obecnie i na przyszłość
  spłacie Kredytu,
   umowa podporządkowania wypła ty dywidendy spłacie Kredytu, zawarta z Akcjonariuszami,
   cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia Projektu,
   cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia Nieruchomości,
   cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia utraty zysku z działalności gospodar czej
  Kredytobiorcy (Business Interuption) na co najmniej okresy 12 -miesięczne, w kwocie równej 12 -
  miesięcznym przychodom z Umów Najmu,
   cesja wierzytelności z Kontraktu Budowlanego,
   cesja wierzytelności z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dobreg o i terminowego
  wykonania Kontraktu Budowlanego,
   cesja wierzytelności z gwarancji bankowej lub ubezpieczen iowej usunięcia wad i usterek
  w Budynku na kwotę nie niższą niż kwota wynikająca z Kontraktu Budowlanego,
   cesja wierzytelności z zawartych i prz yszłych umów najmu,
   gwarancja korporacyjna na wypadek wystąpienia obowiązku podwyższenia Kaucji DSRA do 6 -
  krotności miesięcznej raty kapitałowo -odsetkowej wynikającej z Kredytu Inwestycyjnego, jeśli
  należności od któregokolwiek z najemców Nieruchomości będą wymagalne za okres przekraczający
  3 miesiące,
   oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji co do zobowiązań wynikających z Umowy,
   pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkami Bankowymi wraz z blokadą warunkową.

  Kredyt zaciągnięty w Alior B ank S.A. – Centrum Handlowe Brama Pomorza / Chojnice:
   hipoteka łączna do kwoty 31.000.000 EUR na nieruchomościach położonych w Lipienicach koło
  Chojnic,
   zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach spółki Progress XXIII Sp. z o.o. do najwyższej sumy
  za bezpieczenia w wysokości 30.000.000 EUR,
   zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowy ch Progress XXIII Sp. z o.o.
  do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 30.000.000 EUR,
   zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach bankowy ch Progress XXI II Sp. z o.o.
  do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 30.000.000 EUR,
   cesja praw z m.in. umów najmu Centrum Handlowo Usługowego Brama Pomorza w Chojnicach,
   oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XXIII Sp. z o.o., w trybie artykułu 777 K odeksu
  Postępowania Cywilnego do maksymalnej wysokości 150% zobowiązania,
   oświadczenie Rank Progress S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777
  Kodeksu Postępowania Cywilnego, w związku z umową zastawów na udziałach Progress XXIII
  należących Rank Progress S.A.

  Kredyt zaciągnięty w mBank Hipoteczny S.A. – Pogodne Centrum / Oleśnica:
   hipoteka umowna do kwoty 10.831.904 EUR na nieruchomościach położonych w miejscowości
  Spalice, Gmina Oleśnica,
   cesja praw z m.in. umów najmu, umow y z generalnym wykonawcą inwestycji,
   zastaw rejestrowy na udziałach i akcjach spółki E.F. Progress XI Sp. z o.o. SKA do najwyższej
  sumy zabezpieczenia w wysokości 10.831.904 EUR,
   zastaw rejestrowy na udziałach spółki E.F. Progress XI Sp. z o.o. do na jwyższej sumy
  zabezpieczenia w wysokości 10.831.904 EUR,
   zobowiązanie Rank Progress S.A. do wsparcia finansowego projektu,
   pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi,
   oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 Kodeksu Pos tępowania Cywilnego.  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  32
  Kredyt zaciągnięty w mBank Hipoteczny S.A. – Park Handlowy Miejsce Piastowe /
  Krosno:
   hipoteka umowna do kwoty 4.995.000 EUR na nieruchomościach położonych w miejscowości
  Miejsce Piastowe
   cesja praw z m.in. umów najmu, umowy z generalnym wykonawcą inwestycji,
   zastaw rejestrowy na udziałach i akcjach spółki Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe SKA
  do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 6.660.000 EUR,
   pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi,
   oświad czenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  Kredyt zaciągnięty w BOŚ S.A.:
   hipoteka łączna do kwoty 159.547.500 PLN na nieruchomościach należących do Grupy
  Kapitałowej Rank Progress S.A. (Osiedle Ptasie w Legn icy, Olsztyn, Skarżysko Kamienna,
  Zgorzelec, Fortepiany w Legnicy, grunt i budynek stanowiące środek trwały znajdujący się
  w Legnicy, Katowice, Wrocław, Legnica -Browar, Opole)
   przewłaszczenie ww. nieruchomości należących do Grupy Kapitałowej Rank Progre ss S.A.
   pełnomocnictwa do rachunków bankowych,
   zastaw finansowy z klauzulą kompensacyjną oraz zastaw rejestrowy na rachunkach bieżących
  prowadzonych w BOŚ S.A. dla Rank Progress S.A., Progress IX Sp. z o.o., Tempo A cessivel LDA
  Olsztyn Sp.k. Sp. k. (dawniej: Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn Sp. k.)
   oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego
   poręczenie wg prawa cywilnego Pana Jana Mroczka i Pani Mał gorzaty Mroczka.

  Inne zobowiązania finansowe:
  30.06.2017 31.12.2016
  Zobowiązania ztyt. leasingu finansowego razem, w
  tym: 2 541 3 221
  - długoterminowe, w tym 1 400 1 934
  - powyżej 1 roku do 3 lat 1 400 1 934
  - krótkoterminowe 1 141 1 287
  30.06.2017 31.12.2016
  Pochodne instrumenty finansowe razem, w tym: 542 762
  - długoterminowe 386 427
  - powyżej 1 roku do 3 lat 386 427
  - krótkoterminowe 156 335
  30.06.2017 31.12.2016
  Zobowiązania ztytułu wykupionych obligacji razem,
  w tym: 6 741 6 478
  - krótkoterminowe 6 741 6 478


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  33
  Pozostałe zobowiązania:


  7.28. Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
  W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły.


  7.29. Informacje o transakcjach ze stronami powiązanymi

  Jednostka do minująca Grup y Kapitałowej nie jest jednostką zależną od innej jednostki,
  jest jednost ką dominującą najwyższego szczebla Grupy.

  Transakcje między jednostką dominującą a jej jednostkami zależnymi , podlegającymi konsolidacji,
  będącymi stronami powiązanymi jednostki dominującej , zostały wyeliminowane w trakcie
  konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie.
  Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a pozostałymi stronami po wiązanymi
  przedstawiono poniżej.

  Transakcje ze st ronami powiązanymi za okres 6 miesięcy zakończony 3 0 czerwca 201 7 r.:

  Pozostałe zobowiązania 30.06.2017 31.12.2016
  Długoterminowe 7 165 6 707 a) zobowiązania z tytułu nieujętej straty wspólnego
  przedsięwzięcia NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. zo .o. 5 292 4 852
  b) rezerwa na odsetki od zobowiązań 1 873 1 855
  Krótkoterminowe, w tym 54 577 54 444
  a) rezerwy z tytułu zobowiązań podatkowych 4 535 4 462
  b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 988 9 172 c) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i inne 31 986 30 846
  d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 303 893
  e) zobowiązania z tytułu nabytych usług budowlanych i
  gruntów 1 695 2 329
  f) zobowiązanie z tytułu nabycia spółki zależnej 3 491 3 367
  g) inne zobowiązania, w tym: 2 579 3 375
  - kaucje otrzymane od najemców powierzchni handlowych 1 259 1 455
  - kaucje zatrzymane dotyczące prac budowlanych 1 170 1 383
  - inne 150 537
  Razem 61 742 61 151 Należności Zobowiązania
  Sprzedaż udziałów - 5 -
  Wynagrodzenie z tytułu zabezpieczenia - - 17
  Udzielona pożyczka - 75 -
  Odsetki od udzielonej pożyczki 2 20 -
  Odsetki od otrzymanych pożyczek - - 20
  Zobowiązanie z tytułu wykupu obligacji serii E 267 - 6 740
  Wynajem lokalu 1 14 -
  Ubezpieczenie OC - 1 -
  Udzielone pożyczki - 25 460 -
  Odsetki od udzielonych pożyczek 521 6 720 -
  Udzielone pożyczki - 130 -
  Odsetki od udzielonych pożyczek 3 12 -
  Otrzymane pożyczki - - 120
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 3 - 4
  Rodzaj powiązania Strona powiązana Transakcja Saldo na 30.06.2017
  Jednostki mające znaczący wpływ na Grupę Clarriford Limited
  Wspólne przedsiewzięcie
  NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.
  Obroty
  Progress VII Sp. z o.o.


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  34
  (*) Podmiot był powiązany do dnia 14 czerwca 2017 r., tabela ujmuje obroty od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2017 r. nie są ujęte w powyższym zestawieniu .
  Colin Holdings Limited Inne usługi - sprzedaż - 20 -
  Zakup udziałów 124 - 3 491
  Wynajem lokalu 1 - -
  Wynajem lokalu 7 10 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 94 102 -
  Zakupy - pozostałe 3 - 6
  Sprzedaż - pozostałe 14 16 -
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 4 - -
  Wynajem lokalu 3 3 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 47 55 -
  Zakupy - napoje, konsumpcja 1 - -
  Otrzymana pożyczka - - 80
  Odsetki od otrzymanej pożyczki 4 - 16
  Wynajem lokalu 3 - -
  Sprzedaz - pozostałe 3 2 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 218 164 -
  Zakup usług gastronomicznych 4 - -
  Otrzymane pożyczki - - 20
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 2 - 4
  Wynajem lokalu 51 61 -
  Zakup wyposażenia 2 - 1
  Najem samochodu - zakup 40 - 23
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 216 276 -
  Otrzymane pożyczki 4 450 - 19 088
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 885 - 3 570
  Sprzedaż - pozostałe - 2 -
  Zakup usług graficznych, marketingowych 72 - 229
  Zakup usług marketingowych 102 - 31
  Zakup usług graficznych, marketingowych 599 5 256
  Wynajem lokalu 1 - -
  Wynajem lokalu
  1 1 -
  Profescapital Sp. z o.o. Zakup usług - - 98
  Doradztwo Marcin Gutowski Zakup usług doradztwa 148 - 25
  Zakup usługi księgowej 1 317 2 1888
  Wynajem lokalu 26 - -
  Małgorzata Mroczka i Jan Mroczka Refaktura za media 1 1 -
  Sprzedaż spółki Colin Holdings Limited - 4 -
  Zakup Osiedle Ptasie / Legnica - - 365
  Sprzedaz - pozostałe - 10 -
  Marcin Gutowski Najem mieszkania - zakup 15 3 -
  Zakup usług komercjalizacji obiektów 79 x x
  Wynajem samochodu 5 x x
  Zwrot kosztów udziału w targach nieruchomości - sprzedaż - x x
  Kluczowy personel kierowniczy oraz ich bliska rodzina Jan Mroczka
  Akzcorm Investment M.Mroczka
  MB Progress 1 Sp. z o. o.
  Choice Sp. z o. o.
  EFEZ Polska Sp. z o. o.
  PR Progress Sp. z o.o. w likwidacji
  Broaster Sp. z o. o.
  Developing Minds Sp. z o.o.
  Poostałe jednostki "BRAND" Piotr Kowalski (*)
  Jednostki zależne (współzależne) od kluczowego personelu kierowniczego lub członków ich bliskiej rodziny
  Jednostki zależne (współzależne) od kluczowego personelu kierowniczego lub członków ich bliskiej rodziny
  Mind Progress Sp. z. o. o.
  Progress XXVIII Sp. z o.o.
  MJM Group S.A.


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  35
  Transakcje ze stronami powiązanymi za 201 6 r.

  Należności Zobowiązania
  Zakup usługi 2 - -
  Udzielona pożyczka - 75 -
  Odsetki od udzielonej pożyczki 3 18 -
  Odsetki od otrzymanych pożyczek -5 - 20
  Odsetki od obligacji serii D 1 - -
  Zobowiązanie z tytułu wykupu obligacji serii E 1 080 - 6 478
  Wynajem lokalu 1 13 -
  Ubezpieczenie OC - 1 -
  Udzielone pożyczki - 24 927 -
  Odsetki od udzielonych pożyczek 1 041 6 973 -
  Udzielone pożyczki - 130 -
  Odsetki od udzielonych pożyczek - 8 -
  Otrzymane pożyczki 20 - 120
  Odsetki od otrzymanych pożyczek - - 1
  Colin Holdings Limited Inne usługi - sprzedaż - 20 -
  Zakup udziałów 250 - 3 367
  Wynajem lokalu 1 - -
  Development "MB Progress 1" Sp. z o.o. Sp.k. Wynajem lokalu 1 - -
  Zakup usług komercjalizacji obiektów 232 - 18
  Wynajem samochodu 37 7 -
  Zwrot kosztów udziału w targach nieruchomości - sprzedaż - 4 -
  Wynajem lokalu 15 11 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 201 68 -
  Zakupy - pozostałe 23 - 6
  Sprzedaż - pozostałe 19 3 -
  Otrzymane pożyczki - - 80
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 8 - 12
  Wynajem lokalu 6 2 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 108 22 -
  Sprzedaż - pozostałe 6 - -
  Zakupy - napoje, konsumpcja 5 - 1
  Otrzymana pożyczka - - 80
  Odsetki od otrzymanej pożyczki 8 - 12
  Wynajem lokalu 6 - -
  Sprzedaz - pozostałe 6 1 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 424 150 -
  Zakup usług gastronomicznych 15 - -
  Otrzymane pożyczki - - 40
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 4 - 6
  Jednostki zależne (współzależne) od kluczowego personelu kierowniczego lub członków ich bliskiej rodziny
  Rodzaj powiązania Saldo na 31.12.2016
  Jednostki mające znaczący wpływ na Grupę Clarriford Limited
  Transakcja
  Broaster Sp. z o. o.
  Wspólne przedsiewzięcie
  NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.
  Progress VII Sp. z o.o. (**)
  MB Progress 1 Sp. z o. o.
  Obroty
  EFEZ Polska Sp. z o. o.
  "BRAND" Piotr Kowalski
  Choice Sp. z o. o.
  Strona powiązana
  Jednostki zależne (współzależne) od kluczowego personelu kierowniczego lub członków ich bliskiej rodziny


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  36

  (*) Podmiot był powiązany do dnia 14 kwietnia 2016 r., tabela ujmuje obroty od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r. Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. nie są ujęte w powyższym zestawieniu . (**) Podmiot był jednostką zależną do dnia 16 grudnia 2016 r., tabela ujmuje obroty od dnia 16 do 31 grudnia 2016 r. Wynajem lokalu 90 32 -
  Sprzedaż - pozostałe 5 - -
  Zakup wyposażenia 25 - 3
  Najem samochodu - zakup 262 - 140
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 357 167 -
  Zakup uług - refaktury 10 - -
  Otrzymane pożyczki 1 729 - 14 768
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 1 451 - 2 807
  Sprzedaż - pozostałe - 2 -
  Zakup - pozostałe 6 - -
  Zakup usług graficznych, marketingowych 1 370 15 437
  Wynajem lokalu 1 - -
  Zakup usług graficznych, marketingowych 200 - 105
  Wynajem lokalu 1 1 -
  Zakup usług marketingowych 46 - -
  Profescapital Sp. z o.o. Zakup usług 118 - 118
  Miller, Canfield, W.Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy S.k.
  Zakup usług doradztwa prawnego 12 - -
  Doradztwo Marcin Gutowski Zaku usług doradztwa 295 - 128
  Zakup usługi księgowej 2 867 - 1707
  Wynajem lokalu 49 - -
  Małgorzata Mroczka i Jan Mroczka Refaktura za media 2 4 -
  Małgorzata Mroczka (poza funkcją w Zarządzie) Wynagrodzenie 58 - -
  Mateusz Mroczka (poza funkcją w Radzie Nadzorczej) Wynagrodzenie 52 - -
  Sprzedaż spółki Colin Holdings Limited - 4 -
  Zakup Osiedle Ptasie / Legnica - - 365
  Sprzedaz - pozostałe 2 10 -
  Marcin Gutowski Najem mieszkania - zakup 30 3 5
  Wynajem lokalu - x x
  Udzielone pożyczki 10 x x
  Odsetki od udzielonych pożyczek 51 x x
  Jednostki zależne (współzależne) od kluczowego personelu kierowniczego lub członków ich bliskiej rodziny
  MJM Group S.A.
  Mind Progress Sp. z. o. o.
  Developing Minds Sp. z o.o.
  PR Progress Sp. z o.o. w likwidacji
  Progress XXVIII Sp. z o.o.
  Poostałe jednostki powiązane Progress XVII Sp. z o.o. (*)
  Kluczowy personel kierowniczy oraz ich bliska rodzina
  Jan Mroczka


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  37
  Transakcje ze stronami powiązanymi za okres 6 miesięcy zakończony 3 0 czerwca 201 6 r.

  Należności Zobowiązania
  Zakup usługi 2 - -
  Udzielona pożyczka - 75 -
  Odsetki od udzielonej pożyczki 2 17 -
  Odsetki od otrzymanych pożyczek -5 - 20
  Odsetki od obligacji serii D 1 - -
  Zobowiązanie z tytułu wykupu obligacji serii E - - 5 398
  Wynajem lokalu 1 12 -
  Udzielone pożyczki - 24 927 -
  Odsetki od udzielonych pożyczek 514 6 534 -
  Colin Holdings Limited Inne usługi - sprzedaż - 20 -
  Zakup udziałów 125 - 3 241
  Wynajem lokalu 1 - -
  Development "MB Progress 1" Sp. z o.o. Sp.k. Wynajem lokalu 1 - -
  Zakup usług komercjalizacji obiektów 125 - -
  Wynajem samochodu 22 7 -
  Zwrot kosztów udziału w targach nieruchomości - sprzedaż - 4 -
  Wynajem lokalu 7 9 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 100 76 -
  Zakupy - pozostałe 12 - 2
  Sprzedaż - pozostałe 16 4 -
  Otrzymane pożyczki - - 80
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 4 - 8
  Wynajem lokalu 3 2 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 54 49 -
  Sprzedaż - pozostałe 6 6 -
  Otrzymana pożyczka - - 80
  Odsetki od otrzymanej pożyczki 4 - 8
  Wynajem lokalu 3 - -
  Sprzedaz - pozostałe 6 3 -
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 210 192 -
  Zakup usług gastronomicznych 8 - 4
  Otrzymane pożyczki - - 40
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 2 - 4
  Wynajem lokalu 44 27 -
  Sprzedaż - pozostałe 5 5 -
  Zakup wyposażenia 17 - 9
  Najem samochodu - zakup 133 - 26
  Czynsz najmu w obiektach handlowych 171 142 -
  Zakup uług - refaktury 9 - 3
  Otrzymane pożyczki 1 460 - 14 569
  Odsetki od otrzymanych pożyczek 719 - 2 086
  Jednostki zależne (współzależne) od kluczowego personelu kierowniczego lub członków ich bliskiej rodziny
  Rodzaj powiązania Strona powiązana Saldo na 30.06.2016
  Jednostki mające znaczący wpływ na Grupę Clarriford Limited
  Wspólne przedsiewzięcie NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.
  MJM Group S.A.
  Broaster Sp. z o. o.
  Obroty Transakcja
  MB Progress I Sp. z o. o.
  "BRAND" Piotr Kowalski
  Choice Sp. z o. o.
  EFEZ Polska Sp. z o. o.


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  38

  (*) Podmiot były powiązany do dnia 14 kwietnia 2016 r., tabela ujmuje obroty od d nia 1 stycznia 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r. Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2016 r. nie są ujęte w powyż szym zestawieniu.
  7.30. Instrumenty finansowe

  Użyte skróty:
  PiN – Pożyczki udzielone i należności
  PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  UdtW - Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  WwWGpWF - Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Po wy ższa tabela przedstawia wykaz istotnych instrumentów finansowych Spółki, w podziale
  na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań . Sprzedaż - pozostałe - 2 -
  Zakup usług graficznych, marketingowych 857 9 293
  Developing Minds Sp. z o.o. Wynajem lokalu 1 - -
  Wynajem lokalu 1 - -
  Zakup usług marketingowych 46 - -
  Profescapital Sp. z o.o. Zakup usług 59 - 59
  Miller, Canfield, W.Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy S.k.
  Zakup usług doradztwa prawnego
  12 - -
  Doradztwo Marcin Gutowski Zaku usług doradztwa 172 - 49
  Zakup usługi księgowej 1 447 - 998
  Wynajem lokalu 24 - -
  Małgorzata Mroczka i Jan Mroczka
  Refaktura za media 1 2 -
  Małgorzata Mroczka Wynagrodzenie 103 - 13
  Mateusz Mroczka Wynagrodzenie 60 - 7
  Sprzedaż spółki Colin Holdings Limited - 4 -
  Zakup Osiedle Ptasie / Legnica - - 365
  Sprzedaz - pozostałe 2 10 2
  Marcin Gutowski Najem mieszkania - zakup 15 3 -
  Udzielone pożyczki 10 x x
  Odsetki od udzielonych pożyczek 51 x x
  Pozostałe jednostki powiązane
  Mind Progress Sp. z. o. o.
  PR Progress Sp. z o.o. w likwidacji
  Kluczowy personel kierowniczy oraz ich bliska rodzina Jan Mroczka
  Progress XVII Sp. z o.o. (*)
  Progress XXVIII Sp. z o.o.
  Jednostki zależne (współzależne) od kluczowego personelu kierowniczego lub członków ich bliskiej rodziny 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
  Aktywa finansowe
  Pożyczki udzielone PiN 35 523 34 619 35 523 34 619
  Środki pieniężne 18 459 13 864 18 459 13 864
  Należności z tytułu dostaw i usług PiN 4 596 4 242 4 596 4 242
  Pozostałe należności PiN 17 696 18 527 17 696 18 527
  Zobowiązania finansowe
  Kredyty i pożyczki otrzymane PZFwgZK 379 015 498 808 379 015 498 808
  Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego PZFwgZK 2 541 3 221 2 541 3 221
  Pochodne instrumenty finansowe WwWGpWF 542 762 542 762
  w tym kontrakty zabezpieczające
  stopę procentową WwWGpWF 542 762 542 762
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PZFwgZK 8 988 9 172 8 988 9 172
  Zobowiązania z tyt. dłużnych papierów
  wartościowych PZFwgZK 6 741 6 478 6 741 6 478
  Pozostałe zobowiązania PZFwgZK 10 908 11 686 10 908 11 686
  Wyszczególnienie
  Kategoria
  zgodnie z
  MSR 39
  Wartość bilansowa Wartość godziwa


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  39
  Wartości bilansowe środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych, należności z tytułu dostaw
  i usług, zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz innych należności i zobowiązań krótkoterminowych
  są zbliżone do wartości godziwych, głównie ze względu na krótki e terminy wymagalności tych
  instrumentów.

  Wartość godziwa instrumentów nienotowanych: pożyczek i kredytów bankowych, zobowiązań
  z tytułu umów leasingu finansowego jest zbliżona do ich wartości godziwych ze względu na to,
  że nie wystąpił y istotne zmiany rynkowe, które mogłyby doprowadzić do wyceny powyżej
  lub poniżej ich zamortyzowanego kosztu. Na dzień 30 czerw ca 201 7 r. oraz 31 grudnia 2016 r.
  ww. wartości bilansowe instrumentów finansowych są zbliżone do ich wartości godziwych.

  Instru menty pochodne wyceniane są za pomocą technik opartych na obserwowalnych danych
  rynkowych (kurs walutowy, stopa procentowa). Technika wyceny polega na dyskontowaniu
  przepływów pieniężnych przy użyciu spotowych i terminowych kursów wymiany walut oraz stóp
  procentowych.

  7.31. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych
  W dniu 22 grudnia 2016 r. został podpisany aneks do ww. umowy sprzedaży nieruchomości w
  Mielcu, wyznaczający termin zapłaty na rzecz Progress XIV Sp. z o.o. SKA części ceny 1.500 tys.
  PLN do dnia 31 stycznia 2017 r . Kwota ta została już zapłacona i w niniejszym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym znajduje się w pozycji ‘przychody ze sprzedaży towarów’ sprawozdania z
  zysków lub strat oraz innych dochodów całkowitych. Natomiast różnica pomiędzy 500 tys. PLN a
  ceną za pozostały do nabycia grunt zostanie zapłacona w ciągu 7 dni od zakupu przez kupującego
  gruntu, który na chwilę publikacji niniejszego sprawozdania skonsolidowanego nie pozostaje we
  władaniu Skarbu Państwa. Jeżeli cena nabyci a gruntu przez kupującego będzie wyższa niż 500 tys.
  PLN Progress XIV Sp. z o.o. SKA zobowiązał się do zapłaty kwoty różnicy na rzecz kupującego.
  Wobec powyższego Grupa nie ujęła na dzień 31 grudnia 2016 r. aktywa warunkowego.

  W stosunku do zobowiązań war unkowych, które Grupa ujawniła w ostatnim rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 201 6 r. nie wystąpiły istotne zmiany.


  7.32. Ryzyko związane z płynnością

  Ryzyko związane z płynnością
  Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia ok resowego planowania płynności.
  Narzędzie to uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych
  (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne
  z działalności operacyjnej. Celem Grupy j est utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością
  a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich
  jak kredyty inwestycyjne, umowy leasingu finansowego, pożyczki, dłużne papiery wartościowe.
  Dywersyfikacja tych źródeł oraz różne okresy zapadalności finansowania zapewniają utrzymanie
  płynności.

  Działalność Grupy Kapitałowej polega przede wszystkim na realizacji projektów inwestycyjnych
  w tym na budowaniu, a następnie zarządzaniu przez Grupę nieruchomościami handlowymi
  przynajmniej przez okres kilku lat od momentu oddania danej inwestycji do użytkowania.
  W celu finansowania kolejnych projektów inwestycyjnych oraz wywiązywania się przez Emitenta
  z bieżących zobowiązań, Grupa pozyskuje zasadnicze własne środki finansowe z t ransakcji
  sprzedaży poszczególnych projektów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim, ze sprzedaży
  funkcjonujących obiektów handlowych sukcesywnie w stosunku do zapotrzebowania na środki
  finansowe konieczne do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych przez Grupę. Emitent w ramach
  swoich kompetencji w Grupie Kapitałowej, prowadzi odpowiedni rozdział pozyskiwanych środków
  finansowych pomiędzy poszczególne spółki Grupy w celu zaopatrzenia ich w odpowiedni kapitał
  obrotowy konieczny do ich bieżącego funkcjonowa nia oraz kapitał inwestycyjny
  w celu przeprowadzenia przez nie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

  Ze względu na małą przewidywalność terminu zakończenia procesu sprzedaży obiektów
  handlowych przez Grupę Kapitałową, nie da się wykluczyć sytuacji polegaj ących na przejściowych
  niedoborach środków finansowych i powstania zaległości płatniczych w Grupie Kapitałowej.


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  40
  W celu uniknięcia trudności związanych z przejściowym brakiem płynności Spółka oraz jej podmioty
  zależne umiejętnie wykorzystują zewnętrzne źród ła finansowania. W tym celu wykorzystywane
  są przez Grupę m.in. emisje obligacji, kredyty obrotowe, pożyczki, w tym pożyczki hipoteczne,
  a także porozumienia z wierzycielami dotyczące prolongaty terminu płatności jak i dodatkowe
  podwyższenia istniejących k redytów inwestycyjnych (tzw. uwolnienie kapitału kredytu).
  Wykorzystanie wymienionych dodatkowych instrumentów ma na celu zwiększenie płynności Grupy
  Kapitałowej do momentu sprzedaży obiektów handlowych. W chwili obecnej Spółka wykorzystuje
  wymienione inst rumenty do momentu zakończenia powodzeniem trwającego procesu sprzedaży
  wybranych nieruchomości inwestycyjnych, który powinien zakończyć się w bieżącym roku.

  Wskaźniki rentowności oraz płynności, kształtują się dla Grupy na satysfakcjonującym poziomie.
  Zobowiązania stanowią ok. 56 % sumy bilansowej, w dużej mierze dotyczą one długoterminowych
  kredytów bankowych finansujących nieruchomości inwestycyjne oraz kredytu finansującego wykup
  obligacji serii D. W ostatnim II kwartale 2017 r., dzięki sprzedaży nie ruchomości Galeria Świdnicka,
  Grupa Kapitałowa uregulowała zobowiąza nia kredytow e w łącznej kwocie 101.334 tys. zł , wobec
  czego wskaźnik zobowiązań do sumy bilansowej uległ istotnej poprawie.

  W Grupie Kapitałowej wystąpiło dodatkowe zapotrzebowanie finans owe związane z koniecznością
  obsługi bieżących zobowiązań Emitenta oraz stałego zasilania spółki zależnej Rank Müller Jelenia
  Góra Sp. z o.o. w celu obsługi kredytu zaciągniętego na finansowanie Pasażu Grodzkiego w Jeleniej
  Górze. Spółka Rank Müller Jeleni a Góra Sp. z o.o. wymaga dodatkowego wsparcia finansowego
  w wysokości co najmniej 200 tys. PLN miesięcznie, które jest na bieżąco udzielane przez Emitenta.
  Dodatkowo w związku z aneksem do umowy kredytowej z Bankiem BZWBK S.A. obligującym
  spółkę Progress X III Sp. z o.o. do zapłaty 5 mln PLN raty kredytu, Zarząd negocjował z Bankiem
  odnośnie ww. nadpłaty kredytu, której pierwotny termin przy padał na kwiecień 2015 r. Wynik
  prowadzonych rozmów z Bankiem zakończy ł się powodzeniem , w dniu 31 sierpnia 2017 r. zo stał
  podpisany aneks do umowy kredytowej, który zniósł obowiązek zapłaty przez jednostkę zależną
  Progress XIII Sp. z o.o. dodatkowych 5 mln PLN raty kredytu . Nowy aneks do umowy kredytowej
  zmniejszył też miesięczną ratę kredytu.

  Jak wskazano powyżej, przy jęty model biznesowy sprawia, że wpływy z posiadanych przez Grupę
  Kapitałową nieruchomości oraz z usług świadczonych stronom trzecim są niewystarczające
  do przeprowadzenia planu inwestycyjnego bez uszczerbku dla regulowania bieżących zobowiązań
  jednostki d ominującej, w tym obsługi jej zadłużenia jak i obsługi kredytów zaciągniętych
  przez Grupę Kapitałową kredytów na finansowanie nieruchomości. W celu terminowego
  wywiązywania się przez Grupę Kapitałową zarówno z zobowiązań bieżących, kredytowych
  jak i inwest ycyjnych, model zakłada sprzedaż nieruchomości komercyjnych w ciągu kilku lat
  od wprowadzenia ich do użytkowania, w miarę pojawiania się potrzeb finansowych. W ciągu kilku
  ostatnich lat taka potrzeba wystąpiła, dlatego też po procesie negocjacyjnym zostały sfinalizowane
  transakcje sprzedaży nieruchomości Mielcu stanowiących towary oraz nieruchomości inwestycyjne
  w budowie , a także transakcja sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej stanowiącej Galerię
  Świdnicką, o czym mowa poniżej. W celu utrzymania płynności Emitenta i Grupy Kapitałowej,
  Zarząd Spółki podjął wszelkie niezbędne kroki w celu pozyskania dodatkowych źródeł finansowania,
  w tym przede wszystkim, pożyczek od stron trzecich i jednostek powiązanych, które zostaną
  spłacone w momencie dokonania transakc ji sprzedaży.

  W dniu 22 grudnia 2016 r. spółka zależna Progress XI Sp. z o. o jako sprzedający podpisała
  ze spółką Calioppe Investments Sp. z o.o. jako kupującym przedwstępną umowę sprzedaży
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi ło m.in. prawo użytkowania
  wieczystego gruntów o łącznym obszarze oraz własności budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka".
  Na podstawie zawartej umowy, strony umowy zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę
  sprzedaży nie później niż w dniu 16 maja 2017 r. W dniu 15 maja 2016 r. termin zawarcia
  przyrzeczonej umowy został przesunięty do 30 maja 2017 r. W dniu 25 maja 2017 r. spółka
  zależna Progress XI Sp. z o.o. jako sprzedający podpisała z Calioppe Investments Sp. z o.o. jako
  kupującym umowę sprzedaży Zorgan izowanej Części Przedsiębiorstwa w skład którego wchodzi
  m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznym obszarze 3,2234 ha oraz własności
  budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka" i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot
  własności za cenę spr zedaży 11.501.827 EUR. W związku ze spełnieniem warunków umowy
  sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, kupujący wszedł w prawa i obowiązki umowy
  kredytu i tym samym cena sprzedaży została obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 26.700.000
  EUR, a ca łkowitą kwotą zadłużenia Progress XI Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu.  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  41
  Zarząd Spółki ocenia, iż prowadzone obecnie dodatkowo negocjacje w sprawie sprzedaży
  wybranych nieruchomości handlowych, do których należą: Centrum Handlowe Brama Pomorza
  w Chojnicach , park handlowy Pasaż Wiślany w Grudziądzu, minicetnrum handlowe Pogodne
  Centrum w Oleśnicy i park handlowy Miejsce Piastowe k. Krosna charakteryzują się wysokim
  stopniem zaawansowania dającym podstawę do przekonania iż tr ansakcja powinna mieć miejsce
  w przeciągu następnych kilku miesięcy.

  Wpływy z planowanych transakcji będą na poziomie wystarczającym na realizację planu
  inwestycyjnego Grupy i na bieżące regulowanie zobowiązań bieżących jak i kredytowych
  przynajmniej w ciągu roku od daty publikacji ninie jszego sprawozdania. Również spółki zależne
  wymagające stałego zasilania w środki, w tym wymienion y powyżej Rank Müller Jelenia Góra
  Sp. z o.o., a także Rank Recycling Scotland Limited zostaną w odpowiedni sposób zaopatrzone
  w środki pozwalające na prowadz enie przez nie działalności w najbliższej przyszłości.
  Alternatywnie, w przypadku braku sprzedaży nieruchomości w najbliższym okresie, Grupa
  przewiduje uwolnienie dodatkowych kwot z kredytów zaciągniętych na finanso wanie niektórych
  nieruchomości , co powinn o zapewnić Grupie nieprzerwaną działalność przez okres co najmniej roku
  od daty niniejszego sprawozdania finansowego.

  W ciągu następnych kilku lat, Grupa Kapitałowa przeprowadzi kilka nowych projektów
  inwestycyjnych, które będą sukcesywnie sprzedawane w celu pozyskania środków na utrzymanie
  Grupy Kapitałowej i kontynuowanie planu inwestycyjnego.

  Analiza wymagalności zobowiązań finansowych zaprezentowana jest w nocie 7.28 .

  7.33. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy
  Jednostka dominują ca nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.
  7.34. Sprawy sądowe
  Poniższe opisy stanowią aktualizację opisów zamieszczonych w skonsolidowanym spr awozdaniu
  finansowym za rok 201 6 i należy czytać je łącznie z tym sprawozdaniem .
  E.F. Progress V sp. z o.o. – “przewalutowanie”
  W wyniku oddalenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny, sprawa Spółki zależnej
  wróciła do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, który miał obowiązek przeprowadzenia
  postępowania podatkowego, a także wzięcia pod uw agę wytycznych WSA we Wrocławiu, tj. miał
  obowiązek wzięcia pod uwagę dowodów przedstawionych w toku postępowania podatkowego
  przez Spółkę zależną, a także oparcia swojego rozstrzygnięcia na pełnym materialne dowodowym.

  Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławi u w dniu 30 stycznia 2017 r . wydał decyzję, w której uchylił
  w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i przekazał sprawę
  do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. W swojej dec yzji Dyrektor Izby Skarbowej
  we Wrocławiu wskazał, że w sprawie nie został ustalony faktyczny przebieg zdarzeń, jaki miał
  miejsce w badanym okresie pomiędzy Spółką zależną a Bankiem, stąd w sprawie wymagane jest
  przeprowadzenie postępowania dowodowego w znacznej części, w szczegó lności przeprowadzenie
  dowodu z przesłuchania świadków, czy też powołanie biegłego z zakresu instrumentów
  finansowych.
  Wobec powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, że zasadne jest przekazanie
  sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ podatkowy, ponieważ przeprowadz enie
  uzupełniającego postępowania dowodowego w całości pr zez Dyrektora Izby Skarbowej
  we Wrocławiu naruszałoby zasadę dwuinstancyjności.
  Jednocześnie, dnia 3 lipca 2017 roku, spółka zależna otrzymała od Naczelnika Dolnośląskiego
  Urzędu Skarbowego we Wrocł awiu zwrot wpłaconego podatku wraz ze zwrotem zapłaconych przez
  Spółkę zależną odsetek w wysokości 1,215 mln zł.

  Zarząd Emitenta wskazuje, że obecnie sprawa jest ponownie rozpoznawana przez Dyrektora
  Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu (dawniej: Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we
  Wrocławiu), który zgodnie z wiedzą Emitenta dokonał jedynie szczątkowych czynności w ramach


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  42
  prowadzonego postępowania podatkowego, ograniczając się do zebrania jednego nowego dowodu,
  tj. oświadczenia banku, nie przepro wadzając przy tym żadnych innych dowodów, w tym
  przesłuchania świadków, czy też dowodu z opinii biegłego. Nie mniej jednak Dyrektor Urzędu
  Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu zawiadomił spółkę zależną o możliwości wypowiedzenia się
  w sprawie zebranego ma teriału dowodowego. Spółka zależna wypowiedziała się w sprawie
  zebranego materiału dowodowego, wskazując na szereg uchybień popełnionych przez Dyrektora
  Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu w trakcie prowadzonego przez niego postępowania
  uzupełniaj ącego, a także na brak realizacji przez ww. organ podatkowy zaleceń Wojewódzkiego
  Sądu Administracyjnego i Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie Spółka zależna
  oczekuje na decyzję organu podatkowego, ewentualnie na przeprowadzenie przez Dyrektora
  Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu uzupełniającego postępowania dowodowego.
  Wobec pozytywnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego, a także decyzji
  Dyrektora Izby Skarbowej, Zarząd Emitenta negatywnie odnosi się do możliwości ponowneg o
  wydania w sprawie ostatecznej decyzji, w której organy podatkowe ponowiłby swoje wcześniejsze
  stanowisko w sprawie i uznałby dokonaną przez Spółkę zależną transakcję za przewalutowanie.
  Zarząd Emitenta wskazuje bowiem, że materiał dowodowy możli wy do zgr omadzenia w sprawie,
  w tym dowody wnioskowane przez Spółkę zależną, których przeprowadzenia odmówił Dyrektor
  Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu (a które powinien przeprowadzić), wyraźnie
  wskazuje, że w sprawie nie doszło do przewalutowania, a tyl ko zawarcia kontraktu terminowego
  typu forward na sprzedaż waluty EUR otrzymanej z uzyskanego kredytu inwestycyjnego.

  Ryzyko związane z przedmiotową sprawę obejmuje kwotę ok. 640 tyś zł, tj. kwotę określonego
  zobowiązania podatkowego Spółki zależnej, któr a wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami
  powinna wynieść ok. 1,13 mln zł (odsetki ok. 490 tys. zł). Jednocześnie Emitent wskazuje, że ww.
  kwota nie została przez Spółkę zależną uiszczona, z uwagi na brak wymagalności zobowiązania
  podatkowego (brak jakiej kolwiek decyzji wymiarowej w sprawie).

  Rank Progress S.A. – „przewalutowanie”
  Zarząd Emitenta wskazuje, że obecnie sprawa jest ponownie rozpoznawana przez Dyrektora
  Urzędu Kontroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu (dawniej: Dyrektor Urzędu Kontroli -Skarbowej) ,
  który zgodnie z wiedzą Emitenta dokonał szczątkowych czynności w ramach prowadzonego
  postępowania podatkowego, ograniczając się do zebrania w sprawie jednego nowego dowodu, tj.
  oświadczenia banku, nie przeprowadzając przy tym żadnych innych dowodów, w ty m przesłuchania
  świadków, czy też dowodu z opinii biegłego. Nie mniej jednak, Dyrektor Urzędu Kontroli Celno -
  Skarbowej we Wrocławiu zawiadomił Emitenta o możliwości wypowiedzenia się w sprawie
  zebranego materiału dowodowego. Emitent wypowiedział się w spr awie zebranego materiału
  dowodowego, wskazując na szereg uchybień popełnionych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Celno -
  Skarbowej we Wrocławiu w trakcie prowadzonego przez niego postępowania uzupełniającego, a
  także na brak realizacji przez ww. organ podatkow y zaleceń Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego i Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie Emitent oczekuje na decyzję
  organu podatkowego, ewentualnie na przeprowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Celno -
  Skarbowej we Wrocławiu uzupełniającego post ępowania dowodowego.

  Wobec pozytywnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego, Zarząd Emitenta
  negatywnie odnosi się do możliwości ponownego wydania w sprawie ostatecznej decyzji, w której
  organy podatkowe ponowiłby swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie i uznałby dokonaną przez
  Emitenta transakcję za przewalutowanie. Zarząd Emitenta wskazuje bowiem, że materiał
  dowodowy możliwy do zgromadzenia w sprawie, w tym dowody wnioskowane przez Emitenta,
  których przeprowadzenia odmówił Dyrektor Urzędu Ko ntroli Celno -Skarbowej we Wrocławiu (a
  które powinien przeprowadzić), wyraźnie wskazuje, że w sprawie nie doszło do przewalutowania, a
  tylko zawarcia kontraktu terminowego typu forward na sprzedaż waluty EUR otrzymanej z
  uzyskanego kredytu inwestycyjnego.

  Jednocześnie, w związku z wyrokiem wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, Naczelnik
  Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu postanowieniem z dnia 13 grudnia 2016 roku,
  umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Emitentowi z uwagi, na fakt, że
  zobowiązanie podatkowe Emitenta nie jest wymagalne. W związku z umorzeniem postępowania
  egzekucyjnego, Emitent złożył wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów
  egzekucyjnych, wydanie którego umożliwi Emitentowi zwrócenie się do Naczelni ka Dolnośląskiego
  Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z żądanie zwrotu zapłaconych przez Emitenta kosztów
  postępowania egzekucyjnego w kwocie ok. 442 tyś. zł. Na obecnym etapie postępowania Naczelnik


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  43
  Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wydał postanow ienie, w którym określił
  wysokość kosztów egzekucyjnych na kwotę 442 168 zł, wskazując, że ww. kosztami zostanie
  obciążony Emitent z uwagi na fakt, że Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
  miał formalne podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

  Z uwagi, że postępowanie egzekucyjne było prowadzone w oparciu o decyzję, która następnie
  została uchylona ze względu na niezgodność z prawem, Emitent obecnie przygotowuje zażalenie na
  ww. postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Ska rbowego we Wrocławiu. Zdaniem bowiem
  Emitenta, koszty egzekucyjne powinien ponieść organ podatkowy, tj. Dyrektor Urzędu Kontroli
  Celno -Skarbowej we Wrocławiu (dawniej: Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu),
  który wydał niezgodną z prawem decyzję podatkową.

  Ryzyko związane z przedmiotową sprawę obejmuje kwotę 5 mln zł, tj. kwotę określonego
  zobowiązania podatkowego Emitenta, która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami nie powinna
  przekroczyć kwoty 8,9 mln zł (odsetki ok. 3,9 mln. zł). Jednocze śnie Emitent wskazuje, że ww.
  kwota nie została przez Emitenta uiszczona, z uwagi na brak wymagalności zobowiązania
  podatkowego (brak jakiejkolwiek decyzji wymiarowej w sprawie).


  Rank Progress S.A. - Podatek od nieruchomości
  Na decyzję SKO Emitent złożył , dnia 14 grudnia 2016 r ., skargę do Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego we Wrocławiu. W swojej skardze Emitent wskazał, że SKO niezasadnie
  wykluczyło ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z a 2011 roku te nieruchomości,
  w odniesieniu do których Emitent nie złożył wniosku o udzielenie pomocy horyzontalnej w 2006
  roku. W opinii Emitenta, zgodnie z gramatyczną wykładnią przepisów Uchwały RM, zwolnieniu
  podlegają wszystkie nieruchomości będące w posiadaniu Emitenta (i znajdujące się na terenie
  Miasta Legnic a). Tym samym działanie SKO, które usankcjonowało działanie Organu, polegające
  na wykluczeniu ze zwolnienia części nieruchomości posiadanych przez Emitenta było działaniem
  contra legem. Dnia 26 maja 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wy dał
  wyrok, w którym oddalił skargę Emitenta na decyzję SKO. W swoim wyroku Wojewódzki Sąd
  Administracyjny we Wrocławiu podzielił stanowisko SKO, że zwolnienie z podatku od nieruchomości
  ma charakter wnioskowy, a więc przysługuje tylko w odniesieniu do niek tórych nieruchomości, tj.
  tych, które Emitent wskazał w swoich wnioskach. Powyższe, zdaniem Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego wynika z wykładni przepisów uchwały RM, które jakkolwiek niejasne i
  nastręczające trudności interpretacyjnych, wprowadzają ramy czasowe zwolnienia, które
  uniemożliwiają objęcie zwolnieniem innych nieruchomości, aniżeli te wskazane we wnioskach.
  Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pominął zupełnie treść załączników
  do Uchwały RM, wskazując, że nie mają one char akteru normatywnego. Dodatkowo, Wojewódzki
  Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał w swoim rozstrzygnięciu, że w sprawie nie ma
  znaczenia dotychczasowa praktyka organu podatkowego, a Emitenta nie chroni zasadna zaufania
  do organów podatkowych, ponieważ or gan podatkowy działał niezgodnie z literą prawa.

  Emitent złożył skargę kasacyjną od przedmiotowego wyroku. W swojej skardze kasacyjnej Emitent
  wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu dokonał wykładni przepisów uchwały
  RM contra legem, nie odnosząc się do całości przepisów uchwały RM, w szczególności treści jej
  załączników. Zdaniem Emitenta, dokonanie gramatycznej wykładni całości przepisów uchwały RM
  (wraz z jej załącznikami) musi prowadzić do konkluzji, że zwolnienie przysługuje od całości
  posiadanych przez Emitenta nieruchomości. Jednocześnie, zdaniem Emitenta, nie jest zasadne
  pominięcie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu treści załączników do uchwały
  RM, ponieważ stanowią one treść normatywną aktu prawa miejscowego jakim j est uchwała RM.
  Dodatkowo, skoro Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że przepisy uchwały RM
  są niejasne i nieprecyzyjne, to powinien w sprawie zastosować dyrektywę interpretacyjną in dubio
  pro tributario. Dodatkowo, zdaniem Emitenta, zgodnie z zasadą zaufania do organów podatkowych,
  podatnik nie może odpowiadać za błędy organów podatkowych.
  Należy wskazać, że Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia możliwość uchylenia wyroku
  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Z daniem Zarządu
  Emitenta działanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, polegające na
  usankcjonowaniu działania SKO, polegającego na zwolnieniu z podatku od nieruchomości tylko
  części nieruchomości należących do Emitenta w 2011 roku nie jest z godne z przepisami Uchwały
  RM, w szczególności z treścią normatywną załączników do uchwały RM. Z przepisów tych wyraźnie
  bowiem wynika, że skoro Emitent spełnił w 2011 roku wszelkie warunki zwolnienia z nieruchomości


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  44
  określone w uchwale RM, to przysługiwał o mu zwolnienie z podatku od nieruchomości w stosunku
  do wszystkich posiadanych przez niego w 2011 roku nieruchomości.

  Z przedmiotowym postępowaniem wiąże się ryzyko konieczności zwrotu pomocy horyzontalnej
  otrzymanej przez Emitenta w 2011 roku, tj. kwot y ok. 850 tys. zł wraz z odsetkami od zaległości
  podatkowych (ok. 539 tys.). Łączna kwota ewentualnej zaległości wynosi ok. 1,39 mln zł. Jednakże
  biorąc pod uwagę fakt, że ww. zobowiązanie w podatku od nieruchomości uległo przedawnieniu z
  dniem 31 grudnia 2016 roku, Zarząd Emitenta ocenia ryzyko związane z koniecznością zapłaty ww.
  należności jako minimalne do teoretycznego.

  Zdaniem bowiem Emitenta, postępowanie podatkowe dotyczące 2011 roku powinno zostać
  umorzone przez Organ. Wynika to z faktu, że zobowi ązanie podatkowe w podatku od
  nieruchomości za 2011 roku uległo przedawnieniu w dniu 31 grudnia 2016 roku. Do sporządzenia
  niniejszego raportu Emitent nie otrzymał jednak decyzji w tej sprawie.

  Jednocześnie, Organ, postanowieniem z dnia 2 listopada 2016 r . wszczął z urzędu postępowanie
  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 31 maja 2016 r . w części dotyczącej zwolnienia
  w podatku od nieruchomości za 2011 rok za nieruchomoś ci położone przy ul. Witelona
  i Senatorskiej. Prezydent Miasta Legnicy uzn ał bowiem, że Emitent zbył nieruchomości położone
  przy ul. Witelona i Senatorskiej, a tym samym nie dopełnił warunku prowadzenia działalności
  gospodarczej związanej z nową inwestycją przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia.

  W dniu 16 listopada 20 16 r . Organ wydał decyzję w sprawie, w której to decyzji stwierdził
  wygaśnięcie ww. decyzji z dnia 31 maja 2016 r . ze względu na zbycie ww. nieruchomości. W swojej
  decyzji Organ nie przytoczył żadnej argumentacji, w której potwierdziłby zasadność swojego
  stanowiska, a sama decyzja była lakoniczna i ograniczała się do stwierdzenia, że nieruchomości
  przy ul. Witelona i Senatorskiej zostały przez Emitenta zbyte, a więc Emitentowi nie przysługuje
  zwolnienie z podatku od nieruchomości za 2011 rok.

  Dnia 15 marca 2017 roku SKO wydało decyzję, w której uchyliło decyzję Organu w całości i
  przekazało sprawę do ponownego rozstrzygnięcia przez ten Organ. W swojej decyzji SKO wskazało,
  że Organ nie dokonał wnikliwej oceny stanu faktycznego w kontekście rozpoczęcia i ewe ntualnego
  zakończenia inwestycji. Dopiero bowiem poczynienie przez Organ ustaleń w powyższym zakresie
  będzie umożliwiało dokonanie oceny, jaki wpływ na prawo do zwolnienia miało zawarcie przez
  Emitenta umów mających za przedmiot przewłaszczenie na zabezpie czenie nieruchomości
  położonych przy ul. Witelona i Senatorskiej. Dodatkowo, SKO wytknęło Organowi popełnienie
  szeregu błędów proceduralnych w prowadzonym przez Organ postępowaniu podatkowym, które
  wpłynęły, zdaniem SKO, na konieczność uchylenia decyzji Or ganu, w szczególności wskazał, że z
  uwagi na lakoniczność uzasadnienia i brak odniesienia się przez Organ do stanu faktycznego
  sprawy, ani Emitent, ani SKO nie mieli możliwości zweryfikowania prawidłowości wniosków, jakie
  wywiódł Organ wygaszając prawo Emi tenta do zwolnienia podatkowego.

  Tem po A ces sivel LDA Olsztyn Sp.k. (dawniej: Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn Sp.
  k.) – użytkowanie wieczyste
  W dniu 30 grudnia 2016 r . Gmina Olsztyn wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego. Spółka
  zależna w dniu 24 lutego 2017 r . wniosła do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku odpowiedź
  na apelację Gminy Olsztyn . W dniu 30 sierpnia 2017 roku odbyła się pierwsza rozprawa. Na ww.
  rozprawie nie Sąd zajmował się sprawami formalnymi związanymi z przekształceniem Spółki
  zale żnej w spółkę komandytową. Spółka zależna oczekuje obecnie na wyznaczenie kolejnego
  terminu rozprawy. Zarząd Emitenta ocenia, że w sprawie istnieją szanse na oddalenie apelacji
  Gminy Olsztyn z uwagi na jej bezzasadność. Alternatywnie w chwili obecnej prowa dzone są również
  negocjacje z Gminą Olsztyn w celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Zarząd ocenia,
  że negocjacje zakończą się pozytywnie dla Grupy Kapitałowej, co będzie skutkowało w niedalekiej
  przyszłości otrzymaniem pozwolenia na budowę centru m handlowego w Olsztynie i rozwiązaniem
  polubownym ww. sprawy sądowej dotyczącej użytkowania wieczystego.

  Transakcje sprzedaży nieruchomości w ramach Grupy
  Zarząd Emitenta nie zgadza się z wynikami obu kontroli podatkowych i stoi na stanowisku,
  że transak cje sprzedaży nieruchomości podlegały podatkowi VAT, dlatego też podjął dział ania
  w kierunku zabezpieczenia się przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z zaległości
  podatkowych, które powstałyby, gdyby ostatecznie okazało się, że stanowisko Zarządu z ostało


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  45
  uwzględnione przez organy wyższej instancji. Obie spółki sprzedające uzyskały pozytywne
  interpretacje indywidualne, potwierdzające, że w przypadku, gdyby w konsekwencji dalszego
  postępowania zobowiązane były ponownie uiścić do urzędu skarbowego poda tek VAT od transakcji
  sprzedaży nieruchomości, kwoty te nie byłyby traktowane jako zaległości podatkowe, od których
  nalicza się odsetki. Mając na uwadze, iż sytuacja sprzedających została tym samym zabezpieczona,
  Zarząd podejmuje działania w kierunku podwa żenia stanowiska zajmowanego przez organ
  podatkowy wobec kupujących.

  Z ostrożności, Zarząd podjął jednak decyzję o ujęciu zobowiązania z tytułu podatku PCC od obu
  transakcji wraz z odsetkami od zaległości jako rezerwę na przyszłe potencjalne zobowiązania .
  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyrokami z dnia 27 czerwca 2017 r. uchylił
  niekorzystne dla spółek decyzje Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, zgodnie z którymi
  spółki nie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokument ujących nabycie galerii
  handlowej w Oleśnicy i Chojnicach. Wyroki zostały jednak zaskarżone przez organ podatkowy
  do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szanse na wygraną przed NSA spółki oceniają jako duże.

  Odstąpienie od umowy nabycia gruntów w Rudzie Śląskiej

  Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2017 r. postępowanie komornicze przeciwko Rank Recycling
  Energy Sp. z o .o. w restrukturyzacji zostało zawieszone.

  Postępowania inne
  Postępowanie w sprawie powództwa o zapłatę przez Dariusza Obuchowicza oraz powódz two
  wzajemne o zapłatę kwoty 242.187 tys. PLN wraz z odsetkami. Dariusz Obuchowicz złożył skargę
  kasacyjną , w dniu 14 lutego 2017 r. złożona została odpowiedź na skargę kasacyjną. Równolegle
  zainicjowane zostało postępowanie egzekucyjne przeciwko Dariuszow i Obuchowiczowi. Zarząd
  uważa, że sprawa może zakończy się pozytywnie dla jednostki dominującej.

  Postępowanie w sprawie powództwa o zapłatę Progress IV Sp. z o.o. i Rank Progress S.A.
  przeciwko NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. – pozew o zwrot po życzek (24.252.000 PLN -
  co do Progress IV Sp. z o.o., 675.000 PLN - co do Rank Progress S.A.). Wniosek Tomasz Nalepy
  o zwolnienie od opłaty od apelacji został prawomocnie oddalony. W dniu 24 kwietnia 2017 r. Sąd
  wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji T omasza Nalepy. Pna Tomasz Nalepa złożył zażalenie na
  ww. postanowienie, odpowiedź na zażalenie została złożona.

  Postępowanie w sprawie powództwa Nalepa Capital Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  o przeniesienie udziałów w spółce NCT Inwestycje Świętok rzyskie I Sp. z o.o. posiadanych przez
  Progress IV Sp. z o.o. – jednostkę zależną Emitenta. Termin rozpraw y jest wyznaczony na dzień 16
  listopada 2017 r.

  W dniu 20 marca 2017 r. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu
  użytkowania wiec zystego nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za 2014 r. w kwocie 6 44 tys. zł
  wraz z ustawowymi odsetkami oraz za 2015 r. w kwocie 644 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami.
  W dniu 12 kwi etnia 2017 r. wniesiony został w imieniu Rank Progress S.A. sprzeciw od nakazu
  zapłaty. Strony wymieniły pisma procesowe. W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyła się rozprawa.
  Termin następnej rozprawy wyznaczony jest na 28 września 2017 r.

  W stosunku do pozostałych spraw sądowych, które Grupa ujawniła w ostatnim rocznym
  skonsolidow anym sprawozdaniu finansowym za 201 6 r. nie wystąpiły istotne zmiany.

  7.35. Istotne zdarzenia w okresie od 1 stycznia 201 7 r. do 3 0 czerwca 20 17 r.
  niezbędne do zrozumienia bieżącego okresu

  W dniu 3 marca 2017 r. został ogłoszony wyrok Naczelnego Sądu Administ racyjnego, który
  utrzymał uchylenie pozwolenia na budowę centrum handlowego w Olsztynie. W chwili obecnej
  prowadzone są negocjacje z Gminą Olsztyn w celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania.
  Zarząd ocenia, że negocjacje zakończą się pozytywnie dla Gr upy Kapitałowej, co będzie skutkowało
  w niedalekiej przyszłości otrzymaniem pozwolenia na budowę centrum handlowego w Olsztynie.

  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za okres 6 miesi ęcy zakończony 30 czerwca 201 7 r. Wszystkie dane przedstawiono w tys. PLN o ile nie wskazano inaczej

  46
  Wszystkie inne istotne zdarzenia w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 3 0 czerwca 2017 r. zostały
  odzwierciedlone w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za dany okres.


  7.36. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu bieżącego okresu, które nie zostały
  odzwierciedlone w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za dany
  okres

  W związku z aneksem do umowy kredytowej z Ba nkiem BZWBK S.A. obligującym spółkę Progress
  XIII Sp. z o.o. do zapłaty 5 mln PLN raty kredytu, Zarząd negocjował z Bankiem odnośnie
  ww. nadpłaty kredytu, której pierwotny termin przypadał na kwiecień 2015 r. Wynik prowadzonych
  rozmów z Bankiem zakończył s ię powodzeniem, w dniu 31 sierpnia 2017 r. został podpisany aneks
  do umowy kredytowej, który zniósł obowiązek zapłaty przez jednostkę zależną Progress XIII
  Sp. z o.o. dodatkowych 5 mln PLN raty kredytu. Nowy aneks do umowy kredytowej zmniejszył też
  miesięc zną ratę kredytu.

  Inne i stotne zdarzenia następujące po zakończeniu bieżącego okresu , które nie zostały
  odzwierciedlone w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za dany okres nie wystąpiły.
  8. PODPISY


  Legnica, dnia 27 września 201 7 r.


  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansow e spółki Rank Progress SA
  za okres 6 miesięcy zakończony 3 0 czerw ca 201 7 r.
  sporządzon e według
  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.)

  Legnica, dnia 27 września 201 7 r.


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  48
  9. WYBRANE DANE FINANSOWE Z E ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 201 7 R.


  Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad:
   pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień
  30 czerwca 2017 r. kurs 1 EUR = 4, 2265 PLN, a na 31 grudnia 201 6 r. kurs 1 EUR = 4, 4240
  PLN;

   pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
  wg średniego kurs u stanowiącego średnią arytmetyczną śr ednich kursów ogłaszanych
  przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres
  od 1 stycznia 201 7 r. do 3 0 czerwca 201 7 r. kurs 1 EUR = 4, 2474 PLN, a za okres od 1 stycznia
  201 6 r. do 30 czerwca 201 6 r. kurs 1 EUR = 4, 3805 PLN.
  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016
  Przychody ze sprzedaży 4 834 5 130 1 138 1 171
  Zysk/strata na sprzedaży (2 565) (2 502) (604) (571)
  Zysk/strata na działalności operacyjnej (3 120) (2 573) (735) (587)
  Zysk/strata brutto (19 554) (20 806) (4 604) (4 750)
  Zysk/strata netto (17 386) (19 149) (4 093) (4 371)
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (3 154) (3 602) (743) (822)
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 718 (4 109) 404 (938)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 934 10 586 691 2 417
  Przepływy pieniężne razem 1 498 2 875 353 656
  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
  Nieruchomości inwestycyjne 25 742 25 746 6 091 5 820
  Aktywa razem 778 785 779 906 184 262 176 290
  Zobowiązania długoterminowe 578 540 561 968 136 884 127 027
  Zobowiązania krótkoterminowe 100 802 101 375 23 850 22 915
  Kapitał własny 90 929 108 315 21 514 24 483
  Kapitał zakładowy 3 718 3 718 880 840
  Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  w tys. PLN w tys. EUR


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  49
  10. WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWE GO ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 3 0 CZERWCA 201 7 R.
  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki
  działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz . U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami)
  i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi jak również zgodnie z zasadami
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
  za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim.
  Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są o ne zgodne
  z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  50
  11. JEDNOSTKOWY SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY BILANS

  A. 586 950 606 479 618 796
  I. - - -
  1. - - -
  2. - - -
  3. - - -
  4. - - -
  II. 1 129 1 194 1 284
  1. 1 129 1 194 1 284
  a)
  91 91 91
  b) 909 949 989
  c) 85 81 89
  d) 25 46 76
  e) 19 27 39
  2. - - -
  3. - - -
  III. - - -
  1. - - -
  2.
  - - -
  3. - - -
  IV. 540 585 562 634 573 311
  1. 25 742 25 746 25 738
  2. - - -
  3. 514 843 536 888 547 573
  a) 513 276 535 350 546 091
  -udziały lub akcje 427 294 451 075 463 584
  -inne papiery wartościowe - - -
  -udzielone pożyczki 85 982 84 275 82 507
  -inne długoterminowe aktywa finansowe - - -
  b)
  31 30 4
  -udziały lub akcje - - -
  -inne papiery wartościowe - - -
  -udzielone pożyczki 31 30 4
  -inne długoterminowe aktywa finansowe - - -
  c) 1 536 1 508 1 478
  -udziały lub akcje - - -
  -inne papiery wartościowe - - -
  -udzielone pożyczki 1 536 1 508 1 478
  -inne długoterminowe aktywa finansowe - - -
  4. - - -
  5. - - -
  6. Zaliczki na nieruchomości w budowie - - -
  V. 45 236 42 651 44 201
  1. 45 236 42 651 44 201
  2. - - -
  30.06.2016 30.06.2017
  środki transportu
  inne środki trwałe
  31.12.2016
  Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
  Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  Aktywa trwałe
  Wartości niematerialne i prawne
  Środki trwałe
  Środki trwałe w budowie
  Wartość firmy
  Inne wartości niematerialne i prawne
  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  Rzeczowe aktywa trwałe
  grunty (w tym prawo użytkowania
  wieczystego gruntu)
  Koszty zakończonych prac rozwojowych
  Zaliczki na środki trwałe w budowie
  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
  i wodnejurządzenia techniczne i maszyny
  Wartości niematerialne i prawne
  w pozostałych jednostkach
  Inne inwestycje długoterminowe
  Należności długoterminowe
  Od jednostek powiazanych
  Od pozostałych jednostek
  Długoterminowe aktywa finansowe
  w jednostkach powiązanych
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  Nieruchomości w budowie
  Inwestycje długoterminowe
  Nieruchomości
  w pozostałych jednostkach, w których
  jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe
  Inne rozliczenia międzyokresowe


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  51
  B. 191 612 173 204 159 840
  I. 115 392 116 627 115 446
  1. - - -
  2. - 6 -
  3. - - -
  4. 115 392 116 621 115 278
  5. - - 168
  II. 71 262 53 114 39 866
  1. 70 145 51 230 38 753
  a) 13 858 13 397 12 900
  -do 12 miesięcy 13 525 13 170 12 667
  -powyżej 12 miesiecy 333 227 233
  b) 56 287 37 833 25 853
  2.
  4 21 18
  a) 4 - -
  -do 12 miesięcy 4 21 18
  -powyżej 12 miesiecy - - -
  b) - - -
  3. 1 113 1 863 1 095
  a) 159 170 194
  -do 12 miesięcy 159 170 194
  -powyżej 12 miesiecy - - -
  b)
  163 1 183 373
  c) 791 510 528
  d) - - -
  III. 4 872 3 358 3 733
  1. 4 872 3 358 3 733
  a) - - -
  -udziały lub akcje - - -
  -inne papiery wartościowe - - -
  -udzielone pożyczki - - -
  -inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - -
  b) 849 833 816
  -udziały lub akcje - - -
  -inne papiery wartościowe - - -
  -udzielone pożyczki 849 833 816
  -inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - -
  c) 4 023 2 525 2 917
  -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17 41 433
  -inne środki pieniężne 4 006 2 484 2 484
  -inne aktywa pieniężne - - -
  2. - - -
  IV. 86 105 795
  C. - - -
  D. 223 223 223
  778 785 779 906 778 859
  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  Udziały (akcje) własne
  31.12.2016 Bilans - ciąg dalszy
  inne
  Należności krótkoterminowe
  Nalezności od jednostek powiązanych
  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  Półprodukty i produkty w toku
  Produkty gotowe
  Zaliczki na dostawy
  30.06.2016 30.06.2017
  Towary
  Aktywa obrotowe
  Zapasy
  Materiały
  inne
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Należności od pozostałych jednostek
  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  inne
  dochodzone na drodze sądowej
  Inwestycje krótkoterminowe
  Należności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe
  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  AKTYWA RAZEM
  Krótkoterminowe aktywa finansowe
  w jednostkach powiązanych
  w pozostałych jednostkach
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Inne inwestycje krótkoterminowe


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  52
  A. 90 929 108 315 126 444
  I. 3 718 3 718 3 718
  II. 159 932 159 932 159 932
  45 853 45 853 45 853
  III. - - -
  IV. 489 489 489
  - - -
  - - -
  489 489 489
  V. (55 824) (18 546) (18 546)
  VI. (17 386) (37 278) (19 149)
  VII. - - -
  B. 687 856 671 591 652 415
  I. 8 508 8 170 7 628
  1. 6 598 6 181 5 779
  2. 37 134 30
  -długoterminowa - - -
  -krótkoterminowa 37 134 30
  3. 1 873 1 855 1 819
  -długoterminowe 1 873 1 855 1 819
  -krótkoterminowe - - -
  II. 578 540 561 968 546 873
  1. 539 281 487 621 472 943
  2.
  - - -
  3. 39 259 74 347 73 930
  a) 39 259 74 347 73 930
  b) - - -
  c) - - -
  d) - - -
  e) - - -
  III. 100 802 101 375 97 325
  1. 45 870 45 625 45 301
  a) 878 1 221 1 268
  -do 12 miesięcy 878 1 221 1 268
  -powyżej 12 miesiecy - - -
  b) 44 992 44 404 44 033
  2.
  - - -
  - - -
  -do 12 miesięcy - - -
  -powyżej 12 miesiecy - - -
  b) - - -
  3. 54 892 55 734 51 980
  a) 35 212 35 327 35 292
  b) - - -
  c) 6 741 6 478 8 639
  d) 3 274 4 397 2 288
  -do 12 miesięcy 3 274 4 397 2 288
  -powyżej 12 miesiecy - - -
  e) - - -
  f) - - -
  g) 5 296 5 393 4 986
  h) 849 525 614
  i) 3 520 3 614 161
  4. 40 16 44
  IV. 6 78 589
  1. - - -
  2. 6 78 589
  -długoterminowe - - -
  -krótkoterminowe 6 78 589
  778 785 779 906 778 859
  inne
  31.12.2016
  inne
  Wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
  nad wartościa nominalną udziałów (akcji)
  Bilans - ciąg dalszy 30.06.2017
  Kapitał (fundusz) własny
  30.06.2016
  Kapitał (fundusz) podstawowy
  Kapitał (fundusz) zapasowy
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  Zysk (strata) z lat ubiegłych
  Zysk (strata) netto
  - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)
  - na udziały (akcje) własne
  - program motywacyjny
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  Pozostałe rezerwy
  Zobowiazania długoterminowe
  Wobec jednostek powiązanych
  Wobec pozostałych jednostek
  kredyty i pożyczki
  z tytułu emisji dłużnych papierów
  inne zobowiazania finansowe
  Wobec pozostałych jednostek, w których spółka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  zobowiązania wekslowe
  Zobowiazania krótkoterminowe
  Wobec jednostek powiązanych
  z tytułu dostaw i usług, o okresie
  PASYWA RAZEM
  zaliczki otrzymane na dostawy
  zobowiązania wekslowe
  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadczeńz tytułu wynagrodzeń
  inne
  Fundusze specjalne
  Rozliczenia międzyokresowe
  Ujemna wartość firmy
  Inne rozliczenia międzyokresowe
  inne
  Wobec pozostałych jednostek
  kredyty i pożyczki
  z tytułu emisji dłużnych papierów
  inne zobowiazania finansowe
  z tytułu dostaw i usług, o okresie


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  53  Wartość księgowa 90 929 108 315 126 444
  Liczba akcji (w tys. szt.) 37 158 37 158 37 158
  Wartość księgowa na jedna akcję (w zł) 2,45 2,91 3,40
  Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) 37 184 37 184 37 184
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną
  akcję (w zł) 2,45 2,91 3,40 I. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  1. 70 186 105 526 106 642
  a) - - -
  -otrzymanych gwarancji i poręczeń - - -
  b) 70 186 105 526 106 642
  -otrzymanych gwarancji i poręczeń 70 186 105 526 106 642
  2. 89 147 162 751 165 765
  a) 88 858 162 126 164 853
  -udzielonych gwarancji i poręczeń 88 858 162 126 164 853
  b) 289 625 912
  -udzielonych gwarancji i poręczeń 289 625 912
  3. - - -
  -aktywo warunkowe - - -
  159 333 268 277 272 407 Pozycje pozabilansowe razem
  Należności warunkowe
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
  Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
  Inne
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  Zobowiązania warunkowe
  Pozycje pozabilansowe
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  54
  12. JEDNOSTKOWY SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  A.
  4 834 5 130
  - od jednostek powiązanych 3 837 4 521
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 099 5 130
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 735 -
  B.
  2 251 878
  - jednostkom powiązanym 603 438
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 978 878
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 273 -
  C. 2 583 4 252
  D. - -
  E. 5 148 6 754
  F. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (C-D-E) (2 565) (2 502)
  G. Pozostałe przychody operacyjne 82 4
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
  II. Dotacje - -
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  IV. Inne przychody operacyjne 82 4
  H. Pozostałe koszty operacyjne 637 75
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 8
  III. Inne koszty operacyjne 629 67
  I. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) (3 120) (2 573)
  J. Przychody finansowe 2 495 1 897
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - -
  a) od jednostek powiązanych, w tym: - -
  - w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale - -
  a) od jednostek pozostałych, w tym: - -
  - w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale - -
  II. Odsetki 2 277 1 803
  - od jednostek powiązanych 2 212 1 740
  III. Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym - 94
  - w jednostkach powiązanych - 94
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -
  V. Inne 218 -
  K. Koszty finansowe 18 929 20 130
  I. Odsetki, w tym: 14 893 15 678
  - dla jednostek powiązanych 11 118 11 776
  II. Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym 8 -
  - w jednostkach powiązanych - -
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4 028 3 827
  IV. Inne - 625
  L. Zysk/(Strata) brutto (I+J-K) (19 554) (20 806)
  M. Podatek dochodowy (2 168) (1 657)
  N. - -
  O. Zysk/(Strata) netto (L-M-N) (17 386) (19 149)
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym:
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
  w tym:
  Pozostałe obowiazkowe zmniejszenia zysku
  Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
  Koszty sprzedaży
  Koszty ogólne zarzadu Zysk (strata) netto (zanualizowany) (34 772) (38 298)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 37 158 37 158
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,94) (1,03)
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys.
  szt.) 37 184 37 184
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,94) (1,03)


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  55
  13. JEDNOSTKOWY SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  A. (3 154) (3 602)
  I. Zysk (strata) netto (17 386) (19 149)
  II. Korekty razem 14 232 15 547
  1. Amortyzacja 85 98
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (219) 260
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 659 13 199
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 8 (94)
  5. Zmiana stanu rezerw 338 459
  6. Zmiana stanu zapasów 1 235 99
  7. Zmiana stanu należności (124) 1 908
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów (1 148) (957)
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 638) (3 254)
  10. Transfery pomiędzy aktywami trwałymi a zapasami - -
  11. Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych 8 8
  12. Aktualizacja wartości innych aktywów 4 028 3 818
  13. Inne korekty - 3
  III.
  (3 154) (3 602)
  B. 1 718 (4 109)
  I. Wpływy 1 749 1 181
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych - -
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości
  niematerialne i prawne - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 749 1 181
  a) w jednostkach powiązanych 1 749 1 181
  - zbycie aktywów finansowych 1 749 -
  - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 1 010
  - odsetki - 171
  - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  b) w pozostałych jednostkach - -
  - zbycie aktywów finansowych - -
  - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - odsetki - -
  - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. Inne wpływy inwestycyjne - -
  II. Wydatki (31) (5 290)
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych (20) -
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: (11) (5 290)
  a) w jednostkach powiązanych (11) (5 257)
  - nabycie aktywów finansowych (11) -
  - udzielone pożyczki długoterminowe - (5 257)
  b) w pozostałych jednostkach - (33)
  - nabycie aktywów finansowych - -
  - udzielone pożyczki długoterminowe - (33)
  4. Inne wydatki inwestycyjne - -
  III.
  1 718 (4 109)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-
  II)
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-
  II)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  56
  C. 2 934 10 587
  I. Wpływy 41 449 125 554
  1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału - -
  2. Kredyty i pożyczki 41 449 125 554
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. Inne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki (38 515) (114 967)
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
  tytułu podziału zysku - -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek (35 455) (9 377)
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - (100 977)
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego - -
  8. Odsetki (3 060) (4 613)
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. 2 934 10 587
  D.
  1 498 2 876
  E. 1 498 2 876
  - -
  F.Środki pieniężne na początek okresu 2 525 41
  G.
  4 023 2 917
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 4 021 2 533
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  Przepływy pieniężne netto razem (A.III+-B.III+-
  C.III)
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  Środki pieniężne na koniec okresu obrotowego (F+-
  D), w tym:
  Rachunek przepływów pieniężnych - ciąg dalszy
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  57
  14. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM


  I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZATEK OKRESU 108 315 145 593 145 593
  - korekty błędów - - -
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -
  I.a
  108 315 145 593 145 593
  1. 3 718 3 718 3 718
  1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - -
  a)
  - - -
  b) zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji (udziałów) - - -
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 718 3 718 3 718
  2.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 159 932 159 932 159 932
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - -
  a)
  - - -
  b) zwiekszenie z tytułu podziału zysku (ustawowo) - - -
  c) - - - -
  d) - - -
  e) - - -
  f) - - -
  g) - -
  2.2.
  159 932 159 932 159 932
  3.
  - - -
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - -
  a) zwiększenie - - -
  b) zmniejszenie z tytułu zbycia środków trwałych - - -
  3.2.
  - - -
  4.
  489 489 489
  4.1. - - -
  a) - - -
  b) zmniejszenie - - -
  4.2.
  489 489 489
  01.01.2016 - 30.06.2016
  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
  okresu
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
  okresu
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  początek okresu
  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  zmniejszenie z tytułu korekty błedu
  zwiększenie
  zmniejszenie z tytułu pokrycia straty
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu
  zwiększenie z tytułu emisji akcji (wydania
  udziałów)
  inne zwiększenia
  zwiekszenie z tytułu podziału zysku (ponad
  wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  01.01.2017 - 30.06.2017
  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
  zwiększenie z tytułu emisji akcji powyżej wartości
  nominalnej
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZATEK OKRESU
  PO KOREKTACH
  zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na/wypłaty
  dywidendy
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  58
  5.
  (55 824) (18 546) (18 546)
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu - - -
  - korekty błędów - - -
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
  5.2.
  - - -
  a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych - - -
  b) - - -
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - -
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 55 824 18 546 18 546
  - korekty błędów - - -
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -
  5.5. 55 824 18 546 18 546
  a)
  - - -
  b) zmniejszenie z tytułu pokrycia kapitałem zapasowym - - -
  c) zmniejszenie z tytułu pokrycia zyskiem -
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 55 824 18 546 18 546
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (55 824) (18 546) (18 546)
  6.Wynik netto (17 386) (37 278) (19 149)
  a) Zysk netto - - -
  b) Strata netto 17 386 37 278 19 149
  c) Odpisy z zysku - - -
  II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU 90 929 108 315 126 444
  III.
  90 929 108 315 126 444
  Zestawienie zmian w kapitale własnym - ciąg dalszy
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLEDNIENIU
  PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA
  STRAT)
  Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu, po
  korektach
  zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat
  ubiegłych do pokrycia
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach
  zmniejszenie
  Zysk (strata) z poprzedniego okresu na początek
  okresu
  01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2017 - 30.06.2017


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  59
  15. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  15.1. Zmiany istotnych wartości szacunkowych  15.2. Podatek dochodowy
  Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

  Odroczony podatek dochodowy

  Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego 45 236 42 651 44 201
  Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych 25 742 25 746 25 738
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 6 598 6 181 5 779
  Odpisy aktualizujące wartość należności 4 821 4 235 4 242
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów 12 938 12 939 12 939
  Odpisy aktualizujące wartość udziałów 76 784 77 462 70 840
  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2016 - 30.06.2016
  Amortyzacja za okres 85 193 98 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2016 - 30.06.2016
  - - -
  - - -
  (2 168) 295 (1 657)
  (2 168) 295 (1 657)
  Podatek dochodowy bieżący
  Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata
  poprzednie
  Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2016 - 30.06.2016
  · 87 226 75 705 63 397
  · 850 568 286
  · Należności handlowe 3 027 2 491 2 548
  · 83 147 121
  · 76 784 77 462 70 840
  · 12 851 12 851 12 851
  · 663 647 630
  · 2 166 2 166 2 166
  · 37 205 30
  · 433 433 434
  · Inne 17 53 42
  184 137 172 728 153 345
  Odsetki naliczone
  Odpisy aktualizujące wartość udziałów
  Korekta o niezapłacone faktury
  Odpisy aktualizujące wartość pożyczek
  Ujemne różnice przejściowe razem
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów
  Zobowiązanie z tytułu ZUS
  Rezerwa na niewykorzystane urlopy
  Ujemne różnice przejściowe:
  Utrata prawa do ulgi podatkowej
  Zobowiazania z tyt. wynagrodzeń


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  60
  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2016 - 30.06.2016
  · 31 589 31 589 31 589
  · - - -
  · 15 795 15 795 31 589
  · 19 674 19 674 19 674
  · - - -
  · 19 674 19 674 19 674
  · 27 016 27 016 27 016
  · - - -
  · 27 016 27 016 27 016
  · 29 224 29 224 29 224
  · - - -
  · 29 224 29 224 29 224
  · - - 14 536
  · - - 14 536
  · 13 578 13 578 -
  · - - -
  · 13 578 13 578 -
  · 10 356 - -
  · 10 356 - -
  115 643 105 287 122 039
  56 958 52 823 52 323
  (11 722) (10 172) (8 122)
  Strata podatkowa do czerwca 2017 r.
  45 236 44 201 42 651 Wartość netto aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego
  podatku dochodowego
  Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych
  okresach:
  Strata podatkowa 2012 r.
  Rozliczona część straty podatkowej
  Strata podatkowa 2012 do rozliczenia
  Strata podatkowa 2013 r.
  Suma strat podatkowych do rozliczenia w
  kolejnych okresach
  Wartość brutto aktywa z tytułu odroczonego
  Rozliczona część straty podatkowej
  Rozliczona część straty podatkowej
  Strata podatkowa 2016 do rozliczenia
  Rozliczona część straty podatkowej
  Strata podatkowa 2015 do rozliczenia
  Strata podatkowa do czerwca 2016 r.
  Strata podatkowa 2016 do rozliczenia
  Strata podatkowa 2014 r.
  Strata podatkowa 2014 do rozliczenia
  Strata podatkowa 2016 r.
  Rozliczona część straty podatkowej
  Strata podatkowa 2015 r.
  Strata podatkowa 2013 do rozliczenia
  Strata podatkowa 2017 do rozliczenia
  Odpis aktualizujący


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  61

  15.3. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych


  15.4. Udziały /akcje /wkłady w jednostk ach zależnych, współzależnych
  i stowarzyszonych oraz odpisy aktualizujące udziały/akcje /wkłady

  · 785 813 790
  · 15 899 15 899 15 883
  · Różnice kursowe 176 437 -
  · 17 868 15 384 13 733
  · - - 10
  34 728 32 533 30 416
  6 598 6 181 5 779
  Kompensata - - -
  45 236 42 651 44 201
  6 598 6 181 5 779
  2 168 (295) 1 657
  - - -
  2 168 (295) 1 657
  Dodatnie różnice przejściowe:
  Odsetki naliczone
  Zmiana podatku odroczonego ujętego w
  rachunku zysków i strat
  Dodatnie różnice przejściowe razem
  Wartość rezerwy na odroczony podatek
  dochodowy
  Wykazane w bilansie aktywa z tyt.
  odroczonego podatku dochodowego
  Wykazana w bilansie rezerwa na odroczony
  podatek dochodowy
  Wartość podatku odroczonego ujętego w
  kapitałach w okresie
  Inne
  Zmiana bilansowa netto aktywa/rezerwy z
  tytułu podatku odroczonego
  Środki trwałe,leasing
  Aktualizacja wyceny nieruchomości 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  Nieruchomość
  Osiedle Ptasie \ Legnica 6 143 6 143 6 143
  Zgorzelec 9 678 9 678 9 678
  Fortepiany \ Legnica 9 921 9 925 9 917
  25 742 25 746 25 738 Lp. Nazwa i siedziba
  Wartość udziałów/akcji/wkładów
  Aktualizacja wartości udziałów/ akcji/ wkładów
  Wartość udziałów/a kcji/ wkładów netto
  % udziałów / akcji/ wkładów % głosów
  Zysk / (Strata) netto za okres Kapitał własny
  1 E.F. Progress I Sp. z o.o., Warszawa 111 770 (17 091) 94 679 100% 100% (472) 94 581
  2 E.F. Progress II Sp. z o.o., Legnica 39 146 (28 941) 10 205 100% 100% 14 10 158 3 E.F. Progress III Sp. z o.o., Warszawa
  (***) 66 952 - 66 952 100% 100% - 126 637
  4 E.F. Progress IV Sp. z o.o. w likwidacji,
  Legnica 2 659 (2 659) - 100% 100% (167) (8 932)
  5 E.F. Progress V Sp. z o.o., Warszawa
  (***) 41 110 - 41 110 100% 100% 663 75 631
  6 E.F. Progress VI Sp. z o.o., Warszawa
  (*) 65 150 - 65 150 100% 100% 691 118 931
  7 E.F. Progress VII Sp. z o.o., Warszawa
  (***) 23 964 - 23 964 100% 100% 6 28 162
  8 Rank Progress Spółka Akcyjna
  Duchnów, Legnica 4 409 (256) 4 153 100% 100% (9) 4 156
  9 E.F. Progress XI Sp. z o.o., Warszawa 110 (110) - 100% 100% 1 979 (1 096)
  10 E.F. Progress XII Sp. z o.o., Legnica 4 505 - 4 505 100% 100% 84 4 845


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  62
  Lp. Nazwa i siedziba
  Wartość udziałów/akcji/wkładów
  Aktualizacja wartości udziałów/ akcji/ wkładów
  Wartość udziałów/a kcji/ wkładów netto
  % udziałów / akcji/ wkładów % głosów
  Zysk / (Strata) netto za okres Kapitał własny
  11 Progress II Sp. z o.o., Legnica (*) 38 219 - 38 219 100% 100% 382 47 914
  12 Progress III Sp. z o.o., Warszawa (*) 27 093 - 27 093 100% 100% 556 36 847
  13 Progress IV Sp. z o.o., Legnica 8 735 - 8 735 100% 100% 101 10 646
  14 Progress V Sp. z o.o., Warszawa (*) 20 759 - 20 759 100% 100% 473 21 721
  15 Progress VII Sp. z o.o., Warszawa 155 (87) 68 50% 50% (8) 68
  16 Tempo Acessivel LDA Olsztyn Sp.k.,
  Warszawa (*) 19 804 - 19 804 100% 100% (727) 19 054
  17 Progress IX Sp. z o.o., Legnica (*) 126 095 - 126 095 100% 100% 1 855 142 421
  18 Progress X Sp. z o.o., Warszawa (*) 132 782 (16 472) 116 310 100% 100% 98 116 409
  19 Progress XI Sp. z o.o., Warszawa (*) 76 292 - 76 292 100% 100% (1 689) 75 618
  20 Progress XII Sp. z o.o., Warszawa 110 101 (12 440) 97 661 100% 100% 1 294 97 661
  21 Progress XIII Sp. z o.o., Warszawa (*) 110 029 (12 933) 97 096 100% 100% 1 294 97 096
  22 Progress XIV Sp. z o.o., Warszawa 156 (131) 25 100% 100% (12) 25
  23 Progress XV Sp. z o.o., Warszawa 70 580 - 70 580 100% 100% 779 72 388
  24 Progress XVI Sp. z o.o., Legnica (*) 2 997 - 2 997 100% 100% 46 2 988
  25 Progress XVIII Sp. z o.o., Legnica 105 (105) - 100% 100% (20) (112)
  26 Progress XIX Sp. z o.o., Legnica 105 (105) - 100% 100% (13) (62)
  27 Progress XXI Sp. z o.o., Legnica 25 (25) - 100% 100% (15) (64)
  28 Progress XXII Sp. z o.o., Legnica 130 (130) - 100% 100% (1 051) (1 192)
  29 Progress XXIII Sp. z o.o., Warszawa 105 (98) 7 100% 100% 3 772 7
  30 Progress XXIV Sp. z o.o., Legnica 45 - 45 100% 100% 1 53
  31 Progress XXV Sp. z o.o., Legnica 25 (25) - 100% 100% (722) (1 613)
  32 Progress XXVI Sp. z o.o., Legnica 56 (56) - 100% 100% (28) (81)
  33 Rank Progress Spółka Akcyjna
  Terespol, Legnica 205 (77) 128 100% 100% (8) 128
  34 Progress XXIX Sp. z o.o., Legnica 2 625 (2 625) - 100% 100% (1 042) (4 257)
  35 Progress XXX Sp. z o.o., Warszawa 856 - 856 100% 100% (2) 17 109
  36 Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp.
  z o.o., Legnica (*) 1 099 - 1 099 100% 100% - 1 076
  37 Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.,
  Legnica (*) 40 274 (31 114) 9 160 100% 100% 158 9 318
  38 NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z
  o.o., Legnica (**) 3 - 3 50% 50% (1 029) (6 090)
  39 Progress XIV Sp. z o.o. Oleśnica SKA,
  Warszawa 5 497 - 5 497 100% 100% (644) 20 613
  40 Progress XIV Sp. z o.o. - S.K.A.,
  Warszawa (*) 13 070 - 13 070 100% 100% 40 12 990
  41
  Progress XIV Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.
  (dawniej: Progress XV Sp. z o.o.
  S.K.A.), Warszawa
  51 (51) - 100% 100% (8) (33)
  42 Progress XVIII Sp. z o.o. - S.K.A.,
  Legnica 51 (51) - 100% 100% (1 047) (2 955)
  43 Progress XIX Sp. z o.o. - S.K.A.,
  Legnica (*) 18 933 (9) 18 924 100% 100% (386) 32 391
  44 Progress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A.,
  Legnica (*) 52 (50) 2 100% 100% (8) (29)
  45 Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce
  Piastowe S.K.A., Warszawa (*) 12 758 (2 114) 10 644 100% 100% 167 10 449
  46 Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz
  S.K.A., Warszawa (*) 6 368 - 6 368 100% 100% 146 10 131
  47 Progress XIV Sp. z o.o. Chojnice SKA,
  Warszawa (*) 34 108 - 34 108 100% 100% (1 470) 88 202
  48 Gemar Umech Sp. z o.o., Legnica 26 702 (7 761) 18 941 100% 100% (10) 18 941


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  63

  (*) kontrolowane pośrednio przez podmioty zależne
  (**) współkontrolowane pośrednio przez podmioty zależne
  (***) kontrolowane bezpośrednio, jednak podana wartość udziałów jest ta kże w posiadaniu jednostki zależnej
  Progress X Sp. z o. o.

  Odpisy aktualizujące udziały /akcje /wkłady :

  15.5. Odpisy akt ualizujące wartość należności
  Lp. Nazwa i siedziba
  Wartość udziałów/akcji/wkładów
  Aktualizacja wartości udziałów/ akcji/ wkładów
  Wartość udziałów/a kcji/ wkładów netto
  % udziałów / akcji/ wkładów % głosów
  Zysk / (Strata) netto za okres Kapitał własny
  49 RP Energy Sp. z o.o., Warszawa 5 - 5 90% 90% (6) (22) 50 RP Alternative Energy Ltd, Cypr 383 - 383 100% 100% (11) (137) 51 Rank Recycling Energy Sp z o.o. w
  restrukturyzacji, Legnica 7 625 (3 774) 3 851 100% 100% (46) 3 851
  52 Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.,
  Legnica 175 (175) - 100% 100% (22) (38)
  53 Rank Recycling Scotland Ltd, Glasgow
  Szkocja 1 - 1 100% 100% (1 314) (11 633)
  54 Tempo Acessivel LDA 5 - 5 100% 100% (208) (202) 55 Codigo de Primavera Unipessoal LDA 5 - 5 100% 100% (5) (1) BO 01.01.2017 77 462
  Zwiększenia 4 011
  Sprzedaż udziałów (4 689)
  BZ 30.06.2017 76 784
  BO 01.01.2016 67 778
  Zwiększenia 10 549
  Sprzedaż udziałów (865)
  BZ 31.12.2016 77 462
  BO 01.01.2016 67 778
  Zwiększenia 3 810
  Zmniejszenia (748)
  BZ 30.06.2016 70 840 Jednostki powiązane Pozostałe jednostki
  - 4 235
  Zwiększenia 450 136
  - -
  Rozwiązanie - -
  450 4 371
  Jednostki powiązane Pozostałe jednostki
  - 4 220 Zwiększenia - 16
  - -
  Rozwiązanie - (1) - 4 235
  Jednostki powiązane Pozostałe jednostki
  - 4 220 Zwiększenia - 23
  - -
  Rozwiązanie - (1) - 4 242
  BO 01.01.2017
  Wykorzystanie
  BZ 30.06.2017
  Wykorzystanie
  Wykorzystanie
  BO 01.01.2016
  BZ 31.12.2016
  BO 01.01.2016
  BZ 30.06.2016


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  64
  15.6. Odpisy aktualizujące zapasy

  Na dzień 30.06.2017 r.
  Lp. Nazwa projektu Lokalizacja Typ Wartość bilansowa brutto
  Odpis aktualizujący Odpis aktualizujący w I półroczu 2017 r.
  Wartość bilansowa
  1. Zgorzelec droga Zgorzelec produkty gotowe 535 535 - -
  2. Katowice centrum
  multifunkcyjne Katowice towar 23 215 8 849 - 14 366
  3. Legnica Centrostal
  ul. Jaworzyńska Legnica towar 819 819 - -
  4. Jarosław Jarosław towar oraz
  zaliczki na towar 1 633 1 633 - -
  5. Brzeg - market Brzeg towar 2 000 1 014 - 986
  6. Materiały
  budowlane 88 88 - -
  28 290 12 938 - 15 352 Razem Na dzień 31.12.2016 r.
  Lp. Nazwa projektu Lokalizacja Typ Wartość bilansowa brutto
  Odpis aktualizujący Odpis aktualizujący w 2016 r.
  Wartość bilansowa
  1. Zgorzelec droga Zgorzelec produkty gotowe 535 535 - -
  2. Katowice centrum
  multifunkcyjne Katowice towar 23 215 8 849 - 14 366
  3. Legnica Centrostal
  ul. Jaworzyńska Legnica towar 819 819 8 -
  4. Jarosław Jarosław towar oraz
  zaliczki na towar 1 633 1 633 - -
  5. Brzeg - market Brzeg towar 2 000 1 014 - 986
  6. Materiały
  budowlane 89 89 - -
  28 291 12 939 8 15 352
  Na dzień 30.06.2016 r.
  Lp. Nazwa projektu Lokalizacja Typ Wartość bilansowa brutto
  Odpis aktualizujący Odpis aktualizujący w I półroczu 2016 r.
  Wartość bilansowa
  1. Zgorzelec droga Zgorzelec produkty gotowe 535 535 - -
  2. Katowice centrum
  multifunkcyjne Katowice towar 23 215 8 849 - 14 366
  3. Legnica Centrostal
  ul. Jaworzyńska Legnica towar 819 819 8 -
  4. Jarosław Jarosław towar oraz
  zaliczki na towar 1 633 1 633 - -
  5. Brzeg - market Brzeg towar 2 000 1 014 - 986
  6. Materiały
  budowlane 89 89 - -
  28 291 12 939 8 15 352 Razem
  Razem


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  65
  15.7. Aktywa finansowe i zobowiązania z tytułu pożyczek oraz ob ligacji  Pożyczki udzielone w PLN na dzień 30 czerwca 2017 r., 31 grudnia 2016 r. oraz 3 0 czerwca 2016 r.
  oprocentowane był y wg. WIBOR 1M + marża.

  Cztery pożyczki udzielone w walucie EUR na dzień 3 0 czerwca 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. oraz
  trzy pożyczki na dzień na 30 czerwca 2016 r. oprocentowane były wg. EURIBO R 1M + marża.

  Trzy pożyczki udzielone w walucie GBP na dzień 30 czerwca 2017 r., 31 grudnia 2016 r. oraz na 3 0
  czerwc a 2016 r. oprocentowane były wg. LIBOR 1M + marża.
  Aktywa finansowe z tytułu udzielonych pożyczek 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  od jednostek powiązanych z Grupy Kapitałowej
  Rank Progress S.A. oraz od wspólnych
  przedsięwzięć
  86 826 85 101 83 293
  - długoterminowe, w tym 86 013 84 303 82 511
  - powyżej 3 do 5 lat 86 013 84 303 82 511
  -kapitał 70 387 70 461 70 484
  -odsetki 15 626 13 842 12 027
  - krótkoterminowe, w tym 813 798 782
  -kapitał 675 675 675
  -odsetki 138 123 107
  od jednostek mających znaczący wpływ na Rank
  Progress S.A. 95 94 92
  - długoterminowe, w tym 95 94 92
  - powyżej 3 do 5 lat 95 94 92
  -kapitał 75 75 75
  -odsetki 20 19 17
  od jednostek obcych 1 477 1 449 1 420
  - długoterminowe, w tym 1 441 1 414 1 386
  - powyżej 3 roku do 5 lat 1 441 1 414 1 386
  -kapitał 1 313 1 317 1 319
  -odsetki 128 97 67
  - krótkoterminowe, w tym 699 682 664
  -kapitał 533 533 533
  -odsetki 166 149 131
  - odpis aktualizaujący (663) (647) (630)
  -kapitał (500) (500) (500)
  -odsetki (163) (147) (130)
  Pożyczki razem, w tym 88 398 86 644 84 805
  - długoterminowe 87 549 85 811 83 989
  - krótkoterminowe 849 833 816


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  66

  Pożyczki zacią gnięte w PLN na dzień 30 czerw ca 2017 r., 31 grudnia 2016 r. oraz na 3 0 czerw ca
  2016 r. oprocentowane były wg. WIBOR 1M + marża, poza niektórymi pożyczkami w kwotach
  łącznie 26.428 tys. PLN na dzień 3 0 czerw ca 2017 r., 31 grudnia 2016 r. i 30 czerwca 2016 r.,
  które oprocentowane były wg stałej stopy procentowej.

  Trzy pożyczki zaciągnięte w walucie EUR na dzień 30 czerwca 2017 r., 31 grudnia 2016 r. oraz na
  31 czerwca 2016 r. były oprocentowane wg EURIBOR 1M + marża.


  Zobowiązanie z tytuł u obligacji na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowiły zobowiązania dotyczące
  wykupionych i umorzonych obligacji serii D oraz E, które wynosiły odpowiednio 30.828 tys. PLN
  oraz 20 .905 tys. PLN.

  Zobowiązanie z tytułu obligacji na dzień 3 1 grudnia 2016 r. stanowiły zobowiązania dotyczące
  wykupionych i umorzonych obligacji serii D oraz E, które wynosiły odpowiednio 30.82 8 tys . PLN
  oraz 20 .05 4 tys . PLN. Zobowiązania z tytułu pożyczek 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  wobec jednostek powiązanych z Grupy
  Kapitałowej Rank Progress S.A. oraz wobec
  wspólnych przedsięwzięć
  539 281 487 621 472 943
  - długoterminowe, w tym 539 281 487 621 472 943
  - powyżej 1 roku do 3 lat - - 29 547
  -kapitał - - 23 564
  -odsetki - - 5 983
  - powyżej 3 do 5 lat 539 281 487 621 443 396
  -kapitał 458 510 417 317 389 547
  -odsetki 80 771 70 304 53 849
  wobec jednostek mających znaczący wpływ na
  Rank Progress S.A. 20 20 20
  - krótkoterminowe, w tym 20 20 20
  -odsetki 20 20 20
  wobec jednostek obcych 4 265 4 128 3 942
  - długoterminowe, w tym 4 265 4 128 3 942
  - powyżej 3 roku do 5 lat 4 265 4 128 3 942
  -kapitał 3 710 3 749 3 750
  -odsetki 555 379 192
  Pożyczki razem, w tym 543 566 491 769 476 905
  - długoterminowe 543 546 491 749 476 885
  - krótkoterminowe 20 20 20 Zobowiązania z tytułu wykupionych
  (wyemitowanych) obligacji serii D i E 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  wobec jednostek powiązanych z Grupy
  Kapitałowej Rank Progress S. A. 44 992 44 404 44 033
  - krótkoterminowe, w tym 44 992 44 404 44 033
  -kapitał 42 687 42 687 42 687
  -odsetki 2 305 1 717 1 346
  wobec innych jednostek powiązanych (jednostek
  mających znaczący wpływ na Rank Progress S.A.) 6 741 6 478 5 398
  - krótkoterminowe, w tym 6 741 6 478 5 398
  -kapitał 5 200 5 200 5 200
  -odsetki 1 541 1 278 198
  Obligacje razem, w tym 51 733 50 882 49 431
  - długoterminowe - - -
  - krótkoterminowe 51 733 50 882 49 431


  Grupa Kapitałowa Rank Progress SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Rank Progress SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Wszystkie dane pr zedstawiono w tys. zł o ile nie wskazano inaczej

  67
  Zobowiązanie z tytułu obligacji na dzień 30 czerwca 2016 r . stanowiły zobowiązania dotyczące
  wykupionych i umorzonych obligacji serii D oraz E, które wynosiły odpowiednio 30.828 tys. PLN
  oraz 18 .603 tys. PLN.

  15.8. Koszty odsetkowe  15.9. Istotne zdarzenia następujące w okresie od 1 stycznia 201 7 r. do 3 0 czerwca
  201 7 r. niezbędne do zrozumienia bieżącego okresu oraz zdarzenia po zakończeniu
  bieżącego okresu, które nie zostały odzwierciedlone w śródrocznym skróconym
  sprawozdaniu finans owym za dany okres


  Pozostałe i stotne informacje występujące w okresie oraz następujące po zakończeniu I półrocza
  201 7 r. zostały ujawnione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I półrocze 201 7 r.


  16. PODPISY  Legnica, dnia 27 wrześ nia 201 7 r. w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017
  do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem
  Zobowiązania finansowe przeznaczone
  do obrotu - - - - -
  Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania
  finansowe 63 980 - - 1 043
  Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 227 - (115) 10 642 13 754
  Pozostałe pasywa 11 67 - 18 96
  Razem 3 301 1 047 (115) 10 660 14 893
  Odsetki zrealizowane
  Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016 do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem
  Zobowiązania finansowe przeznaczone
  do obrotu - - - - -
  Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania
  finansowe 88 941 - - 1 029
  Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 126 - 277 7 570 13 973
  Pozostałe pasywa 673 (122) 125 - 676
  Razem 6 887 819 402 7 570 15 678
  Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności Odsetki zrealizowane


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rank Progress SA
ISIN:PLRNKPR00014
NIP:6911997774
EKD: 41.20 wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7467766
www:www.rankprogress.pl
gpwlink:rank-progress.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RANK PROGRESS
2018-07-17 05-07-37
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649