Raport.

RADPOL SA (83/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii E przez KDPW

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 26 września 2017 roku otrzymał Uchwałę Nr 632/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) z dnia 26 września 2017 roku (dalej Uchwała).
Zgodnie z treścią Uchwały Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda oraz oznaczyć je kodem PLRDPOL00010, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRDPOL00010.
Zarejestrowanie ww. akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.