Raport.

STOPPOINT SA (28/2017) Otrzymanie listu intencyjnego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że do spółki zależnej Emitenta - Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Dazumi") wpłynął w dniu 7 grudnia 2017 roku list intencyjny zawarty z podmiotem mającym siedzibę na terenie Polski prowadzącym stacje paliw w ramach europejskiej sieci ("Partner Sieciowy") dotyczący przeprowadzenia testów i wdrożenia terminali Stoppoint w placówkach Partnera Sieciowego.
W ramach podpisanego listu strony wyrażają zbieżność zainteresowań i zamierzają prowadzić rozmowy zmierzające do:
1) wdrożenia wspólnej oferty usług dla masowego konsumenta w oparciu o technologię terminali Stoppoint oraz sieć placówek Partnera Sieciowego,
2) przeanalizowania grupy docelowej konsumentów Partnera Sieciowego i zaimplementowania w terminalu Stoppoint ok. 20 odmiejscowionych usług konsumenckich dających maksymalne dodatkowe przychody i maksymalizujące częstotliwość odwiedzania i czas pobytu konsumenta w punkcie.
Jednocześnie strony ustaliły w liście, że kreuje on wyłącznie zobowiązanie do prowadzenia współpracy zmierzającej do osiągnięcia celu wskazanego powyżej i nie rodzi on dla stron zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, ani nie stanowi umowy przedwstępnej i nie tworzy dla stron żadnych zobowiązań finansowych. Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie podpisanego listu intencyjnego będą regulowane w odrębnych porozumieniach zawartych pomiędzy stronami.
O kolejnych kluczowych fazach współpracy Spółki z Partnerem Sieciowym, w tym o podpisaniu ewentualnych umów lub porozumień dotyczących dalszej współpracy, Emitent niezwłocznie poinformuje w formie raportów bieżących.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce Produkty Klasztorne
2018-02-14 16:15:28
Jan Kulczyk
Spółka z perspektywami i przyszłością. Polecam całym sercem!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649