Raport.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (122/2017) ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 21 września 2017 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Asfalt Sp. z o.o. ("ORLEN Asfalt"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Asfalt zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1432 201017 o łącznej wartości emisji 10 000 000 PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 21 września 2017 roku
- Data wykupu: 20 października 2017 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 866,50 PLN.
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Asfalt.
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.