Raport.

POLNORD SA (42/2017) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z otrzymaniem od Banku Gospodarstwa Krajowego, jako akcjonariusza Spółki reprezentującego 6,4 % kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz"), wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 30 listopada 2017r., działając na podstawie art. 401 KSH, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad NWZ.
Akcjonariusz wskazał we wniosku, iż w związku z art 17, art. 18 ust 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 2 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wnosi o dodanie następujących punktów do porządku obrad:
1. podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych,
2. podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki,
3. podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki ,
4. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
5. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zmieniony porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki ,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad NWZ.
W załączeniu Spółka przedstawia zaktualizowaną treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Zarząd Spółki zgodnie z obowiązkiem wynikającym z KSH oraz Rozporządzenia ogłasza o zmianie porządku obrad NWZ - na podstawie wniosku Akcjonariusza.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

Lista plików:

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.