Raport.

POLNORD SA (42/2017) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z otrzymaniem od Banku Gospodarstwa Krajowego, jako akcjonariusza Spółki reprezentującego 6,4 % kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz"), wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 30 listopada 2017r., działając na podstawie art. 401 KSH, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad NWZ.
Akcjonariusz wskazał we wniosku, iż w związku z art 17, art. 18 ust 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 2 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wnosi o dodanie następujących punktów do porządku obrad:
1. podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych,
2. podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki,
3. podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki ,
4. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
5. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zmieniony porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki ,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad NWZ.
W załączeniu Spółka przedstawia zaktualizowaną treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Zarząd Spółki zgodnie z obowiązkiem wynikającym z KSH oraz Rozporządzenia ogłasza o zmianie porządku obrad NWZ - na podstawie wniosku Akcjonariusza.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Strona 1 z 3
  PROJEKT
  Projekty uchwał XX XII Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.
  Projekt:
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XX XII Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Na postawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XX XII Nadz wyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
  § 1.
  Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XX XI I Nadz wycz ajnego Walnego
  Zgromadzenia […].
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Strona 2 z 3
  PROJEKT
  Projekt:
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sp rawie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń
  XX XII Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
  § 1.
  Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
  1. Ot warcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych
  Zgromadzeń.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej
  kadencji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania
  składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu S półki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki ,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
  Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
  Nadzorczej Spółki.
  10. Zamknięcie obrad NWZ.
  § 2.
  Posta nawia się przyjąć obowiązujący Regulamin O brad Walnych Zgromadzeń.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Strona 3 z 3
  PROJEKT
  Projekt:
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji
  § 1.
  Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje .................. ze składu Rady Nadzorczej
  Polnord Spółka Akcyjna.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Proj ekt:
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji
  § 1.
  Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje .................. do Rady Nadzorczej Polnord
  Spółka Akcyjna obecnej kadencji.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Strona 4 z 3
  PROJEKT
  Projekt: ( propozycja akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego)
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikam i aktywów
  trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych w zakresie nieuregulowanym
  w Statucie Spółki
  Działając na podstawie art.228 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 17 Ustawy z
  dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016 poz.2259),
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:
  §1
  Uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w
  § 22 ust. 2 Statutu Spółki, wymagają:
  1) rozporządzenie składnikami aktyw ów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
  1994 r. rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości
  niematerialnych prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w
  tym wniesienie jako wkładu do sp ółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników
  przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o
  rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
  finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres
  dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość
  rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do
  korzystania w przypadku:
  a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego
  korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie
  się wartość świadczeń za:
  - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych
  na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do
  korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie
  się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub
  dzierżawy, za:
  - rok -jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na  Strona 5 z 3
  PROJEKT
  czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
  2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
  3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
  4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki.
  §2
  Uzyskania zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie :
  1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi
  przekracza 50.000 złotych netto, w stosunku rocznym;
  2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem podwyższa jącej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
  3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem, w których maksymal na wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
  4) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku;
  5) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej
  50.000 złotych.
  §3
  W przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywó w trwałych, o wartości
  przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
  finansowego, wymagane jest zastosowanie trybu przetargu, chyba że wartoś ć ta nie
  przekracza 20 000 zł.
  §4
  Po zakończeniu roku obrotowego Zarząd obowiązany jest przedkładać Zwyczajnemu
  Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach
  reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi ma rketingowe, usługi w
  zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem.
  Strona 6 z 3
  PROJEKT
  §5
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania projektu
  zmian do Statutu Spółki uwzględniającego zasady opisane w §l -§4 niniejszej uchwały.
  §6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Strona 7 z 3
  PROJEKT
  Projekt: ( propozycja akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego)
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki
  Działając na podstawie art. 201 1 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
  handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 1578 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16
  grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016, poz.2259),
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzen ie postanawia co następuje:
  §1
  1. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu
  postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji
  kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Za rządu Spółki.
  2. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust.1, Rada Nadzorcza jest
  zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania
  kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punk tu widzenia
  interesów Spółki Członka Zarządu.
  3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi szczegółowe zasady przeprowadzenia
  postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność
  zapewnienia celów, o których mowa w ust. 1 i 2.
  §2
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania projektu
  uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia §1 i
  przedstawienia tej uchwały Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie.
  §3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że postępowanie kwalifikacyjne,
  o którym mowa w §1 zostanie po raz pierwszy przeprowadzone względem kandydatów na
  Członków Zarządu, którzy będą powoływani w skład Zarządu po wygaśnięciu mandatów
  obecnych Członków Zarządu Sp ółki.
  Strona 8 z 3
  PROJEKT
  Projekt: ( propozycja akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego)
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki
  Działając na podstawie art. 201 § 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 22 Ustawy
  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016
  poz.2259), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:
  §1
  Kandydatem na członka zarządu Spółki:
  1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
  Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  b) posiada co naj mniej 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
  wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej
  umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiada co najmniej 3 -letn ie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
  samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d) spełnia inne niż wymienione w lit. a -c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w
  szczególności nie narusza ogran iczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu
  zarządzającego w spółkach handlowych;
  2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
  senatorskim, poselsko -senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
  podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
  o podobnym charakterze,
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego part ię polityczną na zewnątrz
  oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
  na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  d) pełni funkcję z wyboru w zakład owej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
  związkowej spółki z grupy kapitałowej,  Strona 9 z 3
  PROJEKT
  e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Strona 10 z 3
  PROJEKT
  Projekt: ( propozycja akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego)
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
  Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9
  czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Walne Zgromadzenie S półki POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
  (Spółka) uchwala, co następuje:
  §1
  1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na
  czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to,
  czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9
  czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
  (Ustawa) oraz zgodnie z postanowie niami niniejszej uchwały.
  §2
  1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej
  wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej,
  stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
  2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w
  przedziale kwotowym mieszczącym się od do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
  sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwarty m kwartale roku poprzedniego
  ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla
  poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
  §3
  1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie
  może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego
  dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
  2. Ustala się Cele Zarządc ze stanowiące w szczególności o wzroście wartości spółki oraz
  poprawie wskaźników ekonomiczno -finansowych.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.  Strona 11 z 3
  PROJEKT
  4. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia
  Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i
  nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w
  ramach grupy kapitałowej.
  5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz
  obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
  6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu
  temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne
  Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka
  Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. 7. W przypadku, gdy
  powyższe miałoby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest
  zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie
  żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłoż enia
  sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych.
  §4
  1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia
  funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz
  pełnienia funkcj i w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne
  ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
  2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka
  organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt
  14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w
  ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z i ch wykonania oraz sankcji za nienależyte
  wykonanie.
  §5
  1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu
  urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do
  wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich
  określania.
  2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do
  celów prywatnych.
  §6
  1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub
  złożeni a rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu  Strona 12 z 3
  PROJEKT
  wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności
  2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania
  Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
  3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
  przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
  4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust
  3, z maksyma lnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
  5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu
  pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia
  upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
  6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek
  przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków,
  Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność
  części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co
  najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
  7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zm iany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w
  składzie Zarządu;
  2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję
  Zarządu;
  3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
  4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
  5) wypowiedzenia, rozwiązania umowy na skutek popełnienia przez Zarządzającego,
  stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w
  k.s.h., przepisach karno -skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji
  podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.
  §7
  1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji
  obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w
  przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech)
  miesięcy.
  2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o
  świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
  3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia
  funkcji przez Członka Zarządu.
  4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o  Strona 13 z 3
  PROJEKT
  zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie
  niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
  5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta
  umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w
  innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 usta wy o zasadach kształtowania wynagrodzeń
  osób kierujących niektórymi spółkami.
  §8
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  14
  PROJEKT
  Projekt: ( propozycja akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego)
  Uchwała Nr [•] / 2017
  XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 listopada 2017 roku
  w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
  Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
  kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202)
  Walne Zgr omadzenie Spółki POLNORD S.A z siedzibą w Gdyni (Spółka) uchwala, co
  następuje:
  §1
  1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn
  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
  zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
  Statyst ycznego oraz mnożnika .......
  2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie
  określone w ust. 1.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polnord SA
ISIN:PLPOLND00019
NIP:583-000-67-67
EKD: 68.10 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa
Telefon:+48 22 3519600
www:www.polnord.pl
gpwlink:polnord.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLNORD
2017-11-28 02:25:06
TT
zrezygnowali uprzedzając odwołanie...?
2017-11-28 08:26:44
Joe
Hehe no to może jednak dobra zmiana ;)
Tej spółce należy się znacznie więcej niż ~8zł
2017-11-29 00:13:24
TT
no to jeszcze tylko brakuje rezygnacji prezesa...
2017-11-29 09:27:13
Joe
Trzeba trzymać kciuki i czekać.
Myślę, że prędzej niż później i on da sobie spokój
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649