Raport.

PLANET INNOVATION GROUP SA (14/2017) Korekta raportu bieżącego nr 12/2017 // Correction of the current report no 12/2017

Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą Rzeszowie („Spółka”,„Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego opublikowanego w systemie EBI nr 12/2017 w dniu 15 listopada 2017 r.
Korekta raportu wynika z nie dołączenia załącznika.
Treść raportu nie ulega zmianie.
//
Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. with its registered office in Rzeszów (the "Company", "the Issuer") hereby provides the correction of the current report published in the EBI system no. 12/2017 on 15 November 2017.
Correction of the report results from not attaching the attachment.
The content of the report does not change.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  JEDNOSTKOWY RAPORT PLANET INNOVATION GROUP S.A. ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU Rzeszów , 15 listopada 2017


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Pismo Zarządu Spółki PLANET INNOVATION GROUP S.A. .............................................................................................. 3 2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta .......................................................................... 4 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości .................................................................................................................................................... 8 4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w okresie którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. ............................................................................................................................................................. 12 5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym ......................................................................................................... 12 6. Opis stanu realizacji działań inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji ................................................... 12 7. Informacje o aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności ukierunkowanej na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie ............................................................................................................... 12 8. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ....................................... 12 9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ............................................................................................. 13 10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty ............................. 13 11. Działalność Emitenta .................................................................................................................................................. 13


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 3 z 13 1. Pismo Zarządu Spółki PLANET INNOVATION GROUP S.A. Szanowni Państwo, Niniejszym w imieniu Spółki przekazuję raport kwartalny, zawierający skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za III kwartał 2017 roku. W tym okresie Zarząd prowadził negocjacje z wierzycielami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. Spodziewam się ich zakończenia jeszcze w 2017 roku, z wynikiem umożliwiającym Spółce dalszy rozwój. Z wyrazami szacunku Jadwiga Wochyńska Prezes Zarządu


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 4 z 13 2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe EmitentaL.p. Wyszczególnienie Na dzień 30.09.2017r. (w zł) Na dzień 30.09.2016r. (w zł) A Aktywa trwałe 258 078,51 557 201,99 I. Wartości niematerialne i prawne 54 243,02 140 305,37 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 1 795,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 203 835,49 203 496,62 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 211 605,00 B Aktywa obrotowe 6 357 406,27 4 885 765,37 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 6 357 370,58 3 134 034,73 III. Inwestycje krótkoterminowe 35,69 1 747 730,66 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 3 999,98 C Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 SUMA AKTYWÓW 6 615 484,78 5 442 967,36 A Kapitał (fundusz) własny 1 509 749,39 1 484 803,58 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 566 806,00 566 806,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 709 945,32 2 709 945,32 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 755 942,45 -1 769 169,78 VI. Zysk (strata) netto -11 059,48 -22 777,96 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 105 735,39 3 958 163,78 I. Rezerwy na zobowiązania 5 000,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 364 419,23 III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 100 735,39 3 494 912,22 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 98 832,33 SUMA PASYWÓW 6 615 484,78 5 442 967,36


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 5 z 13 Lp. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 (w zł) Za okres 01.07.2016 – 30.09.2016 (w zł) Narastająco za okres 01.01.2017 – 30.09.2017 (w zł) Narastająco za okres 01.01.2016 – 30.09.2016 (w zł) A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25 000 1 577 403 496 015 2 286 014,5 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 25 000,00 1 577 403,00 496 015,00 2 286 014,50 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B Koszty działalności operacyjnej 27 399,5 1 616 500,39 540 220,16 2 452 942,4 I. Amortyzacja 19 238,03 44 435,65 58 609,18 133 306,96 II. Zużycie materiałów i energii 0,00 99,00 218,70 451,18 III. Usługi obce 5 968,47 1 585 058,74 479 048,17 2 306 224,46 IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 193,00 -13 093,00 2 344,11 11 407,80 V. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 0,00 1 552,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -2 399,5 -39 097,39 -44 205,16 -166 927,9 D Pozostałe przychody operacyjne 33 150,00 21 343,50 33 150,00 146 367,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 33 150,00 21 343,50 33 150,00 142 290,00 III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 4 077,00 E Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 30 750,5 -17 753,89 -11 055,16 -20 560,9 G Przychody finansowe 0 0 -3,8 0,45 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 -3,80 0,45 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 H Koszty finansowe 0,4 0,08 0,52 2 217,51 I. Odsetki, w tym: 0,40 0,08 0,52 137,01 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 0,00 0,00 0,00 2 080,50 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 30 750,1 -17 753,97 -11 059,48 -22 777,96 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0 0 0 0 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 6 z 13 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) 30 750,1 -17 753,97 -11 059,48 -22 777,96 L Podatek dochodowy 0 0 0 0 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 N Zysk (strata) netto (K-L-M) 30 750,1 -17 753,97 -11 059,48 -22 777,96


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 7 z 13 L.p. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 (w zł) Za okres 01.07.2016 – 30.09.2016 (w zł) Narastająco za okres 01.01.2017 – 30.09.2017 (w zł) Narastająco za okres 01.01.2016 – 30.09.2016 (w zł) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 30 750,10 -17 753,97 -11 059,48 -22 777,96 II. Korekty razem -30 805,50 -12 339,31 -1 771 067,99 -2 766,23 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -55,40 -30 093,28 -1 782 127,47 -25 544,19 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 33 150,00 21 343,50 33 150,00 142 290,00 II. Wydatki 33 150,00 21 343,50 33 150,00 142 290,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -55,40 -30 093,28 -1 782 127,47 -25 544,19 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -55,40 -30 093,28 -1 782 127,47 -25 544,19 F. Środki pieniężne na początek okresu 91,09 1 777 823,94 1 782 163,16 1 773 274,85 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 35,69 1 747 730,66 35,69 1 747 730,66 Lp. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (PLN) Za okres 01.07.2017– 30.09.2017 (w zł) Za okres 01.07.2016 – 30.09.2016 (w zł) Narastająco za okres 01.01.2017 – 30.09.2017 (w zł) Narastająco za okres 01.01.2016 – 30.09.2016 (w zł) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 478 999,29 1 502 557,55 1 478 999,29 1 502 267,28 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 478 999,29 1 502 557,55 1 478 999,29 1 502 267,28 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 509 749,39 1 484 803,58 1 509 749,39 1 484 803,58 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 509 749,39 1 484 803,58 1 509 749,39 1 484 803,58


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 8 z 13 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne: - Załącznik nr 3 Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”; - Ustawa o rachunkowości; - Krajowe Standardy Rachunkowości; - Zasady (polityki) rachunkowości Spółki. Poniżej wskazano przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości Spółki. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej: - wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, - rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu, - w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, - na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień, - ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie: o dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych, o ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych. Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu historycznego Spółka stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald z bankiem. Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 9 z 13 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności Spółka tworzy na: - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności, - należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego w wysokości 100% należności, - należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności. Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze. Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1-2% sumy bilansowej lub 05-1% przychodów ze sprzedaży.


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 10 z 13 Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy: - ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania, - prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana. Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia. Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia. Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją. Kapitały własne Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji. Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją. Rezerwy W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 11 z 13 Przychody ze sprzedaży Przychodem z tytułu świadczenia usług finansowych jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki. Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. Zyski i straty nadzwyczajne Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Podatek dochodowy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wynik finansowy Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku.


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 12 z 13 4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w okresie którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W trzecim kwartale 2017 roku Emitent odnotował sprzedaż na poziomie 25 000,00 zł, co stanowi spadek o 98,50% r/r oraz osiągnął zysk na poziomie 30 750,10 zł. Sprzedaż osiągnięta w III kwartale 2017 r. dotyczy usług doradczych w zakresie technologii wynikających z umów podpisanych w poprzednich okresach 2017. W III kwartale 2017 roku Emitent prowadził negocjacje z wierzycielami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. Spółka prowadzi rozmowy z wierzycielami, których celem jest restrukturyzacja zadłużenia. Spodziewane jest zakończenie działań restrukturyzacyjnych jeszcze w 2017 roku. Ponadto Zarząd Emitenta rozpoczął poszukiwania inwestora, który obejmie 3.000.000 akcji serii G. 5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2017 rok. 6. Opis stanu realizacji działań inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Zarząd Spółki PLANET INNOVATION GROUP S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 7. Informacje o aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności ukierunkowanej na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie W III kwartale 2017 roku Emitent nie prowadził działalności ukierunkowanej na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. 8. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Zarząd Emitenta nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu art. 2 ust. 1. pkt. 44) ustawy o rachunkowości. Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym w skład grupy spółek powiązanych z Emitentem wchodziły następujące podmioty: • PoqAd Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Emitent posiada 11,04% w kapitale zakładowym), • Cloud Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdyż nie jest podmiotem dominującym w stosunku do podmiotów powiązanych.


  PLANET INNOVATION GROUP S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (adres siedziby: Pl. Jana Kilinskiego 2, 35-005 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod munerem KRS: 0000406990, REGON: 020895553, NIP: 894-296-72-49, Kapitał zakładowy 566 806,00 zł wpłacony w całości. Strona 13 z 13 9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Tabela poniżej prezentuje strukturę akcjonariatu Spółki na dzień przekazania raportu. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Conspole Holdings Limited 4.250.015 74,98% 4.250.015 74,98% Pozostali 1.418.045 25,02% 1.418.045 25,02% Suma 5.668.060 100,00% 5.668.060 100,00% 10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 30 września 2017 r. Emitent nie zatrudniał żadnej osoby w oparciu o umowę o pracę. 11. Działalność Emitenta Działalności PLANET INNOVATION GROUP S.A. opiera się na komercjalizacji innowacyjnych technologii, świadczeniu usług proinnowacyjnych i inwestycjach kapitałowych w innowacyjne technologie. Więcej informacji w zakresie działalności emitenta znajduje się na stronie internetowej http://planetinnovation.pl/.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Planet Innovation Group SA
ISIN:PLPLNTS00016
NIP:8942967249
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: pl. Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów
Telefon:+48 71 7000534
www:www.planetinnovation.pl
Komentarze o spółce PLANET INNOVATION ...
2018-10-16 05-10-46
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649