Raport.

PCC ROKITA SA (54/2017) Emisja obligacji serii ED z V Programu Emisji Obligacji

Zarząd PCC Rokita SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego V Programu Emisji Obligacji ("Prospekt"), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 maja 2017 r., opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 28 marca 2017 r. nr 468/VIII/17 w sprawie V Programu Emisji Obligacji ("Program"), podjął 30 listopada 2017 r. uchwałę nr 076/IX/17 w sprawie emisji obligacji serii ED oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii ED ("Obligacje serii ED").
W ramach Programu Spółka wyemituje 300.000 Obligacji serii ED o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii ED wyniesie 30.000.000,00 zł. Obligacje serii ED oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii ED w terminie 6 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii ED będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii ED, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii ED.
Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii ED, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii ED, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Obligacje serii ED nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii ED do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Rokita SA
ISIN:PLPCCRK00076
NIP:9170000015
EKD: 20.14 produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942000
www:www.pcc.rokita.pl
gpwlink:pcc-rokita.gpwlink.pl
Komentarze o spółce PCC ROKITA
2018-11-13 01-11-26
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649