Raport.

PBG SA (49/2017) Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną.

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej również "PBG", "Spółka", "Spółka Przejmująca"), informuje, że w dniu 20 października 2017 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną PBG AVATIA Sp. z o.o. (dalej również "PBG AVATIA", "Spółka Przejmowana"). PBG posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PBG AVATIA. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dna 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej "k.s.h.") oraz art. 515 § 1 k.s.h. w. zw. z art. 516 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
PBG AVATIA świadczyła usługi IT na rzecz spółek z Grupy PBG. W opinii Zarządu połączenie PBG AVATIA z PBG pozwoli na optymalizację kosztów oraz uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej PBG.
Ze względu na uproszczony tryb połączenia spółek, zgodnie z art. § 516 § 5 i 6 k.s.h, nie jest wymagane sporządzanie sprawozdania uzasadniającego połączenie przez zarządy łączących się spółek na podstawie art. 501 k.s.h, a ponadto nie jest wymagane badanie planu połączenia oraz sporządzenie opinii przez biegłego.
Plan połączenia zostanie sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 k.s.h., do którego załączone zostaną dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h. Plan połączenia zostanie przekazany do wiadomości publicznej po jego przygotowaniu i zaakceptowaniu przez organy spółek, będących przedmiotem łączenia.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PBG SA
ISIN:PLPBG0000029
NIP:777-21-94-746
EKD: 45.21 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: Wysogotowo, ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo
Telefon:+48 61 6651700
www:www.pbg-sa.pl

Komentarze o spółce PBG
2017-12-18 17-12-18
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.