Raport.

PATENTUS SA (18/2017) Podpisanie umowy faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")
Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18.12.2017 roku wpłynęła podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa faktoringu") zawarta pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ( " Faktor").
• Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;
• przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
• maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 120 dni;
• Faktor wypłacę zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
• fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
• termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
• oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;
• zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN. Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
• Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Patentus SA
ISIN:PLPTNTS00019
NIP:6381435033
EKD: 28:92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Górnośląska 11 43-200 Pszczyna
Telefon:+48 32 2100078
www:www.patentus.pl
gpwlink:patentus.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PATENTUS
2018-10-20 12-10-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649