Raport.

NOVITA SA (29/17) Korekta skróconego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") informuje o dokonaniu korekt w skróconym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 10 listopada 2017 roku. Korekta obejmuje: podanie brakujących danych dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów, doprecyzowanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w kolejnym kwartale oraz skorygowanie omyłek w zakresie stanu akcjonariatu oraz zestawienia stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące.
Szczegółowy opis dokonanych korekt wskazany został w załączniku do niniejszego raportu.
W dniu dzisiejszym Spółka opublikuje skorygowany skrócony raport kwartalny za III kwartał 2017 roku, uwzględniający powyższe korekty.
Podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NOVITA SA
ISIN:PLNVITA00018
NIP:929-009-40-94
EKD: 13.95 produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Adres: ul. Dekoracyjna 3 65-722 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4561201
www:www.novita.com.pl
Kalendarium raportów
2018-05-11Raport za I kwartał
2018-09-12Raport półroczny
2018-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce NOVITA
2018-04-19 19-04-21
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.