Raport.

NEPTIS SA (2/2018) Raport miesięczny - za grudzień 2017 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2017 roku.
Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  RAPORT MIESIĘCZNY
  Z a grudzień 2017 roku
  Neptis S.A.
  Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z
  dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
  Rolę Autoryz owanego Doradcy dla Neptis S.A. pełni Finanse Format sp. z o.o . z siedzibą
  w Poznaniu.
  Poznań, dnia 12 stycznia 2018 roku


  Ra port miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – grudzień 2017 roku
  str. 1
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym
  emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłoś ci istotne skutki dla
  kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu
  rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz w yników
  finansowych.
  WWW YYY DDD AAA RRR ZZZ EEE NNN III AAA GGG RRR UUU DDD ZZZ III EEE ŃŃŃ 222 000 111 777
  • Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo ( 12 grudnia 2017 roku)
  To wspólna akcja Yanosik i Komendy Głównej Policji. Jej celem było zwiększenie świadomości
  kierowców w zakresie prawidłowego ustawienia świateł w samochodzie. W czasie akcji policja
  kontrolująca samochody prowadziła dział ania edukacyjne rozdając ulotki o prawidłowym
  ustawieniu świateł, a aplikacja Yanosik informowała o możliwości bezpłatnych badań na
  pobliskich stacjach kontroli pojazdów. Użytkownicy aplikacji byli również kierowani poprzez
  nawigację do konkretnych placówe k biorących udział w akcji. Kierowcy mogli sprawdzić
  ustawienie swoich świateł w trzy pierwsze soboty grudnia w godz. pracy poszczególnych stacji
  kontroli pojazdów. Udział w akcji wzięło kilkaset stacji z całej Polski. Akcja trwała od 2 do 16
  grudnia 2017 roku.
  2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych pr zez emitenta w trybie
  raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
  Emitent opublikował w grudniu 2017 roku następujące raporty :
  a) raporty bieżące EBI
  14 grudnia 2017 roku – Raport miesi ęczny – listopad 2017 roku.
  21 grudnia 2017 roku – Wybór Bieg łego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2017 oraz 2018 rok.
  b) raporty okresowe EBI
  Emitent nie publikował w tym okresie raportów.
  c) raporty bieżące ESPI
  Emitent nie publikował w tym okresie raportów.
  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, cho ćby w
  części, miała miejsce w okresie objętym raportem.
  Emitent w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przeprowadził subskrypcji akcji.
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym
  201 8 roku, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów
  inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych,
  planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z


  Ra port miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – grudzień 2017 roku
  str. 2
  inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
  analitycznego.
  Dnia 13 lutego 2018 roku – Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2017 r oku.
  Do 14 lutego 2018 roku – Publikacja raportu miesi ęcznego za styczeń 2018 roku.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Neptis SA
ISIN:PLNEPTS00011
NIP:9721187720
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Piątkowska 161 60-650 Poznań
Telefon:+48 61 6242854
www:www.neptis.pl
Komentarze o spółce NEPTIS
2019-01-21 15-01-52
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649