Raport.

MODE SA (16/2017) Zmiana stanu posiadania akcji

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie (zwana dalej "Spółką", "Emitentem") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18.10.2017 r. na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy o ofercie, zawiadomienia od spółki ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsko - Białej (zwana dalej "Zawiadamiającą") o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie posiadania powyżej progu 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.
ABS INVESTMENT S.A. informuje, iż zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 16 października 2017 r. w drodze umowy cywilnoprawnej, 301.798 akcji na okaziciela Spółki.
Zawiadamiająca informuje, iż przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadała bezpośrednio 440.000 akcji Spółki MODE S.A., stanowiących 7,44 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 440.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca po transakcji opisanej powyżej posiada 741.798 akcji, co stanowi 12,54 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 741.798 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,54 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
ABS INVESTMENT S.A. informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadała ich przez zdarzeniami, o których mowa powyżej.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, iż nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej oraz nie występują okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy o ofercie publicznej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mode SA
ISIN:PLMODE000019
NIP:9571029651
EKD: 26.70 produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
Adres: ul. Starowiejska 67 80-534 Gdańsk
Telefon:+48 58 7396440
www:www.mode360.eu
Komentarze o spółce MODE
2018-10-20 12-10-44
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649