Raport.

MFO SA (31/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - KOREKTA

Zarząd niniejszym dokonuje korekty Raportu Bieżącego nr 31/2017, polegającej na: podaniu daty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS oraz zmianie szczegółowej podstawy prawnej sporządzenia raportu.
Pełna treść skorygowanego raportu znajduje się poniżej:
Zarząd MFO S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 13 października 2017r. na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu wydruku z KRS, powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 października 2017r.- podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 1.321.498,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych), w drodze emisji 507.490 (pięćset siedmiu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Po dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.321.498,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:
(a) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru A 0000001 do A 1250000, z czego 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 0000001 do A 1025000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 1025001 do A 1250000 są akcjami zwykłymi na okaziciela; każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
(b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0000001 do B 3750000;
(c) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru C 0000001 do C 1100000;
(d) 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru D 000001 do D 507490.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MFO SA
ISIN:PLMFO0000013
NIP:8371605871
EKD: 25.12 produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Adres: Kożuszki Parcel 70A 96-500 Sochaczew
Telefon:+48 46 8640980
www:www.mfo.pl
gpwlink:mfo.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-28Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-19Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MFO
2019-02-20 20-02-25
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649