Raport.

MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody ze sprzeda?y 16 466 11 941 3 941 2 784 Zysk (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej (839) 146 (201) 34 Zysk (strata) brutto (886) 95 (212) 22 Zysk (strata) netto (701) 16 (168) 4 Zysk (strata) netto przypadaj?cy akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej (408) 11 (98) 3 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1 700 1 111 407 259 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (1 715) (2 310) (410) (539) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 1 816 1 594 435 372 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 1 801 395 431 92 ?rednia wa?ona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368 ?rednia wa?ona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368 Zysk podstawowy/rozwodniony netto z dzia?alno?ci kontynuowanej na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN/EUR) przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej (0) 0 (0) 0 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa obrotowe 23 402 26 337 5 561 6 314 Aktywa trwa?e 22 659 22 517 5 384 5 399 Aktywa razem 46 061 48 854 10 945 11 713 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 17 006 18 915 4 041 4 535 Zobowi?zania d?ugoterminowe 2 663 2 926 633 702 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej 21 589 21 971 5 130 5 268 Udzia?y niekontroluj?ce 4 803 5 042 1 141 1 209 Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368 Zastosowane kursy walut okres sprawozdawczy 01.01-31.03.2018 Okres por?wnywalny 01.01-31.12.2017 Okres por?wnywalny 01.01-31.03.2017 ?redni kurs na koniec okresu 4,2085 4,1709 4,2198 ?redni kurs okresu 4,1784 4,2447 4,2891 najwy?szy ?redni kurs w okresie 4,1423 4,4157 4,4157 najni?szy ?redni kurs w okresie 4,2416 4,1709 4,2198

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT Q1 2018
  1 MEDIACAP SA


  PIERWSZY
  KWARTAŁ
  2018
  RAPORT  RAPORT Q1 2018
  2 MEDIACAP SA

  SPIS TREŚCI:
  I. LIST OD ZARZĄDU 3
  II. WYBRANE DANE FINANSOWE 6
  III. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 9
  IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 14
  V. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEDIACAP SA

  SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 30
  VI. INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 35
  VII. ANALIZA FINANSOWA 42
  VIII. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OTOCZENIA RYNKOWEGO
  ORAZ STRATEGII 48
  IX. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W GRUPIE
  – OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK 55
  X. DANE KONTAKTOWE 66  RAPORT Q1 2018
  3 MEDIACAP SA

  LIST
  OD
  ZARZ ĄDU

  I  RAPORT Q1 2018
  4 MEDIACAP SA

  Szanowni Państwo,

  Za nami mocny początek roku. Przychody MEDIACAP SA w pierwszym kwartale wyniosły 16,5 mln
  PLN, co oznacza 38% wzrostu rok do roku w ujęciu ks ięgowym oraz 22% wzrostu like-for-like (czyli
  przy uwzględnieniu w wyniku Q1 2017 przychodów Tale ntMedia). Ten silny wzrost sprzedaży
  potwierdza nasze oczekiwania co do dobrej dynamiki przychodów i wzrostu rentowności w skali
  całego roku.
  Wynik EBITDA w pierwszym kwartale obciążony jest pr zez negatywny efekt przygotowań do
  wejścia w życie regulacji RODO, szacowany na ponad 0,5 mln PLN oraz inwestycję
  w komercjalizację platformy Plastream w kwocie kole jnych 0,5 mln PLN, co skompensowane
  doskonałym wynikiem pozostałej części biznesu, prze łożyło się na 0,1 mln PLN straty EBITDA
  (wobec -0,4 mln PLN rok temu like-for-like) oraz 0, 7 mln PLN straty netto (wobec -0,7 mln PLN
  rok temu like-for-like).
  Przygotowania do regulacji RODO po stronie klientów wiązały się z odraczaniem zleceń
  i dłuższym, mniej efektywnym procesem sprzedaży, a po stronie spółki oznaczały dodatkowe
  nakłady związane m.in. z doradztwem prawnym i dosto sowaniem baz danych do nowych
  wymogów. W rezultacie nasz biznes badawczy (spółka IQS oraz jej platforma opinie.pl) zanotował
  niższą sprzedaż niż przed rokiem, co zbiegło się w czasie z większą niż przed rokiem bazą kosztową
  powiększonych zespołów, pracujących w nowej siedzib ie. Sumaryczny, negatywny efekt
  utraconych przychodów i dodatkowych kosztów to pona d 0,5 mln PLN na poziomie EBITDA.


  Nowe modele: +27% wzrostu r/r

  Łączne przychody z naszych platform technologicznyc h (TalentMedia, Opinie.pl i Plastream)
  wyniosły 4,5 mln PLN (+27% r/r like-for-like) co pr zełożyło się na 0,4 mln PLN straty EBITDA (wobec
  -0,6 mln like-for-like w pierwszym kwartale ubiegłe go roku). Szczególnie cieszy pozyskanie
  kolejnego strategicznego klienta w ramach TalentMed ia (OBI). Spółka podwoiła przychody
  względem zeszłego roku i rozwija się ponad plan. Pl atforma Opinie.pl, choć w tym kwartale
  zanotowała nieco słabsze przychody, mocno urosła op eracyjnie: w ramach przygotowania do
  RODO zwiększyliśmy bowiem bazę panelistów do 153 ty s. osób (wobec 110 tys. na koniec 2017),
  co przełoży się na większe bezpieczeństwo tego bizn esu i lepsze możliwości monetyzacji w skali
  roku. Plastream to z kolei platforma, w którą jeszc ze inwestujemy i której komercjalizacja dopiero
  ruszyła na przełomie roku. Znaczącym sukcesem było uzyskanie w Q1 pierwszych przychodów
  z płatnych testów Plastream Fashion oraz rozpoczęci e płatnego proof-of-concept u pierwszego
  klienta z branży Retail.
  Analizując wyniki nowych platform należy cały czas pamiętać, iż dwie z nich (Opinie.pl
  i TalentMedia) będą istotnymi kontrybutorami wyniku w skali całego roku, Plastream zaś nadal
  stanowić będzie przedmiot inwestycji. Warto więc pa trzeć na ich dane w ujęciu niezagregowanym.
  RAPORT Q1 2018
  5 MEDIACAP SA
  Biznesy konsultingowe: rośniemy szybciej niż rynek

  Łącznie przychody z biznesów konsultingowych (Grupa S/F i część IQS) wzrosły w Q1 o 19% r/r
  i wyniosły 11,3 mln PLN, co przełożyło się na 0,3 m ln PLN EBITDA (+43% r/r). Motorem wzrostu
  jest w szczególności Grupa S/F, która dzięki kolejn ym wygranym (m.in. Euroloan i ALDI) zaliczyła
  najmocniejszy początek roku w historii. Tak jak pis aliśmy wyżej, w IQS pierwszy kwartał stał pod
  znakiem przygotowań do regulacji RODO – dlatego spo dziewamy się przyśpieszenia w dalszej
  części roku.


  Podsumowanie

  Miniony okres to jeden z najlepszych pierwszych kwa rtałów w historii spółki. Bardzo mocno rośnie
  zarówno sprzedaż naszych konsultingowych usług jak i nowych platform, co przełoży się na silne
  całoroczne wyniki. Słabsza rentowność to z kolei pr zede wszystkim efekt inwestycji w Plastream i
  dostosowania do RODO – w obu wypadkach poniesione n akłady przełożą się na wyniki i wartość
  biznesu w przyszłości.
  Zapraszamy do szczegółowej lektury naszego raportu za pierwszy kwartał 2018.

  Z wyrazami szacunku,  Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska Marcin Jezio rski
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Za rządu

  RAPORT Q1 2018
  6 MEDIACAP SA


  WYBRANE
  DANE
  FINANSOWE
  II  RAPORT Q1 2018
  7 MEDIACAP SA
  Wybrane dane finansowe
  zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania
  finansowego (również przeliczone na euro)  w tys. PLN w tys. EUR
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  (niebadane)
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  (niebadane)
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  (niebadane)
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 16 466 11 941 3 941 2 784
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (839) 146 (201) 34
  Zysk (strata) brutto (886) 95 (212) 22
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (701) 16 (168) 4
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Zysk (strata) netto (701) 16 (168) 4
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
  Jednostki Dominującej (408) 11 (98) 3
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 1 700 1 111 407 259
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej (1 715) (2 310) (410) (539)
  Przepływy pieniężne netto z dzia łalności
  finansowej 1 816 1 594 435 372
  Przepływy pieniężne netto, razem 1 801 395 431 92
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności
  kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
  przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej
  (0) 0 (0) 0
  31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
  Aktywa obrotowe 23 402 26 337 5 561 6 314
  Aktywa trwałe 22 659 22 517 5 384 5 399
  Aktywa razem 46 061 48 854 10 945 11 713
  Zobowiązania kr ótkoterminowe 17 006 18 915 4 041 4 535
  Zobowiązania długoterminowe 2 663 2 926 633 702
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
  Jednostki Dominującej 21 589 21 971 5 130 5 268
  Udziały niekontrolujące 4 803 5 042 1 141 1 209
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  RAPORT Q1 2018
  8 MEDIACAP SA
  Wybrane dane finansowe
  zawierające podstawowe pozycje kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego
  MEDIACAP SA (również przeliczone na euro)  w tys. PLN w tys. EUR
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  Przychody ze sprzedaży 3 104 2 315 743 540
  Koszty działalności operacyjnej 3 230 2 538 773 592
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (68) (184) (16) (43)
  Zysk (strata) brutto (77) (176) (18) (41)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (45) (139) (11) (32)
  Zysk (strata) netto ogółem (45) (139) (11) (32)
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (679) 608 (163) 142
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej (1 314) (356) (314) (83)
  Przepływy pieni ężne netto z dzia łalno ści
  finansowej 1 704 (240) 408 (56)
  Przepływy pieniężne netto, razem (289) 12 (69) 3
  Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Zysk podstawowy/rozwodniony netto
  z działalności kontynuowanej na jedną akcję
  zwykłą (w PLN/EUR)
  (0) (0) (0) (0)
  31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
  Aktywa trwałe 26 402 25 044 6 273 6 004
  Aktywa obrotowe 5 572 6 189 1 324 1 484
  Aktywa razem 31 974 31 233 7 597 7 488
  Zobowiązania długoterminowe 1 914 2 002 455 480
  Zobowiązania krótkoterminowe 7 582 6 735 1 801 1 614
  Kapitał własny 22 478 22 496 5 341 5 394
  Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,22 1,22 0,29 0,29
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
  PLN/EUR) 1,22 1,22 0,29 0,29

  ZASOBY LUDZKIE

  Jednostkowe Skonsolidowane
  01.01.2018
  - 31.03.2018
  01.01.2017
  - 31.03.2017
  01.01.2018
  - 31.03.2018
  01.01.2017
  - 31.03.2017
  Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na
  pełne etaty 4,50 5,5 86,21 81,8
  płeć:
  - kobiety 67% 36% 68% 64%
  - mężczyźni 33% 64% 32% 36%
  wykształcenie:
  - średnie 33% 27% 33% 3%
  - wyższe 67% 73% 67% 97%


  RAPORT Q1 2018
  9 MEDIACAP SA
  SKRÓCONE
  KONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE
  SPORZ ĄDZONE NA
  DZIE Ń 31 MARCA 2018

  III  RAPORT Q1 2018
  10 MEDIACAP SA
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Okres
  3 miesięcy zakończony
  31 marca 2018
  Okres
  3 miesięcy zakończony
  31 marca 2017
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 16 466 11 941
  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 16 466 11 941
  Koszty działalności operacyjnej 17 495 11 916
  Amortyzacja 711 302
  Zużycie materiałów i energii 658 429
  Usługi obce 12 109 7 866
  Podatki i opłaty 87 80
  Wynagrodzenia 3 489 2 841
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 321 229
  Pozostałe koszty rodzajowe 120 169
  Zysk ze sprzedaży (1 029) 25
  Pozostałe przychody operacyjne 199 123
  Pozostałe koszty operacyjne 9 2
  Zysk na działalności operacyjnej (839) 146
  Przychody finansowe 8 11
  Koszty finansowe 55 62
  Zysk brutto (886) 95
  Podatek dochodowy (185) 79
  Zysk netto z działalności kontynuowanej (701) 16
  Zysk netto ogółem (701) 16
  Przypadający:
  Akcjonariuszom podmiotu dominującego (408) 11
  Akcjonariuszom niekontrolującym (291) 5
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 18 419 368 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 419 368 18 419 368
  Działalność kontynuowana
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN) przypadający
  akcjonariuszom podmiotu dominującego
  - podstawowy/rozwodniony (0,02) 0,00

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Okres
  3 miesięcy zakończony
  31 marca 2018
  Okres
  3 miesięcy zakończony
  31 marca 2017
  Wynik netto (701) 16
  Inne całkowite dochody netto - -
  Całkowite dochody netto (701) 16
  Całkowite dochody przypadające:
  Akcjonariuszom podmiotu dominującego (408) 11
  Akcjonariuszom niekontrolującym (291) 5  RAPORT Q1 2018
  11 MEDIACAP SA
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ


  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.03.2018 31.12.2017
  I. KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 26 392 27 013
  1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 21 589 21 971
  Kapitał zakładowy 921 921
  Kapitał zapasowy 7 468 7 468
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 14 822 14 822
  Akcje własne (103) (103)
  Kapitał rezerwowy 3 080 3 054
  Zyski zatrzymane (4 599) (4 191)
  - zysk (strata) z lat ubiegłych (4 191) (6 243)
  - zysk (strata) netto (408) 2 052
  2. Udziały niekontrolujące 4 803 5 042
  II . ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 663 2 926
  1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 750 828
  Pozostałe zobowiązania finansowe 234 252
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch odowego 516 576
  2. Rozliczenia międzyokresowe 1 913 2 098
  III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 17 006 18 915
  1. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 16 253 18 162
  Kredyty i pożyczki 4 116 3 172
  Pozostałe zobowiązania finansowe 149 160
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 825 6 177
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodoweg o 514 911
  Zobowiązania pozostałe 1 792 2 251
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 786 912
  Pozostałe rezerwy 5 071 4 579
  2. Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia mi ędzyokresowe 753 753
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 46 061 48 854
  AKTYWA 31.03.2018 31.12.2017
  I. AKTYWA TRWAŁE 22 659 22 517
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 727 2 669
  Wartości niematerialne 5 482 5 643
  Wartość firmy 12 350 12 350
  Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe 23 23
  Należności długoterminowe - 32
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoweg o 2 061 1 792
  Pozostałe aktywa trwałe 16 8
  II. AKTYWA OBROTOWE 23 402 26 337
  Zapasy - -
  Należności krótkoterminowe 16 798 21 842
  Należności z tytułu dostaw i usług 15 161 20 568
  Należności z tytułu podatku dochodowego 286 168
  Pozostałe należności 1 351 1 106
  Pozostałe aktywa finansowe 44 43
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 690 3 889
  Pozostałe aktywa obrotowe 870 563
  III. AKTYWA TRWAŁE ZAKWALIFIKOWANE JAKO PRZEZNACZON E DO
  SPRZEDAŻY - -
  AKTYWA RAZEM 46 061 48 854


  RAPORT Q1 2018
  12 MEDIACAP SA
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)
  Zysk (strata) brutto (886) 95
  Korekty razem 2 586 1 016
  Amortyzacja 711 302
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 38 4
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - (1)
  Zmiana stanu należności 4 878 7 624
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątk iem pożyczek
  i kredytów (2 408) (6 139)
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony (658) (774)
  Inne korekty 25 -
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 700 1 111
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
  Wpływy 12 7
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych akt ywów trwałych - 4
  Spłata udzielonych pożyczek - 3
  Odsetki 12 -
  Wydatki (828) (2 317)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych ak tywów trwałych (828) (621)
  Nabycie jednostek zależnych pomniejszone o środki p ieniężne tych
  jednostek - (536)
  Udzielone pożyczki - (1 160)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (816) (2 310)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finans owej
  Wpływy 1 170 2 061
  Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz
  dopłat do kapitału 52 -
  Kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartoś ciowych 1 118 2 061
  Wydatki (253) (467)
  Spłaty kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych (173) (460)
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych (25) -
  Odsetki (55) (7)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 917 1 594
  Przepływy pieniężne netto, razem 1 801 395
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 801 395
  Środki pieniężne na początek okresu 3 889 3 730
  Środki pieniężne na koniec okresu 5 690 4 125  RAPORT Q1 2018
  13 MEDIACAP SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Kapitał

  własny razem
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
  jednostki
  dominującej
  Kapitał
  zakładowy
  Kapitał zapasowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji
  powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał
  rezerwowy
  Zyski
  zatrzymane
  Niepodzielony zysk (strata) z lat
  ubiegłych
  Zysk (strata) netto
  Udziały
  niekontrolujące
  Stan na początek okresu 01.01.2018
  27 013

  21 971

  921

  7 468

  14 822

  (103)
  3 054

  (4 191)
  (4 191)
  -
  5 042

  Stan na początek okresu, po uzgodnie-niu do danych porównywalnych
  27 013

  21 971

  921

  7 468

  14 822

  (103)
  3 054

  (4 191)
  (4 191)
  -
  5 042

  Całkowite dochody netto
  (699)
  (408)
  -
  -
  -
  -
  -
  (408)
  -
  (408)
  (291)
  - wynik netto za okres
  (699)
  (408)
  -
  -
  -
  -
  -
  (408)
  -
  (408)
  (291)
  Pozostałe zwiększenia kapitału własnego
  78

  26

  -
  -
  -
  -
  26

  -
  -
  -
  52

  - nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną
  52

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52

  - opcje menadżerskie
  26

  26

  -
  -
  -
  -
  26

  -
  -
  -
  -
  Pozostałe zmniejszenia kapitału własnego
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Stan na koniec okresu 31.03.2018
  26 392

  21 589

  921

  7 468

  14 822

  (103)
  3 080

  (4 599)
  (4 191)
  (408)
  4 803  Kapitał

  własny razem
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
  jednostki
  dominującej
  Kapitał
  zakładowy
  Kapitał zapasowy
  Kapitał
  zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał
  rezerwowy
  Zyski
  zatrzymane
  Niepodzielony zysk (strata) z lat
  ubiegłych
  Zysk (strata) netto
  Udziały
  niekontrolujące
  Stan na początek okresu 01.01.2017
  24 205

  19 920

  921

  5 130

  14 822

  (103)
  1 815

  (2 665)
  (2 665)
  -
  4 285

  Stan
  na początek okresu,
  po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  24 205

  19 920

  921

  5 130

  14 822

  (103)
  1 815

  (2 665)
  (2 665)
  -
  4 285

  Całkowite dochody netto
  16

  11

  -
  -
  -
  -
  -
  11

  -
  11

  5
  - wynik netto za okres
  16

  11

  -
  -
  -
  -
  -
  11

  -
  11

  5
  Stan na koniec okresu 31.03.2017
  24 221

  19 931

  921

  5 130

  14 822

  (103)
  1 815

  (2 654)
  (2 665)
  11

  4 290  RAPORT Q1 2018
  14 MEDIACAP SA

  INFORMACJA
  DODATKOWA DO
  SKONSOLIDOWANEGO
  RAPORTU
  KWARTALNEGO
  SPORZĄDZONEGO NA
  DZIEŃ 31 MARCA 2018

  IV


  RAPORT Q1 2018
  15 MEDIACAP SA
  1. Informacje ogólne

  Nazwa Jednostki Dominującej: MEDIACAP SA
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Siedziba: ul. Mangalia 2A, 02-758 warszawa
  Kraj rejestracji: Polska
  Podstawowy przedmiot
  działalności:
  Zasadniczym przedmiotem działalności Jednostki Domi nującej jest
  kompleksowa realizacja imprez masowych i promocyjny ch (event marketing)
  oraz realizacja działań z zakresu niestandardowej reklamy zewnętrznej (tzw.
  ambient media) oraz usługi z zakresu marketingu zin tegrowanego.
  Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego warszawy w wars zawie, XIII wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS nr 00 00302232
  Numer statystyczny REGON: 012976217
  NIP: 521-279-33-67

  Spółka MEDIACAP SA powstała w wyniku przekształceni a Spółki EM LAB Sp. z o.o. wpisanej do
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133 305, powstałej zgodnie z aktem
  notarialnym Rep. a nr 1697/98 z 5 marca 1998 roku. Przekształcenie nastąpiło zgodnie
  z przepisami Kodeksu spółek handlowych, na podstawi e uchwały Zgromadzenia wspólników EM
  LAB Sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2008 roku. Data rej estracji w KRS nazwy MEDIACAP SA nastąpiło
  30 sierpnia 2010 roku.
  Podstawowym przedmiotem działalności jednostek Grup y Kapitałowej MEDIACAP jest:
  - działalność agencji reklamowych,
  - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na reklamę ,
  - działalność związana z oprogramowaniem,
  - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wid eo, programów telewizyjnych, nagrań
  dźwiękowych i muzycznych,
  - badanie rynku i opinii publicznej,
  - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo darczej i zarządzania oraz,
  - przetwarzanie danych osobowych.

  W okresie objętym raportem zakres działalności Grup y Kapitałowej nie uległ zmianie.

  Czas trwania Jednostki Dominującej i jednostek Grup y jest nieoznaczony.

  W okresie sprawozdawczym i do dnia zatwierdzenia ni niejszego skróconego kwartalnego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

  Zarząd MEDIACAP SA sprawowali:
  Jacek Olechowski Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu  RAPORT Q1 2018
  16 MEDIACAP SA
  Radę Nadzorczą MEDIACAP SA stanowili:
  Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej
  Julian Kozankiewicz Członek Rady Nadzorczej
  Artur Osuchowski Członek Rady Nadzorczej
  Marcin Olechowski Członek Rady Nadzorczej

  Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy (skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe) obejmuje okres 3 miesięcy z akończony dnia 31 marca 2018 oraz zawiera
  dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony dn ia 31 marca 2017 oraz na dzień 31 grudnia
  2017.
  Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe Grupy na dzień 31 marca 2018 oraz
  skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finanso we sporządzone na dzień 31 marca 2018
  nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłeg o rewidenta.

  Jako dane porównywalne zaprezentowano dane z zatwie rdzonych i opublikowanych
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych na dzień 31 marca 2017 oraz na dzień 31 grudnia
  2017.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy MEDIACA P za pierwszy kwartał 2018 zostało
  sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości przez
  jednostki objęte tym sprawozdaniem. W opinii Zarząd u Jednostki Dominującej nie istnieją
  okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę Dominującą
  i jednostki zależne.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy k wartał 2018 winno być czytane razem ze
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obr otowy zakończony 31 grudnia 2017,
  zatwierdzonym przez Zarząd Jednostki Dominującej i opublikowanym dnia 13 marca 2018.

  Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawoz danie finansowe zostało zatwierdzone
  przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 16 maja 2 018.

  2. Skład Grupy Kapitałowej MEDIACAP na dzień 31 marca 2018

  Na koniec pierwszego kwartału 2018 Jednostka Dominu jąca posiadała bezpośrednio lub
  pośrednio udziały w 8 jednostkach zależnych objętyc h skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym.

  Nazwa spółki Przedmiot działalności
  Procent
  posiadanych
  udziałów
  Procent
  w całkowitej
  liczbie
  głosów
  Inne
  Scholz&Friends warszawa Sp. z o.o. działalność agencji
  reklamowych 75% 75% Kontrola przez Spółkę
  The Digitals Sp. z o.o.
  IQS Sp. z o.o. działalność agencji
  badawczych 60% 60%
  The Digitals Sp. z o.o. komunikacja
  marketingowa 100% 100%
  Quant Sp. z o.o. działalność agencji
  badawczych 60% 60% Kontrola przez
  Spółkę IQS Sp. z o.o.


  RAPORT Q1 2018
  17 MEDIACAP SA
  Plastream Sp. z o.o. działalność związana
  z oprogramowaniem 64% 64%
  MCP PUBLICA Sp. z o.o. działalność
  portali internetowych 100% 100%
  TalentMedia Sp. z o.o. działalność agencji
  reklamowych 51% 51%
  TalentMedia Balcans Sp. z o.o. działalność agencji
  reklamowych 46% * 46% * Kontrola przez Spółkę
  TalentMedia Sp. z o.o

  * Grupa posiada 51,11% udziałów w Spółce TalentMedia Sp. z o.o., która posiada 90% udziałów w Spółce TalentMedia
  Balcans Sp. z o.o. W związku z tym, udział Grupy w T alentMedia Balcans Sp. z o.o. wynosi 46%. Ze względ u na posiadanie
  większości głosów na walnym zgromadzeniu wspólników, MEDIACAP SA sprawuje kontrolę nad TalentMedia Balcans Sp.
  z o.o.

  Siedziba wszystkich spółek znajduje się przy ul. Ma ngalia 2A w Warszawie. Spółki są kontrolowane
  metodą pełną.

  Strukturę organizacyjną jednostek powiązanych w Gru pie Kapitałowej MEDIACAP przedstawia
  poniższy schemat:


  W dniu 25 stycznia 2018 roku podpisana została umow a inwestycyjna pomiędzy Spółkami
  MEDIACAP S.A. a Plastream Sp. z o.o., w której Stro ny postanowiły o podwyższeniu kapitału
  zakładowego Spółki zależnej z kwoty 55 000 PLN, o k wotę 20 200 PLN tj. do kwoty 75 900 poprzez
  ustanowienie 418 udziałów uprzywilejowanych, o wart ości nominalnej 50,00 PLN każdy, o łącznej
  wartości nominalnej 20 900 PLN. W związku z tym Spó łka Dominująca MEDIACAP SA objęła 404
  wyemitowane udziały Spółki, zaś pozostałe 14 udział y objął członek Zarządu Spółki. Kapitał został
  pokryty w całości wkładem pieniężnym w kapitale zak ładowym Spółki Plastream Sp. z o.o. w
  kwocie 1 551 979,66 PLN. Nadwyżka ponad wartość nom inalną obejmowanych udziałów w łącznej
  MEDIACAP SA w Warszawie
  TalentMedia Sp. z o.o. (51,11%)
  TalentMedia Balcans Sp. z o.o. (90%)
  The Digitals Sp. z o.o. (100%)
  Scholz & Friends warszawa Sp. z o.o. (75%)
  Plastream Sp. z o.o. (64%)
  IQS Sp. z o.o. (60%)
  Quant Sp. z o.o. (100%)
  MCP PUBLICA Sp. z o.o. (100%)


  RAPORT Q1 2018
  18 MEDIACAP SA
  kwocie 1 531 079,66 PLN została przeznaczona na kapitał zapasowy (agio) spółki Plastream Sp. z
  o.o. W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie u działów Spółki Dominującej w spółce zależnej
  do 63,57 %.
  W dniu 29 marca 2018 Sąd Rejonowy dla m. st. Warsza wy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał
  wpisu do rejestru połączenia spółek zależnych Grupy MEDIACAP - IQS sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie jako spółki przejmującej z IQS Data sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką
  przejmowaną. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesi enie na spółkę przejmującą, jako jedynego
  wspólnika spółki przejmowanej, całego majątku spółk i przejmowanej w drodze sukcesji
  uniwersalnej oraz rozwiązanie spółki przejmowanej b ez przeprowadzania jej likwidacji. Połączenie
  nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego spó łki przejmującej. Zgodnie z polityka
  rachunkowości Grupy dotyczącą transakcji pod wspóln ą kontrolą, połączenie zostało rozliczone
  metodą analogiczną do metody łączenia udziałów i ni e miało wpływu na skonsolidowane
  sprawozdanie Grupy MEDIACAP.

  3. Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz kursy przyjęte do
  przeliczania danych finansowych

  Pozycje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu fina nsowym wycenia się w walucie
  podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Gru pa prowadzi działalność („waluta
  funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w PLN polskich (PLN), który
  jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy .

  Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, pod ane są w tysiącach PLN.

  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu
  obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty ku rsowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny
  bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażon ych w walutach obcych ujmuje się
  w rachunku zysków i strat.

  Zastosowane kursy walut

  Do przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowane go sprawozdania finansowego
  zastosowano kursy: - średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okr esu - dla danych wynikających ze
  skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej ,
  - średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako śred nia arytmetyczna kursów
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla
  danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zy sków i strat, skonsolidowanego
  sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolido wanego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych.

  Treść
  Okres
  sprawozdawczy
  Okres
  porównywalny
  01.01
  - 31.03.2018
  01.01
  - 31.12.2017
  01.01
  - 31.03.2017
  średni kurs na koniec okresu 4,2085 4,1709 4,2198
  średni kurs okresu 4,1784 4,2447 4,2891
  najwyższy średni kurs w okresie 4,1423 4,4157 4,4157
  najniższy średni kurs w okresie 4,2416 4,1709 4,2198  RAPORT Q1 2018
  19 MEDIACAP SA
  4. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu
  historycznego.
  W dniu 2 lutego 2015 walne Zgromadzenie Akcjonarius zy Jednostki Dominującej podjęło, na
  mocy art. 45 Ustawy uchwałę o sporządzaniu od dnia 1 stycznia 2015 roku jednostkowych
  sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standa rdami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan sowej oraz związanymi
  z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz ądzeń Komisji Europejskiej.

  Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiły:
  - sprawozdanie jednostkowe Jednostki Dominującej spor ządzone zgodnie z MSSF,
  - sprawozdania jednostkowe Spółek Grupy, sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe
  prowadzone zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowo ści określoną przez Ustawę z dnia
  29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej
  podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowo ści”).
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera przek ształcenia wprowadzone w celu
  doprowadzenia sprawozdań finansowych spółek prowadz ących księgi wg krajowych zasad
  rachunkowości do zgodności z przyjętą polityką rach unkowości wg MSS

  5. Oświadczenia

  Oświadczenie o zgodności

  Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP za
  okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2018 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związa nymi z nimi interpretacjami przyjętymi do
  stosowania przez Unię Europejską.
  MSSF przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardó w Sprawozdawczości Finansowej,
  a niezatwierdzone przez Unię Europejską nie miałyby wpływu na niniejsze sprawozdanie
  finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę Kapitałową na koniec okresu
  sprawozdawczego.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania fin ansowego, biorąc pod uwagę toczący się
  w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowa dzoną przez Grupę działalność,
  w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowo ści nie ma różnicy między standardami
  MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatw ierdzonymi przez UE. MSSF obejmują
  standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. interpretac ji Międzynarodowej Sprawozdawczości
  Finansowej („KIMSF”).
  Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe zostało zaprezentowane zgodnie
  z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” z z astosowaniem zasad wyceny aktywów
  i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okr eślonych na koniec okresu
  sprawozdawczego.

  Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska Marcin Jezio rski
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Za rządu


  RAPORT Q1 2018
  20 MEDIACAP SA

  Oświadczenie o rzetelności

  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekaz ywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za r ównoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem człon kowskim, Zarząd Spółki MEDIACAP SA
  oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, kwartal ne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej Mediacap i skrócone kwa rtalne sprawozdanie finansowe
  MEDIACAP SA wraz z danymi porównywalnymi wykazanymi w tych sprawozdaniach, sporządzone
  zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę Kapitałową M EDIACAP i Spółkę MEDIACAP SA
  zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposó b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową Grupy Kapitałowej MEDIACAP or az Spółki MEDIACAP SA oraz jej wynik
  finansowy zarówno jednostkowy, jak i skonsolidowany . Sprawozdanie z działalności Grupy
  Kapitałowej MEDIACAP zawiera prawdziwy obraz rozwoj u i osiągnięć oraz sytuacji Grupy
  Kapitałowej MEDIACAP, w tym opis podstawowych zagro żeń i ryzyka.  Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska Marcin Jezio rski
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Za rządu

  6. Zasady rachunkowości

  Zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
  zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidow anego sprawozdania finansowego są
  spójne z zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolido wanego sprawozdania finansowego Grupy
  za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. Grupa zamie rza przyjąć opublikowane, lecz nie
  obowiązujące do dnia publikacji niniejszego skonsol idowanego sprawozdania finansowego
  zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Sz acunek wpływu zmian nowych MSSF na
  przyszłe skonsolidowane sprawozdania finansowe zost ał przedstawiony w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym za 2017.


  7. Segmenty działalności
  Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki sprawozdawczej, dla których dostępne są
  oddzielne informacje finansowe regularnie oceniane przez osoby podejmujące kluczowe decyzje
  odnośnie alokacji zasobów i oceny bieżących wyników . Grupa Kapitałowa w okresie objętym
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyodrębni ła następujące segmenty operacyjne:
  Marketing - obejmujący planowanie i realizację wielokanałowy
  ch strategii reklamowych
  w mediach tradycyjnych i cyfrowych, w tym realizacj ę projektów z zakresu marketingu
  zintegrowanego, marketingu eventowego, marketingu s połecznościowego, ambient mediów,
  video marketingu i contentu. Usługi te realizowane są pod markami handlowymi MEDIACAP, The
  Digitals, Scholz & Friends warszawa, EM LAB oraz Ta lentMedia, w zależności od wiodącej
  charakterystyki realizowanego zlecenia. Grupa jest obecnie jednym z trzech największych
  niezależnych dostawców tego typu usług. Kluczową wa rtością dodaną jaką MEDIACAP zapewnia
  w tym segmencie od początku 2016 roku jest zarządza nie inwestycjami marketingowymi (tzw.
  marketing investment management) w modelu one-stop- shop, czyli takim, w którym jeden


  RAPORT Q1 2018
  21 MEDIACAP SA
  dostawca może zapewnić klientowi pełnozakresową obsługę obejmującą zarówno tradycyjne, jak
  i cyfrowe kanały komunikacji. Od 2017 roku oferta t a rozszerzona została o działalność
  nowoczesnego contentowego MCN – TalentMedia, zapewn iając tym samym
  bezpośrednią integrację działań marketingowych z Yo uTube w ramach video marketingu,
  tworzenia dedykowanych treści, wspieranych zakupem mediów.
  Data - obejmująca analizę danych marketingowych i sprze
  dażowych, realizację badań
  marketingowych oraz budowę i wdrażanie rozwiązań pr ogramistycznych wspierających
  i automatyzujących procesy biznesowe po stronie kli entów. Usługi te realizowane są pod markami
  handlowymi IQS, Quant oraz Plastream, a Grupa Kapit ałowa jest wiodącym dostawcą tego typu
  usług na rynku, w szczególności w rynku badań. Kluc zową wartością dodaną jaką MEDIACAP
  zapewnia w tym segmencie jest połączenie usługi zar ządzania inwestycjami w zakresie danych
  (tzw. data investment management) z rozbudowanym za pleczem programistycznym,
  które wdraża na rzecz klientów kompleksowe rozwiąza nia programistyczne, a także z największą
  platformą wiedzy o konsumentach – Opinie.pl, pozwal ającą na analizy danych m.in. z cyklicznych
  ankiet zarejestrowanych panelistów, badań deklaraty wnych oraz danych pozyskiwanych w ramach
  partnerstw.

  Czynnikiem mającym wpływ na wydzielenie segmentów w Grupie jest w szczególności rodzaj
  świadczonych usług.
  Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytor ium Polski.

  Głównym organem podejmującym decyzje w zakresie alo kacji zasobów oraz dokonującym
  oceny wyników działalności segmentów jest Zarząd ME DIACAP SA.

  Raporty wewnętrzne odnośnie wyników finansowych pos zczególnych segmentów są sporządzane
  w okresach miesięcznych.
  Grupa stosuje jednolite zasady rachunkowości dla ws zystkich segmentów. Transakcje pomiędzy
  segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych i e liminowane na poziomie danych
  skonsolidowanych.  RAPORT Q1 2018
  22 MEDIACAP SA
  Informacje finansowe o wynikach z działalności operacyjnej poszczególnych segmentów
  działalności zostały zaprezentowane poniżej:
  Dane za okres bieżący
  01.01.2018 - 31.03.2018
  Działalność kontynuowana Wyłączenia
  konsolidacyjne Ogółem Marketing Data
  Przychody ze
  sprzedaży
  Sprzedaż na zewnątrz 11 899 4 567 - 16 466
  Sprzedaż między
  segmentami 497 117 (614) -
  Koszty
  segmentu
  Koszty sprzedaży
  zewnętrznej 11 935 5 560 - 17 495
  Koszty sprzedaży
  między segmentami 117 497 (614) -
  Zysk (strata) segmentu 344 (1 373) - (1 029)
  Przychody z tytułu odsetek 8 14 (14) 8
  Koszty z tytułu odsetek 33 14 (14) 33
  Istotne pozycje przychodów ujawnione
  zgodnie z pkt.86 MSSF 8 (np. pozostałe
  przychody operacyjne, pozostałe koszty
  finansowe poza odsetkami)
  130 97 (21) 206
  Istotne pozycje kosztów ujawnione
  zgodnie z pkt.86 MSSF 8 (np. pozostałe
  koszty operacyjne, koszty finansowe poza
  odsetkami)
  47 12 (21) 38
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 402 (1 288) - (886)
  Podatek dochodowy 13 (198) - (185)
  Zysk (strata) netto z działalności
  kontynuowanej 389 (1 090) - (701)
  Amortyzacja 324 387 - 711
  EBITDA 777 (905) - (128)
  Aktywa segmentu 36 134 16 349 (6 422) 46 061

  Dane za okres porównywalny
  01.01.2017 - 31.03.2017
  Działalność
  kontynuowana Wyłączenia
  konsolidacyjne Ogółem
  Marketing Data
  Przychody ze
  sprzedaży
  Sprzedaż na zewnątrz 7 175 4 766 - 11 941
  Sprzedaż między
  segmentami 21 246 (267) -
  Koszty
  segmentu
  Koszty sprzedaży
  zewnętrznej 6 983 4 933 - 11 916
  Koszty sprzedaży między
  segmentami 246 21 (267) -
  Zysk (strata) segmentu (33) 58 - 25
  Przychody z tytułu odsetek 8 4 (3) 9
  Koszty z tytułu odsetek 7 5 (3) 9
  Istotne pozycje przychodów ujawnione
  zgodnie z pkt.86 MSSF 8 (np. pozostałe
  przychody operacyjne, pozostałe koszty
  finansowe poza odsetkami)
  69 56 - 125
  Istotne pozycje kosztów ujawnione zgodnie
  z pkt.86 MSSF 8 (np. pozostałe koszty
  operacyjne, koszty finansowe poza
  odsetkami)
  2 53 - 55
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 35 60 - 95
  Podatek dochodowy (59) 138 - 79
  Zysk (strata) netto z działalności
  kontynuowanej 94 (78) - 16
  Amortyzacja 155 147 - 302
  EBITDA 188 260 - 448
  Aktywa segmentu 34 916 18 238 (4 300) 48 854


  RAPORT Q1 2018
  23 MEDIACAP SA
  8. Informacja o istotnych zmianach szacunkowych

  W wyniku finansowym bieżącego okresu rozliczono sku tki aktualizacji lub tworzenia szacunków
  przyszłych zobowiązań (rezerw) w szczególności z ty tułu odpisów aktualizujących wartość aktywów
  oraz rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych or az rozliczeń międzyokresowych przychodów.
  Ujęte kwoty odzwierciedlają najbardziej właściwy sz acunek nakładów pieniężnych, niezbędnych
  do wypełnienia w przyszłości obecnego obowiązku ist niejącego na dzień bilansowy.

  W bieżącym okresie nastąpiło zwiększenie aktywa z t ytułu odroczonego podatku dochodowego
  o kwotę 269 tys. PLN, rozliczone na zwiększenie wyn iku finansowego oraz zmniejszenie rezerwy z
  tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 60 t ys. PLN, rozliczone na zwiększenie
  wyniku finansowego.
  W wyniku finansowym brutto bieżącego okresu rozlicz ono skutki aktualizacji i tworzenia
  szacunków przyszłych zobowiązań, a w szczególności:
  01.01.2018 Zmiany 31.03.2018
  Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie
  Odpisów aktualizujących: 350 - - - 350
  - należności 350 - - - 350
  Rezerw z tytułu: 4 579 3 067 149 2 423 5 074
  - przyszłych kosztów 640 240 - 118 762
  - niewypłaconych umów cyw.- prawnych
  związanych z zakończonymi projektami 174 - - 174 -
  - kosztów projektów 2 856 1 756 149 1 588 2 875
  - kosztów sporządzenia i badania
  sprawozdania 66 - - 46 20
  - pozostałych rezerw 843 1 071 - 497 1 417
  Rozliczeń międzyokresowych z tytułu: 911 62 - 188 785
  - kosztów niewykorzystanych
  urlopów wypoczynkowych 311 62 - 15 358
  - kosztów wynagrodzeń premiowych 600 - - 173 427
  Razem 5 840 3 129 149 2 611 6 209

  Aktualizacja i tworzenie pozostałych rezerw na zobo wiązania i odpisów aktualizujących wartość
  aktywów nie wpłynęły istotnie na wynik bieżącego ok resu.

  W Grupie Kapitałowej MEDIACAP nie występują odpisy aktualizujące wartość zapasów.

  9. Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobo wiązania, kapitał, wynik finansowy netto
  lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypo we ze względu na ich rodzaj, wartość
  lub częstotliwość

  W okresie pierwszego kwartału 2018 nie wystąpiły in ne zdarzenia o nietypowym charakterze,
  które miałyby znaczący wpływ na aktywa, kapitał i w ynik finansowy.

  10. Objaśnienia dotyczące cykliczności lub sezonowości działalności

  Cechą charakterystyczną dla segmentów, w której dzi ałają spółki Grupy, jest występowanie
  sezonowości sprzedaży. Osłabienie popytu występuje w I kwartale, w szczególności w miesiącach
  styczniu i lutym, natomiast zwiększenie sprzedaży w ystępuje w IV kwartale, w szczególności
  w miesiącach listopad i grudzień.  RAPORT Q1 2018
  24 MEDIACAP SA
  11. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprze daży rzeczowych aktywów trwałych oraz
  o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu r zeczowych aktywów trwałych

  W okresie 3 m-cy zakończonym 31 marca 2018 Grupa: - nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości: 305 tys. PLN,
  - nabyła wartości niematerialne o wartości: 19 tys. P LN.

  Grupa nie sprzedała, ani nie likwidowała składników rzeczowych aktywów trwałych.
  Na dzień 31 marca 2018 zobowiązania Grupy z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz
  wartości niematerialnych wynoszą 52 tys. PLN (na dz ień 31 grudnia 2017 270 tys. PLN).

  12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

  W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 w Gru pie nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu
  spraw sądowych.

  13. Korekty błędów poprzednich okresów

  Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe nie zawiera korekt błędów
  poprzednich okresów.

  14. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i w arunków prowadzenia działalności, które
  mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finan sowych i zobowiązań finansowych
  jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zob owiązania są ujęte w wartości godziwej czy
  w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowany m)

  Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności nie miała istotnego wpływu
  na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy.

  15. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
  kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do
  końca okresu sprawozdawczego

  W okresie sprawozdawczym nie było przypadków niewyw iązania się ze spłaty kapitału, wypłaty
  odsetek czy innych warunków wykupu zobowiązań. Nie miały miejsca także przypadki
  naruszenia warunków umów kredytowych lub pożyczek, które skutkowałyby ryzykiem
  postawienia ich w stan natychmiastowej wymagalności .

  16. Zawarcie przez MEDIACAP SA lub jednostkę zależną od MEDIACAP SA jednej lub wielu
  transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedyn czo lub łącznie są one istotne i zostały
  zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze ws kazaniem ich wartości

  W okresie objętym raportem MEDIACAP SA oraz jednost ki Grupy MEDIACAP nie zawierały
  transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach in nych niż rynkowe.

  17. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia war tości godziwej instrumentów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz zm iany w klasyfikacji instrumentów
  finansowych

  W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w met odzie (sposobie) ustalania wartości
  godziwej instrumentów finansowych wycenianych w war tości godziwej oraz nie dokonano zmiany
  klasyfikacji aktywów finansowych na skutek zmiany c elu lub sposobu wykorzystania tych aktywów.  RAPORT Q1 2018
  25 MEDIACAP SA
  18. Informacje dotyczące zmiany klasyfikacji aktywów fi nansowych w wyniku zmiany celu
  lub wykorzystania tych aktywów

  W okresie objętym raportem nie następowały żadne zm iany w klasyfikacji aktywów finansowych
  będące następstwem zmiany celu lub wykorzystania ty ch aktywów.

  19. Informacje dotyczące emisji, wykupu spłaty dłużnyc h i kapitałowych papierów
  wartościowych

  W pierwszym kwartale 2018 Spółka Dominująca dokonyw ała emisji 18 sztuk niezabezpieczonych
  obligacji serii A o wartości nominalnej 50 000 każd a, o łącznej wartości nominalnej 900 000 PLN.
  Emisja nastąpiła w trybie oferty prywatnej, skierow anej wyłącznie do Spółki zależnej Plastream Sp.
  z o.o. Spółka zależna przyjęła propozycję nabycia o bligacji imiennych, zbywalnych i
  oprocentowanych.
  Nabyte przez Spółkę zależną obligacje podlegały wył ączeniu na poziomie skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.

  20. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym dywidend a nie została wypłacona ani
  zadeklarowana.

  21. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy, ni eujęte w sprawozdaniu, które mogą
  w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finans owe

  Po dniu bilansowym Zarząd Spółki dominującej powzią ł informację o zawarciu przez spółki zależne
  istotnych umów tj. których wartość przekracza 3% wa rtości przychodów ze sprzedaży określonych
  w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finans owym za poprzedni rok:

  - 23 kwietnia 2018 Talentmedia sp. z o.o. zawarła ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z
  o.o. oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. um owę o współpracy w zakresie
  przygotowania, realizacji i obsługi kampanii market ingowej marki OBI oraz asortymentu
  dostępnego w marketach Klienta. Umowa została zawar ta na czas określony do dnia 31
  grudnia 2018, z możliwością jej rozwiązania wyłączn ie w przypadkach określonych w Umowie.
  - 23 kwietnia 2018 Scholz & Friends Warszawa z o.o. z awarła umowę na świadczenie usług
  promujących ALDI Sp. z o.o. Umowa została zawarta n a czas określony, do dnia 31 grudnia
  2019 r., z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.
  - 9 maja 2018 spółka zależna w segmencie marketingowy m otrzymała zlecenie na świadczenie
  usług reklamowych od klienta z branży FMCG.
  22. Aktywa, zobowiązania warunkowe oraz pozostałe zobow iązania nieujęte w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowe


  Wartości pozycji aktywów, zobowiązań warunkowych or az zobowiązań nieujętych w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej ustalone zostały na podstawie szacunków.  RAPORT Q1 2018
  26 MEDIACAP SA
  Zmiany stanu
  innych pozycji pozabilansowych 01.01.2018 Zmiany 31.03.2018
  Zwiększenia Zmniejszenia
  - środki trwale używane na podstawie
  umowy leasingu operacyjnego i najmu - - - -
  - inne pozabilansowe środki trwałe - - - -

  23. Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Transakcje pomiędzy Jednostką Dominującą a jej spół kami zależnymi podlegały eliminacji
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Transakc je pomiędzy Grupą a spółkami
  powiązanymi i członkami kluczowej kadry zarządzając ej i nadzorującej oraz bliskimi członkami
  rodzin w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 20 18 zaprezentowano poniżej:


  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  31.03.2018
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  31.12.2017
  Sprzedaż Zakupy Należności Zobowiązania Sprzedaż Zakupy Należności Zobowiązania
  Ze spółkami powiązanymi 3 724 - 38 - - - 35
  Z członkami Rady Nadzorczej - 2 - - - - - -
  Z członkami Zarządu - 143 - 18 - - - 18
  Razem 3 869 - 56 - - - 53

  Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi został y zawarte na warunkach rynkowych.
  Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających, kluczowego
  personelu kierowniczego oraz organów nadzorujących 31.03.2018 31.03.2017
  1. wynagrodzenia członków Zarządu i kluczowego personelu kierowniczego 156 63
  a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)
  oraz z tyt. umów o współpracę 156 63
  2. wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (wynagrod zenia i narzuty) oraz z tyt.
  umów o współpracę 8 21

  24. Akcjonariat
  a) Struktura akcyjna kapitału zakładowego
  Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy MED IACAP SA wynosił 920 968,40 PLN i dzielił
  się na 18 419 368 akcje o wartości nominalnej 0,05 PLN każda.
  - 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych
  numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości no minalnej po 5 (pięć) groszy każda;
  - 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysi ące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych
  akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych nu merach 10.000.001 do 11.134.880
  o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każ da.
  - 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdzies iąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa)
  niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do
  16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda.
  - 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt je den tysięcy osiemset dwadzieścia sześć)
  akcji serii D o kolejnych numerach od 16.127.542 do 18.419.368 o równej wartości nominalnej
  po 5 (pięć) groszy każda.


  RAPORT Q1 2018
  27 MEDIACAP SA
  Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia raportu:
  Seria/emisja rodzaj
  akcji Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale
  zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej
  liczbie głosów (%)
  Seria A 10 000 000 54% 10 000 000 54%
  Seria B 1 134 880 6% 1 134 880 6%
  Seria C 4 992 662 27% 4 992 662 27%
  Seria D 2 291 826 13% 2 291 826 13%
  RAZEM 18 419 368 100% 18 419 368 100%

  b) Struktura akcjonariatu
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% (bezpośred nio i pośrednio) ogólnej liczby głosów
  na walnym Zgromadzeniu na na dzień 16 maja 2018 (we dług informacji posiadanych przez
  Spółkę):
  Akcjonariusz Liczba posiadanych
  akcji Wartość akcji (w PLN) Udział w kapitale
  akcyjnym (%)
  Posella IF1 Limited 9 361 820 468 091,00 50,83%
  Posella Limited 319 216 15 960,80 1,73%
  Pozostali (poniżej 5% ogólnej liczby
  głosów na WZA) 8 738 332 436 916,60 47,44%
  RAZEM 18 419 368 920 968,40 100,00%
  W tabeli pokazano także akcje posiadane przez Posel la Limited ponieważ jest to spółka dominująca wobec Posella IF1
  Limited.
  Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów ak cji Emitenta od dnia, na który został
  sporządzony raport roczny za 2017.

  Imię i nazwisk
  (lub Nazwa)
  Liczba
  posiadanych
  akcji stan na
  dzień
  16.05.2018
  Wartość akcji
  w PLN
  Zmiany
  w stanie
  posiadania
  akcji
  Liczba
  posiadanych
  akcji stan na
  13.03.2018
  Procentowy
  udział
  posiadanych
  akcji
  w kapitale
  zakładowym
  Procentowy
  udział
  posiadanych
  akcji na wZA
  Posella iF1
  Limited 9 361 820 468 091,00 - 9 361 820 50,83% 50,83%
  Posella Limited 319 216 15 960,80 - 319 216 1,73% 1,73%
  Pozostali 8 738 332 436 916,60 - 8 738 332 47,44% 47,44%
  razem 18 419 368 920 968,40 - 18 419 368 100% 100%

  Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariusza mi dysponującymi akcjami
  reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głos ów:
  Jacek Olechowski jest właścicielem bezpośrednio lub pośrednio spółki Posella IF1 Limited oraz
  Posella Limited.
  Spółka na dzień sporządzenia raportu posiadała 144 138 własnych akcji.
  Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
  zarządzające i nadzorujące Spółkę (na dzień 16 maja 2018), zgodnie z posiadanymi przez Spółkę
  informacjami w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego:


  RAPORT Q1 2018
  28 MEDIACAP SA
  Imię i nazwisko
  (lub Nazwa)
  Liczba akcji
  stan na dzień
  16.05.2018
  Wartość
  akcji w PLN
  Zmiany
  w stanie
  posiadania
  akcji
  Liczba akcji
  stan na dzień
  13.03.2018
  Procentowy
  udział akcji
  w kapitale
  zakładowym
  Procentowy
  udział akcji
  na WZA
  osoby zarządzające
  Edyta
  Gurazdowska 684 456 34 223 - 684 456 3,72% 3,72%
  osoby nadzorujące
  Hubert Janiszewski 25 000 1 250 - 25 000 0,14% 0,14%
  Julian
  Kozankiewicz 33 698 1 685 - 33 698 0,18% 0,18%

  25. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie ob jętym raportem kwartalnym wraz
  z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emite nta

  W Q1 2018 osiągnęliśmy największy historycznie przy chód Grupy w sezonowo najmniejszym
  kwartale roku. Głównym motorem wzrostu przychodów j est sprzedaż TalentMedia, która w
  raportowanym kwartale wyniosła 3,2 mln.
  Pierwszy kwartał 2018 roku charakteryzował się wyso ką skutecznością działań nowobiznesowych
  w spółkach z segmentu marketing. Wygrane w Q4 2017 oraz Q1 2018 zlecenia o znaczących
  wartościach miały wpływ na wyniki Q1 2018 i ich wpł yw będzie także widoczny w kolejnych
  kwartałach bieżącego roku.
  W tym kwartale m.in. ze względu na przygotowania do wdrożenia regulacji RODO po stronie
  klientów odnotowaliśmy niewielki spadek w sprzedaży usług DATA. Na wyniki tego segmentu ma
  również wpływ inwestycja w platformę Plastream, któ ra jest w pierwszej fazie komercjalizacji i nie
  osiągnęła jeszcze rentowności.
  W marcu 2018 została opublikowana ocena Zarządu per spektyw rozwoju na 2018 w kontekście
  wyników za 2017.

  26. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym c harakterze, mających istotny wpływ na
  skrócone sprawozdanie finansowe

  W okresie I kwartału 2018 nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze,
  które miałyby istotny wpływ na skrócone skonsolidow ane sprawozdanie finansowe.

  27. Zmiany w strukturze Grupy w wyniku połączenia jedno stek gospodarczych, przejęcia lub
  sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji d ługoterminowych, podziału,
  restrukturyzacji i zaniechania działalności

  W dniu 29 marca 2018 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszaw y w Warszawie dokonał wpisu do rejestru
  przedsiębiorców połączenia spółek zależnych IQS sp. z o.o. oraz IQS Data sp. z o.o. Połączenie
  nastąpiło poprzez przeniesienie na IQS sp. z o.o. - jako jedynego wspólnika IQS Data sp. z o.o.,
  całego majątku IQS Data sp. z o.o. w drodze sukcesj i uniwersalnej oraz rozwiązanie IQS Data sp.
  z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.
  Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego IQS sp.
  z o.o.

  Zgodnie z polityka rachunkowości Grupy dotyczącą tr ansakcji pod wspólną kontrolą, połączenie
  zostało rozliczone metodą analogiczną do metody łąc zenia udziałów i nie miało wpływu na
  skonsolidowane sprawozdanie Grupy MEDIACAP.


  RAPORT Q1 2018
  29 MEDIACAP SA

  28. Stanowisko Zarządu, co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników

  Prognoza wyników za rok 2018 nie była publikowana.

  29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właśc iwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie
  postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzyteln ości MEDIACAP SA lub jednostki od
  niej zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych MEDIACAP SA

  Na dzień 31 marca 2018 nie występują postępowania w zakresie wierzytelności oraz zobowiązań
  toczących się przed sądem, organem właściwym dla po stępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej (którego stroną są spółki Grupy Mediacap), których wartość stanowi co
  najmniej 10% kapitałów własnych Spółki Mediacap SA.

  30. Informacje o udzieleniu przez MEDIACAP SA lub jedno stki zależne poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi (lub jednostce zależnej
  tego podmiotu) jeżeli łączna wartość istniejących p oręczeń lub gwarancji jest znacząca

  W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 MEDIA CAP SA oraz jednostki od niej zależne nie
  udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki, a także ni e udzieliły gwarancji na rzecz jednego podmiotu
  lub jednostki zależnej od tego podmiotu, których łą czna wartość byłaby znacząca.

  31. Inne informacje, które zdaniem MEDIACAP SA są istot ne dla oceny sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zm ian, oraz informacje, które są istotne dla
  oceny możliwości realizacji zobowiązań

  W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 w Gru pie nie wystąpiły inne istotne zdarzenia
  mające wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej , finansowej, wyniku finansowego i ich
  zmian oraz nie wystąpiły zdarzenia istotne dla ocen y możliwości realizacji zobowiązań.

  32. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą m iały wpływ na osiągnięte wyniki
  w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

  Czynniki, które w ocenie emitenta mogą mieć wpływ n a osiągane obecnie i w przyszłości wyniki
  zostały opisane w części dotyczącej zarządzania ryz ykiem (czynniki związane z otoczeniem, w jakim
  Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność).
  Czynnik ryzyka: opóźnienie i/lub konieczność wprowa dzenia zmian w planie komercjalizacji
  platformy Plastream: projekt znajduje się w pierwsz ej fazie komercjalizacji podczas której może
  się okazać, że przyjęte założenia co do modelu sprz edaży, liczby spodziewanych klientów oraz
  przychodów i marż ze sprzedaży usług do nich wymaga ją korekt. Zmiany te mogą mieć ujemny
  wpływ na wyniki platformy w bieżącym roku oraz jej perspektywy finansowe na przyszłość.

  RAPORT Q1 2018
  30 MEDIACAP SA

  KWARTALNE
  SKRÓCONE
  SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE
  MEDIACAP SA
  SPORZĄDZONE NA
  DZIEŃ 31 MARCA 2018

  V


  RAPORT Q1 2018
  31 MEDIACAP SA
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 104 2 315
  Przychody netto ze sprzedaży usług i produktów 3 104 2 315
  Koszty działalności operacyjnej 3 230 2 538
  Amortyzacja 120 88
  Zużycie materiałów i energii 64 176
  Usługi obce 2 681 1 895
  Podatki i opłaty 25 7
  Wynagrodzenia 302 315
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 29
  Pozostałe koszty rodzajowe 16 28
  Zysk (strata) ze sprzedaży (126) (223)
  Pozostałe przychody operacyjne 103 39
  Pozostałe koszty operacyjne 45 -
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (68) (184)
  Przychody finansowe 7 11
  Koszty finansowe 16 3
  Zysk (strata) brutto (77) (176)
  Podatek dochodowy (32) (37)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (45) (139)
  Zysk (strata) netto ogółem (45) (139)
  Zysk (strata) za okres sprawozdawczy (45) (139)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 18 419 368 18 419 368
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 419 368 18 419 368
  Działalność kontynuowana
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN)
  - podstawowy (0,00) (0,01)
  - rozwodniony (0,00) (0,01)

  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  Wynik netto (43) (139)
  Inne całkowite dochody netto - -
  Całkowite dochody netto (43) (139)
  RAPORT Q1 2018
  32 MEDIACAP SA
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA 31.03.2018 31.12.2017
  I. AKTYWA TRWAŁE 26 402 25 044
  Rzeczowe aktywa trwałe 593 583
  Wartości niematerialne 850 864
  Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe 23 459 21 958
  Należności długoterminowe - 32
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 581 645
  Pozostałe aktywa trwałe 919 962
  II. AKTYWA OBROTOWE 5 572 6 189
  Należności krótkoterminowe 4 729 4 792
  Należności z tytułu dostaw i usług 4 153 4 334
  Należności z tytułu podatku dochodowego 218 141
  Pozostałe należności 358 317
  Pozostałe aktywa finansowe 344 650
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 303
  Pozostałe aktywa obrotowe 485 444
  III. AKTYWA TRWAŁE ZAKWALIFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO
  SPRZEDAŻY - -
  Aktywa razem 31 974 31 233

  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.03.2018 31.12.2017
  I. KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 22 478 22 496
  Kapitał zakładowy 921 921
  Kapitał zapasowy 5 696 5 696
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 14 822 14 822
  Akcje własne (103) (103)
  Kapitał rezerwowy 25 -
  Zyski zatrzymane 1 117 1 160
  - zysk (strata) z lat ubiegłych 1 160 -
  - zysk netto (43) 1 160
  II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 914 2 002
  1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 367 353
  Pozostałe zobowiązania finansowe 70 -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 297 353
  2. Rozliczenia międzyokresowe 1 547 1 649
  III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 7 582 6 735
  1. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 7 171 6 324
  Kredyty i pożyczki 958 -
  Pozostałe zobowiązania finansowe 3 330 2 645
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 642 2 311
  Zobowiązania pozostałe 376 355
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 30 30
  Pozostałe rezerwy 835 983
  2. Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia międzyokresowe 411 411
  IV. ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI
  KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZENACZONE DO SPRZEDAŻY - -
  Kapitał własny i zobowiązania razem 31 974 31 233  RAPORT Q1 2018
  33 MEDIACAP SA
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Okres
  3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  Okres
  3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) brutto (76) (176)
  Korekty razem (603) 784
  Amortyzacja 120 88
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 (9)
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - (1)
  Zmiana stanu rezerw (148) (669)
  Zmiana stanu należności 172 2 288
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kred ytów (637) (509)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (102) (348)
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony (37) (56)
  Inne korekty 25 -
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (679) 608
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
  Wpływy 312 84
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych akt ywów trwałych - 4
  Spłata udzielonych pożyczek 310 80
  Odsetki 2 -
  Wydatki (1 626) (440)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych ak tywów trwałych (126) (40)
  Nabycie pozostałych aktywów finansowych (1 500) -
  Udzielone pożyczki - (400)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 314) (356)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finans owej
  Wpływy 1 858 -
  Kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartoś ciowych 1 858 -
  Wydatki (154) (240)
  Spłaty kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych (150) (240)
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych (3) -
  Odsetki zapłacone (1) -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 704 (240)
  Przepływy pieniężne netto, razem (289) 12
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (289) 12
  Środki pieniężne na początek okresu 303 19
  Środki pieniężne na koniec okresu 14 31  RAPORT Q1 2018
  34 MEDIACAP SA SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Kapitał własny
  razem
  Kapitał
  zakładowy
  Kapitał
  zapasowy
  Kapitał
  zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał
  rezerwowy
  Zyski
  zatrzymane
  Stan na początek okresu 01.01.2018
  22 496

  921

  5 696

  14 822

  (103)
  -
  1 160

  Stan na pocz
  ątek okresu, po
  uzgodnieniu do danych porównywalnych
  22 496

  921

  5 696

  14 822

  (103)
  -
  1 160

  Całkowite dochody netto
  (43)
  -
  -
  -
  -
  -
  (43)
  - wynik netto za okres
  (43)
  -
  -
  -
  -
  -
  (43)
  Pozostałe zwiększenia kapitału własnego
  25

  -
  -
  -
  -
  25

  -
  - opcje menadżerskie
  25

  -
  -
  -
  -
  25

  -
  Stan na koniec okresu 31.03.2018
  22 478

  921

  5 696

  14 822

  (103)
  25

  1 117  Kapitał własny
  razem
  Kapitał
  zakładowy
  Kapitał
  zapasowy
  Kapitał
  zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał
  rezerwowy
  Zyski zatrzymane
  Stan na początek okresu 01.01.2017
  21 335

  921

  3 525

  14 822

  (103)
  -
  2 170

  Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  21 335

  921

  3 525

  14 822

  (103)
  -
  2 170

  Całkowite dochody netto
  (139)
  -

  -

  -

  -

  -

  (139)
  - wynik netto za okres
  (139)
  -

  -

  -

  -

  -

  (139)
  Stan na koniec okresu 31.03.2017
  21 196
  921

  3 525

  14 822

  (103)
  -
  2 031
  RAPORT Q1 2018
  35 MEDIACAP SA

  INFORMACJA
  DODATKOWA DO
  KWARTALNEGO
  SKRÓCONEGO
  SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  SPORZĄDZONEGO NA
  DZIEŃ 31 MARCA 2018


  VI


  RAPORT Q1 2018
  36 MEDIACAP SA
  1. Informacje ogólne

  Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki, sąd prowadzący rejestr Spółki
  oraz informacje dotyczące składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały przedstawione
  w dodatkowych notach objaśniających do kwartalnego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.

  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe (sprawozd anie finansowe) obejmuje okres 3
  miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 oraz zawiera dane porównywalne za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31 marca 2017 oraz na dzień 31 grud nia 2017.
  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzo ne na dzień 31 marca 2018 nie podlegało
  badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.
  Jako dane porównywalne zaprezentowano dane z zatwie rdzonych i opublikowanych sprawozdań
  finansowych na dzień 31 marca 2017 oraz na dzień 31 grudnia 2017.

  Sprawozdanie finansowe MEDIACAP SA za pierwszy kwar tał 2018 zostało sporządzone przy
  założeniu kontynuacji działalności w dającej się pr zewidzieć przyszłości. W opinii Zarządu Spółki
  nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez MEDIACAP
  SA.
  Sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2018 win no być czytane razem ze sprawozdaniem
  finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20 17, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki
  dnia 13 marca 2018.
  Niniejsze skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd
  Jednostki Dominującej w dniu 16 maja 2018.
  Informacja dodatkowa dotycząca: waluty funkcjonalne j, podstawy sporządzania sprawozdania
  finasowego, oświadczenia o zgodności, porównywalnoś ci sprawozdań finansowych oraz zasady
  rachunkowości, została opisana w informacjach dodat kowych Grupy Kapitałowej MEDIACAP.

  2. Informacja o istotnych zmianach szacunkowych

  W wyniku finansowym bieżącego okresu rozliczono sku tki aktualizacji lub tworzenia szacunków
  przyszłych zobowiązań (rezerw) w szczególności z ty tułu odpisów aktualizujących wartość aktywów
  oraz rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych or az rozliczeń międzyokresowych przychodów.
  Ujęte kwoty odzwierciedlają najbardziej właściwy sz acunek nakładów pieniężnych, niezbędnych
  do wypełnienia w przyszłości obecnego obowiązku ist niejącego na dzień bilansowy.

  W bieżącym okresie nastąpiło zmniejszenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  o kwotę 63 tys. PLN, rozliczone na zmniejszenie wyn iku finansowego oraz zmniejszenie rezerwy z
  tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 56 t ys. PLN, rozliczone na zwiększenie
  wyniku finansowego.
  W wyniku finansowym brutto bieżącego okresu rozlicz ono skutki aktualizacji i tworzenia
  szacunków przyszłych zobowiązań, a w szczególności :  RAPORT Q1 2018
  37 MEDIACAP SA
  01.01.2018 Zmiany 31.03.2018 Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie
  Odpisów aktualizujących: 105 - 5 - 100
  - należności 100 - - - 100
  - inne aktywa (dyskonto kaucji) 5 - 5 - -
  Rezerw z tytułu: 983 476 - 625 834
  - przyszłych kosztów 14 13 - 14 13
  - kosztów projektów 947 463 - 589 821
  - kosztów sporządzenia i badania
  sprawozdania 22 - - 22 -
  Rozliczeń międzyokresowych z tytułu: 30 1 - - 31
  - kosztów niewykorzystanych
  urlopów wypoczynkowych 30 1 - - 31
  Razem 1 118 477 5 625 965

  Aktualizacja i tworzenie pozostałych rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących
  nie wpłynęły istotnie na wynik bieżącego okresu.
  W Spółce MEDIACAP SA nie występują odpisy aktualizu jące wartość zapasów.

  3. Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobo wiązania, kapitał, wynik finansowy netto
  lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypo we ze względu na ich rodzaj, wartość
  lub częstotliwość

  W okresie pierwszego kwartału 2018 nie wystąpiły in ne zdarzenia o nietypowym charakterze,
  które miałyby znaczący wpływ na aktywa, kapitał i w ynik finansowy.

  W rachunku wyników uwzględniono rezerwę dotyczącą p rogramu motywacyjnego o wartości
  25 tys. PLN.

  4. Objaśnienia dotyczące cykliczności lub sezonowości działalności

  Cechą charakterystyczną dla działalności Spółki jes t występowanie sezonowości sprzedaży.
  Osłabienie popytu występuje w I kwartale, w szczegó lności w miesiącach styczniu i lutym,
  natomiast zwiększenie sprzedaży występuje w IV kwar tale, w szczególności w miesiącach listopad
  i grudzień.

  5. Informacje o rzeczowych aktywach trwałych oraz wart ościach niematerialnych

  W okresie 3 m-cy zakończonym 31 marca 2018 Spółka:
  - nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości: 50 tys. PLN,
  - nie sprzedała, ani nie likwidowała składników rze czowych aktywów trwałych.

  Na dzień 31 marca 2018 zobowiązania Spółki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz
  wartości niematerialnych wynoszą 11 tys. PLN (na dz ień 31 grudnia 2017 wynosiły 23 tys. PLN).

  6. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

  W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 w Spó łce nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu
  spraw sądowych.  RAPORT Q1 2018
  38 MEDIACAP SA

  7. Korekty błędów poprzednich okresów

  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie zawie ra korekt błędów poprzednich okresów.

  8. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i w arunków prowadzenia działalności, które
  mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finan sowych i zobowiązań finansowych
  jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zob owiązania są ujęte w wartości godziwej czy
  w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowany m)

  Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności nie miała istotnego wpływu
  na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.

  9. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
  kredytu lub pożyczki, w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do
  końca okresu sprawozdawczego

  W okresie sprawozdawczym nie było przypadków niewyw iązania się ze spłaty kapitału, wypłaty
  odsetek czy innych warunków wykupu zobowiązań. Nie miały miejsca także przypadki
  naruszenia warunków umów kredytowych lub pożyczek, które skutkowałyby ryzykiem
  postawienia ich w stan natychmiastowej wymagalności .

  10. Zawarcie przez MEDIACAP SA lub jednostkę zależną od MEDIACAP SA jednej lub wielu
  transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedyn czo lub łącznie są one istotne i zostały
  zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze ws kazaniem ich wartości

  W okresie objętym raportem MEDIACAP SA oraz jednost ki Grupy MEDIACAP nie zawierały
  transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach in nych niż rynkowe.

  11. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia war tości godziwej instrumentów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz zm ian w klasyfikacji instrumentów
  finansowych

  W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w met odzie (sposobie) ustalania wartości
  godziwej instrumentów finansowych wycenianych w war tości godziwej oraz nie dokonano zmiany
  klasyfikacji aktywów finansowych na skutek zmiany c elu lub sposobu wykorzystania tych aktywów.

  12. Informacje dotyczące zmiany klasyfikacji aktywów fi nansowych w wyniku zmiany celu
  lub wykorzystania tych aktywów

  W okresie objętym raportem nie następowały żadne zm iany w klasyfikacji aktywów finansowych
  będące następstwem zmiany celu lub wykorzystania ty ch aktywów.

  13. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużny ch i kapitałowych
  papierów wartościowych

  W okresie pierwszego kwartału 2018 Spółka dokonała emisji 18 sztuk niezabezpieczonych
  obligacji serii A o wartości nominalnej 50 000 każd a, o łącznej wartości nominlanej 900 000 PLN.
  Emisja nastąpiła w trybie oferty prywatnej, skierow anej wyłącznie do Spółki zależnej Plastream Sp.
  z o.o.
  Spółka zależna przyjęła propozycję nabycia obligacj i imiennych, zbywalnych i oprocentowanych.  RAPORT Q1 2018
  39 MEDIACAP SA

  14. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym dywidend a nie została wypłacona ani
  zadeklarowana.

  15. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

  Po dniu bilansowym Zarząd Spółki dominującej powzią ł informację o zawarciu przez spółki zależne
  istotnych umów tj. których wartość przekracza 3% wa rtości przychodów ze sprzedaży określonych
  w opublikowanych skonsolidowanym sprawozdaniu finan sowym za poprzedni rok:

  - 23 kwietnia 2018 Talentmedia sp. z o.o. zawarła ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z
  o.o. oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. um owę o współpracy w zakresie
  przygotowania, realizacji i obsługi kampanii market ingowej marki OBI oraz asortymentu
  dostępnego w marketach Klienta. Umowa została zawar ta na czas określony do dnia 31
  grudnia 2018, z możliwością jej rozwiązania wyłączn ie w przypadkach określonych w Umowie.
  - 23 kwietnia 2018 Scholz & Friends Warszawa z o.o. z awarła umowę na świadczenie usług
  promujących ALDI Sp. z o.o. Umowa została zawarta n a czas określony, do dnia 31 grudnia
  2019, z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w prz ypadkach określonych w Umowie.
  - 9 maja 2018 spółka zależna w segmencie marketingowy ch otrzymała zlecenie na świadczenie
  usług reklamowych od klienta z branży FMCG.

  16. Aktywa, zobowiązania warunkowe oraz pozostałe zobow iązania nieujęte w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej

  Spółka nie wykazuje pozycji aktywów, zobowiązań war unkowych oraz zobowiązań nieujętych
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

  17. Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Transakcje pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi i c złonkami kluczowej kadry zarządzającej
  i nadzorującej oraz bliskimi członkami rodzin w okr esie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018
  zaprezentowano poniżej.


  Okres 3 miesięcy
  zakończony
  31 marca 2018
  31.03.2018
  Okres 3
  miesięcy
  zakończony
  31 marca 2017
  31.12.2017
  Sprzedaż Zakupy Należności Zobowiązania Sprzedaż Zakupy Należności Zobowiązania
  Kluczowy personel kierowniczy:
  MakeValue.pl Jacek Welc - 2 - - - - - -
  IAA POLSKA Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy 3 2 - - - - - -
  Arkady Sobieskiego Sp. z o.o. SKA - 722 - 38 - - - -
  Razem 3 726 - 38 - - - -

  Transakcje z innymi jedn. Powiązanymi:
  The Digitals Sp. z o.o. 116 64 77 2 661 42 31 334 22


  RAPORT Q1 2018
  40 MEDIACAP SA
  Plastream Sp. z o.o. 62 37 359 793 7 14 9 17
  Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. 197 1 59 12 184 2 - 68
  IQS Sp. z o.o. 441 27 127 211 120 5 23 87
  Quant Sp. z o.o. - - - - - 29 - 37
  IQS Data Sp. z o.o. - - - - 3 - 290 -
  MCP Publica Sp. z o.o. 1 - 65 - - - 64 -
  TalentMedia Sp. z o.o. 86 125 39 154 - - - -
  TalentMedia Balcans Sp. z o.o. - - - - - - - -
  Razem 903 254 726 3 831 356 81 720 231

  Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

  Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarz ądzających,
  kluczowego personelu kierowniczego oraz organów nadzorujących 31.03.2018 31.03.2017
  1. Wynagrodzenia członków Zarządu i kluczowego personelu kierowniczego 45 45
  a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  (wynagrodzenia i narzuty) oraz z tyt. umów o współpracę 45 45
  2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (wynagrod zenia i narzuty) oraz
  z tyt. umów o współpracę 8 21

  18. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie ob jętym raportem kwartalnym wraz
  z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emite nta

  W Q1 2018 osiągnęliśmy największy historycznie przy chód grupy w sezonowo najmniejszym
  kwartale roku. Największym motorem wzrostu przychod ów jest sprzedaż TalentMedia, która w
  raportowanym kwartale wyniosła 3,2 mln.
  Pierwszy kwartał 2018 roku charakteryzował się wyso ką skutecznością działań nowobiznesowych
  w spółkach z segmentu marketing. Wygrane w Q4 2017 oraz Q1 2018 zlecenia o znaczących
  wartościach miały wpływ na wyniki Q1 2018 i ich wpł yw będzie także widoczny w kolejnych
  kwartałach bieżącego roku.
  W tym kwartale m.in. ze względu na przygotowania do wdrożenia regulacji RODO po stronie
  klientów odnotowaliśmy niewielki spadek w sprzedaży usług DATA. Na wyniki tego segmentu ma
  również wpływ inwestycja w platformę Plastream, któ ra jest w pierwszej fazie komercjalizacji i nie
  osiągnęła jeszcze rentowności.
  W marcu 2018 została opublikowana ocena Zarządu per spektyw rozwoju na 2018 w kontekście
  wyników za 2017.

  19. Stanowisko Zarządu, co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników
  Prognoza wyników za rok 2018 nie była publikowana.

  20. Postępowania toczące się przed sądem, organem właśc iwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie
  postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzyteln ości MEDIACAP SA lub jednostki od
  niej zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych MEDIACAP SA  RAPORT Q1 2018
  41 MEDIACAP SA
  Na dzień 31 marca 2018 nie występują postępowania w zakresie wierzytelności oraz zobowiązań
  toczących się przed sądem, organem właściwym dla po stępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej (którego stroną są spółki Grupy MEDIACAP), których wartość stanowi co
  najmniej 10% kapitałów własnych Spółki MEDIACAP SA.

  21. Informacje o udzieleniu przez MEDIACAP SA lub jedno stki zależne poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi (lub jednostce zależnej
  tego podmiotu) jeżeli łączna wartość istniejących p oręczeń lub gwarancji jest znacząca

  W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 MEDIA CAP SA oraz jednostki od niej zależne nie
  udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki, a także ni e udzieliły gwarancji na rzecz jednego podmiotu
  lub jednostki zależnej od tego podmiotu, których łą czna wartość byłaby znacząca.

  22. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dl a oceny sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz in formacje, które są istotne dla oceny
  możliwości realizacji zobowiązań

  W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 w Spó łce nie wystąpiły inne istotne zdarzenia
  mające wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej , finansowej, wyniku finansowego i ich
  zmian oraz nie wystąpiły zdarzenia istotne dla ocen y możliwości realizacji zobowiązań.

  23. Wskazanie czynników, które w ocenie MEDIACAP SA będ ą miały wpływ na osiągnięte wyniki
  w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

  Czynniki, które w ocenie MEDIACAP SA mogą mieć wpły w na osiągane obecnie i w przyszłości
  wyniki zostały opisane w części dotyczącej zarządza nia ryzykiem (czynniki związane z otoczeniem,
  w jakim Grupa Kapitałowa MEDIACAP prowadzi działaln ość).

  Czynnik ryzyka: opóźnienie i/lub konieczność wprowa dzenia zmian w planie komercjalizacji
  platformy Plastream: projekt znajduje się w pierwsz ej fazie komercjalizacji, podczas której może
  się okazać, że przyjęte założenia co do modelu sprz edaży, liczby spodziewanych klientów oraz
  przychodów i marż ze sprzedaży usług do nich wymaga ją korekt. Zmiany te mogą mieć ujemny
  wpływ na wyniki platformy w bieżącym roku oraz jej perspektywy finansowe na przyszłość.

  24. Zawarte przez MEDIACAP SA lub jednostkę zależną od MEDIACAP SA jednej lub wielu
  transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedyn czo lub łącznie są one istotne i zostały
  zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze ws kazaniem ich wartości

  W okresie objętym raportem MEDIACAP SA nie zawierał a transakcji z podmiotami powiązanymi
  na warunkach innych niż rynkowe.  RAPORT Q1 2018
  42 MEDIACAP SA

  VII
  ANALIZA
  FINANSOWA


  RAPORT Q1 2018
  43 MEDIACAP SA
  Wyniki finansowe jednostkowe i skonsolidowane w tys. PLN
  Jednostkowe Skonsolidowane
  Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017
  Przychody ze sprzedaży 3 104 2 315 16 466 11 941
  EBIT (52) (156) (719) 315
  EBITDA 68 (68) (8) 617
  Wynik na sprzedaży (126) (223) (1 029) 25
  Wynik na działalności operacyjnej (68) (184) (839) 146
  Wynik finansowy brutto (77) (176) (886) 95
  Wynik finansowy netto (45) (139) (701) 16  Jednostkowe przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 wyniosły 3 104 tys. PLN i są
  o 34% wyższe niż w pierwszym kwartale 2017. Wzrost ten jest spowodowany realizacją projektów,
  które zostały wygrane na przełomie roku. Wyższa spr zedaż przełożyła się na lepszy wynik na
  sprzedaży, który zwiększył się z poziomu -223 tys P LN do -126 tys. PLN. Poprawie uległ także wynik
  na działalności operacyjnej, który zwiększył się z -184 tys. PLN w Q1 2017 do -68 tys. PLN w Q1
  2018.

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitał owej MEDIACAP SA w pierwszym kwartale
  2017 wyniosły 16 466 tys. PLN i są o 38% wyższe niż w Q1 2017. Bardzo duży wzrost przychodów
  odnotowała spółka zależna TalentMedia która w Q1 zr ealizowała 3,2 mln przychodów. Z
  uwzględnieniem przychodów TalentMedia w Q1 2017 (kt óre nie podlegały konsolidacji) wzrost
  przychodów wyniósł 22% r/r. Skonsolidowany wynik fi nansowy netto w Q1 2018 wyniósł -701 tys.
  PLN i w porównaniu do poprzedniego roku jest on niż szy o 717 tys. PLN. Na spadek wyników w
  dużej mierze ma wpływ działalność Plastream. Projek t jest w pierszej fazie komercjalizacji i
  przychody ze sprzedaży nie pokrywają wydatków.

  Udział % przychodów narastająco na koniec Q1 2018 w g branż :


  30%
  21%
  13%
  10%
  7%
  6%
  4%
  retail
  media/online/press
  FMCG
  telekomunikacja
  finanse
  marketing
  samochodowa
  medyczna
  budownictwo/nieruchomoś
  ci
  badawcza


  RAPORT Q1 2018
  44 MEDIACAP SA

  a) Analiza wskaźników

  Wybrane jednostkowe i skonsolidowane wskaźniki rent owności MEDIACAP za Q1 2018
  i wskaźniki porównywalne za Q1 2017
  Jednostkowe Skonsolidowane
  Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017
  Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) (1,45)% (6,00)% (4,26)% 0,13%
  Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) (0,20)% (0,63)% (2,63)% 0,06%
  Wskaźnik rentowności majątku (ROA) (0,14)% (0,48)% (1,48)% 0,04%
  Wskaźnik rentowności operacyjnej (2,19)% (7,95)% (5,10)% 1,22%
  Wskaźnik rentowności EBITDA 1,68% (4,15)% (0,78)% 3,75%
  Wskaźnik rentowności netto (1,45)% (6,00)% (4,26)% 0,13%

  W ujęciu skonsolidowanym obserwujemy spadki wszystk ich wskaźników. Wskaźnik rentowności
  sprzedaży spadł o 4,39 p.p. Spadek rentowności kapi tału własnego (-2,69 p.p.) uwarunkowany jest
  spadkiem zysku netto w porównaniu do Q1 2017. Wskaź nik rentowności majątku spadł o 1,51 p.p.
  Przyczyną spadku rentowności operacyjnej jest przed e wszystkim niższy wynik na działalności
  operacyjnej.
  W ujęciu jednostkowym wskaźnik rentowności sprzedaż y zmniejszył się o 4,55 p.p., co
  spowodowane jest niższym wynikiem netto. Wskaźnik r entowności kapitału własnego spadł o 0,43
  p.p., a wskaźnik majątku o 0,34 p.p. w porównaniu d o analogicznego okresu w 2017.
  Spadek odnotował również wskaźnik rentowności opera cyjnej. Jego przyczynyną jest wzrost
  pozostałych kosztów operacyjnych w porównaniu do 20 17. Wskaźnik rentowności EBITDA spadł
  o 5,82 p.p.

  Wybrane jednostkowe i skonsolidowane wskaźniki kond ycji finansowej MEDIACAP za Q1 2018
  i wskaźniki porównywalne za Q1 2017.
  Jednostkowe Skonsolidowane
  Q1 2018 2017 Q1 2018 2017
  Wskaźnik ogólnej płynności 0,73 0,92 1,38 1,39
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,30 0,28 0,43 0,45
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,42 0,39 0,75 0,81
  Wskaźnik relacji długu do EBITDA 139,65 N/D* N/D* 35,40

  *Wskażnik nie jest miarodajny ze względu na ujemną w artość mianownika (EBITDA).

  W pierwszym kwartale 2018 zarówno w ujęciu skonsoli dowanym, jak i jednostkowym
  odnotowano względnie stabilny poziom wskaźników ogó lnej płynności, ogólnego zadłużenia
  i zadłużenia kapitałów własnych w porównaniu do ana logicznego okresu w roku 2017.

  Rotacja należności i zobowiązań

  W ujęciu jednostkowym za Q1 2018 wskaźnik szybkości obrotu należności wynosi 70 dni,
  a wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań wynosi 44 dn i. Analogiczne wskaźniki na koniec roku


  RAPORT Q1 2018
  45 MEDIACAP SA
  wyniosły 66 dni dla należności i 43 dni dla zobowiązań. Natomiast w odniesieniu do danych za Q1
  2017 wskaźnik należności wzrósł o 10 dni, natomiast wskaźnik zobowiązań spadł o 9 dni.

  W ujęciu skonsolidowanym za Q1 2018, wskaźniki te w ynoszą odpowiednio: 69 dni dla rotacji
  należności i 21 dni dla rotacji zobowiązań. W ujęci u skonsolidowanym wskaźniki na koniec roku
  wyniosły 68 dni dla należności i 22 dni dla zobowią zań. Rotacja należności, w odniesieniu do
  pierwszego kwartału 2017 roku w ujęciu skonsolidowa nym spadła o 19 dni, podobnie jak rotacja
  zobowiązań (-12 dni).
  Rozbieżność pomiędzy wskaźnikami rotacji należności i zobowiązań jest typowa dla rynku,
  w którym działają spółki. wynika to z faktu, że odb iorcami usług są głównie duże koncerny, których
  praktyką jest maksymalne wydłużanie terminów płatno ści. Dostawcami usług dla spółek z grupy
  MEDIACAP SA są natomiast w większości małe i średni e przedsiębiorstwa, których terminy
  płatności są znacznie krótsze.
  b) Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

  Struktura aktywów i pasywów w ujęciu jednostkowym w tys. PLN
  Bilans Q1 2018 Struktura % 2017 Struktura % Dynamika
  r/r %
  AKTYWA TRWAŁE 26 402 83% 25 044 80% 5%
  Wartości niematerialne 850 3% 864 3% (2)%
  Rzeczowe aktywa trwałe 593 2% 583 2% 2%
  Należności długoterminowe - 0% 32 0% (100)%
  Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe 23 459 73% 21 958 70% 7%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 581 2% 645 2% (10)%
  Pozostałe aktywa trwałe 919 3% 962 3% (4)%
  AKTYWA OBROTOWE 5 572 17% 6 189 20% (10)%
  Zapasy - 0% - 0% 0%
  Należności krótkoterminowe 4 729 15% 4 792 15% (1)%
  Pozostałe aktywa finansowe oraz Środki
  pieniężne i ich ekwiwalenty 358 1% 953 3% (62)%
  Pozostałe aktywa obrotowe 485 2% 444 1% 9%
  AKTYWA RAZEM 31 974 100% 31 233 100% 2%

  KAPITAŁ WŁASNY 22 478 70% 22 496 72% 0%
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 914 6% 2 0 02 6% (4)%
  Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 367 1% 353 1% 4%
  Rozliczenia międzyokresowe 1 547 5% 1 649 5% (6)%
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 7 582 24% 6 735 22% 13%
  Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 7 171 22% 4 430 20% 13%
  Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia
  międzyokresowe 411 1% 411 1% 0%
  PASYWA RAZEM 31 974 100% 31 233 100% 2%


  Suma bilansowa na koniec Q1 2018 dla danych jednost kowych wyniosła 31 974 tys. PLN, co
  oznacza niewielki wzrost (+2%) w stosunku do danych na koniec 2017. W strukturze aktywów


  RAPORT Q1 2018
  46 MEDIACAP SA
  największe wzrosty zanotowały: pozostałe aktywa obrotowe (+9%) oraz pozostałe aktywa
  finansowe długoterminowe (+7%). Największą pozycję aktywów stanowią pozostałe aktywa
  finansowe długoterminowe, które w Q1 2018 stanowią 73% aktywów, a na 31 grudnia 2017
  stanowiły ok. 70% aktywów. Największy spadek wystąp ił na pozycji pozostałe aktywach
  finansowych oraz środkach pieniężnych i ich ekwiwal entach (-62%) oraz na należnościach
  długoterminowych (-100%).
  Na koniec Q1 2018 Spółka dysponowała kapitałem włas nym na porównywalnym poziomie
  w porównaniu do końca 2017 (22 478 tys. W Q1 2018 v s 22 496 tys. PLN). W strukturze pasywów
  (pomijając kapitał własny) największą pozycją są zo bowiązania i rezerwy krótkoterminowe, które
  na koniec Q1 2018 wynoszą 7 171 tys. PLN i stanowią 22% sumy bilansowej. W odniesieniu do
  danych z końca 2017 największy wzrost wystąpił równ ież na zobowiązaniach i rezerwach
  krótkoterminowych (+13%), zaś największy spadek w s tosunku do danych na koniec 2017 nastąpił
  na rozliczeniach międzyokresowych (-6%).

  Struktura aktywów i pasywów w ujęciu skonsolidowany m w tys. PLN
  Bilans Q1 2018 Struktura
  % 2017 Struktura
  %
  Dynamika
  r/r %
  AKTYWA TRWAŁE 22 659 49% 22 5 17 46% 1%
  Wartości niematerialne 5 482 12% 5 643 12% (3)%
  Wartość firmy 12 350 27% 12 350 25% 0%
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 727 6% 2 669 5% 2%
  Należności długoterminowe - 0% 32 0% (100)%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 061 4% 1 792 4% 15%
  Pozostałe aktywa trwałe 16 0% 8 0% 100%
  Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe 23 0% 23 0% 0%
  AKTYWA OBROTOWE 23 402 51% 26 337 54% (11)%
  Zapasy - 0% - 0% 0%
  Należności krótkoterminowe 16 798 36% 21 842 45% (23)%
  Pozostałe aktywa finansowe oraz Środki pieniężne
  i ich ekwiwalenty 5 734 12% 3 932 8% 46%
  Pozostałe aktywa obrotowe 870 2% 563 1% 55%
  AKTYWA RAZEM 46 061 100% 48 854 100% (6)%

  KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY
  AKCJONARIUSZON JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 21 589 47% 21 971 45% (2)%
  UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE 4 803 10% 5 042 10% (5)%
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 663 6% 2 926 6% (9)%
  Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 750 2% 828 2% (9)%
  Rozliczenia międzyokresowe 1 913 4% 2 098 4% (9)%
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 17 006 37% 18 915 39% (10)%
  Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 16 253 35% 18 162 37% (11)%
  Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia
  międzyokresowe 753 2% 753 2% 0%
  PASYWA RAZEM 46 061 100% 48 854 100% (6)%


  Suma bilansowa Grupy Kapitałowej MEDIACAP w za Q1 2 018 wyniosła 46 061 tys. PLN, co
  oznacza 6% spadek w stosunku do stanu na koniec 201 7. W strukturze aktywów znacząco wzrosły
  pozostałe aktywa obrotowe (+55%) oraz pozostałe akt ywa finansowe oraz środki pieniężne i ich


  RAPORT Q1 2018
  47 MEDIACAP SA
  ekwiwalenty (+46%), zaś największy spadek wystąpił na należnościach krótkoterminowych (-23%).
  Największą pozycję aktywów stanowią również należno ści krótkoterminowe, które wynoszą 16 798
  tys. PLN, co stanowi 36% sumy bilansowej.
  Na koniec Q1 2018 Grupa MEDIACAP dysponowała nieco niższym kapitałem własnym
  w wysokości 21 589 tys. PLN w porównaniu do stanu n a koniec 2017 roku (21 971 tys. PLN).
  W strukturze pasywów (pomijając kapitał własny i ud ziały niekontrolujące) na koniec pierwszego
  kwartału 2018 największą pozycję (11% pasywów) stan owiły zobowiązania i rezerwy
  krótkoterminowe, które w porównaniu do 2017 spadły o 11%.

  c) Przepływy pieniężne

  Jednostkowe i skonsolidowane przepływy pieniężne ME DIACAP za Q1 2018 oraz dane
  porównywalne za Q1 2017 w tys. PLN.
  Jednostkowe Skonsolidowane
  Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (679) 608 1 700 1 111
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej (1 314) (356) (816) (2 310)
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej 1 704 (240) 917 1 594
  Przepływy pieniężne netto razem (289) 12 1 801 395


  W ujęciu jednostkowym łączne przepływy pieniężne ne tto w pierwszym kwartale 2018 wyniosły -
  289 tys. PLN, w porównaniu do 12 tys. PLN w analog icznym okresie roku 2017. Zmiana ta była
  w głównej mierze spowodowana ujemnymi przepływami z działalności inwestycyjnej (-1 314 tys.
  PLN), które wynikały
  z nabycia pozostałych aktywów finansowych. Dodatkow o zwiększone wydatki związane
  z działalnością operacyjną (zmiana stanu zobowiązań ) negatywnie odbiły się na przepływach
  pieniężnych netto, zmniejszając ich wartość o 1 287 tys. PLN w porównaniu do analogicznego
  okresu w roku poprzednim.
  W ujęciu skonsolidowanym łączne przepływy pieniężne netto w pierwszym kwartale 2018 wyniosły
  1 801 tys. PLN, w porównaniu do 395 tys. PLN w anal ogicznym okresie roku 2017. Wpływ na to
  miał wzrost przepływów pieniężnych netto z działaln ości operacyjnej z poziomu 1 111 tys. PLN (Q1
  2017) do wysokości 1 700 tys. PLN (Q1 2018), czego przyczyną był niższy wynik brutto w tym
  okresie. Dodatkowo zwiększeniu uległy wydatki z dzi ałalności inwestycyjnej, które związane były
  między innymi ze spłatą udzielonych pożyczek. W efe kcie przepływy pieniężne
  z działalności inwestycyjnej wyniosły - 816 tys. PL N w Q1 2018 w porównaniu do -2 310 tys. PLN
  w Q1 2017. Niższe saldo przepływów netto z działaln ości finansowej było konsekwencją
  zaciągnięcia niższego zobowiązania finansowego w pi erwszym kwartale 2018
  w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku. S powodowało to spadek łącznych
  przepływów z działalności finansowej do poziomu 917 tys. PLN w porównaniu do 1 594 tys. PLN
  w Q1 2017.  RAPORT Q1 2018
  48 MEDIACAP SA


  ISTOTNE INFORMACJE
  DOTYCZĄCE
  OTOCZENIA
  RYNKOWEGO ORAZ
  STRATEGII

  VIII


  RAPORT Q1 2018
  49 MEDIACAP SA

  CHARAKTERYSTYKA RYNKU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
  Grupa funkcjonuje na rynkach usług Marketingowych ( w tym: doradztwo strategiczne i realizacja
  kampanii w mediach masowych, w mediach internetowyc h i w formie wydarzeń masowych oraz
  rozwiązania wideo w internecie) oraz Data (pozyskiw anie i analiza danych marketingowych i
  konsumenckich, badania rynku i konsumentów, rozwiąz ania IT z wykorzystaniem rozwiązań Cloud
  Computing, Machine Learning i Big Data).

  Głównymi graczami w segmencie Marketing są spółki n ależące do sześciu wiodących holdingów
  marketingowych: WPP, Publicis Groupe, Ominicom Grou p, Dentsu Aegis, IPG i Havas – które w
  Polsce wspólnie obsługują zdecydowaną większość ryn ku (wg naszych szacunków nawet do 75%)
  za pośrednictwem należących do nich kilkudziesięciu wyspecjalizowanych agencji reklamowych,
  domów badawczych i mediowych. Alternatywą do graczy międzynarodowych są firmy lokalne,
  wśród których panuje silne rozdrobnienie i wyraźna specjalizacja. O ile w poszczególnych
  podsegmentach rynku można zidentyfikować istotnych lokalnych graczy o tyle w zasadzie żadna
  polska grupa spółek nie osiągnęła jeszcze masy kryt ycznej niezbędnej do bycia całościową
  alternatywą wobec holdingów, co stanowi szansę rynk ową dla MEDIACAP. Dynamikę i
  perspektywy tego rynku ustala się poprzez monitorin g sumy wydatków na reklamy w mediach.
  Według raportu międzynarodowej grupy mediowej Zenit hOptimedia Group (ZOG) w 2017
  wydatki netto na media w Polsce wzrosły o 2,0% do ł ącznej wartości 7,04 mld PLN, zaś w bieżącym
  roku wzrosną o kolejne 1,9%. Raporty branżowe konse kwentnie wskazują, że najszybciej rosnącą
  częścią rynku była i będzie w nadchodzącym roku seg ment wideo w internecie.

  Trudniej określić kontekst rynkowy dla Grupy w segm encie Data. Historycznie naszym
  podstawowym rynkiem w tym obszarze były badania ryn ku i opinii publicznej. Rynek ten spadł w
  2016 o 4,7% do poziomu 0,55 mld PLN, a jego najwięk szymi graczami były Grupa Nielsen, Kantar,
  GFK Polonia, IPSOS i właśnie IQS (+16,5% wzrostu, 4 ,6% udziału w rynku). Brakuje oficjalnych
  danych za rok 2017 ale szacujemy iż dynamika rynku w tym czasie była w przedziale 1,0-2,0%
  wzrostu.
  Warto podkreślić, że dzięki rozwinięciu produktów z zakresu Data, IT z wykorzystaniem narzędzi
  Big Data, Cloud Computing i Machine learning, który ch udział szybko rośnie na naszej sprzedaży,
  coraz częściej operujemy na rynkach zdecydowanie sz ybszych i większych niż rynek marketingowy
  czy badawczy. Ponadto strategia MEDIACAP zakłada sk upienie na rozwinięciu właśnie tej części
  oferty – czyli powtarzalnych, nasyconych technologi ą, wystandaryzowanych produktów (np. panel
  badawczy Opinie.pl czy platforma do zarządzania i a nalizy treści wideo Plastream). Dla przykładu
  według raportu PMR dynamika samego rynku Cloud wyni osła 30% w 2016, a jego wartość
  szacowana jest – w zależności od dostępnych źródeł – na 0,5-1,0 mld PLN (wobec ponad 100 mld
  dla całego rynku IT wg danych IDC).
  Podsumowując, wszystkie rynki, na których działają obecnie spółki Grupy MEDIACAP, wykazały w
  2017 tendencję wzrostową oraz według dostępnych pro gnoz urosną również w 2018.
  Równocześnie udział Grupy w tych rynkach jest na ty le mały, że ma ona szansę rosnąć znacząco
  szybciej niż cały rynek, przy czym obecnie rozwijan a oferta rynkowa nakierowana jest na rynki o
  zdecydowanie wyższej – nawet 30% dynamice wzrostu.


  RAPORT Q1 2018
  50 MEDIACAP SA
  STRATEGIA ROZWOJU
  Strategia 2020 zakłada koncentrację Grupy na rozwoj u skalowalnych modeli biznesowych
  adresujących trzy globalne trendy technologiczne: b ig data, video online i machine
  learning. według planu MEDIACAP SA w ciągu najbliżs zych trzech lat przychody z jej
  trzech wiodących platform technologicznych: Opinie. pl, TalentMedia i Plastream wzrosną
  kilkukrotnie do poziomu blisko 80 mln PLN, co przeł oży się na 21 mln PLN rocznej EBITDA w 2020.
  Dla porównania, w 2016 przychody pro forma z tych platform wyniosły 14,8 mln PLN przy 2,3 mln
  PLN EBITDA, zaś w roku 2017 już 21,8 przy 3,5 mln P LN oczyszczonej EBITDA.

  Silne wykorzystanie nowych technologii, rozszerzeni e działalności o zagranicę, oraz wejście
  w nowe systemy rozliczeń (m.in. SaaS, PaaS, CPC) sp rawią, że w najbliższych latach skalowalne
  modele technologiczne będą odgrywały wiodącą rolę z arówno w przychodach, jak i zyskach
  Grupy. Do 2020 roku Strategia 2020 zakłada koncentr ację Grupy na rozwoju skalowalnych modeli
  biznesowych adresujących trzy globalne trendy techn ologiczne: big data, video online i machine
  learning. Według planu MEDIACAP SA w ciągu najbliżs zych trzech lat przychody z jej trzech
  wiodących platform technologicznych: Opinie.pl, Tal entMedia i Plastream wzrosną kilkukrotnie
  do poziomu blisko 80 mln PLN, co przełoży się na 21 mln PLN rocznej EBITDA w 2020. Dla
  porównania, w 2016 przychody z tych platform wynios ły 14,8 mln PLN przy 2,3 mln PLN EBITDA,
  zaś w roku 2017 już 21,8 mln przy 3,5 mln PLN oczys zczonej EBITDA.
  Silne wykorzystanie nowych technologii, rozszerzeni e działalności o zagranicę, oraz wejście w
  nowe systemy rozliczeń (m.in. SaaS, PaaS, CPC) spra wią, że w najbliższych latach skalowalne
  modele technologiczne będą odgrywały wiodącą rolę z arówno w przychodach, jak i zyskach
  Grupy. Do 2020 roku MEDIACAP przekształci się z wio dącej firmy consultingowej działającej na
  Polskim rynku marketingowym w firmę technologiczną o międzynarodowym zasięgu.

  Zdrowe podstawy wzrostu
  W ciągu ostatnich siedmiu lat MEDIACAP z małej firm y reklamowej zmieniła się w liczącego się
  gracza w branży marketingu i badań rynku w Polsce. Pomimo niskiej dynamiki rynku reklamy w
  latach 2010-2017, Grupa, dzięki konsekwentnemu rozw ojowi organicznemu i przemyślanej
  polityce M&A, odnotowała CAGR w wysokości aż 25%. M EDIACAP obsługuje obecnie blisko 300
  klientów z segmentu Entreprise, m.in. Polkomtel, Wi rtualna Polska, Aldi, OBI, Maspex, Nestle,
  General Motors, Pracuj.pl, T-Mobile, Maspex, IKEA i AXA.

  Nadciąga medialna rewolucja
  Według danych PwC, polski rynek reklamy online wzro śnie z 0,3 mld PLN w 2010 do 1,0 mld PLN
  w 2019, a najszybciej rosnącym segmentem będzie vid eo online z CAGR na poziomie 36%.
  Intensywny wzrost video online przyśpieszy kres tel ewizji linearnej, co doprowadzi do przesunięcia
  budżetów reklamowych w jego kierunku. Od kilku lat oglądalność telewizji linearnej
  konsekwentnie spada, podczas gdy globalna oglądalno ść YouTube tylko w ciągu ostatnich trzech
  lat wzrosła aż pięciokrotnie. Już teraz YouTube każ dego miesiąca dociera do 16 mln Polaków, a
  video staje się dominującym formatem komunikacji on line. Analitycy spodziewają się podwojenia
  skali segmentu video online w ciągu najbliższych dw óch lat, do poziomu 0,5 mld PLN. Dalsza
  cyfryzacja marketingu w naturalny sposób pociągnie za sobą inwestycje w analitykę big data,
  opartą o machine learning i cloud. To właśnie te tr endy wpisuje się nowa strategia MEDIACAP.  RAPORT Q1 2018
  51 MEDIACAP SA
  Wiodące platformy technologiczne
  Od 2014 MEDIACAP intensywnie rozwija segment Data obejmujący usługi z zakresu analizy
  danych, realizacji badań rynku i automatyzacji proc esów marketingowych. W segmencie Data,
  oprócz typowych projektów badawczych, Grupa oferuje także portfolio własnych produktów
  analitycznych opartych o platformę badawczą Opinie. pl, która w najbliższych latach stanie się
  jednym z kluczowych obszarów wzrostu MEDIACAP.
  Drugą platformą, będącą w centrum uwagi MEDIACAP, j est przejęta w marcu 2017 TalentMedia.
  TalentMedia to Multichannel Network (MCN), certyfik owany przez YouTube – rosnący gracz w
  obszarze online video i branded content na polskim rynku. Już w 2018 TalentMedia generować
  będzie ponad 20% przychodów marketingowych Grupy, z aś do 2020 przy jej wsparciu ma stać się
  największym MCN w regionie CEE.
  Trzecia z platform – Plastream – to zautomatyzowane rozwiązanie do analityki i monetyzacji treści
  video oparte o rozwiązania cloud i machine learning . Wykorzystanie technologii Plastream
  umożliwi m.in. łączenie video online z konkretnym p roduktem i automatyczne przekierowanie
  konsumenta do wskazanej platformy zakupowej. Plastr eam będzie oferowany klientom na całym
  świecie w modelu abonentowym SaaS (Software as a Se rvice). Grupa zakłada, że w 2020 Plastream
  wygeneruje 20 mln PLN przychodu przy rentowności EB ITDA na poziomie co najmniej 50%.

  Przemiana w firmę technologiczną
  MEDIACAP szacuje, że w ciągu najbliższych trzech lat blisko 80 mln PLN przychodów i 21 mln PLN
  EBITDA będzie pochodziło z nowych modeli biznesowyc h – trzech platform technologicznych:
  Opinie.pl, TalentMedia i Plastream. Celem strategic znym Grupy jest transformacja w spółkę
  technologiczną, oferującą innowacyjne produkty wspi erające efektywność biznesową klientów
  segmentu Entreprise.

  DZIAŁANIA MEDIACAP SA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONE J
  DZIAŁALNOŚCI
  W Q1 2018 działania Zarządu skupiły się na następuj ących kwestiach:
  - Wspieranie dynamicznego wzrostu TalentMedia – spółk i zajmującej się online video – z
  naciskiem na wprowadzenie modelowania cenowego uzal eżnionego od kanałów sprzedaży
  oraz rozwinięciu własnej bazy kanałów youtube. Tale ntMedia będzie jednym z kluczowych
  obszarów wzrostu sprzedaży MEDIACAP w latach 2017-2 020, generującym według planu
  ponad 20 mln PLN przychodu już w 2018. Kluczowym el ementem tych działań było podpisanie
  umowy o strategicznej współpracy z Polsat Media, kt óra ma otworzyć sprzedaż produktów
  TalentMedia (lokowań produktów, filmów dedykowanych i reklam przy treściach wideo) do
  pośredników rynku mediów czyli domów mediowych.
  - Wsparcie zarządu spółki zależnej IQS w integracji o peracyjnej marki BrandSpy oraz
  rozwinięcia współpracy z partnerami w zakresie hand lu danymi w celach optymalizacji działań
  marketingowych oraz do innych celów poza rynkiem ba dań. Do potencjalnych partnerów w
  tym segmencie należą takie firmy jak: CloudTechnolo gies czy Netsprint.
  - Wsparcie spółki zależnej Plastream w dotarciu do po tencjalnych klientów i nowych
  segmentów. Obecnie kluczowym rynkiem do którego ski erowana jest oferta tej spółki to
  rynek wydawców i e-commerce, rozpoznawane jest jedn ak możliwość wejścia w inne
  segmenty takie jak ubezpieczenia czy retail.
  - Kontynuowanie realizacji ogłoszonej w Q2 2017 strat egii rozwoju na lata 2017-2020, która
  zakłada skokowy wzrost wyników finansowych dzięki s kalowaniu platform technologicznych
  TalentMedia, Opinie.pl i Plastream.


  RAPORT Q1 2018
  52 MEDIACAP SA

  W 2018 w obszarze prowadzonej działalności zostały podjęte następujące inicjatywy nastawione
  na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsięb iorstwie:
  - Dalszy rozwój oferty produktów BIG DATA w ramach IQ S, w szczególności w oparciu o dane
  gromadzone w ramach realizowanych badań w interneci e (tzw. real-timesurveys) oraz w
  ramach platformy technologicznej Opinie.pl
  - Dalsza integracji platformy Opinie.pl z zasobami te chnologicznymi Brand Spy.
  - Kontynuowanie integracji platform TalentMedia z ofe rtą pozostałych spółek Grupy w celu
  dostarczania wszystkim klientom innowacyjnych rozwi ązań marketingowych oraz rozpoczęcie
  wstępnych prac nad rozwinięciem własnych narzędzi t echnologicznych
  - Rozwój platformy Plastream, służącej do zarządzania i analizowania treści wideo, z
  wykorzystaniem Cloud Computing i Machnine Learning, w oparciu o strategiczną współpracę
  z Microsoft i technologię Azure.
  - Rozwój platformy NEX w ramach segmentu Marketing, w spierającego i automatyzującego
  procesy zarządcze i raportowe.
  - Rozwój platformy Feedback w ramach segmentu IQS, au tomatyzującego zbieranie procesów
  oceny przez klientów jakości realizowanych usług.
  - Kontynuacja prac nad możliwością rozbudowy zaplecza technologicznego w ramach Grupy
  S/F czyli spółek MEDIACAP SA odpowiedzialnych za us ługi konsultingowe w segmencie
  Marekting. Celem takiej inicjatywy byłoby umożliwie nie świadczenia usług optymalizacji
  targetowania działań w internecie dla obecnych i pr zyszłych klientów w grupie.

  GŁÓWNI KONKURENCI
  Znaczące uzależnienie od kapitału ludzkiego i stosu nkowo niska kapitałochłonność wobec
  powolnie rosnącego rynku (który w latach 2009-2013 zmalał) sprawiają, że utrzymuje się silna
  konkurencja rynkowa. Na rynku ścierają się dodatkow o dwa przeciwne trendy: większe firmy
  poszukują korzyści skali poprzez konsolidacje, ale równolegle pojawiają się małe firmy, zakładane
  przez grupy doświadczonych byłych pracowników dużyc h firm, które starają się znaleźć dla siebie
  nisze rynkowe – często w obrębie branż i marek klie ntów, dla których ich zespoły wcześniej
  pracowały. Większość tych podmiotów ostatecznie zni ka z rynku (również poprzez włączenie do
  większych grup) ale w ich miejsce powstają nowe. Li sta największych graczy rynku
  marketingowego pozostaje jednak stosunkowo stała.
  Międzynarodowa konkurencja Grupy Kapitałowej Emiten ta
  Nazwa konkurenta Skrócony opis
  WPP plc
  WPP plc („WPP”) jest międzynarodową grupą marketingową z siedzibą w Londynie. Jest
  największą światową firmą reklamowa według przychodów (ponad 14 miliardów GBP w 2016)
  i posiada biura na terenie 110 państw. Należy do ni ej szereg wiodących marek rynku
  marketingowego, miedzy innymi: GroupM, MEC, Mindshare, Maxus, MediaCom, Millward Brown,
  Grey, Burson-Marsteller, Hill & Knowlton, JWT, Ogilvy Group, TNS, Young & Rubicam czy Cohn &
  Wolfe. WPP jest notowana na London Stock Exchange i jest częścią FTSE 100 Index. Jest również
  notowana na rynku NASDAQ.
  Według szacunków Emitenta grupa jest największym gr aczem na polskim rynku zarówno w
  segmencie mediowym jak i contentowym. Dla MEDIACAP stanowi konkurencję w obu
  segmentach: Marketing i Data, a zarazem partnerem w ramach Scholz & Friends Warszawa Sp.
  zo.o., w której pośrednio posiada 25%. Spółka jest aktywnym graczem w zakresie przejęć.
  W ostatnich latach przejęła takie polskie marki jak: Lemon Sky, SMG/KRC, OBOP, Heureka Group.


  RAPORT Q1 2018
  53 MEDIACAP SA
  Publicis
  Groupe SA
  Publicis Groupe („Publicis ”) jest międzynarodową grupą marketingową z siedzibą w Paryżu.
  Stanowi jedną z największych grup reklamowych świata z przychodami na poziomie ponad 9,7
  miliarda EUR w 2016 i obecnością na terenie 108 państw. Należy do niej szereg wiodących marek
  rynku marketingowego, między innymi: Publicis World wide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett,
  ZenithOptimedia, StarcomMediavest Group, MSLGROUP. Publicis jest notowana na rynku
  Euronext.
  Według szacunków MEDIACAP grupa jest drugim najwięk szym graczem na polskim rynku
  marketingowym. Dla MEDIACAP stanowi konkurencję w segmencie Marketing. Spółka jest
  aktywnym graczem w zakresie przejęć. W ostatnich latach przejęła m.in. takie marki jak Interactive
  Solutions czy Ciszewski PR.
  Omnicom
  Group, inc
  Omnicom Group, Inc. („Omn icom”) jest amerykańskim holdingiem marketingowym z siedzibą w
  Nowym Jorku. Grupa działa w ponad 100 krajach, a je j przychody w 2015 roku wyniosły 15,1
  miliarda USD. Należą do niej takie marki jak: BBDO, DDB Worldwide, TBWA Worldwide i
  Omnicom Media Group. Jest notowana na New York Stoc k Exchange i stanowi część indeksu S&P
  500.
  W Polsce należy według szacunków MEDIACAP do grona trzech największych graczy rynkowych i
  jest kluczowym konkurentem MEDIACAP w segmencie Mar keting.
  Interpublic Group
  of Companies,
  Inc
  Interpublic Group of Companies, Inc („IPG”) jest amerykańskim holdingiem marketingowym z
  siedzibą w Nowym Jorku. Grupa działa w ponad 100 krajach a jej przychody w 2015 roku wyniosły
  7,6 miliarda USD. Należą do niej takie marki jak: FCB (Foote, Cone & Belding), Initiative, Jack
  Morton Worldwide, Lowe and Partners, McCann i Webe r Shandwick. Jest notowana na New York
  Stock Exchange.
  W Polsce należy według szacunków MEDIACAP do grona sześciu największych graczy rynkowych
  i jest kluczowym konkurentem MEDIACAP w segmencie M arketing. Grupa nie dokonała
  znaczących przejęć w ostatnich latach na polskim rynku.
  Dentsu Aegis
  Network Ltd.

  Wiodący międzynarodowy holding reklamowy, należący w całości do światowego potentata
  mediowego Dentsu. Spółki grupy działają w 145 krajach i przyniosły w 2014 roku łącznie 5,7 miliarda
  GBP przychodów. Do jego marek należą między innymi takie firmy jak: Carat, Dentsu Media,
  iProspect, Isobar, Posterscope czy Vizeum.
  W Polsce należy według szacunków MEDIACAP do grona sześciu największych graczy rynkowych
  i jest kluczowym konkurentem MEDIACAP w segmencie M arketing. Grupa przejęła w ostatnim
  czasie publicznie notowaną polską spółkę Socializer SA.
  Havas SA
  Międzynarodowy holding reklamowy z siedzibą w Paryż u. Spółki grupy działają w ponad 100
  krajach
  i wygenerowały w 2014 roku 2,1 miliarda EUR. Do jego marek należą takie firmy jak: Havas, Havas
  Media, Arnold Worldwide, Havas Sports & Entertainem ent czy Arena Media. Spółka jest notowana
  na rynku Euronext.
  W Polsce należy według szacunków MEDIACAP do grona sześciu największych graczy rynkowych
  i jest kluczowym konkurentem MEDIACAP SA w segmenci e Marketing. Grupa nie dokonała
  znaczących przejęć w Polsce w ostatnich latach.

  Równocześnie, do konkurentów Grupy Kapitałowej zali cza się spółki obecne na rynku
  regulowanym GPW w Warszawie, których znaczna część przychodów generowana jest z usług
  marketingowych. Należy jednak pamiętać, że żaden z tych podmiotów w swojej strategii, czy
  strukturze nie jest obecnie porównywalny w istotny sposób do Grupy MEDIACAP. Do tej grupy
  podmiotów zalicza się: K2 Internet SA, LARQ SA, SAR E SA i Internet Media Services SA.
  RAPORT Q1 2018
  54 MEDIACAP SA
  Krajowi konkurenci Grupy Kapitałowej Emitenta notowani na rynku regulowanym
  (GPW w Warszawie)
  Nazwa konkurenta Skrócony opis
  K2 internet SA
  Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu t echnologii, reklamy i marketingu online (w
  tym zakupu czasu i przestrzeni w mediach). Spółka jest konkurentem MEDIACAP w segmencie
  Marketing. Znaczącą część jej przychodów (które łąc znie wyniosły ok. 94 miliony PLN w 2016)
  pochodzi jednak z działalności niezwiązanej z rynkiem marketingowym.
  LARQ SA
  Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu r eklamy i niestandardowej reklamy
  zewnętrznej. 68,2 mln PLN przychodu w 2015 roku. Spółka jest konkurentem MEDIACAP w
  segmencie Reklama jednak przyjęta przez nią strategia inwestycji we własne media, systemy
  rowerów miejskich i narzędzia pomiaru sprawia, że jej działalność pokrywa się coraz mniej z grupą.
  SARE SA
  Notowana na GPW. Przedmiotem działalności Spółki je st tworzenie i rozwijanie rozwiązań IT w
  obszarze komunikacji i marketingu. e-mail marketingu, wsparcia sprzedaży i komunikacji. 41,3 mln
  PLN przychodu w 2016.
  Internet Media
  Services SA
  Notowana na GPW spółka świadcząca usługi z zakresu marketing sensorycznego czyli takiego
  które w miejscach sprzedaży oddziałuje na zmysły: węch, wzrok i słuch.
  Choć spółka działa w segmencie pokrewnym do MEDIACA P to charakter świadczonych przez nie
  usługi (skierowana do działów sprzedaży bardziej niż marketingu) sprawia, że nie jest istotnym
  konkurentem MEDIACAP pomimo przychodów na poziomie 43,9 miliona PLN w 2015 roku.

  Przewagi konkurencyjne Grupy
  Grupa MEDIACAP charakteryzuje się trzema kluczowymi przewagami:

  - Przewaga w zakresie działalności organicznej Kluczowym wyróżnikiem MEDIACAP jest to, że posiada bazę kosztową i elastyczność działania
  porównywalną do lokalnych konkurentów, a zarazem w przeciwieństwie do nich, dzięki
  statusowi spółki publicznej i posiadaniu ugruntowan ych marek z rynku marketingowego jest
  dla kluczowych klientów polskiego rynku marketingow ego równie wiarygodnym partnerem jak
  holdingi. Podobnie jak w usługach prawniczych, na r ynku marketingowym wiarygodność jest
  kluczowym czynnikiem pozyskiwania klientów i barier a wejścia, natomiast elastyczność jest
  niezbędna do ich rentownej i trwałej obsługi.

  - Przewaga w zakresie przejęć Na rynku M&A kluczowym wyróżnikiem MEDIACAP jest fa kt, iż dzięki odpowiedniej wielkości
  i giełdowemu charakterowi posiada niezbędne zasoby (w tym dostęp do kapitału), które
  pozwalają jej na prowadzenie aktywnej strategii prz ejęć. Takie zasoby są niedostępne dla
  ogromnej większości krajowych podmiotów i tradycyjn ie ta przewaga jest zarezerwowana dla
  holdingów międzynarodowych.
  W stosunku do międzynarodowych holdingów kluczową p rzewagą MEDIACAP jest szybkość
  i prostota procesów decyzyjnych, które skoncentrowa ne są w rękach Zarządu. Konkurenci
  międzynarodowi, z powodu PLNożonej struktury organi zacyjnej muszą uzyskiwać
  potwierdzenie decyzji ze strony centrali regionalny ch i światowych co sprawia, że wszelkie
  procesy akwizycyjne, w które są zaangażowani, są zd ecydowanie wolniejsze i bardziej
  skomplikowane. Ten fakt sprawia, iż MEDIACAP jest d la partnerów szybszym i bardziej
  przewidywalnym, a zarazem elastycznym partnerem.
  - Przewagi w zakresie zarządzania W przeciwieństwie do holdingów międzynarodowych dzi ałalność wszystkich spółek Emitenta
  jest koordynowana w Polsce. Dzięki temu możliwe jes t aktywniejsze generowanie synergii
  pomiędzy podmiotami oraz szybsze reagowanie kadry z arządzającej na zmiany w sytuacji
  rynkowej oraz szczególne okazje na rynku przejęć.  RAPORT Q1 2018
  55 MEDIACAP SA  ZARZĄDZANIE
  RYZYKIEM W GRUPIE –
  OPIS PODSTAWOWYCH
  ZAGROŻE Ń I RYZYK

  IX


  RAPORT Q1 2018
  56 MEDIACAP SA

  CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDIACAP

  1.1. Ryzyko związane z niepowodzeniem strategii
  Ze względu na cele strategiczne Grupa Kapitałowa ME DIACAP identyfikuje następujące czynniki
  ryzyka:

  Ryzyko związane z pozyskiwaniem kontraktów
  Istnieje ryzyko, że w kolejnych latach Grupa Kapita łowa MEDIACAP może nie być w stanie
  pozyskać takiej ilości kontraktów, która gwarantowa łaby jej poziom przychodów umożliwiający
  kontynuację dynamicznego rozwoju organicznego, co m oże negatywnie wpłynąć na wyniki
  finansowe i sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej. Ryzyko to jest związane również z niskimi
  barierami wejścia i atrakcyjnością rynku usług mark etingowych, który przyciąga potencjalnych
  konkurentów. Duży wpływ na ten aspekt będzie miała również koniunktura gospodarcza w kraju.

  Ryzyko związane z oferowaniem i świadczeniem nowych typów usług
  Rozpoczęcie oferowania i świadczenia nowych typów usług, nawet jeśli ich specyfika jest zbliżona
  do specyfiki usług aktualnie świadczonych przez Gru pę Kapitałową, wiąże się z ryzykiem, iż
  obecne doświadczenie Grupy Kapitałowej okaże się ni ewystarczające dla
  należytego wykonywania usług w nowych obszarach dzi ałalności. Ewentualne problemy
  z należytym wykonywaniem usług dotyczących planowan ych nowych obszarów działalności Grupy
  Kapitałowej mogłyby zaszkodzić rynkowemu wizerunkow i Grupy Kapitałowej oraz narazić ją na
  koszty związane z odszkodowaniami płaconymi na rzec z odbiorców, a tym samym
  negatywnie wpłynąć na rentowność Grupy Kapitałowej. istnieje także ryzyko, iż działalność
  w nowych obszarach może okazać się mniej rentowna, niż dotychczasowa działalność Grupy
  Kapitałowej, zwłaszcza przy mniejszej (początkowo) skali działalności w nowych obszarach.

  Ryzyko związane z akwizycjami
  Nabywanie udziałów lub akcji innych podmiotów wiąże się z ryzykiem, iż rzeczywista sytuacja
  finansowa oraz perspektywy rozwojowe tych podmiotów mogą się okazać istotnie gorsze, niż
  to wynikało z ich oceny dokonanej przed akwizycją. istnieje ryzyko, iż okres czasu potrzebny do
  restrukturyzacji przejmowanego podmiotu i uzyskania synergii w związku z jego działalnością
  w ramach Grupy Kapitałowej może się okazać znacznie dłuższy, niż planowany, co może
  ograniczyć korzyści wynikające z akwizycji. Może si ę również okazać, iż ostateczne koszty,
  poniesione przez Grupę Kapitałową w związku z dokon ywanymi akwizycjami, okażą się wyższe
  od wcześniejplanowanych. Pojawienie się takich sytu acji może w przyszłości wywrzeć
  negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. MEDIACAP nie może jednak zapewnić, iż strategia
  oparta została o pełną i trafną analizę obecnych i przyszłych tendencji wpływających na
  działalność i wyniki jego Grupy Kapitałowej. Nie mo żna także wykluczyć, iż działania podjęte przez
  Grupę Kapitałową okażą się niewystarczające lub błę dne z punktu widzenia realizacji obranych
  celów strategicznych. Błędna ocena perspektyw rynko wych i wszelkie nietrafne decyzje mogą
  mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Gr upy Kapitałowej MEDIACAP.

  1.2. Ryzyko związane z kompetencjami i utratą kluczowych pracowników oraz roszczeniami
  pracowników
  Branża usług marketingowych charakteryzuje się zmie nnością oczekiwań klientów, silnym
  postępem technologicznym w zakresie przetwarzania d anych, powstawaniem coraz to nowych
  kanałów dystrybucji informacji, co może spowodować, iż potrzebne będą nowe kompetencje,
  które obecni współpracownicy będą musieli nabyć. w związku z tym istnieje ryzyko,
  że współpracownicy nie będą w stanie dostrzec potrz eby pozyskania nowych kompetencji (w


  RAPORT Q1 2018
  57 MEDIACAP SA
  porównaniu z konkurencją na rynku), oraz że nie będą w stanie nabyć nowych umiejętności
  i wykorzystać ich w optymalny sposób.
  Sukces w branżach, w których działa Grupa jest uzal eżniony przede wszystkim od wiedzy, know-
  how, kreatywności, zaangażowania oraz kompetencji w spółpracowników. im firma ma większy
  potencjał w zakresie zasobów ludzkich, tym silniejs za jest jej pozycja konkurencyjna na rynku.
  Utrata kluczowych współpracowników może skutkować p ogorszeniem się kondycji
  finansowej, poprzez np. utratę znaczącego klienta z wiązanego relacyjnie lub kompetencyjnie
  z danym współpracownikiem. Istnieje zatem ryzyko pr owadzenia przez współpracowników Grupy
  działalności konkurencyjnej wobec działalności Grup y w sposób bezpośredni (poprzez
  prowadzenie konkurencyjnej firmy) bądź pośredni (po przez świadczenie pracy lub usług na rzecz
  podmiotów konkurencyjnych wobec Grupy Kapitałowej M EDIACAP).

  W celu zminimalizowania ryzyka utraty kluczowych pr acowników MEDIACAP stara się stworzyć
  atrakcyjne i stabilne warunki pracy oraz podpisuje z pracownikami umowy o zakazie
  konkurencji. istnieje także ryzyko roszczeń ze stro ny współpracowników wynikających
  z przepisów regulujących zasady świadczenia pracy i usług. Ryzyko to nie jest znaczące,
  gdyż Grupa Kapitałowa MEDIACAP ze względu na specyf ikę branż zatrudnia
  stosunkowo niewielu pracowników. większość czynnośc i jest realizowana na podstawie
  umów cywilnoprawnych przez zewnętrznych wykonawców. Nie można jednak wykluczyć, iż
  pracownicy lub podwykonawcy skierują swoje roszczen ia wobec Grupy Kapitałowej MEDIACAP.

  1.3. Ryzyko związane z terminowością oraz jakością usług świadczonych przez dostawców
  W swojej działalności Grupa Kapitałowa MEDIACAP w b ardzo szerokim stopniu korzysta z usług
  świadczonych przez dostawców zewnętrznych oraz podw ykonawców. w związku z tym działalność
  Grupy narażona jest na ryzyko związane z terminowoś cią oraz jakością usług świadczonych przez
  te podmioty. Ewentualne niewywiązanie lub nienależy te wywiązanie się dostawców z umów
  zawartych z Grupą Kapitałową mogłoby uniemożliwić l ub znacząco utrudnić Grupie
  Kapitałowej należyte wywiązanie się z umów zawartyc h przez Grupę Kapitałową z jej
  odbiorcami. Sytuacja taka mogłaby zaszkodzić rynkow emu wizerunkowi Grupy Kapitałowej
  oraz narazić ją na koszty związane z odszkodowaniam i płaconymi na rzecz odbiorców, a tym
  samym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grup y Kapitałowej.

  1.4. Ryzyko kar umownych związanych z realizacją umów
  Istnieje ryzyko, iż zawierane przez Grupę Kapitałow ą MEDIACAP umowy na świadczenie usług
  zostaną nieterminowo lub nieprawidłowo wykonane i w związku z tym klienci Grupy Kapitałowej
  mogą żądać zapłaty kar umownych przewidzianych w um owach. Dotyczy to w szczególności
  umów zawieranych w ramach zamówień publicznych czy też umów na podstawie, których jest
  rezerwowany czas „reklamowy” w mediach bądź organiz owany znaczący event. Ziszczenie się
  tego ryzyka może wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację finansową Grupy.

  1.5. Ryzyko związane z udziałem kosztów usług obcych w s trukturze kosztów operacyjnych
  Grupy Kapitałowej
  W swojej działalności Grupa Kapitałowa MEDIACAP w b ardzo szerokim stopniu korzysta z usług
  świadczonych przez dostawców zewnętrznych oraz podw ykonawców. Skutkiem tego jest
  bardzo wysoki udział kosztów usług obcych w struktu rze kosztów operacyjnych Grupy
  Kapitałowej. Tak istotny udział usług obcych w stru kturze kosztów sprawia, iż działalność Grupy
  Kapitałowej narażona jest na ryzyko związane z możl iwym znaczącym wzrostem cen usług
  świadczonych przez dostawców Grupy Kapitałowej. Syt uacja taka mogłaby znacząco zwiększyć
  koszty funkcjonowania Grupy Kapitałowej, a tym samy m negatywnie wpłynąć na jej wyniki


  RAPORT Q1 2018
  58 MEDIACAP SA
  finansowe. w obecnej sytuacji rynkowej wydaje się, że to ryzyko uległo znaczącemu zmniejszeniu.
  z drugiej jednak strony duży udział usług obcych po zwala na szybkie i elastycznie dostosowanie
  kosztów działalności do popytu na usługi świadczone przez Grupę Kapitałową.

  1.6. Ryzyko związane z utratą informacji poufnych znajdu jących się w posiadaniu
  Grupy Kapitałowej MEDIACAP oraz naruszenia przepisó w prawa
  Warunki oraz informacje dotyczące działalności Grup y Kapitałowej MEDIACAP mają
  decydujący wpływ na jego pozycję konkurencyjną. Ewe ntualne ujawnienie informacji dotyczących
  aktualnych warunków handlowych oraz bazy obecnych i potencjalnych klientów, stanowiących
  tajemnicę Grupy Kapitałowej MEDIACAP, może doprowad zić do pogorszenia pozycji
  konkurencyjnej oraz skutkować niezrealizowaniem pla nowanego tempa rozwoju działalności.
  Ponadto Grupa Kapitałowa MEDIACAP w zakresie prowad zonej działalności
  w branży marketingowej ma dostęp do informacji pouf nych dotyczących tajemnicy
  handlowej przedsiębiorstw będących klientami Grupy oraz ma dostęp do danych osobowych ich
  pracowników, kontrahentów. Ewentualne ujawnienie in formacji poufnych może spowodować
  utratę reputacji na rynku, naruszenie praw autorski ch lub dóbr osobistych i
  w konsekwencji wystąpienie roszczeń odszkodowawczyc h ze strony klientów. w wypadku
  naruszenia zasad ochrony i przetwarzania danych oso bowych, Grupa Kapitałowa lub jej
  pracownicy mogą podlegać sankcjom wynikającym z prz episów ustawy o ochronie danych
  osobowych lub innych przepisów prawa powszechnie ob owiązującego.

  Istnieje również ryzyko naruszenia zabezpieczeń sys temów informatycznych Grupy Kapitałowej
  MEDIACAP, celowego uszkodzenia, zniszczenia lub kra dzieży informacji poufnych lub danych
  osobowych klientów Grupy Kapitałowej MEDIACAP lub i ch utraty w inny nieprzewidziany sposób.
  Może to skutkować dostępem do tych danych osób trze cich i wykorzystania ich w bezprawnych
  celach, co może negatywnie wpłynąć na ocenę wiarygo dności Grupy Kapitałowej MEDIACAP i
  w konsekwencji spowodować utratę potencjalnych klie ntów oraz pogorszenie sytuacji finansowej.
  w celu ograniczenia powyższych ryzyk w zakresie prz etwarzania i ochrony danych osobowych
  Grupa Kapitałowa MEDIACAP wdrożyła i wykorzystuje a dekwatne środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające ochronę danych przed i ch nieuprawnionym lub niewłaściwym
  przetwarzaniem.
  Współpracownicy Grupy Kapitałowej MEDIACAP zobowiąz ani są znać i przestrzegać wdrożone
  w Spółce procedury postępowania i obowiązujące ich przepisy prawa, w szczególności prawa
  autorskiego oraz przepisów o zakazie nieuczciwej ko nkurencji. Nie można jednak wykluczyć, że
  w toku bieżącej działalności mogą ujawnić się błędy i pomyłki, które w zależności od ich skali
  mogą mieć wpływ na wizerunek i renomę Grupy Kapitał owej, jej sytuację ekonomiczną
  i bieżące wyniki finansowe.
  W szczególności może to dotyczyć naruszenia praw au torskich, dóbr osobistych bądź przepisów
  o zakazie nieuczciwej konkurencji, co może skutkowa ć przejściową lub trwałą utratą klientów oraz
  ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi ze stron y klientów.

  Ziszczenie powyższych ryzyk jak i ewentualne ujawni enie informacji
  dotyczących aktualnych warunków handlowych oraz baz y obecnych i potencjalnych
  klientów, stanowiących tajemnicę Grupy Kapitałowej MEDIACAP, może doprowadzić
  do pogorszenia pozycji konkurencyjnej oraz skutkowa ć niezrealizowaniem planowanego tempa
  rozwoju działalności, co w efekcie może wywrzeć neg atywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację
  finansową Grupy.  RAPORT Q1 2018
  59 MEDIACAP SA
  1.7. Ryzyko związane z ograniczonym dostępem do finansow ania działalności Grupy
  Grupa prowadzi działalność w zakresie usług i w związku z tym posiada aktywa trwałe oraz aktywa
  obrotowe o stosunkowo nieznacznej wartości w stosun ku do skali prowadzonej działalności
  (mierzonej przychodami ze sprzedaży). Niska wartość majątku trwałego i obrotowego Grupy
  Kapitałowej wiąże się z ryzykiem dostępu do finanso wania ze względu na ograniczoną zdolność
  zabezpieczenia długu na składnikach majątku Grupy K apitałowej.

  Może to także wpłynąć na ograniczenie dokonywania k olejnych akwizycji, które mogą wymagać
  pozyskania istotnego poziomu finansowania zewnętrzn ego. istnieje bowiem ryzyko niepozyskania
  finansowania zewnętrznego bądź pozyskania finansowa nia na gorszych warunkach, co może
  uniemożliwić dokonanie akwizycji bądź zmniejszyć re ntowność działalności Grupy Kapitałowej.

  1.8. Ryzyko związane z wykorzystywanymi technologiami
  Grupa świadczy usługi z zakresu: mediów, marketingu , reklamy online, usług iT oraz badań rynku
  i opinii publicznej. Świadczenie tych usług związan e jest z koniecznością wykorzystywania wielu
  narzędzi, urządzeń technicznych oraz oprogramowania . w związku z tym działalność Grupy
  Kapitałowej narażona jest na ryzyko związane z możl iwymi, lecz nieprzewidywalnymi usterkami
  w funkcjonowaniu tych urządzeń lub oprogramowania. w tym zakresie istniejące ryzyko można
  podzielić na dwie grupy. Po pierwsze należy mieć na uwadze ryzyko awarii urządzeń, na których
  zapisywane i przechowywane są dane służące do prowa dzenia działalności gospodarczej. Po
  drugie istnieje ryzyko zaistnienia awarii sprzętu l ub oprogramowania uniemożliwiającej
  przeprowadzenie określonych zaplanowanych wydarzeń. w pierwszym przypadku Grupa
  Kapitałowa MEDIACAP podejmuje działania mające na c elu zminimalizowanie skutków awarii
  nośników danych poprzez sporządzanie regularnie kop ii bezpieczeństwa. w drugim przypadku
  jeżeli awaria uniemożliwia przeprowadzenie określon ego wydarzenia należy mieć na uwadze
  powstanie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ko ntrahenta oraz wystąpienie po stronie
  Grupy Kapitałowej MEDIACAP szkody w zakresie utraco nych korzyści. Ryzyko związane
  z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec kontrahen ta jest zmniejszane poprzez wykupienie
  odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

  1.9. Ryzyko związane z dotacjami
  MEDIACAP SA zawarła w listopadzie 2013 umowę na dof inansowanie projektu w ramach działania
  8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu t ypu B2B” w kwocie 733.250,00 PLN. Spółka
  zależna The Digitals Sp. z o.o. w październiku 2013 podpisała umowę na dofinansowanie projektu
  w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektr onicznego biznesu typu B2B” w kwocie
  543.340,00 PLN oraz spółka zależna iQS Sp. z o.o. w listopadzie 2013 podpisała umowę na
  dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 „Wsp ieranie wdrażania elektronicznego
  biznesu typu B2B” w kwocie 660.982,00 PLN. Spółka z ależna EDGE Technology Sp. z o.o.
  w czerwcu 2014 podpisała umowę na dofinansowanie pr ojektu w ramach działania 8.2
  „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w kwocie 418.247,20 PLN.

  W związku z tym istnieje ryzyko związane z prawidło wym wykonaniem umowy o dofinansowanie
  lub rozliczeniem uzyskanej dotacji. w przypadku zai stnienia nieprawidłowości MEDIACAP SA lub
  spółka zależna może zostać zobowiązana do zwrotu cz ęści lub całości uzyskanej dotacji i pokrycia
  dodatkowych kosztów z tym związanych. Ponadto niepr awidłowe wykorzystanie dotacji może
  skutkować utratą możliwości pozyskania w przyszłośc i kolejnych dotacji.  RAPORT Q1 2018
  60 MEDIACAP SA
  1.10. Ryzyko utraty płynności
  - Związane ze zróżnicowaniem terminów płatności wzglę dem dostawców usług oraz klientów
  W swojej działalności Grupa Kapitałowa w bardzo sze rokim stopniu korzysta z usług świadczonych
  przez dostawców zewnętrznych oraz podwykonawców. w związku z tym jej działalność narażona
  jest na ryzyko związane z koniecznością stosowania różnych terminów płatności względem
  dostawców usług oraz klientów. z tego powodu Grupa Kapitałowa często zmuszona jest do
  pokrywania kosztów dostawców usług w realizowanych projektach z własnych środków przed
  uzyskaniem wynagrodzenia od klientów. Opóźnienia w dokonywaniu płatności przez klientów
  mogą powodować stałą lub czasową niezdolność do ter minowego realizowania zobowiązań
  finansowych na rzecz dostawców usług w innych proje ktach. Ryzyko to powoduje
  niebezpieczeństwo powstania obowiązku zapłaty odset ek oraz wytoczenia powództwa o zapłatę
  przeciwko spółkom należącym do Grupy Kapitałowej. S ytuacja taka mogłyby
  zaszkodzić rynkowemu wizerunkowi Grupy Kapitałowej oraz narazić ją na
  poniesienie ewentualnych dodatkowych kosztów proces u, co w efekcie
  może wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację finansową Grupy.

  - Związane z prefinansowaniem kampanii reklamowych, zleceń i projektów z udziałem środków
  europejskich
  Angażowanie własnych środków przez Grupę w projekty , w których spółki Grupy występują,
  jako wykonawca/zleceniobiorca staje się stałą prakt yką obowiązującą na rynku mediów i reklamy.
  Wysokie koszty związane z prowadzeniem kampanii rek lamowych oraz agresywne działania
  konkurencji doprowadziły do sytuacji, w której spół ki zajmujące się prowadzeniem kampanii
  reklamowych, w ramach zawieranych umów celem utrzym ania dotychczasowych kontrahentów
  zobowiązane są do uiszczania przedpłat np. za emisj ę spotów reklamowych w środkach
  masowego przekazu.
  Ukształtowana praktyka rynkowa doprowadziła do sytu acji, w której coraz częściej w ramach
  zawieranych umów, kontrahenci dopiero po zakończeni u danej kampanii/zlecenia zwracają
  spółce koszty poniesione na przeprowadzenie danej k ampanii, w związku z tym może to
  powodować zagrożenie odmowy zwrotu uiszczenia przez kontrahenta już zapłaconych kosztów
  związanych z daną kampanią/zleceniem oraz może powo dować problemy z cash flow.
  Obowiązująca dotychczas praktyka uiszczania przez k ontrahentów zaliczek na poczet
  ponoszonych kosztów ewoluowała, co doprowadziło do sytuacji, w której kontrahenci
  niechętnie wypłacają zaliczki na poczet ponoszonych przez spółki kosztów, związanych z daną
  kampanią, a preferują rozliczanie całości kampanii, a nie jej części.
  Jednocześnie MEDIACAP SA i jego spółki zależne real izują projekty z udziałem środków
  europejskich gdzie muszą prefinansować znaczną częś ć kosztów. Powoduje to ryzyko braku
  zwrotu poniesionych wydatków w sytuacji, gdy ich cz ęść lub całość nie zostanie zakwalifikowana
  do kosztów.

  1.11. Ryzyko związane z największymi odbiorcami usług
  Wśród kluczowych Klientów Grupy Kapitałowej znajduj ą się podmioty, których skala działalności
  znacząco przekracza skalę działalności Grupy Kapita łowej. Znaczenie tych odbiorców oraz ich
  udział w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy K apitałowej są znacząco większe niż
  znaczenie Grupy Kapitałowej oraz jej udział w struk turze dostaw tychże odbiorców.

  W związku z tym Grupa Kapitałowa narażona jest na r yzyko związane z nierówną pozycją
  negocjacyjną Grupy w stosunku do pozycji negocjacyj nej niektórych jej odbiorców. Może to
  znacząco utrudnić proces negocjowania oraz zawieran ia nowych kontraktów lub wpłynąć
  negatywnie na ceny usług świadczonych przez Grupę K apitałową, a tym samym
  negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Gru py Kapitałowej.  RAPORT Q1 2018
  61 MEDIACAP SA
  W przypadku ewentualnego zaprzestania współpracy z jednym z wiodących zleceniodawców, nie
  ma pewności, że w krótkim czasie Grupa Kapitałowa b ędzie w stanie pozyskać nowego
  zleceniodawcę lub odpowiednio zwiększyć przychody g enerowane przez pozostałych
  zleceniodawców. w związku z powyższym istnieje ryzy ko okresowego obniżenia przychodów ze
  sprzedaży, co w efekcie może wywrzeć negatywny wpły w na wyniki finansowe i sytuację finansową
  Grupy.
  1.12. Ryzyko związane z konkurencją
  Grupa prowadzi działalność na wysoce konkurencyjnym rynku reklamy i usług marketingowych.
  Największą konkurencję stanowią spółki należące do sześciu wiodących międzynarodowych
  holdingów marketingowych, których łączny udział w r ynku szacuje się na ponad 60%. Oprócz nich
  działa ogromna liczba małych niezależnych firm (wed ług danych GUS na polskim rynku działa 49
  246 podmiotów zaliczanych do sektora „reklama, bada nie rynku i opinii publicznej”, w tym
  861 podmiotów zatrudniających co najmniej 10 osób - dane na 31.10.2014). wśród nich
  można wyróżnić grupę kilku podmiotów, których poszc zególne przychody spółka szacuje na
  przedział 50-100 milionów PLN i które przynajmniej w swoich podsegmentach rynku
  marketingowego stanowią znaczącą konkurencję. Nasil enie konkurencji cenowej,
  czy wprowadzenie nieznanych innowacyjnych rozwiązań przez dotychczasową konkurencję może
  spowodować spadek cen lub marż, lub przychodów Grup y, co w efekcie może wywierać
  negatywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację fina nsową Grupy.

  W branży Grupy Kapitałowej ryzyko związane z pojawi eniem się nowej konkurencji jest duże,
  głównie z powodu atrakcyjności rynku usług marketin gowych w Polsce oraz relatywnie niskich
  barier wejścia (w rozumieniu niezbędnych do poniesi enia nakładów inwestycyjnych na majątek
  trwały i obrotowy) na ten rynek. Ewentualne pojawie nie się nowych znaczących konkurentów
  może w przyszłości wywierać negatywny wpływ na wyni ki finansowe Grupy Kapitałowej.
  MEDIACAP identyfikuje również ryzyko wykorzystywani a przez niektórych konkurentów Grupy
  Kapitałowej (lub inne podmioty zmierzające do osłab ienia pozycji konkurencyjnej Grupy
  Kapitałowej) nieprawdziwych informacji o Grupie Kap itałowej, jej działalności lub osobach
  powiązanych z Grupą Kapitałową, w celu wywarcia neg atywnego wpływu na rynkowy wizerunek
  Grupy Kapitałowej. Ewentualne rozpowszechnianie nie prawdziwych i negatywnych informacji
  dotyczących Grupy Kapitałowej może wywierać przejśc iowy, lecz niekorzystny wpływ na jej
  renomę i pozycję negocjacyjną, a tym samym negatywn ie wpływać na sytuację finansową Grupy
  Kapitałowej.

  1.13. Ryzyko technologiczne
  W branży Grupy Kapitałowej istnieje ryzyko związane z zastąpieniem części lub całości modeli
  biznesowych wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową przez nieznane w chwili obecnej
  rozwiązania automatyczne lub półautomatyczne. Ryzyk o to związane jest z dynamicznym
  rozwojem nowych technologii oraz atrakcyjnością ryn ku usług marketingowych. Ewentualne
  pojawienie się nowych rozwiązań technologicznych mo że spowodować w przyszłości
  zmniejszenie się popytu na usługi oferowane przez G rupę Kapitałową, a tym ograniczyć
  możliwość jej rozwoju. Nie da się wykluczyć również sytuacji, w której na skutek postępu
  technologicznego rynek właściwy, na którym działa G rupa Kapitałowa (lub jeden z jego
  segmentów) zmieni się na tyle, że część lub całość modeli biznesowych przez
  nią wykorzystywanych straci rację bytu, co w efekci e może wywrzeć istotnie negatywny wpływ
  na wyniki finansowe i sytuację finansową Grupy.  RAPORT Q1 2018
  62 MEDIACAP SA
  1.14. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsc e i regionie oraz z koniunkturą na
  rynku usług marketingowych
  Jednym z największych zagrożeń działalności w sekto rze usług marketingowych (mimo
  dynamicznego rozwoju tego rynku w Polsce) jest jego duża wrażliwość na wahania koniunktury
  gospodarczej. w sytuacji znaczącego spowolnienia wz rostu gospodarczego wydatki
  przedsiębiorstw na cele marketingowe ulegają zmniej szeniu, co może pociągnąć za sobą
  negatywne skutki dla wyników finansowych Grupy. w o statnich latach szczególnie rok 2009 był
  trudny dla branży marketingowej – wydatki klientów w segmencie usług eventowych spadły w tym
  czasie według szacunków nawet o połowę.
  Klientami Grupy są również korporacje międzynarodow e, które decyzje
  o lokowaniu swoich inwestycji (w tym wydatków na re klamę i marketing) podejmują w oparciu
  o ocenę sytuacji makroekonomicznej całego regionu, do którego należy Polska. w efekcie
  niekorzystna sytuacja gospodarcza w krajach innych niż Polska może dla Grupy skutkować
  spadkiem lub brakiem zleceń ze strony korporacji mi ędzynarodowych.
  Ewentualne znaczące pogorszenie się sytuacji makroe konomicznej w Polsce lub w regionie
  mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację finansową Grupy Kapitałowej.

  1.15. Ryzyko związane z przyszłym rozwojem poszczególnych segmentów rynku
  usług marketingowych
  Rynek usług marketingowych składa się z różnych seg mentów. Grupa działa m.in. w obszarze
  marketingu eventowego, ambient mediów, reklamy zint ergrowanej oraz badań marketingowych,
  jednocześnie rozwijając działalność w obszarze data oraz digital. Zgodnie z przeprowadzonymi
  badaniami oraz analizami obecnych tendencji na świa towym rynku digital jest jednym
  z najszybciej rozwijających się obszarów rynku mark etingowego. Jednak nie jest wykluczone, iż
  w przyszłości preferencje klientów mogą ulec zmiani e, skutkiem czego może być przesunięcie
  popytu na usługi marketingowe z tych segmentów w ki erunku innych rodzajów
  działań marketingowych.
  Zaistnienie takiej sytuacji mogłoby spowodować ogra niczenie perspektyw rozwojowych Grupy
  Kapitałowej, a tym samym negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową.

  1.16. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
  Przepisy prawa, które regulują działalność gospodar czą w Polsce, charakteryzują się znaczną
  niestabilnością. w szczególności dotyczy to przepis ów prawa dotyczących działalności medialnej,
  prasowej, reklamowej czy lobbingowej, które podlega ją częstym nowelizacjom. wysoka
  niestabilność dotyczy również regulacji podatkowych oraz prawa pracy. Zmiany w obowiązujących
  przepisach mogą powodować wzrost obciążeń publiczno prawnych lub wzrost kosztów
  działalności Grupy, a tym samym mogą wywierać negat ywny wpływ na jej wyniki finansowe.

  1.17. Ryzyko związane z prawami autorskimi
  Grupa świadczy usługi w ramach, których zobowiązana jest często do przeniesienia praw
  autorskich lub udzielenia licencji do przekazywanyc h utworów na inne podmioty. w związku
  z tym istnieje ryzyko, że spółki Grupy mogą stać si ę stroną postępowania o naruszenie praw
  autorskich, co w konsekwencji może negatywnie wpłyn ąć na jej sytuację finansową.  RAPORT Q1 2018
  63 MEDIACAP SA
  1.18. Ryzyko zmian stóp procentowych
  Grupa korzysta z kredytów i pożyczek w finansowaniu swojej działalności,
  których oprocentowanie kalkulowane jest w oparciu o bazowe zmienne stopy
  procentowe (WIBOR). Pociąga to za sobą konieczność ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia
  z tego tytułu (w tym w szczególności kosztów odsete k). w związku z tym wzrost poziomu
  rynkowych stóp procentowych w Polsce (WIBOR) może s powodować wzrost oprocentowania
  kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spółki z Gr upy, tym samym negatywnie wpłynąć na
  koszty obsługi zadłużenia, co może mieć negatywny w pływ na wyniki finansowe i sytuację
  finansową Grupy.


  1.19. Ryzyko reputacyjne
  Rozwój działalności Grupy w znacznym stopniu zależn y jest od reputacji. Reputacja Grupy jak
  i poszczególnych spółek wchodzących w jej skład zal eży w dużej mierze od zdolności do
  oferowania wysokiej jakości wyspecjalizowanych usłu g spełniających oczekiwania klientów.
  Jednak nastawienie klientów, potencjalnych klientów , czy opinii publicznej może wynikać nie tylko
  z rzeczywistego sposobu prowadzenia działalności pr zez Grupę, ale również z praktyk całej branży
  reklamy i usług marketingowych, jak też ze sposobu, w jaki są one postrzegane.
  Negatywne nastawienie klientów, potencjalnych klien tów, czy opinii publicznej w postaci różnego
  rodzaju zarzutów, negatywnych relacji prasowych lub generalnie negatywnych opinii w mediach
  może mieć ujemny wpływ na zdolność utrzymania dotyc hczasowych lub pozyskiwania nowych
  klientów przez Grupę. MEDIACAP nie może zagwarantow ać, że uda mu się skutecznie uniknąć
  negatywnych konsekwencji dla działalności wynikając ych z ryzyka związanego z reputacją, co
  może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy ro zwoju, osiągane wyniki i sytuację
  finansową Grupy.

  1.20. Ryzyko zmienności kursów walut
  Spółki Grupy Kapitałowej MEDIACAP zawierają transak cje denominowane w walutach obcych.
  W związku z tym pojawia się ryzyko wahań kursów wal ut. W przypadku ponoszenia kosztów
  i generowania przychodów w różnych walutach, Grupa może być narażona na ryzyko kursowe.
  Część kosztów, takich jak koszty najmu, są wyrażane lub indeksowane do walut obcych, głównie
  EUR. Istnieje ryzyko, że niekorzystne zmiany kursu walutowego wpłyną negatywnie na rentowność
  sprzedaży, a co za tym idzie, na wynik finansowy Gr upy. Grupa stara się przy zabezpieczaniu
  ekspozycji walutowej wykorzystywać w pierwszej kole jności mechanizm hedgingu naturalnego.

  2. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM GRUPA KAPITA ŁOWA MEDIACAP
  PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ

  Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej , monetarnej i politycznej oraz czynniki, które
  miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośre dnio istotny wpływ na działalność
  operacyjną Grupy Kapitałowej MEDIACAP.
  Na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową MEDIACAP mają wpływ
  czynniki makroekonomiczne, czynniki dotyczące bezpo średnio rynku reklamy, jak
  i czynniki wiążące się bezpośrednio z polityką pańs twa, której odzwierciedleniem
  są wprowadzane regulacje prawne.  RAPORT Q1 2018
  64 MEDIACAP SA
  2.1. Czynniki makroekonomiczne i polityka państwa
  Na działalność Grupy w istotny sposób wpływają czyn niki polityki gospodarczej rządu,
  w szczególności:
  - Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie . Spowolnienie gospodarcze wpływa
  na wielkość budżetów przeznaczanych na reklamę, w s potęgowany sposób, co było widoczne
  szczególnie w roku 2009, kiedy według szacunków opu blikowanych przez firmę Starlink polski
  rynek spadł aż o 8,7%. w momentach odbicia gospodar czego występuje opóźnienie
  pomiędzy odbiciem ogólnogospodarczym a odbiciem ryn ku marketingowego z racji inercji
  decyzyjnej głównych graczy. Czynnik ten miał wpływ na wyniki grupy w szczególności w latach
  2009-2011;
  - Polityka podatkowa. Istotne znaczenie dla działa lności finansowej Grupy mają przepisy
  z zakresu opodatkowania, a w szczególności regulacj e dotyczące opodatkowania aktywności
  promocyjnych realizowanych na rzecz klientów Grupy. Czynnik ten nie dotknął jak dotąd
  bezpośrednio grupy ale może mieć na nią wpływ w prz yszłości, szczególnie w przypadku
  „wrażliwych” branż takich jak: klienci produkujący przekąski, klienci produkujący używki, klienci
  z branży farmaceutycznej;
  - Polityka monetarna prowadzona przez NBP i Radę P olityki Pieniężnej. Nie bez znaczenia jest
  poziom stóp procentowych, który przekłada się na wy sokość kosztów finansowych oraz ma wpływ
  na zdolność kredytową MEDIACAP SA i jej spółek zale żnych. Mając na uwadze planowane
  przejęcia i zwiększenia zadłużenia Spółki, znaczący wzrost stóp procentowych może
  mieć istotny wpływ na jego zdolność kredytową i wyn iki;
  - Polityka państwa w zakresie zatorów płatniczych. Przepisy w tym zakresie mają wpływ na
  przepływy pieniężne i na możliwość realizacji proje któw o dużych budżetach.

  2.2. Czynniki dotyczące bezpośrednio rynku marketingoweg o
  Państwo może mieć wpływ na działalność Grupy poprzez:
  - Nałożenie lub ograniczenie częściowych lub całoś ciowych zakazów reklamy dotyczących
  niektórych klientów, branż lub form promocji (np. z miany w obowiązującym prawie dotyczącym
  reklamy produktów farmaceutycznych i suplementów di ety). w latach ubiegłych MEDIACAP nie
  odczuł negatywnych skutków takich ograniczeń (np. z akazu reklamy aptek) z racji braku
  klientów dotkniętych zmianami, ale nie należy wyklu czać możliwości wystąpienia takich ryzyk
  w przyszłości;
  - Wprowadzenie podatku od zakupu czasu antenowego i/lub innych form reklamy (na wzór
  praktyk i planów rządów Austrii czy węgier). w chwi li obecnej Spółka nie ma wiedzy na temat
  planów regulatora w tym zakresie w Polsce;
  - Zmiana systemu finansowania TVP SA w taki sposób , że ograniczony zostanie udział TVP SA
  w rynku reklamowym;
  - Inne nakazy i zakazy dotyczące form reklamy dotyc zących reklamodawców i reklamobiorców –
  np. dyskutowane obecnie wprowadzenie nowych ogranic zeń w zakresie reklamy w szkołach.
  Z uwagi na brak możliwości przewidzenia przez Zarzą d Spółki zmian w polityce gospodarczej
  i fiskalnej, Zarząd stara się na bieżąco reagować n a zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tak aby
  zminimalizować wpływ tych zmian na pozycję i wyniki finansowe Spółki.  RAPORT Q1 2018
  65 MEDIACAP SA
  2.3. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w pr odukcji, sprzedaży i zapasach oraz
  w kosztach i cenach sprzedaży
  Można zaobserwować następujące główne tendencje:
  W segmencie Marketing:
  - ma miejsce zwiększona aktywność przetargowa klien tów w porównaniu do poprzedniego
  okresu w związku z łagodnym ożywieniem rynkowym i u ruchomieniem nowych projektów.
  Równocześnie coraz większa liczba klientów decyduje się na samodzielne zlecenia usług
  produkcyjnych zlecając Grupie tylko usługi doradztw a strategicznego i koordynacji tych
  procesów. Zjawisko to z jednej strony negatywnie wp ływa na przychody z kontraktów, z drugiej
  zaś zwiększa strukturalnie procentową marżę ze sprz edaży;
  - nie ustępuje wiodąca rola działów zakupu klientów w procesach negocjacyjnych, co sprawia,
  że presja na niskie ceny stale rośnie – sposobem na obronę przed negatywnymi skutkami takich
  praktyk jest skupienie się na współpracy tylko z ty mi klientami, którzy patrzą szerzej na wartość
  usług reklamowych. Takie bardziej selektywne podejś cie do przetargów i zleceń przekłada się na
  lepszą rentowność biznesu.

  W segmencie Data:
  - można dostrzec rosnące potrzeby po stronie klien tów w zakresie analizowania ich własnych
  źródeł danych (a nie tylko tak jak dotychczas danyc h zebranych w toku badań marketingowych).
  Pod tym kątem rozwijana będzie oferta rynkowa Grupy ;
  - po bardzo silnym udziale w sprzedaży klientów, k tórzy są bezpośrednimi lub pośrednimi
  beneficjentami programów dotacyjnych UE w roku 2015 nastąpił znaczący spadek ich istotności
  z racji oczekiwania na ogłoszenie nowych programów operacyjnych i naborów do nich;
  - kluczowym argumentem sprzedażowym pozostaje efekt ywność i tempo realizacji zleceń oraz
  doświadczenie w danym typie realizacji. Presja ceno wa jest nieco mniejsza niż w pozostałych
  segmentach choć rośnie wraz ze skalą projektów;
  - daje się dostrzec utrzymujące się wysokie znacze nie ceny dla zlecających, stąd Grupa
  kontynuuje wysiłki na rzecz zwiększenia udziału int ernetowych źródeł danych w realizowanych
  projektach, co pozwala na niższe koszty bezpośredni e projektów.  RAPORT Q1 2018
  66 MEDIACAP SA

  DANE KONTAKTOWE
  MEDIACAP SA

  Jacek Olechowski
  Prezes Zarządu
  T +48 22 463 99 70
  F +48 22 463 99 08
  [email protected]
  www.mediacap.pl
  SCHOLZ & FRIENDS
  WARSZAWA SP. Z O.O.

  Marcin Jeziorski
  Prezes Zarządu
  T +48 22 463 86 48
  F +48 22 463 99 08
  [email protected]
  www.s-f.com.pl
  IQS SP. Z O.O.

  Alina Lempa
  Prezes Zarządu
  T +48 22 592 63 00
  F +48 22 825 48 70
  a[email protected]
  www.grupaiqs.pl
  THE DIGITALS SP. Z O.O.

  Piotr Hassine
  Członek Zarządu
  T +48 22 879 69 00
  [email protected]
  www.thedigitals.pl
  PLASTREAM SP. Z O.O.

  Bartosz Aninowski
  Prezes Zarządu
  T +48 22 879 69 00
  [email protected]
  www.edgetechnology.pl
  MEDIACAP SA
  Ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa
  Kapitał zakładowy Spółki: 920 968,40 PLN, NIP 521 27 93 367
  KRS 0000302232, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
  X
  TALENTMEDIA SP. Z O.O.
  Krystian Botko
  Prezes Zarządu
  Tel. 502 058 824
  [email protected]
  www.talentmedia.tv


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mediacap SA
ISIN:PLEMLAB00018
NIP:521-27-93-367
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Francuska 37 03-905 Warszawa
Telefon:+48 22 4639907
www:www.mediacap.pl
gpwlink:mediacap.gpwlink.pl
Komentarze o spółce MEDIACAP
2019-01-22 13-01-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649