Raport.

MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Zyski z inwestycji 102 062 (27 222) 23 977 (6 231) Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej 99 548 (30 842) 23 387 (7 060) Zysk przed opodatkowaniem 91 089 (33 560) 21 399 (7 682) Zysk netto 90 141 (32 003) 21 177 (7 325) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 15 567 51 629 3 657 11 818 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 1 011 (38 023) 238 (8 703) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (63 225) (18 579) (14 853) (4 253) Zwi?kszenie/(zmniejszenie) netto ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (46 647) (4 973) (10 959) (1 138) Aktywa razem 1 379 049 1 358 869 320 032 315 137 Zobowi?zania d?ugoterminowe 197 098 190 617 45 740 44 206 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 106 554 55 372 24 728 12 841 Kapita? w?asny 1 075 397 1 112 880 249 564 258 089 Kapita? podstawowy 52 853 61 780 12 265 14 327 Liczba akcji (w szt.) 52 853 114 61 779 619 52 853 114 61 779 619 ?rednia wa?ona liczba akcji (w szt.) 56 591 361 61 779 619 56 591 361 61 779 619 Zysk (strata) na jedn? ?redniowa?on? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 1,59 (0,52) 0,37 (0,12) Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 20,35 18,01 4,72 4,18

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MCI Capital SA
ISIN:PLMCIMG00012
NIP:8992296521
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Emili Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 5407380
www:www.mci.pl
Kalendarium raportów
2018-03-23Raport roczny
2018-05-08Raport za I kwartał
2018-08-17Raport półroczny
2018-11-06Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MCI CAPITAL
2018-03-22 18-03-34
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.