Raport.

MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 DANE DOTYCZ?CE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody z tytu?u odsetek 2 995 535 2 869 558 703 739 656 830 Przychody z tytu?u op?at i prowizji 1 245 392 1 121 625 292 579 256 735 Wynik na dzia?alno?ci handlowej 221 081 218 002 51 938 49 900 Wynik na dzia?alno?ci operacyjnej 1 395 629 1 453 569 327 874 332 716 Zysk brutto 1 115 977 1 217 432 262 176 278 665 Zysk netto przypadaj?cy na akcjonariuszy mBanku S.A. 779 892 926 765 183 219 212 133 Zysk netto przypadaj?cy na udzia?y niekontroluj?ce 3 554 2 636 835 603 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (5 343 491) 1 683 699 (1 255 343) 385 392 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (223 237) (29 030) (52 445) (6 645) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (307 088) 3 098 467 (72 144) 709 226 Przep?ywy pieni??ne netto, razem (5 873 816) 4 753 136 (1 379 931) 1 087 973 Zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 18,44 21,94 4,33 5,02 Rozwodniony zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 18,43 21,93 4,33 5,02 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) - - - - 1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017 2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2016 3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017 4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2016 Aktywa razem 132 478 026 133 743 502 30 743 781 30 231 352 Zobowi?zania wobec banku centralnego 2 - 0 - Zobowi?zania wobec innych bank?w 8 451 807 8 486 753 1 961 386 1 918 344 Zobowi?zania wobec klient?w 90 677 502 91 417 962 21 043 258 20 664 096 Kapita?y w?asne przypadaj?ce na akcjonariuszy mBanku S.A. 13 965 261 13 023 756 3 240 877 2 943 887 Udzia?y niekontroluj?ce 2 201 27 405 511 6 195 Kapita? akcyjny 169 245 169 121 39 276 38 228 Liczba akcji 42 311 255 42 280 127 42 311 255 42 280 127 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 330,06 308,03 76,60 69,63 ??czny wsp??czynnik kapita?owy 20,47 20,29 20,47 20,29 DANE DOTYCZ?CE SKR?CONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody z tytu?u odsetek 2 629 204 2 514 981 617 677 575 669 Przychody z tytu?u op?at i prowizji 1 047 898 892 983 246 182 204 400 Wynik na dzia?alno?ci handlowej 227 349 221 930 53 411 50 799 Wynik na dzia?alno?ci operacyjnej 1 376 414 1 311 544 323 360 300 207 Zysk brutto 1 064 573 1 160 337 250 099 265 596 Zysk netto 777 918 922 184 182 756 211 084 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (5 240 418) 1 642 380 (1 231 128) 375 934 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (216 233) 172 481 (50 799) 39 480 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (636 245) 2 652 804 (149 473) 607 216 Przep?ywy pieni??ne netto, razem (6 092 896) 4 467 665 (1 431 400) 1 022 630 Zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 18,40 21,83 4,32 5,00 Rozwodniony zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 18,39 21,82 4,32 4,99 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) - - - - 1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych
  Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za III kwartał 2017 rok u  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  2
  Spis treści
  Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ......................... 4
  Wstęp ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 6
  Otoczenie gospodarcze w III kwartale 2017 roku ................................ ................................ ................... 8
  Sytuacja finansowa Grupy mBanku S.A. w III kwartale 2017 roku ................................ ........................ 12
  Działalność segmentów i linii biznesowych ................................ ................................ ............................ 17
  Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat ................................ ................................ ............... 24
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ........................ 25
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ............................. 26
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................ 27
  Skrócone skonsolidowane sprawozd anie z przepływów pieniężnych ................................ ..................... 29
  Jednostkowe dane finansowe mBanku S.A. ................................ ................................ ........................... 30
  Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ............................. 30
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ................................ ......... 31
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ................................ .............. 32
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ................................ .. 33
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ ...... 35
  Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ . 36
  1. Informacje o Grupie mBanku S.A. ................................ ................................ ................................ ......... 36
  2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości ................................ ................................ ............. 37
  3. Ważniejsze oszacowania i oceny dokonane w związku z zastosowaniem zasad rachunkowości ...................... 61
  4. Segmenty działalności ................................ ................................ ................................ ......................... 63
  5. Wynik z tytułu odsetek ................................ ................................ ................................ ........................ 69
  6. Wynik z tytułu opłat i prowizji ................................ ................................ ................................ .............. 69
  7. Przychody z tytułu dywidend ................................ ................................ ................................ ................ 70
  8. Wynik na działalności handlowej ................................ ................................ ................................ ........... 70
  9. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwe stycjach w jednostki zależne i stowarzyszone ... 71
  10. Pozostałe przychody operacyjne ................................ ................................ ................................ ........... 71
  11. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ................................ ................................ ....... 72
  12. Ogólne koszty administracyjne ................................ ................................ ................................ ............. 72
  13. Pozostałe koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................. 73
  14. Zysk na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ............................ 73
  15. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ................................ ................................ ......................... 74
  16. Pochodne instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ .......... 74
  17. Pochodne instrumenty zabezpieczające ................................ ................................ ................................ . 75
  18. Kredyty i pożyczki udzielone klientom ................................ ................................ ................................ ... 77
  19. Inwestycyjne papiery wartościowe ................................ ................................ ................................ ........ 79
  20. Wartości nie materialne ................................ ................................ ................................ ........................ 79
  21. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ...................... 79
  22. Zobowiązania wobec klientów ................................ ................................ ................................ ............... 80
  23. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 80
  24. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ................................ . 81
  25. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań ................................ ................................ ................................ 81
  Wybrane dane objaśniające ................................ ................................ ................................ ................... 89
  1. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ................................ .............. 89
  2. Jednolitość zasad rachunkowości i metod obliczeniowych stosowanych przy sporządzaniu raportu kwartalnego i ostatniego rocznego sprawozdania finansowego ................................ ................................ ..................... 89
  3. Sezonowość lub cykliczność działalności ................................ ................................ ................................ 89
  4. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze wzg lędu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ 89
  5. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny ................................ .............. 89
  6. Emisje, wykup i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych ................................ ........... 89
  7. Wypłacone (lub zadeklarowane) dywidendy łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje ................................ ................................ ................................ ...................... 90


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  3
  8. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu III kwartału 2017 roku, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym ................................ ................................ ................................ ................... 90
  9. Skutek zmian w strukturze jednostki w III kwartale 2017 roku, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależ nych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności ................................ ................................ ................................ .................. 90
  10. Zmiany zobowiązań warunkowych ................................ ................................ ................................ ........ 90
  11. Odpisanie wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takich odpisów ............... 90
  12. Dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwracanie odpisów z tego tytułu ................................ .............. 90
  13. Dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych ................................ .. 90
  14. Rozwiązanie rezerw na koszty restrukturyzacji ................................ ................................ ....................... 90
  15. Nabycia i zbycia pozycji rzeczowych aktywów trwałych ................................ ................................ ............ 90
  16. Poczynione istotne zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych ........................ 90
  17. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych .................. 90
  18. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów ............. 91
  19. Korekty błędów poprzednich okresów ................................ ................................ ................................ .... 91
  20. Niespłacenie lub naruszenie umowy pożyczki i niepodjęcie działań naprawczych ................................ ......... 91
  21. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do danych prognozowanych ... 91
  22. Zarejestrowany kapitał akcyjny ................................ ................................ ................................ ............ 91
  23. Znaczące pakiety akcji ................................ ................................ ................................ ........................ 92
  24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Banku oraz uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 93
  25. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ....................... 93
  26. Zobowiązania pozabilansowe ................................ ................................ ................................ ................ 96
  27. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ .. 97
  28. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzie lone gwarancje o wartości powyżej 10% kapitałów własnych 98
  29. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ... 98
  30. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału ......................... 98
  31. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ........................... 98  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  4
  Wybrane dane finansowe
  Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za III kwartał 2017 rok u.
  III kwartały 2017 okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały 2016 okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  III kwartały 2017 okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały 2016 okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  I. Przychody z tytułu odsetek 2 995 535 2 869 558 703 739 656 830
  II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 245 392 1 121 625 292 579 256 735
  III. Wynik na działalności handlowej 221 081 218 002 51 938 49 900
  IV. Wynik na działalności operacyjnej 1 395 629 1 453 569 327 874 332 716
  V. Zysk brutto 1 115 977 1 217 432 262 176 278 665
  VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S .A. 779 892 926 765 183 219 212 133
  VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 554 2 636 835 603
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 343 491) 1 683 699 (1 255 343) 385 392
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (223 237) (29 030) (52 445) (6 645)
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (307 088) 3 098 467 (72 144) 709 226
  XI. Przepływy pieniężne netto , razem (5 873 816) 4 753 136 (1 379 931) 1 087 973
  XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR ) 18,44 21,94 4,33 5,02
  XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR ) 18,43 21,93 4,33 5,02
  XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
  akcję (w zł /EUR ) - - - -
  w tys. EUR w tys . zł
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys . zł w tys. EUR
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  I. Aktywa razem 132 478 026 133 743 502 129 780 723 30 743 781 30 231 352 30 097 570
  II. Zobowiązania wobec banku centralnego 2 - - 0 - -
  III. Zobowiązania wobec innych banków 8 451 807 8 486 753 11 562 896 1 961 386 1 918 344 2 681 562
  IV. Zobowiązania wobec klientów 90 677 502 91 417 962 85 188 225 21 043 258 20 664 096 19 756 082
  V. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy
  mBanku S.A. 13 965 261 13 023 756 12 935 287 3 240 877 2 943 887 2 999 835
  VI. Udziały niekontrolujące 2 201 27 405 35 254 511 6 195 8 176
  VII. Kapitał akcyjny 169 245 169 121 169 117 39 276 38 228 39 220
  VIII. Liczba akcji 42 311 255 42 280 127 42 279 255 42 311 255 42 280 127 42 279 255
  IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 330,06 308,03 305,95 76,60 69,63 70,95
  X. Łączny współczynnik kapitałowy 20,47 20,29 18,61 20,47 20,29 18,61
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Stan na dzień Stan na dzień III kwartały 2017 okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały 2016 okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  III kwartały 2017 okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały 2016 okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  I. Przychody z tytułu odsetek 2 629 204 2 514 981 617 677 575 669
  II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 047 898 892 983 246 182 204 400
  III. Wynik na działalności handlowej 227 349 221 930 53 411 50 799
  IV. Wynik na działalności operacyjnej 1 376 414 1 311 544 323 360 300 207
  V. Zysk brutto 1 064 573 1 160 337 250 099 265 596
  VI. Zysk netto 777 918 922 184 182 756 211 084
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 240 418) 1 642 380 (1 231 128) 375 934
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (216 233) 172 481 (50 799) 39 480
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (636 245) 2 652 804 (149 473) 607 216
  X. Przepływy pieniężne netto, razem (6 092 896) 4 467 665 (1 431 400) 1 022 630
  XI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,40 21,83 4,32 5,00
  XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,39 21,82 4,32 4,99
  XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
  akcję (w zł/EUR) - - - -
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  w tys. zł w tys. EUR


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  5
  Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:
   dla pozycji spraw ozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 30 września 2017 roku – 1 EUR =
  4,3091 PLN , z dnia 31 grudnia 2016 roku – 1 EUR = 4,4240 PLN oraz z dnia 30 września 2016 roku
  – 1 EUR = 4,3120 PLN
   dla pozycji rachunku zysków i strat - kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca trzech kwartałów 2017 roku i 201 6 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2566
  PLN i 1 EUR = 4,3688 PLN.
  w tys . zł w tys. EUR
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  I. Aktywa razem 126 657 687 128 215 265 124 466 288 29 393 072 28 981 751 28 865 095
  II. Zobowiązania wobec banku centralnego 2 - - 0 - -
  III. Zobowiązania wobec innych banków 8 592 747 8 503 014 11 568 125 1 994 093 1 922 019 2 682 775
  IV. Zobowiązania wobec klientów 98 761 881 98 960 320 92 456 191 22 919 376 22 368 969 21 441 603
  V. Kapitał własny 13 963 053 13 023 803 12 931 101 3 240 364 2 943 898 2 998 864
  VI. Kapitał akcyjny 169 245 169 121 169 117 39 276 38 228 39 220
  VII. Liczba akcji 42 311 255 42 280 127 42 279 255 42 311 255 42 280 127 42 279 255
  VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 330,01 308,04 305,85 76,58 69,63 70,93
  IX. Łączny współczynnik kapitałowy 24,16 24,07 21,69 24,10 24,07 21,69
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Stan na dzień Stan na dzień


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  6
  Wstęp
  W III kwartale 2017 roku Grupa mBanku kontynuowała działania mające na celu utrzymanie wysokich
  dochodów (głównie z działalności podstawowej), przy jednoczesn ym zachowaniu dyscyplin y w zakresie
  kosztów działania. Dochody zwiększyły się w ujęciu kwartalnym dzięki wyższym dochodom podstawowym
  oraz pozytywnym trendom w zrostowym wyniku na działalności handlowej. Zysk brutto wypracowany przez
  Grupę mBanku w III kwartale 2017 roku wyniósł 403,8 mln zł i był o 5,6% wyższy w stosunku do wyniku
  II kwartału . Wzrost dochodów został częściowo zniwelowany wyższymi odpisami netto z tytułu utraty
  wartości kredytów i pożyczek. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 291,4 mln zł.
  Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy w I II kwartale 2017 roku były:
   Wyższe dochody na poziomie 1 149,4 mln zł, tj. +6,3% w porów naniu do II kwartału 2017 roku,
  głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek oraz na działalności handlowej.
   Stabilne koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na
  poziomie 485,9 mln zł (485,1 mln zł kwartał wcześniej).
   Wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek do poziomu 164,4 mln zł.
  W rezultacie poziom kosztów ryzyka a w III kwartale 2017 roku wyniósł 78 punktów bazowych
  w porównaniu do 58 punktów bazowych kwartał wcześniej.
   Podatek od pozycji bilansowych Grupy wzrósł nieznacznie względem II k wartału 2017 roku
  i wyniósł 95,5 mln zł.
   Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:
   zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 5 259,0 tys. (+25,4 tys. klientó w
  w porównaniu do końca czerwca 2017 roku);
   wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 21 825 klientów (+325 klientów
  w porównaniu końca czerwca 2017 roku).
  Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec września 2017 roku wyniosła 85 532,0 mln zł i b yła wyższa
  o 2 154,9 mln zł, tj. 2,6%, w stosunku do końca czerwca 2017 roku (po wyłączeniu transakcji reverse repo
  /buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 2,8%).
  Wartość depozytów klientów w III kwartale wzrosła o 2,9% w stosunku do poprzedniego kwartału
  i wyniosła 90 677,5 mln zł, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły o 6,1% wobec
  stanu na koniec czerwca 2017 roku , przy stabilnym poziomie zobowiązań wobec klientów indywidualnych
  (tj . +0,4%).
  W wyniku powyższych zmian, wskaźnik kredytów do depozytów b Grupy mBanku ukształtował się na
  poziomie 94,3%.
  Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie w następujących wskaźnikach
  zwrotu na kapitale:
   ROE brutto na poziom ie 12,1%(wobec 11,7% w II kwartale 2017 roku);
   ROE netto na poziomie 8,8% (wobec 8,2% w II kwartale 2017 roku).
  Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zmniejszył się w III kwartale 2017 roku w związku ze
  wzrostem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko na całym portfelu kredytowym częściowo zniwelowanym
  wzrostem funduszy własnych ( wynikającym z zaliczeni a połowy zysku za II kwartał 2017 roku). Łączny
  współczynnik kapitałowy na koniec września 2017 roku wyniósł 20,5 %, a współczyn nik kapitału
  podstawowego Tier I 17,8%.
  a Koszt ryzyka – odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek/średni stan kredytów i pożyczek udzielonych klientom; średni stan kredytów i pożyczek udzielonych klientom jest liczony na podstawie sald na początku roku i na koniec każdego kwartału. b Wskaźnik kredytów do depozytów – kredyty i pożyczki udzielonych klientom/zobowiązania wobec klientów.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  7
  Nagrody i wyróżnienia
  mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce
  W lipcu 2017 roku, magazyn finansowy Global Finance ogłosił listę najlepszych
  korporacyjnych/instytucjonalnych banków cyfrowych w Europie Środkowej i Wschodniej.
  mBank zwyciężył w kategorii regionalnej – jako najlepszy bank w Polsce. Nagroda ta
  potwierdziła silną pozycję rynkową Banku i podążanie za najnowszymi trendami
  w bankowości cyfrowej, mającymi na celu zaspokojenie potrzeb klientów korporacyjnych .
  Zwycięzcy zostali wybrani spośród zgłoszonych firm przez światowej klasy sędziów
  w firmie Infosys, lidera w zakresie doradztwa, technologii i outsourcingu. Następnie redakcja magazynu
  Global Finance dokonała ostatecznego wyboru najlepszych instytucji.
  Zwycięskie banki zostały wybrane na podstawie następujących kryteriów: strategii mającej na celu
  pozyskiwanie i obsługę klientów cyfrowych, sukcesów w zachęcaniu klientów do korzystania z oferty
  cyfrowej, wzrostu liczby klientów cyfrowych, szerokiej oferty produktów, mierzalnych dowodów korzyści
  wynikających z inicjatyw cyfrowych oraz projektowania sieci/witryn mobilnych i ich funkcjonalności.
  mB ank najlepszym bankiem dla firm
  We wrześniu 2017 roku , magazyn Forbes ogłosił wyniki konkursu na najlepszy bank dla
  firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Drugi raz z rzędu mBank
  wygrał i został uznany za instytucję finansową, która w najwyższym stopniu zaspokaja
  potrzeby przedsiębior ców. Bank uzyskał 81,4 punkty na 100 możliwych.
  Nota obejmowała maksymalną ocenę wydaną przez redakcję magazynu Forbes i wyniki
  badania metodą „tajemniczego klienta” przeprowadzoną przez ekspertów Kantar Millward
  Brown. mBank doceniono za jakość i standard obsługi klienta, zarówno w oddziałach, jak i przez kanały
  zdal ne, oraz ofertę produktową dla przedsiębiorców.
  Z kolei Newsweek Polska, który oceniał ofertę dla klientów indywidualnych, wyróżnił bankowość mobilną
  mBanku. Nowa aplikacja zajęła trzecie miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.
  Więcej informacji o nagrodach i wyróżnieniach znajduje się na stronie internetowej Banku w sekcji Biuro
  prasowe: http://media -mbank.pl/ .
  Zmiana w Zarządzie mBanku
  W dniu 12 września 2017 roku, Przemysław Gdański, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości
  Korporacyjnej i Inwestycyjnej, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 25
  października, bez podania powodów swojej decyzji. Pan Gdański był członkiem Zarządu
  mBanku S.A. od listopada 2008 roku. W dniu 25 października 2017 roku Rada Nadzorcza
  mBanku S.A. powołała z dniem 26 października 2017 roku na stanowisko Wiceprezesa
  Zarządu Banku ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Pana Adama Persa, który
  do tego dnia zaj mował w Banku stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rynków
  Finansowych.  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  8
  Otoczenie gospodarcze w III kwartale 2017 roku
  Kontynuacja ożywienia gospodarczego
  W III kwartale 2017 roku kontynuowane było dynamiczne ożywienie gospodarcze. Wstępne szacunki
  Banku, oparte o dane o wysokiej częstotliwości, wskazują na przyspieszenie PKB z 3,9% do 4,6% rok do
  roku – w ostatnich trzech miesiącach wzrosły bowiem dynamiki produkcji przemysłowej, produkcji
  budowlano -montażowej i sprzedaży detalicznej.
  W omawianym okresie głównym silnikiem wzrostu gospodarczego była nieodmiennie konsumpcja
  prywatna, której wzrost szacujemy na około 5% rok do roku. Jej niezmienna siła wynik a ze splotu
  pozytywnych czynników, który utrzymuje się od wielu miesięcy i którego pogorszenia nic w chwili obecnej
  nie zapowiada. Te czynniki to: rekordowo dobre nastroje konsumentów, solidny wzrost dochodów
  gospodarstw domowych (w tym wynagrodzeń), bardz o dobra sytuacja na rynku pracy i perspektywa jego
  dalszego zacieśniania. Jak warto podkreślić, taka dynamika konsumpcji prywatnej jest osiągana przy
  minimalnym zwiększaniu zadłużenia gospodarstw domowych, jest zatem bardziej trwała i może być
  kontynuowana również wtedy, gdy gospodarstwa będą wygładzać swoją ścieżkę dochodów poprzez kredyt
  konsumpcyjny.
  W opinii Banku, III kwartał przyniósł długo wyczekiwane odbicie w inwestycjach, których dynamika
  sięgnęła nawet 5% rok do roku. Za to przyspieszenie odpowi ada najprawdopodobniej wzrost inwestycji
  publicznych, który w poprzednich kwartałach się opóźniał. Dynamika inwestycji prywatnych pozostała
  zapewne umiarkowana (dotyczy to szczególnie inwestycji największych przedsiębiorstw), ale ożywienie
  w tej kategorii rozpoczęło się wcześniej, w połowie 2016 roku. Sprzyja mu również od dłuższego czasu
  wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych i konieczność substytucji drożejącej pracy kapitałem
  (maszynami). Obecny poziom inwestycji publicznych (około 2 punktów proc entowych PKB poniżej szczytów
  z lat 2010 -2011) sugeruje ogromną przestrzeń do nadganiania w kolejnych kwartałach, a napływ środków
  unijnych wydatkowanych w ramach kolejnej perspektywy budżetowej skłania do optymistycznych prognoz
  wzrostu inwestycji publicz nych w kolejnych kwartałach. Według aktualnych przewidywań Banku, dynamika
  inwestycji sięgn ie 10% na początku 2018 roku.
  Reasumując, ekspansja gospodarcza będzie w kolejnych kwartałach kontynuowana przy zachowaniu
  wysokich dynamik wzrostu PKB. PKB wzrośnie , według aktualnych prognoz Banku, o 4,3% rok do roku
  w 2017 roku i o 4,5% w 2018 roku.
  Stabilizacja inflacji poniżej celu. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie widzi powodów do zmiany
  stóp procentowych
  Ostatnie trzy miesiące były okresem umiarkowanego wzr ostu inflacji. Zanotowawszy lokalne minimum
  w czerwcu (na poziomie 1,5% rok do roku), dynamika cen konsumpcyjnych rosła z miesiąca na miesiąc
  i osiągnęła 2,2% we wrześniu ( najwyższy poziom od grudnia 2012 roku). Za wzrost inflacji w tym okresie
  odpowiadały przede wszystkim wyższe ceny żywności i paliw, podczas gdy inflacja bazowa oscylowała
  wokół poziomu 0,8% rok do roku. Ze względu na silne efekty bazowe (przełom 2016 i 2017 roku to czas
  3,1 3,3 3,4 3,3
  3,8
  3,3 3,6
  4,6
  2,9 3,0
  2,4 2,5
  4,0 3,9
  4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3
  -3
  -2
  -1
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  I kw./14 III kw./14 I kw./15 III kw./15 I kw./16 III kw./16 I kw./17 III kw./17 I kw./18 III kw./18
  Kontrybucje do wzrostu PKB
  Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%)


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  9
  decyzji OPEC o cięciu produkcji i wzrostów cen ropy w rezultacie oraz zaburzeń pogodowych wpływających
  na ceny żywności), w kolejnych miesiącach dynamika cen konsumenckich spadnie do około 1,6 -1,7%.
  W perspektywie roku jednak kluczowym czynnikiem wpływającym na inflację jest sytuacja na rynku pracy
  i rosnąca presja popytowa . Ich splot wywinduje inflację bazową i inflację CPI powyżej 2,5% w II połowie
  2018 roku.
  Dopóki jednak t aki wzrost inflacji jest kwestią przyszłości, jego wpływ na politykę pieniężną pozostanie
  ograniczony. Potwierdza to niewzruszona podstawa i niezmie niona od wielu miesięcy retoryka Rady Polityki
  Pieniężnej. W opinii RPP inflacja nie przekroczy celu aż do 2019 roku, stąd deklaracje utrzymywania stóp
  procentowych na obecnym poziomie do końca 2018 roku. Ze względu na siłę rynku pracy i jej przełożenie
  na wynagrodzenia i ceny, których to czynników w opinii Banku RPP nie docenia, rozpoczęcie cyklu
  podwyżek stóp procentowych nastąpi wcześniej, bo w II połowie 2018 roku.
  Rynki finansowe – słabszy kwartał dla polskich aktywów
  III kwartał 2017 roku można okreś lić jako mieszany z punktu widzenia krajowych aktywów finansowych:
  złoty osłabił się w stosunku do euro o 1,8% i umocnił o 2,5% w odniesieniu do dolara; główne indeksy
  giełdowe warszawskiego parkietu zyskiwały w tym okresie (wzrost WIG20 o 6,7%); rentownoś ci obligacji
  skarbowych wzrosły wprawdzie między końcem II i III kwartału, ale w międzyczasie (w drugiej dekadzie
  września) zaobserwowano ich bardzo silne spadki (rentowność 2 -letnich obligacji spadła do 1,67%, a 10 -
  letnich do 3,15%).
  Polskie rynki znaj dowały się w tym okresie pod wpływem wielu czynników, krajowych i zagranicznych.
  Wśród tych pierwszych należy wymienić przede wszystkim wzrost ryzyka politycznego związany z reformą
  sądownictwa, niepewność co do kształtu ustawy o restrukturyzacji kredytów frankowych oraz stanowisko
  RPP, którego skutkiem jest zawężenie różnicy stóp procentowych w stosunku do gospodarek rozwiniętych.
  Warta wspomnienia w tym miejscu jest również bardzo dobra sytuacja budżetu państwa (nadwyżka
  -2%
  -1%
  0%
  1%
  2%
  3%
  2014 2015 2016 2017 2018
  Inflacja CPI i stopa referencyjna NBP
  Stopa repo Stopa repo - prognoza Inflacja CPI
  Inflacja CPI - prognoza Inflacja bazowa Inflacja bazowa - prognoza
  3,50
  3,60
  3,70
  3,80
  3,90
  4,00
  4,10
  4,20
  4,30
  4,40
  4,50
  Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
  Kursy walutowe
  EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  10
  utrzymująca się do sierpnia), skut kująca silnym ograniczeniem podaży obligacji i obniżająca krzywą
  dochodowości istotnie poniżej stawek IRS, zwłaszcza w segmencie 1 -3 lat. Do czynników globalnych należy
  zaliczyć obawy o gospodarkę amerykańską po serii niszczycielskich huraganów, wzrost ryz yka
  geopolitycznego (napięcia na Półwyspie Koreańskim), oczekiwania łagodniejszej polityki pieniężnej na
  świecie, a następnie przesunięcie tych oczekiwań w przeciwną stronę dzięki jastrzębiej retoryce Fed.
  Podaż pieniądza i sektor bankowy jako lustro g ospodarki
  W III kwartale 2017 roku trwało umiarkowane ożywienie na rynku kredytowym, przyspieszyła bowiem
  dynamika kredytów korporacyjnych i detalicznych (w niektórych kategoriach) . W przypadku tych
  pierwszych można mówić o kontynuacji rozpoczętego na początku roku trendu wzrostowego – po
  wyłączeniu czynników kursowych dynamika kredytów dla przedsiębiorstw w bankach wynosi obecnie 6,6%
  rok do roku (dane za sierpień 2017 roku) i należy do najwyższych w okresie 20 13 -2017. Spośród
  wszystkich kategorii kredytów korporacyjnych największego pozytywnego wkładu dostarcza niezmiennie
  kredyt inwestycyjny, którego dynamika przekracza 10% rok do roku, potwierdzając istnienie stabilnego
  popytu inwestycyjnego ze strony sektora prywatnego. W ostatnich miesiącach doszło również do
  przyspieszenia w kategorii kredytów bieżących i można spodziewać się, że wzrost kosztów pracy
  skutkujący ograniczeniem marż części przedsiębiorstw może prowadzić do wzrostu popytu na tę kategorię
  kredyt ów.
  Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych była w ostatnich miesiącach stabilna i wynosiła (po
  wyłączeniu czynników kursowych) 4,2% rok do roku – tym samym, praktycznie nie uległa zmianie przez
  2 lata. Obserwowana jest jednak zmiana struktury kredytów dla gospodarstw domowych z uwagi na
  wolniejszy wzrost kredytów nie będących hipotecznymi i konsumpcyjnymi, przy jednoczesnym
  umiarkowanym przyspieszeniu akcji kredytowej w segmencie kredytów hipotecznych. Dynamiki tych
  ostatnich wzrosły w ostatnim czasie (po w yłączeniu efektów kursowych z 2,7 -2,8 do 3,5% rok do roku),
  jednak wysokie stany istniejących kredytów i rosnące tempo spłat sprawiają, że osiągnięcie wysokich
  dynamik rocznych jest obecnie nieprawdopodobne.
  1
  2
  3
  4
  5
  sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17
  Rentowność obligacji
  Rentowność 2-letnich SPW 5-letnich 10-letnich
  -10%
  0%
  10%
  20%
  30%
  sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 sty-16 lip-16 sty-17 lip-17
  Kredyty i depozyty przedsiębiorstw
  Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach
  Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  11
  Na rosnące tempo wzrostu kredytów nałożył się spadek dynamiki depozytów detalicznych i nieznaczne
  odbicie w depozytach korporacyjnych – w konsekwencji, wskaźnik L/D w sektorze bankowym praktycznie
  się ustabilizował w III kwartale. Główną siłą napędową dla depozytów gospodarstw domowych było, obok
  efe któw bazowych związanych z wprowadzeniem programu 500+ w 2016 roku i początkowym powolnym
  wydatkowaniem, przyspieszenie konsumpcji prywatnej. Nie można również zaniedbywać poszukiwania
  przez gospodarstwa domowe alternatywnych form oszczędzania – na szczegó lną uwagę zasługuje tutaj
  lokowanie oszczędności na rynku mieszkaniowym. W przypadku depozytów korporacyjnych relatywnie
  skromny wzrost może mieć związek z uszczelnieniem systemu podatkowego i umocnieniem złotego
  w I połowie roku.
  -2%
  0%
  2%
  4%
  6%
  8%
  10%
  12%
  14%
  16%
  sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 sty-16 lip-16 sty-17 lip-17
  Kredyty i depozyty gospodarstw domowych
  Depozyty gosp.dom. w bankach Kredyty gosp.dom. w bankach
  Kredyty na nieruchomości w bankach


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  12
  Sytuacja finansowa Gru py mBanku S.A. w III kwartale 2017 roku
  Wynik finansowy Grupy mBanku
  Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w I II kwartale 2017 roku wyniósł 403,8 mln zł i był o 5,6%
  wyższy w stosunku do wyniku II kwartału, głównie dzięki wyższym dochodom. Dochody zwi ększyły się
  w porównaniu do poprzedniego kwartału dzięki pozytywnym trendom w dochodach podstawowy ch i wyniku
  na działalności handlowej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wzrósł o 8,1% w porównaniu
  do poprzedniego kwartału i wyniósł 291,4 mln zł.
  mln zł II kw. 2017 III kw. 2017 Zmiana w mln zł Zmiana w %
  Przychody z tytułu odsetek 990,3 1 022,7 32,4 3,3%
  Koszty z tytułu odsetek -225,5 -225,9 -0,4 0,2%
  Wynik z tytułu odsetek 764,8 796,8 32,0 4,2%
  Przychody z tytułu opłat i prowizji 415,3 423,0 7,7 1,8%
  Koszty z tytułu opłat i prowizji -162,7 -166,5 -3,8 2,3%
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 252,6 256,5 3,9 1,5%
  Dochody z działalności podstawowej 1 017,4 1 053,3 35,9 3,5%
  Przychody z tytułu dywidend 3,0 0,1 -2,8 -95,2%
  Wynik na działalności handlowej 61,1 83,1 22,0 36,1%
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone -18,3 -5,8 12,5 -68,4%
  Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia 0,0 0,0 0,0 -
  Pozostałe przychody operacyjne 102,7 47,9 -54,9 -53,4%
  Pozostałe koszty operacyjne -85,0 -29,3 55,7 -65,6%
  Dochody łącznie 1 080,9 1 149,4 68,5 6,3%
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -120,4 -164,4 -44,0 36,6%
  Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -485,1 -485,9 -0,8 0,2%
  Podatek od pozycji bilansowych Grupy -93,0 -95,5 -2,5 2,7%
  Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 0,0 0,2 0,2 -
  Zysk brutto 382,4 403,8 21,4 5,6%
  Podatek dochodowy -109,2 -112,4 -3,1 2,8%
  Zysk netto 273,1 291,4 18,3 6,7%
  - przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 269,7 291,4 21,7 8,1%
  - przypadający na udziały niekontrolujące 3,4 0,0 -3,4 -/+
  ROA netto 0,8% 0,9%
  ROE brutto 11,7% 12,1%
  ROE netto 8,2% 8,8%
  Wskaźnik Koszty /Dochody 44,9% 42,3%
  Marża odsetkowa 2,4% 2,5%
  Współczynnik kapitału podstawowego 18,5% 17,8%
  Łączny współczynnik kapitałowy 21,2% 20,5 %  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  13
  Dochody z działalności podstawowej – suma wyniku z tytułu odsetek i wy niku z tytułu opłat i prowizji.
  Dochody – suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na inwestycyjnych papierach wart ościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, udziału w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia, pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych. Ogólne koszty administracyjne z amortyzacją – suma ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji. ROA netto - zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku/średni stan aktywów; średni stan aktywów liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca. ROE brutto - zysk brutto/średni stan kapitału w łasnego (bez zysku roku bieżącego); średni stan kapitału własnego liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca. ROE netto - zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku/średni stan kapitału własnego (bez wyniku roku bieżącego); średni stan kapitału własnego liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca. Wskaźnik Koszty/Dochody – ogólne koszty administracyjne z a mortyzacją/dochody (z wyłączeniem podatku od pozycji bilansowych Grupy) Marża odsetkowa - wynik z tytułu odsetek/średni s tan aktywów odsetkowych; aktywa odsetkowe to suma następujących pozycji: kasa, operacje z bankiem centralnym, należności od banków, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, pochodne instrumenty finanso we, kredyty i pożyczki udzielone klientom, inwestycy jne papiery wartościowe. Średni stan aktywów odsetkowych liczony jest na podstawie sald na koniec każdego miesiąca.
  Dochody Grupy mBanku
  Dochody łącznie Grupy mBanku wyniosły 1 149,4 mln zł (tj. +6,3% w porównaniu do poprzedniego
  kwartału). Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, wzrosły
  w ujęciu kw artalnym (o 3,5 %) i wyniosły 1 053,3 mln zł, najwięcej w historii Grupy.
  Głównym źródłem dochodów Grupy mBanku w III kwartale był wynik z tytułu odsetek, który zanotował
  wzrost w ujęciu kwartalnym (o 32,0 mln zł, tj. 4,2%). Przychody z tytułu odsetek wzrosły o 32,4 mln zł,
  tj. 3,3%, w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 022,7 mln zł, głównie za sprawą wyższych
  przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (773,6 mln zł, tj. +35,1 mln zł porównaniu do poprzedniego
  kwartału ). Miało to głównie związek z rosnącym poziomem kredytów dla klientów korporacyjnych ,
  wyższym udziałem kredytów nie -hipotecznych oraz większ ą liczbą dni w III kwartale w porównaniu do II
  kwartału . Przychody z tytułu odsetek z inwestycyjnych papierów wartościowych również wzrosły w ujęciu
  kwartalnym (+4,8 mln zł, czyli 2,8%) dzięki wyższemu wolumenowi i wyższej rentowności obligacji.
  Równocześ nie koszty z tytułu odsetek pozostały stabilne w porównaniu do poprzedniego kwartału
  (+0,4 mln zł, tj. 0,2%) i wyniosły 225,9 mln zł. W III kwartale 2017 roku lekko wzrosły koszty z tytułu
  rozliczeń z klientami o 2,4 mln zł, tj. 2,0%, co wynika z wyższego wolumenu depozytów klientów
  korporacyjnych. Koszty z tytułu rozliczeń z bankami spadły natomiast o 1,6 mln zł, tj. 9,2% co miało
  związek ze spadkiem wolumenu kredytów otrzymanych od innym banków w związku z umocnieniem
  złotego .
  Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2017 roku
  osiągnęła poziom 2,5% w porównaniu do 2,4% w II kwartale 2017 roku.
  Drugą największą pozycję stanowił wynik z tytułu opłat i prowizji , który również zwiększył się
  w stosunku do poprzed niego kwartału (o 3,9 mln zł, tj. 1,5%) i wyniósł 256,5 mln zł.
  Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 7,7 mln zł, tj. 1,8%, w stosunku do poprzedniego
  kwartału, głównie dzięki wyższym o 7,4 mln zł, czyli o 7,9% przychodom z prowizji za obsługę kar t
  płatniczych, co było związane z większą liczbą transakcji bezgotówkowych związaną z sezonem
  wakacyjnym (liczba i wartość transakcji bezgotówkowych klientów detalicznych zwiększyły się odpowiednio
  o 5,1% i 4,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału). Opła ty i prowizje z tytułu działalności kredytowej
  były wyższe o 4,4 mln zł, tj. 5,6% niż w poprzednim kwartale, głównie dzięki wyższej sprzedaży kredytów
  dla klientów korporacyjnych zanotowanej w III kwartale.
  Koszty z tytułu opłat i prowizji w I II kwartale 2 017 roku wyniosły 166,5 mln zł i były wyższe o 3,8 mln zł,
  tj. 2,3%, w stosunku do poprzedniego kwartału, co było skutkiem głównie wzrostu kosztów obsługi
  i ubezpieczenia kart płatniczych (o 6,3 mln zł, tj. 10,5%)
  Wynik na działalności handlowej wzrósł o 22,0 mln zł w porównaniu do II kwartału i wyniósł
  83,1 mln zł. Poprawa nastąpiła w wyniku z pozycji wymiany, który wzrósł o 29,7 mln zł, tj. 51,3 %
  w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wynik na pozostałej działalności handlowej obniżył się o 7,6 mln
  zł, głównie za sprawą niższej wyceny instrumentów odsetkowych.
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne
  i stowarzyszone ukształtował się na poziomie -5,8 mln zł, co głównie miało związek z rozliczeniem
  tra nsakcji sprzedaży spółki mLocum .
  Pozostałe dochody operacyjne netto (saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) pozostały
  stabilne w ujęciu kwartalnym i wyniosły 18,6 mln zł w porównaniu z 17,7 mln zł w I I kwartale. Na wysokość
  pozostałych przych odów i kosztów operacyjnych w III kwartale wpływ miały głównie rezerwy na przyszłe
  zobowiązania.  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  14
  Koszty działalności Grupy mBanku
  W III kwartale 2017 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 485,9 mln zł i były
  stabilne w porównani u do poprzedniego kwartału (+0,8 mln zł, tj. 0,2%).
  mln zł II kw. 2017 III kw. 2017 Zmiana w mln zł Zmiana w %
  Koszty pracownicze -223,9 -227,1 -3,2 1,4%
  Koszty rzeczowe, w tym: -185,3 -180,8 4,5 -2,4%
  - koszty logistyki -90,0 -86,1 4,0 -4,4%
  - koszty IT -42,9 -39,8 3,1 -7,1%
  - koszty marketingu -29,8 -29,0 0,8 -2,6%
  - koszty usług konsultingowych -19,4 -21,7 -2,3 12,0%
  - pozostałe koszty rzeczowe -3,3 -4,2 -1,0 30,0%
  Podatki i opłaty -5,5 -6,4 -0,9 16,8%
  Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny -16,9 -15,5 1,4 -8,4%
  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1,9 -2,4 -0,5 24,5%
  Amortyzacja -51,6 -53,7 -2,1 4,2%
  Koszty działalności Grupy mBanku -485,1 -485,9 -0,8 0,2%
  Wskaźnik Koszty/Dochody 44,9% 42,3% - -
  Zatrudnienie (w etatach) 6 514 6 450 -64 -1,0%
  W I II kwartale 2017 roku koszty pracownicze zwiększyły się w ujęciu kwartalnym o 3,2 mln zł, tj. 1,4%,
  głównie w związku ze wzrostem kosztów wynagrodzeń o 6,4 mln zł, tj. 3,5 %, wynikającym z wyższej
  rezerwy na bonus pracowniczy. Zatrudnienie w Grupie mBanku w omawianym okresie zmniejszyło się o
  64 etaty.
  Koszty rzeczowe w III kwartale 2017 roku zmniejszyły się o 4,5 mln zł w ujęciu kwartalnym, tj. 2,4%.
  W omawianym okresie nastąpił spadek kosz tów logistyki oraz IT, natomiast wzrosły koszty usług
  konsultingowych w związku z toczącymi się w banku projektami regulacyjnymi i strategicznymi .
  Amortyzacja wzrosła o 4,2% w stosunku do poprzedniego kwartału do poziomu 53,7 mln zł.
  Dzięki wyższemu wzrost owi przychodów niż kosztów, efektywność kosztowa mierzona w skaźnik iem
  kosztów do dochodów poprawiła się - wskaźnik ukształtował się na poziomie 42,3% w III kwartale
  w porównaniu do 44,9% w II kwartale.
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
  W III kwartale 2017 roku odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku
  wyniosły 164,4 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one wyższe o 44,0 mln zł, tj. 36,6 %.
  mln zł II kw. 2017 III kw. 2017 Zmiana w mln zł Zmiana w %
  Bankowość Detaliczna -79,9 -89,9 -10,0 12,6%
  Korporacje i Rynki Finansowe -40,8 -74,8 -34,0 83,4%
  Pozostałe 0,3 0,3 0,0 7,6%
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek razem -120,4 -164,4 -44,0 36,6%  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  15
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w segmencie Bankowości Detalicznej były
  o 10 ,0 mln zł wyższe w ujęciu kwartalnym i wyniosły 89,9 mln zł. Wynika to głównie ze zmiany struktury
  portfela kredytów detalicznych, z rosnącym udziałem kredytów niezabezpieczonych .
  Wartość odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w pionie Korporacji i Rynków
  Finansowych wyniosła 74,8 mln zł – co oznacza wzrost o 34,0 mln zł kwartał do kwartału , wynikający
  głównie z utworzenia rezerw na dwie ekspozycje kredytowe z segmentu K2.
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Suma bilansowa Grupy mBanku na koniec III kwartału 2017 roku wyniosła 132 478,0 mln zł i była wyższa
  o 2,4% w porównaniu z końcem czerwca 2017 roku.
  Aktywa Grupy mBanku
  mln zł 30.09.2016 30.06.2017 30.09.2017 Zmiana kwartalna Zmiana roczna
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 5 859,5 5 855,4 6 028,5 3,0% 2,9%
  Należności od banków 2 920,7 2 259,1 2 403,9 6,4% -17,7%
  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 4 177,2 3 296,6 1 990,4 -39,6% -52,4%
  Pochodne instrumenty finansowe 2 087,4 1 325,1 1 348,8 1,8% -35,4%
  Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom 81 009,6 83 377,0 85 532,0 2,6% 5,6%
  Inwestycyjne papiery wartościowe 31 257,9 30 469,6 32 448,7 6,5% 3,8%
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,0 170,8 0,0 - -
  Wartości niematerialne 501,9 627,9 636,3 1,3% 26,8%
  Rzeczowe aktywa trwałe 710,3 711,9 701,8 -1,4% -1,2%
  Pozostałe aktywa 1 256,2 1 323,9 1 387,7 4,8% 10,5%
  Aktywa Grupy mBanku 129 780,7 129 417,5 132 478,0 2,4% 2,1%
  Na koniec III kwartału 2017 roku największy udział w strukturze aktywów Grupy mBanku miały kredyty
  i pożyczki udzielone klientom. Ich udział w sumie aktywów nieznacznie wzrósł do poziomu 64,6% wobec
  64,4% na koniec czerwca 2017 roku. Wartość kredytów i poż yczek netto na koniec III kwartału 2017 roku
  wyniosła 85 532,0 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 2 154,9 mln zł,
  tj. 2,6%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych
  wartość kredyt ów i pożyczek wzrosła o 2,8%.
  Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 38 287,5 mln zł, czyli
  o 2 144,5 mln zł, tj. 5,9%, (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów
  walutowych warto ść kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 5,5%). Sprzedaż
  kredytów korporacyjnych wzrosła o 24,7% i wyniosła 2 877 mln zł .
  Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym pozostał na prawie niezmienionym poziomie w
  relacji do końca II kwartału 2017 roku (tj. +191,4 mln zł, tj. 0,4%) i wyniósł 48 949,1 mln zł. Kredyty
  hipoteczne i mieszkaniowe nieznacznie spadły o 0,9% w po równan iu do poprzedniego kwartału, głó wnie z
  powodu słabszej sprzedaży kredytów hipotecznych. W III kwartale 2017 roku Grupa mBanku sprzedała
  817,6 mln zł kredytów hipotecznych oraz 1 649,4 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu
  wpływu zmian ku rsowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 1,0%.
  Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu w III kwartale 2017 roku
  zmniejszył się o 45,9 mln zł, tj. 4,2%. Na koniec III kwartału wartość tych kredytów wyniosła 1 035,3
  mln zł.
  Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec III kwartału 2017 roku stanowiły inwestycyjne
  papiery wartościowe, których wartość wyniosła 32 448,7 mln zł, tj. 24,5% sumy aktywów, i zwiększyła się
  w ujęciu kwartalnym o 1 979,1 mln zł, czyli o 6,5% , głównie dzięki wzrostowi portfela dłużnych papierów
  wartościowych emitowanych przez bank centralny. Portfel dłużnych papierów wartościowych emitowanych
  przez rząd zmniejszył się o 4,1% kwartał do kwartału.  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  16
  Zobowiązania i kapitały Grupy mBanku
  mln zł 30.09.2016 30.06.2017 30.09.2017 Zmiana kwartalna Zmiana roczna
  Zobowiązania wobec innych banków 11 562,9 8 641,3 8 451,8 -2,2% -26,9%
  Pochodne instrumenty finansowe 1 766,6 1 114,5 1 014,0 -9,0% -42,6%
  Zobowiązania wobec klientów 85 188,2 88 155,9 90 677,5 2,9% 6,4%
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 12 192,2 13 011,7 13 685,2 5,2% 12,2%
  Zobowiązania podporządkowane 3 851,4 2 232,8 2 204,5 -1,3% -42,8%
  Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 0,0 61,6 0,0 - -
  Pozostałe zobowiązania 2 248,9 2 519,2 2 477,5 -1,7% 10,2%
  Zobowiązania razem 116 810,2 115 737,1 118 510,6 2,4% 1,5%
  Kapitały razem 12 970,5 13 680,4 13 967,5 2,1% 7,7%
  Zobowiązania i kapitały Grupy mBanku 129 780,7 129 417,5 132 478,0 2,4% 2,1%
  W III kwartale 2017 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania
  działalności Grupy mBanku, wzrosły w stosunku do ubiegłego kwartału o 2 521,6 mln zł, tj. 2,9%. Udział
  zobowiązań wobec klientów w zobowiązaniach i kapitałach r azem wyniósł 68,4% wobec 68,1% na koniec
  czerwca 2017 roku.
  Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły o 1 988,0 mln zł, tj. 6,1%, wobec stanu na koniec
  czerwca 2017 roku i wyniosły 34 725,1 mln zł po III kwartale 2017 roku. Zaobserwowano przypływ
  środków na depozytach terminowych (o 2 269,2 mln zł, tj. 36,9% kwartał do kwartału), który został
  częściowo zniwelowany odpływem środków z r achunk ów bieżących.
  Zobowiązania wobec klientów indywidualnych pozostały na niezmienionym poziomie w omawianym okr esie
  (+202,0 mln zł, tj. 0,4%) i wyniosły 54 037,2 mln zł .
  Zobowiązania wobec klientów sektora budżetowego wyniosły 1 915,2 mln zł, co oznacza wzrost o
  331,6 mln zł, tj. 20,9%.
  Druga pod względem wielkości pozycję zobowiązań i kapitałów Grupy mBanku stanowiły zobowiązania
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, które zwiększyły się w ujęciu kwartalnym o 673,5 mln
  zł, tj. 5,2% i wyniosły 13 685,2 mln zł. Wzrost wynikał gł ównie z emisji transzy 5 -letnich listów zastawnych
  przez mBank Hipoteczny.
  Zobowiązania wobec innych banków wyniosły 8 451,8 mln zł na koniec III kwartału 2017 roku, co stanowi
  6,4% zobowiązań i kapitałów razem Grupy mBanku. W porównaniu do poprzedniego kw artału
  zobowiązania wobec banków nieznacznie spadły o 189,5 mln zł, tj. 2,2% , głównie ze względu na
  umocnienie złotego .
  Udział kapitałów w zobowiązaniach i kapitałach razem Grupy mBanku nieznacznie zmniejszył się względem
  poprzedniego kwartału i wyniósł 10 ,5% (wobec 10,6% na koniec czerwca 2017 roku).
  Jakość portfela kredytowego Grupy mBanku
  Na dzień 30 września 2017 roku należności, które utraciły wartość (NPL) wzrosły w stosunku do końca
  czerwca 2017 roku. Wartość wskaźnika NPL była wyższa niż na koniec II kwartału i wyniosła 5,2%.
  mln zł 30.06.2017 30.09.2017 Zmiana kwartalna
  Rezerwy na należności, które utraciły wartość 2 611,4 2 707,5 3,7%
  Rezerwy na utratę wartości ekspozycji analizowanych portfelowo 232,9 244,7 5,0%
  Rezerwa utworzona na należności od klientów 2 844,3 2 952,2 3,8%
  Należności, które utraciły wartość 4 340,9 4 579,7 5,5%
  Należności bez rozpoznanej utraty wartości 81 880,5 83 904,5 2,5%
  Wskaźnik NPL 5,0% 5,2%
  Poziom pokrycia rezerwami należności, które utraciły wartość 65,5% 64,5%  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  17
  Wskaźnik NPL – zaangażowanie bilansowe brutto należności, które utraciły wartość/kredyty i pożyczki (brutto) udzielone klientom.
  Poziom pokrycia rezerwami należności, które utraciły wartość – rezerwy na należności które utraciły wartość/zaangażowanie bilansowe brutto należności, które utraciły wartość.
  W stosunku do danych opublikowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy mBanku na
  dzień 30 czerwca 2017 rok u, należności bez rozpoznanej utraty wartości na dzień 30 czerwca 2017 roku
  uległy zwiększeniu o kwotę 226,9 milionów złotych, a należności z rozpoznaną utratą wartości uległy
  zmniejszeniu o kwotę 226,9 milionów złotych w związku z korektą zidentyfikowaneg o błędu
  matematycznego. Grupa odpowiednio przeliczyła wartość wskaźników NPL oraz poziomu pokrycia
  rezerwami należności, które utraciły wartość na dzień 30 czerwca 2017 roku w oparciu o skorygowane
  dane.
  Rezerwa utworzona na należności od klientów zwiększy ła się w ujęciu kwartalnym (o 107,9 mln zł)
  i wyniosła 2 952,2 mln zł. Jednocześnie nastąpił wzrost rezerwy na poniesione, ale niezidentyfikowane
  straty (ang. Incurred But Not Identified – IBNI) z 232,9 mln zł do 244,7 mln zł w omawianym okresie.
  Poziom po krycia rezerwami należności, które utraciły wartość (uwzględniając rezerwy na poniesione, ale
  niezidentyfikowane straty) spadł w ujęciu kwartalnym z poziomu 65 ,5% do 64,5%.
  Działalność segmentów i linii biznesowych
  W III kwartale 2017 roku segment Bankowoś ci Detalicznej miał największy udział w wyniku brutto Grupy
  mBanku, który wyniósł 64,3% i znacząco wzrósł kwartał do kwartału (54,5% w II kwartale 2017 roku).
  Udział segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wyniósł 28,4% (wobec 35,0% kwartał
  wcześ niej), zaś wynik brutto segmentu Rynków Finansowych 5,4% ( wobec 6,6% w II kwartale 2017 roku).
  Na wynik segmentu Bankowości Detalicznej wpłynął głównie wzrost dochodów o 4,4% (przy czym dochody
  podstawowe zwiększyły się o 2,2% kwartał do kwartału ) oraz niższe koszty administracyjne. Jednocześnie,
  nastąpił wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 10,0 mln zł kwartał do
  kwartału.
  Spadek udziału w wyniku Grupy segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wynikał główni e
  z wyższych odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 33,6 mln zł w porównaniu
  z wynikiem II kwartału oraz wyższych kosztów administracyjnych związanych z realokacją kosztów
  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w ramach segmentów bizn esowych Grupy mBanku .
  Jednocześnie, dochody z działalności podstawowej wzrosły o 8,2% kwartał do kwartału.
  Dochody segmentu Rynków Finansowych wyniosły 53,8 mln zł, co oznacza 33,0% wzrost kwartał do
  kwartału, głównie za sprawą poprawy wyniku na działalności handlowej. Wzrost dochodów został jednak
  zniwelowany znaczącym wzrostem kosztów administracyjnych wynika jących z realokacji kosztów B FG
  w ramach segmentów biznesowych Grupy mBanku.
  mln zł II kw. 2017 III kw. 2017 Zmiana w mln zł Zmiana w %
  % udział w zysku brutto
  Bankowość Detaliczna 208,5 259,8 51,2 24,6% 64,3%
  Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 134,0 114,8 -19,2 -14,3% 28,4%
  Rynki Finansowe 25,3 21,8 -3,5 -13,9% 5,4%
  Pozostałe 14,5 7,4 -7,1 -49,1% 1,8%
  Zysk brutto Grupy mBanku 382,4 403,8 21,4 5,6% 100,0%  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  18
  Obszar Bankowości Detalicznej
  Segment Bankowości Detalicznej mBanku obsługuje 5 259 tys. klientów
  indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i Słowacji w oparciu o
  Internet, bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, bankowość mobilną i inne nowoczesne
  rozwiązania technologiczne, a także sieć 322 oddziałów. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w
  tym rachunki bieżące i oszczędnościowe, rachunki dla mikroprzedsiębiorstw, produkty kredytowe,
  produkty depozytowe, karty płatnicze, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe, usługi
  maklerskie oraz leasing dla mikroprzedsiębiorstw.
  Najważniejsze osiągnięcia
   Wzrost dochodów z działalności podstawowej do 661,8 mln zł, czyli o 2,2% w porównaniu do II
  kwartału 2017 roku i o 11,6% rok do roku.
   Wzrost udziału mBanku w rynku kredytów niehipotecznych do 5,4%.
   Stabilny poziom depozytów klientów detalicznych kwartał od kwartału; 6,5% wzrost rok do roku,
  głównie na rachunkach bieżących ; R IV% udział w rynku depozytów klientów indywidualnych.
   Wzrost odsetka logowa ń do aplikacji mobilnej do 52,2 % na koniec września 2017 roku.
   Udział Biura Maklerskiego w rynku obligacj i wyniósł 11,0% (7,3% w II kwartale), a w rynku
  obrotu opcjami na GPW J 12,5%.
   Trzecie miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka dla nowej aplikacji mobilnej dla
  klientów indywidualnych.
  Kluczowe dane finansowe:
  mln zł III kw. 2016 II kw. 2017 III kw. 2017 Zmiana kwartalna Zmiana roczna
  Wynik z tytułu odsetek 456,4 497,8 515,8 3,6% 13,0%
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 136,5 149,8 146,0 -2,5% 7,0%
  Przychody z tytułu dywidend 0,0 0,0 0,0 - -
  Wynik na działalności handlowej 24,5 27,9 28,7 2,9% 17,2%
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone -0,1 0,0 0,0 - -
  Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych -9,8 -13,2 0,8 +/ - +/ -
  Dochody łącznie 607,5 662,2 691,3 4,4% 13,8%
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -74,4 -79,9 -89,9 12,6% 20,9%
  Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -280,3 -325,2 -292,4 -10,1% 4,3%
  Podatek od pozycji bilansowych Grupy -48,9 -48,6 -49,2 1,3% 0,6%
  Zysk brutto Bankowości Detalicznej 203,9 208,5 259,8 24,6% 27,4%  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  19
  Kluczowe dane biznesowe (tylko Bank i mBank Hipoteczny) :
  tys. 30.09.2016 30.06.2017 30.09.2017 Zmiana kwartalna Zmiana roczna
  Liczba klientów detalicznych G 4 957,4 5 233,S 5 259,M 0,5% 6,1%
  Polska 4 103,3 4 338,4 4 358,9 0,5% 6,2%
  Oddziały zagraniczne 854,1 895,2 900,1 0,5% 5,4%
  Czechy 600,9 629,2 631,2 0,3% 5,0%
  Słowacja 253,3 266,1 268,9 1,1% 6,2%
  mln zł
  Kredyty klientów detalicznych, w tym: 48 081,9 48 731,1 48 918,4 0,4% 1,7%
  Polska 43 893,6 44 455,8 44 463,1 0,0% 1,3%
  Kredyty hipoteczne 33 439,7 32 825,7 32 396,5 -1,3% -3,1%
  Kredyty niehipoteczne 10 453,9 11 630,1 12 066,6 3,8% 15,4%
  Oddziały zagraniczne 4 188,P 4 275,P 4 455,P 4,2% 6,4%
  Czechy 3 229,6 3 391,2 3 571,2 5,3% 10,6%
  Słowacja 958,7 884,1 884,1 0,0% -7,8%
  Depozyty klientów detalicznych, w tym: 50 923,2 54 024,6 54 176,9 0,3% 6,4%
  Polska 43 635,6 45 523,2 45 391,8 J0,3% 4,0%
  Oddziały zagraniczne 7 287,S 8 501,4 8 785,N 3,3% 20,5B
  Czechy 5 248,7 6 046,5 6 261,3 3,6% 19,3%
  Słowacja 2 038,9 2 454,9 2 523,9 2,8% 23,8%
  Fundusze inwestycyjne (z uwzgl. FIZ, Polska) 5 860,4 6 747,0 7 157,3 6,1% 22,1%
  tys.
  Karty kredytowe 338,2 352,8 358,5 1,6% 6,0%
  Polska 307,3 318,9 323,0 1,3% 5,1%
  Oddziały zagraniczne 30,9 33,9 35,5 4,8% 14,9%
  Karty debetowe 3 365,5 3 566,4 3 664,3 2,7% 8,9%
  Polska 2 814,7 3 000,4 3 094,0 3,1% 9,9%
  Oddziały zagraniczne 550,7 566,0 570,3 0,8% 3,5%
  * Liczba klientów detalicznych w III kwartale 2017 roku została skorygowana w związku z obligatoryjnym zamknięciem nieaktywny ch kont oraz wyłączeniem pełnomocników mikrofirm, nieposiadających indyw idualnie produktów banku (odpowiednie korekty wprowadzono również dla danych za poprzednie okresy ).


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  20
  Obszar Korporacji i Rynków Finansowych
  Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 21 825 klientów korporacyjnych,
  w tym duże przedsiębiorstwa (K1 – roczne obroty w wysokości powyżej 500 mln zł),
  średnie przedsiębiorstwa (K2 - roczne obroty w wysokości 30 – 500 mln zł) i małe przedsiębiorstwa (K3 –
  roczne obroty w wysokości poniżej 30 mln zł) poprzez sieć 46 wyspecjalizowanych placówek . Oferta
  produktów i usług Grupy mBanku dla klientów korporacyjnych konc entruje się na bankowości tradycyjnej
  (rachunki firmowe, przelewy krajowe i zagraniczne, karty płatnicze, usługi gotówkowe i produkty
  zarządzania płynnością), finansowaniu przedsiębiorstw, instrumentach zabezpieczających, usługach
  związanych z rynkami inst rumentów kapitałowych (ECM), instrumentów dłużnych (DCM) oraz z fuzjami i
  przejęciami (M&A), a także leasingu i faktoringu. Segment dzieli się na 2 obszary: Bankowość
  Korporacyjna i Inwestycyjna oraz Rynki Finansowe.
  Najważniejsze osiągnięcia
   Wzrost doch odów o 10,5% w porównaniu do II kw. 2017 roku i 13,2% rok do roku.
   Wzrost kredytów korporacyjnych o 6,R % w porównaniu do II kwartału 2017 roku i wzrost udziału
  mBanku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw do 6,S %.
   Wz rost depozytów korporacyjnych o 6,7 % w porównaniu do końca II kwartału 2017 roku i wzrost
  udziału mBanku w rynku depozytów dla przedsiębiorstw do 9,Q %.
   mKantor i mPlatforma walutowa w części detalicznej mBanku dostępna 24 godziny 7 dni w
  tygodniuK
   Wskaźnik NPS ( ang. Net Promoter Score) dla klientów korporacyjnych, którzy wskazali mBank
  jako swój bank główny , na poziomie 42% (średnia rynkowa J 22%), tj. H 6 p unktów
  procentowych rok do roku*.
   mBank najlepszym bankiem dla firm według magazynu Forbes .
  * Źródło: Kantar Millward Brown, sierpień 2017 .
  Kluczowe dane finansowe:
  Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:
  mln zł III kw. 2016 II kw. 2017 III kw. 2017 Zmiana kwartalna Zmiana roczna
  Wynik z tytułu odsetek 189,4 198,5 213,9 7,8% 12,9%
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 93,9 99,4 108,3 8,9% 15,3%
  Przychody z tytułu dywidend 0,0 0,0 0,0 - -
  Wynik na działalności handlowej 56,1 58,1 63,7 9,7% 13,6%
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 0,0 -7,3 0,0 - -
  Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 5,7 4,9 4,7 -4,0% -17,6%
  Dochody łącznie 345,2 353,6 390,7 10,5% 13,2%
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -60,9 -41,4 -75,0 81,3% 23,2%
  Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -184,1 -142,9 -164,3 15,0% -10,7%
  Podatek od pozycji bilansowych Grupy -33,1 -35,3 -36,6 3,4% 10,4%
  Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 67,1 134,0 114,8 -14,3% 71,0%  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  21
  Rynki Finansowe:
  mln zł III kw. 2016 II kw. 2017 III kw. 2017 Zmiana kwartalna Zmiana roczna
  Wynik z tytułu odsetek 71,5 66,3 64,6 -2,6% -9,6%
  Wynik z tytułu opłat i prowizji -1,6 -2,0 -1,5 -27,0% -5,8%
  Przychody z tytułu dywidend 0,4 0,0 0,0 - -
  Wynik na działalności handlowej -7,9 -24,5 -8,9 -63,5% 13,1%
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 2,5 1,5 0,4 -74,1% -83,9%
  Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych -0,4 -0,9 -0,8 -6,7% 97,0%
  Dochody łącznie 64,5 40,5 53,8 33,0% -16,6%
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -0,3 0,6 0,2 -72,2% +/ -
  Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -27,5 -8,1 -23,8 195,5% -13,5%
  Podatek od pozycji bilansowych Grupy -7,0 -7,7 -8,4 9,2% 19,1%
  Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych 29,7 25,3 21,8 -13,9% -26,6%
  Kluczowe dane biznesowe (tylko Bank) :
  30.09.2016 30.06.2017 30.09.2017 Zmiana kwartalna Zmiana roczna
  Liczba klientów korporacyjnych 20 695 21 500 21 825 1,5% 5,5%
  K1 2 149 2 119 2 126 0,3% -1,1%
  K2 5 987 6 835 6 980 2,1% 16,6%
  K3 12 559 12 546 12 719 1,4% 1,3%
  mln zł
  Kredyty klientów korporacyjnych, w tym: 21 563,1 22 324,9 23 739,4 6,3% 10,1%
  K1 5 506,5 5 115,9 5 908,0 15,5% 7,3%
  K2 12 926,4 14 124,1 14 667,2 3,8% 13,5%
  K3 2 953,9 2 863,7 2 966,5 3,6% 0,4%
  Transakcje reverse repo/buy sell back 62,1 93,8 55,6 -40,7% -10,4%
  Pozostałe 114,2 127,4 142,2 11,6% 24,5%
  Depozyty klientów korporacyjnych, w tym: 29 842,4 29 833,5 31 748,6 6,4% 6,4%
  K1 10 741,7 11 605,4 12 530,0 8,0% 16,6%
  K2 11 203,2 12 038,5 12 201,5 1,4% 8,9%
  K3 5 474,6 4 768,2 4 826,0 1,2% -11,8%
  Transakcje repo 2 011,4 1 034,6 1 788,5 72,9% -11,1%
  Pozostałe 411,5 386,9 402,5 4,1% -2,2%  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  22
  Podsumowanie wyników spółek
  W III kwartale 2017 roku łączne wyniki brutto spółek Grupy mBanku wyniosły 27,0 mln zł wobec
  79,8 mln zł kwartał wcześniej. Spadek wyniku brutto w ujęciu kwartalnym był efektem realizacji
  pierwszego etapu transakcji sprzedaży akcji mLocum sp ółce Archicom (51% udziałów w kapitale
  zakładowym spółki) oraz niższego wyniku mLeasingu. Ujemny wynik w pozycji „Pozostałe” wynikał z ugody
  jaką w sierpniu 2017 roku zawarły mBank, Garbary, Tele Tech Investment (TTI) oraz Bank Pekao, w
  efekcie której, w z amian za zapłatę ustalonej kwoty, Bank Pekao zrzekł się w stosunku do mBanku, Garbar
  oraz TTI roszczeń wynikających z toczących się postępowań sądowych.
  Swoje wyniki w III kwartale poprawił y dwie spółki: mBank Hipoteczny oraz mFaktoring.
  Zysk brutto poszczególnych spółek w III kwartale 2017 roku w stosunku do poprzedniego kwartału został
  przedstawiony w tabeli poniżej.
  mln zł II kw. 2017 III kw. 2017 Zmiana w %
  mFinanse (p. Aspiro) 34,7 33,2 -4,3%
  mLeasing 17,1 12,7 -25,7%
  mBank Hipoteczny 5,9 9,7 64,4%
  mFaktoring 3,0 3,8 26,7%
  mLocum 21,2 0,0 -
  Pozostałe 1 -2 -32,5 16,3x
  Razem 79,8 27,0 -66,2%
  1 Uwzgl. mFinance France, mCentrum Operacji, BDH Development, Garbary, Tele -Tech Investment i Future Tech.
  Otwarta platforma sprzedaży produktów finansowych na rynku pośrednictwa
  Oferta obejmuje produkty kredytowe, rachunki, ubezpieczenia, produkty inwestycyjne
  i oszczędnościowe zarówno dla osób fizycznych, jak i firm
  mFinanse odnotowało w III kwartale 2017 roku sezonowy spadek sprzedaży kredytów hipotecznych o
  26,7% kwartał do kwartału (302,1 mln w III kwartale w porównaniu do 412,2 mln kwartał wcześniej).
  W omawianym okresie wynik zrealizowany w obszarze sprzedaży kredytów s amochodowych
  przeznaczonych dla salonów dealerskich był niższy w ujęciu kwartalnym (71,7 mln zł w III kwartale 2017
  roku w porównaniu do 77,7 mln zł kwartał wcześniej). W III kwartale 2017 roku zaobserwowano poprawę
  wyników sprzedaży w obszarze leasingu sa mochodowego (9,5 mln zł w III kwartale 2017 w porównaniu
  do 8,3 mln kwartał wcześniej ).
  W III kwartale 2017 roku spółka odnotowała zysk brutto w wysokości 33,2 mln zł w porównaniu
  z 34,7 mln zł kwartał wcześniej. Niższy wynik był efektem spadku sprzedaży kredytów hipotecznych.
  Oferta finansowania w formie leasingu, pożyczki oraz usługi z zakresu wynajmu i zarządzania flotą samochodową
  IV miejsce na rynku leasingu w Polsce z 7,4% udziałem
  Wartość umów zawartych w III kwartale 2017 roku wyniosła 1 192 mln zł w porównaniu do 1 225 mln zł
  w II kwartale 2017 roku, tj. -2,7% kwartał do kwartału. Spadek ten związany był z czynnikami
  sezonowymi.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  23
  Wartość nowych aktywów ruchomych zakupionych przez s półkę w III kwartale 2017 roku wyniosła
  1 075,1 mln zł, z 6,7% udziałem rynkowym. Spółka w III kwartale 2017 roku sfinansowała nieruchomości
  o wartości 116,9 mln zł, co przedkłada się na 76,0% udział w rynku.
  Wynik brutto spółki w III kwartale 2017 roku w yniósł 12,7 mln zł, co oznacza 25,7% spadek kwartał do
  kwartału, wynikający głównie z wyższych kosztów finansowania oraz kosztów operacyjnych.
  Bank hipoteczny z najdłuższą historią emisji listów zastawnych na polskim rynku kapitałowym
  Oferta obejmuje finans owanie inwestycji komercyjnych oraz klientów indywidualnych, analizy rynku i
  usługi doradcze dla inwestorów i podmiotów branży nieruchomości komercyjnych
  Wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie hipotecznych listów zastawnych – 4,7 mld zł
  Po dsumowanie działalności emisyjnej mBank u Hipoteczn ego (mBH) na rynku publicznym w III kwartale
  2017 roku przedstawia poniższa tabela.
  W dniu 11 października 2017 roku mBH uplasował największą w historii polskiego rynku kapitałowego
  emisję listów zastawnych w złotych o wartości 1 000 mln zł , 6 -letnim terminie zapadalności
  i oprocentowaniu opartym o stawkę WIBOR 3M + 0,82% w stosunku roczn ym .
  mBH kontynuował również emisje obligacji niezabezpieczonych. Na koniec III kwartału 2017 roku posiadał
  wyemitowane 33 serie na łączną kwotę 941,5 mln zł. Oferta mBH obejmuje obligacje zerokuponowe oraz
  kuponowe denominowane w złotych z terminami wykupu od 2 miesięcy do 1 roku.
  Portfel kredytowy brutto mBanku Hipotecznego na koniec III kwarta łu 2017 roku wyniósł 10,9 mld zł wobec
  10,3 mld zł na koniec II kwartału 2017 roku , tj. +6,2%. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z przyrostu
  portfela nowych kredyt ów hipotecznych dla klientów detalicznych. Pomimo tego, że począwszy od 22 lipca
  2017 roku sprzedaż kredytów detalicznych została przeniesiona z mBanku Hipotecznego do mBanku,
  wartość podpisanych umów w III kwartale wyniosła 488,9 mln zł, a sprzedaż kredytów komercyjnych -
  658,4 mln zł.
  W III kwartale 2017 roku zysk brutto spółki wyniósł 9,7 mln zł i był o 3,9 mln zł wyższy od wyniku w II
  kwartale 2017 roku . Wzrost ten wynikał przede wszystkim z wyższego wyniku odsetkowego związanego
  ze znaczn ym i przedpłatami w segmencie kredytów korporacyjnych oraz wyższym wynikiem prowizyjnym .
  Wolumen Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon
  500 mln PLN 29.09.2017 10.09.2022 5 WIBO3M +0,75%


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  24
  Skrócony s konsolidowany r achunek zysków i strat
  Nota
  III kwartał
  (rok bieżący)
  okres
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały
  (rok bieżący)
  okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartał
  (rok poprzedni)
  okres
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  III kwartały
  (rok poprzedni)
  okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Przychody z tytułu odsetek 5 1 022 706 2 995 535 977 024 2 869 558
  Koszty odsetek 5 (225 944) (684 987) (258 312) (789 985)
  Wynik z tytułu odsetek 796 762 2 310 548 718 712 2 079 573
  Przychody z tytułu opłat i prowizji 6 422 976 1 245 392 404 432 1 121 625
  Koszty z tytułu opłat i prowizji 6 (166 462) (486 712) (170 069) (465 814)
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 256 514 758 680 234 363 655 811
  Przychody z tytułu dywidend 7 142 3 266 442 3 028
  Wynik na działalności handlowej, w tym: 8 83 116 221 081 74 402 218 002
  Wynik z pozycji wymiany 87 606 221 925 82 162 220 044
  Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości
  zabezpieczeń (4 490) (844) (7 760) (2 042)
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach
  w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: 9 (5 780) (22 442) 2 350 250 532
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 397 (8 523) 2 347 250 971
  Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (6 177) (13 919) 3 (439)
  Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia - - (19) (107)
  Pozostałe przychody operacyjne 10 47 889 196 937 46 157 195 325
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 11 (164 422) (367 742) (139 452) (325 715)
  Ogólne koszty administracyjne 12 (432 140) (1 392 243) (447 196) (1 301 570)
  Amortyzacja (53 740) (156 418) (52 691) (169 788)
  Pozostałe koszty operacyjne 13 (29 261) (156 038) (37 660) (151 522)
  Wynik działalności operacyjnej 499 080 1 395 629 399 408 1 453 569
  Podatki od pozycji bilansowych Grupy (95 521) (279 844) (89 824) (236 137)
  Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw
  własności 192 192 - -
  Zysk brutto 403 751 1 115 977 309 584 1 217 432
  Podatek dochodowy 24 (112 352) (332 531) (78 883) (288 031)
  Zysk netto 291 399 783 446 230 701 929 401
  Zysk netto przypadający na:
  - akcjonariuszy mBanku S.A. 291 414 779 892 230 479 926 765
  - udziały niekontrolujące (15) 3 554 222 2 636 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S .A. 291 414 779 892 230 479 926 765
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 42 288 178 42 283 023 42 253 034 42 243 662
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł ) 14 6,89 18,44 5,45 21,94
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 14 42 313 217 42 308 062 42 277 564 42 268 192
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł ) 14 6,89 18,43 5,45 21,93


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  25
  Skrócone s konsolidowane s prawozdanie z całkowitych dochodów
  III kwartał
  (rok bieżący )
  okres
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały
  (rok bieżący )
  okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartał
  (rok poprzedni)
  okres
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  III kwartały
  (rok poprzedni)
  okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Zysk netto 291 399 783 446 230 701 929 401
  Pozostałe dochody całkowite netto , w tym : 16 190 153 812 (59 186) (241 473)
  Pozycje , które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto ) 500 651 (1 363) (1 170)
  Zmiana wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto ) 20 187 154 544 (56 741) (239 837)
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto ) (4 497) (1 389) (1 082) (466)
  Pozycje , które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
  Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie
  zatrudnienia (netto) - 6 - -
  Dochody całkowite netto , razem 307 589 937 258 171 515 687 928
  Dochody całkowite netto , razem przypadające na :
  - akcjonariuszy mBanku S.A. 307 604 933 704 171 293 685 292
  - udziały niekontrolujące (15) 3 554 222 2 636


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  26
  Skrócone s konsolidowane s prawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA Nota 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 6 028 470 9 164 281 5 859 485
  Należności od banków 2 403 911 3 082 855 2 920 734
  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 15 1 990 360 3 800 634 4 177 242
  Pochodne instrumenty finansowe 16 1 348 821 1 808 847 2 087 395
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 18 85 531 969 81 763 277 81 009 630
  Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji
  zabezpieczanych - - 36
  Inwestycyjne papiery wartościowe 19 32 448 706 31 393 352 31 257 850
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone 28 387 - -
  Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia - - 7 252
  Wartości niematerialne 20 636 272 582 663 501 917
  Rzeczowe aktywa trwałe 21 701 845 757 371 710 268
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 8 770 1 310 1 067
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 561 590 540 756 486 712
  Inne aktywa 788 925 848 156 761 135
  AKTYWA RAZEM 132 478 026 133 743 502 129 780 723
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
  Z o b o w i ą z a n i a
  Zobowiązania wobec banku centralnego 2 - -
  Zobowiązania wobec innych banków 8 451 807 8 486 753 11 562 896
  Pochodne instrumenty finansowe 16 1 014 022 1 599 266 1 766 557
  Zobowiązania wobec klientów 22 90 677 502 91 417 962 85 188 225
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 13 685 190 12 660 389 12 192 188
  Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji
  zabezpieczanych 57 728 116 871 196 287
  Pozostałe zobowiązania 2 125 424 2 178 790 1 796 089
  Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 120 835 104 999 70 449
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 1 380 1 208 910
  Rezerwy 23 172 151 182 754 185 201
  Zobowiązania podporządkowane 2 204 523 3 943 349 3 851 380
  Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 118 510 564 120 692 341 116 810 182
  K a p i t a ł y
  Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S .A. 13 965 261 13 023 756 12 935 287
  Kapitał podstawowy : 3 563 854 3 551 096 3 550 793
  - Zarejestrowany kapitał akcyjny 169 245 169 121 169 117
  - Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 3 394 609 3 381 975 3 381 676
  Zyski zatrzymane 10 261 914 9 486 979 9 193 161
  - Wynik finansowy z lat ubiegłych 9 482 022 8 267 697 8 266 396
  - Wynik roku bieżącego 779 892 1 219 282 926 765
  Inne pozycje kapitału własnego 139 493 (14 319) 191 333
  Udziały niekontrolujące 2 201 27 405 35 254
  K a p i t a ł y r a z e m 13 967 462 13 051 161 12 970 541
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 132 478 026 133 743 502 129 780 723
  Łączny współczynnik kapitałowy 20,47 20,29 18,61
  Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,83 17,32 15,88
  Wartość księgowa 13 965 261 13 023 756 12 935 287
  Liczba akcji 42 311 255 42 280 127 42 279 255
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł ) 330,06 308,03 305,95


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  27
  Skrócone s konsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Zmiany w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku
  Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
  Zarejestrowany
  kapitał akcyjny
  Kapitał zapasowy
  ze sprzedaży
  akcji powyżej
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Fundusz
  ogólnego
  ryzyka
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy z lat
  ubiegłych
  Wynik roku
  bieżącego
  Różnice kursowe
  z przeliczenia
  jednostek
  zagranicznych
  Wycena
  aktywów
  finansowych
  dostępnych do
  sprzedaży
  Zabezpieczenia
  przepływów
  pieniężnych
  Zyski i straty
  aktuarialne
  dotyczące
  świadczeń
  pracowniczych
  po okresie
  zatrudnienia
  Stan na 1 stycznia 2017 r. 169 121 3 381 975 4 944 689 97 887 1 131 453 3 312 950 - (6 004) (3 068) (1 545) (3 702) 13 023 756 27 405 13 051 161
  Dochody całkowite razem - - - - - - 779 892 651 154 544 (1 389) 6 933 704 3 554 937 258
  Dywidendy wypłacone - - - - - - - - - - - - (5 486) (5 486)
  Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 22 300 (22 300) - - - - - - - -
  Transfer na kapitał zapasowy - - 2 782 628 - - (2 782 628) - - - - - - - -
  Emisja akcji 124 - - - - - - - - - - 124 - 124
  Zmiana zakresu konsolidacji i zmiana udziału w konsolidowanej
  spółce - - - - - - - - - - - - (23 272) (23 272)
  Program opcji pracowniczych - 12 634 - (4 957) - - - - - - - 7 677 - 7 677
  - wartość usług świadczonych przez pracowników - - - 7 677 - - - - - - - 7 677 - 7 677
  - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 12 634 - (12 634) - - - - - - - - - -
  Stan na 30 września 2017 r. 169 245 3 394 609 7 727 317 92 930 1 153 753 508 022 779 892 (5 353) 151 476 (2 934) (3 696) 13 965 261 2 201 13 967 462
  Udziały
  niekontrolujące Razem
  Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego
  Kapitały
  przypadające na
  akcjonariuszy
  mBanku S.A.
  razem Zarejestrowany
  kapitał akcyjny
  Kapitał zapasowy
  ze sprzedaży
  akcji powyżej
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Fundusz
  ogólnego
  ryzyka
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy z lat
  ubiegłych
  Wynik roku
  bieżącego
  Różnice kursowe
  z przeliczenia
  jednostek
  zagranicznych
  Wycena
  aktywów
  finansowych
  dostępnych do
  sprzedaży
  Zabezpieczenia
  przepływów
  pieniężnych
  Zyski i straty
  aktuarialne
  dotyczące
  świadczeń
  pracowniczych
  po okresie
  zatrudnienia
  Stan na 1 stycznia 2016 r. 168 956 3 366 802 4 883 602 103 972 1 095 453 2 190 755 - (6 426) 442 354 859 (3 981) 12 242 346 32 618 12 274 964
  Dochody całkowite razem - - - - - - 1 219 282 422 (445 422) (2 404) 279 772 157 2 942 775 099
  Dywidendy wypłacone - - - - - - - - - - - - (8 155) (8 155)
  Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 36 000 (36 000) - - - - - - - -
  Transfer na kapitał zapasowy - - 61 087 - - (61 087) - - - - - - - -
  Emisja akcji 165 - - - - - - - - - - 165 - 165
  Program opcji pracowniczych - 15 173 - (6 085) - - - - - - - 9 088 - 9 088
  - wartość usług świadczonych przez pracowników - - - 9 088 - - - - - - - 9 088 - 9 088
  - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 15 173 - (15 173) - - - - - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 2016 r. 169 121 3 381 975 4 944 689 97 887 1 131 453 2 093 668 1 219 282 (6 004) (3 068) (1 545) (3 702) 13 023 756 27 405 13 051 161
  Udziały
  niekontrolujące Razem
  Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego
  Kapitały
  przypadające na
  akcjonariuszy
  mBanku S.A.
  razem


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  28
  Zmiany w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 roku
  Zarejestrowany
  kapitał akcyjny
  Kapitał zapasowy
  ze sprzedaży
  akcji powyżej
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Fundusz
  ogólnego
  ryzyka
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy z lat
  ubiegłych
  Wynik roku
  bieżącego
  Różnice kursowe
  z przeliczenia
  jednostek
  zagranicznych
  Wycena
  aktywów
  finansowych
  dostępnych do
  sprzedaży
  Zabezpieczenia
  przepływów
  pieniężnych
  Zyski i straty
  aktuarialne
  dotyczące
  świadczeń
  pracowniczych
  po okresie
  zatrudnienia
  Stan na 1 stycznia 2016 r. 168 956 3 366 802 4 883 602 103 972 1 095 453 2 190 755 - (6 426) 442 354 859 (3 981) 12 242 346 32 618 12 274 964
  Dochody całkowite razem - - - - - - 926 765 (1 170) (239 837) (466) - 685 292 2 636 687 928
  Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 36 000 (36 000) - - - - - - - -
  Transfer na kapitał zapasowy - - 61 087 - - (61 087) - - - - - - - -
  Emisja akcji 161 - - - - - - - - - - 161 - 161
  Program opcji pracowniczych - 14 874 - (7 386) - - - - - - - 7 488 - 7 488
  - wartość usług świadczonych przez pracowników - - - 7 488 - - - - - - - 7 488 - 7 488
  - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 14 874 - (14 874) - - - - - - - - - -
  Stan na 30 września 2016 r. 169 117 3 381 676 4 944 689 96 586 1 131 453 2 093 668 926 765 (7 596) 202 517 393 (3 981) 12 935 287 35 254 12 970 541
  Kapitały
  przypadające na
  akcjonariuszy
  mBanku S.A.
  razem
  Udziały
  niekontrolujące Razem
  Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  Skrócone s konsolidowane s prawozdanie z przepływów pieniężnych
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (5 343 491) 1 683 699
  Zysk przed opodatkowaniem 1 115 977 1 217 432
  Korekty: (6 459 468) 466 267
  Zapłacony podatek dochodowy (372 611) (332 947)
  Amortyzacja , w tym amortyzacja środków trwałych oddanych w leasing operacyjny 191 933 205 182
  (Zyski ) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej (845 509) 156 979
  (Zyski ) straty z działalności inwestycyjnej 2 465 (253 311)
  Utrata wartości aktywów finansowych 20 004 8 119
  Dywidendy otrzymane (3 266) (3 028)
  Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat ) (2 995 535) (2 869 558)
  Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat ) 684 987 789 985
  Odsetki otrzymane 3 211 161 2 821 211
  Odsetki zapłacone (418 608) (741 586)
  Zmiana stanu należności od banków (277 533) 111 421
  Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 64 792 56 778
  Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (62 574) (69 272)
  Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom (3 874 069) (2 563 784)
  Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych (1 041 647) (618 132)
  Zmiana stanu pozostałych aktywów 61 224 201 126
  Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 508 187 (792 385)
  Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów (1 133 273) 3 732 137
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (123 408) 628 061
  Zmiana stanu rezerw (10 603) (40 215)
  Zmiana stanu innych zobowiązań (45 585) 39 486
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 343 491) 1 683 699
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (223 237) (29 030)
  Wpływy z działalności inwestycyjnej 68 711 226 939
  Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych , po odliczeniu zbytych środków
  pieniężnych 32 863 2 000
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 582 22 879
  Dywidendy otrzymane 3 266 3 028
  Inne wpływy inwestycyjne - 199 032
  Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 291 948 255 969
  Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 12 639 310
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 279 309 255 659
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (223 237) (29 030)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (307 088) 3 098 467
  Wpływy z działalności finansowej 1 821 930 3 878 864
  Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków - 570 635
  Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 422 466 439 000
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 399 340 2 869 068
  Z tytułu emisji akcji zwykłych 124 161
  Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 129 018 780 397
  Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od banków - 311 884
  Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 12 942 12 844
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 400 000 350 000
  Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 1 611 840 -
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 677 452
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 486 -
  Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków i od pożyczek podporządkowanych 98 073 105 217
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (307 088) 3 098 467
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto , razem (A+B+C) (5 873 816) 4 753 136
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 37 228 (10 989)
  Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 15 000 049 6 656 382
  Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 9 163 461 11 398 529
  Okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  Okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  30
  Jednostkowe dane finansowe mBanku S.A.
  Rachunek zysków i strat
  Nota
  III kwartał
  (rok bieżący )
  okres
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały
  (rok bieżący )
  okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartał
  (rok poprzedni)
  okres
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  III kwartały
  (rok poprzedni)
  okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Przychody z tytułu odsetek 897 402 2 629 204 855 001 2 514 981
  Koszty odsetek (196 530) (597 872) (229 685) (706 524)
  Wynik z tytułu odsetek 700 872 2 031 332 625 316 1 808 457
  Przychody z tytułu opłat i prowizji 361 664 1 047 898 333 232 892 983
  Koszty z tytułu opłat i prowizji (148 942) (426 947) (149 151) (413 475)
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 212 722 620 951 184 081 479 508
  Przychody z tytułu dywidend 142 166 123 442 133 940
  Wynik na działalności handlowej , w tym : 83 318 227 349 78 066 221 930
  Wynik z pozycji wymiany 86 384 222 805 82 502 218 299
  Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości
  zabezpieczeń (3 066) 4 544 (4 436) 3 631
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach
  w jednostki zależne i stowarzyszone , w tym : (1 354) (10 274) 2 350 250 707
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 323 (8 597) 2 347 251 146
  Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (1 677) (1 677) 3 (439)
  Pozostałe przychody operacyjne 66 046 86 787 17 091 52 170
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (143 309) (328 010) (127 561) (295 508)
  Ogólne koszty administracyjne (378 205) (1 217 876) (390 741) (1 106 934)
  Amortyzacja (47 841) (139 150) (47 235) (151 843)
  Pozostałe koszty operacyjne (20 623) (60 818) (26 211) (80 883)
  Wynik działalności operacyjnej 471 768 1 376 414 315 598 1 311 544
  Podatki od pozycji bilansowych Banku (89 042) (262 145) (84 809) (224 674)
  Udział w zyskach (stratach ) jednostek wycenianych metodą praw
  własności 4 102 (49 696) 53 468 73 467
  Zysk brutto 386 828 1 064 573 284 257 1 160 337
  Podatek dochodowy (98 438) (286 655) (60 986) (238 153)
  Zysk netto 288 390 777 918 223 271 922 184
  Zysk netto 288 390 777 918 223 271 922 184
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 42 288 178 42 283 023 42 253 034 42 243 662
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł ) 14 6,82 18,40 5,28 21,83
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 14 42 313 217 42 308 062 42 277 564 42 268 192
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł ) 14 6,82 18,39 5,28 21,82


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  31
  Jednostkowe dane finansowe mBanku S.A.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  III kwartał
  (rok bieżący )
  okres
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały
  (rok bieżący )
  okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartał
  (rok poprzedni)
  okres
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  III kwartały
  (rok poprzedni)
  okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Zysk netto 288 390 777 918 223 271 922 184
  Pozostałe dochody całkowite netto , w tym : 16 221 153 531 (58 885) (241 075)
  Pozycje , które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto ) 468 743 (1 254) (1 170)
  Zmiana wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto ) 19 316 151 177 (56 724) (239 296)
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto ) (4 497) (1 389) (1 082) (466)
  Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych
  metodą praw własności (netto ) 934 3 000 175 (143)
  Pozycje , które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
  Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie
  zatrudnienia (netto) - - - -
  Dochody całkowite netto , razem 304 611 931 449 164 386 681 109


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  32
  Jednostkowe dane finansowe mBanku S.A.
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 6 021 685 9 158 751 5 819 523
  Należności od banków 7 635 501 7 308 769 6 530 792
  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 2 041 620 3 837 606 4 281 538
  Pochodne instrumenty finansowe 1 354 284 1 818 306 2 087 394
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 74 672 195 72 304 131 72 110 630
  Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji
  zabezpieczanych - - 36
  Inwestycyjne papiery wartościowe 31 368 783 30 467 780 30 568 532
  Inwestycje w jednostki zależne 1 998 119 1 782 219 1 762 442
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone 28 387 - -
  Wartości niematerialne 581 688 540 452 463 718
  Rzeczowe aktywa trwałe 435 871 481 695 440 008
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 003 1 067 1 067
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 101 158 146 693 107 085
  Inne aktywa 413 393 367 796 293 523
  AKTYWA RAZEM 126 657 687 128 215 265 124 466 288
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
  Z o b o w i ą z a n i a
  Zobowiązania wobec banku centralnego 2 - -
  Zobowiązania wobec innych banków 8 592 747 8 503 014 11 568 125
  Pochodne instrumenty finansowe 1 043 062 1 644 250 1 830 202
  Zobowiązania wobec klientów 98 761 881 98 960 320 92 456 191
  Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji
  zabezpieczanych 38 977 87 566 148 386
  Pozostałe zobowiązania 1 766 000 1 792 740 1 448 331
  Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 115 301 77 475 47 440
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83 100 83
  Rezerwy 172 058 182 648 185 049
  Zobowiązania podporządkowane 2 204 523 3 943 349 3 851 380
  Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 112 694 634 115 191 462 111 535 187
  K a p i t a ł y
  Kapitał podstawowy : 3 563 854 3 551 096 3 550 793
  - Zarejestrowany kapitał akcyjny 169 245 169 121 169 117
  - Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 3 394 609 3 381 975 3 381 676
  Zyski zatrzymane 10 259 851 9 486 890 9 188 441
  - Wynik finansowy z lat ubiegłych 9 481 933 8 267 551 8 266 257
  - Wynik roku bieżącego 777 918 1 219 339 922 184
  Inne pozycje kapitału własnego 139 348 (14 183) 191 867
  K a p i t a ł y r a z e m 13 963 053 13 023 803 12 931 101
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 126 657 687 128 215 265 124 466 288
  Łączny współczynnik kapitałowy 24,16 24,07 21,69
  Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 21,08 20,59 18,49
  Wartość księgowa 13 963 053 13 023 803 12 931 101
  Liczba akcji 42 311 255 42 280 127 42 279 255
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł ) 330,01 308,04 305,85


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  33
  Jednostkowe dane finansowe mBanku S.A.
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Zmiany w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku
  Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
  Zarejestrowany
  kapitał akcyjny
  Kapitał
  zapasowy ze
  sprzedaży akcji
  powyżej
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Fundusz
  ogólnego ryzyka
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy z lat
  ubiegłych
  Wynik roku
  bieżącego
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  jednostek
  zagranicznych
  Wycena
  aktywów
  finansowych
  dostępnych do
  sprzedaży
  Zabezpieczenia
  przepływów
  pieniężnych
  Zyski i straty
  aktuarialne
  dotyczące
  świadczeń
  pracowniczych
  po okresie
  zatrudnienia
  Udział w
  pozostałych
  dochodach
  całkowitych
  jednostek
  wycenianych
  metodą praw
  własności
  Stan na 1 stycznia 2017 r. 169 121 3 381 975 4 384 011 26 891 1 095 143 3 980 845 - (5 953) (2 431) (1 545) (3 517) (737) 13 023 803
  Dochody całkowite razem - - - - - - 777 918 743 151 177 (1 389) - 3 000 931 449
  Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 20 000 (20 000) - - - - - - -
  Transfer na kapitał zapasowy - - 2 761 506 - - (2 761 506) - - - - - - -
  Emisja akcji 124 - - - - - - - - - - - 124
  Program opcji pracowniczych - 12 634 - (4 957) - - - - - - - - 7 677
  - wartość usług świadczonych przez pracowników - - - 7 677 - - - - - - - - 7 677
  - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 12 634 - (12 634) - - - - - - - - -
  Stan na 30 września 2017 r. 169 245 3 394 609 7 145 517 21 934 1 115 143 1 199 339 777 918 (5 210) 148 746 (2 934) (3 517) 2 263 13 963 053
  Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego
  Razem Zarejestrowany
  kapitał akcyjny
  Kapitał
  zapasowy ze
  sprzedaży akcji
  powyżej
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Fundusz
  ogólnego ryzyka
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy z lat
  ubiegłych
  Wynik roku
  bieżącego
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  jednostek
  zagranicznych
  Wycena
  aktywów
  finansowych
  dostępnych do
  sprzedaży
  Zabezpieczenia
  przepływów
  pieniężnych
  Zyski i straty
  aktuarialne
  dotyczące
  świadczeń
  pracowniczych
  po okresie
  zatrudnienia
  Udział w
  pozostałych
  dochodach
  całkowitych
  jednostek
  wycenianych
  metodą praw
  własności
  Stan na 1 stycznia 2016 r. 168 956 3 366 802 4 384 011 32 976 1 065 143 2 791 517 - (6 290) 441 758 859 (3 850) 465 12 242 347
  Dochody całkowite razem - - - - - - 1 219 339 337 (444 189) (2 404) 333 (1 202) 772 214
  Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 30 000 (30 000) - - - - - - -
  Emisja akcji 165 - - - - - - - - - - - 165
  Pozostałe zmiany - - - - - (11) - - - - - - (11)
  Program opcji pracowniczych - 15 173 - (6 085) - - - - - - - - 9 088
  - wartość usług świadczonych przez pracowników - - - 9 088 - - - - - - - - 9 088
  - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 15 173 - (15 173) - - - - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 2016 r. 169 121 3 381 975 4 384 011 26 891 1 095 143 2 761 506 1 219 339 (5 953) (2 431) (1 545) (3 517) (737) 13 023 803
  Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane
  Razem
  Inne pozycje kapitału własnego


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  34
  Zmiany w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 roku
  Zarejestrowany
  kapitał akcyjny
  Kapitał
  zapasowy ze
  sprzedaży akcji
  powyżej
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Fundusz
  ogólnego ryzyka
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy z lat
  ubiegłych
  Wynik roku
  bieżącego
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  jednostek
  zagranicznych
  Wycena
  aktywów
  finansowych
  dostępnych do
  sprzedaży
  Zabezpieczenia
  przepływów
  pieniężnych
  Zyski i straty
  aktuarialne
  dotyczące
  świadczeń
  pracowniczych
  po okresie
  zatrudnienia
  Udział w
  pozostałych
  dochodach
  całkowitych
  jednostek
  wycenianych
  metodą praw
  własności
  Stan na 1 stycznia 2016 r. 168 956 3 366 802 4 384 011 32 976 1 065 143 2 791 517 - (6 290) 441 758 859 (3 850) 465 12 242 347
  Dochody całkowite razem - - - - - - 922 184 (1 170) (239 296) (466) - (143) 681 109
  Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 30 000 (30 000) - - - - - - -
  Emisja akcji 161 - - - - - - - - - - - 161
  Pozostałe zmiany - - - - - (4) - - - - - - (4)
  Program opcji pracowniczych - 14 874 - (7 386) - - - - - - - - 7 488
  - wartość usług świadczonych przez pracowników - - 7 488 - - - - - - - - 7 488
  - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 14 874 (14 874) - - - - - - - - -
  Stan na 30 września 2016 r. 169 117 3 381 676 4 384 011 25 590 1 095 143 2 761 513 922 184 (7 460) 202 462 393 (3 850) 322 12 931 101
  Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego
  Razem


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  35
  Jednostkowe dane finansowe mBanku S.A.
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (5 240 418) 1 642 380
  Zysk przed opodatkowaniem 1 064 573 1 160 337
  Korekty: (6 304 991) 482 043
  Zapłacony podatek dochodowy (240 735) (256 196)
  Amortyzacja 139 150 151 843
  (Zyski ) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej (845 509) 156 979
  (Zyski ) straty z działalności inwestycyjnej 47 514 (328 518)
  Utrata wartości aktywów finansowych 12 262 8 119
  Dywidendy otrzymane (166 123) (133 940)
  Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat ) (2 629 204) (2 514 981)
  Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat ) 597 872 706 524
  Odsetki otrzymane 2 885 243 2 500 139
  Odsetki zapłacone (536 721) (706 834)
  Zmiana stanu należności od banków (1 581 099) (710 331)
  Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 52 702 (45 972)
  Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (81 710) (39 771)
  Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom (2 432 413) (744 952)
  Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych (773 570) (644 914)
  Zmiana stanu pozostałych aktywów (41 690) (18 801)
  Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 633 288 (1 027 500)
  Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów (1 316 481) 4 080 836
  Zmiana stanu rezerw (10 590) (40 295)
  Zmiana stanu innych zobowiązań (17 177) 90 608
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 240 418) 1 642 380
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (216 233) 172 481
  Wpływy z działalności inwestycyjnej 199 377 335 109
  Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 32 863 2 000
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 391 137
  Dywidendy otrzymane 166 123 133 940
  Inne wpływy inwestycyjne - 199 032
  Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 415 610 162 628
  Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 224 839 -
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 190 771 162 628
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (216 233) 172 481
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (636 245) 2 652 804
  Wpływy z działalności finansowej 1 214 310 3 165 796
  Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków - 570 635
  Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 422 466 439 000
  Z tytułu emisji akcji zwykłych 124 161
  Kaucja z tytułu gwarancji emisji euroobligacji 791 720 2 156 000
  Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 850 555 512 992
  Spłaty kredytów i pożyczek od banków - 287 545
  Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów 12 942 12 844
  Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych - zwiększenie zaangażowania 122 216 100 360
  Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 1 611 840 -
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 484 7 026
  Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków i od zobowiązań
  podporządkowanych 98 073 105 217
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (636 245) 2 652 804
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto , razem (A+B+C) (6 092 896) 4 467 665
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 37 228 (10 989)
  Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 14 987 684 6 892 431
  Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 8 932 016 11 349 107
  Okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  Okres
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  36
  Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  1. Informacje o Grupie m Banku S .A.
  Grupę Kapitałową mBanku S.A. („Grupa” , „Grupa mBanku ”) stanowią podmioty, nad którymi mBank S.A.
  („Bank” , ”mBank” ) sprawuje kontrolę i mające dla Banku charakter:
   strategiczny - akcje i udziały w spółkach wspierających poszczególne piony biznesowe mBanku S.A.
  (pion korporacji i rynków finansowych, bankowości detalicznej oraz pozostałe) o horyzoncie
  inwestowania nie krótszym niż 3 lata. Utworzenie lub nabycie tych spółek miało na celu rozszerzenie
  oferty dla klientów Banku;
   inny – akcje i udziały spółek nabyte za wierzytelności, powstał e w wyniku ugód i układów z dłużnikami,
  mające na celu odzyskanie części lub całości należności kredytowych oraz spółek postawionych w stan
  likwidacji lub upadłości.
  Jednostką dominującą Grupy jest mBank S .A. będący spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, wchodzącą
  w skład Grupy Commerzbank AG.
  Siedziba centrali Banku mieści się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.
  Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Na dzień 30 września 2017 roku Grupa Kapitałowa m Banku S .A. objęta skr óconym skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym składała się z następujących spółek:
  mBank S .A.; podmiot dominujący
  mBank S.A. został powołany pod nazwą Bank Rozwoju Eksportu SA uchwałą nr 99 Rady Ministrów z dnia
  20 czerwca 1986 roku. Bank został zarejestrowany na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu
  Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w dniu 23 grudnia
  1986 roku w Rejestrze Handlowym pod numerem RHB 14036. IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjona riuszy z dnia 4 marca 1999 roku p odjęło uchwałę o zmianie nazwy B anku na BRE Bank SA. Nowa
  firma Banku została wpisana do rejestru w dniu 23 marca 1999 roku. W dniu 11 lipca 2001 roku Sąd
  Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o wpisie Banku do Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000025237.
  W dniu 22 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwał nr 26 oraz
  27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S .A., które odbyło się dnia 11 kwietnia 2013 roku.
  Wraz z rejestracją zmian w S tatucie zmianie uległa nazwa Banku z dotychczasowej BRE Bank Spółka
  Akcyjna na mBank Spółka Akcyjna (w skrócie mBank S.A.).
  Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Bank posiada numer 6419Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”.
  Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.
  Zgodnie ze Statutem Banku, przedmiotem jego działalności j est świadczenie usług bankowych
  i konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie określonym w Statucie. Bank prowadzi działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych,
  instytucjonalnych i detalic znych (w tym private banking) na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność
  handlową i inwestycyjną, a także działalność maklerską.
  Bank świadczy usługi na rzecz osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagrani cznych, zarówno w złotych
  jak i w walutach obcych.
  Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych oraz ma prawo posiadania
  wartości dewizowych i dokonywania obrotu nimi.
  W ramach bankowości de talicznej m Banku działalność prow adzą oddziały zagraniczne w Czechach i na
  Słow acji.
  Na dzień 30 września 201 7 roku zatrudnienie w mBanku S.A. wynosiło 5 395 etat ów , a w Grupie 6 450
  etatów (30 września 201 6 r.: Bank 5 322 etat y; Grupa 6 497 etatów ).
  Na dzień 30 września 201 7 roku zatrudnienie w mBanku S.A. wynosiło 6 339 osób , a w Grupie 8 440 osób
  (30 września 201 6 r.: Bank 6 264 osoby ; Grupa 8 320 osób ).  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  37
  Działalność Grupy realizowana jest w następujących segmentach, szczegółowo opisanych w Nocie 4 .
  Segment Korporacji i Rynków Finansowych, w tym:
  Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
   mBank Hipoteczny S.A. – podmiot zależny (segment korporacyjny działalności spółki)
   mFaktoring S.A. – podmiot zależny
   mLeasing Sp. z o.o. – podmiot zależny (segment korporacyjny działalności spółki)
   Garbary Sp. z o.o. – podmiot zależny
   Tele -Tech Investment Sp. z o.o. – podmiot zależny
  Rynki Finansowe
   mFinance France S.A. – podmiot zależny
   mBank Hipoteczny S.A. – podmiot zależny (w zakresie działalności związanej z pozyskiwaniem
  finansowania )
   mLeasing Sp. z o.o. – podmiot zależny (w zakresie działalności związanej z pozyskiwaniem
  finansowania)
  Segment Bankowości Detalicznej ( w tym Private Banking)
   mFinanse S.A. (poprzednio Aspiro S.A. ) – podmiot zależny
   mBank Hipoteczny S.A. – podmiot zależny (segment detaliczny działalności spółki)
   mLeasing Sp. z o.o. – podmiot zależny (segment detaliczny działalności spółki)
  Pozostałe
   mCentrum Operacji Sp. z o.o. – podmio t zależny
   BDH Development Sp. z o.o. – podmiot zależny
   Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – podmiot zależny
  Pozostałe informacje o spółkach Grupy
   W dniu 2 czerwca 2017 roku mBank S.A. podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji
  mLocum S.A. na rzecz Archicom S.A. Po spełnieniu warunków zawieszających (uzyskanie zgody
  Prezesa UOKiK, zawarcie umów poręczenia oraz zastawu rejestrowego pomiędzy mBank S.A. a DKR
  Investment Sp. z o.o. – większościowym akcjonariuszem Archicom S.A.), w dniu 31 lipca 2017 roku
  zbyte zostało 14 120 880 akcji stanowiących 51% udziału w k apitale zakładowym mLocum S.A. Zbycie
  pozostałych 8 026 120 akcji stanowiących 28,99% udziału w kapitale zakładowym mLocum S.A.
  nastąpi nie później niż 30 czerwca 2020 roku. Od dnia 31 lipca 2017 roku posiadane przez Bank
  udziały w mLocum prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Inwestycje w
  jednostki stowarzyszone”.
  Transakcja sprzedaży jest wyrazem koncentracji Grupy mBanku S.A. na jej podstawowej działalności
  finansowej, a sprzedaż akcj i mLocum S.A. do wiodącej firmy z branży pozwoli dodatkowo lepiej
  wykorzystać jej potencjał i realizować cele biznesowe na ogólnopolskim rynku.
   W dniu 22 czerwca 2017 roku został zarejestrowany Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  („Fundusz”), w któr ym mBank S.A. objął 400 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych, stanowiących
  100% emisji, o łącznej wartości 221 200 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Bank posiadał 100%
  certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz, w związku z tym rozpoczął konsolidację F unduszu
  począwszy od czerwca 2017 roku. W sierpniu 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału Funduszu o
  kwotę 2 216 tys. zł. Na dzień 30 września 2017 roku Bank posiadał 98,04% certyfikatów
  inwestycyjnych Funduszu, a pozostałe 1,96% stanowiło własność udzi ałowców mniejszościowych.
  Organem zarządzającym Funduszem jest Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Informacje dotyczące rodzaju prowadzonej przez spółki Grupy działalności znajdują się w Nocie 4
  niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozd ania finansowego, „Segmenty działalności”.
  2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
  Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy spo rządzaniu niniejszego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione poniżej. Zasady te stosowane były
  we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  38
  2.1. Podstawa sporządzenia
  Skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku S .A. sporządzono za okres 9 miesięcy
  zakończony 30 września 201 7 roku.
  Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku S.A . za III kwartał
  2017 roku spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 „Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa” odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych i przyjętego do
  stosowania przez Unię Europejską .
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie fina ns owe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym prezentowane skrócone
  skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku powinno być czytane łącznie ze
  Skonsolidowanym sprawozdaniem fina nsowym Grupy mBanku S.A. za 2016 rok sporządzonym zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej , przyjętymi do stosowani a przez Unię
  Europejską, zatwierdzonym przez Zarząd Banku w d niu 1 marca 2017 roku . Zasady (polityki)
  rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są
  spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy za rok zakończy 31 grudnia 2016 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub
  zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2 017 roku opisanych w Nocie 2.30 .
  Prezentowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy mBanku S.A. dane roczne
  za 2016 rok były przedmi otem badania biegłego rewiden ta, natomiast dane za III kwartał 2016 roku
  podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta.
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych szacunków
  księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych przez
  Bank zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu do których wymagana jest większa doza osądu,
  zagadnienia bardziej złożone lub takie, przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia
  sprawozdania fin ansowego, ujawnione są w Nocie 3 .
  Niniejsze skróc one skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania dzia łalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości,
  tj. co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd mB anku
  S.A. w dniu 26 października 201 7 roku.
  2.2. Konsolidacja
  Jednostki zależne :
  Jednostki zależne to wszelkie jednostki, niezależnie od charakteru zaangażowania w danej jednostce
  (w tym jednostki specjalnego przeznaczenia), w odniesieniu do których Grupa sprawuje kontrolę nad
  jednostką, w której dokonano inwestycji. Kontrola ta ma miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy Grupa sprawuje
  władzę nad jednostką, podlega ekspozycji na zmienne wyniki f inansowe, lub gdy ma prawo do zmiennych
  wyników finansowych oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych
  poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką. W przypadku, gdy Grupa nie posiada większości praw głosu
  w jednostce, w której dokonano inwestycji , bierze pod uwagę inne fakty i okoliczności ustalając czy
  sprawuje władzę nad jednostką, ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń umownych pomiędzy Grupą
  a innymi posiadaczami praw głosu, praw wynikających z innych ustaleń umownych, praw głosu
  posiadanych przez Grupę oraz potencjalnych praw głosu. Jeżeli fakty i okoliczności wskazują, że nastąpiły
  zmiany w przypadku co najmniej jednego z trzech elementów kontroli wymienionych powyżej, Grupa
  ponownie ocenia czy sprawuje kontrolę nad daną je dnostką. Grupa zaczyna konsolidować jednostkę
  zależną, kiedy rozpoczyna sprawowanie kontroli nad tą jednostką i zaprzestaje konsolidacji jednostki
  zależnej, gdy traci kontrolę nad tą jednostką. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe łączy pozycje
  aktywów, z obowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów jednostki dominującej i jednostek
  zależnych wyłączając wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych
  oraz tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, któr a odpowiada udziałowi jednostki
  dominującej. Stąd powstaje wartość firmy. Jeżeli wartość firmy jest ujemna, ujmuje się ją bezpośrednio
  w rachunku zysków i strat . Zysk lub strata i każdy składnik pozostałych całkowitych dochodów jest
  przypisywany do właścic ieli Grupy oraz do udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy w rezultacie
  udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną. Jeżeli Grupa utraci kontrolę nad jednostką zależną,
  to rozlicza wszelkie kwoty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach związan e z tą jednostką zależną na
  takich zasadach, jakie byłyby wymagane w przypadku, gdy Grupa bezpośrednio zbyła odnośne aktywa lub
  zobowiązania. W związku z tym, jeżeli zysk lub strata poprzednio ujęte w pozostałych całkowitych
  dochodach zostałyby przeklasyfi kowane do wyniku w momencie zbycia odnośnych aktywów lub


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  39
  zobowiązań, to Grupa dokonuje przeklasyfikowania zysku lub straty z kapitału własnego do wyniku (jako
  korektę wynikającą z przeklasyfikowania) w momencie utraty kontroli nad jednostką zależną. Jeżeli
  nadwyżkę z przeszacowania poprzednio ujętą w pozostałych całkowitych dochodach przeniesiono by
  bezpośrednio do zysków zatrzymanych w momencie zbycia odnośnych aktywów, to Grupa przenosi tę
  nadwyżkę z przeszacowania bezpośrednio do zysków zatrzymanych w mo mencie utraty kontroli nad
  jednostką zależną.
  Udziały nie dające kontroli to kapitał własny jednostki zależnej, którego nie można przyporządkować,
  bezpośrednio lub pośrednio, do jednostki dominującej. Grupa prezentuje udziały nie dające kontroli
  w skonsoli dowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ramach kapitału własnego, oddzielnie od
  kapitału własnego właścicieli jednostki dominującej. Zmiany udziału jednostki dominującej w jednostce
  zależnej, które nie skutkują utratą kontroli nad jednostką zależną, s ą ujmowane jako transakcje kapitałowe
  (tj. jako transakcje z właścicielami działającymi w ramach uprawnień właścicieli). W takich przypadkach
  w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostce zależnej Grupa dokonuje korekty
  wartości bilanso wej udziałów kontrolujących oraz udziałów niekontrolujących. Wszelkie różnice pomiędzy
  kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej
  odnoszone są na kapitał własny i przypisywane do właścicieli jednostki domin ującej.
  W przypadku gdy jednostka przejmująca dokonała okazyjnego nabycia, które jest połączeniem
  przedsięwzięć, w wyniku którego powstaje zysk, na dzień przejęcia jednostka przejmująca ujmuje powstały
  zysk w wyniku. Przed ujęciem zysku z tytułu okazyjnego nabycia jednostka przejmująca ponownie ocenia,
  czy poprawnie zidentyfikowała wszystkie nabyte aktywa i wszystkie przejęte zobowiązania i ujmuje
  wszelkie dodatkowe aktywa i zobowiązania, które zidentyfikowała w wyniku tego przeglądu. Jednostka
  przejmująca dokonuje następnie przeglądu procedur stosowanych do określenia wartości, których ujęcie
  na dzień przejęcia jest wymagane, aby zapewnić, że wycena odzwierciedla wszystkie informacje dostępne
  na dzień przejęcia.
  Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy zostały
  w całości eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza
  dowodów na utratę wartości przekazanego składnika aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez
  jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami
  rachunkowości stosowanymi przez Grupę.
  Połączenia jednostek gospodarczych dotyczące jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą rozlicza
  się metodą p oprzednika polegającą na tym, że aktywa i zobowiązania przejmowanych przedsięwzięć nie
  są wyceniane do wartości godziwej lecz jednostka przejmująca włącza je do swojego sprawozdania
  finansowego według wartości nabytych przedsięwzięć, wynikających ze skonso lidowanego sprawozdania
  finansowego jednostki wyższego szczebla, która sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, pod
  której wspólną kontrolą transakcja ma miejsce.
  Konsolidacją nie objęto spółek, których rozmiary działalności nie są istotne w stosunku do rozmiarów
  działalności Grupy .
  Skróconym s konsolidowanym sprawozdaniem finansowym Bank obejmuje następujące spółki:
  Spółka mLocum S.A. była konsolidowana do dnia 31 lipca 2017 roku, to jest do dnia sprz edaży 51% akcji
  spółki, co zostało opisane w Nocie 1 . Od tego dnia spółka wykazywana jest w ramach pozycji „Inwestycje
  w jednostki stowarzyszone”. Nazwa spółki
  Udział w liczbie
  głosów
  (bezpośrednio i
  pośrednio )
  Metoda
  konsolidacji
  Udział w liczbie
  głosów
  (bezpośrednio i
  pośrednio )
  Metoda
  konsolidacji
  Udział w liczbie
  głosów
  (bezpośrednio i
  pośrednio )
  Metoda
  konsolidacji
  mFinanse S.A. (poprzednio Aspiro S.A.) 100% pełna 100% pełna 100% pełna
  BDH Development Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna 100% pełna
  Garbary Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna 100% pełna
  mBank Hipoteczny S.A. 100% pełna 100% pełna 100% pełna
  mCentrum Operacji Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna 100% pełna
  mFaktoring S.A. 100% pełna 100% pełna 100% pełna
  mLeasing Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna 100% pełna
  Tele-Tech Investment Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna 100% pełna
  Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 98,04% pełna - - - -
  mFinance France S.A. 99,998% pełna 99,998% pełna 99,998% pełna
  mLocum S.A. 28,99% - 79,99% pełna 79,99% pełna
  30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  40
  Począwszy od czerwca 2017 roku Grupa rozpoczęła konsolidację Funduszu Future Tech Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty. Informacje dotyczące Funduszu zostały umieszczone w Nocie 1.
  Spółki Dom Maklerski mBanku S.A. oraz mWealth Management S.A. były konsolidowane do dnia ich
  podziału, który nastąpił w dniu 20 maja 2016 roku. Szczegółowe zasady podziału tych spółek zostały
  opisane w Nocie 1 Skonsolidowane go sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2016 rok,
  przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2017 roku.
  2.3. Jednostki stowarzy szone i wspólne przedsięwzięcia
  Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpł yw, lecz których nie
  kontroluje lub współkontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20% do 50% ogólnej liczby głosów w
  organach stanowiących. Znaczący wpływ jest to zdolność do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji
  dotyczących polityki finansowej i ope racyjnej jednost ki, w której dokonano inwestycji, nie polegająca
  jednak na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej jednostki.
  Wspólne przedsięwzięcie jest wspólnym ustaleniem umownym, w którym strony sprawujące nad nim
  współkontrolę mają p rawa do aktywów netto ustalenia umownego. Współkontrola jest to umownie
  określony podział kontroli nad ustaleniem umownym, który występuje tylko wtedy, gdy decyzje dotyczące
  istotnych działań wymagają jednomyślnej zgody stron sprawujących kontrolę.
  Inwesty cje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach rozlicza się metodą praw
  własności. Zgodnie z metodą praw własności w momencie początkowego ujęcia inwestycja w jednostce
  stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu jest ujmowana w cenie naby cia. Wartość bilansowa
  inwestycji jest powiększana lub pomniejszana w celu ujęcia udziału inwestora w wyniku jednostki, w której
  dokonano inwestycji, osiągniętego przez nią po dacie nabycia. Wartość firmy stanowi część wartości
  bilansowej inwestycji w jedn ostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu i nie jest ani
  amortyzowana, ani nie podlega testowi pod kątem utraty wartości.
  Po początkowym zastosowaniu metody praw własności, Grupa szacuje czy konieczne jest ujęcie
  dodatkowej straty z tytułu utraty wartości w odniesieniu do jej inwestycji netto w jednostce stowarzyszonej
  lub wspólnym przedsięwzięciu. Na każdy dzień bilansowy Grupa szacuje czy nastąpiły obiektywne dowody
  utrat wartości inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu . Jeżeli nastąpiły
  dowody utraty wartości, Grupa kalkuluje utratę wartości porównując wartość odzyskiwaną inwestycji z jej
  wartością bilansową.
  Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć od dnia nabycia
  ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w kapitałach od dnia nabycia – w pozostałych
  całkowitych dochodach. Wartość bilansową inwestycji koryguje się o łączne zmiany udziału w aktywach
  netto. Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej lub wspó lnego przedsięwzięcia staje się równy
  lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, obejmującego
  ewentualne inne niż zabezpieczone należności, Grupa zaprzestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła
  na siebie ob owiązki lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsięwzięcia.
  Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą, a jej jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi
  przedsięwzięciami eliminuje się proporcjonalnie do ud ziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach. Niezrealizowane straty również są eliminowane, chyba że transakcja
  dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów. Zasady
  rachunkowości stosowane pr zez jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia zostały, tam gdzie
  było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez
  Grupę.
  Grupa przestaje stosować metodę praw własności od momentu, w którym jej inw estycja przestaje być
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem. Jeżeli zatrzymane udziały w byłej jednostce
  stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu stanowią składnik aktywów finansowych, Grupa wycenia
  zatrzymane udziały w wartości godziwej . Wszelkie różnice pomiędzy wartością bilansową inwestycji w dniu
  zaprzestania stosowania metody praw własności a wartością godziwą wszelkich zatrzymanych udziałów i
  wszelkich wpływów ze zbycia części udziałów, Grupa ujmuje w rachunku zysków i strat .
  2.4. Przychody i koszty z tytułu odsetek
  W rachunku zysków i strat ujmowane są wszystkie przychody odsetkowe dotyczące instrumentów
  finansowych wycenianych w koszcie zamortyzowanym przy wykorzystaniu metody efektywnej stopy
  procentowej oraz przychody odsetkowe od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu i dostępnych
  do sprzedaży.
  Metoda efektywnej stopy procentowej jest metodą obliczania zamortyzowanej wartości początkowej
  aktywów lub zobowiązań finansowych oraz alokacji przychodów lub kosztów z tytułu odset ek do właściwego


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  41
  okresu. Efektywna stopa procentowa to stopa, dla której zdyskontowane przyszłe płatności lub wpływy
  pieniężne w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia instrumentu finansowego są równe bieżącej wartości
  bilansowej netto danego aktywa lub zobowi ązania finansowego. Obliczając efektywną stopę procentową,
  Grupa szacuje przepływy pieniężne uwzględniając wszystkie warunki umowne danego instrumentu
  finansowego, nie biorąc jednak pod uwagę możliwych przyszłych strat z tytułu niespłaconych kredytów.
  Kalk ulacja ta uwzględnia wszystkie opłaty zapłacone lub otrzymane między stronami umowy, które są
  integralną częścią efektywnej stopy procentowej, oraz koszty transakcji i wszystkie inne premie lub
  dyskonta.
  W momencie dokonania odpisu z tytułu utraty wartości aktywa finansowego lub grupy podobnych aktywów
  finansowych, przychody z tytułu odsetek naliczane są od wartości netto aktywa finansowego i wykazywane
  są według stopy procentowej, według której zdyskontowane zostały przyszłe przepływy pieniężne dla celów
  wyceny utraty wartości.
  Przychody z tytułu odsetek obejmują odsetki oraz prowizje otrzymane lub należne z tytułu kredytów, lokat
  międzybankowych oraz inwestycyjnych papierów wartościowych ujęte w kalkulacji efektywnej stopy
  procentowej.
  Przychody z tytułu o dsetek, w tym odsetek od kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat oraz
  drugostronnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik należności od banków lub pozostałych
  klientów.
  W kalkulacji efektywnej stopy procentowej uwzględniane są przepływ y pieniężne wynikające tylko z takich
  wbudowanych instrumentów pochodnych, które są ściśle powiązane z umową zasadniczą.
  Przychody i koszty dotyczące elementu odsetkowego wyniku na instrumentach pochodnych stopy
  procentowej oraz wynikające z bieżącego nali czania punktów swapowych walutowych instrumentów
  pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej wykazywane są w wyniku odsetkowym w pozycji
  Przychody/koszty odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej. Do
  portfela bankowego zalicza się transakcje, które nie są dokonywane w celach handlowych tj. nie mające
  na celu uzyskania korzyści finansowych w krótkim okresie czasu (do 6 miesięcy) oraz takie, które nie
  stanowią zabezpieczenia ryzyka wynikającego z operacji zaliczonych do po rtfela handlowego.
  Przychody i koszty odsetkowe dotyczące elementu odsetkowego wyceny z tytułu instrumentów
  pochodnych zawartych jako instrumenty zabezpieczające w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości
  godziwej prezentowane są w wyniku odsetkowym w p ozycji Przychody/koszty odsetkowe na instrumentach
  pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej.
  Przychody odsetkowe dotyczące elementu odsetkowego wyceny z tytułu instrumentów pochodnych
  zawartych jako instrumenty zabezpieczające w ram ach rachunkowości zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych prezentowane są w wyniku odsetkowym w pozycji Przychody odsetkowe na instrumentach
  pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych .
  2.5. Przychody z tytułu opłat i prowizji
  Przychody z tytułu opłat i prowizji ujmuje się według zasady memoriału, z chwilą wykonania usługi. Opłaty
  za uruchomienie kredytu dotyczące kredytów, które prawdopodobnie zostaną wykorzystane, są odraczane
  (wraz z odnośnymi kosztami bezpośrednimi) i uwzględniane w ka lkulacji efektywnej stopy procentowej
  kredytu. Opłaty z tytułu udostępnienia kredytów konsorcjalnych wykazuje się jako przychód w momencie
  zakończenia procesu organizacji konsorcjum, jeżeli Grupa nie zachowała dla siebie żadnej części ryzyka
  kredytowego lu b zachowała część ryzyka o poziomie zbliżonym jak inni uczestnicy. Prowizje i opłaty z
  tytułu negocjowania lub uczestnictwa w negocjowaniu transakcji na rzecz osoby trzeciej, takiej jak nabycie
  akcji/udziałów lub innych papierów wartościowych bądź nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa, ujmuje się z
  chwilą zrealizowania odnośnej transakcji. Opłaty z tytułu zarządzania portfelem i inne opłaty za usługi
  zarządzania, doradztwa i inne są ujmowane na podstawie umów o świadczenie usług, zazwyczaj
  proporcjonalnie do upływu czasu. Tę samą zasadę stosuje się przy usługach zarządzania majątkiem
  klientów, planowania finansowego i powiernictwa, które świadczy się nieprzerwanie przez dłuższy okres.
  Prowizje i opłaty pobierane przez Grupę z tytułu wydania, odnowienia i zmian y limitu kart kredytowych i
  płatniczych, udzielonych gwarancji oraz z tytułu otwarcia, przedłużenia i podwyższenia akredytyw
  rozliczane są metodą liniową.
  Prowizje i opłaty pobierane przez Grupę z tytułu operacji gotówkowych, prowadzenia rachunków klientów ,
  realizacji przekazów oraz z tytułu działalności maklerskiej rozpoznawane są w rachunku zysków i strat
  jednorazowo.
  Dodatkowo przychody z tytułu opłat i prowizji obejmują przychody z tytułu opłaty pobieranej od produktów
  ubezpieczeniowych sprzedawanych po przez platformę internetową za rozłożenie składki na raty. Opłata za
  rozłożenie składki na raty jest rozliczana w czasie zgodnie z okresem trwania polisy.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  42
  Do wyniku z tytułu opłat i prowizji Grupa zalicza także wynagrodzenie uzyskane z tytułu oferowania
  produktów ubezpieczeniowych podmiotów trzecich. W przypadku sprzedaży produktów
  ubezpieczeniowych, które nie są powiązane z produktami kredytowymi, przychody te są rozpoznawane
  jednorazowo lub, w przeważającej większości przypadków, rozliczane na bazie mies ięcznej .
  2.6. Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych
  z kredytami
  Grupa traktuje sprzedawane produkty ubezpieczeniowe jako powiązane z kredytami w szczególności, gdy
  produkt ubezpieczeniowy jest oferowany klientowi wyłączn ie z kredytem, tj. nie ma możliwości zakupu w
  Grupie produktu ubezpieczeniowego identycznego co do formy prawnej, warunków i treści ekonomicznej
  bez zakupu kredytu.
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami ujmuje się
  częściowo w przychodach odsetkowych, a częściowo w przychodach prowizyjnych w oparciu o analizę
  relatywnej wartości godziwej każdego z tych produktów.
  Wynagrodzenie zaliczane do przychodów odsetkowych rozliczane jest w czasie w ramach kalkulacji
  efektywn ej stopy procentowej dla powiązanego kredytu. Wynagrodzenie ujmowane w przychodach z tytułu
  prowizji ujmowane jest częściowo jednorazowo, a częściowo jest liniowo rozkładane w czasie na podstawie
  analizy stopnia zaawansowania usługi.
  Koszty bezpośrednio z wiązane ze sprzedażą produktu ubezpieczeniowego są rozliczane w analogiczny
  sposób do rozliczania przychodów, z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów. Część
  kosztów jest traktowana jako element korygujący wyliczenie przychodów odsetkowych przy użyciu
  efektywnej stopy procentowej, a pozostała część tych kosztów rozpoznawana jest jednorazowo lub jest
  rozliczana czasie w ramach kosztów prowizyjnych.
  Grupa dokonuje również szacunku wynagrodzenia, które będzie w przyszłości zwracane z tytułu
  wcześniejszego zakończenia umowy ubezpieczeniowej i odpowiednio pomniejsza rozpoznawane przychody
  odsetkowe lub prowizyjne.
  W związku z wejściem w życie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance,
  począwszy od 31 marca 2015 roku Bank nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów
  ubezpieczeniowych, które byłyby traktowane jako produkty powiązane z kredytami .
  2.7. Sprawozdawczość dotycząca segmentów
  Segment operacyjny jest częścią składową Grupy, która angażuje się w działaln ość gospodarczą, w związku
  z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z
  innymi częściami składowymi Grupy), oraz której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez
  główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie oraz wykorzystujący te
  wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników
  działalności segmentu, jak również w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe .
  Sprawozdawczość segmentów działalności jest przedstawiana na tej samej podstawie, co zastosowana do
  celów sprawozdawczości wewnętrznej (kierownictwa). Kierownictwo oznacza funkcję, która polega na
  alokacji zasobów do segmentów działalności i przeprowadz aniu oceny ich wyników. Grupa przyjęła, iż rolę
  „kierownictwa” zgodnie z definicją MSSF 8 pełni Zarząd Banku.
  Zgodnie z MSSF 8 Grupa wyodrębniła następujące segmenty operacyjne: „Korporacje i Rynki Finansowe”,
  w skład którego wchodzą podsegmenty Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz Rynki Finansowe,
  „Bankowość Detaliczna” (w tym private banking) oraz „Pozostałe”.
  2.8. Aktywa finansowe
  Grupa klasyfikuje swoje aktywa finansowe do następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane
  w wartości godziwej przez wynik finansowy, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do
  terminu zapadalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. O klasyfikacji aktywów finansowych
  decyduje kierownictwo w momencie ich początkowego ujęcia.
  Standaryzowane transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
  przez rachunek zysków i strat, utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży ujmuje
  się na dzień rozliczenia transakcji - dzień, w którym Grupa dostarcza lub otrzymuj e dany składnik aktywów.
  Zmiany w wartości godziwej pomiędzy datą zawarcia transakcji a datą jej rozliczenia w przypadku aktywów
  wycenianych w wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat lub w innych pozycjach kapitału
  własnego. Kredyty wykazywa ne są w momencie wypłaty gotówki na rzecz kredytobiorcy. Pochodne
  instrumenty finansowe są ujmowane począwszy od dnia zawarcia transakcji.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  43
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami
  umownymi składającymi s ię na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku
  sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu
  instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziw ej przez wynik finansowy
  Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa
  finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako aktywa finansowe wyceniane w wartości
  godziwej przez rachunek zysków i strat. Składnik aktywów finansowych zalicza się do tej kategorii, jeżeli
  nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie lub jeżeli został zaliczony do tej
  kategorii przez spółki Grupy. Instrumenty pochodne również zalicza się do „przeznaczony ch do obrotu”, o
  ile nie zostały przeznaczone na zabezpieczenia zgodnie z definicją MSR 39.
  Rozchód dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu następuje według
  średniej ważonej metody rozchodu.
  Grupa klasyfikuje aktywa finansow e/zobowiązania finansowe jako wyceniane w wartości godziwej przez
  wynik finansowy jeśli spełniony został którykolwiek z poniższych warunków:
   aktywa/zobowiązania kwalifikowane są jako przeznaczone do obrotu, tj.: są nabyte lub zaciągnięte
  głównie w celu spr zedaży lub odkupienia w bliskim terminie, są częścią portfela określonych
  instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie, i dla których istnieje potwierdzenie
  aktualnego, faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków lub są instrumentami
  pochodnymi (z wyjątkiem instrumentów pochodnych wyznaczonych i będących efektywnymi
  instrumentami zabezpieczającymi oraz umów gwarancji finansowych),
   przy początkowym ujęciu aktywa/zobowiązania zostały zgodnie z MSR 39 wyznaczone przez jednostkę
  jako wyceni ane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Jeśli umowa zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, Grupa wyznacza całą
  hybrydową (łączną) umowę jako składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniany
  według wartości go dziwej przez wynik finansowy, o ile:
   wbudowany instrument pochodny nie zmienia znacząco przepływów pieniężnych, które byłyby
  wymagane umową, lub
   jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy
  instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego
  (wbudowanych instrumentów pochodnych) byłoby zabronione, jak na przykład opcja przedpłaty
  wbudowana w pożyczkę pozwalająca jej posiadaczowi na spłatę pożyczki za kwotę zbliżoną do jej
  zamortyzowanego kosztu.
  Grupa dokonuje również klasyfikacji do aktywów finansowych/zobowiązań finansowych wycenianych
  w wartości godziwej przez wynik finansowy, gdy klasyfikacja taka prowadzi do uzyskania bardziej
  przydatnych informacji, gdyż:
   eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność w zakresie wyceny lub ujmowania (określaną czasami
  jako "niedopasowanie księgowe"), która w przeciwnym razie po wstałaby z powodu innego sposobu
  wyceny aktywów lub zobowiązań bądź innego ujęcia związanych z nimi zysków i strat, lub
   grupa aktywów finansowych, zobowiązań finansowych lub obu tych kategorii jest zarządzana, a jej
  wyniki oceniane w oparciu o wartość godz iwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania
  ryzykiem lub strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy są na tej podstawie
  przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa.
  W momencie początkowego ujęcia aktywa i zobow iązania finansowe zaklasyfikowane do tej kategorii
  wyceniane są w wartości godziwej.
  Przychody/koszty z tytułu odsetek od aktywów finansowych/zobowiązań finansowych wycenianych
  w wartości godziwej (Nota 2.4), za wyjątkiem instrumentów pochodnych, któryc h sposób ujęcia jest
  opisany w Nocie 2.14 , ujmuje się w wyniku z tytułu odsetek. Wycena i wynik ze sprzedaży aktywów
  finansowych/zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej ujęte są w wyniku na działalności
  handlowej.
  W prezentowanych w niniejsz ym sprawozdaniu okresach sprawozdawczych, Grupa nie wyznaczył a żadnych
  instrumentów finansowych w momencie ich początkowego ujęcia jako aktywa finansowe wyceniane w
  wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  44
  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należno ści to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub
  możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa
  wydaje środki pieniężne, towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając z amiaru wprowadzać swojej
  należności do obrotu. Pożyczki i należności są wprowadzane do ksiąg w dniu zawarcia transakcji.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
  Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności (UDTZ) to niezaliczane do instrumen tów pochodnych
  aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie zapadalności,
  które Grupa zamierza i jest w stanie utrzymać do terminu zapadalności, notowane na aktywnym rynku.
  W przypadku sprzedaży przez Grupę prz ed terminem zapadalności części aktywów utrzymywanych do
  terminu zapadalności, której nie można uznać za nieistotną, następuje tzw. „zarażenie portfela UDTZ”,
  a tym samym wszystkie aktywa z tej kategorii są przekwalifikowane do kategorii dostępnych do sprz edaży.
  W preze ntowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu okresach sprawozdawczych, w Grupie
  nie było aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to inwestycje, które Grupa zamierza utrzymywać przez czas
  nieokreślony. Mogą one zostać sprzedane, np. w celu poprawy płynności, w reakcji na zmiany stóp
  procentowych, kursów wymiany walut lub cen instrumentów kapitałowych.
  Przychody/koszty z tytułu odsetek od aktywów finansow ych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w wyniku
  z tytułu odsetek. Wynik ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w wyniku
  na inwestycyjnych papierach wartościowych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i aktywa finansowe wyceni ane w wartości godziwej przez
  rachunek zysków i strat są na koniec okresu sprawozdawczego wyceniane według wartości godziwej.
  Pożyczki i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności wykazywane są według
  skorygowanej ceny nabycia (zamortyz owanego kosztu), z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
  Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości
  godziwej przez wynik finansowy są wykazywane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powsta ły.
  Zyski i straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są
  odnoszone bezpośrednio na pozostałe całkowite dochody do czasu usunięcia danego składnika aktywów
  finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej lub wys tąpienia utraty wartości – wówczas łączna
  kwota zysków lub strat ujmowanych dotychczas w pozostałych całkowitych dochodach wykazywana jest w
  rachunku zysków i strat. Jednakże odsetki naliczane według efektywnej stopy procentowej ujmowane są
  w rachunku zysk ów i strat. Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży są
  wykazywane w rachunku zysków i strat w momencie ustanowienia prawa jednostki do otrzymania
  płatności.
  Wartość godziwa inwestycji notowanych na aktywnym rynku wynika z ich b ieżącej wartości rynkowej.
  Jeżeli rynek na dany składnik aktywów finansowych nie jest aktywny, Grupa ustala wartość godziwą
  stosując techniki wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno przeprowadzonych transakcji na
  normalnych zasadach rynkowych, odwołani e się do innych instrumentów, analizę zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych oraz modele wyceny opcji oraz inne metody wyceny powszechnie stosowane przez
  uczestników rynku.
  Jeżeli poprzez zastosowanie technik wyceny nie można uzyskać wiarygodnej wartości godziwej inwestycji
  w nienotowane na aktywnym rynku instrumenty kapitałowe, wycenia się je po koszcie nabycia .
  2.9. Kompensowanie instrumentów finansowych
  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  w kwocie netto, jeżeli występuje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do
  skompensowania ujętych kwot oraz zamiar rozliczenia ich w kwocie netto lub jednoczesnej realiz acji
  danego składnika aktywów i uregulowania zobowiązania. Powyższe warunki uznaje si ę za niespełnione,
  a dokonanie kompensaty za niewłaściwe, gdy: różne instrumenty finansowe łączy się tak, aby naśladowały
  cechy pojedynczego instrumentu, aktywa i zobowiązania finansowe wynikają z instrumentów finansowych
  obciążonych takim samym ryzykiem a le dotyczą różnych kontrahentów, aktywa finansowe lub inne aktywa
  stanowią zabezpieczenie zobowiązań finansowych bez prawa regresu, aktywa finansowe są wnoszone
  przez dłużnika na rachunek powierniczy w celu wywiązania się ze zobowiązania ale nie zostały je szcze
  przyjęte przez wierzyciela jako spłata zobowiązania lub gdy oczekuje się, że obowiązki powstałe na skutek
  zdarzeń powodujących straty zostaną rozliczone przez stronę trzecią na podstawie roszczenia zgłoszonego
  z tytułu umowy ubezpieczeniowej .


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  45
  2.10. Utrata wartości aktywów finansowych
  Aktywa wykazywane według zamortyzowanego kosztu
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty
  wartości danego składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. O utr acie wartości
  składnika lub grupy aktywów finansowych i stratach poniesionych z tego tytułu mowa jest wyłącznie wtedy,
  gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości na skutek wydarzenia lub wydarzeń, które nastąpiły po
  pierwotnym ujęciu danego składni ka aktywów („zdarzenie powodujące stratę”), oraz gdy to zdarzenie (lub
  zdarzenia) ma wpływ na możliwe do wiarygodnego oszacowania przyszłe przepływy pieniężne dotyczące
  tego aktywa lub grupy aktywów finansowych. Przesłanki niewykonania zobowiązania klienta wobec Grupy
  podzielono na twarde przesłanki utraty wartości, których zajście jest jednoznaczne z koniecznością
  klasyfikacji klienta do kategorii default oraz miękkie przesłanki utraty wartości gdzie zajście danego
  zdarzenia może, ale nie musi, świadczyć o konieczności klasyfikacji klienta do kategorii default.
  Grupa dokonuje pomiaru utraty wartości dla ekspozycji kredytowych zgodnie z Międzynarodowym
  Standardem Rachunkowości 39. Proces identyfikacji klientów z utratą wartości i kalkulacji odpisów opisano
  poniżej.
  Przesłanki utraty wartości - należności korporacyjne
  Przesłanki utraty wartości podzielono na twarde, których wystąpienie determinuje klasyfikację klienta do
  kategorii default oraz miękkie, gdy dane zdarzenie może, ale nie musi spowodować przekla syfikowania
  klienta do kategorii default. Analityk kredytowy dokonuje dodatkowej oceny, czy wydarzenie miało istotny
  negatywny wpływ na zdolność dłużnika do wywiązywania się w pełni ze swoich zobowiązań kredytowych.
  Celem wprowadzenia miękkich przesłanek u traty wartości jest zasygnalizowanie sytuacji, które mogą
  skutkować istotnym zwiększeniem ryzyka kredytowego dłużnika, prowadzącym do niemożności
  wywiązania się dłużnika w pełni ze swoich zobowiązań kredytowych wobec Banku.
  Lista twardych przesłanek utraty wartości:
  1. Okres przeterminowania którejkolwiek ekspozycji o charakterze zobowiązania kredytowego dłużnika
  przekracza 90 dni (dla banków - 14 dni) oraz kwot a przeterminowania przekracza 3 000 zł.
  2. Zbycie przez Bank ekspozycji ze znaczną stratą ekono miczną związaną z obniżeniem wiarygodności
  kredytowej dłużnika.
  3. Dokonanie przez Bank wymuszonej restrukturyzacji ekspozycji, czego następstwem jest zmiana
  harmonogramu obsługi kredytu/transakcji z uwagi na brak możliwości wywiązania się przez dłużnika
  z umowy kredytowej/transakcji według jej pierwotnych założeń, prowadząca do:
  a) umorzenia części zobowiązania lub
  b) odroczenia istotnej części spłaty kwoty głównej, odsetek lub (jeżeli dotyczy) prowizji, pod warunkiem,
  że brak zgody na restrukturyzację skutkowałby opóźnieniem dłużnika w płatności powyżej 90 dni
  kalendarzowych dotyczącym istotnej części zobowiązania.
  4. Złożenie przez Bank, podmiot dominujący wobec Banku lub podmiot zależny od Banku wniosku
  o postawienie dłużnika w stan upadłości lub podobnego wniosku w odniesieniu do zobowiązań kredytowych
  dłużnika wobec Banku, podmiotu dominującego wobec Banku lub p odmiotu zależnego Banku.
  5. Postawienie dłużnika w stan upadłości lub uzyskanie przez niego podobnej ochrony prawnej,
  powodującej uniknięcie lub opóźnienie spłaty zobowiązań kredytowych wobec Banku, podmiotu
  dominującego wobec Banku lub podmiotu zależnego Banku.
  6. Wypowiedzenie przez Bank umowy w części lub całości i wszczęcie procedur restrukturyzacyjnych
  /windykacyjnych.
  7. Oszustwo (wyłudzenie) ze strony klienta.
  Lista miękkich przesłanek utraty wartości jest przygotowana oddzielnie dla każdego z na stępujących typów
  podmiotów:
  a) rządów i banków centralnych,
  b) banków,
  c) korporacji, w tym kredytowania specjalistycznego,
  d) jednostek samorządu terytorialnego,
  e) ubezpieczycieli,
  f) funduszy PTE, TFI.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  46
  Określenie oddzielnych miękkich przesłanek utraty wartości dla poszczególnych typów podmiotów ma na
  celu odzwierciedlenie specyfiki działalności poszczególnych podmiotów w procesie identyfikacji przypadków
  niewykonania zobowiązania.
  W celu weryfikacji utr aty wartości ekspozycji dokonywana jest identyfikacja ekspozycji kredytowych
  z przesłanką utraty wartości. Następnie przeprowadzane jest porównanie wartości bilansowej brutto
  ekspozycji kredytowej z wartością oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych z
  zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej, które pozwala stwierdzić czy nastąpiła utrata
  wartości. W przypadku gdy zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych jest większa od
  wartości bilansowej brutto, nie stwier dza się utraty wartości i nie dokonuje się odpisu.
  W przypadku sytuacji specyficznych, dla których przyszłe przepływy są jednoznacznie uwarunkowane
  zdarzeniami jednostkowymi (zgodnie z metryką dyskretną), Bank szacuje prawdopodobieństwo takich
  zdarzeń jak o podstawę do wyliczenia kwoty należnych rezerw.
  Przesłanki utraty wartości – należności detaliczne
  W przypadku Banku w Polsce przesłanki utraty wartości rozpoznawane są na poziomie klienta, tj.
  z uwzględnieniem wszystkich jego zobowiązań wobec Banku. W od działach Banku w Czechach i na Słowacji
  stosuje się podejście transakcyjne, w którym każda ekspozycja kredytowa klienta analizowana jest
  niezależnie od innych.
  Najczęściej występującą przesłanką utraty wartości jest opóźnienie w spłacie, które wyznaczane j est
  w różny sposób w zależności od wyżej wymienionego podejścia. W oddziale polskim przesłanka utraty
  wartości ma miejsce, gdy kwota wymagalna wszystkich ekspozycji klienta, przeterminowanych powyżej
  30 dni, przekracza 500 PLN, a największe opóźnienie w sp łacie jest większe niż 90 dni.
  W oddziałach Banku w Czechach i na Słowacji przesłankę utraty wartości stanowi zaległość przekraczająca
  odpowiednio 3 000 CZK lub 120 EUR, opóźniona powyżej 90 dni.
  Dodatkowo we wszystkich oddziałach przesłankę utraty wartości stanowią poniższe zdarzenia:
  a. restrukturyzacja danego zobowiązania kredytowego,
  b. upadłość dłużnika,
  c. uznanie przez Bank danej transakcji jako wyłudzenie,
  d. sprzedaż wierzytelności kredytowej ze znaczną stratą ekonomiczną,
  e. stwierdzenie przez Bank nieści ągalności zobowiązania,
  f. wypłata przez towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenia z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu
  własnego (NWW).
  Wyznaczanie odpisów aktualizujących oraz rezerw – należności korporacyjne
  Narzędziem do wyliczania odpisów aktualizujących dla zaangażowań z utratą wartości udzielonych klientom
  korporacyjnym oraz bankom jest intranetowa aplikacja IMPAIRMENT -Korpo. Proces identyfikacji klientów
  z utratą wartości i kalkulacji odpisów aktualizacyjnych przebiega następująco:
  a) identyfikacja w po dejściu indywidualnym przesłanek utraty wartości (ang. loss events), a w przypadku
  wystąpienia przesłanki – klasyfikacja klienta do kategorii default,
  b) oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych zarówno z zabezpieczeń, jak i z bieżącej działalności
  klienta,
  c) kalkulacja utraty wartości uwzględniająca bieżącą wartość szacowanych przyszłych odzysków
  zdyskontowanych efektywną stopą procentową,
  d) ewidencja księgowa odpisów aktualizujących oraz rezerw.
  W przypadku klientów z rozpoznaną przesłanką utra ty wartości przeprowadzane jest porównanie wartości
  bilansowej brutto ekspozycji kredytowej z wartością oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych,
  zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej. W przypadku, gdy
  zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych jest niższa od wartości bilansowej brutto,
  uznaje się, że wystąpiła utrata wartości. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisu aktualizującego
  bilansową ekspozycję kredytową i/lub zawiązaniem rezerwy na pozabilans ową część ekspozycji
  kredytowej.
  W przypadku ekspozycji dla których zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych jest
  wyższa od wartości bilansowej brutto nie stwierdza się utraty wartości i klasyfikuje się ekspozycję do
  portfela IBNR ( Incurred But Not Reported loss ), zaistniałych lecz niezaraportowanych strat. Rezerwa


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  47
  portfelowa IBNR dla tego portfela tworzona jest w ujęciu grupowym w wysokości 5% wartości bilansowej
  brutto.
  Wyznaczanie rezerwy IBNR dla portfela bez rozpoznanych przesłanek utraty wartości -
  należności korporacyjne
  Wielkość tworzonego odpisu/rezerwy odpowiada szacowanej wartości poniesionej straty i jest założona na
  poziomie oczekiwanego zaangażowania w momenc ie wystąpienia utraty wartości z uwzględnieniem
  przewidywanej wartości straty księgowej (w ujęciu procentowym) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia
  zdarzenia utraty wartości ekspozycji.
  Prawdopodobieństwo ujawnienia się straty jest modelowane przy pomocy re gresji logistycznej opartej na
  wskaźnikach finansowych i danych jakościowych na temat finansowanego podmiotu. Model jest
  kalibrowany na wewnętrznych danych Banku obejmujących kilkuletni okres obserwacji portfela
  korporacyjnego. W oparciu o istniejący w Ban ku okres monitoringowy oszacowano, że średni okres, jaki
  upływa między zaistnieniem negatywnego zdarzenia ekonomicznego a możliwością jego rejestracji przez
  Bank, wynosi 6 –8 miesięcy (w zależności od wielkości firmy) – jest to tzw. okres identyfikacji stra ty (ang.
  LIP: Loss Identification Period). Zatem w obliczeniach przyjęto dla parametru PD horyzont obserwacji
  równy 6 -8 miesięcy, a jego wartość uzyskiwana jest w wyniku przeskalowania oryginalnej wartości 12 -
  miesięcznego PD -ratingu pochodzącego z modelu r atingowego dla korporacji. Wielkość poniesionej straty
  jest założona na poziomie oczekiwanego zaangażowania w przypadku zaistnienia stanu default (EAD)
  pomnożonego przez PD oraz LGD.
  Charakterystyka korporacyjnego systemu ratingowego jako modelu wrażliweg o na zmiany cyklu
  koniunkturalnego (ang. Point -in-Time), jak też uwzględnienie w modelu finansowych danych śródrocznych
  oraz wskaźników ostrzegawczych, w ocenie Zarządu Banku zapewnia adekwatną reakcję wyliczonych kwot
  rezerw portfelowych na zmieniające si ę warunki rynkowe.
  Wyznaczania odpisów aktualizujących oraz rezerw – należności detaliczne
  W obszarze detalicznym odpisy aktualizacyjne oraz rezerwy wyznaczane są portfelowo dla ekspozycji
  zarówno ze stwierdzo ną jak i bez stwierdzonej utraty wartości. Do celów pomiaru utraty wartości stosuje
  się dwa sposoby wyznaczania parametrów ryzyka kredytowego. W przypadku rynku polskiego
  wykorzystywane są parametry analogiczne do pochodzących z metodyki AIRB (zaawansowanej metody
  ratingów wewnętrznych kalkulacji wymo gu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego), po niezbędnej
  eliminacji różnic pomiędzy podejściem wynikającym z AIRB i MSR 39. W przypadku rynku czeskiego
  i słowackiego parametry ryzyka szacowane są w oparciu o macierze migracji.
  Do szacowania prawdopodob ieństwa wystąpienia utraty wartości wykorzystywany jest 12 -miesięczny
  okres identyfikacji straty (LIP) wyznaczony w oparciu o bieżące dane wewnętrzne dotyczące bankowych
  procesów i możliwości detekcji zaistniałych strat.
  Aktywa wyceniane w wartości godziwe j dostępne do sprzedaży
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty
  wartości danego składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. W przypadku
  instrumentów kapitałowych klasyfikowanych jako aktywa dostępne do sprzedaży, przy ocenie, czy
  nastąpiła utrata wartości, brany jest pod uwagę m.in. znaczny lub długotrwały spadek wartości godziwej
  papieru wartościowego poniżej jego ceny nabycia, wynikający ze zwiększenia ryzyka kredytowego. Jeżeli
  ist nieją tego rodzaju przesłanki dotyczące aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, łączna strata
  – ustalona jako różnica pomiędzy kosztem nabycia a bieżącą wartością godziwą - zostaje wyksięgowana z
  kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat. Ta k wyliczona strata powinna zostać pomniejszona o
  utratę wartości danego składnika aktywów uprzednio wykazywaną w rachunku zysków i strat. Odpisy z
  tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych ujęte w rachun ku zysków i strat nie są odwracane przez
  rachu nek zysków i strat, lecz przez kapitał własny. Jeżeli w późniejszym okresie wartość godziwa
  instrumentu dłużnego klasyfikowanego jako dostępny do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten będzie można
  obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po ujęciu ut raty wartości w rachunku zysków i strat,
  wówczas odpis z tytułu utraty wartości jest odwracany w rachunku zysków i strat.
  Umowy renegocjowane
  Grupa traktuje renegocjacje warunków umownych pożyczek i kredytów jako przesłankę utraty wartości,
  chyba że renego cjacja warunków umownych nie była wymuszona sytuacją dłużnika, a przeprowadzona
  była na normalnych zasadach biznesowych. Następnie Grupa ocenia, czy utrata wartości takich pożyczek
  i kredytów powinna zostać rozpoznana na bazie indywidualnej czy grupowej .
  2.11. Umowy gwarancji finansowych
  Umową gwarancji finansowych jest umowa zobowiązująca wystawcę do dokonania określonych płatności
  rekompensujących posiadaczowi stratę, jaką poniesie z powodu nie dokonania przez określonego dłużnika


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  48
  płatności w przypadającym ter minie zgodnie z pierwotnymi lub zmienionymi warunkami instrumentu
  dłużnego.
  W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się w wartości godziwej.
  Po początkowym ujęciu, wystawca takiej umowy wycenia ją według wartości wyższej z:
   wartości ustalonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” oraz
   wartości początkowej pomniejszonej, w odpowiednich przypadkach, o skumulowane odpisy
  amortyzacyjne ujęte zgodnie z MSR 18 „Przychody” .
  2.12. Środki pieniężne i ekwiwal enty środków pieniężnych
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują pozycje zapadalne w ciągu trzech miesięcy
  od dnia nabycia, w tym: kas ę i środki w banku centralnym o nieograniczonych możliwościach
  dysponowania, bony skarbowe oraz inne k walifikujące się bony, kredyty i pożyczki udzielone innym
  bankom, należności od innych banków oraz zakupione z intencją sprzedaży w krótkim terminie papiery
  wartościowe Skarbu Państwa . Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyceniane są według
  zamortyzowanego kosztu .
  2.13. Umowy sprzedaży i odkupu
  Transakcje repo i reverse repo określane są jako operacje sprzedaży lub kupna papierów wartościowych
  z udzielonym przyrzeczeniem odkupu lub odsprzedaży w umownym terminie i określonej umownej cenie
  i są ujmowane na dzień przekazania środków.
  Papiery wartościowe sprzedawane przy jednoczesnym zawarciu powiązanej umowy odkupu (ang.
  repos/sell buy back) są reklasyfikowane w sprawozdaniu finansowym jako aktywa, na których ustanowiono
  zabezpieczenie, jeżeli jed nostka przejmująca ma wynikające z umowy lub zwyczaju prawo do sprzedaży
  lub ponownego zastawienia zabezpieczenia. Zobowiązanie wobec kontrahenta ujmuje się
  w zobowiązaniach wobec innych banków, depozytach innych banków, innych depozytach lub
  zobowiązaniac h wobec klientów z tytułu depozytów, w zależności od jego charakteru. Zakupione papiery
  wartościowe z przyrzeczeniem odsprzedaży (ang. reverse repos/buy sell back) ujmuje się jako kredyty
  i pożyczki udzielone innym bankom lub klientom, w zależności od ich charakteru.
  Przy zawieraniu transakcji repo i reverse repo Grupa mBanku S.A. sprzedaje lub nabywa papiery
  wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu lub odsprzedaży w umownym terminie i po określonej
  umownej cenie. Transakcje te są prezentowane w spra wozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa
  finansowe przeznaczone do obrotu lub inwestycyjne aktywa finansowe oraz zobowiązania w przypadku
  dokonania transakcji „sell buy back” i jako należności w przypadku transakcji typu „buy sell back”.
  Pożyczonych prz ez Grupę w transakcjach „buy sell back” papierów wartościowych nie ujmuje się
  w sprawozdaniu finansowym, chyba że zostały sprzedane osobom trzecim. W takim wypadku, transakcje
  sprzedaży ujmuje się w sprawozdaniu finansowym a przychody ze sprzedaży uwzględn ia się w wyniku na
  działalności handlowej, a obowiązek zwrotu pożyczonych papierów ujmuje się według wartości godziwej
  jako zobowiązania wobec klientów. Nie rozpoznaje się jako aktywów finansowych papierów wartościowych
  pożyczonych w transakcjach „buy sell back” oraz ponownie wypożyczonych w transakcjach „sell buy back”.
  W wyniku zawierania transakcji „sell buy back” na papierach posiadanych przez Grupę, dokonuje się
  przeniesienia aktywów finansowych w taki sposób, że nie kwalifikują się one do wyłączenia, ponieważ
  Grupa zachowuje zasadniczo wszystkie ryzyka i korzyści związane z posiadaniem aktywów finansowych .
  2.14. Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń
  Pochodne instrumenty finansowe wykazywane są w wartości godziwej począwszy od dnia zawar cia
  transakcji. Wartość godziwą ustala się w oparciu o notowania instrumentów na aktywnych rynkach, w tym
  w oparciu o ceny niedawno zawartych transakcji, oraz w oparciu o techniki wyceny, w tym modele bazujące
  na zdyskontowanych przepływach pieniężn ych ora z modele wyceny opcji, w zależności od tego, który ze
  sposobów jest w danym przypadku właściwy. Wszystkie instrumenty pochodne o dodatniej w artości
  godziwej wykazuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa, a o wartości ujemnej – jako
  zobowiąz ania.
  Najlepszym wskaźnikiem wartości godziwej instrumentu pochodnego w momencie jego początkowego
  ujęcia jest cena zawarcia transakcji (czyli wartość godziwa zapłaconej lub otrzymanej zapłaty). Jeżeli
  wartość godziwa tego instrumentu może być określona poprzez porównanie z innymi aktualnymi
  transakcjami rynkowymi dotyczącymi tego samego instrumentu (nie poddanego modyfikacji) lub na
  podstawie technik wyceny opartych wyłącznie na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych,
  wówczas Grupa wykaz uje zyski lub straty pierwszego dnia zgodnie z zasadami opisanymi w Nocie 2.15.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  49
  Wbudowane instrumenty pochodne traktuje się jako odrębne instrumenty pochodne, jeżeli ryzyka z nimi
  związane oraz ich charakterystyka nie s ą ściśle powiązane z ryzykami i chara kterystyką zasadniczego
  kontraktu oraz kontrakt zasadniczy nie jest wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy. Tego
  rodzaju wbudowane instrumenty pochodne wycenia się według wartości godziwej, a zmiany wartości
  godziwej wykazuje się w rachunku zysków i strat.
  Zgodnie z zapisami MSR 39 OS 30: (i), opcja wcześniejszej spłaty nie musi być wydz ielana z instrumentu
  dłużnego i wyceniana na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ wartość
  wykonania opcji wcześniejszej spłaty jest w przybliżeniu równa wartości zamortyzowanego kosztu
  instrumentu dłużnego na każdy dzień rozliczania. W przypadku, gdyby wartość opcji wcześniejszej spłaty
  nie była ściśle związana z instrumentem dłużnym, byłaby ona wyceniona oraz ujawniona
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy; (ii), cena wykonania opcji przedpłaty daje
  pożyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliżeniu równej w artości bieżącej utraconych odsetek za pozostały
  do końca okres zasadniczej umowy. Utracone odsetki są rezultatem pomnożenia kwoty nominału objętej
  przedpłatą, przez różnicę stóp procentowych. Różnica stóp procentowych jest to nadwyżka efektywnej
  stopy pro centowej umowy zasadniczej nad efektywną stopą procentową, którą jednostka uzyskałaby na
  dzień przedpłaty, gdyby dokonała reinwestycji kwoty nominału objętej przedpłatą w ramach podobnej
  umowy obejmującej okres pozostały do końca umowy zasadniczej.
  Ocena t ego, czy opcja kupna lub sprzedaży jest ściśle powiązana z zasadniczym instrumentem dłużnym,
  dokonywana jest przed wydzieleniem skł adnika kapitałowego z zasadniczego instrumentu dłużnego
  zgodnie z MSR 32.
  Sposób ujmowania zmian wartości godziwej zależy od tego, czy dany instrument pochodny jest
  wyznaczony jako instrument zabezpieczający, a jeżeli tak, to także od rodzaju zabezpieczanej pozycji.
  Grupa wyznacza niektóre instrumenty pochodne albo jako (1) zabezpieczenie wartości godziwej ujętego
  składnika akt ywów lub zobowiązań albo wiążącej umowy (zabezpieczenie wartości godziwej), albo (2)
  zabezpieczenie przyszłych wysoce prawdopod obnych przepływów pieniężnych z tytułu ujętego składnika
  aktywów lub zobowiązania, lub prognozowanej transakcji (zabezpieczenie p rzepływów pieniężnych).
  W odniesieniu do instrumentów pochodnych zabezpieczających pozycje Grupy stosuje się rachunkowość
  zabez pieczeń pod war unkiem spełnienia określonych w MSR 39 kryteriów tzn.:
   w momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie wyznaczono i udokumentowano powiązanie
  zabezpieczające, jak również cel zarządzania ryzykiem przez jednostkę oraz strategię ustanowienia
  zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej
  pozycji lub transakcji, charakte r zabezpieczanego ryzyka, a także sposób, w jaki jednostka będzie
  oceniała efektywność instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zagrożenia zmianami
  wartości godziwej pozycji zabezpieczanej lub przepływów pieniężnych związ anych z zabezpieczanym
  ryzykie m;
   oczekuje się, że zabezpieczenie będzie wysoce efektywne w kompensowaniu zmian wartości godziwej
  lub przepływów pieniężnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka, zgodnie z udokumentowaną
  pierwotnie strategią zarządzania ryzykiem, dotyczącą tego konkretn ego powiązania
  zabezpieczającego;
   w przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, planowana transakcja będąca przedmiotem
  zab ezpieczenia musi być wysoce prawdopodobna oraz musi podlegać zagrożeniu zmianami
  przepływów pieniężnych, które w rezultacie mogą w pływać na rachunek zysków i strat;
   efektywność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić, tj. wartość godziwa lub przepływy pieniężne
  związane z pozycją zabezpieczaną wynikające z zabezpieczanego ryzyka oraz wartość godziw a
  instrumentu zabezpieczającego mogą być wiarygodnie wycenione;
   zabezpieczenie jest na bieżąco oceniane i stwierdza się jego wysoką efektywność we wszystkich
  okresach sprawozdawczych, na które zabezpieczenie zostało ustanowione.
  Grupa dokumentuje cele zarządzania ryzykiem i strategię zawiera nia transakcji zabezpieczających oraz
  w momencie zawarcia transakcji, relację między instrumentem zabezpieczającym a zabezpieczaną
  pozycją. Grupa dokumentuje również własną ocenę efektywności transakcji zabezpieczających przed
  zmianami wartości godziwej lu b przepływów pieniężnych, mierzoną zarówno prospektywnie jak
  i retrospektywnie od momentu ustalenia oraz przez cały okres trwania relacji instrumentu
  zabezpieczającego z zabezpieczaną pozycją.
  Ze względu na podział instrumentów pochodnych zaklasyfikowanyc h do księgi bankowej oraz
  zaklasyfikowanych do księgi handlowej, Grupa stosuje odmienne podejście do prezentowania
  przychodów/kosztów odsetkowych dla każdej z tych grup instrumentów pochodnych, k tóre zostało opisane
  w Nocie 2.4 Przychody i koszty z tytułu odsetek. Pozostały wynik z wyceny do wartości godziwej
  instrumentów ujmuje się w wyniku na działalności handlowej.  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  50
  Zabezpieczenie wartości godziwej
  Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikujących się jako
  zabezpieczenia wa rtości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat wraz z odpowiadającymi
  im zmianami wartości godziwej zabezpieczanego składnika aktywów lub zobowiązania odnoszącego się do
  ryzyka, przed którym Grupa się zabezpiecza.
  W przypadku, gdy zabezpieczenie prze stało spełniać kryteria stosowania rachunkowości zabezpieczeń,
  korektę wartości bilansowej instrumentu zabezpieczanego, wycenianego według efektywnej stopy
  procentowej, rozlicza się w czasie w rachunku zysków i strat w okresie pozostałym do terminu
  wymagal ności/zapadalności. Korekta wartości bilansowej zabezpieczanego kapitałowego papieru
  wartościowego jest wykazywana w pozostałych całkowitych dochodach do czasu zbycia tego papieru
  wartościowego.
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
  Efektywną część zmian w artości godziwej instrum entów pochodnych wyznaczonych i kwalifikujących się
  jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach. Zysk lub
  stratę dotyczącą części nieefektywnej w ykazuje się w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
  Kwoty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach przenosi się do rachunku zysków i strat oraz zalicza do
  przychodów lub kosztów tych samych okresów, w których zabezpieczana pozycja wpłynie na rachunek
  zysków i strat (np. w momencie zawarc ia prognozowanej transakcji sprzedaży, która jest przedmiotem
  zabezpieczenia).
  W przypadku, gdy instrument zabezpieczający wygasł albo został sprzedany, lub gdy zabezpieczenie
  przestało spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń, wszelkie łączne zyski lub straty wykazywane
  w tym momencie w pozostałych całkowitych dochodach pozostają w pozostałych całkowitych dochodach,
  do momentu ujęcia w rachunku zysków i strat prognozowanej transakcji. Jeżeli zawarcie prognozowanej
  transakcji nie jest już uznawane za prawdopodobne, łączne zyski lub straty wykazane w pozostałych
  całkowitych dochodach są niezwłocznie p rzenoszone do rachunku zysków i strat.
  Instrumenty pochodne nie spełniające kryteriów rachunkowości zabezpieczeń
  Zmiany wartości godziwej instrumentów poch odnych nie spełniających kryteriów rachunkowości
  zabezpieczeń wykazywane są w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
  Grupa posiada w portfelu następujące instrumenty pochodne:
  Instrumenty na ryzyko rynkowe:
   Kontrakty futures na obligacje, na indeks
   Opcj e na papiery wartościowe i indeksy giełdowe
   Opcje na kontrakty futur es
   Transakcje terminowe na papiery wartościowe
   Swapy towarowe
  Instrumenty na ryzyko stopy procentowej:
   Forward Rate Agreement (FRA)
   Interest Rate Swap (IRS), Overnight Index Swap (OIS)
   Opc je na stopę procentową
  Instrumenty na ryzyko kursu walutowego:
   Walutowe transakcje terminowe, fx swap, fx forward
   Cross Currency Interest Rate Swap (CIRS)
   Opcje walutowe.
  2.15. Zyski i straty w momencie początkowego ujęcia
  Najlepszym dowodem wartości godziwej instrumentu finansowego przy początkowym ujęciu jest cena
  transakcji (tj. wartość godziwa uiszczonej lub otrzymanej zapłaty), chyba że wartość godziwa tego
  instrumentu jest udowodniona poprzez porównanie z innymi możliwymi do obserwacji bieżącymi
  transakcj ami rynkowymi dla tego samego instrumentu (tj. bez modyfikacji lub przepakowania) lub oparta
  jest na technice wyceny, której zmienne obejmują wyłącznie dane pochodzące z możliwych do obserwacji
  rynków.
  W przypadku transakcji, których wartość początkowa uzy skana z modelu wyceny (uwzględniającego
  zarówno dane obserwowane na rynku jak i dane nierynkowe) oraz cena transakcyjna różnią się,
  początkowe ujęcie następuje według ceny transakcyjnej. Grupa zakłada, że cena taka jest najlepszym
  przybliżeniem wartości go dziwej, pomimo faktu, iż wartość otrzymana z modelu wyceny może być różna.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  51
  Różnica pomiędzy ceną transakcji a wartością uzyskaną z modelu, zwyczajowo nazywana zyskami
  i stratami z początkowego ujęcia („day one pr ofit and loss”), jest rozliczana w czasie.
  Moment ujęcia odroczonych zysków i strat z początkowego ujęcia jest oceniany indywidualnie. Są one
  amortyzowane przez okres trwania transakcji, odraczane do momentu, kiedy wartość instrumentu może
  być ustalona na podstawie obserwowalnych rynkowych danych we jściowych, lub realizowane przez
  płatności. Instrument finansowy jest od tego momentu wyceniany w wartości godziwej, skorygowanej
  o zyski i straty z początkowego ujęcia. Dalsze zmiany wartości godziwej są niezwłocznie ujmowane
  w rachunku zysków i strat bez odwracania odroczonych zysków i strat z początkowego ujęcia .
  2.16. Kredyty i pożyczki otrzymane oraz depozyty przyjęte
  Kredyty i pożyczki otrzymane oraz depozyty przyjęte ujmuje się początkowo według wartości godziwej,
  pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu, kredyty i pożyczki oraz depozyty
  przyjęte wykazuje się według skorygowanej ceny nabyc ia (zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
  metody efektywnej stopy procentowej). Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o
  koszty transakcyjne) a wartością wykupu ujmuje się w rachunku zysków i strat przez okres obowiązywania
  odnośnych um ów metodą efektywnej stopy procentowej.
  2.17. Wartości niematerialne
  Przy początkowym ujęciu Grupa wycenia wartości niematerialne w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
  Po początkowym ujęciu wartości niematerialne wykazane są według ceny nabycia skorygowanej o koszty
  ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji) oraz naliczone umorzenie i łączną
  kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Umorzenie naliczane jest metodą liniową przy
  uwzględnieniu oczekiwanych okresów ekonomicz nej użyteczności wartości niematerialnych.
  Wartość firmy
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej
  kwotę nadwyżki sumy przekazanej zapłaty, kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce
  prz ejmowanej oraz w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami wartości godziwej na dzień
  przejęcia udziału w kapitale jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej
  nad kwotą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możli wych do zidentyfikowania nabytych aktywów
  i przejętych zobowiązań.
  Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych ujmuje się w ramach wartości niematerialnych. Wartość
  firmy nie jest amortyzowana, lecz jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości oraz gdy istnieją
  przesłanki na to wskazujące i wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według kosztu
  pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesła nki wskazujące na to, że mogła nastąpić
  utrata wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została przypisana wartość firmy.
  W razie stwierdzenia, że przesłanki takie występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwaną tego składnika
  aktywów. Od pis aktualizujący z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy nie podlega
  odwróceniu.
  Zyski i straty ze zbycia działalności uwzględniają wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej
  działalności. W celu przeprowadzenia testu pod kąte m możliwej utraty wartości wartość firmy jest
  alokowana do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Alokację robi się na dzień nabycia dla takich
  ośrodków bądź grup ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które według oczekiwań będą czerpać
  korzyści z połączenia, dzięki któremu ta wartość firmy powstała, nie większych niż segmenty operacyjne
  zgodnie z MSSF 8 bez względu na to, czy zostały do nich przypisane także inne składniki aktywów lub
  zobowiązania jednostki przejmowanej.
  Oprogramowanie komputerowe
  Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na
  zakup i przygotowanie do używania konkretnego oprogramowania komputerowego. Aktywowane koszty
  odpisuje się przez szacowany okres użytkowania oprogramowania ( 2-11 lat). Wydatki związane
  utrzymaniem programów komputerowych spisywane są w koszty z chwilą poniesienia. Wydatki
  bezpośrednio związane z wytworzeniem dających się zidentyfikować i unikatowych programów
  komputerowych kontrolowanych przez Grupę, które pra wdopodobnie wygenerują korzyści gospodarcze
  przekraczające te koszty i będą uzyskiwane przez więcej niż jeden rok, ujmuje się jako wartości
  niematerialne. Koszty bezpośrednie obejmują koszty osobowe bezpośrednio przypisane do
  oprogramowania.
  Aktywowane koszty związane z tworzeniem oprogramowania amortyzowane są przez szacowany okres
  użytkowania (2-11 lat) .


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  52
  Oprogramowanie komputerowe bezpośrednio związane z funkcjonowaniem określonego sprzętu
  informatycznego jest wykazywane w pozycji „Rzeczowe aktywa trwa łe”.
  Koszty zakończonych prac rozwojowych
  Grupa identyfikuje koszty zakończonych prac rozwojow ych jako wartości niematerialne w związku
  z uzyskaniem przyszłych korzyści ekonomicznych oraz spełnieniem warunków określonych w MSR 38,
  tj. Grupa ma możliwość i zamiar ukończenia oraz użytkowania wytwarzanego składnika, posiada stosowne
  środki techniczne i finansowe służące ukończeniu prac i użytkowaniu wytwarzanego składnika oraz może
  wiarygodnie ustalić wysokość nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, k tóre można
  przyporządkować wytworzonemu składnikowi wartości niematerialnych.
  Ekonomiczny okres użyteczności „Kosztów zakończonych prac rozwojowych” jest określony i nie
  przekracza 3 lat. Stawki amortyzacyjne są dostosowane do okresu ekonomicznej użyteczno ści. Grupa
  wykazuje osobno te koszty, które wynikają z prac rozwojowych we własnym zakresie i z transakcji
  połączenia jednostek gospodarczych.
  Na nakłady na prace rozwojowe składają się wszystkie nakłady, które można bezpośrednio
  przyporządkować czynności om rozwojowym.
  Wartości niematerialne są badane pod kątem utraty wartości zawsze, gdy występują zdarzenia lub zmiany
  okoliczności wskazujące, że wartość bilansowa może być niemożliwa do odzyskania .
  2.18. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszonego o umorzenie oraz
  odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Koszt historyczny uwzględnia wydatki bezpośrednio związane
  z nabyciem danych aktywów.
  Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej dan ego środka trwałego lub ujmuje jako odrębny
  środek trwały (tam, gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji
  nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć.
  Wszelk ie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat w okresie
  obrotowym, w którym je poniesiono.
  Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzację innych środków trwałych nalicza się metodą liniową w celu
  rozłożenia ich wartoś ci początkow ej, pomniejszonej o wartość końcową, przez okresy ich użytkowania,
  które dla poszczególnych grup środków trwałych wynoszą:
  Grunty i budynki obejmują głównie oddziały i biura. Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania
  środków trwałyc h oraz metod amortyzacji dokonuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego i w
  razie potrzeby dokonuje się ich korekty prospektywnie.
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące
  na to, że mogła nastąpić utrata wartości środków trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie
  występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwaną tych środków trwałych. Amortyzowane środki trwałe są
  badane pod kątem utraty wartości zawsze, gdy występują zdarzenia lub zmi any okoliczności wskazujące,
  że wartość bilansowa może być niemożliwa do odzyskania. Wartość bilansowa środka trwałego jest
  obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej, jeżeli wartość bilansowa przewyższa szacunkową wartość
  odzyskiwalną. Wartość odzyskiwaln a jest wyższą z dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego
  pomniejszonej o koszty jego sprzedaży i wartości użytkowej.
  Jeżeli oszacowanie wartości odzyskiwalnej pojedynczego składnika aktywów nie jest możliwe, Grupa ustala
  wartość odzyskiwalną ośrod ka wypracowującego środki pieniężne, do którego należy dany składnik
  aktywów (ośrodek wypracowujący środki pieniężne danego składnika aktywów).
  Wartość bilansowa pozycji rzeczowych aktywów trwałych zostaje usunięta z bilansu w momencie zbycia
  lub wówczas, gdy nie przewiduje się osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych z jego użytkowania
  i następującego po nim zbycia. Zyski i straty wynikające z faktu usunięcia pozycji rzeczowych aktywów
  trwałych z bilansu ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie usunięcia z bilansu. Zysków nie
  klasyfikuje się jako przychodu. - Budynki i budowle 25-40 lat,
  - Urządzenia techniczne i maszyny 2-10 lat,
  - Środki transportu 5 lat,
  - Sprzęt informatyczny 2-5 lat,
  - Inwestycje w obce środki trwałe
  - Sprzęt biurowy , meble 5-10 lat.
  10 -40 lat nie dłużej niż okres najmu / dzierżawy / leasingu ,


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  53
  Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży
  z ich wartością bilansową i ujmuje w rachunku zysków i strat.
  2.19. Zapasy
  Zapasy wyceniane są według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia lub ceny
  sprzedaży netto. Do kosztu wytworzenia zapasów zalicza się koszty bezpośrednie produkcji, odnośną część
  ponoszonych w procesie wytwarzania stałych pośrednich kosztów produkcji oraz koszty finansowania
  zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu danego
  składnika. Cena sprzedaży netto to oszacowana cena sprzedaży w normalnym toku działalności,
  pomniejszona o odnośne zm ienne koszty sprzedaży. Kwotę wszelkich odpisów wartości zapasów do
  poziomu wartości netto możliwej do uzyskania oraz wszelkie straty w zapasach ujmuje się jako koszt
  okresu, w którym odpis lub strata miały miejsce zaliczając do kosztu pozostałych kosztów operacyjnych .
  Odwrócenie odpisu wartości zapasów, wynikające ze zwiększenia ich wartości netto możliwej do uzyskania
  zostaje ujęte jako zmniejszenie kwoty zapasów ujętych jako koszt okresu, w którym odwrócenie odpisu
  wartości miało miejsce. Wartość rozchod u pozycji zapasów wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji
  poszczególnych cen nabycia lub kosztów wytworzenia składników, które dotyczą realizacji konkretnych
  wydzielonych przedsięwzięć. W szczególności do zapasów zalicza się grunty oraz prawa wiecz ystego
  użytkowania gruntów przeznaczone do zagospodarowania w ramach realizowanych inwestycji
  budownictwa. Obejmują one także środki trwałe przeznaczone do leasing u oraz środki trwałe przejęte z
  wypowiedzianych umów leasingu .
  2.20. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
  Do aktywów trwałych do zbycia klasyfikowane są aktywa trwałe w przypadku, jeśli ich wartość bilansowa
  zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze
  wykorzystanie. Sytuacja taka ma miejsce, gdy pojedynczy składnik aktywów (lub grupa) jest dostępny do
  natychmiastowej sprzedaży w jego bieżącym stanie z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo
  przyjętych warunków dla sprzedaży tego typu aktywów oraz jego sprzedaż jest wys oce prawdopodobna,
  tzn. zdecydowano o wypełnieniu planu sprzedaży danego składnika aktywów, rozpoczęto aktywny program
  znalezienia nabywcy i zakończenia planu zbycia. Ponadto taki składnik aktywów jest oferowany do
  sprzedaży po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej i oczekuje się,
  że sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia zaklasyfikowania
  składnika aktywów do tej kategorii.
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ujmuje się w kw ocie niższej z dwóch: wartości bilansowej
  i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia tych aktywów. Dla aktywów zaklasyfikowanych do tej
  kategorii nie nalicza się amortyzacji.
  W przypadku, gdy kryteria klasyfikacji do grupy aktywów trwałych do zbycia nie są spełnione Grupa
  zaprzestaje ich ujmowania w tej kategorii i dokonuje reklasyfikacji do odpowiedniej kategorii aktywów.
  W takim przypadku Grupa wycenia składnik aktywów, który nie jest dłużej klasyfikowany jako
  przeznaczony do zbycia (lub nie wchodz i już w skład grupy przeznaczonej do zbycia) w kwocie niższej
  z dwóch:
   jego wartości bilansowej z dnia poprzedzającego klasyfikację składnika aktywów (lub grupy do zbycia)
  jako przeznaczony do sprzedaży, skorygowanej o amortyzację lub aktualizację wyceny, która
  zostałaby ujęta, gdyby składnik aktywów (lub grupa do zbycia) nie został zaklasyfikowany jako
  przeznaczony do sprzedaży;
   jego wartości odzyskiwalnej z dnia podjęcia decyzji o braku jego sprzedaży.
  Działalność zaniechana to element przedsięwzięcia Gru py, który został zbyty lub jest zakwalifikowany jako
  przeznaczony do sprzedaży, jak również stanowi odrębną, ważną dziedzinę działalności jednostki lub jej
  geograficzny obszar działalności, albo jest jednostką zależną nabytą wyłącznie z zamiarem jej
  odsprz edaży.
  Klasyfikacja do działalności zaniechanej następuje w momencie zbycia lub w momencie, gdy działalność
  spełnia kryteria działalności przeznaczonej do sprzedaży, jeśli ten moment nastąpił wcześniej. Grupa do
  zbycia, która ma zostać wycofana z użytkowan ia, również może się kwalifikować jako działalność
  zaniechana .
  2.21. Odroczony podatek dochodowy
  Grupa tworzy rezerwę na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego spowodowaną różnicą między
  wartością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań wyka zywaną w sprawozdaniu finansowym
  a jego wartością podatkową. Dodatnią różnicę netto wykazuje się w pasywach jako „Rezerwę z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego”. Ujemną różnicę netto ujmuje się w pozycji „Aktywa z tytułu


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  54
  odroczonego podatku dochodowego” . Zmianę stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy oraz
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego
  zalicza się do pozycji „Podatek dochodowy”. Do wyliczenia podatku odroczonego stosuje się metodę
  bilans ową.
  Zobowiązania lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w pełnej wysokości,
  metodą bilansową, w związku z istnieniem różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów
  i zobowiązań a ich wartością bilansową. Zobowiązania l ub aktywa z tego tytułu ustala się przy zastosowaniu
  stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego, i które
  to stawki zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji aktywów lub regulowania
  zobowią zań z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Główne różnice przejściowe powstają z tytułu odpisów tworzonych na utratę wartości kredytów
  i udzielonych gwarancji spłaty kredytów, amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych,
  leasingu finansowego podatkowo traktowanego jako operacyjny, aktualizacji wyceny niektórych aktywów
  i zobowiązań finansowych, w tym kontraktów na instrumenty pochodne oraz transakcje terminowe, rezerw
  na świadczenia emerytalne i inne świadczenia po okresie zatrudnienia, a tak że strat podatkowych
  przysługujących do odliczenia.
  Grupa weryfikuje wartość bilansową składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  koniec każdego okresu sprawozdawczego. Grupa obniża wartość bilansową składnika aktywów z tytułu
  odroczoneg o podatku dochodowego w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie zysku do
  opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego. Takie obniżki koryguje się w górę w zakresie, w jakim uzyskanie
  wystarczającego zysku do opodatkowania staje się prawdopodobne.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w księgach w wysokości możliwej do
  zrealizowania. Jeżeli prognozowana kwota dochodu ustalonego dla celó w podatkowych nie pozwala na
  realizację aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w całości lub w części, aktywa te są
  tworzone w odpowiedniej wysokości. Powyższa zasada dotyczy także ujmowanych w aktywie odroczonym
  kwot strat podatkowych.
  Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego Grupa wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po
  skompensowaniu na poziomie każdej ze spółek podlegającej konsolidacji. Aktywa i rezerwy można
  kompensować, jeżeli Grupa ma tytuł uprawniający do ich jednoczesnego u względniania przy obliczaniu
  kwoty zobowiązania podatkowego.
  W przypadku Banku, aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają
  kompensowaniu na poziomie każdego z krajów, w którym Bank prowadzi działalność i rozlicza się z tytułu
  podat ku dochodowego od osób prawnych.
  Grupa ujawnia oddzielnie kwotę ujemnych różnic przejściowych (głównie z tytułu nierozliczonych strat
  podatkowych lub niewykorzystanych ulg podatkowych), w związku z którymi nie ujęto w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej akt ywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także kwotę różnic
  przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, na które nie
  utworzono rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Grupa ujmuje w kalkulacji podatk u odroczonego zobowiązania lub aktywa z tytułu różnic przejściowych
  powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone, chyba że na podstawie
  posiadanych dowodów realizacja różnic przejściowych jest kontrolowana przez Grupę i prawdop odobne
  jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu.
  Odroczony podatek dochodowy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji dostępnych do sprzedaży
  i aktualizacji transakcji zabezpieczeń przepływów pieniężnych ujmuje się, tak jak aktualizację wyceny,
  bezpośrednio w innych pozycjach kapitału własnego, a następnie przenosi do rachunku zysków i strat
  w momencie, gdy dana inwestycja lub pozycja zabezpieczana wpływa na rachunek zysków i strat .
  2.22. Aktywa przejęte za długi
  Aktywa przejęte za długi to finansowe i niefina nsowe aktywa przejęte przez Grupę w celu rozliczenia
  przeterminowanych należności kredytowych. Aktywa te wycenia się w momencie początkowego ujęcia
  w kwocie odpowiadającej ich wartości godziwej i klasyfikuje jako rze czowe aktywa trwałe, aktywa
  finansowe lub inne aktywa w zależności od rodzaju aktywów i intencji Grupy odnośnie sposobu realizacji
  korzyści z tych aktywów . W przypadku, gdy wartość godziwa przejętych aktywów jest wyższa od kwoty
  długu, różnica stanowi zobo wiązanie wobec kredytobiorcy.
  W późniejszym okresie aktywa przejęte za długi są ujmowane i wyceniane zgodnie z polityką przewidzianą
  dla aktywów danej kategorii.  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  55
  2.23. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się, jeśli wydatki dotyczą miesięcy następujących po
  miesiącu, w którym je poniesiono. Czynne rozliczenia międzyokresowe ujmowane są w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej w pozycji „Inne aktywa”.
  Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztó w zalicza się koszty z tytułu świadczeń wykonywanych na
  rzecz Grupy, lecz jeszcze nie stanowiących jej zobowiązań. Przychody przyszłych okresów stanowią między
  innymi otrzymane kwoty przyszłych świadczeń. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz
  przy chody przyszłych okresów prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Pozostałe
  zobowiązania”.
  Do przychodów przyszłych okresów zalicza się prowizje reasekuracyjne i koasekuracyjne z tytułu
  wystawionych umów ubezpieczeniowych objętych um owami reasekuracji oraz koasekuracji, podlegające
  rozliczeniu w czasie, w części przypadającej na przyszłe okresy sprawozdawcze.
  Koszty akwizycji w części przypadającej na następne okresy sprawozdawcze podlegają rozliczeniu w czasie
  proporcjonalnie do dług ości trwania umów ubezpieczenia, których dotyczą .
  2.24. Leasing
  Umowa leasingowa zaliczana jest do leasingu finansowego, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo
  wszystkich ryzyk i pożytków wynikających z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Ostateczne
  przen iesienie tytułu prawnego może, lecz nie musi nastąpić. Umowa leasingowa zaliczana jest do leasingu
  operacyjnego, jeżeli nie następuje przeniesienie zasadniczo wszystkich ryzyk i pożytków z tytułu
  posiadania przedmiotu leasingu.
  Grupa dokonuje ustaleni a czy umowa jest umową leasingu bądź umową , która zawiera leasing , w oparciu
  o istotę umowy i o ocenę czy wywiązanie się z umowy jest uzależnione od korzystania z określonego
  składnika aktywów oraz czy umowa przenosi prawo do użytkowania składnika aktywów.
  Grup a mBanku S.A. jako leasingodawca
  Dla aktywów używanych na podstawie umowy leasingu finansowego wartość równą inwestycji leasingowej
  netto ujmuje się jako należności w pozycji „kredyty i pożyczki udzielone klientom”. Różnicę pomiędzy
  kwotą należności brutto a wartością bieżącą należności ujmuje się jako niezrealizowane przychody
  finansowe.
  Przychody z tytułu leasingu ujmuje się w następujący sposób:
   Odsetki z tytułu leasingu finansowego
  Przychody z tytułu leasingu finansowego ujmowane są według zasady mem oriałowej, w oparciu o stałą
  stopę zwrotu skalkulowaną na podstawie wszystkich przepływów pieniężnych związanych z realizacją danej
  umowy leasingu, zdyskontowanych według stopy procentowej leasingu .
   Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego
  Przychody z tytułu leasingu operacyjnego oraz koszty amortyzacji środków trwałych oddanych przez Grupę
  w leasing operacyjny, poniesione w celu uzyskania tych przychodów, ujmuje się w wartości netto jako
  pozostałe przychody operacyjne w rachunku zysków i st rat.
  Przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się jako przychód metodą liniową przez okres leasingu,
  chyba że zastosowanie innej systematycznej metody lepiej odzwierciedla sposób rozłożenia w czasie
  zmniejszania się korzyści czerpanych z oddanego w leasing składnika aktywów.
  Grupa mBanku S.A. jako leasingobiorca
  Większość dotychczasowych umów leasingowych Grupy to umowy leasingu operacyjnego. Całość opłat
  leasingowych dokonywanych w ramach leasingu operacyjnego jest rozliczana w ciężar kosztów metod ą
  liniową w okresie trwania umowy leasingowej .
  2.25. Rezerwy
  Rezerwy na zobowiązania warunkowe o charakterze niewykorzystanych gwarancji i akredytyw (własnych),
  jak również na niewykorzystane, nieodwołalne, bezwarunkowo przyznane limity kredytowe, są wyceniane
  zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i akty wa warunkowe”.
  Rezerwy zgodnie z MSR 37 są tworzone wówczas, gdy na Grupie ciąży obecny obowiązek (prawny lub
  zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, prawdopodobne jest, że wypełnienie
  obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego szacunku
  kwoty tego obowiązku.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  56
  W odniesieniu do działalności ubezpieczeniowej występują rezerwy techniczno -ubezpieczeniowe, które
  obejmują rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia oraz rezerwy składek.
  Rezerwa na n iewypłacone odszkodowania i świadczenia tworzona jest w wysokości odpowiadającej
  ustalonej lub przewidywanej ostatecznej wartości przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń związanych
  ze zdarzeniami, które zaszły przed datą okresu sprawozdawczego wraz z kos ztami likwidacji z nimi
  związanymi.
  Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, które zostały zgłoszone ubezpieczycielowi i dla
  których posiadane informacje nie pozwalają na ocenę wysokości odszkodowań i świadczeń ustalana jest
  metodą ryczałtową.
  Rezerwa składek tworzona jest indywidualnie dla każdej umowy ubezpieczenia, jako składka przypisana
  przypadającą na następne okresy sprawozdawcze, proporcjonalnie do okresu, na jaki składka została
  przypisana na bazie dziennej, przy czym w przypadku umów ubezpieczenia, których ryzyko nie jest
  rozłożone równomiernie w okresie trwania ubezpieczenia, rezerwa tworzona jest proporcjonalnie do
  przewidywanego ryzyka w następnych okresach sprawozdawczych.
  W każdym dniu sprawozdawczym Grupa wykonuje test adekwatnoś ci rezerw techniczno -
  ubezpieczeniowych, którego celem jest upewnienie się czy rezerwy techniczno -ubezpieczeniowe
  pomniejszone o odroczone koszty akwizycji są wystarczalne. Test adekwatności przeprowadzany jest przy
  wykorzystaniu aktualnych oszacowań przysz łych przepływów środków pieniężnych wynikających z umów
  ubezpieczenia, w tym kosztów likwidacji szkód oraz kosztów obsługi polis.
  Jeżeli ocena wykaże, że wartość rezerw techniczno -ubezpieczeniowych jest niewystarczalna w stosunku
  do oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, wówczas cała różnica jest bezzwłocznie ujmowana
  w skonsolidowanym rachunku zysków i strat poprzez utratę wartości odroczonych kosztów akwizycji lub/i
  utworzenie dodatkowych rezerw .
  2.26. Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i inne świadczenia pracownicze
  Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
  Grupa tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
  ustalone w oparciu o oszacowania tego typu zobowiązań, na podsta wie modelu aktuarialnego. Grupa
  stosuje zasadę ujmowania zysków i strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie
  zatrudnienia dotyczących zmian w zał ożeniach aktuarialnych w pozostałych całkowitych dochodach , które
  nie zostaną przeklasyfikowane do ra chunku zysków i strat . Natomiast koszty zatrudnienia oraz odsetki
  netto od zobowiązania z tytułu określony ch świadczeń Grupa ujmuje o dpowiednio w „Ogólnych kosztach
  administracyjnych” i w pozostałych kosztach z tytułu odsetek.
  Świadczenia oparte na akcjac h rozliczane w instrumentach kapitałowych
  Grupa prowadzi programy wynagrodzeń opartych na i regulowanych akcjami własnymi oraz opartych na
  akcjach jednostki dominującej najwyższego szczebla i rozliczanych w środkach pieniężnych . Świadczenia
  oparte na akcjach rozliczane w instrumentach kapitałowych są rozliczane zgodnie z MSSF 2 „Płatności
  związane z akcjami”. W artość godziwa świadcz onej przez pracowników pracy, w zamian za przyznanie
  opcji i akcji, powiększa koszty danego okresu odpowiednio w korespond encji z kapitałami własnymi . Łączną
  kwotę, jaką należy rozliczyć w koszty przez okres nabywania uprawnień przez pracowników do realizacji
  opcji i akcji, ustala się w oparciu o wartość godziwą przyznanych opcji i akcji. Nie występują warunki
  rynkowe nabywan ia uprawnień, które byłyby uwzględnione przy szacowaniu na dzień wyceny wartości
  godziwej opcji na akcje oraz akcji. Warunki nabycia uprawnień inne niż warunki rynkowe nie są
  uwzględniane przy szacowaniu wartości godziwej opcji na akcje i akcji, lecz są uw zględniane przez korektę
  liczby instrumentów kapitałowych. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Bank koryguje szacunek
  co do poziomu liczby opcji i akcji, co do których oczekuje się, że będą możliwe do wykorzystania. Zgodnie
  z MSSF 2, w trakcie trwania program ów nie jest konieczne ujmowanie zmiany wartości godziwej płatności
  opartej na akcjach.
  Świadczenia oparte na akcjach rozliczane w środkach pieniężnych
  W przypadku transakcji opartych na akcjach jednostki dominującej najwyższego szczebla ro zliczanych
  w środkach pieniężnych , wartość godziwa świadczonej przez pracowników pracy, w zamian za przyznanie
  praw do opcji i akcji/pr aw do udziału we wzroście akcji , powiększa koszty danego okresu odpowiednio
  w korespondencji z zobowiązaniami. Do czasu, gdy zobowiązanie wynikające z transakcji opartych na
  akcjach rozliczanych w środkach pieniężnych zostanie uregulowane, Bank na każdy dzień sprawozdawczy,
  a także na dzień rozliczenia wycenia zobowiązanie w wartości godziwej, a ewentualne zmiany wartości
  ujmuje w zysku lub stracie danego okresu .  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  57
  Inne świadczenia pracownicze
  W mBanku Hipotecznym od września 2012 roku funkcjonuje program motywacyjny , oparty na akcjach
  fantomowych tego banku , który traktowany jest jako program motywacyjny zgodnie z MSR 19 .
  2.27. Kapitał
  Kapitały stanowią kapitały i fundusze własne przypadające na akcjonariuszy Banku i kapitały przypadające
  na udziały niekontrolujące, tworzone zgodnie z określonymi przepisami prawa, tj. właściwymi ustawami,
  statutem lub umową Spółek Grupy.
  Zarejest rowany kapitał akcyjny
  Zarejestrowany kapitał akcyjny wykazywany jest według wartości nominalnej, zgodnie ze statutem oraz
  wpisem do rejestru sądowego.
   Akcje własne
  W przy padku nabycia akcji Banku przez Bank, zapłacona kwota pomniejsza kapitał własny jako akcje
  własne do momentu ich anulowania. W przypadku sprzedaży lub powtórnego przydziału tych akcji,
  otrzymana zapłata wykazywana jest w kapitale własnym.
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Kapitał ten tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emisji akcji, pomniejszonej o poniesione
  bezpośrednie koszty z nią związane.
  Koszty bezpośrednio związane z emisją nowych akcji, emisją opcji, pomniejszają ujęte w kapitale własnym
  wpływy z emisji.
  Ponadto kapitał zapasowy uwzględnia rozliczenia z tytułu programów motywacyjnych opartych na akcjach
  Banku.
  Zyski zatrzymane
  Zyski zatrzymane obejmują:
   pozostały kapitał zapasowy,
   pozostałe kapitały rezerwowe,
   fundusz ogól nego ryzyka,
   niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych,
   wynik roku bieżącego.
  Pozostały kapitał zapasowy, pozostały kapitał rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka tworzone są z odpisów
  z zysku i są przeznaczone na cele określone w statucie lub innych prze pisach prawa.
  Ponadto w pozostałym kapitale rezerwowym ujmuj e się wycenę programów motywacyjnych opartych na
  akcjach Banku.
  Dywidendy za dany rok, które zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, ale nie zostały wypłacone
  na koniec okresu sprawozdawcz ego, ujawnia się w pozycji zobowiązania z tytułu dywidendy w ramach
  „pozostałych zobowiązań”.
  Inne pozycje kapitałów
  Inne pozycje kapitałów tworzone są w wyniku:
   wyceny instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii „dostępne do sprzedaży”,
   różnic kursowych z przel iczenia jednostek zagranicznych,
   zysków i strat aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okre sie zatrudnienia,
   wyceny instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
  w odniesieniu do efektywnej części zabezpieczenia.
  2.28. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy, w tym oddziałów
  zagranicznych Banku, wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana
  jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest
  w złotych, które są walutą prezentacji Grupy i walutą funkcjonalną Banku.  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  58
  Transakcje i salda
  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu
  obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny
  bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku
  zysków i strat.
  Różnice kursowe z tytułu pozycji pieniężnych, takich j ak aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy, wykazuj e się w ramach zysków i strat z tytułu zmian wartości godziwej. Różnice
  kursowe z tytułu takich pozycji pieniężnych jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży, uwzględnia się w pozostałych całkowitych dochodach .
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego pozycje niepieniężne wyceniane według ko sztu historycznego
  wyrażonego w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia zawarcia transakcji,
  natomiast pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przelicza się
  przy zastosowaniu kursów wymiany, k tóre obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została
  wyceniona.
  W przypadku, gdy zysk lub strata z tytułu pozycji niepieniężnych jest ujęta w pozostałych całkowitych
  dochodach, każdy element tego zysku lub straty dotyczący różnic kursowych ujmuje się w pozostałych
  całkowitych dochodach. I odwrotnie, jeżeli zysk lub strata z tytułu pozycji niepieniężnych jest ujęta
  w wyniku, każdy element tego zysku lub straty dotyczący różnic kursowych ujmuje się w wyniku.
  Zmiana wartości godziwej pieniężnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży obejmuje różnice
  kursowe wynikające z wyceny według zamortyzowanego kosztu, które ujmowane są w rachunku zysków i
  strat.
  Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oddziałów zagranicznych przeliczane są na walutę prezen tacji
  z waluty funkcjonalnej z zastosowaniem kursu średniego na koniec okresu sprawozdawczego. Pozy cje
  rachunku zysków i strat tych jednostek przelicza się na walutę prezentacji z zastosowaniem kursów
  średnich z końca poszczególnych miesięcy okresu sprawoz dawczego. Powstałe w ten sposób różnice
  kursowe ujmowane są w pozostałych całkowitych dochodach .
  Spółki wchodzące w skład Grupy
  Wyniki i sytuację finansową wszystkich jednostek Grupy, z których żadna nie prowadzi działalności
  wwarunkach hiperinflacji, któr ych waluty funkcjonalne różnią się od waluty prezentacji, przeli cza się na
  walutę prezentacji w następujący sposób:
   aktywa i zobow iązania w każdym prezentowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej przelicza się
  według kursu średniego NBP obowiązującego na k oniec tego okresu sprawozdawczego,
   przychody i koszty w każdym rachunku zysków i strat przelicza się według kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną średnich kursów N BP na ostatni dzień każdego z 9 miesięcy prezentowanych okresów
  obrachunkowych,
   wszystkie wynikające stąd różnice kursowe ujmuje się jako odrębny składnik pozostałych całkowitych
  dochodów.
  Przy konsolidacji, różnice kursowe z tytułu przeliczenia inwestycji netto w jednostkach działających
  za granicą ujmuje się pozostałych całkowitych dochodach. Przy sprzedaży jednostki prowadzącej
  działalność za granicą, takie różnice kurso we ujmuje się w rachunku zysków i strat jako część zysku lub
  straty ze sprzedaży.
  Działalność leasingowa
  Do rachunku zysków i strat zalicza się ujemne bądź dodatnie różnice ku rsowe z tytułu wyceny zobowiązań
  kredytowych finansujących zakup przedmiotów w leasingu operacyjnym. W umowach leasingu
  operacyjnego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej środki trwałe będące przedmiotem tych umów
  wykazuje się na moment rozpoczęcia umowy w przeliczeniu na złote, zaś kredyty w walucie obcej,
  z których je sfinansowano, podlegają wycenie kursowej.
  W przypadku umów leasingu finansowego różnice kursowe z wyceny należności leasingowych, jak
  i zobowiązań w walucie obcej, na koniec okresu sprawozda wczego odnosi się na rachunek zysków i strat .
  2.29. Działalność powiernicza
  mBank S.A. prowadzi działalność powierniczą w zakresie krajowych i zagranicznych papierów
  wartościowych oraz obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
  Aktywa te ni e zostały wykaz ane w niniejszym sprawozdaniu finansowym, ponieważ nie należą do Grupy.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  59
  Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej nie prowadzą działalności powierniczej.
  2.30. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów
  Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, które zostały wydane i obowiązują za okresy roczne
  rozpoczynające się 1 stycznia 2017 roku .
  Niniejsze sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które
  oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale
  weszły lub we jdą w życie dopiero po dniu bilansowym.
  W odniesieniu do standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły
  lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym, Grupa nie skorzystała z możliwości ich wcześniejszego
  zastosowan ia.
  Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują i nie zostały
  wcześniej zastosowane
  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:
   MSSF 9, Instrumenty finansowe, opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości 24 lipca 2014 roku, zatwi erdzony przez Unię Europejską 22 listopada 2016 roku,
  stanowi ostateczną wersję standardu zastępującą wcześniejsze publikowane wersje MSSF 9 i kończy
  projekt Rady Międzynarodowych Standardó w Rachunkowości zastąpienia MSR 39 Instrumenty
  finan sowe: ujmowanie i wycena. Nowy s tandard odnosi się do klasyfikacji i wyceny aktywów
  finansowych i zobowiązań finansowych, metodologii utraty wartości oraz rachunkowości zabezpieczeń.
  MSSF 9 nie obejmuje r achunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych, co
  stanowi osobny projekt Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Grupa w stosunku do
  portfelowego zabezpieczenia aktywów lub zobowiązań finansowych nadal jest zobowiązana stoso wać
  zapisy MSR 39 w tym zakresie. Nowy standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się
  z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na koncepcji „straty
  oczekiwanej”, zm iany w zakresie zasad klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
  (w szczególności aktywów finansowych) jak również nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń.
  Grupa w czerwcu 2015 roku uruchomiła projekt wdrożenia MSSF 9, angażujący aktywnie jednost ki
  organizacyjne Banku i spółek Grupy odpowiedzialne za obszar rachunkowości i sprawozdawczości
  finansowej oraz zarządzenia ryzykiem, jak również departamenty biznesowe, informatyczne oraz
  departament organizacji.
  Grupa jest na etapie implementacji niezbę dnych rozwiązań dla poszczególnych wymogów w oparciu
  o wyniki przeprowadzonej analizy luki oraz zdefiniowane założenia metodologiczne. Grupa planuje
  zakończenie prac projektowych w grudniu 2017 roku.
  Na dzień 30 września 2017 roku całościowy wpływ wdrożenia wymogów MSSF 9 na sytuację finansową
  oraz fundusze własne Grupy nie jest możliwy do wiarygodnego oszacowania. W opinii Grupy,
  ujawnienie danych ilościowych nieodzwierciedlających potencjalnego wpływu wszystkich aspektó w
  MSSF 9 na sytuację finansową oraz fundusze własne Grupy mogłoby mieć negatywny wpływ na wartość
  informacyjną sprawozdania finansowego dla jego odbiorców. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę
  obecne przepisy prawne, zmiany w wymaganiach dotyczących klasyfika cji i wyceny oraz tworzenia
  rezerw z tytułu utraty wartości będą miały umiarkowanie negatywny wpływ na poziom funduszy
  własnych Grupy. Jednakże efekty zmian będą możliwe do oszacowania w sposób ostateczny i
  wiarygodny dopiero w późniejszym terminie.
  Inform ację jakościową, w tym analizę głównych zmian wynikających z zastosowania standardu na
  prezentację i wycenę instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym przedstawiono w Nocie
  2.33 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za 2016 rok, pr zekazanego do
  publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2017 roku.
   MSSF 15, Przychody z tytułu umów z klientami, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rach unkowości w dniu 28 maja 2014 roku, zatwi erdzony przez Unię Europejską
  22 września 20 16 roku i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynają cych się z dniem 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  60
  Zmiany do MSSF 15 zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  11 września 2015 roku , zatwi erdzone przez Unię Europejską 22 września 2016 roku i obowiązują za
  okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  MSSF 15 wprowadza nowe zasady ujmowania przychodów. Główną zasadą jest, że jednostka
  rozpoznaje przychód w taki sposób, aby wskazać tra nsfer towarów lub usług na rzecz klienta w takiej
  kwocie, która odzwierciedla wyso kość wynagrodzenia , którego spółka spodziewa się w zamian za te
  towary lub usługi. Zgodnie z nowym MSSF 15 przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad
  towarami lub usługam i przechodzi w ręce klienta. W zależności od spełnienia określonych warunków
  przychody są albo rozkładane w czasie w sposób odzwierciedlający wykonanie umowy przez jednostkę,
  albo ujmowane jednorazowo w momencie przeniesienia kontroli nad t owarami lub usłu gami na klienta.
  Grupa uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania .
  Standardy i interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską:
   Zmiany do MSR 12, Ujęcie podatku odroczonego z tytułu niezrealizowanych strat, został y opublikowane
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 stycznia 2016 roku i ob owiązują za
  okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie.
  Grupa uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania .
   Zmiany do MSR 7, Inicjatywa dotycząca ujawnień, został y opublikowane przez Radę Międzyn arodowych
  Standardów Rachunkowości 29 stycznia 2016 roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się
  z dniem 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie.
  Grupa uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie f inansowe w okresie jego początkowego zastosowania .
   Roczne poprawki do MSSF 2014 -2016, zmieniające 3 standardy (MSSF 1, MSSF 12, MSR 28), zostały
  opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 grudnia 2016 roku
  i obowiązują za okresy ro czne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2017 roku lub z dniem 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie.
  Grupa uważa, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało znaczącego wpływu na
  spraw ozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania .
   Zmiany do MSSF 15, Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami, zostały
  opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 kwietnia 2016 roku i
  obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2018 roku l ub po tej dacie.
  Zmiany do MSSF 15 precyzują wytyczne dotyczące identyfikacji obowiązków spełnienia świadczeń,
  rachunkowości licencji dotyczących własności intelektualnej oraz oceny „mocodawca czy agent” w
  kontekście prezentowania przychodów w kwotach brut to czy netto. Dodano również praktyczne
  rozwiązania ułatwiające wdrożenie nowego standardu.
  Grupa uważa, że zastosowanie standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie
  finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   MSSF 16, Leasing, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  13 stycznia 2016 roku i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 roku
  lub po tej dacie.
  MSSF 16 wprowadza nowe zasady ujmowania leasingu. Główną zmianą jest wyeliminowanie
  klasyfikacji leasingu na leasing operacyjny i leasing finansowy, a zamiast tego wprowadzenie jednego
  modelu księgowego leasingu. Stosując jeden model leasingobiorca jest zobowiązany rozpoznać aktywa
  będące przedmiotem leasingu w sprawoz daniu z sytuacji finansowej oraz odpowiadające im
  zobowiązania, za wyjątkiem krótkoterminowych umów leasingowych do 12 miesięcy oraz umów
  leasingowych dotyczących małych składników aktywów. Leasingobiorca jest również zobowiązany
  rozpoznać koszty amortyzac ji aktywa będącego przedmiotem leasingu oddzielnie od kosztów odsetek
  z tytułu zobowiązania leasingowego w rachunku zysków i strat.
  Aktualne ujęcie księgowe przez leasingodawcę pozostanie w znacznej mierze niezmienione przez MSSF
  16. Oznacza to, że leasing odawca kontynuuje klasyfikacje leasingów jako leasing operacyjny lub
  leasing finansowy oraz ich ujęcie księgowe jako dwa oddzielne typy leasingu.
  Grupa uważa, że zastosowanie nowego standardu będzie miało wpływ na ujmowanie, prezentację,
  wycenę oraz ujawni enia aktywów będących przedmiotem leasingu operacyjnego oraz odpowiadających
  im zobowiązań w sprawozdaniu finansowym Grupy jako leasingobiorcy. Bank uważa, że zastosowanie


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  61
  nowego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na ujmowanie dotychczasowego lea singu
  finansowego w sprawozdaniu finansowym Banku .
   Zmiany do MSSF 2, Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji, zostały opublikowane
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 20 czerwca 2016 roku i obowiązują za
  okresy roczne roz poczynające się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  Grupa uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Zmiany do MSSF 4, Zastosowanie MSSF 9 I nstrumenty Finansowe wraz z MSSF 4 Umowy
  ubezpieczeniowe, zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  12 września 2016 roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie.
  Grupa uważa, ż e zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Zmiany do MSR 40, Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych, zostały opublikowane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 grudnia 2016 roku i obowiązują za okresy roczne
  rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  Grup a uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Interpretacja KIMSF 22, Transakcje w w alucie obcej i zaliczki, została opublikowana przez Radę
  Międzynarod owych Standardów Rachunkowości 8 grudnia 2016 roku i obowiązuje za okresy roczne
  rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  Grupa uważa, że zastosowanie interpretacji nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie
  finansowe w okr esie jego początkowego zastosowania .
   Interpretacja KIMSF 23, Ujęcie niepewności w podatku dochodowym, została opublikowana przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 7 czerwca 2017 roku i obowiązuje za okresy roczne
  rozpoczynające się z dniem 1 s tycznia 2019 roku lub po tej dacie .
  Grupa uważa, że zastosowanie interpretacji nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie
  finansowe w okresie jego początkowego zastosowania .
   Zmiany do MSSF 9, Przedpłaty instrumentu ze zwrotem dla klienta, został y o publikowane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 paź dziernika 2017 roku i obowiązują za okresy
  roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.
  Grupa uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Zmiany do MSR 28, Długoterminowe odsetki w spółkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach, został y opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowoś ci
  12 października 2017 roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie.
  Grupa uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego pocz ątkowego zastosowania
   MSSF 17, Kontrakty ubezpieczeniowe, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości 18 maja 2017 roku i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia
  2021 roku lub po tej dacie .
  Grupa uważa, że zastosowanie nowego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania .
  2.31. Dane porównawcze
  Dane spor ządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku i na dzień 30 września 2016 roku są
  porównywalne z danymi bieżącego okresu obrotowego i w związku z tym nie wymagały przekształceń .
  3. Ważniejsze os zacowania i o ceny dokonane w związku z zastosowaniem zasad
  rachunkowości
  Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia, które mają wpływ na wartości aktywów i zobowiązań
  wykazywanych w następnym okresie. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie, oparte są
  o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej
  sytuacji wydają się u zasadnione.


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  62
  Utrata wartości kredytów i pożyczek
  Grupa przeprowadza przegląd swojego portfela kredytowego pod kątem utraty wartości przynajmniej raz
  na kwartał. Aby ustalić, czy należy wykazać utratę wartości w rachunku zysków i strat, Grupa ocenia czy
  istnieją jakiekolwiek dane wskazujące na możliwe do zmierzenia zmniejszenie szacowanych przyszłych
  przepływów pieniężnych dotyczących portfela kredytowego. Metodologia i założenia, na podstawie których
  określa się szacunkowe kwoty przepływów pieniężnych i okresy, w których one nastąpią, są poddawane
  regular nym przeglądom . Gdyby wartość bieżąca szacowanych przepływów pieniężnych dla portfela
  kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości uległa zmianie o +/ - 10% to szacowana wielkość utraty
  wartości kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2017 roku uległab y odpowiednio zmniejszeniu o 46,0
  mln zł, lub zwiększeniu o 50 ,2 mln zł. Szacunek ten został przeprowadzony dla portfela kredytów i
  pożyczek, w przypadku których utrata wartości rozpoznawana jest w oparciu o indywidualną analizę
  przyszłych przepływów pieni ężnych z tytułu spłat i odzysków zabezpieczeń. Zasady wyznaczania odpisów
  aktualizujących oraz rezerw z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych zostały opisane w Nocie 2.10 .
  Wartość godziwa instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach ustala się stosując
  techniki wyceny. Wszystkie modele są zatwierdzane przed użyciem, a także kalibrowane w celu
  zapewnienia, że otrzymane wyniki odzwierciedlają faktyczne dane i porównywalne ceny rynkowe. W miarę
  możliwości w modelach wykorzystywane są wyłącznie dane możliwe do zaobserwowania, pochodzące
  z aktywnego rynku. Metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych zostały opisane w
  Nocie 3.16 Skonsolidowanego spra wozdania finan sowego Grupy mBanku S.A. za 2016 rok , przekazanego
  do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2017 roku . Gdyby stopy procentowe używane do wyceny uległy
  zmianie o +/ - 1 punkt bazowy to wartość godziwa instrumentów finansowych na dzień 30 wrześni a 2017
  roku uległaby odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o 9,6 mln zł.
  Utrata wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Grupa dokonuje przeglądu swoich dłużnych papierów wartościowych z aklasyfikowanych jako aktywa
  finansowe dostępne do sprzedaży na każdy dzień sprawozdawczy w celu oszacowania czy nastąpiła utrata
  wartości. Wymaga to podobnego oszacowania jak w odniesieniu do indywidualnej oceny kredytów i
  należności. Grupa księguje również odpisy aktualizujące wartość inwest ycji kapitałowych dostępnych do
  sprzedaży w przypadku, gdy nastąpił istotny lub długotrwały spadek wartości godziwej poniżej ich kosztu
  nabycia. Ustalanie co oznacza „istotny” lub „długotrwały” sp adek wartości wymaga profesjonalnego osądu .
  Dokonując tego o szacowania Grupa ocenia między innymi historyczne ruchy cen akcji oraz czas trwania
  i zakres, w jakim wartość godziwa inwestycji jest niższa od jej kosztu nabycia .
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatk u dochodowego wyni kający ze straty podatkowej ujmuje
  się w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie zrealizowany przyszły zysk do opodatkowania,
  od którego można odpisać straty podatkowe. Oszacowanie jest wymagane do określenia kwoty aktywa
  z tytuł u odroczonego podatku dochodowego, które może być rozpoznane w oparciu o prawdopodobny
  moment wystąpienia i poziom przyszłych zysków do opodatkowania.
  Przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami
  Przychody z ty tułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami ujmuje się
  częściowo w przychodach odsetkowych, a częściowo w przychodach prowizyjnych w oparciu o analizę
  relatywnej wartości godziwej każdego z tych produktów.
  Wynagrodzenie ujmowane w p rzychodach z tytułu prowizji ujmowane jest częściowo jednorazowo,
  a częściowo jest liniowo rozkładane w czasie na podstawie analizy stopnia zaawansowania usługi.
  Grupa uwzględnia obecnie jako przychód rozpoznawany jednorazowo mniej niż 10% przychodów
  z dz iałalności bancassurance związanych z kredytami gotówkowymi i samochodowymi oraz od 0% do około
  25% przychodów z działalności bancassurance związanych z kredytami hipotecznymi. Pozostała część
  przychodów rozpoznawana jest w czasie przez okres ekonomicznego życia odpowiednich kredytów. Koszty
  bezpośrednio związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych rozliczane są w analogiczny sposób .
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
  Koszty świadczeń pracowniczych po okresie zatrudni enia są określone przy użyciu metody wyceny
  aktuarialnej. Wycena aktuarialna wymaga dokonywania założeń dotyczących stóp dyskontowych,
  przyszłego wzrostu płac, wskaźnika śmiertelności i innych czynników. Ze względu na długoterminowy
  charakter tych zobowiąz ań takie szacunki są obarczone dużym stopniem niepewności .  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  63
  Klasyfikacja leasingu
  Grupa dokonuje osądu klasyfikując umowy leasingowe jako leasing finansowy bądź leasing operacyjny na
  podstawie analizy treści ekonomicznej transakcji opartej na profesjonaln ym osądzie, czy zasadniczo
  wszystkie ryzyka i pożytki wynikające z tytułu posiadania przedmiotu leasingu zostały przeniesione, czy
  też nie.
  4. Segme nty działalności
  Zgodnie z wymogiem MSSF 8 „podejścia zarządczego”, informacje o segmentach są przedstawiane na tej
  samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej Zarządowi Banku
  (główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych), którego zadaniem jest alokacja
  zasobów do segmentów działalności i przeprowadzanie oceny ich wyników.
  Segmenty wyodrębnione zostały z punktu widzenia określonych grup klientów oraz produktów według
  jednorodnych cech transakcji. Ten sposób podziału obszarów biznesu jest spójny ze sposobem zarządzania
  sprzedażą i oferowania klientowi komp leksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne
  produkty bankowe jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym. Powiązanie
  sposobu prezentowania wyników z modelem zarządzania biznesem zapewnia koncentrację działań Banku
  na kr eowaniu wartości dodanej w relacjach z klientami Banku oraz spółek Grupy i jest podstawowym
  podziałem służącym do sterowania i postrzegania biznesu przez Grupę.
  Działalność Grupy jest realizowana w ramach różnych segmentów biznesowych, które oferują określ one
  produkty i usługi adresowane do konkretnych grup klientów i segmentów rynku. Grupa obecnie prowadzi
  swoją działalność w ramach następujących segmentów:
   Segment Bankowości Detalicznej , który dzieli swoich klientów na klientów mBanku i klientów Private
  Banking, oferuje pełną gamę produktów i usług Banku oraz wyspecjalizowanych produktów kilku
  podmiotów zależnych zaliczanych do Segmentu Bankowości Detalicznej. Najistotniejszymi
  produktami w tym segmencie są rachunki bieżące i oszczędnościowe (w tym rachunk i w walutach
  obcych), lokaty terminowe, produkty kredytowe (detaliczne kredyty hipoteczne oraz kredyty
  pozahipoteczne, takie jak kredyty na zakup samochodów, kredyty gotówkowe, kredyty w rachunku
  bieżącym, karty kredytowe i inne produkty kredytowe), karty debetowe, produkty ubezpieczeniowe,
  usługi maklerskie, doradztwo inwestycyjne, usługi zarządzania aktywami oraz usługi leasingowe
  oferowane zarówno klientom indywidualnym jak i mikroprzedsiębiorstwom. Wyniki Segmentu
  Bankowości Detalicznej obejmują wyniki oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji.
  Bankowość Detaliczna obejmuje wynik spółki mFinanse S.A. (poprzednio Aspiro S.A. ) oraz wyniki
  segmentów detalicznych spółek mLeasing Sp. z o.o. oraz mBank Hipoteczny S.A. Ponadto segment
  ten obejmuje wyniki spółki mWealth Management S.A. oraz segmentu detalicznego spółki Dom
  Maklerski mBanku S.A. do dni a podziału tych spółek .
   Segment Korporacji i Rynków Finansowych podzielony na dwa podsegmenty:
   Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna , podsegment skupi ający się na małych, średnich i dużych
  przedsiębiorstwach oraz podmiotach sektora finansów publicznych. Główne produkty oferowane tym
  klientom to produkty i usługi bankowości transakcyjnej, w tym rachunki bieżące, wielofunkcyjna
  bankowość internetowa, dost osowane do indywidualnych potrzeb usługi zarządzania płynnością
  finansową (ang. cash management) i operacje finansowania transakcji handlowych (ang. trade
  finance), lokaty terminowe, transakcje walutowe, kompleksowa oferta finansowania
  krótkoterminowego i kredytów inwestycyjnych, kredyty transgraniczne, produkty project finance,
  finansowanie strukturalne i finansowanie typu mezzanine, produkty bankowości inwestycyjnej,
  w tym opcje walutowe, kontrakty forward, instrumenty pochodne na stopę procentową, swapy
  i opcje towarowe, strukturyzowane produkty depozytowe z wbudowanymi opcjami (oprocentowanie
  strukturyzowanych produktów depozytowych uzależnione jest bezpośrednio od wyniku na
  określonych instrumentach finansowych, takich jak opcje walutowe, opcje na stopę procentową
  i opcje na akcje), organizowanie emisji akcji (IPO, SPO) oraz instrumentów dłużnych dla klientów
  korporacyjnych, obligacje i bony skarbowe, zadłużenie pozarządowe, transakcje buy sell back i sell
  buy back oraz transakcje repo, jak również usług i leasingowe, faktoringowe i maklerskie.
  Podsegment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej obejmuje wyniki spółek: mFaktoring S.A.,
  Garbary Sp. z o.o, Tele -Tech Investment Sp. z o.o. oraz wyniki segmentów korporacyjnych spółek
  mLeasing Sp. z o.o. oraz mB ank Hipoteczny S.A. Ponadto podsegment ten obejmuje wyniki
  segmentu korporacyjnego spółki Dom Maklerski mBanku S.A. do dnia podziału spółki .
   Rynki Finansowe, podsegment, który obejmuje głównie działalność w zakresie operacji skarbowych
  (ang. treasury ), rynków finansowych, zarządzania płynnością, ryzykiem stóp procentowych
  i walutowym Banku oraz jego portfelem handlowym i inwestycyjnym, a także organizowanie rynku
  dla instrumentów pieniężnych i pochodnych denominowanych w PLN. Bank prowadzi współpracę


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  64
  z wieloma bankami -korespondentami, a także nawiązuje relacje z innymi bankami oferując produkty
  takie jak konta bieżące, zadłużenie w rachunku bieżącym, kredyty udzielane samodzielnie i w
  ramach konsorcjum oraz kredyty ubezpieczane przez KUKE, mające na ce lu wspieranie polskiego
  eksportu. W ramach tego podsegmentu są wykazywane wyniki spółki mFinance France S.A. oraz
  wyniki segmentów spółek mLeasing Sp. z o.o. i mBank Hipoteczny S.A. w zakresie działalności
  związanej z pozyskiwaniem finansowania.
   Działalnoś ć niesklasyfikowana w ramach Segmentu Bankowości Detalicznej oraz Segmentu
  Korporacji i Rynków Finansowych została wykazana w pozycji „ Pozostałe ”. Segment ten ob ejmuje
  również wyniki spółek mCentrum Operacji Sp. z o.o., BDH Development Sp. z o.o. , Future T ech
  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz wyniki spółki mLocum S.A. do dnia sprzedaży
  większościowego pakietu akcji spółki (patrz Nota 1).
  Poniżej przedstawiono zasady przyjęte przy dokonywaniu podziału działalności Grupy na segmenty.
  Transakcje pomiędzy se gmentami działalności odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.
  Zaangażowania w spółki Grupy przydzielane do poszczególnych segmentów powodują transfer kosztów
  finansowania kapitału. Rozliczenia zaalokowanego kapitału oparte są o średni ważony ko szt kapitału Grupy
  i wykazywane w przychodach operacyjnych.
  Wewnętrzny transfer funduszy pomiędzy jednostkami Banku oparty jest o stawki transferowe bazujące na
  stopach rynkowych. Stawki transferowe są określane według tych samych zasad dla wszystkich jed nostek
  organizacyjnych Banku, a ich zróżnicowanie wynika jedynie ze struktury walutowej i terminowej aktywów
  i zobowiązań. Rozliczenia wewnętrzne z tytułu wewnętrznej wyceny transferu funduszy są uwzględnione
  w wynikach każdego segmentu.
  Aktywa i zobowiąz ania segmentu obejmują aktywa i zobowiązania operacyjne, stanowiące większą część
  sprawozdania z sytuacji finansowej, nie obejmują natomiast pozycji takich jak podatki lub pożyczki.
  Wydzielenia aktywów i zobowiązań segmentu oraz przychodów i kosztów dokona no na podstawie
  wewnętrznych informacji przygotowywanych w Banku dla potrzeb zarządczych. Poszczególnym obszarom
  biznesu zostały przypisane aktywa i pasywa poszczególnych segmentów klientów i związane z tymi
  aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty. Wy nik segmentu uwzględnia wszystkie możliwe do alokacji
  pozycje przychodów i kosztów.
  Działalność poszczególnych spółek Grupy została (uwzględniając korekty konsolidacyjne) w całości
  przypisana do odpowiednich segmentów.
  Podstawowym podziałem jest podział na linie biznesowe. Dodatkowo działalność Grupy prezentowana jest
  w podziale geograficznym na Polskę i zagranicę ze względu na miejsce powstawania przychodów i kosztów.
  Segment zagraniczny obejmuje działalność oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na S łowacji
  oraz działalność spółki zagranicznej mFinance France S.A. Działalność spółki mFinance France S.A., po
  wyeliminowaniu przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań związanych z emisją obligacji w ramach
  programu EMTN, zaprezentowana jest w segmenci e Zagranica. Koszt programu EMTN oraz aktywa
  i zobowiązania z nim związane zaprezentowane są w segmencie Polska .  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  65
  Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy mBanku S .A.
  (w tys . zł)
  Bankowość
  Korporacyjna i
  Inwestycyjna
  Rynki Finansowe
  Wynik z tytułu odsetek 605 637 211 987 1 486 921 6 003 2 310 548 2 310 548
  - sprzedaż klientom zewnętrznym 657 093 448 255 1 201 923 3 277 2 310 548
  - sprzedaż innym segmentom (51 456) (236 268) 284 998 2 726 -
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 308 343 (5 086) 444 951 10 472 758 680 758 680
  Przychody z tytułu dywidend - 11 - 3 255 3 266 3 266
  Wynik na działalności handlowej 182 336 (43 417) 83 144 (982) 221 081 221 081
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
  oraz inwestycjach w jednostki zależne i
  stowarzyszone
  (6 982) 3 210 - (18 670) (22 442) (22 442)
  Pozostałe przychody operacyjne 45 816 792 33 427 116 902 196 937 196 937
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i
  pożyczek (122 789) 2 216 (248 365) 1 196 (367 742) (367 742)
  Ogólne koszty administracyjne (466 163) (91 827) (813 429) (20 824) (1 392 243) (1 392 243)
  Amortyzacja (52 648) (6 983) (94 329) (2 458) (156 418) (156 418)
  Pozostałe koszty operacyjne (30 201) (3 205) (49 072) (73 560) (156 038) (156 038)
  Wynik działalności operacyjnej 463 349 67 698 843 248 21 334 1 395 629 1 395 629
  Podatki od pozycji bilansowych Grupy (105 141) (22 818) (147 507) (4 378) (279 844) (279 844)
  Udział w zyskach (stratach ) jednostek wycenianych
  metodą praw własności - - - 192 192 192
  Wynik segmentu (brutto) 358 208 44 880 695 741 17 148 1 115 977 1 115 977
  Podatek dochodowy (332 531) (332 531)
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S .A. 779 892 779 892
  Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 554 3 554
  Aktywa segmentu 37 603 106 41 909 935 51 562 819 1 402 166 132 478 026 132 478 026
  Zobowiązania segmentu 30 496 550 31 669 625 56 015 731 328 658 118 510 564 118 510 564
  Pozostałe pozycje segmentu
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 106 694 5 535 111 392 1 058 224 679
  Uzgodnienie
  sprawozdania z
  sytuacji
  finansowej/
  rachunku
  zysków i strat
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku
  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość
  detaliczna (w
  tym private
  banking)
  Pozostałe Razem Grupa


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  66
  Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy mBanku S .A.
  (w tys . zł)
  Bankowość
  Korporacyjna i
  Inwestycyjna
  Rynki Finansowe
  Wynik z tytułu odsetek 750 522 314 536 1 762 440 5 345 2 832 843 2 832 843
  - sprzedaż klientom zewnętrznym 753 889 702 398 1 373 712 2 844 2 832 843
  - sprzedaż innym segmentom (3 367) (387 862) 388 728 2 501 -
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 378 797 (4 560) 517 665 14 543 906 445 906 445
  Przychody z tytułu dywidend - 410 5 2 912 3 327 3 327
  Wynik na działalności handlowej 243 641 (103 253) 100 272 3 971 244 631 244 631
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
  oraz inwestycjach w jednostki zależne i
  stowarzyszone
  20 973 17 280 230 455 (7 427) 261 281 261 281
  Udział w zyskach (stratach ) inwestycji we wspólne
  przedsięwzięcia - - - (107) (107) (107)
  Pozostałe przychody operacyjne 56 348 83 41 074 146 244 243 749 243 749
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i
  pożyczek (76 548) (1 653) (284 922) (2 271) (365 394) (365 394)
  Ogólne koszty administracyjne (641 582) (94 940) (973 052) (30 069) (1 739 643) (1 739 643)
  Amortyzacja (75 442) (9 480) (135 573) (3 146) (223 641) (223 641)
  Pozostałe koszty operacyjne (38 015) (774) (55 913) (102 113) (196 815) (196 815)
  Wynik działalności operacyjnej 618 694 117 649 1 202 451 27 882 1 966 676 1 966 676
  Podatki od pozycji bilansowych Grupy (120 113) (26 788) (178 539) (3 499) (328 939) (328 939)
  Wynik segmentu (brutto) 498 581 90 861 1 023 912 24 383 1 637 737 1 637 737
  Podatek dochodowy (415 513) (415 513)
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S .A. 1 219 282 1 219 282
  Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 942 2 942
  Aktywa segmentu 34 384 935 46 111 056 51 914 792 1 332 719 133 743 502 133 743 502
  Zobowiązania segmentu 32 083 584 32 622 759 55 026 967 959 031 120 692 341 120 692 341
  Pozostałe pozycje segmentu
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 205 793 14 575 164 157 826 385 351
  Uzgodnienie
  sprawozdania z
  sytuacji
  finansowej/
  rachunku
  zysków i strat
  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość
  detaliczna (w
  tym private
  banking)
  Pozostałe Razem Grupa


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  67
  Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy mBanku S .A.
  (w tys . zł)
  Bankowość
  Korporacyjna i
  Inwestycyjna
  Rynki Finansowe
  Wynik z tytułu odsetek 552 636 227 919 1 294 919 4 099 2 079 573 2 079 573
  - sprzedaż klientom zewnętrznym 543 876 529 100 1 004 059 2 538 2 079 573
  - sprzedaż innym segmentom 8 760 (301 181) 290 860 1 561 -
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 271 845 (3 257) 375 271 11 952 655 811 655 811
  Przychody z tytułu dywidend - 410 5 2 613 3 028 3 028
  Wynik na działalności handlowej 182 017 (44 399) 75 036 5 348 218 002 218 002
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
  oraz inwestycjach w jednostki zależne i
  stowarzyszone
  20 973 6 839 230 394 (7 674) 250 532 250 532
  Udział w zyskach (stratach ) inwestycji we wspólne
  przedsięwzięcia - - - (107) (107) (107)
  Pozostałe przychody operacyjne 43 920 38 31 935 119 432 195 325 195 325
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i
  pożyczek (108 124) 14 (214 733) (2 872) (325 715) (325 715)
  Ogólne koszty administracyjne (481 034) (71 144) (724 240) (25 152) (1 301 570) (1 301 570)
  Amortyzacja (55 852) (6 820) (104 812) (2 304) (169 788) (169 788)
  Pozostałe koszty operacyjne (29 585) (96) (38 843) (82 998) (151 522) (151 522)
  Wynik działalności operacyjnej 396 796 109 504 924 932 22 337 1 453 569 1 453 569
  Podatki od pozycji bilansowych Grupy (87 150) (18 749) (128 291) (1 947) (236 137) (236 137)
  Wynik segmentu (brutto) 309 646 90 755 796 641 20 390 1 217 432 1 217 432
  Podatek dochodowy (288 031) (288 031)
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S .A. 926 765 926 765
  Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 636 2 636
  Aktywa segmentu 34 601 920 43 826 701 50 243 889 1 108 213 129 780 723 129 780 723
  Zobowiązania segmentu 28 150 055 35 811 743 52 145 087 703 297 116 810 182 116 810 182
  Pozostałe pozycje segmentu
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 116 018 4 851 62 456 642 183 967
  Uzgodnienie
  sprawozdania z
  sytuacji
  finansowej/
  rachunku
  zysków i strat
  za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 roku
  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość
  detaliczna (w
  tym private
  banking)
  Pozostałe Razem Grupa


  Grupa mBank u S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodow ych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  68
  Polska Zagranica Razem Polska Zagranica Razem Polska Zagranica Razem
  Wynik z tytułu odsetek 2 196 713 113 835 2 310 548 2 688 897 143 946 2 832 843 1 973 654 105 919 2 079 573
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 751 829 6 851 758 680 897 425 9 020 906 445 650 412 5 399 655 811
  Przychody z tytułu dywidend 3 266 - 3 266 3 327 - 3 327 3 028 - 3 028
  Wynik na działalności handlowej 215 792 5 289 221 081 238 867 5 764 244 631 214 167 3 835 218 002
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz
  inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (22 442) - (22 442) 216 977 44 304 261 281 206 298 44 234 250 532
  Udział w zyskach (stratach ) inwestycji we wspólne
  przedsięwzięcia - - - (107) - (107) (107) - (107)
  Pozostałe przychody operacyjne 194 568 2 369 196 937 235 153 8 596 243 749 188 653 6 672 195 325
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (361 797) (5 945) (367 742) (359 198) (6 196) (365 394) (321 779) (3 936) (325 715)
  Ogólne koszty administracyjne (1 294 790) (97 453) (1 392 243) (1 618 554) (121 089) (1 739 643) (1 211 722) (89 848) (1 301 570)
  Amortyzacja (153 268) (3 150) (156 418) (219 558) (4 083) (223 641) (166 901) (2 887) (169 788)
  Pozostałe koszty operacyjne (154 172) (1 866) (156 038) (193 995) (2 820) (196 815) (150 295) (1 227) (151 522)
  Wynik działalności operacyjnej 1 375 699 19 930 1 395 629 1 889 234 77 442 1 966 676 1 385 408 68 161 1 453 569
  Podatki od pozycji bilansowych Grupy (262 793) (17 051) (279 844) (308 055) (20 884) (328 939) (221 197) (14 940) (236 137)
  Udział w zyskach (stratach ) jednostek wycenianych metodą praw
  własności 192 - 192 - - - - - -
  Wynik segmentu (brutto) 1 113 098 2 879 1 115 977 1 581 179 56 558 1 637 737 1 164 211 53 221 1 217 432
  Podatek dochodowy (332 531) (415 513) (288 031)
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S .A. 779 892 1 219 282 926 765
  Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 554 2 942 2 636
  Aktywa segmentu, w tym: 126 547 914 5 930 112 132 478 026 128 304 364 5 439 138 133 743 502 124 979 637 4 801 086 129 780 723
  - aktywa trwałe 1 327 419 10 698 1 338 117 1 327 824 12 210 1 340 034 1 202 525 9 660 1 212 185
  - aktywa z tytułu podatku odroczonego 559 039 2 551 561 590 538 184 2 572 540 756 484 075 2 637 486 712
  Zobowiązania segmentu 109 648 459 8 862 105 118 510 564 112 706 515 7 985 826 120 692 341 109 477 288 7 332 894 116 810 182
  Sprawozdawczość według segmentów geograficznych Grupy
  mBanku S.A. za okres
  od 1 stycznia do 30 września 2017 od 1 stycznia do 30 września 2016 od 1 stycznia do 31 grudnia 2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  69
  5. Wynik z tytułu odsetek
  Przychody z tytułu odsetek związane z aktywami finansowymi, które utraciły wartość, wyniosły 76 601 tys.
  zł (za okres zakończony 30 września 201 6 r.: 76 948 tys. zł).
  6. Wynik z tytułu opłat i prowizji
  za okres
  Przychody z tytułu odsetek
  Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta
  dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości 2 219 068 2 035 118
  Inwestycyjne papiery wartościowe 515 935 533 931
  Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 43 896 40 562
  Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 53 665 51 668
  Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do
  księgi bankowej 99 866 149 909
  Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości
  zabezpieczeń wartości godziwej 49 036 43 590
  Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości
  zabezpieczeń przepływów pieniężnych 10 780 11 893
  Pozostałe 3 289 2 887
  Przychody z tytułu odsetek , razem 2 995 535 2 869 558
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 Koszty odsetek
  Z tytułu rozliczeń z bankami (45 876) (58 185)
  Z tytułu rozliczeń z klientami (371 213) (495 688)
  Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (203 170) (177 196)
  Z tytułu zobowiązań podporządkowanych (52 144) (50 950)
  Pozostałe (12 584) (7 966)
  Koszty odsetek, razem (684 987) (789 985) za okres
  Przychody z tytułu opłat i prowizji
  Prowizje za obsługę kart płatniczych 282 620 262 788
  Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 242 709 222 896
  Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
  zewnętrznych podmiotów finansowych 140 565 120 141
  Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji 104 315 93 537
  Prowizje za prowadzenie rachunków 137 978 126 146
  Prowizje za realizację przelewów 87 692 81 723
  Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 52 040 43 252
  Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży innych produktów zewnętrznych
  podmiotów finansowych 105 720 83 291
  Prowizje z działalności powierniczej 19 846 18 901
  Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty związane z
  zarządzaniem 10 971 9 833
  Prowizje z tytułu obsługi gotówkowej 39 957 37 349
  Pozostałe 20 979 21 768
  Przychody z tytułu opłat i prowizji , razem 1 245 392 1 121 625
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  70
  7. Przychody z tytułu dywidend
  8. Wynik na działalności handlowej
  Wynik z pozycji wymiany obejmuje zyski i straty z transakcji spot i kontraktów terminowych, opcji,
  kontraktów typu futures i przeliczonych aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Wynik
  z operacji instrumentami odsetkowymi obejmuje wynik z tytułu obrotu instrumentami rynku pieniężnego,
  wynik z kontraktów swap dla stóp procentowych, opcji i innych instrumentów pochod nych. Wynik z operacji
  instrumentami kapitałowymi obejmuje wycenę oraz wynik z tytułu globalnego obrotu kapitałowymi
  papierami wartościowymi. Wynik z operacji instrumentami na ryzyko rynkowe obejmuje wynik
  z kontraktów futures na obligacje, na indeks, opcj i na papiery wartościowe, indeksy giełdowe i kontrakty
  futures, wynik z transakcji terminowych na papiery wartościowe oraz wynik z kontraktów futures towarowy
  i swap towarowy.
  Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej oraz rachunkowość zab ezpieczeń przepływów
  pieniężnych. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez Grupę zabezpieczeń zostały zawarte
  w Nocie 17 „Pochodne instrumenty zabezpieczające”.
  za okres
  Koszty z tytułu opłat i prowizji
  Koszty obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych (179 812) (170 874)
  Koszty prowizji płacone na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż
  produktów Banku (96 510) (90 821)
  Koszty prowizji za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
  zewnętrznych podmiotów finansowych (1 831) (1 667)
  Uiszczone opłaty maklerskie (21 699) (37 326)
  Koszty z tytułu obsługi gotówkowej (36 669) (33 566)
  Koszty opłat na rzecz NBP i KIR (8 530) (7 529)
  Uiszczone pozostałe opłaty (141 661) (124 031)
  Koszty z tytułu opłat i prowizji , razem (486 712) (465 814)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 za okres
  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 11 415
  Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 3 255 2 613
  Przychody z tytułu dywidend , razem 3 266 3 028
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 za okres
  Wynik z pozycji wymiany 221 925 220 044
  Różnice kursowe netto z przeliczenia 69 628 225 468
  Zyski z transakcji minus straty 152 297 (5 424)
  Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości
  zabezpieczeń (844) (2 042)
  Instrumenty odsetkowe 4 871 2 661
  Instrumenty kapitałowe 16 (367)
  Instrumenty na ryzyko rynkowe 4 977 3 100
  Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej , w tym : (4 012) 5 716
  - Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych 59 143 (96 284)
  - Wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających wartość godziwą (63 155) 102 000
  Nieefektywna część rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (6 696) (13 152)
  Wynik na działalności handlowej , razem 221 081 218 002
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  71
  9. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne
  i stowarzyszone
  W 2017 roku wynik związany ze sprzedażą jednostek zależnych i stowarzyszonych dotyczy sprzedaży akcji
  mLocum S.A. na rzecz Archicom S.A. W pozycji utrata wartości inwestycji w jednostkach zależnych Grupa
  ujęła odpis aktualizujący wartość akcji mLocum S.A. w związku z tą transakcją. Transakcja sprzedaży
  została opisana w Nocie 1.
  W 2017 roku i w 2016 roku utrata wartości kapitałowych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży
  dotyczy spółki Polski Standard Płatności Sp. z o.o.
  W 2017 roku utrata wartości dłużnych papierów wartościowych dotyczy obligacji wyemitowanych przez
  spółkę Sygnity S.A.
  W 2016 roku utrata wartości inwestycji w jednostkach zależnych dotyczy spółki Call Center Poland S.A.,
  której 100% akcji Grupa zbyła w I k wartale 2016 roku.
  10. Pozostałe przychody operacyjne
  Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia
  oraz zapasów obejmują głównie przychody spółki mLocum S.A. uzyskane z działalności deweloperskiej do
  dnia sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki (patrz Nota 1) .
  Przychody ze sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.
  Na kwotę przychodów netto z tytułu leasingu operacyjnego składają się przychody z tytułu leasingu
  operacyjnego or az towarzyszące im koszty amortyzacji środków trwałych oddanych przez Grupę w leasing
  operacyjny, poniesione w celu uzyskania tych przychodów.
  Poniżej przedstawiono przychody netto z tytu łu leasingu operacyjnego za trzy kwartały 201 7 roku i za trzy
  kwartały 2016 roku .
  za okres
  Sprzedaż / wykup przez emitenta aktywów finansowych dostępnych do
  sprzedaży 3 739 258 648
  Wynik związany ze sprzedażą jednostek zależnych i stowarzyszonych (6 177) 3
  Utrata wartości kapitałowych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (4 751) (7 677)
  Utrata wartości dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (7 511) -
  Utrata wartości inwestycji w jednostkach zależnych (7 742) (442)
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach
  w jednostki zależne i stowarzyszone , razem (22 442) 250 532
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 za okres
  Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych , wartości
  niematerialnych , aktywów do zbycia oraz zapasów 125 407 121 929
  Przychody ze sprzedaży usług 15 313 19 664
  Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego 4 009 6 739
  Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania 25 676 1 656
  Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych , umorzonych i
  nieściągalnych 1 264 2 090
  Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 373 174
  Pozostałe 24 895 43 073
  Pozostałe przychody operacyjne , razem 196 937 195 325
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 za okres
  Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego , w tym :
  - Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 39 524 42 133
  - Koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny (35 515) (35 394)
  Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego razem 4 009 6 739
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  72
  11. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
  12. Ogólne koszty administracyjne
  Poniżej przedstawiono koszty pracownicze poniesione w okresie trzech kwartałów 2017 roku i w okresie
  trzech kwartałów 2016 roku.
  za okres
  Odpisy netto na należności od banków (68) 456
  Odpisy netto na kredyty i pożyczki udzielone klientom (336 138) (320 988)
  Odpisy netto na zobowiązania warunkowe wobec klientów (31 536) (5 183)
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (367 742) (325 715)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 za okres
  Koszty pracownicze (674 251) (656 282)
  Koszty rzeczowe, w tym: (530 338) (502 944)
  - koszty logistyki (265 067) (253 687)
  - koszty IT (121 080) (106 983)
  - koszty marketingu (81 791) (92 190)
  - koszty usług konsultingowych (52 297) (41 263)
  - pozostałe koszty rzeczowe (10 103) (8 821)
  Podatki i opłaty (17 077) (24 320)
  Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (164 551) (112 517)
  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6 026) (5 507)
  Ogólne koszty administracyjne , razem (1 392 243) (1 301 570)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 za okres
  Koszty wynagrodzeń (549 560) (538 404)
  Koszty ubezpieczeń społecznych (91 395) (87 394)
  Koszty świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (50) -
  Wynagrodzenie dotyczące płatności w formie akcji , w tym : (8 429) (8 704)
  - płatności w formie akcji rozliczane w opcjach na akcje mBanku S .A. (7 677) (7 488)
  - płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych (752) (1 216)
  Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (24 817) (21 780)
  Koszty pracownicze, razem (674 251) (656 282)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  73
  13. Pozostałe koszty operacyjne
  Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia
  oraz zapasów obejmują głównie koszty spółki mLocum S.A. związane z działalnością deweloperską , do dnia
  sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki (patrz Nota 1).
  Koszty sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.
  14. Zysk na jedną akcję
  Zysk na j edną akcję za 9 miesi ęcy - dane skonsolidowane Grupy mBanku S.A.
  za okres
  Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych , wartości
  niematerialnych , aktywów do zbycia oraz zapasów (90 422) (90 675)
  Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania (23 908) (14 077)
  Przekazane darowizny (2 560) (2 564)
  Zapłacone odszkodowania , kary i grzywny (1 341) (598)
  Koszty z tytułu utworzonych rezerw na pozostałe należności (poza
  kredytowymi) (1 124) (2 422)
  Koszty sprzedaży usług (1 061) (1 270)
  Koszty z tytułu spisanych należności i zobowiązań przedawnionych , umorzonych
  i nieściągalnych (4) (113)
  Utrata wartości aktywów niefinansowych - (788)
  Koszty tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
  oraz wartości niematerialnych - (1 000)
  Pozostałe koszty operacyjne (35 618) (38 015)
  Pozostałe koszty operacyjne , razem (156 038) (151 522)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 za okres
  Podstawowy:
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S .A. 779 892 926 765
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 283 023 42 243 662
  Podstawowy zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję ) 18,44 21,94
  Rozwodniony:
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S .A., zastosowany przy
  ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję 779 892 926 765
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 283 023 42 243 662
  Korekty na:
  - opcje na akcje 25 039 24 530
  Ważona średnia liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję 42 308 062 42 268 192
  Rozwodniony zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję ) 18,43 21,93
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  74
  Zysk na j edną akcję za 9 miesięcy - dane jednostkowe mBanku S.A.
  15. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
  16. Pochodne instrumenty finansowe
  Grupa posiada następujące rodzaje instrumentów pochodnych:
  Walutowe transakcje terminowe to zobowiązania do kupna walut obcych i lokalnych, obejmujące nie
  zrealizowane transakcje spot. Kontrakty typu futures dla walut i stóp procentowych to zobowiązania
  w formie umowy do otrzymania lub zapłacenia określonej wartości netto, zależnie od zmian k ursów
  wymiany walut lub stóp procentowych, bądź do kupna lub sprzedaży waluty obcej lub instrumentu
  finansowego w ustalonym terminie w przyszłości po ustalonej cenie, określonej na zorganizowanym rynku
  finansowym. Z uwagi na fakt, że kontrakty futures są z abezpieczone środkami pieniężnymi lub papierami
  wartościowymi wycenianymi według wartości godziwej, zaś zmiany wartości nominalnej tych kontraktów
  rozliczane są codziennie w odniesieniu do notowań giełdowych, ryzyko kredytowe jest nieznaczne.
  Kontrakty FRA to kontrakty analogiczne do futures, tyle że negocjowane indywidualnie i wymagające
  gotówkowego rozliczenia w określonym terminie w przyszłości różnicy pomiędzy określoną w umowie stopą
  procentową a aktualną stopą rynkową, na bazie teoretycznej kwoty kapi tału. Podstawowy:
  Zysk netto 777 918 922 184
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 283 023 42 243 662
  Podstawowy zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję ) 18,40 21,83
  Rozwodniony:
  Zysk netto zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję 777 918 922 184
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 283 023 42 243 662
  Korekty na:
  - opcje na akcje 25 039 24 530
  Ważona średnia liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję 42 308 062 42 268 192
  Rozwodniony zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję ) 18,39 21,82
  za okres od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 Papiery
  wartościowe , na
  których nie
  ustanowiono
  zabezpieczeń
  Papiery
  wartościowe , na
  których
  ustanowiono
  zabezpieczenia
  Razem papiery
  wartościowe
  przeznaczone do
  obrotu
  Papiery
  wartościowe , na
  których nie
  ustanowiono
  zabezpieczeń
  Papiery
  wartościowe , na
  których
  ustanowiono
  zabezpieczenia
  Razem papiery
  wartościowe
  przeznaczone do
  obrotu
  Papiery
  wartościowe , na
  których nie
  ustanowiono
  zabezpieczeń
  Papiery
  wartościowe , na
  których
  ustanowiono
  zabezpieczenia
  Razem papiery
  wartościowe
  przeznaczone do
  obrotu
  Dłużne papiery wartościowe 405 953 1 581 571 1 987 524 3 042 194 754 263 3 796 457 2 861 967 1 303 381 4 165 348
  Emitowane przez rząd 178 174 1 581 571 1 759 745 2 748 766 754 263 3 503 029 2 552 087 1 303 381 3 855 468
  - obligacje rządowe 178 174 1 581 571 1 759 745 2 748 766 754 263 3 503 029 2 552 087 1 303 381 3 855 468
  Pozostałe dłużne papiery wartościowe 227 779 - 227 779 293 428 - 293 428 309 880 - 309 880
  - obligacje banków 58 912 - 58 912 109 904 - 109 904 167 976 - 167 976
  - certyfikaty depozytowe 15 120 - 15 120 16 146 - 16 146 20 607 - 20 607
  - obligacje korporacyjne 153 747 - 153 747 167 378 - 167 378 121 297 - 121 297
  Kapitałowe papiery wartościowe 2 836 - 2 836 4 177 - 4 177 11 894 - 11 894
  - notowane 2 681 - 2 681 4 022 - 4 022 9 357 - 9 357
  - nie notowane 155 - 155 155 - 155 2 537 - 2 537
  Dłużne i kapitałowe papiery
  wartościowe razem 408 789 1 581 571 1 990 360 3 046 371 754 263 3 800 634 2 873 861 1 303 381 4 177 242
  30.09.2016 30.09.2017 31.12.2016 aktywa zobowiązania aktywa zobowiązania aktywa zobowiązania
  Pochodne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu
  zaklasyfikowane do księgi bankowej 226 790 94 397 118 395 160 894 192 871 82 323
  Pochodne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu
  zaklasyfikowane do księgi handlowej 1 035 793 999 364 1 639 881 1 607 660 1 709 210 1 807 768
  Pochodne instrumenty finansowe zabezpieczające wartość
  godziwą 174 515 44 283 196 634 26 026 282 525 4 116
  Pochodne instrumenty finansowe zabezpieczające
  przepływy pieniężne 21 162 6 697 30 926 1 786 23 569 378
  Efekt kompensowania (109 439) (130 719) (176 989) (197 100) (120 780) (128 028)
  Razem pochodne instrumenty finansowe
  aktywa /zobowiązania 1 348 821 1 014 022 1 808 847 1 599 266 2 087 395 1 766 557
  30.09.2016 30.09.2017 31.12.2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  75
  Walutowe i procentowe kontrakty swap to zobowiązania do zamiany jednego strumienia przepływów
  pieniężnych na inny. Rezultatem takiej transakcji jest zamiana walut lub stóp procentowych (na przykład,
  oprocentowania stałego na zmienne) lub połączenia wszystkich tych czynników (na przykład,
  międzywalutowe kontrakty swap stóp procentowych). Z wyjątkiem określonych walutowych kontraktów
  swap, nie następuje w przypadku tych transakcji zamiana kapitału. Ryzyko kredytowe Banku stanowi
  potencjalny koszt zastą pienia kontraktów swap, jeżeli strony nie wywiążą się ze swoich zobowiązań.
  Ryzyko to jest monitorowane na bieżąco przez odniesienie do aktualnej wartości godziwej, proporcji
  wartości nominalnej kontraktów oraz płynności rynkowej. W celu kontrolowania pozi omu podejmowanego
  ryzyka kredytowego Grupa ocenia strony umowy przy pomocy tych samych metod, które stosuje się w
  działalności kredytowej.
  Opcje walutowe i procentowe to umowy, na mocy których sprzedający przyznaje kupującemu prawo,
  ale nie obowiązek, nab ycia (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) w ustalonym dniu, do
  ustalonego dnia lub też w ustalonym okresie – konkretnej ilości waluty obcej lub instrumentu finansowego
  po z góry ustalonej cenie. W zamian za powzięcie ryzyka walutowego lub ryzyka z miany stóp
  procentowych, sprzedający otrzymuje od kupującego premię. Opcje mogą być opcjami znajdującymi się
  w obrocie giełdowym lub negocjowanymi pomiędzy Grupą a klientem (w transakcji pozagiełdowej). Grupa
  jest narażona na ryzyko kredytowe z tytułu zaku pionych opcji tylko i wyłącznie do wysokości ich wartości
  bilansowej, którą stanowi ich wartość godziwa.
  Transakcje na ryzyko rynkowe obejmują kontrakty futures i opcje na towary oraz opcje na akcje
  i indeksy giełdowe.
  Nominalne wartości niektórych rodzajów instrumentów finansowych stanowią podstawę do ich porównania
  z instrumentami ujmowanymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ale niekoniecznie wskazują, jaka
  będzie wartość przyszłych przepływów pieniężnych, bądź jaka jest bieżąca wartość godziwa instrumentów.
  Z tego względu nie pokazują, j aki jest stopień narażenia Grupy na ryzyko kredytowe lub ryzyko zmiany
  cen. Instrumenty pochodne mogą mieć wycenę dodatnią (aktywa) lub ujemną (zobowiązania) w zależności
  od wahań rynkowych stóp procentowych lub kursów wymiany walut. Łączna wartość godziwa pochodnych
  instrumentów finansowych może podlegać znacznym wahaniom.
  17. Pochodne instrumenty zabezpieczające
  Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej:
   euroobligacji wyemitowanych przez mFinance France, podmiot zależny od mBanku. Instrumentem
  zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający st ałą stopę procentową na zmienną;
   listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny, podmiot zależny od mBanku.
  Instrumentem zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający st ałą stopę procentową na
  zmienną;
   kredytu otrzymanego przez mBank z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Instrumentem
  zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający stałą stopę procentową na zmienną.
  We wszystkich powyżej opisanych przypadkach ryzyko zmiany stóp procentowych jest jedynym rodzajem
  ryzyka zabezpieczanym w ramach stosowanej przez Grupę rachunkowości zabezpieczeń. Wynik z wyceny
  pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających zaprezentowany jest w pozycji „Wynik na
  pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń” w Nocie 8.
  Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych części portfela kredytów na zmienną
  stopę procentową, indeksowaną do stopy rynkowej, ud zielonych przez Bank. Instrumentem
  zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający stopę zmienną na stałą. Zabezpieczanym
  ryzykiem w ramach stosowanej przez Grupę rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest
  ryzyko stopy procentowej. Nieefe ktywna część zysków lub strat związanych z instrumentem
  zabezpieczają cym zaprezentowana jest w pozycji „Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na
  rachunkowości zabezpieczeń” w Nocie 8. Część zysków lub strat związanych z instrumentem
  zabezpieczają cym, która stanowi efektywne zabezpieczenie, zaprezentowana jest w Spra wozdaniu z
  całkowitych dochodów w pozycji „Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) ”.
  Okres , w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia
  przez nie wpływu na wyniki , to okres od października 2017 roku do września 2022 roku.
  Wartość godziwa równa wartości księgowej instrumentów pochodnych zabezpieczających zarówno wartość
  godziwą jak i prze pływy pieniężne została zaprezentowana w Nocie 16 „Pochodne instrumenty finansowe”.  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  76
  Łączny wynik na rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej ujęty w rachunku zysków
  i strat
  W poniższ ej nocie zaprezentowano pozostałe całkowite dochody z tytułu zabezpieczenia przepływ ów
  pieniężnych na dzień 30 września 201 7 roku i na dzień 30 września 201 6 roku.
  Łączny wynik na rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych ujęty w rachunku
  zysków i strat
  za okres
  Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości
  godziwej (Nota 5) 49 036 43 590
  Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych (Nota 8) 59 143 (96 284)
  Wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających wartość godziwą (Nota 8) (63 155) 102 000
  Łączny wynik na rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej ujęty w rachunku zysków i
  strat 45 024 49 306
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016 za okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Pozostałe dochody całkowite brutto z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych na
  początek okresu (1 907) 1 061
  - niezrealizowane zyski/straty ujęte w pozostałych dochodach całkowitych brutto w okresie
  sprawozdawczym (1 715) (575)
  Skumulowane pozostałe dochody całkowite brutto na koniec okresu sprawozdawczego (3 622) 486
  Podatek odroczony z tytułu skumulowanych pozostałych dochodów całkowitych na koniec okresu
  sprawozdawczego 688 (93)
  Skumulowane pozostałe dochody całkowite netto na koniec okresu sprawozdawczego (2 934) 393
  Wpływ w okresie sprawozdawczym na pozostałe dochody całkowite (brutto) (1 715) (575)
  Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych 326 109
  Wpływ w okresie sprawozdawczym na pozostałe dochody całkowite (netto) (1 389) (466) za okres
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  - niezrealizowane zyski /straty ujęte w pozostałych dochodach całkowitych brutto (1 715) (575)
  - kwota ujęta w okresie sprawozdawczym w przychodach z tytułu odsetek w rachunku zysków i strat 10 780 11 893
  - nieefektywna część zabezpieczenia ujęta w rachunku zysków i strat w wyniku na pozostałej
  działalności handlowej (6 696) (13 152)
  Wpływ w okresie sprawozdawczym na dochody całkowite brutto 2 369 (1 834)
  Zyski /straty odniesione na dochody całkowite brutto w okresie sprawozdawczym , w tym : za okres
  Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych (Nota 5) 10 780 11 893
  Nieefektywna część rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (Nota 8) (6 696) (13 152)
  Łączny wynik na rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych ujęty w rachunku
  zysków i strat 4 084 (1 259)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  77
  18. Kredyty i pożyczki udzielone klientom
  W pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym Grupa prezentuje również kredyty
  udzielone mikroprzedsiębiorstwom obsługiwanym przez Bankowość Detaliczną mBanku S.A .
  Wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorstwom w prezentowanych okresach sprawozdawczych
  wynosi: 30 września 2017 roku – 5 771 911 tys. zł, 31 grudnia 2016 roku – 5 340 274 tys. zł, 30 września
  2016 roku – 5 342 173 tys. zł .
  W poniższej nocie zaprezentowano strukturę walutową kredytów hipotecznych i mieszkaniowych
  udzielonych klientom indywidualnym.
  Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym : 48 949 143 48 949 829 48 119 192
  - należności bieżące 7 244 258 6 458 369 6 505 968
  - kredyty terminowe, w tym: 41 704 885 42 491 460 41 613 224
  - kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 33 693 342 35 369 113 34 624 536
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym : 38 287 508 34 174 289 34 528 046
  - należności bieżące 5 750 421 4 125 405 4 735 447
  - kredyty terminowe: 30 451 837 28 267 897 28 005 900
  - udzielone dużym klientom 5 327 095 5 037 182 5 172 154
  - udzielone średnim i małym klientom 25 124 742 23 230 715 22 833 746
  - transakcje reverse repo / buy sell back 55 649 56 676 62 129
  - pozostałe 2 029 601 1 724 311 1 724 570
  Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 1 035 255 1 228 230 1 310 185
  Inne należności 212 273 228 424 241 433
  Kredyty i pożyczki (brutto ) udzielone klientom 88 484 179 84 580 772 84 198 856
  Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna ) (2 952 210) (2 817 495) (3 189 226)
  Kredyty i pożyczki (netto ) udzielone klientom 85 531 969 81 763 277 81 009 630
  Krótkoterminowe (do 1 roku ) 27 829 313 26 909 693 27 182 340
  Długoterminowe (powyżej 1 roku ) 57 702 656 54 853 584 53 827 290 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe udzielone klientom
  indywidualnym (w tys . zł), w tym : 33 693 342 35 369 113 34 624 536
  - PLN 10 770 562 9 500 619 9 178 329
  - CHF 16 129 299 18 725 950 18 413 068
  - EUR 3 518 873 3 915 620 3 888 470
  - CZK 2 975 764 2 850 232 2 783 383
  - USD 266 446 336 694 316 866
  - pozostałe waluty 32 398 39 998 44 420
  - PLN 10 770 562 9 500 619 9 178 329
  - CHF 4 287 541 4 548 114 4 626 167
  - EUR 816 615 885 086 899 913
  - CZK 17 980 447 17 411 313 17 439 743
  - USD 72 961 80 562 82 179
  Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe udzielone klientom indywidualnym , w oryginalnych walutach (główne waluty , w
  tysiącach jednostek ) 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty
  Zaangażowanie bilansowe brutto 83 904 487 80 043 614 79 249 902
  Rezerwy na utratę wartości ekspozycji analizowanych portfelowo (244 678) (226 430) (242 536)
  Zaangażowanie bilansowe netto 83 659 809 79 817 184 79 007 366
  Należności , które utraciły wartość
  Zaangażowanie bilansowe brutto 4 579 692 4 537 158 4 948 954
  Rezerwy na należności , które utraciły wartość (2 707 532) (2 591 065) (2 946 690)
  Zaangażowanie bilansowe netto 1 872 160 1 946 093 2 002 264


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  78
  W stosunku do danych opublikowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy mBanku na
  dzień 30 czerwca 2017, należności bez rozpoznanej utraty wartości na dzień 30 czerwca 2017 roku uległy
  zwiększeniu o kwotę 226,9 milionów złotych, a należności z rozpoznaną utratą wartości uległy zmniejszeniu
  o kwotę 226,9 milionów złotych w związku z kore ktą zidentyfikowanego błędu matematycznego. Grupa
  odpowiednio przeliczyła wartość wskaźników NPL oraz poziomu pokrycia rezerwami należności, które utraciły
  wartość na dzień 30 czerwca 2017 roku w oparciu o skorygowane dane.
  Poniższa tabela prezentuje strukturę koncentracji zaangażowania bilansowego Grupy mBanku S.A.
  w poszczególn e branże zgodnie z wprowadzonym od stycznia 2017 roku nowym podziałem branżowym ,
  zbudowany m na podstawie koncepcji łańcucha wartości, gdz ie w ramach jednej branży skupio ne są
  podmioty wykonujące działalność związaną z danym rynkiem (dostawcy, producenci, sprzedawcy). Dane
  na dzień 31 grudnia 2016 roku i na dzień 30 września 2016 roku zostały odpowiednio zmienione i
  zaprezentowane w nowym podziale zgodn ie z obowiązującą w Grupie klasyfikacją .
  Łączne zaangaż owanie Grupy na dzień 30 września 2017 roku w wyżej wymienione branże (poza osobami
  fizycznymi) wynosi 43 ,43 % portfela kredytowego ( 31 grudnia 2016 r. – 40 ,93 %, 30 września 2016 r. –
  41 ,57 %) .
  Zadłużenie
  kapitałowe
  (w tys .zł)
  Zadłużenie
  kapitałowe
  (w tys .zł)
  Zadłużenie
  kapitałowe
  (w tys .zł)
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  1. Osoby fizyczne 48 949 143 55,32 48 949 829 57,87 48 119 192 57,15
  2. Obsługa rynku nieruchomości 5 993 797 6,77 6 082 294 7,19 5 883 817 6,99
  3. Budownictwo 4 038 898 4,56 3 814 574 4,51 3 759 613 4,47
  4. Branża spożywcza 2 455 633 2,78 2 323 053 2,75 2 403 157 2,85
  5. Transport i logistyka 2 250 714 2,54 2 074 745 2,45 2 161 827 2,57
  6. Metale 1 995 538 2,26 1 941 590 2,30 1 985 140 2,36
  7. Motoryzacja 1 931 025 2,18 1 516 123 1,79 1 507 984 1,79
  8. Materiały budowlane 1 721 550 1,95 1 178 707 1,39 1 358 802 1,61
  9. Chemia i tworzywa 1 596 971 1,80 1 276 245 1,51 1 275 612 1,52
  10. Drewno, meble i wyroby papiernicze 1 497 490 1,69 1 212 920 1,43 1 302 996 1,55
  11. Leasing i wynajem ruchomości 1 295 914 1,46 1 213 395 1,43 1 273 566 1,51
  12. Handel hurtowy 1 189 951 1,34 976 637 1,15 975 121 1,16
  13. Działalność profesjonalna 1 147 889 1,30 688 975 0,81 843 431 1,00
  14. Paliwa 1 100 534 1,24 1 002 124 1,19 1 031 208 1,22
  15. Handel detaliczny 1 017 782 1,15 894 650 1,06 1 015 738 1,21
  16. Energetyka i ciepłownictwo 1 009 360 1,14 1 294 717 1,53 1 216 737 1,45
  17. Branża finansowa 779 417 0,88 249 696 0,30 226 124 0,27
  18. Informacja i komunikacja 776 674 0,88 785 461 0,93 563 068 0,67
  19. Administracja publiczna 760 608 0,86 909 234 1,08 979 973 1,16
  20. Hotele i restauracje 678 032 0,77 728 771 0,86 709 655 0,84
  21. Usługi 575 190 0,65 471 301 0,56 416 698 0,49
  22. Tkaniny i odzież 549 189 0,62 492 531 0,58 482 531 0,57
  23. Rolnictwo , leśnictwo i rybactwo 531 364 0,60 391 489 0,46 430 037 0,51
  24. Pozostała działalność produkcyjna 466 031 0,53 441 558 0,52 470 569 0,56
  25. Informatyka 461 975 0,52 205 974 0,24 210 785 0,25
  26. Usługi komunalne 452 009 0,51 412 509 0,49 411 659 0,49
  27. Media 450 786 0,51 460 466 0,54 471 772 0,56
  28. Opieka zdrowotna 442 288 0,50 385 791 0,46 371 191 0,44
  29. Kultura, sport i rozrywka 329 948 0,37 326 472 0,39 341 760 0,41
  30. AGD 297 782 0,34 183 302 0,22 225 155 0,27
  31. Farmacja 277 508 0,31 255 425 0,30 259 250 0,31
  32. Elektronika 174 409 0,20 229 589 0,27 205 770 0,24
  33. Edukacja i ośrodki badawczo -rozwojowe 114 240 0,13 136 654 0,16 126 934 0,15
  34. Górnictwo 81 478 0,09 69 282 0,08 102 226 0,12
  Lp Branże % % %


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  79
  19. Inwestycyjne papiery wartościowe
  Powyższa nota obejmuje obligacje rządowe i bony skarbowe pod zastaw Bankowego Funduszu
  Gwarancyjnego (BFG), obligacje rządowe będące przedmiotem zastawu w transakcjach sell buy back ,
  obligacje rządowe stanowiące zabezpie czenie kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  oraz obligacje rządowe stanowiące zabezpieczenie depozytu złożonego przez klienta.
  Na dzień 30 września 2017 roku wartość godziwa obligacji korporacyjnych obejmuje rezerwę z tytułu utraty
  wart ości obligacji wy emitowanych przez spółkę Sygnity S.A., w wysokości 7 511 tys. zł (Nota 9).
  Zaprezentowana powyżej wartość kapitałowych papierów wartościowych wycenianych według wartości
  godziwej obejmuje utworzone rezerwy z tytułu utraty wartości w wysokości 23 886 tys. zł ( 31 grudnia
  2016 r. – 19 135 tys. zł, 30 września 2016 r. – 19 135 tys. zł ).
  Na dzień 30 września 201 7 roku kapitał owe papiery wartościowe obejmują wartość godziwą akcji
  uprzywilejowanych Visa Inc. w kwocie 45 238 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 r. – 38 392 tys. zł ; na
  dzień 30 września 2016 r. – 37 545 tys. zł ).
  20. Wartości niematerialne
  21. Rzeczowe aktywa trwałe
  Inwestycyjne
  papiery
  wartościowe , na
  których nie
  ustanowiono
  zabezpieczeń
  Inwestycyjne
  papiery
  wartościowe , na
  których
  ustanowiono
  zabezpieczenia
  Razem
  inwestycyjne
  papiery
  wartościowe
  Inwestycyjne
  papiery
  wartościowe , na
  których nie
  ustanowiono
  zabezpieczeń
  Inwestycyjne
  papiery
  wartościowe , na
  których
  ustanowiono
  zabezpieczenia
  Razem
  inwestycyjne
  papiery
  wartościowe
  Inwestycyjne
  papiery
  wartościowe , na
  których nie
  ustanowiono
  zabezpieczeń
  Inwestycyjne
  papiery
  wartościowe , na
  których
  ustanowiono
  zabezpieczenia
  Razem
  inwestycyjne
  papiery
  wartościowe
  Dłużne papiery wartościowe 25 896 355 6 478 441 32 374 796 24 652 766 6 674 486 31 327 252 24 758 788 6 433 590 31 192 378
  Emitowane przez rząd 20 880 868 6 478 441 27 359 309 21 576 835 6 674 486 28 251 321 22 393 459 6 433 590 28 827 049
  - obligacje rządowe 20 880 868 6 478 441 27 359 309 21 576 835 6 674 486 28 251 321 21 774 834 6 433 590 28 208 424
  - bony skarbowe - - - - - - 618 625 - 618 625
  Emitowane przez bank centralny 3 192 630 - 3 192 630 1 816 077 - 1 816 077 1 169 779 - 1 169 779
  Pozostałe dłużne papiery wartościowe 1 822 857 - 1 822 857 1 259 854 - 1 259 854 1 195 550 - 1 195 550
  - obligacje banków 130 878 - 130 878 140 880 - 140 880 147 818 - 147 818
  - certyfikaty depozytowe 221 352 - 221 352 50 466 - 50 466 50 218 - 50 218
  - obligacje korporacyjne 1 434 669 - 1 434 669 1 031 538 - 1 031 538 958 423 - 958 423
  - obligacje komunalne 35 958 - 35 958 36 970 - 36 970 39 091 - 39 091
  Kapitałowe papiery wartościowe 73 910 - 73 910 66 100 - 66 100 65 472 - 65 472
  Notowane 729 - 729 - - - - -
  Nie notowane 73 181 - 73 181 66 100 - 66 100 65 472 65 472
  Dłużne i kapitałowe papiery
  wartościowe razem 25 970 265 6 478 441 32 448 706 24 718 866 6 674 486 31 393 352 24 824 260 6 433 590 31 257 850
  Krótkoterminowe (do 1 roku ) 10 771 191 572 466 11 343 657 4 684 730 58 224 4 742 954 6 002 878 80 560 6 083 438
  Długoterminowe (powyżej 1 roku ) 15 199 074 5 905 975 21 105 049 20 034 136 6 616 262 26 650 398 18 821 382 6 353 030 25 174 412
  31.12.2016 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Wartość firmy 3 532 3 532 3 532
  Patenty , licencje i podobne wartości , w tym : 373 846 347 524 347 333
  - oprogramowanie komputerowe 265 733 268 308 267 081
  Inne wartości niematerialne 3 414 4 082 4 347
  Wartości niematerialne w toku wytwarzania 255 480 227 525 146 705
  Wartości niematerialne , razem 636 272 582 663 501 917 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Środki trwałe , w tym : 661 295 682 812 668 893
  - grunty 1 039 1 335 1 335
  - budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 179 706 186 928 187 133
  - urządzenia 176 845 174 152 163 876
  - środki transportu 229 384 239 399 237 483
  - pozostałe środki trwałe 74 321 80 998 79 066
  Środki trwałe w budowie 40 550 74 559 41 375
  Rzeczowe aktywa trwałe , razem 701 845 757 371 710 268


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  80
  22. Zobowiązania wobec klientów
  W pozycji zobowiązania wobec klientów indywidualnych Grupa prezentuje również zobowiązania wobec
  mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną mBanku S.A .
  Wartość zobowiązań z tytułu środków na rachunkach bieżących i depozytów terminowych przyjętych
  od mikroprzedsiębiorstw w prezentowanych okresach sprawozdawczych wynosi odpowiednio: 30 września
  2017 r. – 5 219 962 tys. zł, 31 grudnia 2016 r. – 4 920 454 tys. zł , 30 września 2016 r. – 4 298 289 tys.
  zł.
  23. Rezerwy
  * kwoty obejmują wycenę gwarancji finansowych
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Klienci indywidualni: 54 037 180 53 494 909 50 734 937
  Środki na rachunkach bieżących 41 878 277 38 051 354 35 432 973
  Depozyty terminowe 12 076 967 15 380 844 15 237 274
  Inne zobowiązania (z tytułu ) 81 936 62 711 64 690
  - zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 37 683 31 098 34 588
  - pozostałe 44 253 31 613 30 102
  Klienci korporacyjni: 34 725 104 37 383 484 33 828 952
  Środki na rachunkach bieżących 19 362 566 22 065 224 17 241 776
  Depozyty terminowe 8 426 194 8 911 873 9 900 428
  Kredyty i pożyczki otrzymane 4 503 882 4 201 768 4 094 316
  Transakcje repo 1 788 504 1 600 487 2 011 418
  Inne zobowiązania (z tytułu ) 643 958 604 132 581 014
  - zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 453 212 392 425 429 259
  - pozostałe 190 746 211 707 151 755
  Klienci sektora budżetowego : 1 915 218 539 569 624 336
  Środki na rachunkach bieżących 514 662 466 078 401 258
  Depozyty terminowe 1 394 637 65 507 222 525
  Inne zobowiązania (z tytułu ) 5 919 7 984 553
  - zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych - 3 -
  - pozostałe 5 919 7 981 553
  Zobowiązania wobec klientów , razem 90 677 502 91 417 962 85 188 225
  Krótkoterminowe (do 1 roku ) 84 795 785 85 191 150 79 197 210
  Długoterminowe (powyżej 1 roku ) 5 881 717 6 226 812 5 991 015 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe * 74 660 43 435 50 827
  Na sprawy sporne 87 066 113 192 107 393
  Pozostałe 10 425 26 127 26 981
  Rezerwy, razem 172 151 182 754 185 201


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  81
  Zmiana stanu rezerw
  24. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  25. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań
  Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź
  zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między
  uczestnikami rynku na dzień wyceny. Wycena wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja
  sprzedaży składnika aktywów lub przeniesie nia zobowiąz ania odbywa się :
   na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,
   w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub
  zobowiązania.
  Zarówno główny jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostęp ne dla Grupy.
  Zgodnie z praktykami rynkowymi Grupa wycenia instrumenty finansowe, w których utrzymuje otwarte
  pozycje, stosując ceny rynkowe (wycena do rynku) lub uznane w praktyce rynkowej modele wyceny
  (wycena z modelu) zasilane cenami lub parametrami ry nkowymi, a w nielicznych przypadkach
  parametrami estymowanymi wewnętrznie przez Grupę. Wszystkie istotne otwarte pozycje 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Stan na początek okresu (wg tytułów ) 182 754 225 416 225 416
  Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 43 435 45 606 45 606
  Na sprawy sporne 113 192 99 582 99 582
  Pozostałe 26 127 80 228 80 228
  Zmiana w okresie (z tytułu ) (10 603) (42 662) (40 215)
  - odpis w koszty 133 391 137 911 97 769
  - rozwiązanie rezerw (103 333) (119 387) (79 452)
  - spisanie w ciężar utworzonej rezerwy (6 620) (61 488) (58 554)
  - wykorzystanie (31 047) - -
  - przeniesienie do innych pozycji bilansu (2 587) - -
  - różnice kursowe (407) 302 22
  Stan na koniec okresu (wg tytułów ) 172 151 182 754 185 201
  Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 74 660 43 435 50 827
  Na sprawy sporne 87 066 113 192 107 393
  Pozostałe 10 425 26 127 26 981 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Stan na początek okresu 859 609 778 252 778 252
  - Zmiany przez rachunek zysków i strat 81 791 65 208 111 873
  - Zmiany przez pozostałe dochody całkowite (16 386) 16 120 16
  - Pozostałe zmiany 1 110 29 -
  Stan na koniec okresu 926 124 859 609 890 141 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Stan na początek okresu (320 061) (413 145) (413 145)
  - Zmiany przez rachunek zysków i strat (23 742) 4 687 (46 380)
  - Zmiany przez pozostałe dochody całkowite (22 111) 88 393 55 150
  - Pozostałe zmiany - 4 36
  Stan na koniec okresu (365 914) (320 061) (404 339) Podatek dochodowy 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Podatek dochodowy bieżący (390 580) (485 408) (353 524)
  Podatek dochodowy odroczony ujęty w rachunku zysków i strat 58 049 69 895 65 493
  Obciążenie podatkowe ujęte w rachunku zysków i strat (332 531) (415 513) (288 031)
  Podatek dochodowy ujęty przez pozostałe dochody całkowite (49 454) 102 708 50 047
  Podatek dochodowy razem (381 985) (312 805) (237 984)


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  82
  w instrumentach pochodnych (walutowych i stopy procentowej) są wyceniane modelami rynkowymi, które
  są zasilane cenami lub parametrami o bserwowalnymi przez rynek. Papiery komercyjne emitentów
  krajowych są wyceniane głównie z modelu (dyskontowanie przepływów finansowych), który oprócz
  rynkowej krzywej stóp procentowych używa spreadów kredytowych wyznaczonych wewnętrznie.
  Grupa przyjęła zało żenie, że wartość godziwa zobowiązań finansowych krótkoterminowych (poniżej 1 roku)
  jest równa ich wartości bilansowej.
  Ponadto Grupa przyjęła założenie, że szacunkowa wartość godziwa aktywów finansowych oraz zobowiązań
  finansowych powyżej 1 roku opiera s ię na zdyskontowanych przepływach pieniężnych przy zastosowaniu
  odpowiednich stóp procentowych.
  W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie wartości bilansowych i godziwych dla każdej grupy aktywów
  i zobowiązań finansowych, które nie zostały wykazane w sk onsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej Grupy według ich wartości godziwe j.
  Poniżej zaprezentowane są główne założenia i metody wykorzystane przez Grupę podczas szacowania
  wartości godziwej instrumentów finansowych:
  Należności od banków oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom . Wartość godziwa należności od banków
  oraz kredytów i pożyczek udzielonych klientom została wyliczona jako wartość bieżąca przyszłych
  przepływów pieniężnych przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych uwzględniając w ysokość spreadu
  kredytowego oraz urealnione terminy spłaty wynikające z umów kredytowych. Poziom spreadu
  kredytowego został wyznaczony w oparciu notowania rynkowe mediany spreadów kredytowych dla
  systemu ratingowego Moody’s. Przypisanie spreadu kredytowego do danej ekspozycji kredytowej nastąpiło
  w wyniku zmapowania systemu ratingowego Moody’s z wewnętrznym systemem ratingowym Grupy. W
  celu odzwierciedlenia faktu, że większość ekspozycji Grupy jest zabezpieczona podczas gdy mediana
  kwotowań rynkowych jest s koncentrowana wokół emisji niezabezpieczonych, Grupa dokonała korekty z
  tego tytułu. Wycena nie uwzględnia ryzyka skutków potencjalnych propozycji rozwiązań systemowych
  dotyczących portfela kredytów hipotecznych w CHF .
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaż y. Notowane instrumenty finansowe Grupy dostępne do sprzedaży
  są wyceniane według wartości godziwej. Wartość godziwa dłużnych papierów wartościowych
  nienotowanych na aktywnym rynku ustalana jest przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych
  z uwzględnienie m spreadu kredytowego dla odpowiedniego emitenta.
  Zobowiązania finansowe . Instrumenty finansowe po stronie zobowiązań to:
   Kredyty zaciągnięte
   Depozyty
   Emisje dłużnych papierów wartościowych Wartość księgowa Wartość godziwa Wartość księgowa Wartość godziwa Wartość księgowa Wartość godziwa
  Aktywa finansowe
  Należności od banków 2 403 911 2 402 387 3 082 855 3 079 257 2 920 734 2 918 496
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 85 531 969 86 704 015 81 763 277 82 917 783 81 009 630 81 898 357
  Klienci indywidualni 47 350 146 48 451 442 47 434 490 48 649 710 46 449 291 47 554 826
  należności bieżące 6 612 323 6 661 470 5 843 990 5 885 276 5 788 602 5 818 953
  kredyty terminowe w tym: 40 737 823 41 789 972 41 590 500 42 764 434 40 660 689 41 735 873
  - kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 33 178 984 33 980 731 34 853 185 35 827 969 34 090 998 34 975 346
  Klienci korporacyjni 36 934 931 37 003 368 32 872 882 32 812 343 33 009 610 32 797 799
  należności bieżące 5 522 420 5 497 641 3 934 915 3 905 205 4 528 878 4 498 077
  kredyty terminowe 29 356 416 29 449 263 27 210 974 27 179 853 26 746 107 26 565 030
  - udzielone dużym klientom 5 313 628 5 309 881 5 008 394 4 975 669 5 000 104 4 945 353
  - udzielone średnim i małym klientom 24 042 788 24 139 382 22 202 580 22 204 184 21 746 003 21 619 677
  transakcje reverse repo /buy sell back 55 649 55 649 56 676 56 676 62 129 62 129
  pozostałe 2 000 446 2 000 815 1 670 317 1 670 609 1 672 496 1 672 563
  Klienci budżetowi 1 034 619 1 036 932 1 227 481 1 227 306 1 309 298 1 304 301
  Inne należności 212 273 212 273 228 424 228 424 241 431 241 431
  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania wobec innych banków 8 451 807 8 496 919 8 486 753 8 509 677 11 562 896 11 575 737
  Zobowiązania wobec klientów 90 677 502 90 698 084 91 417 962 91 535 698 85 188 225 85 249 253
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych 13 685 190 14 100 173 12 660 389 12 909 157 12 192 188 12 431 738
  Zobowiązania podporządkowane 2 204 523 2 146 434 3 943 349 3 853 900 3 851 380 3 750 029
  30.09.2016 30.09.2017 31.12.2016


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  83
   Zobowiązania podporządkowane
  Wartość godziwa dla powyższych zobowiązań finansowych powyżej 1 roku opiera się na zdyskontowanych
  przepływach pieniężnych przy zastosowaniu czynnika dyskontującego. Dla zaciągniętych kredytów od
  Commerzbanku w CHF Grupa zastosowała krzywą opartą o kwotowa nia CDS dla Commerzbanku dla
  ekspozycji w EUR oraz kwotowania wyemitowanych obligacji w ramach programu EMTN w EUR i CHF. Dla
  kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w EUR zastosowano krzywą rentowności
  EBI. W odniesieniu do emisji własny ch w ramach programu EMTN zastosowano cenę rynkową z
  odpowiednich serwisów finansowych.
  W przypadku depozytów Grupa zastosował a krzywą zbudowaną w oparciu o kwotowania stóp rynku
  międzybankowego, a także kontraktów FRA i kontraktów IRS dla odpowiednich wal ut i terminów
  zapadalności. W przypadku wyceny zobowiązań podporządkowanych Grupa zastosowała krzywe oparte na
  stawkach swapowych cross currency z uwzględnieniem pierwotnego spreadu na zobowiązaniach
  podporządkowanych oraz ich terminu zapadalności.
  Z kolei dla listów zastawnych i obligacji emitowanych przez mBank Hipoteczny do wyceny na potrzeby
  ujawnień wykorzystano krzywe kontraktów swap oraz prognozowany poziom spreadu emisyjnego dla
  odpowiednich emisji.
  Grupa przyjęła, że wartość godziwa dla powyższych instrumentów poniżej 1 roku jest równa ich wartości
  bilansowej.
  W tabeli poniżej przedstawiono hierarchię wartości godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych, które
  zostały wykazane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy według
  wartości godziwej.
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ceny kwotowane
  na aktywnych
  rynkach
  Techniki wyceny
  oparte na
  obserwowalnych
  danych rynkowych
  Inne techniki
  wyceny
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ
  AKTYWA FINANSOWE
  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym: 1 990 360 1 765 509 155 224 696
  Dłużne papiery wartościowe: 1 987 524 1 762 828 - 224 696
  - obligacje rządowe 1 759 745 1 759 745 - -
  - certyfikaty depozytowe 15 120 - - 15 120
  - obligacje bankowe 58 912 - - 58 912
  - obligacje korporacyjne 153 747 3 083 - 150 664
  Kapitałowe papiery wartościowe 2 836 2 681 155 -
  - notowane 2 681 2 681 - -
  - nie notowane 155 - 155 -
  Pochodne instrumenty finansowe, w tym: 1 348 821 - 1 348 821 -
  Pochodne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu: 1 173 157 - 1 173 157 -
  - instrumenty odsetkowe 698 817 - 698 817 -
  - instrumenty walutowe 431 758 - 431 758 -
  - instrumenty na ryzyko rynkowe 42 582 - 42 582 -
  Pochodne instrumenty zabezpieczające: 175 664 - 175 664 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  wartości godziwej 174 381 - 174 381 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  przepływów pieniężnych 1 283 - 1 283 -
  Inwestycyjne papiery wartościowe 32 448 706 28 100 873 3 192 630 1 155 203
  Dłużne papiery wartościowe: 32 374 796 28 099 207 3 192 630 1 082 959
  - obligacje rządowe 27 359 309 27 359 309 - -
  - bony pieniężne 3 192 630 - 3 192 630 -
  - certyfikaty depozytowe 221 352 - - 221 352
  - listy zastawne - - - -
  - obligacje bankowe 130 878 - - 130 878
  - obligacje korporacyjne 1 434 669 739 898 - 694 771
  - obligacje komunalne 35 958 - - 35 958
  Kapitałowe papiery wartościowe 73 910 1 666 - 72 244
  - notowane 729 729 - -
  - nie notowane 73 181 937 - 72 244
  AKTYWA FINANSOWE, RAZEM 35 787 887 29 866 382 4 541 606 1 379 899
  30.09.2017 w tym:


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  84
  W okresie trzech kwartałów 2017 roku miało miejsce jedno przeniesienie z poziomu 3 do poziomu 1
  hierarchii wartości godziwej i dotyczyło spółki, której akcje dopuszczono do publicznego obrotu.
  W odniesieniu do instrument ów finansowych wycenianych w sposób powtarzalny do wartości godziwej,
  sklasyfikowanych na poziomie 1 i 2 hierarchii wartości godziwej, ewentualne przypadki, w których mogłoby
  nastąpić przeniesienie pomiędzy tymi poziomami są monitorowane przez Departament Ryzyka Rynków
  Finansowych na podstawie wewnętrznych zasad. W przypadku jeśli wystąpi brak ceny rynkowej, służącej
  do wyceny bezpośredniej , przez okres ponad 5 dni roboczych następuje zmiana sposobu wyceny tego
  instrumentu, czyli przejście z wyceny bezpośre dniej na wycenę z modelu, o ile dostępna jest zatwierdzona
  metoda wyceny z modelu dla tego instrumentu. Powrót do metody wyceny bezpośredniej następuje po
  okresie co najmniej 10 dni roboczych, w których cena rynkowa była dostępna w sposób ciągły.
  W przypad ku braku ceny rynkowej dla skarbowych papierów dłużnych powyższe terminy wynoszą
  odpowiednio 2 i 5 dni roboczych. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ceny kwotowane
  na aktywnych
  rynkach
  Techniki wyceny
  oparte na
  obserwowalnych
  danych rynkowych
  Inne techniki
  wyceny
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Pochodne instrumenty finansowe, w tym: 1 014 022 - 1 014 022 -
  Pochodne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu: 992 808 - 992 808 -
  - instrumenty odsetkowe 686 738 - 686 738 -
  - instrumenty walutowe 275 111 - 275 111 -
  - instrumenty na ryzyko rynkowe 30 959 - 30 959 -
  Pochodne instrumenty zabezpieczające : 21 214 - 21 214 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  wartości godziwej 41 093 - 41 093 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  przepływów pieniężnych (19 879) - (19 879) -
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RAZEM 1 014 022 - 1 014 022 -
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ OGÓŁEM
  AKTYWA FINANSOWE 35 787 887 29 866 382 4 541 606 1 379 899
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 1 014 022 - 1 014 022 -
  30.09.2017 w tym: Aktywa finansowe wycenione do wartości godziwej na poziomie 3
  - zmiana stanu w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku
  Dłużne papiery
  przeznaczone do
  obrotu
  Dłużne inwestycyjne
  papiery wartościowe
  Kapitałowe
  inwestycyjne papiery
  wartościowe
  Bilans otwarcia 290 544 901 885 65 261
  Łączne zyski lub straty za okres 1 755 4 660 2 070
  Ujęte w rachunku zysków i strat : 1 755 (7 511) (4 751)
  - Wynik na działalności handlowej 1 755 - -
  - Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz
  inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone - (7 511) (4 751)
  Ujęte w pozostałych całkowitych dochodach : - 12 171 6 821
  - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 12 171 6 821
  Nabycie 599 458 637 409 9 510
  Wykupy (47 709) (30 342) -
  Sprzedaże (2 766 142) (936 166) (4 500)
  Emisje 2 146 790 505 513 -
  Transfery z poziomu 3 - - (97)
  Bilans zamknięcia 224 696 1 082 959 72 244 Transfery pomiędzy poziomami w okresie od 1 stycznia do 30
  września 2017 roku
  Transfer do
  poziomu 1 Transfer z
  poziomu 1
  Transfer do
  poziomu 2
  Transfer z
  poziomu 2
  Inwestycyjne papiery wartościowe 97 - - -
  Kapitałowe 97


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  85
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ceny kwotowane
  na aktywnych
  rynkach
  Techniki wyceny
  oparte na
  obserwowalnych
  danych rynkowych
  Inne techniki
  wyceny
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ
  AKTYWA FINANSOWE
  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu , w tym : 3 800 634 3 509 935 155 290 544
  Dłużne papiery wartościowe : 3 796 457 3 505 913 - 290 544
  - obligacje rządowe 3 503 029 3 503 029 - -
  - certyfikaty depozytowe 16 146 - - 16 146
  - obligacje bankowe 109 904 - - 109 904
  - obligacje korporacyjne 167 378 2 884 - 164 494
  Kapitałowe papiery wartościowe 4 177 4 022 155 -
  - notowane 4 022 4 022 - -
  - nie notowane 155 - 155 -
  Pochodne instrumenty finansowe, w tym: 1 808 847 - 1 808 847 -
  Pochodne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu: 1 584 027 - 1 584 027 -
  - instrumenty odsetkowe 1 173 304 - 1 173 304 -
  - instrumenty walutowe 369 381 - 369 381 -
  - instrumenty na ryzyko rynkowe 41 342 - 41 342 -
  Pochodne instrumenty zabezpieczające : 224 820 - 224 820 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  wartości godziwej 196 634 - 196 634 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  przepływów pieniężnych 28 186 - 28 186 -
  Inwestycyjne papiery wartościowe 31 393 352 28 610 129 1 816 077 967 146
  Dłużne papiery wartościowe : 31 327 252 28 609 290 1 816 077 901 885
  - obligacje rządowe 28 251 321 28 251 321 - -
  - bony pieniężne 1 816 077 - 1 816 077 -
  - certyfikaty depozytowe 50 466 - - 50 466
  - obligacje bankowe 140 880 - - 140 880
  - obligacje korporacyjne 1 031 538 357 969 - 673 569
  - obligacje komunalne 36 970 - - 36 970
  Kapitałowe papiery wartościowe 66 100 839 - 65 261
  - nie notowane 66 100 839 - 65 261
  AKTYWA FINANSOWE, RAZEM 37 002 833 32 120 064 3 625 079 1 257 690
  31.12.2016 w tym: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ceny kwotowane
  na aktywnych
  rynkach
  Techniki wyceny
  oparte na
  obserwowalnych
  danych rynkowych
  Inne techniki
  wyceny
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Pochodne instrumenty finansowe, w tym: 1 599 266 - 1 599 266 -
  Pochodne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu: 1 580 737 - 1 580 737 -
  - instrumenty odsetkowe 1 195 992 - 1 195 992 -
  - instrumenty walutowe 353 784 - 353 784 -
  - instrumenty na ryzyko rynkowe 30 961 - 30 961 -
  Pochodne instrumenty zabezpieczające : 18 529 - 18 529 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  wartości godziwej 19 485 - 19 485 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  przepływów pieniężnych (956) - (956) -
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RAZEM 1 599 266 - 1 599 266 -
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ OGÓŁEM
  AKTYWA FINANSOWE 37 002 833 32 120 064 3 625 079 1 257 690
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 1 599 266 - 1 599 266 -
  31.12.2016 w tym:


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  86
  W 2016 roku miały miejsce dwa przeniesienia z poziomu 1 do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej .
  Jedno przeniesienie było efektem braku ceny rynkowej obligacji komunalnych , a drugie wynikało z niskiej
  płynności obligacji bankowych .
  Aktywa finansowe wycenione do wartości godziwej na poziomie 3
  - zmiana stanu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
  Dłużne papiery
  przeznaczone do
  obrotu
  Pochodne instrumenty
  finansowe
  Dłużne inwestycyjne
  papiery wartościowe
  Kapitałowe
  inwestycyjne papiery
  wartościowe
  Bilans otwarcia 371 229 420 816 614 198 624
  Łączne zyski lub straty za okres 556 (420) (12 531) 83 301
  Ujęte w rachunku zysków i strat: 556 (420) - 250 147
  - Wynik na działalności handlowej 556 (420) - 7 959
  - Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz
  inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone - - - 242 188
  Ujęte w pozostałych całkowitych dochodach: - - (12 531) (166 846)
  - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - (12 531) (166 846)
  Nabycie 1 719 767 - 616 264 5 238
  Wykupy (365 693) - - -
  Sprzedaże (4 567 069) - (1 110 093) (221 902)
  Emisje 3 130 780 - 552 540 -
  Transfery do poziomu 3 974 - 39 091 -
  Bilans zamknięcia 290 544 - 901 885 65 261 Transfery pomiędzy poziomami w 2016 roku Transfer do poziomu 1 Transfer z poziomu 1 Transfer do poziomu 2 Transfer z poziomu 2
  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - (974) - -
  Dłużne - (974) - -
  Inwestycyjne papiery wartościowe - (39 091) - -
  Dłużne - (39 091) - - Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ceny kwotowane
  na aktywnych
  rynkach
  Techniki wyceny
  oparte na
  obserwowalnych
  danych rynkowych
  Inne techniki
  wyceny
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ
  AKTYWA FINANSOWE
  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym: 4 177 242 3 868 881 2 537 305 824
  Dłużne papiery wartościowe: 4 165 348 3 859 524 - 305 824
  - obligacje rządowe 3 855 468 3 855 468 - -
  - certyfikaty depozytowe 20 607 - - 20 607
  - obligacje bankowe 167 976 1 093 - 166 883
  - obligacje korporacyjne 121 297 2 963 - 118 334
  - obligacje komunalne - - - -
  Kapitałowe papiery wartościowe 11 894 9 357 2 537 -
  - notowane 9 357 9 357 - -
  - nie notowane 2 537 - 2 537 -
  Pochodne instrumenty finansowe, w tym: 2 087 395 - 2 087 395 -
  Pochodne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu: 1 782 920 - 1 782 920 -
  - instrumenty odsetkowe 1 437 153 - 1 437 153 -
  - instrumenty walutowe 320 849 - 320 849 -
  - instrumenty na ryzyko rynkowe 24 918 - 24 918 -
  Pochodne instrumenty zabezpieczające: 304 475 - 304 475 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  wartości godziwej 282 525 - 282 525 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  przepływów pieniężnych 21 950 - 21 950 -
  Inwestycyjne papiery wartościowe 31 257 850 29 191 760 1 170 089 896 001
  Dłużne papiery wartościowe: 31 192 378 29 190 976 1 169 779 831 623
  - obligacje rządowe 28 208 424 28 208 424 - -
  - bony skarbowe 618 625 618 625 - -
  - bony pieniężne 1 169 779 - 1 169 779 -
  - certyfikaty depozytowe 50 218 - - 50 218
  - obligacje bankowe 147 818 - - 147 818
  - obligacje korporacyjne 958 423 363 927 - 594 496
  - obligacje komunalne 39 091 - - 39 091
  Kapitałowe papiery wartościowe 65 472 784 310 64 378
  - nie notowane 65 472 784 310 64 378
  AKTYWA FINANSOWE, RAZEM 37 522 487 33 060 641 3 260 021 1 201 825
  30.09.2016 w tym:


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  87
  W okresie trzech kwartałów 2016 roku miało miejsce jedno przeniesienie z poziomu 1 do poziomu 3
  hierarchii wartości godziwej i było efektem braku ceny rynkowej obligacji komunalnych (niska płynność) .
  Na podstawie stosowanych przez Grupę metod ustalania wartości godziwej, aktywa i zobowiązania
  finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii:
   Poziom 1: ceny kwotowane na akty wnych rynkach dla tego samego instrumentu (bez modyfikacji);
   Poziom 2: ceny kwotowane na aktywnych rynkach dla podobnych instrumentów lub inne metody
  wyceny, dla których wszystkie istotne dane wejściowe bazują na obserwowalnych danych rynkowych;
   Poziom 3: metody wyceny, dla których przynajmniej jedna istotna dana wejściowa nie bazuje na
  obserwowalnych danych rynkowych.
  Poziom 1
  Na dzień 30 września 2017 roku na poz iomie 1 hierarchii wartości Grupa wykazał a wartość godziwą
  obliga cji rządowych przeznaczonych do obrotu w kwocie 1 759 745 tys. zł (patrz Nota 15) oraz wartość
  godziwą inwestycyjnych obligacji rządowych i bonów skarbowych w kwocie 27 359 309 tys. zł (patrz Nota
  19) (31 grudnia 2016 r. odpowiednio: 3 503 029 tys. zł i 28 251 321 tys. zł ; 30 września 2016 r.
  odpowiednio : 3 855 468 tys. zł i 28 827 049 tys. zł ). Poziom 1 obejmuje wartość godziwą obligacji
  korporacyjnych w kwocie 742 981 tys. zł ( 31 grudnia 2016 r. – 360 853 tys. zł , 30 września 2016 r.–
  366 890 tys. zł ). Na dzień 30 września 2016 roku poziom 1 obejmował również wartość obligacji
  emitowanych przez banki w kwocie 1 093 tys. zł .
  Ponadto na dzień 30 września 2017 roku poziom 1 obejmuje wartość akcji imiennych uprzywilejowanych
  Giełdy Papierów Wartościowych w kwo cie 937 tys. zł ( 31 grudnia 2016 r.: 839 tys. zł , 30 września 2016 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ceny kwotowane
  na aktywnych
  rynkach
  Techniki wyceny
  oparte na
  obserwowalnych
  danych rynkowych
  Inne techniki
  wyceny
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Pochodne instrumenty finansowe, w tym: 1 766 557 - 1 763 902 2 655
  Pochodne instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu: 1 763 680 - 1 761 025 2 655
  - instrumenty odsetkowe 1 430 619 - 1 430 619 -
  - instrumenty walutowe 316 975 - 316 975 -
  - instrumenty na ryzyko rynkowe 16 086 - 13 431 2 655
  Pochodne instrumenty zabezpieczające : 2 877 - 2 877 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  wartości godziwej 2 499 - 2 499 -
  - instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie
  przepływów pieniężnych 378 - 378 -
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RAZEM 1 766 557 - 1 763 902 2 655
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ OGÓŁEM
  AKTYWA FINANSOWE 37 522 487 33 060 641 3 260 021 1 201 825
  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 1 766 557 - 1 763 902 2 655
  30.09.2016 w tym: Aktywa finansowe wycenione do wartości godziwej na poziomie 3
  - zmiana stanu w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 roku
  Dłużne papiery
  przeznaczone do
  obrotu
  Pochodne instrumenty
  finansowe
  Dłużne inwestycyjne
  papiery wartościowe
  Kapitałowe
  inwestycyjne papiery
  wartościowe
  Bilans otwarcia 371 229 420 816 614 198 624
  Łączne zyski lub straty za okres (477) (420) (12 293) 82 378
  Ujęte w rachunku zysków i strat : (477) (420) - 251 091
  - Wynik na działalności handlowej (477) (420) - 8 906
  - Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz
  inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone - - - 242 185
  Ujęte w pozostałych całkowitych dochodach : - - (12 293) (168 713)
  - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - (12 293) (168 713)
  Nabycie 1 128 414 - 376 216 5 278
  Wykupy (74 534) - - -
  Sprzedaże (3 017 714) - (687 145) (221 902)
  Emisje 1 898 906 - 299 140 -
  Transfery do poziomu 3 - - 39 091 -
  Bilans zamknięcia 305 824 - 831 623 64 378 Transfery pomiędzy poziomami w okresie od 1 stycznia do 30
  września 2016 roku Transfer do poziomu 1 Transfer z poziomu 1 Transfer do poziomu 2 Transfer z poziomu 2
  Inwestycyjne papiery wartościowe - (39 091) - -
  Dłużne - (39 091) - -


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  88
  r.: 784 tys. zł) oraz wartość akcji spółek giełdowych w kwocie 3 410 tys. zł, ( 31 grudnia 2016 r.: 4 022 tys.
  zł, 30 września 2016 r.: 9 357 tys. zł ).
  Instrumenty te zostały sklasyfikowane do poziomu 1, ponieważ ich wycena polega na bezpośrednim
  wykorzystaniu rynkowych bieżących cen tych instrumentów pochodzących z aktywnych i płynnych rynków
  finansowych.
  Poziom 2
  Poziom 2 hierarchii obejmuje głównie wartość godziwą bonów pieniężnych emitowanych przez NBP
  w kwocie 3 192 630 tys. zł ( 31 grudnia 2016 r.: 1 816 077 tys. zł , 30 września 2016 r.: 1 169 779 tys.
  zł), których wycena oparta jest na modelu NPV (dyskontowania przyszłych przepływów finansowych), który
  zasilany jest krzywymi stóp procentowych wyznaczonymi w drodze transformacji kwotowań pochodzących
  bezpośrednio z aktywnych i płynnych rynków finansowych .
  Po nadto do poziomu 2 Grupa zalicza wycenę pochodnych instrumentów finansowych, do wyceny których
  stosowane są modele, zgodne ze standardami i praktykami rynkowymi w tym zakresie, które są zasilane
  parametrami pochodzącymi bezpośrednio z rynków (np. kursami w ymiany walut, zmiennościami
  implikowanymi opcji walutowych, wartościami indeksów i akcji giełdowych) lub parametrami będącymi
  transformacjami kwotowań pochodzących bezpośrednio z aktywnych i płynnych rynków finansowych (np.
  krzywe stóp procentowych).
  Na dz ień 30 września 2017 roku, 31 grudnia 2016 roku i 30 września 2016 roku poziom 2 obejmuje równ ież
  wartość opcji na indeks WIG 20. Do wyceny opcji giełdowych na indeks WIG20 stosowany jest model
  wewnętrzny banku (bazujący na modelu zmienności implikowanej) zasilany parametrami rynkowymi.
  Poziom 3
  Na poziomie 3 hierarchii wykazana jest wartość godziwa dłużnych komercyjnych papierów wartościowych
  emitowanych przez krajowe banki i przedsiębiorstwa (obligacje i certyfikaty depozytowe) w kwocie
  1 271 697 tys. zł ( 31 grudnia 2016 r.: 1 155 459 tys. zł , 30 września 2016 r.: 1 098 356 tys. zł).
  Poziom 3 obejmuje również wartość godziwą obligacji emitowanych przez jednostki budżetu terenowego
  w kwocie 35 958 tys. zł ( 31 grudnia 2016 r.: 36 970 tys. zł , 30 września 2016 r. – 39 091 tys. zł ).
  Powyższe instrumenty dłużne zostały zaklasyfikowane do poziomu 3, ponieważ do ich wyceny, oprócz
  parametrów będącymi transformacjami kwotowań pochodzących bezpośrednio z aktywnych i płynnych
  rynków finansowych (krzywe st óp procentowych), wykorzystuje się również tzw. spread kredytowy, który
  jest szacowany przez Bank przy użyciu wewnętrznego modelu ryzyka kredytowego i odzwierciedla ryzyko
  kredytowe emitenta papieru. Model ten wykorzystuje parametry (np. stopy zwrotu z zab ezpieczeń,
  migracje ratingów, zmienności stóp defaultowości), które nie są obserwowane na aktywnych rynkach
  i w związku z tym zostały wyznaczone na podstawie analiz statystycznych .
  Ponadto poziom 3 obejmuje również wartość godziwą kapitałowych papierów wartościowych w kwocie
  72 244 tys. zł ( 31 grudnia 2016 r.: 65 261 tys. zł , 30 września 2016 r.: 64 378 tys. zł). Na dzień
  30 września 2017 roku kwota ta obejmuje wartość uprzywilejowanych akcji Visa Inc. w wysokości 45 238
  tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 38 392 tys. zł ; 30 września 2016 r.: 37 545 tys. zł ). Pozostałe kapitałowe
  papiery wartościowe wykazane w poziomie 3 wyceniane są metodą mnożników rynkowych. Wycena
  metodą mnożników rynkowych polega na określeniu wartośc i kapitałów własnych wycenianej spółki
  poprzez zastosowanie relacji wartości rynkowych kapitałów własnych lub wartości całości zaangażowanych
  kapitałów (wartości spółki) porównywalnych spółek do wybranych wielkości ekonomiczno -finansowych .  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  89
  Wybrane dane objaśniające
  1. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  Prezentowany skrócony sko nsolidowany raport za III kwartał 2017 roku spełnia wymogi
  Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
  odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych.
  Ponadto wybrane dane objaśniające zawierają dodatkowe informacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
  Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkows kim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z
  późniejszymi zmianami) .
  2. Jednolitość zasad rachunkowości i metod obliczeniowych stosowanych przy sporządzaniu
  raportu kwartalnego i ostatniego rocznego sprawozdania finansowego
  Szczegółowy opis zasad rachunkowości Grup y przedstawiono w Nocie 2 i 3 niniejszego skróconego
  skonsolidowanego sprawo zdania finansowego . Zasady rachunkowości prz yjęte przez Grupę zastosowano
  w sposób ciągły w odniesieniu do wszystkich okresów prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
  3. Sezonowość lub cykliczność działalności
  W działalności Grupy nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające
  charakter cykliczny.
  4. Rodzaj oraz kwoty pozycj i wpływających na aktywa, zobowiązania , kapitał, wynik
  finansowy netto lub przepływy śro dków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na
  ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ
   Koszty składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji za 2017 rok
  Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie
  gwa rantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz w związku z pismem BFG z dnia 19
  stycznia 2017 roku, skierowanym do Związ ku Banków Polskich, w I kwartale 2017 roku Grupa wykazała w
  skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pełnej wysokości roczne koszty związane z e składką za 2017
  rok na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 116 823 tys. zł, natomiast mBank S.A. wykazał w
  jednostkowym rachunku zysków i strat analogiczne koszty w kwocie 113 223 tys. zł.
   Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
  W dniu 15 stycznia 2016 roku Sejm RP przyjął „Ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych”.
  Ustawa weszła w życie w dniu 1 lutego 2016 roku.
  Ustawa reguluje opodatkowanie aktywów niektórych instytucj i finansowych. W przypadku banków , podstawą
  opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego
  na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów księgi głównej, zgodnie ze standardami rach unkowości
  stosowanymi przez banki – ponad kwotę 4 mld zł, pomniejszona o wartość funduszy własnych i skarbowych
  papierów wartościowych. Stawka wprowadzonego ustawą podatku wynosi 0,0366% podstawy
  opodatkowania miesięcznie. Koszt z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych ujęty w w yniku
  finansowym i kapitałach Banku i Grupy za okres dziewięciu miesięcy 2017 roku wyniósł odpowiednio:
  258 661 tys. zł i 276 360 tys. zł.
  5. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane
  w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości
  szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny
  wpływ na bieżący okres śródroczny
  W III kwartale 2017 roku powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie .
  6. Emisje, wykup i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
  W III kwartale 2017 roku mBank Hipoteczny S.A. wyem itował listy zastawne w kwocie 900 000 ty s. zł oraz
  obligacje w kwocie 690 500 tys. zł. W tym samym okresie spółka dokonała wykup u listów zastawnyc h w
  kwocie 400 000 tys. zł .


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  90
  7. Wypłacone (lub zadeklarowane) dywidendy łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję,
  z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje
  W dniu 30 marca 2017 roku XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podję ło uchwałę dotyczącą
  podziału zysku za 2016 rok, która nie przewiduje wypłaty dywidendy za rok 2016 .
  8. Istotne zdarzenia nastę pujące po zakończeniu I II kwartału 2017 roku, które nie zostały
  odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym
  Powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie.
  9. Skutek zmian w strukturze jednostki w I II kwartale 2017 roku, łącznie z połączeniem
  jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji
  długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności
  W dniu 2 czerwca 2017 roku mBank S.A. podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji mLocum
  S.A. na rzecz Archicom S.A. Zgodnie z umową w dniu 31 lipca 2017 roku mBank S.A. sprzeda ł 14 120 880
  akcji stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym mLocum S.A. Zbycie pozostałyc h 8 026 120 akcji
  stanowiących 28,99% udziału w kapitale zakładowym mLocum S.A. nastąpi nie później niż 30 czerwca 2020
  roku. Szczegółowe informacje dotyczące tej transakcji zostały zamieszczone w Nocie 1 niniejszego
  skróconego skonsolidowanego sprawozdani a finansowego .
  10. Zmiany zobowiązań warunkowych
  W III kwartale 20 17 roku nie miały miejsca zmiany zobowiązań pozabilansowych o charakterze kredytowym
  tj. gwarancji, akredytyw oraz kwot niewykorzystanych kredytów, które nie wynikałyby z bieżącej działalności
  operacyjnej Grupy. Nie wystąpił też pojedynczy przypadek udzielenia gwarancji bądź in nego zobowiązania
  warunkowego o znaczącej dla Grupy wartości.
  11. Odpisanie wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takich
  odpisów
  W III kwartale 2017 roku powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie .
  12. Dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
  trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwracanie odpisów z tego
  tytułu
  W III kwartale 2017 roku powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie .
  13. Dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
  Dane dotyczące odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych prezentowane są w Nocie 9 oraz w
  Nocie 11 niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  14. Rozwiązanie rezerw na koszty restrukturyzacji
  W III kwartale 2017 roku powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie .
  15. Nabycia i zbycia pozycji rzeczowych aktywów trwałych
  W III kwartale 2017 roku nie miały miejsca istotne transakcje nabycia bądź zbycia rzeczowych aktywów
  trwałych, poza transakcjami typowymi dla prowadzonej przez spółki Grupy działalności leasingowej
  i deweloperskiej.
  16. Poczynione istotne zobowiązania na rzecz dokonania zakupu r zeczowych aktywów
  trwałych
  W III kwartale 2017 roku powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie .


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  91
  17. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów
  finansowych
  W III kwartale 2017 roku powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie .
  18. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania
  tych aktywów
  W III kwartale 2017 roku powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie .
  19. Korekty błędów poprzednich okresów
  W III kwartale 2017 Grupa dokonała korekty danych na dzień 30 czerwca 2017 roku dotyczących podziału
  kredytów i pożyczek udzielonych klientom na należności bez rozpoznanej utraty wartości oraz należności
  z rozpoznaną utratą wartości w związku ze zidentyfikowanym błędem matematycznym. W stosunku do
  danych opublikowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy mBanku na dzień 30 czerwca
  2017 roku należności bez rozpoznanej utraty wartości na dzień 30 c zerwca 2017 roku uległy zwiększeniu o
  kwotę 226,9 milionów złotych, a należności z rozpoznaną utratą wartości uległy zmniejszeniu o kwotę 226,9
  milionów złotych. Informacje na ten temat przedstawiono we wstępie do niniejszego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, w części opisującej jakość portfela kredytowego Grupy mBanku. Korekta nie
  miała wpływu na wyniki finansowe i aktywa netto Banku i Grupy mBanku prezentowane w bieżącym okresie
  sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych .
  20. Niespła cenie lub naruszenie umowy pożyczki i niepodjęcie działań naprawczych
  W III kwartale 2017 roku powyższe zdarzenia nie wystąpiły w Grupie .
  21. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników za dany rok, w świetle wy ników zaprez entowanych w raporcie
  kwartalnym w stosunku do danych prognozowanych
  mBank S.A. nie podawał do publicznej wiadomości prog nozy wyników finansowych za 2017 rok.
  22. Zarejestrowany kapitał akcyjny
  Łączna liczba akcj i zwyk łych na dzień 30 września 2017 roku wyniosła 42 311 255 sztuk ( 31 grudnia 2016 r.:
  42 280 127 sztuk, 30 września 2016 r.: 42 279 255 sztuk ) o wartoś ci nom inalnej 4 zł na akcję . Wszystkie
  wyemitowane akcje są w pełni opłacone.


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  92
  * Stan akcji na dzień bilansowy
  W związku z rejestracją w dniu 22 czerwca 2017 roku przez KDPW 5 549 akcji mBanku S.A. kapitał zakładowy
  mBanku S.A. wzrósł z dniem 22 czerwca 2017 roku o kwotę 22 196 zł. Akcje zostały wyemitowane w ramach
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ban ku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A. osobom biorącym udział
  w programach motywacyjnych.
  W związku z rejestracją w dniu 22 września 2017 roku przez KDPW 25 57 9 akcji mBanku S.A. kapitał zakładowy
  mBank u S.A. wzrósł z dniem 2 2 września 2017 roku o kwotę 102 316 zł. Akcje zostały wyemitowane w ramach
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcj onariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A. osobom biorącym udział
  w programach motywacyjnych.
  Ponadto, w związku z rejestracją w dniu 20 października 2017 roku przez KDPW 867 akcji mBanku S.A. kapitał
  zakładowy mBanku S.A. wzrósł z dniem 20 października 2017 roku o kwotę 3 468 zł. Akcje zostały
  wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z
  wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A.
  oso bom biorącym udział w programach motywacyjnych. Na dzień publikacji niniejszego skróconego
  sprawozdania finansowego kapitał zakładowy mBanku S.A. wynosił 169 248 488 zł i dzielił się na 42 312 122
  akcje .
  W dniu 30 marca 2017 roku XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło uchwałę w sprawie
  zmiany Statutu mBanku S.A. i upoważnienia Zarządu mBanku S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego
  mBanku S.A. , za zgodą Rady Nadzorczej mBanku S.A., o kwotę nie wyższą niż 60 000 000 złotych poprzez
  emisj ę akcji na okaziciela wraz z moż liwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  mBank u S.A. w całości lub części.
  23. Znaczące pakiety akcji
  W III kwartale 2017 roku nie było zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji Banku.
  Akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% kapitału zakładowego i ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jest
  Commerzbank AG, który na dzień 30 września 201 7 roku posiadał 69,37 % kapitału zakładowego i głosów na
  walnym zgromadzeniu mBanku S.A. ZAREJESTROWANY KAPITAŁ AKCYJNY (STRUKTURA) NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU
  Rodzaj akcji
  Rodzaj
  uprzywilejowania
  akcji
  Rodzaj
  ograniczenia
  praw do akcji
  Liczba akcji
  Wartość serii /
  emisji wg wartości
  nominalnej (w zł)
  Sposób pokrycia kapitału Rok
  rejestracji
  zwykłe na okaziciela* - - 9 988 000 39 952 000 w całości opłacone gotówką 1986
  imienne zwykłe* - - 12 000 48 000 w całości opłacone gotówką 1986
  zwykłe na okaziciela - - 2 500 000 10 000 000 w całości opłacone gotówką 1994
  zwykłe na okaziciela - - 2 000 000 8 000 000 w całości opłacone gotówką 1995
  zwykłe na okaziciela - - 4 500 000 18 000 000 w całości opłacone gotówką 1997
  zwykłe na okaziciela - - 3 800 000 15 200 000 w całości opłacone gotówką 1998
  zwykłe na okaziciela - - 170 500 682 000 w całości opłacone gotówką 2000
  zwykłe na okaziciela - - 5 742 625 22 970 500 w całości opłacone gotówką 2004
  zwykłe na okaziciela - - 270 847 1 083 388 w całości opłacone gotówką 2005
  zwykłe na okaziciela - - 532 063 2 128 252 w całości opłacone gotówką 2006
  zwykłe na okaziciela - - 144 633 578 532 w całości opłacone gotówką 2007
  zwykłe na okaziciela - - 30 214 120 856 w całości opłacone gotówką 2008
  zwykłe na okaziciela - - 12 395 792 49 583 168 w całości opłacone gotówką 2010
  zwykłe na okaziciela - - 16 072 64 288 w całości opłacone gotówką 2011
  zwykłe na okaziciela - - 36 230 144 920 w całości opłacone gotówką 2012
  zwykłe na okaziciela - - 35 037 140 148 w całości opłacone gotówką 2013
  zwykłe na okaziciela - - 36 044 144 176 w całości opłacone gotówką 2014
  zwykłe na okaziciela - - 28 867 115 468 w całości opłacone gotówką 2015
  zwykłe na okaziciela - - 41 203 164 812 w całości opłacone gotówką 2016
  zwykłe na okaziciela - - 31 128 124 512 w całości opłacone gotówką 2017
  Liczba akcji, razem 42 311 255
  Zarejestrowany kapitał akcyjny, razem 169 245 020
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 4


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  93
  W dniu 20 marca 2015 roku Bank otrzymał od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (obecnie Nationale -
  Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ) (Fundusz) zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji
  mBanku S.A. powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S .A.
  Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2 110 309 akcji mBanku S.A. , co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego
  mBanku S.A. i uprawniało do 2 110 309 głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. W dniu 18 marca 2015
  roku na rachunku Funduszu znajdowało się 2 130 699 akcji mBanku S.A., co stanowi ło 5,05% kapitału
  zakładowego mBanku S. A. Akcje te uprawniały do 2 130 699 głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.,
  co stanowi ło 5,05% ogólnej liczby głosów.
  24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Banku oraz uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące
  Na dzień przekazania raportu za I półrocze 2017 roku Pan Przemysław Gdański, Członek Zarządu Banku ,
  który przestał pe łnić funkcje z dni em 25 października 2017 roku (patrz punkt 29 Wybranych danyc h
  objaśniających ), posiadał 2 000 akcji Banku.
  Na dzień przekazania raportu za I półrocze 2017 roku i na dzień p rzekazania raportu za III kwartał 2017
  roku Członkowie Zarządu Banku nie posiadali i nie posiadają uprawnień do akcji Banku.
  Na dzień przekazania raportu za I półrocze 2017 roku i n a dzień przekazania raportu za III kwartał 2017
  roku Członek Rady Nadzorczej mBanku S.A. , Pan Jörg Hessenmüller , posiadał odpowiednio 4 903 i 6 118
  akcje Banku.
  Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mBanku S.A. na dzień przekazania raportu za I półrocze 2017 roku
  i na dzień przekazania raportu za III kwartał 2017 roku nie posiadali akcji Banku ani uprawnień do akcji
  Banku.
  25. Postępowania toczące się przed sądem, organem właści wym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Na dzień 30 września 201 7 roku Bank nie prowadził postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań
  emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% k apitałów własnych
  emitenta. Ponadto łączna wysokość roszczeń we wszy stkich toczących się na dzień 30 września 201 7 roku
  postępowaniach przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
  publicznej dotyczących zobowiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej również nie przekroczyła 10%
  kapitałów własnych emitenta.
  Bank monitoruje status wszystkich spraw sądowych wniesionych przeciwko Bankowi oraz poziom wymaganych
  rezerw. Liczba uprawnień
  do akcji posiadanych
  na dzień przekazania raportu
  za I półrocze 2017 r.
  Liczba uprawnień do akcji
  nabytych od dnia
  przekazania raportu
  za I półrocze 2017 r.
  do dnia przekazania raportu
  za III kwartał 2017 r.
  Liczba uprawnień do akcji
  zrealizowanych od dnia
  przekazania raportu
  za I półrocze 2017 r.
  do dnia przekazania raportu
  za III kwartał 2017 r.
  Liczba uprawnień
  do akcji posiadanych
  na dzień przekazania
  raportu
  za III kwartał 2017 r.
  Zarząd Banku
  1. Cezary Stypułkowski - 2 677 2 677 -
  2. Lidia Jabłonowska-Luba - 1 475 1 475 -
  3. Frank Bock - - - -
  4. Andreas Böger - - - -
  5. Krzysztof Dąbrowski - 447 447 -
  6. Cezary Kocik - 1 551 1 551 -
  7. Adam Pers - 527 527 - Liczba akcji
  posiadanych na dzień
  przekazania raportu
  za I półrocze 2017 r.
  Liczba akcji nabytych od
  dnia przekazania raportu
  za I półrocze 2017 r. do
  dnia przekazania raportu
  za III kwartał 2017 r.
  Liczba akcji zbytych od
  dnia przekazania raportu
  za I półrocze 2017 r. do
  dnia przekazania raportu
  za III kwartał 2017 r.
  Liczba akcji
  posiadanych na dzień
  przekazania raportu
  za III kwartał 2017 r.
  Zarząd Banku
  1. Cezary Stypułkowski 13 598 2 677 - 16 275
  2. Lidia Jabłonowska -Luba - 1 475 - 1 475
  3. Frank Bock - - - -
  4. Andreas Böger - - - -
  5. Krzysztof Dąbrowski 670 447 - 1 117
  6. Cezary Kocik 727 1 551 - 2 278
  7. Adam Pers - 527 527 -


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  94
  Informacje na temat największych postępowań d otyczących zobowiązań warunkowych emitenta
  1. Sprawa z powództwa Pekao SA (wcześniej Banku BPH SA) przeciwko Garbary Sp. z o.o. („Garbary”)
  Powództwo zostało wniesione w dniu 17 lutego 2005 roku przez BPH. Wartość przedmiotu sporu
  określona została na kwotę 42 854 tys. zł. Przedmiotem sporu jest uznanie za bezskuteczne czynności
  związanych z zawiązaniem spółki Garbary oraz wniesieniem do niej aportu. Spór koncentruje się na
  określeniu wartości użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynka mi, które
  zostały wniesione przez ZM Pozmeat SA jako aport do spółki Garbary na pokrycie udziałów w kapitale
  zakładowym o wartości 100 000 tys. zł. W dniu 6 czerwca 2006 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział
  IX Gospodarczy wydał wyrok oddalający w całości p owództwo powoda. Od wyroku Sądu Okręgowego
  powód wniósł apelację. Sąd Apelacyjny w dniu 6 lutego 2007 roku oddalił apelację powoda. Powód wniósł
  od wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy w dniu 2 października 2007 roku uchylił
  wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu
  sprawy Sąd Apelacyjny w dniu 4 marca 2008 roku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu i
  przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania. W dniu 16 września 2010 roku Sąd
  Okręgowy w całości oddalił powództwo. W dniu 19 października 2010 roku BPH złożył apelację od
  przedmiotowego wyroku. W dniu 24 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny wydał postanowienie o uchyleniu
  wyroku i umorzeniu postępowania z udziałem Banku Pekao SA (pr zystąpił do postępowania jako
  następca prawny BPH SA) z uwagi na brak legitymacji procesowej po stronie tego banku. Sprawa została
  zwrócona do sądu pierwszej instancji, w której była kontynuowana z udziałem Pekao SA (wcześniej BPH
  SA) w charakterze powoda. Bank Pekao SA (wcześniej BPH SA) wniósł skargę kasacyjną do Sądu
  Najwyższego na wyżej wymienione postanowienie. W dniu 25 kwietnia 2012 roku Sąd Najwyższy uchylił
  wyżej wymienione postanowienie Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania . W
  dniu 9 kwietnia 2014 roku Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego i uznał za bezskuteczne w
  stosunku do Banku Pekao S.A. czynności związane z zawiązaniem spółki Garbary oraz wniesieniem do
  niej aportu. Bank wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższ ego od wyżej wymienionego wyroku. W
  dniu 5 sierpnia 2015 roku Sąd Najwyższy wydał postanowienie o nieprzyjęciu skargi do rozpoznania.
  W zakresie powyższej sprawy mBank, Garbary, Tele -Tech Investment Sp. z o.o. („TTI”) oraz Bank Pekao SA
  zawarły w sierpniu 2017 roku ugodę, w efekcie której, w zamian za zapłatę ustalonej przez strony ugody
  kwoty, Bank Pekao SA zrzekł się w stosunku do mBanku, Garbar oraz TTI roszczeń z niej wynikających.
  Ugoda ta objęła również swym zakresem sprawę z powództwa Banku Pekao SA przeciwko Bankowi oraz TTI,
  opisaną poniżej w punkcie 25.2 .
  2. Sprawa z powództwa Banku Pekao SA (wcześniej BPH SA) przeciwko Bankowi oraz Tele -Tech Investment
  Sp. z o.o. („TTI”)
  Powództwo zostało wniesione w dniu 17 listopada 2007 roku przez BPH o zapłatę odszkodowania w kwocie
  34 880 tys. zł z odsetkami ustawowymi od dnia 20 listopada 2004 roku do dnia zapłaty, z tytułu rzekomych
  czynów niedozwolonych polegających na tym, iż w sytuacji grożącej ZM Pozmeat SA niewypłacalności doszło
  do wyzbyci a się przez ten podmiot na rzecz TTI istotnego składnika majątku w postaci wszystkich udziałów
  w kapitale zakładowym Garbary Sp. z o.o. (poprzednio Milenium Center Sp. z o.o.).
  Bank złożył odpowiedź na pozew, w którym wniósł o oddalenie pozwu z powodu brak u podstaw prawnych
  do jego uwzględnienia. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2009 roku Sąd zawiesił postępowanie do czasu
  zakończenia postępowania upadłościowego spółki Pozmeat . W dniu 26 stycznia 2011 roku S ąd wydał
  postanowienie o podjęciu zawieszonego post ępowania z uwagi na zakończenie postępowania
  upadłościowego. W dniu 5 czerwca 2012 roku Sąd ponownie zawiesił postępowanie do czasu
  prawomocnego zakończenia sprawy z powództwa Pekao SA (wcześniej BPH SA) przeciwko Garbary Sp.
  z o.o. W listopadzie 2015 roku zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
  W zakresie powyższej sprawy mBank, Garbary, TTI oraz Bank Pekao SA zawarły w sierpniu 2017 roku ugodę,
  w efekcie której, w zamian za zapłatę ustalonej przez strony ugody kwoty, Bank Pekao SA zrzekł się w
  stosunku do mBanku, Garbar oraz TTI roszczeń z niej wynikających oraz cofnął powództwo (postępowanie
  zostało prawomocnie umorzone). Ugoda ta objęła również swym zakresem sprawę z powództwa Banku
  Pekao SA przeciwko Garbarom, opisaną powyżej w punkcie 25.1.
  3. Roszczenia klientów Interbrok
  Od dnia 14 sierpnia 2008 roku do Banku zwróciło się 170 podmiotów, które były w przeszłości klientami
  sp ółki Interbrok Investment E. Dró żdż i Spółka Spółka jawna (dalej zwana Interbrok ), i za
  pośrednictwem Sądu Rejonowego w Warszawie zawezwały Bank do próby ugodowej na łączną kwotę
  385 520 tys. zł. Do Banku wpłynęło 9 pozwów o odszkodowania. Osiem z dziewięciu pozwów zostało
  złożonych przez byłych klientów Interbrok na łączną kwotę 800 tys. zł, z zastrzeżeniem iż roszczenia
  mogą ulec rozszerzeniu do łącznej kwoty 5 950 tys. zł. Powodowie zarzucili Bankowi pomocnictwo
  w sprzecznym z prawem działaniu Interbrok, które wyrządziło Powodom szkodę. W siedmiu
  z wymienionych spraw powództwa przec iwko Bankowi zostały oddalone i sprawy zostały prawomocnie
  zakończone. W ósmej sprawie powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia i Sąd Okręgowy
  umorzył postępowanie. W dziewiątej sprawie wartość przedmiotu sporu wynosi 275 423 tys. zł wraz


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  95
  z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Suma ta według żądania pozwu ma obejmować nabyte
  przez Powoda w drodze cesji wierzytelności przysługujące poszkodowanym w stosunku do Interbrok
  z tytułu pomniejszenia (wskutek upadłości Interbrok) wierzytelności o zwrot wpłaconych przez
  poszkodowanych depozytów przeznaczonych na inwestowanie na rynku forex. Powód odpowiedzialność
  Banku opiera na pomocnictwie Banku do czynu niedozwolonego Interbrok, polegającego na prowadzeniu
  działalności maklerskiej bez zezwo lenia . Aktualnie postępowanie w sprawie znajduje się na etapie
  postępowania przed sądem pierwszej instancji.
  Bank wnosi o oddalenie powództwa w całości nie zgadzając się z zawartymi w pozwie zarzutami. Analiza
  prawna wskazuje, iż brak jest istotnych przesłanek, które pozwalałyby na przyjęcie odpowiedzialności
  Banku w przedmiotowej sprawie.
  4. Pozew zbiorowy przeciwko mBankowi S.A. dotyczący klauzuli zmiany oprocentowania
  W dniu 4 lutego 2011 roku doręczono Bankowi pozew zbiorowy wniesiony do Sądu Okręgowego w Łodz i
  w dniu 20 grudnia 2010 roku przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów jako reprezentanta grupy 835 osób
  fizycznych - klientów bankowości detalicznej Banku. W pozwie zażądano ustalenia odpowiedzialności Banku
  za nienależyte wykonywanie umów o kredyty hipotec zne. W szczególności zarzucono, iż Bank niewłaściwe
  stosował postanowienia umów dotyczących zmiany oprocentowania, a mianowicie, że Bank nie obniż ał
  oprocentowania kredytu, mimo iż zdaniem powoda był do tego zobowiązany. Bank nie zgadza się
  z powyższymi za rzutami. W dniu 18 lutego 2011 roku została złożona odpowiedź na pozew, w której Bank
  wniósł o oddalenie powództwa w całości.
  W dniu 6 maja 2011 roku Sąd Okręgowy w Łodzi postanowił oddalić wniosek mBanku S.A. o odrzucenie
  pozwu oraz postanowił rozpoznać sprawę w postępowaniu grupowym. Na to postanowienie mBank S.A.
  w dniu 13 czerwca 2011 roku złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. W dniu 28 września 2011 roku
  Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie mBanku S.A. Sprawa obecnie toczy się w trybie właściwym dla
  postępowania grupowego. W marcu 2012 roku zakończył się etap przystępowania nowych członków do
  postępowania grupowego. Na dzień 17 października 2012 roku skład grupy uprawomocnił się w liczbie 1247
  członków. Sąd Okręgowy w Łodzi nie ustanowił również k aucji na rzecz mBanku S.A., o którą Bank wnosił.
  Bank w tej kwestii złożył zażalenie na to postanowienie. W dniu 29 listopada 2012 roku Sąd Apelacyjny
  w Łodzi oddalił zażalenie Banku dotyczące ustanowienia kaucji. Postanowienie jest prawomocne i Powód nie
  ma obowiązku wnoszenia kaucji. W styczniu 2013 roku została wysłana ostateczna odpowiedź na pozew,
  a w dniu 15 lutego 2013 roku Powód odniósł się w piśmie procesowym do odpowiedzi na pozew.
  Postanowieniem z dnia 18 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Łodzi pos tanowił skierować strony do mediacji.
  Pismem z dnia 26 lutego 2013 roku Miejski Rzecznik Konsumentów złożył sprzeciw wobec skierowania
  sprawy do mediacji. W dniu 22 czerwca 2013 roku odbyła się rozprawa, a w dniu 3 lipca 2013 roku Sąd
  ogłosił wyrok, w któr ym uwzględnił w całości powództwo uznając, iż Bank nienależycie wykonywał umowę
  przez co konsumenci ponieśli szkodę. W dniu 9 września 2013 roku Bank od powyższego wyroku wniósł
  apelację. Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2014 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację mBanku S.A.
  podtrzymując w zasadzie stanowisko Sądu Okręgowego wyrażone w zaskarżonym wyroku. Po otr zymaniu
  pisemnego uzasadnienia wyroku mBank S.A. złożył skargę kasacyjną. Skarga kasacyjna została wniesiona
  do Sądu Najwyższego przez mBank S.A. 3 października 2014 roku. Postanowieniem z dnia 7 października
  2014 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi wstrzymał skuteczność wyroku Sądu Okręgowego do czasu rozpoznania
  skargi kasacyjnej mBanku S.A. W dniu 18 lutego 2015 roku Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania Skargę
  kasacyjną złożoną przez mBank S.A. W dniu 14 maja 2015 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym
  uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi
  Apelacyjnemu w Łodzi. Postanowieniem z dnia 24 września 2015 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi dopuścił
  dowód z opinii biegłego w celu weryfikacji poprawności wykonywania przez mBank S.A. zmian
  oprocentowania kredytów hipotecznych objętych pozwem zbiorowym w okresie od 1 stycznia 2009 roku
  do 28 lute go 2010 roku.
  mBank S.A. otrzymał opinię biegłego w kwietniu 2016 roku. Obydwie strony złożyły pisma procesowe
  w których ustosunkowały się do wydanej opinii. Pismem z dnia 22 czerwca 2016 roku Sąd Apelacyjny
  w Łodzi zobowiązał biegłego do złożenia uzupełni ającej opinii, dotyczącej uwag wniesionych przez
  strony. Opinia uzupełniająca została wydana we wrześniu 2016 roku. Biegły podtrzymał wszystkie
  argumenty i stanowisko prezentowane w pierwotnej opinii.
  W dniu 24 lutego 2017 roku odbyła się rozprawa, na któ rej S ąd dopuścił dowód z ustnej uzupełniającej
  opinii biegłego, a uwagi na fakt, iż nie rozwiała ona wątpliwości Sądu, postanowieniem z dnia 6 kwietnia
  2017 roku Sąd Apelacyjny dopuścił dowód z kolejnej pisemnej uzupełniającej opinii biegłego. Opinia
  uzupe łniająca została sporządzona przez biegłego i przestawiona stronom w celu zgłoszenia uwag.
  W dniu 29 września 2017 r oku B ank złożył obszerne pismo z uwagami do opinii. Obecnie oczekujemy
  na wyznaczenie terminu rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi.
  5. Poze w zbiorowy przeciwko mBankowi S.A. dotyczący klauzul waloryzacyjnych
  Dnia 4 kwietnia 2016 roku Miejski Rzecznik Konsumentów reprezentujący grupę 390 osób – klientów
  bankowości detalicznej, którzy zawarli umowy kredytów hipotecznych waloryzowane kursem CHF, złożył


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  96
  przeciwko mBankowi S.A. pozew zbiorowy w Sądzie Okręgowym w Łodzi. W kolejnych pismach
  procesowych powód rozszerzył listę osób, które przystąpiły do pozwu zbiorowego .
  Pozew zawiera alternatywne roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej nieważnośc i umów
  kredytowych, tj. pod względem postanowień dotyczących waloryzacji, lub orzeczenia , że umowy te są
  nieważne w całości, lub orzeczenia, że postanowienia umowy dotyczące waloryzacji są nieważne ze
  względu na fakt, że dopuszczają waloryzację kredytu pow yżej 20% i poniżej 20% według kursu CHF z
  tabeli kursów walut mBanku S.A. obowiązującej w dniu zawarcia każdej z tych umów kredytowych.
  Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi dopuścił sprawę do rozpoznania
  w postępowaniu grupowym . Na przedmiotowe postanowienie mBank S.A. złożył zażalenie, jednak Sąd
  Apelacyjny w Łodzi w dniu 15 marca 2017 roku zażalenie oddalił.
  Postanowieniem z dnia 9 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi zarządził ogłoszenie o wszczęciu
  postępowaniu grupowego i wy znaczył termin 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia na przystępowanie
  do grupy osób, których roszczenia mogą być objęte przedmiotowym powództwem. W wyznaczonym
  terminie do grupy przystąpiły 352 osoby. Skład grupy liczy obecnie 1 717 osób .
  Na dzień 30 września 201 7 roku Bank nie prowadził postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących wierzytelności
  emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi c o najmniej 10% kapitałów własnych
  emitenta. Natomiast łączna wysokość roszczeń we wszy stkich toczących się na dzień 30 września 2017 roku
  postępowaniach przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
  publicznej doty czących wierzytelności emitenta również nie przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta.
  Informacje o przeprowadzonych kontrolach podatkowych
  W dniach od 13 czerwca 2016 do 13 września 2016 roku w spółce mFinance France trwała kontrola
  podatkowa prowadzona przez f rancuskie władze skarbowe w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych
  (w tym CIT i VAT) za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku . Kontrola nie wykazała
  istotnych nieprawidłowości .
  W dniach od 29 stycznia 2016 roku do 30 maja 2017 roku w spółce mLeasing przeprowadzono
  postępow anie kontrolne Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych
  podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kwartał
  2014 roku, oraz ustalenia czy dany podmiot jest instytucją obowiązaną w świ etle ustawy z dnia 16 listopada
  2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu , oraz w przypadku uzyskania
  przez kontrolowanego st atusu instytucji obowiązanej w zakresie wywiązywania się z obowiązków wyżej
  wymienionej ustawy. Kont rola nie wykazała istotnych nieprawidłowości.
  Organy podatkowe mogą przeprowadzać kontrole i weryfikować zapisy operacji gospodarczych ujętych
  w księgach rachunkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym złożono deklaracje
  podatkowe, dok onać ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego i nałożyć związane z tym kary.
  W opinii Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych zobowiązań
  podatkowych w tym zakresie.
  26. Zobowiązania pozabilansowe
  Zobowiązania pozabil ansowe na dzień 30 września 2017 roku, 31 grudnia 2016 roku i 30 września 2016
  roku .
  Dane skonsolidowane Grupy mBanku S.A.
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane : 34 520 904 31 292 889 28 772 967
  Zobowiązania udzielone 31 605 087 28 681 726 26 849 458
  - finansowe 24 542 463 22 799 950 21 557 354
  - gwarancje i inne produkty finansowe 6 849 624 5 881 446 5 279 274
  - pozostałe zobowiązania 213 000 330 12 830
  Zobowiązania otrzymane 2 915 817 2 611 163 1 923 509
  - finansowe 224 637 24 579 59 200
  - gwarancyjne 2 691 180 2 586 584 1 864 309
  2. Pochodne instrumenty finansowe (wartość nominalna
  kontraktów ) 426 738 647 429 230 340 453 083 535
  Instrumenty pochodne na stopę procentową 332 467 909 334 491 101 341 168 916
  Walutowe instrumenty pochodne 86 212 302 88 280 960 100 889 884
  Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 8 058 436 6 458 279 11 024 735
  Pozycje pozabilansowe razem 461 259 551 460 523 229 481 856 502


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  97
  Dane jednostkowe mBanku S.A.
  27. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  mBank S.A. jest jednostką dominującą Grupy mBanku S.A., a Commerzbank AG jest jednostką dominującą
  najwyższego szczebla i jednocześnie bezpośrednią jednostką dominującą wobec mBanku S.A.
  Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi były transakcjami typowymi
  i rutynowymi, zawartymi na warunkach nie o dbiegających od warunków rynkowych, a ich charakter
  i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Bank. Transakcje z podmiotami
  powiązanymi przeprowadzone w ramach zwykłej działalności operacyjnej obejmują kredyty, depozyty oraz
  transakcje w walutach obcych.
  Wartości transakcji, tj.: salda należności i zobowiązań oraz związane z nimi koszty i przychody według stanu
  na dzień 30 września 2017 roku, 31 grudnia 2016 roku i 30 września 2016 roku przedstawia poniższe
  zestawienie.
  Łączny k oszt wynagrodzeń Członków Rady N adzorczej Banku, Członków Zarządu Banku oraz pozostałych
  członków kluczowego personelu kierowniczego Ba nku pełniących funkcje od 1 stycznia do 30 września 2017
  roku rozpoznany w rachunku zysków i strat Grupy w tym okresie wyniósł: 24 594 997 zł (w okresie od
  1 stycznia do 30 września 2016 roku: 23 411 084 zł).
  W odniesieniu do Członków Zarządu Banku oraz pozostałych członków kluczowego personelu kierowniczego
  koszt wynagrodzeń obejmuje również koszt wynagrodzeń regulowanych w formie akcji i opcji na akcje . 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane : 41 394 752 37 656 294 34 697 953
  Zobowiązania udzielone 38 478 935 35 069 332 32 835 215
  - finansowe 23 414 034 21 695 678 20 203 006
  - gwarancje i inne produkty finansowe 14 851 901 13 373 654 12 619 709
  - pozostałe zobowiązania 213 000 - 12 500
  Zobowiązania otrzymane 2 915 817 2 586 962 1 862 738
  - finansowe 224 637 779 -
  - gwarancyjne 2 691 180 2 586 183 1 862 738
  2. Pochodne instrumenty finansowe (wartość nominalna
  kontraktów ) 428 054 170 431 926 772 455 879 733
  Instrumenty pochodne na stopę procentową 332 629 413 335 475 955 342 452 204
  Walutowe instrumenty pochodne 87 366 321 89 992 538 102 402 794
  Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 8 058 436 6 458 279 11 024 735
  Pozycje pozabilansowe razem 469 448 922 469 583 066 490 577 686 (w tys . zł)
  Stan na koniec okresu 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa 572 699 701 675 968 623 25 709 1 783 9 436
  Zobowiązania 7 968 508 10 282 116 12 801 253 924 360 919 574 897 368
  Rachunek zysków i strat
  Przychody z tytułu odsetek 85 054 125 233 96 284 1 126 789 659
  Koszty z tytułu odsetek (97 599) (145 705) (109 511) (4 170) (5 797) (4 379)
  Przychody z tytułu prowizji 849 - - 145 27 15
  Koszty z tytułu prowizji (5) - - - - -
  Pozostałe przychody operacyjne 13 18 16 2 577 67 50
  Ogólne koszty administracyjne , amortyzacja i
  pozostałe koszty operacyjne (9 095) (9 503) (7 928) (7) (28) (1)
  Zobowiązania udzielone 1 636 442 1 295 444 1 286 980 384 052 14 448 11 113
  Zobowiązania otrzymane 1 607 714 1 442 052 843 600 9 157 12 422 12 154
  Commerzbank AG
  Pozostałe spółki Grupy Commerzbank
  AG (w tym spółki zależne od mBanku
  nieobjęte konsolidacją pełną )
  Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  98
  28. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje o wartości powyżej 10%
  kapitałów własnych
  Na dzień 30 września 201 7 roku zaangażowanie Banku z tytułu udzielonych gwarancji przekraczające 10%
  funduszy własnych dotyczyło gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów
  dłużnych wyemitowanych przez mFinance France SA (m FF), spółkę zależną od mB anku S.A.
  W dni u 25 września 2013 roku spółka m FF dokonała emisji transzy euroobligacji o wartości nominalnej
  200 000 tys. CHF o terminie wykupu w dniu 8 października 2018 roku. W związku z emisją, w dniu
  25 września 2013 roku Bank udzielił gwarancji na ok res trwania Programu, tj. do dnia 8 października 2018
  roku.
  W dniu 22 listopada 2013 roku spółka m FF dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości
  nominalnej 500 000 tys. CZK o terminie wykupu w dniu 6 grudnia 2018 roku. W związku z emisją, w dniu
  22 listopada 2013 roku Bank udzielił gwarancji na okres trwania Programu, tj. do dnia 6 grudnia 2018
  roku.
  W dniu 24 marca 2014 roku spółka mFF dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości
  nominalnej 500 000 tys. EUR o terminie wykupu w dniu 1 kwietnia 2019 roku. W związku z emisją, w dniu
  24 marca 2014 roku Bank udzielił gwarancji na ok res trwania Programu, tj. do dnia 1 kwietnia 2019 roku.
  W dniu 20 listopada 2014 roku spółka mFF dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości
  nominalnej 500 000 tys. EUR o terminie wykupu w dniu 26 listopada 2021 roku. W związku z emisją,
  w dn iu 20 listopada 2014 roku Bank udzielił gwarancji na okres trwania Programu, tj. do dnia 26 l istopada
  2021 roku.
  W dniu 21 września 2016 roku spółka mFF dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości
  nominalnej 500 000 tys. EUR o terminie wykupu w dniu 26 września 2020 rok u. W związku z emisją,
  w dniu 21 września 2016 roku Bank udzielił gwarancji na okres trwania Programu, tj. do dnia 26 września
  2020 roku.
  W dniu 14 marca 2017 roku spółka mFF dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości
  nominalnej 200 000 tys. CHF o terminie wykupu w dniu 28 marca 2023 roku. W związku z emisją, w dniu
  14 marca 2017 roku Bank udzielił gwaranc ji na okres trwania Programu, tj. do dnia 28 marca 2023 roku.
  29. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne
  dla oceny możliwośc i realizacji zobowiązań przez emitenta
   Zmiany w Zarządzie mBanku S.A.
  W dniu 12 września 2017 roku Wiceprezes Zarządu mBanku S.A. ds. Bankowości Korporacyjnej i
  Inwestycyjnej, Pan Przemysław Gdański, złożył rezygnację z pełnionych w Banku funkcji. Rezygnac ja
  nastąpiła z dniem 25 października 2017 roku. W dniu 25 października 2017 roku Rada Nadzorcza mBanku
  S.A. powołała z dniem 26 października 2017 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku ds. Bankowości
  Korporacyjnej i Inwestycyjnej Pana Adama Persa, który do tego dnia zajmował w Banku stanowisko
  Dyrektora Zarząd zającego ds. Rynków Finansowych .
  30. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału
  Poza bieżącą działalnością opera cyjną Banku i spółek Grupy, w IV kwartale 2017 roku nie przewiduje się
  wystąpienia innych zdarzeń, które mogłyby istotnie wypłynąć na wynik tego okresu.
  31. Pozostałe informacje
   Propozycje dotyczące restrukturyzacji hipotecznych kredytów walutowych
  W ostatnim czasie prowadzone są dyskusje d otyczące propozycji restrukturyzacji kredytów hipotecznych
  udzielonych w walutach obcych klientom indywidualnym, w tym rozwiązań przedstawionych przez Kancelarię
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu rozpoczynającym się w dniu 19 październik a 2016 roku
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął prace nad trzema projektami ustaw regulujących w różny sposób
  powyższą kwestię: przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zasadach
  zwrotu niektórych należności wynikają cych z umów kredytu i pożyczki oraz poselskimi projektami ustawy o
  restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o
  wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów i ustawy o szczególnych zasadach restruktu ryzacji
  walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej . Ponadto
  13 października 2017 roku Sejm rozpoczął prace nad przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolite j
  Polskiej projektem ustawy o zmianie ustawy o w sparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  99
  finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania ostateczny kształt przedstawionych rozwiązań nie je st znany. W
  związku z tym Bank nie jest w stanie na chwilę obecną wiarygodnie oszacować prawdopodobieństwa wdrożenia
  powyższych rozwiązań jak również potencjalnego wpływu docelowych rozwiązań na sprawozdania finansowe
  Banku i Grupy mBanku.
   Wymagany poziom współczynników kapitałowych Grupy mBanku S.A.
  W dniu 4 października 2016 roku KNF zidentyfikowała mBank S.A. jako inną instytucję o znaczeniu
  systemowym oraz nałożyła, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu
  systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92
  ust. 3 Rozporządzenia CRR. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Bank nie otrzymał
  aktualizacji decyzji administracyjnej w sprawie wymiaru bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
  W dniu 20 października 2016 roku Bank otrzymał decyzję KNF dotyczącą utrzymywania przez mBank S.A. na
  poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu
  zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipote cznych dla gospodarstw domowych,
  w wysokości 3,81 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust.
  1 lit. c Rozporządzenia CRR, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada
  wymogowi kapita łowemu na poziomie 2,86 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa
  w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia CRR) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co
  odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,13 p.p. ponad wartoś ć współczynnika kapitału
  podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a Rozporządzenia CRR). Do dnia publikacji niniejszego
  sprawozdania finansowego Bank nie otrzymał aktualizacji decyzji administracyjnej w sprawie wymiaru
  dodatkowego wymogu ka pitałowego na ryzyka wynikające z walutowych kredytów hipotecznych dla
  gospodarstw domowych.
  W dniu 15 grudnia 2016 roku Bank otrzymał decyzję KNF dotyczącą utrzymywania przez mBank S.A. na
  poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu
  zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, w
  wysokości 3,25 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Jednocześnie dla współczynnika
  kapitału Tier I oraz współcz ynnika kapitału podstawowego Tier I dodatkowy wymóg kapitałowy wynosi
  odpowiednio 2,44 p.p. oraz 1,82 p.p. W decyzji tej KNF poinformowała również, że rekomendowane przez KNF
  wymagane współczynniki kapitałowe dla mBanku S.A. na poziomie indywidualnym wynos iły 13,61% dla
  współczynnika kapitału Tier I oraz 17,56% dla łącznego współczynnika kapitałowego. Natomiast na poziomie
  skonsolidowanym rekomendowane wymagane współczynniki kapitałowe wynosiły 13,19% dla współczynnika
  kapitału Tier I oraz 17,00% dla łączne go współczynnika kapitałowego. Do dnia publikacji niniejszego
  sprawozdania finansowego Bank nie otrzymał aktualizacji decyzji administracyjnej w sprawie wymiaru
  dodatkowego wymogu kapitałowego na ryzyka wynikające z walutowych kredytów hipotecznych dla
  gos podarstw domowych.
  Biorąc pod uwagę powyższe, ustalone bufory kapitałowe, w tym ustalony przez Bank oraz Grupę począwszy od
  końca 2016 roku bufor antycykliczny liczony jako średnia ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających
  zastosowanie w jurysdykcj ach, w których znajdują się odnośne ekspozycje kredytowe Grupy, wymagany
  poziom współczynników kapitałowych wyno sił na dzień 30 września 2017 roku :
   Łączny jednostkowy współczynnik kapitałowy – 17,58%
   Jednostkowy współczynnik kapitału Tier I – 13,63%
   Łączny skonsolidowany współczynnik kapitałowy – 17,02%
   Skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I – 13,21%.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego mBank S.A. spełnia wymogi KNF w zakresie
  wymaganych współczynników kapitałowych , zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym .
   Rekomendacja Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotycząca restrukturyzacji portfela kredytów
  mieszkaniowych w walutach obcych
  W dniu 13 stycznia 2017 roku KSF przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej r estrukturyzacji portfela
  kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Uchwała ta zawiera szereg rekomendacji, z których
  najważniejsze to:
  - podniesienie przez Ministra Finansów w drodze dedykowanego rozporządzenia wartości parametru LGD dla
  ekspozycji zabez pieczonych hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej, których zakup finansowany był
  kredytem w walucie obcej (narzędzie to będzie dotyczyło banków stosujących do kalkulacji wymogów
  kapitałowych metodę ratingów wewnętrznych, w tym mBanku S.A.);


  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  100
  - podniesieni e przez KNF dodatkowych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka wynikającego z portfela
  walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wyniku uwzględnienia kolejnych czynników
  ryzyka przy wyznaczaniu wysokości tego wymogu: ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz ryzyka
  zbiorowego niewykonywania zobowiązań;
  - nałożenie przez Ministra Finansów bufora ryzyka systemowego w wysokości 3% z zastosowaniem do
  wszystkich ekspozycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - podniesienie do poziom u 150% wagi ryzyka stosowanej przez banki do kalkulacji wymogów kapitałowych
  przy zastosowaniu metody standardowej dla walutowych ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na
  nieruchomościach poprzez dedykowane rozporządzenie Ministra Finansów;
  - wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, które miałyby
  prowadzić do większego wykorzystania środków funduszu na wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji
  finansowej.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego część rekomendacji KSF została zrealizowana:
  - KNF w ramach Metodyki BION na 2017 rok poszerzył stosowane w ramach II filara dodatkowe wymogi
  kapitałowe , adresujące ryzyko portfela walutowych kredytów mieszkaniowych, o kolejne nieuwzględniane do
  tej pory kompone nty związane z ryzykiem operacyjnym, rynkowym i ryzykiem zbior owego niewykonywania
  zobowiązań ,
  - Minister Finansów po dpisał w dniu 1 września 2017 roku Rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka
  systemowego, które wejdzie w życie i zacznie obowiązywać banki z dniem 1 stycznia 2018 r oku ,
  - Minister Finansów podpisał w dniu 25 maja 2017 roku Rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla
  ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, które wejdzie w życie i zacznie obowiązywać
  banki po upływie 6 mie sięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, tj. od grudnia 2017 r oku .
  Ponadto 13 października 2017 roku Sejm rozpoczął prace nad przedstawionym przez Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w
  trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od
  osób prawnych.
  Bank nie jest w stanie na chwilę obecną oszacować potencjalnego wpływu wymienionych wyżej rozwiązań na
  współczynniki kapitałowe ora z sprawozdania finansowe mBanku S.A. i Grupy mBanku S.A. w związku z
  toczącymi się jeszcze pracami w zakresie realizacji wspomnianych rekomendacji KSF.
   Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2016
  W dniu 13 marca 2017 roku mBank S.A. otrzymał pismo KNF dotyczące indywidualnego zalecenia zwiększenia
  funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016
  roku do 31 grudnia 2016 roku. W dniu 30 marca 2017 roku XXX Zwyczajn e Walne Zgromadzenie mBanku S.A.
  podjęło uchwałę, zgodnie z którą zysk netto Banku za 2016 rok w kwocie 1 219 339 249,5 7 złotych zostanie
  przeznaczony w kwocie 20 000 000,00 zł na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A., a pozostałą część zysku w
  kwocie 1 199 339 249,57 zł pozostawia się niepodzieloną.  Grupa mBanku S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sp rawozdawczości Finansowej za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  101
  Podpisy C złonków Zarządu mBanku S.A.
  Data Imię i nazwisko Stanowisko Podpis
  26.10 .2017 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
  26.10 .2017 Lidia Jabłonowska -Luba Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania
  Ryzykiem
  26.10 .2017 Frank Bock Wiceprezes Zarządu ds. Rynków
  Finansowych
  26.10 .2017 Andreas Böger Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
  26.10 .2017 Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i
  Informatyki
  26.10 .2017 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości
  Detalicznej
  26.10 .2017 Adam Pers Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości
  Korporacyjnej i Inwestycyjnej  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
gpwlink:mbank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-29Raport za I kwartał
2019-07-29Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2020-03-03Raport roczny
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MBANK
2019-03-22 03-03-46
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649