Raport.

MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 DANE DOTYCZ?CE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody z tytu?u odsetek 2 995 535 2 869 558 703 739 656 830 Przychody z tytu?u op?at i prowizji 1 245 392 1 121 625 292 579 256 735 Wynik na dzia?alno?ci handlowej 221 081 218 002 51 938 49 900 Wynik na dzia?alno?ci operacyjnej 1 395 629 1 453 569 327 874 332 716 Zysk brutto 1 115 977 1 217 432 262 176 278 665 Zysk netto przypadaj?cy na akcjonariuszy mBanku S.A. 779 892 926 765 183 219 212 133 Zysk netto przypadaj?cy na udzia?y niekontroluj?ce 3 554 2 636 835 603 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (5 343 491) 1 683 699 (1 255 343) 385 392 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (223 237) (29 030) (52 445) (6 645) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (307 088) 3 098 467 (72 144) 709 226 Przep?ywy pieni??ne netto, razem (5 873 816) 4 753 136 (1 379 931) 1 087 973 Zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 18,44 21,94 4,33 5,02 Rozwodniony zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 18,43 21,93 4,33 5,02 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) - - - - 1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017 2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2016 3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017 4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2016 Aktywa razem 132 478 026 133 743 502 30 743 781 30 231 352 Zobowi?zania wobec banku centralnego 2 - 0 - Zobowi?zania wobec innych bank?w 8 451 807 8 486 753 1 961 386 1 918 344 Zobowi?zania wobec klient?w 90 677 502 91 417 962 21 043 258 20 664 096 Kapita?y w?asne przypadaj?ce na akcjonariuszy mBanku S.A. 13 965 261 13 023 756 3 240 877 2 943 887 Udzia?y niekontroluj?ce 2 201 27 405 511 6 195 Kapita? akcyjny 169 245 169 121 39 276 38 228 Liczba akcji 42 311 255 42 280 127 42 311 255 42 280 127 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 330,06 308,03 76,60 69,63 ??czny wsp??czynnik kapita?owy 20,47 20,29 20,47 20,29 DANE DOTYCZ?CE SKR?CONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody z tytu?u odsetek 2 629 204 2 514 981 617 677 575 669 Przychody z tytu?u op?at i prowizji 1 047 898 892 983 246 182 204 400 Wynik na dzia?alno?ci handlowej 227 349 221 930 53 411 50 799 Wynik na dzia?alno?ci operacyjnej 1 376 414 1 311 544 323 360 300 207 Zysk brutto 1 064 573 1 160 337 250 099 265 596 Zysk netto 777 918 922 184 182 756 211 084 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (5 240 418) 1 642 380 (1 231 128) 375 934 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (216 233) 172 481 (50 799) 39 480 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (636 245) 2 652 804 (149 473) 607 216 Przep?ywy pieni??ne netto, razem (6 092 896) 4 467 665 (1 431 400) 1 022 630 Zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 18,40 21,83 4,32 5,00 Rozwodniony zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 18,39 21,82 4,32 4,99 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) - - - - 1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
Kalendarium raportów
2018-05-10Raport za I kwartał
2018-07-31Raport półroczny
2018-10-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MBANK
2018-04-20 04-04-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.