Raport.

LSI SOFTWARE SA (13/2017) Sprzedaż akcji własnych

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd LSI Software S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 12 października 2017 roku dokonał transakcji zbycia akcji własnych, które nabył w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, realizowanego na mocy uchwały nr 34/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku.
Akcje własne Emitenta zostały zbyte kluczowemu menadżerowi Spółki tj. osobie pełniącej funkcje kierownicze, nie będącej członkiem organu administracyjnego, zarządczego lub nadzorczego, zgodnie z punktem 2.1 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2012 roku uchwały nr 34/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych.
W związku z powyższym, w dniu 12 października 2017 r., na podstawie Umowy sprzedaży Zarząd zbył 11 458 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji Spółki po cenie 11,37 zł za jedną akcję. Jednostkowa, nominalna wartość 1 akcji wynosi 1,00 zł, natomiast łączna wartość nominalna sprzedanych akcji wynosi 11 458,00 zł. Łączna cena wszystkich akcji stanowi 130 277,46 (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 46/100) zł.
Akcje sprzedane przez Emitenta stanowiły 0,35% kapitału zakładowego Emitenta dając 11 458 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,24% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku w/w transakcji Spółka nie posiada w chwili obecnej akcji własnych, a średnia cena nabycia zbytych akcji wynosiła 3,14 zł.
Środki pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LSI Software SA
ISIN:PLLSSFT00016
NIP:725-16-97-775
EKD: 72.22 działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Adres: ul. Przybyszewskiego 176/178 92-318 Łódź
Telefon:+48 42 6808000
www:www.lsisoftware.pl
gpwlink:lsi-software.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LSI SOFTWARE
2019-02-20 20-02-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649