Raport.

LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 SKR?CONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przychody ze sprzeda?y 64 972 106 635 15 264 24 408 Zysk strata z dzia?alno?ci operacyjnej 12 691 24 236 2 982 5 548 Zysk strata przed opodatkowaniem 7 562 21 749 1 776 4 978 Zysk strata netto 7 247 22 312 1 702 5 107 Zysk strata netto przypadaj?cy akcjonariuszom podmiotu dominuj?cego 6 445 20 418 1 514 4 674 Zysk na akcj? PLN; EUR 0,358 1,134 0,084 0,260 Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 17 251 (45 938) 4 053 (10 515) Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Aktywa 542 277 385 409 125 845 87 118 Zobowi?zania d?ugoterminowe 126 074 75 765 29 258 17 126 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 187 300 66 671 43 466 15 070 Kapita? w?asny 228 903 242 973 53 121 54 922 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 233 890 241 485 54 278 54 585 SKR?CONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwarta?y_ narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?y_ narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?y_ narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?y_ narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody ze sprzeda?y 12 046 8 141 2 830 1 863 Zysk strata z dzia?alno?ci operacyjnej (196) (969) (46) (222) Zysk strata przed opodatkowaniem 89 259 21 59 Zysk strata netto 27 175 6 40 Zysk na akcj? PLN; EUR 0,002 0,010 0,001 0,002 Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 11 888 (13 556) 2 793 (3 103) Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Aktywa 348 275 287 335 80 823 64 949 Zobowi?zania d?ugoterminowe 176 593 100 923 40 981 22 813 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 31 962 33 670 7 417 7 611 Kapita? w?asny 137 234 151 247 31 847 34 188

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lokum Deweloper SA
ISIN:PLLKMDW00049
NIP:8992725235
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław
Telefon:+48 71 7966666
www:www.lokum-deweloper.pl
Kalendarium raportów
2018-05-16Raport za I kwartał
2018-08-08Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LOKUM DEWELOPER
2018-04-20 03-04-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.