Raport.

LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 SKR?CONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przychody ze sprzeda?y 64 972 106 635 15 264 24 408 Zysk strata z dzia?alno?ci operacyjnej 12 691 24 236 2 982 5 548 Zysk strata przed opodatkowaniem 7 562 21 749 1 776 4 978 Zysk strata netto 7 247 22 312 1 702 5 107 Zysk strata netto przypadaj?cy akcjonariuszom podmiotu dominuj?cego 6 445 20 418 1 514 4 674 Zysk na akcj? PLN; EUR 0,358 1,134 0,084 0,260 Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 17 251 (45 938) 4 053 (10 515) Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Aktywa 542 277 385 409 125 845 87 118 Zobowi?zania d?ugoterminowe 126 074 75 765 29 258 17 126 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 187 300 66 671 43 466 15 070 Kapita? w?asny 228 903 242 973 53 121 54 922 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 233 890 241 485 54 278 54 585 SKR?CONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwarta?y_ narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?y_ narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?y_ narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?y_ narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody ze sprzeda?y 12 046 8 141 2 830 1 863 Zysk strata z dzia?alno?ci operacyjnej (196) (969) (46) (222) Zysk strata przed opodatkowaniem 89 259 21 59 Zysk strata netto 27 175 6 40 Zysk na akcj? PLN; EUR 0,002 0,010 0,001 0,002 Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 11 888 (13 556) 2 793 (3 103) Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Aktywa 348 275 287 335 80 823 64 949 Zobowi?zania d?ugoterminowe 176 593 100 923 40 981 22 813 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 31 962 33 670 7 417 7 611 Kapita? w?asny 137 234 151 247 31 847 34 188

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Wrocław, 7.11.2017 r.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.
  sporządzone według
  Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej


  2
  Spis treści
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
    ........................................................................\
  .......................................................   3
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
    .......................................................................\
  ..................................................   5
  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
    ........................................................................\
  ......................................................................   6
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
    .......................................................................\
  .............................................   7
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
    ........................................................................\
  ...............................................   9
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    ................................................   11
  1.
  Informacje ogólne   ........................................................................\
  .....................................................................................   11
  2.
  Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości   ........................................................................\
  ...........................................   14
  3.
  Znaczące zdarzenia i transakcje   .......................................................................\
  .....................................................................   18
  4.
  Sezonowość działalności   ........................................................................\
  .............................................................................   18
  5.
  Zysk na akcję   ........................................................................\
  ............................................................................................   19
  6.
  Segmenty operacyjne   .......................................................................\
  .................................................................................   19
  7.
  Połączenia jednostek gospodarczych   .......................................................................\
  ..............................................................   19
  8.
  Wartość firmy   ........................................................................\
  ...........................................................................................   19
  9.
  Wartości niematerialne   ........................................................................\
  ...............................................................................   20
  10.
  Rzeczowe aktywa trwałe   .......................................................................\
  ..............................................................................   22
  11.
  Nieruchomości inwestycyjne   ........................................................................\
  ........................................................................   23
  12.
  Zapasy   ........................................................................\
  ...................................................................................................   24
  13.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych   ........................................................................\
  ...................................................   25
  14.
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
  15.
  Kapitał podstawowy   .......................................................................\
  ...................................................................................   27
  16.
  Programy płatności akcjami   .......................................................................\
  ..........................................................................   27
  17.
  Dywidendy   ........................................................................\
  ..............................................................................................   28
  18.
  Emisja i wykup papierów dłużnych   .......................................................................\
  .................................................................   29
  19.
  Rezerwy   ........................................................................\
  ..................................................................................................   31
  20.
  Rozliczenia międzyokresowe   ........................................................................\
  ........................................................................   32
  21.
  Aktywa oraz zobowiązania warunkowe   ........................................................................\
  ...........................................................   32
  22.
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne   ........................................................................\
  ......................................................   32
  23.
  Zabezpieczenie spłaty zobowiązań   .......................................................................\
  .................................................................   34
  24.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi   .......................................................................\
  ...........................................................   36
  25.
  Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony   ........................................................................\
  .....................................................   38
  26.
  Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależna poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji   .............................   38
  27.
  Inne istotne wydarzenia (w tym opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem
  najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta)
    .......................................................................\
  ................................................   40
  28.
  Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego   .......................................................................\
  ..........................   43
  29.
  Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów   ........................................................................\
  ......................   43
  30.
  Istotne sprawy sądowe   .......................................................................\
  ................................................................................   43
  31.
  Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągane przez Lokum Deweloper S.A. i Grupę w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału   ...   44
  32.
  Wybrane dane finansowe przeliczone na euro   ........................................................................\
  ..................................................   44
  33.
  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz w świetle wyników zaprezentowanych
  w śródrocznym sprawozdaniu
    .......................................................................\
  .......................................................................   46
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S .A .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . 47
  1.
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej   .......................................................................\
  ................................................................   47
  2.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów   ........................................................................\
  ..........................................................   49
  3.
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym   ........................................................................\
  .....................................................   50
  4.
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych   ........................................................................\
  ........................................................   51
  5.
  Wybrane dane finansowe przeliczone na euro   ........................................................................\
  ..................................................   53
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  3
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  A K T Y WANoty30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.2016 30.09.2016 (dane niebadane)
  AKTYWA TRWAŁE
  Wartość firmy
  8
  Wartości niematerialne 9 3 25 33
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 10 179 9 588 9 145
  Nieruchomości inwestycyjne 11 8 995 8 955 8 952
  Inwestycje w jednostkach zależnych
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  Należności i pożyczki 913 824 818
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 206 322 412
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 17 625 17 377 991
  Aktywa trwałe 37 921 37 091 20 351
  AKTYWA OBROTOWE
  Zapasy 12 360 006 256 205 295 402
  Należności z tytułu umów o usługę budowlaną
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym: 69 698 35 474 25 250
  – środki pieniężne zgromadzone na rachunkach powierniczych 49 338 14 059 11 775
  – zaliczki na dostawy i usługi 4 683517 11
  – zaliczki na poczet zakupu nieruchomości gruntowych 6 405 857 857
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 166 4
  Pożyczki 77 13 13
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 834 635 670
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 73 575 55 987 52 611
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
  Aktywa obrotowe 504 356 348 318 373 946
  Aktywa razem 542 277 385 409 394 297
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  4
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (cd.)
  PASYWANoty30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.2016 30.09.2016 (dane niebadane)
  KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:    
  Kapitał podstawowy 15 3 600 3 600 3 600
  Akcje własne (-)
  Pozostałe kapitały 159 565 73 320 73 320
  Zyski zatrzymane: 70 725 164 565 142 164
  – zysk (strata) z lat ubiegłych 64 280 121 745 121 746
  – zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 445 42 820 20 418
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 233 890 241 485 219 084
  Udziały niedające kontroli (4 987) 1 488 1 088
  Kapitał własny 228 903 242 973 220 172
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 22 114 468 69 790 101 180
  Leasing finansowy 452 103 72
  Pochodne instrumenty finansowe
  Pozostałe zobowiązania, w tym: 10 100 5 381 5 106
  – zatrzymane kaucje z tyt. należytego wykonania usług 7 092 5 381 5 106
  – zobowiązania wobec udziałowców mniejszościowych 3 008
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 994 431 94
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 19 60 60 30
  Pozostałe rezerwy długoterminowe
  Zobowiązania długoterminowe 126 074 75 765 106 482
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: 70 626 31 260 30 570
  – z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 46 70613 55911 462
  – zobowiązania wobec udziałowców mniejszościowych 1 184
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 22 45 098 31 167
  Leasing finansowy 315 143 133
  Pochodne instrumenty finansowe
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 19 135 553 64
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
  Przychody przyszłych okresów / wpłaty na lokale 20 71 125 3 542 36 876
  Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
  Zobowiązania krótkoterminowe 187 300 66 671 67 643
  Zobowiązania razem 313 374 142 436 174 125
  Pasywa razem 542 277 385 409 394 297
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  5
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Dane za III kwartał roku (dane niebadane) Dane narastająco od początku roku (dane niebadane)
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017 od 01.07.2016
  do 30.09.2016 doprowadzone do
  porównywalności – MSR 34.43 od 01.01.2017
  do 30.09.2017 od 01.01.2016
  do 30.09.2016 doprowadzone do
  porównywalności – MSR 34.43
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 54 294 35 675 64 972 106 635
  Przychody ze sprzedaży produktów 54 294 35 675 64 972 106 635
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Koszt własny sprzedaży 32 795 24 265 39 721 72 943
  Koszt sprzedanych produktów 32 795 24 265 39 721 72 943
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 499 11 41025 251 33 692
  Koszty sprzedaży 2 596 1 662 7 691 5 220
  Koszty ogólnego zarządu 1 835 1 949 5 660 4 892
  Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 728 97 2 391 1 020
  – z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Gazowej we Wrocławiu 3141 229
  – z tytułu rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość
  należności 276
  Pozostałe koszty operacyjne 270 104 1 599 364
  Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych(+/-)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 526 7 793 12 691 24 236
  Przychody finansowe 194 468 716 938
  Koszty finansowe 2 073 1 500 5 846 3 425
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 647 6 761 7 562 21 749
  Podatek dochodowy 1 116 (275)315 (563)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 531 7 036 7 247 22 312
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ––– –
  Zysk (strata) netto 14 531 7 036 7 247 22 312
  Zysk (strata) netto przypadający:
  – akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 341 6 422 6 445 20 418
  – podmiotom niekontrolującym 1 190 614 802 1 894
  Inne dochody całkowite ––– –
  Całkowite dochody 14 531 7 036 7 247 22 312
  Całkowite dochody przypadające:
  – akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 341 6 422 6 445 20 418
  – podmiotom niekontrolującym 1 190 614 802 1 894
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  6
  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
  Dane za III kwartał roku (dane niebadane) Dane narastająco od początku roku (dane niebadane)
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017 od 01.07.2016
  do 30.09.2016od 01.01.2017
  do 30.09.2017od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej
  13 341
  6 422 6 445 20 418
  Średnia ważona liczba akcji w okresie 18 000 00018 000 00018 000 00018 000 000
  Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję (w zł) 0,7410,3570,3581,134
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł) 0,7410,3570,3581,134
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  7
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  NotyKapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Udziały niedające
  kontroli Kapitał własny
  razem
  Kapitał podstawowy Akcje własne (-)Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem
  Saldo na dzień 01.01.2017 roku 3 600 – 73 320 164 565 241 485 1 488 242 973
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekta błędu podstawowego
  Saldo po zmianach 3 600 – 73 320 164 565 241 485 1 488 242 973
  Emisja akcji
  Rozliczenie połączenia jednostek pod wspólną kontrolą
  Wpłaty właściciela
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje
  z podmiotami niekontrolującymi)
  Dywidendy i zaliczki na dywidendy (13 890)(150)(14 040) (7 277)(21 317)
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 100 135 (100 135) – –
  Razem transakcje z właścicielami ––86 245 (100 285)(14 040) (7 277)(21 317)
  Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku 6 4456 445 8027 247
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od
  01.01 do 30.09.2017 roku
  Razem całkowite dochody –––6 445 6 445 802 7 247
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
  przeszacowanych środków trwałych)
  Saldo na dzień 30.09.2017 roku
  (dane niebadane) 3 600
  – 159 565 70 725 233 890 (4 987)228 903
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  8
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (cd.)
  NotyKapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Udziały niedające
  kontroli Kapitał własny
  razem
  Kapitał podstawowy Akcje własne (-)Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem
  Saldo na dzień 01.01.2016 roku 3 600 – 92 164 114 061 209 825 180 210 005
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekta błędu podstawowego
  Saldo po zmianach 3 600 – 92 164 114 061 209 825 180 210 005
  Emisja akcji
  Rozliczenie połączenia jednostek pod wspólną kontrolą
  Wpłaty właściciela
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje
  z podmiotami niekontrolującymi)
  Dywidendy i zaliczki na dywidendy (11 160)(11 160)(986)(12 146)
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał (7 684) 7 684– –
  Razem transakcje z właścicielami ––(18 844) 7 684(11 160) (986)(12 146)
  Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku 20 418 20 418 1 894 22 312
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od
  01.01 do 30.09.2016 roku
  Razem całkowite dochody 20 418 20 418 1 894 22 312
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
  przeszacowanych środków trwałych)
  Saldo na dzień 30.09.2016 roku
  (dane niebadane) 3 600
  – 73 320 142 164 219 084 1 088 220 172
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  9
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Notyod 01.01.2017
  do 30.09.2017 (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem
  7 56221 749
  Korekty:
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 888805
  Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych
  Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych przez rachunek zysków
  i strat
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z kapitału
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
  Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (62)(27)
  Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne)
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (103)
  Koszty odsetek 5 3182 823
  Przychody z odsetek i dywidend (285)(934)
  Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
  Inne korekty
  Korekty razem 5 7562 667
  Zmiana stanu zapasów (103 800)(121 384)
  Zmiana stanu należności (34 205)(4 667)
  Zmiana stanu zobowiązań 39 89220 024
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 67 57517 912
  Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych
  Zmiany w kapitale obrotowym (30 538)(88 115)
  Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych
  Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej
  Zapłacony podatek dochodowy (168)(11)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (17 388)(63 710)
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  10
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cd.)
  Notyod 01.01.2017
  do 30.09.2017 (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
  (740)(304)
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 4932
  Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych (40)
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
  Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych
  Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 11357
  Pożyczki udzielone (131)(35)
  Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
  Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
  Inne wydatki inwestycyjne
  Otrzymane odsetki 252926
  Otrzymane dywidendy
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (599)976
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy netto z tytułu emisji akcji
  Nabycie akcji własnych
  Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 74 17539 720
  Wykup dłużnych papierów wartościowych (30 000)
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 61 29965 724
  Spłaty kredytów i pożyczek (48 841)(73 904)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (202)(120)
  Odsetki zapłacone (4 069)(2 477)
  Dywidendy wypłacone 17(17 124) (12 147)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 35 23816 796
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 17 251(45 938)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 55 98798 549
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 337
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 73 57552 611
  o ograniczonej możliwości dysponowania 868 –
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  11
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  1. Informacje ogólne
  a) Informacje o jednostce dominującej
  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper [dalej zwana „Grupą Kapitałową”,„Grupą”] jest Lokum Deweloper Spółka Akcyjna [dalej zwana
  „Spółką dominującą”].
  Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym A 4895/2011 z dnia 14.07.2011 roku. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębior -
  ców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000392828. Spół-
  ce dominującej nadano numer statystyczny REGON 021677137. Akcje Spółki dominującej notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  od 15 grudnia 2015 roku.
  Siedziba Spółki dominującej mieści się we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101 (50–148 Wrocław). Miejscem prowadzenia działalności Grupy jest Wro -
  cław oraz Kraków.
  Na dzień 30.09.2017 r. akcjonariuszem większościowym Spółki dominującej jest Halit s.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (podmiot, którego 100% udziałów
  posiada Pan Dariusz Olczyk), która posiada 83,89% udziałów w kapitale podstawowym Spółki dominującej.
  b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej
  W  skład zarządu Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji,
  tj. 7 listopada 2017 roku, wchodzili:
  Ÿ Bartosz Kuźniar – prezes zarządu,
  Ÿ Marzena Przeniosło – wiceprezes zarządu.
  W okresie od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu skład zarządu nie uległ zmianie.
  W okresie od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. skład rady nadzorczej Spółki dominującej uległ zmianie. Do dnia 24 sierpnia 2017 roku, w skład rady nadzorczej
  wchodzili:
  Ÿ Dariusz Olczyk – przewodniczący rady nadzorczej,
  Ÿ Jan Olczyk – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
  Ÿ Arkadiusz Król – sekretarz rady nadzorczej,
  Ÿ Tomasz Dotkuś – członek rady nadzorczej,
  Ÿ Bartosz Krzesiak – członek rady nadzorczej.
  W dniu 26 lipca 2017 roku pan Tomasz Dotkuś złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej z dniem odbycia najbliższego
  Walnego Zgromadzenia. W dniu 24 sierpnia 2017 roku Nazdwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dominującej podjęło uchwałę powołującą do składu rady
  nadzorczej panią Emilię Sawicką.
  W skład rady nadzorczej Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publika-
  cji, tj. 7 listopada 2017 roku, wchodzili:
  Ÿ Dariusz Olczyk – przewodniczący rady nadzorczej,
  Ÿ Jan Olczyk – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
  Ÿ Arkadiusz Król – sekretarz rady nadzorczej,
  Ÿ Emilia Sawicka – członek rady nadzorczej,
  Ÿ Bartosz Krzesiak – członek rady nadzorczej.
  c) Charakter działalności Grupy
  Przedmiotem działalności Grupy jest realizacja projektów deweloperskich, przy czym działalność Lokum Deweloper S.A. koncentruje się na zarządzaniu
  Grupą Lokum Deweloper.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  12
  d) Informacje o Grupie Kapitałowej
  Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz następujące jednostki zależne:
  Nazwa spółki zależnej SiedzibaUdział Grupy w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  spółek kapitałowych i S.K.A./udział w kontroli sp.k.
  Lokum Holding 1 sp. z o.o.* Wrocław100,00%
  Lokum Holding 4 sp. z o.o.* Wrocław100,00%
  FORUM XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Kraków100,00%
  Lokum Investment SCSp * Luksemburg100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum sp. k. Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp. k. Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 3 sp. k. Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp. k. Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 5 sp. k. Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp. k. Wrocław 100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 7 sp. k. Wrocław 100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 8 sp.k. Wrocław 100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 9 sp.k. Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A.* Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A.* Wrocław100,00%
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A.* Wrocław100,00%
  LD sp. z o.o. Wrocław 100,00%
  *jednostki zależne ujęte po raz pierwszy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku
  Na dzień 30.09.2017 r. wyżej wymienione jednostki zależne podlegały konsolidacji.
  W okresie od 1.01.2017 r. do dnia publikacji niniejszego raportu, w ramach rozpoczętej w 2016 roku restrukturyzacji Grupy przeprowadzono proces likwida-
  cji spółek Lokum SCSp, Lokum 2 SCSp, Lokum 3 SCSp, Lokum 4 SCSp i Lokum 5 SCSp.
  Ÿ Dnia 11.05.2017 r. wspólnicy Lokum Scsp podjęli uchwałę o jej likwidacji. W konsekwencji czego dnia następnego zawarto umowę wydania aktywów
  posiadanych przez spółkę luksemburską jej aktualnym wspólnikom. Całość praw i obowiązków Lokum Scsp w spółkach operacyjnych (praw koman-
  dytariusza w spółkach komandytowych oraz akcji posiadanych w spółkach komandytowo-akcyjnych) przeniesiono na Lokum Holding 1 Sp. z o.o.
  Ÿ Dnia 26.07.2017 r. wspólnicy Lokum 2 SCSp, Lokum 3 SCSp, Lokum 4 SCSp i Lokum 5 SCSp podjęli uchwały o ich likwidacji. W konsekwencji cze -
  go zawarto umowę wydania aktywów posiadanych przez spółki luksemburskie ich aktualnym wspólnikom. Całość praw i obowiązków Lokum 2
  SCSp, Lokum 3 SCSp, Lokum 4 SCSp i Lokum 5 SCSp w spółkach operacyjnych (akcji posiadanych w spółkach komandytowo-akcyjnych) przeniesiono
  na Lokum Holding 1 Sp. z o.o.
  Ponadto z dniem 1 września 2017 roku zostały zarejestrowane przekształcenia Olczyk sp. z o.o. LOKUM 8 sp.k oraz Olczyk sp. z o.o. LOKUM 9 sp.k. polegające
  na zmianie formy prawnej spółek ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, z dniem 2 listopada
  2017 roku zostało zarejestrowane tożsame przekształcenie Olczyk Sp. z o.o. LOKUM 10 sp.k.
  Czas trwania Spółki dominującej oraz wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jednostek objętych konsolidacją jest nieoznaczony.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  13
  Poniżej zaprezentowano aktualny schemat organizacyjny Grupy:
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 7 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 8 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 9 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 10 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 11 S.K.A. Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 12 S.K.A.Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 6 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 5 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 4 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 3 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 2 sp. k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 13 S.K.A. Olczyk sp. z o.o.
  Lokum sp. k.
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  Wspólnicy / Managerowie
  posiadający prawo do łącznego zysku Spółek operacyjnych na poziomie 8%.
  Jako komandytariusze/akcjonariusze nie mają prawa i obowiązku prowadzenia spraw spółek.
  LD sp. z o.o.
  Olczyk sp. z o.o.
  LOKUM DEWELOPER S.A.
  Forum XVIII FIZ
  Lokum Holding 1 sp. z o.o.
  Lokum Holding 4 sp. z o.o. Lokum Investment SCSp
  Wspólnicy / Managerowie
  100%Certyfikatów inwestycyjnych 0,1%
  100%
  komplementariusz
  100%
  91%
  1%
  99,9%
  100% 100%
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  14
  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
  2.1. Podstawa sporządzenia
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 3 miesięcy oraz okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017 r.
  i zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawoz-
  dawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską,
  na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej MSSF UE.
  Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za okresy porównywalne skonsolidowane
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy i 9 mie -
  sięcy zakończony 30.09.2016 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2016 r.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w  rocznym skonsolidowa-
  nym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z  MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać
  łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2016.
  Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone
  są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki
  Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji
  nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy.
  2.2. Zasady rachunkowości
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezen-
  towane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
  Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i zmian do standardów zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowią-
  zują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2017 roku:
  a) MSSF 9 Instrumenty finansowe (z 12 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16 grudnia 2011 r.) – obowiązującym
  w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018
  Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat klasyfikacji oraz wyceny aktywów finan-
  sowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu wymagalności, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności.
  W momencie początkowego ujęcia aktywa finansowe będą klasyfikowane do jednej z dwóch kategorii:
  − aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub
  − aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej.
  Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa warunki: aktywa utrzymywane
  są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego
  warunki umowne powodują powstanie w określonych momentach przepływów pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od
  niespłaconej części kapitału.
  Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym bieżącego okresu, z wyjątkiem
  sytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF 9 daje możliwość decyzji o wycenie takich instrumentów finan-
  sowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego
  można dokonać dla każdego instrumentu osobno. Wartości ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać przekwa-
  lifikowane do rachunku zysków i strat.
  MSSF 9 wprowadzono nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat kredytowych. Istotny jest także wpro -
  wadzony przez MSSF 9 wymóg ujawniania w pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań
  finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  15
  b) MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia
  2018 roku
  MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących MSSF istotnych ujawnień. Stan-
  dard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być stosowany dla wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu
  przychodu.
  Grupa rozpoczęła prace na wdrożeniem MSSF 9 oraz MSSF 15. Na podstawie wstępnej analizy, Grupa ocenia, że wdrożenie MSSF 15 nie powinno mieć
  istotnego wpływu na wysokość przychodów w sprawozdaniu finansowym w momencie jego pierwszego zastosowania, to jest w okresie rozpoczynającym
  się 1 stycznia 2018 roku. Z uwagi na trwające prace nad wdrożeniem MSSF 9 oraz MSSF 15 i związany z tym brak możliwości wiarygodnego oszacowania
  wpływu wdrożenia standardów, Grupa nie ujawnia wpływu na wyniki finansowe.
  Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania:
  a) MSSF 14 Działalność objęta regulacją cen: salda pozycji odroczonych – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających
  się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku
  Standard ten został opublikowany w ramach większego projektu Działalność o regulowanych cenach, poświęconego porównywalności sprawozdań
  finansowych jednostek działających w obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w zależności
  od jurysdykcji do takich obszarów należą często dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usługi telekomunikacyjne itp.).
  MSSF 14 nie odnosi się w szerszym zakresie do zasad rachunkowości dla działalności o regulowanych cenach, a jedynie określa zasady wykazywania
  pozycji stanowiących przychody bądź koszty kwalifikujące do ujęcia ich w wyniku obowiązujących przepisów w zakresie regulacji cen, a które w świetle
  innych MSSF nie spełniają warunków ujęcia jako składniki aktywów lub zobowiązania.
  Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolone wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach finansowych sporządza-
  nych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do uznania za „salda pozycji odroczonych”.
  Zgodnie z opublikowanym MSSF 14 takie pozycje powinny natomiast podlegać prezentacji w odrębnej pozycji sprawozdania z pozycji finansowej
  (bilansu) odpowiednio w aktywach oraz w pasywach. Pozycje te nie podlegają podziałowi na obrotowe i trwałe i nie są określane mianem aktywów czy
  zobowiązań. Dlatego „pozycje odroczone” wykazywane w ramach aktywów są określane jako „salda debetowe pozycji odroczonych”, natomiast te, które
  są wykazywane w ramach pasywów – jako „salda kredytowe pozycji odroczonych”.
  W sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostki powinny wykazywać zmiany netto w „pozycjach odroczonych” odpowied-
  nio w sekcji pozostałych dochodów całkowitych oraz w sekcji zysków lub strat (lub w jednostkowym sprawozdaniu z zysków lub strat).
  Standard ten, jako standard przejściowy, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nie będzie podlegał procesowi przyjęcia.
  b) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku
  MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27. MSSF wprowadza jeden
  model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chyba że okres leasingu wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik
  aktywów ma niską wartość. Podejście od strony leasingodawcy pozostaje zasadniczo niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 – nadal wyma-
  gana jest klasyfikacja leasingu jako operacyjnego lub finansowego.
  c) MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku
  MSSF 17 zastępuje MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe. MSSF 17 wprowadza jednolite zasady ujmowania i wyceny umów ubezpieczenia i reasekuracji we -
  dług ich wartości bieżącej. MSSF 17 wymaga, aby umowy ubezpieczenia były ujmowane w oparciu o bieżące szacunki i założenia, które odzwierciedlają
  oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne oraz niepewności z nimi związane. Przychody z tytułu umowy ubezpieczenia (umowna marża) są rozpozna-
  wane wraz ze świadczeniem usługi objętej umową ubezpieczenia przez okres objęty ubezpieczeniem.
  Zmiany w szacunkach dotyczących przyszłych przepływów pomiędzy datami bilansowymi ujmowane są w sprawozdaniu z wyniku lub jako korekta
  oczekiwanej marży umownej w zależności od charakteru zmiany oraz przyczyny je wystąpienia. Jednostka ma wybór w jaki sposób rozpoznawać nie -
  które zmiany w stopie dyskontowej: w sprawozdaniu z wyniku lub w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za dany okres. Wcześniejsze zastosowanie
  MSSF 17 jest możliwe pod warunkiem wdrożenia MSSF 9 oraz MSSF 15.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  16
  d) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach:
  Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem – odroczenie
  stosowania na czas nieokreślony
  Zmiany dotyczą sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz wyja-
  śniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego, czy sprzedane lub
  wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie.
  e) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane straty – obowiązujące
  w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku
  Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej, a dla celów
  podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic przejściowych.
  Proponowane poprawki będą również stanowić, że wartość bilansowa danego składnika aktywów nie ogranicza szacunków wartości przyszłych do -
  chodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do przyszłych dochodów do opodatkowania, przyszłe
  dochody do opodatkowania nie będą obejmować odliczeń podatkowych wynikających z odwrócenia tych ujemnych różnic przejściowych.
  f ) Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji – obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku
  Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki sprawozdawczej przekazywanych użyt -
  kownikom sprawozdań finansowych. Wprowadza się wymóg:
  i) uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji, generujących przepływy pieniężne, które
  kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji kapitału własnego,
  ii) ujawniania informacji dotyczących kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia stosowane przy podejmowaniu
  decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
  g) Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Zmiany doprecyzowują w jaki sposób:
  i) dokonać identyfikacji zobowiązania do realizacji świadczeń,
  ii) ustalić czy w danej umowie jednostka działa jako zleceniodawca lub agent,
  iii) ustalić sposób rozpoznawania przychodów z tytułu udzielonych licencji ( jednorazowo lub rozliczać w czasie).
  Zmiany te wprowadzają 2 dodatkowe zwolnienia mające na celu obniżenie kosztów i zawiłości dla jednostek przy wdrażaniu standardu.
  h) Zmiany dotyczące MSSF 2 Płatności oparte na akcjach – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub
  po 1 stycznia 2018 roku
  Zmiany doprecyzowują w jaki sposób ujmować niektóre typy płatności w formie akcji. Zmiany te wprowadzają wymogi dotyczące ujmowania:
  i) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych, zawierających warunek osiągnięcia przez jednostkę określonych wyników
  gospodarczych,
  ii) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych po potrąceniu podatku,
  iii) zmian transakcji płatności na bazie akcji z rozliczanych w środkach pieniężnych na rozliczane w instrumentach kapitałowych.
  i) Zmiany dotyczące MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – obowiązujące w odniesieniu do
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Zmiany mają na celu usunięcie z rachunków zysków i strat jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe, przypadków niedopasowania księgo -
  wego. Zgodnie z tymi zmianami dopuszczalne są następujące rozwiązania:
  − stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z rozpoznawaniem w całkowitych dochodach a nie rachunku zysków i strat, zmian wynikających
  z zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe zamiast MSR 39 Instrumenty finansowe dla wszystkich jednostek, które wystawiają umowy ubez-
  pieczeniowe (tzn. „overlay approach”),
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  17
  − tymczasowego (do 2021 roku) wyłączenia ze stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe dla jednostek, których działalność jest głównie związana
  z działalnością ubezpieczeniową i stosowania w tym okresie MSR 39 Instrumenty finansowe (tzn. „deferral approach”).
  j) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia
  2018 roku
  Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej. Interpretacja dotyczy transakcji
  w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie wynikające z otrzymania lub zapłaty zaliczki w walucie obcej,
  zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód.
  k) Zmiany dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub
  po 1 stycznia 2018 roku
  Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasady przeniesienia aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana dotyczy paragrafu 57, w którym
  stwierdzono, że przeniesienie aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych następuje wyłącznie wówczas, gdy występują dowody na zmianę sposobu
  ich użytkowania. Lista sytuacji zawarta w paragrafach 57(a)–(d) została określona jako lista otwarta podczas, gdy aktualna lista jest listą zamkniętą.
  l) Poprawki do MSSF (2014–2016) – zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 2018 roku
  Ÿ Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  Poprawka dotyczy eliminacji krótkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3–E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one minionych okresów sprawoz-
  dawczych i spełniły już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiały jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy skorzystanie z tych samych ujawnień,
  jakie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu do:
  i) ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych, wymaganych wskutek wprowadzenia poprawek do
  MSSF 7,
  ii) przedstawienie danych porównawczych do ujawnień wymaganych do MSR 19, dotyczących wrażliwości zobowiązań z tytułu zdefiniowanych
  świadczeń na założenia aktuarialne,
  iii) retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27.
  Ÿ Zmiana MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach
  Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem wymogów par. B10–B16,
  dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, przeznaczone do podziału między właścicieli lub jako działalność zaniechana zgod-
  nie z  MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami dotyczącymi wzajemnego oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych
  w MSSF 5 i MSSF 12.
  Ÿ Zmiany MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  W poprawce doprecyzowano, że decyzja dotycząca wyceny inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w wartości go -
  dziwej przez wynik finansowy ( a nie metoda praw własności), którą mogą podjąć organizacje typu venture capital lub inne kwalifikujące się jednostki
  (np.  fundusze wzajemne, fundusze powiernicze) podejmowana jest indywidualnie dla każdej inwestycji w chwili jej początkowego ujęcia. Poprawka
  dotyczy także możliwości wyboru metody wyceny jednostki inwestycyjnej, będącej podmiotem stowarzyszonym lub wspólnym przedsięwzięciem jed-
  nostki niebędącej jednostka inwestycyjną – może ona zachować wycenę w wartości godziwej wykorzystywana przez ten podmiot, stosując jednocze -
  śnie metodę praw własności.
  m) KIMSF 23 Niepewność interpretacji dotyczących podatku dochodowego – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających
  się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku
  Interpretacja wyjaśnia jak odzwierciedlić w sprawozdaniu finansowym niepewność związaną z ujmowaniem podatku dochodowego. Interpretacja do -
  tyczy sytuacji gdy ujęcie danej transakcji lub okoliczności w prawie podatkowym jest niejasne lub sytuacji gdy jednostka nie jest pewna czy organy
  podatkowe zaakceptują podejście jednostki lub jej interpretację prawa podatkowego.
  n) Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  18
  o) Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach – obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku
  Według szacunków Grupy, wymienione wyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe,
  jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na koniec okresu sprawozdawczego.
  2.3. Niepewność szacunków
  Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy dokonywa-
  niu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów
  oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez zarząd.
  Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.
  2.4. Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości
  2.4.1. Zmiana zasad rachunkowości
  W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano zmiany zasad rachunkowości.
  2.4.2. Porównywalność danych
  Grupa dokonała korekty kosztów ogólnego zarządu za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2016 r., doprowadzając je do porównywalności z danymi za okres
  9 miesięcy zakończony 30.09.2017 r., poprzez przesunięcie części kosztów usług wewnętrznych, rozpoznawanych dotychczas jako koszty wytworzenia
  sprzedanych usług, do pozycji kosztów ogólnego zarządu.
  Koszty ogólnego zarządu od 01.01.2016
  do 30.09.2016 (dane niebadane)
  Koszty ogólnego zarządu prezentowane w opublikowanym raporcie za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
  3 747
  Przeklasyfikowanie kosztów ogólnego zarządu z Kosztu własnego sprzedaży do Kosztów ogólnego zarządu 1 145
  Koszty ogólnego zarządu jako dane porównawcze do danych za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 4 892
  3. Znaczące zdarzenia i transakcje
  W dniu 26 kwietnia 2017 roku Grupa wyemitowała Obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 75 000 000,00 zł. Celem emisji obligacji jest finansowanie
  prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe
  projekty deweloperskie oraz spłata przez Grupę zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji.
  W dniu 17 maja 2017 roku Grupa dokonała przedterminowego wykupu Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 30 000 000,00 zł.
  W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły inne zdarzenia i transakcje, które są znaczące pod
  kątem zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników osiąganych przez Grupę.
  4. Sezonowość działalności
  Podstawowa działalność operacyjna Grupy nie podlega istotnym zjawiskom sezonowości.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  19
  5. Zysk na akcję
  Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną
  liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.
  Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 18 000 00018 000 00018 000 00018 000 000
  Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje ––––
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 000 00018 000 00018 000 00018 000 000
  Działalność kontynuowana
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13 341 6 422 6 445 20 418
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,7410,3570,3581,134
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,7410,3570,3581,134
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ––––
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) ––––
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) ––––
  Działalność kontynuowana i zaniechana
  Zysk (strata) netto 13 341 6 422 6 445 20 418
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,7410,3570,3581,134
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,7410,3570,3581,134
  6. Segmenty operacyjne
  Grupa nie dzieli działalności na segmenty operacyjne ze względu na jednolity charakter działalności.
  W okresie pierwszych 9 miesięcy zakończonym 30.09.2017 r. nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w zakresie wyodrębnienia segmentów.
  7. Połączenia jednostek gospodarczych
  W okresie pierwszych 9 miesięcy zakończonym 30.09.2017 r. Grupa nie dokonała transakcji połączenia jednostek gospodarczych.
  8. Wartość firmy
  Nie występuje.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  20
  9. Wartości niematerialne
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych:
  Znaki towarowe
  Patenty i licencje
  Oprogramowanie
  komputerowe
  Koszty prac
  rozwojowych
  Pozostałe wartości
  niematerialne
  Wartości
  niematerialne
  w trakcie
  wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 2525
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
  Sprzedaż spółki zależnej (–)
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (–)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/–)
  Amortyzacja (–) (22)(22)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/–)
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2017 roku 33
  za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 01.01.2016 roku 50 50
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 14 14
  Sprzedaż spółki zależnej (–)
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (–)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/–)
  Amortyzacja (–) (39)(39)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/–)
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 31.12.2016 roku 25 25
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  21
  Znaki towarowe
  Patenty i licencje
  Oprogramowanie
  komputerowe
  Koszty prac
  rozwojowych
  Pozostałe wartości
  niematerialne
  Wartości
  niematerialne
  w trakcie
  wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 01.01.2016 roku 50 50
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych –
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 13 13
  Sprzedaż spółki zależnej (–) –
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (–) –
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/–) –
  Amortyzacja (–) (30)(30)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–) –
  Odwrócenie odpisów aktualizujących –
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/–) –
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2016 roku 33 33
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku Grupa nie nabyła wartości niematerialnych (rok 2016: 14 tys. PLN).
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 oraz 2016 roku Grupa nie zbywała wartości niematerialnych.
  W  okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących z  tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne nie stanowią
  zabezpieczenia zobowiązań Grupy.
  Grupa nie ma zobowiązań umownych na dzień 30.09.2017 r. obligujących ją do nabycia w przyszłości wartości niematerialnych.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  22
  10. Rzeczowe aktywa trwałe
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych:
  Grunty
  Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  środki trwałe
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  w trakcie
  wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 7 8541591 333 242 9 588
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 54 114 1 251 44 1 463
  Sprzedaż spółki zależnej (–)
  Zmniejszenia w wartości bilansowej netto (zbycie,
  likwidacja) (–) (6)
  (6)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/–)
  Amortyzacja (–) (145)(82)(585) (54) (866)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/–)
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2017 roku 7 763 191 1 993 232 10 179
  za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 01.01.2016 roku 7 766 160 1 313 241 9 480
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 267 101 712 68 1 148
  Sprzedaż spółki zależnej (–)
  Zmniejszenia w wartości bilansowej netto (zbycie,
  likwidacja) (–) (1)
  (5) (6)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/–)
  Amortyzacja (–) (179)(101)(687) (67) (1 034)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/–)
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 31.12.2016 roku 7 854 159 1 333 242 9 588
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  23
  Grunty
  Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  środki trwałe
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  w trakcie
  wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 7 766 160 1 313 241 9 480
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 95 76 255 16 442
  Sprzedaż spółki zależnej (–)
  Zmniejszenia w wartości bilansowej netto (zbycie,
  likwidacja) (–) (3)
  (3)
  Przeszacowanie do wartości godziwej (+/–)
  Amortyzacja (–) (131)(76)(517) (50) (774)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/–)
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2016 roku 7 730 160 1 048 207 9 145
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku Grupa poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe na kwotę 1 463 tys. PLN (rok 2016: 1 148 tys. PLN).
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 Grupa zbyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości netto 6 tys. PLN (rok 2016: 6 tys. PLN). W okresie pierwszych 9 mie -
  sięcy 2017 roku zlikwidowano rzeczowe aktywa trwałe o wartości netto 0 tys. PLN (rok 2016: 3 tys. PLN).
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
  Wartość budynków i budowli będących przedmiotem zabezpieczenia na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 4 885 tys. PLN (na dzień 31.12.2016 r.: 0 tys. PLN). War -
  tość hipotek ustanowionych na budynkach i budowlach Grupy na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 4 500 tys. EUR (na dzień 31.12.2016 r.: 0 tys. PLN). Inne rzeczo -
  we aktywa trwałe nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań Grupy, za wyjątkiem środków tranportu wykorzystywanych na podstawie umów leasingowych.
  11. Nieruchomości inwestycyjne
  W skład nieruchomości inwestycyjnych wchodzą następujące grunty:
  Ÿ nieruchomość gruntowa w Nowej Wsi Wrocławskiej
  Ÿ nieruchomość gruntowa w Ślęzie
  Ÿ nieruchomość gruntowa we Wrocławiu przy ul. Awicenny
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  24
  Nieruchomości inwestycyjne (model ceny nabycia)od 01.01.2017
  do 30.09.2017 (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Wartość bilansowa netto na początek okresu
  8 9558 7508 750
  Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Nabycie nieruchomości
  Aktywowanie późniejszych nakładów 40205 202
  Sprzedaż spółki zależnej (-)
  Zbycie nieruchomości (-)
  Inne zmiany (reklasyfikacje, przeniesienia itp.)
  Amortyzacja (-) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
  Wartość bilansowa netto na koniec okresu, w tym: 8 9958 9558 952
  Wartość bilansowa brutto 8 9958 9558 952
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (-) –––
  Nie dokonuje się amortyzacji nieruchomości gruntowych.
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości nieruchomości gruntowych.
  Wartość nieruchomości inwestycyjnych będących przedmiotem zabezpieczenia na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 8 995 tys. PLN (na dzień 31.12.2016 r.: 0 tys.
  PLN). Wartość hipotek ustanowionych na nieruchomościach inwestycyjnych Grupy na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 4 500 tys. EUR (na dzień 31.12.2016 r.:
  0 tys. PLN).
  12. Zapasy
  W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ujęte są następujące pozycje zapasów:
  30.09.2017 (dane niebadane) 31 .12 .2016 30.09.2016 (dane niebadane)
  Materiały 185 72 90
  Półprodukty i produkcja w toku 290 368 211 750 187 961
  Wyroby gotowe 61 192 16 353 78 665
  To w a r y 8 261 28 030 28 686
  Wartość bilansowa zapasów razem 360 006 256 205295 402
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
  W okresie wykorzystano odpisy utworzone w poprzednim roku w kwocie 2 315 tys. PLN i pozostały odpis aktualizujący wartość zapasów na dzień
  30.09.2017 r. wynosi 10 232 tys. PLN (na dzień 31.12.2016 r.: 12 547 tys. PLN).
  Wartość zapasów będących przedmiotem zabezpieczenia na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 66 147 tys. PLN (na dzień 31.12.2016 r.: 65 803 tys. PLN). Wartość
  hipotek ustanowionych na zapasach Grupy na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 263 763 tys. PLN (na dzień 31.12.2016 r.: 232 215 tys. PLN).
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  25
  13. Wartość godziwa instrumentów finansowych
  MSR 34 wymaga zamieszczenia w śródrocznym sprawozdaniu finansowym wybranych ujawnień z MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz
  MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej. Ujawnienia te dotyczą wartości godziwej instrumentów finansowych wg ich klas oraz wg poziomów wartości godziwej.
  Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych
  Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z  ich wartością godziwą przedstawia się następująco (zestawienie obejmuje
  wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym
  koszcie czy w wartości godziwej):
  Klasa instrumentu finansowego 30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.2016
  30.09.2016 (dane niebadane)
  Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa
  Aktywa:
  Pożyczki (kategoria: pożyczki i należności) 990 990 837 837 831 831
  Należności z tytułu dostaw i usłyg oraz pozostałe
  (kategoria: pożyczki i należności) 69 698
  69 698 35 474 35 474 25 25025 250
  Pochodne instrumenty finansowe
  Papiery dłużne
  Akcje spółek notowanych
  Udziały, akcje spółek nienotowanych*
  Jednostki funduszy inwestycyjnych
  Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  (kategoria: pozyczki i należności) 60 453
  60 453 55 987 55 987 37 924 37 924
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  (kategoria: aktywa finansowe wyceniane według wartości
  godziwej poprzez rachunek zysków i strat) 13 122
  13 122 14 68714 687
  Zobowiązania:
  Kredyty w rachunku kredytowym
  (kategoria: zobowiązania finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 12 669
  12 669
  Kredyty w rachunku bieżącym
  Pożyczki
  Dłużne papiery wartościowe
  (kategoria: zobowiązania finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 146 897
  146 897 100 957100 957101 180101 180
  Leasing finansowy (kategoria: zobowiązania finansowe
  wyceniane w zamortyzowanym koszcie) 767
  767 246 246205 205
  Pochodne instrumenty finansowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 80 726 80 726 36 641 36 641 35 676 35 676
  * Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej
  Udziały i akcje nienotowanych spółek ujęte w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dla których nie ma możliwości ustalenia wartości
  godziwej, wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości i nie są prezentowane w powyższej tabeli.
  Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych dla celów sporządzenia powyższej tabeli został zaprezentowany w ostatnim rocznym skon-
  solidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  26
  14. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016 od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Stan na początek okresu
  9043737
  Odpisy ujęte jako koszt w okresie 391867
  Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (–) (276)
  Odpisy wykorzystane (–)
  Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
  Stan na koniec okresu 1 01990437
  Odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów finansowych nie wystąpiły.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  27
  15. Kapitał podstawowy
  Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
  30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.2016 30.09.2016 (dane niebadane)
  Liczba akcji
  18 000 00018 000 00018 000 000
  Wartość nominalna akcji (PLN) 0,200,200,20
  Kapitał podstawowy 3 600 0003 600 0003 600 000
  Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy („WZA”) na dzień sporządzenia i zatwierdzenia przez zarząd Spółki niniejszego sprawozdania finansowego.
  Stan na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zmiana w okresie od publikacji
  śródrocznego sprawozdania
  finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2017
  Akcje %
  kapitału Liczba głosów
  na WZA % głosów
  na WZA Akcje
  Halit s.à r.l. 15 100 00083,8915 100 000 83,89 –
  Zestawienie stanu posiadania akcji Lokum Deweloper S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Lokum Deweloper S.A. na
  dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania i zatwierdzenia przez Zarząd Spółki niniejszego sprawozdania finansowego.
  Stan na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zmiana w okresie od publikacji
  śródrocznego sprawozdania
  finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2017
  Akcje Opcje na akcje RazemAkcjeOpcje na akcje
  Zarząd Bartosz Kuźniar 148 000– 148 00039 153 –
  Rada Nadzorcza Jan Olczyk 13 350– 13 350– –
  Arkadiusz Król 9 500– 9 500– –
  Dariusz Olczyk
  (pośrednio jako
  udziałowiec
  Halit s.à r.l.)* 15 100 000
  – 15 100 000––
  *Lokum Deweloper S.A. jest bezpośrednio kontrolowana przez Halit s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, a pośrednio przez Pana Dariusza Olczyka będącego przewod-
  niczącym rady nadzorczej Spółki, który posiada 100% udziałów Halit s.à r.l.
  16. Programy płatności akcjami
  W Grupie Kapitałowej nie funkcjonują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki dominującej.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  28
  17. Dywidendy
  Informację o dywidendach wypłaconych przez Spółkę dominującą przedstawiono poniżej:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016 od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Halit s.à r.l.
  11 7789 3009 300
  Pozostali 2 2621 8601 860
  RAZEM 14 04011 16011 160
  Informację o dywidendach wypłaconych przez spółki z Grupy dla akcjonariuszy nie posiadających kontroli przedstawiono poniżej:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016 od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM sp. k.
  3484848
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM 2 sp. k. 474
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM 4 sp. k. 450450
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM 5 sp. k 1 600
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM 6 sp. k. 4747
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM 7 sp. k. 442442
  RAZEM 2 422987987
  Informację o wypłaconych zaliczkach na dywidendy przez spółki z Grupy dla akcjonariuszy nie posiadających kontroli przedstawiono poniżej:
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016 od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM 2 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM 4 sp.k.
  6621 426
  Olczyk sp. z o.o. LOKUM 7 sp. k. 388
  RAZEM 6621 814 –
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  29
  18. Emisja i wykup papierów dłużnych
  Emisja
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku Grupa wyemitowała nowe obligacje.
  W dniu 16 marca 2017 roku zarząd Spółki dominującej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji (Program). W ramach Programu
  Spółka dominująca może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okaziciela, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie
  większej niż 100  000  000,00 PLN. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje w ramach Programu będą oferowane w trybie art. 33 ust.  2
  Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nieprzekraczającej 149 odbiorców (tj. nie będą
  oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej). Środki z emisji obligacji w ramach Programu przeznaczone zostaną na re -
  alizację istotnych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej, refinansowanie zobowiązań finansowych Spółki dominującej
  lub spółek z Grupy oraz na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie. Emisje obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce
  nie później niż do dnia 31.12.2018  r. Obligacje w ramach Programu mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.
  W ramach ustanowionego Programu dokonano emisji obligacji serii D:
  Seria D
  Liczba obligacji 75 000
  Wartość nominalna jednej obligacji 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
  Łączna wartość nominalna obligacji 75 000 000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) PLN
  Dzień emisji 26 kwietnia 2017 r.
  Dzień wykupu 26 kwietnia 2020 r.
  Zabezpieczenie obligacji Obligacje są niezabezpieczone
  Cele emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta lub przez podmioty
  zależne Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie oraz spłata
  przez Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta zobowiązań, w szczególności tych wynikających z
  wyemitowanych obligacji
  Dni płatności odsetek 26 października 2017 r., 26 kwietnia 2018 r., 26 października 2018 r., 26 kwietnia 2019 r., 26 października
  2019 r., 26 kwietnia 2020 r.
  Oprocentowanie Zmienne WIBOR 6M + marża 3,2 % (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni
  finansowej Spółki i może wynosić od 3,2 – 3,6% w skali roku).
  Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT
  Wartość wskaźnika dźwigni finansowej dla obligacji serii D na dzień 30 września 2017 roku wynosiła 0,16.
  Wykup
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku Grupa dokonała przedteminowego wykupu obligacji serii B.
  Seria B
  Liczba obligacji 30 000
  Wartość nominalna jednej obligacji 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
  Łączna wartość nominalna obligacji 30 000 000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN
  Dzień emisji 16 grudnia 2015 r.
  Dzień przedterminowego wykupu 17 maja 2017 r.
  Warunki spłaty Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegały spłacie stanowi sumę wartość nominalnej jednej
  Obligacji (1 000,00 PLN) oraz dodatkowej premii w wysokości 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji
  (10,00 PLN). Dodatkowo obligatariuszom wypłacony został należny do dnia 17 maja 2017 roku Kupon za
  3 okres odsetkowy w wysokości 24,20 PLN na jedną Obligację.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  30
  Parametry obligacji wyemitowanych w poprzednich okresach
  W dniu 18 grudnia 2014 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez Spółkę dominującą. Poniżej podstawowe parametry obligacji
  serii A Lokum Deweloper S.A.
  SeriaA
  Liczba obligacji 30 000
  Wartość nominalna jednej obligacji 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
  Łączna wartość nominalna obligacji 30 000 000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN
  Dzień emisji 17 października 2014 r.
  Dzień wykupu 17 października 2017 r.
  Zabezpieczenie obligacji obligacje emitowane były jako niezabezpieczone. W listopadzie 2014 roku obligacje zostały zabezpieczone
  wpisem hipoteki na nieruchomościach będących własnością jednostki zależnej – Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 3 sp.k. – o wartości 35 mln PLN
  Dni płatności odsetek 17 kwietnia 2015 r., 16 października 2015 r., 18 kwietnia 2016 r., 17 października 2016 r., 18 kwietnia 2017 r.,
  17 października 2017 r.
  Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,8% (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni
  finansowej Spółki i może wynosić od 3,8–4,8% w skali roku).
  Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT
  Wartość wskaźnika dźwigni finansowej dla obligacji serii A na dzień 30 września 2017 roku wynosiła 0,17.
  W dniu 6 września 2016 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez Spółkę dominującą. Poniżej podstawowe parametry obligacji
  serii C Lokum Deweloper S.A.
  Seria C
  Liczba obligacji 40 000
  Wartość nominalna jednej obligacji 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
  Łączna wartość nominalna obligacji 40 000 000,00 (słownie: czterdzieści milionów) PLN
  Dzień emisji 20 lipca 2016 roku
  Dzień wykupu 20 lipca 2019 roku
  Zabezpieczenie obligacji Obligacje są niezabezpieczone
  Cele emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki
  z Grupy, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie.
  Dni płatności odsetek 20 stycznia 2017 r., 20 lipca 2017 r. 20 stycznia 2018 r., 20 lipca 2018 r., 20 stycznia 2019 r., 20 lipca 2019 r.
  Oprocentowanie Zmienne WIBOR 6M + marża 3,6 % (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni
  finansowej Spółki i może wynosić od 3,6–4% w skali roku).
  Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT
  Wartość wskaźnika dźwigni finansowej dla obligacji serii C na dzień 30 września 2017 roku wynosiła 0,78.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  31
  19. Rezerwy
  Wartość rezerw ujętych w  śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w  poszczególnych okresach przedsta-
  wiały się następująco:
  Rezerwy na
  długoterm.
  świadczenia
  pracownicze Pozostałe rezerwy, w tym na:
  koszty restrukturyzacji sprawy sądowe
  straty z umów
  budowlanych inne
  razem
  za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
  Stan na początek okresu 60 553 613
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w  okresie
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (–)
  Wykorzystanie rezerw (–) (417)(417)
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
  Stan rezerw na dzień 30.09.2017 roku 60 135135
  za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
  Stan na początek okresu 30 344 374
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w  okresie 30 489519
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (–)
  Wykorzystanie rezerw (–) (280)(280)
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
  Stan rezerw na dzień 31.12.2016 roku 60 553 613
  za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
  Stan na początek okresu 30 344 374
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w  okresie
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (–)
  Wykorzystanie rezerw (–) (280)(280)
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
  Stan rezerw na dzień 30.09.2016 roku 30 64 94
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  32
  20. Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia krótkoterminowe Rozliczenia długoterminowe
  30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.2016 30.09.2016 (dane niebadane) 30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.2016 30.09.2016 (dane niebadane)
  Aktywa – rozliczenia międzyokresowe:
  Opłacone prowizje od kredytów 217297248198289412
  Podatki lokalne (w tym użytkowanie wieczyste) 381323
  Inne koszty opłacone z góry 236338 99833
  Aktywa – rozliczenia międzyokresowe razem 834635670206322412
  Pasywa – rozliczenia międzyokresowe:
  Przychody przyszłych okresów (przedpłaty na lokale) 71 1253 54236 876
  Inne rozliczenia
  Pasywa – rozliczenia międzyokresowe razem 71 1253 542 36 876 –––
  Przychody przyszłych okresów obejmują wpłaty dokonane przez klientów na poczet zakupu lokali.
  21. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe
  Na dzień 30.09.2017 roku Grupa nie posiada żadnych aktywów i zobowiązań warunkowych.
  22. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
  Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje poniższa tabela:
  Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
  30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.2016 30.09.2016 (dane niebadane) 30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.2016 30.09.2016 (dane niebadane)
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
  Kredyty w rachunku kredytowym 12 669
  Kredyty w rachunku bieżącym
  Pożyczki
  Dłużne papiery wartościowe 32 429 31 167 114 46869 790101 180
  Zobowiązania finansowe wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu 45 098
  31 167 114 46869 790101 180
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem 45 098 31 167 –114 468 69 790101 180
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  Grupa Kapitałowa nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godzi-
  wej przez rachunek zysków i strat. Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
  efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 13.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  33
  Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Grupa Kapitałowa z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumen-
  tów dłużnych prezentuje poniższa tabela:
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 30.09.2017 
  Wartość
  nominalna Waluta
  Oprocentowanie Termin
  wymagalności Wartość bilansowa
  Zobowiązanie

  walucie w 
  PLN krótko-
  terminowe długo-
  terminowe
  Stan na 30.09.2017
  Obligacje Lokum Deweloper S.A.
  serii A 30 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 17.10.2017 r.
  30 75730 757 –
  Obligacje Lokum Deweloper S.A.
  serii C 40 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 20.07.2019 r.
  40 25733239 925
  Obligacje Lokum Deweloper S.A.
  serii D 75 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 26.04.2020 r.
  75 8821 33974 543
  Obligacje razem wg stanu
  na dzień 30.09.2017 145 000
  146 89732 429114 468
  Krótkoterminowe Długoterminowe
  RAZEM
  do 6 m-cy do 12 m-cy 1 do 3 lat3 do 5 latPowyżej 5 lat
  Stan na 30.09.2017
  Kredyty inwestorskie spółek operacyjnych 12 669 12 669
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2016
  Wartość
  nominalna Waluta
  Oprocentowanie Termin
  wymagalności Wartość bilansowa
  Zobowiązanie

  walucie w 
  PLN krótko-
  terminowe długo-
  terminowe
  Stan na 31.12.2016
  Obligacje Lokum Deweloper S.A.
  serii A 30 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 17.10.2017 r.
  30 278 30 278 –
  Obligacje Lokum Deweloper S.A.
  serii B 30 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 16.12.2018 r.
  29 947 12 29 935
  Obligacje Lokum Deweloper S.A.
  serii C 40 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 20.07.2019 r.
  40 732 877 39 855
  Obligacje razem wg stanu
  na dzień 31.12.2016 100 000
  100 957 31 167 69 790
  Krótkoterminowe Długoterminowe
  RAZEM
  do 6 m-cy do 12 m-cy 1 do 3 lat3 do 5 latPowyżej 5 lat
  Stan na 31.12.2016
  Kredyty inwestorskie spółek operacyjnych –
  Kredyty i  obligacje oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych w  oparciu o  referencyjną stopę WIBOR 3M / EURIBOR 3M dla kredytów
  i WIBOR 6M dla obligacji. Marża obligacji jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej i może wynosić 3,8–4,8% (dla obligacji serii
  A), 3,6–4,0% (dla obligacji serii C) lub 3,2–3,6% (dla obligacji serii D) w skali roku.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  34
  23. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań
  W dniu 17.10.2014 r. zakończyła się emisja trzyletnich obligacji korporacyjnych Lokum Deweloper S.A. Spółka dominująca wyemitowała zabezpieczone ob -
  ligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 30 000 000,00 PLN. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalone według stawki WIBOR  6M + 3,80%,
  przy czym marża może się zmieniać zgodnie z warunkami emisji. W dniu 18.12.2014 r. Spółka dominująca wprowadziła obligacje serii A do obrotu w Alterna-
  tywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.
  Zabezpieczeniem obligacji serii A była:
  Ÿ hipoteka umowna do kwoty 35 000 000,00 PLN ustanowiona na pierwszym miejscu na nieruchomości przy ul. Batorego (Ratyń) we Wrocławiu.
  Obligacje zostały wykupione przez Lokum Deweloper S.A. po zakończeniu okresu sprawozdawczego w dniu 17 października 2017 r.
  W dniu 30.09.2016 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. (Lokum 10) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu inwestycyjnego z Alior Bank
  Spółka Akcyjna (Alior), na mocy której Lokum 10 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 3 000 000,00 EUR (Kredyt). Całkowita spłata kredytu ma nastą-
  pić do 31.08.2021 r. Kredyt będzie wypłacany w walucie EUR i oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości
  stawki referencyjnej (EURIBOR 3M) powiększonej o marżę Alior Banku.
  Zabezpieczeniem spłaty Kredytu były m.in:
  Ÿ hipoteka łączna do kwoty 4 500 000,00 EUR ustanowiona docelowo na pierwszym miejscu na prawie własności lokali zlokalizowanych przy ul. Kra-
  wieckiej we Wrocławiu, prawie własności nieruchomości zlokalizowanych w Siechnicach, prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokaliza-
  nenych w Nowej Wsi Wrocławskieh oraz przy ul. Stanisławowskiej i ul. Awicenny we Wrocławiu, a także prawie własności nieruchomości zlokalizowa-
  nych w Sobótce i Ślęzy,
  Ÿ przelew wierzytelności z umów najmu powierzchni nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej i Gazowej,
  Ÿ poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Spółkę dominującą,
  Ÿ przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości zabudowanych objętych hipoteką łączną.
  Kredyt został spłacony przez Lokum 10 po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
  W dniu 11.01.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 5 Sp. k. (Lokum 5) – spółka zależna zawarła, jako Kredytobiorca, z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem
  Polskim S.A. (PKO BP) dwie umowy kredytu inwestorskiego na łączną kwotę 37 460 000,00 PLN tj. umowę kredytu inwestorskiego (Umowa 1), na mocy
  której Lokum 5 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 25 210 000,00 PLN (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto
  inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą „LOKUM VICTORIA – etap II B” (etap IIB) oraz umowę kredytu inwestorskiego (Umowa 2), na mocy której Lokum
  5 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 12 250 000,00 PLN (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji
  wielomieszkaniowej pod nazwą „LOKUM VICTORIA – etap III” (etap III), realizowanych na działce nr 3/12 położonej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 85. Całko -
  wita wypłata Kredytów, na podstawie Umowy 1 i Umowy 2, nastąpi w terminie do dnia 30.11.2018 r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 1.08.2019 r.
  Kredyty wypłacane będą w walucie polskiej i są oprocentowane w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki refe -
  rencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.
  Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in.:
  Ÿ hipoteka umowna do kwoty 91 725 000,00 PLN, ustanowiona docelowo na pierwszym miejscu na prawie wieczystego użytkowania działki nr 3/12
  położonej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej,
  Ÿ weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 5 wraz z deklaracją wekslową,
  Ÿ poręczenie wekslowe udzielone przez Spółkę dominującą,
  Ÿ zastaw rejestrowy na wszystkich rachunkach Lokum 5 prowadzonych przez PKO BP, za wyjątkiem Otwartych Mieszkaniowych Rachunków Powierni-
  czych.
  W dniu 11.08.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. (Lokum 8) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu inwestorskiego (Umowa)
  z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP), na mocy której Lokum 8 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 44 657 892,00 PLN
  (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą „LOKUM VISTA – Etap I” , realizowanej
  na działkach położonych przy ul. Walerego Sławka w Krakowie (Nieruchomość). Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2019 r., zaś
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  35
  termin spłaty został ustalony na dzień 01.12.2019 r. Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmien-
  nej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.
  Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in.:
  Ÿ hipoteka umowna do kwoty 66 986 838,00 PLN, ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie własności działek położonych w Krakowie przy ulicy
  Walerego Sławka,
  Ÿ weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 8 wraz z deklaracją wekslową,
  Ÿ poręczenie wekslowe udzielone przez Spółkę dominującą.
  W dniu 28.09.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 7 sp. k. (Lokum 7) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na
  finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Alior), na mocy której Lokum 7 otrzymała do dyspozycji
  kredyt w wysokości 33 773 000,00 PLN (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją inwestycji wielo -
  mieszkaniowej pod nazwą „Lokum VENA” – Etap I, realizowanej na działkach położonych przy ul. Poniatowskiego/Prusa we Wrocławiu (Nieruchomość). Cał-
  kowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2019 r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 31.03.2020 r. Kredyt wypłacany będzie w walucie
  polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej
  o marżę i prowizję Alior Banku.
  Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in.:
  Ÿ hipoteka umowna łączna do kwoty 50 660 000,00 PLN ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie własności działek położonych we Wrocławiu
  przy ul. Poniatowskiego/Prusa,
  Ÿ sądowy zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej,
  Ÿ poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Spółkę dominującą.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  36
  24. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  24.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi nieobjętymi konsolidacją
  Poniżej zestawiono transakcje z podmiotami powiązanymi nieobjętymi konsolidacją w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finanso -
  wym Grupy.
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017 od 01.01.2016
  do 31.12.2016od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 310414275
  Świadczenia z tyt.
  rozwiązania stosunku pracy
  Płatności w formie akcji własnych
  Pozostałe świadczenia 1111 8
  Razem 321425283
  Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017 od 01.07.2016
  do 30.09.2016od 01.01.2017
  do 30.09.2017od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Sprzedaż do:
  Kluczowego personelu kierowniczego
  Pozostałych podmiotów powiązanych 76127 113176
  Razem 76127 113176
  Należności
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Należności od:
  Kluczowego personelu kierowniczego
  Pozostałych podmiotów powiązanych 819 670 59
  Razem 819 670 59
  Zakup Zakup
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017 od 01.07.2016
  do 30.09.2016od 01.01.2017
  do 30.09.2017od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Zakup od:
  Kluczowego personelu kierowniczego
  Pozostałych podmiotów powiązanych 449240753240
  Razem 449240753240
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  37
  Zobowiązania (w tym przedpłaty na lokale ujęte jako przychody przyszłych okresów)
  30.09.201731.12.2016 30.09.2016
  Zobowiązania wobec:
  Kluczowego personelu kierowniczego 63
  Pozostałych podmiotów powiązanych 1 152 758 1 437
  Razem 1 152 821 1 437
  30.09.2017 31.12.201630.09.2016
  Skumulowane saldo Skumulowane saldoSkumulowane saldo
  Pożyczki udzielone:
  Kluczowemu personelowi kierowniczemu
  Pozostałym podmiotom powiązanym 828794784
  Razem 828794784
  W skonsolidowanych sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wykazano przychody finansowego z tyt. odsetek od
  pożyczek udzielonych pozostałym podmiotom powiązanym w wysokości 33 tys. PLN (za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.: 38 tys. PLN).
  Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności od pozostałych podmiotów powiązanych, w związku z czym nie ujęto z tego tytułu żadnych
  kosztów w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
  24.2. Transakcje pomiędzy Lokum Deweloper S.A. a jednostkami zależnymi
  Poniżej zestawiono transakcje Spółki Dominującej z jednostkami powiązanymi objętymi konsolidacją w śródrocznym skróconym skonsolidowanym spra-
  wozdaniu finansowym Grupy podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym.
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017 od 01.07.2016
  do 30.09.2016od 01.01.2017
  do 30.09.2017od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  Sprzedaż do jednostek zależnych 3 9832 84011 976 8 092
  Zakup od jednostek zależnych 86140230267
  30.09.201731.12.201630.09.2016
  Należności od jednostek zależnych 104 579105 224 2 129
  Zobowiązania wobec jednostek zależnych 70310 528
  30.09.201731.12.201630.09.2016
  Pożyczki udzielone jednostkom zależnym 173 946125 288141 105
  Pożyczki otrzymane od jednostek zależnych 60 45331 13348 989
  Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności od jednostek zależnych, w związku z czym nie ujęto z tego tytułu żadnych kosztów w skon-
  solidowanym rachunku zysków i strat.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  38
  24.3. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały
  zawarte na innych warunkach niż rynkowe
  W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku Lokum Deweloper S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej nie zawierały transakcji z podmiotami powiązany -
  mi na innych warunkach niż rynkowe.
  W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku Lokum Deweloper S.A. oraz spółki z Grupy nie zawierały nietypowych transakcji z jednostkami powiąza-
  nymi.
  25. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony
  Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływają na skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
    30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.201630.09.2016 (dane niebadane)
  Saldo na początek okresu:
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  17 377355355
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4313232
  Podatek odroczony per saldo na początek okresu 16 946323323
  Zmiana stanu w okresie wpływająca na:
  Rachunek zysków i strat (+/-) (315)16 623 574
  Inne całkowite dochody (+/-)
  Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych
  Pozostałe (w tym różnice kursowe netto z przeliczenia)
  Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym: 16 631 16 946 897
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 62517 377 991
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 994 431 94
  26. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależna poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji
  W dniu 30.09.2016 r. Spółka dominująca udzieliła poręczenia wg prawa cywilnego za zobowiązania spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. wynikające
  z  umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę kredytu 3 000 000,00 EUR zawartej przez Alior Bank Spółka Akcyjna z Lokum 10. Całkowita spłata kredytu
  ma nastąpić do 31.08.2021 r. Wartość zadłużenia z tytułu kapitału kredytu na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 2 945 514,85 EUR. Kredyt został spłacony przez
  Lokum  10 po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
  W dniu 11.01.2017 r. Spółka dominująca udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 5 Sp. k. występującej jako wy -
  stawca weksla własnego niezupełnego (in blanco), na dowód czego złożyła na wekslu swoje podpisy jako poręczyciel za wystawcę. Weksel ten stanowi
  zabezpieczenie wierzytelności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (dalej jako „PKO BP”) wynikających z umowów kredytu inwestorskiego
  na łączną kwotę 37 460 000,00 PLN zawartej przez PKO BP z Lokum 5. Całkowita spłata kredytu ma nastąpić do 1.08.2019 r. Wartość zadłużenia z tytułu
  kapitału kredytu na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 0,00 PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomiesz-
  kaniowych realizowanych na działce położonej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 85.
  W dniu 7.03.2017 r. Spółka dominujące zawarła umowę poręczenia, której przedmiotem jest poręczenie przez Spółkę zapłaty przez Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4
  Sp. k. kwoty brutto w wysokości 14 662 332,26 PLN zgodnie z warunkami Kontraktu budowlanego zawartego w dniu 7.03.2017 r. Poręczenie jest terminowe
  i wygasa po upływie 6 miesięcy od daty wymagalności ostatniej faktury wystawionej na podstawie Kontraktu budowalnego.
  W dniu 11.08.2017 r. Spółka dominująca udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. występującej jako wy -
  stawca weksla własnego niezupełnego (in blanco), na dowód czego złożyła na wekslu swoje podpisy jako poręczyciel za wystawcę. Weksel ten stanowi
  zabezpieczenie wierzytelności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (dalej jako „PKO BP”) wynikających z umowy kredytu inwestorskiego na
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  39
  łączną kwotę 44 657 892,00 PLN zawartej przez PKO BP z Lokum 8. Całkowita spłata kredytu ma nastąpić do 1.12.2019 r. Wartość zadłużenia z tytułu kapitału
  kredytu na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 0,00 PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkanio-
  wych realizowanych na działkach położonych w Krakowie przy ul. Walerego Sławka.
  W dniu 28.09.2017 r. Spółka dominująca udzieliła poręczenia wg prawa cywilnego za zobowiązania spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 7 Sp.k. wynikające
  z umowy kredytu nieodnawialnego na łączną kwotę 33 773 000,00 PLN zawartej przez Alior Bank Spółka Akcyjna z Lokum 7. Całkowita spłata kredytu ma
  nastąpić do 31.03.2020 r. Wartość zadłużenia z tytułu kapitału kredytu na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 0,00 PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie
  i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowych realizowanych na działkach położonych we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego/Prusa.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  40
  27. Inne istotne wydarzenia (w tym opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz
  z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta)
  Ÿ W dniu 11.01.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 5 Sp. k. (Lokum 5) – spółka zależna od Emitenta zawarła, jako Kredytobiorca, z Powszechną Kasą Oszczędności
  Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) dwie umowy kredytu inwestorskiego na łączną kwotę 37 460 000,00 PLN tj. umowę kredytu inwestorskiego (Umowa 1),
  na mocy której Lokum 5 otrzymała do dyspozycji kredyt w  wysokości 25 210 000,00 PLN (Kredyt) z  przeznaczeniem na finansowanie i  refinansowanie
  kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą „LOKUM VICTORIA – etap II B” (etap IIB) oraz umowę kredytu inwestorskiego (Umowa 2), na
  mocy której Lokum 5 otrzymała do dyspozycji kredyt w  wysokości 12  250  000,00 PLN (Kredyt) z  przeznaczeniem na finansowanie i  refinansowanie
  kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą „LOKUM VICTORIA – etap III” (etap III), realizowanych na działce nr 3/12 położonej we Wro -
  cławiu przy ul. Tęczowej 85, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
  WR1K/00046633/0 (Nieruchomość). Całkowita wypłata Kredytów, na podstawie Umowy 1 i Umowy 2, nastąpi w terminie do dnia 30.11.2018 r., zaś termin
  spłaty został ustalony na dzień 01.08.2019 r. Kredyty wypłacane będą w walucie polskiej i są oprocentowane w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
  procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.
  Ÿ W dniu 07.03.2017 r. Spółka zawarła umowę poręczenia (dalej jako „Umowa”), której przedmiotem jest poręczenie przez Spółkę do kwoty 14 662 332,26 PLN
  wraz z  odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty obowiązku zapłaty przez Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 4 Sp. k. (dalej jako „Lokum 4”)
  kwoty brutto w wysokości 14 662 332,26 PLN zgodnie z warunkami Kontraktu budowlanego zawartego w dniu 07.03.2017 r. (dalej jako „Kontrakt budow -
  lany”). Poręczenie jest terminowe i wygasa po upływie 6 miesięcy od daty wymagalności ostatniej faktury wystawionej na podstawie Kontraktu budo -
  walnego. Zgodnie z Umową Spółka przyjęła odpowiedzialność solidarną z Lokum 4 za zapłatę całości należności wynikającej z Kontraktu budowalnego.
  Ÿ W dniu 16.03.2017 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji (Program). W ślad za wyżej wymienioną uchwałą,
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16.03.2017 r. podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych wy -
  nikających z ustanowionego Programu. W ramach Programu Spółka może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okazicie -
  la, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 000 000,00 PLN. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje w ramach
  Programu będą oferowanie w trybie art. 33 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie
  nieprzekraczającej 149 odbiorców (tj. nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej). Środki z emisji obligacji
  w  ramach Programu przeznaczone zostaną na realizację istotnych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z  Grupy Kapitałowej Spółki
  (Grupa), refinansowanie zobowiązań finansowych Spółki lub spółek z Grupy oraz na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.
  Emisje obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31.12.2018 r. Obligacje w ramach Programu mogą być przedmiotem
  ubiegania się o  wprowadzenie do obrotu w  alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.
  • W dniu 22.03.2017 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku zarządu o przeznaczenie zysku z 2016 roku oraz części kapitału zapasowego Spółki
  na wypłatę dywidendy. Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku 2016 oraz część kapitału
  zapasowego Spółki w łącznej kwocie 14  040  000,00 PLN zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą
  akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,78 PLN Dywidendy. Rekomendowana kwota Dywidendy jest wyrazem kontynuacji oświadczeń składanych
  przez zarząd Spółki w  zakresie polityki wypłaty dywidendy, w  których wskazano, że kwota dywidendy może sięgać do 30% zysku netto wykazanego
  w  skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. Powyższa rekomendacja uwzględnia wysoki po -
  ziom kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych oraz jednostkowy wynik finansowy Spółki za
  rok obrotowy 2016 i wykazany tam zysk.
  Ÿ W dniu 24.04.2017 r. rada nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku 2016 oraz część
  kapitału zapasowego Spółki w łącznej kwocie 14 040 000,00 PLN zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na
  każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,78 PLN Dywidendy.
  Ÿ W  dniu 24.04.2017 r. rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w  sprawie wyboru biegłego rewidenta odpowiednio do zbadania lub przeglądu jednost -
  kowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest
  Spółka, za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2017 r. (tj. 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.). Podmiotem wybranym
  przez radę nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok.1B, 02-695 War -
  szawa (podmiot wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 477). Spółka korzystała z  usług tego podmiotu w  analogicznym zakresie
  przedmiotowym w roku obrotowym 2014, 2015 i 2016. PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. przeprowadziła także badanie historycznych informacji finansowych
  zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r.
  Ÿ W dniu 24.04.2017 r. zarząd Spółki po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 75.000 Obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominal-
  nej 1 000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 75 000 000,00 PLN, pod warunkiem ich opłacenia do dnia 26 kwietnia 2017 r. na podstawie instrukcji
  rozrachunku. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem Emisji jest dzień 26 kwietnia 2017 r. Celem Emisji Obligacji jest finansowa-
  nie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Spółki lub podmiotów zależnych Spółki, w  tym także finansowanie zakupu gruntów
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  41
  pod nowe projekty deweloperskie oraz spłata przez Spółkę lub przez podmioty zależne Spółki zobowiązań, w  szczególności tych wynikających z  wy-
  emitowanych obligacji. Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę
  WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,2%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest
  począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności
  odsetek. Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 26 kwietnia 2020 r. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom. Obligacje mogą być
  przedmiotem ubiegania się o  wprowadzenie do obrotu w  alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.W warunkach emisji Obligacji Spółka zobowiązała się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie
  przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Spółki za rok obrotowy, za który
  wypłacana będzie dywidenda. Opłacenie obligacji nastąpiło z dniem 26.04.2017 roku.
  Ÿ W dniu 24.04.2017 r. zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 17.05.2017 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta
  30.000 sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 30 000 000,00 PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B Spółki. Spółka jest upraw -
  niona do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji serii B na żądanie własne zgodnie z pkt 13 Warunków Emisji Obligacji serii B. Kwota na
  jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartość nominalnej jednej Obligacji (1 000,00 PLN) oraz
  dodatkowej premii w wysokości 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji (10,00 PLN). Dodatkowo obligatariuszom wypłacony został należny do dnia
  17.05.2017 r. kupon za trzeci okres odsetkowy w wysokości 24,20 PLN na jedną Obligację. Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji
  serii B był dzień 09.05.2017 r. Przedterminowy wykup Obligacji serii B realizowany był za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi
  w ramach KDPW.
  Ÿ W dniu 27.04.2017 r. na mocy uchwały nr 419/2017 zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu
  obligacjami na okaziciela serii B (oznaczonymi kodem „PLLKMDW00056”), w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, postanowił zawiesić
  obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 04.05.2017 r.
  Ÿ W dniu 27.04.2017 r. na mocy uchwały nr 93/17 zarząd BondSpot S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela
  serii B (oznaczonymi kodem ISIN „PLLKMDW00056”), w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, postanowił zawiesić obrót tymi obligacjami
  w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 04.05.2017 r.
  Ÿ W dniu 28.04.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. (Lokum 10) dokonała wypłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości 3 mln EUR zgodnie z umową
  zawartą pomiędzy spółką a Alior Bank Spółka Akcyjna.
  Ÿ W dniu 28.04.2017 r. zarząd komplementariusza spółek Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A., Olczyk Sp. z o.o. Lokum 9 S.K.A., Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A.
  sporządził odpowiednio dla każdej ze spółek plan przekształcenia (Plany). Powołane Plany przewidują, że przekształcenie wskazanych spółek polegać
  będzie na zmianie formy prawnej spółek ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową na zasadach opisanych w art. 551 i następnych k.s.h.
  Ÿ W dniu 11.05.2017 r. wspólnicy Lokum Scsp podjęli uchwałę o jej likwidacji. W konsekwencji czego dnia następnego zawarto umowę wydania aktywów
  posiadanych przez spółkę luksemburską jej aktualnym wspólnikom. Całość praw i obowiązków Lokum Scsp w spółkach operacyjnych (praw komandyta-
  riusza w spółkach komandytowych oraz akcji posiadanych w spółkach komandytowo-akcyjnych) przeniesiono na Lokum Holding 1 Sp. z o.o.
  • W dniu 17.05.2017 r. Emitent dokonał przedterminowego wykupu Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 30 000 000,00 PLN. Obligacje zostały
  wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.
  • W dniu 30.05.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum Sp. k. nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej
  we Wrocławiu, o łącznej powierzchni 0,83 ha za cenę 6 mln PLN netto, która została powiększona o należny podatek VAT.
  • W dniu 31.05.2017 r. wyznaczony przez Sąd dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego biegły rewident wydał dla
  spółek Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. oraz Olczyk Sp. z o.o. Lokum 9 S.K.A. opinie o poprawności i rzetelności opracowanych Planów Przekształcenia.
  • W dniu 8.06.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum Sp. k. (Kupująca) zawarła przedwstępną umowę (Umowa Przedwstępna) nabycia prawa użytkowania wieczy -
  stego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni 4,29 ha (Nieruchomość). Strony
  Umowy Przedwstępnej ustaliły, że zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości (Umowa Przyrzeczona) nastąpi w terminie
  do dnia 09.12.2018 r. Cena sprzedaży została ustalona między Stronami na kwotę 32,1 mln PLN netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT.
  • W dniu 12.06.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 9/06/2017 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz części
  kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy (Dywidenda).
  Zgodnie z  podjętą uchwałą nr 9/06/2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku 2016
  oraz część kapitału zapasowego Spółki w łącznej kwocie 14 040 000,00 PLN przeznaczyć do wypłaty dla akcjonariuszy Emitenta. Na każdą akcję Emitenta
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  42
  będzie przypadała kwota 0,78 PLN Dywidendy. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Emitenta w liczbie 18.000.000 sztuk. Zwyczajne Walne Zgromadze-
  nie Emitenta ustaliło jako dzień Dywidendy datę 20.06.2017 r. oraz dzień wypłaty Dywidendy datę 05.07.2017 r.
  • W  dniu 16.06.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 592/2017 w  przedmiocie wyznaczenia na dzień
  21.06.2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 75.000 Obligacji na okaziciela serii D, oznaczonych przez Krajo -
  wy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00072. Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje serii D notowane będą w sys-
  temie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „LKD0420”.
  • W  dniu 19.06.2017 r. Zarząd BondSpot S.A. podjął Uchwałę nr 130/17 w  przedmiocie wyznaczenia na dzień 21.06.2017  r. pierwszego dnia notowania
  w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 75.000 Obligacji na okaziciela serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  kodem PLLKMDW00072. Zarząd BondSpot postanowił w ww. uchwale określić dla Obligacji: dzień ostatniego notowania –15.04.2020 r., jednostkę ob -
  rotu – 1 szt., jednostkę obligatoryjną – 100 szt., symbol – LKD0420.
  • W dniu 27.06.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 3 sp.k. uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie VI etapu inwestycji Lokum di Trevi obejmującej sto
  mieszkań. Decyzja jest ostateczna.
  • W dniu 5.07.2017 r. została wypłacona na rzecz akcjonariuszy Spółki dywidenda w łącznej wysokości 14 040 000,00 PLN.
  • W dniu 14.07.2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. oraz Olczyk Sp. z o.o. Lokum 9 S.K.A., w ra-
  mach którego wspólnicy podjęli m.in. uchwały o przekształceniu wskazanych powyżej spółek ze spółek komandytowo-akcyjnych w spółki komandyto -
  we. W tym samym dniu wspólnicy spółek przekształcanych złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółkach przekształconych i podpisali umowy spółek
  komandytowych tj. Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 8 Sp.k. oraz Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 9 Sp.k. Następnie komplementariusz spółki Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 8
  S.K.A. oraz Olczyk Sp. z o.o. Lokum 9 S.K.A. złożył wnioski o wpis przekształcenia do rejestru z dniem 01.09.2017 r.
  • W dniu 26.07.2017 r. Pan Tomasz Dotkuś złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Emitenta z dniem odbycia najbliż-
  szego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Rezygnacja została złożona z powodów osobistych.
  Ÿ W dniu 26.07.2017 r. wspólnicy Lokum 2 SCSp, Lokum 3 SCSp, Lokum 4 SCSp, Lokum 5 SCSp podjęli uchwały o ich rozwiązaniu i przeprowadzaniu likwida-
  cji. W konsekwencji czego w tym samym dniu zawarto umowy wydania aktywów posiadanych przez wskazane wyżej spółki luksemburskie jej aktualnym
  wspólnikom. Całość praw i  obowiązków Lokum 2 SCSp, Lokum 3 SCSp, Lokum 4 SCSp, Lokum  5 SCSp w  spółkach operacyjnych tj. akcji posiadanych
  w spółkach komandytowo-akcyjnych Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A., Olczyk Sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A., Olczyk Sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A. przeniesiono
  na Lokum Holding 1 Sp. z o.o.
  Ÿ W dniu 11.08.2017 r., Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 8 S.K.A. zawarła, jako Kredytobiorca (Lokum 8), umowę kredytu inwestorskiego (Umowa) z Powszechną
  Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP), na mocy której Lokum 8 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 44,66 mln zł (Kredyt) z przezna-
  czeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą „LOKUM VISTA – Etap I” (Inwestycja), realizowanej
  na działkach położonych przy ul. Walerego Sławka w Krakowie (Nieruchomość). Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2019 r.,
  zaś termin spłaty został ustalony na dzień 01.12.2019 r. Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według
  zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.
  Ÿ W dniu 11.08.2017 r. Spółka dominująca udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. występującej jako wy -
  stawca weksla własnego niezupełnego (in blanco), na dowód czego złożyła na wekslu swoje podpisy jako poręczyciel za wystawcę. Weksel ten stanowi
  zabezpieczenie wierzytelności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (dalej jako „PKO BP”) wynikających z umowy kredytu inwestorskiego
  na łączną kwotę 44 657 892,00 PLN zawartej przez PKO BP z Lokum 8. Całkowita spłata kredytu ma nastąpić do 1.12.2019 r. Wartość zadłużenia z tytułu
  kapitału kredytu na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 0,00 PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielo -
  mieszkaniowych realizowanych na działkach położonych w Krakowie przy ul. Walerego Sławka.
  Ÿ W dniu 24.08.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło m.in. uchwałę w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej do
  pełnienia funkcji tj. pani Emilii Sawickiej oraz w zakresie zmiany statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  Ÿ Z dniem 01.09.2017 r. doszło do przekształcenia spółek Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. oraz Olczyk Sp. z o.o. Lokum 9 S.K.A. w spółki komandytowe.
  Ÿ W dniu 08.09.2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A., w ramach którego wspólnicy podjęli m.in.
  uchwałę o przekształceniu spółki ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową. W tym samym dniu wspólnicy spółki przekształcanej złożyli
  oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej i podpisali umowę spółki komandytowej tj. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. Następnie komple -
  mentariusz spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. złożył wniosek o wpis przekształcenia do rejestru z dniem 02.11.2017 r.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  43
  • W  dniu 18.09.2017 r. Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 6 sp.k. uzyskała decyzję o  pozwoleniu na użytkowanie etapu IVa inwestycji Lokum Victoria. Decyzja jest
  ostateczna.
  • W  dniu 18.09.2017 r. Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 3 sp.k. uzyskała decyzję o  pozwoleniu na użytkowanie VII etapu inwestycji Lokum di Trevi. Decyzja jest
  ostateczna.
  • W dniu 28.09.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 7 sp.k. zawarła, jako Kredytobiorca (Lokum 7), umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bie -
  żącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Alior Bank S.A.), na mocy której Lokum 7 otrzymała do dyspozycji kredyt
  w wysokości 33 773 000,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją inwestycji wielomieszkanio -
  wej pod nazwą „Lokum VENA” – Etap I (Inwestycja), realizowanej na działkach położonych przy ul. Poniatowskiego/Prusa we Wrocławiu (Nieruchomość).
  Ÿ W  dniu 28.09.2017 r. Spółka dominująca udzieliła poręczenia wg prawa cywilnego za zobowiązania spółki Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 7 Sp.k. wynikające
  z umowy kredytu nieodnawialnego na łączną kwotę 33 773 000,00 PLN zawartej przez Alior Bank Spółka Akcyjna z Lokum 7. Całkowita spłata kredytu ma
  nastąpić do 31.03.2020 r. Wartość zadłużenia z tytułu kapitału kredytu na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 0,00 PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie
  i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowych realizowanych na działkach położonych we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego/Prusa.
  28. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  Ÿ W dniu 17.10.2017 r. doszło do terminowego wykupu wszystkich obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta, tym samym całość zobowiązań wyni-
  kających z obligacji została spłacona. Obligacje zostały w następstwie wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.
  Ÿ W dniu 18.10.2017 r. rada nadzorcza Spółki dominującej powołała komitet audytu spośród swoich członków. Zgodnie z przedmiotową uchwałą w skład
  komitetu audytu zostali powołani: Emilia Sawicka (przewodniczący komitetu audytu), Bartosz Krzesiak (wiceprzewodniczący komitetu audytu), Jan
  Olczyk (sekretarz komitetu audytu).
  • W  dniu 23.10.2017 r. Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 5 sp.k. uzyskała decyzję o  pozwoleniu na użytkowanie etapu IIa inwestycji Lokum Victoria. Decyzja jest
  ostateczna.
  Ÿ Z dniem 02.11.2017 r. doszło do przekształcenia spółki Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. w spółkę komandytową.
  29. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów
  Nie wystąpiły.
  30. Istotne sprawy sądowe
  Według stanu na dzień 30 września 2017 r. nie występowało pojedyncze postępowanie ani dwa lub więcej postępowań przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego oraz organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki dominującej lub jednostek od
  niej zależnych, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
  W dniu 8.02.2017 r. Spółka dominująca wytoczyła powództwo o zapłatę kwoty 425 830,00 PLN. Postępowanie sądowe, którego stroną jest Spółka dominu-
  jąca nie wpływa w sposób istotny na działalność Spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  44
  31. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągane przez Lokum Deweloper S.A. i Grupę w perspektywie co najmniej kolejnego
  kwartału
  Istotne znaczenie dla osiąganych przez Grupę wyników będzie miała sytuacja makroekonomiczna, w  szczególności w  zakresie dostępności kredytów hi-
  potecznych dla potencjalnych klientów, jak również planowana i realizowana przez administrację rządową i samorządową polityka mieszkaniowa i gospo -
  darka przestrzenna.
  Czynniki te w dużej mierze determinują popyt na nowe mieszkania, ich strukturę i cenę oraz lokalizację.
  Uproszczenie przepisów regulujących proces inwestycyjny poprzez deregulację procedur planistycznych, prawa budowlanego, warunków technicznych,
  a także prawa środowiskowego czy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może doprowadzić do spadku kosztów realizacji inwestycji.
  Lokum Deweloper S.A. oraz spółki z Grupy koncentrują swoją działalność w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie miesz-
  kań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie. Grupa zakłada długoterminowy wzrost wartości poprzez zwiększanie skali działalności z jed-
  noczesnym zachowaniem osiąganych dotychczas ponadprzeciętnych marż. Strategia ta będzie realizowana dzięki wytycznym szczegółowo określonym
  przez zarząd:
  Ÿ dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez finansowanie działalności w  oparciu o  kapitały własne, w  tym zyski zatrzymane, oraz wpłaty od klientów,
  kredyty bankowe i emisje obligacji; zapewnienie Grupie właściwych sposobów finansowania, zarówno dla prowadzonych, jak i planowanych projektów
  deweloperskich,
  Ÿ utrzymywanie właściwego poziomu oferty mieszkań; realizacja projektów deweloperskich o unikatowych walorach architektonicznych – wysoka jakość
  i funkcjonalne układy budowanych mieszkań, oryginalnie zaaranżowane części wspólne, atrakcyjna lokalizacja, dopasowanie do potrzeb rynku,
  Ÿ dalsza rozbudowa banku ziemi; nabywanie atrakcyjnych cenowo nieruchomości gruntowych położonych w preferowanych przez klientów lokalizacjach
  i wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę.
  32. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
  W okresach objętych śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowa-
  no następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
  Ÿ kurs obowiązujący na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego: 30.09.2017: 4,3091 PLN/EUR; 31.12.2016: 4,4240 PLN/EUR,
  Ÿ średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.07–30.09.2017:
  4,2751 PLN/EUR; 01.07–30.09.2016: 4,3453 PLN/EUR; 01.01–30.09.2017\
  : 4,2566 PLN/EUR; 01.01–30.09.2016: 4,3688 PLN/EUR.
  Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z  sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z  wyniku oraz
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela:
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  45
  Dane za III kwartał 2017 rokuod 01.07.2017
  do 30.09.2017
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016od 01.07.2017
  do 30.09.2017od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Sprawozdanie z wyniku
  Przychody ze sprzedaży 54 294 35 675 12 700 8 210
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 526 7 793 4 099 1 793
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 647 6 761 3 660 1 556
  Zysk (strata) netto 14 531 7 036 3 399 1 619
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 341 6 422 3 121 1 478
  Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,741 0,357 0,173 0,082
  Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,741 0,357 0,173 0,082
  Średni kurs PLN / EUR w okresie ––4,2751 4,3453
  Dane od początku roku 2017 narastająco od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016od 01.01.2017
  do 30.09.2017od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Sprawozdanie z wyniku
  Przychody ze sprzedaży 64 972 106 635 15 264 24 408
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 691 24 236 2 982 5 548
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 562 21 749 1 776 4 978
  Zysk (strata) netto 7 247 22 312 1 702 5 107
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 445 20 418 1 514 4 674
  Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,358 1,134 0,084 0,260
  Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,358 1,1340,084 0,260
  Średni kurs PLN / EUR w okresie ––4,2566 4,3688
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (18 988)(63 710) (4 461)(14 583)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (599)976 (141) 223
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 36 838 16 796 8 654 3 845
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 17 251 (45 938) 4 053 (10 515)
  Średni kurs PLN / EUR w okresie ––4,2566 4,3688
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  46
  30.09.201731.12.2016 30.09.201731.12.2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa 542 277 385 409125 845 87 118
  Zobowiązania długoterminowe 126 074 75 76529 258 17 126
  Zobowiązania krótkoterminowe 187 300 66 67143 466 15 070
  Kapitał własny 228 903 242 973 53 121 54 922
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 233 890 241 485 54 278 54 585
  Kurs PLN / EUR na koniec okresu ––4,3091 4,4240
  33. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz w świetle wyników
  zaprezentowanych w śródrocznym sprawozdaniu
  Grupa Lokum Deweloper nie publikowała prognoz wyników finansowych na prezentowany okres sprawozdawczy.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  47
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A.
  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  A K T Y WA 30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.201630.09.2016 (dane niebadane)
  Aktywa trwałe
  Wartości niematerialne
  3 25 33
  Rzeczowe aktywa trwałe 9 223 9 138 8 768
  Inwestycje (w jednostkach powiązanych) 35 959 35 959 135 348
  Udzielone pożyczki ( jednostkom powiązanym) 173 946 125 288 141 105
  Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 019 672 1 419
  Aktywa trwałe 221 150 171 082 286 673
  Aktywa obrotowe
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego –––
  Należności handlowe i pozostałe ( w tym RMK) 105 035 106 051 2 855
  Udzielone pożyczki –––
  Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 22 090 10 202 15 051
  Aktywa obrotowe 127 125 116 253 17 906
  Aktywa razem 348 275 287 335 304 579
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  48
  PASYWA30.09.2017 (dane niebadane) 31.12.201630.09.2016 (dane niebadane)
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy
  3 600 3 600 3 600
  Kapitał zapasowy 133 607 147 497 147 497
  Zysk/strata netto 27 150 175
  Kapitał własny 137 234 151 247 151 272
  Rezerwy
  Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 135 553 64
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 291 882 1 706
  Rezerwy na zobowiązania – długoterminowe 60 60 30
  Rezerwy 2 486 1 495 1 800
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, obligacje, leasingi 176 593 100 923 150 170
  Otrzymane kaucje i zaliczki –––
  Zobowiązania długoterminowe 176 593 100 923 150 170
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Kredyty, pożyczki i obligacje 30 757 31 167 –
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego – 2 –
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 1 205 2 495 1 337
  Otrzymane kaucje i zaliczki –––
  Pozostałe zobowiązania – 6 –
  Zobowiązania krótkoterminowe 31 962 33 670 1 337
  Pasywa razem 348 275 287 335 304 579
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  49
  2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 4 009 2 788 12 046 8 141
  Przychody ze sprzedaży produktów 4 009 2 788 12 046 8 141
  Przychody ze sprzedaży usług – – – –
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – – – –
  Koszt własny sprzedaży 3 523 2 472 9 981 7 568
  Koszt sprzedanych produktów 3 523 2 472 9 981 7 568
  Koszt sprzedanych usług – – – –
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów – – – –
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 486 316 2 065 573
  Koszty sprzedaży – – – –
  Koszty ogólnego zarządu 571 529 1 786 1 490
  Pozostałe przychody operacyjne 57 32 367 145
  Pozostałe koszty operacyjne 71 30 842 197
  Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) – – – –
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (99)(211) (196)(969)
  Przychody finansowe 2 958 2 592 7 713 6 320
  Koszty finansowe 2 469 2 264 7 428 5 092
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności
  (+/-) –
  – – –
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 390 117 89 259
  Podatek dochodowy 94 23 62 84
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 296 94 27 175
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej – – – –
  Zysk (strata) netto 29694 27175
  Inne całkowite dochody
  Całkowite dochody 29694 27175
  Średnia ważona liczba akcji w okresie 18 000 00018 000 00018 000 00018 000 000
  Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję (w zł) 0,016 0,005 0,002 0,010
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł) 0,016 0,005 0,002 0,010
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  50
  3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
    Kapitał
  zakładowy Kapitał
  zapasowy Wynik
  finansowy
  z lat ubiegłych Wynik
  finansowy bieżącego okresu Kapitał własny
  ogółem
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 3 600 147 497 150– 151 247
  Zmiany w okresie: –
  Podział wyniku z lat ubiegłych –
  Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego (13 890)(150) (14 040)
  Wynik finansowy bieżącego okresu 27 27
  Zmiany razem –(13 890) (150)27 (14 013)
  Stan na 30 września 2017 roku 3 600 133 607 – 27 137 234
    Kapitał
  zakładowy Kapitał
  zapasowy Wynik
  finansowy
  z lat ubiegłych Wynik
  finansowy bieżącego okresu Kapitał własny
  ogółem
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 3 600 163 413 (4 756) – 162 257
  Zmiany w okresie: Podział wyniku z lat ubiegłych (4 756)4 756 –
  Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego (11 160)(11 160)
  Wynik finansowy bieżącego okresu 150 150
  Zmiany razem (15 916) 4 756 150 (11 010)
  Stan na 31 grudnia 2016 roku 3 600 147 497 – 150 151 247
    Kapitał
  zakładowy Kapitał
  zapasowy Wynik
  finansowy
  z lat ubiegłych Wynik
  finansowy bieżącego okresu Kapitał własny
  ogółem
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 3 600 163 413 (4 756) – 162 257
  Zmiany w okresie: –
  Podział wyniku z lat ubiegłych (4 756)4 756 –
  Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego (11 160)(11 160)
  Wynik finansowy bieżącego okresu 175 175
  Zmiany razem –(15 916) 4 756 175 (10 985)
  Stan na 30 września 2016 roku 3 600 147 497 – 175 151 272
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  51
  4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 89 259
  Korekty:
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 670 591
  Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych – –
  Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans . wycenianych przez rachunek zysków i strat – –
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z kapitału – –
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych – –
  Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (43)(27)
  Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne) – –
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych – –
  Koszty odsetek 7 315 3 383
  Przychody z odsetek i dywidend (5 543)(4 343)
  Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) – –
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych – –
  Inne korekty – –
  Korekty razem 2 399 (396)
  Zmiana stanu zapasów – –
  Zmiana stanu należności 940 1 901
  Zmiana stanu zobowiązań (1 298)140
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (342)(244)
  Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych – –
  Zmiany w kapitale obrotowym (700)1 797
  Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych
  Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej
  Zapłacony podatek dochodowy
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 788 1 660
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  52
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych–(13)
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych ––
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (740)(350)
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 49 31
  Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych – –
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych – –
  Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych – –
  Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych – 283
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 33 004 16 850
  Pożyczki udzielone (76 740)(95 390)
  Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych – –
  Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych – –
  Inne wydatki inwestycyjne – –
  Otrzymane odsetki 622 512
  Otrzymane dywidendy ––
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43 805)(78 077)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy netto z tytułu emisji akcji – –
  Nabycie akcji własnych – –
  Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli – –
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 74 175 39 720
  Wykup dłużnych papierów wartościowych (30 000)–
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 54 180 42 660
  Spłaty kredytów i pożyczek (25 100)(6 550)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego – –
  Odsetki zapłacone (5 010)(1 809)
  Dywidendy wypłacone (14 040)(11 160)
  Inne wydatki finansowe (300)–
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 53 905 62 861
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 888 (13 556)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 10 202 28 607
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych – –
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 22 090 15 051
  Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania ––
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  53
  5. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
  W okresach objętych śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
  następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
  Ÿ kurs obowiązujący na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego: 30.09.2017: 4,3091 PLN/EUR; 31.12.2016: 4,4240 PLN/EUR,
  Ÿ średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.07–30.09.2017:
  4,2751 PLN/EUR; 01.07–30.09.2016: 4,3453 PLN/EUR; 01.01–30.09.2017\
  : 4,2566 PLN/EUR; 01.01–30.09.2016: 4,3688 PLN/EUR.
  Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz jednost -
  kowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na euro, przedstawia tabela:
  Dane za III kwartał 2017 roku od 01.07.2017
  do 30.09.2017 (dane niebadane)
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  w tys. PLN
  w tys. EUR
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Przychody ze sprzedaży 4 009 2 788 938 642
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (99)(211) (23)(49)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 390 117 91 27
  Zysk (strata) netto 296 94 69 22
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 296 94 69 22
  Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,016 0,005 0,004 0,001
  Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,016 0,005 0,004 0,001
  Średni kurs PLN / EUR w okresie ––4,2751 4,3453
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  54
  Dane od początku roku 2017 narastającood 01.01.2017
  do 30.09.2017 (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  (dane niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  (dane niebadane)
  w tys. PLN
  w tys. EUR
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Przychody ze sprzedaży 12 046 8 1412 830 1 863
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (196)(969) (46)(222)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 89 259 21 59
  Zysk (strata) netto 27 175 6 40
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 27 175 6 40
  Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,002 0,010 0,001 0,002
  Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,002 0,0100,001 0,002
  Średni kurs PLN / EUR w okresie ––4,2566 4,3688
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 788 1 660 420 380
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43 805)(78 077)(10 291)(17 871)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 53 905 62 861 12 664 14 389
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 888 (13 556) 2 793 (3 103)
  Średni kurs PLN / EUR w okresie ––4,2566 4,3688
  30.09.2017 31 .12.201630.09.2017 31 .12.2016
  w tys. PLN w tys. EUR
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa 348 275 287 335 80 823 64 949
  Zobowiązania długoterminowe 176 593 100 923 40 981 22 813
  Zobowiązania krótkoterminowe 31 962 33 670 7 417 7 611
  Kapitał własny 137 234 151 247 31 847 34 188
  Kurs PLN / EUR na koniec okresu ––4,3091 4,4240
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  55
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy oraz okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017 roku (wraz
  z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez zarząd Spółki dominującej w dniu 7 listopada 2017 roku.
  Podpisy wszystkich członków zarządu
  DataFunkcjaImię i Nazwisko Podpis
  7 listopada 2017 roku prezes zarząduBartosz Kuźniar
  Data FunkcjaImię i Nazwisko Podpis
  7 listopada 2017 roku wiceprezes zarządu,
  dyrektor finansowyMarzena Przeniosło
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  3ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Śnansowe za okres od fi stycznia do  4 wrze5nia ł4fi6 roku sporzttdzone wedąug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo5ci FinansowejWszystkie kwoty podane sł w tysiłcach z otych, o ile nie podano inaczej


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lokum Deweloper SA
ISIN:PLLKMDW00049
NIP:8992725235
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław
Telefon:+48 71 7966666
www:www.lokum-deweloper.pl
gpwlink:lokum-deweloper.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LOKUM DEWELOPER
2018-10-15 11-10-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649