Raport.

LOKATY BUDOWLANE SA (2/2018) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
  DZIA ALNO ŚCI SPÓ KI ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Spis tre
  ści
  1. Podstawowe informacje o Spó
  ce…. .................. ...................................................................3
  2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze w skazaniem akcjonariuszy posiadaj
  ących
  na dzie
  ń przekazania raportu, co najmniej 5% g
  osów na waln ym
  zgromadzeniu....................................... ..................................................................................3
  3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za IV kwarta
  2017 r...…….…..………………4
  4. Wskazanie jednostek wchodz
  ących w sk
  ad grupy kapita
  owej Emitenta na ostatni dzie ń
  okresu obj
  ętego raportem kwartalnym........................... ........................................................5
  5. Informacja o zasadach przyj
  ętych przy sporz ądzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje
  o zmianie zasad (polityki) rachunkowo
  ści ................................................ ............................6
  6. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie fina nsowe........................................... 11
  7. Komentarz na temat czynników i zdarze
  ń, które mia
  y wp
  yw na osi ągni ęte wyniki
  finansowe ......................................... ................................................................................... 15
  8. Stanowisko zarz
  ądu Emitenta odno śnie mo żliwo ści zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników finansowych ............................... ........................................................................ .15
  9. Informacje na temat aktywno
  ści, jak ą w okresie obj ętym raportem Emitent podj ą
  w
  obszarze rozwoju prowadzonej dzia
  alno
  ści, w szczególno ści poprzez dzia
  ania nastawione
  na wprowadzanie rozwi
  ąza ń innowacyjnych w przedsi ębiorstwie ..................................... 15
  10. Wskazanie przyczyn niesporz
  ądzenia skonsolidowanych sprawozda ń finansowych…....... 16
  11. Opis stanu realizacji dzia
  a
  ń i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realiz acji, o
  których Emitent informowa
  w dokumencie informacyjn ym.............................................. 16
  12. Informacja dotycz
  ąca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w prze liczeniu na pe
  ne
  etaty ............................................. ........................................................................................17
  13. O
  świadczenie zarz ądu Emitenta ....................................... ................................................. 17  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  1. Podstawowe informacje o Spółce
  1.1. Dane Spółki
  Firma: Lokaty Budowlane
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Warszawa
  Adres: Ul. Popularna 19/Lok.2 02-473 Warszawa
  Telefon: (22) 241-19-92 (94)
  Faks: (22) 241-19-89
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres strony internetowej: www.lokatybudowlane.pl
  NIP: 524-265-99-69
  REGON: 141555504
  KRS: 0000313202
  1.2. Zarząd
  Na dzień bilansowy skład Zarządu Spółki przedstawia ł się następująco:
  Imię i nazwisko Stanowisko
  Marek Kwiatkowski Prezes Zarządu
  1.3. Rada Nadzorcza
  Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
  Imię i nazwisko Stanowisko Data rozpoczęcia kadencji
  Edward Szczytowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  Daniel Gąsiorowski Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  Georgi Rozencwajg Członek Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  Lech Dudek Członek Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  Dominik Dudziński Członek Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  1.4. Akcjonariat
  Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raport u, uwzględniająca akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgro madzeniu przedstawia się następująco:
  lp. udziałowiec Ilość akcji % udział w kapitale % głosów
  1 Marek Kwiatkowski 22 323 550 50,42 50,42
  2 Efraim Sagi 10 969 479 24,77 24,77
  3 Tali Sagi 9 580 588 21,64 21,64
  4 Pozostali 1 403 358 3,17 3,17
  Razem 44 276 975 100,0 100,0  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  2. Kapitał zakładowy
  Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 168 632 zł i dzieli się na 44 276 975
  akcji o wartości nominalnej 0,32 zł każda, w tym:
  468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  648 200 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  755 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  36 388 400 akcji zwykłych na okaziciela serii F
  4 447 222 akcji zwykłych na okaziciela serii G
  3. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2017 r.
  a) Rachunek zysków i strat - dane skonsolidowane
  WYSZCZEGÓLNIENIE
  Dane za okres
  01.01.2016 –
  31.12.2016
  Dane za okres
  01.10.2016 –
  31.12.2016
  Dane za okres
  01.01.2017 –
  31.12.2017
  Dane za okres
  01.10.2017 –
  31.12.2017
  [ zł ] [ zł ] [ zł ] [ zł ]
  Przychody netto ze
  sprzedaży i zrównane z nimi 3 147 501,64 813 982,27 1 532 647,14 249 657,89
  Koszty działalności
  operacyjnej 4 414 994,31 906 607,20 3 165 110,85 506 269,78
  w tym: amortyzacja 352 691,48 46 809,65 674 382,70 166 946,29
  Zysk (strata) ze sprzedaży -1 267 492,67 -92 624,75 -1 632 463,71 -256 611,89
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej -1 103 102,91 23 860,09 -1 605 023,07 -284 494,03
  Zysk (strata) brutto -3 561 954,85 -1 971 819,84 -2 675 720,88 -796 186,86
  Zysk (strata) netto -3 341 242,84 -1 751 107,83 -2 675 720,88 -796 186,86


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  b) Bilans - dane skonsolidowane:
  *Ujemna wartość firmy powstała w wyniku przejęcia maj ątku spółki Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o.
  (pomniejszone o zobowiązania) o wartości 16.499.487,76 z a cenę 11.644.288,00 (emisja akcji serii F).
  4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kap itałowej Emitenta na ostatni
  dzień okresu objętego raportem kwartalnym
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład g rupy kapitałowej Emitenta wchodziły
  następujące podmioty i podlegały konsolidacji:
  1. Lokaty Budowlane S.A. – jednostka dominująca
  2. Lokaty Budowlane Sp. z o.o. S.K.A. – jednostka z ależna
  3. Lokaty Budowlane Rybnicka Sp. z o.o. – jednostka zależna
  4. Lokaty Budowlane Chłodna Sp. z o.o. – jednostka zależna
  5. Lokaty Budowlane Sp. z o.o. – jednostka zależna
  6. Lokaty Budowlane Dolna Sp. z o.o. – jednostka za leżna
  WYSZCZEGÓLNIENIE
  Dane na dzień
  31.12.2016
  Dane na dzień
  31.12.2017
  [zł] [zł]
  Wartości niematerialne i prawne 3 292,00 0,00
  Rzeczowe aktywa trwałe 31 381 271,96 31 663 975,47
  Należności długoterminowe 0,00 947 137,90
  Zapasy 6 316 920,44 12 701 075,33
  Należności krótkoterminowe 1 658 210,81 1 018 936,56
  Inwestycje krótkoterminowe 1 156 232,86 981 082,83
  w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 027 609,04 842 559,01
  RAZEM AKTYWA 55 715 065,85 62 088 876,40
  Kapitał podstawowy 14 430 032,00 14 429 932,00
  Kapitał zapasowy 5 144 469,27 5 144 569,27
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 021 771,10 -18 332 532,76
  Zysk (strata) netto -3 341 242,84 -2 675 720,88
  Zobowiązania długoterminowe 29 385 816,62 33 446 295,41
  Zobowiązania krótkoterminowe 20 907 818,48 17 883 709,72
  Rozliczenia międzyokresowe 3 912 880,00 11 895 560,22
  w tym: ujemna wartość firmy* 2 088 401,68 1 933 705,24
  RAZEM PASYWA 55 715 065,85 62 088 876,40


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Poniższy opis przedstawia podstawowe dane o spółkac h grupy, strukturę kapitału
  podstawowego i zakres prowadzonej działalności:
  Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Wa rszawa
  REGON: 141555504
  KRS: 0000313202
  Kapitał akcyjny: 44 276 975 akcji po cenie nominaln ej 0,32 PLN co stanowi 14 168 632 PLN
  Zakres działalności:
  1. Generalne wykonawstwo budów.
  2. Koordynacja działalności hotelu w Święcicach i s tymulowanie jego rozwoju.
  3. Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju grupy.
  4. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla podejmowany ch nowych przedsięwzięć.
  5. Obsługa księgowa podmiotów grupy.
  Lokaty Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialn ością S.K.A.
  Zmiana formy prawnej od 22 października 2013r.
  Przekształcenie z Lokaty Budowlane Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością na Lokaty
  Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S .K.A.
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Wa rszawa
  REGON: 142511532
  KRS: 0000481791
  Kapitał udziałowy: 50 000 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego:
  Akcjonariusz Liczba akcji
  Cena za akcję Wartość
  akcji Udział w %
  Lokaty Budowlane S.A.
  500 100 50 000 100%
  Zakres działalności:
  Spółka zrealizowała inwestycję przy ulicy Saskiej 1 2 w Warszawie. Powierzchnie mieszkalne i
  użytkowe zostały sprzedane, a zrealizowany obiekt j est objęty rękojmią. Spółka może
  realizować w przyszłości kolejne inwestycje..
  Lokaty Budowlane Rybnicka Spółka z ograniczoną odpo wiedzialnością
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Wa rszawa
  REGON: 142798982


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  KRS: 0000377503
  Kapitał udziałowy: 38 710 udziałów po 50 PLN co sta nowi 1 935 500 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego: 100% kapi tału zakładowego należy do Lokaty
  Budowlane S.A.
  Zakres działalności:
  Spółka zrealizowała inwestycję przy ulicy Rybnickie j 59 w Warszawie. Powierzchnie mieszkalne
  i użytkowe zostały sprzedane, a zrealizowany obiekt jest objęty rękojmią. Spółka może
  realizować w przyszłości kolejne inwestycje.
  Lokaty Budowlane Chłodna Spółka z ograniczoną odpow iedzialnością
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Warszawa
  REGON: 146727631
  KRS: 0000467597
  Kapitał zakładowy: 5 500 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego
  Udziałowiec Liczba
  udziałów Cena za
  udział Wartość
  udziałów Udział w %
  Lokaty
  Budowlane S.A. 100 50 5 000 90,9%
  Marek
  Kwiatkowski 10 50 500 9,1%
  RAZEM
  110 50 5 500 100,0%
  Zakres działalności:
  1. Prowadzenie jako inwestor budowy przy ulicy Chło dnej 24 w Warszawie.
  2. Sprzedaż lokali z placu budowy.
  Lokaty Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialn ością
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Warszawa
  REGON: 146823458
  KRS: 00004730056
  Kapitał zakładowy: 24 444 500 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego
  Udziałowiec Liczba
  udziałów Cena za udział
  Wartość
  udziałów Udział w %
  Lokaty
  Budowlane S.A. 488 890 50 24 444 500 100,0%
  RAZEM
  488 890 50 24 444 500 100,0%
  W czerwcu 2015 roku jednostka dominująca Spółka Akc yjna Lokaty Budowlane wniosła
  aportem do jednostki zależnej Lokaty Budowlane Sp. z o.o. zorganizowaną część
  przedsiębiorstwa w postaci aktywów hotelowych w zam ian za udziały. Kapitał zakładowy


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  jednostki zależnej został podwyższony o kwotę 24.43 9.500 PLN do wartości 24.444.500 PLN.
  Do 30 czerwca 2017 roku obiektem hotelowo-konferenc yjnym i jego infrastrukturą zarządzała
  Spółka Akcyjna Lokaty Budowlane. Od 1 września 2017 roku obiekt jest wynajmowany.
  Lokaty Budowlane Dolna Spółka z ograniczoną odpowie dzialnością
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Wa rszawa
  REGON: 147284220
  KRS: 0000513375
  Kapitał zakładowy: 1 863 400 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego
  Udziałowiec Liczba
  udziałów Cena za
  udział Wartość
  udziałów Udział w %
  Lokaty Budowlane S.A. 32 050 50 1 602 500 86%
  PB Nieruchomo ści
  Sp. z o.o.
  5 218 50 260 900 14%
  RAZEM
  37 268 50 1 863 400 100%
  Zakres działalności:
  Prowadzenie jako inwestor remontu zespołu budynku u sługowo-biurowych przy Dolnej 43/45 w
  Warszawie.
  5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzani u raportu kwartalnego, w tym
  informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości
  Na podstawie art. 56 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z
  późniejszymi zmianami) Lokaty Budowlane Spółka Akcy jna jako jednostka dominująca w
  grupie kapitałowej nie sporządza skonsolidowanego s prawozdania finansowego, gdyż spełnia
  dwa spośród trzech warunków tej ustawy zwalniającyc h z obowiązku sporządzania takiego
  sprawozdania :
  · łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty jest mniejsze niż 250
  osób,
  · łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i tow arów oraz operacji finansowych w
  walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 76. 800.000 PLN.
  Przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe g rupy sporządzono na dzień 31.12.2017
  na podstawie przepisów zawartych w załączniku nr 3 ($.5 pkt.4) do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu. Sporządzone sprawozd anie finansowe obejmuje okres od 1
  stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o sprawozdania jednostki
  dominującej i jednostek zależnych, tj. tych podmiot ów, których dane finansowe są istotne z
  punktu widzenia całokształtu działalności grupy.
  Rokiem obrotowym w jednostkach grupy jest rok kalen darzowy. Zaczyna się 1 stycznia i
  kończy 31 grudnia. Wyjątek stanowi spółka Lokaty Bu dowlane Sp. z o.o. S.k.a., gdzie rok
  obrotowy rozpoczął się 1 listopada 2016 roku i zako ńczy się 31 października 2017 roku. Dla
  zachowania porównywalności danych finansowych i okr esów rozliczeniowych przyjęto w


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  skonsolidowanym sprawozdaniu dane finansowe spółki Lokaty Budowlane Sp. z o.o. S.k.a. za
  okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
  Konsolidacji dokonano metodą pełną zgodnie z zapisa mi art.60 ustawy o rachunkowości,
  dokonując stosownych wyłączeń i korekt.
  Za okres porównawczy przyjęto dane finansowe za
  okres 12-stu miesięcy poprzedniego roku obrotowego tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
  2016 roku.
  Opis prowadzonej ewidencji księgowej
  Księgi rachunkowe dla wyżej omówionych podmiotów tw orzących grupę kapitałową są
  prowadzone w lokalu biurowym przy ulicy Grzybowskie j 4/241 w Warszawie.
  Okresem obrachunkowym dla jednostek grupy jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1
  stycznia i kończący się 31 grudnia. W skład roku ob rotowego wchodzą śródroczne okresy
  sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendar zowe. Księgi rachunkowe zamyka się na
  dzień kończący rok obrotowy.
  Program finansowo-księgowy firmy RAKS stosowany do prowadzenia ewidencji księgowej
  w jednostkach tworzących grupę, zabezpiecza powiąza nie poszczególnych zbiorów
  stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwi erciedlającą dziennik i księgę główną.
  Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrot ami zestawienia obrotów i sald kont księgi
  głównej.
  Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełni a następujące zasady:
   zasadę podwójnego księgowania,
   systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewid encji na kontach księgi głównej,
   odnośnie zapisów w dzienniku: zapewnia chronologicz ne ujęcie zdarzeń, kolejną
  numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwi a jednoznaczne powiązanie
  ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowym i.
  ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I METODY WYCENY PRZYJ ĘTE W LOKATY
  BUDOWLANE S.A. I JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH
  BILANS
  W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok
  obrotowy. Jeżeli bilans sporządzany jest na dzień i nny niż kończący bieżący rok obrotowy,
  wykazuje się w nim stany aktywów i pasywów za analo giczny okres sprawozdawczy
  poprzedniego roku obrotowego.
  Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów wynika z ich
  wartości księgowej, z uwzględnieniem:
   dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych (umor zeniowych) oraz odpisów
  aktualizujących, w tym również z tytułu trwałej utr aty wartości składników aktywów
  trwałych,
   odpisów aktualizujących wartość rzeczowych składnik ów obrotowych
  Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpi sy
  amortyzacyjne lub odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych uwzględnia si ę okres użyteczności ekonomicznej


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  wartości niematerialnych i prawnych, odzwierciedlaj ący faktyczny okres ich użytkowania.
  Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane met odą liniową w okresie 5-ciu lat.
  Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzen ia i amortyzowane metodą
  liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych ok reślonych w załączniku do ustawy o
  podatku dochodowym od osób prawnych. Indywidualne s tawki amortyzacyjne stosuje się w
  stosunku do zakupionych używanych środków trwałych. Przedmioty o okresie użytkowania
  dłuższym niż jeden rok i wartości mieszczącej się w przedziale od 1.500 PLN do 3.499 PLN są
  umarzane w 100% i przyjmowane na ewidencję środków trwałych. Przedmioty o wartości
  poniżej 1.500 PLN są odpisywane bezpośrednio w bież ące koszty działalności operacyjnej.
  Wyposażenie meblowe biura przy ulicy Popularnej 19 jest odnoszone bezpośrednio koszty
  działalności operacyjnej i ujmowane w ewidencji poz abilansowej.
  Stawki amortyzacyjne stosowane w dla zakupionych no wych środków trwałych o wartości
  początkowej równej lub większej niż 3.500 PLN przed stawiają się następująco
  w poszczególnych grupach rodzajowych:
  Budynki i budowle – 2,5%
  Maszyny i urządzenia techniczne – 10-20%
  Sprzęt komputerowy – 30%
  Środki transportu – 20%
  Inne środki trwałe – 10-20%
  Środki trwałe w budowie
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmują ogół wydatków
  poniesionych przez jednostkę za okres budowy, monta żu i przystosowania do dnia ich
  przekazania do użytkowania, powiększone o koszty ob sługi zobowiązań zaciągniętych w celu
  ich sfinansowania.
  Inwestycje
  Inwestycje długoterminowe dotyczą udziałów w innych jednostkach. Są zaliczan e
  do aktywów trwałych i wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualną utratę
  wartości. W pozycji tej ujmowane są długoterminowe pożyczki udzielone podmiotom
  powiązanym. Pożyczki są wyceniane w kwocie wymagają cej zapłaty powiększonej o odsetki
  naliczane na dzień bilansowy zgodnie z zapisami umó w.
  Inwestycje krótkoterminowe dotyczą środków pieniężnych zgromadzonych w kasach i na
  rachunkach bankowych oraz pożyczek krótkoterminowyc h udzielonych innym podmiotom.
  Pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty p owiększonej o odsetki naliczane na dzień
  bilansowy zgodnie z zapisami umów.
  Rozrachunki
  Należności wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należn ości wyrażone w walutach
  obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie śre dnim NBP ustalonym dla danej waluty.
  Operacje sprzedaży wyrażone w walutach obcych skutk ujące powstaniem należności ujmuje się
  w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzeni a po średnim kursie dla danej waluty
  ustalonym na ten dzień przez NBP, chyba że w zgłosz eniu celnym został ustalony inny kurs.
  Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wy rażone w walutach obcych ujmuje się
  w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzeni a po kursie kupna walut stosowanym
  przez bank, z którego usług korzysta Spółka.


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tw orzenie odpisów aktualizujących
  do wysokości nie pokrytej gwarancją lub zabezpiecze niem. Odpisy aktualizujące są tworzone
  z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
  Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowie dnio do pozostałych kosztów operacyjnych.
  Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z otr zymaniem zapłaty zalicza się do
  pozostałych przychodów operacyjnych.
  Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowią zania wyrażone
  w walutach obcych są aktualizowane do wysokości kwo ty wymagającej zapłaty na dzień
  bilansowy – przeliczane na ten dzień wg kursu średn iego NBP ustalonego dla danej waluty.
  Operacje zakupu wyrażone w walutach obcych powodują ce powstanie zobowiązań ujmuje się w
  księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie średnim dla danej waluty
  ustalanym na ten dzień przez NBP, chyba że w zgłosz eniu celnym został ustalony inny kurs.
  Operacje gospodarcze w walutach obcych dotyczące re gulowania (zapłaty) zobowiązań
  z rachunku bankowego ujmuje się w księgach rachunko wych na dzień ich przeprowadzenia po
  kursie sprzedaży walut stosowanym przez bank, z kt órego usług korzysta Spółka.
  Środki pieniężne
  Środki pieniężne są wyceniane według wartości nomin alnej. Środki pieniężne wyrażone
  w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym przez NBP.
  Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
  Rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe kosztów czynne i bierne są rozliczane
  wg okresów wynikających z dokumentów źródłowych.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w bi lansie skonsolidowanym Spółki
  dotyczą:
   ujemnej wartości firmy, powstałej w latach ubiegłyc h jako różnica niższej ceny nabycia
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa od wartości godziwej przyjętych aktywów
  netto; ujemna wartość firmy została zaliczona do ro zliczeń międzyokresowych
  przychodów na okres 25 lat i jest sukcesywnie odpis ywana w pozostałe przychody
  operacyjne.
   wpłat od odbiorców z tytułu zawartych umów na sprze daż lokali mieszkalnych, miejsc
  garażowych i powierzchni użytkowej; po zakończeniu inwestycji i przyjęciu protokołu
  odbioru są przenoszone na konta sprzedaży inwestycj i.
   Innych wpływów z tytułu zawartych umów, które w prz yszłym okresie będą stanowić
  przychody.
  Odroczony podatek dochodowy
  Ustalanie aktywów i tworzenie rezerw z tytułu odroc zonego podatku dochodowego jest
  podyktowane występowaniem różnic przejściowych międ zy wartością księgową a wartością
  podatkową pozycji aktywów i pasywów w bilansie.
  Wartość wynikająca z iloczynu dodatnich różnic prze jściowych i obowiązującej stawki podatku
  dochodowego od osób prawnych zaliczana jest do obow iązkowych obciążeń wyniku
  finansowego netto jako rezerwa na podatek dochodowy odroczony.
  Wartość wynikająca z iloczynu ujemnych różnic przej ściowych i stawki podatku dochodowego
  od osób prawnych jest zaliczana do długoterminowyc h rozliczeń międzyokresowych jako
  aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego i s tanowi uznanie wyniku finansowego


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  netto.
  Kapitał własny
  Kapitał własny jest ujmowany w księgach rachunkowyc h w wartości nominalnej według jego
  rodzajów i zasad wynikających z przepisów prawa i u mowy Spółki.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie p rzychody, koszty, zyski i straty
  oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za b ieżący i poprzedni rok obrotowy ze
  szczegółowością określoną w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości.
  W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy
  (gdy sprawozdanie finansowe jest sporządzane na inn y dzień bilansowy niż dzień kończący rok
  obrotowy), zgodnie z definicją powyżej, w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie
  przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący
  okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozd awczy poprzedniego roku obrotowego.
  Spółka sporządza rachunek zysków i strat według war iantu porównawczego.
  Na wynik finansowy netto składają się:  wynik działalności operacyjnej
   wynik operacji finansowych
   wynik operacji nadzwyczajnych
   obowiązkowe obciążanie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, który
  obejmuje część bieżącą i część odroczoną; część odr oczona w rachunku zysków i strat
  stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na
  koniec i początek okresu sprawozdawczego.
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest me todą pośrednią. W rachunku
  przepływów pieniężnych wykazuje się dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  W przypadku sporządzania rachunku przepływów pienię żnych za inny okres sprawozdawczy,
  rachunek ten sporządza się za bieżący okres sprawoz dawczy i analogiczny okres
  sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
  W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki
  z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finanso wej jednostki, z wyjątkiem wpływów i
  wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży ś rodków pieniężnych.
  Dla właściwego określenia wartości przepływów pieni ężnych ustala się następujące definicje:
   przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz
  inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działal ności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub
  finansowej;
   przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie
  składników aktywów trwałych i krótkoterminowych akt ywów finansowych oraz wszystkie
  z nimi związane pieniężne koszty i korzyści;
   przez działalność finansową rozumie się pozyskiwani e lub utratę źródeł finansowania
  (zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału własnego i obcego w jednostce) oraz
  wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyś ci.  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Powyższe definicje rodzajów działalności nie są toż same z ujęciem bilansowym, dotyczą
  wyłącznie rachunku przepływów pieniężnych.
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje infor macje o zmianach poszczególnych
  składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  W przypadku sporządzania zestawienia zmian w kapita le własnym za inny okres
  sprawozdawczy niż określony powyżej, w zestawieniu zmian w kapitale własnym wykazuje się
  zmiany poszczególnych pozycji kapitału własnego za bieżący okres sprawozdawczy
  i analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego.
  6. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie f inansowe
  Skonsolidowany Skrócony Bilans
  AKTYWA 2017-12-31 2016-12-31
  A. AKTYWA TRWAŁE 45 243 523,08 44 809 019,00
  I Wartości niematerialne i prawne 0,00 3 292,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 31 663 975,47 31 381 271,96
  III Należności długoterminowe 947 137,90 0,00
  IV Inwestycje długoterminowe 11 465 716,66 12 257 761,99
  V Długoterminowe RM 1 166 693,05 1 166 693,05
  B. AKTYWA OBROTOWE 16 845 353,32 10 906 046,85
  I Zapasy 12 701 075,33 6 316 920,44
  II Należności krótkoterminowe 1 018 936,56 1 658 210,81
  III Inwestycje krótkoterminowe 981 082,83 1 156 232,86
  IV Krótkoterminowe RM 2 144 258,60 1 774 682,74
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  RAZEM AKTYWA 62 088 876,40 55 715 065,85
  PASYWA 2017-12-31 2016-12-31
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -1 433 752,37 1 211 487,33
  I Kapitał podstawowy 14 429 932,00 14 430 032,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy 5 144 569,27 5 144 469,27
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 332 532,76 -15 021 771,10
  VI Zysk (strata) netto -2 675 720,88 -3 341 242,84


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 63 522 628,77 54 503 578,52
  I Rezerwy na zobowiązania 297 063,42 297 063,42
  II Zobowiązania długoterminowe 33 446 295,41 29 385 816,62
  III Zobowiązania krótkoterminowe 17 883 709,72 20 907 818,48
  IV Rozliczenia międzyokresowe 11 895 560,22 3 912 880,00
  RAZEM PASYWA 62 088 876,40 55 715 065,85
  Skrócony Skonsolidowany Rachunek zysków i strat
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  od 01.10.2017
  do 31.12.2017
  od 01.10.2016
  do 31.12.2016
  A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,
  TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: 1 532 647,14 3 147 501,64 249 657,89 813 982,27
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 532 647,14 3 147 501,64 249 657,89 813 982,27
  II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 165 110,85 4 414 994,31 506 269,78 906 607,20
  I. Amortyzacja 674 382,70 352 691,48 166 946,29 46 809,65
  II. Zużycie materiałów i energii 485 722,92 1 094 174,79 40 861,35 230 011,75
  III. Usługi obce 827 167,72 1 047 238,99 104 581,21 216 005,27
  IV. Podatki i opłaty 129 347,34 168 948,16 58 249,87 54 870,47
  V. Wynagrodzenia 830 108,45 1 139 457,73 110 030,43 267 916,99
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 167 867,16 222 788,70 22 178,77 55 608,56
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 50 514,56 389 694,46 3 421,86 35 384,51
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -1 632 463,71 -1 267 492,67 -256 611,89 -92 624,93
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 238 684,89 213 452,28 115 448,31 74 092,86
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i wnip 13 008,13 9 756,10 13 008,13 9 756,10
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 225 676,76 203 696,18 102 440,18 64 336,76
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 211 244,25 49 062,52 143 330,45 -42 392,16
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i
  wnip 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  III. Inne koszty operacyjne 211 244,25 49 062,52 143 330,45 -42 392,16
  F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H) -1 605 023,07 -1 103 102,91 -284 494,03 23 860,09
  G. PRZYCHODY FINANSOWE 907 616,31 184 119,27 858 671,25 181 313,37
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 164 992,73 184 119,27 164 992,69 184 067,37
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 742 623,58 0,00 693 678,56 -2 754,00
  H. KOSZTY FINANSOWE 1 978 314,12 2 642 971,21 1 370 364,08 2 176 993,30
  I. Odsetki 1 978 289,96 2 343 240,54 1 370 339,93 1 898 655,88
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacji wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 24,16 299 730,67 24,15 278 337,42
  I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) -2 675 720,88 -3 561 954,85 -796 186,86 -1 971 819,84
  J. PODATEK DOCHODOWY 0,00 220 712,01 0,00 220 712,01
  - część bieżąca 0,00 0,00 0,00 0,00
  - część odroczona 0,00 220 712,01 0,00 220 712,01
  K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
  (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) -2 675 720,88 -3 341 242,84 -796 186,86 -1 751 107,83
  Skrócony Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych
  31.12.2017 31.12.2016
  A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  I. Zysk ( strata) netto -2 675 720,88 -3 341 242,84
  II. Korekty razem 4 341 833,51 621 598,90
  III. Przep
  ywy pieni ężne z dzia
  alno ści operacyjnej (I+/-II) 1 666 112,63 -2 719 643,94
  B. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  I. Wp
  ywy 16 008,13 6 765 000,00
  II. Wydatki 956 392,91 8 222 666,91
  III. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (I-II) -940 384,78 -1 457 666,91
  C. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej
  I. Wp
  ywy 3 500 000,16 3 502 162,20
  II. Wydatki 4 410 778,04 1 954 476,38
  III. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej (I-II) -910 777,88 1 547 685,82


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  D. Przep
  ywy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -185 050,03 -2 629 625,03
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych -185 050,03 -2 629 625,03
  F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 1 027 609,04 3 657 234,07
  G. Ś rodki pieni ężne na koniec okresu (F+/-D) 842 559,01 1 027 609,04
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 795 308,44 220 363,00
  Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapital e własnym
  Wyszczególnienie na dzień
  31.12.2017 31.12.2016
  I. Kapita
  (fundusz ) w
  asny na pocz ątek okresu 1 211 487,33 4 606 217,45
  - zmiana przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00 0,00
  - korekty b
  ędów 0,00 0,00
  I.a Kapita
  (fundusz) w
  asny na pocz ątek okresu, po korektach 1 211 487,33 4 606 217,45
  1. Kapita
  (fundusz ) podstawowy na pocz ątek okresu 42 467 532,00 42 467 532,00
  - zwi ększenia 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00
  - wy
  ączenia konsolidacyjne 28 037 500,00 28 037 500,00
  1.2. Kapita
  (fundusz) podstawowy na koniec okre su 14 430 032,00 14 430 032,00
  2. Kapita
  ( fundusz) zapasowy na początek okresu 5 144 569,27 5 144 569,27
  - zwi ększenia 0,00 0,00
  - zmniejszenia 100,00 100,00
  2.2. Stan kapita
  u (funduszu ) na koniec okresu 5 144 469,27 5 144 469,27
  3.Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu 0,00 0,00
  - zwi ększenia 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00
  3.2. Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na kon iec okresu 0,00 0,00
  4. Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe na poc zą tek okresu 0,00 0,00
  - zwi ększenia 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00
  4.2. Pozosta
  e kapita
  (fundusze) rezerwowe na kon iec roku 0,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych na początek okresu -14 488 602,17 -9 902 784,92
  - zwi ększenia -2 570 020,91 -4 585 817,25
  - zmniejszenia 0,00
  - wy
  ączenia konsolidacyjne -1 273 909,68 -533 168,93


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  5.2. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych na koniec okresu -18 332 532,76 -15 021 771,10
  6. Wynik netto -2 675 720,88 -3 341 242,84
  - zysk netto 0,00 0,00
  - strata netto -2 070 865,16 -2 570 020,91
  - odpisy z zysku 0,00 0,00
  - wy
  ączenia konsolidacyjne - korekta wyniku -604 855,72 -771 221,93
  II. Kapita
  (fundusz) w
  asny na koniec okresu -1 433 752,37 1 211 487,33
  III. Kapita
  (fundusz) w
  asny po uwzgl ędnieniu
  proponowanego podzia
  u zysku (pokrycia straty)
  7. Komentarz Zarządu dotyczący czynników i zdarzeń, k tóre miały wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe
  Wynik finansowy Grupy zawiera wyłączenia konsolidac yjne transakcji zawartych pomiędzy
  podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją.
  Grupa zamknęła rok 2017 roku wynikiem łącznym (stra tą) w kwocie 2.675.720,88 PLN. Na jej
  wysokość znaczący wpływ miały odsetki od pozyskanyc h zewnętrznych źródeł finansowania.
  Wynik (EBITDA) na dzień 31 grudnia roku 2017 zamyka się stratą o wartości 193.350,12 PLN.
  Istotne pozycje w bilansie Grupy:
  Aktywa rzeczowe
  Najważniejsze pozycje w aktywach rzeczowych grupy t o:
  · obiekt hotelowy wraz z gruntami i infrastrukturą bę dący składnikiem majątku trwałego
  spółki Lokaty Budowlane Sp. z o.o. o wartości netto (po uwzględnieniu odpisów
  umorzeniowych) 23.344.759,42 PLN.
  · działka przy ulicy Dolnej w Warszawie o wartości ks ięgowej 2.909.000 PLN oraz nakłady
  w wysokości 3.836.172,70 poniesione na realizację i nwestycji budowlanej w obrębie
  wymienionej działki będące składnikami aktywów rzec zowych spółki Lokaty Budowlane
  Dolna Sp. z o.o.
  Istotnymi składnikami aktywów trwałych są nieruchom ości gruntowe:
  · przy ulicy Górczewskiej w Warszawie, nabyta wraz z prawem do roszczeń za cenę
  4.000.000 PLN. Stanowi ona własność spółki Lokaty B udowlane Sp. z o.o. S.K.A..
  · przy ulicy Brożka w Warszawie, nabyta wraz z prawem do roszczeń za cenę 5.500.000
  PLN. Stanowi ona własność spółki Lokaty Budowlane D olna Sp. z o.o.
  Zapasy
  Główne pozycje zapasów wykazane w skonsolidowanym b ilansie to:
  1. Produkcja w toku (nakłady poniesione na realizację inwestycji przy ulicy Chłodnej w
  Warszawie) w wartości 12.381.027,24 PLN.
  2. Zaliczki przekazane na poczet dostaw i usług w kwoc ie 320.048,09 PLN.
  Łączna kwota wykazana w pozycji zapasy to wartość 1 2.701.075,33 PLN.
  Należności krótkoterminowe
  Dotyczą należności z tytułu świadczonych usług, z t ytułu podatków (w tym VAT) i innych
  rozliczeń. Łącznie jest to kwota 1.018.936,56 PLN.
  Inwestycje krótkoterminowe
  Obejmują środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych podmiotów objętych


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  konsolidacją. Wartość środków pieniężnych będących w dyspozycji podmiotów objętych
  konsolidacją na dzień 31.12.2017 wynosi 842.559.01 PLN. W pozycji krótkoterminowe aktywa
  finansowe ujęto pożyczki udzielone podmiotom powiąz anym, których termin zapłaty przypada
  w roku 2018. Jest to kwota 138.523,82 PLN.
  Zobowiązania długoterminowe
  Na zobowiązania długoterminowe składają się zobowią zania z tytułu otrzymanych pożyczek
  (wraz z odsetkami) od głównych akcjonariuszy Spółki (17.304.931,52 PLN), oraz z tytułu
  kredytów inwestycyjnych (długoterminowych) o okresi e spłaty powyżej jednego roku w kwocie
  9.376.363,89 PLN. W zobowiązaniach długoterminowych ujęto zobowiązanie wobec podmiotu
  zagranicznego, który sfinansował zakup nieruchomośc i gruntowej przy ulicy Brożka w
  Warszawie w ramach zawartej umowy o wspólnym przeds ięwzięciu. Jest to kwota 6.765.000
  PLN.
  Łączna wartość zobowiązań długoterminowych to kwota 33.446.295,41 PLN.
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Dotyczą bieżących zobowiązań o okresie spłaty do je dnego roku z tytułu kredytów i pożyczek
  (6.613.415,03 PLN), oraz obligacji w kwocie 9.573.0 00 PLN, których termin wykupu przypada
  na czerwiec 2018 r., lub nastąpi przeniesienie praw a własności 853 m2 lokalu z obiektu przy
  ulicy Dolnej w Warszawie. Pozostałe zobowiązania do tyczą dostaw i usług, podatków i
  ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i innych zobow iązań wobec podmiotów pozostałych
  wykazanych w bilansie skonsolidowanym na podstawie zapisów w ewidencji księgowej
  jednostek objętych konsolidacją. Łącznie jest to kw ota 17.883.709,72 PLN.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Dotyczą ujemnej wartości firmy (omówiona przy jedno stkowym sprawozdaniu finansowym)
  oraz sprzedaży aktywów rzeczowych i finansowych gru py.
  Na wartość wykazaną w skonsolidowanym bilansie grup y w kwocie 11.895.560,22 PLN składa
  się:
  1. Ujemna wartość firmy – 1.933.705,24 PLN.
  2. Zaliczki na sprzedaż części udziałów w podmiocie po wiązanym (umowa będzie
  renegocjowana i jej status może ulec zmianie) oraz sprzedażą połowy lokalu przy
  Popularnej. Po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży lokalu wpływy staną się przychodami
  Spółki Akcyjnej. Łącznie jest to kwota 1.611.625,50 PLN
  3. Wpływy z tytułu zaliczek wpłaconych do umów wstępny ch sprzedanych lokali z
  inwestycji przy ulicy Chłodnej w Warszawie. Jest to kwota 8.073.806,68 PLN.
  4. Wpływy z tytułu przedsprzedaży powierzchni użytkowe j z budowanego obiektu przy
  ulicy Dolnej w Warszawie. Jest to kwota 276.422,80 PLN.
  8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania publikowanych prognoz
  Emitent nie publikował prognoz na 2017 r. i lata na stępne.
  9. Informacje na temat aktywności podejmowanej prze z Zarząd w obszarze
  prowadzonej działalności, w szczególności poprzez d ziałania nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiors twie w okresie od
  01.10.2017 do 31.12.2017 roku.
  Emitent realizuje kolejne inwestycje, które to prac e koordynowane są w Lokaty Budowlane S.A.
  Pierwszą z inwestycji jest Projekt Dolna, która pol ega na realizacji przebudowy i remontu
  budynku zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 43/45 w W arszawie, oraz skomercjalizowanie
  uzyskanej powierzchni handlowo-usługowej. Prace prz ebiegają zgodnie z przyjętym
  harmonogramem. Budynek osiągnął stan surowy i trwaj ą prace związane z jego


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  komercjalizacją.
  Drugą z inwestycji jest „Projekt Chłodna”. Spółka s finalizowała zakup 2 działek o łącznej
  powierzchni 956 m2. Projekt deweloperski, liczy sie dem kondygnacji, zaś na każdej
  zaprojektowano sześć mieszkań. W sumie w budynku bę dą znajdować się 42 lokale
  mieszkalne. Rozpoczęto również sprzedaż mieszkań w tej inwestycji. Prace przebiegają zgodnie
  z przyjętym harmonogramem.
  Przedsięwzięcie deweloperskie realizowane jest prze z spółkę celową, działającą pod firmą
  Lokaty Budowlane Chłodna sp. z o.o. z siedzibą w Wa rszawie. , KRS 0000467597, której
  przedmiotem działalności jest realizacja w/w inwest ycji pod nazwą „Chłodna Square
  Apartments”. W inwestycji sprzedano do dnia publika cji raportu 26 z 42 dostępnych lokali (na
  odstawie przedwstępnych umów sprzedaży).
  W marcu ub.r. Lokaty Budowlane S.A. (jako posiadają cy działki w gminie Święcice o
  powierzchni ok 6300 m. kw.) oraz spółka zależna Lok aty Budowlane sp. z o.o. (jako właściciel
  Hotelu Święcice) zawarły umowę najmu Hotelu Święcic e oraz gruntów przylegających do
  obiektu hotelowego na okres 15 lat z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych i
  domu spokojnej starości z renomowanym operatorem w/ w usług. Zgodnie z zapisami umowy
  dzierżawca zobowiązał się do regulowania czynszu mi esięcznego w wysokości 65 tys. PLN
  netto. W ocenie Zarządu, zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe
  Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A.
  10. Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania sko nsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Emitent publikuje skonsolidowane sprawozdania finan sowe zgodnie z przepisami zawartymi
  w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syst emu Obrotu.
  11. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emite nta oraz harmonogram ich
  realizacji, o których Emitent informował w dokumenci e informacyjnym
  Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a)
  Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System u Obrotu.
  12. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych pr zez Emitenta w przeliczeniu na
  pełne etaty
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba osób zatrudni onych przez Emitenta, w przeliczeniu
  na pełne etaty, wynosiła 22.
  13. Oświadczenie Zarządu
  Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76,
  poz.694 ze zm.), Zarząd Spółki Lokaty Budowlane S.A . przedstawia skonsolidowany raport za
  IV kwartał 2017 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na który składają
  się min:
  - wybrane dane finansowe,
  - komentarz Zarządu, dotyczący raportowanego okresu ,
  - kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
  - informacje o zasadach przyjętych przy sporządzani u raportu,
  Jednocześnie Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzib ą w Warszawie oświadcza, że wedle jego
  najlepszej wiedzy, sprawozdanie za IV kwartał 2017 r. sporządzone zostało zgodnie z
  obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi prze pisami obowiązującymi Emitenta oraz


  SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES OD 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki
  Lokaty Budowlane S.A. oraz jej wyniki finansowe.
  Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działal ności Grupy Kapitałowej Lokaty
  Budowlane S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i o siągnięć oraz sytuacji w Grupie.
  Warszawa, dnia 14.02.2018 r.
  Marek Kwiatkowski
  Prezes Lokaty Budowlane S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lokaty Budowlane SA
ISIN:PLFBRD000018
NIP:524-26-59-969
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Popularna 19 lok. 2 02-473 Warszawa
Telefon:+48 22 2411992
www:www.lokatybudowlane.pl
Komentarze o spółce LOKATY BUDOWLANE
2019-02-17 05-02-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649