Raport.

KREDYT INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Skonsolidowane sprawozdanie z zysk?w lub strat Przychody netto 122 676 92 561 29 091 21 234 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 42 435 25 274 10 063 5 798 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 358 7 471 1 745 1 714 Zysk (strata) netto 6 646 6 746 1 576 1 548 Zysk (strata) netto przypadaj?cy akcjonariuszom podmiotu dominuj?cego 5 592 5 497 1 326 1 261 Zysk (strata) na akcj? 0,43 0,43 0,10 0,10 Rozwodniony zysk (strata) na akcj? 0,43 0,43 0,10 0,10 ?redni kurs PLN / EUR w okresie 4,2170 4,3590 4,2170 4,3590 Skonsolidowane sprawozdanie z przep?yw?w pieni??nych ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (40 503) (75 871) (9 603) (17 406) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (18 148) 3 154 (4 305) 724 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (36 526) 170 211 (8 662) 39 048 Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (95 176) 97 496 (22 570) 22 367 ?redni kurs PLN / EUR w okresie 4,2170 4,3590 4,2170 4,3590 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa razem 828 715 832 552 196 915 197 297 Zobowi?zania razem 564 497 561 055 134 133 132 958 Zobowi?zania d?ugoterminowe 420 870 394 860 100 005 93 573 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 143 627 166 195 34 128 39 385 Kapita? w?asny 264 218 271 497 62 782 64 339 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 260 658 261 221 61 936 61 904 Kurs PLN / EUR na dzie? bilansowy 4,2085 4,2198 4,2085 4,2198

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  KREDYT INKASO S.A.

  ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY
  ZAKOŃCZON Y DNIA 31.03 .201 8 r.  SPIS TREŚCI
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 2
  WSKAŹNIKI EKONOMICZN E ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3
  JEDNOSTK OWE SPRAWOZDANIE Z Z YSKÓW LUB STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWI TYCH DOCHODÓW ......................... 5
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z SYTUACJI FINA NSOWEJ ................................ ................................ ................................ ........... 6
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z PRZEPŁYWÓW PI ENIĘŻNYCH ................................ ................................ ................................ .. 7
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE ZE ZMIAN W KAPI TALE WŁASNYM ................................ ................................ .............................. 8
  DODATKOWE INFORMACJE I O BJAŚNIENIA ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 9
  1. INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 9
  2. PODSTAWA SPORZĄDZENI A ORAZ ZASADY RACHUN KOWOŚCI ................................ ................................ ....................... 11
  3. STOSOWANE ZASADY RAC HUNKOWOŚCI ................................ ................................ ................................ ........................... 16
  4. PRZYCHODY NETTO ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 24
  5. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 24
  6. POZ OSTAŁE PRZYCHODY I K OSZTY OPERACYJNE ................................ ................................ ................................ ............ 25
  7. PRZYCHODY I KOSZTY F INANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 25
  8. PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 26
  9. WARTO ŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ................................ ................................ ................................ ................................ 28
  10. RZECZOWE AKTYWA TRWA ŁE................................ ................................ ................................ ................................ ............... 29
  11. INWESTYCJE W JEDNOST KACH ZALEŻNYCH ................................ ................................ ................................ ...................... 31
  12. NALEŻNOŚCI I POŻYCZK I ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 32
  13. POZOSTAŁE AKTYWA FIN ANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 32
  14. KATEGORIE INSTRUMENT ÓW FINANSOWYCH WG MS R ................................ ................................ ................................ .... 33
  15. AKTYWA FINANSOWE WYC ENIANE WEDŁUG ZAMORT YZOWANEGO KOSZTU ................................ ................................ 33
  16. ROZLICZENIA MIĘDZYOK RESOWE CZYNNE ................................ ................................ ................................ ......................... 37
  17. KAPITAŁ WŁASNY ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 37
  18. ZARZĄDZANIE KAPITAŁE M ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 38
  19. KREDYTY, POŻYCZKI, I NNE INSTRUMENTY DŁUŻ NE ................................ ................................ ................................ .......... 39
  20. WYEMITOWANE OBLIGACJ E ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 40
  21. REZERWY ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 42
  22. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERN E ................................ ................................ ................................ .......................... 42
  23. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁ U DOSTAW I USŁUG ORA Z POZOSTAŁE ZOBOWIĄZ ANIA ................................ ......................... 42
  24. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁ U LEASINGU ................................ ................................ ................................ ................................ ... 43
  25. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM ................................ ................................ ................................ .............................. 44
  26. INSTRUMENTY FINANSOW E ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 47
  27. INFORMACJE DODATKOWE DO RACHUNKU PRZEPŁY WÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ..... 48
  28. TRANSAKCJE Z PODMIOT AMI POWIĄZANYMI ................................ ................................ ................................ ...................... 49
  29. INFORMACJE O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIO NYM DO BADANIA SPRAW OZDANIA FINANSOWEGO .................. 52
  30. ŚRODKI PIENIĘŻNE I I CH EKWIWALENTY ................................ ................................ ................................ ............................. 52
  31. ZOBOWIĄZANIA WARUNKO WE I AKTYWA WARUNKOW E ................................ ................................ ................................ ... 53
  32. INFORMACJE O UDZIELO NYCH GWARANCJE I POR ĘCZENIACH O ZABEZPIE CZENIACH NA MAJĄTKU SPÓŁKI ........... 53
  33. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE, PODAT KOWE ORAZ POZOSTAŁE ................................ ............................... 54
  34. ZATRUDNIENIE W SPÓŁC E ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 56
  35. ISTOTNE ZDARZENIA NA STĘPUJĄCE PO DNIU BI LANSOWYM ................................ ................................ ........................... 56
  36. ZATWIERDZENIE DO PUB LIKACJI ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 57  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (w tys. PLN)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 2 / 57

  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

  31/ 03/2018 31/ 03/2017 31/ 03/2018 31/ 03/2017
  w tys PLN w tys EUR
  Sprawozdanie z zysków i strat
  Przychody netto 29 684 30 8 30 7 039 7 076
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 79 0) (4 434) (1 610) (1 017)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 289) 902 (1 017) 207
  Zysk (strata) netto (3 290) 2 593 (780) 595
  Zysk na akcję (0,26) 0,20 (0,06) 0,05
  Rozwodniony zysk na akcję (0,26) 0,20 (0,06) 0,05
  Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,2170 4,3590 4,2170 4,3590

  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (12 412) (9 409) (2 943) (2 159)
  Środki pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (94 525) (51 333) (22 415) (11 776)
  Środki pieniężne netto z działalności
  finansowej 17 346 166 958 4 113 38 302
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (89 591) 106 216 (21 245) 24 367
  Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,2170 4,3590 4,2170 4,3590


  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa razem 651 253 608 294 154 747 144 152
  Zobowiązania razem 522 300 476 051 124 106 112 814
  Zobowiązania długoterminowe 419 043 376 070 99 571 89 120
  Zobowiązania krótkoterminowe 103 257 99 981 24 535 23 693
  Kapitał własny 128 953 132 243 30 641 31 339
  Kapitał podstawowy 12 897 12 937 3 065 3 066
  Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,2085 4,2198 4,2085 4,2198  Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:
  1. Dla pozycji ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano
  kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie . W okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku ta
  średnia wynosi 4,2170 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku 4, 3590 PLN/EUR .

  2. Dla pozycji z Bilansu zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest
  na dzień 31 marca 2018 roku kurs 4,2085 PLN/EUR, zaś na dzień 31 mar ca 2017 roku kurs 4,2198 PLN/EUR .  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (w tys. PLN)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 3 / 57

  WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
  wskaźnik licznik mianownik wartość wskaźnika
  31/03/2018 31/03/2017
  Wskaźniki rentowności i efektywności
  ROA (ROAMA) zysk netto przeciętne aktywa (0,5%) 0,5%
  ROE zysk netto przeciętny kapitał własny (2,5%) 2,0%
  wskaźniki efektywności koszty operacyjne przychody netto 123,5% 114,6%
  wskaźniki efektywności koszty operacyjne EBIT (540,1%) (796,9%)
  rentowność netto zysk netto przychody netto (11,1%) 8,4%
  rentowność EBIT EBIT przychody netto (22,9%) (14,4%)
  rentowność EBITDA EBITDA przychody netto (21,0%) (11,5%)
  Struktura kapitału
  wskaźniki struktury bilansu kapitał własny suma bilansowa 19,8% 21,7%
  wskaźniki struktury bilansu skorygowany kapitał własny suma bilansowa 19,8% 21,7%
  wskaźniki struktury bilansu skorygowany kapitał własny suma bilansowa - przeszacowania na pakietach nabytych 19,8% 21,7%
  wskaźniki struktury bilansu wierzytelności nabyte kapitał własny 0,0% 0,0%
  Wskaźniki zadłużenia i wypłacalności
  zadłużenie aktywów dług suma bilansowa 80,2% 78,3%
  zadłużenie kapitału własnego dług kapitał własny 405,0% 360,0% zadłużenie skorygowanego kapitału własnego dług skorygowany kapitał własny 405,0% 360,0%
  zadłużenie netto dług netto kapitał własny 379,3% 267,2% udział długu oprocentowanego dług oprocentowany suma bilansowa 79,0% 77,1% udział długu oprocentowanego dług oprocentowany kapitał własny 399,2% 354,6% udział długu oprocentowanego dług oprocentowany skorygowany kapitał własny 399,2% 354,6% udział długu krótkoterminowego oprocentowany STD dług oprocentowany 18,6% 19,8% udział długu długoterminowego oprocentowany LTD dług oprocentowany 81,4% 80,2% krótkoterminowe zadłużenie kapitału własnego STD kapitał własny 80,1% 75,6% długoterminowe zadłużenie kapitału własnego LTD kapitał własny 325,0% 284,4% Wskaźniki pokrycia zadłużenia z przychodów (i środków pieniężnych) średnie miesięczne wpłaty dłużników + środki pieniężne dług 6,3% 25,8% Wskaźniki pokrycia zadłużenia z przychodów (i środków pieniężnych) średnie miesięczne wpłaty dłużników + środki pieniężne STD 32,1% 122,8% Wskaźniki pokrycia zadłużenia z przychodów (i środków pieniężnych) średnie miesięczne wpłaty dłużników dług 0,0% 0,0% pokrycie zadłużenia przez EBITDA EBITDA STD (6,0%) (3,5%) pokrycie zadłużenia przez EBITDA EBITDA dług (1,2%) (0,7%) pokrycie zadłużenia przez EBITDA EBITDA dług oprocentowany (1,2%) (0,8%)
  pokrycie odsetek zysk brutto + koszty finansowe koszty finansowe 86,3% 103,7%

  Wskaźniki ekonomiczno -finansowe zostały obliczone jako iloraz wielkości opisanej w kolumnie licznik przez wielkość
  opisaną w kolumnie mianownik. Oprócz widocznych bezpośrednio w bilansie, sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  oraz rachunku przepływów pieniężnych pozycji, zastosowaliśmy w obliczeniach następujące (oparte na tamtych)
  wielkości finansowe.
  Określenie przeciętne aktywa oznacza średnią ze stanu łącznej wartości aktywów na dzień obliczania wskaźnika oraz
  12 miesięcy wcześniej. W prezentowanych okresach nie posiadaliśmy pozycji pozabilansowych, więc aktywa są
  jednocześnie aktywami skorygowanymi o pozycje pozabilansowe (managed assets).


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (w tys. PLN)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 4 / 57

  Suma bilansowa to wykazana w jednostkowym bilansie suma wszystkich aktywów, równa sumie wszystkich pasywów.

  Przeciętny kapitał własny to średnia stanu kapitału własnego na dzień obliczania wskaźnika ora z 12 miesięcy wcześni ej.
  Dług to łączna wartość wszystkich zobowiązań (krótkoterminowych i długoterminowych).
  Skrót LTD oznacza zobowiązania długoterminowe. Oprocentowany LTD to zobowiązania długoterminowe, które
  powodują konieczność opłacania odsetek (suma zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji oraz
  zobowiązań długoterminowych z tytułu leasingu).
  Skrót STD oznacza zobowiązania krótkoterminowe. Oprocentowany STD to zobowiązania krótkoterminowe, które
  powodują konieczność op łacania odsetek (suma zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji oraz
  zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu).
  Dług oprocentowany to suma oprocentowanego STD i oprocentowanego LTD.
  Zysk EBIT oznacza zysk z działalnośc i operacyjnej.
  Zysk EBITDA to zysk EBIT powiększony o amortyzację.
  Koszty operacyjne zostały obliczone jako suma kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych kosztów
  działalności podstawowej i pozostałych kosztów operacyjnych.
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (w tys. PLN)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 5 / 57

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  Nota 01/04/201 7- 31/ 03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017


  Działalność kontynuowana
  Przychody netto 4 29 684 30 830
  Koszty ogólnego zarządu 5 (12 922 ) (9 932)
  Koszty sprzedaży 5 (23 323 ) (22 834)
  Pozostałe przychody operacyjne 6 199 77
  Pozostałe koszty operacyjne 6 (42 8) (2 576)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 79 0) (4 434)
  Przychody finansowe 7 33 712 29 565
  Koszty finansowe 7 (31 211 ) (24 229)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 289) 902
  Podatek dochodowy 8 999 1 691
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 290) 2 593
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  Zysk (strata) netto (3 290) 2 593
  Inne całkowite dochody
  Pozostałe całkowite dochody netto razem - -
  SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (3 290) 2 593  Nota 31/03/2018 31/03/2017
  Zysk (strata) na akcję
  (w zł/gr na jedną akcję)
  Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: (0,26 ) 0,20
  Zwykły (0,26 ) 0,20
  Rozwodniony (0,26 ) 0,20
  Z działalności kontynuowanej:
  Zwykły (0,26 ) 0,20
  Rozwodniony (0,26 ) 0,20  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (w tys. PLN)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 6 / 57

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  Nota 31/ 03/2018 31/03/2017
  (przekształcony)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Wartości niematerialne i prawne 9 8 34
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 881 1 339
  Inwestycje w jednostkach zależnych 11 70 792 71 226
  Należności i pożyczki 12 16 311 12 416
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 13 413 296 235 147
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.2 2 038 1 039
  Aktywa trwałe razem 503 327 321 201
  Aktywa obrotowe
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 12 10 187 6 048
  Należności z tytułu podatku dochodowego 566 -
  Pożyczki 12 9 651 6 508
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 13 92 542 150 961
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 1 826 831
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 33 154 122 745
  Aktywa obrotowe razem 147 926 287 093
  Aktywa razem 651 253 608 294

  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał podstawowy 17.1 12 897 12 937
  Akcje własne ( -) 17.2 - (500)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 17.3 101 551 101 551
  Zyski zatrzymane: 17.5 (7 584) (1 701)
  -Strata netto bieżącego okresu (3 290) 2 592
  -Straty lat poprzednich (4 294) (4 293)
  Kapitał zapasowy utworzony z zysku 17.4 22 088 19 956
  Kapitał własny 128 953 132 243
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 19 418 922 375 929
  Leasing finansowy 24 121 141
  Zobowiązania długoterminowe razem 419 043 376 070
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 23 5 922 5 795
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 19 95 623 92 822
  Leasing finansowy 24 108 91
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 21 1 193 1 015
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 411 258
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 103 257 99 981
  Zobowiązania razem 522 300 476 051
  Pasywa razem 651 253 608 294
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (w tys. PLN)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 7 / 57

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Nota 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 289) 902
  Korekty :
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 529 863
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 23 38
  Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 2 40
  Koszty finansowe 29 919 24 229
  Przychody finansowe (33 356) (29 565)
  Inne korekty - 38
  Korekty razem (2 882) (4 357)
  Zmiana stanu należności (4 704) 10 232
  Zmiana stanu zobowiązań 693 (6 013 )
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (664 ) (945 )
  Zmiany w kapitale obrotowym (4 675) 3 274
  Zapłacony podatek dochodowy (566) (9 228)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 412) (9 409)

  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych - (9)
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (71) (292)
  Pożyczki udzielone (6 649) (18 518)
  Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych/udzielone pożyczki (246 100) (101 830)
  Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych/spłaty obligacji 116 000 29 046
  Otrzymane odsetki 40 500 40 129
  Otrzymane dywidendy 1 795 141
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (94 525) (51 333)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 114 684 245 315
  Wykup dłużnych papierów wartościowych (71 700) (63 000)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (74) (64)
  Odsetki zapłacone (25 563) (15 294)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 17 346 166 958
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (89 591) 106 216
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku 122 745 16 529
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku 33 154 122 745
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (w tys. PLN)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 56 stanowią jego integralną część 8 / 57

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  Kapitał podstawowy Akcje własne ( -)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Zyski zatrzymane Kapitał zapasowy utworzony z zysku Razem
  Stan na 31 marca 2017 roku (przed korektą) 12 937 (500) 101 551 5 989 12 266 132 243
  Korekta błędu podstawowego - - - (7 690) 7 690 -
  Stan na 1 kwietnia 2017 roku 12 937 (500) 101 551 (1 701) 19 956 132 243
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.04.2017 roku do 31.03/2018 roku
  Wykup akcji własnych (40) 500 - - (460) -
  Zysk netto - - - (3 290) (3 290)
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - - - -
  Razem całkowite dochody - - - (3 290) - (3 290)
  Podział wyniku - - - (2 593) 2 593 -
  Stan n a 31 marca 2018 roku 12 897 - 101 551 (7 584) 22 088 128 953  Kapitał podstawowy Akcje własne ( -) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał zapasowy utworzony z zysku Razem
  Stan na 31 marca 2016 roku (przed korektą) 12 937 (500) 101 551 (4 939) 16 111 125 160
  Korekta błędu podstawowego - - - 4 490 - 4 490
  Stan na 31 marca 2016 roku (po korekcie) 12 937 (500) 101 551 (449) 16 111 129 650
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku
  Zysk netto - - - 2 593 - 2 593
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - - - -
  Razem całkowite dochody - - - 2 593 - 2 593
  Podział wyniku - - - (3 845 ) 3 845 -
  Stan na 31 marca 2017 roku 12 937 (500) 101 551 (1 701) 19 956 132 243


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 9 / 57

  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  1. Informacje ogólne
  1.1. Informacje o jednostce
  Nazwa Spółki: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”)
  Siedziba Spółki: 02 -672 Warszawa, ul . Domaniewska 39
  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m .st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Data rejestracji: 28 grudnia 2006 roku w obecnej formie prawnej (spółka akcyjna)
  19 kwietnia 2001 roku w poprzedniej formie prawnej (spółka komandytowa)
  Numer KRS: 0000270672
  Regon: 951078572
  NIP: 922 -254 -40 -99
  PKD: 64 -99 -Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowa na,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, skład organów
  zarządczych i nadzorujących Grupy Kapitałowej był następujący:
  Zarząd:
  Pan Jarosław Jerzy Orlikowski - Wiceprezes Zarządu (p . o. Prezesa Zarządu)
  Pan Bastian Ringhardt - Członek Zarządu
  Rada Nadzorcza:
  Pan Maciej Jerzy Szymański - Przewodniczący
  Pan Bogdan Dzudzewicz - Wiceprzewodniczący
  Pan Daniel Dąbrowski - Członek
  Pan Karol Szymański - Członek
  Pan Karol Sowa - Członek

  Zmiany w Zarządzie Spółki:
  Na dzień 31 marca 2017 roku skład Zarządu Spółki był następujący:
  Pan Paweł Robert Szewczyk - Prezes Zarządu
  Pan Piotr Andrzej Podłowski - Wiceprezes Zarządu

  W dniu 21 kwietnia 2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jarosława Jerzego Orlikowskiego na funkcję
  Wiceprezesa Zarządu.
  W dniu 20 września 2017 r. Pan Paweł Szewczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
  W dniu 20 września 2017 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Jarosławowi Orlikowskiemu funkcję pełnienia
  obowiązków Prezesa Zarządu do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.
  W dniu 15 listopada 2017 r. Pan Piotr Andrzej Podłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa
  Zarządu.
  W dniu 21 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołał a Pana Bastiana Ringhardt na funkcję Członka
  Zarządu.
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 10 / 57

  Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
  Na dzień 31 marca 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

  Pan Maciej Jerzy Szymański - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Pan Tomasz Karpiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Pani Ewa Podgórska - Sekretarz Rady Nadzorczej
  Pan Daniel Dą browski - Członek Rady Nadzorczej
  Pan Karol Szymański - Członek Rady Nadzorczej

  W dniu 16 maja 2017 r. Pan Tomasz Karpiński złożył rezygnację z członkostwa oraz pełnienia funkcji
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  W dniu 30 maja 2017 r. powołała na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogdana
  Dzudzewicza w trybie kooptacji.
  W dniu 19 marca 2018 r. Pani Ewa Podgórska złożyła rezygnację z członkostwa oraz pełnienia funkcji Sekretarza
  w Radzie Nadzorczej S półki.
  W dniu 23 marca 2018 roku Rad Nadzorcza powołała Pana Karola Sowę w skład Rady Nadzorczej w drodze
  kooptacji.
  W dniu 28 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej:
  – Pana Macieja Jerzego Szymańskiego;
  – Pa na Bogdana Dzudzewicza;
  – Pana Daniela Dąbrowskiego;
  – Pana Karola Sowę;
  – Pana Karola Macieja Szymańskiego.
  Ponadto akcjonariusz BEST S.A. głosujący w ramach grupy oddelegował Pana Karola Macieja Szymańskiego
  do stałego indywidualnego wykonywania czynnośc i nadzorczych.
  Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej było konsekwencją przedterminowego wygaśnięcia mandatów
  wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na skutek dokonania wyboru przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie jednego członka Rady Nadz orczej w drodze głosowania grupami.
  1.3. Struktura akcjonariatu
  Według stanu na dzień 31 marca 2018 roku struktura akcjonariatu jednostki jest następująca:

  Podmiot Ilość akcji % posiadanego
  kapitału
  Liczba głosów % posiadanych
  praw głosów
  WPEF VI Holding V B.V. (*) 7 929 983 61,49% 7 929 983 61,49%
  BEST S.A. 4 274 228 33,14% 4 274 228 33,14%
  Pozostali akcjonariusze 693 153 5,34% 693 153 5,34%
  Razem 12 897 364 100,00% 12 897 364 100,00%

  (*) Waterland Private Equity Investments B.V. jest jednostką kontrolującą najwyższego szczebla.

  1.4. Rok ob rotowy
  Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
  Rokiem obrotowym jednostki jest rok rozpoczynający się 1 kwietnia i kończący się 31 marca roku następnego .
  1.5. Przedmiot działalności
  Podstawowa działalność jednostki obejmuje:
  a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 64 -99-Z
  b) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych – w PKD 66 -19 -Z


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 11 / 57

  c) działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82 -20 -Z
  d) działalność związana z zarządzaniem funduszami – w PKD 66 -30 -Z-;
  e) dział alność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe - w PKD 69 -20 -Z
  f) działalność holdingów finansowych – w PKD 64 -20 -Z
  g) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – w PKD
  70 -10 -Z- f) działalność holdingów finans owych – w PKD 64 -20-Z
  h) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – w PKD 70 -22 -
  Z
  1.6. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest
  walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jednostki. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w
  tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.
  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowośc i
  2.1. Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
  Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S .A. obejmuje okres 12 miesięcy zakończonych 31
  marca 2018 roku oraz zawiera:
  ̵ dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku dla sprawozdania z zysków
  lub strat oraz pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych,
  ̵ dane porównawcze na dzień 31 marca 2017 roku dla sprawozdani a z sytuacji finansowej .

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz ich interpretacjami
  („MSSF”), które zostały włączone do prawa Unii Europejskiej w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („UE ”),
  jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących
  przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych Natomiast w
  zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami i interpretacjami jest ono zgodne z wymogami ustawy z dnia
  29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., nr 395 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o
  rachunkowości”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Sprawozdanie finanso we uwzględnia
  wymogi wszystkich zatwierdzonych przez UE standardów oraz związanych z nimi interpretacji za wyjątkiem
  wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez UE bądź zostały
  zatwierdzone przez UE, ale weszły lu b wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Spółka nie skorzystała w
  okresie objętym sprawozdaniem z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które
  zostały zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilans owym.
  .
  2.1.1. Standardy zastosowane po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 2017 /2018
  Następujące zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości (RMSR) wchodzą w życie po raz pierwszy w sprawozdan iu finansowym Spółki za 2017/2018 rok:

  • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień –
  zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów r ocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 12 / 57

  • Zmiany do MSSF 12 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach
  procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane
  głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018
  roku (zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2017 roku lub po tej dacie).

  Wyżej wymienione zmia ny do standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki za
  2017/2018 rok.
  2.1.2. Informacje co do standardów, jakie zostały już wydane przez RMSR, ale jeszcze nie weszły w życie
  Na dzień sporządzenia niniejszego rocznego skonsolidowanego spra wozdania finansowego następujące nowe
  standardy, zmiany do istniejących standardów oraz nowa interpretacja zostały wydane przez RMSR, ale nie
  weszły jeszcze w życie:

  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowi ązujący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” -
  zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiąz ujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

  • MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2 019 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji –
  zatwierdzone w UE w dniu 27 lutego 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z
  MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów roczn ych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie
  zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy),

  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą –
  zatwierdzone w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z
  klientami” – zatwierd zone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych –
  zatwierd zone w UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w
  ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28)
  ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 7
  lutego 2018 roku (zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

  • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” – zatwierdzona w UE w
  dniu 28 marca 2018 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynają cych się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie).

  Spółka postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów,
  zmian do istniejących standardów oraz interpretacji. Według szacunków Spółki, wyżej wymienione nowe


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 13 / 57

  standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy. Zakres wpływu MSSF 9 został
  przedstawiony poniżej.

  Wpływ standardu MSSF 9 na sprawozdanie finansowe

  MSSF 9 ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 roku. Grupa zastosuje
  nowy standard po raz pierwszy w sprawozdaniu za okres rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku . Efekt
  zastosowania zasad w zakresie klasyfikacji, wyceny oraz utraty wartości, określonych zgodnie z wymogami
  nowego Standardu, Spółka ujmuje jako korektę bilansu otwarcia na dzień 1 kwietnia 2018 r. bez korygowania
  okresów porównawczych. W trakcie okres u 01.04.2017 – 31.03.2018 roku Spółka zakończyła ocenę skutków
  wpływu wejścia w życie tego standardu we wszystkich trzech aspektach.

  (a) Klasyfikacja i wycena

  Spółka wybrała opcj ę wyceny instrumentów kapitałowych w odniesieniu do pozostałych długoterminowy ch
  aktywów finansowych (obecnie klasyfikowanych jako aktywa dostępne do sprzedaży) do wartości godziwej przez
  pozostałe całkowite dochody.

  Spółka nie zidentyfikowała istotnego wpływu wdrożenia MSSF 9 na klasyfikację pozostałych aktywów
  finansowych oraz na zobowiązania finansowe.

  (b) Utrata wartości

  MSSF 9 wymaga od Grupy ujęcia wpływu oczekiwanych strat kredytowych na wszystkie posiadane aktywa
  finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, czyli na udzielone pożyczki jak również na należności
  handlowe.

  Spółka w wyniku wstępnej analizy nie zidentyfikowała dodatkowego wpływu wyższych odpisów aktualizujących
  należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, które zgodnie z regulacjami nowego standardu
  odzwierciedlają dodatkowo oczekiwaną w przyszłości utratę wartości tych aktywów. W ramach prac nad
  wdrożeniem Spółka dokona szczegółowej analizy w powyższym zakresie.

  (c) Rachunkowość zabezpieczeń

  Brak pozycji w sprawozdaniu.
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 14 / 57

  2.1.3. Różnice do RMSR
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do
  stosowania w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znac zący sposób od regulacji wydanych
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych
  standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień zatwierdzenia do
  publikacji sprawozdania fina nsowego nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty
  wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):

   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających si ę 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejska postanowiła nie
  rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu
  wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązują cy w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy
  inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany
  (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą
  praw własności),
   Zmiany do MSR 19 „Św iadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi ęwzięciach” -
  Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokonane zmiany w ramach
  procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23)
  ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowiązująca w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

  Według szacunków Grupy, wyżej wymienione nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz
  interpretacja nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez
  Grupę na dzień bilansowy.
  Nadal poza regulacjami zatwierdzony mi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i
  zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.
  Według szacunków Grupy, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań
  finansowy ch według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby istotnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy.  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 15 / 57

  2.2. Korekta błędu
  W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym dokonano korekt błęd u w prezentacji danych za
  poprzedni rok obrotowy wykazanych w poprzednim jednostkowym sprawozdaniu na dzień 31 marca 2017 r.
  Korekta błędu dotyczy prezentacji podziału zysku za rok obrotowy 2015/16 w kapitałach własnych na dzień 31
  marca 2017 r. Uchwałą numer 14/2016 z dnia 3 października 2016 roku dokonano podziału zysku za rok obrotowy
  2015/2016 i przeznaczono kwotę 3.845 tys. PLN na kapitał zapasowy tworzony z zysku. W jednostkowym
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2017 r. p odział zysku za rok obrotowy 2015/16 został
  wykazany jako pomniejszenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku o kwotę 3.845 tys. PLN i powiększenie
  zysków zatrzymanych o tą samą kwotę. Tymczasem uchwała ta powinna zostać wykazana w jednostkowym
  sprawozda niu finansowym odwrotnie, czyli jako powiększenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku o kwotę
  3.845 tys. PLN i pomniejszenie zysków zatrzymanych o tą samą kwotę. Efekt korekty został przedstawiony
  poniżej:

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWE J
  31/03/2017 przed korektą korekta 31/03/2017 po korekcie

  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Wartości niematerialne 34 - 34
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 339 - 1 339
  Inwestyc je w jednostkach zależnych 71 226 - 71 226
  Należności i pożyczki 12 416 - 12 416
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 235 147 - 235 147 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 039 - 1 039
  Aktywa trwałe razem 321 201 - 321 201
  Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 6 048 - 6 048
  Pożyczki 6 508 - 6 508
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 150 961 - 150 961
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 831 - 831
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 122 745 - 122 745
  Aktywa obrotowe razem 287 093 - 287 093
  Aktywa razem 608 294 - 608 294

  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał podstawowy 12 937 - 12 937
  Akcje własne ( -) (500) - (500) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 101 551 - 101 551
  Zyski zatrzymane: 5 989 (7 690) (1 701) - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 592 - 2 592
  - zyski (straty) lat poprzednich 3 397 (7 690) (4 293)
  Kapitał zapasowy utworzony z zysku 12 266 7 690 19 956
  Kapitał własny 132 243 - 132 243
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 375 929 - 375 929
  Leasing finansowy 141 - 141
  Zobowiązania długoterminowe razem 376 070 - 376 070
  Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 5 179 - 5 179
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty d łużne 92 822 - 92 822
  Leasing finansowy 91 - 91
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 631 - 1 631
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 258 - 258
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 99 981 - 99 981
  Zobowiązania razem 476 051 - 476 051
  Pasywa razem 608 294 - 608 294


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 16 / 57

  2.3. Zmiany zasad prezentacji danych finansowych
  W okresie zakończonym 31 marca 2018 roku Spółka dokonała zmiany stosowanych zasad prezentacji pozycji
  „Przychodów netto” w Sprawozdaniu z zysków lub strat oraz pozostałych całkowitych dochodów. Wprowadzenie
  zmiany spowodowało konieczność doprowadzenia do porównywalności z okresem bieżącym danych
  zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
  Wpływ zmiany wynikającej z doprowadzenia danych do porównywalności przedstawia poniższe zestawienie :

  Przed przekształceniem 01/04/2016 31/03/2017

  Przychody netto 30 842
  Koszty własny sprzedaży (12)
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 30 830


  Po przekształceniu 01/04/2016 31/03/2017

  Przychody netto 30 830

  3. Stosowane zasady rachunkowości
  3.1. Kontynuacja działalności

  Jednostkowe sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się
  przewidzieć przyszłości. Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień zatwierdzenia jednostkowe go sprawozdania
  finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej
  jednostki.
  3.2. Podstawa sporządzenia
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu histo rycznego, z wyjątkiem
  aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, które
  wyceniane są do wartości godziwej. Pozostałe składniki aktywów i zobowiązań finansowych wykazywane są wg
  wartości zamortyzowanego kosztu pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
  3.3. Transakcje w walutach obcych
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
  obowiązującego w dniu zawarcia transakcji według średniego kursu NBP.
  Pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są według kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej
  realizacji, wykonania) tzn. po kursie banku wiodącego - NBP z dnia bilansowego.
  Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej
  wyceniane są według kursu wymiany z dnia zawarcia transakcji.
  Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej
  wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia war tości godziwej.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 17 / 57

  3.4. Segmenty operacyjne
  Spółka działa w jednym podstawowym segmencie obejmującym zarządzanie pakietami wierzytelności na rynku
  krajowym. Segment ten stanowi podstawową działalność Spółki, zaś pozostałej działalności nie można trakt ować
  jak segmenty, ponieważ nie są spełnione poniższe kryteria:
  1) nie można wyodrębniać jako części składowej innej działalności, z której pochodziłyby przychody i która
  generowałaby koszty, ponieważ cała działalność Spółki jest ściśle związana z obrotem wierzytelnościami,
  2) nie można stwierdzić, że jakakolwiek pozostała działalność mogłaby być regularnie przeglądana przez organ
  odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Spółce oraz wykorzystujących te wyniki przy
  decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu,
  3) nie istnieje działalność Spółki nie związana z obrotem wierzytelnościami, dla której są dostępne oddzielne
  informacje finansowe ,
  4) wszystkie przychody realizowane są na terenie Polski ,
  5) po zostałe przychody z tytułu sprzedaży usług dotyczą głównie przychodów uzyskiwanych w związku z
  realizacją umów w ramach grupy kapitałowej.
  3.5. Wartości niematerialne i prawne

  Za wartości niematerialne i prawne zostały uznane składniki aktywów, które wynikają z tytułów umownych lub
  innych tytułów prawnych, bez względu na to, czy są one zbywalne.
  Początkowej wyceny składników wartości niematerialnych i prawnych dokonano w cenie nabycia wynikającej z
  oddzielnej transakcji. Po początkowym u jęciu, wyceny składników wartości niematerialnych i prawnych dokonano
  w cenie nabycia po pomniejszeniu o umorzenie; czynnikiem pomniejszającym wycenę z zasady jest ponadto
  łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Czynnik ten nie wystą pił w okresie
  sprawozdawczym.
  Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych z oznaczonym okresem użytkowania zostały
  zweryfikowane na koniec okresu sprawozdawczego. Zweryfikowany okres użytkowania wartości niematerialnych
  i prawnych nie ró żnił się od poprzednich szacunków. Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i
  prawnych dokonuje się metodą liniową przez okres przewidywanego użytkowania, który dla poszczególnych
  rodzajów wartości niematerialnych i prawnych , wykorzystywanych w prezentowanych okresach, wynosi:
  - dla oprogramowania systemowego - 30%, 33% lub 50%
  - dla oprogramowania produkcyjnego - 30% lub 50%
  Stawki amortyzacyjne zastosowane do wartości niematerialnych i prawnych w poprzednich okresach nie różn ią
  się od tych, które zweryfikowano i zastosowano w okresie sprawozdawczym. Z tego względu wartości netto
  wartości niematerialnych i prawnych według zasad dotychczasowych i według zasad aktualnie obowiązujących
  są takie same.
  W prezentowanych okresach spr awozdawczych nie wystąpiły przesłanki utraty wartości innych składników
  wartości niematerialnych i prawnych .
  Składnik wartości niematerialnych i prawnych usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje on zbyty lub gdy nie
  oczekuje się dalszych korzyści z je go użytkowania lub zbycia.
  3.6. Rzeczowe aktywa trwałe
  Za rzeczowe aktywa trwałe uznaje się środki trwałe:
  - które są utrzymywane przez Spółkę w celu wykorzystywania ich w działalności,
  - które mają być wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden okres ,
  - w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, iż przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne,
  - których wartość można ocenić w sposób wiarygodny.
  Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczono:
  - ulepszenia w obcych środkach trwałych (budynkach),
  - maszyny, urządzenia,
  - inne środki trwałe,
  - środki trwałe w budowie.
  Na dzień początkowego ujęcia środki trwałe zostały wycenione w cenie nabycia.
  Po początkowym ujęciu, wyceny rzeczowych aktywów trwałych dokonano w cenie nabycia po pomniejszeniu o
  um orzenie; czynnikiem pomniejszającym wycenę z zasady jest ponadto łączna kwota odpisów aktualizujących z
  tytułu utraty wartości.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 18 / 57

  W użytkowanych przez Spółkę środkach trwałych nie wyróżniono istotnych części składowych środków trwałych
  (komponentów), których okres użytkowania różniłby się od okresu użytkowania całego środka trwałego.
  W prezentowanych okresach stosowano metodę liniową amortyzacji środków trwałych, wynikającą z
  oczekiwanego zużycia środka trwałego.
  Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych ś rodków trwałych w okresie zastosowania MSSF jest wartość
  początkowa pomniejszona o wartość końcową. Stawki amortyzacyjne zastosowane do środków trwałych w
  poprzednich okresach nie różnią się od tych, które zweryfikowano i zastosowano w okresie sprawozdawcz ym.
  Amortyzacji dokonywano z użyciem stawek wynikających z przewidywanych okresów użytkowania, które dla już
  posiadanych środków wynoszą:
  Inwestycje w obce środki trwałe (budynki) - 10%
  Komputery (stacje robocze), Notebook’i, Serwery, komputerowe urządzeni a specjalistyczne - 30%
  Kopiarki i drukarki wysokonakładowe - 28%
  Systemy telekomunikacyjne, meble, środki transportu - 20%
  Specjalistyczne urządzenia biurowe(np. kopertownice, niszczarki wysokonakładowe) - 14%
  Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania, zaś kończy się dla środków
  usuniętych z ewidencji bilansowej.
  3.7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami
  podatkowymi opiera się na budżecie Spółki zatwierdzonym przez Zarząd Spółki dominującej. Jeżeli
  prognozowane wyniki finansowe wskazują, że Spółka osiągnie dochód do opodatkowania, aktywa na podatek
  odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.
  3.8. Aktywa finans owe
  Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, gdy Spółka staje się
  stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań
  finansowych ujmuje się na dzień zawarcia tra nsakcji.
  Składnik aktywów finansowych wyłącza się ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku, gdy wynikające
  z zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły
  lub Spółka się ich zrzekła.
  Na dzi eń nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według
  wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku
  zobowiązania. Koszty transakcji Spółka włącza do war tości początkowej wyceny wszystkich aktywów i
  zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez
  wynik.
  Na dzień bilansowy aktywa finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej. Aktywa finan sowe
  Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe, Spółka klasyfikuje z podziałem na:
  - pożyczki i należności,
  - aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz
  - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w wyniku
  finansowym lub w pozostałych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w wyniku finansowym
  prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe, za wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu
  dostaw i usług, które prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.
  Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik fin ansowy, podlegają
  ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów
  finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego
  wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co
  zostało zaprezentowane poniżej.
  Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych
  do określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są
  według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena
  krótkoterminowych należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efek ty
  dyskonta.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 19 / 57

  Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej jako:
  - aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz
  - aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należ ności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności”
  oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”.
  Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być
  prawdopodobne. Znaczące salda należności podlegają i ndywidualnej ocenie w przypadku dłużników
  zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna
  sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczen ia
  gospodarczego). Dla należności nie podlegających indywidualnej ocenie, przesłanki utraty wartości analizowane
  są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z
  branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest
  zatem na zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez
  dłużników.
  Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik fin ansowy obejmują aktywa klasyfikowane
  jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez
  wynik finansowy ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.
  Zyski i straty z wyceny aktywów finansowyc h określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej na
  podstawie bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik wyceny,
  jeżeli aktywny rynek nie istnieje.
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebę dące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe,
  z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem
  których Spółka ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączen iem
  aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności.
  W tej kategorii Spółka ujmuje obligacje i inne papiery dłużne utrzymywane do terminu wymagalności,
  wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”.
  Inwestyc je utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z
  zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość
  wystąpienia utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalno ści (np. ocena zdolności kredytowej
  spółek emitujących obligacje), aktywa wyceniane są w wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów
  pieniężnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości,
  ujmowane są w wyniku finansowym.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które
  zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii
  aktywów finansowych.
  Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości, ze
  względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane
  są w wyniku finansowym.
  Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty z
  wyceny ujmowane są jako pozostałe całkowite dochody i kumulowane w kapitale z wyceny aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży, za wyjątkiem odpisów z tytułu u traty wartości oraz różnic kursowych od aktywów
  pieniężnych, które ujmowane są w wyniku finansowym. W wyniku finansowym ujmowane są również odsetki,
  które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu
  z za stosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
  Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest w
  pozostałych całkowitych dochodach, za wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłu żnych,
  których odwrócenie ujmowane jest w wyniku finansowym, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być
  obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.
  W momencie wyłączenia składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji fina nsowej, skumulowane zyski i straty,
  ujęte poprzednio w pozostałych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku
  finansowego oraz prezentowane są w pozostałych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytułu
  przeniesienia do wyniku finansowego.

  Inwestycje w jednostkach zależnych
  Inwestycje w jednostki zależne są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
  z tytułu utraty wartości.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 20 / 57

  3.9. Należności krótkoterminowe
  Do należności krótkoterminowych zalicza się należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu podatku
  dochodowego, należności z zasądzonych kosztów procesu oraz należności pozostałe.
  Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Wa rtość należności
  aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów
  aktualizujących ich wartości na koniec okresu sprawozdawczego.
  Są to przede wszystkim należności wynikające z prowadzonej przez Spółkę działalno ści obrotu i zarządzania
  wierzytelnościami.
  Wartość księgowa należności odpowiada ich wartości godziwej.
  3.10. Pozostałe aktywa finansowe i pożyczki
  Spółka ujmuje składnik aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wtedy i tylko wtedy, gdy staje się s troną
  umowy tego instrumentu.
  Spółka decyduje o klasyfikacji aktywa finansowego w momencie jego początkowego ujęcia.
  Aktywa objęte zakresem MSR 39 klasyfikuje się do następujących kategorii:
  - pozostałe długoterminowe aktywa finansowe,
  - pożyczki
  - pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, utrzymywane do terminu zapadalności.
  W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się według wartości godziwej,
  powiększonej lub pomniejszonej, o koszty transakcji, które mogą być bezpośred nio przypisane do nabycia lub
  emisji składnika aktywów finansowych.
  Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują aktywa klasyfikowane
  jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wart ości godziwej przez
  wynik finansowy ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.
  Aktywa finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej. Są to głównie obligacje i pożyczki.
  3.11. Środki pieni ężne
  Na środki pieniężne składają się środki pieniężne w banku i w kasie oraz inne środki pieniężne, czyli depozyty
  bankowe o pierwotnym terminie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. Środki te zostały wycenione
  w wartości nominalnej, na tomiast depozyty bankowe w kwocie wymagalnej. Wartość księgowa tych aktywów
  odpowiada ich wartości godziwej.
  3.12. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tj.
  poniesione wydatki dotyczące przyszły ch okresów sprawozdawczych.
  3.13. Kapitał podstawowy
  Kapitał podstawowy Spółki jest wykazany w wartości nominalnej, zgodnej ze statutem Spółki i wpisem do
  Krajowego Rejestru Sądowego.
  3.14. Koszty em isji akcji i akcje własne
  Koszty zewnętrzne bezpośrednio związane z emisją akcji pomniejszają wartość kapitału z emisji akcji powyżej
  ich wartości nominalnej. Pozostałe koszty są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w momencie
  poniesienia.
  Jeż eli Kredyt Inkaso S.A. lub jej spółki zależne dokonają zakupu instrumentów kapitałowych Spółki, to kwota
  zapłacona, wraz z kosztami bezpośrednio związanymi z zakupem, pomniejsza kapitał własny przypisany
  akcjonariuszom Spółki i jest prezentowana oddzielnie w bilansie jako „Akcje własne”, do momentu gdy akcje są
  umorzone lub ponownie wyemitowane.
  Akcje własne są ujmowane na dzień rozliczenia transakcji .


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 21 / 57

  3.15. Kapitał zapasowy utworzony z zysku
  Kapitał ten jest tworzony z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji ponad ich wartość nominalną
  pomniejszonej o koszty emisji.
  3.16. Kapitał z aktualizacji wyceny
  Kapitał z aktualizacji wyceny jest tworzony w związku z wyceną w wartościach godziwych instrumentów
  finansowych dostępnych do sprzed aży, odnoszone są tu zarówno przeszacowania zwiększające jak i
  zmniejszające wartość godziwą.
  Na moment wyłączenia składnika aktywów finansowych z bilansu skumulowane zyski lub straty netto ujęte na
  kapitale z aktualizacji wyceny odnosi się na wynik finan sowy danego okresu.
  3.17. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w kwocie, która w przyszłości spowoduje zwiększenie
  zobowiązania do zapłaty z tytułu podatku dochodowego, w związku z występowanie m dodatnich różnic
  przejściowych pomiędzy bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
  Przy wycenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego uwzględniono stawkę podatku dochodowego
  19%, która według naszej najlepszej wiedzy będ zie obowiązywała w roku, w którym rezerwa zostanie
  rozwiązana.
  3.18. Rezerwa na świadczenia pracownicze
  Świadczenia pracownicze wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązania i
  rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące tytuły:
  - krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek na
  ubezpieczenia społeczne,
  - rezerwy na niewykorzystane urlopy
  - inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których Spółka zalicza odpr awy emerytalne .

  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie wymaganej zapłaty.

  Rezerwy na niewykorzystane urlopy
  Spółka tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku
  niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa
  na niewykorzystane urlopy stanowi r ezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.

  Rezerwy na odprawy emerytalne
  Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownicy Spółki mają prawo do odpraw emerytalnych, które są wypłacane
  jednorazowo w momencie przejścia na emeryturę. Oszacowana kwota rez erwy na świadczenia emerytalne
  okazała się kwotą nieistotną, dlatego odstąpiono od jej ujęcia i prezentacji.
  3.19. Pozostałe rezerwy
  Pozostałe rezerwy są tworzone gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych
  oraz prawdop odobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści
  ekonomicznych i można dokonać wiarygodnego oszacowania tego zobowiązania.
  Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych w
  zależności od okoliczności, z którymi wiąże się przyszłe zobowiązanie.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 22 / 57

  3.20. Zobowiązania finansowe
  Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, gdy Spółka staje się
  stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowan e transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań
  finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji.
  Spółka wyłącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie
  wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek określony w umo wie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
  Na dzień nabycia zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości
  godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania.
  Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych,
  poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez wynik.
  Na dzień bilansowy aktywa finansowe wyceniane są we dług zasad przedstawionych poniżej.
  Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących
  pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej:
  - kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne,
  - leasing finansowy,
  - zobow iązania z tytułu dostaw i us ług oraz pozostałe zobowiązania .
  Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z
  zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych
  do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii
  zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka zalicza instrumenty
  pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkote rminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta.
  Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finan sowym w działalności finansow ej.

  3.21. Inne rozlicze nia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne są dokonywane na dzień sprawozdawczy, jeśli istnieje taka
  konieczność, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
  Dotacje ujmowane są wyłącznie w ówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Spółka spełni warunki
  związane z daną dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana.
  Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów,
  które do tacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
  Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana jako przychód (w pozycji pozostałe przychody)
  na przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów.
  Spó łka dla celów prezentacji w bilansie nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej aktywów, lecz wykazuje
  dotacje jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”.
  3.22. Przychody
  Na przychody składają się:
  - przychody z zarządzania portfelami wierzytelności ujmowane w dacie i kwocie ich wymagalności, pomniejszone
  o odpowiadające im inne koszty ,
  - inne przychody ujmowane w dacie i kwocie ich wymagalności, pomniejszone o odpowiadające im inne koszty.

  Przychody finansowe
  Od setki
  Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z metodą efektywnej stopy
  procentowej.
  Dywidendy
  Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 23 / 57

  3.23. Koszty ogólnego zarz ądu

  Do kosztów ogólnego zarządu zalicza się wszelkie pozostałe koszty ponoszone przez Spółkę, które nie zostały
  zaliczone do kosztu własnego przychodów i pozostałych kosztów działalności podstawowej, a zostały poniesione
  także w związku z działaln ością operacyjną Spółki.
  3.24. Koszty sprzedaży
  Do kosztów sprzedaży zalicza się koszty utrzymania contact center i inne koszty związane z zarządzaniem
  wierzytelnościami na zlecenie, nie ujęte w koszcie wł asnym uzyskanego przychodu.
  3.25. Podatek dochodowy
  Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie
  został ujęty w pozostałych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale.
  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie w yniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
  danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) przed opodatkowaniem
  w związku z czasowym przesunięciem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty
  uzyskania przychodów do innych okresów oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą
  podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w
  danym roku.
  Podatek odroczony został wyliczony w oparciu o metodę bilansową jako podatek podlegający zwrotowi lub
  zapłacie w przyszłości, w oparciu o występujące różnice pomiędzy wartościami bilansowymi a podatkowymi
  aktywów i pasywów.
  3.26. Rachunek przepływów pieniężnych

  Rachunek przepływó w pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

  3.27. Zmiana zasad rachunkowości
  W jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie dokonywaliśmy zmian zasad rachunkowości, które miały wpływ
  na dane finansowe prezentowane z a porównywalne okresy.
  3.28. Zmiany istotnych elementów polityki rachunkowości
  Sporządzając niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich, Spółka nie
  zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości .
  3.29. Niepewność szacunków
  Przy spo rządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy
  dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz
  prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów . Fak tycznie zrealizowane wartości
  mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd . Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są
  znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej .

  Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych
  Zarząd Spółki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych,
  podlegających amortyzacji oraz ich ewentualnej utraty wartości na koniec każdego rocznego okresu
  sprawozdawczego . Zarząd ocenił, że okresy użyteczności aktywó w przyjęte przez Spółkę dla celów amortyzacji
  odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości oraz nie
  nastąpiła ich trwała utrata wartości . Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 24 / 57

  przyszłości mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku .
  Wartość bilansowa aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach 9 i 10 do
  niniejszego sprawozdania .

  Aktywa na podatek odroczony
  Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami
  pod atkowymi opiera się na budżecie Spółki zatwierdzonych przez Zarząd . Jeżeli prognozowane wyniki finansowe
  wskazują, że Spółka osiągnie dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w pełnej
  wysokości .
  3.30. Profesjonalny osąd
  Utrata wartości aktywów finansowych
  Zarząd Spółki dokonuje oceny, czy istnieją obiektywne przesłanki utarty wartości, przeprowadza wycenę
  pozos tałych i finansowych do wartości godziwej odnosząc jej skutki przez wynik finansowy .
  Utrata wartości pozostałych aktywów trwałych
  Zarząd Spółki dokonuje oceny, czy istnieją obiektywne przesłanki utarty wartości i przeprowadza wycenę
  pozostałych aktywów tr wałych do wartości godziwej odnosząc jej skutki przez wynik finansowy .
  4. Przychody netto
  Analiza przychodów Spółki dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:


  01/04/2017 -
  31/03/2018 01/04/2016 -
  31/03/2017
  Przychody netto
  Zarządzanie wierzytelnościami 27 983 28 441
  Pozostałe usługi 1 701 2 389
  Razem 29 684 30 8 30


  5. Koszty działalności

  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
  01/04/2017 -
  31/03/2018 01/04/2016 -
  31/03/2017

  Koszty sprzedaży 23 323 22 834
  Koszty ogólnego zarządu 12 922 9 932
  Razem 36 24 5 32 766


  Koszty według rodzaju
  01/04/2017 -
  31/03/2018 01/04/2016 -
  31/03/2017

  Amortyzacja 553 901
  Zużycie materiałów i energii 731 817
  Usługi obce 17 432 16 130
  Podatki i opłaty 84 493
  Wynagrodzenia 13 913 11 694
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 908 2 104
  Pozostałe koszty rodzajowe 624 627
  Razem 36 245 32 766


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 25 / 57

  6. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Dotacje 10 -
  Inne przychody 189 77
  Razem 199 77


  Pozostałe koszty operacyjne 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Koszty likwidacji majątku trwałego i obrotowego 2 41
  Pozostałe 426 2 535
  Razem 428 2 576

  7. Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe 01/04/2017 - 31/ 03/20 18 01/04/2016 - 31/ 03/2017

  Odsetki z tytułu obligacji i pożyczek 31 225 28 836
  Odsetki od lokat bankowych 332 189
  Dywidenda 1 795 71
  Wynagrodzenia za udzielone poręczenia 360 360
  Pozostałe przychody finansowe - 109
  Razem 33 712 29 565  Koszty finansowe 01/04/2017 - 31/ 03/201 8 01/04/2016 - 31/ 03/20 17

  Odsetki z tytułu obligacji 28 288 19 794
  Pozostałe odsetki 3 331
  Wynik netto na różnicach kursowych 2 088 10
  Pozostałe koszty finansowe 399 151
  Korekta wartości inwestycji w jednostkach zależnych 433 3 943
  Razem 31 21 1 24 229
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 26 / 57

  8. Podatek dochodowy
  8.1. Podatek dochodowy odniesiony na wynik finansowy
  01/04/2017 - 31/ 03/2018 01/04/2016 - 31/ 03/2017

  Bieżący podatek dochodowy:
  Dotyczący roku bieżącego - -
  Odroczony podatek dochodowy:
  Dotyczący roku bieżącego 999 1 691
  Razem 999 1 691
  Koszt podatkowy ogółem ujęty w roku bieżącym z działalności kontynuowanej 999 1 691

  W zakresie podatku dochodowego, jednostka podlega przepisom ogólnym w tym zakresie . Jednostka nie stanowi
  podatkowej grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co
  różnicowałoby zasady określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie . Ro k
  podatkowy jak i bilansowy trwają od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego .

  Nierozliczona strata podatkowa wynosi 12.947 tys. złotych i powstała w okresie zakończonym 31 marca 2016
  roku.
  Uzgodnienie wyniku podatkowego do wyniku księgowego kształtuje si ę następująco:
  01/04/2017 - 31/ 03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017


  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 289 ) 902

  Koszt podatku dochodowego wg stawki 19% (2016: 19%) (815) 171
  Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów podatkowych 12 158 12 307
  Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów według przepisów podatkowych 106 1 503
  Strata podatkowa do rozliczenia (1 191) (1 267)
  Odliczone darowizny - (49)
  Przychody nie podlegające opodatkowaniu (6 399) (6 032)
  Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 6 431 4 300
  Koszty podatkowe nie będące kosztami księgowymi (10 297) (10 933)
  Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego 7 -
  Koszt podatku dochodowego ujęty w wynik z działalności kontynuowanej - -

  8.2. Aktywa i rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Poniżej znajduje się analiza aktywów z tytułu odroczonego podatku w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej:
  31/ 03/2018 31/03/2017

  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 038 1 039
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego - -
  2 038 1 039
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 27 / 57


  31/ 03/2018 31/03/2017

  Saldo na początek okresu:
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 022 5 089
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (2 984) (4 050 )
  Podatek odroczony per saldo na początek okresu 2 038 1 039
  Zmiana stanu w okresie wpływająca na:
  Rachunek zysków i strat (+/ -) 999 1 691
  Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym : 2 038 1 039 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 038 1 039

  31/03/2017
  Zmiana stanu w innych całkowitych dochodach
  Zmiana stanu w rachunku zysków i strat 31/ 03/2018
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Inne aktywa 826 - 5 831
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 324 - 78 402
  Pozostałe rezerwy 101 - 274 375
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne (3 863) - 1 833 (2 030 )
  Nierozliczone straty podatkowe 3 651 - (1 191 ) 2 460
  Razem 1 039 - 999 2 038


  31/03/2016
  Zmiana stanu w innych całkowitych dochodach
  Zmiana stanu w rachunku zysków i strat 31/03/2017
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Inne aktywa - - 826 826
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 347 - (23) 324
  Pozostałe rezerwy 114 - (13) 101
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 287 (4 050) (100) (3 863)
  Nierozliczone straty podatkowe 4 918 - (1 267) 3 651
  Razem 5 666 (4 050) (577) 1 039  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 56 stanowią jego integralną część 28 / 57  9. Wartości niematerialne i prawne

  Patenty i licencje Oprogramowania komputerowe Pozostałe wartości niematerialne i prawne Razem
  Stan na 31.03.2018 roku
  Wartość bilansowa brutto 284 2 068 33 2 385
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (282) (2 065) (30) (2 377)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2018 2 3 3 8

  Stan na 31.03.2017 roku
  Wartość bilansowa brutto 287 2 068 33 2 388
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (277) (2 057) (20) (2 354)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2017 10 11 13 34


  Zmiany wartości bilansowej wartości niematerialnych i prawnych

  Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Pozostałe wartości niematerialne i prawne Razem
  W okresie o d 01 .04.2017 do 31. 03.2018
  Wartość bilansowa netto na 01.04.2017 roku 10 11 13 34
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) (3) - - (3)
  Amortyzacja ( -) (5) (8) (10) (23)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2018 roku 2 3 3 8

  Od 01 .04.2016 do 31 .03.2017
  Wartość bilansowa netto na 01 .04.2016 roku 22 17 23 63
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 9 9
  Amortyzacja ( -) (12) (15) (10) (38)
  Wartość bilansowa netto na 31 .03.2017 roku 10 11 13 34
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 56 stanowią jego integralną część 29 / 57


  10. Rzeczowe aktywa trwałe

  Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Razem

  Stan na 31.03.2018 roku
  Wartość bilansowa brutto - 1 463 4 226 516 1 845 - 8 050
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące - (1 052) (4 074) (300) (1 743) - (7 169)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2018 roku - 411 152 216 102 - 881

  Stan na 31.03.2017 roku
  Wartość bilansowa brutto - 1 463 4 225 449 1 842 - 7 979
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące - (905) (3 926) (202) (1 607) - (6 640)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2017 roku - 558 299 247 235 - 1 339


  Spółka w ramach leasingu finansowego użytkuje samochody o wartości księgowej netto na dzień 31 marca 2018 roku i na dzień 31 marca 2017 roku odpowiednio 159 tys. zł
  oraz 24 7 tys. zł. Wymienione rzeczowe aktywa trwałe nie stanowią jednocześnie zabezpieczenia zobowiązań z tytułu leasingu.

  Na dzień bila nsowy Spółka nie posiadała zobowiązań umownych do nabycia rzeczowych aktywów trwałych w przyszłości.  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 56 stanowią jego integralną część 30 / 57  Zmiana wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych

  Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Razem

  Wartość bilansowa netto na 01.04.2017 roku 558 299 247 235 - 1 339
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 1 67 3 71 142
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - - - - (71) (71)
  Amortyzacja ( -) (147) (148) (98) (136) - (529)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2018 roku 411 152 216 102 - 881


  Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Razem

  Wartość bilansowa netto na 01.04.2016 roku 704 526 252 473 11 1 966
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 92 147 41 - 280
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - (4) (39) (1) (11) (55)
  Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) - 36 - (25) - 11
  Amortyzacja ( -) (146) (351) (113) (253) - (863)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2017 roku 558 299 247 235 - 1 339  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 31 / 57

  11. Inwestycje w jednostkach zależnych
  31/03/2018 31/03/2017
  Nazwa jednostki zależnej Siedziba
  Udział w kapitale zakła - dowym Cena nabycia
  Skumulo - wana utrata wartości Wartość bilansowa Cena nabycia
  Skumulo - wana utrata wartości Wartość bilansowa
  Kredyt Inkaso I NSFIZ 1 Warszawa, Polska 0,55% 124 - 124 124 - 124
  FINSANO Spółka Akcyjna 2 Warszawa, Polska 99% 7 500 701 6 799 7 500 701 6 799
  FINSANO Consumer Finance S.A. Warszawa, Polska 100% 2 000 434 1 566 2 000 - 2 000
  Kancelaria Forum S.A. Warszawa, Polska 100% 5 883 - 5 883 5 883 - 5 883
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme
  Luksemburg 100% 42 400 - 42 400 42 400 - 42 400
  Kredyt Inkaso Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa, Polska 100% 10 000 - 10 000 10 000 - 10 000
  Kredyt Inkaso DOO za usluge Chorwacja, Zagrzeb 100% 577 - 577 577 - 577
  Kredyt Inkaso Investments RO S.A. 3 Bukareszt, Rumunia 75% 3 242 3 242 - 3 242 3 242 -
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. Sofia, Bułgaria 100% 3 443 - 3 443 3 443 - 3 443
  75 169 4 377 70 792 75 169 3 943 71 226

  1 Oprócz bezpośredniej inwestycji Spółki, certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I NSFIZ posiada również Kredyt Inkaso Portfolio Investments ( Luxembourg) Société Anonyme w cenie nabycia 180 969 tys PLN, 2 Oprócz bezpośredniej inwestycji Spółki prawa do udziałów w zysku posiada również Finsano Consumer Finance S .A. 3 Oprócz bezpośredniej inwestycji Spółki, akcje Kredyt Inkaso Investments RO posia da również Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme w cenie nabycia 333 tys PLN


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 32 / 57
  12. Należności i pożyczki
  31/03/2018 31/03/2017
  Aktywa trwałe:
  Należności 269 269
  Pożyczki 16 042 12 147
  Razem 16 311 12 416

  Aktywa obrotowe:
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 10 187 6 048
  Pożyczki 9 651 6 508
  Razem 19 838 12 556

  Należności i pożyczki długo i krótkoterminowe
  Należności 10 456 6 317
  Pożyczki 25 693 18 655
  Razem 36 149 24 972


  31/03/2018 31/03/2017

  Należności z tytuł dostaw i usług 9 991 5 790
  Pozostałe należności niefinansowe 196 258
  Razem 10 187 6 048

  Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień 31 marca 2017 roku Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących na
  należnościach i pożyczkach . Spółka dokonuje analizy przedawnionych sald oraz sytuacji pożyczkobiorców i nie
  widz i konieczności dokonywania odpisów na należnościach oraz pożyczkach .
  13. Pozostałe aktywa finansowe
  Aktywa krótkoterminowe Aktywa długoterminowe
  31/ 03/2018 31/03/2017 31/ 03/2018 31/03/2017

  Dłużne papiery wartościowe 92 307 150 726 413 296 235 147
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 235 235 - -
  Razem 92 542 150 961 413 296 235 147

  Jako aktywa dostępne do sprzedaży Spółka klasyfikuje inwestycje w AIF Management Services S.A. . Spółka
  przeanalizowała sytuację emitentów i nie widzi podstaw do dokonywania odpisów aktualizujących wartość
  pozostałych aktywów finansowych.
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 33 / 57
  14. Kategorie instrumentów finansowych wg MSR

  Pożyczki i należności
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności Razem
  Stan na 31.03.2018
  Aktywa trwałe:
  Należności i pożyczki 16 311 - 16 311
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - 413 296 413 296
  Aktywa obrotowe: -
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 10 187 - 10 187
  Pożyczki 9 651 - 9 651
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - 92 542 92 542
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 154 - 33 154
  Kategoria aktywów finansowych razem 69 304 505 838 575 142

  Stan na 31.03.2017
  Aktywa trwałe:
  Należności i pożyczki 12 416 - 12 416
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - 235 147 235 147
  Aktywa obrotowe:
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 6 048 - 6 048
  Pożyczki 6 508 - 6 508
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - 150 961 150 961
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 122 745 - 122 745
  Kategoria aktywów finansowych razem 147 71 7 386 108 533 82 5

  15. Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  Charakterystyka aktywów finansowych - dłużne papiery wartościowe

  a) Obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną Kredyt Inkaso I NSFIZ

  31/03/2018 Oprocentowanie Data emisji Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe

  seria L zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -03-20 2020 -09-20 12 000 11 251 772
  seria M zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -09-19 2021 -03-19 3 500 3 282 225
  seria N zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -11-08 2021 -11-08 12 000 11 527 775
  seria O zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -11-24 2020 -11-24 8 000 7 662 517
  seria P zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -11-29 2020 -11-29 5 500 5 263 355
  Razem 41 000 38 985 2 644

  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 34 / 57
  31/03/201 7 Oprocentowanie Data emisji Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe

  seria L zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -03-20 2020 -09-20 12 000 11 248 775
  Razem 12 000 11 248 775


  b) Obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną Finsano S .A.

  31/03/2018 Oprocentowanie Data emisji Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe

  seria A stałe; wypłacane na koniec okresu odsetkowego 2016 -03-18 2019 -09-18 100 111 -
  seria B stałe; wypłacane na koniec okresu odsetkowego 2017 -12-07 2019 -12-07 100 96 6
  Razem 200 207 6
  31/03/2017 Oprocentowanie Data emisji Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe

  seria A stałe; wypłacane na koniec okresu odsetkowego 2016 -03-18 2019 -09-18 100 106 -
  Razem 100 106 -

  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 35 / 57
  c) Obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemb ourg ) S.A.

  31/03/2018 Oprocentowanie Data emisji Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe

  seria T zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2014 -06-13 2018 -06-13 62 000 - 63 677
  seria U zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2014 -06-13 2019 -06-13 71 000 66 389 6 539
  seria Z zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2016 -02-25 2020 -02-25 22 000 20 720 1 410
  seria C01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2016 -11-30 2020 -11-30 22 000 21 144 1 278
  seria D01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2016 -12-07 2020 -12-07 19 000 18 239 1 104
  seria E01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2016 -12-12 2020 -12-12 15 000 14 387 872
  seria F01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2016 -12-16 2020 -12-16 26 000 24 921 1 511
  seria G01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -04-20 2020 -04-20 40 000 38 639 2 444
  seria H01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -05-26 2021 -05-26 125 000 119 966 7 638
  seria I01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -12-20 2020 -12-20 50 000 47 785 3 055
  Razem 452 000 372 190 89 528  31/03/2017 Oprocentowanie Data emisji Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe

  seria E zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 201 1-12-09 201 7-03-31 37 000 - 38 695
  seria F zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 201 1-12-09 201 7-03-31 44 000 - 46 016
  seria G zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 201 2-03-05 2017-03-31 35 000 - 36 604
  seria T zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 201 4-06-13 2018-06-13 62 000 57 980 9 405
  seria U zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 201 4-06-13 2019-06-13 71 000 66 398 13 061
  seria Z zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2016 -02-25 2020 -02-25 22 000 20 720 1 410
  seria C01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2016 -11-30 2020 -11-30 22 000 21 144 1 277
  seria D01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 201 6-12-07 2020 -12-07 19 000 18 240 1 103
  seria F01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 201 6-12-16 202 0-12-16 26 000 24 923 1 509
  seria E01 zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 201 6-12-12 2020 -12-12 15 000 14 388 871
  Razem 353 000 223 793 149 951

  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 36 / 57
  d) Obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną Legal Process Administration Sp. z o.o.

  31/03/2018 Oprocentowanie Data emisji Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe

  seria F zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -11-27 2020 -11-27 2 000 1 914 129
  Razem 2 000 1 914 129

  Charakterystyka pożyczek udzielonych

  e) Pożyczki udzielone podmiotom zależnym przez Kredyt Inkaso S .A.
  31/03/2018
  Pożyczkobiorca Oprocentowanie Data udzielenia Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe
  KREDYT INKASO INVESTMENTS BG EAD S.A.
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2016 -12-14 2020 -12-14 4 605 4 927 -
  KREDYT INKASO RUS LLC
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2016 -07-25 2018 -07-25 1 307 - 1 369
  KREDYT INKASO RUS LLC
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2016 -10-10 2018 -10-09 1 188 - 1 226
  KREDYT INKASO RUS LLC
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2016 -12-05 2018 -12-05 4 158 - 4 231
  KREDYT INKASO RO S.A. Zmienne w okresach rocznych 2017 -03-23 2020 -03-23 5 872 6 443 -
  KREDYT INKASO RO S.A. Zmienne w okresach rocznych 2017 -05-11 2019 -05-11 2 891 3 133 -
  KREDYT INKASO d.o.o. za usluge Zmienne w okresach rocznych 2017 -06-21 2020 -06-21 1 473 1 539 -
  KREDYT INKASO RUS LLC
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2017 -06-05 2018 -06-05 2 673 - 2 825
  Razem 24 167 16 042 9 651

  31/03/2017

  Pożyczkobiorca Oprocentowanie Data udzielenia Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  długoter - minowe krótkoter - minowe
  KREDYT INKASO INVESTMENTS BG EAD S.A.
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2016 -12-14 2020 -12-14 4 617 4 688 -
  KREDYT INKASO RUS LLC
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2016 -07-25 2018 -07-25 1 549 - 1 561
  KREDYT INKASO RUS LLC
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2016 -10-10 2018 -10-09 1 408 1 416 -
  KREDYT INKASO RUS LLC
  Stałe w okresie obowiązywania pożyczki 2016 -12-05 2018 -12-05 4 928 - 4 947
  KREDYT INKASO RO S.A. Zmienne w okresach rocznych 2017 -03-23 2020 -03-23 6 030 6 042 -
  Razem 18 532 12 147 6 508  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 37 / 57
  16. Rozliczenia międzyokresowe czynne
  31/03/2018 31/03/2017
  Nakłady na utworzenie funduszu SICAV 568 568
  Rozliczenie kosztów publicznej emisji obligacji 850 197
  Pozostałe 408 66
  Razem 1 826 831
  17. Kapitał własny
  17.1. Kapitał podstawowy
  Kapitał podstawowy w PLN 31/ 03/2018 31/03/2017


  Liczba akcji 12 897 364 12 936 509
  Wartość nominalna akcji (PLN) 1 1
  Kapitał podstawowy (PLN) 12 897 364 12 936 509

  W dniu 27 września 2017 roku kapitał zakładowy został obniżony z 12 937 tys. PLN do kwoty 12 897 tys. PLN.
  Uchwała weszła w życie z dniem jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. dnia 31 stycznia 2018 roku.

  Wszystkie serie są to akcje zwykłe, bez uprzywilejowania oraz bez ograniczenia praw do akcji.
  17.2. Akcje własne
  Akcje własne pozostające w posiadaniu jednostki lub jej jednostek powiązanych .

  31/03/2018 31/03/2017

  Liczba akcji (szt.)
  wartość w cenie nabycia Liczba akcji (szt.)
  wartość w cenie nabycia

  Kredyt Inkaso S.A. - - 39 145 500
  Razem - - 39 145 500


  W dniu 9 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A. podjęło uchwałę
  upoważniającą Spółkę do skupu 2.587.301 sztuk akcji własnych w celu ich umorzenia („Program”). Program trwał
  do 9 lipca 2017 roku. W dniu 27 listopada 20 12 roku Zarząd Spółki określił szczegółowe warunki Programu.
  Zgodnie z uchwałą nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 27 września 2017
  akcjonariusze podjęli decyzję o umorzeniu wszystkich nabytych w ramach programu akcji wła snych tj. 39.145 sztuk
  akcji własnych oraz obniżeniu kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem jej
  rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. dnia 31 stycznia 2018 roku.
  17.3. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości n ominalnej
  31/03/2018 31/03/2017

  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 101 551 101 551
  Razem 101 551 101 551  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 38 / 57
  17.4. Kapitał zapasowy utworzony z zysku

  31/03/2018 31/03/2017

  Stan na początek roku 19 956 16 111
  Podział zysku za poprzedni rok obrotowy 2 593 3 845
  Umorzenie akcji własnych (460) -
  Stan na koniec roku 22 088 19 956

  17.5. Podział zysku
  W dniu 27 września 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. na którym zatwierdzono
  Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2016/2017. Została podjęta uchwała przeznaczenia całego zysku netto
  Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 roku i kończący się 31 marca 2017 roku w kwocie
  2 592 493 PLN w całości na kapitał zapasow y.
  31/03/2018 31/03/2017
  Zyski zatrzymane
  Zysk (strata) netto bieżącego okresu (3 290) 2 59 3
  Zyski (straty) z lat poprzednich (4 294) (4 29 4)
  Zyski zatrzymane (7 584) (1 701)

  17.6. Dywidendy wypłacone i polityka dywidendy
  W ciągu ostatnich pięciu lat Spółka nie wypłacała dywidend. Zarząd Spółki nie planuje w kolejnych latach
  rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z
  postanowieniami Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych, ostateczna decyzja odnośnie wypłaty dywidendy
  należy do Walnego Zgromadzenia.
  18. Zarządzanie kapitałem
  Spółka zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem
  realizacji planowanych inwestycji, tak, aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści
  pozostałym interesariuszom.

  Najważniejszym w skaźnikiem wykorzystywanym do monitorowania poziomu kapitału własnego i zadłużenia Spółki
  jest wskaźnik zadłużenia finansowego netto/kapitały własne. Dodatkowo, na poziomie tylko grupy kapitałowej
  Kredyt Inkaso do monitorowania efektywnego poziomu kapitału własnego i zadłużenia jest również wykorzystywany
  wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto/skonsolidowana EBITDA gotówkowa.

  Zadłużenie finansowe netto jest obliczane jako zadłużenie finansowe pomniejszone o środki pieniężne. Zadłużenie
  finansowe definiowane jest jako zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych źródeł finansowania, leasingu
  oraz negatywna wycena transakcji instrumentami pochodnymi

  EBITDA gotówkowa jest to zysk z działalności operacyjnej po dodaniu amortyzacji i wyc eny portfeli wierzytelności
  oraz amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych .
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 39 / 57

  31/03/2018 31/03/2017
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 514 545 468 751
  Leasing finansowy 229 232
  minus: środki pieniężne i ich ekwiwalenty (33 154) (122 745)
  Zadłużenie finansowe netto 481 620 346 238

  Kapitał własny 128 953 132 243

  Zadłużenie finansowe netto / kapitały własne 373% 267%

  19. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
  Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
  31/ 03/2018 31/03/2017 31/ 03/2018 31/03/2017
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
  Dłużne papiery wartościowe 95 623 92 822 418 922 375 929
  Razem 95 623 92 822 418 922 375 929
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 40 / 57
  20. Wyemitowane obligacje
  Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Spółka z tytułu zaciągniętych kredytów,
  pożyczek i innych instrumentów dłużnych prezentuje poniższa tabela:

  Stan na 31.03.2018 Zobowiązanie
  Seria obligacji Oprocentowanie Termin powstania zobowiązania Termin wymagal - ności Wartość nominalna Wartość bilansowa Długo - terminowe Krótko - terminowe

  X
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,6%
  2015 -04-27 2018 -10-29 69 000 70 329 - 70 329
  Y
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,95%
  2015 -12-21 2019 -06-21 40 000 39 996 37 691 2 305
  Z
  zmienne; wypłacane co 3 miesiące; WIBOR 3M+4,6%
  2016 -02-16 2020 -02-16 40 000 40 045 37 517 2 528
  A1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2016 -10-07 2019 -10-07 100 000 101 957 96 462 5 495
  A2
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2016 -11-08 2019 -10-07 20 000 20 392 19 293 1 099
  B1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2017 -03-08 2021 -03-08 25 763 25 273 23 854 1 419
  C1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2017 -03-29 2020 -03-29 103 000 102 248 96 588 5 660
  D1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 6M+3,5%
  2017 -10-26 2020 -10-26 65 000 65 783 62 331 3 452
  PA01
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 6M+3,5%
  2017 -12-18 2021 -12-18 14 294 14 053 13 281 772
  PA02
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 6M+3,5%
  2018 -03-28 2022 -03-28 30 000 28 843 27 181 1 662
  AC

  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 6M+3,5%
  2017 -12-22

  2020 -12-22

  3 000

  1 824

  1 697

  127
  AA
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -09-25 2019 -09-09 3 700 3 202 3 027 175
  AB
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -09-29 2018 -09-09 600 600 - 600
  Razem wg stanu na dzień 31.03.2018 514 357 514 545 418 922 95 623
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 41 / 57
  Stan na 31.03.2017
  Zobowiązanie
  Seria obligacji Oprocentowanie Termin powstania zobowiązania
  Termin wymagal - ności
  Wartość nominalna Wartość bilansowa Długo - terminowe Krótko - terminowe
  W1
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+4,2%;
  2014 -01-13 2017 -07-13 53 000 53 542 - 53 542
  W2
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+4,4%;
  2014 -01-13 2018 -01-15 17 000 17 125 - 17 125
  X
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,6%
  2015 -04-27 2018 -10-29 69 000 69 911 66 182 3 729
  Y
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,95%
  2015 -12-21 2019 -06-21 40 000 39 517 37 213 2 304
  Z
  zmienne; wypłacane co 3 miesiące; WIBOR 3M+4,6%
  2016 -02-16 2020 -02-16 40 000 39 924 37 392 2 532
  A1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2016 -10-07 2019 -10-07 100 000 101 531 96 041 5 490
  A2
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2016 -11-08 2019 -10-07 20 000 20 211 19 207 1 004
  B1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2017 -03-08 202 1-03-08 25 763 25 100 23 681 1 420
  C1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2017 -03-29 2020 -03-29 103 000 101 889 96 214 5675
  Razem wg stanu na dzień 31.03.2017 467 763 468 751 375 929 92 822

  W okresie zakończonym 31 marca 2018 roku regularnie zostały wypłacone odsetki dla posiadaczy obligacji serii
  Z, W1, W2, X, C1, Y, B1, A1, A2 (zasymilowana z A1), wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A (w łącznej
  wysokości 24,6 mln PLN). W okresie zakończony m 31 marca 2018 Grupa spełniała wszystkie wymogi
  kowenantów w zakresie wyemitowanego zadłużenia.

  W dniu 13 lipca 2017 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich obligacji serii W1 o nominale 53,0
  mln PLN. W dniu 15 stycznia 2018 roku Emitent doko nał terminowego wykupu wszystkich obligacji serii W2 o
  nominale 17 mln PLN .

  Wszystkie obligacje wyemitowane przez Kredyt Inkaso S.A. z wyjątkiem serii Z i B1, są notowane na rynku
  obligacji Catalyst, prowadzonym na platformach transakcyjnych Giełdy Papie rów Wartościowych w Warszawie i
  BondSpot.

  Warunki emisji obligacji dopuszczają możliwość wcześniejszego, przedterminowego wykupu w przypadku
  wystąpienia naruszeń warunków przez Emitenta.  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 42 / 57
  21. Rezerwy

  31/03/2018 31/03/2017

  Świadczenia pracownicze ( *) 819 811
  Inne rezerwy 373 204
  Razem 1 193 1 015


  Rezerwa na świadczenia pracownicze Sprawy sądowe Inne Razem
  Stan na 01.04.2017 roku 811 204 - 1 015
  Ujęcie rezerw dodatkowych 159 168 202 528
  Wykorzystanie rezerw (150 ) (7) (194 ) (351 )
  Stan na 31.03.2018 roku 819 365 8 1 193  Rezerwa na świadczenia pracownicze Sprawy sądowe Inne Razem
  Stan na 01.04.2016 roku 1 837 - 25 1 862
  Ujęcie rezerw dodatkowych 218 204 65 487
  Wykorzystanie rezerw (718) - - (718)
  Stan na 31.03.2017 roku 1 337 204 90 1 631
  Zmiana prezentacji (526) - (90)
  Stan na 31.03.2017 roku* 811 204 - 1 015

  Rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje kwot ę planowan ą do wypłaty z tytułu programu motywacyjnego.
  Zmniejszenie wartości bilansowej tej rezerwy wynika ze spłat świadczeń pracowniczych dokonanych w ciągu
  bieżącego roku.
  (*)Spółka dokonała zmiany prezentacji bilansu otwarcia w kwocie 616 tys. złotych w związku z reklasyfikacją części
  rezerw do pozycji zobowiązań.
  Spółka nie tworzy rezerwy na odprawy emerytalne. Co roku dokonuje estymacji kwoty rezerwy na odprawy
  emerytalne i ze względu na ich nieistotność nie szacuje rezerwy .
  22. Rozliczenia międzyokresowe biern e
  31/03/2018 31/03/2017

  Wakacje czynszowe 411 258
  Razem 411 258
  23. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  31/03/2018 31/03/2017

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 569 3 206
  Inne zobowiązania niefinansowe 1 353 2 589
  Razem 5 922 5 795  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 43 / 57
  Zobowiązania z tytułu zakupów towarów i usług regulowane są terminowo. Istotną część stanowią zobowiązania
  wobec jednostek powiązanych .
  24. Zobowiązania z tytułu leasingu
  Jednostka użytkuje część sprzętu w ramach leasingu finansowego. Średni okres obowiązywania umowy leasingu
  wynosi 5 lat. Jednostka ma możliwość zakupu wynajmowanego sprzętu za kwotę jego wartości nominalnej na
  koniec obowiązywania umowy. Zobowiązania jednos tki wynikające z umów leasingu finansowego są
  zabezpieczone prawami leasingodawców do składników aktywów objętych umową.
  24.1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017

  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 121 141 108 91
  Razem 121 141 108 91


  Minimalne opłaty leasingowe
  Wartość bieżąca minimal nych opłat leasingowych
  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017

  Nie dłużej niż 1 rok 108 91 92 82
  Od 1 roku do 5 lat 121 141 245 186
  Powyżej 5 lat - - - -
  Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 229 232 337 268

  Jednostka użytkuje część sprzętu w ramach leasingu finansowego. Średni okres obowiązywania umowy leasingu
  wynosi 5 lat. Jednostka ma możliwość zakupu wynajmowanego sprzętu za kwotę jego wartości nominalnej na
  koniec obowiązywania umowy. Zobowiązania jednostki wynikające z umów leasingu finansowego są
  zabezpieczone prawami leasingodawców do składników aktywów objętych umową.
  24.2. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego
  Leasing operacyjny dotyczy lokali biurowych będących siedzibą Spółki i centrami operacyjnymi, obejmuje okresy
  od 1 do 10 lat. Umowy zawierają klauzule weryfikacji stawek rynkowych. Spółka korzysta także z leasingu operacyjnego samochodów .

  Przypadające na okres
  do 1 roku od 1 roku do 5 lat od 5 do 10 lat
  Wynajem lokalu w Warszawie - siedziba Spółki 968 3 873 4 842
  Wynajem lokalu w Lublinie - centrum operacyjne Spółki 161 644 805
  Wynajem lokalu w Zamościu - centrum operacyjne Spółki 561 2 244 2 805
  Najem samochodów 43 171 214


  Do istotnych umów leasingu operacyjnego nale ży wynajem lokalu w Warszawie:

  Umowa z dnia 29 maja 2015 roku zawarta pomiędzy RREEF Investment GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z
  siedzibą w Warszawie a Kredyt Inkaso .S.A., na używanie powierzchni biurowej i miejsc parkingowych w budynku
  „Nefryt” przy ul. Domaniewskiej 39. Umowa zawarta na czas określony 84 miesięcy.  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 44 / 57
  25. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  25.1. Ryzyko kredytowe
  Działalność Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. związana jest z przejmowaniem ryzyka kredytowego od
  zbywców wi erzytelności (pierwotnych wierzycieli). Spółka na dzień bilansowy nie posiadała wierzytelności
  nabytych. Spółka jest narażona na ryzyko niewypłacalności odbiorców usług oraz emitentów obligacji. Zarząd
  Spółki stale monitoruje status partnerów gospodarczych i w sytuacji gdyby zaszła taka potrzeba podejmuje
  działania mające na celu zabezpieczenie Spółki przed utratą aktywów lub w celu minimalizacji straty.
  W poniższej tabeli prezentujemy informację o maksymalnej ekspozycji na ryzyko kredytowe.
  31/03/2018 31/03/2017

  Pożyczki 25 693 18 655
  Obligacje nabyte 505 603 385 873
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe 10 456 6 048
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 154 122 745
  Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem 574 906 533 321

  Bieżące
  Przeterminowane
  Razem od 1 do 30 dni od 31 do 60 dni od 61 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 365 dni Powyżej 365 dni Pożyczki 25 693 25 693 - - - - - -
  Obligacje nabyte 505 603 505 603 - - - - - -
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe
  10 456 5 527

  998 1 230 2 341 32 171

  157
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 154 33 154 - - - - - -
  Razem 574 906 569 977 998 1 230 2 341 32 171 157

  Przedstawione informacje na temat ryzyka kredytowego dotyczą stanu na dzień 31 marca 2018 roku.
  25.2. Ryzyko płynności

  kwota nominału i odsetek wg terminów płatności
  Należności do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 4 miesiąca do 1 roku od 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat

  Dłużne papiery wartościowe 1 219 76 675 15 586 118 578 363 685
  Udzielone Pożyczki - 4 314 5 800 11 204 7 265
  Należności z tytułu dostaw i usług 10 187 - - - -
  Razem 11 40 6 80 989 21 38 6 129 782 370 950


  kwota nominału wg terminów płatności
  Zobowiązania do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 4 miesiąca do 1 roku od 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat

  Dłużne papiery wartościowe - - 69 600 306 200 136 857
  Zobowiązania z tytułu d ostaw i usług 5 922 - - - -
  Leasing finansowy 10 20 77 87 93
  Razem 5 932 20 69 677 306 287 136 950  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 45 / 57

  Poniżej zaprezentowan e są wartości odsetek do zapłaty z tytułu obligacji na dzień 31 marca 201 8 roku w podziale
  według termin ów zapadalności.
  kwota odsetek wg terminów płatności
  Zobowiązania do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 4 miesiąca do 1 roku od 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat
  Dłużne papiery wartościowe
  6 879 2 205 19 371 23 456 9 802
  Razem 6 879 2 205 19 371 23 456 9 802

  Dla podniesienia efektywności wykorzystania kapitałów własnych Spółka wykorzystuje również finansowanie
  zewnętrzne (głównie emisje obligacji). Obecnie wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 78% ak tywów.
  W przyszłych okresach Spółka planuj e nadal korzystać z kapitału obcego, co ułatwi dalszy rozwój działalności
  oraz obsługę zobowiązań.
  25.3. Ryzyko rynkowe: ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko stopy procentowej dotyczy następujących inst rumentów finansowych S półki:
  - środków pieniężnych
  - wyemitowanych obli gacji
  - zobowiązań z tyt ułu leasingu finansowego .

  W odniesieniu do środków pieniężnych oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wpływ zmian stóp
  procentowych na wynik finansowy lub poziom kapitałów własnych Spółki jest nieznaczny. Istotne dla Spółki ryzyko
  stopy procentowej związane jest z wyemitowanymi obligacjami oraz nabytymi wierzytelnościami. Poniżej
  prezentujemy analizę wrażliwości na zmiany stopy procentowej dla tych dwóch grup instrumentów finansowych.

  Przeciętna nominalna wartość wyemitowanych obligacji w okresie sprawozdawczym to 491 mln. PLN, z tego
  całość to nominał obligacji o zmiennym oprocentowaniu (zależnym od WIBOR6M lub WIBOR3M). Ewentualna
  zmiana stopy procentowej istotnie wpłynie na wartość wypłacanych odsetek, a w pewny m stopniu również na
  ujętą w bilansie wycenę obligacji, wyznaczoną metodą zamortyzowanego kosztu.

  Do analizy wrażliwości przyjęliśmy, że maksymalna typowa roczna zmiana poziomu rynkowych stóp
  procentowych to +/ - 100 pb. Prezentujemy wpływ takiej wielkości zmian na wynik finansowy okresu
  sprawozdawczego oraz poziom kapitałów własnych w dniu bilansowym, zakładając jednoczesny i równy wzrost
  (spadek) wszystkich rynkowych stóp procentowych, mający miejsce na początku rocznego okresu
  sprawozdawczego.

  Analiza wrażliwości instrumentów finansowych na zmianę stopy procentowej

  wartość faktyczna
  wzrost o 100 pb spadek o 100 pb
  nowa wartość zmiana nowa wartość zmiana
  ZOBOWIĄZANIA
  wyemitowane obligacje 514 544 515 833 1 289 513 255 (1 290)

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  koszty finansowe z tytułu odsetek od obligacji (4 469) 4 469
  przychody (koszty) finansowe z tytułu przeszacowania wartości godziwej wyemitowanych obligacji (1 289) 1 290
  zysk brutto (3 991) (9 748) (5 757) 1 768 5 759

  Gdyby w ostatnim roku, począwszy od dnia 1 kwietnia 2017 roku wystąpił wzrost stóp procentowy ch o 100 pb,
  utrzymujący się przez co najmniej cały 12 -miesięczny okres sprawozdawczy, to zysk netto spadłby o 5 757 tys.
  PLN. Analogiczni e, spadek stóp procentowych o 10 0 pb spowodowałby wzrost zysku netto o 5 759 tys . PLN.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 46 / 57
  25.4. Ryzyko rynkowe: ryzyko zmiany odsetek ustawowych oraz stóp procentowych NBP

  Ryzyko zmiany stopy procentowej i odsetek ustawowych będą wpływać na wyniki S półki i na wartość posiadanych
  instrumentów finansowych z uwagi na fakt, iż są ustalane przez Rad ę Polityki Pieniężnej i Radę Ministrów Spółka
  na bieżąco monitoruje ich poziom i tendencje rynkowe zmian mając na celu utrzymanie i kontrolowanie stopnia
  naraż enia Spółki na ryzyko w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji
  stopy zwrotu.

  25.5. Ryzyko rynkowe: Ryzyko walutowe

  Spółka jest narażona na ryzyko walutowe, gdyż występują transakcje w walutach obcych.

  Transakcje w walucie obcej
  31/03/2018 31/03/2017
  wartość w walucie wartość w PLN wartość w walucie wartość w PLN
  Pożyczki udzielone
  w RUB 162 478 6 466 112 559 7 924
  w EUR 1 536 9 651 1 111 4 688
  w RON 10 600 9 576 6 513 6 042
  Pożyczki udzielone razem 25 693 18 654
  Należności
  w RUB - - 13 492 950
  w RON - - 126 117
  w BGN - - 246 530
  Należności razem - - 1 59 7
  Zobowiązania
  w EUR 184 774 43 183
  w RON 5 5 2 2
  Zobowiązania razem 779 185

  Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe

  Analiza wpływu potencjalnej zmiany wartości księgowych instrumentów fi nansowych (stan na 31 marca 2018
  roku) na wynik finansowy brutto i na kapitał własny w związku z hipotetyczną zmianą kursów istotnych walut
  obcych w stosunku do w aluty prezentacji (PLN).
  wpływ na:
  na dzień 31 marca 2018 roku Zmiana kursu
  wynik finansowy brutto kapitał własny
  EUR/PLN +/-10% 647 647
  RUB/PLN +/-10% 965 965
  RON/PLN +/-10% 958 958
  25.6. Ryzyko rynkowe: Ryzyko zmiany ceny
  Istotna zmiana warunków makroekonomicznych lub regulacji prawnych może wpłynąć na poziom spłat
  dokonywanych przez dłużników, a w związku z tym osiągane przychody z tytułu prowizji za zarządzanie.
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 47 / 57
  26. Instrumenty finansowe
  Zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych.
  Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się
  następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w
  jednostkowym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości
  godziwej):
  Klasa instrumentu finansowego 31/03/2018 31/03/2017
  Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa
  Aktywa:
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 10 187 10 187 6 048 6 048
  Dłużne papiery wartościowe 505 603 505 603 385 874 385 874
  Udziały, akcje spółek nienotowanych 235 235 235 235
  Jednostki funduszy inwestycyjnych - - 387 387
  Pożyczki 25 963 25 963 18 655 18 655
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 154 33 154 122 745 122 745
  Zobowiązania:
  Dłużne papiery wartościowe 514 544 514 544 468 751 468 751
  Leasing finansowy 229 229 232 232
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 5 922 5 922 5 795 5 795


  26.1. Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych w wartości godziwej
  Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Grupę w wartości godziwej,
  zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej:
  - poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz
  zobowiązań,
  - pozi om 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu
  1, obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków,
  - poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące
  z aktywnych rynków.

  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej wg poziomów wyceny

  Klasa instrumentu finansowego Poziom 3 Razem wartość godziwa
  Stan na 31.03.2018
  Aktywa:
  Dłużne papiery wartościowe 505 603 505 603
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 10 187 10 187
  Udziały, akcje spółek nienotowanych 235 235
  Pożyczki 25 693 25 693
  Aktywa razem 541 718 541 718

  Zobowiązania:
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 5 922 5 922
  Dłużne papiery wartościowe 514 54 4 514 544
  Leasing finansowy 229 229
  Zobowiązania razem ( -) 520 695 520 695

  Wartość godziwa netto 21 023 21 023  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 48 / 57
  Stan na 31.03.2017 Poziom 3 Razem wartość godziwa
  Aktywa:
  Dłużne papiery wartościowe 385 874 385 874
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 6 048 6 048
  Pożyczki 18 655 18 655
  Aktywa razem 410 577 410 577

  Zobowiązania:
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 5 795 5 795
  Dłużne papiery wartościowe 468 75 1 468 751
  Leasing finansowy 232 232
  Zobowiązania razem ( -) 474 778 474 778

  Wartość godziwa netto (64 201 ) (64 201 )  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne przeniesienia pomiędzy poziomem 1 oraz poziomem 2 wartości
  godziwej instrumentów.

  26.2. Przekwalifikowanie
  Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad
  wyceny tych aktywów pomiędzy wart ością godziwą a ceną nabycia lub m etodą zamortyzowanego kosztu.
  26.3. Wyłączenie z bilansu
  Na dzień 31 marca 2018 roku Kredyt Inkaso S.A. nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia
  kwalifikują się do wyłączenia z bilansu.

  27. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych

  Zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej:

  Zmiany wynikające z operacji o charakterze bezgotówkowym
  Stan na 31/03/2017
  Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych z działalności finansowej
  Zmiany wynikające z uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięcia mi
  Skutki zmian kursów walutowych
  Zmiany wartości godziwych Inne zmiany Stan na 31/03/2018 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych
  (468 751)

  (17 421)

  -

  -

  -

  (28 374)

  (514 54 4)
  Leasing finansowy (232) 74 - - - (72) (229)
  Razem (468 983) (17 347) - - - (28 44 6) (514 77 4)
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 49 / 57
  Zmiany wynikające z operacji o charakterze bezgotówkowym
  Stan na 31/03/2016
  Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych z działalności finansowej
  Zmiany wynikające z uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami
  Skutki zmian kursów walutowych
  Zmiany wartości godziwych Inne zmiany Stan na 31/03/2017 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych in strumentów dłużnych
  (281 936)

  (167 021)

  -

  -

  -

  (19 794)

  (468 751)
  Leasing finansowy (136) 64 - - - (160) (232)
  Razem (282 072) (166 957) - - - (19 954) (468 983)

  28. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  28.1. Transakcje handlowe
  Spółka zawarła następujące transakcje handlowe ze stronami powiąz anymi:
  Przychody Koszty
  Jednostki zależne: 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Finsano Consumer Finance S.A. 22 44 - -
  Finsano S.A. 91 354 - -
  Kancelaria Forum S.A. 25 46 - 11
  Kancelaria Prawnicza Forum Radca Prawny Krzysztof Piluś i Spółka sp.k. 597 599 233 249
  Ki Nieruchomości Sp. z o.o. 83 28 444 410
  Kredyt Inkaso I NSFIZ 7 911 6 397 - -
  Kredyt Inkaso II NSFIZ Subf. 1 4 510 2 892 - -
  Kredyt Inkaso II NSFIZ Subf. 2 591 436 - -
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S. A. 6 271 7 115 - -
  Legal Process Administration Sp. z o.o. 323 329 2 878 3 061
  Razem 20 424 18 240 3 555 3 731


  Przychody Koszty
  Podmiot dom inujący 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017
  Koszty usług doradczych
  WPEF VI HOLDING V B.V. - - 232 -
  Razem - - 232 -

  Usługi doradcze są świadczone na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z WPEF VI HOLDING V B.V. w dniu
  31 marca 2017 r. i obejmują doradztwo dla podmiotu dominującego i wszystkich podmiotów zależnych w grupie
  kapitałowej Kredyt Inkaso w zakresie analiz i p rojekcji finansowych, procesów raportowania, zarządzania
  kapitałem, zarządzania ryzykiem, corporate finance, strategii działalności i potencjalnych akwizycji (M&A), relacji
  inwestorskich. Umowa została zawarta na okres do 31.12.2017 i jest automatycznie od nawiana na kolejne
  kalendarzowe okresy roczne, a każda ze stron może ją wypowiedzieć w terminie 90 dni przed rozpoczęciem
  kolejnego roku kalendarzowego. Na podstawie umowy, na liście osób oddelegowanych do wykonywania
  czynności doradczych i otrzymywania in formacji poufnych znajdują się między innymi Pan Maciej Szymański i
  Pan Daniel Dąbrowski, członkowie Rady Nadzorczej.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 50 / 57
  28.2. Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego
  Kwoty należne od stron powiązanych Kwoty płatne na rzecz stron powiązanych
  Jednostki zależne: 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017

  Kredyt Inkaso I NSFIZ 838 306 340 49
  Kredyt Inkaso II NSFIZ Subf.1 517 327 133 78
  Kredyt Inkaso II NS FIZ Subf.2 23 42 - 26
  Ki Nieruchomości Sp. z o.o. 49 5 9 14
  Finsano Consumer Finance S.A. 2 2 - -
  Finsano S.A. 40 62 - -
  Kancelaria Prawnicza Forum Radca Prawny Krzysztof Piluś i spółka sp.k. 45 64 33 24
  Kancelaria Forum S.A. 1 1 - -
  Legal Process Administration Sp. z o.o. 48 43 243 438
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD - 533 - -
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S. A. 4 465 1 265 241 98
  Kredyt Inkaso Investments RO S.A. 117 117 - -
  Kredyt Inkaso Limited Liability Company (LLC) - 994 - -
  Razem 6 145 3 761 999 727

  Kwoty należne od stron powiązanych Kwoty płatne na rzecz stron powiązanych
  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017 Pozostałe jednostki powiązane :
  Kredyt Express Sp. z o.o. - 8 - -
  Razem - 8 - -  28.3. Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym
  31/03/2018 31/03/2017
  Jednostki zależne:
  Kredyt Inkaso Rus Limited Liability Company (LLC) 9 651 7 924
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. 4 927 4 688
  Kredyt Inkaso Investments RO S.A. 9 576 6 042
  Kredyt Inkaso D.O.O. za usluge 1 539 -
  Razem 25 693 18 65 4

  28.4. Obligacje nabyte od jednostek powiązanych
  Jednostki zależne : 31/03/2018 31/03/2017
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S. A. 461 717 373 745
  Finsano Consumer Finance S.A. 213 106
  Kredyt Inkaso I NSFIZ 41 630 12 023
  Legal Process Administration Sp. z o.o. 2 043 -
  Razem 505 603 385 874  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 51 / 57
  28.5. Obligacje wyemitowanie do spółek powiązanych

  Jednostki zależne
  Seria obligacji Oprocentowanie Data emisji Termin wymagalności Wartość nominalna Aktywa
  31/03/2018 Długoter - minowe Krótkoter - minowe
  seria AA zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -09-25 2019 -09-09 3 700 3 027 175
  seria AB zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -09-29 2018 -09-09 600 - 600
  seria AC zmienne; wypłacane co 6 miesięcy 2017 -12-22 2020 -12-22 1 800 1 697 127
  seria Y
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,95%
  2015 -12-21 2019 -06-21 5 000 4 759 288
  Razem 11 100 9 483 1 190

  28.6. Wynagrodzenia członków Zarządu

  Wynagrodzenie Zarządu Spółki kształtowało się w sposób następujący:
  31/03/2018 31/03/2017

  Wynagrodzenie zasadnicze/kontrakt menadżerski (brutto) 1 635 914
  Świadczenia medyczne i inne 18 17
  Razem 1 653 931


  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej kształtowało się w sposób następujący:
  31/03/2018 31/03/2017

  Wynagrodzenie zasadnicze 116 231
  Razem 116 231


  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

  ̵ Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/3 przeciętnego
  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (według GUS).
  ̵ Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przeciętnego miesięcznego
  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
  ̵ Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługują dodatki:
  · za członkostwo w komitecie audytu w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  w sektorze przedsiębiorstw bez w ypłat nagród z zysku
  · za pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego
  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
  · za pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego
  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w okresie gdy
  Przewodniczący Rad y Nadzorczej nie pełni funkcji
  ̵ Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli złoży oświadczenie o rezygna cji
  z wynagrodzenia.


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 52 / 57
  ̵ Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje w danym miesiącu wynagrodzenie i należny dodatek za pełnienie
  funkcji w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby
  posiedzeń Rady Nadzor czej w danym miesiącu.
  Członkowi Komitetu Audytu przysługuje w danym miesiącu dodatek za członkostwo w komitecie audytu w
  wysoko ści odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby posiedzeń Komitetu
  Au dytu w danym miesiącu. Wynagrodzenia i dodatki przysługują także w przypadku, gdy w danym miesiącu nie
  odbyto posiedzeń.
  28.7. Informacje o isto tnych transakcjach zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi na warunkach
  innych niż rynkowe
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w Spółce nie wystąpiły transakcje zawarte z podmiotami
  powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe .


  29. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego
  Podmiotem uprawnionym do dokonania badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
  Kapitałowej Kredyt Inkaso oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1
  kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku jest spółka Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  sp. k. z siedzibą w Warszawie .
  Stosowna umowa o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania
  finanso wego została zawarta w dniu 13 listopada 2017 roku , a jej przedmiotem jest przeprowadzenie badania
  rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
  od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku o raz przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za I półrocze roku obrotowego 2017/18 rozpoczynającego się
  1 kwietnia 2017 roku a kończącego się 30 września 2017.

  31/03/2018 31/03/2017

  Wynagrodzenie z tytułu przeglądu półrocznego 99 80
  Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego 152 125
  Razem 251* 205 *

  *kwota łączna z tytułu przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  30. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki
  pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem nierozliczonych kredytów w rachunku bieżącym.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego wykazane w jednostkowym rachunku przepływów
  pieniężnych można w następujący sposób uzgodnić do pozycji bilansowych:

  31/03/2018 31/03/2017

  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 33 154 122 745
  Razem 33 154 122 745

  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 53 / 57
  31. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe


  Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka posiadała zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia umów: Umowa o
  współpracy z dnia 19 marca 2010 roku z TFI Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  (Towarzystwo), na mocy której Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie poszukiwania celów
  inwestycyjnych dla Kredyt Inkaso I NSFIZ oraz realizacj i jego inwestycji. Na dzień zatwierdzenia jednostkowego
  sprawozdania finansowego, nie wystąpiły żadne zmiany w stosunku do zobowiązań warunkowych opisanych
  powyżej oraz w nocie 32 .
  32. Informacje o udzielonych gwarancje i poręczeniach o zabezpieczeniach na majątku Spółki

  Poręcze nie kredytu zaciągniętego przez jednostkę zależną Kredyt Inkaso Portfolio Investments
  (Luxembourg) S.A.
  W dniu 25 lutego 2015 roku Kredyt Inkaso S.A. udzieliło poręczenia kredytu obrotowego jaki jednostka zależna
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemb ourg) S.A. z siedzibą w Luxemburgu zawarła z Getin Noble Bank
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wysokości 35 mln PLN. Poręczenie na rzecz Banku obejmuje wszelkie
  zobowiązania Jednostki Zależnej na wypadek gdyby Jednostka Zależna nie wykonała swych zo bowiązań
  wynikających z umowy kredytowej. Poręczenie zostało udzielone bezterminowo do kwoty 15 mln PLN. Na mocy
  zawartej umowy poręczenia Kredyt Inkaso S.A. złożyło ponadto oświadczenie o poddaniu się egzekucji na
  podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

  Gwarancje dla funduszy Trigon Profit NSFIZ
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (LUX) S.A. (KI LUX) oraz Kredyt Inkaso S.A. zawarły umowy gwarancyjne z
  Funduszami Trigon Profit VI -X i XII, XIV, XV, XVI. Na podstawie zawartych umów Kredyt Inkaso S. A. oraz KI LUX,
  zobowiązały się do zapewnienia osiągnięcia rentowności danego funduszu polegającej na uzyskaniu przez dany
  fundusz dochodów pozwalających na wykupienie przez dany fundusz Certyfikatów z gwarantowaną stopą zwrotu.
  Gwarantowana stopa zwrotu o znacza stopę zwrotu wynoszącą 5% -6% rocznie (zależnie od Funduszu jest to 5%
  albo 6%) z ceny emisyjnej Certyfikatów objętych przez uczestników Funduszy (innych niż podmioty z Grupy Kredyt
  Inkaso), która będzie liczona od dnia przydziału tych Certyfikatów I nwestycyjnych do dni wykupu, określonych w
  statutach Funduszy.

  W przypadku niezrealizowania przez Fundusze gwarantowanych stóp zwrotu i w rezultacie niezrealizowania przez
  Kredyt Inkaso S.A. i KI LUX zobowiązania do:
  • zapewnienia, że Fundusz będzie miał wystarczającą ilość środków pieniężnych dostępnych do wypłat tytułem
  wykupów certyfikatów inwestycyjnych od uczestników w określonych w statutach Funduszy Dniach Wykupu oraz
  • zapewnienia, że WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny) będzie wynosiła kwotę
  uwzględniającą co najmniej Gwarantowaną Stopę Zwrotu obliczoną na określony Dzień Wyceny z uwzględnieniem
  oszacowanych przez Towarzystwo zobowiązań Funduszu, których termin wymagalności przypada w terminie do
  Dnia Wykupu, Kredyt Inkaso S.A. oraz KI LUX lub podmiot przez nie skutecznie wskazany będą zobowiązane do
  objęcia wyemitowanych przez dany Fundusz certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji („Emisje Gwarancyjne”).
  Wartość Emisji Gwarancyjnych na poczet, których KI LUX lub Kredyt Inkaso S.A. mogą być zobowiązane wnieść
  wpłaty, w przypadku wskazanym w pkt. 2 i) będzie równa różnicy pomiędzy: i) sumą środków pieniężnych
  potrzebnych do zaspokojenia oszacowanych przez Towarzystwo zobowiązań Funduszu, których termin
  wymagalności przypada w te rminie do Dnia Wykupu i środków pieniężnych potrzebnych do wykupu Certyfikatów a
  ii) środkami pieniężnymi (w tym znajdującymi się na depozytach bankowych), będącymi w dyspozycji Funduszu.
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. zawarła z Bank iem w dniu 25 lutego 2015 r. umowę zastawu
  zwykłego i rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych Serii C, wyemitowanych przez OMEGA Wierzytelności
  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w ilości 26 667, przy czym zastaw zwykły
  wygaśnie automatycznie z chwilą wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.
  Zastaw rejestrowy obciążać będzie przedmiot zastawu do całkowitej spłaty wierzytelności Banku. Zastawca
  zobowiązał się, że w czasie obowiązywania umowy bez pisemnej zgody Bank u nie dokona zbycia ani obciążenia
  przedmiotu zastawu. Wartość ewidencyjna 26 667 certyfikatów inwestycyjnych serii C w księgach rachunkowych
  Jednostki Zależnej wynosi 17 570 086,29 zł według stanu na dzień zawarcia umowy.  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 54 / 57
  Wartość Emisji Gwarancyjnych na poczet, których KI LUX lub Kredyt Inkaso S.A. mogą być zobowiązane wnieść
  wpłaty, w przypadku wskazanym w pkt. 2 ii) będzie równa iloczynowi:
  liczby wszystkich Certyfikatów istniejących w Dniu Wyceny przypadającym na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem
  roz poczęcia danej Emisji Gwarancyjnej i różnicy pomiędzy: WANCI jaka byłaby na 7 (słownie: siedem) dni przed
  dniem rozpoczęcia tej Emisji Gwarancyjnej, gdyby została zrealizowana Gwarantowana Stopa Zwrotu a WANCI
  ustaloną na 7 (słownie: siedem) dni przed dnie m rozpoczęcia tej Emisji Gwarancyjnej.
  W przypadku gdy KI LUX lub Kredyt Inkaso S.A. albo podmioty przez nie wskazane nie objęłyby Emisji
  Gwarancyjnych będą one zobowiązane do zapłaty kary umownej w kwocie równej łącznej wartości Emisji
  Gwarancyjnych. Fund usz będzie miał prawo żądać zapłaty całości lub części kary umownej od KI LUX lub Kredyt
  Inkaso S.A. łącznie, od jednego z nich albo od każdego z osobna. Zaspokojenie Funduszu przez jeden z podmiotów
  zwalnia z odpowiedzialności drugiego.
  W celu zabezpiecze nia kar umownych, o których mowa w pkt. 5 KI LUX ma obowiązek ustanowienia na rzecz
  każdego Funduszu, na emitowanych przez Fundusz Certyfikatach określonej serii objętej przez KI LUX, zastawu
  rejestrowego, który do dnia wpisania zastawu do rejestru zastawó w będzie zastawem zwykłym, a w przypadku nie
  wpisania zastawu do rejestru zastawów zostanie utrzymany jako zastaw zwykły. W celu wykonania tego
  zobowiązania KI LUX zawarło umowy o zastaw z każdym z Funduszy.

  W dniu 11 kwietnia 2016 spółka zależna Kredyt I nkaso Portfolio Investments (LUX) S.A. zawarła umowy zastawu
  rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych z funduszami Trigon Profit NS FIZ o numerach od VI do X oraz XII.
  Umowa przewiduje, że Kredyt Inkaso Portfolio Investments (LUX) S.A. jako Zastawca us tanowi zastaw rejestrowy
  na rzecz danego funduszu (występującego jako Zastawnik). Najwyższa suma zabezpieczenia posiadanych
  certyfikatów wynosi do 10 mln PLN. Umowy zastawu rejestrowego zostały zawarte w celu zabezpieczenia kar
  umownych, o których mowa w S tatucie danego funduszu.

  Odpowiedzialność Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A. za
  zobowiązania wobec funduszy określone powyżej nie jest umownie ograniczona. Treść umów z Funduszami
  wskazuje iż oprócz odpowiedzialn ości z zabezpieczenia rzeczowego w postaci zastawów na Certyfikatach
  Inwestycyjnych w/w Funduszy należących do Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., oba
  podmioty odpowiadają całym swoim majątkiem. Taki reżim nieograniczonej odpowiedzialnoś ci majątkowej wynika
  wprost z przepisów kodeksu cywilnego dotyczącej ogólnej odpowiedzialności majątkowej i jest obowiązujący nawet
  jeśli nie jest wprost wskazany w umowie. Potencjalnie Fundusze posiadające zastawy na Certyfikatach
  Inwestycyjnych w/w Fundu szy w pierwszej kolejności mogą szukać zaspokojenia swoich ewentualnych roszczeń
  majątkowych z przedmiotu zastawu. Dopiero w przypadku niezaspokojenia całości roszczeń z przedmiotu
  zabezpieczenia Fundusze mogą kierować na roszczenia wobec obu spółek na dro gę sądową, przy czym dopiero
  prawomocny tytuł wykonawczy umożliwi egzekucję z całego majątku obu lub którejkolwiek ze spółek.

  Spółka zależna od Kredyt Inkaso S.A. dokonała zakupów pakietów wierzytelności od funduszy po cenach
  ustalonych na takim poziomie, aby zapewnić funduszom stopy zwrotu gwarantowane w zawartych umowach w
  poprzednich okresach. Transakcje te zostały szczegółowo przedstawione w nocie Transakcje z podmiotami
  powiązanymi.

  Zarząd Kredyt Inkaso S.A. , mając realny wpływ na strategię doboru aktywów funduszy oraz proces ich windykacji,
  dokonał oceny ryzyka niezrealizowania przez fundusze stóp zwrotu gwarantowanych w przyszłych okresach i na
  dzień bilansowy rozpoznał z tego tytułu rezerwę w bilansie spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Inves tments
  (Luxembourg) S.A. .

  33. Postępowania sądowe i egzekucyjne, podatkowe oraz pozostałe
  Model biznesu Grupy zakłada zakupy pakietów wierzytelności wynikających ze sprzedaży usług powszechnych
  (zwykle od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy wierzy telności w pakiecie) oraz dochodzenie ich zapłaty
  na drodze sądowej. Stąd też naturalnym dla działalności Grupy jest prowadzenie wielkiej ilości spraw sądowych
  oraz postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych. Jednakże ze względu na
  sto sunkowo niewielkie wielkości długów nie istnieje ryzyko koncentracji (jednego lub kilku złych długów tj. o
  charakterystyce znacząco gorszej od kalkulowanej).


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 55 / 57
  Na Dzień Zatwierdzenia toczy się postępowania z powództwa Spółki, o wartości przedmiotu sporu prz ekraczającej
  10% kapitałów własnych Spółki, przeciwko pozwanym solidarnie: Best S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Panu
  Krzysztofowi Borusowskiemu („Pozwani", „Pozew"). Spółka w Pozwie domaga się:
  1. Zasądzenia od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki kwoty w wy sokości 60.734.500 PLN wraz z ustawowymi
  odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty,
  2. Zasądzenie od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu, według norm przepisanych, o ile
  na ostatniej rozprawie n ie zostanie złożone zestawienie kosztów. Żądana kwota wynika z roszczenia Spółki wobec
  Pozwanych o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na skutek rozpowszechniania przez Pozwanych
  nieprawdziwych i pomawiających informacji: dotyczących Zarządu Spółki, rzek omych nieprawidłowości w Spółce,
  rzekomego fałszowania sprawozdań finansowych i braku umocowania Zarządu Spółki do działania w jej imieniu,
  co zdaniem Spółki stanowiło bezpośrednią przyczynę wypowiedzenia przez Trigon Profit XIV Niestandaryzowany
  Sekurytyz acyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Trigon Profit XIV NS FIZ"), Trigon Profit XV Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(„Trigon Profit XV NS FIZ"), Trigon Profit XVI Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkn ięty(„Trigon Profit XVI NS FIZ"), AGIO Wierzytelności Plus
  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („AWP NS FIZ") oraz AGIO Wierzytelności
  Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („AWP 2 NS FIZ") zaw artych ze
  Spółką umów zlecenia zarządzania portfelami wierzytelności oraz umów o obsługę prawną. Kwota roszczenia
  stanowi sumę rzeczywistych strat poniesionych przez Spółkę oraz szacowanych utraconych przez nią korzyści w
  latach przyszłych, o czym Spółka i nformowała w raporcie bieżącym nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016r. oraz
  dodatkowo szacowanych utraconych korzyści, na skutek m.in. wypowiedzenia umów o zarządzanie przez („Trigon
  Profit XIV NS FIZ"), („Trigon Profit XV NS FIZ"), („Trigon Profit XVI NS FIZ "). Spółka informowała, o przyczynach
  oraz wpływie wypowiedzenia w/w umów na sytuację majątkową Spółki, w tym w szczególności na utratę dalszych
  systematycznych dochodów jak również o możliwości wystąpienia Spółki na drogę sądową w celu dochodzenia
  stosown ych roszczeń odszkodowawczych, w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 1 kwartał roku
  obrotowego 2016/2017 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 12 sierpnia 2016.
  Ponadto, toczącą się postępowania sądowe, w które zaangażowani są: Best S.A., Krzyszt of Borusowski (Prezes
  Zarządu Best S.A.), Piotr Urbańczyk (były członek Rady Nadzorczej a obecnie Prezes Zarządu Best TFI S.A), Karol
  Szymański (członek Rady Nadzorczej), Zarząd Spółki, oraz sama Spółka. Wspomniane postępowania wynikają
  m.in. z:
  - pozwu P iotra Urbańczyka o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenia nieważności niektórych uchwał RN,
  podjętych na posiedzeniu w dniu 3.03.2016 r.tj.:(i) uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego
  RN Pana Mirosława Gronickiego, (ii) uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana
  Andrzeja Soczka, (iii) uchwał w sprawie powołania w skład Zarządu na nową kadencję dwóch dotychczasowych
  członków Zarządu w osobach Pana Pawła Roberta Szewczyka - na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pa na Jana
  Pawła Lisickiego - na funkcję Wiceprezesa Zarządu (raport bieżący nr 34/2016);
  - pozwu Spółki przeciwko Karolowi Szymańskiemu o ustalenie nieistnienia uchwał podjętych na rzekomym
  „posiedzeniu” Rady Nadzorczej;
  - solidarnego powództwa Spółki oraz Pawła Szewczyka i Jana Pawła Lisickiego przeciwko Krzysztofowi
  Borusowskiemu, którego przedmiotem jest dochodzenie ochrony dóbr osobistych;
  - pozwu Best S.A. o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do których to złożył sprzeciwy tj.: (i)
  uchw ały Nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i
  jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015
  r. i kończący się 31 marca 2016 r., (ii) uchwały Nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący s ię 31 marca
  2016 r., (iii) uchwały Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
  za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (iv) uchwały Nr 16/2016 w
  sprawie udzielenia czł onkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się
  1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (v) uchwały Nr 17/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrot owy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i
  kończący się 31 marca 2016 r., (vi) uchwały Nr 18/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31
  ma rca 2016 r., (vii) uchwały Nr 19/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (viii) uchwały
  Nr 20/2016 w sprawie udzielenia c złonkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (ix) uchwały Nr 21/2016 w sprawie
  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków z a rok obrotowy rozpoczynający się
  1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (x) uchwały Nr 22/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady


  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 56 / 57
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i
  kończący się 31 marca 2016 r. (raport bieżący nr 93/2016), (xi) uchwały nr 7/2017 w sprawie udzielenia członkowi
  Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, (xii) uchwały nr 8/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków, (xiii) uchwały nr 9/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków, (xiv) uchwały nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31
  marca 2017 r., (xv) uchwały nr 15/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. (raport bieżący
  nr 65/2017);
  - pozwu członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Karola Szymańskiego o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. tj. uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązk ów za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i
  kończący się 31 marca 2017 r.

  Postępowania pozostałe
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne kontrole lub postępowania.
  34. Zatrudnienie w Spółce

  Zatrudnienie w Spółce, w poszczególnych okresach sprawozdawczych, w podziale na grupy

  31/03/2018 31/03/2017
  w etatach w osobach w etatach w osobach

  Zatrudnienie na dzień bilansowy 231 232 237 238
  Razem 231 232 237 238
  35. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym

  W dniu 20 kwietnia 2018 r. Spółka powzięła wiedzę o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 387/201 8 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dop uszczenia do obrotu
  giełdowego na rynku podstawowym Catalyst 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o
  wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z opublikowanym
  w dniu 27 listopada 2017 r. prospektem emisyjnym podstawowym (zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada
  2017 r.) oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi w dniu 2 marca 2018 r.

  Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 kwietnia w sprawie
  wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02
  Spółki , o wartości nominalnej 100,00 złotych każda , obligacje zosta ły wprowadzone do obrotu giełdowego na
  rynku podstawowym Ca talyst z dniem 7 maja 2018 r., i w tej dacie rozpoczęło się ich notowanie w systemie
  notowań ciągłych pod nazwą skróconą KRI0322.

  Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. wybrana na Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Kred yt Inkaso S.A. w dniu 28 marca 2018 roku dokonała wyboru osób pełniących funkcje
  w Radzie. Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan
  Maciej Szymański, Wiceprzewodniczącym Pan Bogdan Dzudzewicz, Sekretarzem Pan Karol Sowa.

  Ponadto, w dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu Spółki („Komitet”) ustalając
  jednocześnie jego skład na 3 osoby. W skład Komitetu zostali powołani: Bogdan Dzudzewicz (Przewodniczący
  Komitetu), Daniel Dąbrow ski oraz Karol Szymański.
  Kredyt Inkaso S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 57 stanowią jego integralną część 57 / 57
  36. Zatwierdzenie do publikacji
  Zarząd Spółki zatwierd ził do publikacji niniejsze roczne jednostkowe s prawozdanie finansowe sporządzone za
  okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wraz z danymi porównawczymi, w dniu 11 lipca 2018 roku
  („Dzień Zatwierdzenia”) .  Jarosław Orlikowski Bastian Ringhardt

  Wiceprezes Zarządu (p.o. Prezesa Zarządu) Członek Zarządu  Tomasz Jarzębowicz

  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  Warszawa, 11 lipca 2018 r.  LIST WICE PREZESA ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. DO
  AKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A.

  Szanowni Akcjonariusze, Sz anowni Pracownicy,
  Grupa Kredyt Inkaso zakończyła kolejny rok swojej działalności. Miniony rok obrotowy był dobrym
  okresem w rozwoju całej Grupy Kapitałowej . W dalszym ciągu umacnialiśmy swoją pozycję na rynkach
  na których już z powodzeniem funkcjonujemy . Grupa Kredyt Inkaso jest liczącym się uczestnikiem
  rynku obrotu wierzytelnościami o stabilnych podstawach finansowych, posiadającym niezbędne
  kompetencje oraz narzędzia do dalszej ekspansji rynkowej. Miniony rok obrotowy należy zaliczyć do
  udanych również z punk tu widzenia uzyskanych wpłat tytułu posiadanych pakietów wierzytelności ,
  które wynio sły 185 milio nów złotych tj. o 30 % więcej niż w poprzednim roku obrotowym oraz cash
  EBITDA która wyniosła 124,6 miliona złotych tj. o 28% więcej niż w poprzednim roku obrotowym .
  Grupa Kredyt Inkaso przeprowadziła z sukcesem inwestycje w wykwalifikowany personel oraz zaplecze
  teleinformatyczne a także program wewnętrznej transformacji , który przyniósł już wymierne ,
  pozytywne rezultaty ekonomiczne i spraw ił, że Grupa Kredyt Inkaso posiada jedne z najlepszych
  rozwiązań biznesowych w branży. Spółka w minionym roku rozpoczęła program emisji publicznej
  obligacji celem zdywersyfikowania źródeł finansowania papierami dłużnymi . Ponadto podmioty
  z Grupy Kapitałowej zawarły z renomowaną instytucją finansową umowy o ustanowienie linii
  kredytowej, które zapewniają źródło finansowania niezależne od wahań koniunktury na rynku
  obligacji.
  Grupa zarządza łącznie na rynkach zagranicznych oraz w Polsce portfelami własnymi o wartości
  nominalnej ponad 9,2 miliardów złotych , a ponadto zarządza wielomiliardowymi portfelami
  wierzytelności na zlecenie innych podmiotów . Biorąc te fak ty pod uwagę wypracowany wynik
  finansowy należy uznać za sukces i stabilną bazę do wzrostu wyniku w kolejnych latach. Niewątpliw ie
  postęp osiągnięty w zakresie rozwoju i doskonalenia organizacji w kraju i na rynkach zagranicznych jak
  też osiągane wyniki finansowe dają powody do saty sfakcji dla Wszystkich Pracowników Grupy.
  Zrealizowaliśmy założone na lata 201 7/201 8 cele rozwoju naszej organizacji. W dalszym ciągu
  rozwijamy nowe obszary aktywności na rynku polskim, inwestując w portfele w segmenc ie
  wierzytelności h ipotecznych, korpor acyjnych oraz w nowych niszach np . wierzytelności związanych
  z branżą fin -tech . To właśnie te segmenty rynku w ocenie analityków Kredyt Inkaso , ale również


  analityków niezależnych uznawane są za perspektywiczne. Zaznaczyć należy, iż na rynku polskim
  należymy do nielicznej grupy firm posiadających kompetencje do wyceny i zarzadzania portf elami
  hipotecznymi i korporacyjnymi. W kolejnych latach zamierzamy dalej rozwijać na rynku polskim
  inwestycje w wierzytelności zabezpieczone jak też podejmować współpracę z partnerami w zakresie
  ko inwestycji w różne typy portfeli wierzytelności . Kontynuujemy również zapoczątkowany
  w poprzednich latach rozwój inwestycji na rynkach Rumuński m, Bułgarskim, Rosyjskim oraz
  Chorwackim . Wszystkie nasze działania będą skupione na odpowiedniej dywersyfikacji portfela
  wierzytelności geograficznie or az produktowo aby zapewnić stabilne wzrosty wyników. Jesteś my
  przekonani, iż taka strategia przyczyni się do wzrostu wartości Grupy a tym samym wzrostu wartości
  dla wszystkich Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.


  _________________
  Jarosław Orlikowski
  Wicep rezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 1 / 91
  Ść


  GRUPA KAPITAŁOWA KREDYT INKASO

  ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2018 r.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 2 / 91

  Spis treści
  WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ .................... 4
  WSKAŹNIKI EKONOMICZNE ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................ 7
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ . 8
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ...................... 10
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ .................. 12
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ............................... 14
  1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 14
  2. Podst awa sporządzenia oraz zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ .............. 20
  3. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ................................ ................................ ............................ 37
  4. Segmenty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 39
  5. Informacje geograficzne ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 42
  6. Przychody netto ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 43
  7. Koszty działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 44
  8. Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ 45
  9. Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 45
  10. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 46
  11. Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ .................... 47
  12. Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 53
  13. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ................................ ................................ ........................... 53
  14. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ................................ ................................ ................................ ............................ 54
  15. Pozostałe aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 55
  16. Kategorie instrumentów finansowych według MSR ................................ ................................ ................................ .................. 56
  17. Wierzytelności nabyte ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 57
  18. Należności i pożyczki ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 57
  19. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ................................ ................................ 58
  20. Wartość godziwa instrumentów finansowych ................................ ................................ ................................ ........................... 59
  21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 60
  22. Kapitał własny ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 60
  23. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ................................ ................................ ................................ ............................. 65
  24. Zobowiązania z tytułu leasingu ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 70
  25. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) ................................ ................................ ................................ .......... 71
  26. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (bierne) ................................ ................................ ................................ ............ 71
  27. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................ ................................ ......................... 71
  28. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ................................ ................................ ................................ .......................... 72
  29. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 72
  30. Zarządzanie ryzykiem finansowym ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 73
  31. Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 78


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 3 / 91
  32. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ .. 79
  33. Władze spółki, kluczowy personel ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 80
  34. Udział w akcjonariacie i głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy ................................ ................................ ........................... 80
  35. Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ............. 81
  35.1. Transakc je z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ................................ ... 81
  35.2. Pożyczki dla kluczowego personelu i powiązanych z nim osób ................................ ................................ ............................... 82
  35.3. Transakcje z kluczowym personelem ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 82
  36. Połączenia jednostek gospodarczych ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 83
  37. Wynagrodzenie audytorów ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 83
  38. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe ................................ ................................ ................................ ....................... 84
  39. Informacje o udzielonych gwarancjach i poręczeniach oraz zabezpieczeniach na majątku Grupy Kapitałowej ........................ 85
  40. Postępowania sądowe i egzekucyjne, podatkowe oraz pozostałe ................................ ................................ ............................ 87
  41. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji ................................ ................................ .................... 89
  42. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki ................................ ............................... 89
  43. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz ................................ ................................ ................................ ................................ ... 89
  44. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ................. 89
  45. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres ....... 90
  46. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 90
  47. Inne informacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 91
  48. Zatwierdzenie do publikacji ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 91

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 4 / 91
  WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

  01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/201 6- 31/03 /201 7 01/04/2017 31/03/2018 01/04/2016 31/03 /201 7

  w tys. PLN w tys. EUR
  Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
  Przychody netto 122 676 92 561 29 091 21 234
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 435 25 274 10 063 5 798
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 358 7 471 1 745 1 714
  Zysk (strata) netto 6 646 6 746 1 576 1 548
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 592 5 497 1 326 1 261
  Zysk (strata) na akcję 0,43 0,43 0,10 0,10
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję 0,43 0,43 0,10 0,10
  Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,2170 4,3590 4,2170 4,3590
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (40 503 ) (75 871) (9 603) (17 406)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 1 48) 3 154 (4 305) 724
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (36 526) 170 211 (8 662) 39 048
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (95 176) 97 496 (22 570) 22 367
  Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,217 0 4,3590 4,217 0 4,3590
  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017

  w tys. PLN w tys. EUR Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa razem 828 715 832 552 196 915 197 297
  Zobowiązania razem 564 497 561 055 134 133 132 958
  Zobowiązania długoterminowe 420 870 394 860 100 005 93 573
  Zobowiązania krótkoterminowe 143 627 166 195 34 128 39 385
  Kapitał własny 264 218 271 497 62 782 64 339
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 260 658 261 221 61 936 61 904
  Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,2085 4,2198 4,2085 4,2198

  Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:
  Dla pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z
  przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP
  (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 kwietnia 201 7 roku do
  31 marca 201 8 roku ta średnia wynosi 4,2170 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 201 6 roku do 31 marca 201 7 roku
  4,3590 PLN/EUR.
  Dla pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni
  dzień okresu, to jest na dzień 31 marca 201 8 roku kurs 4, 2085 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca 201 7 roku kurs
  4,2198 PLN/EUR.
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 5 / 91
  WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

  wskaźnik licznik mianownik
  31/03/2018 31/03/2017
  Wskaźniki rentowności i efektywności
  ROA (ROAMA) zysk netto przeciętne aktywa 0,80% 0,90%
  ROE zysk netto przeciętny kapitał własny 2,48% 2,50%
  wskaźniki efektywności koszty operacyjne przychody netto 65,92% 68,80%
  wskaźniki efektywności koszty operacyjne EBIT 190,57% 218,80%
  rentowność netto zysk netto przychody netto 5,42% 8,40%
  rentowność EBIT EBIT przychody netto 34,59% 31,40%
  rentowność EBITDA EBITDA przychody netto 37,12% 35,20%
  EBITDA gotówkowa EBITDA gotówkowa (brak mianownika) 124 575 97 445
  Struktura kapitału
  wskaźniki struktury bilansu kapitał własny suma bilansowa 31,88% 32,6%
  wskaźniki struktury bilansu skorygowany kapitał własny suma bilansowa 32,58% 32,7%
  wskaźniki struktury bilansu skorygowany kapitał własny suma bilansowa - przeszacowania na pakietach nabytych 32,35% 32,7%
  wskaźniki struktury bilansu wierzytelności nabyte kapitał własny 234,08% 197,8%
  Wskaźniki zadłużenia i wypłacalności
  zadłużenie aktywów dług suma bilansowa 68,12% 67,4%
  zadłużenie kapitału własnego dług kapitał własny 213,65% 206,7%
  zadłużenie skorygowanego kapitału własnego dług skorygowany kapitał własny 209,08% 205,8%
  zadłużenie netto dług netto kapitał własny 186,93% 145,6%
  udział długu oprocentowanego dług oprocentowany suma bilansowa 64,81% 65,2%
  udział długu oprocentowanego dług oprocentowany kapitał własny 203,27% 199,8%
  udział długu oprocentowanego dług oprocentowany skorygowany kapitał własny 198,92% 199,0%
  udział długu krótkoterminowego oprocentowany STD dług oprocentowany 21,64% 27,2%
  udział długu długoterminowego oprocentowany LTD dług oprocentowany 78,36% 72,8%
  krótkoterminowe zadłużenie kapitału własnego STD kapitał własny 54,36% 61,2%
  długoterminowe zadłużenie kapitału własnego LTD kapitał własny 159,29% 145,4%
  Wskaźniki pokrycia zadłużenia z przychodów (i środków pieniężnych) średnie miesięczne wpłaty dłużników + środki pieniężne dług 15,24% 31,7%
  Wskaźniki pokrycia zadłużenia z przychodów (i środków pieniężnych) średnie miesięczne wpłaty dłużników + środki pieniężne STD 59,88% 106,9%
  Wskaźniki pokrycia zadłużenia z przychodów (i środków pieniężnych) średnie miesięczne wpłaty dłużników dług 2,73% 2,1%
  pokrycie zadłużenia przez EBITDA EBITDA STD 31,71% 17,0%
  pokrycie zadłużenia przez EBITDA EBITDA dług 8,07% 5,0%
  pokrycie zadłużenia przez EBITDA EBITDA dług oprocentowany 8,48% 5,2%
  pokrycie odsetek zysk brutto + koszty finansowe koszty finansowe 119,34% 129,8%


  Wskaźniki ekonomiczno -finansowe zostały obliczone jako iloraz wielkości opisanej w kolumnie licznik przez wielkość
  opisaną w kolumnie mianownik. Oprócz występujących w skonsolidowanym bilansie, skonsolidowanym sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów oraz skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych pozycji, zastosowaliśmy w
  obliczeniach następujące (oparte na tamtych) wielkości finansowe.
  Określenie przeciętne aktywa oznacza średnią ze stanu łącznej wartości aktywów na dzień obliczania wskaźnika o raz
  12 miesięcy wcześniej. W prezentowanych okresach nie posiadaliśmy pozycji pozabilansowych, więc aktywa są
  jednocześnie aktywami skorygowanymi o pozycje pozabilansowe (managed assets).


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 6 / 91
  Suma bilansowa to wykazana w skonsolidowanym bilansie suma wszystkic h aktywów, równa sumie wszystkich
  pasywów.
  Przeciętny kapitał własny to średnia stanu kapitału własnego na dzień obliczania wskaźnika oraz 12 miesięcy wcześniej.
  Określenie skorygowany kapitał własny oznacza kapitał własny pomniejszony o kapitał z aktualiz acji wyceny. Przeciętny
  skorygowany kapitał własny to średnia stanu skorygowanego kapitału własnego na dzień obliczania wskaźnika oraz 12
  miesięcy wcześniej.
  Określenie wierzytelności oznacza bilansowy stan wierzytelności nabytych (wg wartości godziwej) na dzień obliczania
  wskaźnika.
  Dług to łączna wartość wszystkich zobowiązań (krótkoterminowych i długoterminowych).
  Skrót LTD oznacza zobowiązania długoterminowe. Oprocentowany LTD to zobowiązania długoterminowe, które
  powodują konieczność opłacania odsetek (suma zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji oraz
  zobowiązań długoterminowych z tytułu leasingu).
  Skrót STD oznacza zobowiązania krótkoterminowe. Oprocentowany STD to zobowiązania krótkoterminowe, które
  powodują konieczność opłacania odsetek (suma zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji oraz
  zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu).
  Dług oprocentowany to suma oprocentowanego STD i oprocentowanego LTD.
  Zysk EBIT oznacza zysk z działalności operacyjnej.
  Zysk EBITDA to zysk EBIT powiększony o amortyzację.
  Średnie miesięczne przychody z wierzytelności to zannualizowane przychody z wierzytelności nabytych podzielone
  przez 12.
  Koszty operacyjne zostały obliczone jako suma kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarząd u, pozostałych kosztów
  działalności podstawowej i pozostałych kosztów operacyjnych.
  Skrót Cash EBITDA oznacza EBITDA skorygowaną o amortyzację pakietów wierzytelności oraz aktualizację wyceny
  pakietów wierzytelności.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 7 / 91
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW
  Nota 01/04/2017 31/03 /2018 01/04/2016 31/03/2017  Działalność kontynuowana
  Przychody netto 6 122 676 92 561
  Koszty sprzedaży 7 (58 7 79) (49 328)
  Koszty ogólnego zarządu 7 (17 345) (15 423)
  Pozostałe przychody operacyjne 8 626 168
  Pozostałe koszty operacyjne 8 (4 74 3) (2 703)
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 435 25 274
  Przychody finansowe 9 706 5 146
  Koszty finansowe 9 (38 040) (25 055)
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/ -) 2 257 2 106
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 358 7 471
  Podatek dochodowy 10 (712) (724)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 646 6 746
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -

  Zysk (strata) netto 6 646 6 746
  Zysk netto przypadający:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej 5 592 5 497
  Udziałom niedającym kontroli 1 054 1 249
  Zysk (strata) na akcję 6 646 6 746
  (w zł na jedną akcję)
  Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
  Zwykły 0,43 0,43
  Rozwodniony 0,43 0,43
  Z działalności kontynuowanej:
  Zwykły 0,43 0,43
  Rozwodniony 0,43 0,43


  Zysk (strata) netto 6 646 6 746
  Inne całkowite dochody Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
  - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych (4 688) (7 336)
  - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - -
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą (1 465) (1 015)
  Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego - -
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu (6 153) 494
  Całkowite dochody 493 (1 605)
  Całkowite dochody przypadające:
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego (561) (2 578)
  - podmiotom niekontrolującym 1 054 1 249  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 8 / 91
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FIN ANSOWEJ  Nota 31/03 /2018 31/03/2017
  AKTYWA

  Aktywa trwałe
  Wartość firmy 11.1 10 623 10 623
  Wartości niematerialne 11.2 6 279 3 583
  Rzeczowe aktywa trwałe 11.3 7 102 8 091
  Nieruchomości inwestycyjne 12 16 583 13 693
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 14 44 474 42 217
  Należności i pożyczki 18 276 269
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 15 27 127 31 814
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 19 4 756 3 020
  Aktywa trwałe razem 117 220 113 310

  Aktywa obrotowe
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18.1 13 942 14 208
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 722 -
  Wierzytelności nabyte 17 618 469 537 092
  Pożyczki 18 34 258
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 15 5 744 235
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 1 993 1 342
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 70 591 165 767
  Aktywa trwałe jako przeznaczone do sprzedaży 13 - 340
  Aktywa obrotowe razem 711 49 5 719 242

  Aktywa razem 828 715 832 552


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 9 / 91

  Nota 31/03/2018 31/03/2017
  PASYWA

  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 22.1 12 897 12 937
  Akcje własne 22.2 - (500)
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 22.5 101 551 101 551
  Kapitał z aktualizacji wyceny (5 773) (1 086)
  Różnice kursowe z przeliczenia 22.6 (2 875) (1 410)
  Zyski zatrzymane 22.7 128 056 123 989
  - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 592 5 497
  - zyski lat poprzednich 122 46 4 118 493
  Kapitał zapasowy utworzony z zysku 22.8 26 802 25 738
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 260 658 261 221
  Udziały niedające kontroli 3 560 10 278
  Kapitał własny razem 264 218 271 497

  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 23 420 623 394 536
  Leasing finansowy 24 247 324
  Zobowiązania długoterminowe razem 420 870 394 860

  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 27 20 932 15 064
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 28 371 522
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 23 116 009 147 477
  Leasing finansowy 24 199 201
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 29 5 506 2 332
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 610 600
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 143 627 166 195
  Zobowiązania razem 564 497 561 055

  Kapitał własny i zobowiązania razem 828 715 832 552

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 10 / 91
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Nota 01/04/2017 - 31/03/2018
  01/04/201 6- 31/03/2017

  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 7 358 7 470
  Korekty:
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 1 435 1 762
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 1 672 1 526
  Zysk (strata) z aktywów (zobowiązań) finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - 1 092
  Wierzytelności nabyte - amortyzacja z rachunku wyników 77 941 47 630
  Wierzytelności nabyte - zakupy i nakłady na pakiety (161 057) (149 515)
  Wierzytelności nabyte - sprzedaż pakietów 646 -
  Wierzytelności nabyte - aktualizacja wyceny 1 092 21 252
  Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (692) 702
  Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne) - (1 481)
  Koszty odsetek 29 966 25 055
  Przychody z odsetek i dywidend (482) (5 146)
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (2 257) (2 106)
  Inne korekty (1 470) 18
  Korekty razem (53 206 ) (59 211)
  Zmiana stanu należności 265 2 588
  Zmiana stanu zobowiązań 5 867 (15 740 )
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 2 534 (169)
  Środki pieniężne z działalności operacyjnej (37 181 ) (65 061)
  Zapłacony podatek dochodowy (3 322) (10 810)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (40 503) (75 871)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (4 416 ) (1 532)
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (428 ) (1 075)
  Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych (4 788) (3 165)
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 2 961 3 115
  Wydatki netto na nabycie długoterminowych aktywów finansowych - (13 219)
  Wpływy netto ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych - 27 749
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 231 6 834
  Pożyczki udzielone - (1 357)
  Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych (7 500) -
  Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych 1 991 2 173
  Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach zależnych (6 674) (16 850)
  Otrzymane odsetki 475 481
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 148) 3 154

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 11 / 91
  Nota 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 107 384 245 315
  Wykup dłużnych papierów wartościowych (104 289) (71 700)
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 5 484 32 450
  Spłaty kredytów i pożyczek (16 610) (15 601)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (180) (211)
  Odsetki zapłacone (27 217) (19 105)
  Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli (1 098) (937)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (36 526) 170 211
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (95 176) 97 496
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku 165 767 68 270
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku 70 591 165 767
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesię cy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 12 / 91
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Kapitał podstawowy Akcje własne (-)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane
  Kapitał zapasowy utworzony z zysku
  Razem Udziały niedające kontrol i Kapitał własny razem

  Stan na 1 kwietnia 2017 roku 12 937 (500) 101 551 (1 086) (1 410) 123 989 25 738 261 22 1 10 278 271 497

  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku
  Wykup akcji własnych (40) 500 - - - - (460) - - -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) - - - - - - - - (6 674) (6 674)
  Dywidendy - - - - - - - - (1 098) (1 098)
  Razem transakcje z właścicielami (40) 500 - - - - (460) - (7 772) (7 772)
  Zysk netto - - - - - 5 592 - 5 592 1 054 6 646
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - (4 688) (1 465) - - (6 153) - (6 153)
  Razem całkowite dochody - - - (4 688) (1 465) 5 592 - (561) 1 054 493
  Podział wyniku - - - - - (1 525) 1 525 - - -
  Stan na 31 marca 2018 roku 12 897 - 101 551 (5 773) (2 875) 128 05 6 26 802 260 65 8 3 560 264 218
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesię cy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 13 / 91

  Kapitał podstawowy Akcje własne (-)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane
  Kapitał zapasowy utworzony z zysku
  Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem

  Stan na 1 kwietnia 2016 roku (przed korektą) 12 937 (500) 101 551 6 250 (395) 127 378 21 893 269 114 1 346 270 460
  Korekta błędu - - - - - (5 042) - (5 042) - (5 042)
  Stan na 1 kwietnia 2016 roku (po korektach) 12 937 (500) 101 551 6 250 (395) 122 336 21 893 264 072 1 346 265 418
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) - - - - - - - - 8 081 8 081
  Dywidendy - - - - - - - - (397) (397)
  Razem transakcje z właścicielami - - - - - - - - 7 684 7 684
  Zysk netto - - - - - 5 497 - 5 497 1 249 6 746
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - (7 336) (1 015) - - (8 351) - (8 351)
  Razem całkowite dochody - - - (7 336) (1 015) 5 497 - (2 854) 1 249 (1 605)
  Podział wyniku - - - - - (3 845) 3 845 - - -
  Stan na 31 marca 2017 roku 12 937 (500) 101 551 (1 086) (1 410) 123 989 25 738 261 22 1 10 278 271 497

  Korekta błędu prezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu zmian w kapitale własnym dla roku porównawczego wynika z dokonanane j korekty błędów w skonsolidowany m
  sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31.03.2017. Wprowadzone zostały wówczas następuj ące korekty błędu:
  ̵ Korekta podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu umowy subpartycypacji z ujemnym wpływem na wynik lat ubiegłych 8.751.86 2 PLN
  ̵ Korekta podatku odroczonego w związku z korektą podatku dochodowego. W związku z korektą błędu powstała st rata podatkowa. Na podstawie straty podatkowej
  ustalono aktywo na podatek odroczony, które Spółka faktycznie wykorzystuje. Wpływ korekty to zwiększenie wyniku lat ubiegłych o 4.458.149 PLN
  ̵ Korekta podatku VAT należnego do urzędu w Luxembourgu za lata poprz ednie. Kwota korekty pomniejszyła wynik lat ubiegłych o 748.334,58 PLN na podstawie
  otrzymanej od urzędu w Luxemburgu zaktualizowanej kalkulacji podatku VAT.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 14 / 91

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Informacje ogólne
  1.1. Informacje o jednostce dominującej
  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest Kredyt Inkaso Spółka
  Akcyjna („Jednostka Dominująca”, „Emitent”, „Spółka”).

  Siedziba Spółki: 02 -672 Warszawa, ul. Domaniewska 39
  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII W ydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Data rejestracji: 28 grudnia 2006 roku w obecnej formie prawnej (spółka akcyjna)
  19 kwietnia 2001 roku w poprzed niej formie prawnej (spółka komandytowa)
  Numer KRS: 0000270672
  Regon: 951078572
  NIP: 922 -254 -40 -99
  PKD: 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  Podstawowym przedmiotem działalności operacyjnej Jednostki Dominującej jest zarządzanie portfelami
  wierzytelności sekurytyzowanych, nabywanych przez jednostki zależne z Grupy oraz przez zewnętrzne fundusze
  inwestycyjne, których portfele wierzytelności zost ały powierzone w zarządzanie. Podmioty z Grupy Kapitałowej
  nabywają portfele wierzytelności zarówno w Polsce jak i za granicą. Grupa dochodzi należnych wierzytelności
  głównie od osób fizycznych, na drodze polubownej lub prawnej, w tym drugim przypadku przy współpracy z
  wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Kancelarią prawną Forum, która to jest wyspecjalizowanym podmiotem
  świadczącym obsługę prawną. Uzupełniającym przedmiotem działalności Grupy jest działalno ść prawnicza.
  1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jedno stki Dominującej
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów
  zarządczych i nadzorujących Grupy Kapitałowej był następujący:

  Zarząd:
  Pan Jarosław Jerzy Orlikowski - Wiceprezes Zarządu (p. o. Prezesa Zarządu)
  Pan Bastian Ringhardt - Członek Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Pan Maciej Jerzy Szymański - Przewodniczący
  Pan Bogdan Dzudzewicz - Wiceprzewodniczący
  Pan Daniel Dąbrowski - Członek
  Pan Karol Szymański - Członek
  Pan Karol Sowa - Członek

  Zmiany w Zarządzie Spółki:
  Na dzień 31 marca 2017 roku skład Zarządu Spółki był n astępujący:
  Pan Paweł Robert Szewczyk - Prezes Zarządu
  Pan Piotr Andrzej Podłowski - Wiceprezes Zarządu

  W dniu 21 kwietnia 2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jarosława Jerzego Orlikowskiego na funkcję
  Wiceprezesa Zarządu.
  W dniu 20 września 2017 r. Pan Paweł Szewczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
  W dniu 20 września 2017 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Jarosławowi Orlikowskiemu funkcję pełnienia
  obowiązków Prezesa Zarządu do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.
  W dniu 15 listopada 2017 r. Pan Piotr Andrzej Podłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
  W dniu 21 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołał a Pana Bastiana Ringhardt na funkcję Członka Zarządu.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 15 / 91

  Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
  Na dzień 31 marca 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

  Pan Maciej Jerzy Szymański - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Pan Tomasz Karpiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Pani Ewa Podgórska - Sekretarz Rady Nadzorczej
  Pan Daniel Dąbrow ski - Członek Rady Nadzorczej
  Pan Karol Szymański - Członek Rady Nadzorczej

  W dniu 16 maja 2017 r. Pan Tomasz Karpiński złożył rezygnację z członkostwa oraz pełnienia funkcji
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  W dniu 30 maja 2017 r. powołała na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogdana Dzudzewicza
  w trybie kooptacji.
  W dniu 19 marca 2018 r. Pani Ewa Podgórska złożyła rezygnację z członkostwa oraz pełnienia funkcji Sekretarza
  w Radzie Nadzorczej Spółki.
  W dniu 23 marca 2018 roku Ra da Nadzorcza powołała Pana Karola Sowę w skład Rady Nadzorczej w drodze
  kooptacji.
  W dniu 28 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej:
  – Pana Macieja Jerzego Szymańskiego;
  – Pana Bogdana Dzudzewicza;
  – Pana Dan iela Dąbrowskiego;
  – Pana Karola Sowę;
  – Pana Karola Macieja Szymańskiego.
  Ponadto akcjonariusz BEST S.A. głosujący w ramach grupy oddelegował Pana Karola Macieja Szymańskiego do
  stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej było konsekwencją przedterminowego wygaśnięcia mandatów
  wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na skutek dokonania wyboru przez Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupam i.
  1.3. Struktura akcjonariatu
  Na dzień Zatwierdzenie niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego struktura akcjonariatu
  Jednostki D ominującej przedstawia się następująco:

  Podmiot Ilość akcji % posiadanego
  kapitału
  Liczba głosów % posiadany ch
  praw głosów
  WPEF VI Holding V B.V. (*) 7 929 983 61,49% 7 929 983 61,49%
  BEST S.A. 4 274 228 33,14% 4 274 228 33,14%
  Pozostali akcjonariusze 693 153 5,34% 693 153 5,34%
  Razem 12 897 364 100,00% 12 897 364 100,00%

  (*) Waterland Private Equity Investments B.V. jest jednostką kontrolującą najwyższego szczebla.
  1.4. Zestawienie stanu posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące
  Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na Dzień Zatwierdzenia niniejszego raportu, żaden z członkó w Zarządu nie
  posiadał akcji Spółki ani innych uprawnień do tych akcji.
  Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na Dzień Zatwierdzenia niniejszego raportu członek Rady Nadzorczej Pan Karol
  Szymański posiadał jedną akcję Spółki Kredyt Inkaso S.A., stanowiącą 0% o gólnej liczby akcji Spółki i uprawniającą
  do jednego głosu odpowiadającego 0% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na Dzień Zatwierdzenia niniejszego raportu pozostali członkowie Rady
  Nadzorczej nie posiad ali akcji Spółki ani innych uprawnień do tych akcji.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 16 / 91

  1.5. Informacja o Grupie Kapitałowej
  Kredyt Inkaso S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej. W skład Grupy Kapitałowej wc hodzą: Kredyt
  Inkaso S.A. jako jednostka d ominująca, oraz jednostki zlokalizow ane na terenie Polski, Luksemburga, Rumunii,
  Bułgarii, Chorwacji i Rosji. Poniżej przedstawiono pełny skład Grupy Kapitałowej.

  Grupa sprawuje kontrolę nad następującymi funduszami inwestycyjnymi:
   kontrola nad Kredyt Inkaso I NSFIZ oraz Kredyt Inkaso II NSFIZ sprawowana w oparciu o posiada ne 100%
  certyfikatów inwestycyjnych funduszy , uprawniających do podejmowania wszystkich uchwał na
  Zgromadzeni u Inwestorów.
   kontrola nad Agio Wierzytelności NSFIZ sprawowana w oparciu o posiadane 93,63% certyfikat ów
  inwes tycyjnyc h, uprawniających do podejmowania wszystkich uchwał na Zgromadzeni u Inwestorów .
  Zgodnie ze statutem Agio Wierzytelności NSFIZ uchwały Zgromadzenia Inwestorów podejmowane są
  zwykłą większością głosów lub w szczególnych przypadkach większością co naj mniej 2/3 głosów.

  Poza wymienionymi powyżej podmiotami, Grupa posiada również jednostki stowarzyszone. Jednostkami
  stowarzyszonymi są fundusze inwestycji zamkniętych Trigon Profit przedstawione w dalszej części punktu. Grupa
  nie sprawuje kontroli nad fund uszami inwestycyjnymi zamkniętymi Trigon Profit , gdyż Grupa posiada w tych
  funduszach od 22% do 5 2% certyfikatów inwestycyjnych (w zależności od funduszu), a zgodnie ze statutami
  funduszy uchwały Zgromadzenia Inwestorów podejmowane są większością 85% głosów.
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 17 / 91

  Nazwa podmiotu

  Siedziba
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba głosów Podstawowa działalność
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments
  (Luxembourg) Société Anonyme Luksemburg 100% 100%
  Inwestowanie w portfele
  wierzytelności, inwestowanie
  w papiery wartościowe
  niosące ryzyko oparte na
  wierzytelnościach
  Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty
  Warszawa, Polska 100% 100%
  Inwestowanie w portfele
  wierzytelności, inwestowanie
  w papiery wartościowe
  niosące ryzyko oparte na
  wierzytelnościach
  Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty
  Warszawa, Polska 100% 100%
  Inwestowanie w portfele
  wierzytelności, inwestowanie
  w papiery wartościowe
  niosące ryzyko oparte na
  wierzytelnościach
  Kancelaria Forum S.A. Warszawa, Polska 100% 100% Działalność prawnicza
  Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny
  Krzysztof Piluś i spółka spółka komandytowa Warszawa, Polska 85% 85% Działalność holdingowa
  KI Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa, Polska 100% 100%
  Nabywanie w toku egzekucji
  komorniczych lub działań
  windykacyjnych
  nieruchomości, obrót tymi
  nieruchomościami, ich
  zagospodarowanie,
  komercjalizacja oraz
  czerpanie z nich pożytków w
  różnych postaciach.
  FINSANO Consumer Finance
  S.A. Warszawa, Polska 100% 100% Działalność holdingowa
  FINSANO S.A. Warszawa, Polska 100% 100% Działalność consumer
  finance.
  Legal Process Administration Sp. z o.o. Warszawa, Polska 100% 100%
  Działalność usługowa w
  zakresie usług
  administracyjno – biurowych.
  Kredyt Inkaso Investments RO
  S.A Buk areszt,
  Rumunia 100% 100% Inwestowanie w portfele
  wierzytelności
  Kredyt Inkaso Investments BG
  EAD S.A. Sofia, Bułgaria 100% 100%
  Inwestowanie w portfele
  wierzytelności, serwisowanie
  aktywów w postaci
  wierzytelności
  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company
  (LLC) Moskwa, Rosja 99% 99% Inwestowanie w portfele
  wierzytelności
  Kredyt Inkaso RECOVERY EOOD Sofia, Bułgaria 100% 100%
  Inwestowanie w portfele
  wierzytelności, serwisowanie
  aktywów w postaci
  wierzytelności
  Kredyt Inkaso d.o.o. za usluge Zagrzeb,
  Chorwacja 100% 100% Inwestowanie w portfele
  wierzytelności
  AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty
  Warszawa , Polska 93,63 % 93,63 %
  Inwestowanie w portfele
  wierzytelności, inwestowanie
  w papiery wartościowe
  niosące ryzyko oparte na
  wierzytelnościach
  Legal Practice Agency sp. z
  o.o . Moskwa, Rosja 100% 100% Windykacja należności na
  własny rachunek i na zlecenie


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 18 / 91

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 19 / 91

  Na dzień bilansowy w skład grupy kapitałowej podlegające konsolidacji wchodzi Kredyt Inkaso S.A. jako podmiot
  dominujący oraz 16 spółek zależnych i 6 podmiotów stowarzyszonych
  Nazwa spółki zależnej Metoda konsolidacji Udział Grupy w kapitale: Stopień kontroli
  31/03 /2018 31/03/2017 31/03 /2018 31/03/2017

  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme Pełna 100% 100% 100% 100%
  Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pełna 100% 100%

  100% 100%
  Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pełna 100% 100%

  100% 100%
  Kancelaria Forum S.A. Pełna 100% 100% 100% 100%
  Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka spółka komandytowa Pełna 85% 85%

  85% 85%
  KI Nieruchomości Sp. z o.o. Pełna 100% 100% 100% 100%
  FINSANO Consumer Finance S.A. Pełna 100% 100% 100% 100%
  FINSANO S.A. Pełna 100% 100% 100% 100%
  Legal Process Administration Sp. z o.o. Pełna 100% 100% 100% 100%
  Kredyt Inkaso Investments RO S.A. Pełna 100% 100% 100% 100%
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. Pełna 100% 100% 100% 100%
  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) Pełna 99% 99% 99% 99%
  Kredyt Inkaso RECOVERY EOOD Pełna 100% 100% 100% 100%
  Kredyt Inkaso d.o.o. za usługę Pełna 100% 100% 100% 100%
  AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pełna 93,63% 74,66%

  93,63% 74,66%
  Legal Practice Agency sp. z o.o . Pełna 100% 100% 100% 100%

  Spółka zależna zwiększyła swój udział w kapitale AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty z 74,66% na 31 marca 2017 roku do 93,63% na dzień 31 marca 2018 roku w wyniku nabycia
  9 673 sztuk certyfikatów inwestycyjn ych oraz z powodu umorzenia przez fundusz części certyfikatów zmniejszając
  ich ogólną ilość.
  Jednostki stowarzyszone z Kredyt Inkaso S.A. poprzez Spółkę w 100 % zależną od Kredyt Inkaso S.A., tj. Kredyt
  Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Ano nyme to następujące fundusze:
  - Trigon Profit VI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  ul. Puławska 2 bu d. B, 02 -566 Warszawa, udział 22,89 %
  - Trigon Profit VII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  ul. Puławska 2 bu d. B, 02 -566 Warszawa, udział 40,4 7 %
  - Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  ul. Puławska 2 bu d. B, 0 2-566 Warszawa, udział 43,81 %
  - Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  ul. Puławska 2 bu d. B, 02 -566 Warszawa, udział 50,51 %
  - Trigon Profit X Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  ul. Puławska 2 bu d. B, 02 -566 Warszawa, udział 32,93 %
  - Trigon Profit XII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 20 / 91

  ul. Puławska 2 bu d. B, 02 -566 Warszawa, udział 51,67 %
  Jeżeli inwestor posiada bezpośrednio lub pośrednio (np . poprzez jednostki zależne) 20 % lub więcej głosów w
  jednostce, w której dokonał inwestycji, to zakłada się, że inwestor wywiera znaczący wpływ na jednostkę, chyba że
  można w sposób oczywisty wykazać, że tak nie jest. Natomiast jeśli inwestor posiada bezpośrednio lub pośrednio
  (np. poprzez jednostki zależne) mniej niż 20 % głosów w jednostce, w której dokonał inwestycji, to można założyć, że
  nie wywiera on na tę jednostkę znaczą cego wpływu, chyba że można w sposób oczywisty taki wpływ wykazać.
  Posiadanie kontrolnego pakietu lub znaczącej części udziałów przez innego inwestora nie wyklucza możliwości
  wywierania znaczącego wpływu przez danego inwestora.
  Znaczący wpływ inwestora na jednostkę zwykle przybiera jedną lub kilka z następujących form:
  - zasiadanie w zarządzie lub równorzędnym organie zarządzającym jednostką, w której inwestor dokonał inwestycji;
  - udział w tworzeniu polityki jednostki, w tym udział w podejmowaniu decyzji w sprawie dywidend lub innych metod
  podziału zysku;
  - istotne transakcje pomiędzy inwestorem a jednostką, w której dokonał inwestycji;
  - wzajemna wymiana personelu kierowniczego; lub
  - udostępnianie informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu.

  Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej:

  W okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku Spółka zależna zwiększyła swój udział w kapitale AGIO
  Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 74,66% na 31 marca 2017
  roku do 93,63 % na dzień 31 marca 2018 roku.

  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
  2.1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Rok obrotowy Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia roku poprzedniego do 31 marca
  rok u następnego (01.04.2017 -31.03. 2018 ) i zawiera:
  - dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 201 7 roku dla rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania z zysków lub strat oraz pozostałyc h całkowitych dochodów oraz rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych,
  - dane porównawcze na dzień 31 marca 2017 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej .
  Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz ich
  interpretacjami („MSSF”), które zostały włączone do prawa Unii Europejskiej w formie rozporządzeń Komisji
  Europejskiej („UE”). Natomias t w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami i interpretacjami jest ono
  zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z
  późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
  Sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez UE standardów oraz związanych z
  nimi interpretacji za wyjątkiem wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie
  prze z UE bądź zostały zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Spółka nie
  skorzystała w okresie objętym sprawozdaniem z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji,
  które zostały zatwierdzone przez U E, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.
  Walut ą sprawozdawczą niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
  Sk onsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy kończący się 31 marca 2018 roku obejmuje
  sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej oraz sprawozdanie finansowe jej jednostek zależnych.
  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzą dzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzie ń zatwierdzenia niniejszego rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 21 / 91

  Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie jest ograniczony.
  Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych na potrzeby konsolidacji sporządzone zostały
  za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej, przy zastosowaniu spójnych
  zasad rachunkowości. Jednakże skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty w celu doprowadzenia
  po szczególnych sprawozdań finansowych spółek z Grupy Kapitałowej do zgodności z MSR.
  2.1.1. Zmiany zasad prezentacji danych finansowych
  W okresie zakończonym 31 marca 2018 roku Grupa dokonała zmiany stosowanych zasad prezentacji pozycji
  „Przychodów netto” w S prawoz daniu z zysków lub strat oraz pozostałych całkowitych dochodów. Wprowadzenie
  zmiany spowodowało konieczność doprowadzenia do porównywalności z okresem bieżącym danych
  zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
  Wpływ zmiany wynikającej z doprowadzenia dany ch do porównywalności przedstawia poniższe zestawienie:
  Przed przekształceniem:
  01/04/2016 31/03/2017 Przychody netto 112 248
  Koszty własny sprzedaży (19 687 )
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 92 561

  Po przekształceniu:
  01/04/2016 31/03/2017
  Przychody netto 92 561


  2.2. Oświadczenie o zgod ności
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzą dzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
  Europejskiej. Jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub
  będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
  2.2 .1. Standardy zastosowane po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 2017/2018
  Następujące zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości (RMSR) wchodzą w życie po raz pierwszy w sprawozdaniu finan sowym Spółki za 2017/2018 rok:

  • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień –
  zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 styczni a 2017 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 22 / 91

  • Zmiany do MSSF 12 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach
  procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane
  głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku
  (zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku
  lub po tej dacie).

  Wyżej wymienione zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki za
  2017/2018 rok.


  2.2 .2. Informacje co do s tandardów, jakie zostały już wydane przez RMSR, ale jeszcze nie weszły w życie

  Na dzień sporządzenia niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego następujące nowe
  standardy, zmiany do istniejących standardów oraz nowa interpretacja zostały wydane przez RMSR, ale nie weszły
  jeszcze w życie:

  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (o bowiązujący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” -
  zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obo wiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

  • MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 styczn ia 2019 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji - –
  zatwierdzone w UE w dniu 27 lutego 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z
  MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów r ocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie
  zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy),

  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą - –
  zatwierdz one w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z
  klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych –
  zatwierdzone w UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

  • Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w ramach
  proc edury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie
  na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku (zmiany do
  MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do ok resów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie),  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 23 / 91

  • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” – zatwierdzona w UE w dniu
  28 marca 2018 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku
  lub po tej dacie).

  Spółka postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów,
  zmian do istniejących standardów oraz interpretacji. Według szacunków Spółki, wyżej wymie nione nowe standardy,
  zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli
  zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy. Zakres wpływu MSSF 9 został przedstawiony poniżej.


  Wpływ stan dardu MSSF 9 na sprawozdanie skonsolidowane Grupy

  MSSF 9 ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 roku. Grupa zastosuje
  standard po raz pierwszy w sprawozdaniu za okres rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku. Efekt
  zastosowania zasad w zakresie klasyfikacji, wyceny oraz utraty wartości, określonych zgodnie z wymogami nowego
  Standardu, Grupa ujmuje jako korektę bilansu otwarcia na dzień 1 kwietnia 2018 r. bez korygowania okresów
  porównawczych. W trakcie okresu 0 1.04.2017 – 31.03.2018 roku Grupa zakończyła ocenę skutków wpływu wejścia
  w życie tego standardu we wszystkich trzech aspektach.

  (a) Klasyfikacja i wycena

  Zgodnie z wymogami MSSF 9 jednostka klasyfikuje składnik dłużnych aktywów finansowych jako wyceniany po
  początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie albo w wartości godziwej na podstawie modelu biznesowego
  jednostki w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych dla
  składnika dłużnych aktywów finansowych.
  Grupa oceniła na podstawie analizy modelu biznesowego oraz przepływów pieniężnych, że nabyte pakiety
  wierzytelności wyceniane w wartości godziwej będą od 1 kwietnia 2018 r. wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  metodą efektywnej stopy procentowej skorygowane j o ryzyko kredytowe (tzw. aktywa POCI). Szacunkowy wpływ
  ww. zmiany na wartość inwestycji oraz na wynik lat ubiegłych wynosi 17 113 tys. zł. Grupa nie zidentyfikowała
  istotnego wpływu wdrożenia MSSF 9 na klasyfikację pozostałych aktywów finansowych oraz na zobowiązania
  finansowe.
  Grupa dokonała wyb oru opcji wyceny instrumentów kapitałowych w odniesieniu do pozostałych długoterminowych
  aktywów finansowych (obecnie klasyfikowanych jako aktywa dostępne do sprzedaży) do wartości godziwej przez
  pozostałe całko wite dochody.

  (b) Utrata wartości

  MSSF 9 wymaga od Grupy ujęcia wpływu oczekiwanych strat kredytowych na wszystkie posiadane aktywa finansowe
  wyceniane w zamortyzowanym koszcie, czyli na nabyte pakiety wierzytelności, udzielone pożyczki jak również na
  na leżności handlowe.
  Wyceniane w zamortyzowanym koszcie pakiety wierzytelności zawierają korektę z tytułu wpływu oczekiwanych w
  przyszłości strat kredytowych. Mając na uwadze, że Grupa nabywa pakiety wierzytelności z istotną utratą wartości,
  wpływ tej utr aty wartości jest ujęty już w cenie nabycia.
  Grupa w wyniku wstępnej analizy nie zidentyfikowała dodatkowego wpływu z tytułu odpisów aktualizujących
  należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, które zgodnie z regulacjami nowego standard u
  odzwierciedlają dodatkowo oczekiwaną w przyszłości utratę wartości tych aktywów. W ramach prac nad wdrożeniem
  Grupa dokona szczegółowej analizy w powyższym zakresie.

  (c) Rachunkowość zabezpieczeń

  Brak pozycji w sprawozdaniu.

  Wpływ zmiany zasad wyc eny na wartość wierzytelności i naszych kapitałów (pozycja zyski zatrzymane), według
  naszych najlepszych szacunków, spowodowuje ich obniżenie na dzień 1 kwietnia 2018 roku o 17 113 tys. zł.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 24 / 91

  Poniżej zaprezentowano wpływ zmiany MSSF 9 na poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej:


  31/03/2018 Wpływ MSSF 9 01/04/2018
  AKTYWA (przekształcone)

  Aktywa trwałe
  Wartość firmy 10 623 - 10 623
  Wartości niematerialne 6 279 - 6 279
  Rzeczowe aktywa trwałe 7 102 - 7 102
  Nieruchomości inwestycyjne 16 583 - 16 583
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 44 474 - 44 474
  Należności i pożyczki 276 - 276
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 27 127 - 27 127
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4 756 - 4 756
  Aktywa trwałe razem 117 220 - 117 220

  Aktywa obrotowe
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 942 - 13 942
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 722 - 722
  Wierzytelności nabyte 618 469 (17 113 ) 601 356
  Pożyczki 34 - 34
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5 743 - 5 743
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 993 - 1 993
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70 591 - 70 591
  Aktywa trwałe jako przeznaczone do sprzedaży - - -
  Aktywa obrotowe razem 711 494 (17 113) 694 381

  Aktywa razem 828 715 (17 113) 811 602
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 25 / 91

  31/03/2018 Wpływ MSSF 9 01/04/2018
  PASYWA (przekształcone)

  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 12 897 - 12 897
  Akcje własne - - -
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 101 551 - 101 551
  Kapitał z aktualizacji wyceny (5 773) - (5 773)
  Różnice kursowe z przeliczenia (2 875) - (2 875)
  Zyski zatrzymane 128 056 (17 113) 110 943
  - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 592 - 5 592
  - zyski lat poprzednich 122 464 (17 113) 105 351
  Kapitał zapasowy utworzony z zysku 26 802 - 26 802
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 260 658 (17 113) 243 545
  Udziały niedające kontroli 3 560 - 3 560
  Kapitał własny razem 264 218 (17 113) 247 105

  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 420 623 - 420 623
  Leasing finansowy 247 - 247
  Zobowiązania długoterminowe razem 420 870 - 420 870

  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 20 932 - 20 932
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 371 - 371
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 116 009 - 116 009
  Leasing finansowy 199 - 199
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 5 506 - 5 506
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 610 - 610
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 143 627 - 143 627
  Zobowiązania razem 564 497 - 564 497

  Kapitał własny i zobowiązania razem 828 715 (17 113) 811 602

  2.2 .3. Różnice do RMSR
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do
  stosowania w UE

  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez
  Radę Międzynarodowych Sta ndardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów, zmian
  do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień [dzień publikacji sprawozdania finansowego] nie
  zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w
  wersji pełnej):

   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejska postanowiła nie
  rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu
  wydania ostatecznej wersji MSSF 14,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 26 / 91

   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem
  a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w
  życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności),
   Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu (obowi ązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” -
  Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspól nych przedsięwzięciach (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokonane zmiany w ramach
  procedury wprowadzania dorocznyc h poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23)
  ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KI MSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowiązująca w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

  Według szacunków Grupy, wyżej wymienione nowe standardy, zmiany do istniejących sta ndardów oraz interpretacja
  nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień
  bilansowy.
  Nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i
  zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.
  Według szacunków Grupy, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań
  finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby isto tnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy.

  2.3. Istotne elementy polityki rachunkowości

  2.3 .1. Zasady konsolidacji

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej i jednostek
  kontrolowanych przez Jedn ostkę Dominującą, w tym funduszy inwestycyjnych . Grupa posiada kontrolę, jeżeli:
   posiada władzę nad danym podmiotem,
   podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swo jego
  zaangażowania w danej jednostce,
   ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.
  Grupa weryfikuje swoją kontrolę nad innymi jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na zmianę jednego
  lub kilku z wyżej wymienionych warunków sprawowania kontroli.
  Konsolidacja Spółki zależnej rozpoczyna się w momencie uzyskania nad nią kontrol i przez Grupę, a kończy w chwili
  utraty tej kontroli. Dochody i koszty jednostki zależnej nabytej lub zbytej w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym
  sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie od daty przejęcia przez Spółkę k ontroli
  do daty utraty kontroli nad tą jednostką zależną.
  Wynik finansowy i wszystkie składniki pozostałych całkowitych dochodów przypisuje się właścicielom Grupy i
  udziałom niesprawującym kontroli. Całkowite dochody spółek zależnych przypisuje się właś cicielom Grupy i udziałom
  niesprawującym kontroli, nawet jeżeli powoduje to powstanie deficytu po stronie udziałów niesprawujących kontroli.
  W razie konieczności sprawozdania finansowe spółek zależnych koryguje się w taki sposób, by dopasować
  stosowane prz ez nie zasady rachunkowości do polityki rachunkowości Grupy Kapitałowej.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 27 / 91

  Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne z punktu
  widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. I nwestycje w spółkach zależnych
  zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się zgodnie z MSSF 5.
  Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną.
  Podczas konsolidacji wszystkie wewnątrzgrupowe aktywa, zobowiązania, kapitał własny, dochody, koszty i przepływy
  pieniężne dotyczące transakcji dokonanych między członkami Grupy Kapitałowej podlegają całkowitej eliminacji.
  W strukturze Grupy znajdują się jednostki stowarzyszone, które nie są konsolidowane. Grupa stosuje metodę praw
  własności (MSR 28). Jednostki stowarzyszone wyceniane są według wartości aktywów netto na dzień bilansowy.

  2.3.1.1. Zmiany udziału Grupy w kapitale jednostek zależnych
  Zmiany udziału Grupy w kapitale jednostek zależnych, które nie powodują utraty kontroli nad tymi jednostkami przez
  Grupę, rozlicza się jako transakcje kapitałowe. Wartość bilansową udziałów Grupy oraz udziałów niesprawujących
  kontroli koryguje się w celu u względnienia zmian udziału w danych jednostkach zależnych. Różnice między kwotą
  korekty udziałów niesprawujących kontroli a wartością godziwą uiszczonej lub otrzymanej zapłaty ujmuje się
  bezpośrednio w kapitale własnym i przypisuje właścicielom Grupy.
  Jeż eli Grupa utraci kontrolę nad jednostką zależną, w rachunku zysków i strat ujmuje się zysk lub stratę, obliczone
  jako różnica między (i) zagregowaną kwotą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej zachowanych udziałów a (ii)
  pierwotną wartością bilansową akty wów (w tym wartości firmy) i zobowiązań tej jednostki zależnej i udziałów
  niesprawujących kontroli. Wszystkie kwoty związane z tą jednostką zależną, pierwotnie ujmowane w pozostałych
  całkowitych dochodach, rozlicza się tak, jak gdyby Grupa bezpośrednio zb yła odpowiadające im aktywa lub
  zobowiązania jednostki zależnej (tj. przenosi na wynik finansowy lub do innej kategorii kapitału własnego zgodnie z
  postanowieniami odpowiednich MSSF). Wartość godziwa inwestycji posiadanych w byłej jednostce zależnej na dz ień
  utraty kontroli traktowana jest jako wartość godziwa w chwili początkowego ujęcia w celu umożliwienia ewentualnego
  rozliczenia kosztu poniesionego w chwili początkowego ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub aktywa
  finansowego zgodnie z MSR 3 9.

  2.3.1.2. Połączenia jednostek gospodarczych
  Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek
  gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień
  przejęcia przekazanych przez Grupę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Grupę wobec poprzednich właścicieli
  jednostki przejmowanej oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli
  nad jednostką przejmowan ą. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie ich poniesienia.
  Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z
  następującymi wyjątkami:
   aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o świadczenia
  pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19 „Świadczenia pracownicze”;
   zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w
  jednostce przejmowanej lub w Grupie, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce
  przejmowanej, wycenia się zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia
   aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfi kowane jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z
  MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się zgodnie z wymogami
  tego standardu.
  Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedaj ących kontroli w jednostce
  przejmowanej oraz wartości godziwej poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów w jednostce
  przejmowanej nad kwotą wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto i zobowiązań
  wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych nadzień przejęcia
  możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę przekazanej zapłaty, wartości udziałów
  niedających kontroli w jednostce przejmowanej oraz wart ości godziwej udziałów w tej jednostce uprzednio
  posiadanych przez jednostkę przejmującą, nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku jako zysk na okazyjnym
  nabyciu.
  Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posia daczy do proporcjonalnego
  udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w wartości godziwej lub
  odpowiednio do proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów
  netto je dnostki przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla każdej transakcji przejęcia.
  Inne rodzaje udziałów niedających kontroli wycenia się w wartości godziwej lub inną metodą przepisaną w MSSF.
  Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połą czenia jednostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania
  wynikające z umowy o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 28 / 91

  jako część wynagrodzenia przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospoda rczych. Zmiany wartości
  godziwej zapłaty warunkowej kwalifikujące się jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się retrospektywnie,
  w korespondencji z odpowiednimi korektami wartości firmy. Korekty dotyczące okresu wyceny to takie, które są
  wynikiem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących „okresu objętego wyceną” (który nie może być dłuższy niż
  jeden rok od dnia przejęcia), dotyczących faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia.
  Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie k walifikują się jako korekty dotyczące okresu wyceny,
  rozlicza się w zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej jako kapitał własny
  nie wycenia się ponownie, a jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata
  warunkowa zaklasyfikowana jako składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni
  sprawozdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, a
  wynikające z przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w wynik.
  W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio posiadane
  przez Grupę przeszacowuje się do wartości godziwej na dzień przejęcia, a wynikający stąd zysk lub stratę ujmuje się
  w wynik. Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio
  ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie
  byłoby poprawne w chwili zbycia tych udzi ałów.
  Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, w którym
  połączenie miało miejsce, nie jest kompletne, Grupa prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe
  kwoty dotyczące pozycji, których rozlicze nie jest niekompletne. W okresie wyceny Grupa koryguje tymczasowe kwoty
  ujęte na dzień przejęcia (patrz wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla odzwierciedlenia nowych
  faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia, które, jeśli by łyby znane, wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na
  ten dzień.

  2.3.2. Stosowane zasady rachunkowości
  Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.

  2.3.2. 1. Transakcje w walutach obcych
  Trans akcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
  obowiązującego w dniu zawarcia transakcji według średniego kursu NBP.
  Pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są według kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej
  realizacji, wykonania) tzn. po kursie banku wiodącego - ING Bank Śląski S.A. z pierwszego notowania z dnia
  bilansowego.
  Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej
  wyceniane s ą według kursu wymiany z dnia zawarcia transakcji.
  Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej wyceniane
  są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej.

  Przy sporządzaniu sprawozdania fin ansowego zastosowano następujące kursy wymiany dla najważniejszych walut
  obcych:

  na dzień 31 marca 2018 roku Średni kurs
  Kurs na koniec okresu sprawozdawczego
  1 RON 0,915 0,903
  1 BGN 2,156 2,152
  1 RUB 0,062 0,059
  1 EUR 4,217 4,209

  na dzień 31 marca 2017 roku Średni kurs
  Kurs na koniec okresu sprawozdawczego
  1 RON 0,974 0,928
  1 BGN 2,238 2,158
  1 RUB 0,062 0,070
  1 EUR 4,377 4,220


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 29 / 91

  2.3.2.2. Segmenty operacyjne
  Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:
  a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w
  tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);
  b) której wyniki działalności są r egularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji
  operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do
  segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu; oraz
  c) w przyp adku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.
  Działalność operacyjną Grupy podzielono na:
  - Segment obrotu wierzytelnościami, który obejmuje hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych.
  - Segment zarządzania wierzytelnościami, który obejmuje obsługę portfeli wierzytelności i windykację wierzytelności,
  zarówno tzw. Windykację miękką, jak i twardą czyli obsługę prawną wykonywaną przez naszą kancelarię.
  - Funkcje korporacyjne stanowiące pozycję uzgodnieniową i obejmujące działalnoś ć związaną z zarządzaniem i
  administracją i innymi funkcjami wsparcia oraz pozostałą działalność nieprzypisaną do wyodrębnionych segmentów.
  Przychody segmentu są przychodami osiąganymi bądź to ze sprzedaży zewnętrznym klientom, bądź z transakcji z
  innymi s egmentami, które są wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów i dają się
  bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu wraz z odpowiednią częścią przychodów, którą w oparciu o
  racjonalne przesłanki można przypisać do tego segmentu.
  Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów związanych ze sprzedażą zewnętrznym klientom oraz
  kosztów transakcji realizowanych z innymi segmentami, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu
  i dają się bezpośrednio przyporządkowa ć do tego segmentu wraz z odpowiednią częścią kosztów Grupy, które w
  oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Wynik segmentu jest ustalany na poziomie
  wyniku operacyjnego.
  Aktywa segmentu są aktywami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej, które
  dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać do
  tego segmentu. W szczególności do aktywów segmentu nie zalicza się aktywów związanych z podatkiem
  dochodowym.
  Przychody, wynik, aktywa segmentów ustalane są przed dokonaniem wyłączeń transakcji pomiędzy segmentami, po
  eliminacji w ramach segmentu.

  2.3.2.3. Wartość f irmy
  Wartość firmy wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego wedł ug ceny nabycia pomniejszonej o łączne
  dotychczasowe odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości oraz zmniejszenia z tytułu zbycia części udziałów, do
  których była ona uprzednio przypisana. Odpisy aktualizujące wartość firmy nie podlegają odwróceniu.
  War tość firmy poddawana jest testowi na utratę wartości na koniec okresu sprawozdawczego, w którym wystąpiły
  przesłanki utraty wartości.

  2.3.2.4. Wartości niematerialne
  Za wartości niematerialne zostały uznane składniki aktywów, które wyn ikają z tytułów umownych lub innych tytułów
  prawnych, bez względu na to, czy są one zbywalne.
  Początkowej wyceny składników wartości niematerialnych dokonano w cenie nabycia wynikającej z oddzielnej
  transakcji. Po początkowym ujęciu, wyceny składników wart ości niematerialnych dokonano w cenie nabycia po
  pomniejszeniu o umorzenie; czynnikiem pomniejszającym wycenę z zasady jest ponadto łączna kwota odpisów
  aktualizujących z tytułu utraty wartości. Czynnik ten nie wystąpił w okresie sprawozdawczym.
  Okres i me toda amortyzacji wartości niematerialnych z oznaczonym okresem użytkowania zostały zweryfikowane na
  koniec okresu sprawozdawczego. Zweryfikowany okres użytkowania wartości niematerialnych nie różnił się od
  poprzednich szacunków. Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą
  liniową przez okres przewidywanego użytkowania, który dla poszczególnych rodzajów wartości niematerialnych,
  wykorzystywanych w prezentowanych okresach, wynosi:
  - dla oprogramowania systemowego - 30%, 33% lub 50%
  - dla oprogramowania produkcyjnego - 30% lub 50%
  Stawki amortyzacyjne zastosowane do wartości niematerialnych w poprzednich okresach nie różnią się od tych, które
  zweryfikowano i zastosowano w okresie sprawozdawczym. Z teg o względu wartości netto wartości niematerialnych
  według zasad dotychczasowych i według zasad aktualnie obowiązujących są takie same.
  W prezentowanych okresach sprawozdawczych nie wystąpiły przesłanki utraty wartości innych składników wartości
  niematerial nych.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 30 / 91

  Składnik wartości niematerialnych usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje on zbyty lub gdy nie oczekuje się
  dalszych korzyści z jego użytkowania lub zbycia.

  2.3.2.5 Rzeczowe aktywa trwałe
  Za rzeczowe aktywa trwałe uznaje s ię środki trwałe:
  - które są utrzymywane przez Grupę w celu wykorzystywania ich w działalności,
  - które mają być wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden okres,
  - w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, iż przyniosą w przyszłości korzyści eko nomiczne,
  - których wartość można ocenić w sposób wiarygodny.
  Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczono:
  - ulepszenia w obcych środkach trwałych (budynkach),
  - maszyny, urządzenia,
  - inne środki trwałe,
  - środki trwałe w budowie.
  Na dzień początkowego ujęcia środki trwałe zostały wycenione w cenie nabycia. Wartość początkowa środków
  trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z nabyciem i
  dostosowaniem składnika majątku do stanu umożliwia jącego jego używanie.
  Po początkowym ujęciu, wyceny rzeczowych aktywów trwałych dokonano w cenie nabycia po pomniejszeniu o
  umorzenie; czynnikiem pomniejszającym wycenę z zasady jest ponadto łączna kwota odpisów aktualizujących z
  tytułu utraty wartości.
  W użytkowanych przez Grupę środkach trwałych nie wyróżniono istotnych części składowych środków trwałych
  (komponentów), których okres użytkowania różniłby się od okresu użytkowania całego środka trwałego.
  W prezentowanych okresach stosowano metodę liniową a mortyzacji środków trwałych, wynikającą z oczekiwanego
  zużycia środka trwałego.
  Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w okresie zastosowania MSSF jest wartość
  początkowa pomniejszona o wartość końcową. Stawki amortyzacyjne zastosowan e do środków trwałych w
  poprzednich okresach nie różnią się od tych, które zweryfikowano i zastosowano w okresie sprawozdawczym.
  Amortyzacji dokonywano z użyciem stawek wynikających z przewidywanych okresów użytkowania, które dla już
  posiadanych środków wy noszą:
  Inwestycje w obce środki trwałe (budynki) - 10%
  Komputery (stacje robocze), notebook'i, serwery, komputerowe urządzenia specjalistyczne - 30%
  Kopiarki i drukarki wysokonakładowe - 28%
  Systemy telekomunikacyjne, meble, środki transportu - 20%
  Specjal izowane urządzenia biurowe(np. kopertownice, niszczarki wysokonakładowe) - 14%
  Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania, zaś kończy się dla środków usuniętych
  z ewidencji bilansowej.

  2.3.2.6. Nieruchomości inw estycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne wycenia się początkowo według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po
  początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne wykazywane są w wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające
  ze zmiany wartości g odziwej nieruchomości inwestycyjnej są ujmowane w rachunku wyników.

  2.3.2.7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalono w kwocie przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku
  dochodo wego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie
  podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy zachowaniu zasady ostrożności.
  Przy wycenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego uwzględniono stawkę po datku dochodowego
  19%, która według najlepszej wiedzy będzie obowiązywała w roku, w którym pozycja aktywów zostanie zrealizowana.
  Od strat podatkowych tworzone są aktywa na podatek odroczony.

  2.3.2.8. Inwestycje w jednostki stowarzyszone
  Jedn ostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które inwestor wywiera znaczący wpływ. Znaczący wpływ jest to
  władza pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki,
  w której dokonano inwestycji, niepol egająca jednak na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej
  jednostki. Jeżeli Grupa posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) 20% lub więcej praw
  głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, to zakłada się, że Gru pa wywiera znaczący wpływ na tę jednostkę,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 31 / 91

  chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej. Natomiast jeśli Grupa posiada bezpośrednio lub
  pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) mniej niż 20% praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestyc ji, to
  można założyć, że nie wywiera ona na tę jednostkę znaczącego wpływu, chyba że można w sposób oczywisty taki
  wpływ wykazać. Grupa traci znaczący wpływ na jednostkę, w której dokonano inwestycji, w momencie, gdy traci
  władzę pozwalającą na uczestnicz enie w podejmowaniu decyzji w sprawie polityki finansowej i operacyjnej jednostki,
  w której dokonano inwestycji. W odniesieniu do ujmowania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Grupa stosuje
  metodę praw własności, według której inwestycja jest początk owo ujmowana według kosztu, a następnie po dniu
  nabycia jej wartość jest korygowana odpowiednio o zmianę udziału inwestora w aktywach netto jednostki, w której
  dokonano inwestycji. Zysk lub strata inwestora obejmuje jego udział w zysku lub stracie jednost ki, w której dokonano
  inwestycji, a inne całkowite dochody inwestora obejmują jego udział w innych całkowitych dochodach jednostki, w
  której dokonano inwestycji. Jeżeli udział jednostki w stratach jednostki stowarzyszonej jest równy lub wyższy od jego
  udzi ału w jednostce stowarzyszonej, jednostka zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach, chyba
  że wzięła na siebie obowiązki lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki. Jeżeli jednostka należąca do Grupy
  zawiera transakcje z jednostką sto warzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem Grupy, zyski i straty wynikające z
  tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w takim zakresie, w jakim
  udziały w tej jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu nie s ą związane z Grupą. Każdorazowo na
  koniec okresu sprawozdawczego Grupa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują, czy konieczne jest dokonanie
  odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do jej inwestycji netto w jednostce stowarzyszone j. W
  przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej, tj. wartości użytkowej lub
  wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, w zależności od tego, która z nich jest wyższa. W przypadku
  gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, Grupa ujmuje w sprawozdaniu z
  zysków lub strat odpis z tytułu utraty wartości.

  2.3.2.9 Aktywa finansowe
  Składnik aktywów finansowych jest wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finanso wej, gdy Spółka staje się stroną
  umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje
  się na dzień zawarcia transakcji.
  Składnik aktywów finansowych wyłącza się ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku, gdy wynikające z
  zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub
  Spółka się ich zrzekła.
  Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej, czyli wedłu g wartości
  godziwej uiszczonej zapła ty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania.
  Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych,
  poza kategorią aktywów i zobowią zań wycenianych w wartości godziwej poprzez wynik.

  Na dzień bilansowy aktywa finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej.
  Aktywa finansowe
  Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające,
  Spółka klasyfikuje z podziałem na:
  - pożyczki i należności,
  - aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz
  - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Katego rie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w wyniku finansowym
  lub w pozostałych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w wyniku finansowym prezentowane są jako
  przychody lub koszty finansowe, za wyjąt kiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, które
  prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.
  Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, podlegają
  ocenie na każdy dzień bilans owy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów
  finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości.
  Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co zostało
  zaprezentowane poniżej.
  Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do
  określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należ ności wyceniane są według
  zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych
  należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 32 / 91

  Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej jako:
  - aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz
  - aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe n ależności”
  oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”.
  Wierzytelności nabyte klasyfikowane są jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek
  zysków i strat .
  Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być
  prawdopodobne. Znaczące salda należności podlegają indywidualnej ocenie w przypadku dłużników zalegających z
  zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna sytuacja finansowa
  dłużnika , proces sądowy przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia gospodarczego). Dla
  należności nie podlegających indywidualnej ocenie, przesłanki utraty wartości analizowane są w ramach
  poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub
  struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest zatem na
  zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez dł użników.
  Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują aktywa klasyfikowane jako
  przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez wynik
  finansowy przy założeniu spełnie nia kryteriów określonych w MSR 39. Aktywa finansowe są wyznaczane do
  wycenianych według wartości godziwej przez wynik, jeśli Spółka aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje
  decyzje odnośnie kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości godziwej. W szelkie zyski i straty dotyczące tych
  inwestycji ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej na podstawie
  bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik wyceny, jeżeli aktywny
  rynek nie istnieje.
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, z
  ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których
  Spółka ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów
  spełniających definicję pożyczek i należności.
  W tej kategorii Spółka ujmuje obligacje i inne papiery dłużne utrzymywane do terminu wymagalności, wykazywane w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”.
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
  metod y efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość wystąpienia utraty
  wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej spółek emitujących
  obligacje), aktywa wyceniane są w wartości bieżą cej szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zmiany
  wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości, ujmowane są w wyniku
  finansowym.
  Aktywa finansowe w postaci certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwe stycji zamkniętych są wyceniane do
  wartości godziwej jako iloczyn ilości certyfikatów i aktualnej na dzień bilansowy wartości WANCI (Wartości aktywów
  netto na certyfikat inwestycyjny).
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pocho dnymi aktywa finansowe, które zostały
  wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii aktywów
  finansowych.
  Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartoś ci, ze
  względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane są w
  wyniku finansowym.
  Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty z wyceny
  ujmowane są jako pozostałe całkowite dochody i kumulowane w kapitale z wyceny aktywów finansowych dostępnych
  do sprzedaży, za wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od aktywów pieniężnych, które
  ujmowane są w wyniku finansowym. W wyniku finansowym ujmowane są również od setki, które byłyby rozpoznane
  przy wycenie tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
  efektywnej stopy procentowej.
  Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finans owych utraciły wartość, a strata z tytułu utraty wartości
  została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne dowody utraty wartości wynikające z jednego lub
  więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów. Do obiektywny ch dowodów utraty
  wartości składnika aktywów finansowych Grupa zalicza następujące zdarzeń powodujących stratę: znaczące
  trudności f inansowe emitenta lub dłużnika; n iedotrzymanie warunków umowy, np. niespłacenie albo zaleganie ze
  spłacaniem odsetek lub nom inału; wysokiego prawdopodobieństwa upadłości lub innej reorganizacji finansowej


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 33 / 91

  podmiotu; zanik aktywnego rynku lub zaprzestanie działalności przez podmiot oraz znaczący i przedłużający się
  spadek wartości godziwej inwestycji w instrument kapitałowy poniż ej kosztu.

  Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest w
  pozostałych całkowitych dochodach, za wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których
  odwrócenie ujmowane je st w wyniku finansowym, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie łączony
  ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.
  W momencie wyłączenia składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej, skumulowane zyski i straty, ujęte
  poprzednio w pozostałych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku finansowego oraz
  prezentowane są w pozostałych cał kowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku
  finansowego.

  2.3.2.10. Należności krótkoterminowe
  Do należności krótkoterminowych zalicza się należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu podatku oraz
  nal eżności pozostałe.
  Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Wartość należności aktualizuje
  się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących ich wartości
  na koniec okresu sprawozdawczego.
  Są to przede wszystkim należności wynikające z prowadzonej przez spółkę działalności obrotu i zarządzania
  sekurytyzowanymi wierzytelnościami.
  Wartość księgowa należności odpowiada ich wartości godziwej.

  2.3.2.11. Wierzytelności nabyte
  Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso jest nabywanie pakietów wierzytelności
  uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania i dochodzenie zapłaty od dłużników we własnym
  zakresie.
  Początko we ujęcie nabytego pakietu wierzytelności następuje według ceny nabycia odpowiadającej wartości
  godziwej. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika aktywów (tj. kwotę należną sprzedającemu), rabaty, opusty
  udzielone przez sprzedającego oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika
  aktywów.
  Zgodnie z zasadą ostrożności dla wierzytelności od podmiotów upadłych, zlikwidowanych lub innych, od których
  Grupa nie spodziewa się uzyskać dodatnich przepływów pieniężnych wartość początk owa ustalana jest w zerowej
  wartości.
  Nabyte pakiety wierzytelności są kwalifikowane jako instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej
  przez wynik finansowy z uwagi na to, że zostały wyznaczone do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia . N a
  każdy dzień bilansowy dokonywana jest wycena instrumentów do wartości godziwej. Wynik wyceny odnoszony jest
  rachunek zysków i strat.
  Wartość godziwa każdego z pakietów wierzytelności ustalana jest przez Grupę metodą estymacji, jako wartość
  bieżąca oczeki wanych zdyskontowanych wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) przepływów pieniężnych netto (planowane
  wpływy pomniejszone o planowane koszty bezpośrednie windykacji) generowanych przez portfel wierzytelności,
  ustaloną na moment zakupu pakietu wierzytelności i zmody fikowaną o wpływ zmian rentowności 10 -letnich obligacji
  Skarbu Państwa. Wartość godziwa dla każdego z portfeli wierzytelności kalkulowana jest dla kolejnych 120 miesięcy
  następujących po dniu bilansowym.
  Prognozowane przychody z nabytych wierzyteln ości na każdy dzień bilansowy porównywane są z rzeczywistymi
  wpłatami dłużników uzyskanymi w danym okresie obrotowym. W przypadku zaistnienia odchyleń prognozy
  przepływów są ponownie rewidowane.
  Nabywanie pakietów wierzytelności przez Grupę wiąże się z ryz ykiem kredytowym, które zostało opisane szerzej w
  niniejszym sprawozdaniu w punkcie 30.1 Ryzyko kredytowe.
  Co do zasady, Grupa nabywa wierzytelności, których termin płatności już upłynął. Biorąc pod uwagę skrócenie
  ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, które we szło w życie w dniu 9 lipca 2018 r., Grupa dokonała
  w 2017 r. działania operacyjne w stosunku do nabytych wcześn iej portfeli by skierować na drogę prawną wszystkie
  istotne kwoty wierzytelności, które zostaną dotknięte planowaną zmianą skrócenia terminu przedawnienia.
  Dodatkowo, nowe portfele wierzytelności nabywane mają również uwzględnione w wycenie na dzień nabyci a
  odpowiednio skrócony termin przedawnienia. Łączna w artość nominalna wszystkich polskich wierzytelności w
  portfelu Grupy wynosi ok 6,1 mld zł. Z tego wartość nominalna polskich wierzytelności w portfelu Grupy, których
  termin wymagalności upłynął od 6 do 1 0 lat przed dniem 31 marca 2018 r. wynosi ok. 3,0 mld zł, z tego Grupa pozwała
  na drogę prawną wierzytelności o wartości nominalnej co najmniej 2,3 mld zł. Wartość nominalna wierzytelności,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 34 / 91

  których termin wymagalności upłynął ponad 10 lat przed dniem 31 ma rca 2018 r. wynosi ok 2,5 mld zł, z tego Grupa
  pozwała na drogę prawną wierzytelności o wartości nominalnej co najmniej 1,7 mld zł. Dodatkowo, p omimo skrócenia
  terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, Grupa wciąż zachowa możliwość dochodzenia zapłaty przedawnionej
  wierzytelności jako tzw. zobowiązania naturalnego. Grupa będzie mogła zatem dalej podejmować wszelkie
  przewidziane prawem kroki w celu realizacji należnego świadczenia, za wyjątkiem przymusowej egzekucji . Biorąc
  pod uwagę powyższe działania, skrócenie terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, które weszło w życie w dniu
  9 lipca 2018 r. nie ma istotnego wpływu na wycenę portfeli na dzień bilansowy, gdyż skrócony termin przedawnienia
  jest już odpowiednio uwzględniony w tej wycenie.

  2.3.2.1 2. Pozostałe aktywa finansowe
  Grupa wycenia pozostałe aktywa finansowe na dzień bilansowy poprzez kapitał z przeszacowania aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży oraz według wartości godziwej przez wynik finansowy.

  2.3.2.13. Środki pie niężne i ich ekwiwalenty
  Na środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się środki pieniężne w banku i w kasie oraz inne środki pieniężne,
  czyli depozyty bankowe o okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. Środki te zostały wycenione w
  wartości nominalnej, natomiast depozyty bankowe w kwocie wymagalnej. Wartość księgowa tych aktywów
  odpowiada ich wartości godziwej.

  2.3.2.14. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności czynne rozliczenia międzyokresowe
  kosztów, tj. poniesione wydatki dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, przypadające do rozliczenia w
  ciągu 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego.

  2.3.2.15. Kapitał podstawowy
  Kapitał podstawowy Spółki jest wykazany w wartości nominalnej, zgodnej ze statutem Spółki i wpisem do Krajowego
  Rejestru Sądowego.

  2.3.2.16. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Koszty zewnętrzne bezpośrednio związane z emisją ak cji pomniejszają wartość kapitału z emisji akcji powyżej ich
  wartości nominalnej. Pozostałe koszty są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.
  Jeżeli Kredyt Inkaso S.A. lub jej spółki zależne dokonają zakupu instrumentów kapitałow ych Spółki, to kwota
  zapłacona, wraz z kosztami bezpośrednio związanymi z zakupem, pomniejsza kapitał własny przypisany
  akcjonariuszom Spółki i jest prezentowana oddzielnie w bilansie jako „Akcje własne”, do momentu gdy akcje są
  umorzone lub ponownie wyemi towane.
  Akcje własne są ujmowane na dzień rozliczenia transakcji.

  2.3.2.17. Kapitał zapasowy utworzony z zysku
  Kapitał ten jest tworzony z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji ponad ich wartość nominalną
  pomniejszonej o koszty em isji.

  2.3.2.18. Udziały niedające kontroli
  Grupa wycenia wszystkie udziały niekontrolujące w proporcji do udziałów w możliwych do zidentyfikowania aktywach
  netto jednostki przejmowanej.

  2.3.2.19. Kapitał z aktualizacji wyceny, kapitał z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do
  sprzedaży
  Kapitał z aktualizacji wyceny jest tworzony w związku z wyceną w wartościach godziwych instrumentów finansowych
  dostępnych do sprzedaży, odnoszone są tu zarówno przeszacowania zwi ększające jak i zmniejszające wartość
  godziwą.
  Na moment wyłączenia składnika aktywów finansowych z bilansu skumulowane zyski lub straty netto ujęte na kapitale
  z aktualizacji wyceny odnosi się na wynik finansowy danego okresu.
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 35 / 91

  2.3.2.20. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Rezerwę z tytułu podatku odroczonego utworzono w kwocie, która w przyszłości spowoduje zwiększenie
  zobowiązania do zapłaty z tytułu podatku dochodowego, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych
  pomiędzy bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
  Przy wycenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego uwzględniono stawkę podatku dochodowego
  19%, która według naszej najlepszej wiedzy będzie obowiązywała w roku, w który m rezerwa zostanie rozwiązana.


  2.3.2.21. Rezerwy na świadczenia pracownicze
  Świadczenia pracownicze
  Wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują
  następujące tytuły:
  - krótkoterm inowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek na ubezpieczenia
  społeczne,
  - rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz
  - inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których Spóła zalicza odprawy emerytalne
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie wymaganej zapłaty.
  Rezerwy na niewykorzystane urlopy
  Spółka tworz y rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku
  niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa na
  niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę krótkotermin ową i nie podlega dyskontowaniu.
  Rezerwy na odprawy emerytalne
  Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownicy Spółki mają prawo do odpraw emerytalnych, które są wypłacane
  jednorazowo w momencie przejścia na emeryturę. Oszacowana kwota rezerwy na świadczenia emerytalne okazała
  się kwotą nieistotną, dlatego odstąpiono od jej ujęcia i prezentacji.

  2.3.2.22. Pozostałe rezerwy
  Pozostałe rezerwy są tworzone gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych oraz
  prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych i
  można dokonać wiarygodnego oszacowania tego zobowiązania.
  Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych w
  zależ ności od okoliczności, z którymi wiąże się przyszłe zobowiązanie.

  Grupa ujmuje w bilansie rezerwy na przewidywany wypływ przyszłych korzyści ekonomicznych wymaganych do
  wypełnienia zobowiązania gwarancyjnego w oparciu o wyniki funduszu do dnia bilansowego . Bieżąca ekspozycja na
  wydatki gwarancyjne na dzień bilansowy jest wyliczana jako różnica między (i) bieżącą wartością aktywów netto
  zgłoszoną przez fundusz i (ii) gwarantowaną wartością aktywów netto opartą na gwarantowanej stopie zwrotu w
  okresie inwest ycji.

  2.3.2.23. Zobowiązania finansowe
  Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, gdy Grupa staje się stroną
  umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań finans owych ujmuje
  się na dzień zawarcia transakcji.
  Spółka wyłącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło,
  to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
  Na dzień nabyc ia zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości
  godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania.
  Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych,
  poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez wynik.
  Na dzień bilansowy aktywa finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej.
  Zobowiązania finansowe inne niż i nstrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących
  pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej:
  - kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne,
  - leasing finansowy,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 36 / 91

  - zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz
  - po chodne instrumenty finansowe.
  Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
  metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub
  wyznaczonych jako wy cenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji, kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu są wyceniane na moment
  początkowego ujęcia w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne, wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej (w skorygowanej cenie nabycia)
  i dzielone wg terminu generowanego przepływu na część krótko i długoterminową.
  Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa zalicza
  instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. Zyski i straty z wyceny
  zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym w działalności finansowej.

  2.3.2.24. Inne rozliczenia międzyokresowe

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów bie rne są dokonywane na dzień sprawozdawczy, jeśli istnieje taka
  konieczność, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
  Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełni waru nki związane z
  daną dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana.
  Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które
  dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
  Dotacja finansująca skład nik aktywów jest stopniowo ujmowana jako przychód (w pozycji pozostałe przychody) na
  przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. Spółka
  dla celów prezentacji w bilansie nie odejmuje dotacji od wart ości bilansowej aktywów, lecz wykazuje dotacje jako
  przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”.

  2.3.2.25. Przychody
  Na przychody netto składają się:
  - wpłaty dłużników z tytułu posiadanych przez Grupę pakietów wie rzytelności ,
  - przychody z tytułu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami ujmowane w dacie i kwocie ich wymagalności,
  pomniejszone o odpowiadające im inne koszty ,
  - inne przychody ujmowane w dacie i kwocie ich wymagalności. Inne przychody to m.in. p rzychody z transakcji na
  nieruchomościach inwestycyjnych .

  2.3.2.26. Koszty ogólnego zarządu
  Do kosztów ogólnego zarządu zalicza się wszelkie pozostałe koszty ponoszone przez Grupę, które nie zostały
  zaliczone do kosztu własnego przychodów i pozostałych kosztów działalności podstawowej, a zostały poniesione
  także w związku z działalnością operacyjną Grupę.
  2.3.2.27. Koszty sprzedaży
  Do kosztów sprzedaży zalicza się koszty utrzymania contact center i inne koszty związane z zarzą dzaniem
  wierzytelnościami na zlecenie, nie ujęte w koszcie własnym uzyskanego przychodu.

  2.3.2.28. Koszty finansowe
  Na koszty finansowe składają się przede wszystkim odsetki od obligacji dłużnych, odsetki od kredytów, odsetki od
  zobowiąza ń z tytułu leasingu oraz ujemne różnice kursowe.

  2.3.2.29. Podatek dochodowy
  Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie został
  ujęty w pozostałych dochodach całkowitych lub bezpośr ednio w kapitale.
  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego
  roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) przed opodatkowaniem w związku
  z czasowym przesuni ęciem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 37 / 91

  przychodów do innych okresów oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały
  opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o sta wki podatkowe obowiązujące w danym roku.
  Podatek odroczony został wyliczony w oparciu o metodę bilansową jako podatek podlegający zwrotowi lub zapłacie
  w przyszłości, w oparciu o występujące różnice pomiędzy wartościami bilansowymi a podatkowymi aktywów i
  pasywów.

  2.3.2.30. Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią. W działalności operacyjnej ujawniono
  przepływy środków pieniężnych związane z wierzytelnościami uznanymi przez Spółkę za instrumenty finansowe
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik fina nsowy .

  2.3.2.31 Korekty błędów oraz zmian zasad rachunkowości
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonywaliśmy zmian zasad rachunkowości, które miały wpływ
  na dane finansowe prezentowane za porównywaln e okresy.
  Korekty błędów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31.03.2017 zostały
  opisane na stronie 13.
  2.4. Informacja na temat sezonowości lub cykliczności działalności
  Działalność Grupy nie wykazuje sezonowości lub cykliczności działalności .

  3. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  Stosując opisane w Nocie 2.3 zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie, zarząd Jednostki D ominującej
  zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych
  składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i
  inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
  3.1. Niepewność szacunków
  Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych
  Zarząd Jednostki D ominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów
  trwałych, podlegających amortyzacji oraz ich ewentualnej utraty wartości na koniec każdego rocznego okre su
  sprawozdawczego. Zarząd ocenił, że okresy użyteczności aktywów przyjęte przez Grupę dla celów amortyzacji
  odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości oraz nie
  nastąpiła ich trwała utrata wartości. J ednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości
  mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa
  aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w nota ch 11.2 i 11.3 do niniejszego sprawozdania.
  Aktywa na podatek odroczony
  Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi z yskami
  podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarząd Jednostki D ominującej. Jeżeli
  prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na podatek
  odroczony ujmowane są w pełnej wyso kości.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Nabyte pakiety wierzytelności wyceniane są nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Wynik wyceny odnoszony
  jest rachunek zysków i strat. Wartość godziwa każdego z pakietów wierzytelności ustalana jest pr zez Grupę metodą
  estymacji, jako wartość bieżąca oczekiwanych zdyskontowanych wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) przepływów
  pieniężnych netto (planowane wpływy pomniejszone o planowane koszty bezpośrednie windykacji) generowanych
  przez portfel wierzytelności. Wycena sporządzana jest z wykorzystaniem podejścia oczekiwanych przepływów
  pieniężnych (MSSF 13, B23 – B30).


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 38 / 91

  Grupa dokonuje estymacji planowanych odzysków w oparciu o dane historyczne o przepływach pieniężnych
  generowanych przez pakiety wierzytelności. Dla pakietów detalicznych i telekomowych szacunki obejmują wpłaty
  otrzymane od dłużników na rachunki bankowe Grupy , w przypadku portfeli zabezpieczonych uwzględniane są
  ponadto przejęcia oraz sprzedaże przejętych nieruchomości i innych zabezpieczeń.
  W oparc iu o dane historyczne budowane są odrębne krzywe spłacalności dla danego typu wierzytelności.
  Pakiet wierzytelności dzielony jest na grupy, w których znajdują się homogeniczne wierzytelności (pod względem
  zachowania dłużników i profili spłacalności) i na podstawie przyrównania wyodrębnionych grup do poszczególnych
  krzywych dla danego typu wierzytelności budowana jest krzywa spłacalności dla całego pakietu.
  Krzywa planowanych kosztów windykacji bezpośredniej powstaje na podstawie planu likwidacji portfela, jej rozkład i
  kwoty wynikają z planowanych konkretnych działań, które będą podejmowane w kolejnych miesiącach likwidacji
  portfela.
  Wycena portfeli została przedstawiona w nocie 17 Wierzytelności nabyte.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 39 / 91

  3.2. Profesjonalny osąd

  Utrata wartości aktywów finansowych
  Zarząd Spółki dokonuje oceny, czy istnieją obiektywne przesłanki utarty wartości, przeprowadza wycenę
  pozostałych i finansowych do wartości godziwej odnosząc jej skutki przez wynik finansowy .
  Utrata wartości pozostałych aktywów trwałych
  Zarząd Spółki dokonuje oceny, czy istnieją obiektywne przesłanki utarty wartości i przeprowadza wycenę
  pozostałych aktywów trwałych do wartości godziwej odnosząc jej skutki przez wynik finansowy.
  Wartość firmy
  Grupa przeprowadza test na utratę wartości firmy na podstawie planowanych przepływów pieniężnych danego
  ośrodka przepływów. Na dzień bilansowy nie rozpoznano utra ty wartości.


  4. Segment y operacyjn e
  Działalność operacyjna Grupy jest alokowana do:
   segmentu obrotu wierzytelnościami, który obejmuje hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług
  powszechnych, czyli windykację zakupionych pakietów wierzytelności
   segment zarządzania wierzytelnościami, który obejmuje zarządzanie portfelami wierzytelności i windykację
  wierzytelności, zarówno tzw. windykację miękką, jak i twardą czyli obsługę prawną na rzecz podmiot ów
  zewnętrznych
   funkcji korporacyjnych (FK), stanowiących pozycję uzgodnieniową i obejmujących działalność związaną z
  zarządzaniem i administracją i innymi funkcjami wsparcia oraz pozostałą działalność nieprzypisaną do
  wyodrębnionych segmentów.
  Nie wystąpiły zmiany dotyczące klasyfikacji segmentów w st osunku do okresu porównawczego.

  Podstawą wskazanego powyżej podziału jest model prowadzonej przez Grupę działalności oraz kryterium istotności
  przychodów .

  Alokację spółek Grupy Kapitałowej Kredyt Ink aso S.A. do segmentów operacyjnych przedstawia poniższa tabela.


  Nazwa spółki Segment operacyjny
  Kredyt Inkaso S.A. zarządzanie wierzytelnościami, FK
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme obrót wierzytelnościami
  Kredyt Inkaso I NSFIZ obrót wierzytelnościami
  Kredyt Inkaso II NSFIZ obrót wierzytelnościami
  Kancelaria Forum S.A. FK
  Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka Sp.k. zarządzanie wierzytelnościami
  KI Nieruchomości Sp. z o.o. FK
  FINSANO S.A. FK
  FINSANO Consumer Finance S.A. FK
  Legal Process Administration Sp. z o.o. FK
  Kredyt Inkaso Investments RO S.A. obrót wierzytelnościami
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. obrót wierzytelnościami
  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) obrót wierzytelnościami
  Kredyt Inkaso RECOVERY EOOD obrót wierzytelnościami
  Kredyt Inkaso d.o.o. za usluge obrót wierzytelnościami
  Legal Practice Agency Sp. z o.o . obrót wierzytelnościami
  Agio Wierzytelności NSFIZ obrót wierzytelnościami


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 40 / 91


  Okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku Obrót wierzytelnościami Zarządzanie wierzytelnościami Funkcje korporacyjne Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem

  Przychody netto 108 081 13 761 834 122 676
  Przychody netto między segmentami 2 167 32 505 5 332 (40 004) -
  Przychody netto ogółem 110 248 46 26 6 6 166 (40 004) 122 676
  Koszty operacyjne ogółem (63 88 5) (44 31 5) (7 928) 40 004 (76 12 4)
  Amortyzacja 638 767 1 703 3 108
  Pozostałe przychody operacyjne 416 205 5 - 626
  Pozostałe koszty operacyjne (14) (372) (4 357) - (4 74 3)
  Wynik operacyjny segmentu 46 76 5 1 784 (6 114) - 42 435
  Przychody finansowe 706
  Koszty finansowe ( -) (38 040)
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/ -) 2 257
  Zysk przed opodatkowaniem 7 358
  Podatek dochodowy (712)
  Zysk netto 6 646

  Okres od 01.04.2016 do 31.03.2017 roku Obrót wierzytelnościami Zarządzanie wierzytelnościami Funkcje korporacyjne Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem
  *(różnice w danych vs. dane opublikowane)
  Przychody netto 81 026 14 328 (2 794) - 92 561
  Przychody netto między segmentami - 26 898 8 397 (35 295) -
  Przychody netto ogółem 81 026 41 226 5 603 (35 295) 92 561
  Koszty operacyjne ogółem (50 923) (30 341) (18 782) 35 295 (64 751)
  Pozostałe przychody operacyjne - 96 72 - 168
  Pozostałe koszty operacyjne (9) (2 624) (70) - (2 703)
  Wynik operacyjny segmentu 30 094 8 357 (13 177) - 25 274
  Przychody finansowe 5 146
  Koszty finansowe ( -) (25 055)
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/ -) 2 106
  Zysk przed opodatkowaniem 7 471
  Podatek dochodowy (724)
  Zysk netto 6 746


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 41 / 91


  Obrót wierzytelnościami
  Zarządzanie wierzytelnościami
  Funkcje korporacyjne Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem
  Stan na 31.03.2018
  Aktywa segmentu 1 412 641 669 428 19 446 (1 272 800) 828 715
  w tym:
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 44 474 - - - 44 474
  Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 2 038 2 718 - 4 756
  Zobowiązania segmentu 1 301 203 523 486 17 099 (1 277 291) 564 497
  Kapitały własne 111 438 146 182 7 011 (413) 264 218
  Stan na 31.03.2017
  Aktywa segmentu 1 211 640 629 724 16 282 (1 025 092) 832 554
  w tym:
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 42 217 - - - 42 217
  Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 020
  Zobowiązania segmentu 1 086 009 481 773 14 804 (1 021 530) 561 05 5
  Kapitały własne 125 604 147 950 1 505 (3 562) 271 497

  Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa. Wartość firmy przyporządkowano do segmentów sprawozdawczych. Aktywa uż ytkowane wspólnie
  przez segmenty sprawozdawcze przydziela się na podstawie przychodów generowanych przez poszczególne segmenty spra wozdawcze.
  Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania. Zobowiązania przypisane do różnych segmentów sprawo zdawczych przydziela się
  proporcjonalnie do wartości aktywów segmentów .


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 42 / 91


  5. Informacje geograficzne
  Grupa działa w następujących obszarach geograficznych – w Polsce, będącej krajem jej siedziby, oraz w
  Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji.

  Grupa wyróżnia następujące główne obszary geograficzne:
  1) Polska
  2) Rumunia
  3) Rosja
  4) Bułgaria
  5) Chorwacja

  Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obs zary operacyjne oraz
  informacje o wartości księgowej portfeli wierzytelności z których generowane są przychody.

  Przychody netto w podziale na obszary geograficzne


  01/04/2017 - 31/ 03/2018
  01/04/2016 - 31/ 03/2017 Polska 75 850 45 868
  Rumunia 20 475 16 607
  Rosja 13 629 20 043
  Bułgaria 12 560 10 043
  Chorwacja 162 -
  Razem 122 676 92 561
  Wartość bilansowa wierzytelności nabytych w podziale na obszary geograficzne

  31/03/2018 31/03/2017
  Wartość bilansowa Procentowy udział Wartość bilansowa Procentowy udział
  Polska 425 819 69% 343 654 64%
  Rumunia 117 334 19% 118 080 22%
  Rosja 36 815 6% 39 517 7%
  Bułgaria 37 750 6% 35 841 7%
  Chorwacja 751 - - -
  Razem 618 469 100% 537 092 100%

  Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualne przychody ze sprzedaży
  przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży.
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 43 / 91

  6. Przychody netto
  Analiza przychodów Grupy dla działalności kontynuowan ej przedstawia się następująco:

  Przychody netto 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017
  Wpłaty dłużników i przejęcia nieruchomości 185 038 141 958
  Amortyzacja pakietów (77 941) (47 630)
  Aktualizacja wyceny pakietów (1 092) (21 252)
  Inne przychody netto 16 672 19 485
  Razem 122 676 92 561


  01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017
  Inne przychody netto
  Przychody z tytułu zarządzania wierzytelnościami 13 151 20 380
  Przychody z działalności pożyczkowej 5 215
  Przychody ze sprzedaży nieruchomości 789 (1 411)
  Przychody pozostałe 2 727 301
  Razem 16 672 19 485


  Aktualizacja wyceny pakietów
  31/03/2018 31/03/2017

  Weryfikacja prognozy (1 163) (20 688)
  Zmiana stopy dyskontowej 3 165 4 929
  Zmiana kursu walut (3 094 ) (5 493)
  Razem (1 092) (21 252)


  W roku obrotowym 2017/18 dokonaliśmy aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, polegającej na
  weryfikacji prognozowanych wpłat na pakietach zabezpieczonych, których realizacja zabezpieczeń opóźniła
  się w czasie. Oprócz ww. weryfikacji dokonaliśmy przeglądu prognoz pod k ątem historycznej realizacji
  krzywych dla pakietów, których realizacja w sposób istotny odbiegała od planów. Dla nowych portfeli w
  portfolio Grupy, których IRR był niższy niż minimalny poziom odzwierciedlający oprocentowanie obligacji
  emitowanych przez Kre dyt Inkaso na poziomie WIBOR 6M + marża, dokonaliśmy również korekt wyceny.
  Łączna zmiana wartości godziwej w wyniku opisywanych korekt wyniosła -1 163 tys. zł.

  Wpływ na wartość godziwą w roku obrotowym 2017/18 miała również zmiana kursów walut obcych dla
  posiadanych na rynkach zagranicznych pakietów (spadek wartości godziwej o 3 094 tys. zł ) oraz zmian stopy
  wolnej od ryzyka, będącej odzwierciedleniem różnicy w rentowności 10 -letnich obligacji Skarbu Państwa na
  moment wyceny i moment nabycia danego pakietu wierzytelności (wzrost wartości godziwej o 3 165 tys. zł ).

  Z racji tego, że Kredyt Inkaso posiada najdłuższą historię na polskim rynku wierzytelności w obsłud ze pakietów
  telekomowych oraz ponad 8 -letnią historię obsługi pakietów bankowych, jesteśmy w stanie dokładniej
  przewidywać zachowanie dłużników, które świadczą o tym, iż odzyski na wybranych pakietach będą
  wykraczać poza horyzont 10 -letnich spłat. Z tego t eż względu dokonaliśmy w roku zakończonym 31 marca
  2017 wydłużenia prognozowanych odzysków na wybranych pakietach do 12 lat od daty bilansowej, co
  spowodowało wzrost wartości godziwej pakietów o 6,7 mln PLN w roku zakończonym 31 marca 2017 .


  Aktualizacja prognoz została przeprowadzona na podstawie analiz:
  ̵ skuteczności używanych narzędzi windykacji,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 44 / 91

  ̵ zmian rentowności 10 -letnich obligacji skarbowych, będących składnikiem stopy dyskontowej
  ̵ dla pakietów nabytych za granicą, zmian kursów walut obcych wobec PLN
  ̵ osiąganych poziomów odzysków w stosunku do planów
  ̵ posiadanych zabezpieczeń
  ̵ historycznych odzysków sięgających do 2001 roku
  ̵ zachowań dłużników
  ̵ stosowanych stóp dyskontowych do wyceny pakietów wierzytelności  7. Koszty działalności
  01/04/2017 - 31/ 03/2018 01/04/2016 - 31/ 03/2017

  Koszty sprzedaży 58 779 49 328
  Koszty ogólnego zarządu 17 345 15 423
  Razem 76 124 64 751


  Koszty według rodzaju
  01/04/2017 - 31/ 03/2018 01/04/2016 - 31/ 03/2017

  Amortyzacja 3 107 3 288
  Zużycie materiałów i energii 1 945 1 609
  Usługi obce 32 567 27 554
  Podatki i opłaty 467 1 240
  Wynagrodzenia 30 148 25 374
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 192 4 877
  Pozostałe koszty rodzajowe 1 698 809
  Razem 76 12 4 64 751
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 45 / 91

  8. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne 01/04/2017 - 31/ 03/2018 01/04/2016 - 31/ 03/2017
  Dotacje 13 8
  Inne przychody 613 160
  Razem 626 168

  Pozostałe koszty operacyjne 01/04/2017 - 31/ 03/2018 01/04/2016 - 31/ 03/2017

  Udzielone gwarancje 4 312 -
  Inne koszty 431 2 703
  Razem 4 74 3 2 703


  9. Przychody i koszty finansowe

  01/04/2017 - 31/ 03/2018
  01/04/2016 - 31/ 03/2017

  Przychody finansowe
  Przychody odsetkowe 626 632
  Dodatnie różnice kursowe - 4 369
  Inne przychody finansowe 80 145
  Razem 706 5 146

  01/04/2017 - 31/ 03/2018
  01/04/2016 - 31/ 03/2017

  Koszty finansowe
  Odsetki od kredytów 2 453 1 710
  Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 89 70
  Koszty odsetek od dłużnych papierów wartościowych 27 466 22 165
  Odsetki pozostałe 33 665
  Pozostałe koszty finansowe 466 445
  Ujemne różnice kursowe 7 533 -
  Razem 38 040 25 055  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 46 / 91

  10. Podatek dochodowy
  31/ 03/2018 31/ 03/2017

  Bieżący podatek dochodowy
  Dotyczący roku bieżącego (2 448) (1 912)
  Dotyczący poprzednich lat - -
  Bieżący podatek dochodowy (2 448) (1 912)
  Odroczony podatek dochodowy
  Dotyczący roku bieżącego 1 736 1 188
  Podatek odroczony przeniesiony z kapitału na wyniku - -
  Odpisy (odwrócenia wcześniej dokonanych odpisów) od aktywów z tytułu podatku odroczonego) - -
  Odroczony podatek dochodowy 1 736 1 188
  Koszt podatkowy ogółem ujęty w roku bieżącym z działalności kontynuowanej (712) (724)
  Stawki podatkowe stosowane przez spółki Grupy

  01/04/2017 - 31/ 03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Polska 19% 19%
  Rumunia 16% 16%
  Bułgaria 10% 10%
  Luksemburg 29% 29%
  Rosja 20% 20%
  Chorwacja 20% 20%

  Zyski Grupy są generowane w szczególności poprzez fundusze inwestycji zamkniętych, które są zwolnione
  podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych.


  31/ 03/2018 31/03/2017

  Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 7 567 7 471

  Koszt podatku dochodowego wg stawki 19% (2016/17: 19%) 1 438 1 419
  Różnica między zagranicznymi stawkami podatkowymi a stawką 19% (511) -
  Przychody niepodlegające opodatkowaniu 15 064 12 914
  Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 1 248 4 677
  Efekt na transakcjach niepodlegających opodatkowaniu - (829)
  Strata podatkowa do rozliczenia (1 397) (1 349)
  Wykorzystanie strat podatkowych nieujętych w poprzednich okresach - -
  Odliczone darowizny - (49)
  Przychody niepodlegające opodatkowaniu (7 450) (7 509)
  Koszty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 5 182 4 799
  Koszty podatkowe niebędące kosztami księgowymi (14 286) (14 797)
  Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego - -
  Koszt podatku dochodowego ujęty w wynik z działalności kontynuowanej (712) (724)
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 47 / 91

  11. Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe
  11.1. Wartość firmy
  Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa Kapitałowa dokonała oceny wartości ekonomicznej wartości firmy
  zgodnie z wymogami MSR 36 i nie stwierdziła istnienia jakichkolwiek przesłanek świadczących o tym, że
  wartość firmy mogła utracić całość lub część swojej wartości.

  31/03/2018 31/03/2017
  Wartość firmy

  Kancelaria Forum S.A. 5 643 5 643
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. 62 62
  KI Nieruchomości Sp. z o.o. 19 19
  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company 4 899 4 899
  Razem 10 623 10 623


  31/03/2018 31/03/2017
  Wartość brutto

  Stan na początek okresu sprawozdawczego 10 623 10 623
  Inne - -
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 10 623 10 623

  Skumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości - -
  Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu 10 623 10 623


  Na dzień bilansowy Grupa dokonała testów na utratę wartości firmy. Testy zostały przeprowadzony metodą
  dochodową, która uznawana jest powszechnie za jedną z najlepszych podstaw szacowania rzetelnej wartości.
  Wycena zdyskontowanych przepływów pieniężnych op iera się na założeniu, iż wartością firmy są wszystkie
  przyszłe przepływy pieniężne, jakie jednostka z Grupy jest w stanie uzyskać. Dodatkowo do wyceny Spółki
  zastosowana została metoda CCF, która jest sumą przepływów pieniężnych należących do wierzycieli
  przedsiębiorstwa. Szczegółowa prognoza została sporządzona dla lat od 2018 /19 do 2022 /23 i została oparta
  na średnim ważonym koszcie kapitału Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.

  Kancelaria Forum S.A

  W dniu 30 grudnia 2010 roku na mocy zawartej umowy prz edwstępnej nastąpiło nabycie 240.000 akcji serii A
  o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, tj. 100% akcji Kancelarii FORUM S.A., która od dnia 20 grudnia 2010
  roku jest komandytariuszem w Kancelarii Prawniczej FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s -ka sp. k. z
  siedzibą w Warszawie z prawem do 85% udziału w zyskach tej spółki.
  Cena sprzedaży wszystkich akcji serii A została ustalona na 5.882.850,00 złotych: 25% w formie gotówkowej
  a pozostałe 75% ceny w formie akcji Kredyt Inkaso S.A. nowej serii akcji G, o wartości nominalnej 1,00 złoty
  każda obejmowanych po cenie emisyjnej 12,50 złotych każda. Łącznie tytułem zapłaty ceny Spółka Kredyt
  Inkaso S.A. zapłaciła kwotę 1.470.712,50 złotych w gotówce oraz wydała sprzedającym 21 lutego 2011 roku
  352.971 własnych a kcji serii G.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 48 / 91

  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company
  W dniu 10 lipca 2013 roku za pośrednictwem spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments
  (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu dokonano nabycia 90% udziałów rosyjskiej spółki Mark Collect
  Limited Liability Company (LLC) z siedzibą w centrum biz nesowym Lotnisko Szeremetiewo -2, Obwód
  Moskiewski. Do nabytej Spółki, mającej formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stosuje się przepisy
  prawa rosyjskiego. Nabyta Spółka zmieniła nazwę na Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC).

  Zapłat a przekazana przez Spółkę dominującą poprzednim właścicielom za 90% udziałów wyniosła 6 290 tys.
  zł i obejmowała cenę zakupu akcji opłaconą w środkach pieniężnych. Następnie Spółka dominująca dokonała
  zakupu dodatkowych 9% udziałów w nabytej spółce za kwotę 771 tys. zł oraz dokonała podwyższenia kapitału
  w przejętym podmiocie o kwotę 5 159 tys. zł.

  Wycena wartości godziwej zidentyfikowanych przez Grupę pozycji aktywów oraz zobowiązań przejętej spółki
  została zakończona w pierwszym półroczu 2013/2014 ro ku obrotowego i przedstawia się następująco:


  Wartość godziwa aktywów netto 1 391
  Zapłata za przejętą jednostkę 6 290
  Wartość firmy 4 899


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 49 / 91


  11.2. Wartości niematerialn e


  Patenty i licencje Oprogramowania komputerowe
  Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne
  Wartości niematerialne w trakcie wytwarzania Razem

  Stan na 31. 03.2018 roku
  Wartość bilansowa brutto 4 119 5 007 923 1 519 4 286 15 856
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (2 015) (4 332) (527) (1 400) (1 301) (9 577)
  Wartość bilansowa netto 2 104 675 396 119 2 985 6 279

  Stan na 31.03.2017 roku
  Wartość bilansowa brutto 2 876 4 681 923 1 576 129 10 185
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (1 249) (3 802) (338) (1 213) - (6 602)
  Wartość bilansowa netto 1 627 879 585 363 129 3 583  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 50 / 91

  Zmiany wartości niematerialnych według grup rodzajowych za okres od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku
  Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
  Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne
  Nakłady na wartości niematerialne i prawne Razem

  Wartość bilansowa netto na 01.04.2017 roku 1 627 879 585 363 129 3 583
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 1 245 326 - - 4 157 5 728
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) (2) - - - (1 301) (1 303)
  Amortyzacja ( -) (766) (530) (189) (187) - (1 672)
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/ -) - - - (57) - (57)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2018 roku 2 104 675 396 119 2 985 6 279


  Zmiany wartości niematerialnych według grup rodzajowych za okres od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku
  Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
  Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne
  Nakłady na wartości niematerialne i prawne Razem

  Wartość bilansowa netto na 01.04.2016 roku 646 1 266 752 261 447 3 372
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 1 475 29 16 530 1 003 3 053
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - - - - (1 321) (1 321)
  Amortyzacja ( -) (494) (416) (183) (428) - (1 521)
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/ -) - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2017 roku 1 627 879 585 363 129 3 583
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 51 / 91

  11.3. Rzeczowe aktywa trwałe


  Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie
  Razem

  Stan na 31. 03.2018 roku
  Wartość bilansowa brutto 8 828 5 453 1 390 2 042 144 17 857
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (3 550) (4 449) (936) (1 820) - (10 755)
  Wartość bilansowa netto 5 278 1 004 454 222 144 7 102

  Stan na 31.03.2017 roku
  Wartość bilansowa brutto 8 830 5 156 1 415 1 926 84 17 411
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (3 346) (3 749) (739) (1 486) - (9 320)
  War tość bilansowa netto 5 484 1 407 676 440 84 8 091
  W roku kończącym się 31 marca 2018 Grupa poniosła koszty zwązane z zakupem środków trwałych nie oddanych do użytkowania na dzień bilansowy. Wartość rzeczowych
  aktywów trwałych w budowie na dzień 31 marca 2018 roku i dzień 31 marca 2017 roku wyniosła odpowiednio 144 tys. zł oraz 84 ty s. zł.

  Grupa w ramach leasingu finansowego użytkuje samochody o wartości ks ięgowej netto na dzień 31 marca 2018 roku i na dzień 31 marca 2017 roku odpowiednio 445 tys. zł oraz
  525 tys. zł. Wymienione rzeczowe aktywa trwałe nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań z tytułu leasingu.

  Na dzień bilansowy Grupa nie posiadała zobowiązań umownych do nabycia rzeczowych aktywów trwałych w przyszłości.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 52 / 91

  Zmiany rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych za okres od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku

  Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie
  Razem


  Wartość bilansowa netto na 01.04.2017 roku 5 484 1 407 676 440 84 8 091
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 585 74 35 951 1 645
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - (288) (69) - (891) (1 248)
  Amortyzacja ( -) (204) (700) (197) (334) - (1 435)
  Różnice kursowe z przeliczenia (+/ -) (2) - (30) 81 - 49
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2018 roku 5 278 1 004 454 222 144 7 102  Zmiany rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych za okres od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku

  Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie
  Razem


  Wartość bilansowa netto na 01.04.2016 roku 5 727 1 616 691 1 613 37 9 684
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 2 712 299 100 829 1 942
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) (25) (19) (57) (16) (782) (900)
  Amortyzacja ( -) (221) (807) (257) (531) - (1 815)
  Inne zmiany ( reklasyfikacyjne, przemieszczenia itp.) (+/ -) - (95) - (726) - (821)
  Wartość bilansowa netto na 31.03.2017 roku 5 484 1 407 676 440 84 8 091  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 53 / 91

  12. Nieruchomości inwestycyjne
  31/03/2018 31/03/2017


  Stan na początek roku 13 693 16 296
  Zwiększenia stanu z tytułu nabycia nieruchomości 4 788 3 164
  Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia (2 621) (3 115)
  Przeklasyfikowanie do pozycji aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - (340)
  Aktualizacja wartości
  - Zwiększenia 723 -
  - Zmniejszenia - (1 006)
  Inne zmiany - (1 306)
  Stan na koniec roku 16 583 13 693

  Wszystkie nieruchomości inwes tycyjne Grupy są jej własnością .

  Przychody z najmu oraz koszty obsługi nieruchomości nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe w
  okresie zakończonym 31 marca 2018.

  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała odniesienia wyników wyceny na pozycję
  innych całkowitych dochodów.

  Nieruchomości inwestycyjne w podziale na poziom wyceny:

  Poziom 3 Wartość godziwa


  Nieruchomości inwestycyjne na 31 marca 2018 roku 16 583 16 583
  Nieruchomości inwestycyjne na 31 marca 2017 roku 13 693 13 693


  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała przeniesienia wartości nieruchomości
  inwestycyjnych pomiędzy poziomami wyceny.

  13. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

  31/ 03/2018 31/03 /2017

  Nieruchomości - 340
  Razem - 340
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 54 / 91

  14. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonyc h
  Szczegółowe informacje o istotnych podmiotach s towarzyszonych Grupy na dzień 31 marca 2018 i 31 marca 2017
  roku przedstawiają się następująco:
  31/ 03/2018 31/03/2017

  Trigon Profit VI NS FIZ 5 648 5 480
  Trigon Profit VII NS FIZ 8 717 8 268
  Trigon Profit VIII NS FIZ 8 415 8 058
  Trigon Profit IX NS FIZ 8 901 8 157
  Trigon Profit X NS FIZ 4 127 4 093
  Trigon Profit XII NS FIZ 8 666 8 161
  Razem 44 474 42 217
  Zmiana wartości bilansowej inwestycji w funduszach Trigon na 31 marca 2018 roku w stosunku do 31 marca 2017
  roku wynika wyłącznie z wyceny certyfikatów do wartości godziwej obliczonej według wartości aktywów netto danego
  funduszu.

  31/ 03/2018 31/03/2017
  Ilość posiadanych
  CI w szt.
  Udział (w %) Ilość posiadanych
  CI w szt.
  Udział (w %)
  Trigon Profit VI NS FIZ 29 000 23% 29 000 19%
  Trigon Profit VII NS FIZ 43 000 40% 43 000 27%
  Trigon Profit VIII NS FIZ 42 000 44% 42 000 31%
  Trigon Profit IX NS FIZ 43 000 51% 43 000 33%
  Trigon Profit X NS FIZ 21 000 33% 21 000 29%
  Trigon Profit XII NS FIZ 42 000 52% 42 000 21%
  Zmiana procentowego udziału posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w ogóle , wynika z umorzenia części
  certyfikatów inwestycyjnych przez inwestorów spoza Grupy Kapitałowej . Podmioty z Grup y Kapitałowej w badanym
  okresie nie nabył y oraz nie zbył y żadnych certyfikatów inwestycyjnych funduszy Trigon.

  Ujawnienia dotyczące jednostek stowarzyszonych na koniec roku

  Nazwa jednostki stowarzyszonej Wartość aktywów Wartość aktywów obrotowych
  Wartość zobowiązań Wartość aktywów netto
  Wartość przychodów Zysk/strata netto % Udziałów

  Trigon Profit VI NS F IZ 25 101 25 101 426 24 675 1 119 412 23%
  Trigon Profit VII NS FIZ 21 868 21 868 331 21 537 1 239 678 40%
  Trigon Profit VIII NS FIZ 19 615 19 615 407 19 209 1 166 466 44%
  Trigon Profit IX NS FIZ 21 456 21 456 319 21 138 2 079 1 396 51%
  Trigon Profit X NS FIZ 12 786 12 786 255 12 532 867 429 33%
  Trigon Profit XII NS FIZ 22 845 22 845 486 22 359 1 214 428 52%
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 55 / 91

  15. Pozostałe aktywa finansowe
  W ramach pozostałych aktywów finansowych Grupa prezentuje następujące inwestycje:


  Aktywa krótkoterminowe Aktywa długoterminowe
  31/ 03/2018 31/03/2017 31/ 03/2018 31/03/2017

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 235 235 27 12 7 31 814
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 5 509 - -
  Razem 5 744 235 27 127 31 814


  Jako aktywa dostępne do sprzedaży Grupa klasyfikuje inwestycje w certyfikaty inwestycyjne Omega NS FIZ oraz
  udziały w spółkach AIF Management Services S.A. oraz Kredyt Express Sp. z o.o.

  Udziały w Spółce Kredyt Express Sp. z o.o. wynoszą w wartości nominalnej 430 tys. zł i są objęte odpisem
  aktualizującym w kwocie 424 tys. złotych.

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy stanowią jednostki uczestn ictwa funduszy
  inwestycyjnych otwartych.

  .


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.2018 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część 56 / 91

  16. Kategorie instrumentów finansowych według MSR
  Pożyczki i należności
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Pozostałe Razem
  Stan na 31.03.2018 r.
  Aktywa trwałe:
  Należności i pożyczki 276 - - - 276
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - - 27 12 7 - 27 127
  Aktywa obrotowe:
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 942 - - - 13 942
  Pożyczki 34 - - - 34
  Wierzytelności nabyte - 618 469 - - 618 469
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - 5 509 235 - 5 744
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70 591 - - - 70 591
  Kategoria aktywów finansowych razem 84 842 623 978 27 362 - 736 182  Pożyczki i należności

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Pozostałe Razem
  Stan na 31.03.2017 r.
  Aktywa trwałe:
  Należności i pożyczki 269 - - - 269
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - - 31 8 14 - 31 814
  Aktywa obrotowe:
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11 845 - - 2 36 3 14 208
  Pożyczki 258 - - - 258
  Wierzytelności nabyte - 537 092 - - 537 092
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - - 235 - 235
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 165 767 - - - 165 767
  Kategoria aktywów finansowych razem 178 139 537 092 32 049 2 36 3 749 643


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  57 / 91


  17. Wierzytelności nabyte
  Rodzaje pakietów wierzytelności:
  31/03/2018 31/03/2017

  Detaliczne 323 452 309 360
  Telekomunikacyjne 131 244 112 079
  Korporacyjne 71 788 85 261
  Hipoteczne 58 539 30 026
  Pożyczki konsumenckie 32 110 -
  Ubezpieczeniowe 748 -
  Inne 588 365
  Razem 618 469 537 092
  31/03/2018 31/03/2017


  Stan na początek okresu 537 092 422 599

  Zwiększenia, w tym: 163 562 196 769
  - z tytułu zakupu i nakładów na pakietów wierzytelności 163 562 149 515
  - z tytułu wyceny do wartości godziwej - 13 393
  - związane z nabyciem wierzytelności NS FIZ - 33 861
  Zmniejszenie, w tym: (82 185) (82 276)
  - z tytułu wyceny do wartości godziwej (1 092) (34 646)
  - z tytułu ujęcia w koszty nabycia wierzytelności (77 941) (47 630)
  - z tytułu sprzedaży wierzytelności (646) -
  - różnice kursowe z przeliczenia (2 506) -
  Stan na 31.03.2018 roku 618 469 537 092  18. Należności i pożyczki

  31/03/2018 31/03/2017
  Aktywa trwałe:
  Należności 276 269
  Pożyczki - -
  Należności i pożyczki długoterminowe razem 276 269
  Aktywa obrotowe:
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 942 14 207
  Pożyczki 34 258
  Należności i pożyczki krótkoterminowe razem 13 97 6 14 465

  Należności i pożyczki razem, w tym: 14 252 14 734
  Należności 14 218 14 476
  Pożyczki 34 258  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  58 / 91

  Na dzień 31 marca 2018 roku oraz 31 marca 2017 roku nie były tworzone odpisy na należności i pożyczki.


  18.1. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

  31/03/2018 31/03/2017
  Należności z tytuł dostaw i usług 7 759 11 845
  Należności z tytułu innych świadczeń 126 61
  Pozostałe należności 6 057 2 301
  Razem 13 942 14 207

  Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na 31 marca 2017 roku nie były tworzone odpisy na należności z tytułu dostaw i
  usług oraz pozostałe należności.
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wykazane w aktywach obrotowych są wymagalne w
  okresie do 12 miesięcy. Są to należności głównie za zarządzanie funduszami zewnętrznymi, regulowane terminowo.

  19. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  31/03/2018 31/03/2017

  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4 756 3 020
  4 756 3 020


  Odroczony podatek dochodowy 31/03/2018 31/03/2017

  Saldo na początek roku:
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 668 8 423
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 648 6 591
  Podatek odroczony per saldo na początek okresu 3 020 1 832
  Zmiana stanu w okresie wpływająca na:
  Rachunek zysków i strat (+/ -) 1 736 1 188
  Podatek odroczony per saldo na koniec roku, w tym: 4 756 3 020
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 756 3 020
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  59 / 91

  Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego prezentowane są per saldo.


  31/03/2017 Zmiana stanu w rachunku zysków i strat 31/ 03/2018

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Wycena i rozliczenie instrumentów finansowych 967 82 1 049
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 306 123 429
  Pozostałe rezerwy 175 223 398
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 188 783 971
  Inne zobowiązania 1 895 (731) 1 164
  Nierozliczone straty podatkowe 4 137 468 4 605
  Razem 7 668 948 8 616

  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Nieruchomości inwestycyjne 703 140 843
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 3 945 (929) 3 016
  Razem 4 648 (789) 3 859

  Podatek odroczony per saldo 3 020 1 736 4 756


  20. Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się
  następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzow anym k oszcie czy w wartości
  godziwej). Poniżej zaprezentowano wartość godziwą oraz bilansową aktywów oraz zobowiązań finansowych.

  31/ 03/2018 31/03/2017
  Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa
  Aktywa:
  Należności i pożyczki 310 310 527 527
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 13 942 13 942 14 208 14 208
  Udziały, akcje spółek nienotowanych* 235 235 235 235
  Jednostki funduszy inwestycyjnych 32 636 32 636 31 814 31 814
  Wierzytelności nabyte 618 469 618 469 537 092 537 092
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70 591 70 591 165 767 165 767
  Zobowiązania:
  Kredyty w rachunku kredytowym 32 795 32 795 43 795 43 795
  Dłużne papiery wartościowe 503 837 503 837 498 218 498 218
  Leasing finansowy 445 445 525 525
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 932 20 932 15 064 15 064

  *Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej.

  20.1. Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych
  Poniżej przedstawi ono aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Grupę w wartości godziwej,
  zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej:
   poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz
  zobowią zań,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  60 / 91

   poziom 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach
  poziomu 1, obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków,
   poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne
  pochodzące z aktywnych rynkó w

  Klasa instrumentu finansowego Poziom 3
  Stan na 31.03.2018 roku
  Aktywa:
  Udziały, akcje spółek nienotowanych* 235
  Jednostki funduszy inwestycyjnych 32 636
  Wierzytelności nabyte 618 469
  Zobowiązania:
  Papiery dłużne (503 837)
  Kredyty (32 795)
  Stan na 31.03.2017
  Aktywa:
  Udziały, akcje spółek nienotowanych* 235
  Jednostki funduszy inwestycyjnych 31 814
  Wierzytelności nabyte 537 092
  Zobowiązania:
  Papiery dłużne (498 218)
  Kredyty (43 795)

  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne przeniesienia pomiędzy poziomem 1 oraz poziomem 2 wartości
  godziwej instrumentów. Ponadto nie miały miejsca przesunięcia z poziomu 1 oraz 2 do poziomu 3.

  20.2. Przekwalifikowanie
  Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę
  zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu.

  21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  31/ 03/2018 31/03/2017

  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 70 589 165 762
  Środki pieniężne w kasie 2 5
  Razem 70 591 165 767

  22. Kapitał własny
  22.1. Kapitał podstawowy

  Kapitał podstawowy w PLN 31/03/2018 31/03/2017


  Liczba akcji 12 897 364 12 936 509
  Wartość nominalna akcji (PLN) 1 1
  Kapitał podstawowy (PLN) 12 897 364 12 936 509
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  61 / 91

  W dniu 27 września 2017 roku kapita ł zakładowy został obniżony z 12 937 tys. PLN do kwoty 12 897 tys. PLN.
  Uchwała weszła w życie z dniem jej rejestracji w Kra jowym Rejestrze Sądowym tj. dnia 31 stycznia 2018 roku.
  Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, bez uprzywilejowania oraz bez ograniczenia praw do akcji.
  22.2. Akcje własne

  Akcje własne pozostające w posiadaniu jednostki lub jej jednostek powiązanych


  31/ 03/2018 31/03/2017

  Liczba akcji (szt.) wartość w cenie nabycia Liczba akcji (szt.) wartość w cenie nabycia

  Kredyt Inkaso S.A. - - 39 145 500
  Razem na koniec okresu - - 39 145 500

  W dniu 9 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A. podjęło uchwałę
  upoważniającą Spółkę do skupu 2.587.301 sztuk akcji własnych w celu ich umorzenia („Program”). Program trwał do
  9 lipca 201 7 roku. W dniu 27 listopada 2012 roku Zarząd Spółki określił szczegółowe warunki Programu.
  Zgodnie z uchwałą nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 27 września 2017
  akcjonariusze podjęli decyzję o umorzeniu wszystkich nabytyc h w ramach programu akcji własnych tj. 39.145 sztuk
  akcji własnych oraz obniżeniu kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki. Uchwała ta weszła w życie z dniem
  rejestracji wymienionych zmian wpisów przez KRS , tj. dnia 31 stycznia 2018 roku .
  22.3. Podział zysku Jednostki Dominującej za rok 201 6/201 7
  W dniu 27 września 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. na którym zatwierdzono
  Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2016/2017. Została podjęta uchwała przeznaczenia całego zysku netto
  Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 roku i kończący się 31 marca 2017 roku w kwocie
  2 592 493 PLN w całości na kapitał zapasowy.

  22.4. Liczba akcji i zysk na jedną akcję (EPS)
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miała miejsce emisja nowych serii akcji.
  Zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą liczony jest w ten sam sposób dla każdej akcji. Akcje nie
  różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto.
  Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły z ysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
  dominującego podzielony przez liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. Kalkulacja zysku na akcję
  została zaprezentowana poniżej:
  01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017


  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 12 897 12 937
  Wpływ akcji własnych - (39)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tys. szt.) 12 897 12 898
  Działalność kontynuowana Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 5 592 5 497
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,43 0,43
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,43 0,43

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  62 / 91


  Zysk na jedną akcję z działalności zaniechanej
  W okresach zakończonych odpowiednio dnia 31. 03.2018 roku oraz dnia 31. 03.2017 roku nie wystąpiła działalność
  zaniechana.
  Rozwodniony zysk z działalności zaniechanej przypadający na jedną akcję
  W okresach zakończonych dnia 31. 03.2018 roku oraz dnia 31. 03.2017 roku w Grupie Kapitałowej nie wystąpiła
  działaln ość zaniechana.

  22.5. Kapitał zapasowy
  31/03/2018 31/03/2017

  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 101 551 101 551
  Razem 101 551 101 551

  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej wynika z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością
  nominalną.

  22.6. Różnice kursowe z przeliczenia

  Na pozycję różnice kursowe z przeliczenia składają się różnice kursowe związane z przeliczeniem na złote polski
  sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek i grup kapitałowych.

  31/03/2018 31/03/2017
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Stan na początek roku (1 410) (395)
  Różnice kursowe z przeliczenia (1 465) (1 015)
  Stan na koniec roku (2 875) (1 410)

  22.7. Zyski zatrzymane

  31/03/2018 31/03/2017
  Zyski zatrzymane
  Zysk netto bieżącego okresu 5 592 5 497
  Zyski z lat poprzednich 122 464 118 493
  Razem 128 056 123 989

  22.8. Kapitał zapasowy utworzony z zysku

  31/03/2018 31/03/2017
  Kapitał zapasowy utworzony z zysku, w tym:
  - kapitał zapasowy na nabycie akcji własnych 5 869 6 369
  - kapitał zapasowy utworzony z zys ku 20 933 19 369
  Razem 26 802 25 738

  22.9. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym
  31/03/2018 31/03/2017
  Niekontrolujące udziały
  Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzy sztof Piluś i spółka Sp. k. 2 61 8 2 391
  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) (758) 17
  Agio Wierzytelności NS FIZ 1 700 7 871
  Razem 3 56 0 10 279  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  63 / 91

  Ujawnienie dotyczące jednostek niekontrolujących
  Zysk/Strata
  netto Udział
  niekontrolujący
  na 31/03/2018

  Udział
  w
  zysku

  Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka Sp. k. 8 842 15% 85%
  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) 3 474 1% 99%
  Agio Wierzytelności NSFIZ (4 821) 6% 94%

  Skrócone informacje finansowe dotyczące Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Pi luś
  i spółka Sp. k. :

  31/03/2018 31/03/2017

  Aktywa trwałe 7 842 5 215
  Aktywa obrotowe 10 802 12 394
  Aktywa Razem 18 644 17 609

  Kapitał własny 17 459 15 937
  Zobowiązania długoterminowe 55 83
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 130 1 589
  Zobowiązania Razem 1 186 1 672
  Pasywa Razem 18 644 17 609


  01/04/20 17- 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Przychody netto 16 582 15 394
  Koszty sprzedaży (7 590) (6 673)
  Koszty ogólnego zarządu (481) (582)
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (27) (30)
  Zysk z działalności operacyjnej 8 48 4 8 109
  Przychody i koszty finansowe 358 217
  Zysk przed opodatkowaniem 8 842 8 326
  Podatek dochodowy - -
  Zysk netto 8 842 8 326

  Składniki innych całkowitych dochodów - -
  Całkowite dochody netto 8 842 8 326  Skrócone informacje finansowe dotyczące Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC):

  31/03/2018 31/03/2017

  Aktywa trwałe 219 427
  Aktywa obrotowe 40 030 39 625
  Aktywa Razem 40 249 40 052

  Kapitał własny 14 807 13 293
  Zobowiązania długoterminowe 5 78 1 6 395
  Zobowiązania krótkoterminowe 19 661 20 364
  Zobowiązania Razem 25 44 2 26 759
  Pasywa Razem 40 249 40 052  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  64 / 91

  01/04/2017 - 31/03/2018
  01/04/2017 - 31/03/2018
  Przychody netto 13 161 18 882
  Koszty sprzedaży (5 316) (4 845)
  Koszty ogólnego zarządu (3 774) (3 691)
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 226 -
  Zysk z działalności operacyjnej 4 297 10 346
  Przychody i koszty finansowe (539) 271
  Zysk przed opodatkowaniem 3 758 10 617
  Podatek dochodowy (284) 64
  Zysk netto 3 474 10 681

  Składniki innych całkowitych dochodów - -
  Całkowite dochody netto 3 474 10 681


  Skrócone informacje finansowe dotyczące Agio Wierzytelności NSFIZ :

  31/03/2018 31/03/2017

  Aktywa obrotowe 25 570 34 833
  Aktywa Razem 25 570 34 833


  Kapitał własny 25 153 34 477
  Zobowiązania krótkoterminowe 417 356
  Zobowiązania Razem 417 356
  Pasywa Razem 25 570 34 833  01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2017 - 31/03/2018

  Przychody netto (2 518) 642
  Koszty sprzedaży (2 382) (596)
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 49 -
  Zysk z działalności operacyjnej (4 851) 46
  Przychody i koszty finansowe 30 14
  Zysk przed opodatkowaniem (4 821) 60
  Podatek dochodowy
  Zysk netto (4 821) 60

  Składniki innych całkowitych dochodów - -
  Całkowite dochody netto (4 821) 60
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  65 / 91

  22.10. Udziały niedające kontroli
  31/03/2018 31/03/2017

  Saldo na początek roku 10 278 1 346
  Udział w zyskach w ciągu roku 1 054 1 249
  Udziały niedające kontroli powstałe w wyniku nabycia funduszu Agio Wierzytelności NSFIZ (6 674) 8 681
  Dywidendy wypłacone (1 098) (397)
  Różnice kursowe z przeliczenia - (601)
  Saldo na koniec roku 3 560 10 278


  22.11. Dywidendy wypłacone i polityka dywidendy
  W ciągu ostatnich pięciu lat Jednostka Dominująca nie wypłacała dywidend. Zarząd Spółki nie planuje w kolejnych
  latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z
  postanowieniami Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych, ostateczn a decyzja odnośnie wypłaty dywidendy należy
  do Walnego Zgromadzenia.
  23. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
  Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  prezentuje poniższa tabela:
  Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
  31/ 03/2018 31/03/2017 31/ 03/2018 31/03/2017
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:

  Kredyty i pożyczki 21 577 20 454 11 218 23 341
  Dłużne papiery wartościowe 94 432 127 023 409 405 371 195
  Razem 116 009 147 477 420 623 394 536  Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Grupa Kapitałowa z tytułu zaciągniętych
  kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych prezentuj ą poniższe tabel e:
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  66 / 91

  23.1. Kredyty i pożyczki

  Stan na 31.03.2018 roku
  Waluta Oprocentowanie Termin powstania zobowiązania Termin wymagalności Wartość bilansowa Zobowiązania
  w PLN długoter - minowe krótkoter - minowe
  PLN zmienne, wypłacane co 1 miesiąc 2015 -02-25 2019 -04-01 10 964 1 932 9 032
  PLN zmienne, wypłacane co 1 miesiąc 2016 -05-16 2020 -03-06 21 831 9 286 12 545
  Kredyty i pożyczki razem 32 795 11 218 21 577
  Stan na 31.03.2017 roku

  Waluta Oprocentowanie Termin powstania zobowiązania Termin wymagalności Wartość bilansowa Zobowiązania
  w PLN długoter - minowe krótkoter - minowe
  PLN zmienne, wypłacane co 1 miesiąc 2015 -02-25 2019 -03-31 17 439 8 049 9 390
  PLN zmienne, wypłacane co 1 miesiąc 2016 -05-16 2020 -03-06 26 356 15 292 11 064
  Kredyty i pożyczki razem 43 795 23 341 20 454

  Grupa Kapitałowa opiera swoje finansowanie kredytu o zmienne stopy procentowe. Są to stopy WIBOR powiększone
  o marżę. Marża odzwierciedla ryzyko związane z finansowaniem Grupy. Kredyty są determinowane w PLN.

  Kredyt udzielony przez Getin Noble Bank S.A.
  W dniu 25 lutego 2015 roku jednostka zależna Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w
  Luxemburgu zawarła z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsza wie umowę kredytową na kwotę 35
  mln złotych. Okres kredytowania przewidz iano do dnia 1 kwietnia 2019 roku.
  W dniu 27 lutego 2015 roku uruchomiono I transzę kredytu w wysokości 15 150 322 PLN. II transzę kredytu w
  wysokości 19 849 677 PLN uruchomiono w dniu 17 kwietnia 2015 roku. W okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do
  dnia 3 1 marca 2018 roku spłaty kredytu z Getin Noble Bank S.A. wyniosły 6,4 mln PLN. Na dzień 31 marca 2018
  roku wartość kredytu KI LUX w wysokości 10,9 mln PLN była zabezpieczona aktywami KI LUX.

  Kredyt udzielony przez ING Bank Śląski S.A.
  W marcu 2016 zosta ł podpisany z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna wniosek o linię kredytową w wysokości 40 mln
  PLN na dalsze inwestycje. Umowa została zawarta przez jednostkę zależną Kredyt Inkaso II NSFIZ z siedzibą w
  Warszawie z ING Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Okres kredytowania przewidziano do
  dnia 30 marca 2019 roku. Na dzień 3 1 marca 2018 roku wartość kredytu Kredyt Inkaso II NSFIZ w wysokości 21,8
  mln PLN była zabezpieczona na zbiorze wierzytelności należącymi do Kredyt Inkaso II NSFIZ. W okres ie od dnia 1
  kwietnia 2017 roku do dnia 3 1 marca 2018 roku zastąpiły ciągnienia z linii kredytowej na kwotę 5 mln , spłaty wyniosły
  10 mln PLN.
  Od 15 maja 2016 r. w ciągu roku obrotowego jednostka zależna Spółka - Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany
  Sekuryt yzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Subfundusz KI 1 – wykonał ciągnienia na kwotę 37,93 mln PLN
  w ramach linii kredytowej w ING Bankiem Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach. Z tego do dnia 31 marca 2018
  spłacono 16,1 mln PLN.
  Finansowanie odbywa się na podstawie umowy kredytowej z dnia 30 marca 2016 roku oraz umowy kredytowej z dnia
  23 listopada 2017 zawartej przez jednostkę zależną Kredyt Inkaso II NSFIZ z siedzibą w Warszawie z ING Bankiem
  Śląskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Warunki opr ocentowania WIBOR3M + marża 2,5% p.a. Okres
  ciągnień kredytowania przewidziano do dnia 31 sierpnia 2018 roku, a okres spłat na 3 lata od daty ostatniego
  ciągnienia.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  67 / 91

  Do dnia sprawozdania nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze spłaty kapitału bądź wyp łaty odsetek z tytułu
  kredytów lub naruszenia innych warunków umów kredytowych.

  Informacje na temat gwarancji oraz zabezpieczeń w okresie sprawozdawczym opisano w nocie 39. Informacje o
  udzielonych gwarancjach i poręczeniach oraz zabezpieczeniach na majątku Grupy Kapitałowej niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  68 / 91

  23.2. Wyemitowane obligacj e
  23.2.1. Obligacje wyemitowane przez Kredyt Inkaso S.A.

  Charakterystyka zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu
  Stan na 31.03.2018 Zobowiązanie
  Seria obligacji Oprocentowanie Termin powstania zobowiązania Termin wymagal - ności Wartość nominalna Wartość bilansowa Długo - terminowe Krótko - terminowe

  X
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,6%
  2015 -04-27 2018 -10-29 69 000 70 329 - 70 329
  Y
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,95%
  2015 -12-21 2019 -06-21 35 000 34 914 32 898 2 016
  Z
  zmienne; wypłacane co 3 miesiące; WIBOR 3M+4,6%
  2016 -02-16 2020 -02-16 40 000 40 045 37 517 2 528
  A1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2016 -10-07 2019 -10-07 100 000 101 957 96 462 5 495
  A2
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2016 -11-08 2019 -10-07 20 000 20 392 19 293 1 099
  B1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2017 -03-08 202 1-03-08 25 763 25 273 23 854 1 419
  C1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2017 -03-29 2020 -03-29 103 000 102 248 96 588 5 660
  D1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 6M+3,5%
  2017 -10-26 2020 -10-26 65 000 65 783 62 331 3 452
  PA01
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 6M+3,5%
  2017 -12-18 2021 -12-18 14 294 14 053 13 281 772
  PA02
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 6M+3,5%
  2018 -03-28 2022 -03-28 30 000 28 843 27 181 1 662
  Razem wg stanu na dzień 31.03.2018 502 057 503 837 409 405 94 432
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  69 / 91

  Stan na 31.03.2017 Termin powstania zobowiązania
  Termin wymagal - ności

  Wartość nominalna

  Wartość bilansowa
  Zobowiązanie
  Seria obligacji

  Oprocentowanie
  Długo - terminowe
  Krótko - terminowe

  W1
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+4,2%;
  2014 -01-13 2017 -07-13 53 000 53 542 - 53 542
  W2
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+4,4%;
  2014 -01-13 2018 -01-15 17 000 17 125 - 17 125
  X
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,6%
  2015 -04-27 2018 -10-29 69 000 69 911 66 182 3 729
  Y
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,95%
  2015 -12-21 2019 -06-21 35 000 34 494 32 478 2 016
  Z
  zmienne; wypłacane co 3 miesiące; WIBOR 3M+4,6%
  2016 -02-16 2020 -02-16 40 000 39 924 37 392 2 532
  A1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2016 -10-07 2019 -10-07 100 000 101 531 96 041 5 490
  A2
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2016 -11-08 2019 -10-07 20 000 20 211 19 207 1 004
  B1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2017 -03-08 202 1-03-08 25 763 25 101 23 681 1 420
  C1
  zmienne; wypłacane co 6 miesiące; WIBOR 3M+3,7%
  2017 -03-29 2020 -03-29 103 000 101 889 96 214 5 675
  Razem wg stanu na dzień 31.03.2017 462 763 463 728 371 195 92 533


  Ponadto w okresie zakończonym 3 1 marca 2018 roku regularnie zostały wypłacone odsetki dla posiadaczy obligacji
  serii Z, W1, W2, X, C1, Y, B1 , A1, A2 ( w dniu 03.04.2017 r. nastąpiła asymil acja serii A2 z A1), wyemitowanych przez
  Kredyt Inkaso S.A (w łącznej wysokości 24,6 mln PLN). W okresie zakończonym 3 1 marca 2018 Grupa spełniała
  wszystkie wymogi kowenantów w zakresie wyemitowanego zadłużenia.
  W dniu 13 lipca 2017 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich obligacji serii W1 o nominale 53,0 mln
  PLN. W dniu 15 stycznia 2018 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich obligacji serii W2 o nominale
  17 mln PLN
  Wszystkie obligacje wyemitowane przez Kredyt Inkaso S.A. z wyjątkiem serii Z i B1, są notowane na rynku obligacji
  Catalyst, prowadzonym na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  70 / 91


  23.2.2. Obligacje wyemitowane przez Kredyt Inkaso I NSFIZ
  9 maja 2017 roku nastąpił planowy wykup obligacji serii K wyemitowanych przez Kredyt Inkaso I NSFIZ o wartości
  nominalnej 33,8 mln PLN, wypłacone odsetki wyniosły 0,95 mln PLN.

  Stan na 31.03.2017
  Seria obligacji

  Oprocentowanie
  Termin powstania zobowiązania
  Termin wymagal - ności

  Wartość nominalna

  Wartość bilansowa
  Zobowiązanie
  Długo - terminowe
  Krótko - terminowe

  K
  zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+3,85 %;
  2014 -05-09 2017 -05-09 33 800 34 490 - 34 490
  Razem wg stanu na dzień 31.03.2017 33 800 34 490 - 34 490  24. Zobowiązania z tytułu leasingu
  Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

  Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017

  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 247 324 199 201
  247 324 199 201


  Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca minimalych opłat leasingowych
  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017

  Nie dłużej niż 1 rok 199 201 172 156
  Od 1 roku do 5 lat 247 247 380 355
  Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 445 447 551 510


  Leasing operacyjny przypadające na okres
  do 1 roku od 1 roku do 5 lat od 5 do 10 lat
  Wynajem lokalu w Warszawie – siedziba Grupy 968 3 873 4 842
  Wynajem lokalu w Lublinie – centrum operacyjne Grupy 161 644 805
  Wynajem lokalu w Zamościu – centrum operacyjne Grupy 561 2 244 2 805
  Najem samochodów 43 171 214


  Do istotnych umów leasingu operacyjnego nale ży wynajem lokalu w Warszawie:

  Umowa z dnia 29 maja 2015 roku zawarta pomiędzy RREEF Investment GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą
  w Warszawie a Kredyt Inkaso .S.A. , na używanie powierzchni biurowej i miejsc parkingowych w budynku „Nefryt”
  przy ul. Domaniewskiej 39 . Umowa zawarta na czas określony 84 miesięcy.
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  71 / 91

  25. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)
  Rozliczenia krótkoterminowe
  31/03/2018 31/03/2017

  Rozliczenie kosztów publicznej emisji obligacji 850 107
  Licencje, support, maintenance 91 296
  Polisy ubezpieczeniowe 211 123
  Opłata za notowanie akcji 55 61
  Nakłady na utworzenie funduszu SICAV 568 568
  Inne 218 187
  Razem 1 993 1 342
  26. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (bierne)
  Rozliczenia krótkoterminowe
  31/03/2018 31/03/2017

  Wakacje czynszowe 411 249
  Rezerwa na usługi finansowe - 314
  Dotacja - 3
  Wpłaty dotyczące nieruchomości 199 34
  Razem 610 600

  27. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania


  31/03/2018 31/03/2017
  Zobowiązania finansowe (MSR 39):
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 12 315 10 146
  Zobowiązania finansowe razem 12 315 10 146
  Zobowiązania niefinansowe (MSR 39):
  Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń 2 413 2 572
  Inne zobowiązania niefinansowe 6 204 2 346
  Zobowiązania niefinansowe razem 8 617 4 918
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 20 932 15 064  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania są zobowiązaniami, które Grupa zrealizuje lub
  ureguluje w okr esie do 12 miesięcy.
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  72 / 91

  28. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
  31/03/2018 31/03/2017
  Stan na początek roku 522 9 883
  Zwiększenia 3 160 2 227
  Zmniejszenia (3 311) (11 588)
  Stan na koniec roku 371 522

  29. Pozostałe r ezerwy krótkoterminowe
  Wartość rezerw ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach
  przedstawiały się następująco:

  31/ 03/2018 31/03/2017  Rezerwa na urlopy - -
  Rezerwa na programy motywacyjne 964 811
  Rezerwa na udzielone gwarancje 4 313 -
  Inne rezerwy 229 1 521
  Razem 5 506 2 332

  29.1. Zmiana stanu pozostałych rezerw


  Urlopy Programy motywacyjne Udzielone gwarancje Inne Razem


  Stan na 01.04.2017 roku - 811 - 1 521 2 332
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie - 153 4 313 859 5 325
  Wykorzystanie rezerw (-) - - - (2 151 ) (2 151 )
  Stan na 31.03.2018 roku - 964 4 313 229 5 506  Urlopy Programy motywacyjne Udzielone gwarancje Inne Razem

  Stan na 01.04.2016 roku 951 1 154 - 57 2 162
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 245 112 - 1 676 2 033
  Wykorzystanie rezerw ( -) (395) (455) - (31) (881)
  Stan na 31.03.2017 roku 801 811 - 1 702 3 314
  Zmiana prezentacji (801) - - (181) 982
  Stan na 31.03.2017 roku * - 811 - 1 521 2 332

  (*)Spółka dokonała zmiany prezentacji bilansu otwarcia w kwocie 982 tys. złotych w związku z reklasyfikacją części
  rezerw do pozycji zobowiązań.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  73 / 91

  30. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. stale monitoruje oraz zarządza ryzykiem finansowym w celu wyeliminowania
  ryzyko wystąpienia zdarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na działalność organizacji. Grupa zarządza
  następującymi ryzykami:
  - Ryzyko kredytowe
  - Ryzyko płynności
  - Ryzyko rynkowe: ryzyko stopy procentowej
  - Ryzyko rynkowe: ryzyko zmiany odsetek ustawowych oraz stóp procentowych NBP
  - Ryzyko rynkowe: ryzyko walutowe
  - Ryzyko rynkowe: ryzyko zmiany ceny
  30.1. Ryzyko kredytowe
  Działalność Grupy Kapitałowej z wiązana jest z przejmowaniem ryzyka kredytowego od zbywców wierzytelności
  (pierwotnych wierzycieli). Grupa na dzień 31 marca 2018 roku posiadała wierzytelności nabyte o wartości bilansowej
  622 mln PLN i wartości nominalnej na dzień zakupu ok. 9, 3 mld PLN, które stanowią podstawowy element jej
  aktywów. Wierzytelności te w całości podlegają ryzyku kredytowemu, w związku z czym właściwe zarządzanie tym
  rodzajem ryzyka jest kluczowym elementem w prowadzeniu naszej działalności.
  Ryzykiem kredytowym Grupa zarządza przede wszystkim na etapie zakupu pakietów wierzytelności poprzez
  odpowiednią ich wycenę oraz dobór składników i charakterystyk portfela.
  Wykazywana w bilansie wartość godziwa wierzytelności uwzględnia ich ryzyko kredytowe. Systematycznie,
  w ostatnim dniu każdego okresu sprawozdawczego, weryfikujemy wycenę nabytych wierzytelności na podstawie
  prognoz przychodów opartych o dane historyczne (wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych). Dla
  wierzytelności od podmiotów upadłych, zlikwidowany ch lub innych, od których nie spodziewamy się uzyskać
  dodatnich przepływów pieniężnych, przyjmuje się zerową wartość godziwą.

  Na dzień bilansowy portfel wierzytelności Grupy Kapitałowej składał się z około 1, 47 mln spraw (wg daty nabycia).
  Wartość wierzytelności jest w bardzo dużym stopniu rozproszona pomiędzy dłużników, jednakże w portfelu Grupy
  występują pojedyncze sprawy o zdecydowanie odbiegającym od typowego nominale. Dywersyfikacja wartości
  wierzytelności na dużą liczbę oddzielnych pozycji pozwala oczekiwać, że faktyczne przychody nie będą się znacznie
  odchylać od przewidywanych.

  Ryzyko kredytowe stanowi ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, w której klient lub kontrahent
  nie spełni obowiązków wynikających z umowy.

  Ryzyko kredytowe w odniesieniu do nabytych wierzytelności jest relatywnie wysokie, przy czym Grupa posiada
  doświadczenie oraz rozwinięte metody analityczne umożliwiające oszacowanie takiego ryzyka. Na dz ień nabycia
  portfela wierzytelności Grupa ocenia ryzyko kredytowe związane z danym portfelem. Ryzyko zostaje odzwierciedlone
  w oferowanej cenie nabycia portfela.

  Z uwagi na to, że nabyte portfele wierzytelności wyceniane są w wartości godziwej, r yzyko kredytowe związane z
  nabytymi portfelami wierzytelności odzwierciedlone jest w ich wycenie na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

  Na każdy dzień wyceny Grupa ocenia ryzyko kredytowe w oparciu o dane historyczne dotyczące wpływów z daneg o
  portfela, a także z portfeli o podobnej charakterystyce. Przy ocenie ryzyka kredytowego brane są również parametry:
  (1) cechy dotyczące wierzytelności: saldo zadłużenia, kwota kapitału, udział kapitału w zadłużeniu, kwota
  otrzymanego kredytu lub łączna k wota faktur, rodzaj produktu, przeterminowanie (DPD), czas trwania umowy, czas
  od zawarcia umowy, zabezpieczenie (istnienie, rodzaj, wysokość), (2) cechy dotyczące osoby zadłużonej: wiek osoby
  zadłużonej, status osoby zadłużonej (osoba fizyczna, osoba fizy czna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba
  prawna), wysokość osiąganych dochodów, miejsce zamieszkania, wypłacalność, dotychczasowy poziom spłacenia
  kredytu / poziom spłacenia faktur, czas od ostatniej wpłaty osoby zadłużonej, region, zgon lub upadł ość osoby
  zadłużonej, zatrudnienie osoby zadłużonej, (3) historyczne zachowania płatnicze osoby zadłużonej, w szczególności:
  kwoty i częstotliwość dokonywanych płatności, oraz (4) rodzaj i intensywność działań prowadzonych wobec osoby


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  74 / 91

  zadłużonej przez zbyw cę wierzytelności przed nabyciem portfela wierzytelności przez fundusz inwestycyjny
  zamknięty. Zmiany oceny ryzyka kredytowego wpływają na oczekiwania odnośnie przyszłych przepływów
  pieniężnych, które stanowią podstawę wyceny nabytych portfeli wierzytelnoś ci. Grupa minimalizuje ryzyko
  wyceniając bardzo skrupulatnie portfele wierzytelności przed nabyciem, uwzględniając możliwość odzyskania
  zainwestowanego kapitału z dochodzonych kwot i szacowane koszty konieczne do poniesienia w trakcie procesu
  dochodzenia w ierzytelności. Ustalanie wartości rynkowej portfela wierzytelności oraz maksymalnej ceny sprzedaży
  odbywa się na podstawie złożonej analizy statystyczno -ekonomicznej. W celu minimalizacji ryzyka związanego z
  nabywanymi portfelami wierzytelności dokonywane są m.in. analizy porównawcze jakości portfela wierzytelności z
  innymi portfelami o podobnej charakterystyce osób zadłużonych reprezentujących tę samą branżę oraz wycena jest
  oparta na analizie skuteczności działań dochodzenia wierzytelności w stosunku do w ierzytelności o zbliżonym
  charakterze. Sposób szacowania wpływów oparty jest o statystyczny model zbudowany na bazie posiadanych i
  wybranych danych referencyjnych odpowiadających danym wycenianym. Cena maksymalna ustalana jest w oparciu
  o oczekiwane miary efektywności inwestycji (głównie: wewnętrzna stopa zwrotu, okres zwrotu, zwrot nominalny).

  Ryzyko kredytowe 31/ 03/2018 31/03/2017

  Pożyczki 34 258
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe 14 218 13 156
  Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 623 978 546 267
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70 591 165 767
  Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem 708 82 1 725 448


  Struktura wiekowa należności z tytułu udzielonych pożyczek, dostaw i usług oraz pozostałych należności na koniec
  okresów sprawozdawczych przedstawia się następująco:
  Przeterminowane
  Razem

  Bieżące od 1 od 31 od 61 od 91 od 181
  do 30 dni do 60 dni do 90 dni do 180 dni do 365 dni
  Pożyczki 34 34 - - - - - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe
  14 218 11 511 446 123 1 369 170 599

  Razem 14 252 11 545 446 123 1 369 170 599


  Przedstawione informacje na temat ryzyka kredytowego dotyczą stanu na dzień 31 marca 2018 roku. Są one
  reprezentatywne dla całego okresu sprawozdawczego. Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących należności.

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  75 / 91

  30.2. Ryzyko płynności
  Poniżej podajemy wartości nominalne zobowiązań i aktywów finansowych Grupy na dzień 31 marca 2018 roku
  w podziale według terminu zapadalności.


  do 1 miesiąca

  powyżej 2 lat

  Aktywa od 1 miesiąca od 4 miesiąca od 1 roku
  do 3 miesięcy do 1 roku do 2 lat
  Pozostałe aktywa finansowe 5 509 - 235 - 27 127
  Należności i pożyczki 14 902 - - - -
  Wierzytelności nabyte * 19 137 63 531 162 797 244 742 822 998
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70 591 - - - -
  Razem 110 139 63 531 163 032 244 742 850 125

  * Prognozowane wpłaty

  kwota nominałów wg terminów płatności
  do 1 miesiąca
  od 1 miesiąca od 4 miesiąca od 1 roku powyżej 2 lat Zobowiązania do 3 miesięcy do 1 roku do 2 lat
  Dłużne papiery wartościowe - - 69 000 303 000 135 057
  Kredyty i pożyczki 2 188 2 953 15 422 10 422 1 828
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 932 - - - -
  Leasing finansowy 18 36 144 174 178
  RAZEM 23 138 2 989 84 566 313 596 137 063  Poniżej zaprezentowane wartości odsetek do zapłaty z tytułu obligacji na dzień 31 marca 201 8 roku w podziale
  według terminu zapadalności .
  kwota odsetek wg terminów płatności
  do 1 miesiąca
  od 1 miesiąca od 4 miesiąca od 1 roku powyżej 2 lat
  Zobowiązania do 3 miesięcy do 1 roku do 2 lat
  Dłużne papiery wartościowe 6 879 2 157 19 130 23 271 9 707
  Kredyty i pożyczki 32 299 683 262 56
  RAZEM 6 912 2 456 19 813 23 533 9 763


  W okresie sprawozdawczym (oraz w poprzednich okresach) terminowo obsługiwane były wszystkie zobowiązania
  Grupy. Otrzymywane przychody z wierzytelności od bardzo dużej liczby dłużników, przekładają się na stabilny i
  systematyczny napływ środków pieniężnych. Grupa zarządza płynnością poprzez odpowiednie lokowanie środków
  pieniężnych, tak aby dopasować strukturę lokat do struktury zobowiązań oraz aby posiadać możliwość skorzystan ia
  z występujących na rynku okazji zakupowych.
  Dla podniesienia efektywności wykorzystania kapitałów własnych Grupa wykorzystuje również finansowanie
  zewnętrzne (głównie emisje obligacji). Obecnie wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 67,5% aktywów ,. W przys złych
  okresach, w dalszym ciągu, planowane jest korzystanie z kapitału obcego, co ułatwi dalszy rozwój działalności oraz
  obsługę zobowiązań.

  30.3. Ryzyko rynkowe: ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko stopy procentowej dotyczy następujących instrumentów finansowych G rupy:
  - nabytych wierzytelności
  - środków pieniężnych
  - wyemitowanych obligacji
  - zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  76 / 91

  W odniesieniu do środków pieniężnych oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wpływ zmian stóp
  procentowych na wynik finansow y lub poziom kapitałów własnych Grupy jest nieznaczny. Istotne dla Grupy ryzyko
  stopy procentowej związane jest z wyemitowanymi obligacjami oraz nabytymi wierzytelnościami. Poniżej
  prezentujemy analizę wrażliwości na zmiany stopy procentowej dla tych dwóch grup instrumentów finansowych.
  Przeciętna nominalna wartość obligacji w okresie sprawozdawczym to 504 310 tys. PLN, z tego całość to nominał
  obligacji o zmiennym oprocentowaniu (zależnym od WIBOR 6M i WIBOR 3M). Ewentualna zmiana stopy procentowej
  istotni e wpłynie na wartość wypłacanych odsetek, a w pewnym stopniu również na ujętą w bilansie wycenę obligacji,
  wyznaczoną metodą zamortyzowanego kosztu.

  Wartość bilansową nabytych wierzytelności stanowi zdyskontowana oczekiwana wartość przyszłych przepływów
  generowanych przez te wierzytelności. Zmiana rynkowych stóp procentowych zmieni stopę dyskontową
  (przyjmujemy tu średni ważony koszt kapitału – WACC), a przez to wycenę wierzytelności.
  Do analizy wrażliwości przyjęto , że maksymalna typowa roczna zmiana poziomu rynko wych stóp procentowych to
  +/- 100 pb. Zaprezentowano wpływ takiej wielkości zmian na wynik finansowy okresu sprawozdawczego oraz poziom
  kapitałów własnych w dniu bilansowych., zakładając jednoczesny i równy wzrost (spadek) wszystkich rynkowych stóp
  procentowych, mający miejsce na początku rocznego okresu sprawozdawczego.


  Analiza wrażliwości instrumentów finansowych na zmianę stopy procentowej

  wzrost o 10 0 pb spadek o 10 0 pb
  Wartość faktyczna nowa wartość zmiana nowa wartość zmiana
  AKTYWA Wierzytelności nabyte 618 469 603 356 (15 113) 634 514 16 045
  ZOBOWIĄZANIA
  Wyemitowane obligacje 503 837 505 111 1 274 502 561 (1 276)
  Kredyt LUX 10 965 11 006 41 10 924 (41)
  Kredyt II NSFIZ subfundusz KI 1 21 831 21 864 33 21 798 (33)

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Wycena wierzytelności (15 113) 16 045
  Koszty finansowe z tytułu odsetek od obligacji i kredytów (4 738) 4 738
  Przychody / koszty finansowe rozliczenie i wycena instrumentów finansowych (1 348) 1 34 8
  Zysk brutto 7 358 (13 841) (21 199) 29 489 22 13 1

  Gdyby w ostatnim roku, począwszy od dnia 1 kwietnia 2017 roku wystąpił wzrost stóp procentowych o 100 pb. ,
  utrzymujący się przez okres sprawozdawczy, to zysk brutto spadłby o 17 805 tys. PLN. Analogicznie, spadek stóp
  procentowych o 100 pb. spowodowałby wzrost z ysku brutto o 22 132 tys. PLN .
  30.4. Ryzyko rynkowe: ryzyko zmiany odsetek ustawowych oraz stóp procentowych NBP

  Oprócz rynkowych stóp procentowych istotne znaczenia dla nas ma również poziom odsetek ustawowych, według
  których naliczane są odsetki od pr zeterminowanych wierzytelności (w przypadku wierzytelności bankowych wpływ
  na poziom naliczanych odsetek może mieć poziom stóp procentowych NBP). Zatem w działalności Grupy Kapitałowej
  Kredyt Inkaso S.A. można wyróżnić specyficzną formę ryzyka stopy procen towej związaną ze zmianami wysokości
  odsetek ustawowych, ustalanych administracyjnie rozporządzeniem Rady Ministrów oraz stopami ustalanymi przez
  bank centralny.

  Dla Grupy skutkiem wzrostu ustawowej stopy procentowej będzie wzrost przychodów ora z podniesienie wartości
  bilansowej nabytych wierzytelności (na skutek wzrostu prognozowanych strumieni płatności, na podstawie których
  wyceniamy wierzytelności). Obniżka stóp ustawowych przyniesie efekty przeciwne. Jednocześnie można zauważyć,
  że gdy zmian a stóp ustawowych jest zgodna ze zmianami stóp procentowych kształtowanych przez rynek finansowy,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  77 / 91

  to zmianom w poziomie dochodów towarzyszy zgodna co do kierunku zmiana kosztów finansowania inwestycji w
  wierzytelności, więc w efekcie wynik finansowy Spółki może zmienić się tylko nieznacznie.

  Ryzyko zmiany stopy procentowej i odsetek ustawowych będą wpływać na wyniki Grupy i na wartość posiadanych
  instrumentów finansowych z uwagi na fakt, iż są ustalane przez Rade Polityki Pieniężnej i Radę Ministrów Spółka na
  bieżąco monitoruje ich poziom i tendencje rynkowe zmian mając na celu utrzymanie i kontrolowanie stopnia
  narażenia Spółki na ryzyko w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy
  zwrotu.
  30.5. Ryzyko rynko we: ryzyko walutowe

  Grupa narażona jest na ryzyko walutowe wynikające z należności i zobowiązań krótkoterminowych, środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów, wydatków inwestycyjnych oraz zobowiązań z tytułu kredytów w walutach obcych.
  Ekspozycja Gru py na ryzyko walutowe według kursu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się
  następująco:  Struktura walutowa instrumentów finansowych na dzień 31 marca 2018 roku

  RON BGN RUB EUR
  Razem po przeliczeniu na PLN
  Należności krótkoterminowe 45 597 27 26 157 - 43 344
  Środki pieniężne 12 412 1 158 72 275 2 18 152 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 81 115 17 544 619 788 10 468 192 861 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 19 657 5 061 367 516 1 536 57 178 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 41 346 118 60 655 - 41 700


  Struktura walutowa instrumentów finansowych na dzień 31 marca 2017 roku

  RON BGN RUB
  Razem po przeliczeniu na PLN
  Należności krótkoterminowe 154 916 17 1 593 143 866
  Środki pieniężne 2 892 1 811 34 728 9 034
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 93 039 15 290 334 973 142 885
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 67 846 9 131 320 342 105 194
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 228 679 333 43 804 215 948


  Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe

  Analiza wpływu potencjalnej zmiany wartości księgowych instrumentów finansowych na wynik finansowy brutto i na
  kapitał własny w związku z hipotetyczną zmianą kursów istotnych walut obcych w stosunku do waluty prezentacji
  (PLN).
  wpływ na:
  na dzień 31 marca 2018 roku Zmiana kursu wynik finansowy brutto kapitał własny
  RON/PLN +/-10% +/- 8 567 +/- 10 716
  BGN/PLN +/-10% +/- 1 089 +/- 4 864
  RUB/PLN +/-10% +/- 1 193 +/- 4 647
  EUR/PLN +/-10% +/- 5 087 +/- 5 087


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  78 / 91


  wpływ na:
  na dzień 31 marca 2017 roku Zmiana kursu wynik finansowy brutto kapitał własny
  RON/PLN +/-10% +/- 131 +/- 3 576
  BGN/PLN +/-10% +/- 361 +/- 1 621
  RUB/PLN +/-10% +/- 1 062 +/- 1 332
  31. Zarządzanie kapitałem

  Grupa zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem realizacji
  planowanych inwestycji, tak, aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym
  interesariuszom.

  Najważn iejszymi wskaźnikami, które Grupa wykorzystuje do monitorowania poziomu kapitału własnego i zadłużenia
  są wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto /skonsolidowana EBITDA gotówkowa oraz wskaźnik
  skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto /skonsolidowane kapitały własne .

  Zadłużenie finansowe netto jest obliczan e jako zadłużenie finansowe pomniejszone o środki pieniężne. Zadłużenie
  finansowe definiowane jest jako zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych źródeł finansowania , lea singu
  oraz negatywna wycena transakcji instrumentami pochodnymi

  EBITDA gotówkowa jest to zysk z działalności operacyjnej po dodaniu amortyzacji i wyceny portfeli wierzytelności
  oraz amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych .

  31/03/2018 31/03/2017
  Kredyty , pożyczki , inne instrumenty dłużne 536 632 542 013
  Leasing finansowy 445 525
  minus: środki pieniężne i ich ekwiwalenty (70 591) (165 767)
  Zadłużenie finansowe netto 466 486 376 771

  Kapitał własny 264 218 271 497

  EBITDA gotówkowa 124 57 6 97 445

  Zadłużeni e finansowe netto/ skonsolidowana EBITDA gotówkowa 374% 387%
  Zadłużeni e finansowe netto/ skonsolidowane kapitały własne 177% 139%
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  79 / 91

  32. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
  Wyjaśnienie różnic pomiędzy bilansowymi zmianami stanu aktywów i pasywów oraz zmianami stanu wykazanymi w
  rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.04.2017 r . do 31. 03.2018 r.
  Wyjaśnienie różnic

  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Różnica
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych 4 425 4 368 57 57
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 428 476 (49) (49)
  Wierzytelności nabyte – zmiana stanu z tytułu różnic kursowych z przeliczenia 2 506 - 2 506 2 506
  Różnice kursowe z przeliczenia 1 465 2 513 (1 048) (1 048)
  Inne korekty - (4) 4 4
  Razem: 8 824 7 354 1 470 1 470
  Zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowe j:

  Zmiany wynikające z operacji o charakterze bezgotówkowym

  Stan na 31/03/2017
  Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych z działalności finansowej
  Zmiany wynikające z uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami
  Skutki zmian kursów walutowych
  Zmiany wartości godziwych
  Inne zmiany
  Stan na 31/03/2018 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych ins trumentów dłużnych
  (542 013)

  35 247

  -

  -

  -

  (29 866)

  (536 632)
  Leasing finansowy (525) 180 - - - (100) (445)
  Razem (542 538) 35 427 - - - (29 966) (537 077)
  Zmiany wynikające z operacji o charakterze bezgotówkowym

  Stan na 31/03/201 6
  Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych z działalności finansowej
  Zmiany wynikające z uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami
  Skutki zmian kursów walutowych
  Zmiany wartości godziwyc h
  Inne zmiany
  Stan na 31/03/2017 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych
  (350 980)

  (171 359)

  -

  -

  - (19 674)

  (542 013)
  Leasing finansowy (376) (211) - - - 62 (525)
  Razem (351 356) (171 570) - - - (19 612) (542 538)  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  80 / 91

  33. Władze spółki, kluczowy personel
  33.1. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych
  osobom zarządzającym i nadzorującym

  Szczegółowy opis znajduje się w sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej

  33.2. Informacja doty cząca świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego

  Szczegółowy opis znajduje się w sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy kapitałowej
  33.3. Umowy zawarte pomiędzy spółkami z Grupy a osobami zarządzającymi przewidujące
  rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia

  Spółka nie zawarła umów z osobami zarządzającymi przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
  zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienia następ uje z
  powodu połączenie e mitenta przez przejęcie.


  34. Udział w akcjonariacie i głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy

  Stan na dzień 31 marca 2018 roku oraz na Dzień Zatwierdzenia jest następujący:

  Posiadacz akcji

  liczba akcji

  wartość nominalna wszystkich akcji (w PLN)

  % głosów na WZA

  liczba akcji

  wartość nominalna wszystkich akcji (w PLN)

  % głosów na WZA
  Rada Nadzorcza Karol Szymański* 1* 1* 0% 1** 1** 0%
  Pozostali akcjonariusze 12 897 363 12 897 363 100% 12 897 363 12 897 363 100 %

  * dane aktualne na dzień złożenia oświadczenia tj. 17 maja 2018 r.
  ** dane aktualne na dzień złożenia oświadczenia tj. 17 maja 2018 r.
  34.1. Struktura akcjonariatu Kredyt Inkaso S.A.

  Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne powyżej 5% ogólnej liczby głosów
  na Walnym Zgromadzen iu Spółki na dzień 31 marca 2018 roku.

  Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
  Udział w kapitale zakładowym
  Liczba głosów wynikających z posiadanych akcji
  Udział w ogólnej licznie głosów na WZA Spółki
  WPEF VI Holding V B.V. (*) 7 929 983 61,49% 7 929 983 61,49%
  BEST S.A. 4 274 228 33,14% 4 274 228 33,14%
  Pozostali akcjonariusze 693 153 5,37% 693 153 5,37%
  (*) Waterland Private Equity Investments B.V. jest jednostką kontrolującą najwyższego szczebla.
  Szczegółowy opis struktury akcjonariatu znajduje się w sprawozdani u Zarządu z Działalności Grupy K apitałowej.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  81 / 91


  35. Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi
  35.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Grupa zawarła następujące transakcje handlowe z jednostkami powiązanymi:


  Przychody Koszty
  Przychody z tytułu zarządzania wierzytelnościami 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017
  Podmioty stowarzyszone
  Trigon Profit IX NS FIZ 698 709 - -
  Trigon Profit VI NS FIZ 504 593 - -
  Trigon Profit VII NS FIZ 540 639 - -
  Trigon Profit VIII NS FIZ 599 720 - -
  Trigon Profit X NS FIZ 408 464 - -
  Trigon Profit XII NS FIZ 247 1 020 - -
  Razem 2 996 4 145 - -

  Należności Zobowiązania
  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017

  Podmioty stowarzyszone
  Trigon Profit IX NS FIZ 218 125 740 673
  Trigon Profit VI NS FIZ 131 150 480 554
  Trigon Profit VII NS FIZ 167 81 618 578
  Trigon Profit VIII NS FIZ 194 156 248 373
  Trigon Profit X NS FIZ 159 217 262 564
  Trigon Profit XII NS FIZ 377 367 525 633
  Razem 1 246 1 095 2 873 3 375

  Przychody Koszty
  Podmiot dominujący 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017
  Koszty usług doradczych
  WPEF VI HOLDING V B.V. - - 232 -
  Razem - - 232 -

  Usługi doradcze są świadczone na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z WPEF VI HOLDING V B.V. w dniu 31
  marca 2017 r. i obejmują doradztwo dla podmiotu dominującego i wszystkich podmiotów zale żnych w grupie
  kapitałowej Kredyt Inkaso w zakresie analiz i projekcji finansowych, procesów raportowania, zarządzania kapitałem,
  zarządzania ryzykiem, corporate finance, strategii działalności i potencjalnych akwizycji (M&A), relacji inwestorskich.
  Umowa została zawarta na okres do 31.12.2017 i jest automatycznie odnawiana na kolejne kalendarzowe okresy
  roczne, a każda ze stron może ją wypowiedzieć w terminie 90 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku
  kalendarzowego. Na podstawie umowy, na liście osób oddele gowanych do wykonywania czynności doradczych i
  otrzymywania informacji poufnych znajdują się między innymi Pan Maciej Szymański i Pan Daniel Dąbrowski,
  członkowie Rady Nadzorczej.
  Należności Zobowiązania
  31/03/2018 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2017
  Pozostałe podmioty
  Kredyt Express Sp. z o.o. - 8 - -
  Razem - 8 - -
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  82 / 91

  Grupa zawarła następujące transakcje zakupów pakietów wierzytelności z jednostkami powiązanymi.

  01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017
  Zakupy pakietów wierzytelności
  Podmioty stowarzyszone
  Trigon Profit VI NS FIZ 3 194 3 242
  Trigon Profit VII NS FIZ - 7 357
  Trigon Profit VIII NS FIZ 11 546 3 847
  Trigon Profit IX NS FIZ 2 929 11 810
  Trigon Profit X NS FIZ - 7 129
  Trigon Profit XII NS FIZ 2 800 -
  Razem 20 469 33 385


  Powyższe zakupy pakietów wierzytelności od funduszy Trigon Profit zostały zrealizowane w powiązaniu z umowami
  gwarancji zawartymi przez Grupę z funduszami Trigon Profit. Umowy gwarancyjne zawarte przez Grupę zostały
  opisane w nocie 39. Informacje o udzielonych gwarancjach i poręcz eniach oraz zabezpieczeniach na majątku Grupy
  Kapitałowej . Ceny zakupów w powyższych transakcjach zostały ustalone na takim poziomie, aby zapewnić
  funduszom stopy zwrotu gwarantowane w zawartych umowach. W wyniku tego, bezpośrednio po zrealizowaniu
  transa kcji nabycia tych pakietów wierzytelności, w oparciu o szacowane prognozy zwrotu Grupa odnotowała redukcję
  ich wartości godziwej o kwotę 9 591 tys. zł w roku obrotowym zakończonym 31.03.2018 ( 8 758 tys. zł w roku
  obrotowym zakończonym 31.03.2017).

  Poza wymienionymi powyżej, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w Grupie nie wystąpiły transakcje
  zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

  35.2. Pożyczki dla kluczowego personelu i powiązanych z nim osób
  Nie wystąpiły

  35.3. Transakcje z kluczowym personelem
  Wynagrodzenie kluczowych członków kadry kierowniczej Spółki kształtowało się w sposób następujący:

  Wynagrodzenie Zarządu 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Wynagrodzenie zasadnicze/kontrakt menadżerski (brutto) 3 818 1 512
  Pozostałe - świadczenia medyczne i inne 18 -
  Razem 3 836 1 512


  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej


  01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017

  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 116 231
  Razem 116 231


   Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/3 przeciętnego
  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (według GUS).


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  83 / 91

   Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatek funkcyjny w wyso kości przeciętnego miesięcznego
  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
   Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługują dodatki:
  ̵ za członkostwo w komitecie audytu w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  w sektorz e przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
  ̵ za pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego
  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
  ̵ za pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego
  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w okresie gdy
  Przewodniczący Rady Nadzorczej nie pełni funkcji
   Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli złoży oświadczenie o rezygnacji
  z wynagrodzenia
   Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje w danym miesiącu wynagrodzenie i należny dodatek za pełnienie
  funkcji w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby
  posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu.
   Członkowi Komitetu Audytu przysługuje w danym miesiącu dodatek za członkostwo w komitecie audytu w
  wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby posiedzeń
  Komitetu Audytu w danym miesiącu
   Wynagrodzenia i dodatki przysługują także w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbyto posiedzeń
  36. Połączenia jed nostek gospodarczych
  W okresie trwania roku obrotowego nie wystąpiło połączenie jednostek gospodarczych w Grupie Kapit ałowej.


  37. Wynagrodzenie audytorów
  Podmiotem uprawnionym do dokonania badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
  Kredyt Inkaso oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 roku
  do dnia 31 marca 2018 roku jest spółka Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w
  Warszawie.
  Stosowna umowa o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania
  finansowego została zawarta w d niu 13 listopada 201 7 roku, a jej przedmiotem jest przeprowadzenie badania
  rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy od
  1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku oraz przeglądu półroczneg o skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za I półrocze roku obrotowego 2017/18 rozpoczynającego się 1
  kwietnia 2017 roku a kończącego się 30 września 2017.

  31/03/2018 31/03/2017
  Wynagrodzenie z ty tułu przeglądu półrocznego 99 80
  Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego 152 125
  251* 205*


  *kwota łączna z tytułu przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego

  Grupa nie jest zobowiązana do zapłaty innego wynagrodzenia na rzecz podmiotu dokonującego badania
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz prz eglądu śródrocznych jednostkowych
  i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej oraz na rzecz podmiotów dokonujących


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  84 / 91

  badania sprawozdań finansowych oraz przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych spółek zależnych za rok
  obrotowy kończąc y się dnia 31 marca 2018 roku.

  38. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
  Na dzień sprawozdawczy Spółka posiada zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia umów:
  - Umowa o współpracy z dnia 19 marca 2010 roku z TFI Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie (Towarzystwo), na mocy której Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie poszukiwania celów
  inwestycyjnych dla Kredyt Inkaso I NSFIZ oraz realizacji jego inwestycji. Spółka i Towarzystwo porozumiały się także
  w zakresie realizacji inwestyc ji przez Kredyt Inkaso I NSFIZ. Jednostka Dominująca zobowiązała się art. do
  poszukiwania i analizowania portfeli wierzytelności na potrzeby nabycia ich przez Kredyt Inkaso I NSFIZ, zapewnienia
  finansowania inwestycji Kredyt Inkaso I NSFIZ oraz zapewnienia finansowania procesu realizacji przychodów z
  inwestycji. Towarzystwo zobowiązało się art. do realizowania inwestycji rekomendowanych przez Jednostkę
  Dominującą oraz do wypełniania warunków proceduralnych koniecznych do realizacji rekomendowanej inwestycji .

  - Zgodnie z warunkami emisji obligacji Kredyt Inkaso I NSFIZ serii K, w każdym miesiącu istniał obowiązek
  dokonywania wpłat w kwocie nie niższej niż 1 mln PLN, lecz nie większej niż 5 mln PLN na Rachunek Celowy
  prowadzony w R aiffeisen Bank Polska S.A. t ak, aby w każdym okresie odsetkowym łączne wpłaty na ten rachunek
  nie były niższe niż 18 mln PLN. W przypadku ogłoszenia zamiaru wycofania środków pieniężnych zgromadzonych
  na Rachunku Celowym KI I NSFIZ ma obowiązek podania tej informacji do wiadomości ob ligatariuszy. Jeżeli łączna
  kwota planowana do wycofania z Rachunku Celowego przekracza kwotę:
  a) 13 mln PLN w pierwszym roku od dnia emisji
  b) 13 mln PLN w drugim roku od dnia emisji
  c) 9 mln PLN w trzecim roku od dnia emisji; obligatariusze obligacji serii K mają prawo złożyć żądanie wcześniejszego
  wykupu.
  (d) poręczenie Kredyt Inkaso S.A. do kwoty 15 000 000 złotych, wraz z oświadczeniem o poddaniu się
  egzekucji.
  W/w zabezpieczenia zostały w dniu 25 lutego 2015 r. ustanowione.

  Zastaw na zbiorze wierz ytelności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.zawarła z Bankiem w dniu
  25 lutego 2015 r. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności na mocy której Kredyt Inkaso Portfolio
  Investments (Luxembourg) S.A. ustanowiła na rzecz Banku za staw rejestrowy na prawach w postaci zbioru praw -
  wierzytelności przysługujących Zastawcy o łącznej wartości według stanu na 31 stycznia 2015 r . 48 772 550 złotych
  i takiej samej wartości ewidencyjnej zbioru wierzytelności w księgach rachunkowych Kredyt Inkaso Portfolio
  Investments (Luxembourg) S.A.. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 43 783 538 złotych.

  W dniu 09.05.2017 Kredyt Inkaso I NS FIZ dokonał wyk upu wszystkich obligacji serii K wyemitowanych przez fundusz
  o wartości nominalnej 33.800.000,00 zł. Tym samym całość zobowiązań wynikających z obligacji została spłacona w
  terminie i zgodnie z warunkami emisji obligacji. W związku z powyższym na dzień spo rządzenia sprawozdania
  finansowego odpadło związane z ww. obligacjami zobowiązanie warunkowe opisane w powyższym akapicie.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  85 / 91

  39. Informacje o udzielonych gwarancjach i poręczeniach oraz zabezpieczeniach na majątku Grupy
  Kapitałowej

  39.1. Zabezpieczenia umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

  W dniu 25 lutego 2015 roku jednostka zależna Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w
  Luxemburgu zawarła z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę kredytową na kwotę 35
  mln złotych.

  Zabezpieczeniem kredytu jest:

  (a) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. na pakietach
  wierzytelności przysługujących Zastawcy o łącznej wartości według stanu na 31 stycznia 2015 r. 48 772 550
  złotyc h i takiej samej wartości ewidencyjnej zbioru wierzytelności w księgach rachunkowych Kredyt Inkaso
  Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 43 783 538 złotych.

  (b) zastaw zwykły i rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Serii C, wyemitowanych przez OMEGA
  Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w ilości: 26 667;

  (c) pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments
  (Luxembourg) S.A.w Getin No ble Bank S.A;

  (d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.;

  (e) poręczenie Kredyt Inkaso S.A. do kwoty 15 000 000 złotych, wraz z oświadczeniem o poddaniu się
  egzekucji.

  39.2. Zabezpieczenia umowy kredytowej z ING Ba nk Śląski S.A.,
  Na podstawie (i) umowy kredytowej z dnia 23 listopada 2017 r., wraz z umową uzupełniającą nr 1 z dnia 21 maja
  2018 r. podpisanej przez jednostkę zależną KI II NSFIZ z ING Bank Śląski S.A., oraz (ii) umowy kredytowej z dnia
  21 maja 2018 r. p odpisanej przez jednostkę zależną KI I NSFIZ z ING Bank Śląski S.A., KI I NSFIZ oraz KI II NSFIZ
  dokonuje na rzecz Banku zabezpieczenia w drodze przelewu wierzytelności stanowiących zabezpieczenie, na
  podstawie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z ty tułu umów handlowych, tak aby łączna wartość
  wierzytelności stanowiących zabezpieczenie stanowiła nie mniej niż 150% wysokości wykorzystanego limitu
  kredytowego. Wykorzystany limit kredytowy wyniósł 21 831 tys. zł na dzień 31.03.2018 r. (26 356 tys. zł na dzień
  31.03.2017 r.)
  39.3. Gwarancje dla funduszy Trigon Profit NSFIZ

  Kredyt Inkaso Porftolio Investments (LUX) S.A. (KI LUX) oraz Kredyt Inkaso S.A. zawarły umowy gwarancyjne z
  Funduszami Trigon Profit VI -X i XII, XIV, XV, XVI. Na podstawie zawartych umów Kre dyt Inkaso S.A. oraz KI LUX,
  zobowiązały się do zapewnienia osiągnięcia rentowności danego funduszu polegającej na uzyskaniu przez dany
  fundusz dochodów pozwalających na wykupienie przez dany fundusz Certyfikatów z gwarantowaną stopą zwrotu.
  Gwarantowana s topa zwrotu oznacza stopę zwrotu wynoszącą 5% -6% rocznie (zależnie od Funduszu jest to 5%
  albo 6%) z ceny emisyjnej Certyfikatów objętych przez uczestników Funduszy (innych niż podmioty z Grupy Kredyt
  Inkaso), która będzie liczona od dnia przydziału tych C ertyfikatów Inwestycyjnych do dni wykupu, określonych w
  statutach Funduszy.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  86 / 91

  W przypadku niezrealizowania przez Fundusze gwarantowanych stóp zwrotu i w rezultacie niezrealizowania przez
  Kredyt Inkaso S.A. i KI LUX zobowiązania do:
  • zapewnienia, że Fundusz będzie miał wystarczającą ilość środków pieniężnych dostępnych do wypłat tytułem
  wykupów certyfikatów inwestycyjnych od uczestników w określonych w statutach Funduszy Dniach Wykupu oraz
  • zapewnienia, że WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestyc yjny) będzie wynosiła kwotę
  uwzględniającą co najmniej Gwarantowaną Stopę Zwrotu obliczoną na określony Dzień Wyceny z uwzględnieniem
  oszacowanych przez Towarzystwo zobowiązań Funduszu, których termin wymagalności przypada w terminie do Dnia
  Wykupu, Kredyt Inkaso S.A. oraz KI LUX lub podmiot przez nie skutecznie wskazany będą zobowiązane do objęcia
  wyemitowanych przez dany Fundusz certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji („Emisje Gwarancyjne”).
  Wartość Emisji Gwarancyjnych na poczet, których KI LUX lub Kredyt Inkaso S.A. mogą być zobowiązane wnieść
  wpłaty, w przypadku wskazanym w pkt. 2 i) będzie równa różnicy pomiędzy: i) sumą środków pieniężnych
  potrzebnych do zaspokojenia oszacowanych przez Towarzystwo zobowiązań Funduszu, których termin
  wymagalności przypada w terminie do Dnia Wykupu i środków pieniężnych potrzebnych do wykupu Certyfikatów a
  ii) środkami pieniężnymi (w tym znajdującymi się na depozytach bankowych), będącymi w dyspozycji Funduszu.
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z awarła z Bankiem w dniu 25 lutego 2015 r. umowę zastawu
  zwykłego i rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych Serii C, wyemitowanych przez OMEGA Wierzytelności
  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w ilości 26 667, przy czym z astaw zwykły
  wygaśnie automatycznie z chwilą wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.
  Zastaw rejestrowy obciążać będzie przedmiot zastawu do całkowitej spłaty wierzytelności Banku. Zastawca
  zobowiązał się, że w czasie obowiązywania umowy bez pisemn ej zgody Banku nie dokona zbycia ani obciążenia
  przedmiotu zastawu. Wartość ewidencyjna 26 667 certyfikatów inwestycyjnych serii C w księgach rachunkowych
  Jednostki Zależnej wynosi 17 570 086,29 zł według stanu na dzień zawarcia umowy.

  Wartość Emisji Gwar ancyjnych na poczet, których KI LUX lub Kredyt Inkas o S.A. mogą być zobowiązane wnieść
  wpłaty, w przypadku wskazanym w pkt. 2 ii) będzie równa iloczynowi:
  liczby wszystkich Certyfikatów istniejących w Dniu Wyceny przypadającym na 7 (słownie: siedem) dni pr zed dniem
  rozpoczęcia danej Emisji Gwarancyjnej i różnicy pomiędzy: WANCI jaka byłaby na 7 (słownie: siedem) dni przed
  dniem rozpoczęcia tej Emisji Gwarancyjnej, gdyby została zrealizowana Gwarantowana Stopa Zwrotu a WANCI
  ustaloną na 7 (słownie: siedem) d ni przed dniem rozpoczęcia tej Emisji Gwarancyjnej.
  W przypadku gdy KI LUX lub Kredyt Inkaso S.A. albo podmioty przez nie wskazane nie objęłyby Emisji
  Gwarancyjnych będą one zobowiązane do zapłaty kary umownej w kwocie równej łącznej wartości Emisji
  Gwaran cyjnych. Fundusz będzie miał prawo żądać zapłaty całości lub części kary umownej od KI LUX lub Kredyt
  Inkaso S.A. łącznie, od jednego z nich albo od każdego z osobna. Zaspokojenie Funduszu przez jeden z podmiotów
  zwalnia z odpowiedzialności drugiego.
  W cel u zabezpieczenia kar umownych, o których mowa w pkt. 5 KI LUX ma obowiązek ustanowienia na rzecz
  każdego Funduszu, na emitowanych przez Fundusz Certyfikatach określonej serii objętej przez KI LUX, zastawu
  rejestrowego, który do dnia wpisania zastawu do rej estru zastawów będzie zastawem zwykłym, a w przypadku nie
  wpisania zastawu do rejestru zastawów zostanie utrzymany jako zastaw zwykły. W celu wykonania tego
  zobowiązania KI LUX zawarło umowy o zastaw z każdym z Funduszy.

  W dniu 11 kwietnia 2016 spółka zal eżna Kredyt Inkaso Por tfolio Investments (LUX) S.A. zawarła umowy zastawu
  rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych z funduszami Trigon Profit NS FIZ o numerach od VI do X oraz XII.
  Umowa przewiduje, że Kredyt Inkaso Portfolio Investments (LUX) S.A. jak o Zastawca ustanowi zastaw rejestrowy na
  rzecz danego funduszu (występującego jako Zastawnik). Najwyższa suma zabezpieczenia posiadanych certyfikatów
  wynosi do 10 mln PLN. Umowy zastawu rejestrowego zostały zawarte w celu zabezpieczenia kar umownych, o
  któ rych mowa w Statucie danego funduszu.

  Odpowiedzialność Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A. za zobowiązania
  wobec funduszy określone powyżej nie jest umownie ograniczona. Treść umów z Funduszami wskazuje iż oprócz
  odpowiedzialności z zabezpieczenia rzeczowego w postaci zastawów na Certyfikatach Inwestycyjnych w/w Funduszy
  należących do Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., oba podmioty odpowiadają całym swoim
  majątkiem. Taki reżim nieograniczonej od powiedzialności majątkowej wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego
  dotyczącej ogólnej odpowiedzialności majątkowej i jest obowiązujący nawet jeśli nie jest wprost wskazany w umowie.
  Potencjalnie Fundusze posiadające zastawy na Certyfikatach Inwestycyjn ych w/w Funduszy w pierwszej kolejności
  mogą szukać zaspokojenia swoich ewentualnych roszczeń majątkowych z przedmiotu zastawu. Dopiero w przypadku
  niezaspokojenia całości roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia Fundusze mogą kierować na roszczenia wobec obu


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  87 / 91

  spółek na drogę sądową, przy czym dopiero prawomocny tytuł wykonawczy umożliwi egzekucję z całego majątku
  obu lub którejkolwiek ze spółek.

  Grupa dokonała zakupów pakietów wierzytelności od funduszy po cenach ustalonych na takim poziomie, aby
  zapewnić fund uszom stopy zwrotu gwarantowane w zawartych umowach w poprzednich okresach. Transakcje te
  zostały szczegółowo przedstawione w nocie 35. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

  Zarząd, mając realny wpływ na strategię doboru aktywów funduszy oraz proces ich windykacji, dokonał oceny ryzyka
  niezrealizowania przez fundusze stóp zwrotu gwarantowanych w przyszłych okresach i rozpoznał z tego tytułu
  zgodnie z najlepszym szacunkiem reze rwę w kwocie :

  31/03/2018 31/03/2017  Rezerwa na udzielone gwarancje dla funduszy Trigon Profit NSFIZ 4 313 -

  39.4. Gwarancje dla funduszu Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ

  W okresie od 2014 do 2016 Kredyt Inkaso S.A. zarządzał portfelem wierzytelności w funduszu sekurytyzacyjnym
  Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ, który jest zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych AgioFunds TFI
  S.A. Kredyt Inkaso Portfolio Investm ents (Luxembourg) S.A., (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej
  Kredyt Inkaso), zgodnie z zawartą umową o współpracy z AgioFunds TFI S.A., na żądanie inwestora, jest
  zobowiązany do zagwarantowania inwestorom odkupu certyfikatów inwestycyjnych p o gwarantowanej cenie odkupu,
  jeśli wartość aktywów netto funduszu Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ przypadająca na certyfikat inwestycyjny po
  36 miesiącach od dnia wyceny poprzedzającego przydział certyfikatów inwestorom będzie niższa niż gwarantowana
  cen a odkupu.

  Gwarantowana cena odkupu certyfikatu po 36 miesiącach od dnia wyceny poprzedzającego przydział certyfikatów
  inwestorom została zdefiniowana jako cena emisyjna tego certyfikatu przemożona przez współczynnik 1.14 lub 1,05 3
  (1,05 podniesione do po tęgi 3 czyli 1,157625 ) – w zależności od serii certyfikatów inwestycyjnych.

  Po gwarantowanym wykupie certyfikatów od inwestorów, Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. ma
  następnie opcję:
  a. zażądać od podmiotu zarządzającego funduszem Agi oFunds TFI S.A. odkupienia certyfikatów w wycenie
  certyfikatów obowiązującej na dzień gwarantowanego wykupu, lub
  b. zażądać przeniesienia wybranej części portfeli wierzytelności sekurytyzowanych Agio Wierzytelności Plus 2
  NSFIZ w wartości równej wycenie c ertyfikatów obowiązującej na dzień gwarantowanego wykupu i potrącenia
  wzajemnych wierzytelności z tego tytułu.

  Zgodnie z informacjami Zarządu Kredyt Inkaso S.A. otrzymanymi od AgioFunds TFI S.A., na dzień niniejszego
  sprawozdania finansowego żadni inwesto rzy Funduszu nie zdecydowali się na przyjęcie oferty gwarancyjnej. W
  związku z tym nie nastąpiły zobowiązania Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z tytułu
  gwarantowanego wykupu. Dodatkowo, stopy zwrotu realizowane przez Fundusz do dnia po dpisania niniejszego
  sprawozdania nie spełniają przesłanek by rozpoznać na dzień bilansowy zobowiązania do zapłaty takich kwot w
  przyszłości.
  40. Postępowania sądowe i egzekucyjne, podatkowe oraz pozostałe
  Model biznesu Grupy zakłada zakupy pakietów wierzytelności wynikających ze sprzedaży usług powszechnych
  (zwykle od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy wierzytelności w pakiecie) oraz dochodzenie ich zapłaty na
  drodze sądowej. Stąd też naturalnym dla działalności Grupy jest prowadzenie wielkiej ilości spraw sądowych oraz
  postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych. Jednakże ze względu na stosunkowo
  niewielkie wielkości długów nie istnieje ryzyko koncentracji (jednego lub kilku złych długów tj. o charakterystyce
  znacząco gorszej od kalkulowanej).


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  88 / 91

  Na Dzień Zatwierdzenia toczy się postępowania z powództwa Jednostki Dominującej, o wartości przedmiotu sporu
  przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, przeciwko pozwanym solidarnie : Best S.A. z siedzibą w Gdyni oraz
  Panu Krzysztofowi Borusowskiemu („Pozwani", „Pozew"). Spółka w Pozwie domaga się:
  1. Zasądzenia od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki kwoty w wysokości 60.734.500 PLN wraz z ustawowymi
  odsetkami za opóźnienie liczonym i od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty,
  2. Zasądzenie od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu, według norm przepisanych, o ile
  na ostatniej rozprawie nie zostanie złożone zestawienie kosztów. Żądana kwota wynika z roszczenia Spółki wobec
  Pozwanych o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na skutek rozpowszechniania przez Pozwanych
  nieprawdziwych i pomawiających informacji: dotyczących Zarządu Spółki, rzekomych nieprawidłowości w Spółce,
  rzekomego fałszowania sprawozdań finanso wych i braku umocowania Zarządu Spółki do działania w jej imieniu, co
  zdaniem Spółki stanowiło bezpośrednią przyczynę wypowiedzenia przez Trigon Profit XIV Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Trigon Profit XIV NS FIZ"), Trigo n Profit XV Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(„Trigon Profit XV NS FIZ"), Trigon Profit XVI Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(„Trigon Profit XVI NS FIZ"), AGIO Wierzytelności Plus
  Niestandaryzow any Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („AWP NS FIZ") oraz AGIO Wierzytelności
  Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („AWP 2 NS FIZ") zawartych ze Spółką
  umów zlecenia zarządzania portfelami wierzytelności oraz umów o obsługę prawną. Kwota roszczenia stanowi sumę
  rzeczywistych strat poniesionych przez Spółkę oraz szacowanych utraconych przez nią korzyści w latach przyszłych,
  o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016r. oraz dodatkowo szacowanych
  utraconych korzyści, na skutek m.in. wypowiedzenia umów o zarządzanie przez („Trigon Profit XIV NS FIZ"), („Trigon
  Profit XV NS FIZ"), („Trigon Profit XVI NS FIZ"). Spółka informowała, o przyczynach oraz wpływie wypowiedzenia
  w/w umów na sytuację majątkową Spółki, w tym w szczególności na utratę dalszych systematycznych dochodów jak
  również o możliwości wystąpienia Spółki na drogę sądową w celu dochodzenia stosownych roszczeń
  odszkodowawczych, w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 1 kwartał roku obrotowego 2016/2017
  przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 12 sierpnia 2016.
  Ponadto, toczącą się postępowania sądowe, w które zaangażowani są: Best S.A., Krzysztof Borusowski (Prezes
  Zarządu Best S.A.), Piotr Urbańczyk (były członek R ady Nadzorczej a obecnie Prezes Zarządu Best TFI S.A), Karol
  Szymański (członek Rady Nadzorczej), Zarząd Spółki, oraz sama Spółka. Wspomniane postępowania wynikają m.in.
  z:
  - pozwu Piotra Urbańczyka o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenia nieważ ności niektórych uchwał RN,
  podjętych na posiedzeniu w dniu 3.03.2016 r.tj.:(i) uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego
  RN Pana Mirosława Gronickiego, (ii) uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana
  Andrzeja Soczk a, (iii) uchwał w sprawie powołania w skład Zarządu na nową kadencję dwóch dotychczasowych
  członków Zarządu w osobach Pana Pawła Roberta Szewczyka - na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Pawła
  Lisickiego - na funkcję Wiceprezesa Zarządu (raport bieżący nr 34/2016);
  - pozwu Spółki przeciwko Karolowi Szymańskiemu o ustalenie nieistnienia uchwał podjętych na rzekomym
  „posiedzeniu” Rady Nadzorczej;
  - solidarnego powództwa Spółki oraz Pawła Szewczyka i Jana Pawła Lisickiego przeciwko Krzysztofowi
  Borusowsk iemu, którego przedmiotem jest dochodzenie ochrony dóbr osobistych;
  - pozwu Best S.A. o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do których to złożył sprzeciwy tj.: (i)
  uchwały Nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnośc i Kredyt Inkaso S.A. i
  jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015
  r. i kończący się 31 marca 2016 r., (ii) uchwały Nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności Grup y Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016
  r., (iii) uchwały Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członk owi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (iv) uchwały Nr 16/2016 w sprawie
  udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoc zynający się 1 kwietnia
  2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (v) uchwały Nr 17/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31
  marca 2016 r. , (vi) uchwały Nr 18/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (vii) uchwały Nr
  19/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
  rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (viii) uchwały Nr 20/2016 w sprawie udzielenia
  członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrot owy rozpoczynający się 1 kwietnia
  2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (ix) uchwały Nr 21/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  89 / 91

  ma rca 2016 r., (x) uchwały Nr 22/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r. (raport bieżący
  nr 93/2016), (xi) uchwały nr 7/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  (xii) uchwały nr 8/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, (xiii) uchwały
  nr 9/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, (xiv) uchwały nr 14/2017
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
  rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r., (xv) uchwały nr 15/2017 w sprawie udzie lenia
  członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia
  2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. (raport bieżący nr 65/2017);
  - pozwu członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Karola Szymańskiego o uchyl enie uchwały Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. tj. uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący
  się 3 1 marca 2017 r.

  Postępowania pozostałe
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne kontrole lub postępowania.
  41. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji
  W ocenie Spółki nie istnieją inne niż ujawnione informacje istotne dla oceny kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki
  Kredyt Inkaso S.A. lub Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., wyniku finansowego, a także możliwości realizacji jej
  zobowiązań.

  42. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
  Spółka Kredyt Inkaso S.A. nie zidentyfikowała czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki w perspektywie co
  najmniej jednego kwartału.
  43. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz
  Zarówno Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. jak i podmiot dominujący nie publikowa ły prognoz wyników
  finansowych na 2017/2018 rok
  44. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  W dniu 20 kwietnia 2018 r. Spółka powzięła wiedzę o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 387/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu
  giełdowego na rynku podstawowym Catalyst 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o
  wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z opubliko wanym w
  dniu 27 listopada 2017 r. prospektem emisyjnym podstawowym (zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017
  r.) oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi w dniu 2 marca 2018 r.

  Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Nad zorcza Kredyt Inkaso S.A. wybrana na Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 28 marca 2018 roku dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie.
  Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan M aciej Szymański,
  Wiceprzewodniczącym Pan Bogdan Dzudzewicz, Sekretarzem Pan Karol Sowa.

  Ponadto, w dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu Spółki („Komitet”) ustalając
  jednocześnie jego skład na 3 osoby. W skład Komitetu zostali powołani: Bogdan Dzudzewicz (Przewodniczący
  Komitetu), Daniel Dąbrowski oraz Karol S zymański.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  90 / 91

  W dniu 30 kwietnia zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie
  wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02
  Spółki o wartości nominalnej 100,0 0 złotych każda obligacje zostają wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku
  podstawowym Catalyst z dniem 7 maja 2018 r., i w tej dacie rozpoczęło się ich notowanie w systemie notowań
  ciągłych pod nazwą skróconą KRI0322.

  W dniu 21 maja 2018 r. jednostki za leżne Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz 1”) i Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty („Fundusz 2”) zawarły umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) o
  ustanowienie linii kredytowe, na następujących warunkach

   Umowa zawarta przez Fundusz 2 stanowi umowę uzupełniającą do uprzednio ustanowionej linii kredytowej,
  o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2017 z dn ia 23 listopada 2017 r.(„Umowa 2”)
  natomiast dla Funduszu 1 jest to nowo zawarta umowa („Umowa 1”).

   Fundusz 1 oraz Fundusz 2 mogą wykorzystać pozyskane środki na działalność gospodarczą, w tym
  finansowanie oraz refinansowania portfeli wierzytelności.
   Zgod nie z Umową 1 Bank udostępni środki do wysokości 90.000.000 zł („Limit 1”) z tym zastrzeżeniem, że
  łączna kwota pozostających do spłaty kredytowań nie powinna przekroczyć Limitu 1 w jakimkolwiek czasie,
  natomiast zgodnie z Umowa 2 Bank udostępni środki do wysokości 50.000.000 zł („Limit 2”) na
  analogicznych warunkach jak powyżej.

   Okres dostępności kredytowania dla Funduszu 1 rozpoczyna się od zawarcia Umowy 1, a kończy 31
  sierpnia 2019 r., natomiast dostępności kredytowania dla Funduszu 2 rozpoczyna się o d zawarcia Umowy,
  a kończy 31 sierpnia 2018 r. Jednakże data końcowa zostanie przedłużona o kolejne 12 miesięcy jeżeli ani
  Bank ani Fundusz 1 lub Fundusz 2 nie złożą na co najmniej 35 dni przed upływem terminu oświadczenia,
  że nie chcą kontynuować linii kr edytowej. Maksymalną datą do jakiej może być przedłużany termin końcowy
  dla Umowy 1 to 31 sierpnia 2029 r. natomiast dla Umowy 2 to 31 sierpnia 2028 r.

   Kredyty dla Funduszu 1 i Funduszu 2 są nieprzyrzeczone. Bank nie ma żadnych zobowiązań wynikających
  z Umowy 1 i Umowy 2, a wniosek o wykorzystanie Limitu 1 i Limitu 2 wymaga uprzedniej zgody Banku
  wydawanej według jego własnego uznania.

  45. Informacje o znac zących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
  finansowym za bieżący okres
  Nie wystąpiły.
  46. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej, w poszczególnych okresach sprawozdawczych w Polsce

  31/03/2018 31/03/2017
  w etatach w osobach w etatach w osobach
  Przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy 368 371 368 370
  Zatrudnienie na dzień bilansowy 365 368 365 367
  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej, w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poza Polską (Rumunia, Bułgaria, Rosja, Chorwacja)

  Przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy 223 230 201 220
  Zatrudnienie na dzień bilansowy 231 236 214 232  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.03.201 8 r. (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 14 do 91 stanowią jego integralną część
  91 / 91

  47. Inne informacje
  Inne informacje, które zdaniem Grupy są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
  finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę -
  nie wystąp iły.

  48. Zatwierdzenie do publikacji
  Zarząd Jednostki Dominującej zatwierdził do publikacji niniejsze Roczne Skonsolidowane Sp rawozdanie Finansowe
  sporządzone za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wraz z danymi porównawczymi, w dniu
  11 lipca 201 8 roku („Dzień Zatwierdzenia”).


  Jarosław Orlikowski Bastian Ringhardt

  Wiceprezes Zarządu (p.o. Prezesa Zarządu) Członek Zarządu

  Tomasz Jarzębowicz
  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 1 z 73


  KREDYT INKASO S.A.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPÓŁKI
  ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 3 1.03 .201 8 r.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 2 z 73  SPIS TREŚCI

  I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ .......... 6
  1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁ ALNOŚCI ORAZ ORGANIZ ACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ........................ 6
  1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚC I GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ 7
  1.2. OPIS DZIAŁALNOŚCI ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 8
  1.3. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE ................................ ................................ ................................ ........................... 10
  1.4. POWIĄZANIA ORGANIZACY JNE I OSOBOWE ................................ ................................ ................................ ...... 10
  II. INFORMACJE NIEFINANSOWE ................................ ................................ ................................ ............... 12
  2.1. MODEL BIZNESU ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 12
  2.2. OTOCZENIE RYNKOWE ................................ ................................ ................................ ................................ . 17
  2.2.1. BRANŻA I SEKTOR DZIAŁ ALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. ................................ .................. 17
  2.2.2. OPIS SEKTORA OBROTU WIER ZYTELNOŚCIAMI Z TYTU ŁU USŁUG POWSZECHNYC H ................................ .............. 18
  2.2.3. PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W BRANŻY ................................ ................................ ................................ .......... 19
  2.2.4. WIELKOŚĆ SEKTORA W ROKU OBRO TOWYM 2017/18 ................................ ................................ ............... 19
  2.2.5. WPŁYW SYTUACJI NA RYN KACH FINANSOWYCH NA PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA ................................ ....................... 20
  2.3. OBSZAR DZIAŁANIA ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 22
  2.4. INFORMACJA O POSIADAN YCH ODDZIAŁACH ................................ ................................ ................................ ..... 23
  2.5. REGULACJE PRAWNE ................................ ................................ ................................ ................................ ... 23
  2.5.1. REGULACJE DOTYCZĄCE S TATUSU PRAWNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ............................. 23
  2.5.2. REGULACJE DOTYCZĄCE R YNKU I OBROTU PUBLICZNEGO ................................ ................................ ............. 26
  2.5.3. REGULACJE BRANŻOWE I BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJ ĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ O PERACYJNĄ ................................ ...... 26
  2.5.4. REGULACJE PODATKOWE ................................ ................................ ................................ ...................... 27
  2.5.5. INNE ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 28
  2.6. OPIS POLITYK STOSOWAN YCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ................................ ................................ ............................... 28
  2.7. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO -FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ........................ 29
  2.7.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE Z SYTUACJI FI NANSOWEJ ................................ ................................ ....... 29
  2.7.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSK ÓW LUB STRAT ORAZ PO ZOSTAŁYCH CAŁKOWITYC H DOCHODÓW .......... 30
  2.7.3. PRZEWIDYWANE PRZYSZŁE WPŁYWY Z POSIADANYC H PORTFELI ................................ ................................ ..... 32
  2.8. RÓŻNICE MIĘDZY WYNIKA MI FINANSOWYMI WYKAZ ANYMI W RAPORCIE ROCZNYM , A WCZEŚNIEJ PUBLIKO WANYMI
  PROGNOZAMI ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 32
  2.9. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJ A FINANSOWA ................................ ................................ ......................... 32
  2.10. CZYNNIKI RYZYKA I ZAG ROŻENIA ................................ ................................ ................................ .................... 32
  2.10.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z DZI AŁALNOŚCIĄ GRUPY ................................ ................................ ............................ 32


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 3 z 73

  2.10.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z OTO CZENIEM GRUPY ................................ ................................ ............................... 38
  III. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. ................................ ................................ .... 45
  3.1. ZDARZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZ YM MAJĄCE ZNACZĄCY W PŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ
  WYNIKI FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .... 45
  3.1.1. ZMIANY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ ........... 45
  3.1.2. EMISJE AKCJI I OPERAC JE NA AKCJACH WŁASNY CH ................................ ................................ ...................... 45
  3.1.3. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJN A ................................ ................................ ................................ ................... 46
  3.1.4. INWESTYCJE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 46
  3.1.5. FINANSOWANIE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 46
  3.1.6. WYKUP I EMISJA OBLIGA CJI ................................ ................................ ................................ ................... 46
  3.2. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WY NIK Z DZIAŁALNOŚCI ................................ ... 46
  3.3. INFORMACJE O ZAWARTYC H UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ , W TYM ZNANYCH
  EMITENTOWI UMOWACH Z AWARTYCH POMIĘDZY AK CJONARIUSZAMI , UMOWACH UBEZPIECZEN IA, WSPÓŁPRACY LUB
  KOOPERACJI ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 46
  3.4. INFORMACJE O UMOWACH , W TYM ZAWARTYCH PO DNIU 31 MARCA 2018 R, W WYNIKU KTÓRYCH MO GĄ W PRZYSZŁOŚCI
  NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADAN YCH AKCJI PRZEZ DOTY CHCZASOWYCH AKCJONAR IUSZY I OBLIGATARIUS ZY . 47
  3.5. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI I ZACI ĄGNIĘTE KREDYTY ................................ ................................ ......... 47
  3.6. UDZIELONE POŻYCZKI OR AZ UDZIELONE I OTRZY MANE PORĘCZENIA I GW ARANCJE , W TYM UDZIELONE PO DMIOTOM
  POWIĄZAN YM ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 48
  3.7. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJ NYCH ................................ ................................ ....................... 48
  3.8. INFORMACJE O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONY M DO BADANIA SPRAWOZ DANIA FINANSOWEGO ....................... 48
  3.9. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ............................... 49
  3.9.1. ZAŁOŻENIA STRATEGICZN E GRUPY KAPITAŁOWEJ NA LATA 2017 -2019 ................................ ......................... 49
  3.9.2. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I STOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. .............................. 49
  3.9.3. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE I STOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. ............................. 49
  3.10. ISTOTNE POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄ DEM , ORGANEM WŁAŚCIWYM D LA POSTĘPOWANIA ARBI TRAŻOWEGO LUB
  ORGANEM ADMINISTRACJ I. ................................ ................................ ................................ ........................... 50
  3.10.1. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I EGZEKUCYJNE ................................ ................................ ................................ . 50
  3.10.2. POSTĘPOWANIA PODATKOW E ................................ ................................ ................................ ............... 51
  IV. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................ ................................ . 53
  4.1. WSKAZANIE ZBIORU ZASA D ŁADU KORPORACYJNEG O. ................................ ................................ ........................ 53
  4.2. W ZAKRESIE , W JAKIM SPÓŁKA ODSTĄPIŁ OD PO STANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KO RPORACYJNEGO , WSKAZANIE TYCH
  POSTANOWIEŃ ORAZ WYJ AŚNIENIE PRZYCZYN TE GO ODSTĄPIENIA . ................................ ................................ ....... 53
  4.2.1. „D OBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH N A GPW 2016” OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU ............. 53
  4.2.2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA ................................ ................................ ................................ ................. 53
  4.2.3. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJ E Z AKCJONARIUSZAMI ................................ ................................ .............. 53
  4.2.4. WYNAGRODZENIA ................................ ................................ ................................ ............................... 54


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 4 z 73

  4.3. GŁÓWNE CECHY SYSTEMÓW K ONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PR OCESU
  SPORZĄDZANIA SPRAWOZ DAŃ FINANSOWYCH ................................ ................................ ................................ .. 54
  4.4. WSKAZANIE AKCJONARIUS ZY POSIADAJĄCYCH BEZ POŚREDNIO LUB POŚRED NIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI KREDYT INKASO SA,
  LICZBY POSIADANYCH P RZEZ TE PODMIOTY AKC JI, ICH PROCENTOWEGO UD ZIAŁU W KAPITALE ZAK ŁADOWYM , LICZBY GŁOSÓW
  Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO U DZIAŁU W OGÓLNEJ LICZB IE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU . ...... 55
  4.5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW W ARTOŚCIOWYCH , KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENI A KONTROLNE ,
  WRAZ Z OPISEM TYCH U PRAWNIEŃ . ................................ ................................ ................................ ................ 55
  4.6. WSKAZANIE WSZELKICH O GRANICZEŃ ODNOŚNIE W YKONYWANIA PRAWA G ŁOSU . ................................ ................... 55
  4.7. OGRANICZENIA W PRZENOSZENIU PRAWA W ŁASNOŚCI AKCJI KREDYT INKASO S.A. ................................ .................. 55
  4.7.1. UMOWNE OGRANICZENIA D OTYCZĄCE OBROTU AKCJ AMI SPÓŁKI ORAZ EMISJI NO WYCH AKCJI SPÓŁKI ................... 55
  4.7.2. UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻ Y AKCJI TYPU „LOCK -UP” ORAZ STRONY , KTÓRYCH TO DOTYCZY . TREŚĆ UMOWY I WYJĄTKI
  OD NIEJ . WSKAZANIE OKRESU OBJĘ TEGO ZAKAZEM SPRZEDA ŻY ................................ ................................ ............ 55
  4.8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYC H POWOŁYWANIA I ODWO ŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZ AJĄCYCH ORAZ ICH UPR AWNIEŃ , W
  SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCI A DECYZJI O EMISJI L UB WYKUPIE AKCJI . ................................ .......................... 55
  4.8.1. ZARZĄD ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 55
  4.9. OPIS ZASAD ZMIANY STA TUTU LUB UMOWY SPÓŁK I SPÓŁKA ................................ ................................ ................ 56
  4.10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO Z ASADNICZE UPRAWNIENI A ORAZ OPIS PRAW AKC JONARIUSZY
  I SPOSOBU ICH WYKONYWA NIA , W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIK AJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA .... 56
  4.10.1. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO Z ASADNICZE UPRAWNIENI A ................................ .......... 56
  4.10.2. OPIS PRAW AKCJONARIUS ZY I SPOSOBU ICH WYK ONYWANIA ................................ ................................ ........ 58
  4.11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIAN Y, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO R OKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA
  ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCY CH, NADZORUJĄCYCH LUB A DMINISTRUJĄ CYCH SPÓŁKA ORAZ ICH KOMIT ETÓW .................... 60
  4.11.1. ZARZĄD ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 60
  4.11.1.1. OPIS DZIAŁANIA ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ................. 60
  4.11.2. RADA NADZORCZA ................................ ................................ ................................ .............................. 61
  4.11.2.1. OPIS DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ ................................ ................................ ................................ .... 63
  4.11.2.2. KOMITET AUDYTU ................................ ................................ ................................ ............................ 66
  4.11.2.3. OPIS DZIAŁANIA KOMITETU AUDYTU ................................ ................................ ................................ ... 66
  4.11.2.4. ZMIANY WE WŁADZACH SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ .......... 68
  V. POLITYKA W ZAKRESIE P ROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI SPONSORINGOWEJ , CHARYTATYWNEJ LUB I NNEJ O ZBLIŻONYM
  CHARAKTERZE ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 68
  VI. POZOSTAŁE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ ...................... 68
  6.1. WYNAGRODZENIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NA DZORUJĄCYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ........ 68
  6.2. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZ Y SPÓŁKAMI GRUPY KAPITAŁOWEJ A OSOBA MI ZARZĄDZAJĄCYMI PR ZEWIDUJĄCE
  REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH RE ZYGNACJI LUB ZWOLNIE NIA ................................ ................................ ........ 69
  6.3. UDZIAŁ W AKCJONARIACIE I GŁOSACH NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY OSÓB PE ŁNIĄCYCH OBOWIĄZKI Z ARZĄDC ZE
  ORAZ NADZORCZE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 69
  6.4. TRANSAKCJE Z PODMIOTA MI POWIĄZANYMI NA WA RUNKACH INNYCH NIŻ R YNKOWE ................................ ............... 70


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 5 z 73

  6.5. INFORMACJE O ZACIĄGNI ĘTYCH I WYPOWIEDZIAN YCH W DANYM ROKU OBR OTOWYM UMOWACH DOTYC ZĄCYCH KREDYTÓW
  I POŻYCZEK , Z PODANIEM CO NAJMN IEJ ICH KWOTY , RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROC ENTOWEJ , WALUTY I TERMINU
  WYMAGALNOŚCI ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 70
  6.6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ............................ 70
  VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. ................................ ................................ ............ 71
  7. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO -FINANSOWYCH, FINANSE SPÓŁKI .......... 71
  7.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO -FINANSOWE ................................ ................................ ..................... 71
  7.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDA NIE Z SYTUACJI FINANSOWE J ................................ ................................ .................... 71
  7.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT ORA Z POZOSTAŁYCH CAŁKOW ITYCH DOCHODÓW ................................ 72
  7.4. RÓŻNICE MIĘDZY WYNIKA MI FINANSOWYMI WYKAZ ANYMI W RAPORCIE ROCZNYM , A WCZEŚNIEJ PUBLIKO WANYMI
  PROGNOZAMI ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 72
  7.5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJ A FINANSOWA ................................ ................................ ......................... 73
  VIII. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ..................... 73
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 6 z 73

  I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  1. Podstawa prawna działalności oraz organizacja Grupy Kapitałowej
  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest Kredyt Inkaso S.A.
  („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39.
  Kredyt Inkaso S.A. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsięb iorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000270672, na podstawi e postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie , XI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2006 roku.
  Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością sp. k . w spółkę akcyjną. Spółka Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007605, na podstawie postanowienia Sądu
  Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 kwietnia 2001 roku.
  Grupa Kapitałowa obejmuje Kredyt Inkaso S.A. jako Jednostkę Dominującą oraz jednostki zlokalizowane
  na terenie Polski , Luksemburga , Rumunii, Bułgarii , Chorwacji i Rosji .

  Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. na dzień
  31.03.201 8:


  Poza podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, S półka posiada jednostki stowarzyszone.
  Stowarzyszenie jest pośrednie poprzez spółkę zależną Spółki, tj. Kredyt Inkaso Porftolio Investments
  (Luxembourg) S.A., w której Spółka posiada 100% udziałów.

  Jednostkami stowarzyszonymi Spółki na dzie ń 31.03.2018 r. są:
   Trigon Profit VI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 22,89% certyfikatów inwestycyjnych;


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 7 z 73

   Trigon Profit VII Niestandaryzowany Sekurytyz acyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 40,48% certyfikatów inwestycyjnych;
   Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso P orftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 43,81% certyfikatów inwestycyjnych;
   Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 42,11% certyfikató w inwestycyjnych;
   Trigon Profit X Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 32,93% certyfikatów inwestycyjnych;
   Trigon Profit XII Niestandaryzowany Sekurytyzac yjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 38,76% certyfikatów inwestycyjnych.
  Na dzień 31.03.2017 r. procentowy udział w jednostkach stowarzyszonych Spółki przedstawiał się następująco:
   Trigon Profit VI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 19,15 % certyfikatów inwestycyjnych;
   Trigon Profit VII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwes tycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 27,11 % certyfikatów inwestycyjnych;
   Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 30,73 % certyfikatów inwestycyjnych;
   Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 33,49 % certyfikatów inwestycyjnych;
   Trigon Profit X Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 28,62 % certyfikatów inwestycyjnych;
   Trigon Profit XII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwesty cyjny Zamknięty, w którym Kredyt
  Inkaso Porftolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada 21,11 % certyfikatów inwestycyjnych.


  1.1. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej
  Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. jest hurtowy obrót
  wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych , z której to działalności uzyskujemy zdecydowaną większość
  przychodów oraz działalność prawnicza .
  Podstawowym przedmiotem działalności operacyjnej Jednostki dominującej jest zarządzanie portfelami
  wierzytelności sekurytyzowanych poprzez fundusze sekurytyzacyjne, w tym nabywanie pakietów
  wierzytelności przez jednostki zależne z Grupy oraz przez fundusz e inwestycyjne, których portfele
  wierzytelności zostały powierzone w zarządzanie. Podmioty z Grupy Kapitałowej dochodzą wierzytelności
  głównie od osób fizycznych, na drodze prawnej, przy współpracy z FORUM będącym wyspecjalizowanym
  podmiotem świadczącym ob sługę prawną. W Polskiej Klasyfikacji Działalności działalność podstawowa Spółka
  jest oznaczona kodem PKD: 64.99.Z (Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych). Uzupełniając ym przedmiotem
  działalności Grupy jest działalność prawnicza.
  Ujęcie w Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotu działalności poszczególnych podmiotów Grupy
  Kapitałowej:


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 8 z 73

  Jednostka Klasyfikacja PKD Przedmiot działalności
  Kredyt Inkaso S.A.
  64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
  Zarządzanie portfolio, zarządzenie korporacyjne, inwestowanie w niesekurytyzowane portfele wierzytelności.
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.
  n/d Inwestowanie w portfele wierzytelności, inwestowanie w papiery wartościowe niosące ryzyko oparte na wierzytelnościach
  Kredyt Inkaso I NSFIZ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.
  Inwestowanie w portfele wierzytelności, inwestowanie w papiery wartościowe niosące ryzyko oparte na wierzytelnościach
  Kredyt Inkaso II NSFIZ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.
  Inwestowanie w portfele wierzytelności, inwestowanie w papiery wartościowe niosące ryzyko oparte na wierzytelnościach Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka – sp .k.
  69.10.Z Działalność prawnicza.
  Działalność prawnicza
  Kancelaria Forum S.A.
  64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

  Działalność holdingowa
  KI Nieruchomości sp. z o.o.
  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  Nabywanie w toku egzekucji komorniczych lub działań windykacyjnych nieruchomości, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie, komercjalizacja oraz czerpanie z nich pożytków w różnych postaciach.
  FINSANO Consumer Finance S. A. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych.
  Działalność holdingowa
  FINSANO S.A. (dawniej FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna sp. k.)
  64.92.Z Pozostałe formy udzielenia kredytów.
  Działalność consumer finance.
  Legal Process Administration sp. z o.o.
  82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
  Działalność usługowa w zakresie usług administracyjno – biurowych.
  Kredyt Inkaso Investments RO S.A

  n/d
  Inwestowanie w portfele wierzytelności, serwisowanie aktywów w postaci wierzytelności
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A.

  n/d
  Inwestowanie w portfele wierzytelności, serwisowanie aktywów w postaci wierzytelności
  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) n/d Inwestowanie w portfele wierzytelności
  Kredyt Inkaso RECOVERY EOOD n/d Inwestowanie w portfele wierzytelności, serwisowanie aktywów w postaci wierzytelności
  Kredyt Inkaso d. o. o. za usluge n/d Inwestowanie w portfele wierzytelności
  AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.
  Inwestowanie w portfele wierzytelności, inwestowanie w papiery wartościowe niosące ryzyko oparte na wierzytelnościach
  Legal Practice Agency (Agenstvo Sudebnoi Praktiki) n/d windykacja należności na własny rachunek i na zlecenie
  1.2. Opis działalności
  Specjalizujemy się we wszechstronnych narzędziach windykacyjnych jednak największe doświadczenie
  posiadamy w dochodzeniu wierzytelności na drodze prawnej przy współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią
  prawniczą. Nabycie wierzytelności na własny rachunek i ryzyko stanowi ważny element działalności Spółki,
  ponieważ posiadając tytuł własności do wierzytelności możemy samodzielnie wybierać najbardziej korzystny
  wariant dochodzenia zapłaty .

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 9 z 73


  Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia w rozwoju Jednostki Dominującej i Grupy.
  2001  W Zamościu powstaje Dom Obrotu Wierzytelnościami zawiązany w dniu 29 grudnia 2000 roku (dalej „Dom Obrotu Wierzytelnościami)  nab ycie przez Dom Obrotu Wierzytelnościami pierwszego portfela wierzytelności od operatora telekomunikacyjnego
  2005


   otwarcie biura Dom Obrotu Wierzytelnościami w Warszawie  rozpoczęcie procesu upublicznienia Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso Sp. z o.o. Sp. k.  przekształcenie spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami (aktualna firma Spółki )
  2007  pozyskanie 15 mln zł w drodze pierwszej publicznej emisji akcji przez Spółkę – następcę prawnego Dom Obrotu Wierzytelnościami  debiut akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w Warszawie  pierwsza emisja obligacji Spółki
  2009  rozpoczęcie działalności przez e -Sąd  nabycie przez Spółkę pierwszego portfela wierzytelności bankowych od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.  rozpoczęcie tworzenia grupy kapitałowej przez Spółkę (Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., KI Nieruchomości Sp. z o.o., KI I NSFIZ)
  2010  otwarcie programu emisji obligacji Spółki o wartości 150 mln zł  przejęcie FORUM  przeprowadzenie przez Spółkę emisji akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy (akcje nieodpłatne)  nabycie portfeli wierzytelności za kwotę blisko 54 mln PLN
  2011  zawarcie przez Grupę pierwszej w Polsce umowy o subpartycypację z Getin Noble Bank  dalszy rozwój Grupy (powstanie FINSANO, KI II Niestandaryzowowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)  nabycie portfeli wierzytelności za kwotę blisko 174 mln PLN
  2012  rozpoczęcie przez Grupę działalności operacyjnej na rynkach zagranicznych – w Rumunii, Bułgarii i Rosji  nabycie portfeli wierzytelności za kwotę blisko 102 mln PLN
  2013  nabycie przez Spółkę pierwszego portfela bankowych wierzytelności hipotecznych o wartości nominalnej 167 mln zł  rozpoczęcie przez Spółkę zarządzania portfelem 500 mln zł wierzytelności na rzecz funduszy inwestycyjnych  nabycie portfeli wierzytelności za kwotę blisko 72 mln P LN
  2014  rozpoczęcie przez Grupę współpracy z PRA Group – wiodącą na świecie instytucją związaną z usługami zarządzania należnościami  nabycie portfeli wierzytelności za kwotę blisko 54 mln PLN
  2015  rozpoczęcie działalności na kolejnym rynku zagranicznym – w Chorwacji  nawiązanie współpracy z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  nabycie portfeli wierzytelności za kwotę blisko 49 mln PLN
  2016  dokonanie inwestycji w spółkę przez nowego inwe stora – Grupę Waterland  nabycie portfeli wierzytelności za kwotę blisko 145 mln PLN
  2017  ustanowienie przez Spółkę rocznego programu publicznych emisji obligacji  rozpoczęcie prac na programem kompleksowego rozwoju operacyjnego Grupy 600+
  2018  nabycie portfeli wi erzytelności za kwotę blisko 133 mln PLN

  W lutym 2017 r. Grupa rozpoczęła prace badawczo -rozwojowe w dziedzinie znacznego ulepszania
  świad czonych usług oraz optymalizacji procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie (przede wszystkim w
  celu obniżenia kosztów i podniesienia produktywności). W tym celu został stworzony kompleksowy program
  zmian w grupie kapitałowej, który został nazwany Programem 600+. Program 600+ dotyczy większości
  procesów biznes owych i organizacyjnych zachodzących w Grupie, a jego celem jest ukształtowanie tych
  procesów na nowo w sposób uporządkowany. Nowe procesy zostaną wdrożone w szczególności w spółce
  Kredyt Inkaso S.A. i dotyczyć będą w zasadzie wszystkich sfer jej działalno ści. Kredyt Inkaso uzyska m.in.
  nowe narzędzia do wyceny pakietów wierzytelności (innowacyjny, niefunkcjonujący jeszcze na rynku obrotu
  wierzytelnościami, proces wyceny wierzytelności), narzędzia do budżetowania, nowy system produkcyjny,
  który usprawni za rządzanie pakietami wierzytelności, czy innowacyjną platf ormę do komunikacji z klientem.
  Prowadzona przez Grupę działalność innowacyjna w ramach Programu 600+ jest nakierowana na praktyczne
  wykorzystanie nowych rozwiązań i ich komercjalizację. wymiarze ist otnym z punktu widzenia Grupy.
  Skutkami wdrożenia Programu 600+ będą m.in.: utrzymana marża operacyjna i wzrost jakości zarządzania,
  zwiększona efektywność procesów, udoskonalone procesy i narzędzia dostępu do danych, przekształcone
  dane w informacje niez będne dla obsługi i wsparcia podejmowania decyzji biznesowych, wzrost jakości danych
  kontaktowych dłużników, wzrost efektywności wykorzystania danych dłużników, wzrost jakości raportowania,
  zaprojektowany i wdrożony jednolity system wynagrodzeń i motywacyj ny, wdrożony jednolity system szkoleń,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 10 z 73

  prognozy odzysków z portfeli wierzytelności dostosowane do możliwości likwidacji, rekomendacje opłacalności
  restrukturyzacji portfeli, zaktualizowany model wyceny portfeli zabezpieczonych, zracjonalizowane koszty
  rodz ajowe poprzez wdrożony proces budżetowania, wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, wdrożone
  nowe wartości firmy oraz kodeks etyczny dla pracowników, ustrukturyzowane i dostępne na Intranecie zasoby
  informacyjne i wiedzy, wprowadzone działania integracyjn e wśród pracowników, uproszczona struktura
  organizacyjna, określone linie raportowania i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji oraz opracowany i
  zakomunikowany do organizacji opis zadań jednostek organizacyjnych.
  W okresie, którego dotyczy sprawozdanie , Grupa nie prowadziła działalności, która miała lub mogłaby mieć
  wpływ na środowisko naturalne. Obowiązki Grupy wynikające z przepisów w zakresie ochrony środowiska
  związane są jedynie ze zwracaniem do dostawcy w celu utylizacji zużytego sprzętu komputero wego.
  Ze względu na charakter działalności Grupy, Spółka na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględnia
  interesy społeczne i ochronę środowiska (CSR – Corporate Social Responsibility ).
  W ramach działania CSR Spółka prowadzi bloga ( http://blog.kredytinkaso.pl/ ) z myślą o propagowaniu
  racjonalnego zarządzania własnymi finansami.
  1.3. Powiązania kapitałowe
  Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na Dzień Zatwierdzenia w skład Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
  wchodzi ły następujące podmioty zależne:
   Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luksembourg) S.A.,
   Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
   Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
   Kancelaria Forum S.A.,
   Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka - sp. k.,
   KI Nieruchomości sp. z o.o.,
   FINSANO S.A (dawniej FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna sp. k.),
   FINSANO Consumer Finance S.A.,
   Legal Process Administration sp. z o.o.,
   Kredyt Inkaso Investments RO S.A.,
   Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A.,
   Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC),
   Kredyt Inkaso RECOVERY EOOD,
   Kredyt Inkaso d.o.o. za usluge,
   AGIO Wierzytelności Niestanda ryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
   Legal Practice Agency (Agenstvo Sudebnoi Praktiki) .
  1.4. Powiązania organizacyjne i osobowe
  Powiązanie z Kancelarią Prawniczą FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka - sp. k. w Warszawie
  Dochodząc z apłaty od dłużników korzystamy przede wszystkim z drogi prawnej. Usługi prawnicze świadczy
  nam, należąca do Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny
  Krzysztof Piluś i spółka - sp. k. w Warszawie. Jest to jedna z nielicz nych w kraju Kancelarii, która jest w stanie
  świadczyć dla nas usługi. Wynika to z faktu, iż świadczenie tego typu usług wymaga posiadania unikalnych
  zasobów, w szczególności znajomości obsługi specjalistycznego systemu informatycznego stworzonego na
  potrz eby Kredyt Inkaso S.A., know -how organizacyjno -prawnego oraz doświadczenia w skutecznym
  i ekonomicznym prowadzeniu wielu tysięcy postępowań jednocześnie .
  Komandytariuszem w Kancelarii Prawniczej FORUM , posiadającym 85% udział w prawach do jej zysku jest
  spółka w 100% zależna od Kredyt Inkaso S.A., Kancelaria Forum S.A.
  W skład Rady Nadzorczej Kancelarii Forum S.A. wchodzą: Bogdan Dzudzewicz (równocześnie
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu Kredyt Inkaso S.A., oraz członek


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 11 z 73

  Rady Nadzorczej Legal Process Administration sp. z o.o. ), Elżbieta Żelazko - Nowosielska oraz Ireneusz
  Chadaj, a w skład Zarządu: Jarosław Orlikowski jako Prezes Zarządu (równocześnie Wiceprezes Zarządu
  Kredyt Inkaso S.A., Wiceprezes Zarządu KI Nieruchom ości sp. z o.o., Dyrektor Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio
  Investments (Luxembourg) S.A., Prezes Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie oraz
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD z siedzibą w Sofii, Członek Zarządu Kredyt Inkaso Recovery EOOD z
  siedzibą w Sofii, Członek Zarządu Kredyt Inkaso d. o. o. za usługę z siedzibą w Zagrzebiu, Przewodniczący
  Rady Nadzorczej FINSANO Consumer Finance S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej FINSANO S.A. oraz
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Legal Process Admini stration sp. z o.o. ) oraz Rafał Paluch .
  Prawo reprezentowania Kancelarii Prawniczej FORUM przysługuje komplemen tariuszowi Krzysztofowi Piluś
  (równocześnie prokurent w Kredyt Inkaso S.A.) .
  Zgodnie z zapisami Umowy Spółki prowadzenie spraw Kancelarii Prawniczej FORUM powierzone zostało
  komplementariuszowi. Komplementariusz, bez uszczerbku dla art. 38 k.s.h., prowadzi wszystkie sprawy Spółki
  z wyjątkiem spraw wymagających zgodnie z Umową Spółk i uchwały wspólników oraz z wyłączeniem spraw
  dotyczących czynności, w których wymagane jest działanie radcy prawnego bądź adwokata.
  Powiązanie z FINSANO Spółka Akcyjna (dawniej FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna Spółka
  Komandytowa) w Warszawie
  Wspólnikiem posiadającym 99% akcji w jednostce FINSANO S.A. jest Kredyt Inkaso S.A. natomiast 1% akcji
  posiada jednostka w 100% zależna od Kredyt Inkaso S.A. - Finsano Consumer Finance S.A.
  Organem umocowanym do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki jes t Zarząd, w którego skład wchodzi Rafał
  Paluch jako Prezes Zarządu (równocześnie Prezes Zarządu Finsano Consumer Finance S.A. oraz Prezes
  Zarządu Legal Process Administration sp. z o.o. ).
  W skład Rady Nadzorczej FINSANO S.A. wchodzą: Jarosław Orlikowski (członek Rady Nadzorczej), Ireneusz
  Chadaj (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz Elżbieta Żelazko – Nowosielska (pracownik Kredyt
  Inkaso S.A., Sekretarz Rady Nadzorczej FINSANO Consumer Finance S.A. i równocześnie Sekretarz Rady
  Nadzorczej Kancelarii FOR UM S.A. oraz Legal Proces Administration sp. z o.o.).
  Powiązanie z Legal Process Administration Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Warszawie
  Wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w jednostce Legal Process Administration sp. z o.o. , jest w 100%
  zależna od Kredyt Inkaso S.A., Kancelaria FORUM S.A.
  Organem umocowanym do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki jest Zarząd, w którego skład wchodzi Rafał
  Paluch jako Prezes Zarządu oraz Jarosław Bondyra jako Wiceprezes Zarządu .
  W skład Rady Nadzorczej Legal Process Administration sp. z o.o. wchodzą: Jarosław Orlikowski
  (Przewodniczący Rady Nadzorczej) , Bogdan Dzudzewicz (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ) oraz
  Elżbieta Żelazko - Nowosielska (Sekretarz).

  Powiązanie z KI Nieruchomości sp. z o.o.
  Wspólni kiem posiadającym 100% udziałów w KI Nieruchomości sp. z o.o. jest Kredyt Inkaso S.A. Organem
  umocowanym do prowadzenia spraw i reprezentacji KI Nieruchomości sp. z o.o. jest Zarząd. W skład tego
  organu wchodzi Wiceprezes – Jarosław Orlikowski.
  Uprawniony m do reprezentacji tej Spółki łącznie z członkiem zarządu jest prokurent – Jarosław Legieć
  (pracownik Kredyt Inkaso S.A.).

  Pozostałe powiązania
  Ponadto w skład Zarządu Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie wchodzą Jarosław
  Orlikowski (Prezes), Paweł Przewłoka (Wiceprezes , pracownik Kredyt Inkaso S.A. ) i Małgorzata Adamczuk
  (Członek Zarządu, świadcząca usługi dla Grupy), w skład Zarządu Kredyt Inkaso Investments BG EAD z
  siedzibą w Sofii wchodzą Jarosław Orlikowski (Prezes), Małgorzata Adamczuk i Paweł Przewłoka , Dyrektorem
  Generalnym (Prezesem Zarządu) w Kredyt Inkaso Recovery EOOD z siedzibą w Sofii jest Jarosław Orlikowski ,
  oraz Paweł Przewłoka, Członkami Zarządu – Dyrektorami w Kredyt Inkaso d. o. o. za usługę są Jarosław
  Orlikowski oraz Małgorzata Adamczuk zaś w Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) Dyrektorem
  Generalnym jest Ałła Strzałkowska (pracownik Kredyt Inkaso S.A.).


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 12 z 73

  II. INFORMACJE NIEFINANSOWE
  Przy sporządzaniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych Zarząd Spółki Dominującej korzystał z
  zasad spójnych z art. 49b ustęp 2 -8 Ustawy o rachunkowości.
  2.1. Model biznes u
  Grupa Kapitałowa Kredyt
  Inkaso S.A. działa
  w branży zarządzania
  wierzytelnościami.
  Specjalizuje się
  w zakupie dużych
  pakietów wierzytelności
  uznanych przez
  pierwotnych wierzycieli
  za trudne do odzyskania
  oraz w dochodzeniu ich
  zapłaty na własny
  rachunek or az w
  zarządzaniu aktywami
  sekurytyzacyjnymi na
  zlecenie. Model biznesu
  Grupa Kapitałowa Kredyt
  Inkaso S.A. oparty jest na
  pełnym wachlarzu
  działań operacyjnych
  (dochodzenia zapłaty),
  które to działania zlecane
  są wyspecjalizowanym
  komórkom w ramach
  Grupy K apitałowej. Za
  windykację prawną
  odpowiada wchodząca w
  skład Grupy Kapitałowej
  Kancelaria Prawnicza
  FORUM Radca Prawny
  Krzysztof Piluś i spółka -
  sp.k, w której Grupa
  Kapitałowa posiada 85%
  udziału w zysku.
  Kancelaria działa jako
  pełnomocnik procesowy
  – po dejmuje wszelkie
  czynności prawne
  mające na celu
  odzyskanie
  wierzytelności
  kupowanych przez G rup ę
  Kapitałow ą Kredyt Inkaso
  S.A. Model ten umożliwia
  uzyskanie tytułów
  wykonawczych, będących podstawą dochodzenia roszczeń na etapie postepowania egzekucyjnego. Do dnia
  8 lipca 2018 roku egzekucja komornicza należności może być prowadzona przez co najmniej 10 lat po
  uzyskaniu tytułu wyk onawczego, bez możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia. Na skutek zmian
  legislacyjnych – od 9 lipca 2018 roku – termin ten ulegnie skróceniu do 6 lat. .
  Podstawą sukcesu G rup y Kapitałow ej Kredyt Inkaso S.A. jest dostosowywanie ścieżek likwidacji port fela tak,
  aby proces windykacji przebiegał w sposób efektywny zarówno pod względem kosztowym i przychodowym.
  Przewagi konkurencyjne Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
   kompetencje i narzędzia do obsługi całego procesu dochodzenia wierzytelności i
  zarządzania nimi, zarówno na drodze polubownej (tzw. miękkiej), jak i windykacji
  prawnej (tzw. twardej)
   doświadczenie w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności (m.in. bankowych,
  telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych)
   wyspecjalizowany zespół do windy kacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie
   skuteczny mechanizm odzyskiwania kosztów dochodzenia zwrotu wierzytelności
   minimalizacja kosztów operacyjnych i stałych
   dedykowany, zbudowany przez Kredyt Inkaso S.A., system informatyczny –
  standaryzacja i auto matyzacja działań prawnych
   16-letnie doświadczenie w branży wierzytelności
   większe możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na
  status spółki publicznej
   funkcjonowanie w strukturze obejmującej szereg wehikułów prawnych,
  umożliwiając ych dokonywanie zakupów wierzytelności na większości rynków
  Europy Środkowo -Wschodniej
   dobre postrzeganie marki i wysoka wiarygodność, przekładające się na możliwość
  nabywania pakietów wierzytelności i obsługi wierzytelności wierzycieli pierwotnych
  szczególnie przykładających wagę do wizerunku i nieposzlakowanej opinii.
   innowacyjność, pozwal ająca generować przychody i zyski poprzez nowe produkty
  tworzone w odpowiedzi na potrzeby rynku. Przykładem jest pionierska w Polsce
  transakcja nabycia portfela na zasadzie subpartycypacji, dzięki której nabyty
  pakiet wierzytelności formalnie pozostał w po siadaniu banku, natomiast przepływy
  z odzyskanych wierzytelności, jak i ryzyko z nimi związane przeszły na Grupę.
  Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na nabycie ekonomicznej siły wierzytelności
  bez dokonywania zmian w relacjach zachodzących między wierzyciel em a
  dłużnikiem, co istotnie zmniejszyło ryzyka i koszty transakcji
   optymalizacja struktury organizacyjnej, pozwalająca na minimalizację kosztów
  operacyjnych i stałych, m. in. dzięki lokalizacji centrów operacyjnych w Zamościu i
  Lublinie.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 13 z 73

  Jest to możliwe, ponieważ G rupa Kapitałowa posiada pełen wachlarz narzędzi służących do likwidacji portfeli:
  wyspecjalizowane call center, zespół w indykacji terenowej, kancelarię prawną, dział windykacji wierzytelności
  korporacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie oraz komórki wspomagające – dział IT, nowoczesne archiwum,
  zespół digitalizacji dokumentów, skip tracingu.
  Nabywamy pakiety wierzytelności pochodzące przede wszystkim z sektora bankowego , pożyczkowego,
  telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego . Pakiety wierzytelności
  generują przychody i przepływy pieniężne przez wiele lat, co powoduje
  niską wrażliwość przyjętego modelu biznesowego na wahania
  koniunktury. Średnia wartość nominalna wierzytelności (rozumiana jako
  suma należności głównej oraz odse tek naliczonych do dnia zakupu) w
  naszym portfolio wynosi około 6,1 tys. PLN . Dzięki dużej ilości dłużników
  oraz znacznemu rozproszeniu kwot wierzytelności nie występuje koncentracja ryzyka .
  Do grona najważniejszych kontrahentó w Grupy należą wiodące banki , firmy ubezpieczeniowe oraz wszyscy
  znaczący operatorzy telekomunikacyjni. Od chwili rozpoczęcia działalności portfolio Grupy Kapitałowej Kredyt
  Inkaso S.A. zostało wniesione do sądu już prawie sześćset czterdziestoma tysiącami spraw.
  Schemat modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A .


  posiadamy pełen wachlarz
  narzęd zi służących do
  likwidacji portfeli


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 14 z 73


  Spółka Dominująca działając na rzecz swoich spółek zależnych z siedzibą w Luksemburgu, Rumunii, Bułgarii,
  Rosji i Chorwacji zarządza wierzytelnościami posiadanymi przez Grupę w celu odzyskania środków z
  wierzytelności nabywanych przez Grupę, a także zabezpieczenia ich wart ości oraz – opcjonalnie - korzystnego
  obrotu nimi na rynku wtórnym. Działalność Spółki Dominującej oraz ww. spółek zależnych Spółki prowadzona
  jest w przykładowych dwóch modelach:
   nabywanie przez Grupę na własny rachunek portfeli wierzytelności uznanych przez pierwotnych
  wierzycieli za trudne do odzyskania oraz zarządzanie tymi portfelami (ten model stosowany jest na
  rynkach polskim, rumuńskim, bułgarskim, rosyjskim i chorwackim, przy czym na rynku polskim w głównej
  mierze dotyczy zarządzania sekurytyzowa nymi wierzytelnościami niestandaryzowanych
  sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych);
   zarządzanie sekurytyzowanymi aktywami niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy
  inwestycyjnych zamkniętych spoza Grupy – z poziomu Grupy usługa ta jes t wykonywana przez Spółka ,
  bowiem stanowi działalność regulowaną, wykonywaną na podstawie zezwolenia KNF, wydawanego
  zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych zamkniętych i zarządzaniu alternatywnymi
  funduszami inwestycyjnymi.
  W pierwszym z m odeli Grupa nabywa pakiety wierzytelności pochodzące przede wszystkim z sektora
  bankowego, ubezpieczeniowego oraz z niezapłaconych faktur za usługi telekomunikacyjne, odsetek za zwłokę
  oraz z tytułu kar umownych. Nabywane pakiety wierzytelności generują pr zychody i przepływy pieniężne przez
  wiele lat, dzięki czemu statystycznie pakiety wierzytelności uznaje się za źródło systematycznych przepływów
  pieniężnych. W perspektywie długookresowej prezentuje niską wrażliwość strumienia pieniądza na wahania
  koniunkt ury, przy czym w perspektywie krótkookresowej wahania koniunktury mogą wpływać na odpowiednie
  odchylenia wartości przepływów. Dochodzenie wierzytelności z nabytych portfeli wierzytelności odbywa się na
  własny rachunek i własne ryzyko podmiotów z Grupy Kapi tałowej, co jest o tyle istotne, iż posiadając tytuł
  własności wierzytelności Grupa może samodzielnie wybierać optymalne warianty dochodzenia zapłaty. Dzięki
  dużej liczbie dłużników oraz znacznemu rozproszeniu kwot wierzytelności, w tym obszarze w ocenie G rupy nie
  występuje koncentracja ryzyka. Od rozpoczęcia działalności do końca marca 2018 roku Grupa Kredyt Inkaso
  za pośrednictwem pełnomocnika procesowego Kancelarii Forum wniosła do sądów około 797 tysięcy
  spraw/pozwów związanych z odzyskiwanymi należnośc iami (głównie pozwów o zapłatę), uzyskała około 687
  tysięcy nakazów zapłaty i 666 tysięcy klauzul wykonalności .
  W drugim z modeli dochodzenie zapłaty z portfeli zarządzanych odbywa się w oparciu o posiadane
  doświadczenia Spółki Dominującej i Grupy oraz jej narzędzia, wspólne z narzędziami wykorzystywanymi w


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 15 z 73

  procesie odzyskiwania wierzytelności z nabytych portfeli, jednak każdorazowo w zakresie i na zasadach
  określanych kontraktowo z podmiotem zlecającym zarządzanie, tj. np. towarzystwem funduszy inwestyc yjnych.
  Schemat standardowego procesu dochodzenia zapłaty z nabytych wierzytelności przedstawiono poniżej.

  Źródło: Spółka
  Zaprezentowany schemat działania jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Grupy, pochodzących z różnych
  etapów rozwoju poszczególnych rynków oraz z różnych rynków. Komentarz do schematu przedstawiono
  poniżej.
  Proces dochodzenia wierzytelności (windykacji) j est procesem z jednej strony wystandaryzowanym w zakresie
  zbioru dostępnych narzędzi prawnych i faktycznych, z drugiej zindywidualizowanym, gdyż każdorazowo
  dobierane są odmienne narzędzia oraz kolejność ich stosowania. W szczególności tworząc strategię li kwidacji
  konkretnej wierzytelności lub grupy podobnych do siebie wierzytelności, należy mieć na uwadze poniższe
  uwarunkowania.
   Wybór sposobu postępowania z wierzytelnością jest zależny od wyników segmentacji portfela
  wierzytelności.
   W przypadku skłonnośc i dłużnika do spłaty istnieje możliwość uzgodnienia ugodowych warunków spłaty
  na każdym etapie procesu.
   W ramach obsługi wierzytelności w centrum obsługi telefonicznej ( call center ) stosowane są różne
  metody zmobilizowania dłużników do spłaty, w tym dedyk owane do wybranej grupy dłużników kampanie
  celowe.
   Postępowania sądowe realizowane w ramach Grupy Kapitałowej mogą również obejmować
  postępowania spadkowe lub upadłościowe, w tym konsumenckie.
   W przypadku niezadawalających efektów prowadzonych działań, w ybrane etapy dochodzenia
  wierzytelności są powtarzane.
  W procesie dochodzenia wierzytelności, działania operacyjne są zlecane wyspecjalizowanym podmiotom
  wchodzącym w skład Grupy. Za dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej odpowiada wchodząca w skład
  Grupy FORUM, która działa jako pełnomocnik procesowy właściciela wierzytelności, podejmując wszelkie
  czynności prawne mające na celu odzyskanie wierzytelności nabytych przez Grupę. Egzekucja komornicza z
  wierzytelności może być prowadzona przez co najmnie j dziesięć lat po uzyskaniu tytułu wykonawczego, bez


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 16 z 73

  możliwości skutecznego podniesienia na tym etapie zarzutu przedawnienia, co w sposób istotny zwiększa
  prawdopodobieństwo odzyskania wierzytelności.
  W oparciu o dane finansowe, Grupa wyróżnia trzy następ ujące segmenty działalności (dwa podstawowe i jeden
  uzupełniający):
   segment obrotu wierzytelnościami, który obejmuje obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych,
  tj. nabywanie oraz zbywanie portfeli wierzytelności, w tym prowadzenie negocjacji kont raktów, wyceny
  przedinwestycyjne i dezinwestycyjne,
   segment zarządzania wierzytelnościami, który obejmuje obsługę portfeli wierzytelności, w tym czynności
  z zakresu obrotu portfelami wierzytelności oraz dochodzenie nabytych wierzytelności, zarówno na
  drodze polubownej jak i prawnej,
   segment funkcji korpor acyjnych, stanowiący pozycję uzgodnieniową i obejmujący działalność związaną
  z zarządzaniem i administracją oraz innymi funkcjami wsparcia i pozostałą działalność nieprzypisaną do
  wyodrębnionych segmentów.
  Strukturę przychodów w podziale na poszczególne s egmenty działalności prezentuj e poniższ a tabel a.

  Okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku
  Obrót wierzytelno - ściami Zarządzanie wierzytelno - ściami Funkcje korpo - racyjne
  Wyłączenia konsoli - dacyjne
  Ogółem

  Przychody netto 108 081 13 761 834 122 676
  Przychody netto między segmentami 2 167 32 505 5 332 (40 004) -
  Przychody netto ogółem 110 248 46 265 6 166 (40 004) 122 676
  Koszty operacyjne ogółem (63 88 5) (44 31 5) (7 928) 40 004 (76 12 4)
  Pozostałe przychody operacyjne 416 205 4 - 626
  Pozostałe koszty operacyjne (14) (372) (4 357) - (4 74 3)
  Wynik operacyjny segmentu 46 76 5 1 784 (6 114) - 42 435

  W ocenie Spółk i przyjęty model działalności jest efektywny, gdyż umożliwia nabywanie przez Grupę a także
  generowanie roszczeń wobec dłużników o zwrot kosztów dochodzenia zapłaty należności. Dzięki posiadanym
  85% udziałów w FORUM, Grupa generuje przychód nie tylko ze spła ty wierzytelności, które powiększają
  wartość nabywanych wierzytelności ale również w sposób istotny partycypuje w zyskach wypracowanych na
  działalności prawnej związanej dochodzeniem zapłaty.
  Przewagą działalności Grupy jest takie optymalizowanie ścieżek l ikwidacji portfela, aby proces dochodzenia
  wierzytelności przebiegał w sposób efektywny zarówno pod względem kosztowym, jak i przychodowym.
  Indywidualna optymalizacja działań w odniesieniu do poszczególnych portfeli a nawet pojedynczych
  wierzytelności jest możliwa dzięki posiadaniu pełnego wachlarza narzędzi służących do likwidacji portfeli. Są
  to:
   własne wyspecjalizowane centrum obsługi telefonicznej ( call center ),
   własny zespół agentów terenowych,
   należąca do Grupy kancelaria prawna,
   własny dział likwidacji wierzytelności korporacyjnych i zabezpieczonych hipotecznie,
   komórki wspomagające, tj. dział IT, nowoczesne archiwum, zespół cyfrowej obróbki i archiwizacji
  dokumentów (zespół digitalizacji dokumentów), zespół tzw. skip tracingu, c zyli prowadzenia działalności
  zmierzającej do lokalizacji dłużników i ich mienia.

  Klientami Grupy są zarówno podmioty zbywające portfele wierzytelności oraz zlecający zarządzenie takimi
  portfelami, jak i osoby, od których poszczególne podmioty Grupy doch odzą zapłaty nabytych należności.
  Największe przychody dla Grupy generują łącznie pojedynczy klienci, od których Grupa dochodzi należności,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 17 z 73

  jednak do największych klientów Grupy należy zaliczyć kilka towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz
  poszczególne fun dusze inwestycyjne, na rzecz których realizowane są usługi zarządzania portfelami
  sekurytyzowanych wierzytelności.
  W ciągu ostatnich trzech pełnych lat obrachunk owych oraz w trwającym roku 2017/2018 wśród klientów Grupy
  nie było podmiotów, z którymi współ praca generowałaby powyżej 10% przychodów netto w poszczególnych
  okresach. Do największych klientów instytucjonalnych Grupy w poszczególnych latach obrotowych należały
  wskazane poniżej fundusze inwestycyjne (których organami są wzmiankowane w nawiasie towa rzystwa
  funduszy inwestycyjnych).

  2017/2018 (04.2017 -03.2018 )
   fundusze Omega Wierzytelności NSFIZ (Altus TFI S.A.),
   fundusze Trigon Profit VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV i XVI NSFIZ (Trigon TFI S.A.),
   fundusz Open Finance Wierzytelności NSFIZ (zarządzający funduszem Open Finance TFI S.A.).

  2016/2017 (04.2016 -03 .201 7)
   fundusze Omega Wierzytelności NSFIZ (Altus TFI S.A.),
   fundusze Agio Wierzytelności Plus NSFIZ oraz Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ (Agio TFI S.A.),
   fundusze Trigon Profi t VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV i XVI NSFIZ (Trigon TFI S.A.),
   fundusz Open Finance Wierzytelności NSFIZ (zarządzający funduszem Open Finance TFI S.A.).
  2015/2016 (04.2015 -03.2016)
   fundusze Omega Wierzytelności NSFIZ (Altus TFI S.A.),
   fundusze Agio Wierzytelności Plus NSFIZ oraz Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ (Agio TFI S.A.),
   fundusze Trigon Profit VI, VII, VIII, IX, X, XII NSFIZ (Trigon TFI S.A.) – rozpoczęcie współpracy 11.2015,
   fundusz Open Finance Wierzytelności NSFIZ (zarządzają cy funduszem Open Finance TFI S.A.).

  2014/2015 (04.201 4-03.2015)
   fundusze Omega Wierzytelności NSFIZ (zarządzający funduszem Altus TFI S.A.) – rozpoczęcie
  współpracy 01.2015,
   fundusz Open Finance Wierzytelności NSFIZ – rozpoczęcie współpracy 03.2015 (za rządzający
  funduszem Open Finance TFI S.A.),
   fundusze Agio Wierzytelności Plus NSFIZ oraz Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ (zarządzający
  funduszem Agio TFI S.A.).

  2.2. Otoczenie rynkowe
  2.2.1. Branża i sektor działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
  Prowadzimy działalność w branży zarządzania wierzytelnościami. Branża ta świadczy usługi finansowe
  z następujących grup:
   prewencyjne zarządzanie wierzytelnościami i monitoring płatności,
   zarządzanie wierzytelnościami na zlecenie (w tym także na rzecz fundu szy sekurytyzacyjnych),
   obrót wierzytelnościami i dochodzenie wierzytelności na własny rachunek nabywcy.
  Działalność faktoringową oraz inne usługi skupione wokół zarządzania należnościami (tj. wierzytelnościami
  nieprzeterminowanymi) Grupa postrzega jako od rębną od zarządzania i obrotu wierzytelnościami branżę, choć
  także z obszaru usług finansowych.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 18 z 73

  W ramach rynku obrotu wierzytelnościami Grupa wyodrębnia:
   rynek masowy, na który składają się transakcje na pakietach wierzytelności z usług powszechnych
  (masowych),
   rynek detaliczny, czyli pojedyncze sprawy windykacyjne.
  Oba rynki mogą być wewnętrznie bardzo zróżnicowane, zarówno ilościowo, jak i przedmiotowo. Pakiety
  wierzytelności mogą obejmować od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy pojedynczych przypadków, a
  wartość pojedynczej wierzytelności może się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Sprawami
  pojedynczymi lub pakietami o małej łą cznej wartości zainteresowane są zazwyczaj nieduże podmioty działające
  lokalnie. Organizacje o większych zasobach, zdolne nabywać i obsługiwać pakiety o znacznej wartości, działają
  zwykle na rynku masowym.
  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorz e obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych
  oferują podmiotom świadczącym takie usługi możliwość nabycia trudno spłacalnych wierzytelności w zamian
  za uzgodnioną cenę. Transakcje mają charakter masowy – wierzytelności sprzedawane są całymi paki etami.
  Celem nabycia wierzytelności jest jego likwidacja, czyli uzyskanie spłat od dłużników, we własnym zakresie. W
  nielicznych przypadkach dochodzi do dalszej odsprzedaży wierzytelności.
  Dzięki istnieniu możliwości sprzedaży wierzytelności trudnych do o dzyskania przedsiębiorstwa świadczące
  usługi powszechne zyskują pewność odzyskania przynajmniej części należności w wysokości kwoty zapłaconej
  przez nabywcę pakietu. Jednocześnie świadomość istnienia podmiotów wyspecjalizowanych w egzekwowaniu
  zobowiązań d łużników motywuje dłużników do terminowego dokonywania płatności, co przekłada się na ogólny
  wzrost bezpieczeństwa i zaufania w obrocie gospodarczym.
  Zbycie wierzytelności pozwala pierwotnemu dłużnikowi wierzycielowi szybko uzyskać środki finansowe, które
  może wykorzystać do prowadzenia swojej podstawowej działalności. Możliwość usunięcia z bilansu
  wierzytelności nieregularnych ma szczególne dodatkowe znaczenie dla banków, które zobowiązane są do
  utrzymywania minimalnego poziomu kapitałów i tworzenia rezer w na należności zagrożone. Ponadto zbycie
  wierzytelności trudno odzyskiwalnych pozwala na osiągnięcie korzystnych efektów podatkowych. Wraz ze
  sprzedażą wierzytelności następuje jednocześnie przeniesienie na nabywcę ryzyka kredytowego.
  Naturalnymi sprzedaw cami pakietów wierzytelności są podmioty świadczące usługi powszechne (finansowe i
  niefinansowe), za które płatność dokonywana jest z opóźnieniem w formie rat, wystawianych okresowo
  rachunków itp. Dwie największe grupy zbywców wierzytelności to branża fina nsowa (głównie niespłacane
  kredyty) oraz branża telekomunikacyjna (nieopłacone rachunki za usługi oraz kary za przedterminowo zerwane
  przez klienta umowy), przy czym krąg potencjalnych kontrahentów w transakcjach cesji wierzytelności jest
  znacznie szerszy.
  Podmiot, który świadomie prowadzi politykę sprzedaży należności przeterminowanych, nie musi utrzymywać
  własnych struktur windykacyjnych oraz samodzielnie prowadzić postępowań sądowych i egzekucyjnych. Dla
  wybranych podmiotów możliwość zbycia wierzytelnoś ci trudnoodzyskiwalnych może mieć również pozytywny
  aspekt wizerunkowy, gdyż prowadzenie przez nie windykacji mogłoby niekorzystnie wpłynąć na relacje z
  rynkiem i klientami.
  2.2.2. Opis sektora obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych
  Przedsiębiorst wa prowadzące działalność w sektorze obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych
  oferują podmiotom świadczącym takie usługi możliwość zbycia przeterminowanych wierzytelności w zamian
  za uzgodnioną cenę. Transakcje mają charakter hurtowy – wierzyte lności sprzedawane są całymi pakietami.
  Celem nabycia wierzytelności jest jego likwidacja (wygenerowanie spłat dłużników) we własnym zakresie.
  Rzadziej dochodzi do dalszej odsprzedaży wierzytelności.
  Dzięki istnieniu możliwości sprzedaży należności trudny ch do odzyskania przedsiębiorstwa świadczące usługi
  powszechne zyskują pewność odzyskania przynajmniej części należności (kwoty zapłaconej przez nabywcę).
  Jednocześnie świadomość istnienia podmiotów wyspecjalizowanych w egzekwowaniu zobowiązań dłużników
  po winno motywować ich do terminowego dokonywania płatności, co przekłada się na ogólny wzrost
  bezpieczeństwa i zaufania w obrocie gospodarczym.
  Zbycie wierzytelności pozwala pierwotnemu dłużnikowi szybko uzyskać środki finansowe, które może
  wykorzystać do pr owadzenia swojej podstawowej działalności. Możliwość usunięcia z bilansu wierzytelności
  nieregularnych ma szczególne znaczenie dla banków, które zobowiązane są do utrzymywania minimalnego


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 19 z 73

  poziomu kapitałów i tworzenia rezerw na należności zagrożone. Ponadt o zbycie wierzytelności trudnych
  pozwala na osiągnięcie korzystnych efektów podatkowych.
  Wraz ze sprzedażą wierzytelności następuje jednocześnie przeniesienie na nabywcę ryzyka kredytowego.
  Podmiot, który świadomie prowadzi politykę sprzedaży należności p rzeterminowanych, nie musi utrzymywać
  własnych struktur windykacyjnych oraz samodzielnie prowadzić postępowań sądowych i egzekucyjnych.
  Niektóre przedsiębiorstwa dochodzą też do wniosku, że prowadzenie przez nie windykacji mogłoby
  niekorzystnie wpłynąć na ich wizerunek, co również motywuje do dokonania sprzedaży wierzytelności (zwykle
  wtedy pod uwagę brana jest wiarygodność nabywcy, przestrzeganie przez niego prawa i dobrych praktyk, co
  uważamy za naszą mocną stronę).
  Naturalnymi sprzedawcami pakietów wierz ytelności są wszystkie podmioty świadczące usługi powszechne
  (finansowe i niefinansowe), za które płatność dokonywana jest z opóźnieniem (w formie rat, wystawianych
  okresowo rachunków itp.). Dwie największe grupy zbywców wierzytelności to branża finansowa (głównie
  niespłacane kredyty) oraz branża telekomunikacyjna (nieopłacone rachunki za usługi oraz kary
  za przedterminowo zerwane przez klienta umowy), ale krąg potencjalnych kontrahentów w transakcjach cesji
  wierzytelności jest znacznie szerszy.
  2.2.3. Podmioty działające w branży
  W branży zarządzania wierzytelnościami działają przedsiębiorstwa o bardzo zróżnicowanej wielkości i różnych
  przyjętych modelach biznesowych. W Polsce działa kilkaset małych i średnich firm windykacyjnych oraz
  kilkanaście dużych podmiotów z czego tylko kilka z nich ma znaczący udział w rynku. Podmiotami
  konkurencyjnymi wobec Kredyt Inkaso S.A. są firmy, których istotny element działalności wiąże się z obrotem
  wierzytelnościami masowymi , takie jak Ultimo S.A. , Kruk S.A. , Best S.A., Fast Fin ance S.A., GPM Vindexus
  S.A. , oraz wchodzące na rynek polski podmioty międzynaro do we: PRA Group, Lindorff.
  2.2.4. Wielkość sektora w roku obrotowym 201 7/18
  Na przestrzeni ostatniej dekady rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce uległ normalizacji, zarówno w zakresie
  przepisów prawa, jak i praktyki działalności podmiotów nabywających pakiety wierzytelności .
  Według raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), na koniec III kwartału 2017 r. łączna wartość
  nominalna obsługiwanych wierzytelności na rynk u polskim mierzona narastająco wynosiła 104,4 mld zł  Obecnie większość transakcji nabycia pakietów wierzytelności przeprowadzają wyspecjalizowane fundusze,
  które są nadzorowane przez instytucje państwowe, w tym m.in. KNF i GIODO . Rynek obrotu wierzytel nościami
  w Polsce znajduje się w fazie wzrostu . Na rynku wierzytelności widać dużą podaż wierzytelności
  konsumenckich ze strony banków, które chętnie odsprzedają trudno ściągalne zobowiązania swoich klientów
  profesjonalnym podmiotom. Kolejnym czynnikiem is totnym z punktu widzenia omawianego rynku jest program
  rządowy „500+” uruchomiony w kwietniu 2016 roku. Program powoduje regularny wpływ gotówki, co z kolei
  może pozytywnie wpływać na spłacanie długów .
  Ostatnim z czynników, który może przyczynić się do rozrostu sektora kolejnych latach są dojrzewające
  kredyty hipoteczne. Według założeń portfele wierzytelności dojrzewają w czasie od 5 do 7 lat, a od
  gwałtownego wzrostu kredytów hipotecznych na rynku polsk im mija właśnie 7 lat. Ten typ portfeli właśnie
  zaczyna trafiać na rynek obrotu wierzytelnościami, co również prawdopodobnie przyczyni się do dalszego
  wzrostu omawianego sektora.
  Kluczowym wewnętrznym czynnikiem determinującym działalność Grupy i jej rezul taty finansowe będzie
  skuteczność zarządzania i dochodzenia wierzytelności, przekładająca się na efektywność finansową.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 20 z 73

  W szczególności Grupa musi dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać i rozwijać zdolność obsługi rosnącej
  liczby nabywanych i obsługiwanych spraw. W tym celu Grupa musi zapewnić:
   utrzymanie standingu finansowego, umożliwiającego dalsze pozyskiwanie środków finansowych na
  rozwój działalności,
   rozwój kompetencji oraz zasobów ludzkich adekwatny do zwiększającej się liczby prowadzonych
  spraw,
   rozwój kadry średniego szczebla zarządzania i utrzymanie kadry wysokiego szczebla,
   utrzymanie przez FORUM zdolności przyjmowania istotnie większej liczby nowych spraw i ich obsługi
  oraz podtrzymanie współpracy w istniejącym modelu,
   sprawność i bezpieczeńs two funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

  2.2.5. Wpływ sytuacji na rynkach finansowych na przyszłość sektora
  Sytuacja na rynku finansowym w Polsce ma istotny wpływ na rynek firm windykacyjnych po przez procesy i
  zdarzenia w nim zachodzące.
  (a) Sytuacja m akroekonomiczna w krajach, w których Grupa prowadzi działalność
  Z racji koncentracji działalności na rynkach polskim i rumuńskim, na sytuację gospodarczą Spółka największy
  wpływ ma sytuacja makroekonomiczna w tych dwóch państwach. Mniejszy, choć również is totny wpływ, ma
  sytuacja makroekonomiczna w Rosji, Bułgarii i Chorwacji.
  Poprawa sytuacji makroekonomicznej w kolejnych miesiącach powinna się przełożyć na poprawę sytuacji
  finansowej poszczególnych dłużników spółek z Grupy, a tym samym pozytywnie wpływać na ich zdolność do
  regulowania zobowiązań, w tym zobowiązań przeterminowanych.
  Ewentualne podwyżki stóp procentowych, poprzez wzrost stopy dyskontowej, wpłyną negatywnie na wycenę
  portfeli wierzytelności posiadanych przez Grupę oraz na koszt finansowania , a tym samym pogorszą wynik
  finansowy Grupy. Ze względu jednak na korelację wysokości odsetek za zwłokę płaconych przez dłużników
  Grupy z wysokością stóp rynkowych, wzrosnąć powinny jednocześnie dochody Grupy z tego tytułu.
  (b) Prorodzinna polityka władz w Polsce
  Dzięki otrzymywaniu przez rodziny w Polsce od kwietnia 2016 roku dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie
  netto na każde drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również
  na pierwsze dziecko, sytuacja mat erialna wielu rodzin może się poprawiać. Znaczącej poprawy sytuacji można
  spodziewać się zwłaszcza u rodzin przeżywających istotne problemy materialne. W konsekwencji dłużnicy
  Grupy z Polski, chcący dokonać spłaty zadłużenia, mają większe możliwości finans owe, co przekłada się na
  wzrost prawdopodobieństwa skutecznego dochodzenia wierzytelności przez Grupę.
  (c) Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami
  Utrzymujący się od kilku lat niski poziom stóp procentowych sprzyja akcji kredytowej banków, co w średnim
  okresie, w szczególności w przypadku podwyżek stóp procentowych, a tym samym wzrostem kosztu
  finansowania, powinno korzystnie wpłynąć na rynek obrotu wierzytelnościami. Dla kontynuacji działalności i
  dalszego rozwoju Grupy również niezbędne jest utrzymanie i rozwój polityki zbywania wierzytelności przez
  usługodawców usług powszechnych i sektor bankowy.
  Po stronie popytowej zjawiskiem, które może negaty wnie wpłynąć na pozycję Grupy na rynkach działalności
  może być napływ kapitału zagranicznego do branży obrotu wierzytelnościami, co może przełożyć się na wzrost
  konkurencyjności, a tym samym na wzrost cen portfeli wierzytelności.
  (d) Regulacje prawne
  Zmiany prawa z obszaru prawa cywilnego, postępowania cywilnego, dotyczące uczestników obrotu
  gospodarczego i konsumenckiego oraz podmiotów zaangażowanych zawodowo w dochodzenie i egzekwowanie
  praw majątkowych, a także z zakresu prawa bankowego oraz regulac ji dotyczących rynku kapitałowego mają
  wpływ na działalność Grupy, w każdej jurysdykcji, w której Grupa jest obecna i zaangażowana na rynku obrotu
  oraz zarządzania wierzytelnościami.
  Wpływ na działalność Grupy miały w dalszym ciągu zmiany ustawy Kodeks Po stępowania Cywilnego, które
  weszły w życie z dniem 7 lipca 2013 roku i ograniczyły istotnie możliwość dochodzenia w elektronicznym
  postepowaniu upominawczym roszczeń (EPU), jedynie do tych, których wymagalność jest datowana nie później


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 21 z 73

  niż trzy lata przed dniem wniesienia pozwu, co wymusza konieczność dochodzenia na drodze sądowej roszczeń
  o zapłatę na zasadach ogólnych. Postępowanie te są zarówno droższe, jak i bardziej czasochłonne niż EPU.
  Utrzymywanie się tej sytuacji w konsekwencji zmusza Grupę do bar dziej rygorystycznej selekcji nabywanych
  wierzytelności oraz wydłuża windykację prawną wierzytelności, co do których nie ma możliwości skierowania na
  drogę postępowania elektronicznego.
  Szereg zmian w prawie mających istotny wpływ na działalność operacyjn ą podmiotów zawodowo zajmujących
  się dochodzeniem wierzytelności wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia
  wierzytelności, której przepisy weszły w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. Wśród najistotniejszych dla działalności
  windykacyjnej należy wymienić zmiany usprawniające działalność biur informacji gospodarczych czy przepisy
  odnośnie podwyższenia progu wartości sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonych z 10
  000 zł do 20 000 zł.
  Windykacja prawna prowadzona przez podmioty niebędące bankami, w tym przez spółki GK w dużym stopniu
  ograniczona została wydaniem przez Sąd Najwyższy uchwały z dnia 29 czerwca 2016 r. pod sygn. akt III CZP
  29/16, w której sąd uznał, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę
  biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie BTE
  zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Pod wpływem w/w uchwały sądy powszechne orzekające w sprawach
  o zapłatę, masowo wydają wyroki oddalające uwzględniając podniesiony zarzut przedawnienia. Wiąże się to ze
  stratami finansowymi Grupy w postaci zarówno nieodzyskania należności, jak i obowiązkiem poniesienia
  dodatkowych kosztów procesu.
  W ocenie Spółki na sytuację Grupy w Polsce wpływ miały równ ież konsekwencje wejścia w życie z początkiem
  2015 r. zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej, które zliberalizowały zasady ogłaszania
  upadłości konsumenckiej. Grupa odnotowała wzrost liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  jed nak nie miało, i nie ma to istotnego wpływu na model i wyniki prowadzonej przez Grupę działalności. Spółka
  na bieżąco monitoruje zmiany w zakresie liczby prowadzonych upadłości konsumenckich, gdyż ich znaczny
  wzrost może wpłynąć na poziom osiąganego zysku.
  Spółka monitoruje na bieżąco procesy legislacyjne dotyczące proponowanych zmian
  w przepisach z obszaru prawa cywilnego, postępowania cywilnego, dotyczących uczestników obrotu
  gospodarczego i konsumenckiego oraz podmiotów zaangażowanych zawodowo w dochod zenie i egzekwowanie
  praw majątkowych , które mogą w znaczący sposób wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Grupy.
  Najbardziej znaczącą pod tym kątem nowelizacją jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy –
  Kodeks cywilny oraz niektórych i nnych ustaw, która wejdzie w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Przewiduje ona
  skrócenie ogólnych terminów przedawnienia roszczeń i odnośnie tytułów wykonawczych (z 10 na 6 lat ), zmiany
  w sposobie liczenia upływu terminu przedawnienia ( ze skutkiem na ostatni d zień roku kalendarzowego), a także
  co najistotniejsze – odejście od zasady uwzględniania przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko
  konsumentom w następstwie podniesionego zarzutu przedawnienia na rzecz zasady uwzględnienia faktu
  przedawnienia prze z sąd z urzędu. Reżimowi w/w nowelizacji w myśl przepisów przejściowych podlegać będą
  sprawy, których termin przedawnienia upłynął jeszcze przed dniem złożenia pozwu, a co do których do dnia
  wejścia w życie nowelizacji nie zostały uzyskane tytuły egzekucyj ne.
  Przedmiotowa nowelizacja w znaczący sposób wpłynie na windykację prawną, a także wymusi konieczność
  przyspieszenia i dostosowania działalności operacyjnej spółki do zmienionych przepisów.
  Wartość nominalna polskich wierzytelności w portfelu Grupy, któ rych termin wymagalności upłynął od 6 do 10 lat
  przed dniem 31 marca 2018 r. wynosi ok. 3 mld zł , a wartość nominalna wierzytelności, których termin
  wymagalności upłynął ponad 10 lat przed dniem 31 marca 2018 r. wynosi ok 2,5 mld zł. Łączna Wartość
  nominal na wszystkich polskich wierzytelności w portfelu Grupy wynosi ok 6.1 mld zł. Biorąc pod uwagę skrócenie
  ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, które we szło w życie w dniu 9 lipca 2018 r., Grupa
  dokonała w 2017 r. działania operacyjne w stos unku do nabytych wcześniej portfeli by skierować na drogę
  prawną wszystkie istotne kwoty wierzytelności, które zostaną dotknięte planowaną zmianą skrócenia terminu
  przedawnienia. Ponieważ przy typowaniu spraw do skierowania na drogę sądową był b rany szereg warunków
  pod uwagę - nie wszystkie sprawy zostały pozwane . Dodatkowo, nowe portfele wierzytelności nabywane mają
  również uwzględnione w wycenie na dzień nabycia odpowiednio skrócony termin przedawnienia. Biorąc pod
  uwagę powyższe działania, skr ócenie terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, które weszło w życie w dniu
  9 lipca 2018 r. nie miało istotnego wpływu na wycenę portfeli na dzień bilansowy, gdyż skrócony termin
  przedawnienia jest już odpowiednio uwzględniony w tej wycenie.
  Pomimo sk rócenia terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat , Grupa wciąż zachowa możliwość dochodzenia
  zapłaty przedawnionej wierzytelności jako tzw. Zobowiązania naturalnego. Grupa będzie mogła zatem dalej
  podejmować wszelkie przewidziane prawem kroki w celu rea lizacji należnego świadczenia, za wyjątkiem
  przymusowej egzekucji.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 22 z 73

  Kolejną znaczącą dla działalności Grupy nowelizacją, która wejdzie w życie najprawdopodobniej na przełomie
  2018/2019 r. jest projektowana zmiana Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektór ych innych ustaw, w tym
  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w następstwie której podwyższeniu ulegną stawki opłat
  sądowych, a także wprowadzone zostaną opłaty ( np. od wniosku o uzasadnienie wyroku). Powyższa zmiana w
  znaczący sposób przyczyn i się do wzrostu kosztów dochodzenia roszczeń na drodze prawnej.
  Wpływ na działalność Grupy w Polsce mają również nowe regulacje odnoszące się do zasad wyboru komorników
  sądowych przez wierzycieli, które weszły w życie 8 listopada 2015 r. na podstawie ust awy z dnia 9 kwietnia 2015
  r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja przewiduje obligatoryjną odmowę
  wszczęcia egzekucji przez komornika sądowego w przypadku zaistnienia pewnych szczegółowych przesłanek
  odnoszących się do skuteczn ości oraz liczby prowadzonych przez niego postępowań egzekucyjnych. Powyższe
  ograniczenia spowodowało konieczność modyfikacji obecnego modelu prowadzenia postępowań egzekucyjnych
  w Grupie poprzez zmianę zasad współpracy z dotychczasowymi oraz konieczność n awiązywania współpracy z
  nowymi komornikami sądowymi, a w konsekwencji również wzrost kosztów działalności Grupy. Grupa stara się
  minimalizować skutki zmian poprzez bieżące monitorowanie liczby spraw, które zostały przekazane do
  poszczególnych komorników s ądowych, analizowanie skuteczności podejmowanych przez nich działań oraz
  bieżącą kontrolę zaległości w prowadzonych sprawach .

  2.3. Obszar działania
  Obszar naszego działania to teren Europy Środkowo -Wschodniej. Bezpośrednią działalność w zakresie
  bieżącego zar ządzania:
   Jednostką Dominującą prowadzimy w miejscu siedziby Spółki w Warszawie, Centrum Operacyjnym w
  Zamościu oraz Centrum Operacyjnym w Lublinie,
   Kredyt Inkaso I NSFIZ prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A w
  Warszawie,
   Kredyt Inkaso II NSFIZ prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A w
  Warszawie,
   Kredyt Inkaso Portfolio Investments ( Luksemb ourg ) S.A. prow adzimy w miejscu jej siedziby w
  Luksemburgu,
   Kancelarią Forum S.A. prowadzimy w miejscu jej siedziby w Warszawie ,
   Kancelaria Prawnicza Forum radca prawny Krzysztof Piluś i spółka - sp. k. prowadzimy w miejscu jej
  siedziby w Warszawie oraz w oddziale w Zamościu,
   KI Nieruchomości sp. z o.o. prowadzimy w miejscu jej siedziby w Warszawie,
   FINSANO Consumer Finan ce S.A. prowadzimy w miejscu jej siedziby w Warszawie,
   FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna sp. k. prowadzimy w miejscu jej siedziby w Warszawie
  oraz Centrum Operacyjnym w Zamościu oraz Centrum Operacyjnym w Lublinie ,
   Legal Process Administration sp. z o.o. prowadzimy w miejscu jej siedziby w Warszawie oraz Centrum
  Operacyjnym w Zamościu oraz Centrum Operacyjnym w Lublinie ,
   Kredyt Inkaso Investments RO S.A. prowadzimy w miejscu jej siedziby w Bukareszcie ,
   Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. prowadzimy w miejscu jej siedziby w Sofii ,
   Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) z siedzibą w Moskwie ,
   Kredyt Inkaso RECOVERY EOOD prowadzimy w miejscu jej siedziby w Sofii ,
   Kredyt Inkaso d. o. o. za usluge prowadzimy w miejscu jej siedziby w Zagrzebiu ,
   AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty prowadzi
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds S.A. z siedziba w Warszawi e,
   Legal Practice Agency (Agenstvo Sudebni Praktiki) prowadzimy w miejscu jej siedziby w Moskwie .
  Grupa prowadzi działalność operacyjną w Europie Środkowo -Wschodniej, na terenie Polski, Rumunii, Bułgarii,
  Rosji i Chorwacji. W każdym z tych państw Grupa działa poprzez podmiot zależny . Ze względu na specyfikę
  pochodzenia nabywanych wierzytelnośc i występowanie dłużników jest rozproszone na cały obszar tych krajów.
  Zdecydowanie większa liczba dłużników zamieszkuje lub ma siedzibę w większych aglomeracjach i miastach
  aniżeli na terenach wiejskich, co wynika z wyższej gęstości zaludnienia oraz lokal izacji przedsiębiorstw.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 23 z 73

  Grupa rozpoczęła działalność w Rumunii, Rosji i Bułgarii w 2013 roku, przy czym w Rumunii i Bułgarii
  zawiązano podmiot dedykowany do działalności na danym rynku, zaś w Rosji Grupa nabyła 90% pakiet
  udziałów w istniejącej spółce od p rywatnych inwestorów. Następnie 26 maja 2016 roku udział Grupy w spółce
  rosyjskiej został zwiększony o 9% udziałów. W 2015 roku Grupa rozpoczęła działalność w Chorwacji.
  W tabeli poniżej przedstawiono wartości przychodów oraz aktywów przypadające na poszc zególne rynki.

  Przychody netto w podziale na obszary geograficzne  01/04/2017 -
  31/03/2018 01/04/2016 -
  31/03/2017
  Polska 75 850 45 868
  Rumunia 20 475 16 607
  Rosja 13 629 20 043
  Bułgaria 12 560 10 043
  Chorwacja 162 -
  Razem 122 676 92 561

  Wart ość bilansowa wierzytelności nabytych w podziale na obszary geograficzne

  31/03/2018 31/03/2017
  Wartość bilansowa Procentowy udział Wartość bilansowa Procentowy udział
  Polska 425 819 69% 343 654 64%
  Rumunia 117 334 19% 118 080 22%
  Rosja 36 815 6% 39 517 7%
  Bułgaria 37 750 6% 35 841 7%
  Chorwacja 751 - - -
  Razem 618 469 100% 537 092 100%

  2.4. Informacja o posiadanych oddziałach
  Jednostka Dominująca, poza siedzibą w Warszawie, działa także poprzez nie mające statusu oddziału i zakładu
  Centrum Operacyjne w Zamościu i w Lublinie. Poza siedzibą w Warszawie Kancelaria Prawnicza Forum działa
  także poprzez oddział w Zamościu. Legal Process Administration sp. z o.o. dział a także poprzez nie mające
  statusu oddziału i zakładu Centrum Operacyjne w Zamościu oraz Lublinie . Pozostałe jednostki zależne działają
  w swoich siedzibach – Kredyt Inkaso I NSFIZ w Warszawie, Kredyt Inkaso II NSFIZ w Warszawie, Agio
  Wierzytelności NSFIZ w Warszawie, Kancelaria Forum S.A. w Warszawie , KI Nieruchomości sp. z o.o. w
  Warszawie , FINSANO Consumer Finance S.A. oraz FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna sp. k. w
  Warszawie , Kredyt Inkaso Portfolio Investment s (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu, Kredyt Inkaso
  Investments RO S.A. w Bukareszcie, Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. oraz Kredyt Inkaso RECOVERY
  EOOD w Sofii, Kredyt Inkaso d. o. o. za usluge w Zagrzebiu, Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company
  (LLC) w Moskwie , Legal Practice Agency (Agenstvo Sudebni Praktiki) w Moskwie .
  2.5. Regulacje prawne
  2.5.1. Regulacje dotyczące statusu prawnego Grupy Kapitałowej
  Nasza Grupa Kapitałowa obejmuje Kredyt Inkaso S.A. jako Jednostkę Dominującą oraz jednostki zlokalizowane
  na terenie Polski, Luksemburga, Rumunii, Bułgarii , Chorwacji i Rosji.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 24 z 73

  Kredyt Inkaso S.A.
  Status prawny Kredyt Inkaso S.A. reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych
  (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 157 7 ze zm.), oraz Statut Spółki (te kst jednolity z dnia 23 lutego 2018 r.) i regulaminy,
  w szczególności:
  1. Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  z dnia 29 marca 2007 roku, zmieniony uchwałą nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lipca
  2008 roku, uchwałą numer 19/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2009 roku oraz
  uchwałą numer 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2011 roku.
  2. Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Nadzwyczajneg o Walnego Zgromadzenia nr 2/2007 z dnia 29
  marca 2007 roku, zmieniony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21/2008 z dnia 7 lipca 2008
  roku, uchwałą numer 20/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2009 roku oraz uchwałą
  numer 23/2012 Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2012 roku.
  3. Regulamin Zarządu z dnia 22 maja 201 8 roku przyjęty uchwałą nr V/3/05/2018.
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.
  Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu jest spółką akcyjną prawa
  luksemburskiego (Societe Anonyme) utworzoną 24 sierpnia 2010 roku i zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i
  Spółek Luksemburga w dniu 17 września 2010 roku pod pozycją B 155462. Do spółki tej mają zastosowanie
  przepisy luksemburskiego prawa sekurytyzacyjnego wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2004 roku o
  sekurytyzacji. Spółka ta działa w oparciu o Statut z dnia 24 sierpnia 2010 roku ze zmianami z dnia:
  27 października 2010 roku, 15 grudnia 2010 roku oraz z dnia 22 grud nia 2010 roku.
  Kredyt Inkaso Investments RO S.A.
  Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie jest spółką akcyjną prawa rumuńskiego
  utworzoną 16 stycznia 2013 roku i zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w
  Bukareszcie w d niu 28 stycznia 2013 roku pod pozycją J40/978/2013. Spółka ta działa w oparciu o Statut z
  dnia 16 stycznia 2013 roku. Spółka jest osobą prawną podlegającą rumuńskiemu prawu handlowemu, które
  reguluje ustawa prawo handlowe nr 31/1990 z 16 listopada 1990 rok u (z późn.zm.).
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD
  Kredyt Inkaso Investments BG EAD z siedzibą w Sofii jest jednoosobową spółką akcyjną prawa bułgarskiego
  utworzoną 17 stycznia 2013 roku i zarejestrowaną w urzędzie agencji rejestru handlowego w Sofii w dniu 5
  lutego 2013 roku pod pozycją 202423225. Spółka ta działa w oparciu o Statut z dnia 17 stycznia 2013 roku.
  Spółka jest osobą prawną podlegającą bułgarskiemu prawu handlowemu, które reguluje ustawa prawo
  handlowe z 18 czerwca 1991 roku (z późn.zm.).
  KI Nie ruchomości sp. z o.o.
  KI Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została utworzona 30 listopada 2010 roku i działa w oparciu
  o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 157 7 ze
  zm.), jak również w oparciu o Umowę Spółki (tekst jednolity z dnia z dnia 15 lutego 201 8 roku).
  Spółka zarejestrowana została w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja
  20 11 roku pod numerem 0000387323.
  Kancelaria FORUM S.A .
  Kancelaria FORUM S.A. z siedzibą w Warszawie utworzona 20 grudnia 2010 roku działa w oparciu o przepisy
  ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 157 7 ze zm.) oraz
  Statut Spółki (tekst jednolity z dnia 10 października 201 7 roku) i regulaminy, w szczególności:
  1. Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  z dnia 23 września 2011 roku.
  2. Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a nr 10/2011 z dnia
  23 września 2011 roku, zmieniony uchwałą nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17
  września 2012 roku.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 25 z 73

  Spółka zarejestrowana została w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 stycznia
  2011 roku pod nu merem KRS 0000375853. W dniu 17 listopada 2014 roku dokonano wpisu w rejestrze
  przedsiębiorców KRS zmiany siedziby spółki z dotychczasowej siedziby w Zamościu na nową w Warszawie.
  Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka - spółka komandytowa
  Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka – sp. k. z siedzibą Warszawie została
  utworzona 8 listopada 2001 roku i następnie zarejestrowana 5 grudnia 2001 roku w Rejestrze Przedsiębiorców
  Krajowego Rejes tru Sądowego pod numerem KRS 0000067134. Od dnia 30 grudnia 2010 roku za
  pośrednictwem Kancelarii FORUM S.A. posiadamy prawo do 85% zysku Kancelaria Prawnicza Forum.
  Kancelaria Prawnicza FORUM działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek
  handlowych (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 157 7 ze zm.) oraz zapisy Umowy Spółki.
  Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ostał utworzony
  15 września 2006 roku i następnie zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny
  Rejestrowy, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych w dniu 31 października 2006 roku pod numerem RFI 259.
  Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( t.j. Dz. U. z 20 14
  r., poz. 15 7 ze zm. ) oraz w oparciu o Statut z dnia 15 września 2006 r. z późniejszymi zmianami .
  Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty został utworzony 23
  lutego 2012 roku i następnie zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny
  Rejestrowy, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych w dniu 1 marca 2012 r oku pod numerem RFI 7 13 . Fundusz
  działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( t.j. Dz. U. z 20 14 r., poz.
  15 7 ze zm. ) oraz w oparciu o Statut z dnia 23 lutego 2012 roku z późniejszymi zmianami

  FINSANO Consumer Finance S .A.
  FINSANO Consumer Finance S.A. z siedzibą w Warszawie utworzona 27 lipca 2012 roku działa w oparciu o
  przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 1577 ze
  zm.), Statut Spółki z dnia 27 lipca 2012 rok u (tekst jednolity z dnia 9 października 201 7 roku) oraz Regulamin
  Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/2013 z dnia 29 sierpnia
  2013 roku.
  Spółka zarejestrowana została w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo wego w dniu 13
  września 2012 roku pod numerem 0000432873.

  FINSANO S.A. (dawniej FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna sp. k. )
  FINSANO Consumer Finance Spółka Akcyjna sp. k. z siedzibą w Warszawie utworzona 19 września 2012 roku,
  przekształcona w FINSANO S.A. w dniu 7 marca 2016 r. Finsano S.A. działa w oparciu o przepisy ustawy z
  dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowyc h (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 1577 ze zm.) oraz Statut Spółki
  z dnia 9 października 201 7 roku.
  Spółka zarejestrowana została w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 marca
  2016 roku pod numerem 0000608311 .
  Legal Process Administrati on sp. z o.o.
  Legal Process Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie utworzona 29 października 2012 roku działa
  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz.
  1577 ze zm.), Umowę Spółki z dnia 29 października 2012 roku (tekst jednolity z dnia 9 października 201 7 roku)
  oraz Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/2014 z dnia 30
  września 2014 roku.
  Spółka zarejestrowana została w Rejestrze Przedsi ębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 stycznia
  2013 roku pod numerem 0000446355. W dniu 8 września 2014 roku dokonano wpisu w rejestrze
  przedsiębiorców KRS zmiany siedziby spółki z dotychczasowej siedziby w Zamościu na nową w Warszawie .
  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC)


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 26 z 73

  Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) z siedzibą w centrum biznesowym Lotnisko Szeremetiewo -
  2, 141402, Obwód Moskiewski, okręg miejski Chimki jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa
  rosyjski ego utworzoną 26 września 2013 roku i zarejestrowaną w państwowym rejestrze przedsiębiorców
  Federacji Rosji w Moskwie w dniu w dniu 26 września 2003 roku pod pozycją 1035006495171. Spółka ta działa
  w oparciu o Statut w brzmieniu z dnia 19 września 2003 rok u.
  Kredyt Inkaso RECOVERY EOOD
  Kredyt Inkaso RECOVERY EOOD z siedzibą w Sofii jest jednoosobową spółką z ograniczoną
  odpowiedzialnością prawa bułgarskiego utworzoną 8 września 2014 roku i zarejestrowaną w urzędzie agencji
  rejestru handlowego w Sofii w dniu 22 stycznia 2015 roku pod pozycją 203376312.

  Kredyt Inkaso d.o.o. za usługę

  Kredyt Inkaso d.o.o. za usługę z siedzibą w Zagrzebiu jest jednoosobową spółką z ograniczoną
  odpowiedzialnością prawa chorwackiego utworzoną 28 sierpnia 2015r roku i zarejestrowaną w Rejestrze
  Sądowym Sądu Gospodarczego w Zagrzebiu w dniu 18 września 2015 roku pod pozycją 61466087372 .
  Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty został utworzony
  27 czerwca 2012 roku i następnie zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny
  Rejestrowy, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych w dniu 30 lipca 2012 roku pod numerem RFI 779. Fundusz działa
  na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze
  zm.) oraz w oparciu o Statut z dnia 27 czerwca 2012 roku z późniejszymi zmianami .
  Legal Practice Agency (Agenstvo Sudebni Praktiki)
  Legal Practice Agency (Agenstvo Sudebni Praktiki) z siedzibą w Moskwie jest spółką z ograniczoną
  odpowiedzialnością prawa rosyjskiego utworzoną 19 kwietnia 2016 roku i zarejestrowaną w państwowym
  rejestrze przedsiębiorców Federacji Rosji w Moskwie w dniu 19 kwietnia 2016 roku pod pozycją 77
  №_017771945. Spółka ta działa w oparciu o Statut w brzmieniu z dnia 15 luty 2017 roku.
  2.5.2. Regulacje dotyczące rynku i obrotu publicznego
  Kredyt Inkaso S.A. jako spółka publiczna podlega przepisom regulującym publiczny obrót papierami
  wartościowymi, wśród których kluczowe to:
  1. Ustawa z dnia 29 lip ca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 1768 , ze
  zm.).
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz nych (t.j. Dz. U. z 201 8 r. poz. 512 ze zm.).
  Ponadto Spółka zobowiązana jest stosować się do szeregu rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw.
  Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w stosunku do instytucji rynku kapitałowego reguluje
  rozporządzenie Parlam entu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz
  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państ wa niebędącego państwem członkowskim ( t.j. Dz. U. z 20 14 r.,
  poz. 133 ze zm. ) .
  2.5.3. Regulacje branżowe i bezpośrednio wpływające na działalność operacyjną
  Kredyt Inkaso S.A. działa w branży zarządzania wierzytelnościami. Głównym przedmiotem działalności Kredyt
  Inkaso S.A. jest nabywanie pakietów wierzytelności uznanych przez pierwotnych właścicieli za trudne do
  odzyskania. Kredyt Inkaso S.A. dochodzi zapłaty tych wierzytelności od dłużników we własnym zakresie –
  przede wszystkim na drodze prawnej przy współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawniczą. Stąd też,
  ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, poniższe regulacje prawne mają kluczowe znaczen ie:


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 27 z 73

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),
  w szczególności przepisy regulujące przelew wierzytelności, art. 509 - 518. Zgodnie z 509 par. 1 k.c. wierzyciel
  może bez zgody dłużnika przenieść wierzyt elność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to
  ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.)
  regulująca proces s ądowego dochodzenia wierzytelności od dłużników i postępowanie egzekucyjne.
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1277 ze
  zm.) szczegółowo określająca sposób działania komorników sądowych oraz wysokość opłat za czynności
  komornicze. Generalnie przy egzekucji należności pieniężnych wierzyciel nie ponosi kosztów, z wyjątkiem
  zaliczek na wydatki.
  4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r ., poz. 300
  ze zm.) regulująca wysokość wpisów sądowych. Wysokość wpisów sądowych w sprawach o zapłatę zależy od
  wartości przedmiotu sporu i wynosi 5% tej wartości lub 1,25% w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  bądź też jest określona w wysokości st ałej.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.
  U. z 2016 r., poz. 47).
  6. Ustawa z dnia 22 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych regulujące zasady przetwarzania danych
  osobowych.
  7. Ust awa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami
  inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 56 ze zm.) na podstawie której otrzymaliśmy w lutym 2012 roku
  zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządza nie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu
  sekurytyzacyjnego i je wykonujemy.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876) w związku z obsługą
  wierzytelności z sektora bankowego.
  9. Ustawa z dnia 23 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), która po nowelizacji
  od 31 grudnia 2014 r. wprowadziła nowe zasady tzw. upadłości konsumenckiej. Wnioski o stwierdzenie
  upadłości mogą złożyć konsumenci, którzy mają kłopoty ze spłatą rat kredytu mi eszkaniowego, stracili pracę
  albo znaleźli się w pętli kredytowej.
  10. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 ze zm.).
  11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798),
  określająca w szczególności zachowania przedsiębiorców uważane za praktyki naruszające zbiorowe interesy
  konsumentów oraz tryb postępowania w takich sprawach.
  12. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę
  Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących
  prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z
  22.03.2013).
  13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .
  2.5.4. Regulacje podatkowe
  W powszechnej opinii przedsiębiorców Polska jest krajem o szczególnie wysokim poziomie ryzyka
  podatkowego. Przepisy podatkowe są często nowelizowane, co wpływa na ich niejasność i niespójność oraz
  brak pewności. Ponadto często występują różnice interpretacyjne w zakresie prawa podatkowego zarówno
  w organach podatkowych, jak też w sądownictwie administracyjnym. System podatkowy w Polsce ocenia się
  jako mało stabilny , o wysokim stopniu sformalizowania reg ulacji podatkowych połączonych z rygorystycznymi
  przepisami sankcyjnymi. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom mogą
  być przedmiotem kontroli odpowiednich władz, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji wraz
  z odsetkami karnymi.
  Poniższe regulacje podatkowe mają szczególnie istotne znaczenie dla naszej działalności:


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 28 z 73

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2343
  ze zm.). Stawka tego podatku w roku obecnym wynosi 19%.
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).
  Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, obniżone to – 8%, 3%, 0%, ponadto niektóre towary i usługi
  korzystają ze zwolnieni a podatkowego.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) regulująca
  wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego, która wynosi 17,00 zł od dokumentu
  pełnomocnictwa.
  4. Ustawa z dnia 9 w rześnia 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1150),
  regulująca wysokość podatku od umów spółki i jej zmian, który wynosi obecnie 0,5% podstawy opodatkowania.
  2.5.5. Inne
  Mając na uwadze okoliczność, iż nasza działalność fina nsowana jest również dłużnymi papierami
  wartościowymi, zastosowanie do naszej działalności znajduje ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o
  obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ).
  Z uwagi na fakt, iż w dniu 24 sierpnia 2010 roku została utworzona spółka pod firmą Kredyt Inkaso Portfolio
  Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.), z siedzibą w Luksemburgu (posiadamy 100% jej akcji), w
  stosunku do tej zależnej Spółki, mają zastos owanie przepisy luksemburskiego prawa sekurytyzacyjnego
  wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2004 roku o sekurytyzacji.
  Ponadto wobec posiadania bezpośrednio w imieniu własnym oraz za pośrednictwem spółki zależnej Kredyt
  Inkaso Portfolio Investments ( Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) praw uczestnictwa w funduszach
  inwestycyjnych (wszystkie certyfikaty inwestycyjne) w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym
  Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym oraz Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanym Sekurytyz acyjnym Funduszu
  Inwestycyjnym Zamkniętym z wydzielonymi subfunduszami zastosowanie znajdują również przepisy ustawy z
  dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami
  inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 201 8 r., poz. 56 ze zm.).
  Z uwagi na fakt, iż w dniu 3 stycznia 2013 roku została utworzona spółka pod firmą Legal Process
  Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której działalność operacyjna wiąże się również ze
  świadczeniem usług informatycznych oraz zarzą dzaniem oprogramowaniem komputerowym oraz
  urządzeniami informatycznymi, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 20 17 r., poz. 880 ze zm.), określająca zasady przenoszenie praw autorskich
  maj ątkowych oraz udzielania licencji.
  Ponadto z uwagi na działalność na rynkach zagranicznych weszliśmy w obszar jurysdykcji rumuńskiej,
  bułgarskiej , chorwackiej i rosyjskiej. Jest to konsekwencja utworzenia spółek: Kredyt Inkaso Investments RO
  S.A. z siedzib ą w Bukareszcie zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Bukareszcie
  w dniu 28 stycznia 2013 roku, Kredyt Inkaso Investments BG EAD z siedzibą w Sofii zarejestrowanej w urzędzie
  agencji rejestru handlowego w Sofii w dniu 5 lutego 2013 roku , Kredyt Inkaso d.o.o. za usluge z siedzibą w
  Zagrzebiu zarejestrowanej Rejestrze Sądowym Sądu Gospodarczego w Zagrzebiu w dniu 18 września 2015
  roku ,Kredyt Inkaso RUS Limited Liability Company (LLC) zarejestrowaną w państwowym rejestrze
  przedsiębiorcó w Federacji Rosji w Moskwie w dniu 26 września 2003 roku oraz Legal Practice Agency
  (Agenstvo Sudebni Praktiki) zarejestrowaną w państwowym rejestrze przedsiębiorców Federacji Rosji w
  Moskwie w dniu 19 kwietnia 2016 roku .
  Wszystkie spółki prowadzą działaln ość gospodarczą w obszarze nabywania wierzytelności oraz obsługi
  procesu dochodzenia wierzytelności a jako spółki kapitałowe i osoby prawne i podlegają w pełni m.in. prawu
  handlowemu bułgarskiemu, rumuńskiemu , chorwackiemu i rosyjskiemu.

  2.6. Opis polityk stosowanych przez jednostkę
  Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego
  Nie ciążą na nas obowiązki z tytułu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez nas
  posiadanych rzeczowych aktywów trwałych. Nasze obowiązki wynikające z przepisów w zakresie ochrony
  środowiska związane są jedynie z utylizacją (zwrotem do dostawcy) wykorzystywanego sprzętu
  elektronicznego, tonerów do drukarek, świetlówek itp.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 29 z 73

  Zagadnienia społeczne i pracownicze oraz poszanowanie praw człowieka
  Ze względu n a specyfikę naszej pracy wiemy z jakimi trudnościami wiąże się życie z długiem i chcemy pomóc
  jak największej liczbie osób w uniknięciu takiej sytuacji lub jak najszybszym z niej wyjściu. Grupa na etapie
  budowania strategii dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska (CSR – Corporate Social
  Responsibility ). W ramach działania CSR Spółka prowadzi bloga ( http://blog.kredytinkaso.pl/ ) z myślą o
  propagowaniu racjonalnego zarządzania własnymi finansami.
  Grupa Kapitałowa kieruje się w swojej działalności przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  rekomendacjami i wytycznymi wydanymi przez organy nadzoru i powszechnie przyjętymi normami etycznymi i
  zwyczajowymi. Każdy pracownik w swojej codzie nnej pracy kieruje się zasadami profesjonalizmu, staranności,
  rzetelności oraz odpowiedzialnością społeczną.
  Grupa motywuje swoich pracowników do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Chcemy, aby nasi
  pracownicy osiągali wyższy poziom kompetencji niż w ymaga branża. Szczególną uwagę zwracamy na
  bezpieczeństwo i higienę pracy. Większość pracowników pracuje siedząc przy biurku, co obciąża kręgosłup,
  oczy czy nadgarstki. Grupa analizuje na bieżąco incydenty i zagrożenia związane z bezpieczeństwem
  poszczegól nych grup pracowników.
  Zagadnienia w zakresie przeciwdziałania korupcji
  Grupa wdrożyła narzędzia informowania osób zajmujących się etyką i dyscypliną o ewentualnych nadużyciach,
  nierzetelnościach i ogólnej rozumianej nieuczciwości wśród pozostałych pracow ników. Każda osoba w firmie,
  która zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości może zgłosić je do dedykowanej komórki organizacyjnej.
  2.7. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej
  Poniżej podajemy szczegółowe omówienie danych bieżących z e skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
  finansowej i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów w odniesieniu
  do danych porównawczych , zaprezentowanych w r oczn ym skonsolidowan ym sprawozdaniu finansowym
  Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r. .
  2.7.1. Skonsolidowan e sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 3 1 marca 201 8 roku w porównaniu z e
  skonsolidowanym sprawozdaniem z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 201 7 roku przedstawiał o się
  następująco :
  31/03/2018 tys. zł

  31/03/2017 tys. zł

  Zmiana tys. zł

  Zmiana %
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Wartość firmy 10 623 10 623 - 0%
  Wartości niematerialne 6 279 3 583 2 696 75%
  Rzeczowe aktywa trwałe 7 102 8 091 (989) (12%)
  Nieruchomości inwestycyjne 16 583 13 693 2 890 21%
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 44 474 42 217 2 257 5%
  Należności i pożyczki 276 269 7 3%
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 27 127 31 814 (4 687) (15%)
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4 756 3 020 1 736 57%
  Aktywa trwałe razem 117 220 113 310 3 910 3%
  Aktywa obrotowe -
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 942 14 208 (266) (2%)
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 722 - 722 -
  Wierzytelności nabyte 618 469 537 092 81 377 15%


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 30 z 73

  Pożyczki 34 258 (224) (87%)
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 5 744 235 5 509 2344%
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 993 1 342 651 49%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70 591 165 767 (95 176) (57%)
  Aktywa trwałe jako przeznaczone do sprzedaży - 340 (340) (100%)
  Aktywa obrotowe razem 711 49 5 719 242 (7 74 7) (1%)
  Akt ywa razem 828 715 832 552 (3 837) (0%)

  PASYWA
  Kapitał własny razem 264 218 271 497 (7 279) (3%)
  Zobowiązania długoterminowe razem 420 870 394 860 26 010 7%
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 143 627 166 195 (22 568) (14%)
  Zobowiązania razem 564 497 561 055 3 442 1%
  Kapitał własny i zobowiązania razem 828 715 832 552 (3 837) (0%)

  Suma bilansowa Grupy pozostała na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. W roku obrotowym
  zakończonym 31.03.2018 r. Grupa zwiększyła istotnie wartość portfeli wierzytelności o 81 mln zł, poprzez
  znaczące inwestycje w zakupy pakietów zrealizowane za zgromadzone wcześniej środki pieniężne. Dzięki
  temu w roku obrotowym zakończonym 31.03.2018 r zadłużenie Grupy nie uległo istotnemu zwiększeniu.
  2.7.2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz pozostałych całkowitych
  dochodów


  01/04/2017 - 31/03/2018 tys. zł
  01/04/2016 - 31/03/2017 tys. zł Zmiana tys. zł Zmiana %

  Przychody netto 122 676 92 561 30 115 33%
  Koszty sprzedaży (58 7 79) (49 328) (9 452) 19%
  Koszty ogólnego zarządu (17 345) (15 423) (1 922) 12%
  Pozostałe przychody operacyjne 626 168 458 273%
  Pozostałe koszty operacyjne (4 74 3) (2 703) (2 0 40) 75%
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 435 25 274 17 161 68%
  Przychody finansowe 706 5 146 (4 44 0) (86%)
  Koszty finansowe (38 040) (25 055) (12 985) 52%
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/ -) 2 257 2 106 151 7%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 358 7 471 (113) (2%)
  Podatek dochodowy (712) (724) 12 (2%)
  Zysk (strata) netto 6 646 6 746 (100) (1%)

  Porównanie skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat oraz całkowitych dochodów za okres od
  1 kwietnia 201 7 roku do 3 1 marca 201 8 roku , z analogicznym okresem roku poprzedniego zostało
  przedstawione poniżej.
  Przychody netto
  Zestawienie przychodów netto przedstawiono w tabel i poniżej.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 31 z 73


  01/04/2017 - 31/03/2018 tys. zł
  01/04/2016 - 31/03/2017 tys. zł Zmiana tys. zł Zmiana %

  Wpłaty dłużników i przejęcia nieruchomości 185 038 141 958 43 080 30%
  Amortyzacja pakietów (77 941) (47 630) (30 311) 64%
  Aktualizacja wyceny pakietów (1 092) (21 252) 20 160 -95%
  Inne przychody netto 16 67 2 19 485 (2 81 4) -14%
  Razem 122 676 92 561 30 115 33%

  Przychody netto wzrosły o 30 mln zł (33%) głównie w wyniku odnotowania większych wpływów z tytułu wpłaty
  od dłużników w uległy zwiększeniu, co zostało częściowo skompensowane również większymi kosztami z tytułu
  amortyzacji zakupów i nakładów na pakiety wier zytelności.
  Wpłaty bezpośrednie od dłużników w uległy zwiększeniu o 30% rok do roku i wynikały z realizacji przyjętych
  strategii Grupy, w postaci:
   rozwoju skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym
  odzyskiwanych wierzytelno ści, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych ;
   koncentracji na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc
  detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych,
  ubezpieczeniowych ;
   koncentracji na wzrośnie organicznym w przypadku rynków, gdzie Grupa jest już obecna .
  W skład innych przychodów netto wchodzą głównie pozycje związane z zarządzaniem portfelami wierzytelności
  na rzecz podmiotów zewnętrznych (fundusze inwestycyjne z grup Trigon, Omega, Open) . Inne przychody netto
  były o 14 % niższe rok do roku, w wyniku zaprzestanie zarządzania portfelami wierzytelności na rzecz funduszy
  sekurytyzacyjnych Agio Wierzytelności Plus NS FIZ oraz Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ .
  Koszty działa lności operacyjnej
  Koszty sprzedaży i k oszty ogólnego zarządu wzrosły o 11,4 mln zł (18%) w wyniku rozbudowy struktury
  organizacyjnej i wdrożenia inicjatyw strategicznych mających na celu rozwój Grupy ;
  EBIT
  W rezultacie wyższej dynamiki przychodów nad kosztami operacyjnymi, EBIT wrósł o 17,1 mln zł (68% ).
  Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe spadły o 4.4 mln zł (86%) gdyż w poprzednim roku obrotowym Grupa zanotowała
  przychody finansowe z tytułu dodatnich różni c kursowych w kwocie 4 ,4 mln zł., podczas gdy w bieżącym roku
  finansowym wystąpiła strata z tytułu ujemnych różnic kursowych.
  Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym wzrosły o 13,0 mln zł (52% ) w wynik u wzrostu kosztów
  odsetkowych związanych ze wzrostem poziomu zadłużenia mającego na celu sfinansowanie większego
  poziomu inwestycji portfelowych, jak również zarejestrowania ujemnych różnic kursowych w kwocie 7,5 mln zł .
  Zysk netto
  W rezultacie skompensowania wzrostu zysku operacyjnego również wyższymi kosztami na działalności
  finansowej , zysk netto utrzymał się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym .


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 32 z 73

  2.7.3. Przewidywane przyszłe wpływy z posiadanych portfeli
  ERC (Estimated Remaining Colle ctions) oznacza przewidywane przyszłe wpływy z posiadanych portfeli
  wierzytelności. Poniższy wykres prezentuje przewidywane przyszłe wpływy dla okresów 120 oraz 1 44 miesięcy.


  2.8. Różnice między wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym , a wcześniej
  publikowanymi prognozami
  Nie publikowaliśmy prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2017/18 rozpoczynający się
  1 kwietnia 2017 roku i kończący się 31 marca 2018 roku.
  2.9. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
  Oceniamy, że sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest dobra. W okresie kolejnych 12 miesięcy,
  przewiduje my utrzymanie się prawidłowej sytuacji finansowej, zachowanie bezpiecznej struktury majątkowo -
  kapitałowej i utrzymanie zdolności do regulowania zobowiązań. Inwestycje w nabycia portfeli wie rzytelności
  poczynione przez Grupę w dwóch ostatnich latach obrotowych przekładają się na oczekiwanie zwiększenie
  przychodów z wpłat klientów generowane w kolejnych okresach . Duże znaczenie na wzrost wyników
  finansowych w kolejnych latach będą miały zainic jowane projekty o znaczeniu strategicznym. A nalizujemy
  również wejście na rynki Europy Zachodniej co dynamicznie zwiększyło by skalę biznesu.
  Nie widzimy jednocześnie czynników, które przy zachowaniu dotychczasowej polityki finansowej mogłyby
  spowodować obniżenie standingu finansowego.
  2.10. Czynniki ryzyka i zagrożenia
  2.10.1. Ryzyko związane z działalnością Grupy
  Ryzyko inwestycji oraz wyceny portfeli wierzytelności, w tym portfeli zagranicznych
  Obecnie Grupa Kredyt Inkaso nabywa przede wszystkim pakiety wierzytelności nieregularnych od banków oraz
  firm telekomunikacyjnych. Są to w przeważającej części należności od konsumentów. Ostateczne ceny
  oferowane przez rynek za wystawione do sprzedaży pakiety wierzytelności są uzależnione od szeregu
  czynników, taki ch jak m.in.:
  (i) rodzaj dłużnika (status prawny, cechy osobowe);
  (ii) parametry zobowiązania;
  (iii) tytuł zobowiązania;
  (iv) okres, jaki upłynął od daty wymagalności zobowiązania, zwany etapem „życia” długu;


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 33 z 73

  (v) zakres oraz intensywność czynności wind ykacyjnych podjętych przed sprzedażą;
  (vi) oszacowanie możliwych wpływów z portfela;
  (vii) oszacowanie możliwych kosztów związanych z windykacją portfela;
  (viii) siła finansowa konkurencji zainteresowanej nabyciem pakietu.
  Rozwój rynku w ostatnim czas ie powoduje, że zwiększa się różnorodność parametrów oferowanych pakietów
  wierzytelności, a w konsekwencji danych, jakie musimy przeanalizować przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
  Ponadto od początku 2013 roku nabywamy pakiety wierzytelności poza terytor ium Polski tj. głównie w Rumunii,
  Bułgarii oraz Rosji. Posiadamy mniejsze doświadczenie w wycenie zagranicznych lub nowych rodzajowo
  pakietów wierzytelności, w szczególności w porównaniu z podmiotami konkurencyjnymi, które na wymienione
  wyżej rynki zagrani czne weszły wcześniej.
  Wycena pakietów wierzytelności jest procesem oceny statystycznej i eksperckiej. Wobec tego, że każdy
  oferowany do sprzedaży pakiet wierzytelności jest odmienny, przy czym różnice zachodzą już na poziomie
  pakietów pochodzących z tego samego kraju, istnieje ryzyko nie właściwej wyceny jego wartości.
  Należy mieć na względzie, że proces odzyskiwania należności z zakupionych przez nas wierzytelności jest na
  ogół rozciągnięty w czasie. Brak możliwości odzyskania większej części należności w określonym czasie może
  mieć wpływ na naszą rentowność. Przy większym błędzie w wycenie nabywanych wierzytelności odzyskana
  kwota może nie pokryć kosztów zakupu danego pakietu wierzytelności i kosztów operacyjnych dochodzenia
  należności.
  Posiadamy wykwalifikowany personel dedykowany do wyceny pakietów wierzytelności, a ponadto ze względu
  na wieloletnie doświadczenie, realizujemy wyceny na profesjonalnym eksperckim poziomie.
  Ryzyko braku realizacji założeń strategicznych Grupy
  Opóźnienie, częściowy lub całkowity brak możliwości realizacji naszych założeń strategicznych, mogą w
  sposób istotny wpłynąć na naszą działalność operacyjną, a pośrednio na nasze wyniki finansowe. To z kolei
  może się przełożyć na spowolnienie procesu nabywania kolejnych portfe li wierzytelności ze względu na słabszą
  bazę kapitałową, zarówno w zakresie kapitałów własnych, jak i obcych.
  Jednym z założeń naszej działalności jest systematyczny wzrost skali działalności, co rodzi wyzwania i ryzyka
  w zakresie dostosowywania zasobów l udzkich i materialnych do aktualnej i przewidywanej skali działalności.
  W szczególności jesteśmy narażeni na brak możliwości lub nieskuteczne wdrożenia istotnych zmian
  technologicznych oraz na brak możliwości rozwinięcia zasobów w skali niezbędnej dla roz woju działalności w
  przyszłości. Powodem tego mogą być ograniczenia finansowe oraz brak możliwości pozyskania
  wykwalifikowanych pracowników, w szczególności informatyków i programistów, w ogóle lub po kosztach
  uzasadnionych ekonomicznym rachunkiem. Koniecz ność zatrudnienia dodatkowych pracowników w związku z
  naszym rozwojem lub wzrost ich wynagrodzeń mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów związanych z
  funkcjonowaniem. Istnieje również ryzyko złego wyboru technologii, w oparciu o którą będziemy funkcjonować.
  Po dmioty, które wprowadzą bardziej skuteczne rozwiązania technologiczne, mogą być bardziej konkurencyjne,
  a tym samym utrudniać lub uniemożliwiać nam skuteczne pozyskiwanie portfeli wierzytelności, oraz skuteczne
  i opłacalne ekonomicznie zarządzanie nimi.
  Ry zyko związane ze wzrostem kosztów działalności
  Na istotne podwyższenie kosztów naszej działalności, których przyczyny leżą poza Grupą lub w Grupie, mogą
  mieć wpływ wzrosty takich grup kosztowych, jak: (i) koszty opłat sądowych, notarialnych i komorniczych, oraz
  innych procesowych, związanych z zarządzaniem wierzytelnościami na drodze prawnej; (ii) koszty opłat
  pocztowych i bankowych; (iii) koszty pracy, (iv) koszty usług nabywanych przez Grupę oraz (v) koszty
  pozyskania finansowania. Wystąpienie wzrostu któ rejkolwiek z ww. grup kosztów może negatywnie wpłynąć
  na dynamikę rozwoju oraz wyniki działalności.
  Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych osobowych
  Ze względu na charakter naszej działalności gdzie Grupa na dużą skalę przetwarzamy dane osobowe oraz
  zar ządzamy bazami danych osobowych znaczącej wielkości. Przetwarzanie danych osobowych jest i musi być
  dokonywane w sposób zgodny z prawem ochrony danych osobowych, obowiązującym na terenie Polski i
  poszczególnych krajów prowadzenia działalności przez podmiot y z Grupy, tj. prawa Unii Europejskiej, prawa
  poszczególnych krajów prowadzenia działalności oraz prawa Federacji Rosyjskiej. Nie można jednak


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 34 z 73

  wykluczyć, że pomimo stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
  przetwarzanych dan ych osobowych, dojdzie do naruszenia obowiązków prawnych w tym zakresie,
  w szczególności do incydentalnego ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym. W przypadku
  naruszenia przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności ujawnienia
  danych osobowych w sposób niezgodny z prawem, możemy być narażeni na sankcje karne lub
  administracyjne. Bezprawne ujawnienie danych osobowych może również skutkować dochodzeniem od nas
  roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, jak również negatywni e wpłynąć nasz wizerunek lub któregoś z
  naszych podmiotów, co może mieć istotny negatywny wpływ na naszą działalność.
  Grupa minimalizuje wyżej opisane ryzyko poprzez stosowane wysokie standardy techniczne i organizacyjne
  zarządzania, obiegu i ochrony dany ch osobowych, zaawansowane technologicznie systemy, a ponadto
  precyzyjne procedury wewnętrzne oraz dedykowany w strukturze wewnętrznej personel, odpowiedzialny za
  należyte przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo obiegu informacji.
  Ryzyko awarii systemów teleinformatycznych oraz ryzyko operacyjne
  Działalność nasza jest uzależniona od wykorzystywania zaawansowanych, w tym dedykowanych, systemów
  informatycznych i telekomunikacyjnych, zarówno w zakresie urządzeń, jak i oprogramowania. W sytuacji
  czas owej lub trwałej awarii lub utraty urządzeń, oprogramowania lub danych możemy być narażeni na przestój
  w działalności operacyjnej i nierealizowanie bieżących działań, wśród których mogą być takie, do których
  jesteśmy zobligowani zapisami umów. W zależności od długości przestoju w obsłudze wierzytelności, możemy
  być narażeni na zmniejszenie wpływów w chwili przestoju lub na zmniejszenie wpływów w przyszłości, gdyby
  nie było możliwe szybkie i skuteczne usunięcie skutków przestoju. W zależności od powodu i dłu gości przestoju,
  możemy być również narażeni na poniesienie dodatkowych kosztów przywrócenia działania oraz zapłatę
  ewentualnych kar umownych wobec swoich partnerów za niewywiązanie się ze zobowiązań, co może mieć
  istotny negatywny wpływ na naszą działalno ść, sytuacje finansową i wyniki działalności.
  Ponadto grożą nam ryzyka o charakterze operacyjnym takie jak błędne lub niekompletne procedury
  wewnętrzne, błędy lub zaniechania pracowników wykonujących procedury, bezprawne działania pracowników,
  wystąpienie szkód w majątku w następstwie działania czynników losowych, siły wyższej, ataków
  terrorystycznych.
  Ryzyko związane ze współpracą z Kancelarią Prawniczą FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka
  - sp. k.
  Usługi doradztwa prawnego związane z bieżącą działa lnością operacyjną w obszarze zarządzania
  wierzytelnościami na drodze prawnej świadczy Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i
  spółka Sp.k. Kancelaria ta jest jedną z nielicznych kancelarii prawnych, która posiada zasoby ludzkie,
  infrastr ukturalne i techniczne pozwalające świadczyć tak kompleksowe usługi na masową skalę. Unikalność
  związana jest w szczególności ze znajomością przez pracowników zasad obsługi specjalistycznego systemu
  informatycznego stworzonego na potrzeby obsługi klientów i będącego naszą własnością, ale również ze
  względu na wypracowane know -how organizacyjno -prawne z zakresu masowego dochodzenia wierzytelności
  oraz praktyczne doświadczenia w skutecznym, a jednocześnie atrakcyjnym kosztowo równoległym
  prowadzeniu wielu tys ięcy postępowań prawnych. Przerwa w świadczeniu usług przez Kancelarię lub
  zakończenie współpracy może czasowo utrudnić, a w szczególnych przypadkach czasowo uniemożliwić nam
  dochodzenie zapłaty wierzytelności na dotychczasową skalę.
  Wskazujemy, że możliw ość zmaterializowania się ryzyka zakończenia współpracy jest ograniczona, ze względu
  na fakt posiadania przez nas 85% udziałów w Kancelarii Prawniczej FORUM, za pośrednictwem spółki zależnej
  pod firmą Kancelaria FORUM S.A. będącej komandytariuszem w Kancel arii Prawniczej FORUM, co pozwala
  nam mieć istotny wpływ na działalność tej Kancelarii. Ryzyko przerwy w świadczeniu usług może wynikać z
  ewentualnych awarii technicznej systemów. Pomimo tego, że posiadamy plany ciągłości działania oraz
  procedury interwenc yjne na wypadek takich incydentów ryzyko to pozostaje istotne.
  Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
  Czynnikiem niezbędnym dla rozwoju naszej działalności jest wiedza i doświadczenie wysoko
  wykwalifikowanych specjalistów i kadry zarządzającej, c o jest zjawiskiem charakterystycznym dla podmiotów
  świadczących usługi finansowe. Istnieje ryzyko, iż utrata kluczowych pracowników oraz współpracowników
  może wpłynąć krótkookresowo na efektywność i konk urencyjność naszej działalności . Konkurencja na rynku


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 35 z 73

  pracodawców może również zwiększyć ponoszone przez nas koszty wynagrodzeń i usług obcych, co w efekcie
  może wpłynąć negatywnie na nasze wyniki finansowe.
  Ryzyko utraty zezwolenia KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu
  sekurytyzacy jnego
  Posiadamy zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnych,
  wydane na mocy decyzji KNF z dnia 15 lutego 2012 roku. Na podstawie tejże decyzji w ramach swej
  podstawowej działalności świadczymy usługi zarządza nia sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy
  sekurytyzacyjnych zarówno z grupy, jak również spoza grupy. Posiadane zezwolenie umożliwia uzyskiwanie
  przychodów z działalności podstawowej – zarządzania wierzytelnościami nabywanych przez fundusze
  inwestycy jne od instytucji finansowych, głównie bankowych, co jest w praktyce możliwe jedynie dla funduszy
  sekurytyzacyjnych. Zgodnie z Ustawą o Funduszach, , jako podmiot zarządzający wierzytelnościami
  sekurytyzowanymi, jesteśmy obowiązani prowadzić działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi
  wierzytelnościami z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy
  uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.
  Istnieje ryzyko, iż w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków wyni kających z otrzymanego
  zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, zezwolenie może zostać przez KNF cofnięte
  lub też KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 PLN. W takim przypadku możemy czasowo
  lub trwale utracić możliwość u zyskiwania dodatkowych źródeł przychodów z tytułu zarządzania
  wierzytelnościami obcych instytucji finansowych oraz możliwość dalszego rozwoju działalności podstawowej z
  nim powiązanej, a tym samym zwiększania skali i udziału przychodów z tytułu działalnośc i podmiotu
  zarządzającego.
  Ryzyko związane z nowymi obszarami działalności
  W najbliższych latach zamierzamy skierować swoją ekspansję gospodarczą na nowe obszary działalności w
  granicach branży finansowej. Inne usługi finansowe wymagają szeregu działań ko nsultingowych i
  rozpoznawczych zwłaszcza, gdyby nie miały być wykonywane lokalnie lecz równolegle rozwijane na kilku
  rynkach europejskich (np. w Polsce, Rumunii lub w Bułgarii).
  Ewentualne kolejne przedsięwzięcia w nowe obszary aktywności, rodzą i będą rod ziły ryzyko nieuzyskania
  oczekiwanej stopy zwrotu, przez co stwarzają ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Inwestycje w nowe
  obszary działalności mogą również rodzić ryzyka prawne i podatkowe.
  Ryzyko związane z różnicami kulturowymi w jednostkach Grupy
  Nasza Grupa składa się z dziesięciu jednostek działających w Polsce oraz pięciu działających za granicą (w
  Wielkim Księstwie Luksemburga, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Rosji). W związku z powyższym, mogą istnieć
  ryzyka niezidentyfikowane na chwilę obecn ą, związane z różnicami kulturowymi na poziomie organizacji
  (hierarchia, struktura, procesy decyzyjne, planowanie, zarządzanie itp.) oraz na poziomie relacji międzyludzkich
  (zwyczaje i normy dotyczące kontaktów międzyludzkich, komunikacja itp.). Trudno jes t ocenić wpływ
  wystąpienia tego zjawiska na wyniki Grupy. Wystąpienie różnic kulturowych w obrębie naszej Grupy może
  spowodować pogorszenie dynamiki naszego rozwoju.
  Ryzyko związane ze sporami korporacyjnymi z akcjonariuszem
  W dniu 5 stycznia 2016 roku Zarząd podjął decyzję o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia ze spółką
  BEST S.A. i zależną od BEST S.A. spółką Gamex Sp. z o.o., oraz wypowiedział umowę o współpracy w związku
  z połączeniem, zawartą z BEST S.A. w dniu 28 września 2015 r. Best S.A. był wówczas naszym największym
  akcjonariuszem, a jednocześnie pozostawał podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną. Pomimo
  wypowiedzenia przez nas w/w umowy, BEST S.A. nadal deklarował dalsze dążenie do połączenia, jednak ze
  względu na wypowiedzenie ww. umowy o współpracę, bez udziału Zarządu.
  Konsekwencją wypowiedzenia ww. umowy o współpracy było, w naszej ocenie, zainicjowanie ze strony BEST
  S.A. oraz podmiotów i osób powiązanych z BEST S.A. (w tym trzech ówczesnych człon ków Rady Nadzorczej)
  działań ukierunkowanych na wywołanie destabilizacji funkcjonowania Spółki i jej organów, z zamiarem
  przejęcia kontroli operacyjnej poprzez doprowadzenie do zmiany jej władz, co zostało zapoczątkowane w lutym
  2016 r. wywołaniem konflikt u dotyczącego prawidłowości składu Rady Nadzorczej (szczegółowe informacje o
  zasadniczych fazach tego konfliktu i podejmowanych w jego toku działaniach były na bieżąco udostępniane
  przez nas do wiadomości publicznej). Po dokonaniu zmian w akcjonariacie i p ozyskaniu stabilnego


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 36 z 73

  akcjonariusza większościowego tj. Waterland Private Equity Investments B.V. z siedzibą w Bossum w Holandii,
  który posiada nasze akcje za pośrednictwem spółki zależnej WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bossum w
  Holandii (dalej łącznie „Waterland ”), aktualnym wyrazem przedmiotowego sporu z BEST S.A. są jego działania
  podejmowane w oparciu o uprawnienia akcjonariusza mniejszościowego. Dotychczas przejawiło się to w
  szczególności w: (i) zaskarżeniu uchwał Walnego Zgromadzenia, (ii) wnios kowaniu o powołanie w Spółce
  rewidenta do spraw szczególnych. Niezależnie od powyższego, Członek Rady Nadzorczej, którego powołanie
  w jej skład (podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we wrześniu 2016 r.) nastąpiło w trybie
  wyboru dokonanego przez BEST S.A. w ramach procedury głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385
  § 5 KSH, został jednocześnie delegowany przez BEST S.A. do stałego indywidulanego wykonywania czynności
  nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH. Aktywność powyższej osoby w ramach wykonywania tych czynności
  przejawiała się dotychczas w licznych staraniach o udostępnienie jej bardzo szerokiego zakresu informacji i
  dokumentów, co w naszej ocenie może rodzić uzasadnione wątpliwości co do intencji i rzeczywistych celów
  pozyskiwania tyc h danych, mając na względzie fakt, że BEST S.A. prowadzi działalność konkurencyjną,
  bowiem funkcjonuje podobnie jak my w branży obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych
  (aktywność gospodarcza BEST S.A. jest zbieżna z naszym profilem biznesowym na terenie Polski m.in. w
  zakresie obrotu wierzytelnościami bankowymi).
  Biorąc pod uwagę aspekt konkurencyjnego charakteru działalności BEST S.A. na rynku dalsze trwanie sporu
  uzasadniającego możliwość rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
  dotyczących Spółki może negatywnie wpłynąć również na postrzeganie nas przez kontrahentów i inwestorów,
  co przełożyć się może w szczególności na trudności w pozyskiwaniu kapitału na zakup nowych pakietów
  wierzytelności, utrzymaniu obecnyc h zleceń na zarządzanie portfelami wierzytelności funduszy
  sekurytyzacyjnych spoza grupy jak i pozyskiwaniu nowych zleceń, oddziałując negatywnie na bieżące jak i
  przyszłe przychody oraz osiągany zysk, w szczególności na utratę przyszłych dochodów, z tytuł u
  wynagrodzenia za zarządzanie portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych oraz z tytułu
  wynagrodzenia jednostek zależnych za obsługę zarządzania wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych na
  drodze prawnej. W zaistniałych okolicznościach, przej awem negatywnych skutków związanych z trwającym
  sporem było, w naszej ocenie, rozwiązanie umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
  zawartych z AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  z siedzibą w Warszawie oraz AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. W ten sposób utraciliśmy jedno ze swoich źródeł przychodów
  oraz możliwość dalszego osiągania dochodów z tytułu wynagrodzen ia za zarządzanie portfelami wierzytelności
  tych funduszy. W związku z rozwiązaniem powyższych umów, w dniu 18 sierpnia 2016 r. wystąpiliśmy na drogę
  sądową przeciwko BEST S.A. oraz Krzysztofowi Borusowskiemu (Prezesowi Zarządu BEST S.A.) kierując
  pozew w postępowaniu cywilnym, celem dochodzenia stosownych roszczeń odszkodowawczych za
  spowodowanie utraty przez nas korzyści finansowych z tytułu dochodów m.in. z wynagrodzenia za zarządzanie
  portfelami wierzytelności.
  Spory z BEST S.A. mogą również wpłynąć na sytuację kadrową, skutkując zwiększeniem rotacji pracowników
  na różnych szczeblach organizacji lub zmianami w obrębie kluczowej kadry menadżerskiej, w tym zmianami w
  składzie organów.

  Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
  Spółka Waterland Private Eq uity Investments B.V. z siedzibą w Bossum w Holandii, posiada – za
  pośrednictwem spółki zależnej WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bossum w Holandii, będącej bezpośrednio
  większościowym akcjonariuszem Spółki (dalej łącznie „Waterland”) - 7.9 29 .983 akcji S półki, stanowiących
  61, 49% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 61, 49% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Posiadanie pozycji dominującej w akcjonariacie Spółki pozwala Waterland na sprawowanie
  faktycznej kontroli nad działalnością S półki i Grupy oraz w oczywisty sposób powoduje ograniczenie możliwości
  oddziaływania akcjonariuszy mniejszościowych na Spółkę i Grupę. W szczególności Waterland, poprzez
  wykonywanie prawa głosu z większości akcji na Walnym Zgromadzeniu, ma decydujący wpływ na powoływanie
  i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje Zarząd Spółki. Pośrednio więc Waterland, w
  szczególności z pozycji sprawowanego nadzoru właścicielskiego, może mieć zasadniczy wpływ na tak istotne
  kwestie, jak podejmowanie dec yzji zarządczych, realizacja polityki inwestycyjnej i strategii biznesowych,
  podejmowanie decyzji odnośnie emisji akcji i obligacji zamiennych, warunkach tych emisji, o wypłacie
  dywidendy czy o zmianach Statutu.
  Nie można wykluczyć, że w toku dalszego fun kcjonowania w akcjonariacie Spółki, interesy Waterland jako
  akcjonariusza większościowego okażą się nie być zbieżne z interesami akcjonariuszy posiadających
  mniejszościowy pakiet akcji (w tym zwłaszcza BEST, który jest podmiotem konkurencyjnym w stosunku d o nas,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 37 z 73

  i z którym jesteśmy zaangażowani w spory korporacyjne). Tego rodzaju różnica interesów może wywoływać
  konflikty pomiędzy akcjonariuszami.
  Ryzyko związane z regulacjami konsumenckimi
  Począwszy od 2015 roku weszły w życie nowe uregulowania prawne dot yczące tzw. upadłości konsumenckiej,
  czyli ogłoszenia niewypłacalności przez osobę fizyczną. Regulacja ta w dłuższej perspektywie czasowej może
  wpłynąć na skuteczność procesów windykacyjnych, gdyż jej celem jest ułatwienie dostępności instytucji
  upadłości osoby fizycznej m.in. poprzez ograniczenie katalogu przyczyn i okoliczności uzasadniających
  oddalenie przez sąd wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości, obniżenie kosztów postępowania sądowego,
  wprowadzenie instytucji umorzenia zobowiązania dłużnika w przy padku braku możliwości dokonania przez
  niego jakichkolwiek spłat. Zmiany te mogą spowodować wzrost liczby dłużników, którzy zdecydują się
  skorzystać z tej formy zadłużenia osobistego.
  Obecnie trwają prace legislacyjne ( na etapie opiniowania) nad projekte m ustawy –Prawo upadłościowe oraz
  niektórych innych ustaw. Przewidują one dalsze ułatwienia dla konsumentów w procesie oddłużania, z których
  najistotniejsze to ułatwienia dowodowe dla dłużników, ograniczające konieczność wykazania jedynie faktu
  niewypłacal ności, bez konieczności wykazywania wpływu umyślności i rażącego niedbalstwa ( konsekwencją
  nie będzie niemożność ogłoszenia upadłości lecz wydłużenie planu spłaty o okres od 4 do 7 lat). Projekt zakłada
  również przesunięcie pierwszego akcentu z drogi post ępowania konsumenckiego upadłościowego na próby
  restrukturyzacji zadłużenia ( układu z wierzycielami). Konsekwencją realizacji takiego scenariusza może być
  spadek naszych przychodów i wyniku finansowego.
  W dniu 9 lipca 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
  oraz niektórych innych ustaw, która w stosunku do roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom
  przewiduje odejście od zasady uwzględniania przedawnienia roszczenia w następstwie podniesionego zarzutu
  przedawnienia na rzecz zasady uwzględnienia faktu przedawnienia przez sąd z urzędu. Powyższa zmiana
  zdeterminuje konieczność dostosowania windykacji prawnej do zmienionych przepisów poprzez staranną
  selekcję spraw kierowanych na drogę sądowego dochodzenia roszczeń i wykluczenia z nich spraw, w stosunku
  do których nie można już na etapie składania pozwu wykazać daty wymagalności nie starszej niż 3 lata wstecz.
  Reżimowi nowej regulacji z datą wejścia przepisów podlegać będą wszystkie sprawy, w których na dzi eń
  złożenia pozwu upłynął termin przedawnienia.
  Ponadto nasza działalność w Polsce nadzorowana jest m.in. przez UOKiK. Istnieje ryzyko stwierdzenia przez
  UOKiK, że w pewnych obszarach naruszamy zbiorowy interes konsumentów. Orzeczenie UOKiK naruszenia
  zbiorowego interesu konsumentów, m.in. przez stosowanie niedozwolonych klauzul, może skutkować
  wezwaniem nas do zaprzestania takich praktyk, jak również nałożeniem na nas kar pieniężnych. Niezależnie
  od powyższego, istnieje ewentualne ryzyko pozwów zbiorow ych w przypadku dochodzenia swoich praw przez
  grupy konsumentów. Ziszczenie się powyższych zagrożeń może negatywnie wpłynąć na nasze wyniki.
  Podobnego rodzaju ryzyka dotyczą naszej działalności w innych krajach
  Ryzyko przekroczenia limitów inwestycyjnych p rzez własne fundusze inwestycyjne zamknięte
  Do Grupy należą trzy fundusze sekurytyzacyjne. Dwa z nich zarządzane są wyłącznie przez Kredyt Inkaso S.A.
  natomiast trzeci zarządzany jest przed podmiot nienależący do Grupy.
  W związku z posiadaniem w Grupie fun duszy inwestycyjnych zamkniętych istnieje ryzyko przekroczenia limitów
  ustalonych w obowiązujących przepisach prawa lub statutach funduszy. Ryzyko to może zmaterializować się
  również w nadmiernym zaangażowaniem w jeden sektor rynku, rodzaj wierzytelności l ub innych aktywów, co
  może spowodować niekorzystne skutki finansowe w przypadku obniżenia wartości posiadanych przez fundusz
  aktywów, również w wyniku zmian na rynku wierzytelności. Ryzyko przekroczenia limitów inwestycyjnych może
  zostać zaktualizowane na skutek decyzji inwestycyjnej towarzystwa zarządzającego danym funduszem
  inwestycyjnym zamkniętym, decyzji podmiotu zarządzającego lub na skutek pasywnej zmiany wartości
  aktywów. Spółka jako zarządzający portfelami wierzytelności dwóch spośród trzech własny ch funduszy
  inwestycyjnych zamkniętych we współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych przygotowuje i stosuje
  procedury oraz plany operacyjne mające na celu obniżenie powyższego ryzyka. W odniesieniu do funduszu
  inwestycyjnego zamkniętego którego akt ywami nie zarządza Kredyt Inkaso S.A. Grupa posiada większość
  certyfikatów inwestycyjnych co umożliwia wpływ na zmianę zarządzającego w przypadku gdyby jego działania
  nie realizowały w odpowiednim zakresie oczekiwań Grupy.
  Ryzyko odpowiedzialności kontrakt owej oraz gwarancyjnej Grupy wobec towarzystw funduszy
  inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych zamkniętych
  Gwarancje dla funduszy Trigon Profit NSFIZ


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 38 z 73

  Kredyt Inkaso Porftolio Investments (LUX) S.A. (KI LUX) zawarła umowy gwarancyjne z Funduszami Trigon
  Profit VI -X i XII. Na podstawie zawartych umów Kredyt Inkaso S.A. oraz KI LUX, zobowiązały się do
  zapewnienia osiągnięcia rentowności danego funduszu polegającej na uzyskaniu przez dany fundusz
  dochodów pozwalających na wykupienie przez dany fundusz Certyfikatów z gwarantowaną stopą zwrotu (5 -
  6% rocznie liczonej od dnia przydziału do dnia wykupu).
  W przypadku niezrealizowania gwarantowanych stóp zwrotu określonych w umowie gwarancyjnej Kredyt
  Inkaso S.A. oraz KI LUX lub podmiot przez nie wskazany s kutecznie obejmie wyemitowane przez dany fundusz
  certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji („Emisje Gwarancyjne”).
  Każda taka transakcja jest złożonym i długotrwałym procesem. Tego rodzaju umowy gwarancyjne mogą wiązać
  się z ryzykiem, że pomimo dochowania należytej staranności, przeprowadzenia odpowiednich analiz oraz due
  diligence Grupa może nie zidentyfikować wszystkich istotnych ryzyk.
  Ryzyko to mitigowane jest faktem, iż rentowność ww. funduszy sekurytyzacyjnych zależy od efektywności
  Kredyt Inkaso S.A ., która jest jedyny zarządzającym portfelami wierzytelności tych funduszy. Dodatkowo Grupa
  może dokonywać zakupów pakietów wierzytelności od funduszy po cenach ustalonych na takim poziomie, aby
  zapewnić funduszom stopy zwrotu gwarantowane w zawartych umowach.
  Gwarancje dla funduszu Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ
  W okresie od 2014 do 2016 Kredyt Inkaso S.A. zarządzał portfelem wierzytelności w funduszu
  sekurytyzacyjnym Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ, który jest zarządzany przez towarzystwo funduszy
  inwestycyjnych AgioFunds TFI S.A. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., (spółka zależna
  wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso), zgodnie z zawartą umową o współpracy z AgioFunds
  TFI S.A., na żądanie inwestora, jest zobowiązany d o zagwarantowania inwestorom odkupu certyfikatów
  inwestycyjnych po gwarantowanej cenie odkupu, jeśli wartość aktywów netto funduszu Agio Wierzytelności
  Plus 2 NSFIZ przypadająca na certyfikat inwestycyjny po 36 miesiącach od dnia wyceny poprzedzającego
  prz ydział certyfikatów inwestorom będzie niższa niż gwarantowana cena odkupu.
  Gwarantowana cena odkupu certyfikatu po 36 miesiącach od dnia wyceny poprzedzającego przydział
  certyfikatów inwestorom została zdefiniowana jako cena emisyjna tego certyfikatu prze możona przez
  współczynnik 1.14 lub 1,053 (1,05 podniesione do potęgi 3 czyli 1,1576251,157625) – w zależności od serii
  certyfikatów inwestycyjnych.
  Po gwarantowanym wykupie certyfikatów od inwestorów, Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg)
  S.A. ma następnie opcję:
  a. zażądać od podmiotu zarządzającego funduszem AgioFunds TFI S.A. odkupienia certyfikatów w wycenie
  certyfikatów obowiązującej na dzień gwarantowanego wykupu, lub
  b. zażądać przeniesienia wybranej części portfeli wierzytelności sekury tyzowanych Agio Wierzytelności Plus 2
  NSFIZ w wartości równej wycenie certyfikatów obowiązującej na dzień gwarantowanego wykupu i potrącenia
  wzajemnych wierzytelności z tego tytułu.
  Zgodnie z informacjami Zarządu Kredyt Inkaso S.A. otrzymanymi od AgioFunds TFI S.A., na dzień niniejszego
  sprawozdania finansowego żadni inwestorzy Funduszu nie zdecydowali się na przyjęcie oferty gwarancyjnej.
  W związku z tym nie nastąpiły zobowiązania Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z tytułu
  gwarantowaneg o wykupu. Dodatkowo, w ocenie Zarządu Kredyt Inkaso S.A. stopy zwrotu realizowane przez
  Fundusz, do dnia podpisania niniejszego sprawozdania nie spełniają przesłanek by rozpoznać na dzień
  bilansowy zobowiązania do zapłaty takich kwot w przyszłości.

  2.10.2. Ryzyko związane z otoczeniem Grupy
  Ryzyko makroekonomiczne
  Ryzyko makroekonomiczne związane jest z sytuacją gospodarczą krajów, w których prowadzimy działalność,
  poprzez powiązanie koniunktury makroekonomicznej ze zdolnością spłaty wierzytelności przez dłużników .
  Pogorszenie się sytuacji gospodarczej może skutkować: wzrostem stopy bezrobocia, wzrostem zatorów
  płatniczych, spadkiem stóp procentowych, spadkiem popytu, spadkiem realnych dochodów. Zmiany te wpływają
  w bezpośredni sposób na sytuację finansową dłużnikó w, co ma bezpośredni wpływ na ich zdolność do
  regulowania swoich zobowiązań finansowych (dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorstw).


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 39 z 73

  Dopóki w gospodarce występują cykle lepszej i gorszej sytuacji makroekonomicznej nie jest to dla nas szczegó lnie
  ryzykowne, ponieważ w okresie pogorszenia się sytuacji gospodarczej zwiększa się podaż wierzytelności, które
  mogą być nabywane na korzystniejszych warunkach i które mogą być następnie odzyskiwane w cyklu poprawy
  sytuacji makroekonomicznej. Może jedna k nastąpić sytuacja długotrwałego pogorszenia się sytuacji
  makroekonomicznej. Wówczas możemy osiągać zmniejszone przychody z windykacji, co może mieć negatywny
  wpływ na nasze wyniki finansowe.
  Innym aspektem koniunktury makroekonomicznej może być niestabil na sytuacja na rynkach finansowych, która
  w ostatnich latach okresowo utrudniała pozyskiwanie kapitału dłużnego. Zmienne trendy na rynkach finansowych
  i ewentualne okresowe pogorszenie sentymentu inwestycyjnego do branży obrotu i zarządzania
  wierzytelnośc iami może spowodować trudności w dostępie do finansowania dłużnego. Utrzymanie się takiej
  sytuacji w dłuższym okresie mogłoby przyczynić się do spowolnienia nowych inwestycji, a w konsekwencji
  pogorszenia naszych wyników finansowych.
  Ryzyko braku nowych za kupów portfeli wierzytelności oraz nowych zleceń windykacji wierzytelności
  Nabywanie nowych pakietów wierzytelności oraz świadczenie usług windykacji wierzytelności na rzecz
  pierwotnych wierzycieli ma wpływ zarówno na bieżące jak i przyszłe przychody oraz osiągany zysk. Jednak ze
  względu na zwiększającą się konkurencyjność branży obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz ze względu na
  zmianę sposobu postępowania przez zbywców wierzytelności możemy być narażeni na ryzyko trudności w
  nabywaniu nowych, atrak cyjnych pakietów wierzytelności oraz otrzymywaniu zleceń windykacji wierzytelności. W
  obecnej sytuacji gospodarczej ograniczeniem w nabywaniu kolejnych pakietów wierzytelności mogą być
  ograniczenia w dostępie do kapitału, natomiast ograniczeniem w nabywani u kolejnych zleceń może być
  prowadzenie windykacji wierzytelności przez wyspecjalizowane działy pierwotnych wierzycieli. Możliwa jest także
  sytuacja odwrotna, kiedy to pozyskamy kapitał, a nie zostanie on wykorzystany na inwestycje w pakiety
  wierzytelności , ze względu na zmniejszoną podaż wierzytelności lub znaczący wzrost popytu na wierzytelności.
  Sytuacja ta rodzi dla nas ryzyko ponoszenia kosztów finansowych pozyskanego kapitału bez czerpania z niego
  pożytku .
  Zmiana podaży wierzytelności może wynikać ze skali działalności banków oraz oferowanych przez nie produktów.
  W przypadku oferowanie do zbycia dużych wolumenów wierzytelności istnieje ryzyko, że nie będziemy w stanie
  samodzielnie startować w przetargach na zakupy największych portfeli wierzytelności i będziemy zmuszeni do
  skoncentrowania się na poszukiwaniu i zakupach mniejszych portfeli, gdzie istnieje znacznie większa
  konkurencja, co przełoży się na poziom cen tych portfeli. Aby zminimalizować to ryzyko podejmujemy współpracę
  z największymi podmiotam i z branży dysponującymi dostępem do taniego finansowania w celu dokonywania
  wspólnych inwestycji i obsługi portfeli wierzytelności.
  Sytuacja długoterminowego braku nowych zakupów portfeli wierzytelności może rodzić dla nas istotne ryzyka.
  Obecnie nawet w przypadku krótkoterminowej przerwy w nabywaniu wierzytelności, nasz przychód i zyski
  powinny utrzymywać się na dotychczasowym poziomie w oparciu o pakiety wierzytelności zakupione w ostatnim
  roku obrotowym i latach poprzednich. Jest to racjonalną konsekwen cją charakteru inwestycji, jaką są pakiety
  wierzytelności, które ze swej natury generują regularne przepływy w długoterminowej perspektywie. Jednak w
  dłuższej perspektywie czasowej nasz rozwój może być obaczony ryzykiem spowolnienia, jeśli cyklicznie nie b ędą
  następowały zakupy nowych pakietów wierzytelności.

  Ryzyko pogorszenia płynności finansowej Grupy
  Wydatki na zakupy pakietów wierzytelności finansowane są zarówno z kapitałów własnych, jak i ze środków
  pochodzących z finansowania dłużnego, którego źródłem są emisje obligacji oraz kredyty bankowe.
  W przypadku pogorszenia się naszej płynności finansowej , co może nastąpić m. in. w skutek (i) braku możliwości
  odzyskania środków z zakupionych wierzytelności w pierwotnie założonych terminach lub (ii) braku dopasowania
  długości okresu finansowania do okresu odzyskiwania środków z zakupionych portfeli (tj. gdy okres odzyskiwania
  środków z portfeli wynosi od kilku do kilkunastu lat, a emitowane obligacje mają krótsze terminy zapadalności,
  wynoszące obecnie nie dłuższej niż 4 lata), (iii) braku możliwości pozyskania finansowania dłużnego , możliwe
  jest wystąpie nie przejściowej lub trwałej niemożności spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia lub też
  naruszenie zobowiązań zawartych w umowach dotyczących finansowania. W konsekwencji część lub całość
  długu może zostać postawiona w stan natychmiastowej wymagalności , a aktywa stanowiące przedmiot
  zabezpieczenia mogą zostać przejęte przez instytucje finansowe.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 40 z 73

  Ryzyko kredytowe
  Działalność Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. związana jest z przejmowaniem ryzyka kredytowego od
  zbywców wierzytelności (pierwotnych wierzycieli). Grupa posiada wierzytelności, które stanowią podstawowy
  element jej aktywów. Wierzytelności te w całości podlegają ryzyku kredytowemu, w związku z czym właściwe
  zarządzanie tym rodzajem ryzyka jest kluczowym elementem w prowadzeniu naszej działalności.
  Ryzykiem kredytowym zarządzamy przede wszystkim na etapie zakupu pakietów wierzytelności poprzez
  odpowiedni ą ich wycenę oraz dobór składników i charakterystyk portfela.
  Wykazywana w bilansie wartość godziwa wierzytelności uwzględnia ich ryzyko kredytowe. Systematycznie, w
  ostatnim dniu każdego okresu sprawozdawczego, weryfikujemy wycenę nabytych wierzytelności na podstawie
  prognoz przychodów opartych o dane historyczne. Dla wierzytelności od podmiotów upadłych, zlikwidowanych
  lub innych, od których nie spodziewamy się uzyskać dodatnich przepływów pieniężnych, przyjmuje się zerową
  wartość godziwą.
  Wartość wierzy telności jest w bardzo dużym stopniu rozproszona pomiędzy dłużników, jednakże w portfelu Grupy
  występują pojedyncze sprawy o zdecydowanie odbiegającym od typowego nominale. Dywersyfikacja wartości
  wierzytelności na dużą liczbę oddzielnych pozycji pozwala o czekiwać, że faktyczne przychody nie będą się
  znacznie odchylać od przewidywanych.

  Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych i odsetek ustawowych
  Jednym z najważniejszych czynników wpływających na sytuację gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw,
  w tym między innymi na możliwość regulowania zobowiązań, jest wysokość stóp procentowych. Wzrost stóp
  procentowych najczęściej przekłada się na wzrost kosztów obsługi finansowania, a to z kolei może się przekładać
  na zdolność poszczególnych dłużników do obs ługi posiadanego zadłużenia. Obniżenie lub utrata tej zdolności
  może się przełożyć negatywnie na wyniki finansowe Grupy.
  W celu finansowania działalności i planów rozwojowych Grupa korzysta z kapitału dłużnego w formie kredytów
  bankowych oraz obligacji. W zawartych umowach kredytowych oraz warunkach emisji obligacji oprocentowanie
  zapewnionego finansowania ustalone jest zwykle według zmiennej stopy procentowej, powiększonej o marżę.
  Istnieje ryzyko, iż wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost kosztó w finansowych Grupy związanych ze
  spłatą zaciągniętych zobowiązań, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie jej wyników
  finansowych.
  Zmiana wysokości stóp procentowych ma również wpływ na wartość godziwą nabywanych przez Grupę pakietów
  wierzyte lności, która jest szacowana przy użyciu stopy dyskontowej , wyliczanej indywidualnie jako IRR pakietu
  na moment jego zakupu . Częścią składową stopy dyskontowej jest stopa wolna od ryzyka, której wartość zależy
  od poziomu rynkowych stóp procentowych. W efek cie, wzrost rynkowych stóp wpływa na wzrost stopy
  dyskontowej, a w efekcie na obniżenie wartości godziwej portfeli posiadanych przez Grupę, co przekłada się na
  obniżenie wartości aktywów oraz wyniku finansowego Grupy.
  Wartość rynkowych stóp procentowych j est również powiązana z wysokością stopy odsetek ustawowych.
  Podwyżka stopy odsetek ustawowych jest bowiem pochodną wzrostu podstawowych stóp procentowych NBP.
  Wysokość odsetek ustawowych z kolei przekłada się bezpośrednio na osiągane przez Grupę przychody
  z odsetek od przeterminowanych wierzytelności.
  Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki
  działalności, a w konsekwencji na zdolność Spółki do dokonywania płatności z Obligacji oraz ich termi nowego
  wykupu, a także na wartość Obligacji.
  Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut
  Grupa prowadzi działalność na rynkach zagranicznych, a tym samym jest narażona na ryzyko walutowe, głównie
  z tytułu inwestycji w portfele wierzytelności oraz obsługę wierzytelności nabytych poza Polską. Zmiana kursu
  poszczególnych walut wobec złotego polskiego może być przyczyną osiągnięcia niższych od zamierzonych
  wyników. Wahania kursów walut wpływają na wynik finansowy poprzez:
  (i) zmiany wyrażonej w złotówkach wartośc i przychodów z rynków zagranicznych i wyrażonych
  w złotówkach kosztów w części dotyczącej działalności operacyjnej na rynkach zagranicznych;
  (ii) zmiany wartości portfeli wierzytelności zagranicznych (cena nabycia i wycena), których wartość
  wyrażona w złotówka ch jest uzależniona od kursów walut;
  (iii) niezrealizowane różnice kursowe z wyceny rozrachunków na dzień bilansowy.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 41 z 73


  Ryzyko uprzywilejowania obligatariuszy funduszy sekurytyzacyjnych, w które inwestuje Grupa
  Z uwagi na przyjęty przez nas model biznesowy, środki pozyskiwane w ramach emisji obligacji mogą być
  przeznaczane na obejmowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy sekurytyzacyjnych nabywających portfele
  wierzytelności. Poza emisją certyfikatów inwestycyjnych, obejmowanych m. in. przez nasze spółki z ależne,
  fundusze te mogą także pozyskiwać środki finansowe poprzez emisję obligacji oraz zaciągać kredyty bankowe,
  do wysokości określonej w Ustawie o Funduszach. Wierzytelności obligatariuszy z tytułu objęcia obligacji
  funduszy mogą mieć charakter uprzywi lejowany w stosunku do wierzytelności (uprawnień majątkowych) z tytułu
  posiadanych przez nas certyfikatów inwestycyjnych, co w przypadku problemów płynnościowych lub trwałych
  problemów z regulacją zobowiązań przez fundusze sekurytyzacyjne rodzi ryzyko niem ożności czerpania zysków
  kapitałowych (np.: wypłata dochodu) lub odzyskania środków zainwestowanych przez nas w certyfikaty
  inwestycyjne np.: w wyniku umorzeń.

  Ryzyko niewydolności wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej
  Nasza działalność w zakres ie likwidacji pakietów wierzytelności w znacznej mierze korzysta z drogi postępowania
  sądowego przed sądami powszechnymi, w szczególności na postępowaniu elektronicznym i wykorzystywaniu
  egzekucji komorniczej. Z tego względu istotne jest usprawnianie proce dur dotyczących w szczególności
  postępowania przed sądami powszechnymi, które mają za zadanie przyspieszenie postępowania sądowego.
  Jednakże zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, które weszły w życie z
  dniem 7 lipca 2013 roku, ograniczają możliwość dochodzenia w elektronicznym postepowaniu upominawczym
  roszczeń, które stały się wymagalne w okresie późniejszym niż 3 lata przed dniem wniesienia pozwu, a ponadto
  zwiększono rygory formalne tego postępowania. Dodatkowe ogranicz enie dostępu do ww. postepowania
  powoduje niedostosowanie techniczne sądowego systemu informatycznego do zmieniających się przepisów
  prawa (w zakresie żądania zasądzenia odsetek).
  Wobec powyższego w większym niż dotychczas zakresie będziemy zmuszeni korzys tać ze „zwykłych”
  postępowań w sprawach o zapłatę, które są zarówno droższe, jak i bardziej czasochłonne niż EPU.
  Minimalizujemy powyższe ryzyko poprzez dostosowanie polityki inwestycyjnej i selekcję pakietów wierzytelności,
  a także modelowanie procesu do chodzenia wierzytelności, mając na względzie ryzyko długiego postępowania
  sądowego, w przypadku niemożliwości skierowania sprawy na drogę EPU.
  Wpływ na prowadzone przez Grupę postępowania egzekucyjne mają również nowe regulacje odnoszące się do
  zasad wybor u komorników sądowych przez wierzycieli, które weszły w życie 8 listopada 2015 r. na podstawie
  ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja przewiduje
  obligatoryjną odmowę wszczęcia egzekucji przez komor nika sądowego, w przypadku zaistnienia pewnych
  szczegółowych przesłanek odnoszących się do skuteczności oraz liczby prowadzonych przez niego postępowań
  egzekucyjnych. Powyższe ograniczenia spowodowało konieczność modyfikacji obecnego modelu prowadzenia
  pos tępowań egzekucyjnych w Grupie poprzez zmianę zasad współpracy z dotychczasowymi oraz konieczność
  nawiązywania współpracy z nowymi komornikami sadowymi a w konsekwencji również wzrost kosztów
  działalności Grupy.
  Grupa minimalizuje powyższe ryzyko w szczeg ólności poprzez bieżące monitorowanie liczby spraw, które zostały
  przekazane do poszczególnych komorników sadowych, analizowania skuteczności podejmowanych przez nich
  działań oraz zaległości w prowadzonych postępowaniach jak również poprzez wszczynanie pos tepowań
  egzekucyjnych przed komornikami sądowymi według właściwości. Grupa uwzględnia również konsekwencje ww.
  nowelizacji na etapie wyceny portfeli wierzytelności oraz planowania kosztów postepowań egzekucyjnych.
  Ryzyko zmian w przepisach prawnych dotyczących obro tu i dochodzenia wierzytelności :
  Prowadzona przez nas działalność jest uzależniona od możliwości nabywania pakietów wierzytelności zbywanych
  w szczególności przez pierwotnych wierzycieli, w szczególności takich jak instytucje finansowe, ope ratorzy
  telekomunikacyjni oraz sieci telewizji kablowej. Ograniczenia przedmiotowe lub podmiotowe w zakresie zbywania
  (dalszego obrotu) wierzytelności w jednym lub kilku krajach prowadzenia działalności, mogłoby mieć istotny wpływ
  na możliwość kontynuacji działalności podstawowej w ogóle lub w dotychczasowej skali.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 42 z 73

  Ponadto nasza działalność jest uzależniona od regulacji prawnych dotyczących dochodzenia wierzytelności na
  drodze prawnej, w szczególności w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych. Zmiany w t ych przepisach
  prawnych np.: w zakresie postępowań komorniczych, trybów właściwych dla dochodzenia zapłaty wierzytelności,
  mogą w sposób istotny wpłynąć na naszą działalność operacyjną , a także ostateczny wynik finansowy. Tego
  rodzaju ryzyka ze względu na stopniowe dojrzewanie rynku obrotu wierzytelnościami w różnych jurysdykcjach i
  związane z tym tendencje pro -konsumenckie polityki legislacyjnej dotyczą wszystkich krajów prowadzenia przez
  nas działalności.
  Do zmian przepisów prawa wpływających na naszą dzi ałalność, a w szczególności na koszty jej prowadzenia
  należy zaliczyć:
  ̵ ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (wejście w życie
  1 stycznia 2016 r.) wprowadzająca ograniczenia praw wierzyciela co do wyboru kom ornika sądowego,
  ̵ ustawa z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (wejście
  w życie 15 kwietnia 2016 r.),
  ̵ ustawa z dnia 10 lipca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego
  oraz niektórych innych ustawa (wejście w życie 8 września 2016 r.) określająca zasady naliczania odsetek
  w umowach cywilnych oraz wskazując ich wysokości,
  ̵ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku zmieniające rozporządzenie w
  spraw ie opłat za czynności radców pranych (wejście w życie 27 października 2016 r.),
  ̵ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku zmieniające rozporządzenie w
  sprawie opłat za czynności adwokatów (wejście w życie 27 października 2016 r.),
  ̵ ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, która skuteczniej niż wcześniej obowiązujące
  przepisy prawa upadłościowego i naprawczego ma ratować przedsiębiorców przed upadłością (wejście w
  życie 1 stycznia 2016 r.),
  ̵ ustawa z dnia 5 sierpn ia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych
  innych ustaw. Regulacja zakazująca stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami
  niedozwolonych postanowień umownych, przyznano Prezesowi UOKIK szersze uprawnienia zw . z
  decyzjami oraz z publicznym systemem informowania konsumentów o przysługujących im prawach,
  rozszerzono również katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (wejście w życie 17
  kwietnia 2016 r.),
  ̵ ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych
  ustaw, nowelizująca m.in. ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych na podstawie, której
  m.in. określono formę prawną prowadzenia działalności przez alternatywną spółkę inwestycyjną, określono
  nowe warunki i wymogi organizacyjne prowadzenia działalności przez zarządzającego alternatywną spółką
  inwestycyjną, dookreślono zbiór zadań oraz obowiązków depozytariuszy. Znowelizowano również m.in.
  ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (wejście w życie 4 czerwca 2016 r.),
  ̵ ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
  oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji było usprawnienie pracy sądów, a w ko nsekwencji
  skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy. Wprowadzono m.in. możliwość wnoszenia i
  doręczania pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; zmiany objęły także
  postępowanie egzekucyjne, w którym m.in. wprowadzono nową, przystępną, elektroniczną procedurę
  licytacji zajętych ruchomości. Nowe przepisy rozszerzyły dotychczasowy katalog dowodów możliwych do
  zastosowania w procedurze sądowej, wprowadzono definicję dokumentu (wejście w życie 8 września 2016
  r.).
  ̵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  Z dniem 9 lipca 2018 roku weszły w życie zmi enione przepis y dotycząc e przedawnienia roszczeń, przewidując e
  w szczególności skrócenie okresów przedawnienia oraz zmianę zasad liczenia nowych okresów przedawnienia
  dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem lub w ugodzie.
  Każda zmiana przepisów skutkuje koniecznością dostosowania działań operacyjnych i może powodować wzrost
  kosztów naszej działalności, wpłynąć na wyniki finansowe . Nie jesteśmy w stanie ocenić wymiernie skutków w/w
  zmian dla naszej działalności. Nie możemy również zinterpretować skutków przyszłych zdarzeń lub decyzji
  legislacyjnych.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 43 z 73

  Ryzyko niestabilnych, nieprecyzyjnych lub niekorzystnych regulacji prawno -podatkowych branży obrotu
  wierzytelnościami
  Przepisy podatkowe w Po lsce i niektórych innych krajach prowadzenia przez nas działalności podlegają częstym
  zmianom, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zmiany te mogą polegać w szczególności na podwyższaniu
  stawek podatkowych, rozszerzaniu zakresu podmiotowego lub przedmiot owego opodatkowania oraz na
  wprowadzaniu nowych obciążeń podatkowych. Przykładowo identyfikujemy tendencje ustawodawstwa
  podatkowego zmierzające do likwidacji lub zawężenia zwolnień przedmiotowych dochodów (przychodów)
  funduszy inwestycyjnych zamkniętych z podatku dochodowego, które mogą być dla nas niekorzystne bowiem
  wprowadzenie w/w zmian może wpłynąć na rentowność naszych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przez
  co może wpłynąć na nasze wyniki finansowe.
  Powyższa tendencja dotycząca polskiego prawodaw stwa podatkowego może mieć miejsce w odniesieniu do
  innych jurysdykcji, w których posiadamy spółki zależne. Wszystkie elementy zmian w ustawodawstwie Polski,
  Luksemburga, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Rosji oraz Unii Europejskiej wymienione powyżej mogą p owodować
  polepszenie lub pogorszenie warunków działalności gospodarczej. Ponadto działalność gospodarcza w obcym
  systemie prawnym generuje podwyższone ryzyko nieprawidłowego rozpoznania obowiązków prawnych, w tym
  podatkowych, co w konsekwencji może potencj alnie skutkować negatywnym wpływem na nasze wyniki
  finansowe.
  Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań przewidzianych
  w prawie Unii Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących re gulacji w zakresie
  podatków. Częste zmiany przepisów prawa oraz rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów
  podatkowych przez organy podatkowe mogą okazać się dla nas niekorzystne.
  Ponadto otoczenie prawno -podatkowe branży obrotu wierzytel nościami (tak dotychczasowe jak i znowelizowane)
  może być nieprecyzyjne i rodzić ryzyka odmiennych interpretacji podatników i organów podatkowych. W ramach
  przyjętego przez nas modelu działalności, nabywane są przede wszystkim pakiety wierzytelności, który ch wartość
  nominalna jest wyższa, niż rzeczywista wartość ekonomiczna, której pochodną jest wartość rynkowa
  (transakcyjna). W prawie podatkowym są podnoszone wątpliwości, czy czynności nabycia wierzytelności powinny
  pozostawać poza zakresem opodatkowania p odatkiem VAT. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału
  Sprawiedliwości UE, obowiązującym we wszystkich krajach prowadzenia działalności należących do UE,
  orzecznictwem polskich sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, nabywanie wierzytelności nie
  stanowi usługi w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem przy tego typu transakcjach nie powstaje po stronie nabywcy
  obowiązek zapłaty podatku VAT. Analogiczne zasady obowiązują na mocy stosownej ustawy w Federacji
  Rosyjskiej.
  Istnieje jednak ryzyko, że transakcje naby cia pakietów wierzytelności zostaną w Polsce częściowo lub w całości
  uznane przez organy podatkowe lub sądy za podlegające opodatkowaniu podatkiem PCC. Obecna praktyka
  orzecznictwa organów podatkowych jest w tym zakresie niejednolita, np. w przypadkach nab ywania
  wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne w ramach umów o sekurytyzację skłania się ku uznaniu, że
  transakcje nabywania pakietów wierzytelności nie są objęte obowiązkiem zapłaty podatku PCC. Ze względu na
  brak PCC w innych krajach, ryzyko to dot yczy tylko Polski.
  Nie można więc wykluczyć, że w związku z nabywaniem przez nasze podmioty pakietów wierzytelności może
  powstać obowiązek zapłaty podatku VAT lub podatku PCC lub podobnych obciążeń w innych krajach
  prowadzenia działalności, co może skutko wać zwiększeniem naszych kosztów działalności, a w konsekwencji
  pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej. Zmiana zasad naliczania podatków może nastąpić zarówno wskutek
  ustalenia przepisów regulujących te kwestie wprost, jak i w wyniku ukształtowania się orz ecznictwa w tej sprawie.
  Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi
  Z racji charakteru naszej działalności oraz struktury, pomiędzy podmiotami były, są i będą zawierane transakcje
  gospodarcze określane mianem transakcji z podmiotam i powiązanymi. Transakcje te mogą podlegać badaniu
  przez organy podatkowe, zarówno polskie, jak i innych krajów, w których prowadzimy działalność. W przypadku
  każdego badania kluczowym jego kryterium jest analiza zgodności parametrów finansowych i pozafina nsowych
  z tzw. warunkami rynkowymi.
  Pomimo stosowania wewnętrznych zasad ustalania warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie
  możemy wykluczyć, że ocena wybranych transakcji przez organy podatkowe będzie odmienna, niż ocena


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 44 z 73

  dokonana przez nas . Może to z kolei doprowadzić do zmiany naliczonej przez nas podstawy dochodu do
  opodatkowania i konieczności zapłaty dodatkowego podatku wraz z odsetkami za zwłokę oraz ewentualnymi
  karami lub grzywnami. Wystąpienie istotnych różnic między Grupą a organam i podatkowymi w zakresie ustalenia
  dochodu podatkowego na gruncie transakcji o znaczącej dla nas wartości, może mieć istotny negatywny wpływ
  na naszą działalność, sytuację finansową i wyniki działalności.

  Ryzyko związane z konkurencją branżową
  Od kilku l at na rynku firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami zachodzi zjawisko wyodrębniania się
  podmiotów o liczącej się pozycji na rynku z jednoczesnym zjawiskiem wycofywania się podmiotów słabszych lub
  ich przejmowania przez podmioty większe.
  Bardziej zna ne podmioty, które działają na naszym rynku, w zdecydowanej większości zostały dokapitalizowane
  w poprzednich latach przez inwestorów zewnętrznych, głównie przez fundusze private equity i venture capital.
  Jesteśmy w stanie skutecznie konkurować z innymi p odmiotami w zakresie doświadczenia w nabywaniu pakietów
  wierzytelności (pierwsze transakcje na rynku realizowaliśmy już 14 lat temu), a także w zakresie nieposzlakowanej
  reputacji i osiąganych wyników. Własny portfel wierzytelności jest istotnym czynnikiem uniezależniającym nas od
  krótkoterminowych wahań popytu i podaży pakietów wierzytelności, a także działań konkurencyjnych
  wpływających na trend rosnących cen za pakiety wierzytelności.
  Na polskim rynku zakupów wierzytelności na własny rachunek funkcjonuje kilka znaczących podmiotów, w tym
  również spółki publiczne, a także mniejsze podmioty. Ponadto w branży funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów
  posiadających zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy
  sekurytyzacyjnych, w tym: K ruk S.A., getBack S.A. w restrukturyzacji , Ultimo sp. z o.o., Best S.A., EOS KSI Polska
  sp. z o.o., Intrum Justitia sp. z o.o., Debt Trading Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA.
  Istniejące od kilku lat ryzyko pojawienia się największych ko nkurentów branżowych z zagranicy lub inwestorów
  zainteresowanych przejmowaniem podmiotów z naszej branży, którzy m.in. mają dostęp do tanich źródeł
  finansowania, posiadają zaawansowane narzędzia w tym narzędzia do wycen i budowania efektywnych narzędzi
  win dykacyjnych, które budują skuteczność zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy
  sekurytyzacyjnych, materializowało się w tym i poprzednim roku obrotowym. Wywołuje to zmiany na rynku obrotu
  wierzytelnościami i negatywnie wpłynąć na poziom cen pakietów wierzytelności oraz wynagrodzeń za
  zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Wskutek wzrostu cen możemy mieć ograniczone możliwości
  nabywania nowych pakietów wierzytelności.
  Staramy się minimalizować to ryzyko poprzez nawiązywanie współprac y z największymi nowymi graczami na
  rynku w celu dokonywania wspólnych inwestycji i jednoczesnego pozyskiwania zleceń na obsługę portfeli
  wierzytelności. Wpływ powyższych ryzyk ograniczamy poprzez stałe doskonalenie narzędzi windykacyjnych,
  systemów IT i s trategii windykacyjnych, które wpływają na podnoszenie skuteczności podejmowanych czynności.
  Doświadczenie, profesjonalizacja oraz najwyższa staranność i wrażliwość na popyt i podaż rynkową oraz nasza
  obecność na rynkach zagranicznych pozwala nam również ś ledzić trendy w branży w różnych jurysdykcjach oraz
  dywersyfikować geograficznie źródła dochodów.


  Ryzyko negatywnego wizerunku
  Dochodzenie praw z wierzytelności prowadzone przez nas dotyczą w wielu przypadkach osób fizycznych i
  podmiotów prawnych znajdującej się w spirali zadłużenia. Część osób, wobec których dochodzone są
  wierzytelności, lub osób z ich otoczenia mogą uciekać się do interwencji mediów zainteresowanych nośnymi
  tematami, i zdecydować się na kreowanie tzw. czarnego PR wobec nas, grupy lub branży ogółem. Działania te
  mogą być oparte zarówno o fakty, jak i pomówienia oraz fałszywe informacje, w tym o noszące znamiona
  nieuczciwej konkurencji. W przypadku nagłośnienia tego typu spraw przez media, każdy z przypadków może
  mieć pośredni lub b ezpośredni wpływ na naszą wiarygodność w oczach inwestorów, podmiotów udzielających
  finansowania oraz kontrahentów. Może się to przełożyć na obniżenie wyceny instrumentów finansowych
  emitowanych przez nas lub obniżenie dostępności finansowania zewnętrznego lub obniżenie liczby zawieranych
  przez nas transakcji zakupu portfeli wierzytelności.
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 45 z 73

  III. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A.
  3.1. Zdarzenia w okresie sprawozdawczym mające znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej
  oraz wyniki finansowe
  3.1.1. Zmiany w Grupie Kapitałowej
  Począwszy od dnia 12 grudnia 2016 r. podmiot zależny tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg)
  S.A. z siedzibą w Luksemburgu zawarła szereg umów przedmiotem których jest nabycie certyfikatów
  inwestycyjnych Agio Wierzy telności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty od
  jego uczestników. Proces ten zakłada nabycie 100 % certyfikatów funduszu. Na Dzień 31 marca 2018 r. podmiot
  zależny posiada 93 ,63 % certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
  Skład Gru py Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. na dzień 31 marca 2018 roku przedstawiono w punkcie 1. Podstawa
  prawna działalności oraz organizacja Grupy Kapitałowej.
  3.1.2. Emisje akcji i o peracje na akcjach własnych
  W dniu 27 września 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki podjęło uchwały w sprawie umorzenia 39
  145 akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 12 936 509,00 złotych do kwoty 12
  897 364,00 złotych, tj. o kwotę 39 145,00 złotych.
  W dniu 31 stycznia 2018 r. zostało zarejestrowane obniż enie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12 936
  509,00 złotych do kwoty 12 897 364,00 złotych, tj. o kwotę 39 145,00 złotych.
  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało na podstawie uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2017 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz uchwały nr
  23/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału
  zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 39 145 akcji własnych S półki o wartości
  nominalnej 1 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 39 145,00 złotych, które to akcje zostały uprzednio
  nabyte przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca
  2012 r. w sprawie upoważn ienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia w tym
  celu kapitału rezerwowego.
  Po rejestracji obniżenia kapitału kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 897 364,00 złotych i dzieli się na 12 897
  364 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, uprawiających do 12 897 364 głosów ogółem na
  walnym zgromadzeniu.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 46 z 73

  3.1.3. Działalność operacyjna
  Ostatni rok to przede wszystkim kontynuacja obsługi nabytych wcześniej pakietów wierzytelności, kontynuacja
  inwestycji w portfele wierzytelności z sektora bankowego oraz rozwój usług zarządzania aktywami na zlecenie
  podmiotów trzecich – główn ie funduszy sekurytyzacyjnych.
  3.1.4. Inwestycje
  Grupa zakupiła portfele wierzytelności za kwotę 133 mln zł.
  3.1.5. Finansowanie
  Zrealizowanie powyższych zadań finansowaliśmy ze środków uzyskiwanych z działalności operacyjnej, a także
  z pozyskanych kredytów bankowych i emisji obligacji.
  3.1.6. Wykup i emisja obligacji
  W dniu 13 lipca 2017 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkic h obligacji serii W1 o nominale 53
  mln PLN. W dniu 15 stycznia 2018 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich obligacji serii W2 o
  nominale 17 mln PLN.
  W dniu październiku 2017 roku Emitent dokonał emisji obligacji serii D1 o nominale 65 mln PLN , a następnie
  dokonał publicznej emisji obligacji w dwóch transzach (PA01 w grudniu 2017 roku oraz PA02 w marcu 2018
  roku) w ramach publicznego programu emisji obligacji ustanowionego przez Emitenta.
  Ponadto w okresie zakończonym 31 marca 2018 roku regularn ie zostały wypłacone odsetki dla posiadaczy
  obligacji serii Z, W1, W2, X, C1, Y, B1, A1, A2 (zasymilowana z A1), wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A
  (w łącznej wysokości 24,6 mln PLN).
  W okresie zakończonym 31 marca 2018 Grupa spełniała wszystkie wymogi kowenantów w zakresie
  wyemitowanego zadłużenia. Do Dnia Zatwierdzenia nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze spłaty
  kapitału bądź wypłaty odsetek z tytułu obligacji lub naruszenia innych warunków emisji.

  3.2. Ocena czynników i nietypowych z darzeń mających wpływ na wynik z działalności

  W dniu 10 lipca 2017 r. spółka BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż
  akcji 4.269.961 akcji Kredyt Inkaso S.A., które reprezentują 33,01% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki. Zapisy w wezwaniu mające trwać
  początkowo do 14 sierpnia 2017 roku zostały przedłużone do dnia 17 sierpnia 2017 roku Ostatecznie zgodnie
  z raportem bieżącym nr 61/2017 spółki Best S.A. z d nia 17 sierpnia 2017 roku wszystkie warunki wezwania nie
  zostały spełnione. Best S.A. podjął jednak decyzję o nabyciu 6.094 akcji Kredyt Inkaso S.A. pomimo
  nieziszczenia się wszystkich warunków wezwania. Aktualnie BEST S.A. posiada, bezpośrednio 4.2 74.228 sztuk
  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Kredyt Inkaso S.A. reprezentujących 3 3,14 % kapitału
  zakładowego Kredyt Inkaso, uprawniających do wykonywania 3 3,14 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu spółki. Podmiotem dominującym wobec BEST S.A. jest Krzysztof Borusowski.

  3.3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej , w tym znanych
  emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub
  kooperacji
  W dniu 23 listopada 2017 r. jednostka zależna Emitenta – Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zawarła umowę z ING Bankiem Śląskim S.A . z siedzibą w
  Katowicach („Bank”) o ustanowienie linii kredytowej („Umowa”) będącej kontynuacją uprzednio ustanowionej
  linii kredytowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Fundusz
  może wykorzystać pozyskane środki na działalność gospodarczą, w tym finansowanie refinansowania oraz
  zakupu portfeli wierzytelności. Zgodnie z Umową Bank udostępni środki do wysokości 40.000.000 zł („Limit”) z
  tym zastrzeżeniem, że łączna kwota pozostających do spłaty kredytowań tak że z wynikających z uprzednio
  ustanowionej linii kredytowej nie powinna przekroczyć Limitu w jakimkolwiek czasie.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 47 z 73

  W dniu 21 maja 2018 r. jednostki zależne Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fund usz 1”) i Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz 2”) zawarły umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach
  („Bank”) o ustanowienie linii kredytowe, na następujących warunkach
   Umowa zawarta pr zez Fundusz 2 stanowi umowę uzupełniającą do uprzednio ustanowionej linii
  kredytowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2017 z dnia 23 listopada 2017
  r.(„Umowa 2”) natomiast dla Funduszu 1 jest to nowo zawarta umowa („Umowa 1”).

   Fundus z 1 oraz Fundusz 2 mogą wykorzystać pozyskane środki na działalność gospodarczą, w tym
  finansowanie oraz refinansowania portfeli wierzytelności.


   Zgodnie z Umową 1 Bank udostępni środki do wysokości 90.000.000 zł („Limit 1”) z tym zastrzeżeniem,
  że łączna kwota pozostających do spłaty kredytowań nie powinna przekroczyć Limitu 1 w jakimkolwiek
  czasie, natomiast zgodnie z Umowa 2 Bank udostępni środki do wysokości 50.000.000 zł („Limit 2”)
  na analogicznych warunkach jak powyżej.

   Okres dostępności kredytowa nia dla Funduszu 1 rozpoczyna się od zawarcia Umowy 1, a kończy 31
  sierpnia 2019 r., natomiast dostępności kredytowania dla Funduszu 2 rozpoczyna się od zawarcia
  Umowy, a kończy 31 sierpnia 2018 r. Jednakże data końcowa zostanie przedłużona o kolejne 12
  miesięcy jeżeli ani Bank ani Fundusz 1 lub Fundusz 2 nie złożą na co najmniej 35 dni przed upływem
  terminu oświadczenia, że nie chcą kontynuować linii kredytowej. Maksymalną datą do jakiej może być
  przedłużany termin końcowy dla Umowy 1 to 31 sierpnia 2029 r . natomiast dla Umowy 2 to 31 sierpnia
  2028 r.

   Kredyty dla Funduszu 1 i Funduszu 2 są nieprzyrzeczone. Bank nie ma żadnych zobowiąza ń
  wynikających z Umowy 1 i Umowy 2, a wniosek o wykorzystanie Limitu 1 i Limitu 2 wymaga uprzedniej
  zgody Banku wydawan ej według jego własnego uznania.

  3.4. Informacje o umowach , w tym zawartych po dniu 31 marca 2018r, w wyniku których mogą w
  przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i
  obligatariuszy
  Spółka nie identyfikuj e umów, w tym zawartych po dniu 31 marca 2018r, w wyniku których mogą w przyszłości
  nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

  3.5. Zarządzanie zasobami finansowymi i zaciągnięte kredyty
  Kredyt udzielo ny przez Getin Noble Bannk S.A.
  W dniu 25 lutego 2015 roku jednostka zależna Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z
  siedzibą w Luxemburgu zawarła z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę kredytową
  na kwotę 35 mln złotych. Okres kredytowania przewidziano do dnia 1 kwietnia 2019 roku.
  W dniu 27 lutego 2015 roku uruchomiono I transzę kredytu w wysokości 15 150 322 PLN. II transzę kredytu w
  wysokości 19 849 677 PLN uruchomiono w dniu 17 kwietnia 2015 roku. W okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku
  do dnia 31 marca 2018 roku spłaty kredytu z Getin Noble Bank S.A. wyniosły 6,4 mln PLN. Na dzień 31 marca
  2018 roku wartość kredytu KI LUX w wysokości 10,9 mln PLN była zabezpieczona aktywami KI LUX.

  Kredyt udzielony przez ING B ank Śląski S.A.
  W marcu 2016 został podpisany z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna wniosek o linię kredytową w wysokości 40
  mln PLN na dalsze inwestycje. Umowa została zawarta przez jednostkę zależną Kredyt Inkaso II NSFIZ z
  siedzibą w Warszawie z ING Banki em Śląskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Okres kredytowania
  przewidziano do dnia 30 marca 2019 roku. Na dzień 31 marca 2018 roku wartość kredytu Kredyt Inkaso II
  NSFIZ w wysokości 21,8 mln PLN była zabezpieczona na zbiorze wierzytelności należącym i do Kredyt Inkaso


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 48 z 73

  II NSFIZ. W okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku zastąpiły ciągnienia z linii
  kredytowej na kwotę 5 mln, spłaty wyniosły 10 mln PLN.
  Od 15 maja 2016 r. w ciągu roku obrotowego jednostka zależna Spółka - Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Subfundusz KI 1 – wykonał ciągnienia na kwotę 37,93 mln
  PLN w ramach linii kredytowej w ING Bankiem Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach. Z tego do dnia 31 marca
  2018 spłacono 16 ,1 mln PLN.
  Finansowanie odbywa się na podstawie umowy kredytowej z dnia 30 marca 2016 roku oraz umowy kredytowej
  z dnia 23 listopada 2017 zawartej przez jednostkę zależną Kredyt Inkaso II NSFIZ z siedzibą w Warszawie z
  ING Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Warunki oprocentowania WIBOR3M + marża
  2,5% p.a. Okres ciągnień kredytowania przewidziano do dnia 31 sierpnia 2018 roku, a okres spłat na 3 lata od
  daty ostatniego ciągnienia.
  Do dnia sprawozdania nie wystąpiły przypadki niewywiąz ania się ze spłaty kapitału bądź wypłaty odsetek z
  tytułu kredytów lub naruszenia innych warunków umów kredytowych.
  .
  3.6. Udzielone pożyczki oraz udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje, w tym udzielone
  podmiotom powiązanym
  W roku obrotowym 2017/18 nie udzielono pożyczek .
  3.7. Możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  Inwestycje realizowane są ze środków własnych Spółki. Nie widzimy zagrożeń w zakresie realizacji zamierzeń
  inwestycyjnych.
  3.8. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego
  Podmiotem uprawnionym do dokonania badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
  Kapitałowej Kredyt Inkaso oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1
  kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku jes t spółka Deloitte Polska spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.
  Stosowna umowa o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania
  finansowego została zawarta w dniu 13 listopada 2017 roku, a jej przedmiotem jest przeprowadzenie badania
  rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok
  obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku oraz przeglądu półrocznego skonsolidowanego
  sprawozdani a finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za I półrocze roku obrotowego 2017/18
  rozpoczynającego się 1 kwietnia 2017 roku a kończącego się 30 września 2017.

  31/03/2018 31/03/2017
  Wynagrodzenie z tytułu badania i przeglądu półrocznego (w tys. zł) * 251 205
  251 205

  *kwota łączna z tytułu przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Zarząd Spółki oświadcz a, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
  finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
  audytorskiej, oraz firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnial i warunki do
  sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
  zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej . Wybór
  firmy audytorskiej przeprowadzającej badani e rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie
  z polityką emitenta w zakresie wyboru firmy audytorskiej . W bieżącym roku obrotowym nie były świadczone
  świadczenia na rzecz emitenta usług i niebędące badaniem, przez firmę audytorską, podmiot pow iązany z firmą
  audytorską lub członka jego sieci dodatkowych .
  .


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 49 z 73


  3.9. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej
  3.9.1. Założenia strategiczne Grupy Kapitałowej na lata 2017 -2019
  Głównym założeniem działalności Grupy Kapitałowej w latach 2017 -2019 jest osiąganie systematycznego
  wzrostu przychodów poprzez rozwój skali działalności, zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach
  zagranicznych, w szczególności na rynku rumuńskim.
  Równolegle ze wzrostem przychodów Grupa zamierza podejmować działania zmierzające do utrzymania
  marży operacyjnej na prowadzonej działalności, w szczególności dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli
  wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności.
  Dążąc do poprawy efektywności wykorzystania posiadanych aktywów, Grupa zamierza systematycznie
  optymalizować model zarządzania przejętymi nieruchomościami oraz dezinwestycji majątkowej i kapitałowej.
  Prócz powyższ ych procesów, Grupa zamierza położyć nacisk na wzrost jakości zarządzania. Wpływ na
  osiągnięte efekty będzie miało w szczególności wypracowanie docelowego modelu operacyjnego procesów,
  wprowadzenie metodyki zarządzania przez cele (MBO) oraz usprawnienie za sad budżetowania wewnętrznego.
  Dla realizacji zaplanowanych działań niezbędne jest ciągłe rozwijanie zasobów ludzkich. Dążąc do realizacji
  tego celu, Grupa pracuje nad zbudowaniem kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój pracowników i ich
  kompetencji oraz rozszerzeniem systemu motywacyjnego wynagradzania.
  Równie ważnym obszarem, jest rozwój technologii informatycznych i innowacji technologicznych oraz
  usprawnienie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych. Grupa będzie dążyła do wprowadzenia
  modelu, w którym prowadzenie działalności i podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych opiera się na
  bezpośredniej analizie baz danych posiadanych przez Spółkę.
  3.9.2. Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
  Uważamy, że najis totniejszymi czynnikami zewnętrznymi warunkującymi rozwój Grupy są:
   utrzymanie i rozwój polityki zbywania wierzytelności przez usługodawców usług powszechnych i sektor
  bankowy,
   brak działań prawnych lub organizacyjnych ze strony administracji i ustawodawcy mogących wprowadzić
  bądź formalne bądź faktyczne ograniczenia w zbywaniu bądź dochodzeniu wierzytelności przez
  wierzycieli innych niż pierwotni,
   sytuacja ekonomiczna w skali makro umożliwiająca ekonomicznie racjonalne dalsze pozyskiwanie
  środków finansowy ch na rozwój działalności, bądź to w postaci długu bądź w postaci kapitałów
  własnych,
   brak zjawiska hiperinflacji,
   utrzymanie przez naszego partnera – Kancelarię Prawniczą FORUM – zdolności przyjmowania istotnie
  zwiększających się ilości nowych spraw i ich obsługi oraz podtrzymanie współpracy w istniejącym
  modelu,
   utrzymanie bardzo dobrych relacji z rynkiem finansowym z jednej strony oraz zbywcami wierzytelności
  z drugiej strony,
   utrzymanie status quo w zakresie obowiązujących obciążeń podatkowych.

  3.9.3. Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
  Spośród czynników wewnętrznych dla rozwoju Grupy w naszej ocenie najważniejsze znaczenie będą miały:
   utrzymanie zdolności obsługi zwiększającej się istotnie ilości kupowanych i obsługiwanych spraw –
  sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów teleinformatycznych,
   sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. umożliwiająca dalsze pozyskiwanie środków
  finansowych na rozwój działalności, bądź to w postaci długu bądź w postaci kapitałów własnych,
   adekwatny do zwiększającej się liczby prowadzonych spraw rozwój kompetencji oraz zasobów ludzkich
  dla zapewnienia sprawnego działania Kredyt Inkaso S.A. jako centrum decyzyjnego,
   kontynuacja zatrudnienia kluczowych pracowników Grupy, w tym członków Zarządu,
   rozwój kadry średniego szczebla zarządzania.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 50 z 73

  3.10. Istotne p ostępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji .
  3.10.1. Postępowania sądowe i egzekucyjne
  Model biznesu Grupy zak łada zakupy pakietów wierzytelności wynikających ze sprzedaży usług powszechnych
  (zwykle od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy wierzytelności w pakiecie) oraz dochodzenie ich zapłaty
  na drodze sądowej. Stąd też naturalnym dla działalności Grupy jest prowadzenie wielkiej ilości spraw sądowych
  oraz postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych. Jednakże ze względu na
  stosunkowo niewielkie wielkości długów nie istnieje ryzyko koncentracji (jednego lub kilku złych długów tj. o
  char akterystyce znacząco gorszej od kalkulowanej).
  Na Dzień Zatwierdzenia toczy się postępowania z powództwa Jednostki Dominującej, o wartości przedmiotu
  sporu przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, przeciwko pozwanym solidarnie: Best S.A. z siedzibą w
  Gdyni oraz Panu Krzysztofowi Borusowskiemu („Pozwani", „Pozew"). Spółka w Pozwie domaga się:
  1. Zasądzenia od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki kwoty w wysokości 60.734.500 PLN wraz z ustawowymi
  odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia po wództwa do dnia zapłaty,
  2. Zasądzenie od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu, według norm przepisanych, o
  ile na ostatniej rozprawie nie zostanie złożone zestawienie kosztów. Żądana kwota wynika z roszczenia Spółki
  wobec Pozwanych o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na skutek rozpowszechniania przez Pozwanych
  nieprawdziwych i pomawiających informacji: dotyczących Zarządu Spółki, rzekomych nieprawidłowości w Spółce,
  rzekomego fałszowania sprawozdań finansowych i braku umocowania Zarządu Spółki do działania w jej imieniu,
  co zdaniem Spółki stanowiło bezpośrednią przyczynę wypowiedzenia przez Trigon Profit XIV Niestandaryzowany
  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Trigon Profit XIV NS FIZ"), Trigon Profit XV
  Niestandary zowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(„Trigon Profit XV NS FIZ"), Trigon Profit
  XVI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(„Trigon Profit XVI NS FIZ"), AGIO
  Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fun dusz Inwestycyjny Zamknięty („AWP NS FIZ") oraz
  AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („AWP 2 NS
  FIZ") zawartych ze Spółką umów zlecenia zarządzania portfelami wierzytelności oraz umów o obsługę prawną.
  Kwota roszczenia stanowi sumę rzeczywistych strat poniesionych przez Spółkę oraz szacowanych utraconych
  przez nią korzyści w latach przyszłych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2016 z dnia 10
  sierpnia 2016r. oraz dodatkowo szacowanych u traconych korzyści, na skutek m.in. wypowiedzenia umów o
  zarządzanie przez („Trigon Profit XIV NS FIZ"), („Trigon Profit XV NS FIZ"), („Trigon Pofit XVI NS FIZ"). Spółka
  informowała, o przyczynach oraz wpływie wypowiedzenia w/w umów na sytuację majątkową S półki, w tym w
  szczególności na utratę dalszych systematycznych dochodów jak również o możliwości wystąpienia Spółki na
  drogę sądową w celu dochodzenia stosownych roszczeń odszkodowawczych, w Skonsolidowanym Raporcie
  Kwartalnym za 1 kwartał roku obrotowego 2016/2017 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 12 sierpnia
  2016.
  Ponadto, toczącą się postępowania sądowe, w które zaangażowani są: Best S.A., Krzysztof Borusowski (Prezes
  Zarządu Best S.A.), Piotr Urbańczyk (były członek Rady Nadzorczej a obecnie Prezes Zarządu Best TFI S.A),
  Karol Szymański (członek Rady Nadzorczej), Zarząd Spółki, oraz sama Spółka. Wspomniane postępowania
  wynikają m.in. z:
  - pozwu Piotra Urbańczyka o ustalenie nieistnienia ewentualnie stwierdzenia nieważności niektórych uchwał RN,
  podjętych na posiedzeniu w dniu 3.03.2016 r.tj.:(i) uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego
  RN Pana Mirosława Gronickiego, (ii) uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego RN Pana
  Andrzeja Soczka, (iii) uchwał w sprawi e powołania w skład Zarządu na nową kadencję dwóch dotychczasowych
  członków Zarządu w osobach Pana Pawła Roberta Szewczyka - na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Jana
  Pawła Lisickiego - na funkcję Wiceprezesa Zarządu (raport bieżący nr 34/2016);
  - pozwu S półki przeciwko Karolowi Szymańskiemu o ustalenie nieistnienia uchwał podjętych na rzekomym
  „posiedzeniu” Rady Nadzorczej;
  - solidarnego powództwa Spółki oraz Pawła Szewczyka i Jana Pawła Lisickiego przeciwko Krzysztofowi
  Borusowskiemu, którego przedmiote m jest dochodzenie ochrony dóbr osobistych;
  - pozwu Best S.A. o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do których to złożył sprzeciwy tj.: (i)
  uchwały Nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i
  jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia
  2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (ii) uchwały Nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 51 z 73

  z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Ink aso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca
  2016 r., (iii) uchwały Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
  za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (iv) uchwały Nr 16/2016
  w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający
  się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (v) uchwały Nr 17/2016 w sprawie udzielenia członkowi
  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r.
  i kończący się 31 marca 2016 r., (vi) uchwały Nr 18/201 6 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31
  marca 2016 r., (vii) uchwały Nr 19/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
  wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
  (viii) uchwały Nr 20/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
  za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (ix) uchwały Nr 21/2016
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
  rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., (x) uchwały Nr 22/2016 w sprawie
  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający
  się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r. (raport bieżący nr 93/2016), (xi) uchwały nr 7/2017 w
  sprawie udzielenia cz łonkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, (xii) uchwały nr 8/2017 w sprawie
  udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, (xiii) uchwały nr 9/2017 w sprawie
  udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, (x iv) uchwały nr 14/2017 w sprawie
  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający
  się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r., (xv) uchwały nr 15/2017 w sprawie udzielenia członkowi
  Rady Nad zorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r.
  i kończący się 31 marca 2017 r. (raport bieżący nr 65/2017);
  - pozwu członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Karola Szymańskiego o uchylenie uchwały Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. tj. uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia członkowi
  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r.
  i kończący się 31 marca 2017 r.

  3.10.2. Postępo wania podatkowe

  Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 wrze śnia 2013 r. zawar ła Umow ę o subpartycypacj ę z Kredyt Inkaso Portfolio
  Investments S.A. (dalej odpowiednio: „Umowa ” i „Subpartycypant ”). Konsekwencje podatkowe zawarcia Umowy
  obejmowa ły lata podatkowe od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015
  r. oraz od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Przedmiotem Umowy by ło nabycie przez Subpartycypanta
  wy łącznego prawa do przep ływ ów pieni ężnych z wierzytelno ści rozumianych jako wp ływy ze sp łat na poczet
  wierzytelno ści oraz obci ążenia z tytu łu koszt ów i wydatk ów. Kredyt Inkaso S.A. na podstawie Umowy dokona ła
  przeniesienia na Subpartycypanta wy łącznego prawa do przep ływ ów pieni ężnych z wierzytelno ści wchodz ących
  w sk ład portfela wierzytelno ści, na kt óry sk łada ły si ę wierzytelno ści wyszczeg ólnione w za łączniku do Umowy
  (dalej: „Portfel Wierzytelno ści”). W zamian za przeniesienie prawa do przep ływ ów pieni ężnych z wierzytelno ści
  Subpartycypant zobowi ązał się zap łaci ć Kredyt Inkaso S. A. cen ę. Cena zosta ła uregulowania przez
  Subpartycypanta w dniu 13 czerwca 2014 r. W zwi ązku jednak z brakiem bezpo średniej regulacji w przepisach
  podatkowych skutk ów podatkowych zawarcia Umowy przez Kredyt Inkaso S.A., skomplikowanym charakterem
  postanowi eń Umowy oraz licznymi w ątpliwo ściami co do rozliczenia Umowy na gruncie podatku dochodowego,
  Kredyt Inkaso S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r. wyst ąpiła z wnioskiem o wydanie w tym zakresie interpretacji
  indywidualnej. W wydanej na skutek wniosku Kredyt Inkaso S.A. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby
  Skarbowej w Warszawie z 21 lipca 2016 r. o sygn. IPPB3/4510 -418/16 -3/JBB (dalej: „Interpretacja”) wskazano,
  że: - „Kredyt Inkaso S.A. powinna więc rozpoznać przychód podatkowy z tytułu ceny na zasadzie kasowej, tj. w
  dniu otrzymania płatności – w omawianym przypadku w dniu uregulowania Ceny poprzez jej potrącenie ze
  zobowiązaniem Kredyt Inkaso S.A. z tytułu ceny objęcia obligacji wyemitowanych przez Subpartycypanta. (…) Z
  kolei dokonując przekazania na rzecz Subpartycypanta, zgodnie z warunkami umowy o subpartycypację, kwot
  stanowiących pożytki z wierzytelności, Kredyt Inkaso S.A. będzie uprawniona do uznania przekazanych kwot za
  koszty uzyskania przychodów i ujęcia ich w rachunku podatkowym w momencie p oniesienia", - „nieprawidłowe
  jest stanowisko Kredyt Inkaso S.A. zakładające brak wykazania przychodu z tytułu spłat wierzytelności (nabytych


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 52 z 73

  uprzednio od pierwotnego wierzyciela) (...). Nie można zgodzić się ze Kredyt Inkaso S.A., że wyłączenie z bilansu
  przedmiotowych wierzytelności może przesądzać o podatkowej kwalifikacji danego przysporzenia majątkowego”,
  -„Omawiane wydatki, tj. cena nabycia oraz Bezpośrednie Wydatki Windykacyjne, które zostały poniesione przez
  Spółkę do momentu zawarcia umowy o subpar tycypację są bezpośrednio związane z wierzytelnościami (ich
  nabyciem i dochodzeniem) będącymi przedmiotem umowy o subpartycypację, a nie ze zdarzeniem jakim jest
  przekazanie Subpartycypantowi praw do przepływów pieniężnych z wierzytelności. (…) A zatem wyd atki te będą
  stanowić koszty uzyskania przychodów o charakterze bezpośrednim, w momencie dokonywania spłat tych
  wierzytelności przez dłużników lub zbycia wierzytelności”.
  Po doręczeniu Interpretacji, Kredyt Inkaso S.A. postanowiło zastosować się do Inter pretacji, co skutkowało
  koniecznością złożenia korekt zeznań podatkowych CIT -8 podatkowych za lata podatkowe: od 1 kwietnia 2013 r.
  do 31marca 2014 r., od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
  Po otrzymaniu i nterpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 21 lipca 2016 roku,
  Spółka złożyła w sierpniu 2016 roku korekty deklaracji oraz zapłaciła podatek z odsetkami. Jednocześnie 17
  października 2016 roku złożyła skargę na interpretacje in dywidualną. Pod koniec 2017 r. WSA uchylił interpretację
  (sygn. III SA/Wa 3503/16). Sprawa jest dalej w toku, gdyż organ podatkowy wniósł w terminie skargę kasacyjną
  i sprawa została skierowana do NSA.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 53 z 73

  IV. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
  4.1. Wskaz anie zbioru zasad ładu korporacyjnego.
  W 201 7/2018 roku podlegaliśmy zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre praktyki spółek
  notowanych na GPW 2016” będącym załącznikiem do uchwały Rady Giełdy nr 27/1414/2015 z dnia 13
  października 2015 r., które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Zbiór ten dostępny j est na stronach
  internetowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod adresem
  https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje .
  Strona www.corp -gov.gpw.pl jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconą
  zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na Rynku NewConnect.
  Jednocześnie wyjaśniamy, iż nie stosujemy innych niż wskazane powyżej zasad dobrych praktyk w zakresie
  ładu korporacyjnego, w tym wykraczających poza wymogi przewidziane prawe m krajowym.
  4.2. W zakresie, w jakim Spółka odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego,
  wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.
  4.2.1. „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” obowiązujące od 1 stycznia 2016
  roku
  W Spółce nie są stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre
  praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ”.
  Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamies zcza na niej, w czytelnej formie i
  wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
  I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7
  dni przed datą walnego zgromadzenia,
  Uzasadnienie: Niestosowanie tej zasady stanowi następstwo nieprzestrzegania zasady IV.Z.2. Spółka nie
  zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym tym samym nie umieszcza na stronie
  internetowej informacji o takiej transmisji.
  I.Z.1 .20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
  Uzasadnienie: Niestosowanie tej zasady stanowi następstwo nieprzestrzegania zasady IV.Z.2. Spółka nie
  zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, tym samym nie umieszcza na stronie
  internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

  4.2.2. Zarząd i Rada Nadzorcza
  II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
  dążyć do zapewnienia wszechstronności i różn orodności tych organów, między innymi pod względem płci,
  kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
  Uzasadnienie: Spółka nie prowadzi polityki kadrowej opierającej się na uprzywilejowaniu płci lub wieku i nie
  ogranicza udziału przedstawiciel i żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru. Decyzje w zakresie
  obsady Rady Nadzorczej oraz Zarządu nalezą odpowiednio do Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
  które to organy dokonując zmian personalnych winny kierować się kompetencjami, doś wiadczeniem oraz
  umiejętnościami kandydatów.

  4.2.3. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
  przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu śro dków komunikacji elektronicznej, powinna
  umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności
  poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 54 z 73

  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywi stym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
  toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego
  zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
  Uzasadnie nie: Spółka nie stosuje tej zasady ze względu na strukturę akcjonariatu, w której aktualnie ponad
  94% akcji należy do 2 (dwóch) akcjonariuszy.
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
  dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Uzasadnienie: Spółka nie stosuje tej zasady ze względu na strukturę akcjonariatu, w której aktualnie ponad
  94% akcji należy do 2 (dwóch) akcjonariuszy.
  4.2.4. Wynagrodzenia
  VI.R.1. Wynagrodzenie człon ków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki
  wynagrodzeń.
  Uzasadnienie: Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów wynika ze stosowanej w
  Spółce polityki wynagrodzeń, która nie posiada postaci sformaliz owanego dokumentu.
  VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków Zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami
  biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub
  innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
  Uzasadnienie: W Spółce nie został formalnie przyjęty dokument polityki wynagrodzeń natomiast program
  motywacyjny, obejmujący lata obrotowe 2013/2014 – 2015/2016, skierowany był wyłącznie do Członków Zarządu
  Spółki. Okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu uprawnień a możliwością ich realizacji jest mniejszy
  niż 2 lata.
  VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co
  najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z czło nków zarządu, w podziale na stałe i
  zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników
  wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub
  innego stos unku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład
  grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
  pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub
  informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Uzasadnienie: Polityka wynagrodzeń stosowana w Spółce nie posiada postaci sformalizowanego dokumentu, w
  ciągu ostatniego roku obrotowego nie uległa ona istotnym zmianom. Spółka w sp rawozdaniu z działalności
  przedstawia dane odnoszące się jedynie do Członków Zarządu Spółki.
  4.3. Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
  procesu sporządzania sprawozdań finansowych
  W procesie sporządzania sprawozdań finansowych ze względu na niewielki zespół opracowujący powyższe
  sprawozdania, nadzór i kontrola sprawowane są bezpośrednio przez Głównego Księgowego Grupy Kapitałowej
  oraz Zarząd Spółki. Ujawnione ryzyka zniwelowane zostały poprzez częściową automatyzację procesu
  sporządzania sprawozdań, a w pozostałej części poprzez instrumenty kontrolne dostępne Zarządowi Spółki.
  Dodatkowo w Spółce działa Komitet Audytu. Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określone zostały bardziej
  szczegółowo w dalszej części niniejs zego sprawozdania  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 55 z 73

  4.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
  Kredyt Inkaso SA, liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w
  kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej
  liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
  Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne powyżej 5% ogólnej liczby głosów
  na Walnym Zgromadzeniu Spółki na Dzień Zatwierdzenia
  Podmiot Ilość akcji % posiadanego
  kapitału
  Liczba
  głosów
  % posiadanych
  praw głosów
  WPEF VI Holding V B.V. (*) 7 929 983 61,49% 7 929 983 61,49%
  BEST S.A. 4 274 228 33,14% 4 274 228 33,14%
  Pozostali akcjonariusze 693 153 5,34% 693 153 5,34%
  Razem 12 897 364 100,00% 12 897 364 100,00%


  (*) Waterland Private Equity Investments B.V. jest jednostką kontrolującą najwyższego szczebla.

  4.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
  kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień .
  Według naszej wiedzy do Dnia Zatwierdzenia nie powstały żadne papiery wartościowe dające specjalne
  uprawnienia kontrolne wobec Spółki.
  4.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu.
  Według naszej wiedzy do Dnia Zatwierdzenia nie zostały u stanowione żadne ograniczenia w zakresie
  wykonywania prawa głosu przypadającego na nasze akcje.
  4.7. Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności akcji Kredyt Inkaso S.A.
  4.7.1. Umowne ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki
  Nie istnieją żadne umowne ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki .
  4.7.2. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock -up ” oraz s trony, których to dotyczy. Treść
  umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży
  Nie zostały podpisane żadne umowy dotyczące zakazu sprzedaży akcji typu „lock up ” przez obecnych
  akcjonariuszy.

  4.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
  w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wyk upie akcji.
  4.8.1. Zarząd
  Zgodnie z zapisami Statutu w skład Zarządu naszej Spółki wchodzi od 1 do 4 członków, których powołuje
  i odwołuje Rada Nadzorcza (pierwszy Zarząd został powołany w uchwale o przekształceniu Spółki). Kadencja
  Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być odwołani w każdym
  czasie przed upływem kadencji.
  Uprawnienia członków Zarządu opisane zostały w pkt. 4.1 1


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 56 z 73


  4.9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Spółka
  Zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Kredyt I nkaso S.A. zmiana statutu należy do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia. Zmiana taka zgodnie z § 7 ust. 9 pkt 1 lit a. uchwalana jest większością ¾ głosów oddanych
  i wymaga wpisu do rejestru.
  4.10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
  Walnego Zgromadzenia
  4.10.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia
  Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie
  później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na w niosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza
  lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie
  dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sp rawy
  wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia ilekroć zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariu sze reprezentujący co najmniej połowę
  kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  winno być udzielone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w postaci faksu. Z zastrzeżeniem
  odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromad zenia zapadają
  większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy
  „za”, „przeciw ” i „wstrzymujące się ”. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie
  zarządza się przy wyborach oraz nad wni oskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, lub o
  pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Spółki,
  sprawozdania z działalności Spółki; a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
  kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;
  2. udzielanie absolutorium człon kom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez
  nich obowiązków;
  3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy
  utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb
  wykorzystania takich funduszy;
  4. powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady
  Nadzorczej;
  5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz
  Statutu nie stanow ią inaczej;
  6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
  Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
  7. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części
  oraz usta nowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  8. zmiana Statutu;
  9. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
  10. decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich
  umorz enia;
  11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
  12. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką
  13. uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.
  14. wyrażanie zgód, o których mowa w § 8 ust. 8a pkt 2) Statutu.  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 57 z 73

  Akcjonariuszowi Spółki posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego
  zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący rachunek
  papierów wartościowych wystawia imienne zaświa dczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na
  żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po
  ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Przed każdym Walnym Zgromadzeniem winna być sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista podpisana przez zarząd winna być wyłożona w lokalu Spółki
  przez okres trzec h dni powszednich poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać
  listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia bądź przesłania listy
  akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Na
  Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, winna być sporządzona lista obecności,
  zawierająca spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im
  głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy,
  posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu,
  lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję zło żoną przynajmniej z trzech
  osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.
  Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób
  określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowy ch przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni
  przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  W ogłoszeniu należy oznaczyć:
  1. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zg romadzeniu i wykonywania prawa
  głosu,
  3. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  4. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
  akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
  uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
  uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Z arządu lub Rady Nadzorczej
  Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  6. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udo stępnione informacje dotyczące Walnego
  Zgromadzenia.

  W razie zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy jak też podać treść
  projektowanych zmian. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą ka pitału
  zakładowego mogą zażądać wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego
  Zgromadzenia nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed Walnym. Żądanie powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego pun ktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany
  niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić
  zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy
  dla zw ołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projek ty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas
  Walnego Zgrom adzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Zamościu. Zgodnie z art. 405 KSH,
  Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest
  reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub
  wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Walne Zgromadzenia jest ważne bez względu na liczbę
  reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy KSH lub Statutu nie stanowią inaczej.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 58 z 73

  4.10.2. Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Wszystkie nasze akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne dodatkowe prawa ani
  przywileje. Prawa i obowiązki z wiązane z naszymi akcjami są określone w przepisach Kodeksu Spółek
  Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa.
  Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki obejmują m.in.:
  1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozd aniu finansowym, zbadanym
  przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347
  KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Nasz Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie
  tego prawa, co ozn acza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do
  dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy określonym
  przez Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala rów nież termin wypłaty dywidendy (art.
  348 § 3 KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają
  roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym
  w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Z akcjami Spółka nie jest
  związane inne prawo do udziału w zyskach Spółka .
  2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy
  zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w
  części lub w całości w interesie Spółka mocą uchw ały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej
  czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się,
  gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
  instytucję finansową (sub Spółka ), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia
  im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje
  mają być objęte przez sub Spółka w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą
  części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w
  przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku
  jej likwidacji (art. 474 KSH); Statut Kredyt Inkaso S.A. nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
  4) Prawo do zbywania posiadanych akcji.
  5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.
  Uprawnienia korporacyjne związane z akcjami obejmują m.in.:
  1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do wykonywania na Walnym
  Zgromadzeniu prawa głosu (art . 411 § 1 KSH). Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu
  (art. 411 KSH).
  2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku
  o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane a kcjonariuszom posiadającym co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółka (art. 400 § 1 KSH). Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni
  od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd
  rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących
  z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromad zenia (art. 400 § 3 KSH).
  3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 -427 KSH.
  Stosownie do postanowień art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem lub dobrymi
  obyczajami i godząca w interes Sp ółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona
  w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo może zostać wytoczone
  przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych członków tych organów lub akcjonar iusza, który:
   głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg
  głosowania nie dotyczy akcji niemej);
   został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
   nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Wal ne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób
  wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie, która nie była podjęta porządkiem obrad.

  W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia
  otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 59 z 73

  uchwały (art. 424 § 2 KSH). W sytuacji, kiedy uchwała jest sprzeczna z przepisami KSH, może zostać
  zaskarżona w trybie art. 425 KSH, w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego
  przeciwko Spółce. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później niż po
  upływie roku od dnia podjęcia uchwały, może zostać wytoczone powództwo o stwierdzenie nieważności
  uchwały.
  4) Prawo do żądania wybo ru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek
  akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej
  powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosow ania oddzielnymi grupami.
  5) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności
  zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia
  akcjonariuszowi na jego żą danie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy
  objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad
  Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć w niosek do Sądu Rejestrowego o
  zobowiązanie Zarządu do udziele nia informacji (art. 429 KSH).
  6) Uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
  papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrument ami finansowymi.(art. 328 § 6 KSH) oraz
  uprawnienie do otrzymania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art.
  406.3 § 2).
  7) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
  finansoweg o wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na
  piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
  8) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
  Zgr omadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia; prawo do żądania przesłania
  listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną (art. 407 § 1, 407 § 11 KSH).
  9) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządk iem obrad w terminie tygodnia
  przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
  10) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym
  celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjona riusze, posiadający jedną
  dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo
  wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
  11) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
  uchwał (art. 421 § 3 KSH).
  12) Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w
  art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie rok u
  od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
  13) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
  dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w
  przypa dku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
  14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia
  (art. 341 § 7 KSH).
  15) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jes t akcjonariuszem Kredyt Inkaso S.A., udzieliła informacji,
  czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
  będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjona riusz może żądać
  również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada,
  w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia
  informacji oraz odpowiedz i powinny być złożone na piśmie.
  16) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
  publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) zgodnie z art. 84 ustawy o ofercie
  publicznej. Uchw ałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub
  akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stosowna
  uchwała powinna określać w szczególności:
   przedmiot i zakres badania;


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 60 z 73

   doku menty, które Spółka powinna udostępnić biegłemu;
   stanowisko Zarządu wobec zgłoszonego wniosku.

  Jeżeli Walne Zgromadzenie odrzuci wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy
  mogą wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia
  podjęcia uchwały.

  4.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis
  działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółka oraz ich
  komitetów
  4.11.1. Zarząd
  Na Dzień Zatwierdzenia w skład Zarządu Kredyt Inkaso S.A. wchodzili:
  1) Wiceprezes Zarządu (P.O. Prezes Zarządu) Jarosław Jerzy Orlikowski
  2) Członek Zarządu Bastian Ringhardt

  Jarosław Jerzy Orlikowski - Wiceprezes Zarządu (P.O. Prezes Zarządu)
  w Kr edyt Inkaso S.A. od 2017 roku
  Pan Jarosław Orlikowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej w
  Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej
  Handlowej w Warszawie, a także studia doktoranckie Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk
  Ekonomicznych.

  Bastian Ringhardt - Członek Zarządu
  w Kredyt Inkaso S.A. od 2017 roku
  Pan Bastian Ringhardt posiada wykształcenie wyższe, ukończył Westphalian University of Applied Scienc e na
  kierunku zarządzanie przedsiębiorstwami, a także liczne kursy specjalistyczne, w tym Training Qualification
  from the Chamber of Industry and Commerc e w Gelsenkirchen.

  Na dzień 31 marca 2017 roku w skład Zarządu Kredyt Inkaso S.A. wchodzili:
  1) Prezes Zarządu Paweł Robert Szewczyk
  2) Wiceprezes Zarządu Piotr Andrzej Podłowski

  W dniu 21 kwietnia 2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jarosława Jerzego Orlikowskiego na funkcję
  Wiceprezesa Zarządu.
  W dniu 20 września Pan Paweł Robert Szewczyk złoży ł rezygnację, ze skutkiem natychmiastowym, z funkcji
  Prezesa i Członka Zarządu.
  W dniu 15 listopada Pan Piotr Andrzej Podłowski złożył rezygnację, ze skutkiem natychmiastowym, z funkcji
  Wiceprezesa i Członka Zarządu.
  W dniu 21 listopada 2017 r. Rada Nadzor cza Spółki powołała Pana Bastiana Ringhardt na funkcję Członka
  Zarządu.
  4.11.1.1. Opis działania Zarządu
  Zgodnie z § 9 Statutu w skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do czterech członków, w tym Prezes Zarządu
  Wiceprezes lub Wiceprezesi i Członek lub Członkowie Zarządu, powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.
  Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki w głosowaniu tajnym
  oraz określa liczbę członków Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego
  Zgro madzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
  członka zarządu. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 61 z 73

  trzecich. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Sz czególne jego uprawnienia w tym zakresie określa
  Regulamin Zarządu.
  Zgodnie z zapisami Regulaminu Zarządu uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:
   które zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub przepisami prawa nie zostały zastrzeżo ne dla
  pozostałych organów Spółki;
   wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu;
   których prowadzeniu przeciwstawił się w formie pisemnej lub mailowej skierowanej do wszystkich
  pozostałych członków Zarządu choćby jeden z członków Zarządu;
   powołani e prokurenta Spółki;
   których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda w formie pisemnej lub mailowej skierowanej do
  wszystkich pozostałych członków Zarządu Prezes Zarządu lub członek Zarządu;
   postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad Rady Nadzorcze j i sporządzanie
   pisemnych wniosków do Rady Nadzorczej;
   zwołanie Walnego Zgromadzenia;
   przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, jak i sprawozdania z działalności
  Spółki i grupy kapitałowej za dany rok obrotowy;
   sporządzanie wniosk u w przedmiocie sposobu podziału zysku albo pokrycia straty;
   przyjęcie budżetu lub projektu budżetu dla Spółki lub jakiegokolwiek planu finansowego dla Spółki lub jej
  Grupy Kapitałowej ;
   ustalenia regulaminu organizacyjnego Spółki;
   uchwalenia strategii Spó łki, lub długoterminowych planów działalności;
   ustalenie wymaganych prawem regulaminów wewnętrznych Spółki oraz wszelkich regulacji
  wewnętrznych, których przyjęcie wymagane jest przez odpowiednie regulacje wewnętrzne;
   zaciąganie kredytów i pożyczek;
   nabyci e lub zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania;
   realizowanie przez Spółkę lub podmiot z jej Grupy Kapitałowej zadań inwestycyjnych i zaciąganie
  wynikających z nich zobowiązań o wartości przekraczającej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy z łotych);
   zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi, oraz jakakolwiek forma obciążania
  majątku Spółki lub podmiotu z jej Grupy Kapitałowej, których wartość przekracza 100.000,00 złotych (sto
  tysięcy złotych);
   zbywanie, nabywanie oraz obciąża nie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w
  innych podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi;
   emisja papierów wartościowych przez Spółkę z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia;
   określenie zasa d udzielania i odwoływania pełnomocnictw;
   określone w innych aktach wewnętrznych Spółki.

  Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos
  Prezesa Zarządu Spółki. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegóło wo tryb działania Zarządu. Regulamin
  uchwala Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu Spółki znajduje się na stronie
  internetowej www.kredytinkaso.pl. Zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu do składania oświadczeń w imieniu Spółki
  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
  W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę
  reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadz orczej składa członek lub członkowie
  Rady Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia
  Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako
  wspólnik, ak cjonariusz lub członek władz.
  4.11.2. Rada Nadzorcza
  Na dzień 31 marca 2017 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:
  1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Szymański
  2) Wice przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Karpiński
  3) Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Ewa Podgórska
  4) Członek Rady Nadzorczej Pan Daniel Dąbrowski
  5) Członek Rady Nadzorczej Pan Karol Szymański  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 62 z 73

  W związku ze złożeniem w dniu 16 maja 2017 r. w Spółce przez Pana Tomasza Karpińskiego rezygnacji z funkcji
  Wiceprzewodniczącego i Człon ka Rady Nadzorczej pozostali Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w dniu 30 maja
  2017 r. dokonali uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji poprzez powołanie na funkcję Członka
  Rady Nadzorczej (a następnie Wiceprzewodniczącego) Pana Bogdana Dzudze wicza.
  Ponadto w związku ze złożeniem w dniu 19 marca 2018 r. przez Panią Ewę Podgórską rezygnacji z funkcji
  Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej pozostali Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w dniu 23 marca 2018 r.
  dokonali uzupełnienia składu Rady Nadzorcze j w drodze kooptacji poprzez powołanie na funkcję Członka Rady
  Nadzorczej Pana Karola Sowa.
  Następnie w dniu 28 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki powo łało w sk ład Rady
  Nadzorczej Emitenta:
  – Pana Macieja Jerzego Szymańskiego;
  – Pana Bogd ana Dzudzewicza;
  – Pana Daniela Dąbrowskiego;
  – Pana Karola Sowa;
  – Pana Karola Macieja Szymańskiego (wybór nastąpił w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez
  akcjonariusza BEST S.A.);
  Ponadto akcjonariusz BEST S.A. g łosuj ący w ramach grupy o ddelegowa ł Pana Karola Macieja Szyma ńskiego do
  sta łego indywidualnego wykonywania czynno ści nadzorczych.
  Powo łanie nowych cz łonk ów Rady Nadzorczej by ło konsekwencj ą przedterminowego wyga śnięcia mandat ów
  wszystkich dotychczasowych cz łonk ów Rady Nadzorczej na skutek dokonania wyboru przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie jednego cz łonka Rady Nadzorczej w drodze g łosowania grupami.
  Na Dzień Zatwierdzenia w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. wchodzili:
  1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Jerzy Szymański
  2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogdan Dzudzewicz
  3) Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Karol Sowa
  4) Członek Rady Nadzorczej Pan Daniel Dąbrowski
  5) Członek Rady Nadzorczej Pan Karol Szymański

  Maciej Jerzy Szymański - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  w Kredyt Inkaso S.A. od 2016 r.
  Pan Maciej Jerzy Szymański jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filologicznego, filologia
  romańska. Ukończył podyplomowe studia biznesowe IAE de Lyon (Uniwersytet Lyon III - Jean Moulin,
  Instytut Zarządzania i Administracji) oraz DEES CAAE (Diplome d’Etudes Supérieures Specialisées,
  Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises). Ukończył również INSEAD, Fontainebleau, Francja
  oraz Singapur oraz EMBA (Executive Master of Business Admini stration).


  Bogdan Dzudzewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  w Kredyt Inkaso S.A. od 2017 r.
  Pan Bogdan Dzudzewicz studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  oraz Uniwersytetu Środkowo – Europejskiego w Budapeszcie. Od 1998 r. posiada tytuł radcy prawnego.
  Jest współautorem pierwszych zasad corporate governance przyjętych przez GPW.

  Karol Sowa - Sekretarz Rady Nadzorczej
  w Kredyt Inkaso S.A. od 2018 r.
  Pan Karol Sowa studiowa ł na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kt órym
  uko ńczy ł równie ż Szko łę Prawa Ameryka ńskiego. Od 2012 r. wpisany na list ę adwokat ów Okr ęgowej Izby
  Adwokackiej w Warszawie.
  Karol Szymański - Członek Rady Nadzorczej
  w Kredyt Inkaso S. A. od 2016 r.
  Pan Karol Szymański jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji.
  Posiada przyznawany przez GPW tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr
  9/2014).  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 63 z 73

  Daniel Dąbrowski - Członek Rady Nadzorc zej
  w Kredyt Inkaso S.A. od 2016 r.
  Pan Daniel Dąbrowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł
  magistra. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Metody Wyceny Spółek Kapitałowych w Szkole
  Głównej Handlowej w Warszawie.


  4.11.2.1. Opis działania Rady Nadzorczej

  Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. wchodzi od pięciu do
  dziewięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Członków Rady powołuje się
  na okres wspó lnej kadencji, która trwa 3 lata przy czym członkowie Rady mogą zostać odwołani w każdym
  czasie przed upływem kadencji. Począwszy od 26 listopada 2007 roku, gdy została zarejestrowana zmiana do
  Statutu uchwalona przez N adzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, w przypadku
  śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady, w terminie 15 dni od chwili
  uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać swego uzupełnienia składu w drodze kooptacji spośród
  kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga
  zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo
  odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło w yboru członka w drodze kooptacji.
  Obecnie Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu osób. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków,
  jak również powoływanie członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje
  Regulamin Walnego Zgrom adzenia Spółki, którego treść jest dostępna w sieci Internet pod adresem
  www.kredytinkaso.pl. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
  Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed
  upływem kadencji. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez
  Radę Nadzorczą z grona członków Rady.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może
  tego uczynić, przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady,
  w którym podany jest proponowany porządek obrad. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania
  posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie
  dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, przy czym zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady N adzorczej
  winno być wysłane nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W przypadku nie
  zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę,
  miejsce i proponowany porządek obrad. Posiedzen ia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący
  Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego
  jak i Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór
  przew odniczącego posiedzenia.
  Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy
  czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały
  bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale o przyjęciu
  uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej decyduje głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej decyduje głos Sekretarza
  Rady Nadzorczej.
  Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej
  winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia
  Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej oraz wysłane, w tym samym terminie,
  na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. Porzą dek obrad ustala
  oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do
  zwołania posiedzenia. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie
  może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. Uchwały Rady
  Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady
  Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte
  oraz na taki tryb powzięcia uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał,


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 64 z 73

  oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w
  sprawach wprowadzonych do porządku o brad na posiedzeniu. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz
  podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady
  Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  po rozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady
  Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić
  fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefak su lub poczty elektronicznej, najpóźniej w
  następnym dniu po ich otrzymaniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telekonferencje, videokonferencje i inne)
  w s posób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi
  obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Kierujący posiedzeniem Rady lub osoba przez nią upoważniona
  odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim Cz łonkom Rady biorącym udział w posiedzeniu w
  taki sposób treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały.
  Kierujący posiedzeniem Rady zaznacza w protokole, w jaki sposób głosowały poszczególne osoby z adnotacj ą,
  co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu składają
  podpisy pod uchwałami na posiedzeniu bezpośrednio po ich powzięciu. Członkowie Rady Nadzorczej
  uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środk ów bezpośredniego porozumiewania się na odległość
  powinni otrzymać w terminie 5 (pięciu) dni kopie uchwał podjętych na takim posiedzeniu Rady Nadzorczej i
  zwrócić następnie podpisane uchwały w terminie 7 (siedmiu) dni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
  Prez esowi Spółki lub osobie odpowiedzialnej za obsługę Rad Nadzorczych działającą z upoważnienia
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej na adres Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może, w
  uzasadnionych przypadkach:
  a) skrócić powyższe terminy, lub
  b) zezwolić członko m Rady Nadzorczej Spółki na podpisanie kopii podjętych uchwał na kolejnym
  posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  W trybach określonych powyżej Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru
  Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadz orczej, powołania, odwołania lub
  zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek
  handlowych. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania
  poszczególnych czynności nadzorczy ch. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez
  głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybierani przez każdą z grup mogą delegować jednego
  członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  Rada Nadzorcza sprawuje sta ły nadzór nad działalnością Spółki.
  Zgodnie ze Statutem Spółki do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:
   powoływanie i odwoływanie prezesa i wiceprezesów;
   reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków
  zatrudnian ia członków Zarządu;
   zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
  Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności
  członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
   zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
   wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy
  kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;

   ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokument ami, jak i ze
  stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i
  pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z
  wyników tej oceny;
   zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wie loletnich planów finansowych;
   opiniowanie rocznych planów finansowych.

  Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakikolwiek podmiot
  z jej grupy kapitałowej następujących czynności:
   utworzenie lub likwidację zakła du oraz oddziału Spółki za granicą ;


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 65 z 73

   sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na podstawie
  jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy subpartycypacji, o
  której mowa w art. 183 ust. 4 ust awy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
  funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego innego niż
  nieruchomość, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, którego wartość
  księgowa netto przekra cza równowartość 2% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec
  kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku
  powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień
  dokonan ia ostatniej z nich;
   nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości lub
  prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na podstawie jednej lub kilku
  powiązanych czynności prawnych, którego wartość prze kracza równowartość 10% skonsolidowanych
  kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania
  czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału
  kalendarzowego poprzedzającego d zień dokonania ostatniej z nich;
   nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania
  wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą niż równowartość 2%
  skonsolidowanych kapitałów własny ch Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego
  dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec
  kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
   realizowanie za granicą inwestyc ji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego;
   tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych zmian do
  statutu, chyba że Spółka nie będzie posiadać wpływu na ostateczn y kształt tych dokumentów, a także
  wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;
   dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego
  Spółki z akcjonariuszem posiada jącym akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów w Spółce;
   zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień osobistych lub prawa głosu na walnych
  zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzen iach inwestorów w
  funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio, akcjonariuszem, wspólnikiem lub
  uczestnikiem w sprawach należących do jednej z kategorii spraw wymienionych w pkt. 1) – 7) powyżej,
  a także w sprawach podwyższenia lub obniżen ia kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających
  prawo do udziałów lub innych jednostek uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów
  oraz powoływania i odwoływania członków ich organów.
  Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa powyżej n ie będzie miał zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej
  nie będzie wymagana jeśli transakcja/inwestycja realizowana będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi
  do jej grupy kapitałowej lub pomiędzy tymi podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja przewidziana będzie
  wprost oraz indywidualnie w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o
  których mowa w § 8 ust. 6 pkt. 8) Statutu. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej
  w na zakup wierzytelności, jeżeli odbyw ać się on będzie w ramach globalnych limitów określonych w pozytywnie
  zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym dla Spółki lub jej grupy kapitałowej
  obowiązującym na dany rok. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określone j czynności lub
  gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do
  podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia
  albo inną okolicznością, wówczas Zarząd może się zwrócić do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały w
  sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tejże czynności. Na żądanie co najmniej dwóch członków, Rada
  Nadzorcza jest zobowiązana rozważyć podjęcie określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych.
  Reg ulamin Rady Nadzorczej Spółki określa szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Treść aktualnego
  Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki została zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem:
  www.kredytinkaso.pl.
  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną
  większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy czym za głosy
  oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. W razie równej ilości głosów decyduje głos
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej a podczas nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej decyduje


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 66 z 73

  głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej decydu je głos Sekretarza Rady Nadzorczej. Głosowanie nad
  uchwałami jest jawne z wyjątkiem spraw personalnych w przypadku których zarządza się głosowanie tajne
  przeprowadzane za pomocą kart do głosowania z zamieszczonymi napisami „ZA”, „PRZECIW” i
  „WSTRZYMUJĘ SIĘ ” poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Natomiast do
  odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji
  wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej dwie trzecie wsz ystkich członków Rady Nadzorczej.
  Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas
  posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu i
  innych osób uczestnicz ących w posiedzeniu, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania,
  zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej, a także przedstawiać zwięźle
  przebieg obrad. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza - ze względu n a prawidłowe zwołanie i
  obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał. Podczas
  posiedzenia, po podjęciu każdej uchwały, przewodniczący zarządza sporządzenie treści uchwały w formie
  pisemnej, a następnie p odpis pod uchwałą składają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na
  posiedzeniu. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko uchwale ma prawo złożyć pod treścią uchwały
  swój podpis z zaznaczeniem zdania odrębnego zgłoszonego do protokołu. Wszystkie pod pisane w powyższy
  sposób uchwały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia, na którym zostały podjęte. Protokół jest
  podpisywany przez członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej nie
  obecni na posiedzeniu mają obowiąze k zapoznania się z jego treścią oraz potwierdzenia tej czynności przez
  złożenie podpisu na protokole wraz z adnotacją „zapoznałem się z treścią protokołu”.
  4.11.2.2. Komitet audytu
  Na dzień 31 marca 201 7 r. w Spółce nie funkcjonował Komitet Audytu. Stosownie do § 8 pkt 7a Statutu oraz z
  uwagi na fakt, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi ło 5 członków, cała Rada wykon ywała zadania Komitetu
  Audytu .
  W dniu 16 października 2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Inwestycyjny w składzie.
  1) Bogdan Dzudzewicz (Przewod niczący Komitetu)
  2) Maciej Szymański
  3) Karol Szymański .
  W dniu 20 października 2017 r. w związku z rezygnacją Pana Macieja Szymańskiego Rada Nadzorcza powołała
  w skład Komitetu Audyty Pana Daniela Dąbrowskiego.
  Na Dzień Zatwierdzenia w skład Komitet Audytu przedstawiał się następująco:
  Pan Bogdan Dzudzewicz – Przewodniczący Komitetu
  Pan Daniel Dąbrowski – Członek Komitetu
  Pan Karol Szymański – Członek Komitetu

  4.11.2.3. Opis działania Komitetu Audytu
  Do kompetencji i obowi ązków Komitetu należy nadzór nad sprawozdawczością finansową, kontrol ą wewnętrzną ,
  zarz ądzaniem ryzykiem oraz wewn ętrznymi i zewn ętrznymi audytami w Spółce. W szczególno ści do kompetencji
  Komitetu nale ży:
  1. monitorowanie:
  a) procesu sprawozdawczości finansowej,
  b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
  wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską
  badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z
  kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w
  przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  3. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jak i sposób badanie to
  przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w
  procesie badania;
  4. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego
  dozwolonych usł ug niebędących badaniem w Spółce;


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 67 z 73

  5. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  6. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty
  powiązane z tą firmą audytorską oraz przez c złonka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
  niebędących badaniem
  7. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  8. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia
  537/2014, zgodnie z politykami , o których mowa w pkt 5 i 6,
  9. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej
  w Spółce.

  Komitet wykonuje również – w zakresie swoich kompetencji – zadania zlecone przez Radę.

  Zadania powyższe Komitet A udytu realizował w procesie sporządzania niniejszego sprawozdania
  finansowego.
  W skład Komitetu Audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: (i) Bogdan Dzudzewicz –
  Przewodniczący Komitetu Audytu, (ii) Daniel Dąbrowski – Członek Komitetu Audytu, (iii) Karol Maciej Szymański
  – Członek Komitetu Audytu, przy czym według dokonanych w Spółce ustaleń, zgodnie ze złożonymi
  oświadczeniami Bogdan Dzudzewicz i Karol Maciej Szymański spełniają kryteria niezależności wymagane w art.
  129 ust. 3 Ustawy o Biegły ch Rewidentach dla celów zasiadania w Komitecie Audytu, Daniel Dąbrowski posiada
  wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie rachunkowości, jak i z zakresu branży, w której działa Spółka, zaś
  Bogdan Dzudzewicz i Karol Maciej Szymański posiadają także wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień
  prawnych związanych z branżą, w której działa Spółka.
  Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące
  warunki.
  Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audyto rskiej do przeprowadzania badania:
  1. Wybór jest dokonywany z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz
  analizy prac realizowanych przez nią w Spółce, a wykraczających poza zakres badania sprawozdania
  finansowego celem uniknięcia konfliktu interesów (zachowanie bezstronności i niezależności).
  2. Kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej są dokonywane na
  każdym etapie procedury wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu wskazanych p owyżej
  sprawozdań finansowych.
  3. Rada Nadzorcza podczas dokonywania finalnego wyboru, a Komitet na etapie przygotowywania
  rekomendacji, kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania:
  1. możliwość zapewnienia świadczenia peł nego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie
  sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy śródroczne, itp.);
  2. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym do Spółki
  profilu działalności;
  3. dotychczasowe posiadane doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek
  notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  4. cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania (która jednak nie może być jedynym
  ani przeważaj ącym kryterium rekomendacji lub wyboru);
  5. ilość pracowników dedykowanych do prowadzenia badania oraz ich kwalifikacje zawodowe i
  doświadczenie;
  6. możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę;
  7. reputacja podmiotu uprawnionego do badan ia na rynkach finansowych;
  8. dotychczasowe współpraca podmiotu uprawnionego do badania ze Spółką;
  9. spółki z Grupy Kapitałowej działające poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinny być
  badane w większości przez spółki danej firmy audytorskiej działającej w sieci międzynarodowej.

  Główne założenia opracowanej polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
  podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
  niebędących badaniem:
  1. Biegły rewident, firma audytorska przeprowadzająca badanie ani żaden członek ich sieci nie może
  świadczyć usług innych niż usługi rewizji finansowej (usług niebędących badaniem sprawozdań
  finansowych) na rzecz Spółki ani Grupy Kapitałowej w okresach wskaz anych w ust. 7 z wyjątkiem usług
  wskazanych w ust. 2, które nie zagrażają ich niezależności.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 68 z 73

  2. Świadczenie usług dozwolonych możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową
  badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez Komitet oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności
  oraz wyrażeniu stosownej zgody. W stosownych wypadkach Komitet może wydawać wytyczne
  dotyczące świadczenia poszczególnych usług.
  Komitet Audytu odbył 8 posiedzeń poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu.
  4.11.2.4. Zmiany we władzach Spółki
  Nie występowały zmiany w składzie Zarządu oraz w składzie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu naszej
  Spółki w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do Dnia Zatwierdzenia .
  V. Polityka w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej, charytatywnej lu b innej
  o zbliżonym charakterze
  Spółka na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska (CSR –
  Corporate Social Responsibility).
  VI. POZOS TAŁE INFORMACJE
  6.1. Wynagr odzenia organów zarządzających i nadzorujących Grupy Kapitałowej

  Wynagrodzenia dla poszczególnych członków kadry kierowniczej w jednostce dominującej i podmiotach
  podporządkowanych w Grupie Kapitałowej:

  Wynagrodzenie Zarządu

  Imię i Nazwisko 01/04/2017 -
  31/03/2018 01/04/2016 -
  31/03/2017
  Paweł Szewczyk 1 239 738
  Jan Paweł Lisicki - 378
  Piotr Podłowski 1 144 396
  Jarosław Orlikowski 713 -
  Bastian Ringhardt 740 -
  Razem 3 836 1 512

  Powyższa suma wynagrodzeń dla poszczególnych członków kadry kierowniczej w podziale na podmiot
  dominujący i spółki zależne przedstawia się następująco:
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 69 z 73

  Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę Kredyt Inkaso S.A.

  Imię i Nazwisko 01/04/2017 -
  31/03/2018 01/04/2016 -
  31/03/2017
  Paweł Szewczyk 360 454
  Jan Paweł Lisicki - 340
  Piotr Podłowski 360 120
  Jarosław Orlikowski 713 -
  Bastian Ringhardt 202 -
  Razem 1 635 914

  Wynagrodzenie wypłacone przez pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso

  Imię i Nazwisko 01/04/2017 -
  31/03/2018 01/04/2016 -
  31/03/2017
  Paweł Szewczyk 879 284
  Jan Paweł Lisicki - 38
  Piotr Podłowski 784 276
  Jarosław Orlikowski - -
  Bastian Ringhardt 538 -
  Razem 2 201 598

  Wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej w Spółce Kredyt Inkaso S.A.

  01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2016 - 31/03/2017
  Chadaj Ireneusz - 32
  Gabryjelski Marek - 26
  Mazurczak Tomasz - 18
  Soczek Andrzej - 16
  Urbańczyk Piotr - 79
  Podgórska Ewa 37 17
  Szymański Karol 42 26
  Woźniak Piotr - 17
  Dzudzewicz Bogdan 37 -

  6.2. Umowy zawarte pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej
  a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
  zwolnienia

  Nie ma umów zawartych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Spółką a osobami zarządzającymi
  przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej
  przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienia następuje z p owodu połączenie Spółka przez przejęcie.

  6.3. Udział w akcjonariacie i głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy osób pełniących obowiązki
  zarządcze oraz nadzorcze

  Stan na dzień 3 1 marca 201 8 roku oraz na Dzień Zatwierdzenia jest następujący:


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 70 z 73  Stan na 31 marca 2018 Stan na Dzień Zatwierdzenia
  liczba akcji
  wartość nominalna wszystkich akcji (w PLN)
  % głosów na WZA liczba akcji
  wartość nominalna wszystkich akcji (w PLN)
  % głosów na WZA
  Rada Nadzorcza :
  Karol Szymański* 1* 1* 0,00% 1* 1* 0,00%
  Inni: pozostali akcjonariusze 12 923 916 12 897 364 100% 12 923 916 12 897 364 100%
  * dane aktualne na dzień złożenia oświadczenia tj. 17 maja 201 7 r.
  ** dane aktualne na dzień złożenia oświ adczenia tj. 17 maja 2017 r.
  6.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe
  Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały szczegółowo przedstawione w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grup y Kapitałow ej Kredyt Inkaso za okres 12 miesięcy zakończony
  dnia 31.03.2018 r.
  6.5. Informacje o zaciągniętych i wypowi edzianych w danym roku obrotowym umowach
  dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości
  stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności
  Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dot yczących kredytów i
  pożyczek zostały szczegółowo przedstawione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grup y
  Kapitałow ej Kredyt Inkaso za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2018 r .
  6.6. Oświadczenia Z arządu
  Zarząd Spółki oświadcz a, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania
  finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
  że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację, majątkową i fi nansową emitenta, jak również
  że niniejsze sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w
  tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 71 z 73

  VII. Sprawozdanie z działalności Spółki Kredyt Inkaso S.A.
  Na podstawie art . 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 83 ust.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w
  sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka przygotowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
  Kredyt Inkaso S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso w formi e jednego dokumentu. Pozostałe wymagane
  elementy sprawozdania na temat działalności Spółki nieuwzględnione w rozdziale 7 są tożsame ze
  sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
  7. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO -FINANSOWYCH, FINANSE SPÓŁKI
  7.1. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe
  Poniżej podajemy szczegółowe omówienie danych bieżących z bilansu i z zestawienia z całkowitych dochodów
  w odniesieniu do danych porównawczych.
  7.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

  31/03/2018 tys. zł

  31/03/2017 tys. zł

  Zmiana tys. zł

  Zmiana %
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Wartości niematerialne i prawne 8 34 (26) (76%)
  Rzeczowe aktywa trwałe 881 1 339 (458) (34%)
  Inwestycje w jednostkach zależnych 70 792 71 226 (434) (1%)
  Należności i pożyczki 16 311 12 416 3 895 31%
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 413 296 235 147 178 149 76%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 038 1 039 999 96%
  Aktywa trwałe razem 503 327 321 201 182 126 57%
  Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 10 187 6 048 4 139 68%
  Należności z tytułu podatku dochodowego 566 - 566 -
  Pożyczki 9 651 6 508 3 143 48%
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 92 542 150 961 (58 419) (39% )
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 826 831 995 120%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 154 122 745 (89 591) (73%)
  Aktywa obrotowe razem 147 926 287 093 (139 167) (48%)
  Aktywa razem 651 253 608 294 42 959 7%
  -
  PASYWA
  Kapitał własny 128 953 132 243 (3 290) (2% )
  Zob owiązania długoterminowe razem 419 043 376 070 42 973 11%
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 103 257 99 981 3 276 3%
  Zobowiązania razem 522 300 476 051 46 249 10%
  Pasywa razem 651 253 608 294 42 959 7%  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 72 z 73


  Suma bilansowa zwiększyła się o 43 mln zł (7% ), w wyniku wzrostu zadłużenia na rynkach finansowych, które
  zostało przekazane do innych podmiotów z grupy kapitałowej w celu finansowania inwestycji w pakiety
  wierzytelności.
  7.3. Jednostkowy rachunek zysków lub strat oraz pozostałych całkowitych dochodów


  01/04/2017 - 31/03/2018 tys. zł
  01/04/2016 - 31/03/2017 tys. zł Zmiana tys. zł Zmiana %

  Przychody netto 29 684 30 830 (1 146) (4%)
  Koszty ogólnego zarządu (23 323) (9 932) (13 391) 135%
  Koszty sprzedaży (12 922) (22 834) 9 912 (43%)
  Pozostałe przychody operacyjne 199 77 122 158%
  Pozostałe koszty operacyjne (42 8) (2 576) 2 147 (83%)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 79 0) (4 434) (2 357) 53%
  Przychody finansowe 33 712 29 565 4 147 14%
  Koszty finansowe (31 211 ) (24 229) (7 634) 32%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 289) 902 (5 191) (575%)
  Podatek dochodowy 999 1 691 (692) (41%)
  Zysk (strata) netto (3 290) 2 593 (5 883) (227%)

  Porównanie jednostkowego rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1
  kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku z analogicznym okresem roku poprzedniego prowadzi do
  następujących wniosków :
   przychodów netto spadły o 1,1 mln zł (4%) w wyniku spadku przychodów z tytułu zarządzania
  wierzytelnościami dla funduszy Agio Wierzytelności Plus NS FIZ oraz Agio Wierzytelności Plus 2 NS
  FIZ , co zostało skompensowane częściowo wzrostem przychodów z zarządzania funduszami w grupie
  kapitałowej, związanym ze wzrostem wartości inwestycji w portfele i przychodów z tytułu wpłat
  dłużników;.

   koszty sprzedaży i ogólnego zarządu łącznie wzrosły o 3,5 mln PLN (11 %) w wyniku rozbudowy
  struktury organizacyjnej i wdrożenia inicjatyw strategicznych mających na celu rozwój Spółki.
  W rezultacie EBIT spadł o 2,4 mln zł (53%).
  Przychody finansowe uległy zwiększeniu o 4,1 mln zł (14%) , głównie w wyniku wzrostu poziomu finansowania
  spółek zależnych w grupie kapitałowej za pośrednictwem udzielonych pożyczek i emisji obligacji, mającego na
  celu sfinansowanie rosnących inwestycji w portfele wierzytelności.
  Koszty finansowe również uległy zw iększeniu o 7,6 mln zł (32%) , w wyniku wzrostu poziomu zadłużenia
  pozyskiwanego na rynkach finansowych poprzez emisję obligacji, mającego na celu sfinansowanie
  wspomnianych rosnących inwestycji w portfele wierzytelności.
  W efekcie zysk netto spadł o 5, 9 mln PLN.
  7.4. Różnice między wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej
  publikowanymi prognozami
  Nie publikowaliśmy prognoz wyników finansowych na rok obrotowy zakończony 31 marca 201 8 roku.


  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31.03.2018 r.
  Strona 73 z 73

  7.5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
  Oceniamy , że sytuacja finansowa Spółki jest dobra. W okresie kolejnych 12 miesięcy, przewidujemy utrzymanie
  się prawidłowej sytuacji finansowej, zachowanie bezpiecznej struktury majątkowo -kapitałowej i utrzymanie
  zdolności do regulowania zobowiązań. Zrealizowany w ysoki poziom inwestycji w portfel e wierzytelności Grupy
  Kapitałowej w ostatnich dwóch latach obrotowych przełożą się w kolejnych okresach na zwiększone
  wynagrodzenie dla Spółki z tytułu zarządzania tymi wierzytelnościami. Duże znaczenie na poprawę wyników
  finansowych w kolejnych latach będą miały zainicjowane projekty o znaczeniu strategicznym.
  Nie widzimy jednocześnie czynników, które przy zachowaniu dotychczasowej polityki finansowej mogłyby
  spowodować obniżenie standingu finansowego.

  VIII. Podpisy Członków Zarządu
  Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. zostało
  zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w Warszawie w dniu 11 lipca 201 8 roku.
  Jarosław Orlikowski Bastian Ringhardt

  Wiceprezes Zarządu (p.o. Prezesa Zarządu) Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kredyt Inkaso SA
ISIN:PLKRINK00014
NIP:922-25-44-099
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 2125700
www:www.kredytinkaso.pl
Kalendarium raportów
2019-03-01Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREDYT INKASO
2019-02-20 21-02-16
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649