Raport.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (48/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 21.09.2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Panią Dorotę Zdrojewską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dorota Zdrojewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczenia Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Życiorys Pani Doroty Zdrojewskiej został przedstawiony w załączniku.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21.09.2017r. powołało Pana Rafała Kos do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Rafał Kos nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczenia Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Życiorys Pana Rafała Kos został przedstawiony w załączniku.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  DOROTA ZDROJEWSKA
  Uzyskała tytuł MBA, w WUT Business School, prowadzonej przez London Business School (Londyn), HEC
  School of Management (Paryż), Norwegian School of E conomics & Business Administration (Bergen)

  i Politechnikę Warszawską oraz tutuł magistra na Po litechnice Warszawskiej. Posiada 18 letnie
  doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych w obszarze finansów. Pracowała zarówno

  w międzynarodowej korporacji finansowej jak również w spółkach polskich, w podmiotach sektora
  prywatnego oraz publicznego w tym Skarbu Państwa. W sród tych podmiotów były spółki notowane na
  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nowojorskiej NYSE. Posiada doświadczenie

  w sektorze: finansowym, nieruchomości, medialnym, m otoryzacyjnym i edukacji. Między innymi
  pracowała w jednym z wiodących towarzystw ubezpiecz eniowych Amplico Life S.A. obecnie Metlife S.A.
  (1995-2008), gdzie od 1998 pełniła funkcję Dyrektor a ds. Analiz i Raportów, a od 2001 Szefa Pionu
  Finansowego, będąc odpowiedzialną za całokształt dz iałań pionu finansowego. Była również Dyrektorem
  Biura Finansó i Kontrolingu w Polnord S.A. w 2016 r . Od lat związana z Towarzystwem Opieki nad
  Ociemniałymi w Laskach, gdzie od 2014 do 2016 roku pełniła funkcję Doradcy Dyrektora Generalnego
  Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi współtworząc pl an restrukturyzacji operacyjnej dla organizacji
  liczącej niemal 600 osób.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Dr Rafał Kos, LL.M.
  Adwokat, partner w Kubas Kos Gałkowski. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz postępowaniach
  sądowych. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu t ransgranicznych sporów sądowych i arbitrażu
  międzynarodowym. Rekomendowany przez Chambers & Par tners oraz Who's Who Legal.
  Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Czł owieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu
  roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członek Ze społu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i
  Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie
  polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczyc h, ułatwiających wykonywanie działalności
  gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze
  Rozwoju (2015).
  Od 2014 roku wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Kon federacji Lewiatan (wcześniej członek Komitetu
  Arbitrażowego tego Sądu) oraz członek Komisji ds. A rbitrażu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Członek
  Board of Visitors przy Columbus School of Law (The Catholic University of America, Washington, D.C.).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Korporacja Budowlana Dom SA
ISIN:PLTRAST00020
NIP:9441635703
EKD: 25.23 produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
Adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno 84-110 Krokowa
Telefon:+48 58 6706055
www:www.kbdom.eu
gpwlink:korporacja-budowlana-dom.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KORPORACJA BUDOWLA...
2018-10-20 13-10-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649