Raport.

KONSORCJUM STALI SA (29/2017) Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej "Emitentem") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 r. z dnia 22 września 2017 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie Emitenta, uchwalonych w dniu 22 września 2017 r. uchwałą nr 7/22.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Emitent ponadto informuje, że w związku z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Emitenta uchwalonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 7/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 430 § 5 ksh oraz § 2 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 7/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.
Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz dokonanych zmian, jak i tekstu jednolitego Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Załącznik do raportu bieżącego Emitenta nr 29/2017 z dnia 09.11.2017 r.
  STATUT SPÓŁK I AKCYJNEJ
  (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 22.09.2017 r.)
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  §1.
  1. Firma Spółki brzmi „Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu firmy „Konsorcjum Stali" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku
  graficznego.
  §2.
  1. Siedzibą Spółki jest miasto Zawiercie.
  2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Konsorcjum Stali" Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i jej założycielami są wszyscy wspólnicy spółki
  przekształcanej, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcon ej.
  §3.
  1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne
  jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na
  ob szarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  §4.
  1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  1) Produkcja metali (24)
  2) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25)
  3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (28)
  4) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)


  5) Produkcja statków i łodzi (30.1)
  6) Naprawa i konserwacji metal owych wyrobów gotowych(33.11 .Z)
  7) Napraw a i konserwacja maszyn (33.12.Z)
  8) Naprawa i konserwacja statków i łodzi (33,15.Z)
  9) Naprawa i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
  10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
  11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2)
  12) Odzysk surowców (38.3)
  13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41)
  14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42)
  15) Roboty budowlane specjalistyczne (43)
  15a) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  (45.1)
  15b) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.2)
  15c) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motocykli (45.3)
  16) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
  17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46,90.Z)
  18) Pozosta ła sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  (47.19.Z)
  19) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów m etalowych, farb i szkła prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)
  20) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
  (49.4)
  21) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10)
  22) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych {52.24.C)
  23) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
  24) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z)
  25) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych (64.9)
  26) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów
  giełdowych (66.12.Z)
  27) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
  funduszów emerytalnych (66.19.Z)


  28) Działalność związana z obsługą rynku nie ruchomości (68)
  29) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
  30) Działalność firm centralnych (Head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
  finansowych (70.10.Z)
  31) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
  32) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
  33) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
  34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
  technicznych (72.19.Z)
  35) Reklama (73.1)
  36) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
  37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
  indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  38) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1)
  39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń bud owlanych (77.32.Z)
  40) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)
  41) Dzierżawa własności intelektualne] i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  chronionych prawem autorskim (77.40.Z)
  42) Działalność świadczona przez agencje inkas a i biura kredytowe (82.91 .Z)
  43) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
  indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
  44) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  2. Działalność wymagającą zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich
  uzyskaniu.
  3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać dokonana na podstawie
  stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich)
  głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, bez
  obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu
  działalności.
  III. KAPITAŁ I AKCJE
  §5.


  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.897.419 (słownie: pięć milionów osiemset
  dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście) złotych i dzieli się na 5.897.419
  (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta
  dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
  a. 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do
  3 000 000,
  b. 230 041 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela
  serii B, o numerach 000001 - 230041, oraz
  c. 2 667 378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
  siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C, o numerach 0000001 - 2 667 378
  2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B i C
  zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitał u zakładowego
  odpowiednio w drodze emisji akcji serii B oraz akcji serii C.
  3. W okresie, kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zamiana
  akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  4. Kapitał zakładowy może być podwyższo ny uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze
  emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych
  akcji. Podwyższenia kapitału zakładowego może nastąpić także w ramach warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego.
  5. Spółka może emit ować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem
  pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.
  IV. UMORZENIE AKCJI
  §6.
  1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w
  drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
  3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w
  ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu
  ka pitału zakładowego Spółki przez Walne Zgromadzenie.
  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia
  akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego


  akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego a kcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób
  obniżenia kapitału zakładowego,
  5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty,
  która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie
  znajdują ust. 6 -7.
  6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez
  Zarząd akcji własnych Spółki w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych
  przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie naby cia akcji
  własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki,
  które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach
  którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
  7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne
  Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu
  kapitału zakładowego.
  V. ORGANY SPÓŁKI
  §7.
  Organami Spółki są:
  a) Zarząd,
  b) Rada Nadzorcza,
  c) Walne Zgromadzenie.
  A. ZARZĄD SPÓŁKI.
  §8.
  1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków.
  2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 2 (dwa) lata.
  3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz powołuje członków Zarządu, w tym
  Prezesa Zarządu .
  4. Kandydatów na członków Zarządu mogą zgłaszać tylko akcjonariusze Spółki lub
  członkowie Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy kandydata
  oraz uzasadnienie jego kandydatury. Jeżeli zgłoszenie nie jest dokonywane przez członka
  Rady Nadzorczej, do zgłoszenia powinien być załączony właściwy dokument


  potwierdzający, że osoba zgłaszająca kandydata jest akcjonariuszem Spółki. W przypadku
  braku dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zgłoszenie jest nieważne.
  5. Rada Nadzorcza moż e odwołać, zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
  członków Zarządu przed upływem kadencji.
  6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przez Radę
  Nadzorczą może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku odwołania,
  rezygnacji albo wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie
  obowiązków członków Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na
  okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków
  Zarząd u; Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w
  czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
  7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami
  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki
  cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w
  innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział
  w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiada nia w niej przez członka
  Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji albo prawa do powoływania co najmniej
  jednego członka zarządu.
  8. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.
  §9.
  1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem
  strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu,
  oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może ustalić w drodze uchwały schemat
  organizacyjny i podział kompetencji pomiędzy poszczególne osoby z grona Zarz ądu.
  2. W szelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębio rstwa Spółki niezastrzeżone us tawą
  lub niniejszym Statutem do ko mpetencji Walnego Zgromadzenia l ub Rady Nadzorczej
  należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do do konania
  których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagane
  jest zezwolenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wystąpi z wnioskiem o
  podjęcie odpowiedniej uchwały do właściwego organu Spółki.
  3. Tryb działania Zarządu określi szcz egółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu
  uchwala Rada Nadzorcza.


  4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy ; do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w
  imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie. W
  przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje członek Zarządu
  samodzielnie.
  5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów
  decyduje głos Prezesa Zarządu.
  6. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę
  oraz ustala im wynagrodzenie za pracę według regulaminu wynagrodzeń.
  §10.
  1. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę
  reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
  Zgromadzenia.
  2. Do za wierania w imieniu Spółki umów o pracę lub innych umów z członkami Zarządu oraz
  dokonywania w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub
  innym stosunkiem umownym łączącym członka Zarządu ze Spółką, uprawniony jest
  pełnomocnik powoła ny uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada Nadzorcza. Do
  wykonywania uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa zdaniu poprzedzającym, oraz
  w ust. 1, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jednego ze swoich członków.
  B. RADA NADZORCZA
  §11.
  1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym
  Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
  2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą
  być powoływani na kolejne kadencje.
  3. Członkowie Rady Nadzo rczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na
  okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady
  Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje o powierzeniu poszczególnym członkom
  Rady Nadzorczej funkcji Przewodn iczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
  4. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać tylko akcjonariusze Spółki.
  Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy kandydata oraz uzasadnienie jego
  kandydatury. Do zgłoszenia powinien być załączony właściw y dokument potwierdzający,


  że osoba zgłaszająca kandydata jest akcjonariuszem Spółki. W przypadku braku
  dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zgłoszenie jest nieważne.
  5. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej powinna nastąpić w drodze pisemnego
  oświadczenia skierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem Zarządu.
  W przypadku otrzymania rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, Zarząd jest zobowiązany
  niezwłocznie poinformować Akcjonariuszy oraz nie później niż w terminie' 14 dni zwołać
  Wa lne Zgromadzenie.
  §12.
  1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
  2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący, a w razie jego
  nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej
  zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1
  (jeden ) raz w miesiącu.
  4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastę pca
  Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na
  pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być
  zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
  5. Posiedzenie Rady Nadzorcz ej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej
  członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub
  złożą podpisy na liście obecności. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady
  Nadzorczej określi Regulamin R ady Nadzorczej.
  6. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady , oddając swój
  głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może
  dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzo rczej.
  7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne
  porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady
  Nadzorczej. Uchwały pod jęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem
  podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka
  Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem
  odbycia posiedzenia i sporz ądzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady


  Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie
  odbywało się pod jego przewodnictwem.
  8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być po wzięte w
  drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego
  nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się da tę
  złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli
  głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. Uchwala podjęta w tym trybie
  określonym w ust. 8 oraz ust. 9 jest ważna, jeżeli ojej treści projektu uchwały zostali
  pow iadomieni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie
  określonym w ust. 7 - 9 nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz jego odwołania lub
  zawieszenia w czynnościach.
  9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa
  jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
  10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
  równości głosów rozstrzyga głos Prze wodniczącego Rady Nadzorczej.
  §13.
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
  jej działalności.
  2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami
  prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  a) ocena sprawozdań finansowych, oceny spr awozdania Zarządu Spółki oraz wniosków
  Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu
  pisemnego sprawozdania z tych czynności,
  b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w
  czynnościach poszczególn ych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach
  określonych w § 8,
  c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu lub innych świadczeń dla członków
  Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę z dowolnego tytułu,
  e) za twierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); budżet powinien
  obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany


  rok obrotowy, prognozę bilansu i rachunku zysków i strat oraz plan wydatków
  inwestycyjnych,
  f) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business
  plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan
  przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów
  inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,
  g) wyrażanie oceny w przedmiocie pojedynczych lub wielokrotne powiązanych ze sobą w
  okresie jednego miesiąca rozporządzeń prawem lub zobowiązań do świadczenia
  przewyższającego w sumie 1 000 000 EUR (jeden milion euro), przeliczony ch na złote
  według tabeli kursów średnich NBP dla walut z ostatniego roboczego dnia miesiąca
  poprzedzającego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania; ocena jest
  wyrażana po dokonaniu przez Zarząd rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia
  zobowiąza nia,
  h) wyrażanie zgody na zawarcie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki
  określonym w § 4 Statutu, o wartości co najmniej 1 000 EUR (jeden tysiąc euro),
  przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia
  poprzedzającego powzięcie przez Zarząd Spółki uchwały w tej sprawie,
  i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz zaciąganie przez
  Spółkę zobowiązań w postaci poręczeń, weksli, gwarancji,
  j) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań pozabilansowych,
  k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie
  i innych obciążeń majątku Spółki,
  l) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych,
  m) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych
  spółkach handlowych, powodujące powstanie stosunku dominacji oraz na przystąpienie
  Spółki do innych podmiotów gospodarczych,
  n) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość
  przekracza 50 000 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro), przeliczonych na złote według tabeli
  kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności, z wyłączeniem zbywanych
  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki zapasów oraz wyrobów
  hutniczych, dostarczanych do klientów Spółki bezpośred nio od producentów lub
  sprzedawców tych wyrobów”.


  o) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innych
  praw własności intelektualnej wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie
  przewidzianych w aktualnym budżecie,
  p) wyrażan ie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem
  powiązanym, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach
  rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem
  zależnym, w którym Spółka po siada większościowy udział kapitałowy. Przez podmiot
  powiązany, o którym mowa powyżej, należy rozumieć podmiot powiązany w
  rozumieniu przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów
  wartościowych,
  q) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości - w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego
  Zgromadzenia,
  r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
  s) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli przepisy prawa dopuszczają t aką
  możliwość ,
  t) w przypadku powołania Komitetu Audytu, zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu
  oraz każdej jego zmiany,
  u) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury.
  §14.
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  2. Członkom Rady może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady
  Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
  3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach
  Rady.
  4. Rada Nadzorcza może delegować 1 (jedneg o) lub kilku spośród swoich członków do
  indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania
  nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne
  Zgromadz enie. Do takich członków Rady Nadzorczej stosuje się zakaz konkurencji, o
  którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety lub ze społy, złożone z członków Rady.


  7. Komitety są stałymi komórkami Rady Nadzorczej, zespoły są tworzone do zadań
  doraźnych.
  C. WALNE ZGROMADZENIE.
  §15.
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w term inie do 6 (sześć) miesięcy po
  zakończeniu roku obrotowego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
  pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej
  1/20 (jedną dwudziestą) kap itału zakładowego Spółki.
  4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch)
  tygodni od daty złożenia wniosku.
  5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd
  nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 2.
  6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, w
  przypadku gdy Ra da Nadzorcza uzna jego zwołanie za wskazane.
  7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
  połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim
  przypadku Akcjonariusze wyznaczają przewodni czącego tego Zgromadzenia.
  8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez
  niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób, osoba wskazana przez Zarząd
  Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia.
  §16.
  1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały
  kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecny ch nie zgłosił
  sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
  2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.


  3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli
  cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
  dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do
  porządku obrad.
  4. Akcjonariusz lub Akcjonariu sze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
  najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie
  później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
  5. Żądanie, o którym mowa w §16.4, zgłoszone po wskazanym tam terminie, będzie
  traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Żądanie o którym mowa w §16.4 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
  dotyczącej proponowanego punktu porządku. Żądanie może zostać złożone w postaci
  elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zarząd na stronie internetowej Spółki.
  §17.
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
  §18.
  W alne Zgro madzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
  akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub bezwzględnie obowiązujący przepis
  ;prawa nie stanowią inaczej.
  §19.
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów
  Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy
  prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
  2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch
  trzecich) głosów. Łącznie prze rwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
  §20.
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
  sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
  obrotowy;


  b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty;
  c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków;
  e) połączenie, podział lub przekształce nie Spółki;
  f) rozwiązanie Spółki;
  g) zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz
  ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych;
  h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  i) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  j) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
  k) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
  l) zmiana Statutu Spółki;
  m) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem
  pierwszeństwa;
  n) wybór likwidatorów;
  o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  p) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
  2. Oprócz spraw wymienionych w §20.1, uchwały Walne go Zgromadzenia wymagają inne
  sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
  §21.
  1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
  wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o
  pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne
  głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
  reprezentowanych na Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o
  uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych
  przez Walne Zgromadzenie.
  2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym
  głosowaniu imiennym.
  VI. GOSPODARKA SPÓŁKI  §22.
  1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego będzie
  przelewane co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten
  nie osiągnie co najmniej 1/3 (Jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
  2. Spółka utworzy także:
  a) kapitał rezerwowy - na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat,
  b) fundusze celowe, które mogą być uchwałą Walnego Zgromadzenia znoszone i
  wykorzystywane stosownie do potrzeb
  3. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  a) kapitał zapasowy;
  b) inwestycje;
  c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
  d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
  e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostaną ustalone zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa.
  §23.
  1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zaczyna
  się z dniem wydania postanowienia Sądu o wpisaniu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się z dniem 31 grudnia 2007 roku.
  2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Rady Nadzorczej o
  wszystkich nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych
  naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  §24.
  Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w sposób zgodny z przepisami
  prawa, a w szczególności, w zależności od charakteru ogłoszenia będą zamieszczane na stronie
  internetowej Spółki lub w Monitorze Sądowym i Gospodar czym oraz gdy Spółka jest do tego
  zobowiązana w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących


  zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  §25.
  1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
  2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji".
  3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi
  odmiennie.
  4. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między
  Akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
  5. Rozwiązanie Spółki powodują:
  a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
  b) ogłoszenie upadłości Spółki.
  §26.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowa nie obowiązujące
  przepisy prawa .
  UCHWALONE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
  POPRZEDNIE BRZMIENIE § 13 ust. 2 pkt. s) Statutu Spółki
  „s) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie
  przekracza pięciu osób, chyba że z ostanie powołany Komitet Audytu”
  NOWE BRZMIENIE § 13 ust. 2 pkt. s) Statutu Spółki
  „s) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwoś ć”  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Konsorcjum Stali SA
ISIN:PLKCSTL00010
NIP:522-00-04-379
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Stężycka 11 04-462 Warszawa
Telefon:+48 22 8791131
www:www.konsorcjumstali.com.pl
gpwlink:konsorcjum-stali.gpwlink.pl
Komentarze o spółce KONSORCJUM STALI
2018-10-20 12-10-06
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649