Raport.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (1/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 18.01.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 18 stycznia 2018 r.
NWZ na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 Porządku Obrad - Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji wybieranego na zasadach ogólnych nie została podjęta z uwagi na brak zgłoszenia kandydatur.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Biuro Zarządu JSW S.A.
  Dokument: Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie JSW S.A. 18.01.201 8 r. 1 z 5
  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Jastrzębiu -Zdroju
  z dnia 18 stycznia 201 8 r.
  w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Nadzwyczajne Wa lne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu
  spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje:
  §1
  Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia wybiera się Panią/Pana
  Andrzeja Leganowicza
  §2
  Uchwała w ch odzi w życie z chwilą powzięcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których od dano ważne głosy wyniósł: 64,88 %
  Łączna l iczba ważnych głosów: 76 173 553
  Liczba głosów „za”: 76 173 553
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczb a głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała zos tała podjęta w głosowaniu tajnym .  Biuro Zarządu JSW S.A.
  Dokument: Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie JSW S.A. 18.01.201 8 r. 2 z 5
  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
  z sie dzibą w Jastrzębiu -Zdroju
  z dnia 18 stycznia 201 8 r.
  w sprawie : przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje:
  §1
  Przyjmuje się następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obr ad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę
  Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prze z Spółkę certyfikatów
  inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
  8. Przedstawienie Protokołu z wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej
  JSW S.A. IX kadencji wybieranego przez pracowników.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki
  Węglowej S.A. IX kadencji.
  10. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków
  Zarządu JSW S.A. IX kadencji oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
  11. Zamknięcie obrad N adzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których od dano ważne głosy wyniósł: 64,88 %
  Łączn a l iczba ważnych głosów: 76 173 553
  Liczba głosów „za”: 76 173 553
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczb a głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała zos tała podjęta w głosowaniu jawnym .  Biuro Zarządu JSW S.A.
  Dokument: Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie JSW S.A. 18.01.201 8 r. 3 z 5
  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Jastrzębsk a Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Jastrzębiu -Zdroju
  z dnia 18 stycznia 201 8 r.
  w sprawie: udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych
  udziałów spółki J astrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
  Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 3 pkt. 3)
  Statutu Spółki, uchwal a co następuje :
  I. Wyraża zgodę na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A ., za wkład pieniężny
  249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) nowych udziałó w, o wartości
  nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale
  zakładowym Spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. (JZR Sp. z o.o.) , po cenie
  równej wartości nominalnej , wynoszącej 500,00 zł (słownie: pięćset złot ych 00/100) za
  jeden udział, tj. 124 500 000, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy
  złotych 00/100) za 249 000 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) udziałów JZR
  Sp. z o.o.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których od dano ważne głosy wyniósł: 64,88 %
  Łączna l iczba ważnych głosów: 76 173 553
  Liczba głosów „za”: 76 173 553
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczb a głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jaw nym.  Biuro Zarządu JSW S.A.
  Dokument: Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie JSW S.A. 18.01.201 8 r. 4 z 5
  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Jastrzębiu -Zdroju
  z dn ia 18 stycznia 201 8 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW
  Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 393 in principio
  Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 us t. 3 pkt. 2) S tatutu Jastrzębskiej Spółki
  Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu -Zdroju („Spółka”), uchwala co następuje:
  §1
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę
  certyf ikatów inwestycyjnych serii A, stanowiących całość emisji tych certyfikatów od
  emitującego je JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”),
  o którym mowa w ustępach 2 -5, za sumę 1,5 mld PLN.
  2. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na
  zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
  inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w Statucie.
  Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, k tóry nie jest publicznym
  funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które nie będą
  oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
  ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
  3. Fundusz nabywa osobowość prawną z dniem wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy
  Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
  4. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu będzie lokowanie środków pieniężnych
  zebranych w drodze niepublicznego propon owania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych
  w określone w Statucie papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne
  prawa majątkowe.
  5. Fundusz zostanie utworzony na czas określony – do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym
  okres działalności Fu nduszu może zostać przedłużany maksymalnie o 3 (słownie: trzy) lata.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których od dano ważne głosy wyniósł: 64,88 %
  Łączna l iczba ważnych głosów: 76 173 553
  Liczba głosów „za”: 76 173 553
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczb a głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jaw nym.  Biuro Zarządu JSW S.A.
  Dokument: Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie JSW S.A. 18.01.201 8 r. 5 z 5
  Uchwała nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni a
  spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Jastrzębiu -Zdroju
  z dnia 18 stycznia 201 8 r.
  w sprawie : powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencj i
  z wyboru pracowników.
  Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz
  § 15 ust. 4 Statutu Spółki , uchwal a co następuje:
  I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
  z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Arkadiusza Wypych
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 76 173 553
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których od dano ważne głosy wyniósł: 64,88 %
  Łączna l iczba ważnych głosów: 76 173 553
  Liczba głosów „za”: 65 137 343
  Liczba głosów „przeciw”: 10 610 286
  Liczb a głosów „wstrzymujących się”: 425 924
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Jastrzębska Spółka Węglowa SA
ISIN:PLJSW0000015
NIP:6330005110
EKD: 05.10 wydobywanie węgla kamiennego
Adres: Aleja Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon:+48 32 7564113
www:www.jsw.pl
gpwlink:jsw.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-21Raport roczny
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-03-14Raport roczny
Komentarze o spółce JASTRZĘBSKA SPÓ...
2018-07-19 19:44:14
Tony Rock
Czy myślisz o uzyskaniu pomocy finansowej, której bardzo potrzebują?
Czy myślisz już dziś, jak zdobyć legalną pożyczkę?
Czy myślisz o założeniu własnego biznesu?
Czy masz długi do zapłaty? Czy chcesz płacić czesne w szkole?
Czy potrzebujesz pilnej pożyczki na spłatę rachunków?
To jest Twoja szansa, aby osiągnąć swoje pragnienia, Możemy Ci pomóc z wszelkiego rodzaju pożyczek
Kredyty kredytowe, kredyty na działalność gospodarczą i studenckie, pożyczki dla przedsiębiorstw?
Pożyczka prywatna. Dajemy wszelkiego rodzaju
Pożyczki o oprocentowaniu 2% po więcej informacji
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail {[email protected]}
                    Pożyczający INFORMACJE:

Kwota kredytu:
Pożyczkobiorcy Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe pożyczkobiorcy:
Państwo i stan:
Miasto:
Narodowość:
Finansowanie kredytu:
Czas trwania pożyczki:
Stan cywilny:
Wiek:
Seks:
Numer telefonu
Numer faksu
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail
([email protected])
Numer telefonu: (903) 493-9097
Pan Tony Rock
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649