Raport.

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Pełny ekran WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Skonsolidowane Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 135 310 255 033 31 857 58 220 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 105 121 186 898 24 749 42 666 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 189 68 135 7 108 15 554 Koszty sprzedaży 11 155 13 359 2 626 3 050 Koszty ogólnego zarządu 10 575 9 438 2 490 2 154 Zysk (strata) ze sprzedaży 6 813 43 219 1 604 9 866 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 808 37 472 190 8 554 Zysk (strata) brutto -6 919 30 631 -1 629 6 993 Podatek dochodowy -3 381 4 527 -796 1 033 Zysk (strata) netto -3 538 26 104 -833 5 959 Aktywa razem 1 666 771 1 503 419 394 362 339 833 Aktywa trwałe 658 324 658 284 155 761 148 798 Aktywa obrotowe 1 008 447 845 135 238 601 191 034 Pasywa razem 1 666 771 1 503 419 394 362 339 833 Kapitał własny 649 014 653 192 153 558 147 647 Zobowiązania długoterminowe 385 965 337 049 91 320 76 187 Zobowiązania krótkoterminowe 631 791 513 178 149 483 115 999 Jednostkowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 170 57 196 21 700 13 057 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 73 321 53 319 17 263 12 172 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 848 3 876 4 438 885 Koszty sprzedaży 12 286 8 077 2 893 1 844 Koszty ogólnego zarządu 8 999 7 439 2 119 1 698 Zysk (strata) ze sprzedaży -4 083 -13 759 -961 -3 141 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 858 -19 555 -2 321 -4 464 Zysk (strata) brutto -9 171 -26 891 -2 159 -6 139 Podatek dochodowy -71 -4 631 -17 -1 057 Zysk (strata) netto -9 099 -22 259 -2 142 -5 081 Aktywa razem 1 625 383 1 449 838 384 570 327 721 Aktywa trwałe 710 636 708 549 168 138 160 160 Aktywa obrotowe 914 748 741 289 216 431 167 561 Pasywa razem 1 625 383 1 449 838 384 570 327 721 Kapitał własny 675 187 684 286 159 751 154 676 Zobowiązania długoterminowe 266 007 191 979 62 938 43 395 Zobowiązania krótkoterminowe 684 190 573 573 161 881 129 650

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik • Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe  za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku

  Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej  Ząbki, dn. 20 września 2017 roku


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  2

  A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  1. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ

  Spółka J.W. Construction Holding S.A . (”JWCH”) z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, nr REGON
  010621332, została po raz pierwszy zarejestrowana j ako Towarzystwo Budowlano-Mieszkaniowe Batory
  Sp. z o.o. 7 marca 1994 r. pod numerem RHB 39782. W dniu 15 stycznia 2001 r. została ona przekształcona
  w spółkę akcyjną i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem RHB 63464.
  W dniu 16 lipca 2001 r. Spółka zmieniła nazwę na obecnie obowiązującą J.W. Construction Holding S.A. i została
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028142.

  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD ) jest
  zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Przedmiotem działalności jest także realizacja
  produkcji budowlanej projektowej i pomocniczej, obrót nieruchomościami oraz usługi hotelarskie.

  Czas trwania Jednostki Dominującej na dz ień 30 czerwca 2017 r. jest nieograniczony. Rokiem obrotowym Spółki
  jest rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

  2. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

  Podstawowe informacje o Grupie obejmującej jednostkę dominującą oraz spółki zależne o d jednostki
  dominującej objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

  Strukturę Grupy oraz udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym podmiotów należących do Grupy
  i objętych konsolidacją na dzień 30 czerwca 2017 r. prezentuje poniższa tabela:
  Podmiot Państwo rejestracji
  Udział jednostki
  dominującej w kapitale
  podstawowym
  Udział jednostki
  dominującej w prawach
  głosu Metoda konsolidacji
  Jednostki zależne:
  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Marki” Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacj a pełna
  J.W. Construction Sp. z o.o. Polska 100,00 % 100,00 % konsolidacja pełna
  Porta Transport Sp. z o.o. w likwidacji Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  J.W. Marka Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Yakor House Sp. z o.o. Rosj a 70,00% 70,00% konsolidacja pełna
  Seahouse Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Business Financial Construction Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Dana Invest Sp. z o.o. Polska 99,99 % 99,99 % konsolidacja pełna
  Varsovia Apartamenty Sp. z o.o. (wcześniej: Bałtycka Sp. z o.o.) Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Berensona Invest Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 1SK Polska 48,00% 48,00% konsolidacja pełna
  Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 2SK Polska 48,00% 48,00% konsolidacja pełna
  Wola Invest Sp. z o.o. (wcześniej: Bliska Wola 3 Sp. z o.o.) Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Bliska Wola 4 Sp . z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Zdziarska Invest Sp . z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Łódź Invest Sp . z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Lewandów Invest Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Hanz a Invest S.A. Polska 100 ,00 % 100 ,00 % konsolidacja pełna


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  3

  Podstawowym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy jest:
  − JW. Marka Sp. z o.o. – działalność marketingowa,
  − Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Marki” Sp. z o.o. – sprzedaż i administrowanie osiedli budownictwa
  społecznego,
  − Ośrodek Wypoczynkowy "Ogoniok" Sp. z o.o. (obecnie Yakor House Sp. z o.o.) - zagospodarowanie
  i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Porta Transport Sp. z o.o. – usługi transportowe,
  − J.W. Construction S p. z o.o. – realizacja produkcji budowlanej, produkcja wyrobów prefabrykowanych dla
  budownictwa,
  − Seahouse Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Business Financial Construction Sp. z o.o. – sprzedaż i marketing,
  − Dana Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Varsovia Apartamenty Sp. z o.o. – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  − Berensona Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 1SK – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Bliska Wola 4 Sp. z o.o .2SK – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Wola Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Bliska Wola 4 Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Zdziarska Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomoś ci na własny rachunek,
  − Łódź Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Lewandów Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Hanza Invest S.A . - zagospodarowanie i sprzedaż n ieruchomości na własny rachunek.

  Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy prowadzą działalność na terytorium Polski, za wyjątkiem spółki
  zależnej Yakor House Sp. z o.o, która koncentruje swoją działalność w zakresie produkcji budowlanej
  i deweloperskiej na ter ytorium Rosji. Czas trwania spółek wchodzących w skład Grupy jest nieograniczony.

  Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2016 -201 7 zostały sporządzone na podstawie sprawozdań
  finansowych jednostek wchodząc ych w skład Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. i zestawione
  w taki sposób, aby Grupa stanowiła jedną jednostkę. Skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmują
  sprawozdania finansowe jednostki dominującej J.W. Construction Holding S.A. i sprawozdania finansowe
  kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych.
  Jednostka dominująca dokonała w latach 2016-201 7 wyłączenia z obowiązku objęcia konsolidacją następujących
  jednostek podporządkowanych:

  W 201 6 roku:
  - J.W. Construction Bułgari a Sp. z o.o.-100%
  - J.W. Ergo Energy Sp. z o.o. -50%

  W 201 7 roku:
  - J.W. Construction Bułgaria Sp. z o.o. -100%
  - J.W. Ergo Energy Sp. z o.o. -50%
  Podstawę prawną zastosowanego wyłączenia spółek ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego były
  założenia koncepcyjne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie ograniczeń
  przydatności i wiarygodności informacji. Zgodnie z tymi założeniami korzyści uzyskiwane dzięki pozyskanym
  informacjom powinny przewyższać koszty ich dostarczenia. Stwierdzono, iż koszt pozyskania informacji na temat
  spółek podporządkowanych nieobjętych konsolidacją, a także koszt uwzględnienia ich w konsolidacji
  przewyższają korzyści osiągnięte z tego tytułu. Ponadto przy dokonaniu wyłączenia spółek podporządkowanych
  z obowiązku objęcia konsolidacją kierowano się faktem, że nie są one istotne dla rzetelnego i jasnego
  przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej.

  Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych
  Grupa Kapitałowa J.W. Construction Holding S.A. zakłada kontynuację działalności gospodarczej
  i porównywalność sprawozdań finansowych. Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa J.W. Construction Holding
  S.A. nie stwierdza istnienia okol iczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
  Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa jest przygotowywana zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
  Skonsolidowane informacje finansowe nie były wyceniane inną metodą, co zapewnia porównywal ność danych
  finansowych zawartych w prezentowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

  Ważne oszacowania i założenia
  Oszacowania i osądy poddawane są przez Spółki Grupy Kapitałowej okresowej weryfikacji. Dokonując
  oszacowań J.W. Construction Holding S.A przyjmuje następujące założenia dotyczące przyszłości :


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  4

  - Oszacowanie odpisów aktualizujących dotyczących należności. Kwoty odpisów aktualizujących wartość
  należności ustalane są przy uwzględnieniu oczekiwanego ryzyka związanego z należnościami oraz dokonanych
  zabezpieczeń wpływających na skuteczność windykacji. Mimo, że przyjęte założenia opierają się na najlepszej
  wiedzy, rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oczekiwanych.
  - Oszacowania związane z ustaleniem aktywów z tytułu podatku odroczonego zgodnie z MSR 12.
  Z uwagi na dużą zmienność koniunktury, może wystąpić sytuacja, w której rzeczywiste wyniki finansowe
  i dochody podatkowe mogą różnić się od planowanych.
  - Oszacowanie potencjalnych kosztów związanych z toczącymi się przeciwko spółce dominującej
  postępowaniami skarbowymi i sądowymi. Sporządzając sprawozdanie finansowe, każdorazowo bada się szanse
  i ryzyka związane z prowadzonymi postępowaniami i stosownie do wyników i rezultatów takich analiz tworzy
  rezerwy na potencjalne straty. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że sąd lub organ skarbowy wyda wyrok lub
  decyzję odmienną od przewidywań jednostki i utworzone rezerwy mogą okazać się niewystarczające.
  - Jednostka uzyskuje przychody ze świadczonych usług wykonywanych przez Emitenta w oparc iu o umowy
  zadań przez ustalony okres. Usługi wykonywane przez Emitenta są usługami długoterminowymi, okres ich
  realizacji przekracza 6 miesięcy.

  Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
  Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za I półrocze 2017 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok, z wyjątkiem zmian opisanyc h poniżej.
  Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad
  rachunkowości przyjętych przez Grupę Kapitałową J.W. Construction Holding został przedstawiony w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, opublikowanym w dniu 10 marca 2017 roku.
   Zmiany wynikające ze zmian MSSF
  Od 1 stycznia 2017 roku nie obowiązują żadne nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. I nterpretacji Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Poniżej wskazano na dwa przypadki, w których zmiany w standardach
  opublikowane przez RMSR i mające obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, nie zostały jeszcze zatwierdzone
  przez Komisję Europejską.

   Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grupę
  Grupa nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za I półrocze 2016 roku i/lub na dzień 31
  grudnia 2016 roku.

  Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
  W niniejszym sprawozdaniu f inansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych
  standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
  Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły
  jeszcze w życie na dzień bilansowy:
  • MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji
  aktywów finansowych oraz wprowadzenie jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących
  wszystkich instrumentów finansowych. Standard wprowadz a również nowy model rachunkowości zabezpieczeń
  w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem.
  Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania fina nsowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  • MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts
  Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zast osowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku
  z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen.
  Standard. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami
  o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.
  Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europej ską jako data wejścia
  w życie tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie
  rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia standardu i poczekać na docelowy standard.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  5

  Zastosowanie nowego standardu nie będz ie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
  • MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku (pierwotnie 2017 r oku) lub później i dozwolone jest jego
  wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które
  zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w MSSF,
  w szcz ególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związanych z nimi
  interpretacjach. W dniu 11 września 2015 roku Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  opublikowała projekt zmian w przyjętym standardzie odraczający o rok datę wejścia w życie tego standardu.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  • MSSF 16 Leasing
  Nowy stand ard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod
  warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standar d zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące
  leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze,
  nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów
  leasingowych, ni ezależnie od ich rodzaju.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
  No wy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod
  warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje
  dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4).
  Grupa nie zawiera umów ubezpieczeniowych, więc standard nie będzie miał wpływu na jej sprawozdania
  finansowe. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  • Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
  Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do
  okresów rocznyc h rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został
  odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których
  jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją
  określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce
  zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności.
  G rupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data
  wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę
  zatwierdzenia zmienionych standardów.
  Na dzień spor ządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania zmienionych standardów.
  • Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu
  niezrealizowanych strat .
  Zmiany w MSR 12 zostały opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Ich celem jest doprecyzowanie wymogów w zakresie
  ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczących dł użnych instrumentów finansowych wycenianych
  w wartości godziwej.
  Grupa zastosuje zmiany w standardzie nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data
  wejścia w życie tego zmienionego standardu. Aktualnie Komisja Europejska jest w trakci e formalnej procedury
  zatwierdzenia zmiany standardu.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień
  Zmiany w MSR 7 zostały opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Celem zmian było zwiększenie zakresu informacji
  przekazywanej odbiorcom sprawozdania finansowego w zakresie działalności finansowej jednostki poprzez
  dodatkowe ujawniania zmian wartości bilansowej zobowiązań związanych z finansowaniem działalności jednostki.
  Grupa zastosuje zmiany w standardzie nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data
  wejścia w życie tego zmi enionego standardu. Aktualnie Komisja Europejska jest w trakcie formalnej procedury
  zatwierdzenia zmiany standardu.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  6

  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy, poza zmianą zakresu ujawnień prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
  • Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami

  Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma ono zastosowanie
  do okresów rocznych rozpoczynających si ę 1 stycznia 2018 roku lub później (zgodnie z datą rozpoczęcia
  obowiązywania całego standardu). Celem zmian w standardzie było wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się
  w trakcie analiz przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji zobowiązania do spełnienia świadczenia
  (performance obligation), wytycznych stosowania standardu w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta oraz
  przychodów z licencji dotyczących własności intelektualnej, czy wreszcie okresy przejściowego przy pierwszym
  zastosowaniu nowego standardu.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji
  Zmiany w MSSF 2 zostały opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku i mają one zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Celem zmian w standardzie było doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji płatności na
  bazie akcji.
  Grupa ocenia, że zastos owanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy
  ubezpieczeniowe” opublikowane w dniu 12 września 2016 roku.
  Mają one zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe
  Grupy.
  • Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej ( Annual Improvements 2014-2016)
  W dniu 8 grudnia 2016 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do
  następujących 3 standardów:
  - MSSF 1 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w zakresie usunięcia kilku zwolnień przewidzianych w tym
  standardzie, które nie mają już zastosowania,
  - MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach , w zakresie doprecyzowania wymogów
  odnośnie ujawnień informacji na temat udziałów niezależni e od tego czy są one traktowane jako przeznaczone do
  sprzedaży, przekazania w formie dywidendy i działalność zaniechana, czy też nie ,
  - MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach , w zakresie momentu,
  w którym jednostki o charakterze inwestycyjnym (np. venture capital) mogą zdecydować o wyborze sposobu
  wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie
  metodą praw własności.
  Mają one zastosowanie przeważnie dla okre sów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. (niektóre już
  dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r.) lub później.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe

  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób
  określić datę transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu (do przeliczeń) transakcji zawartej w walucie obcej
  w sytuacji, gdy jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej.
  Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2018 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowej interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowej interpretacji.

  • Zmiana w MSR 40 Przeniesienie n ieruchomości inwestycyjnych
  Zmiana w MSR 40 została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Jej celem jest doprecyzowanie, że przeniesienie
  nieruchomości z lub do nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić wtedy, i tylko wtedy, gdy nastąpiła zamiana
  sposobu użytkowania nieruchomości.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  7

  Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało ist otnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego

  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć
  w sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą
  pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organam i podatkowymi.
  Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2019 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowej interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożeni a nowej interpretacji.

  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów,
  interpretacji oraz zmian do nic h, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do
  publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania przez UE:
  • MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku,
  • MSSF 16 Leasing opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku,
  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017,
  • Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku,
  • Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu
  niezrealizowanych strat opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku,
  • Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku,
  • Dop recyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami opublikowane w dniu 12 kwietnia
  2016 roku,
  • Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji opublikowane w dniu
  20 czerwca 2016 roku,
  • Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy
  ubezpieczeniowe” opublikowane w dniu 12 września 2016 roku,
  • Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej ( Annual Improvements 2014-2016) opubl ikowane w dniu 8 grudniu
  2016 roku,
  • KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe, opublikowana w dniu 8 grudnia
  2016 roku,
  • Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych, opublikowana w dniu 8 grudnia 2016
  roku,
  • KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego, opublikowana
  7 czerwca 2017 roku.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  8

  B. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  AKTYWA Nota 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  AKTYWA TRWAŁE 65 8 323 909,21 658 284 178,71
  Wartości niematerialne 1 12 475 639,29 12 506 446,20
  Rzeczowe aktywa trwałe 3 415 917 193,73 403 860 446,72
  Nieruchomości inwestycyjne 4 186 500 566,87 197 649 050,83
  Inne aktywa finansowe 5 1 678 324,71 1 558 029,98
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 38 720 864,86 39 653 896,72
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 6 3 031 319,75 3 056 308,26
  AKTYWA OBROTOWE 1 008 446 816,13 845 135 210,89
  Zapasy 7 30 291 916,79 30 324 666,48
  Kontrakty budowla ne 7 689 475 434,74 627 531 539,30
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 8 53 759 244,74 48 459 838,80
  Inne aktywa finansowe 9 57 448 336,48 40 525 933,17
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 160 876 203,37 88 312 239,72
  Rozliczenia międzyokre sowe 11 16 595 680,01 9 980 993,42
  Aktywa razem 1 666 770 725,34 1 503 419 389,60
  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY 649 013 966,48 653 192 302,02
  Kapitał podstawowy 12 17 771 888,60 17 771 888,60
  Kapitał z aktualizacji wyceny 7 490 208,19 7 490 208,1 9
  Pozostałe kapitały 13 643 936 689,92 652 525 431,84
  Niepodzielony wynik finansowy -16 646 672,33 -49 573 465,57
  Zysk/ strata netto -3 538 147,90 24 978 238,97
  ZOBOWIĄZANIA 1 017 756 758,85 850 227 087,57
  Zobowiązania długoterminowe 385 965 338,10 337 049 453,12
  Kredyty i pożyczki 14 151 163 860,17 169 461 303,55
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 15 33 030 033,48 37 418 637,55
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 16 241 204,48 241 204,48
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 17 54 773 807,09 54 848 657,09
  Inne zobowiązania 18 146 756 432,88 75 079 650,44
  Zobowiązania krótkoterminowe 631 791 420,74 513 177 634,45
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 19 66 315 679,21 46 067 837,26
  Kon trakty budowlane 7 432 684 802,21 336 182 498,50
  Kredyty i pożyczki 14 26 102 000,57 22 835 449,71
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 17 24 442 141,36 24 263 308,45
  Inne zobowiązania 19 82 246 797,39 83 828 540,53
  Pasywa razem 1 666 770 725,34 1 503 419 389,60


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  9

  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

  Nota za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  za okres 01 -01 -2016
  do 30 -06-2016
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 24 135 309 831,30
  255 033 189,06
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 134 730 311,84 254 219 210,75
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 579 519,46 813 978,31
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 25 105 121 011,75
  186 897 784,46
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 104 545 709,34 186 078 660,14
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 575 302,41 819 124,32
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 188 819,55 68 135 404,60
  Koszty sprzedaży 25 11 154 618,07 13 359 299,77
  Koszty ogólnego zarządu 25 10 574 557,63 9 437 654,81
  Aktualizacja wartości nieruchomości
  inw estyc yjn ych -1 646 356,06 -2 119 471,65
  Zysk (strata) ze sprzedaży 6 813 287,79 43 218 978,37
  Pozostałe przychody operacyjne 26 801 807,52 1 162 410,12
  Pozost ałe koszty operacyjne 27 6 807 585,01 6 909 793,08
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 807 510,29 37 471 595,41
  Przychody finansowe 28 1 150 870,12 2 365 820,83
  Koszty finansowe 28 8 877 440,51 9 206 094,59
  Zysk (strata) z działalności gosp odarczej -6 919 060,10 30 631 321,65
  Zysk (strata) brutto -6 919 060,10 30 631 321,65
  Podatek dochodowy 22 -3 380 912,20 4 526 994,40
  Zysk (strata) netto -3 538 147,90 26 104 327,25

  Inne całkowite dochody: -640 188,34 947 986,69
  Różnice kur sowe z przeliczenia operacji zagranicznych -640 188,34 948 036,69
  Zysk/strata z przejęcia spółek
  Zysk z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów
  trwałych
  Inne całkowi te dochody -50,00
  Całkowity dochód -4 178 336,24 27 052 313,94
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  10

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -
  metoda pośrednia
  Od 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  Od 01 -01 -2016
  do 30 -06-2016
  Zysk (strata) netto -3 538 147,90 26 104 327,25
  Korekta o pozycj ę 7 369 530,16 15 921 464,87
  Amortyzacja 5 381 442,24 4 983 395,79
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 075 250,00 6 995,38
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - udziały 0,00 4 709,26
  Odsetki i dywidendy 6 579 480,76 8 362 616,14
  (Zysk) strata z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według
  wartości godziwej 0,00 0,00
  Podatek dochodowy 0,00 0,00
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -8 530 848,04 1 099 739,03
  Inne korekty 1 005 969,53 2 915 197,85
  - odpis nieruchomoś ci inwes tycyjne 1 646 356,06 2 119 471,65
  - pozostałe korekty -640 386,53 795 726,20
  Zmiana stanu kapitału obrotowego 63 361 921,40 26 195 107,87
  Zmiana stanu zapasów 32 749,69 708 685,10
  Zmiana stanu kontraktów budowlanych 45 929 882,84 25 912 917,91
  Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00
  Zmiana stanu należności -5 274 417,43 8 175 564,47
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 22 673 706,30 -8 602 059,61
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 193 303,67 68 220 900,00
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych
  oraz innych aktywów trwałych 561 750,00 262 102,63
  Nabycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktyw ów trwałych
  oraz innych aktywów trwałych -19 286 992,78 -7 417 697,70
  Wydatki związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0,00 0,00
  Nabycia instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych -36 800 000,00 0,00
  Zbycie instrumentów kapitałowych ora z instrumentów dłużnych 18 773 609,00 0,00
  Pożyczki udzielone -131 652,97 -625 129,04
  Odsetki otrzymane 26 391,00 0,00
  Zbycie jednostek zależnych 0,00 0,00
  Nabycia jednostek zależnych: 0,00 0,00
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 856 895,75 -7 780 724,11
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  Nabycie akcji (udziałów) własnych lub spłaty udzi ałów 0,00 0,00
  Otrzymane kredyty i pożyczki 27 740 826,96 63 136 815,78
  Spłaty kredytów i pożyczek -42 850 400,74 -40 533 812,99
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 70 000 000,00 0,00
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 -137 180 000,00
  Płatn ości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -608 941,96 -417 917,69
  Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00
  Zapłacone odsetki -9 803 928,53 -10 569 607,25
  Inne wpływy finansowe (w tym weksle) 0,00 0,00
  Inne wydatki finansowe (w tym weksle) -2 250 000,00 0,00
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 227 555,73 -125 564 522,15
  ZMNIEJSZENIE/(ZWIĘKSZENIE) NETTO ŚRODKÓW
  PIENIĘŻNYCH 72 563 963,65 -65 124 346,26
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 88 312 239,72 188 410 473,22
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH
  EKWIWALENTÓW 160 876 203,37 123 286 126,96


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  11

  Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna) Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny Kapitał zapasowy
  Pozostałe kapitały
  rezerwowe
  Kapitał z wyceny transakcji
  zabezpieczających i różnice kursowe
  z konsolidacji
  Niepodzielony wynik z lat
  ubiegłych Wynik netto Kapitał własn y
  Stan na 31 grudnia 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,53 7 947 307,60 -2 021 991,29 -49 573 465,57 24 978 238,97 653 192 302,02
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu zmiany prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2017 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,53 7 947 307,60 -2 021 991,29 -49 573 465,57 24 978 238,97 653 192 302,02
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup ak cji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia
  sprawozdań finansowych
  jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -640 188,34 0,00 0,00 -640 188,34
  Zysk/ strata z przejęcia spółek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad
  rachunkowości/prezentacji
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty konsolidac yjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69
  Włączenie spółki do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,53 7 947 307,60 -2 662 1 79,63 -49 573 464,48 24 978 238,97 652 552 113,68
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 538 147,90 -3 538 147,90
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115 ,53 7 947 307,60 -2 662 179,63 -49 573 464,48 21 440 091,07 649 013 966,48
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 -7 948 553,58 0,00 0,00 32 926 792,55 -24 978 238,97 0,00
  Stan na 30 czerwca 2017 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 638 6 51 561,95 7 947 307,60 -2 662 179,63 -16 646 672,33 -3 538 147,90 649 013 966,48


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  12

  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna) Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny Kapitał zapasowy
  Pozostałe kapitały
  rezerwowe
  Kapitał z wyceny transakcji
  z abezpieczających
  i różnice kursowe
  z konsolidacji
  Niepodzielony wynik z lat
  ubiegłych Wynik netto Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2015 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 357,60 -3 593 324,23 -36 643 327,20 5 734 162,58 626 642 780,11
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu zmiany prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 357,60 -3 593 324,23 -36 643 327,20 5 734 162,58 626 642 780,11
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia
  sprawozdań finansowych
  jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 571 332,94 0,00 0,00 1 571 332,94
  Zysk/ strata z przejęcia spółek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad
  rachunkowości/prezentacji
  0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00
  Korekty konsolidacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Włączenie spółki do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 307,60 -2 021 991,29 -36 643 327,20 5 734 162,58 628 214 063,05
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 978 238,97 24 97 8 238,97
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 307,60 -2 021 991,29 -36 643 327,20 30 712 401,55 653 192 302,02
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 18 66 4 300,95 0,00 0,00 -12 930 138,37 -5 734 162,58 0,00
  Stan na 31 grudnia 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,52 7 947 307,60 -2 021 991,29 -49 573 465,57 24 978 238,97 653 192 302,02
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  13  Kapitał
  akcyjny Udziały (akcje)
  własne
  (wielkość ujemna) Kapitał z
  aktualizacji wyceny Kapitał
  zapasowy Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Kapitał z wyceny transakcji
  zabezpieczających i różnice kursowe
  z konsolidacji
  Niepodzielony
  wynik z lat ubiegłych Wynik netto
  Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2015 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 357,60 -3 593 324,23 -36 643 327,20 5 734 162,58 626 642 780,11
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu zmiany prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 357,60 -3 593 324,23 -36 643 327,20 5 734 162,58 626 642 780,11
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z aktualizacji
  wyceny aktywów dostępnych do
  sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia
  sprawozdań finansowych
  jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 036,69 0,00 0,00 948 036,69
  Zysk/ strata z przejęcia spółek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad
  rachunkowości/prezentacji
  0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00
  Korekty konsolidacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Włączenie sp ółki do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 307,60 -2 645 287,54 -36 643 327,20 5 734 162,58 627 590 766,80
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 104 327,25 26 104 327,25 Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 307,60 -2 645 287,54 -36 643 327,20 31 838 489,83 653 695 094,05
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 18 664 300,95 0,00 0,00 -12 930 138,37 -5 734 162,58 0,00
  Stan na 30 czerwiec 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,52 7 947 307,60 -2 645 287,54 -49 573 465,57 26 104 327, 25 653 695 094,05

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  14

  C. DODATKOWE INFORMACJE

  INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH
  W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

  W niniejszym Sprawozdaniu Finansowym Grupy nie zostały ujęte inne niż wcześniej opisane (dotyczą ce zmiany
  polityki rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów) istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

  INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE
  UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  W śródrocznym Sprawoz daniu Finansowym Grupy sporządzonym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
  30 czerwca 2017 r. zostały ujęte wszystkie zdarzenia, które wystąpiły do dnia sporządzenia niniejszego
  Sprawozdania cz yli do dnia 20 września 2017 r oku i miały wpływ na Spraw ozdanie za okres I półrocza 201 7 roku
  zakończonego na dzień 30 czerwca 2017 r.

  ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

  W bieżącym okresie obrotowym, tzn. w okresie I półrocza 201 7 roku, Grupa nie dokonała zmiany zasad
  rachunkowości.

  WALU TA POMIARU I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie
  podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność (waluta funkcjonalna).
  Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jednostki dominującej jest polski złoty (PLN). Walutą sprawozdawczą
  sprawozdania finansowego Grupy jest polski złoty (PLN). Walutą funkcjonalną niektórych spółek Grupy jest inna
  waluta niż polski złoty. Sprawozdania finans owe tych spółek, sporządzone w ich walutach funkcjonalnych, są
  włączane do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego po przeliczeniu na PLN zgodnie
  z zasadami MSR 21.

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  Nota 1. Wartości niematerialne

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  b) wartość firmy z konsolidacji 12 389 648,22 12 389 648,22
  c) inne wartości niematerialne 85 991,07 116 797,98
  d) zaliczki na wartości niematerialne 0,00 0,00
  Wartości niematerialne, razem 12 475 639,29 12 506 446,20

  Kluczową pozycję innych wartości niematerialnych stanowi zintegrowany system SAP.

  Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia l ub kosztu wytworzenia.
  Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
  pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane
  liniowo w okresie odpow iadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Okres i metoda
  amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego.

  Na dzień 30 czerwca 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły okoliczności, w wyniku których Grupa winna
  utworzyć odpisy aktualizujące wartości niematerialne. Nie zachodziła również utrata wartości firmy. Wartość ta
  związana jest z nieruchomością inwestycyjną, z której oczekiwany jest przyszły przepływ pieniężny.

  W ramach Gr upy nie prowadzono w latach 201 6-2017 prac rozwojowych i nie ponoszono na nie kosztów. Spółki
  nie posiadały zaliczek na wartości niematerialne.

  Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie zachodzi utrata wartości firmy. Wartość ta związania jest z nieruchomością
  inwestycyjną, z której oczekiwany jest przysz ły przepływ pieniężny. Zarząd Spółki przeanalizował utratę wartości
  aktywów zgodnie z MSR 36, m.in. poprzez porównanie wartości księgowej nieruchomości wraz z wartością firmy
  do wyceny rynkowej.

  Nota 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

  Nie wystę puje.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  15

  Nota 3. Rzeczowe aktywa trwałe
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) środki trwałe, w tym: 402 344 894,43 390 985 112,11
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 41 434 707,91 41 257 681,16
  - budynki, lokale i obiek ty inżynierii lądowej i wodnej 329 200 579,41 316 680 624,07
  - urządzenia techniczne i maszyny 16 144 082,87 16 891 769,47
  - środki transportu 3 063 962,36 3 487 825,36
  - inne środki trwałe 12 501 561,88 12 667 212,05
  b) środki trwałe w bud owie 13 572 299,30 12 875 334,61
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 415 917 193,73 403 860 446,72

  Początkowe ujęcie rzeczowych aktywów trwałych następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Po
  ujęciu początkowym rzeczowe aktywa trwałe na dzień bilansowy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi
  ich ekonomicznej użyteczności.

  Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
  nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utra ty wartości. Środki trwałe w budowie
  nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

  Na pozycję inne środki trwałe składa się wyposażenie, urządzenia biurowe oraz narzędzia i przyrządy.

  Zarząd Jednostki Dominującej, po dok onaniu przeglądu wysokości stawek amortyzacyjnych obowiązujących
  w Grupie, postanowił z dniem 1 stycznia 2013 roku zaktualizować stawki amortyzacji bilansowej obowiązujące
  w Oddziale „Czarny Potok”, w Oddziale „Hotele 500” w zakresie dotyczącym hoteli a także w pozostałej
  działalności Grupy Kapitałowej w zakresie amortyzacji biurowca i oczyszczalni ścieków w Ożarowie.

  Nota 4. Nieruchomości inwestycyjne
  Inne inwestycje długoterminowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) nieruchomości inwestycyjne 186 500 566,87 197 649 050,83
  b) inne 0,00 0,00
  Wartość innych inwestycji długoterminowych 186 500 566,87 197 649 050,83

  W pozycji nieruchomości inwestycyjne prezentowane są grunty, których przyszłe użytkowanie pozostaje aktualnie
  nieokreślone i nieruchomości komercyjne w budowie.
  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI
  INWESTYCYJNYCH
  Według wartości
  godziwej
  Według kosztu
  historycznego
  Raz em wartość
  nieruchomości
  inw estyc yjn ych
  a) stan na początek okresu 179 919 596,61 17 729 454,21 197 649 050,82
  poniesione nakłady 98 732 149,22 12 517 550,18 111 249 699,40
  koszty finansowe 12 583 162,19 5 211 904,03 17 795 066,22
  wartość aktualizacji 68 604 285,20 0,00 68 604 285,20
  b) zwiększenia (z tytułu) 2 074 093,29 61 169,94 2 135 263,23
  poniesione nakłady 2 074 093,29 61 169,94 2 135 2 63,23
  koszty finansowe 0,00 0,00 0,00
  wartość aktualizacji 0,00 0,00 0,00
  rek lasyfikacja z kontraktów budowlanych 0,00 0,00 0,00
  c) zmniejszenia (z tytułu) 13 283 747,18 0,00 13 283 747,18
  poniesione nakłady -sprzedaży, korekty 11 637 391,12 0,00 11 637 391,12
  koszty finansowe 0,00 0,00 0,00
  wartość aktualizacji 1 646 356,06 0,00 1 646 356,06
  rek lasyfikacja do kon tra któw
  budowlanych/towarów 0,00 0,00 0,00
  d) stan na koniec okresu 168 709 942,72 17 790 624,15 186 500 566,87
  nakłady 89 168 851,39 12 578 720,12 101 747 571,51
  koszty finansowe 12 583 162,19 5 211 904,03 17 795 066,22
  wartość aktualizacji 66 957 929,14 0,00 66 957 929,14
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  16

  Zmiana wartości nieruchomości inwestycyjnych wynika ze zmiany przeznaczenia inwestycji i reklasyf ikacji do
  k ontaktów budowlanych.
  J .W . Construction Holding S .A. na potrzeby wyceny nieruchomości inwestycyjnych zleca niezależnym
  Rzeczoznawcom Majątkowym, posiadającym odpowiednie uprawnienia, przygotowanie operatów szacunkowych
  z określeniem wartości rynkowej. Rzeczoznawca do określenia wyceny stosuje zasady zgodne z Powszechnymi
  Krajowymi Zasadami Wyceny uchwalonymi przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń
  Rzeczoznawców Majątkowych, gdzie wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena, możli wa do
  uzyskania na rynku w dniu wyceny.

  W celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy ustala sposób optymalnego lub najbardziej
  prawdopodobnego użytkowania nieruchomości odpowiednio dobierając metodę wyceny. Uwzględnia
  w szczególności cel wy ceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień
  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach
  nieruchomości podobnych.

  W hierarchii wyceny wartości godziwej nieruch omości inwestycyjne zaklasyfikowane zostały do poziomu 3, gdzie:
  1 - Wartości z notowań aktywów/zobowiązań finansowych bez dokonywania jakichkolwiek dostosowań.
  2 - Dane wsadowe inne niż notowania, które są jednak obserwowalne bezpośrednio lub niebezpośrednio .
  3 - Dane wsadowe nie dające się obserwować .
  Hierarchię ustala się na podstawie najniższego poziomu danych wsadowych.

  W przedstawionych przez rzeczoznawców majątkowych operatach, wykorzystanych w ewidencji księgowej przez
  J .W . Construction Holding S .A . stosowano następujące metody określenia wartość rynkowej nieruchomości:
  • metoda dochodowa
  • metoda porównywania parami
  • metoda pozostałościowa.

  Nota 5. Inne aktywa finansowe
  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) udziały lub akcje 221 90 5,98 221 905,98
  b) udzielone pożyczki 953 139,16 1 336 124,00
  c) inne inwestycje długoterminowe 503 279,57 0,00
  Wartość długoterminowych aktywów finansowych 1 678 324,71 1 558 029,98

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) w jednostk ach zależnych 965 495,14 1 348 479,98
  - udziały lub akcje 12 355,98 12 355,98
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 953 139,16 1 336 124,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 712 829,57 209 550,00
  - udziały lub akcje 209 550,00 209 550,00
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 503 279,57 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 678 324,71 1 558 029,98

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  17
  Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Charakter powiązania
  Zastosowana
  metoda
  konsol idacji
  Data
  objęcia
  kontroli
  Wartość
  udziałów /
  akcji według
  ceny nabycia
  Korekty
  aktualizacyjne wartość
  (razem)
  Odpisy do
  wysokości
  wartości
  księgowej
  aportu
  Wartość
  bilansowa udziałów /
  akcji
  Udział w ogólnej liczbie
  głosów na walnym
  zgromadzeniu
  1 TBS Marki Sp.z o.o. W arszawa budownictwo społeczne jednostka zależna metoda pełna 14.11.2003 13 360 000,00 0,00 0,00 13 360 000,00 100,00%
  2 Business Financial Construction Sp. z o.o. W arszawa działalność usługowa jednostka zależna metoda pełna 16.06.2003 4 347 000,00 0,00 0,00 4 347 000,00 100,00%
  3 J.W . Construction Bułgaria Sp. z o.o. Warna (Bułgaria) działalność deweloperska jednostka zależna nie konsolidowana 08.10.2007 9 854,98 0,00 0,00 9 854,98 100,00%
  4 Yakor House Sp. z o.o. Soczi (Rosja) działa lność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 07.12.2007 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00 70,00%
  5 J.W . Construction Sp. z o.o. Ząbki
  produkcja wyrobów prefabrykowanych dla budownictwa jednostka zależna metoda pełna 19.02.2008 70 197 456,00 0,00 36 125 456,00 34 072 000,00 100,00%
  6 J.W . Marka Sp. z o.o. Ząbki
  dzierżawa własności intelektualnej jednostka zależna metoda pełna 23.08.2011 186 661 450,00 0,00 172 044 225,58 14 617 224,42 100,00%
  7 Seahouse Sp.z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 18.10.2012 10 950 000,00 0,00 0,00 10 950 000,00 100,00%
  8 Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 11.06.2013 15 240 000,00 00,0 0,00 15 240 000,00 100,00%
  9 Dana Invest Sp. z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 22.11.2013 14 308 350,00 0,00 0,00 14 308 350,00 99,99%
  10 Varsovia Apartamenty Sp. z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 23.01.2014 305 000,00 0,00 0,00 305 000,00 100,00%
  11 Berensona Invest Sp. z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 28.01.2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  12 Bliska Wola 4 Sp . z o.o. 1 SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 22.01.2014 13 979 850,00 0,00 0,00 13 979 850,00 48,00%
  13 Bliska Wola 4 Sp . z o.o. 2 SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 29.01.2014 6 769 550,00 0,00 0,00 6 769 550,00 48,00%
  14 Wola Invest Sp z o.o. Ząbki działalnoś ć deweloperska jednostka zależna metoda pełna 23.01.2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  15 Bliska Wola 4 Sp z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 24.01.2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  16 Zdziarska Invest Sp z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 22.01.2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  17 Łódź Invest Sp z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 22.01.2014 3 800 000,00 0,00 0,00 3 800 000,00 100,00%
  18 Porta Transport Sp. z o.o. Szczecin działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 24.04.2014 19 309 914,41 0,00 0,00 19 309 914,41 100,00%
  19 Lewandów Invest Sp zoo Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 24.07. 2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  20 J.W . Ergo Energy Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna nie konsolidowana 06.10.2014 2 501,00 0,00 0,00 2 501,00 100,00%
  21 Hanza Invest S.A. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.10.2016 75 117 223,20 0,00 0,00 75 117 223,20 100,00%

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  18
  Powiązania pośrednie
  1 Bliska Wola 4 Sp z o.o. 1SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.02.2016 30 820 450,00 0,00 0,00 30 820 450,00 51,00%
  2 Bliska Wola 4 Sp z o.o. 2SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.02.2016 12 745 500,00 0,00 0,00 12 745 500,00 51,00%
  3 Bliska Wola 4 Sp z o.o. 1SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.02.2016 211,74 0,00 0,00 211, 74 1,00%
  4 Bliska Wola 4 Sp z o.o. 2SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.02.2016 178,00 0,00 0,00 178,00 1,00%
  5 TBS Nowy Dom Sp. z o.o. Ząbki budownictwo społeczne jednostka stowarzyszona nie konsolidowana 30.09.2006 1 000 ,00 0,00 0,00 1 000,00 2,00%
  6 Karczma Regionalna Sp. z o.o. Krynica Górska usługi hotelarskie jednostka zależna nie konsolidowana 16.12.2004 208 550,00 0,00 0,00 208 550,00 8,06%
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  19
  Nota 6. Należności długoterminowe
  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) należności z tytułu kaucji 3 031 319,75 3 056 308,26
  b) należno ści z tytułu depozytów (leasing ) 0,00 0,00
  b) pozostałe należności 0,00 0,00
  Wartość należności, razem 3 031 319,75 3 056 308,26

  Nota 7. Zapasy i kontrakty budowlane
  Spółki Grupy Kapitałowej w związku z realizacją projektów budowlanych sporządzają budżety, które są
  porównywane z kosztami rzeczywistymi i stopniem zaawansowania projektów na podstawie przeprowadzanych
  cyklicznych inwentaryzacji.
  ZAPASY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) materiały 2 576 559,00 2 371 224,43
  b) półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  c) produkty gotowe 250 060,77 254 080,70
  d) towary 27 454 232,93 27 625 965,76
  e) zaliczki na dostawy 11 064,09 73 395,59
  Wartość zapasów, razem 30 291 916,79 30 32 4 666,48
  Spółka co miesiąc przeprowadza inwentaryzację i porównuje wartość zapasów do budżetów oraz zrealizowanych
  transakcji sprzedaży poprzez szczegółową analizę każdego składnika.

  Kontrakty budowlane – aktywa stanowią m.in. kwoty nakładów poniesionych na realizowane projekty, wartość
  gotowych lokali, które nie zostały przekazane klientom.
  KONTRAKTY BUDOWLANE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  KONTRAKTY BUDOWLANE (aktywa obrotowe)
  a) półprodukty i produkty w toku 663 644 866,38 563 712 031,43
  b) produkty goto we 18 050 020,07 58 613 455,81
  c) zaliczki na dostawy 7 620 015,24 5 087 433,99
  d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 160 533,05 118 618,07
  Wartość kontraktów budowlanych razem 689 475 434,74 627 531 539,30

  KONTRAKTY BUDOWLANE (zobowiązania kr ótkoterminowe) 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) rozliczenia międzyokresowe 432 684 802,21 336 182 498,50
  Wartość kontraktów budowlanych razem 432 684 802,21 336 182 498,50

  kontrakty budow lane
  Rozliczenia międzyokresowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  - zaliczki na lokale 432 365 665,81 334 669 988,87
  - rezerwa na roboty 258 897,16 1 038 119,15
  - inne 60 239,24 474 390,48
  Wartość rozliczeń międzyokres owych, razem 432 684 802,21 336 182 498,50
  Spółki Grupy Kapitałowej w związku z prowadzoną działalności ą zaciągają kredyty, które zabezpieczane są min.
  hipoteką na nieruchomości. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółki Grupy ustanowiły zabezpieczenia w postaci
  hipoteki na nieruchomościach prezentowanych w zapasach i kontraktach budowlanych oraz w śr odkach t rwałych
  o wartości 773,7 mln. Wartość hipoteki jest ustanawiana na kwotę przyznanego kredytu (lub wyższą), w związku
  z powyższym znacznie przekracza wartość nieruchomości wykazywanych w aktywach Spółek Grupy. Na dzień
  30 czerwca 2017 roku zobowiązania z t ytułu uruchomionych kredytów wynoszą 172,2 mln. (z wyłączeniem
  kredytów TBS Marki Sp. z o.o., zobowiązania wynoszą 79,6 mln).

  Nota 8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Odpisy aktualizujące wartość należności zostały utworzone zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Spółki
  w drodze szczegółowej analizy ryzyka spłaty należności. Koszty i przychody związane z utworzeniem
  i rozwiązaniem odpisów aktualizujących rozpoznawane są w rachunku zysków i strat w pozostałej działalności
  o peracyjnej.
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) z tytułu dostaw i usług -jednostki powiązane 6 560,00 0,00
  b) z tytułu dostaw i usług -jednostki pozostałe 29 268 466,73 29 807 796,34
  c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe czn ych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń
  20 779 576,47 13 461 637,04
  d) inne 3 704 641,54 5 190 405,42
  Wartość należności, razem 53 759 244,74 48 459 838,80


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  20

  STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  nieprzeterminowane 25 360 991,88 21 976 216,33
  Do 3 miesięcy 1 262 428,63 4 972 141,76
  Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 835 517,04 1 143 527,56
  Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 857 665,54 1 008 835,96
  Powyżej 1 roku 958 423,64 707 074,73
  Należności z tyt. dostaw i usług brutto 29 275 026 ,73 29 807 796,34
  Odpisy aktualizujące należności 0,00 0,00
  Należności z tyt. dostaw i usług netto 29 275 026,73 29 807 796,34
  Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość należności, które zostały ujęte w pozostałych kosztach
  operacyjnych. Odpisy aktualizujące zostały utworzone zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Spółki
  w oparciu o indywidualną analizę poszczególnych sald.

  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
  NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Stan na początek okresu 34 983 662,71 34 983 662,71
  a) zwiększenia 19 901,73 7 360 289,77
  b) zmniejszenia 597,58 225 127,45
  Stan na koniec okresu 35 002 966,86 34 983 662,71

  Odpisy aktualizujące dotyczą w całości należności innych przeterminowanych.

  Koszty i przychody związane z utworzeniem i rozwiązaniem odpisów aktualizujących wartość należności
  rozpoznane są odpowiednio w pozostałych kosztach operacyjnych lub pozostałych przychodach operacyjnych.
  Na dni bilansowe nie występowały należności z tyt. dost aw i usług oraz inne należności w walutach obcych.

  Nota 9. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  INWESTYCJE KRÓKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) udziały lub akcje 0,00 0,00
  b) udzielone pożyczki 39 116 829,48 40 164 363,53
  c) inne inwestycje 18 3 31 507,00 361 569,64
  Wartość inwestycji krótkoterminowych, razem 57 448 336,48 40 525 933,17

  INWESTYCJE KRÓKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) w jednostkach zależnych 38 038 542,10 39 106 876,16
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - dłużne papiery wartośc iowe 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 38 038 542,10 39 106 876,16
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 19 409 794,38 1 419 057,01
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - dłużne papi ery wartościowe 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 18 331 507,00 361 569,64
  - udzielone pożyczki 1 078 287,38 1 057 487,37
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  Wartość inwestycji krótkotermin owych, razem 57 448 336,48 40 525 933,17


  Nota 10. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności
  wyceniane są według wartości nominalnej.
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EK WIWALENTY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) środki pieniężne w kasie i banku 94 844 288,88 88 267 783,47
  b) inne środki pieniężne 66 010 909,00 747,80
  c) inne aktywa pieniężne 21 005,49 43 708,45
  Wartość środków pieniężnych, razem 160 876 203,37 88 312 239,72  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  21

  Spółki Grupy kapitałowej prezentują w pozycji „inne środki pieniężne” głównie lokaty zawarte na okres poniżej
  trzech miesięcy.
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Środki pieniężne na rachunkach powierniczych 72 534 803,25 64 095 886,32
  JW . Construction Holding S.A . 69 882 485,87 58 218 235,50
  Hanza Invest S .A.. 2 405 275,43 0,00
  Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. 247 041,95 5 877 650,82

  Nota 11. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 595 680,01 9 980 993,42
  Wartość rozliczeń międzyokres owych, razem 16 595 680,01 9 980 993,42

  Rozliczenia międzyokresowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  - ubezpieczenia majątkowe 34 157,83 119 663,74
  - odsetki 3 092 548,64 1 675 923,29
  - koszty prowizji 8 396 725,45 6 807 273,61
  - podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, podatek
  drogowy 4 076 951,36 642 353,77
  - pozostałe 995 296,73 735 779,01
  Wartość rozliczeń międzyokres owych, razem 16 595 680,01 9 980 993,42

  W pozycji pozostałe rozliczenia międzyokresowe Grupa wykazuje poniesione koszty związane z przychodami
  przyszłych okresów. Główną pozycję rozliczeń międzyokresowych stanowią koszty prowizji otrzymywanych przez
  handlowców za sprzedaż mieszkań. Prowizje te przypisane są do konkretnych jednostek/lokali sprzedawanych
  przez Grupę i podlegają aktywowaniu do momentu przekazania lokalu nabywcy.

  Nota 12. Kapitał podstawowy i kapitały pozostałe

  Kapitał podstawowy i kapitały pozostałe
  Seria/ emisja Rodzaj akcji
  Rodzaj uprzywilejowania akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji
  Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji
  Prawo do dywidendy (od daty)
  A i B na okaziciela - 54 073 280 10 814 656
  majątek przekształconej Spółki TBM Batory Sp. z o.o. / gotówka 01.07.2010*
  C 34 786 163 6 957 232,60 Gotówka 30.09.2014
  Liczba akcji razem 88 859 443
  Kapitał zakładowy razem 17 771 888,60
  Wartość nominalna jednej akcji = 0,20 zł
  * rejestracja przez Sąd połączenia serii akcji A oraz B w jedną serię oznaczoną A i B w związku z umorzeniem 625 000 nabytych w ramach przeprowadzonego przez Spółkę programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia Informacje o akcjonariuszach spółki na dzień 30 czerwca 2017 r.:
  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych
  akcji Udział w kapitale
  zakładowym Liczba głosów

  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  Walnym
  Zgromadzeniu
  Józef Wojciechowski 28 182 933 31,72% 28 182 933 31,72%
  EHT S.A. 47 846 225 53,84% 47 846 225 53,84%
  Inni 12 830 2 85 14,44% 12 830 285 14,44%

  Informacje o akcjonariuszach spółki na dzień sporządzenia sprawozdania:
  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych akcji Udział w kapitale
  zakładowym Liczba głosów

  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  Walnym
  Zgromadzeniu
  Józef Wojciecho wski 28 182 933 31,72% 28 182 933 31,72%
  EHT S.A. 47 846 225 53,84% 47 846 225 53,84%
  Inni 12 830 285 14,44% 12 830 285 14,44%


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  22

  Nota 13. Pozostałe kapitały
  POZOSTAŁE KAPITAŁY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) kapitał zapasowy 638 651 561,95 646 600 115,53
  b) pozostałe kapitały rezer wowe 7 947 307,60 7 947 307,60
  c) różnice z przeliczenia -2 662 179,63 -2 021 991,29
  Wartość pozostałych kapitałów, razem 643 936 689,92 652 525 431,84

  Kapitał zapasowy w Grupie pochodzi z wypracowanego zysku w latach poprzedni ch oraz z nadwyżki wartości
  emisyjnej nad wartością nominalną wydanych akcji .
  Pozostałe kapitały rezerwowe stanowią kapitał przeznaczony na dywidendę.

  Nota 14. Kredyty i pożyczki
  KREDYTY I POŻYCZKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) kredyty 172 192 692,53 187 302 266,31
  w tym: długoterminowe 151 163 860,17 166 271 075,33
  krótkoterminowe 21 028 832,36 21 031 190,98
  b) pożyczki 5 073 168,21 4 994 486,95
  w tym: długoterminowe 0,00 3 190 228,22
  krótkoterminowe 5 073 168,21 1 804 258,73
  War tość kredytów i pożyczek, razem 177 265 860,74 192 296 753,26
  Wartość kredytów i pożyczek -długoterminowe 151 163 860,17 169 461 303,55
  Wartość kredytów i pożyczek -krótkoterminowe 26 102 000,57 22 835 449,71

  KREDYTY WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -201 7 31 -12 -2016
  Do 1 roku 21 028 832,36 21 031 190,98
  Powyżej 1 roku do 2 lat 28 232 892,50 54 854 968,32
  Powyżej 2 lat do 5 lat 42 851 918,31 29 250 229,62
  Powyżej 5 lat 80 079 049,36 82 165 877,39
  Razem kredyty, w tym: 172 192 692,53 187 302 266,31
  - długoterminowe 151 163 860,17 166 271 075,33
  - krótkoterminowe 21 028 832,36 21 031 190,98

  POŻYCZKI WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Do 1 roku 5 073 168,21 1 804 258,73
  Powyżej 1 roku do 2 lat 0,00 3 190 228,22
  Powyżej 2 lat do 5 lat 0,00 0,00
  Powyżej 5 lat 0,00 0,00
  Razem pożyczki, w tym: 5 073 168,21 4 994 486,95
  - długoterminowe 0,00 3 190 228,22
  - krótkoterminowe 5 073 168,21 1 804 258,73

  W okresie I półrocza 2017 roku oraz od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego żadna z dotychczas zawartych umów kredytowych nie została wypowiedziana przez bank.

  W tym kredyty TBS Marki Sp. z o.o. - Spółki z Grupy, która zaciągnęła kredyty z Krajowego Funduszu
  Mieszkaniowego na zupełnie odrębnych zasadach, regulowanych przez Ustawę z dnia 26 października 1995 r.
  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz. U.00.98.1070. j.t.:
  KREDYTY I POŻYCZKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) kredyty 92 602 676,46 94 272 993,49
  w tym: długoterminowe 87 387 7 69,46 89 058 086,49
  krótkoterminowe 5 214 907,00 5 214 907,00
  b) pożyczki 0,00 0,00
  w tym: długoterminowe 0,00 0,00
  krótkoterminowe 0,00 0,00
  Wartość kredytów i pożyczek, razem 92 602 676,46 94 272 993,49
  Wartość kredytó w i po życzek -długoterminowe 87 387 769,46 89 058 086,49
  Wartość kredytów i pożyczek -krótkoterminowe 5 214 907,00 5 214 907,00  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  23

  KREDYTY WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Do 1 roku 5 214 907,00 5 214 907,00
  Powyżej 1 roku do 2 lat 5 214 907,00 5 214 907,00
  Powyżej 2 lat do 5 lat 15 644 721,00 15 644 721,00
  Powyżej 5 lat 66 528 141,46 68 198 458,49
  Razem kredyty, w tym: 92 602 676,46 94 272 993,49
  - długoterminowe 87 387 769,46 89 058 086,49
  - krótkoterminowe 5 214 907,00 5 214 907,00

  Nota 15. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  W prezentowanym okresie nie dokonano kompensaty aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego, gdyż różnice przejściowe powstałe z różnych tytułów i odwracane w różnych okresach nie
  podlegają kompensacie.


  30 -06 -2017
  Aktywa z tytułu
  odroczonego
  podatku
  dochodowego
  Rezerwa z
  tytułu
  odroczonego
  podatku
  dochodowego Wartość netto
  AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
  ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY 38 720 864,86 33 030 033,48 5 690 831,38


  Nota 16. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
  ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ
  EMERYTALNYCH 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Stan na początek okresu 241 204,48 241 204,48
  Zwiększenia 0,00 0,00
  Zmniejszenia 0,00 0,00
  Sta n na koniec okresu 241 204,48 241 204,48
  Świadczenia emerytalne stanowią kalkulację odpraw emerytalnych zgodnie z Kodeksem Pracy i nie są tworzone
  zgodnie z MSR 19.

  Nota 17. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
  REZERWY NA POZSTAŁE ZOBOWIĄZ ANIA I INNE
  OBCIĄŻENIA 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) część krótkoterminowa, w tym: 24 442 141,36 24 263 308,45
  - rozliczenia międz yokresowe bierne, w tym: 11 372 349,33 12 560 481,04
  - odsetki naliczone 1 595 569,28 1 586 617,79
  - depozyty czynszowe 480 4 33,64 480 433,64
  - zalic zki -hotele 1 359 574,28 3 425 189,45
  - inne 7 936 772,13 7 068 240,16
  - pozostałe rezerwy, w tym: 13 069 792,03 11 702 827,41
  - rezerwa na przyszłe zobowiązania 0,00 0,00
  - rezerwy na naprawy gwarancyjne 1 509 355,90 1 50 9 355,90
  - rezerwa pozostałe 11 560 436,13 10 193 471,51
  a) część długoterminowa, w tym: 54 773 807,09 54 848 657,09
  - rozliczenia międz yokresowe bierne, w tym: 54 773 807,09 54 848 657,09
  - partycypacje w kosztach budowy -TBS Marki 48 720 581,47 48 7 95 431,47
  - przychody przyszłych okresów -umorzenie kredytów -TBS Marki 6 053 225,62 6 053 225,62
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia razem 79 215 948,45 79 111 965,54

  Spółka TBS Marki Sp. z o.o. zrealizowała osiedla w formule budownictw a społecznego z wykorzystaniem
  kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W ramach swoich zasobów mieszkaniowych podpisuje umowy
  partycypacyjne. Przy podpisywaniu umowy dokonywana jest wpłata partycypacji (jako wkład 30% kosztów
  budowy), która rozliczan a jest po opuszczeniu lokalu.

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  24

  Nota 18. Inne zobowiązania długoterminowe
  INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z tytułu leasing u 1 137 919,17 1 546 189,64
  b) zobowiązania z tytułu kaucji 18 754 590,06 16 518 386,91
  c) inne zobowią zania długoterminowe 5 085 872,57 4 896 211,37
  d) zobowiązania wekslowe 278 051,08 618 862,52
  e) obligacje 121 500 000,00 51 500 000,00
  Wartość innych zobowiązań, razem 146 756 432,88 75 079 650,44
  Wszystkie zobowiązania z tytułu leasingu denominowane są w PLN. Wartość godziwa zobowiązań z tytułu
  leasingu odpowiada jego wartości księgowej i wynosi na 30 czerwca 2017 roku 2.636.481,40 PLN z czego
  1.137.919,17 PLN stanowi zobowiązanie długoterminowe.

  Przyszłe opłaty leasingowe są wymagalne jn.:

  Minimalne opłaty
  leasingowe Odsetki Obecna wartość
  zobowiązania
  30 -06 -2017 30 -06 -2017 30 -06 -2017
  poniżej 1 roku 1 581 829,57 83 267,34 1 498 562,23
  powyżej 1 roku do 5 lat 1 169 177,44 31 258,27 1 137 919,17
  powyżej 5 lat 0,00 0,00 0,00
  Razem 2 751 007,01 114 525,61 2 636 481,40


  Minimalne opłaty
  leasingowe Odsetki Obecna wartość
  zobowiązania
  31 -12 -2016 31 -12 -2016 31 -12 -2016
  poniżej 1 roku 1 468 331,33 72 502,49 1 395 828,84
  powyżej 1 roku do 5 lat 1 626 502,20 80 312,56 1 546 189,64
  powyżej 5 lat 0,00 0,00 0,00
  Razem 3 094 833,53 152 815,05 2 942 018,48

  Obecna wartość zobowiązania z tyt. leasingu zaprezentowana jest w sprawozdaniu jn.:
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania krótkoterminowe 1 498 562,23 1 395 828,84
  b) zobowiązan ia długoterminowe 1 137 919,17 1 546 189,64
  Razem 2 636 481,40 2 942 018,48

  Nota 19. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
  ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE
  ZOBOWIĄZANIA 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -jedno stki pozostałe 51 288 994,58 32 827 947,96
  b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -jednostki powiązane 0,00 0,00
  c) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadczeń
  6 468 302,29 5 372 125,87
  d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2 437 538,82 2 463 564,75
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f) inne 6 120 843,53 5 404 198,68
  Wartość zobowiązań handlowych oraz pozostałych
  zobowiązań, razem
  66 315 679,21 46 067 837,26

  INNE ZOBOWIĄZANIA 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z ty tułu emisji dłużnych papierów wartościowych 76 128 672,98 76 042 890,70
  b) zobowiązania wekslowe 4 619 562,19 6 389 821,00
  c) zobowiązania z tytułu leasing u 1 498 562,23 1 395 828,84
  d) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  Wartość innych zobowiązań, r azem 82 246 797,40 83 828 540,54
  Wszystkie zobowiązania z tytułu leasingu denominowane są w PLN. Wartość godziwa zobowiązań z tytułu
  leasingu odpowiada jego wartości księgowej i wynosi na 30 czerwca 2017 roku 2.636.481,40 PLN z czego
  1.498.562,23 PLN sta nowi zobowiązanie krótkoterminowe.  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  25

  Nota 20. Zarządzanie ryzykiem
  Opis dotyczący zarządzania ryzykiem został zamieszczony w Sprawozdaniu z działalności.

  Nota 21. Zysk na akcję
  KALKULACJA ZYSKU PODSTAWOWEGO I
  ROZWODNIONEGO NA AKCJĘ za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  za okres 01 -01 -2016
  do 30 -06-2016
  Zyski (A) Zysk Grupy wynikający ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych -3 538 147,90 26 104 327,25
  Liczba akcji (B) Liczba akcji zwykłych oraz uprzywilejowanych co do głosu na WZA Spółki dla celu wyliczenia wskaźnika zysku na akcję* 88 859 443 88 859 443 (C) Liczba akcji zwykłych oraz uprzywilejowanych co do głosu na WZA Spółki dla celu wyliczenia wskaźnika rozwodnionego zysku na akcję 88 859 443 88 859 443
  Podstawowy zysk na akcję = (A)/(B) -0,04 0,29
  Rozwodniony zysk na akcję = (A)/(B) -0,04 0,29 * Zgodnie z MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję” dla celów wyliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję, za liczbę akcji
  przyjęto średnią ważoną liczbę akcji w ystępującą w danym okresie. Ustalono ją jako liczbę akcji na początek danego okresu, skorygowaną
  o liczbę akcji odkupioną lub wyemitowaną w ciągu okresu ważoną wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji ( liczba dni,
  przez jaką akcje wyst ępują do całkowitej liczby dni w danym okresie – od daty rejestracji podwyższenie kapitału podstawowego). W analizowanym
  okresie nie wystąpiły czynniki, które miałyby wpływ na rozwodnienie liczby akcji.

  Nota 22. Podatek dochodowy
  PODATEK DOCHODOWY
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) podatek dochodowy bieżący 74 660,00 31 898,00
  b) podatek dochodowy odroczony - 3 455 572,20 4 495 096,40
  Podatek dochodowy razem - 3 380 912,20 4 526 994,40

  ZMIANA STANU PODATKU DOCHODOWEGO 30 -06 -201 7 30 -06 -201 6
  Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony 933 031,87 4 395 087,24
  Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony - 4 388 604,07 - 9 287146,61
  Zmiana podatku odroczonego razem - 3 455 572,20 - 4 892 059,37
  Korekta podatku na bilansie otwarcia 0,0 0 396 962,97
  Podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat - 3 455 572,20 -4 495 096,40
  Podatek odroczony ujęty w całkowitych dochodach 0,00 0,00

  Nota 23 . Sprawozdawczość segmentowa
  Segmenty branżowe
  Przyjęto, że podstawowym podziałem na segm enty działalności jest podział według segmentów branżowych.
  Grupa prowadzi głównie działalność w trzech, następujących segmentach:
  - działalność deweloperska,
  - budownictwo społeczne,
  - działalność hotelarska.
  Zgodnie z MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności” pr zy sporządzaniu danych
  finansowych dotyczących poszczególnych segmentów działalności zachowano zasadę, że przychody i koszty
  oraz aktywa i pasywa segmentu ustala się zanim w ramach procesu konsolidacji dojdzie do wyłącz enia sald
  rozliczeń oraz transakcji prowadzonych między jednostkami gospodarczymi Grupy, z wyjątkiem przypadku,
  gdy tego rodzaju salda rozliczeń oraz transakcje między jednostkami gospodarczymi Grupy zostały dokonane
  w ramach jednego segmentu. Transakcje wewnętrzne w ramach segmentu zostały wyeliminowane.
  Dane finansowe dotyczące poszczególnych segmentów działalności obejmują jednostkowe sprawozdania
  finansowe spółek Grupy bez dokonanych wyłączeń sald rozliczeń i transakcji, przy czym wyłączenia przychodów,
  kosztów oraz wzajemnych rozrachunk ów zostały zaprezentowane w kolumnie „Eliminacje”. Wyjątkiem jest
  działalność deweloperska w ramach, której dokonano konsolidacji sprawozdań jednostkowych spółek
  prowadzących ten rodzaj działalności. W 2013 roku segment ten tworzyły następujace podmioty: J W .
  Construction H olding SA, Lokum Sp. z o.o. . Podstawowy rodzaj towarów oraz usług w ramach każdego segmentu
  branżowego:
  - działalność deweloperska - realizacja produkcji budowlanej, projektowej i pomocniczej oraz sprzedaż
  nieruchomości,
  - budownictwo społeczne - sprzedaż i administrowanie osiedli budownictwa społecznego,
  - budownictwo pozostałe - realizacja produkcji budowlano – montażowej,
  - usługi transportowe,
  - działalność hotelarska - usługi gastronomiczno-hotelarskie związane z organizacją usług turystycznych
  i wypoczynku .


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  26


  01.01.2017 -30.06.2017
  Działalność
  deweloperska
  Działalność
  hotelarska
  Budownictwo
  społeczne
  Działalność
  pozostałe Eliminacje Razem
  Przychody netto ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów, w tym: 102 241 110,24 22 958 697,92 7 075 693,88 13 502 859,26 -10 468 530,00 135 309 831,30
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 101 918 743,25 22 947 178,38 7 061 822,48 13 270 257,73 -10 467 690,00 134 730 311,84
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 322 366,99 11 519,54 13 871,40 232 601,53 -840,00 579 519,46
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 81 564 265,65 18 746 490,28 4 096 423,07 11 595 093,26 -10 881 260,51 105 121 011,75
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 81 234 623,11 18 734 998,74 4 082 551 ,67 11 373 956,33 -10 880 420,51 104 545 709,34
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 329 642,54 11 491,54 13 871,40 221 136,93 -840,00 575 302,41
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 676 844,59 4 212 207,64 2 979 270,81 1 907 766,00 412 730,51 30 18 8 819,55
  Koszty sprzedaży 11 963 668,38 2 312 262,26 0,00 168,00 -3 121 480,57 11 154 618,07
  Koszty ogólnego zarządu 6 621 863,85 1 486 917,38 549 473,43 2 054 275,61 -137 972,64 10 574 557,63
  Aktualizacja wartości nieruchomości
  inwestycyjnych -1 646 356,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 646 356,06
  Zysk (strata) ze sprzedaży 444 956,30 413 028,00 2 429 797,38 -146 677,61 3 672 183,72 6 813 287,78
  Pozostałe przychody operacyjne 288 123,01 14 715,26 6 207,29 492 761,96 0,00 801 807,52
  Pozostałe koszty operacyj ne 5 593 827,60 18 588,41 27 627,84 379 925,86 787 615,30 6 807 585,01
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 860 748,29 409 154,85 2 408 376,83 -33 841,51 2 884 568,42 807 510,28
  Przychody finansowe 1 687 332,57 382,00 487 367,94 8 958 389,48 -9 98 2 601,87 1 150 870,12
  Koszty finansowe 8 638 161,55 709 768,00 811 618,96 297 832,30 -1 579 940,30 8 877 440,51
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 811 577,27 -300 231,15 2 084 125,81 8 626 715,67 -5 518 093,15 -6 919 060,10
  Zysk (strata) br utto -11 811 577,27 -300 231,15 2 084 125,81 8 626 715,67 -5 518 093,15 -6 919 060,10
  Podatek dochodowy 53 969,00 0,00 8 200,00 12 491,00 0,00 74 660,00
  Podatek odroczony -5 898 791,46 582 092,86 0,00 1 861 126,40 0,00 -3 455 572,20
  Zysk (strata) netto -5 966 754,81 -882 324,01 2 075 925,81 6 753 098,27 -5 518 093,15 -3 538 147,90


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  27
  01.01.2016 -30.06.2016
  Działalność
  deweloperska
  Działalność
  hotelarska
  Budownictwo
  społeczne
  Działalność
  pozostał a Eliminacje Razem
  Przychody netto ze sprzedaży p roduktów,
  towarów i materiałów, w tym: 225 116 103,29 18 689 680,44 7 109 333,65 37 820 035,72 -33 701 964,04 255 033 189,06
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 224 466 673,95 18 687 986,38 7 102 833,11 37 653 199,69 -33 691 482,38 254 219 210,75
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 649 429,34 1 694,06 6 500,54 166 836,03 -10 481,66 813 978,31
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 164 820 669,83 15 277 087,88 3 854 318,07 35 374 748,63 -32 429 039,95 186 897 784,46
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 164 126 997,45 15 275 393,82 3 847 817,53 35 247 009,63 -32 418 558,29 186 078 660,14
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 693 672,38 1 694,06 6 500,54 127 739,00 -10 481,66 819 124,32
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 60 295 433,46 3 412 592,56 3 255 015,58 2 445 287,09 -1 272 924,09 68 135 404,60
  Koszty sprzedaży 12 212 902,32 1 691 335,45 0,00 108,00 -545 046,00 13 359 299,77
  Koszty ogólnego zarządu 5 931 583,52 1 274 587,00 533 942,10 1 834 412,95 -136 8 70,75 9 437 654,81
  Aktualizacja wartości nieruchomości
  inwestycyjnych -2 119 471,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 119 471,65
  Zysk (strata) ze sprzedaży 40 031 475,98 446 670,11 2 721 073,48 610 766,14 -591 007,34 43 218 978,37
  Pozostałe przychody operacyjne 848 510,13 11 232,84 68 879,16 289 823,49 -56 035,50 1 162 410,12
  Pozostałe koszty operacyjne 6 785 685,35 21 691,71 179 738,96 22 368,98 -99 691,92 6 909 793,08
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 094 300,76 436 211,24 2 610 213,68 878 220,65 -54 7 350,92 37 471 595,41
  Przychody finansowe 4 194 609,62 1 818,05 521 446,11 460 451,96 -2 812 504,91 2 365 820,83
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 1 818,05 521 446,11 0,00 0,00 523 264,16
  Koszty finansowe 9 714 559,39 698 529,25 1 231 765,69 373 745,17 -2 812 504,91 9 206 094,59
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 28 574 350,99 -260 499,96 1 899 894,10 964 927,44 -547 350,92 30 631 321,65
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) brutto 28 574 350,99 -260 499,96 1 899 894,10 964 927,44 -547 350,92 30 631 321,65
  Podatek dochodowy -351 968,91 351 968,91 0,00 31 898,00 -241 855,58 -209 957,58
  Podatek odroczony 4 649 480,97 87 471,00 0,00 4 736 951,97
  Zysk (strata) netto 24 276 838,93 -612 468,87 1 899 894,10 845 558,44 -305 495,34 26 104 327, 25


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  28

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOL IDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z DOCHODÓ W CAŁKOWITYCH

  Nota 24. Przychody z działalności operacyjnej
  PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody ze sprzedaży produktów 97 947 347,11 217 436 384,92
  Przychody ze sprzedaży usług 36 782 964,73 36 782 825,83
  Przychody ze sprzedaży towarów 579 519,46 813 978,31
  Wartość przychodów, razem 135 309 831,30 255 033 189,06


  od 01 -01-201 7 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody ze sprzedaży, z czego: 135 309 831,30 255 033 189,06
  -ze sprzedaży produktów -lokale, działki, budynki 97 947 347,11 216 406 462,16
  -ze sprzedaży produktów -pozostałe 0,00 1 029 922,76
  -ze sprzedaży u sług 36 782 964,73 36 782 825,83
  -ze sprzedaży towarów 579 519,46 813 978,31


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług w podziale na
  segmenty 134 730 311,84 254 219 210,75
  -działalność deweloperska 103 322 743,71 223 814 054,06
  -działalność hotelarska 22 947 178,38 21 182 918,38
  -budownictwo społeczne 7 061 822,48 7 102 833,11
  -usługi transportowe 341 700,00 0,00
  -budownictwo 1 056 867,27 2 119 405,20


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów -lokali, działek,
  budynków wg segmentów geograficznych 97 947 347,11 216 406 462,16
  -Warszawa i okolice 10 059 932,83 159 048 492,21
  -Gdynia 56 893 305,35 3 731 928,66
  - Łódź 243 239, 61 17 815 776,23
  - Poznań 30 750 869,32 31 798 573,65
  - Katowice 0,00 4 011 691,41


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży usług hotelarskich wg
  segmentów geograficznych 22 947 178,38 21 182 918,38
  -Wa rszawa i okolice 2 667 508,36 2 549 622,74
  - Tarnowo 2 796 719,19 2 973 885,26
  - Stryków 2 051 235,37 1 952 513,71
  - Szczecin 2 583 413,23 2 494 932,00
  - Krynica Górska 12 848 302,23 11 211 964,67

  Nota 25. Koszty działalności operacyjnej
  KOSZTY Z DZI AŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Koszty ze sprzedaży produktów 78 377 140,99 159 541 391,48
  Koszty ze sprzedaży usług 26 168 568,35 26 537 268,66
  Koszty ze sprzedaży towarów 575 302,41 819 124,32
  Koszt własn y sprzedaży, razem 105 121 011,75 186 897 784,46

  Koszty sprzedaży i koszty zarządu
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Koszty sprzedaży 11 154 618,07 13 359 299,77
  Koszty zarządu 10 574 557,63 9 437 654,81
  Koszty sprzedaży i koszt y zarządu, razem 21 729 175,70 22 796 954,58


  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  29

  Koszty wg rodzaju
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Amortyzacja 5 519 414,88 4 983 395,79
  Zużycie materiałów i energii 13 060 610,10 12 140 053,77
  Usługi obce 132 665 530,24 100 937 50 5,01
  Podatki i opłaty 6 054 896,28 5 452 611,05
  Wynagrodzenia 19 167 297,83 17 195 445,42
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 237 108,78 2 953 080,73
  Pozostałe koszty rodzajowe 3 973 329,37 5 572 058,84
  Koszty wg rodzaju, razem 183 678 187,48 149 234 150,61


  Nota 26. Pozostałe przychody operacyjne
  PRZYCHODY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 708,42 0,00
  b) inne przychody operacyjne 800 099,10 1 162 410,12
  Wartość przychodów operacyjnych, razem 801 807,52 1 162 410,12

  PRZYCHODY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 708,42 0,00
  b) opłaty manipulacyjne 77 861,10 632 232,76
  c) rezerwy 0,00 0,00
  0,00 0,00
  d) inne ( w tym kary umowne, odszkodowania) 722 238,00 530 177,36
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 801 807,52 1 162 410,12


  Nota 27. Pozostałe koszty operacyjne
  KOSZTY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 6 995,38
  b) aktua lizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 88 795,26
  c) inne koszty operacyjne 6 807 585,01 6 814 002,44
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 6 807 585,01 6 9 09 793,08

  KOSZTY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 6 995,38
  b) aktua lizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 88 795,26
  c) rezerwy 5 691 714,24 1 108 944,54
  d) rekompens aty, kary i odszkodowania 347 723,65 1 981 607,38
  e) odstępne 983,00 0,00
  f) koszty zaniechanych inwestycji) 0,00 2 945 532,34
  g) inne 767 164,12 777 918,18
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 6 807 585,01 6 909 793,08


  Nota 28. Przychody finansowe
  PRZYCHODY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) dywidendy 0,00 0,00
  b) odsetki 1 117 236,78 862 228,05
  c) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  d) inne 33 633,34 1 503 592,78
  Wartość przychodów finansowych, raz em 1 150 870,12 2 365 820,83
  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  30
  PRZYCHODY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) dywidendy 0,00 0,00
  b) odsetki od klientów 81 634,13 -435 464,16
  c) odsetki od pożyczek 248 313,23 250 472,53
  d) odsetki od lokat 294 313,04 181 078,27
  e) odsetki od weksli 492 949,05 7 596,40
  f) odsetki pozostałe 27,33 858 545,01
  g) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  h) różnice kursowe 0,00 1 451 188,58
  i) inne 33 633,34 52 404,20
  Razem 1 150 870,12 2 365 820,83


  Nota 29. Koszty finan sowe
  KOSZTY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) odsetki 6 803 279,27 9 083 341,36
  b) strata ze zbycia inwestycji 0,00 4 709,26
  c) inne 2 074 161,24 118 043,97
  Wartość kosztów finansowych, razem 8 877 440,51 9 206 094,59

  KOSZTY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) odsetki, prowizje kredyty 2 492 719,46 3 541 513,21
  b) odse tki-leasing 56 594,33 12 334,87
  c) odsetki - pożyczki 78 681,26 101 261,30
  d) odsetki - weksle 138 929,75 174 337,64
  e) odsetki - emisja obligacji 3 699 260,25 5 127 231,42
  f) odsetki pozostałe 337 094,22 126 662,92
  g) strata ze zbycia inwestycji 0,00 4 709,26
  h) inne 2 074 161,24 118 043,97
  Wartość kosztów finansowych, razem 8 877 440,51 9 206 094,59

  Nota 30. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Spółka w ramach prowadzonej działalności zawiera transakcje ze spółkami powiązanymi w szczególności
  w zakresie obsługi sprzedaży, usług administracyjnych, wynajmu nieruchomości, wykonywania robót, udzielania
  poręczeń, finansowania. Poniżej przedstawiono spółkami zależnymi oraz pozostałymi spółkami pow iązanymi,
  których wartość w 2017 roku była istotna z punktu widzenia prezentowanych danych. Przyjęto próg istotności przy
  transakcjach handlowych powyżej 100 tys. przy pozostał ych 10% kapitałów własnych. Wszystkie transakcje
  zawarte w 2017 r. przez Spółkę lub jednostkę zależną z podmiotami powiązanymi, oparte były na warunkach
  rynkowych.
  Należności od jednostek powiązanych
  NAZWA SPÓŁKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  TBS Marki Sp. z o.o. 510 874,61 1 060 203,17
  Business Financial Construction Sp. z o.o. 325 460,14 235 741,90
  J.W. Construction Sp. z o.o. 10 774 653,52 12 327 627,03
  Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. 582 256,31 0,00
  Dana Invest Sp. Z o.o. 69 991,56 169 881,03
  Porta Tran sport Sp. z o.o. w likwidacji 14 760,00 14 760,00
  Bałtycka Invest Sp. z o.o. 19 288,86 19 288,86
  Berensona Invest Sp. Z o.o. 20 445,06 20 445,06
  Bliska Wola 4 Sp. Z o.o.1 SK 2 387 088,81 4 068 047,53
  Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 2 SK 529 148,83 910 619,15
  Wola Invest Sp.z o.o. 18 969,06 18 969,06
  Bliska Wola 4 Sp. Z o.o. 20 834,80 20 834,80
  Łódź Invest Sp. Z o.o. 408 737,93 415 965,10

  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  31
  Zobowiązania do jednostek powiązanych
  NAZWA SPÓŁKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  TBS Marki Sp. z o.o. 31 021 455,15 30 56 3 179,29
  J.W. Marka Sp. z o. o. 1 648 778,38 366 499,58
  Business Financial Construction Sp. z o.o. 1 238 400,86 1 228 600,63
  J.W. Construction Sp. z o.o. 17 913 875,71 27 637 127,12
  Nowe Tysiąclecie Sp. Z o.o. 208 645,74 0,00

  J.W .Construction Holding S.A. jako kupujący produkty lub usługi :
  DRUGA STRONA TRANSAKCJI PRZEDMIOT TRANSAKCJI/UMOWY 01 -01 -2017 do 30 -06 -2017
  J.W. Marka Sp. Z o.o. usługi marketingowe 347 670,00
  J.W. Marka Sp. Z o.o. opłata licencyjna za znak towarowy 1 918 497,39
  Busines s Financial Construction Sp. z o.o. usługi marketingowe 1 419 246,44
  J.W.Construction Sp. z o.o. roboty budowlane -Zdziarska II 3 771 013,27
  J.W.Construction Sp. z o.o. roboty budowlane Ożarów Domki 3 773 456,00
  J.W.Construction Sp. z o.o.
  budow lane - najem żurawi Kasprzaka
  CK 157 200,00
  J.W.Construction Sp. z o.o.
  budowlane - najem żurawi Kasprzaka
  CM 237 600,00
  J.W.Construction Sp. z o.o. obsługa kadrowa Kasprzaka CK 250 143,10
  J.W.Construction Sp. z o.o. obsługa kadrowa Kasprzaka C M 389 567,50
  J.W.Construction Sp. z o.o. obsługa kadrowa Willa One 73 002,87
  J.W.Construction Sp. z o.o. obsługa kadrowa Badylarska 159 791,80
  Nowe Tysiąclecie S p z o.o. refaktury(energia) 163 040,38

  J.W. Construction Holding S.A. jako świadczący usługi (sprzedający ):
  DRUGA STRONA TRANSAKCJI
  PRZEDMIOT
  TRANSAKCJI/UMOWY 01 -01 -2017 do 30 -06 -2017
  TBS Marki Sp. z o.o. usługi budowlano -montażowe 121 882,35
  Business Financial Construction Sp. z o.o. najem samochodów 142 680,36
  J.W.Construct ion Sp. z o.o. refaktury -energia 285 542,84
  J.W.Construction Sp. z o.o. usługi naprawy gwarancyjne 311 193,38
  Nowe Tysiąclecie Sp. Z o.o. usługi budo wlano -montaż ow e 4 237 215,00
  Nowe Tysiąclecie Sp. Z o.o. obsługa administracyjna 183 120,00
  Nowe Tysią clecie Sp. Z o.o. obsługa sprzedażowa 120 708,00
  Bliska Wola 4 Sp.z o.o.1 SK usługa budowlana 161 875,90
  Bliska Wola 4 Sp.z o.o. 2 SK usługa budowlana 129 267,36
  W ramach Grupy Kapitałowej Spółka J.W. Construction Sp. z o.o. i JW. Construction Holding SA spełnia funkcję
  generalnego wykonawcy w stosunku do Spółek powiązanych bezposrednio i pośrednio.
  Transakcje związane z inwestycjami kapitałowymi, aktywami finsnowymi zostały opisane w istotnych zdarzeniach
  do daty bilansowej i po dacie bilansowej. Pozos tałe transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi nie
  przekraczają przyjętego progu istotności.

  Wszelkie transakcje zawierane przez Emitenta lub podmioty od niego zależne zawierane są na warunkach
  rynkowych.

  Nota 31. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów spółki
  Poniżej zaprezentowano wynagrodzenie za I półrocze 2017 rok u. Tabele zawierają łączne dane osób
  wchodzących w skład organów Spółki dominującej z podziałem na wynagrodzenie pobierane z tytułu pełnionej
  funkcji w Spółkach Grupy, zatrudnieni a w Spółkach Grupy, innych form wynagrodzenia.

  JW Construction Holding S.A.
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Zarząd
  Rajchert Wojciech 96 724,00
  Starzyńska Magdalena 95 736,43
  Ostrowska Małgorzata 69 605,58
  Suprynowicz Piotr 24 720,00  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  32
  JW Constructi on Holding S.A.
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Rada Nadzorcza
  Szwarc -Sroka Małgorzata 8 396,40
  Łopuszyńska Irmina 8 696,40
  Czyż Barbara 48 733,66
  Michnowicz Laura 9 168,56
  Radziwilski Jacek 252,20

  JW Construction Holding S.A.
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Rada Nadzorcza, wynagrodzenia z innych tytułów
  Szwarc -Sroka Małgorzata 120 045,90
  Łopuszyńska Irmina 136 800,00
  Czyż Barbara 0,00
  Michnowicz Laura 0,00
  Radziwilski Jacek 0,00

  Pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej, pozostałe umowy
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Zarząd
  Rajchert Wojciech 12 420,00
  Starzyńska Magdalena 16 128,30
  Ostrowska Małgorzata 37 256,14
  Suprynowicz Piotr 84 485,05

  Pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej, pozostałe umowy
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Rada Nadzorcza
  Szwarc -Sroka Małgorzata 59 210,46
  Łopuszyńska Irmina 30 000,00
  Czyż Barbara 21 616,02
  Michnowicz Laura 0,00
  Radziwilski Jacek 0,00

  Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe (Grupa Kapitałowa)

  Grupa zawodowa 30 -06 -2017
  Za rząd 4
  Dyrekcja 23
  Administracja 239
  Inni pracownicy 230
  Razem 495


  Nota 32. Opis działalności Grupy oraz najważniejsze zdarzenia w pierwszym półroczu 201 7r.

  Sprawy korporacyjne

  Wezwanie na sprzedaż akcji Spółki

  W dniu 20 stycznia 2017 r. Pan J ózef Wojciechowski dominujący akcjonariusz w stosunku do Spółki ogłosił
  wezwanie na sprzedaż akcji Spółki w związku z zamiarem przekroczenia progu 66% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Wezwanie obejmowało sprzedaż 30.247.179 akcji Spółki stanowiących 34,04% akcji Spółki
  i uprawniających do 30.247.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 34,04% ogólnej liczby głosów na
  Walnym Zgromadzeniu. Zapisy na sprzedaż akcji prowadzone były w okresie od dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 15
  marca 2017 r. W wyniku przeprow adzonego wezwania Pan Józef Wojciechowski nabył 17.416.894 akcji
  stanowiących ok.19,60% ogólnej liczby akcji, uprawniających do 17.416.894 głosów na Walnym Zgromadzeniu
  stanowiących ok.19,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  33
  W dniu 7 lutego 2017 r. (raportem bieżącym nr 6/2017) Zarząd Spółki wyraził pozytywne stanowisko wobec
  ogłoszonego przez Pana Józefa Wojciechowskiego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
  Zarząd Spółki poinformował, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary W zywającego względem Spółki są
  określone następująco: „Wzywający oświadcza, że zamierza podjąć działania mające na celu doprowadzenie do
  wzmocnienia sytuacji finansowej Spółki oraz jej dalszego rozwoju.
  Wzywający oświadczył, że na chwilę obecną jego zamiare m jest również utrzymanie akcji Spółki w obrocie na
  rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.”
  Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że dotychczasowa działalność oraz założone kierunki rozwoju Spółki zostaną
  zachowane.

  Walne Zgromadze nia

  W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwały
  dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i Zarząd z działalności Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej
  w 2016 r., udzieliło absolutorium członko m organów Spółki, dokonało podziału zysku, ustaliło liczbę członków
  Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołało dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Barbary
  Czyż oraz Pani Małgorzaty Szwarc – Sroka.

  Rada Nadzorcza

  W dniu 26 czerwca 2017 r . Spółka otrzymała oświadczenie uprawnionego Akcjonariusza o skorzystaniu
  z uprawnienia osobistego w zakresie powołania trzech członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Józefa
  Wojciechowskiego, Pani Irminy Łopuszyńskiej oraz Pana Jacka Radziwilskiego.

  Po wołanie Zarządu

  W dniu 23 czerwca 2017 r., w związku z upływem kadencji, został powołany Zarządu Spółki w składzie
  następującym:
  Pani Magdalena Starzyńska – powołana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;
  Pan Wojciech Rajchert – powołany na podstawie uc hwały Rady Nadzorczej;
  Pani Małgorzata Ostrowska – powołana na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego uprawnionemu
  Akcjonariuszowi;
  Pan Piotr Suprynowicz – powołany na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego uprawnionemu
  Akcjonariuszowi.

  Zawarc ie umowy kredytowej

  W dniu 10 lutego 2017 r. podmiot zależny od Emitenta spółka Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach jako
  inwestor zawarł umowę z Alior Bank S.A. na podstawie, której Bank udzielił kredytów: inwestycyjnego
  w wysokości 138.789.712 zł, na VAT w wysokości 3.000.000 zł. Kredyty zostały udzielone w celu finansowania
  i refinansowania wydatków związanych z realizacją apartamentowca Hanza Tower przy Al. Wyzwolenia i ul.
  Odzieżowej w Szczecinie. Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 30 wrześni a 2020 r.

  W dniu 23 marca 2017 r. Spółka zawarła z Getin Noble Bank S.A. umowę o kredyt inwestycyjny na
  wspófinansowanie kosztów realizacji III etapu inwestycji „Osiedle Nowe Tysiąclecie” w Katowicach w wysokości
  42.000.000 zł. Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 20 grudnia 2019 r.

  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

  W dniu 30 stycznia 2017 r. Spółka zawarła Aneks do umowy o kredyt rewolwingowy udzielony przez Bank
  Polskiej Spółdzielczości S.A. w ostatecznej wysokości 4.944.327 zł, przeznaczony na finansowanie bieżącej
  działalności. Na mocy Aneksów przesunięto termin wykorzystania i ustalono harmonogram spłaty kredytu. Nowy
  termin spłaty kredytu ustalono na dzień 31 grudnia 2017 r.

  W dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka zawarła Aneks do umowy o kredy t w rachunku bieżącym udzielony przez PKO
  BP S.A. w wysokości 10.000.000 zł. Na mocy Aneksu przesunięto termin wykorzystania i spłaty kredytu.
  Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 26 kwietnia 2018 r.

  Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiot ami zależnymi

  W dniu 28 lutego 2017 r. podmioty zależne od Emitenta spółka pod firmą Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach
  jako inwestor oraz spółka pod firmą J.W. Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach jako Generalny
  Wykonawca zawarły umowę na dok ończenie realizacji inwestycji mieszkaniowo – usługowej w Szczecinie przy al.
  Wyzwolenia i ul. Odzieżowej Hanza Tower. W ynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 150.000.000 zł netto,
  termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 kwietnia 2019 r.  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  34

  Spłata kredytu

  W dniu 14 kwietnia 2017 r. podmiot zależny od Emitenta spółka pod firmą Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. z siedzibą
  w Ząbkach dokonała całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na wspófinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  mieszkaniowej „Now e Tysiąclecie Budynek B1” w Katowicach w wysokości 24.000.000 zł zaciągniętego w Getin
  Noble Bank SA.

  W dniu 13 czerwca 2017 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu na wspófinansowanie kosztów realizacji
  inwestycji mieszkaniowej „Osiedle Kamerata” w Gdyni w wysokości 9.700.000 zł zaciągniętego w Plus Bank SA.

  W dniu 23 czerwca 2017 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu na finansowanie budownictwa
  komercyjnego związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Jerozolimskie Point” w Warszawie
  w wysokości 23.000.000 zł zaciągniętego w Millennium Bank S.A.

  Poręczenia

  W dniu 10 lutego 2017 r. Spółka udzieliła poręczenia na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty
  141.789.712 zł za zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów prz ez podmiot zależny Hanza Invest S.A.
  z siedzibą w Ząbkach. Hanza Invest S.A. pozyskała dwa kredyty: inwestycyjny w kwocie 138.789.712 zł oraz na
  VAT w kwocie 3.000.000 zł na sfinansowanie części kosztów realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie.
  Porę czenie zostało udzielone do czasu spłaty kredytów, których termin w umowie kredytowej został udzielony na
  dzień 30 września 2020 roku. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Hanzy Invest S.A., która jest spółką celową
  przeznaczoną do realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie. Poręczenie zostało udzielone za zobowiązanie
  podmiotu z GK Emitenta.

  Pozwolenie na budowę

  W dniu 9 lutego 2017r. spółka zależna od Emitenta Nowe Tysiąclecie sp. z o.o. otrzymała pozwolenie zamienne
  umożliwiające budowę III etapu inwestycji Nowe Tysiąclecie. Pozwolenie jest prawomocne i zostało przeniesione
  na Emitenta, który będzie inwestorem.

  W dniu 10 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych na
  osiedlu Lewandów IV (Wrzosowa Aleja) obejmujące 3 budynki wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Pozwolenie jest prawomocne.

  W dniu 18 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych,
  stanowiących część osiedla Lewandów III (Wrzosowa Aleja) ob ejmującą 5 budynków wielorodzinnych wraz z
  zagospodarowaniem terenu – decyzja została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. Spółka podejmuje
  działania mające na celu ponowne uzyskanie pozwolenia zgodnie z wytycznymi Wojewody.

  Pozwolenie na użytkowanie

  W dniu 7 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego
  z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Marcina z Wrocimowic/Sprawna – Osiedle Willa One. Pozwolenie
  jest prawomocne.

  W dniu 13 kwietnia 2017 r. S półka z Grupy działająca pod firmą Nowe Tysiąclecia Sp. z o.o. - otrzymała
  pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego „Nowe Tysiąclecie etap B1 ” przy ul. Tysiąclecia
  w Katowicach. Pozwolenie jest prawomocne.

  Umowy przedwstępne zakupu gruntów

  W dniu 11 maja 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę na nabycie nieruchomości położonych w Gdańsku
  przy ul. Jesionowej stanowiącej działki gruntu o nr 36/1 oraz 102/3 o łącznej powierzchni 0,3136 ha dla których
  prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G /000168469/3 za kwotę 6.500.000 zł netto + VAT. Przy podpisaniu
  umowy przedwstępnej Spółka zapłaciła kwotę 1.000.000 zł tytułem zadatku. Ostateczna umowa sprzedaży ma
  zostać zawarta do dnia 11 maja 2018 r.

  W dniu 13 czerwca 2017 r. Spółka zawarła przedws tępną umowę na nabycie nieruchomości położonych
  w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67 o łącznej powierzchni 0,9693 ha za kwotę 20.500.000 zł netto + VAT. Przy
  podpisaniu umowy przedwstępnej Spółka zapłaciła kwotę 2.460.000 zł tytułem zadatku. Ostateczna um owa
  sprzedaży ma zostać zawarta do dnia 13 czerwca 2018 r.

  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  35
  Obligacje:

  Emisja obligacji:

  W dniu 31 maja 2017 r. Spółka wyemitowała 70.000 niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł
  każda i łącznej wartości 70.000.000 zł z ostatecznym terminem wykupu na dzień 29 maja 2020 r.
  Oprocentowanie obligacji ustalone jest w oparciu o WIBOR 6M + marża i płatne w okresach półrocznych.
  W okresie trwania emisji Spółka dokona częściowego wykupu wartości nominalnej każdej z obligacji: w dniu 31
  maj a 2018 r. 10% wartości nominalnej, w dniu 31 maja 2019 r. 40 % wartości nominalnej. Obligacje zostały
  zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLJWC0000118. Obligacje notowane są w alternatywnym systemie
  obrotu prowadzonym przez ASO BondSpot. Środki pozyskane z emisji Emitent zamierza spożytkować na rozwój
  swojej działalności, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz
  zakupu gruntów.

  Zmiana warunków emisji obligacji JWX0116

  W dniu 8 maja 2017 r. Spółka uzyskała zgodę administratora na wykreślenie hipoteki w wysokości 125.000.000
  zł z księgi wieczystej nr WA4M/00440028/3 prowadzonej dla działki nr 3/15 przeznaczonej pod etap D inwestycji
  Bliska Wola realizowanej w Warszawie u zbiegu ulicy Kasprzaka z Al. Prymasa Ty siąclecia. Hipoteka została
  wykreślona w dniu 10 lipca 2017 r. Wykreślenie hipoteki wynikało ze zmiany charakteru obligacji na
  niezabezpieczone.

  W dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka uzyskała zgodę Obligatariuszy na zmianę terminu wykupu Obligacji, który
  zos tał przesunięty na dzień 1 czerwca 2020 r.

  Wypłata odsetek

  W dniu 24 kwietnia 2017 r. Spółka wypłaciła odsetki od obligacji serii JWX0116.

  W dniu 09 czerwca 2017 r. Spółka wypłaciła odsetki od obligacji oznaczonych kodem ISIN PLJWC00000100.


  Nota 33. Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

  Wyrażenie zgody na skup akcji własnych

  W dniu 16 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę którą wyraziło zgodę na
  przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Spółka będz ie mogła wydać na ten cel do
  10.000.000 zł.

  Umowy przedwstępne zakupu nieruchomości

  W dniu 25 lipca 2017 r. Spółka zwarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości lokalowych położonych
  w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 oraz Dietla 86,88 i 90 stanow iących jeden lokal użytkowy o pow. 8.206,50
  m2 oraz dziesięć lokali mieszkalnych o łącznej pow. 520,70 m2 wraz z przynależnymi piwnicami o pow. 95,65 m2
  za łączną kwotę 44.100.000 zł netto. Termin zawarcia umowy ostatecznej został ustalony na dzień 30
  października 2017 r. Dotychczas Spółka zapłaciła 1.000.000 zł tytułem płatności na cenę sprzedaży.

  W dniu 22 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości stanowiącej działkę
  gruntu nr 511/2 o powierzchni 1,7628 ma położonej w miej scowości Małopole, gmina Dąbrówka za kwotę
  1.322.100 zł. Przy umowie Spółka zapłaciła zaliczkę w kwocie 132.210 zł. Ostateczny termin sprzedaży został
  ustalony na dzień 22 sierpnia 2020 r. pod warunkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu
  obejmującego przedmiotową działkę.

  Kred yt y:

  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
  W dniu 4 lipca 2017r. J.W. Construction Spółka z o.o. podmiot zależny Emitenta zawarła Aneks do umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez PKO BP S.A. w wysokości 7.000.000 zł. Na mocy Aneksu
  przesunięto termin wykorzystania i spłaty kredytu. Nowy termin spłaty kredytu ustalono na dzień 26 kwietnia
  2018r.  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  36
  Nota 34. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (również
  przeliczone na EURO) w tys. zł

  Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 1 stycznia – 30 czerwca 2017 r., przyjęto kurs EURO
  ustalony przez NB P na ten dzień, tj. kur s 4,2265 zł/EURO.

  Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. , przyjęto kurs EURO
  ustalony przez N BP na ten dzień, tj. kurs 4,4240 zł/EURO.

  Do przeliczenia danych rachunku zyskó w i strat za okres od 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r, przyjęto kurs średni
  EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursó w obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2474 zł/EURO

  Do przeliczenia danych rachunku zyskó w i strat za okres o d 01.01.2016 r.- 30.06.2016 r., przyjęto kurs średni
  EURO, obliczony j ako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3805 zł/EURO.
  Pozycja bilansu Emitenta
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  PLN EUR PLN EUR
  Aktywa razem 1 625 383 384 570 1 449 838 327 721
  Aktywa trwałe 710 636 168 138 708 549 160 160
  Aktywa obrotowe 914 748 216 431 741 289 167 561
  Pasywa razem 1 625 383 384 570 1 449 838 327 721
  Kapitał własny 675 187 159 751 684 286 154 676
  Zobowiązania długoterminowe 266 007 62 938 191 979 43 395
  Zobowiązania krótkoterminowe 684 190 161 881 573 573 129 650

  Pozycja rachunku zysków i
  strat Emitenta
  od 01 -01-2017 do 30 -06-2017 od 01 -01-2016 do 30 -06-2016
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i
  materiałów 92 170 21 700 57 196 13 057
  Koszty sprzedanych
  produktów, towarów i
  materiałów 73 321 17 263 53 319 12 172
  Zysk (strata) brutto ze
  sprzedaży 18 848 4 438 3 876 885
  Koszty sprzedaży 12 286 2 893 8 077 1 844
  Koszty ogólnego zarządu 8 999 2 119 7 439 1 6 98
  Zysk (strata) ze sprzedaży -4 083 -961 -13 759 -3 141
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej -9 858 -2 321 -19 555 -4 464
  Zysk (strata) brutto -9 171 -2 159 -26 891 -6 139
  Podatek dochodowy -71 -17 -4 631 -1 057
  Zysk (strata) netto -9 099 -2 1 42 -22 259 -5 081

  Pozycja bilansu
  skonsolidowanego
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  PLN EUR PLN EUR
  Aktywa razem 1 666 771 394 362 1 503 419 339 833
  Aktywa trwałe 658 324 155 761 658 284 148 798
  Aktywa obrotowe 1 008 447 238 601 845 135 191 034
  Pasywa razem 1 666 771 394 362 1 503 419 339 833
  Kapitał własny 649 014 153 558 653 192 147 647
  Zobowiązania długoterminowe 385 965 91 320 337 049 76 187
  Zobowiązania krótkoterminowe 631 791 149 483 513 178 115 999

  Pozycja rachunku zysków i
  strat skonsolidowanego
  od 01 -01-2017 do 30 -06-2017 od 01 -01-2016 do 30 -06-2016
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 135 310 31 857 255 033 58 220
  Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów 105 121 24 749 186 898 42 666


  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  37
  Zysk (st rata) brutto ze
  sprzedaży 30 189 7 108 68 135 15 554
  Koszty sprzedaży 11 155 2 626 13 359 3 050
  Koszty ogólnego zarządu 10 575 2 490 9 438 2 154
  Zysk (strata) ze sprzedaży 6 813 1 604 43 219 9 866
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej 808 190 37 472 8 554
  Zysk (strata) brutto -6 919 -1 629 30 631 6 993
  Podatek dochodowy -3 381 -796 4 527 1 033
  Zysk (strata) netto -3 538 -833 26 104 5 959

  Nota 35. Pozycje pozabilansowe
  ZABEZPIECZENIA POZABILANSOWE -umowy kredytowe 30 -06 -2017
  Kwota zabezpiecz enia na nieruchomościach własnych - kredyty 752 713 085,64
  Kwota na zabezpieczenia na nieruchomościach jednostek ob cych - kredyty 21 000 000,00
  Weksle in blanco 266 018 599,72
  Tytuły egzekucyjne 248 881 700,00
  Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia 175 197 726,00
  Poręczenie na rzecz Hanza Tower - kredyt 141 789 712,00
  Poręczenie na rzecz Banku BZ WBK SA /Dana Invest/ 29 694 875,52
  Zastaw rejestrowy na udziałach JWCH w Dan a Invest 23 499 581,64

  ZABEZPIECZENIA POZABILANSOWE -pozostałe 30 -06 -2017
  Zastaw rejestrowy 441 329 005,64
  Poręczenia na rzecz J.W. Construction Sp. z o.o. 7 000 000,00
  Poręczenia na rzecz Miasta Stołecznego War szawa 151 300,00
  Poręczenia na rzecz TBS "Marki" Sp. z o.o. 22 400 000,00
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły ubezpieczeniowe gwarancje usunięcia wad i usterek udzielone przez
  banki oraz instytucje ubezpieczeniowe, któryc h beneficjentem jest Spółka. Ponadto zostały wystawione na rzecz
  Spółek Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. weksle in blanco jako zabezpieczenie uprawnień
  spółek wynikających z udzielonych przez kontrahentów gwarancji, które Spółki mają praw o wypełnić w każdym
  czasie na sumę odpowiadającą kosztom usunięcia wad i usterek. Łączna wartość gwarancji wy niosła na dzień
  30 czerwca 2017 roku 19,5 mln PLN i 37 tys Euro (JW. Construction Holding SA); 2,8 mln PLN i 116 tys. Euro
  (JW . Construction Sp . z o.o.).

  Nota 36. Istotne sprawy sądowe

  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość postępowań wytoczonych przeciwko Grupie nie przekraczała 10% kapitałów
  własnych Grupy.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość postępowań wytoczonych z powództwa Spółki lub podmi otów z Grupy,
  prowadzonych w sądach powszechnych (tzn. w sądach I i II instancji) nie przekraczała 10 % kapitałów własnych
  Spółki.
  Postępowania, których stroną jest Spółka, nie mają istotnego wpływu na działalność Spółki.

  Nota 37. Opis istotnych czynni ków ryzyka i zagrożeń

  Ryzyka rozpoznawane przez Grupę to: ryzyko stóp procentowych, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko
  związane z decyzjami administracyjnymi oraz ryzyko związane z konkurencją na rynku deweloperskim.

  Ryzyka rozpoznawane przez Grupę to: ryzyko stóp procentowych, ryzyko płynności, kredytowe, ryzyko związane
  z decyzjami administracyjnymi oraz ryzyko konkurencji.

  Ryzyko stóp procentowych
  Spółka pozyskuje finansowanie na realizację swoich projektów w oparciu o kredyty ze zmienną stopą
  procentową. W zdecydowanej większości są to kredyty zaciągnięte na czas trwania budowy danej inwestycji –
  przeciętnie na okres 2 do 3 lat. Jednocześnie Spółka posiada obligacje oprocentowane wg zmiennej rynkowej
  stopy. Znaczące obniżki stóp bazowych w ost atnim roku wpłyną pozytywnie na poziom kosztów finansowych.

  Ryzyko kredytowe
  Bardzo duża część Klientów Spółki dokonuje zakupów w oparciu o kredyty bankowe. Ryzyka związane
  z zaoferowanymi kredytami są zabezpieczone ubezpieczeniem poszczególnych należnoś ci w imieniu Klientów.
  W stosunku do żadnej grupy Klientów nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Ponadto Spółka
  systematycznie dokonuje oceny wnoszonych wpłat i sytuacji finansowej swoich Klientów.


  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  38
  Ryzyko płynności
  Spółka przywiązuje szc zególną wagę do zachowania równowagi pomiędzy finansowaniem swojej działalności
  inwestycyjnej, a terminową spłatą zobowiązań. Zachowanie płynności uwarunkowane jest prowadzoną polityką
  kredytową banków w zakresie udzielania kredytów zarówno hipotecznych ja k i inwestycyjnych. Brak finansowania
  ze strony banków szczególnie w powiązaniu z wymogami ustawy deweloperskiej i rachunków powierniczych
  w przypadku deweloperów jak i klientów indywidualnych może mieć wpływ na: rozpoczynanie nowych inwestycji,
  popyt na mieszkania, terminowość wpłat i tym samym na przepływy gotówkowe.

  Ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi
  Podstawą działalności deweloperskiej są decyzje administracyjne wymagane w związku z obecnie prowadzonymi
  lub przyszłymi projektami. Nieuzysk anie zezwoleń, zgód lub pozwoleń lub też nieuzyskanie ich w terminie może
  negatywnie wpływać na zdolność rozpoczęcia, prowadzenia lub zakończenia obecnych oraz nowych projektów
  deweloperskich przez Spółkę. Wszystkie te czynniki mogą tym samym mieć wpływ na przepływy finansowe i całą
  prowadzoną działalność.

  Ryzyko ze strony konkurencji na rynku deweloperskim
  Oferta mieszkaniowa większości deweloperów działających na tych samych rynkach jest do siebie w dużym
  stopniu zbliżona pod względem jakości wykonawstw a i parametrów technicznych lokali. Tym samym istotnego
  znaczenia nabierają takie elementy konkurowania jak: lokalizacja, różnorodność oferty w zakresie liczby
  i struktury mieszkań, odpowiednia promocja projektu oraz postrzeganie dewelopera wśród klientów . Rynek
  warszawski, na którym koncentruje się działalność Grupy Kapitałowej, charakteryzuje się znaczną konkurencją ze
  strony spółek deweloperskich. Procesy konkurencyjne nasiliły się w wyniku obserwowanej w ostatnich latach
  przewagi podaży mieszkań nad popytem ze strony nabywców. Konkurencja występuje na każdym poziomie
  działania dewelopera, w tym w szczególności przy pozyskiwaniu atrakcyjnych terenów pod zabudowę
  mieszkaniową oraz na etapie sprzedaży mieszkań (promocja projektu i kształtowanie wizerunku d ewelopera).
  Należy liczyć się z faktem istnienia ryzyka ze strony innych deweloperów polegającego na pozyskaniu tańszych
  gruntów, gruntów o lepszej lokalizacji, czy też lepszej promocji oferty wśród nabywców w stosunku do oferty
  Grupy Kapitałowej. Wszystki e te elementy mogą skutkować pogorszeniem sprzedaży mieszkań (spadkiem liczby
  zawieranych umów) przez Grupę Kapitałową. W efekcie, w celu realizacji zakładanego poziomu sprzedaży, może
  to spowodować konieczność wprowadzenia przez Grupę Kapitałową dodatkowych promocji sprzedaży w ramach
  poszczególnych projektów deweloperskich i przyczynić się do obniżenia wpływów gotówkowych, poziomu marży
  na sprzedaży oraz realizowanych zysków.

  Nota 38. Instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń

  W roku 2017 Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie posiadała wbudowanych instrumentów
  pochodnych.

  Nota 39. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej w Grupie Kapitałowej –
  J .W. Construction Holding SA

  Skład osobowy Zarządu
  Na dzień 30.06.2017 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili :
  Wojciech Rajchert – Członek Zarządu
  Magdalena Starzyńska – Członek Zarządu
  Małgorzata Ostrowska – Członek Zarządu
  Piotr Suprynowicz – Członek Zarządu

  W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły żadne zmi any w składzie Zarządu Spółki.
  W dniu 23 czerwca 2017 r. Zarząd został powołany w składzie dotychczasowym na kolejną kadencję.

  Skład osobowy Rady Nadzorczej
  Na dzień 30.06.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z :
  Józef Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Irmina Łopuszyńska – Członek Rady Nadzorczej
  Małgorzata Sz warc - Sroka – Członek Rady Nadzorczej
  Jacek Radziwil ski – Członek Rady Nadzorczej
  Barbara Czyż – Członek Rady Nadzorczej

  W I półroczu 2017 r. w składzie Rady Nadzorczej zaszł y następujące zmiany :
  W dniu 26 czerwca 2017 r. wygasła kadencja Pani Laury Michnowicz w związku z upływem kadencji na okres
  której była powołana.
  W dniu 26 czerwca 2017 r. w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji został powołany Pan Jacek Radziwilski jak o
  nowy członek Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej upływającej kadencji w osobach Pan Józef
  Wojciechowski, Pani Małgorzata Szwarc – Sroka, Pani Barbara Czyż oraz Pani Irmina Łopuszyńska.


  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  39

  D. SKRÓCONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DO MINUJĄCEJ
  (EMITENTA) NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

  Sprawozdania z sytuacji finansowej
  AKTYWA Nota 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  AKTYWA TRWAŁE 710 635 928,93 708 548 512,08
  Wartości niematerialne 1 12 455 316,66 12 505 771,91
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 242 475 9 49,74 229 049 142,36
  Nieruchomości inwestycyjne 3 186 500 566,87 197 649 050,83
  Inne aktywa finansowe 4 241 408 754,49 240 911 963,27
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 785 029,29 26 547 164,76
  Należności handlowe oraz pozostałe należ ności 5 2 010 311,87 1 885 418,96
  AKTYWA OBROTOWE 914 747 550,39 741 289 463,18
  Zapasy 6 29 096 229,80 28 966 002,80
  Kontrakty budowlane 7 601 740 401,01 517 990 585,99
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 8 58 689 301,21 54 003 191,47
  Inne aktywa finansowe 9 59 545 984,86 61 761 754,10
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 151 225 476,32 69 622 774,77
  Rozliczenia międzyokresowe 11 14 450 157,19 8 945 154,04
  Aktywa razem 1 625 383 479,31 1 449 837 975,26
  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY 675 186 552,79 684 285 638,24
  Kapitał podstawowy 17 771 888,60 17 771 888,60
  Kapitał z aktualizacji wyceny 7 493 208,19 7 493 208,19
  Pozostałe kapitały 13 659 020 541,44 655 109 117,27
  Niepodzielony wynik finansowy 0,00 -5 679 509,98
  Zysk/ strat a netto -9 099 085,44 9 590 934,16
  ZOBOWIĄZANIA 950 196 926,52 765 552 337,01
  Zobowiązania długoterminowe 266 007 335,58 191 979 387,66
  Kredyty i pożyczki 12 50 225 182,81 61 382 914,16
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 30 809 750,46 31 643 333,25
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 200 416,45 200 416,45
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 15 0,00 0,00
  Inne zobowiązania 14 184 771 985,86 98 752 723,80
  Zobowiązania krótkoterminowe 684 189 590,94 57 3 572 949,35
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 15 135 619 724,96 142 769 869,83
  Kontrakty budowlane 7 426 007 201,43 309 521 338,23
  Kredyty i pożyczki 12 20 058 236,57 16 796 962,71
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 15 20 257 630,58 20 656 238,04
  Inne zobowiązania 16 82 246 797,40 83 828 540,54
  Pasywa razem 1 625 383 479,31 1 449 837 975,26
  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  40

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Nota za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  za okres 01 -01 -
  2016 do 30 -06-2016
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 17 92 169 627,09 57 195 800,58
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 035 698,07 55 174 662,25
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 133 929,02 2 021 138,3 3
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 18 73 321 360,04 53 319 359,80
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 72 180 183,47 51 266 559,73
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 141 176,57 2 052 800,07
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 848 267,05 3 876 440,78
  Koszty sprzedaży 12 285 962,07 8 076 628,23
  Koszty ogólnego zarządu 8 998 911,22 7 439 165,06
  Aktualizacja wartości nieruchomości
  inw estyc yjn ych -1 646 356,06 -2 119 471,65
  Zysk (strata) ze sprzedaży -4 082 962,30 -13 758 824,16
  Pozostałe przychody operacyjne 19 266 923,49 842 896,07
  Pozostałe koszty operacyjne 20 6 041 645,76 6 639 000,16
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 857 684,57 -19 554 928,25
  Przychody finansowe 21 12 407 037,32 3 187 750,21
  Koszty finansowe 22 11 719 885,51 10 523 353,59
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej -9 170 532,76 -26 890 531,63
  Zysk (strata) brutto -9 170 532,76 -26 890 531,63
  Podatek dochodowy -71 447,32 -4 631 429,22
  Zysk (strata) ne tto -9 099 085,44 -22 259 102,41


  Inne całkowite dochody: 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych 0,00 0,00
  Zysk/strata z przejęcia spółek 0,00 0,00
  Zysk z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00
  Inne całkowite dochody 0,00 0,00
  Całkowity dochód -9 099 085,44 -22 259 102,41  KALKULACJA ZYSKU PODSTAWOWEGO I
  ROZWODNIONEGO NA AKCJĘ
  za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06 -2017
  za okres 01 -01 -2016
  do 30 -06 -2016
  Zyski
  (A) Zysk wynikający ze sprawoz dań finansowych -9 099 085,44 -22 259 102,41
  Liczba akcji
  (B) Liczba akcji zwykłych oraz uprzywilejowanych co do
  głosu na WZA Spółki dla celu wyliczenia wskaźnika
  zysku na akcję* 88 859 443 88 859 443
  (C) Liczba akcji zwykłych oraz uprzywilejo wanych co do
  głosu na WZA Spółki dla celu wyliczenia wskaźnika
  rozwodnionego zysku na akcję 88 859 443 88 859 443
  Podstawowy zysk na akcję = (A)/(B) -0,10 -0,25
  Rozwodniony zysk na akcję = (A)/(B) -0,10 -0,25
  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  41

  Sprawozdanie z przepływ ów pieniężnych

  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -
  metoda pośrednia
  za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  za okres 01 -01 -2016
  do 30 -06-2016
  Zysk (strata) netto -9 099 085,44 -22 259 102,41
  Korekta o pozycję 147 620,70 2 736 722,53
  Amortyzacja 3 954 483,25 3 334 900,89
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych dotyczących działalności
  inwestycyjnej i finansowej 4 147 659,44 -1 833 611,61
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 075 250,00 107 463,07
  Odsetki i dywidendy -4 721 00 3,56 9 647 399,50
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -5 955 125,40 -10 638 900,97
  Zmiana stanu nieruchom ości inwestycyjnych 1 646 356,06 2 119 471,65
  Inne korekty o pozycję: 0,91 0,00
  - pozostałe korekty 0,91 0,00
  Zmiana stanu kapitału o brotowego 62 936 097,25 43 722 661,98
  Zmiana stanu zapasów -130 227,00 317 929,49
  Zmiana stanu kontraktów budowlanych 45 451 152,17 44 636 207,54
  Zmiana stanu należności 3 097 384,71 -1 905 893,08
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 14 517 787,37 674 418,03
  Przepływy pieniężne w działalności operacyjnej 53 984 632,51 24 200 282,10
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych
  oraz in nych aktywów trwałych 561 750,00 195 211,89
  Nabycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych
  oraz innych aktywów trwałych -19 162 693,73 -7 407 975,06
  Pożyczki udzielone -841 490,22 -1 808 562,02
  Spłata pożyczek 0,00 0,00
  Inne nabycia akty wów finansowych -700 000,00 0,00
  Dywidendy otrzymane 3 582 792,25 0,00
  Zbycie jednostek zależnych 0,00 10 390,74
  Nabycia jednostek zależnych -300 000,00 -4 243 400,00
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 859 641,70 -13 254 334,45
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Otrzymane kredyty i pożyczki 26 502 008,96 54 778 283,31
  Spłaty kredytów i pożyczek -34 477 147,71 -8 139 772,95
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 70 000 000,00 0,00
  Wykup dłużnych pap ierów wartościowych 0,00 -137 180 000,00
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -608 941,96 -405 582,82
  Zapłacone odsetki -7 894 599,55 -9 859 151,77
  Inne wpływy finansowe (w tym weksle) 28 626 391,00 69 350 000,00
  Inne wydatki finanso we (w tym weksle) -37 670 000,00 -5 399 275,30
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 44 477 710,74 -36 855 499,53
  ZMNIEJSZENIE/(ZWIĘKSZENIE) NETTO ŚRODKÓW
  PIENIĘŻNYCH 81 602 701,55 -25 909 551,88
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 69 622 774,77 73 600 261,65
  SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH
  EKWIWALENTÓW 151 225 476,32 47 690 709,76


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  42


  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna)
  Kapitał z
  aktualizacji
  wy ceny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik z lat
  ubiegłych Wynik netto Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2016 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 649 377 530,08 5 731 587,19 -5 679 509,98 9 590 934,16 684 285 638,24
  Korekty błędów p odstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2017 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 649 377 530,08 5 731 587,19 -5 679 509,98 9 590 934,16 684 285 638,24
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z przejęcia spółek (jednostkowe jwch) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z włą czenia/ wyłączenia spółek do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad rachunkowości/prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przekształcenie na mssf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 099 085,44 -9 099 085,44
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 099 085,44 -9 099 085,44
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 3 911 424,17 0,00 5 679 509,98 -9 590 934,16 0,00
  Stan na 30 czerwca 2017 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 653 288 954,25 5 731 587,19 0,00 -9 099 085,44 675 186 552, 79


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  43  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna)
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny Kapitał zapasowy Pozostałe kapi tały
  Niepodzielony wynik z lat
  ubiegłych Wynik netto Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2015 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 634 337 945,82 5 731 587,19 -5 679 509,99 15 039 584,26 674 694 704,07
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2016 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 634 337 945,82 5 731 587,19 -5 679 509,99 15 039 584,26 674 694 704,07
  Emis ja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zys ki / (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Podatek dochodowy dotyc zący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z przejęcia spółek (jednostkowe jwch) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z włączenia/ wyłączenia spółek do kons olidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad rachunkowości/prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przekształcenie na mssf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 590 934,16 9 590 934,16
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 590 934,16 9 590 934,16
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 15 039 584,26 0,00 0,00 -15 039 584,26 0,00
  Stan na 31 grudnia 2016 17 771 888,60 0,0 0 7 493 208,19 649 377 530,08 5 731 587,19 -5 679 509,99 9 590 934,16 684 285 638,24


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  44  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna)
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik z lat
  ubieg ł ych Wynik netto Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2015 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 634 337 945,82 5 731 587,19 -5 679 509,99 15 039 584,26 674 694 704,07
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2016 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 634 337 945,82 5 731 587,19 -5 679 509,99 15 039 584,26 674 694 704,07
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z przejęcia spółek (jednos tkowe jwch) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z włączenia/ wyłączenia spółek do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad rachunkowości/prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przekształcenie na mssf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 259 102,41 -22 259 102,41
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 259 102,41 -22 259 102,41
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 15 039 584,26 0,00 0,00 -15 039 584,26 0,00
  Stan na 30 czerwca 2016 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 649 377 530,08 5 731 587,19 -5 679 509,99 -22 259 102,41 652 435 601,67

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  45

  E. NOTY DO SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA NA
  DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

  1. AKTYWA TRWAŁE

  Nota 1. Wartości niematerialne
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  b) wartość firmy 12 389 648,22 12 389 648,22
  c) inne wa rtości niematerialne 65 668,44 116 123,69
  d) zaliczki na wartości niematerialne 0,00 0,00
  Wartości niematerialne, razem 12 455 316,66 12 505 771,91


  Nota 2. Rzeczowe aktywa trwałe
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) środki trwałe, w tym: 237 318 492,57 224 531 327,88
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15 960 558,39 15 783 531,64
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 199 147 855,24 185 721 508,02
  - urządzenia techniczne i maszyny 11 591 48 0,64 12 089 932,78
  - środki transportu 3 056 739,36 3 480 595,36
  - inne środki trwałe 7 561 858,94 7 455 760,08
  b) środki trwałe w budowie 5 157 457,17 4 517 814,48
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 242 475 949,74 229 049 142,36


  Nota 3. Nieruchomości inwestycyjne
  Inne inwestycje długoterminowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) nieruchomości inwestycyjne 186 500 566,87 197 649 050,83
  b) inne 0,00 0,00
  Wartość innych inwestycji długoterminowych 186 500 56 6,87 197 649 050,83

  Zmiana wartości nieruchomości inwestycyjnych wynika ze zmiany przeznaczenia inwestycji
  i reklasyfikacji do kontraktów budowlanych.

  Nota 4. Inne aktywa finansowe
  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) udziały lub a kcje 236 233 018,01 235 933 018,01
  b) udzielone pożyczki 4 672 456,91 4 978 945,26
  c) inne inwestycje długoterminowe 503 279,57 0,00
  Wartość długoterminowych aktywów finansowych 241 408 754,49 240 911 963,27

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) w jednostkach zależnych 240 695 924,92 240 702 413,27
  - udziały lub akcje 236 023 468,01 235 723 468,01
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 4 672 456,91 4 978 945,26
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 712 829,57 209 550,00
  - udziały lub akcje 209 550,00 209 550,00
  - inne papiery wartościowe 503 279,57 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 241 408 754,49 240 911 963,27  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  46
  Nota 5. Należności handlowe oraz pozostałe należności
  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) należności z tytułu kaucji 0,00 0,00
  b) należno ści z tytułu depozytów (leasing ) 0,00 0,00
  b) pozostałe nal eżności 2 010 311,87 1 885 418,96
  Wartość należności, razem 2 010 311,87 1 885 418,96


  2. AKTYWA OBROTOWE

  Nota 6. Zapasy
  ZAPASY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) materiały 1 630 932,78 1 481 341,65
  b) półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  c) produkty gotowe 0,00 0,00
  d) towary 27 454 232,93 27 425 754,76
  e) zaliczki na dostawy 11 064,09 58 906,39
  Wartość zapasów, razem 29 096 229,80 28 966 002,80


  Nota 7. Kontrakty budowlane
  KONTRAKTY BUDOWLANE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) półprodukty i produkty w toku 583 1 65 480,45 462 795 786,01
  b) produkty gotowe 11 106 630,84 51 230 350,50
  c) zaliczki na dostawy 7 349 671,65 3 845 831,41
  d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 118 618,07 118 618,07
  Wartość kontraktów budowlanych razem 601 740 401,01 517 990 585 ,99

  KONTRAKTY BUDOWLANE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) rozliczenia międzyokresowe 426 007 201,43 309 521 338,23
  Wartość kontraktów budowlanych razem 426 007 201,43 309 521 338,23

  Rozliczenia międzyokresowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  - zaliczki na lokale 425 560 903,93 308 499 908,02
  - rezerwa na roboty 127 762,71 583 872,23
  - inne 318 534,79 437 557,98
  Wartość rozliczeń międzyokresowych, razem 426 007 201,43 309 521 338,23


  Nota 8. Należności handlowe oraz pozostałe należności
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTER MINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) z tytułu dostaw i usług -jednostki powiązane 25 372 271,41 28 769 900,92
  b) z tytułu dostaw i usług -jednostki pozostałe 20 011 065,96 20 884 595,48
  c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 921 125,37 436 486,05
  d) inne 11 384 838,47 3 912 209,02
  Wartość należności, razem 58 689 301,21 54 003 191,47


  Nota 9. Inne aktywa finansowe
  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) udziały lub akcje 0,00 0,00
  b) u dzielone pożyczki 58 994 277,65 61 400 184,46
  c) inne papiery wartościowe 551 707,21 361 569,64
  d) inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  Wartość długoterminowych aktywów finansowych 59 545 984,86 61 761 754,10


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  47
  INWESTYCJE KRÓKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) w jednostkach zależnych 58 118 408,27 60 342 697,09
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 202 418,00 0,00
  - udzielone pożyczki 57 915 990,27 60 342 697,09
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozo stałych jednostkach 1 427 576,59 1 419 057,01
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 349 289,21 361 569,64
  - udzielone pożyczki 1 078 287,38 1 057 487,37
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  Wartość inwestycji krótkoterm inowych, razem 59 545 984,86 61 761 754,10

  Nota 10. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) środki pieniężne w kasie i banku 85 209 723,03 69 578 318,52
  b) inne środki pieniężne 66 000 747,80 747,8 0
  c) inne aktywa pieniężne 15 005,49 43 708,45
  Wartość środków pieniężnych, razem 151 225 476,32 69 622 774,77

  ŚRODKI NA RACHUNKACH POWIERNICZYCH 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  środki pieniężne na rachunkach powierniczych 69 882 485,87 58 218 235,50
  JW . Const ruction Holding SA 69 882 485,87 58 218 235,50


  Nota 11. Rozliczenia międzyokresowe
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 450 157,19 8 945 154,04
  Wartość rozliczeń międzyokresowych, razem 14 4 50 157,19 8 945 154,04

  Rozliczenia międzyokresowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  - ubezpieczenia majątkowe 24 869,29 104 331,55
  - odsetki 3 091 418,62 1 675 923,29
  - koszty prowizji 7 892 111,72 6 545 148,71
  - podatek od nieruchomości, użytkowanie wie czyste, podatek
  drogowy 2 815 865,17
  0,00
  - inne 625 892,39 619 750,49
  Wartość rozliczeń międzyokresowych, razem 14 450 157,19 8 945 154,04


  3. ZOBOWIĄZANIA

  Nota 12. Kredyty i pożyczki
  KREDYTY I POŻYCZKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) kredyty 65 210 251, 17 73 185 389,92
  w tym: długoterminowe 50 225 182,81 58 192 685,94
  krótkoterminowe 14 985 068,36 14 992 703,98
  b) pożyczki 5 073 168,21 4 994 486,95
  w tym: długoterminowe 0,00 3 190 228,22
  krótkoterminowe 5 073 168,21 1 804 258 ,73
  Wartość kredytów i pożyczek, razem 70 283 419,38 78 179 876,87
  Wartość kredytów i pożyczek -długoterminowe 50 225 182,81 61 382 914,16
  Wartość kredytów i pożyczek -krótkoterminowe 20 058 236,57 16 796 962,71

  KREDYTY WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Do 1 roku 14 985 068,36 14 992 703,98
  Powyżej 1 roku do 2 lat 23 017 985,50 44 587 177,32
  Powyżej 2 lat do 5 lat 27 207 197,31 13 605 508,62
  Powyżej 5 lat 0,00 0,00


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  48
  Razem kredyty, w tym: 65 210 251,17 73 185 389,92
  - długoterminowe 50 225 182,81 58 192 685,94
  - krótkoterminowe 14 985 068,36 14 992 703,98

  POŻYCZKI WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Do 1 roku 5 073 168,21 1 804 258,73
  Powyżej 1 roku do 2 lat 0,00 3 190 228,22
  Powyżej 2 lat do 5 lat 0,00 0,00
  Powyże j 5 lat 0,00 0,00
  Razem pożyczki, w tym: 5 073 168,21 4 994 486,95
  - długoterminowe 0,00 3 190 228,22
  - krótkoterminowe 5 073 168,21 1 804 258,73


  Nota 13. Inne zobowiązania długoterminowe
  REZERWY NA POZSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I INNE
  OBCIĄŻENIA 30-06-2017 31-12-2016
  a) część krótkoterminowa, w tym: 20 257 630,58 20 656 238,04
  - rozliczenia międzyokresowe bierne, w tym: 8 856 389,11 10 621 961,19
  - odsetki naliczone 1 595 567,09 1 586 617,79
  - depozyty czynszowe 480 433,64 480 433,64
  - zalic zki -hotel e 1 359 574,28 3 425 189,38
  - inne 5 420 814,10 5 129 720,38
  - pozostałe rezerwy, w tym: 11 401 241,47 10 034 276,85
  - rezerwa na przyszłe zobowiązania 0,00 0,00
  - rezerwy na naprawy gwarancyjne 0,00 0,00
  - rezerwy pozostałe 11 401 241,47 10 03 4 276,85
  a) część długoterminowa, w tym: 0,00 0,00
  - rozliczenia międz yokresowe bierne, w tym: 0,00 0,00
  - rozliczenie w czasie nadwyżki przychodów ze sprzedaży nad
  wartością bilansowa/leasing zwrotny 0,00 0,00
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i i nne obciążenia razem 20 257 630,58 20 656 238,04

  INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z tytułu leasing u 1 137 919,17 1 546 189,64
  b) zobowiązania z tytułu kaucji 24 752 224,46 28 747 371,63
  c) zobowiązania z papierów wartościowych 121 500 000,00 51 500 000,00
  d) inne zobowiąz ania długoterminowe 0,00 0,00
  e) zobowiązania wekslowe -powiązane 37 103 791,15 16 340 300,01
  f) zobowiązania wekslowe -obce 278 051,08 618 862,52
  g) pożyczki otrzymane -jednostki powiązane 0,00 0,00
  Wartość innych zobowiązań, razem 184 771 985,86 98 752 723,80


  Nota 14. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
  ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE
  ZOBOWIĄZANIA 30-06-2017 31-12-2016
  a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -jednostki pozo stałe 38 980 344,14 17 827 277,06
  b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -jednostki powiązane 6 383 757,38 10 571 830,01
  c) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadczeń 4 683 830,58 3 692 946,87
  d) zobowiązania z tytułu wynagrodze ń 1 807 281,76 2 096 913,42
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f) pożyczki otrzymane -jednostki powiązane 25 011 764,08 24 663 009,10
  g) zobowiązania z tytułu weksli -jednostki powiązane 51 440 572,32 77 452 406,71
  h) inne 7 312 174,70 6 465 486 ,66
  Wartość zobowiązań handlowych oraz pozostałych
  zobowiązań, razem 135 619 724,96 142 769 869,83
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  49
  INNE ZOBOWIĄZANIA 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 76 128 672,98 76 042 890,70
  b) zobowiązania z t ytułu weksli -obce 4 619 562,19 6 389 821,00
  c) zobowiązania z tytułu leasingu 1 498 562,23 1 395 828,84
  d) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  Wartość innych zobowiązań, razem 82 246 797,40 83 828 540,54


  4. PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

  Nota 15. Przy chody z działalności operacyjnej
  PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody ze sprzedaży produktów 60 687 267,05 13 465 963,46
  Przychody ze sprzedaży usług 30 348 431,02 41 708 698,79
  Przychody ze sprzedaży towarów 1 133 929,02 2 021 138,33
  Wartość przychodów, razem 92 169 627,09 57 195 800,58


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody ze sprzedaży, z czego: 92 169 627,09 57 195 800,58
  -ze sprzedaży produktów -loka li, działek, budynków 60 687 267,05 13 465 963,46
  -ze sprzedaży usług 30 348 431,02 41 708 698,79
  -ze sprzedaży towarów 1 133 929,02 2 021 138,33


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług w podziale na
  segmenty 91 035 698,07 55 174 662,25
  -działalność deweloperska 67 783 937,37 33 945 923,12
  -działalność hotelarska 20 363 765,15 18 687 986,38
  -zarządzanie nieruchomościami 2 887 995,55 2 540 752,75


  od 01 -01-2017 do
  30 -06-2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów -lokali, działek,
  budynków wg segmentów geograficznych 60 687 267,05 13 465 963,46
  -Warszawa i okolice 3 232 211,70 8 451 753,12
  -Gdynia 56 893 305,35 10 777,23
  - Łódź 0,00 190 760,82
  - Szczecin 561 750,00 800 980,88
  - Poznań 0,00 4 011 691,41


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży usług hotelarskich wg
  segmentów geograficznych 20 363 765,15 18 687 986,38
  -W arszawa i okolice 2 667 508,36 2 549 622,74
  - Tarnowo 2 796 719,19 2 973 885,26
  - Stryków 2 051 235,37 1 952 513,71
  - Krynica Górska 12 848 302,23 11 211 964,67


  Nota 16. Koszty z działalności operacyjnej
  KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Koszty ze sprzedaży produktów 48 214 133,44 19 712 705,85
  Koszty ze sprzedaży usług 23 966 050,03 31 553 853,88
  Koszty ze sprzedaży towarów 1 141 176,57 2 052 800,07
  Koszt własny sprzedaży, razem 73 321 360, 04 53 319 359,80  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  50

  Koszty sprzedaży i koszty zarządu
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Koszty sprzedaży 12 285 962,07 8 076 628,23
  Koszty zarządu 8 998 911,22 7 439 165,06
  Koszty sprzedaży i koszty zarządu, razem 21 284 873,29 15 515 793,29

  Koszty wg rodzaju
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Amortyzacja 3 954 483,25 3 334 900,89
  Zużycie materiałów i energii 10 114 753,36 8 429 002,36
  Usługi obce 128 537 516,63 79 540 642,63
  Podatki i opłaty 4 671 504,46 4 183 622,88
  Wynagrodzenia 14 833 580,97 13 173 040,63
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 394 511,86 2 206 614,43
  Pozostałe koszty rodzajowe 5 131 929,37 3 048 105,17
  Koszty wg rodzaju, razem 169 638 279,90 113 915 928,99


  Nota 17. Pozostałe przychody operacyjne
  PRZYCHODY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 245,00 0,00
  b) inne przychody operacyjne 266 678,49 842 896,07
  Wartość przychodów operacyjnych, razem 266 923,49 842 896,07

  PRZYCHODY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 245,00 0,00
  b) opłaty manipulacyjne, kary 77 861,10 535 121,04
  c) rezerwy, odpisy aktualizujące 0,00 0,00
  d) ujawnienie aktywów 0,00 0,00
  e) inne (w tym odszkodowania) 188 817,39 307 775,03
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 266 923,49 842 896,07


  Nota 18. Pozostałe koszty operacyjne
  KOSZTY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06-2016
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 102 753,81
  b) aktua lizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  c) inne koszty operacyjne 6 041 645,76 6 536 246,35
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 6 041 645,76 6 639 000,16

  KOSZTY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 102 753,81
  b) aktua lizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  c) rezerwy 5 491 503,24 1 108 944,54
  d) rekompens aty, kary i odszkodowania 347 723,65 1 981 607,38
  e) odstępne 983,00 0,00
  f) koszty postępowania sądowego 90 286,16 256 565,22
  g) koszty zaniechanych inwestycji 0,00 2 945 532,34
  h) inne (w tym użytkowanie wieczyste_sprawa sądowa) 111 149,71 243 596,87
  Wa rtość kosztów operacyjnych, razem 6 041 645,76 6 639 000,16
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  51
  Nota 19. Przychody finansowe
  PRZYCHODY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) dywidendy 11 491 179,61 0,00
  b) odsetki 914 163,79 1 303 206,02
  c) aktualizacj a wartości inwestycji 0,00 0,00
  d) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  e) inne 1 693,92 1 884 544,19
  Wartość przychodów finansowych, razem 12 407 037,32 3 187 750,21

  PRZYCHODY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) dywid endy 11 491 179,61 0,00
  b) odsetki od klientów 61 227,63 -435 464,16
  c) odsetki od pożyczek 593 774,97 641 252,46
  d) odsetki od lokat, bankowe 245 811,52 181 078,27
  e) odsetki od weksli 13 349,67 7 596,40
  f) odsetki pozostałe 0,00 908 743,05
  g) różni ce kursowe 0,00 1 833 611,61
  h) aktualizacji wartośc i inwestycji 0,00 0,00
  i) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  j) inne 1 693,92 50 932,58
  Razem 12 407 037,32 3 187 750,21


  Nota 20. Koszty finansowe
  KOSZTY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 0 1-01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) odsetki 7 472 074,55 10 516 443,47
  b) aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
  c) strata ze zbycia inwestycji 0,00 4 709,26
  d) inne 4 247 810,96 2 200,86
  Wartość kosztów finansowych, razem 11 719 885,51 10 523 353,59

  KOSZTY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) odsetki, prowizje kredyty 1 490 842,92 2 129 013,50
  b) odse tki-leasing 56 594,33 12 334,87
  c) odsetki - pożyczki 427 436,24 445 964,63
  d) odsetki - weksle 1 703 166,95 2 581 703,94
  e) odsetki - emisja obligacji 3 699 260,25 5 127 231,42
  f) odsetki pozostałe 94 773,86 220 195,11
  g) różnice kursowe 4 147 810,96 0,00
  h) strata ze zbycia inwestycji 0,00 4 709,26
  i) inne 100 000,00 2 200,86
  Wartość kosztów finansowych, razem 11 719 8 85,51 10 523 353,59

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  52  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  1

  1. Wprowadzenie

  J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (“Spółka, Emitent”) zarejestrowana w Rejestrze
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000028142, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jest
  podmiotem dominującym dla Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. („Grupa Kapitałowa”).
  Rejestracja Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 16 lipca 2001 r.,
  wraz z rejestracją zmiany nazwy firmy spółki z uprzedniej Towarzystwo Budowlano – Mieszkaniowe Batory S.A.
  na obecną w brzmieniu J.W. Construction Holding S.A.
  Spółka powstała z przekształcenia Towarzystwa Budowlano Mieszkaniowego Batory Sp. z o.o. z siedzibą
  w Z ąbkach, które zostało założone w dniu 10 lutego 1994 r. Rejestracja przekształcenia spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością w spółkę akcyjną została dokonana, na podstawie aktu notarialnego z dnia 28.12.2000 r.,
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI W y dział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 15 stycznia 2001 r.
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.771.888,60 złotych i dzieli się na 88.859.443 akcji zwykłych na okaziciela
  o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja. Kapitał dzieli się na akcje serii A i B w lic zbie 54.073.280 sztuk oraz
  serii C w liczbie 34.786.163 sztuki.
  2. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta

  Skład Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z informacją jednostek podlegających konsolidacji znajduje się
  w Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.

  3. Zasady sporządzania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Zasady sporządzania sprawzdania skonsolidowanego zostały opisane w Sprawozdaniu Finansowym w pkt.
  „Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości”.

  4. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego
  za okres sześciu miesięcy

  Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe zarówno ze skonsolidowanego jak i jednostkowego
  sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO).


  Pozycja bilansu
  skonsolidowanego
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  PLN EUR PLN EUR
  Aktywa razem 1 666 771 394 362 1 503 419 339 833
  Aktywa trwałe 658 324 155 761 658 284 148 798
  Aktywa obrotowe 1 008 447 238 601 845 135 191 034
  Pasywa razem 1 666 771 394 362 1 503 419 339 833
  Kapitał własny 649 014 153 558 653 192 147 647
  Zobowiązania długoterminowe 385 965 91 320 337 049 76 187
  Zobowiązania krótkoterminowe 631 791 149 483 513 178 115 999

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  2
  Pozycja rachunku zysków i
  strat skonsolidowanego
  od 01 -01-2017 do 30 -06-2017 od 01 -01-2016 do 30 -06-2016
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 135 310 31 857 255 033 58 220
  Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów 105 121 24 749 186 898 42 666
  Zysk (strata) brutto ze
  sprzedaży 30 189 7 108 68 135 15 554
  Koszty sprzedaży 11 155 2 626 13 359 3 050
  Koszty ogólnego zarządu 10 575 2 490 9 438 2 154
  Zysk (strata) ze sprzedaży 6 813 1 604 43 219 9 866
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej 808 190 37 472 8 554
  Zysk (strata) brutto -6 919 -1 629 30 631 6 993
  Podatek dochodowy -3 381 -796 4 527 1 033
  Zysk (strata) netto -3 538 -833 26 104 5 959


  Pozycja bilansu Emitenta
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  PLN EUR PLN EUR
  Aktywa razem 1 625 383 384 570 1 449 838 327 721
  Aktywa trwałe 710 636 168 138 708 549 160 160
  Aktywa obrotowe 914 748 216 431 741 289 167 561
  Pasywa razem 1 625 383 384 570 1 449 838 327 721
  Kapitał własny 675 187 159 751 684 286 154 676
  Zobowiązania długoterminowe 266 007 62 938 191 979 43 395
  Zobowiązania krótkoterminowe 684 190 161 881 573 573 129 650


  Pozycja rachunku zysków i
  strat Emitenta
  od 01 -01-2017 do 30 -06-2017 od 01 -01-2016 do 30 -06-2016
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i
  materiałów 92 170 21 700 57 196 13 057
  Koszty sprzedanych
  produktów, towarów i
  materiałów 73 321 17 263 53 319 12 172
  Zysk (strata) brutto ze
  sprzedaży 18 848 4 438 3 876 885
  Koszty sprzedaży 12 286 2 893 8 077 1 844
  Koszty ogólnego zarządu 8 999 2 119 7 439 1 698
  Zysk (strata) ze sprzedaży -4 083 -961 -13 759 -3 141
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej -9 858 -2 321 -19 555 -4 464
  Zysk (strata) brutto -9 171 -2 159 -26 891 -6 139
  Podatek dochodowy -71 -17 -4 631 -1 057
  Zysk (strata) netto -9 099 -2 142 -22 259 -5 081


  5. Opis działalności Grupy oraz najważniejsze zdarzenia w pierwszym półroczu 2017r.

  W okresie objętym sprawozdaniem miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

  Sprawy korporacyjne :

  Wezwanie na sprzedaż akcji Spółki

  W dniu 20 stycznia 2017 r. Pan Józef Wojciechowski , dominujący akcjonariusz w stosunku do Spółki , ogłosił
  wezwanie na sprzedaż akcji Spółki w związku z zamiarem przekroczenia progu 66% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Wezwanie obejmowało sprzedaż 30.247.179 akcji Spółki stanowiących 34,04% akcji Spółki
  i uprawniających do 30.247.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 34,04% ogólnej liczby głosów na


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  3
  Walnym Zgromadzeniu. Zapisy na sprzedaż akcji prowadzone były w okresie od dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 15
  marca 2017 r. W wyniku przeprowadzonego wezwania Pan Józef Wojciechowski nabył 17.416.894 akcj i
  stanowiących ok.19,60% ogólnej liczby akcji, uprawniających do 17.416.894 głosów na Walnym Zgromadzeniu
  stanowiących ok.19,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  W dniu 7 lutego 2017 r. (raportem bieżącym nr 6/2017) Zarząd Spółki wyraził pozytywne stanowisko wobec
  ogłoszonego przez Pana Józefa Wojciechowskiego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
  Zarząd Spółki poinformował, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary Wzywającego względem Spółki są
  określone następująco: „Wzywający oświadcza, że zamierza podjąć działania mające na celu doprowadzenie do
  wzmocnienia sytuacji finansowej Spółki oraz jej dalszego rozwoju.
  Wzywający oświadczył, że na chwilę obecną jego zamiarem jest również utrzymanie akcji Spółki w obrocie na
  rynku regul owanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.”
  Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że dotychczasowa działalność oraz założone kierunki rozwoju Spółki zostaną
  zachowane.

  Walne Zgromadzenia

  W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwały
  dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i Zarząd z działalności Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej
  w 2016 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spół ki, dokonało podziału zysku, ustaliło liczbę członków
  Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołało dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Barbary
  Czyż oraz Pani Małgorzaty Szwarc – Sroka.

  Rada Nadzorcza

  W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie uprawnionego Akcjonariusza o skorzystaniu
  z uprawnienia osobistego w zakresie powołania trzech czł onków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Józefa
  Wojciechowskiego, Pani Irminy Łopuszyńskiej oraz Pana Jacka Radziwilskiego.

  Powołanie Zarządu

  W dniu 23 czerwca 2017 r., w związku z upływem kadencji, został powołany Zarządu Spółki w składzie
  następującym:
  Pani Magdalena Starzyńska – powołana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;
  Pan Wojciech Rajchert – powołany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;
  Pani Małgorzata Ostrowska – powołana na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego uprawnionemu
  Akcjonariuszowi;
  Pan Piotr Suprynowicz – powołany na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego uprawnione mu
  Akcjonariuszowi.

  Kred yt y:

  Zawarcie umowy kredytowej

  W dniu 10 lutego 2017 r. podmiot zależny od Emitenta spółka Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach jako
  inwestor zawarł umowę z Alior Bank S.A. na podstawie, której Bank udzielił kredytów: inwestycyjnego
  w wysokości 138.789.712 zł, na VAT w wysokości 3.000.000 zł. Kredyty zostały udzielone w celu finansowania
  i refinansowania wydatków związanych z realizacją apartamentowca Hanza Tower przy Al. Wyzwolenia i ul.
  Odzieżowej w Szczecinie. Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 30 września 2020 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  4
  W dniu 23 marca 2017 r. Spółka zawarła z Getin Noble Bank S.A. umowę o kredyt inwestycyjny na
  wspófinansowanie kosztów realizacji III etapu inwestycji „Osiedle Nowe Tysiąclecie” w Katowicach w wysokości
  42.000.000 zł. Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 20 grudnia 2019 r.
  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

  W dniu 30 stycznia 2017 r. Spółka zawarła Aneks do umowy o kredyt rewolwingowy udzielony przez Bank
  Polskiej Spółdzielczości S.A. w ostatecznej wysokości 4.944.327 zł, przeznacz ony na finansowanie bieżącej
  działalności. Na mocy Aneksów przesunięto termin wykorzystania i ustalono harmonogram spłaty kredytu. Nowy
  termin spłaty kredytu ustalono na dzień 31 grudnia 2017 r.

  W dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka zawarła Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez PKO
  BP S.A. w wysokości 10.000.000 zł. Na mocy Aneksu przesunięto termin wykorzystania i spłaty kredytu.
  Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 26 kwietnia 2018 r.

  Spłata kredytu

  W dniu 14 kwietnia 2017 r. podmiot zależny od Emitenta spółka pod firmą Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. z siedzibą
  w Ząbkach dokonała całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na wspófinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  mieszkaniowej „Nowe Tysiąclecie Budynek B1” w Katowicach w wysokości 24.000.000 zł zaciągniętego w Getin
  Noble Bank SA.

  W dniu 13 czerwca 2017 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu na wspófinansowanie kosztów realizacji
  inwestycji mieszkaniowej „Osiedle Kamerata” w Gdyni w wysokośc i 9.700.000 zł zaciągniętego w Plus Bank SA.

  W dniu 23 czerwca 2017 r. Spółka dokonała c ałkowitej spłaty kredytu na finansowanie budownictwa
  komercyjnego związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Jerozolimskie Point ” w W arszawie
  w wysokości 23.0 00.000 zł zaciągniętego w Millennium Bank S.A.

  Pozwolenia na budowę, na użytkowanie, inne istotne transakcje:

  Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi

  W dniu 28 lutego 2017 r. podmioty zależne od Emitenta spółka pod firmą Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach
  jako inwestor oraz spółka pod firmą J.W. Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach jako Generalny
  Wykonawca zawarły umowę na dokończenie realizacji inwestycji mieszkaniowo – usługowej w Szczecinie przy al.
  Wyzwolenia i u l. Odzieżowej Hanza Tower. W ynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 150.000.000 zł netto,
  termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 kwietnia 2019 r.

  Pozwolenie na budowę

  W dniu 9 lutego 2017r. spółka zależna od Emitenta Nowe Tysiąclecie sp. z o.o. otrzymała pozwolenie zamienne
  umożliwiające budowę III etapu inwestycji Nowe Tysiąclecie. Pozwolenie jest prawomocne i zostało przeniesione
  na Emitenta, który będzie inwestorem.

  W dniu 10 kwietnia 2017 r . Spółka otrzymała pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych na
  osiedlu Lewandów IV (Wrzosowa Aleja) obejmujące 3 budynki wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Pozwolenie jest prawomocne.

  W dniu 18 kwietnia 2017 r . Spółka otrzymała pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych,
  stanowiących część osiedla Lewandów III (Wrzosowa Aleja) obejmującą 5 budynków wielorodzinnych wraz


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  5
  z zagospodarowaniem terenu – decyzja została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. Spółka podejmuje
  działania mające na celu ponowne uzyskanie pozwolenia zgodnie z wytycznymi Wojewody.


  Pozwolenie na użytkowanie

  W dniu 7 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego
  z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Marcina z Wrocimowic/Sprawna – Osiedle Willa One. Pozwolenie
  jest prawomocne.

  W dniu 13 kwietnia 2017 r. Spółka z Grupy działająca pod firmą Nowe Tysiąclecia Sp. z o.o. - otrzymała
  pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego „Nowe Tysiąclecie etap B1 ” przy ul. Tysiąclecia
  w Katowicach. Pozwolenie jest prawomocne.


  Umo wy przedwstępne zakupu gruntów

  W dniu 11 maja 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę na nabycie nieruchomości położonych w Gdańsku
  przy ul. Jesi onowej stanowiącej działki gruntu o nr 36/1 oraz 102/3 o łącznej powierzchni 0,3136 ha dla których
  prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/000168469/3 za kwotę 6.500.000 zł netto + VAT. Przy podpisaniu
  umowy przedwstępnej Spółka zapłaciła kwotę 1.000.000 zł tytułem zadatku. Ostateczna umowa sprzedaży ma
  zostać zawarta do dnia 11 maja 2018 r.

  W dniu 13 czerwca 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę na nabycie nieruchomości położonych
  w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67 o łącznej powierzchni 0,9693 ha za kwotę 20.500.000 zł netto + VAT. Przy
  podpisaniu umowy przedwstępnej Spółka zapłaciła kwotę 2.460.000 zł tytułem zadatku. Ostateczna umowa
  sprzedaży ma zostać zawarta do dnia 13 czerwca 2018 r.


  Obligacje:

  Emisja obligacji:

  W dniu 31 maja 2017 r. Spółka wyemitowała 70.000 niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł
  każda i łącznej wartości 70.000.000 zł z ostatecznym terminem wykupu na dzień 29 maja 2020 r.
  Oprocentowanie obligacji ustalone jest w oparciu o WIBOR 6M + marża i płatne w okresach półrocznych.
  W okresie trwania emisji Spółka dokona częściowego wykupu wartośc i nominalnej każdej z obligacji: w dniu 31
  maja 2018 r. 10% wartości nominalnej, w dniu 31 maja 2019 r. 40 % wartości nominalnej. Obligacje zostały
  zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLJWC0000118. Obligacje notowane są w alternatywnym systemie
  obrotu prowadzonym przez ASO BondSpot . Środki pozyskane z emisji Emitent zamierza spożytkować na rozwój
  swojej działalności, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz
  zakupu gruntów.


  Zmiana warunków emisji obligacji JWX0116

  W dniu 8 maja 2017 r. Spółka uzyskała zgodę administratora na wykreślenie hipoteki w wysokości 125.000.000
  zł z księgi wieczystej nr WA4M/00440028/3 prowadzonej dla działki nr 3/15 przeznaczonej pod etap D inwestycji
  Bliska Wola realizowanej w Warszawie u zbiegu ulicy Kasprzaka z Al. Prymasa Tysiąclecia. Hipoteka została
  wykreślona w dniu 10 lipca 2017 r. Wykreślenie hipoteki wynikało ze zmiany charakteru obligacji na
  niezabezpieczone.

  W dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka uzyskała zgodę Obligatariuszy na zmianę terminu wykupu Obligacji, który
  został przesunięty na dzień 1 czerwca 2020 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  6
  Wypłata odsetek

  W dniu 24 kwietnia 2017 r. Spółka wypłaciła odsetki od obligacji serii JWX0116.

  W dniu 09 czerwca 2017 r. Spółka wypłaciła odsetki od obligacji oznaczonych kodem ISIN PLJWC00000100.


  Realizowane inwestycje:

  W I półroczu 2017 r. Grupa realizowała 16 inwestycji deweloperskich na łączną liczbę 4 427 lokali o powierzchni
  207.189 m2, w tym inwestycje aparthotelowe, domy jednorodzinne i w zabudowie szeregowej. Front
  prowadzonych prac obejmował inwestycje:
   w Warszawie: Bliska Wola/Wola Invest (etapy C i E), Osiedle Willa One, Osiedle Zielona Dolina II etap I i
  II oraz Zielona Dolina III , a także domy jednorodzinne i domy szeregowe – Villa Campina pod Warszawą
  k. Ożarowa Mazowieckiego i aparthotel Jerozolimskie Invest,
   w Gdyni: Osiedle Bernadowo Park etap II oraz Osiedle Kamerata,
   w Katowicach: Osiedle Nowe Tysiąclecie etap B1 i Osiedle Nowe Tysiąclecie etap III ,
   w Szczecinie: Hanza Tower.


  W I półroczu 2017 r. były realizowane następujące inwestycje:


  Nazwa projektu Liczba
  lokali
  ogółem PUM
  Powierzchnia
  aparthotelowo -komercyjna %

  lokali
  sprzedanych
  w/g stanu na 30.06.2017 r.
  %
  Zaawansowanie
  rzeczowe robót
  budowlanych
  w/g stanu na
  30.06.2017 r.
  Bliska Wola - Etap E - część
  mieszkalna, Warszawa 671 30 563 - 84% 15%
  Zielona Dolina II etap II, Warszawa 570 25 360 - 17% 46%
  Hanza Tower, Szczecin 501 21 952 10 721 18% 15%
  Bliska Wola - Etap C – część
  mieszkalna, Warszawa 481 21 375 - 99% 95%
  Bliska Wola - Etap C - W ola Invest,
  Warszawa 457 - 14 559 99% 68%
  Bliska Wola - Etap E - W ola Invest,
  Warszawa 413 4 549 10 050 45% 9%
  Nowe Tysiąclecie etap III,
  Katowice 346 18 264 - 13% 1%
  Zielona Dolina II etap I, Warszawa 321 12 809 - 69% 99%
  Bernadowo Park etap II, Gdynia 236 13 180 - 51% 54%
  Nowe Tysiąclecie, etap B1,
  Katowice 122 7 128 - 99% 100%
  Jerozolimskie Invest, Warszawa 116 - 3 437
  Nie
  wprowadzono
  do oferty
  100%
  Kamerata, Gdynia 55 3 420 - 80% 27%
  Zielona Dolina III, Warszawa 54 2 269 - 43% 77%
  Villa Campina – domy, Ożarów 42 4 588 - 83% 97%
  Willa One, Warszawa 21 957 - 52% 100%
  Domy Alicja, Ożarów 21 2 008 - 71% 6%
  Razem 4 427
  168 422
  38 767  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  7
  Budowy rozpoczęte w I półroczu

  Z wyżej wymienionych inwestycji w I półroczu 2017 roku rozpoczęła się budowa inwestycji: Osiedle Nowe
  Tysiąclecie etap III w Katowicach, Hanza Tower w Szczecinie, oraz dom ów szeregow ych – kolejny etap na
  Osiedlu Villa Campina pod Warszawą.

  Budowy rozpoczęte w I półroczu 2017
  Liczba
  lokali PU (m2)

  Hanza Tower, Szczecin
  501

  21 952

  Nowe Tysiąclecie etap III, Katowice
  346

  18 264

  Domy Alicja, Ożarów

  21

  2 008
  RAZEM 868 42 224

  Budowy kończone w I półroczu 2017

  W pierwszym półroczu ukończono inwestycje na łącznie 580 lokali:
  Inwestycje mieszkaniowe zakończone w I półroczu
  2017 Liczba
  lokali PU (m2)
  Powierzchnia
  aparthotelowa
  Zielona Dolina II etap I, Warszawa** 321 12 809
  Nowe Tysiąclecie, etap B1, Katowice
  122 7 128
  Jerozolimskie Invest, Warszawa
  116 3 437

  Willa One, Warszawa * 21 957
  RAZEM
  580 20 894 3 437
  * Budowa zakończona w 2016r., pozwolenie na użytkowanie uzyskano w I półroczu 2017r.
  ** Budowa zakończona w I półroczu 2017r. w trakcie jest uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.

  Sprzedaż

  W I półroczu 2017 roku Gr upa sprzedała brutto łącznie 850 lokali .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  8
  Przekazania

  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r. spółka przekazała i rozpoznała w przychodach 290 lokali .
  Z inwestycji realizowanych w I półroczu oraz projektów zakończonych l okale będące w ofercie do rozpoznania
  w wyniku w kolejnych kwartałach to łącznie 4.328 sztuk w tym: 2.391 to lokale sprzedane i nieprzekazane, 1. 821
  to lokale będące w ofercie do sprzedaży oraz 116 lokali to lokale z inwestycji zakończonej, ale jeszcze nie
  wprowadzonej do oferty.

  6. Planowane inwestycje oraz perspektywy rozwoju


  Inwestycje planowane

  W perspektywie najbliższych lat Grupa zamierza w oparciu o posiadany bank ziemi przystąpić do realizacji 17
  nowych projektów deweloperskich i aparthotelowych. Grupa planuje wprowadzić do sprzedaży lokale o łącznej
  powierzchni użytkowej; mieszkalnej, aparthotelu i komercyjnej na prawie 151 tys. m2.
  W przypadku wszystkich planowanych projektów deweloperskich i aparthotelowych Grupa Kapitałowa jest
  właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym gruntu. W znacznej części planowanych projektów przeprowadziła
  także prace projektowe i przygotowawcze. Realizacja inwestycji finansowana będzie ze środków własnych,
  wpływów od Klientów w przypadku rachunku powierniczego otwartego oraz z kredytu bankowego.
  Planowane projekty przewidziane do realizacji w najbliższych latach zostały zaprezentowane
  w poniższej tabeli.
  Zestawienie planowanych do realizacji projektów deweloperskich- stan na 30.06.2017 r.:

  Nazwa projektu Liczba lokali
  ogółem
  PUM
  Powierzchnia
  aparthotelowo
  -
  komercyjna
  Warszawa, Bliska Wola etap Dk 1 073 25 297 17 409
  Warszawa, Bliska Wola etap Dm 418 19 180
  Warszawa, ul. Berensona 264 11 855
  Warszawa, Pileckiego - Aparthotel 239 8 016
  Warszawa, ul. Antoniewska 221 13 763
  Gdynia, ul Spokojna 181 9 000
  Domy etap VI i dalsze 150 15 675
  Warszawa, Lewandów Park III etap II 146 4 709
  Warszawa, Mikołaja Trąby 122 5 500
  Warszawa, ul. Odkryta II 82 4 158
  Warszawa, Lewandów Park IV 81 2 990
  Warszawa, ul. Aluzyjna II 68 3 670
  Warszawa, Lewandów Park III etap I 40 1 631
  Warszawa, ul. Aluzyjna I 32 1 850
  Domy etap V 30 2 878
  Domy etap IV 20 1 980
  Warszawa, ul. Nowodworska 13 1 180
  Razem 3 180 116 316 34 425
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  9
  Cele i perspektywy rozwoju

  Grupa dywersyfikuje przychody i oprócz oferty mieszkaniowej wprowadza do oferty aparthotele, wykorzystując
  najefektywniej zakupione grunty. Grupa zarządza aparthotelami przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń
  związanych z rynkami: deweloperskim, hotelowym oraz zarządzania nieruchomościami, na których jest obecna
  od wielu lat. Ofertę mieszkaniową Grupa dedykuje przede wszystkim klientom z grupy średniozamożnych, stąd
  planowanie i realizacja inwestycji w cenowo atrakcyjnych lokalizacjach – dostosowanych do finansowych
  możliwości potencjalnych nabywców, inwestycje w Centrum –Bliska Wola, Białołęka – Zielona Dolina. Grupa
  oferuje pomoc przy uzyskaniu kredytów hipotecznych. W ramach oferty finansowania proponowane są programy
  dostosowane do możliwości finansowych odbiorców oferty. Grupa, dzięki wieloletniej, owocnej współpracy
  z największymi bankami posiada zróżni cowaną ofertę kredytową opartą o preferencyjne warunki, dedykowane
  tylko dla Klientów Grupy.

  Grupa planuje wzrost sprzedaży w najbliższym roku i kolejnych latach chcąc uzyskać poziom 1 500 - 2 000 lokali
  rocznie. Będzie to możliwe głównie dzięki wyprzedaży aktualnej oferty i wprowadzeniu do oferty nie tylko nowych
  mieszkań m.in. z kolejnego etapu cieszącej się ogromnym zainteresowaniem Klientów inwestycji Bliska Wola
  etap D oraz inwestycji na warszawskiej Białołęce: przy ul. Lewandów, Berensona i Nowodworskiej, ale również
  wprowadzeniu do sprzedaży nowej inwestycji aparthotelowej w W arszawie, przy ul. Pileckiego.

  Pomimo nastawienia głównie na działalność deweloperską Grupa zamierza kontynuować rozpoczętą
  w poprzednich latach dywersyfikację swoich przychodów poprzez udział w segmencie hotelowym
  i aparthotelowym, w skali ogólnopolskiej wykorzystując posiadany poten cjał i możliwości pozyskania
  finansowania.

  Podsumowując Grupa niezależnie od sytuacji na rynku dywersyfikuje ryzyko poprzez:

  • realizowanie rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych,
  • rozszerzenie oferty o jednostki aparthotelu – mieszkania na wynajem,
  • przygot owanie do uruchomienia nowych inwestycji w stolicy i w różnych regionach Polski,
  • kontynuowanie działalności hotelarskiej,
  • możliwie najefektywniejsze wykorzystywanie nieruchomości aparthotelowych.


  7. Wskazanie czynników, które w ocenie spółki będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej
  kolejnego kwartału

  Najistotniejsze czynniki mogące mieć wpływ na wyniki Spółki:
  • Tempo kończenia inwestycji warunkujące przekazywanie lokali na inwestycjach szczególnie: Bliska W ola
  etap C (część mieszkalna i aparthotel), Zielona Dolina II etap I i III, Jerozolimsk ie Invest oraz domy
  szeregowe i jednorodzinne – Villa Campina.
  • Utrzymanie wysokiego tempa sprzedaży wraz z rozszerzaniem oferty uwarunkowane m.in.:
  o Uruchamianiem nowych inwestycji,
  o Dostępnością kredytów hipotecznych na rynku nieruchomości,
  o Niskim poziomem stóp procentowych – obniżony koszt obsługi kredytu dla Spółki oraz
  nabywców mieszkań, co może mieć pozytywny wpływ na tempo sprzedaży mieszkań,
  o Rozszerzaniem oferty o budowę kolejnych jednostek aparthotelowych,
  o Tempem wyczerpywania się środków z rządowego programu Mieszkania dla Młodych,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  10
  o Rozpoczynaniem inwestycji zgodnie z harmonogramem.
  • Koniunktura w gospodarce, a w szczególności na rynku nieruchom ości.
  • Inne zdarzenia jednorazowe, związane np. z aktualizacją wycen nieruchomości. Spółka dokonuje
  weryfikacji wartości wycen raz w roku (zazwyczaj na koniec roku) i podejmuje decyzje w sprawie
  przeszacowań.


  8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na któ ry sporządzono skrócone śródroczne sprawozdanie
  finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
  finansowe Emitenta


  Wyrażenie zgody na skup akcji własnych :
  W dniu 16 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę którą wyraziło zgodę na
  przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Spółka będzie mogła wydać na ten cel do
  10.000.000 zł.

  Umowy przedwstępne zakupu nieruchomości:
  W dniu 25 lipca 2017 r. Spółka zwarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości lokalowych położonych
  w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 oraz Dietla 86,88 i 90 stanowiących jeden lokal użytkowy o pow. 8.206,50
  m2 oraz dziesięć lokali mieszkalnyc h o łącznej pow. 520,70 m2 wraz z przynależnymi piwnicami o pow. 95,65 m2
  za łączną kwotę 44.100.000 zł netto. Termin zawarcia umowy ostatecznej został ustalony na dzień 30
  października 2017 r. Dotychczas Spółka zapłaciła 1.000.000 zł tytułem płatności na cenę sprzedaży.

  W dniu 22 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości stanowiącej działkę
  gruntu nr 511/2 o powierzchni 1,7628 ma położonej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka za kwotę
  1.322.100 zł. Przy umowie Spółka zapłaciła zaliczkę w kwocie 132.210 zł. Ostateczny termin sprzedaży został
  ustalony na dzień 22 sierpnia 2020 r. pod warunkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu
  obejmującego przedmiotową działkę.

  Kred yt y:

  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
  W dniu 4 lipca 2017r. J.W. Construction Spółka z o.o. podmiot zależny Emitenta zawarła Aneks do umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez PKO BP S.A. w wysokości 7.000.000 zł. Na mocy Aneksu
  przesunięto termin wykorzystania i spłaty kredyt u. Nowy termin spłaty kredytu ustalono na dzień 26 kwietnia
  2018r.


  9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

  Ryzyka rozpoznawane przez Grupę to m.in..: ryzyko płynności, kredytowe, ryzyko związane z decyzjami
  administracyjnymi, związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną oraz ryzyko związane z programami wsparcia
  dla nabywców mieszkań.

  Ryzyko płynności
  Grupa przywiązuje szczególną wagę do zachowania równowagi pomiędzy finansowaniem swojej działalności
  inwestycyjnej, a terminową spłatą zobowiązań. Zachowanie płynności uwarunkowane jest prowadzoną polityką


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  11
  kredytową banków w zakresie udzielania kredytów zarówno hipotecznych jak i inwestycyjnych. Brak finansowania
  ze strony banków szczególnie w powiązaniu z wymogami ustawy deweloperskiej i rachunków powierniczych
  w przypadku deweloperów jak i klientów indywidualnych może mieć wpływ na: rozpoczynanie nowych inwestycji,
  popyt na mieszkania, terminowość wpłat i tym samym na przepływy gotówkowe.

  Ryzyko kredytowe
  Bardzo duża część Klientów Grupy dokonuje zakupów w oparciu o kredyty bankowe. Ryzyka związane
  z zaoferowanymi kredytami są zabezpieczone ubezpieczeniem poszczególnych należności w imieniu Klientów.
  W stosunku do żadnej grupy Klientów nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Ponadto Grupa
  systematycznie dokonuje oceny wnoszonych wpłat i sytuacji finansowej swoich Klientów.

  Ryzyko związ ane z decyzjami administracyjnymi
  Podstawą działalności deweloperskiej są decyzje administracyjne wymagane w związku z obecnie prowadzonymi
  lub przyszłymi projektami. Nieuzyskanie zezwoleń, zgód lub pozwoleń lub też nieuzyskanie ich w terminie może
  negaty wnie wpływać na zdolność rozpoczęcia, prowadzenia lub zakończenia obecnych oraz nowych projektów
  deweloperskich przez Spółkę. Wszystkie te czynniki mogą tym samym mieć wpływ na przepływy finansowe i całą
  prowadzoną działalność.

  Ryzyko związane z ogólną sy tuacją makroekonomiczną
  Działalność Grupy oraz osiągane wyniki finansowe, w dużym stopniu uzależnione są od stanu koniunktury
  gospodarczej panującej przede wszystkim na rynku krajowym. Czynnikami kształtującymi sytuację ekonomiczną
  są między innymi: tempo wzrostu PKB, poziom śred niego wynagrodzenia brutto, wysokość bezrobocia, poziom
  inflacji, kursy walut, wysokość stóp procentowych, dostępność kredytów, stopień zadłużenia gospodarstw
  domowych. Pomimo trwającego ożywienia gospodarczego w Polsce, nie ma pewności co do trwałości
  poz ytywnych tendencji w przyszłości. Istnieje ryzyko, iż w przypadku spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego
  w Polsce, może nastąpić spadek realnych wynagrodzeń brutto i ograniczenie dostępności kredytów, w tym
  kredytów hipotecznych. Spowoduje to obniżenie p opytu na oferowane przez Grupę produkty i usługi,
  a w szczególności na podstawowy produkt jakim są mieszkania. W konsekwencji może to mieć negatywny wpływ
  na osiąganą przez Spółkę sprzedaż oraz skutkować pogorszeniem wyników finansowych.
  Ryzyko związane z programami wsparcia dla nabywców mieszkań
  Do końca września 2018 r. nabywcy mieszkań mogą składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego
  w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). W przypadku, gdy skala środków
  przeznaczonych na finans owanie tego programu okaże się niewystarczająca lub program wygaśnie, może
  nastąpić ograniczenie popytu na mieszkania, w szczególności ze strony osób o mniejszych dochodach.
  Dodatkowym elementem ryzyka jest poziom średnich wskaźników przeliczeniowych przyjętych w programie dla
  ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego. Ustalenie wartości
  tego wskaźnika na poziomie zbyt niskim w stosunku do cen mieszkań może skutkować ograniczeniem liczby
  mieszkań spełniających kryt eria programu i tym samym możliwości skorzystania z programu przez potencjalnych
  nabywców. W takim przypadku możliwe jest pogorszenie koniunktury na rynku deweloperskim i spadek
  sprzedaży mieszkań, co może negatywnie wpłynąć na spółki deweloperskie i ich w yniki finansowe, w tym na
  wyniki Grupy.
  Dodatkowo na rynek mieszkaniowy w Polsce może wpłynąć rządowy program „Mieszkanie Plus”. Obecnie trudno
  zaprognozować, jaka będzie skala jego oddziaływania na sektor deweloperski. Z jednej strony program jest
  adr esowany raczej do osób, które nie mają zdolności kredytowej na zakup własnej nieruchomości, czyli nie do


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  12
  klientów Grupy. Ponadto beneficjentami programu mają być osoby wynajmujące mieszkania, a nie kupujący je na
  własność. Z drugiej jednak strony program m oże stanowić konkurencję dla mieszkań popularnych, szczególnie
  gdyby miał obejmować atrakcyjne lokalizacje w dużych miastach. Na razie jednak trudno prognozować, jaki to
  będzie wpływ, ponieważ nie są znane jeszcze wszystkie szczegóły programu.


  10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek
  gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji
  długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

  W okr esie sprawozdawczym nie zaszły żadne istotne zmiany.


  11. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników na
  dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników
  prognozowanych

  Zarząd J.W. Construction Holding S.A. nie publikuje prognoz finansowych zarówno dla Spółki jak i Grupy
  Kapitałowej.


  1 2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu za
  półrocze wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału
  w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólniej liczbie
  głosów na walnym zgromadzeniu

  Stan na dzień 20.0 9.201 7 r.
  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych akcji Udział w kapitale
  zakł a d ow ym Liczba głosów

  Udział w ogólnej
  liczbie głosów
  na Walnym
  Zgromadzeniu
  Józef Wojciechowski 28.182.933 31,72 % 28.182.933 31,72 %
  EHT S.A. 47.846.225 53,84 % 47.846.225 53,84 %

  W okresie sprawozdawczym zaszły następujące zmiany :
  W d niu 22 marca 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie TFI PZU S.A. działającego w imieniu zarządzanych
  przez siebie funduszy o zmianie liczby posiadanych akcji i zejściu poniżej progu 5 % w wyniku odpowiedzi na
  ogłoszone przez Pana Józefa Wojciechowskiego wezwanie. Przed sprzedażą fundusze zarządzane przez TFI
  PZU S.A. posiadały 8.882.877 akcji co stanowiło 9,9965 % ogólnego udziału w kapitale zakładowym
  i upoważniało do 8.882.877 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 9,9965 % ogólnej liczby głosów.
  Spółka otrzym ała zawiadomienia od Pana Wojciechowskiego o zwiększeniu liczby posiadanych przez Niego
  akcji :
  W dniu 17 stycznia 2017 r. o nabyciu 2.200.000 akcji stanowiących 2,48 % ogólnej liczby akcji i uprawniających
  do 2.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co sta nowi 2,48 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu;
  W dniu 17 marca 2017 r. o nabyciu 17.416.894 akcji stanowiących 19,60 % ogólnej liczby akcji i uprawniających
  do 17.416.894 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 19,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu
  Pan Józef Wojciechowski kontroluje Spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  13
  13. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające
  i nadzorujące Emitenta na określony dzień, odrębnie dla każdej z osób

  Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zasiadające w organach spół ki:

  Stan na dzień 20.0 9.201 7 r.
  Osoba Funkcja Liczba posiadanych akcji
  Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 28.182.933

  W okresie sprawozdawczym liczba akcji posiadanych przez Pana Wojciechowskiego wzrosła o 19.616.894 sztuki.


  1 4. Sprawy sądowe powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta

  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość postępowań wytoczonych przeciwko Grupie nie przekraczała 10% kapitałów
  własnych Grupy.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość postępowań wytoczonych z powództwa Spółki lub podmiotów z Grupy,
  prowadzonych w sądach powszechnych (tzn. w sądach I i II instancji) nie przekraczała 10 % kapitałów własnych
  Spółki.
  Postępowania, których stroną jest Spółka, nie mają istotnego wpływu na działalność Spółki.

  15. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
  z podmiotami powiązanymi jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe

  Informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym w Nocie
  30 „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.


  1 6. Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub spółkę zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
  udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowy lub jednostce zależnej od tego podmiotu jeżeli łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych
  Emitenta

  W dniu 10 lutego 2017 r. Spółka udzieliła poręczenia na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty
  141.789.712 zł za zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów przez podmiot zależny Hanza Invest S.A.
  z siedzibą w Ząbkach. Hanza Invest S.A. pozyskała dwa kredyty : inwestycyjny w kwocie 138.789.712 zł oraz na
  VAT w kwocie 3. 000.000 zł na sfinansowanie części kosztów realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie.
  Poręczenie zostało udzielone do czasu spłaty kredytów, których termin w umowie kredytowej został udzielony na
  dzień 30 września 2020 roku. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Hanzy Invest S.A., która jest spółką celową
  przeznaczoną do realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie. Poręczenie zostało udzielone za zobowiązanie
  podmiotu z GK Emitenta.


  1 7. Inne inf ormacje które są istotne, zdaniem emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez Emitenta

  Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia poza tymi, które zostały wymienione w Sprawozdaniu Finansowym
  i Sprawozdaniu Zarządu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  14  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik • Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe  za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku

  Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej  Ząbki, dn. 20 września 2017 roku


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  2

  A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  1. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ

  Spółka J.W. Construction Holding S.A . (”JWCH”) z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, nr REGON
  010621332, została po raz pierwszy zarejestrowana j ako Towarzystwo Budowlano-Mieszkaniowe Batory
  Sp. z o.o. 7 marca 1994 r. pod numerem RHB 39782. W dniu 15 stycznia 2001 r. została ona przekształcona
  w spółkę akcyjną i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem RHB 63464.
  W dniu 16 lipca 2001 r. Spółka zmieniła nazwę na obecnie obowiązującą J.W. Construction Holding S.A. i została
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028142.

  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD ) jest
  zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Przedmiotem działalności jest także realizacja
  produkcji budowlanej projektowej i pomocniczej, obrót nieruchomościami oraz usługi hotelarskie.

  Czas trwania Jednostki Dominującej na dz ień 30 czerwca 2017 r. jest nieograniczony. Rokiem obrotowym Spółki
  jest rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

  2. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

  Podstawowe informacje o Grupie obejmującej jednostkę dominującą oraz spółki zależne o d jednostki
  dominującej objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

  Strukturę Grupy oraz udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym podmiotów należących do Grupy
  i objętych konsolidacją na dzień 30 czerwca 2017 r. prezentuje poniższa tabela:
  Podmiot Państwo rejestracji
  Udział jednostki
  dominującej w kapitale
  podstawowym
  Udział jednostki
  dominującej w prawach
  głosu Metoda konsolidacji
  Jednostki zależne:
  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Marki” Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacj a pełna
  J.W. Construction Sp. z o.o. Polska 100,00 % 100,00 % konsolidacja pełna
  Porta Transport Sp. z o.o. w likwidacji Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  J.W. Marka Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Yakor House Sp. z o.o. Rosj a 70,00% 70,00% konsolidacja pełna
  Seahouse Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Business Financial Construction Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Dana Invest Sp. z o.o. Polska 99,99 % 99,99 % konsolidacja pełna
  Varsovia Apartamenty Sp. z o.o. (wcześniej: Bałtycka Sp. z o.o.) Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Berensona Invest Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 1SK Polska 48,00% 48,00% konsolidacja pełna
  Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 2SK Polska 48,00% 48,00% konsolidacja pełna
  Wola Invest Sp. z o.o. (wcześniej: Bliska Wola 3 Sp. z o.o.) Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Bliska Wola 4 Sp . z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Zdziarska Invest Sp . z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Łódź Invest Sp . z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Lewandów Invest Sp. z o.o. Polska 100,00% 100,00% konsolidacja pełna
  Hanz a Invest S.A. Polska 100 ,00 % 100 ,00 % konsolidacja pełna


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  3

  Podstawowym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy jest:
  − JW. Marka Sp. z o.o. – działalność marketingowa,
  − Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Marki” Sp. z o.o. – sprzedaż i administrowanie osiedli budownictwa
  społecznego,
  − Ośrodek Wypoczynkowy "Ogoniok" Sp. z o.o. (obecnie Yakor House Sp. z o.o.) - zagospodarowanie
  i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Porta Transport Sp. z o.o. – usługi transportowe,
  − J.W. Construction S p. z o.o. – realizacja produkcji budowlanej, produkcja wyrobów prefabrykowanych dla
  budownictwa,
  − Seahouse Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Business Financial Construction Sp. z o.o. – sprzedaż i marketing,
  − Dana Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Varsovia Apartamenty Sp. z o.o. – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  − Berensona Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 1SK – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Bliska Wola 4 Sp. z o.o .2SK – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Wola Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Bliska Wola 4 Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Zdziarska Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomoś ci na własny rachunek,
  − Łódź Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Lewandów Invest Sp. z o.o. – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  − Hanza Invest S.A . - zagospodarowanie i sprzedaż n ieruchomości na własny rachunek.

  Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy prowadzą działalność na terytorium Polski, za wyjątkiem spółki
  zależnej Yakor House Sp. z o.o, która koncentruje swoją działalność w zakresie produkcji budowlanej
  i deweloperskiej na ter ytorium Rosji. Czas trwania spółek wchodzących w skład Grupy jest nieograniczony.

  Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2016 -201 7 zostały sporządzone na podstawie sprawozdań
  finansowych jednostek wchodząc ych w skład Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. i zestawione
  w taki sposób, aby Grupa stanowiła jedną jednostkę. Skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmują
  sprawozdania finansowe jednostki dominującej J.W. Construction Holding S.A. i sprawozdania finansowe
  kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych.
  Jednostka dominująca dokonała w latach 2016-201 7 wyłączenia z obowiązku objęcia konsolidacją następujących
  jednostek podporządkowanych:

  W 201 6 roku:
  - J.W. Construction Bułgari a Sp. z o.o.-100%
  - J.W. Ergo Energy Sp. z o.o. -50%

  W 201 7 roku:
  - J.W. Construction Bułgaria Sp. z o.o. -100%
  - J.W. Ergo Energy Sp. z o.o. -50%
  Podstawę prawną zastosowanego wyłączenia spółek ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego były
  założenia koncepcyjne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie ograniczeń
  przydatności i wiarygodności informacji. Zgodnie z tymi założeniami korzyści uzyskiwane dzięki pozyskanym
  informacjom powinny przewyższać koszty ich dostarczenia. Stwierdzono, iż koszt pozyskania informacji na temat
  spółek podporządkowanych nieobjętych konsolidacją, a także koszt uwzględnienia ich w konsolidacji
  przewyższają korzyści osiągnięte z tego tytułu. Ponadto przy dokonaniu wyłączenia spółek podporządkowanych
  z obowiązku objęcia konsolidacją kierowano się faktem, że nie są one istotne dla rzetelnego i jasnego
  przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej.

  Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych
  Grupa Kapitałowa J.W. Construction Holding S.A. zakłada kontynuację działalności gospodarczej
  i porównywalność sprawozdań finansowych. Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa J.W. Construction Holding
  S.A. nie stwierdza istnienia okol iczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
  Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa jest przygotowywana zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
  Skonsolidowane informacje finansowe nie były wyceniane inną metodą, co zapewnia porównywal ność danych
  finansowych zawartych w prezentowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

  Ważne oszacowania i założenia
  Oszacowania i osądy poddawane są przez Spółki Grupy Kapitałowej okresowej weryfikacji. Dokonując
  oszacowań J.W. Construction Holding S.A przyjmuje następujące założenia dotyczące przyszłości :


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  4

  - Oszacowanie odpisów aktualizujących dotyczących należności. Kwoty odpisów aktualizujących wartość
  należności ustalane są przy uwzględnieniu oczekiwanego ryzyka związanego z należnościami oraz dokonanych
  zabezpieczeń wpływających na skuteczność windykacji. Mimo, że przyjęte założenia opierają się na najlepszej
  wiedzy, rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oczekiwanych.
  - Oszacowania związane z ustaleniem aktywów z tytułu podatku odroczonego zgodnie z MSR 12.
  Z uwagi na dużą zmienność koniunktury, może wystąpić sytuacja, w której rzeczywiste wyniki finansowe
  i dochody podatkowe mogą różnić się od planowanych.
  - Oszacowanie potencjalnych kosztów związanych z toczącymi się przeciwko spółce dominującej
  postępowaniami skarbowymi i sądowymi. Sporządzając sprawozdanie finansowe, każdorazowo bada się szanse
  i ryzyka związane z prowadzonymi postępowaniami i stosownie do wyników i rezultatów takich analiz tworzy
  rezerwy na potencjalne straty. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że sąd lub organ skarbowy wyda wyrok lub
  decyzję odmienną od przewidywań jednostki i utworzone rezerwy mogą okazać się niewystarczające.
  - Jednostka uzyskuje przychody ze świadczonych usług wykonywanych przez Emitenta w oparc iu o umowy
  zadań przez ustalony okres. Usługi wykonywane przez Emitenta są usługami długoterminowymi, okres ich
  realizacji przekracza 6 miesięcy.

  Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
  Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za I półrocze 2017 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok, z wyjątkiem zmian opisanyc h poniżej.
  Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad
  rachunkowości przyjętych przez Grupę Kapitałową J.W. Construction Holding został przedstawiony w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, opublikowanym w dniu 10 marca 2017 roku.
   Zmiany wynikające ze zmian MSSF
  Od 1 stycznia 2017 roku nie obowiązują żadne nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. I nterpretacji Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Poniżej wskazano na dwa przypadki, w których zmiany w standardach
  opublikowane przez RMSR i mające obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, nie zostały jeszcze zatwierdzone
  przez Komisję Europejską.

   Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grupę
  Grupa nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za I półrocze 2016 roku i/lub na dzień 31
  grudnia 2016 roku.

  Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
  W niniejszym sprawozdaniu f inansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych
  standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
  Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły
  jeszcze w życie na dzień bilansowy:
  • MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji
  aktywów finansowych oraz wprowadzenie jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących
  wszystkich instrumentów finansowych. Standard wprowadz a również nowy model rachunkowości zabezpieczeń
  w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem.
  Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania fina nsowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  • MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts
  Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zast osowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku
  z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen.
  Standard. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami
  o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.
  Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europej ską jako data wejścia
  w życie tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie
  rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia standardu i poczekać na docelowy standard.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  5

  Zastosowanie nowego standardu nie będz ie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
  • MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku (pierwotnie 2017 r oku) lub później i dozwolone jest jego
  wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które
  zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w MSSF,
  w szcz ególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związanych z nimi
  interpretacjach. W dniu 11 września 2015 roku Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  opublikowała projekt zmian w przyjętym standardzie odraczający o rok datę wejścia w życie tego standardu.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  • MSSF 16 Leasing
  Nowy stand ard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod
  warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standar d zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące
  leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze,
  nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów
  leasingowych, ni ezależnie od ich rodzaju.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
  No wy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod
  warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje
  dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4).
  Grupa nie zawiera umów ubezpieczeniowych, więc standard nie będzie miał wpływu na jej sprawozdania
  finansowe. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  • Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
  Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do
  okresów rocznyc h rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został
  odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których
  jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją
  określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce
  zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności.
  G rupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data
  wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę
  zatwierdzenia zmienionych standardów.
  Na dzień spor ządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania zmienionych standardów.
  • Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu
  niezrealizowanych strat .
  Zmiany w MSR 12 zostały opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Ich celem jest doprecyzowanie wymogów w zakresie
  ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczących dł użnych instrumentów finansowych wycenianych
  w wartości godziwej.
  Grupa zastosuje zmiany w standardzie nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data
  wejścia w życie tego zmienionego standardu. Aktualnie Komisja Europejska jest w trakci e formalnej procedury
  zatwierdzenia zmiany standardu.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień
  Zmiany w MSR 7 zostały opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Celem zmian było zwiększenie zakresu informacji
  przekazywanej odbiorcom sprawozdania finansowego w zakresie działalności finansowej jednostki poprzez
  dodatkowe ujawniania zmian wartości bilansowej zobowiązań związanych z finansowaniem działalności jednostki.
  Grupa zastosuje zmiany w standardzie nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data
  wejścia w życie tego zmi enionego standardu. Aktualnie Komisja Europejska jest w trakcie formalnej procedury
  zatwierdzenia zmiany standardu.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  6

  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy, poza zmianą zakresu ujawnień prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
  • Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami

  Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma ono zastosowanie
  do okresów rocznych rozpoczynających si ę 1 stycznia 2018 roku lub później (zgodnie z datą rozpoczęcia
  obowiązywania całego standardu). Celem zmian w standardzie było wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się
  w trakcie analiz przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji zobowiązania do spełnienia świadczenia
  (performance obligation), wytycznych stosowania standardu w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta oraz
  przychodów z licencji dotyczących własności intelektualnej, czy wreszcie okresy przejściowego przy pierwszym
  zastosowaniu nowego standardu.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji
  Zmiany w MSSF 2 zostały opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku i mają one zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Celem zmian w standardzie było doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji płatności na
  bazie akcji.
  Grupa ocenia, że zastos owanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy
  ubezpieczeniowe” opublikowane w dniu 12 września 2016 roku.
  Mają one zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe
  Grupy.
  • Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej ( Annual Improvements 2014-2016)
  W dniu 8 grudnia 2016 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do
  następujących 3 standardów:
  - MSSF 1 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w zakresie usunięcia kilku zwolnień przewidzianych w tym
  standardzie, które nie mają już zastosowania,
  - MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach , w zakresie doprecyzowania wymogów
  odnośnie ujawnień informacji na temat udziałów niezależni e od tego czy są one traktowane jako przeznaczone do
  sprzedaży, przekazania w formie dywidendy i działalność zaniechana, czy też nie ,
  - MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach , w zakresie momentu,
  w którym jednostki o charakterze inwestycyjnym (np. venture capital) mogą zdecydować o wyborze sposobu
  wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie
  metodą praw własności.
  Mają one zastosowanie przeważnie dla okre sów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. (niektóre już
  dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r.) lub później.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe

  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób
  określić datę transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu (do przeliczeń) transakcji zawartej w walucie obcej
  w sytuacji, gdy jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej.
  Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2018 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowej interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowej interpretacji.

  • Zmiana w MSR 40 Przeniesienie n ieruchomości inwestycyjnych
  Zmiana w MSR 40 została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Jej celem jest doprecyzowanie, że przeniesienie
  nieruchomości z lub do nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić wtedy, i tylko wtedy, gdy nastąpiła zamiana
  sposobu użytkowania nieruchomości.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  7

  Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało ist otnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy.
  • KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego

  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć
  w sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą
  pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organam i podatkowymi.
  Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2019 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowej interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożeni a nowej interpretacji.

  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów,
  interpretacji oraz zmian do nic h, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do
  publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania przez UE:
  • MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku,
  • MSSF 16 Leasing opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku,
  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017,
  • Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku,
  • Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu
  niezrealizowanych strat opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku,
  • Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku,
  • Dop recyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami opublikowane w dniu 12 kwietnia
  2016 roku,
  • Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji opublikowane w dniu
  20 czerwca 2016 roku,
  • Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy
  ubezpieczeniowe” opublikowane w dniu 12 września 2016 roku,
  • Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej ( Annual Improvements 2014-2016) opubl ikowane w dniu 8 grudniu
  2016 roku,
  • KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe, opublikowana w dniu 8 grudnia
  2016 roku,
  • Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych, opublikowana w dniu 8 grudnia 2016
  roku,
  • KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego, opublikowana
  7 czerwca 2017 roku.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  8

  B. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  AKTYWA Nota 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  AKTYWA TRWAŁE 65 8 323 909,21 658 284 178,71
  Wartości niematerialne 1 12 475 639,29 12 506 446,20
  Rzeczowe aktywa trwałe 3 415 917 193,73 403 860 446,72
  Nieruchomości inwestycyjne 4 186 500 566,87 197 649 050,83
  Inne aktywa finansowe 5 1 678 324,71 1 558 029,98
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 38 720 864,86 39 653 896,72
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 6 3 031 319,75 3 056 308,26
  AKTYWA OBROTOWE 1 008 446 816,13 845 135 210,89
  Zapasy 7 30 291 916,79 30 324 666,48
  Kontrakty budowla ne 7 689 475 434,74 627 531 539,30
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 8 53 759 244,74 48 459 838,80
  Inne aktywa finansowe 9 57 448 336,48 40 525 933,17
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 160 876 203,37 88 312 239,72
  Rozliczenia międzyokre sowe 11 16 595 680,01 9 980 993,42
  Aktywa razem 1 666 770 725,34 1 503 419 389,60
  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY 649 013 966,48 653 192 302,02
  Kapitał podstawowy 12 17 771 888,60 17 771 888,60
  Kapitał z aktualizacji wyceny 7 490 208,19 7 490 208,1 9
  Pozostałe kapitały 13 643 936 689,92 652 525 431,84
  Niepodzielony wynik finansowy -16 646 672,33 -49 573 465,57
  Zysk/ strata netto -3 538 147,90 24 978 238,97
  ZOBOWIĄZANIA 1 017 756 758,85 850 227 087,57
  Zobowiązania długoterminowe 385 965 338,10 337 049 453,12
  Kredyty i pożyczki 14 151 163 860,17 169 461 303,55
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 15 33 030 033,48 37 418 637,55
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 16 241 204,48 241 204,48
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 17 54 773 807,09 54 848 657,09
  Inne zobowiązania 18 146 756 432,88 75 079 650,44
  Zobowiązania krótkoterminowe 631 791 420,74 513 177 634,45
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 19 66 315 679,21 46 067 837,26
  Kon trakty budowlane 7 432 684 802,21 336 182 498,50
  Kredyty i pożyczki 14 26 102 000,57 22 835 449,71
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 17 24 442 141,36 24 263 308,45
  Inne zobowiązania 19 82 246 797,39 83 828 540,53
  Pasywa razem 1 666 770 725,34 1 503 419 389,60


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  9

  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

  Nota za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  za okres 01 -01 -2016
  do 30 -06-2016
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 24 135 309 831,30
  255 033 189,06
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 134 730 311,84 254 219 210,75
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 579 519,46 813 978,31
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 25 105 121 011,75
  186 897 784,46
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 104 545 709,34 186 078 660,14
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 575 302,41 819 124,32
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 188 819,55 68 135 404,60
  Koszty sprzedaży 25 11 154 618,07 13 359 299,77
  Koszty ogólnego zarządu 25 10 574 557,63 9 437 654,81
  Aktualizacja wartości nieruchomości
  inw estyc yjn ych -1 646 356,06 -2 119 471,65
  Zysk (strata) ze sprzedaży 6 813 287,79 43 218 978,37
  Pozostałe przychody operacyjne 26 801 807,52 1 162 410,12
  Pozost ałe koszty operacyjne 27 6 807 585,01 6 909 793,08
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 807 510,29 37 471 595,41
  Przychody finansowe 28 1 150 870,12 2 365 820,83
  Koszty finansowe 28 8 877 440,51 9 206 094,59
  Zysk (strata) z działalności gosp odarczej -6 919 060,10 30 631 321,65
  Zysk (strata) brutto -6 919 060,10 30 631 321,65
  Podatek dochodowy 22 -3 380 912,20 4 526 994,40
  Zysk (strata) netto -3 538 147,90 26 104 327,25

  Inne całkowite dochody: -640 188,34 947 986,69
  Różnice kur sowe z przeliczenia operacji zagranicznych -640 188,34 948 036,69
  Zysk/strata z przejęcia spółek
  Zysk z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów
  trwałych
  Inne całkowi te dochody -50,00
  Całkowity dochód -4 178 336,24 27 052 313,94
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  10

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -
  metoda pośrednia
  Od 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  Od 01 -01 -2016
  do 30 -06-2016
  Zysk (strata) netto -3 538 147,90 26 104 327,25
  Korekta o pozycj ę 7 369 530,16 15 921 464,87
  Amortyzacja 5 381 442,24 4 983 395,79
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 075 250,00 6 995,38
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - udziały 0,00 4 709,26
  Odsetki i dywidendy 6 579 480,76 8 362 616,14
  (Zysk) strata z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według
  wartości godziwej 0,00 0,00
  Podatek dochodowy 0,00 0,00
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -8 530 848,04 1 099 739,03
  Inne korekty 1 005 969,53 2 915 197,85
  - odpis nieruchomoś ci inwes tycyjne 1 646 356,06 2 119 471,65
  - pozostałe korekty -640 386,53 795 726,20
  Zmiana stanu kapitału obrotowego 63 361 921,40 26 195 107,87
  Zmiana stanu zapasów 32 749,69 708 685,10
  Zmiana stanu kontraktów budowlanych 45 929 882,84 25 912 917,91
  Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00
  Zmiana stanu należności -5 274 417,43 8 175 564,47
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 22 673 706,30 -8 602 059,61
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 193 303,67 68 220 900,00
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych
  oraz innych aktywów trwałych 561 750,00 262 102,63
  Nabycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktyw ów trwałych
  oraz innych aktywów trwałych -19 286 992,78 -7 417 697,70
  Wydatki związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0,00 0,00
  Nabycia instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych -36 800 000,00 0,00
  Zbycie instrumentów kapitałowych ora z instrumentów dłużnych 18 773 609,00 0,00
  Pożyczki udzielone -131 652,97 -625 129,04
  Odsetki otrzymane 26 391,00 0,00
  Zbycie jednostek zależnych 0,00 0,00
  Nabycia jednostek zależnych: 0,00 0,00
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 856 895,75 -7 780 724,11
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  Nabycie akcji (udziałów) własnych lub spłaty udzi ałów 0,00 0,00
  Otrzymane kredyty i pożyczki 27 740 826,96 63 136 815,78
  Spłaty kredytów i pożyczek -42 850 400,74 -40 533 812,99
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 70 000 000,00 0,00
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 -137 180 000,00
  Płatn ości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -608 941,96 -417 917,69
  Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00
  Zapłacone odsetki -9 803 928,53 -10 569 607,25
  Inne wpływy finansowe (w tym weksle) 0,00 0,00
  Inne wydatki finansowe (w tym weksle) -2 250 000,00 0,00
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 227 555,73 -125 564 522,15
  ZMNIEJSZENIE/(ZWIĘKSZENIE) NETTO ŚRODKÓW
  PIENIĘŻNYCH 72 563 963,65 -65 124 346,26
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 88 312 239,72 188 410 473,22
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH
  EKWIWALENTÓW 160 876 203,37 123 286 126,96


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  11

  Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna) Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny Kapitał zapasowy
  Pozostałe kapitały
  rezerwowe
  Kapitał z wyceny transakcji
  zabezpieczających i różnice kursowe
  z konsolidacji
  Niepodzielony wynik z lat
  ubiegłych Wynik netto Kapitał własn y
  Stan na 31 grudnia 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,53 7 947 307,60 -2 021 991,29 -49 573 465,57 24 978 238,97 653 192 302,02
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu zmiany prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2017 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,53 7 947 307,60 -2 021 991,29 -49 573 465,57 24 978 238,97 653 192 302,02
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup ak cji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia
  sprawozdań finansowych
  jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -640 188,34 0,00 0,00 -640 188,34
  Zysk/ strata z przejęcia spółek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad
  rachunkowości/prezentacji
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty konsolidac yjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69
  Włączenie spółki do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,53 7 947 307,60 -2 662 1 79,63 -49 573 464,48 24 978 238,97 652 552 113,68
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 538 147,90 -3 538 147,90
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115 ,53 7 947 307,60 -2 662 179,63 -49 573 464,48 21 440 091,07 649 013 966,48
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 -7 948 553,58 0,00 0,00 32 926 792,55 -24 978 238,97 0,00
  Stan na 30 czerwca 2017 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 638 6 51 561,95 7 947 307,60 -2 662 179,63 -16 646 672,33 -3 538 147,90 649 013 966,48


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  12

  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna) Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny Kapitał zapasowy
  Pozostałe kapitały
  rezerwowe
  Kapitał z wyceny transakcji
  z abezpieczających
  i różnice kursowe
  z konsolidacji
  Niepodzielony wynik z lat
  ubiegłych Wynik netto Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2015 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 357,60 -3 593 324,23 -36 643 327,20 5 734 162,58 626 642 780,11
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu zmiany prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 357,60 -3 593 324,23 -36 643 327,20 5 734 162,58 626 642 780,11
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia
  sprawozdań finansowych
  jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 571 332,94 0,00 0,00 1 571 332,94
  Zysk/ strata z przejęcia spółek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad
  rachunkowości/prezentacji
  0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00
  Korekty konsolidacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Włączenie spółki do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 307,60 -2 021 991,29 -36 643 327,20 5 734 162,58 628 214 063,05
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 978 238,97 24 97 8 238,97
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 307,60 -2 021 991,29 -36 643 327,20 30 712 401,55 653 192 302,02
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 18 66 4 300,95 0,00 0,00 -12 930 138,37 -5 734 162,58 0,00
  Stan na 31 grudnia 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,52 7 947 307,60 -2 021 991,29 -49 573 465,57 24 978 238,97 653 192 302,02
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  13  Kapitał
  akcyjny Udziały (akcje)
  własne
  (wielkość ujemna) Kapitał z
  aktualizacji wyceny Kapitał
  zapasowy Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Kapitał z wyceny transakcji
  zabezpieczających i różnice kursowe
  z konsolidacji
  Niepodzielony
  wynik z lat ubiegłych Wynik netto
  Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2015 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 357,60 -3 593 324,23 -36 643 327,20 5 734 162,58 626 642 780,11
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu zmiany prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 357,60 -3 593 324,23 -36 643 327,20 5 734 162,58 626 642 780,11
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z aktualizacji
  wyceny aktywów dostępnych do
  sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia
  sprawozdań finansowych
  jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 036,69 0,00 0,00 948 036,69
  Zysk/ strata z przejęcia spółek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad
  rachunkowości/prezentacji
  0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00
  Korekty konsolidacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Włączenie sp ółki do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 307,60 -2 645 287,54 -36 643 327,20 5 734 162,58 627 590 766,80
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 104 327,25 26 104 327,25 Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 627 935 814,58 7 947 307,60 -2 645 287,54 -36 643 327,20 31 838 489,83 653 695 094,05
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 18 664 300,95 0,00 0,00 -12 930 138,37 -5 734 162,58 0,00
  Stan na 30 czerwiec 2016 17 771 888,60 0,00 7 490 208,19 646 600 115,52 7 947 307,60 -2 645 287,54 -49 573 465,57 26 104 327, 25 653 695 094,05

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  14

  C. DODATKOWE INFORMACJE

  INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH
  W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

  W niniejszym Sprawozdaniu Finansowym Grupy nie zostały ujęte inne niż wcześniej opisane (dotyczą ce zmiany
  polityki rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów) istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

  INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE
  UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  W śródrocznym Sprawoz daniu Finansowym Grupy sporządzonym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
  30 czerwca 2017 r. zostały ujęte wszystkie zdarzenia, które wystąpiły do dnia sporządzenia niniejszego
  Sprawozdania cz yli do dnia 20 września 2017 r oku i miały wpływ na Spraw ozdanie za okres I półrocza 201 7 roku
  zakończonego na dzień 30 czerwca 2017 r.

  ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

  W bieżącym okresie obrotowym, tzn. w okresie I półrocza 201 7 roku, Grupa nie dokonała zmiany zasad
  rachunkowości.

  WALU TA POMIARU I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie
  podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność (waluta funkcjonalna).
  Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jednostki dominującej jest polski złoty (PLN). Walutą sprawozdawczą
  sprawozdania finansowego Grupy jest polski złoty (PLN). Walutą funkcjonalną niektórych spółek Grupy jest inna
  waluta niż polski złoty. Sprawozdania finans owe tych spółek, sporządzone w ich walutach funkcjonalnych, są
  włączane do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego po przeliczeniu na PLN zgodnie
  z zasadami MSR 21.

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  Nota 1. Wartości niematerialne

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  b) wartość firmy z konsolidacji 12 389 648,22 12 389 648,22
  c) inne wartości niematerialne 85 991,07 116 797,98
  d) zaliczki na wartości niematerialne 0,00 0,00
  Wartości niematerialne, razem 12 475 639,29 12 506 446,20

  Kluczową pozycję innych wartości niematerialnych stanowi zintegrowany system SAP.

  Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia l ub kosztu wytworzenia.
  Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
  pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane
  liniowo w okresie odpow iadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Okres i metoda
  amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego.

  Na dzień 30 czerwca 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły okoliczności, w wyniku których Grupa winna
  utworzyć odpisy aktualizujące wartości niematerialne. Nie zachodziła również utrata wartości firmy. Wartość ta
  związana jest z nieruchomością inwestycyjną, z której oczekiwany jest przyszły przepływ pieniężny.

  W ramach Gr upy nie prowadzono w latach 201 6-2017 prac rozwojowych i nie ponoszono na nie kosztów. Spółki
  nie posiadały zaliczek na wartości niematerialne.

  Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie zachodzi utrata wartości firmy. Wartość ta związania jest z nieruchomością
  inwestycyjną, z której oczekiwany jest przysz ły przepływ pieniężny. Zarząd Spółki przeanalizował utratę wartości
  aktywów zgodnie z MSR 36, m.in. poprzez porównanie wartości księgowej nieruchomości wraz z wartością firmy
  do wyceny rynkowej.

  Nota 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

  Nie wystę puje.


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  15

  Nota 3. Rzeczowe aktywa trwałe
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) środki trwałe, w tym: 402 344 894,43 390 985 112,11
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 41 434 707,91 41 257 681,16
  - budynki, lokale i obiek ty inżynierii lądowej i wodnej 329 200 579,41 316 680 624,07
  - urządzenia techniczne i maszyny 16 144 082,87 16 891 769,47
  - środki transportu 3 063 962,36 3 487 825,36
  - inne środki trwałe 12 501 561,88 12 667 212,05
  b) środki trwałe w bud owie 13 572 299,30 12 875 334,61
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 415 917 193,73 403 860 446,72

  Początkowe ujęcie rzeczowych aktywów trwałych następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Po
  ujęciu początkowym rzeczowe aktywa trwałe na dzień bilansowy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi
  ich ekonomicznej użyteczności.

  Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
  nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utra ty wartości. Środki trwałe w budowie
  nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

  Na pozycję inne środki trwałe składa się wyposażenie, urządzenia biurowe oraz narzędzia i przyrządy.

  Zarząd Jednostki Dominującej, po dok onaniu przeglądu wysokości stawek amortyzacyjnych obowiązujących
  w Grupie, postanowił z dniem 1 stycznia 2013 roku zaktualizować stawki amortyzacji bilansowej obowiązujące
  w Oddziale „Czarny Potok”, w Oddziale „Hotele 500” w zakresie dotyczącym hoteli a także w pozostałej
  działalności Grupy Kapitałowej w zakresie amortyzacji biurowca i oczyszczalni ścieków w Ożarowie.

  Nota 4. Nieruchomości inwestycyjne
  Inne inwestycje długoterminowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) nieruchomości inwestycyjne 186 500 566,87 197 649 050,83
  b) inne 0,00 0,00
  Wartość innych inwestycji długoterminowych 186 500 566,87 197 649 050,83

  W pozycji nieruchomości inwestycyjne prezentowane są grunty, których przyszłe użytkowanie pozostaje aktualnie
  nieokreślone i nieruchomości komercyjne w budowie.
  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI
  INWESTYCYJNYCH
  Według wartości
  godziwej
  Według kosztu
  historycznego
  Raz em wartość
  nieruchomości
  inw estyc yjn ych
  a) stan na początek okresu 179 919 596,61 17 729 454,21 197 649 050,82
  poniesione nakłady 98 732 149,22 12 517 550,18 111 249 699,40
  koszty finansowe 12 583 162,19 5 211 904,03 17 795 066,22
  wartość aktualizacji 68 604 285,20 0,00 68 604 285,20
  b) zwiększenia (z tytułu) 2 074 093,29 61 169,94 2 135 263,23
  poniesione nakłady 2 074 093,29 61 169,94 2 135 2 63,23
  koszty finansowe 0,00 0,00 0,00
  wartość aktualizacji 0,00 0,00 0,00
  rek lasyfikacja z kontraktów budowlanych 0,00 0,00 0,00
  c) zmniejszenia (z tytułu) 13 283 747,18 0,00 13 283 747,18
  poniesione nakłady -sprzedaży, korekty 11 637 391,12 0,00 11 637 391,12
  koszty finansowe 0,00 0,00 0,00
  wartość aktualizacji 1 646 356,06 0,00 1 646 356,06
  rek lasyfikacja do kon tra któw
  budowlanych/towarów 0,00 0,00 0,00
  d) stan na koniec okresu 168 709 942,72 17 790 624,15 186 500 566,87
  nakłady 89 168 851,39 12 578 720,12 101 747 571,51
  koszty finansowe 12 583 162,19 5 211 904,03 17 795 066,22
  wartość aktualizacji 66 957 929,14 0,00 66 957 929,14
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  16

  Zmiana wartości nieruchomości inwestycyjnych wynika ze zmiany przeznaczenia inwestycji i reklasyf ikacji do
  k ontaktów budowlanych.
  J .W . Construction Holding S .A. na potrzeby wyceny nieruchomości inwestycyjnych zleca niezależnym
  Rzeczoznawcom Majątkowym, posiadającym odpowiednie uprawnienia, przygotowanie operatów szacunkowych
  z określeniem wartości rynkowej. Rzeczoznawca do określenia wyceny stosuje zasady zgodne z Powszechnymi
  Krajowymi Zasadami Wyceny uchwalonymi przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń
  Rzeczoznawców Majątkowych, gdzie wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena, możli wa do
  uzyskania na rynku w dniu wyceny.

  W celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy ustala sposób optymalnego lub najbardziej
  prawdopodobnego użytkowania nieruchomości odpowiednio dobierając metodę wyceny. Uwzględnia
  w szczególności cel wy ceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień
  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach
  nieruchomości podobnych.

  W hierarchii wyceny wartości godziwej nieruch omości inwestycyjne zaklasyfikowane zostały do poziomu 3, gdzie:
  1 - Wartości z notowań aktywów/zobowiązań finansowych bez dokonywania jakichkolwiek dostosowań.
  2 - Dane wsadowe inne niż notowania, które są jednak obserwowalne bezpośrednio lub niebezpośrednio .
  3 - Dane wsadowe nie dające się obserwować .
  Hierarchię ustala się na podstawie najniższego poziomu danych wsadowych.

  W przedstawionych przez rzeczoznawców majątkowych operatach, wykorzystanych w ewidencji księgowej przez
  J .W . Construction Holding S .A . stosowano następujące metody określenia wartość rynkowej nieruchomości:
  • metoda dochodowa
  • metoda porównywania parami
  • metoda pozostałościowa.

  Nota 5. Inne aktywa finansowe
  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) udziały lub akcje 221 90 5,98 221 905,98
  b) udzielone pożyczki 953 139,16 1 336 124,00
  c) inne inwestycje długoterminowe 503 279,57 0,00
  Wartość długoterminowych aktywów finansowych 1 678 324,71 1 558 029,98

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) w jednostk ach zależnych 965 495,14 1 348 479,98
  - udziały lub akcje 12 355,98 12 355,98
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 953 139,16 1 336 124,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 712 829,57 209 550,00
  - udziały lub akcje 209 550,00 209 550,00
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 503 279,57 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 678 324,71 1 558 029,98

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  17
  Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Charakter powiązania
  Zastosowana
  metoda
  konsol idacji
  Data
  objęcia
  kontroli
  Wartość
  udziałów /
  akcji według
  ceny nabycia
  Korekty
  aktualizacyjne wartość
  (razem)
  Odpisy do
  wysokości
  wartości
  księgowej
  aportu
  Wartość
  bilansowa udziałów /
  akcji
  Udział w ogólnej liczbie
  głosów na walnym
  zgromadzeniu
  1 TBS Marki Sp.z o.o. W arszawa budownictwo społeczne jednostka zależna metoda pełna 14.11.2003 13 360 000,00 0,00 0,00 13 360 000,00 100,00%
  2 Business Financial Construction Sp. z o.o. W arszawa działalność usługowa jednostka zależna metoda pełna 16.06.2003 4 347 000,00 0,00 0,00 4 347 000,00 100,00%
  3 J.W . Construction Bułgaria Sp. z o.o. Warna (Bułgaria) działalność deweloperska jednostka zależna nie konsolidowana 08.10.2007 9 854,98 0,00 0,00 9 854,98 100,00%
  4 Yakor House Sp. z o.o. Soczi (Rosja) działa lność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 07.12.2007 9 810 000,00 0,00 0,00 9 810 000,00 70,00%
  5 J.W . Construction Sp. z o.o. Ząbki
  produkcja wyrobów prefabrykowanych dla budownictwa jednostka zależna metoda pełna 19.02.2008 70 197 456,00 0,00 36 125 456,00 34 072 000,00 100,00%
  6 J.W . Marka Sp. z o.o. Ząbki
  dzierżawa własności intelektualnej jednostka zależna metoda pełna 23.08.2011 186 661 450,00 0,00 172 044 225,58 14 617 224,42 100,00%
  7 Seahouse Sp.z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 18.10.2012 10 950 000,00 0,00 0,00 10 950 000,00 100,00%
  8 Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 11.06.2013 15 240 000,00 00,0 0,00 15 240 000,00 100,00%
  9 Dana Invest Sp. z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 22.11.2013 14 308 350,00 0,00 0,00 14 308 350,00 99,99%
  10 Varsovia Apartamenty Sp. z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 23.01.2014 305 000,00 0,00 0,00 305 000,00 100,00%
  11 Berensona Invest Sp. z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 28.01.2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  12 Bliska Wola 4 Sp . z o.o. 1 SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 22.01.2014 13 979 850,00 0,00 0,00 13 979 850,00 48,00%
  13 Bliska Wola 4 Sp . z o.o. 2 SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 29.01.2014 6 769 550,00 0,00 0,00 6 769 550,00 48,00%
  14 Wola Invest Sp z o.o. Ząbki działalnoś ć deweloperska jednostka zależna metoda pełna 23.01.2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  15 Bliska Wola 4 Sp z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 24.01.2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  16 Zdziarska Invest Sp z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 22.01.2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  17 Łódź Invest Sp z o.o. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 22.01.2014 3 800 000,00 0,00 0,00 3 800 000,00 100,00%
  18 Porta Transport Sp. z o.o. Szczecin działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 24.04.2014 19 309 914,41 0,00 0,00 19 309 914,41 100,00%
  19 Lewandów Invest Sp zoo Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 24.07. 2014 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00%
  20 J.W . Ergo Energy Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna nie konsolidowana 06.10.2014 2 501,00 0,00 0,00 2 501,00 100,00%
  21 Hanza Invest S.A. Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.10.2016 75 117 223,20 0,00 0,00 75 117 223,20 100,00%

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  18
  Powiązania pośrednie
  1 Bliska Wola 4 Sp z o.o. 1SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.02.2016 30 820 450,00 0,00 0,00 30 820 450,00 51,00%
  2 Bliska Wola 4 Sp z o.o. 2SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.02.2016 12 745 500,00 0,00 0,00 12 745 500,00 51,00%
  3 Bliska Wola 4 Sp z o.o. 1SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.02.2016 211,74 0,00 0,00 211, 74 1,00%
  4 Bliska Wola 4 Sp z o.o. 2SK Ząbki działalność deweloperska jednostka zależna metoda pełna 26.02.2016 178,00 0,00 0,00 178,00 1,00%
  5 TBS Nowy Dom Sp. z o.o. Ząbki budownictwo społeczne jednostka stowarzyszona nie konsolidowana 30.09.2006 1 000 ,00 0,00 0,00 1 000,00 2,00%
  6 Karczma Regionalna Sp. z o.o. Krynica Górska usługi hotelarskie jednostka zależna nie konsolidowana 16.12.2004 208 550,00 0,00 0,00 208 550,00 8,06%
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  19
  Nota 6. Należności długoterminowe
  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) należności z tytułu kaucji 3 031 319,75 3 056 308,26
  b) należno ści z tytułu depozytów (leasing ) 0,00 0,00
  b) pozostałe należności 0,00 0,00
  Wartość należności, razem 3 031 319,75 3 056 308,26

  Nota 7. Zapasy i kontrakty budowlane
  Spółki Grupy Kapitałowej w związku z realizacją projektów budowlanych sporządzają budżety, które są
  porównywane z kosztami rzeczywistymi i stopniem zaawansowania projektów na podstawie przeprowadzanych
  cyklicznych inwentaryzacji.
  ZAPASY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) materiały 2 576 559,00 2 371 224,43
  b) półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  c) produkty gotowe 250 060,77 254 080,70
  d) towary 27 454 232,93 27 625 965,76
  e) zaliczki na dostawy 11 064,09 73 395,59
  Wartość zapasów, razem 30 291 916,79 30 32 4 666,48
  Spółka co miesiąc przeprowadza inwentaryzację i porównuje wartość zapasów do budżetów oraz zrealizowanych
  transakcji sprzedaży poprzez szczegółową analizę każdego składnika.

  Kontrakty budowlane – aktywa stanowią m.in. kwoty nakładów poniesionych na realizowane projekty, wartość
  gotowych lokali, które nie zostały przekazane klientom.
  KONTRAKTY BUDOWLANE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  KONTRAKTY BUDOWLANE (aktywa obrotowe)
  a) półprodukty i produkty w toku 663 644 866,38 563 712 031,43
  b) produkty goto we 18 050 020,07 58 613 455,81
  c) zaliczki na dostawy 7 620 015,24 5 087 433,99
  d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 160 533,05 118 618,07
  Wartość kontraktów budowlanych razem 689 475 434,74 627 531 539,30

  KONTRAKTY BUDOWLANE (zobowiązania kr ótkoterminowe) 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) rozliczenia międzyokresowe 432 684 802,21 336 182 498,50
  Wartość kontraktów budowlanych razem 432 684 802,21 336 182 498,50

  kontrakty budow lane
  Rozliczenia międzyokresowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  - zaliczki na lokale 432 365 665,81 334 669 988,87
  - rezerwa na roboty 258 897,16 1 038 119,15
  - inne 60 239,24 474 390,48
  Wartość rozliczeń międzyokres owych, razem 432 684 802,21 336 182 498,50
  Spółki Grupy Kapitałowej w związku z prowadzoną działalności ą zaciągają kredyty, które zabezpieczane są min.
  hipoteką na nieruchomości. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółki Grupy ustanowiły zabezpieczenia w postaci
  hipoteki na nieruchomościach prezentowanych w zapasach i kontraktach budowlanych oraz w śr odkach t rwałych
  o wartości 773,7 mln. Wartość hipoteki jest ustanawiana na kwotę przyznanego kredytu (lub wyższą), w związku
  z powyższym znacznie przekracza wartość nieruchomości wykazywanych w aktywach Spółek Grupy. Na dzień
  30 czerwca 2017 roku zobowiązania z t ytułu uruchomionych kredytów wynoszą 172,2 mln. (z wyłączeniem
  kredytów TBS Marki Sp. z o.o., zobowiązania wynoszą 79,6 mln).

  Nota 8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Odpisy aktualizujące wartość należności zostały utworzone zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Spółki
  w drodze szczegółowej analizy ryzyka spłaty należności. Koszty i przychody związane z utworzeniem
  i rozwiązaniem odpisów aktualizujących rozpoznawane są w rachunku zysków i strat w pozostałej działalności
  o peracyjnej.
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) z tytułu dostaw i usług -jednostki powiązane 6 560,00 0,00
  b) z tytułu dostaw i usług -jednostki pozostałe 29 268 466,73 29 807 796,34
  c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe czn ych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń
  20 779 576,47 13 461 637,04
  d) inne 3 704 641,54 5 190 405,42
  Wartość należności, razem 53 759 244,74 48 459 838,80


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  20

  STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  nieprzeterminowane 25 360 991,88 21 976 216,33
  Do 3 miesięcy 1 262 428,63 4 972 141,76
  Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 835 517,04 1 143 527,56
  Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 857 665,54 1 008 835,96
  Powyżej 1 roku 958 423,64 707 074,73
  Należności z tyt. dostaw i usług brutto 29 275 026 ,73 29 807 796,34
  Odpisy aktualizujące należności 0,00 0,00
  Należności z tyt. dostaw i usług netto 29 275 026,73 29 807 796,34
  Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość należności, które zostały ujęte w pozostałych kosztach
  operacyjnych. Odpisy aktualizujące zostały utworzone zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Spółki
  w oparciu o indywidualną analizę poszczególnych sald.

  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
  NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Stan na początek okresu 34 983 662,71 34 983 662,71
  a) zwiększenia 19 901,73 7 360 289,77
  b) zmniejszenia 597,58 225 127,45
  Stan na koniec okresu 35 002 966,86 34 983 662,71

  Odpisy aktualizujące dotyczą w całości należności innych przeterminowanych.

  Koszty i przychody związane z utworzeniem i rozwiązaniem odpisów aktualizujących wartość należności
  rozpoznane są odpowiednio w pozostałych kosztach operacyjnych lub pozostałych przychodach operacyjnych.
  Na dni bilansowe nie występowały należności z tyt. dost aw i usług oraz inne należności w walutach obcych.

  Nota 9. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  INWESTYCJE KRÓKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) udziały lub akcje 0,00 0,00
  b) udzielone pożyczki 39 116 829,48 40 164 363,53
  c) inne inwestycje 18 3 31 507,00 361 569,64
  Wartość inwestycji krótkoterminowych, razem 57 448 336,48 40 525 933,17

  INWESTYCJE KRÓKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) w jednostkach zależnych 38 038 542,10 39 106 876,16
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - dłużne papiery wartośc iowe 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 38 038 542,10 39 106 876,16
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 19 409 794,38 1 419 057,01
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - dłużne papi ery wartościowe 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 18 331 507,00 361 569,64
  - udzielone pożyczki 1 078 287,38 1 057 487,37
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  Wartość inwestycji krótkotermin owych, razem 57 448 336,48 40 525 933,17


  Nota 10. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności
  wyceniane są według wartości nominalnej.
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EK WIWALENTY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) środki pieniężne w kasie i banku 94 844 288,88 88 267 783,47
  b) inne środki pieniężne 66 010 909,00 747,80
  c) inne aktywa pieniężne 21 005,49 43 708,45
  Wartość środków pieniężnych, razem 160 876 203,37 88 312 239,72  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  21

  Spółki Grupy kapitałowej prezentują w pozycji „inne środki pieniężne” głównie lokaty zawarte na okres poniżej
  trzech miesięcy.
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Środki pieniężne na rachunkach powierniczych 72 534 803,25 64 095 886,32
  JW . Construction Holding S.A . 69 882 485,87 58 218 235,50
  Hanza Invest S .A.. 2 405 275,43 0,00
  Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. 247 041,95 5 877 650,82

  Nota 11. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 595 680,01 9 980 993,42
  Wartość rozliczeń międzyokres owych, razem 16 595 680,01 9 980 993,42

  Rozliczenia międzyokresowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  - ubezpieczenia majątkowe 34 157,83 119 663,74
  - odsetki 3 092 548,64 1 675 923,29
  - koszty prowizji 8 396 725,45 6 807 273,61
  - podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, podatek
  drogowy 4 076 951,36 642 353,77
  - pozostałe 995 296,73 735 779,01
  Wartość rozliczeń międzyokres owych, razem 16 595 680,01 9 980 993,42

  W pozycji pozostałe rozliczenia międzyokresowe Grupa wykazuje poniesione koszty związane z przychodami
  przyszłych okresów. Główną pozycję rozliczeń międzyokresowych stanowią koszty prowizji otrzymywanych przez
  handlowców za sprzedaż mieszkań. Prowizje te przypisane są do konkretnych jednostek/lokali sprzedawanych
  przez Grupę i podlegają aktywowaniu do momentu przekazania lokalu nabywcy.

  Nota 12. Kapitał podstawowy i kapitały pozostałe

  Kapitał podstawowy i kapitały pozostałe
  Seria/ emisja Rodzaj akcji
  Rodzaj uprzywilejowania akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji
  Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji
  Prawo do dywidendy (od daty)
  A i B na okaziciela - 54 073 280 10 814 656
  majątek przekształconej Spółki TBM Batory Sp. z o.o. / gotówka 01.07.2010*
  C 34 786 163 6 957 232,60 Gotówka 30.09.2014
  Liczba akcji razem 88 859 443
  Kapitał zakładowy razem 17 771 888,60
  Wartość nominalna jednej akcji = 0,20 zł
  * rejestracja przez Sąd połączenia serii akcji A oraz B w jedną serię oznaczoną A i B w związku z umorzeniem 625 000 nabytych w ramach przeprowadzonego przez Spółkę programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia Informacje o akcjonariuszach spółki na dzień 30 czerwca 2017 r.:
  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych
  akcji Udział w kapitale
  zakładowym Liczba głosów

  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  Walnym
  Zgromadzeniu
  Józef Wojciechowski 28 182 933 31,72% 28 182 933 31,72%
  EHT S.A. 47 846 225 53,84% 47 846 225 53,84%
  Inni 12 830 2 85 14,44% 12 830 285 14,44%

  Informacje o akcjonariuszach spółki na dzień sporządzenia sprawozdania:
  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych akcji Udział w kapitale
  zakładowym Liczba głosów

  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  Walnym
  Zgromadzeniu
  Józef Wojciecho wski 28 182 933 31,72% 28 182 933 31,72%
  EHT S.A. 47 846 225 53,84% 47 846 225 53,84%
  Inni 12 830 285 14,44% 12 830 285 14,44%


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  22

  Nota 13. Pozostałe kapitały
  POZOSTAŁE KAPITAŁY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) kapitał zapasowy 638 651 561,95 646 600 115,53
  b) pozostałe kapitały rezer wowe 7 947 307,60 7 947 307,60
  c) różnice z przeliczenia -2 662 179,63 -2 021 991,29
  Wartość pozostałych kapitałów, razem 643 936 689,92 652 525 431,84

  Kapitał zapasowy w Grupie pochodzi z wypracowanego zysku w latach poprzedni ch oraz z nadwyżki wartości
  emisyjnej nad wartością nominalną wydanych akcji .
  Pozostałe kapitały rezerwowe stanowią kapitał przeznaczony na dywidendę.

  Nota 14. Kredyty i pożyczki
  KREDYTY I POŻYCZKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) kredyty 172 192 692,53 187 302 266,31
  w tym: długoterminowe 151 163 860,17 166 271 075,33
  krótkoterminowe 21 028 832,36 21 031 190,98
  b) pożyczki 5 073 168,21 4 994 486,95
  w tym: długoterminowe 0,00 3 190 228,22
  krótkoterminowe 5 073 168,21 1 804 258,73
  War tość kredytów i pożyczek, razem 177 265 860,74 192 296 753,26
  Wartość kredytów i pożyczek -długoterminowe 151 163 860,17 169 461 303,55
  Wartość kredytów i pożyczek -krótkoterminowe 26 102 000,57 22 835 449,71

  KREDYTY WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -201 7 31 -12 -2016
  Do 1 roku 21 028 832,36 21 031 190,98
  Powyżej 1 roku do 2 lat 28 232 892,50 54 854 968,32
  Powyżej 2 lat do 5 lat 42 851 918,31 29 250 229,62
  Powyżej 5 lat 80 079 049,36 82 165 877,39
  Razem kredyty, w tym: 172 192 692,53 187 302 266,31
  - długoterminowe 151 163 860,17 166 271 075,33
  - krótkoterminowe 21 028 832,36 21 031 190,98

  POŻYCZKI WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Do 1 roku 5 073 168,21 1 804 258,73
  Powyżej 1 roku do 2 lat 0,00 3 190 228,22
  Powyżej 2 lat do 5 lat 0,00 0,00
  Powyżej 5 lat 0,00 0,00
  Razem pożyczki, w tym: 5 073 168,21 4 994 486,95
  - długoterminowe 0,00 3 190 228,22
  - krótkoterminowe 5 073 168,21 1 804 258,73

  W okresie I półrocza 2017 roku oraz od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego żadna z dotychczas zawartych umów kredytowych nie została wypowiedziana przez bank.

  W tym kredyty TBS Marki Sp. z o.o. - Spółki z Grupy, która zaciągnęła kredyty z Krajowego Funduszu
  Mieszkaniowego na zupełnie odrębnych zasadach, regulowanych przez Ustawę z dnia 26 października 1995 r.
  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz. U.00.98.1070. j.t.:
  KREDYTY I POŻYCZKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) kredyty 92 602 676,46 94 272 993,49
  w tym: długoterminowe 87 387 7 69,46 89 058 086,49
  krótkoterminowe 5 214 907,00 5 214 907,00
  b) pożyczki 0,00 0,00
  w tym: długoterminowe 0,00 0,00
  krótkoterminowe 0,00 0,00
  Wartość kredytów i pożyczek, razem 92 602 676,46 94 272 993,49
  Wartość kredytó w i po życzek -długoterminowe 87 387 769,46 89 058 086,49
  Wartość kredytów i pożyczek -krótkoterminowe 5 214 907,00 5 214 907,00  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  23

  KREDYTY WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Do 1 roku 5 214 907,00 5 214 907,00
  Powyżej 1 roku do 2 lat 5 214 907,00 5 214 907,00
  Powyżej 2 lat do 5 lat 15 644 721,00 15 644 721,00
  Powyżej 5 lat 66 528 141,46 68 198 458,49
  Razem kredyty, w tym: 92 602 676,46 94 272 993,49
  - długoterminowe 87 387 769,46 89 058 086,49
  - krótkoterminowe 5 214 907,00 5 214 907,00

  Nota 15. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  W prezentowanym okresie nie dokonano kompensaty aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego, gdyż różnice przejściowe powstałe z różnych tytułów i odwracane w różnych okresach nie
  podlegają kompensacie.


  30 -06 -2017
  Aktywa z tytułu
  odroczonego
  podatku
  dochodowego
  Rezerwa z
  tytułu
  odroczonego
  podatku
  dochodowego Wartość netto
  AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
  ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY 38 720 864,86 33 030 033,48 5 690 831,38


  Nota 16. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
  ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ
  EMERYTALNYCH 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Stan na początek okresu 241 204,48 241 204,48
  Zwiększenia 0,00 0,00
  Zmniejszenia 0,00 0,00
  Sta n na koniec okresu 241 204,48 241 204,48
  Świadczenia emerytalne stanowią kalkulację odpraw emerytalnych zgodnie z Kodeksem Pracy i nie są tworzone
  zgodnie z MSR 19.

  Nota 17. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
  REZERWY NA POZSTAŁE ZOBOWIĄZ ANIA I INNE
  OBCIĄŻENIA 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) część krótkoterminowa, w tym: 24 442 141,36 24 263 308,45
  - rozliczenia międz yokresowe bierne, w tym: 11 372 349,33 12 560 481,04
  - odsetki naliczone 1 595 569,28 1 586 617,79
  - depozyty czynszowe 480 4 33,64 480 433,64
  - zalic zki -hotele 1 359 574,28 3 425 189,45
  - inne 7 936 772,13 7 068 240,16
  - pozostałe rezerwy, w tym: 13 069 792,03 11 702 827,41
  - rezerwa na przyszłe zobowiązania 0,00 0,00
  - rezerwy na naprawy gwarancyjne 1 509 355,90 1 50 9 355,90
  - rezerwa pozostałe 11 560 436,13 10 193 471,51
  a) część długoterminowa, w tym: 54 773 807,09 54 848 657,09
  - rozliczenia międz yokresowe bierne, w tym: 54 773 807,09 54 848 657,09
  - partycypacje w kosztach budowy -TBS Marki 48 720 581,47 48 7 95 431,47
  - przychody przyszłych okresów -umorzenie kredytów -TBS Marki 6 053 225,62 6 053 225,62
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia razem 79 215 948,45 79 111 965,54

  Spółka TBS Marki Sp. z o.o. zrealizowała osiedla w formule budownictw a społecznego z wykorzystaniem
  kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W ramach swoich zasobów mieszkaniowych podpisuje umowy
  partycypacyjne. Przy podpisywaniu umowy dokonywana jest wpłata partycypacji (jako wkład 30% kosztów
  budowy), która rozliczan a jest po opuszczeniu lokalu.

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  24

  Nota 18. Inne zobowiązania długoterminowe
  INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z tytułu leasing u 1 137 919,17 1 546 189,64
  b) zobowiązania z tytułu kaucji 18 754 590,06 16 518 386,91
  c) inne zobowią zania długoterminowe 5 085 872,57 4 896 211,37
  d) zobowiązania wekslowe 278 051,08 618 862,52
  e) obligacje 121 500 000,00 51 500 000,00
  Wartość innych zobowiązań, razem 146 756 432,88 75 079 650,44
  Wszystkie zobowiązania z tytułu leasingu denominowane są w PLN. Wartość godziwa zobowiązań z tytułu
  leasingu odpowiada jego wartości księgowej i wynosi na 30 czerwca 2017 roku 2.636.481,40 PLN z czego
  1.137.919,17 PLN stanowi zobowiązanie długoterminowe.

  Przyszłe opłaty leasingowe są wymagalne jn.:

  Minimalne opłaty
  leasingowe Odsetki Obecna wartość
  zobowiązania
  30 -06 -2017 30 -06 -2017 30 -06 -2017
  poniżej 1 roku 1 581 829,57 83 267,34 1 498 562,23
  powyżej 1 roku do 5 lat 1 169 177,44 31 258,27 1 137 919,17
  powyżej 5 lat 0,00 0,00 0,00
  Razem 2 751 007,01 114 525,61 2 636 481,40


  Minimalne opłaty
  leasingowe Odsetki Obecna wartość
  zobowiązania
  31 -12 -2016 31 -12 -2016 31 -12 -2016
  poniżej 1 roku 1 468 331,33 72 502,49 1 395 828,84
  powyżej 1 roku do 5 lat 1 626 502,20 80 312,56 1 546 189,64
  powyżej 5 lat 0,00 0,00 0,00
  Razem 3 094 833,53 152 815,05 2 942 018,48

  Obecna wartość zobowiązania z tyt. leasingu zaprezentowana jest w sprawozdaniu jn.:
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania krótkoterminowe 1 498 562,23 1 395 828,84
  b) zobowiązan ia długoterminowe 1 137 919,17 1 546 189,64
  Razem 2 636 481,40 2 942 018,48

  Nota 19. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
  ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE
  ZOBOWIĄZANIA 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -jedno stki pozostałe 51 288 994,58 32 827 947,96
  b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -jednostki powiązane 0,00 0,00
  c) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadczeń
  6 468 302,29 5 372 125,87
  d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2 437 538,82 2 463 564,75
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f) inne 6 120 843,53 5 404 198,68
  Wartość zobowiązań handlowych oraz pozostałych
  zobowiązań, razem
  66 315 679,21 46 067 837,26

  INNE ZOBOWIĄZANIA 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z ty tułu emisji dłużnych papierów wartościowych 76 128 672,98 76 042 890,70
  b) zobowiązania wekslowe 4 619 562,19 6 389 821,00
  c) zobowiązania z tytułu leasing u 1 498 562,23 1 395 828,84
  d) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  Wartość innych zobowiązań, r azem 82 246 797,40 83 828 540,54
  Wszystkie zobowiązania z tytułu leasingu denominowane są w PLN. Wartość godziwa zobowiązań z tytułu
  leasingu odpowiada jego wartości księgowej i wynosi na 30 czerwca 2017 roku 2.636.481,40 PLN z czego
  1.498.562,23 PLN sta nowi zobowiązanie krótkoterminowe.  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  25

  Nota 20. Zarządzanie ryzykiem
  Opis dotyczący zarządzania ryzykiem został zamieszczony w Sprawozdaniu z działalności.

  Nota 21. Zysk na akcję
  KALKULACJA ZYSKU PODSTAWOWEGO I
  ROZWODNIONEGO NA AKCJĘ za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  za okres 01 -01 -2016
  do 30 -06-2016
  Zyski (A) Zysk Grupy wynikający ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych -3 538 147,90 26 104 327,25
  Liczba akcji (B) Liczba akcji zwykłych oraz uprzywilejowanych co do głosu na WZA Spółki dla celu wyliczenia wskaźnika zysku na akcję* 88 859 443 88 859 443 (C) Liczba akcji zwykłych oraz uprzywilejowanych co do głosu na WZA Spółki dla celu wyliczenia wskaźnika rozwodnionego zysku na akcję 88 859 443 88 859 443
  Podstawowy zysk na akcję = (A)/(B) -0,04 0,29
  Rozwodniony zysk na akcję = (A)/(B) -0,04 0,29 * Zgodnie z MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję” dla celów wyliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję, za liczbę akcji
  przyjęto średnią ważoną liczbę akcji w ystępującą w danym okresie. Ustalono ją jako liczbę akcji na początek danego okresu, skorygowaną
  o liczbę akcji odkupioną lub wyemitowaną w ciągu okresu ważoną wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji ( liczba dni,
  przez jaką akcje wyst ępują do całkowitej liczby dni w danym okresie – od daty rejestracji podwyższenie kapitału podstawowego). W analizowanym
  okresie nie wystąpiły czynniki, które miałyby wpływ na rozwodnienie liczby akcji.

  Nota 22. Podatek dochodowy
  PODATEK DOCHODOWY
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) podatek dochodowy bieżący 74 660,00 31 898,00
  b) podatek dochodowy odroczony - 3 455 572,20 4 495 096,40
  Podatek dochodowy razem - 3 380 912,20 4 526 994,40

  ZMIANA STANU PODATKU DOCHODOWEGO 30 -06 -201 7 30 -06 -201 6
  Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony 933 031,87 4 395 087,24
  Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony - 4 388 604,07 - 9 287146,61
  Zmiana podatku odroczonego razem - 3 455 572,20 - 4 892 059,37
  Korekta podatku na bilansie otwarcia 0,0 0 396 962,97
  Podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat - 3 455 572,20 -4 495 096,40
  Podatek odroczony ujęty w całkowitych dochodach 0,00 0,00

  Nota 23 . Sprawozdawczość segmentowa
  Segmenty branżowe
  Przyjęto, że podstawowym podziałem na segm enty działalności jest podział według segmentów branżowych.
  Grupa prowadzi głównie działalność w trzech, następujących segmentach:
  - działalność deweloperska,
  - budownictwo społeczne,
  - działalność hotelarska.
  Zgodnie z MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności” pr zy sporządzaniu danych
  finansowych dotyczących poszczególnych segmentów działalności zachowano zasadę, że przychody i koszty
  oraz aktywa i pasywa segmentu ustala się zanim w ramach procesu konsolidacji dojdzie do wyłącz enia sald
  rozliczeń oraz transakcji prowadzonych między jednostkami gospodarczymi Grupy, z wyjątkiem przypadku,
  gdy tego rodzaju salda rozliczeń oraz transakcje między jednostkami gospodarczymi Grupy zostały dokonane
  w ramach jednego segmentu. Transakcje wewnętrzne w ramach segmentu zostały wyeliminowane.
  Dane finansowe dotyczące poszczególnych segmentów działalności obejmują jednostkowe sprawozdania
  finansowe spółek Grupy bez dokonanych wyłączeń sald rozliczeń i transakcji, przy czym wyłączenia przychodów,
  kosztów oraz wzajemnych rozrachunk ów zostały zaprezentowane w kolumnie „Eliminacje”. Wyjątkiem jest
  działalność deweloperska w ramach, której dokonano konsolidacji sprawozdań jednostkowych spółek
  prowadzących ten rodzaj działalności. W 2013 roku segment ten tworzyły następujace podmioty: J W .
  Construction H olding SA, Lokum Sp. z o.o. . Podstawowy rodzaj towarów oraz usług w ramach każdego segmentu
  branżowego:
  - działalność deweloperska - realizacja produkcji budowlanej, projektowej i pomocniczej oraz sprzedaż
  nieruchomości,
  - budownictwo społeczne - sprzedaż i administrowanie osiedli budownictwa społecznego,
  - budownictwo pozostałe - realizacja produkcji budowlano – montażowej,
  - usługi transportowe,
  - działalność hotelarska - usługi gastronomiczno-hotelarskie związane z organizacją usług turystycznych
  i wypoczynku .


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  26


  01.01.2017 -30.06.2017
  Działalność
  deweloperska
  Działalność
  hotelarska
  Budownictwo
  społeczne
  Działalność
  pozostałe Eliminacje Razem
  Przychody netto ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów, w tym: 102 241 110,24 22 958 697,92 7 075 693,88 13 502 859,26 -10 468 530,00 135 309 831,30
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 101 918 743,25 22 947 178,38 7 061 822,48 13 270 257,73 -10 467 690,00 134 730 311,84
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 322 366,99 11 519,54 13 871,40 232 601,53 -840,00 579 519,46
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 81 564 265,65 18 746 490,28 4 096 423,07 11 595 093,26 -10 881 260,51 105 121 011,75
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 81 234 623,11 18 734 998,74 4 082 551 ,67 11 373 956,33 -10 880 420,51 104 545 709,34
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 329 642,54 11 491,54 13 871,40 221 136,93 -840,00 575 302,41
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 676 844,59 4 212 207,64 2 979 270,81 1 907 766,00 412 730,51 30 18 8 819,55
  Koszty sprzedaży 11 963 668,38 2 312 262,26 0,00 168,00 -3 121 480,57 11 154 618,07
  Koszty ogólnego zarządu 6 621 863,85 1 486 917,38 549 473,43 2 054 275,61 -137 972,64 10 574 557,63
  Aktualizacja wartości nieruchomości
  inwestycyjnych -1 646 356,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 646 356,06
  Zysk (strata) ze sprzedaży 444 956,30 413 028,00 2 429 797,38 -146 677,61 3 672 183,72 6 813 287,78
  Pozostałe przychody operacyjne 288 123,01 14 715,26 6 207,29 492 761,96 0,00 801 807,52
  Pozostałe koszty operacyj ne 5 593 827,60 18 588,41 27 627,84 379 925,86 787 615,30 6 807 585,01
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 860 748,29 409 154,85 2 408 376,83 -33 841,51 2 884 568,42 807 510,28
  Przychody finansowe 1 687 332,57 382,00 487 367,94 8 958 389,48 -9 98 2 601,87 1 150 870,12
  Koszty finansowe 8 638 161,55 709 768,00 811 618,96 297 832,30 -1 579 940,30 8 877 440,51
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 811 577,27 -300 231,15 2 084 125,81 8 626 715,67 -5 518 093,15 -6 919 060,10
  Zysk (strata) br utto -11 811 577,27 -300 231,15 2 084 125,81 8 626 715,67 -5 518 093,15 -6 919 060,10
  Podatek dochodowy 53 969,00 0,00 8 200,00 12 491,00 0,00 74 660,00
  Podatek odroczony -5 898 791,46 582 092,86 0,00 1 861 126,40 0,00 -3 455 572,20
  Zysk (strata) netto -5 966 754,81 -882 324,01 2 075 925,81 6 753 098,27 -5 518 093,15 -3 538 147,90


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  27
  01.01.2016 -30.06.2016
  Działalność
  deweloperska
  Działalność
  hotelarska
  Budownictwo
  społeczne
  Działalność
  pozostał a Eliminacje Razem
  Przychody netto ze sprzedaży p roduktów,
  towarów i materiałów, w tym: 225 116 103,29 18 689 680,44 7 109 333,65 37 820 035,72 -33 701 964,04 255 033 189,06
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 224 466 673,95 18 687 986,38 7 102 833,11 37 653 199,69 -33 691 482,38 254 219 210,75
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 649 429,34 1 694,06 6 500,54 166 836,03 -10 481,66 813 978,31
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 164 820 669,83 15 277 087,88 3 854 318,07 35 374 748,63 -32 429 039,95 186 897 784,46
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 164 126 997,45 15 275 393,82 3 847 817,53 35 247 009,63 -32 418 558,29 186 078 660,14
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 693 672,38 1 694,06 6 500,54 127 739,00 -10 481,66 819 124,32
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 60 295 433,46 3 412 592,56 3 255 015,58 2 445 287,09 -1 272 924,09 68 135 404,60
  Koszty sprzedaży 12 212 902,32 1 691 335,45 0,00 108,00 -545 046,00 13 359 299,77
  Koszty ogólnego zarządu 5 931 583,52 1 274 587,00 533 942,10 1 834 412,95 -136 8 70,75 9 437 654,81
  Aktualizacja wartości nieruchomości
  inwestycyjnych -2 119 471,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 119 471,65
  Zysk (strata) ze sprzedaży 40 031 475,98 446 670,11 2 721 073,48 610 766,14 -591 007,34 43 218 978,37
  Pozostałe przychody operacyjne 848 510,13 11 232,84 68 879,16 289 823,49 -56 035,50 1 162 410,12
  Pozostałe koszty operacyjne 6 785 685,35 21 691,71 179 738,96 22 368,98 -99 691,92 6 909 793,08
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 094 300,76 436 211,24 2 610 213,68 878 220,65 -54 7 350,92 37 471 595,41
  Przychody finansowe 4 194 609,62 1 818,05 521 446,11 460 451,96 -2 812 504,91 2 365 820,83
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 1 818,05 521 446,11 0,00 0,00 523 264,16
  Koszty finansowe 9 714 559,39 698 529,25 1 231 765,69 373 745,17 -2 812 504,91 9 206 094,59
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 28 574 350,99 -260 499,96 1 899 894,10 964 927,44 -547 350,92 30 631 321,65
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) brutto 28 574 350,99 -260 499,96 1 899 894,10 964 927,44 -547 350,92 30 631 321,65
  Podatek dochodowy -351 968,91 351 968,91 0,00 31 898,00 -241 855,58 -209 957,58
  Podatek odroczony 4 649 480,97 87 471,00 0,00 4 736 951,97
  Zysk (strata) netto 24 276 838,93 -612 468,87 1 899 894,10 845 558,44 -305 495,34 26 104 327, 25


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  28

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOL IDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z DOCHODÓ W CAŁKOWITYCH

  Nota 24. Przychody z działalności operacyjnej
  PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody ze sprzedaży produktów 97 947 347,11 217 436 384,92
  Przychody ze sprzedaży usług 36 782 964,73 36 782 825,83
  Przychody ze sprzedaży towarów 579 519,46 813 978,31
  Wartość przychodów, razem 135 309 831,30 255 033 189,06


  od 01 -01-201 7 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody ze sprzedaży, z czego: 135 309 831,30 255 033 189,06
  -ze sprzedaży produktów -lokale, działki, budynki 97 947 347,11 216 406 462,16
  -ze sprzedaży produktów -pozostałe 0,00 1 029 922,76
  -ze sprzedaży u sług 36 782 964,73 36 782 825,83
  -ze sprzedaży towarów 579 519,46 813 978,31


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług w podziale na
  segmenty 134 730 311,84 254 219 210,75
  -działalność deweloperska 103 322 743,71 223 814 054,06
  -działalność hotelarska 22 947 178,38 21 182 918,38
  -budownictwo społeczne 7 061 822,48 7 102 833,11
  -usługi transportowe 341 700,00 0,00
  -budownictwo 1 056 867,27 2 119 405,20


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów -lokali, działek,
  budynków wg segmentów geograficznych 97 947 347,11 216 406 462,16
  -Warszawa i okolice 10 059 932,83 159 048 492,21
  -Gdynia 56 893 305,35 3 731 928,66
  - Łódź 243 239, 61 17 815 776,23
  - Poznań 30 750 869,32 31 798 573,65
  - Katowice 0,00 4 011 691,41


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży usług hotelarskich wg
  segmentów geograficznych 22 947 178,38 21 182 918,38
  -Wa rszawa i okolice 2 667 508,36 2 549 622,74
  - Tarnowo 2 796 719,19 2 973 885,26
  - Stryków 2 051 235,37 1 952 513,71
  - Szczecin 2 583 413,23 2 494 932,00
  - Krynica Górska 12 848 302,23 11 211 964,67

  Nota 25. Koszty działalności operacyjnej
  KOSZTY Z DZI AŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Koszty ze sprzedaży produktów 78 377 140,99 159 541 391,48
  Koszty ze sprzedaży usług 26 168 568,35 26 537 268,66
  Koszty ze sprzedaży towarów 575 302,41 819 124,32
  Koszt własn y sprzedaży, razem 105 121 011,75 186 897 784,46

  Koszty sprzedaży i koszty zarządu
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Koszty sprzedaży 11 154 618,07 13 359 299,77
  Koszty zarządu 10 574 557,63 9 437 654,81
  Koszty sprzedaży i koszt y zarządu, razem 21 729 175,70 22 796 954,58


  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  29

  Koszty wg rodzaju
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Amortyzacja 5 519 414,88 4 983 395,79
  Zużycie materiałów i energii 13 060 610,10 12 140 053,77
  Usługi obce 132 665 530,24 100 937 50 5,01
  Podatki i opłaty 6 054 896,28 5 452 611,05
  Wynagrodzenia 19 167 297,83 17 195 445,42
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 237 108,78 2 953 080,73
  Pozostałe koszty rodzajowe 3 973 329,37 5 572 058,84
  Koszty wg rodzaju, razem 183 678 187,48 149 234 150,61


  Nota 26. Pozostałe przychody operacyjne
  PRZYCHODY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 708,42 0,00
  b) inne przychody operacyjne 800 099,10 1 162 410,12
  Wartość przychodów operacyjnych, razem 801 807,52 1 162 410,12

  PRZYCHODY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 708,42 0,00
  b) opłaty manipulacyjne 77 861,10 632 232,76
  c) rezerwy 0,00 0,00
  0,00 0,00
  d) inne ( w tym kary umowne, odszkodowania) 722 238,00 530 177,36
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 801 807,52 1 162 410,12


  Nota 27. Pozostałe koszty operacyjne
  KOSZTY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 6 995,38
  b) aktua lizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 88 795,26
  c) inne koszty operacyjne 6 807 585,01 6 814 002,44
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 6 807 585,01 6 9 09 793,08

  KOSZTY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 6 995,38
  b) aktua lizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 88 795,26
  c) rezerwy 5 691 714,24 1 108 944,54
  d) rekompens aty, kary i odszkodowania 347 723,65 1 981 607,38
  e) odstępne 983,00 0,00
  f) koszty zaniechanych inwestycji) 0,00 2 945 532,34
  g) inne 767 164,12 777 918,18
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 6 807 585,01 6 909 793,08


  Nota 28. Przychody finansowe
  PRZYCHODY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) dywidendy 0,00 0,00
  b) odsetki 1 117 236,78 862 228,05
  c) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  d) inne 33 633,34 1 503 592,78
  Wartość przychodów finansowych, raz em 1 150 870,12 2 365 820,83
  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  30
  PRZYCHODY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) dywidendy 0,00 0,00
  b) odsetki od klientów 81 634,13 -435 464,16
  c) odsetki od pożyczek 248 313,23 250 472,53
  d) odsetki od lokat 294 313,04 181 078,27
  e) odsetki od weksli 492 949,05 7 596,40
  f) odsetki pozostałe 27,33 858 545,01
  g) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  h) różnice kursowe 0,00 1 451 188,58
  i) inne 33 633,34 52 404,20
  Razem 1 150 870,12 2 365 820,83


  Nota 29. Koszty finan sowe
  KOSZTY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) odsetki 6 803 279,27 9 083 341,36
  b) strata ze zbycia inwestycji 0,00 4 709,26
  c) inne 2 074 161,24 118 043,97
  Wartość kosztów finansowych, razem 8 877 440,51 9 206 094,59

  KOSZTY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) odsetki, prowizje kredyty 2 492 719,46 3 541 513,21
  b) odse tki-leasing 56 594,33 12 334,87
  c) odsetki - pożyczki 78 681,26 101 261,30
  d) odsetki - weksle 138 929,75 174 337,64
  e) odsetki - emisja obligacji 3 699 260,25 5 127 231,42
  f) odsetki pozostałe 337 094,22 126 662,92
  g) strata ze zbycia inwestycji 0,00 4 709,26
  h) inne 2 074 161,24 118 043,97
  Wartość kosztów finansowych, razem 8 877 440,51 9 206 094,59

  Nota 30. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Spółka w ramach prowadzonej działalności zawiera transakcje ze spółkami powiązanymi w szczególności
  w zakresie obsługi sprzedaży, usług administracyjnych, wynajmu nieruchomości, wykonywania robót, udzielania
  poręczeń, finansowania. Poniżej przedstawiono spółkami zależnymi oraz pozostałymi spółkami pow iązanymi,
  których wartość w 2017 roku była istotna z punktu widzenia prezentowanych danych. Przyjęto próg istotności przy
  transakcjach handlowych powyżej 100 tys. przy pozostał ych 10% kapitałów własnych. Wszystkie transakcje
  zawarte w 2017 r. przez Spółkę lub jednostkę zależną z podmiotami powiązanymi, oparte były na warunkach
  rynkowych.
  Należności od jednostek powiązanych
  NAZWA SPÓŁKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  TBS Marki Sp. z o.o. 510 874,61 1 060 203,17
  Business Financial Construction Sp. z o.o. 325 460,14 235 741,90
  J.W. Construction Sp. z o.o. 10 774 653,52 12 327 627,03
  Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. 582 256,31 0,00
  Dana Invest Sp. Z o.o. 69 991,56 169 881,03
  Porta Tran sport Sp. z o.o. w likwidacji 14 760,00 14 760,00
  Bałtycka Invest Sp. z o.o. 19 288,86 19 288,86
  Berensona Invest Sp. Z o.o. 20 445,06 20 445,06
  Bliska Wola 4 Sp. Z o.o.1 SK 2 387 088,81 4 068 047,53
  Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 2 SK 529 148,83 910 619,15
  Wola Invest Sp.z o.o. 18 969,06 18 969,06
  Bliska Wola 4 Sp. Z o.o. 20 834,80 20 834,80
  Łódź Invest Sp. Z o.o. 408 737,93 415 965,10

  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  31
  Zobowiązania do jednostek powiązanych
  NAZWA SPÓŁKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  TBS Marki Sp. z o.o. 31 021 455,15 30 56 3 179,29
  J.W. Marka Sp. z o. o. 1 648 778,38 366 499,58
  Business Financial Construction Sp. z o.o. 1 238 400,86 1 228 600,63
  J.W. Construction Sp. z o.o. 17 913 875,71 27 637 127,12
  Nowe Tysiąclecie Sp. Z o.o. 208 645,74 0,00

  J.W .Construction Holding S.A. jako kupujący produkty lub usługi :
  DRUGA STRONA TRANSAKCJI PRZEDMIOT TRANSAKCJI/UMOWY 01 -01 -2017 do 30 -06 -2017
  J.W. Marka Sp. Z o.o. usługi marketingowe 347 670,00
  J.W. Marka Sp. Z o.o. opłata licencyjna za znak towarowy 1 918 497,39
  Busines s Financial Construction Sp. z o.o. usługi marketingowe 1 419 246,44
  J.W.Construction Sp. z o.o. roboty budowlane -Zdziarska II 3 771 013,27
  J.W.Construction Sp. z o.o. roboty budowlane Ożarów Domki 3 773 456,00
  J.W.Construction Sp. z o.o.
  budow lane - najem żurawi Kasprzaka
  CK 157 200,00
  J.W.Construction Sp. z o.o.
  budowlane - najem żurawi Kasprzaka
  CM 237 600,00
  J.W.Construction Sp. z o.o. obsługa kadrowa Kasprzaka CK 250 143,10
  J.W.Construction Sp. z o.o. obsługa kadrowa Kasprzaka C M 389 567,50
  J.W.Construction Sp. z o.o. obsługa kadrowa Willa One 73 002,87
  J.W.Construction Sp. z o.o. obsługa kadrowa Badylarska 159 791,80
  Nowe Tysiąclecie S p z o.o. refaktury(energia) 163 040,38

  J.W. Construction Holding S.A. jako świadczący usługi (sprzedający ):
  DRUGA STRONA TRANSAKCJI
  PRZEDMIOT
  TRANSAKCJI/UMOWY 01 -01 -2017 do 30 -06 -2017
  TBS Marki Sp. z o.o. usługi budowlano -montażowe 121 882,35
  Business Financial Construction Sp. z o.o. najem samochodów 142 680,36
  J.W.Construct ion Sp. z o.o. refaktury -energia 285 542,84
  J.W.Construction Sp. z o.o. usługi naprawy gwarancyjne 311 193,38
  Nowe Tysiąclecie Sp. Z o.o. usługi budo wlano -montaż ow e 4 237 215,00
  Nowe Tysiąclecie Sp. Z o.o. obsługa administracyjna 183 120,00
  Nowe Tysią clecie Sp. Z o.o. obsługa sprzedażowa 120 708,00
  Bliska Wola 4 Sp.z o.o.1 SK usługa budowlana 161 875,90
  Bliska Wola 4 Sp.z o.o. 2 SK usługa budowlana 129 267,36
  W ramach Grupy Kapitałowej Spółka J.W. Construction Sp. z o.o. i JW. Construction Holding SA spełnia funkcję
  generalnego wykonawcy w stosunku do Spółek powiązanych bezposrednio i pośrednio.
  Transakcje związane z inwestycjami kapitałowymi, aktywami finsnowymi zostały opisane w istotnych zdarzeniach
  do daty bilansowej i po dacie bilansowej. Pozos tałe transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi nie
  przekraczają przyjętego progu istotności.

  Wszelkie transakcje zawierane przez Emitenta lub podmioty od niego zależne zawierane są na warunkach
  rynkowych.

  Nota 31. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów spółki
  Poniżej zaprezentowano wynagrodzenie za I półrocze 2017 rok u. Tabele zawierają łączne dane osób
  wchodzących w skład organów Spółki dominującej z podziałem na wynagrodzenie pobierane z tytułu pełnionej
  funkcji w Spółkach Grupy, zatrudnieni a w Spółkach Grupy, innych form wynagrodzenia.

  JW Construction Holding S.A.
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Zarząd
  Rajchert Wojciech 96 724,00
  Starzyńska Magdalena 95 736,43
  Ostrowska Małgorzata 69 605,58
  Suprynowicz Piotr 24 720,00  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  32
  JW Constructi on Holding S.A.
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Rada Nadzorcza
  Szwarc -Sroka Małgorzata 8 396,40
  Łopuszyńska Irmina 8 696,40
  Czyż Barbara 48 733,66
  Michnowicz Laura 9 168,56
  Radziwilski Jacek 252,20

  JW Construction Holding S.A.
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Rada Nadzorcza, wynagrodzenia z innych tytułów
  Szwarc -Sroka Małgorzata 120 045,90
  Łopuszyńska Irmina 136 800,00
  Czyż Barbara 0,00
  Michnowicz Laura 0,00
  Radziwilski Jacek 0,00

  Pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej, pozostałe umowy
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Zarząd
  Rajchert Wojciech 12 420,00
  Starzyńska Magdalena 16 128,30
  Ostrowska Małgorzata 37 256,14
  Suprynowicz Piotr 84 485,05

  Pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej, pozostałe umowy
  od 01 -01-2017
  do 30 -06-2017
  Rada Nadzorcza
  Szwarc -Sroka Małgorzata 59 210,46
  Łopuszyńska Irmina 30 000,00
  Czyż Barbara 21 616,02
  Michnowicz Laura 0,00
  Radziwilski Jacek 0,00

  Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe (Grupa Kapitałowa)

  Grupa zawodowa 30 -06 -2017
  Za rząd 4
  Dyrekcja 23
  Administracja 239
  Inni pracownicy 230
  Razem 495


  Nota 32. Opis działalności Grupy oraz najważniejsze zdarzenia w pierwszym półroczu 201 7r.

  Sprawy korporacyjne

  Wezwanie na sprzedaż akcji Spółki

  W dniu 20 stycznia 2017 r. Pan J ózef Wojciechowski dominujący akcjonariusz w stosunku do Spółki ogłosił
  wezwanie na sprzedaż akcji Spółki w związku z zamiarem przekroczenia progu 66% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Wezwanie obejmowało sprzedaż 30.247.179 akcji Spółki stanowiących 34,04% akcji Spółki
  i uprawniających do 30.247.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 34,04% ogólnej liczby głosów na
  Walnym Zgromadzeniu. Zapisy na sprzedaż akcji prowadzone były w okresie od dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 15
  marca 2017 r. W wyniku przeprow adzonego wezwania Pan Józef Wojciechowski nabył 17.416.894 akcji
  stanowiących ok.19,60% ogólnej liczby akcji, uprawniających do 17.416.894 głosów na Walnym Zgromadzeniu
  stanowiących ok.19,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  33
  W dniu 7 lutego 2017 r. (raportem bieżącym nr 6/2017) Zarząd Spółki wyraził pozytywne stanowisko wobec
  ogłoszonego przez Pana Józefa Wojciechowskiego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
  Zarząd Spółki poinformował, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary W zywającego względem Spółki są
  określone następująco: „Wzywający oświadcza, że zamierza podjąć działania mające na celu doprowadzenie do
  wzmocnienia sytuacji finansowej Spółki oraz jej dalszego rozwoju.
  Wzywający oświadczył, że na chwilę obecną jego zamiare m jest również utrzymanie akcji Spółki w obrocie na
  rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.”
  Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że dotychczasowa działalność oraz założone kierunki rozwoju Spółki zostaną
  zachowane.

  Walne Zgromadze nia

  W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwały
  dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i Zarząd z działalności Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej
  w 2016 r., udzieliło absolutorium członko m organów Spółki, dokonało podziału zysku, ustaliło liczbę członków
  Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołało dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Barbary
  Czyż oraz Pani Małgorzaty Szwarc – Sroka.

  Rada Nadzorcza

  W dniu 26 czerwca 2017 r . Spółka otrzymała oświadczenie uprawnionego Akcjonariusza o skorzystaniu
  z uprawnienia osobistego w zakresie powołania trzech członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Józefa
  Wojciechowskiego, Pani Irminy Łopuszyńskiej oraz Pana Jacka Radziwilskiego.

  Po wołanie Zarządu

  W dniu 23 czerwca 2017 r., w związku z upływem kadencji, został powołany Zarządu Spółki w składzie
  następującym:
  Pani Magdalena Starzyńska – powołana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;
  Pan Wojciech Rajchert – powołany na podstawie uc hwały Rady Nadzorczej;
  Pani Małgorzata Ostrowska – powołana na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego uprawnionemu
  Akcjonariuszowi;
  Pan Piotr Suprynowicz – powołany na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego uprawnionemu
  Akcjonariuszowi.

  Zawarc ie umowy kredytowej

  W dniu 10 lutego 2017 r. podmiot zależny od Emitenta spółka Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach jako
  inwestor zawarł umowę z Alior Bank S.A. na podstawie, której Bank udzielił kredytów: inwestycyjnego
  w wysokości 138.789.712 zł, na VAT w wysokości 3.000.000 zł. Kredyty zostały udzielone w celu finansowania
  i refinansowania wydatków związanych z realizacją apartamentowca Hanza Tower przy Al. Wyzwolenia i ul.
  Odzieżowej w Szczecinie. Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 30 wrześni a 2020 r.

  W dniu 23 marca 2017 r. Spółka zawarła z Getin Noble Bank S.A. umowę o kredyt inwestycyjny na
  wspófinansowanie kosztów realizacji III etapu inwestycji „Osiedle Nowe Tysiąclecie” w Katowicach w wysokości
  42.000.000 zł. Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 20 grudnia 2019 r.

  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

  W dniu 30 stycznia 2017 r. Spółka zawarła Aneks do umowy o kredyt rewolwingowy udzielony przez Bank
  Polskiej Spółdzielczości S.A. w ostatecznej wysokości 4.944.327 zł, przeznaczony na finansowanie bieżącej
  działalności. Na mocy Aneksów przesunięto termin wykorzystania i ustalono harmonogram spłaty kredytu. Nowy
  termin spłaty kredytu ustalono na dzień 31 grudnia 2017 r.

  W dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka zawarła Aneks do umowy o kredy t w rachunku bieżącym udzielony przez PKO
  BP S.A. w wysokości 10.000.000 zł. Na mocy Aneksu przesunięto termin wykorzystania i spłaty kredytu.
  Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 26 kwietnia 2018 r.

  Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiot ami zależnymi

  W dniu 28 lutego 2017 r. podmioty zależne od Emitenta spółka pod firmą Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach
  jako inwestor oraz spółka pod firmą J.W. Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach jako Generalny
  Wykonawca zawarły umowę na dok ończenie realizacji inwestycji mieszkaniowo – usługowej w Szczecinie przy al.
  Wyzwolenia i ul. Odzieżowej Hanza Tower. W ynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 150.000.000 zł netto,
  termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 kwietnia 2019 r.  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  34

  Spłata kredytu

  W dniu 14 kwietnia 2017 r. podmiot zależny od Emitenta spółka pod firmą Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. z siedzibą
  w Ząbkach dokonała całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na wspófinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  mieszkaniowej „Now e Tysiąclecie Budynek B1” w Katowicach w wysokości 24.000.000 zł zaciągniętego w Getin
  Noble Bank SA.

  W dniu 13 czerwca 2017 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu na wspófinansowanie kosztów realizacji
  inwestycji mieszkaniowej „Osiedle Kamerata” w Gdyni w wysokości 9.700.000 zł zaciągniętego w Plus Bank SA.

  W dniu 23 czerwca 2017 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu na finansowanie budownictwa
  komercyjnego związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Jerozolimskie Point” w Warszawie
  w wysokości 23.000.000 zł zaciągniętego w Millennium Bank S.A.

  Poręczenia

  W dniu 10 lutego 2017 r. Spółka udzieliła poręczenia na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty
  141.789.712 zł za zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów prz ez podmiot zależny Hanza Invest S.A.
  z siedzibą w Ząbkach. Hanza Invest S.A. pozyskała dwa kredyty: inwestycyjny w kwocie 138.789.712 zł oraz na
  VAT w kwocie 3.000.000 zł na sfinansowanie części kosztów realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie.
  Porę czenie zostało udzielone do czasu spłaty kredytów, których termin w umowie kredytowej został udzielony na
  dzień 30 września 2020 roku. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Hanzy Invest S.A., która jest spółką celową
  przeznaczoną do realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie. Poręczenie zostało udzielone za zobowiązanie
  podmiotu z GK Emitenta.

  Pozwolenie na budowę

  W dniu 9 lutego 2017r. spółka zależna od Emitenta Nowe Tysiąclecie sp. z o.o. otrzymała pozwolenie zamienne
  umożliwiające budowę III etapu inwestycji Nowe Tysiąclecie. Pozwolenie jest prawomocne i zostało przeniesione
  na Emitenta, który będzie inwestorem.

  W dniu 10 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych na
  osiedlu Lewandów IV (Wrzosowa Aleja) obejmujące 3 budynki wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Pozwolenie jest prawomocne.

  W dniu 18 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych,
  stanowiących część osiedla Lewandów III (Wrzosowa Aleja) ob ejmującą 5 budynków wielorodzinnych wraz z
  zagospodarowaniem terenu – decyzja została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. Spółka podejmuje
  działania mające na celu ponowne uzyskanie pozwolenia zgodnie z wytycznymi Wojewody.

  Pozwolenie na użytkowanie

  W dniu 7 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego
  z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Marcina z Wrocimowic/Sprawna – Osiedle Willa One. Pozwolenie
  jest prawomocne.

  W dniu 13 kwietnia 2017 r. S półka z Grupy działająca pod firmą Nowe Tysiąclecia Sp. z o.o. - otrzymała
  pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego „Nowe Tysiąclecie etap B1 ” przy ul. Tysiąclecia
  w Katowicach. Pozwolenie jest prawomocne.

  Umowy przedwstępne zakupu gruntów

  W dniu 11 maja 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę na nabycie nieruchomości położonych w Gdańsku
  przy ul. Jesionowej stanowiącej działki gruntu o nr 36/1 oraz 102/3 o łącznej powierzchni 0,3136 ha dla których
  prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G /000168469/3 za kwotę 6.500.000 zł netto + VAT. Przy podpisaniu
  umowy przedwstępnej Spółka zapłaciła kwotę 1.000.000 zł tytułem zadatku. Ostateczna umowa sprzedaży ma
  zostać zawarta do dnia 11 maja 2018 r.

  W dniu 13 czerwca 2017 r. Spółka zawarła przedws tępną umowę na nabycie nieruchomości położonych
  w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67 o łącznej powierzchni 0,9693 ha za kwotę 20.500.000 zł netto + VAT. Przy
  podpisaniu umowy przedwstępnej Spółka zapłaciła kwotę 2.460.000 zł tytułem zadatku. Ostateczna um owa
  sprzedaży ma zostać zawarta do dnia 13 czerwca 2018 r.

  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  35
  Obligacje:

  Emisja obligacji:

  W dniu 31 maja 2017 r. Spółka wyemitowała 70.000 niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł
  każda i łącznej wartości 70.000.000 zł z ostatecznym terminem wykupu na dzień 29 maja 2020 r.
  Oprocentowanie obligacji ustalone jest w oparciu o WIBOR 6M + marża i płatne w okresach półrocznych.
  W okresie trwania emisji Spółka dokona częściowego wykupu wartości nominalnej każdej z obligacji: w dniu 31
  maj a 2018 r. 10% wartości nominalnej, w dniu 31 maja 2019 r. 40 % wartości nominalnej. Obligacje zostały
  zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLJWC0000118. Obligacje notowane są w alternatywnym systemie
  obrotu prowadzonym przez ASO BondSpot. Środki pozyskane z emisji Emitent zamierza spożytkować na rozwój
  swojej działalności, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz
  zakupu gruntów.

  Zmiana warunków emisji obligacji JWX0116

  W dniu 8 maja 2017 r. Spółka uzyskała zgodę administratora na wykreślenie hipoteki w wysokości 125.000.000
  zł z księgi wieczystej nr WA4M/00440028/3 prowadzonej dla działki nr 3/15 przeznaczonej pod etap D inwestycji
  Bliska Wola realizowanej w Warszawie u zbiegu ulicy Kasprzaka z Al. Prymasa Ty siąclecia. Hipoteka została
  wykreślona w dniu 10 lipca 2017 r. Wykreślenie hipoteki wynikało ze zmiany charakteru obligacji na
  niezabezpieczone.

  W dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka uzyskała zgodę Obligatariuszy na zmianę terminu wykupu Obligacji, który
  zos tał przesunięty na dzień 1 czerwca 2020 r.

  Wypłata odsetek

  W dniu 24 kwietnia 2017 r. Spółka wypłaciła odsetki od obligacji serii JWX0116.

  W dniu 09 czerwca 2017 r. Spółka wypłaciła odsetki od obligacji oznaczonych kodem ISIN PLJWC00000100.


  Nota 33. Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

  Wyrażenie zgody na skup akcji własnych

  W dniu 16 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę którą wyraziło zgodę na
  przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Spółka będz ie mogła wydać na ten cel do
  10.000.000 zł.

  Umowy przedwstępne zakupu nieruchomości

  W dniu 25 lipca 2017 r. Spółka zwarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości lokalowych położonych
  w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 oraz Dietla 86,88 i 90 stanow iących jeden lokal użytkowy o pow. 8.206,50
  m2 oraz dziesięć lokali mieszkalnych o łącznej pow. 520,70 m2 wraz z przynależnymi piwnicami o pow. 95,65 m2
  za łączną kwotę 44.100.000 zł netto. Termin zawarcia umowy ostatecznej został ustalony na dzień 30
  października 2017 r. Dotychczas Spółka zapłaciła 1.000.000 zł tytułem płatności na cenę sprzedaży.

  W dniu 22 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości stanowiącej działkę
  gruntu nr 511/2 o powierzchni 1,7628 ma położonej w miej scowości Małopole, gmina Dąbrówka za kwotę
  1.322.100 zł. Przy umowie Spółka zapłaciła zaliczkę w kwocie 132.210 zł. Ostateczny termin sprzedaży został
  ustalony na dzień 22 sierpnia 2020 r. pod warunkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu
  obejmującego przedmiotową działkę.

  Kred yt y:

  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
  W dniu 4 lipca 2017r. J.W. Construction Spółka z o.o. podmiot zależny Emitenta zawarła Aneks do umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez PKO BP S.A. w wysokości 7.000.000 zł. Na mocy Aneksu
  przesunięto termin wykorzystania i spłaty kredytu. Nowy termin spłaty kredytu ustalono na dzień 26 kwietnia
  2018r.  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  36
  Nota 34. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (również
  przeliczone na EURO) w tys. zł

  Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 1 stycznia – 30 czerwca 2017 r., przyjęto kurs EURO
  ustalony przez NB P na ten dzień, tj. kur s 4,2265 zł/EURO.

  Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. , przyjęto kurs EURO
  ustalony przez N BP na ten dzień, tj. kurs 4,4240 zł/EURO.

  Do przeliczenia danych rachunku zyskó w i strat za okres od 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r, przyjęto kurs średni
  EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursó w obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2474 zł/EURO

  Do przeliczenia danych rachunku zyskó w i strat za okres o d 01.01.2016 r.- 30.06.2016 r., przyjęto kurs średni
  EURO, obliczony j ako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3805 zł/EURO.
  Pozycja bilansu Emitenta
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  PLN EUR PLN EUR
  Aktywa razem 1 625 383 384 570 1 449 838 327 721
  Aktywa trwałe 710 636 168 138 708 549 160 160
  Aktywa obrotowe 914 748 216 431 741 289 167 561
  Pasywa razem 1 625 383 384 570 1 449 838 327 721
  Kapitał własny 675 187 159 751 684 286 154 676
  Zobowiązania długoterminowe 266 007 62 938 191 979 43 395
  Zobowiązania krótkoterminowe 684 190 161 881 573 573 129 650

  Pozycja rachunku zysków i
  strat Emitenta
  od 01 -01-2017 do 30 -06-2017 od 01 -01-2016 do 30 -06-2016
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i
  materiałów 92 170 21 700 57 196 13 057
  Koszty sprzedanych
  produktów, towarów i
  materiałów 73 321 17 263 53 319 12 172
  Zysk (strata) brutto ze
  sprzedaży 18 848 4 438 3 876 885
  Koszty sprzedaży 12 286 2 893 8 077 1 844
  Koszty ogólnego zarządu 8 999 2 119 7 439 1 6 98
  Zysk (strata) ze sprzedaży -4 083 -961 -13 759 -3 141
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej -9 858 -2 321 -19 555 -4 464
  Zysk (strata) brutto -9 171 -2 159 -26 891 -6 139
  Podatek dochodowy -71 -17 -4 631 -1 057
  Zysk (strata) netto -9 099 -2 1 42 -22 259 -5 081

  Pozycja bilansu
  skonsolidowanego
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  PLN EUR PLN EUR
  Aktywa razem 1 666 771 394 362 1 503 419 339 833
  Aktywa trwałe 658 324 155 761 658 284 148 798
  Aktywa obrotowe 1 008 447 238 601 845 135 191 034
  Pasywa razem 1 666 771 394 362 1 503 419 339 833
  Kapitał własny 649 014 153 558 653 192 147 647
  Zobowiązania długoterminowe 385 965 91 320 337 049 76 187
  Zobowiązania krótkoterminowe 631 791 149 483 513 178 115 999

  Pozycja rachunku zysków i
  strat skonsolidowanego
  od 01 -01-2017 do 30 -06-2017 od 01 -01-2016 do 30 -06-2016
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 135 310 31 857 255 033 58 220
  Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów 105 121 24 749 186 898 42 666


  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  37
  Zysk (st rata) brutto ze
  sprzedaży 30 189 7 108 68 135 15 554
  Koszty sprzedaży 11 155 2 626 13 359 3 050
  Koszty ogólnego zarządu 10 575 2 490 9 438 2 154
  Zysk (strata) ze sprzedaży 6 813 1 604 43 219 9 866
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej 808 190 37 472 8 554
  Zysk (strata) brutto -6 919 -1 629 30 631 6 993
  Podatek dochodowy -3 381 -796 4 527 1 033
  Zysk (strata) netto -3 538 -833 26 104 5 959

  Nota 35. Pozycje pozabilansowe
  ZABEZPIECZENIA POZABILANSOWE -umowy kredytowe 30 -06 -2017
  Kwota zabezpiecz enia na nieruchomościach własnych - kredyty 752 713 085,64
  Kwota na zabezpieczenia na nieruchomościach jednostek ob cych - kredyty 21 000 000,00
  Weksle in blanco 266 018 599,72
  Tytuły egzekucyjne 248 881 700,00
  Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia 175 197 726,00
  Poręczenie na rzecz Hanza Tower - kredyt 141 789 712,00
  Poręczenie na rzecz Banku BZ WBK SA /Dana Invest/ 29 694 875,52
  Zastaw rejestrowy na udziałach JWCH w Dan a Invest 23 499 581,64

  ZABEZPIECZENIA POZABILANSOWE -pozostałe 30 -06 -2017
  Zastaw rejestrowy 441 329 005,64
  Poręczenia na rzecz J.W. Construction Sp. z o.o. 7 000 000,00
  Poręczenia na rzecz Miasta Stołecznego War szawa 151 300,00
  Poręczenia na rzecz TBS "Marki" Sp. z o.o. 22 400 000,00
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły ubezpieczeniowe gwarancje usunięcia wad i usterek udzielone przez
  banki oraz instytucje ubezpieczeniowe, któryc h beneficjentem jest Spółka. Ponadto zostały wystawione na rzecz
  Spółek Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. weksle in blanco jako zabezpieczenie uprawnień
  spółek wynikających z udzielonych przez kontrahentów gwarancji, które Spółki mają praw o wypełnić w każdym
  czasie na sumę odpowiadającą kosztom usunięcia wad i usterek. Łączna wartość gwarancji wy niosła na dzień
  30 czerwca 2017 roku 19,5 mln PLN i 37 tys Euro (JW. Construction Holding SA); 2,8 mln PLN i 116 tys. Euro
  (JW . Construction Sp . z o.o.).

  Nota 36. Istotne sprawy sądowe

  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość postępowań wytoczonych przeciwko Grupie nie przekraczała 10% kapitałów
  własnych Grupy.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość postępowań wytoczonych z powództwa Spółki lub podmi otów z Grupy,
  prowadzonych w sądach powszechnych (tzn. w sądach I i II instancji) nie przekraczała 10 % kapitałów własnych
  Spółki.
  Postępowania, których stroną jest Spółka, nie mają istotnego wpływu na działalność Spółki.

  Nota 37. Opis istotnych czynni ków ryzyka i zagrożeń

  Ryzyka rozpoznawane przez Grupę to: ryzyko stóp procentowych, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko
  związane z decyzjami administracyjnymi oraz ryzyko związane z konkurencją na rynku deweloperskim.

  Ryzyka rozpoznawane przez Grupę to: ryzyko stóp procentowych, ryzyko płynności, kredytowe, ryzyko związane
  z decyzjami administracyjnymi oraz ryzyko konkurencji.

  Ryzyko stóp procentowych
  Spółka pozyskuje finansowanie na realizację swoich projektów w oparciu o kredyty ze zmienną stopą
  procentową. W zdecydowanej większości są to kredyty zaciągnięte na czas trwania budowy danej inwestycji –
  przeciętnie na okres 2 do 3 lat. Jednocześnie Spółka posiada obligacje oprocentowane wg zmiennej rynkowej
  stopy. Znaczące obniżki stóp bazowych w ost atnim roku wpłyną pozytywnie na poziom kosztów finansowych.

  Ryzyko kredytowe
  Bardzo duża część Klientów Spółki dokonuje zakupów w oparciu o kredyty bankowe. Ryzyka związane
  z zaoferowanymi kredytami są zabezpieczone ubezpieczeniem poszczególnych należnoś ci w imieniu Klientów.
  W stosunku do żadnej grupy Klientów nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Ponadto Spółka
  systematycznie dokonuje oceny wnoszonych wpłat i sytuacji finansowej swoich Klientów.


  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  38
  Ryzyko płynności
  Spółka przywiązuje szc zególną wagę do zachowania równowagi pomiędzy finansowaniem swojej działalności
  inwestycyjnej, a terminową spłatą zobowiązań. Zachowanie płynności uwarunkowane jest prowadzoną polityką
  kredytową banków w zakresie udzielania kredytów zarówno hipotecznych ja k i inwestycyjnych. Brak finansowania
  ze strony banków szczególnie w powiązaniu z wymogami ustawy deweloperskiej i rachunków powierniczych
  w przypadku deweloperów jak i klientów indywidualnych może mieć wpływ na: rozpoczynanie nowych inwestycji,
  popyt na mieszkania, terminowość wpłat i tym samym na przepływy gotówkowe.

  Ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi
  Podstawą działalności deweloperskiej są decyzje administracyjne wymagane w związku z obecnie prowadzonymi
  lub przyszłymi projektami. Nieuzysk anie zezwoleń, zgód lub pozwoleń lub też nieuzyskanie ich w terminie może
  negatywnie wpływać na zdolność rozpoczęcia, prowadzenia lub zakończenia obecnych oraz nowych projektów
  deweloperskich przez Spółkę. Wszystkie te czynniki mogą tym samym mieć wpływ na przepływy finansowe i całą
  prowadzoną działalność.

  Ryzyko ze strony konkurencji na rynku deweloperskim
  Oferta mieszkaniowa większości deweloperów działających na tych samych rynkach jest do siebie w dużym
  stopniu zbliżona pod względem jakości wykonawstw a i parametrów technicznych lokali. Tym samym istotnego
  znaczenia nabierają takie elementy konkurowania jak: lokalizacja, różnorodność oferty w zakresie liczby
  i struktury mieszkań, odpowiednia promocja projektu oraz postrzeganie dewelopera wśród klientów . Rynek
  warszawski, na którym koncentruje się działalność Grupy Kapitałowej, charakteryzuje się znaczną konkurencją ze
  strony spółek deweloperskich. Procesy konkurencyjne nasiliły się w wyniku obserwowanej w ostatnich latach
  przewagi podaży mieszkań nad popytem ze strony nabywców. Konkurencja występuje na każdym poziomie
  działania dewelopera, w tym w szczególności przy pozyskiwaniu atrakcyjnych terenów pod zabudowę
  mieszkaniową oraz na etapie sprzedaży mieszkań (promocja projektu i kształtowanie wizerunku d ewelopera).
  Należy liczyć się z faktem istnienia ryzyka ze strony innych deweloperów polegającego na pozyskaniu tańszych
  gruntów, gruntów o lepszej lokalizacji, czy też lepszej promocji oferty wśród nabywców w stosunku do oferty
  Grupy Kapitałowej. Wszystki e te elementy mogą skutkować pogorszeniem sprzedaży mieszkań (spadkiem liczby
  zawieranych umów) przez Grupę Kapitałową. W efekcie, w celu realizacji zakładanego poziomu sprzedaży, może
  to spowodować konieczność wprowadzenia przez Grupę Kapitałową dodatkowych promocji sprzedaży w ramach
  poszczególnych projektów deweloperskich i przyczynić się do obniżenia wpływów gotówkowych, poziomu marży
  na sprzedaży oraz realizowanych zysków.

  Nota 38. Instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń

  W roku 2017 Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie posiadała wbudowanych instrumentów
  pochodnych.

  Nota 39. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej w Grupie Kapitałowej –
  J .W. Construction Holding SA

  Skład osobowy Zarządu
  Na dzień 30.06.2017 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili :
  Wojciech Rajchert – Członek Zarządu
  Magdalena Starzyńska – Członek Zarządu
  Małgorzata Ostrowska – Członek Zarządu
  Piotr Suprynowicz – Członek Zarządu

  W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły żadne zmi any w składzie Zarządu Spółki.
  W dniu 23 czerwca 2017 r. Zarząd został powołany w składzie dotychczasowym na kolejną kadencję.

  Skład osobowy Rady Nadzorczej
  Na dzień 30.06.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z :
  Józef Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Irmina Łopuszyńska – Członek Rady Nadzorczej
  Małgorzata Sz warc - Sroka – Członek Rady Nadzorczej
  Jacek Radziwil ski – Członek Rady Nadzorczej
  Barbara Czyż – Członek Rady Nadzorczej

  W I półroczu 2017 r. w składzie Rady Nadzorczej zaszł y następujące zmiany :
  W dniu 26 czerwca 2017 r. wygasła kadencja Pani Laury Michnowicz w związku z upływem kadencji na okres
  której była powołana.
  W dniu 26 czerwca 2017 r. w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji został powołany Pan Jacek Radziwilski jak o
  nowy członek Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej upływającej kadencji w osobach Pan Józef
  Wojciechowski, Pani Małgorzata Szwarc – Sroka, Pani Barbara Czyż oraz Pani Irmina Łopuszyńska.


  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  39

  D. SKRÓCONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DO MINUJĄCEJ
  (EMITENTA) NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

  Sprawozdania z sytuacji finansowej
  AKTYWA Nota 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  AKTYWA TRWAŁE 710 635 928,93 708 548 512,08
  Wartości niematerialne 1 12 455 316,66 12 505 771,91
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 242 475 9 49,74 229 049 142,36
  Nieruchomości inwestycyjne 3 186 500 566,87 197 649 050,83
  Inne aktywa finansowe 4 241 408 754,49 240 911 963,27
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 785 029,29 26 547 164,76
  Należności handlowe oraz pozostałe należ ności 5 2 010 311,87 1 885 418,96
  AKTYWA OBROTOWE 914 747 550,39 741 289 463,18
  Zapasy 6 29 096 229,80 28 966 002,80
  Kontrakty budowlane 7 601 740 401,01 517 990 585,99
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 8 58 689 301,21 54 003 191,47
  Inne aktywa finansowe 9 59 545 984,86 61 761 754,10
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 151 225 476,32 69 622 774,77
  Rozliczenia międzyokresowe 11 14 450 157,19 8 945 154,04
  Aktywa razem 1 625 383 479,31 1 449 837 975,26
  PASYWA
  KAPITAŁ WŁASNY 675 186 552,79 684 285 638,24
  Kapitał podstawowy 17 771 888,60 17 771 888,60
  Kapitał z aktualizacji wyceny 7 493 208,19 7 493 208,19
  Pozostałe kapitały 13 659 020 541,44 655 109 117,27
  Niepodzielony wynik finansowy 0,00 -5 679 509,98
  Zysk/ strat a netto -9 099 085,44 9 590 934,16
  ZOBOWIĄZANIA 950 196 926,52 765 552 337,01
  Zobowiązania długoterminowe 266 007 335,58 191 979 387,66
  Kredyty i pożyczki 12 50 225 182,81 61 382 914,16
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 30 809 750,46 31 643 333,25
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 200 416,45 200 416,45
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 15 0,00 0,00
  Inne zobowiązania 14 184 771 985,86 98 752 723,80
  Zobowiązania krótkoterminowe 684 189 590,94 57 3 572 949,35
  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 15 135 619 724,96 142 769 869,83
  Kontrakty budowlane 7 426 007 201,43 309 521 338,23
  Kredyty i pożyczki 12 20 058 236,57 16 796 962,71
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 15 20 257 630,58 20 656 238,04
  Inne zobowiązania 16 82 246 797,40 83 828 540,54
  Pasywa razem 1 625 383 479,31 1 449 837 975,26
  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  40

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Nota za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  za okres 01 -01 -
  2016 do 30 -06-2016
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 17 92 169 627,09 57 195 800,58
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 035 698,07 55 174 662,25
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 133 929,02 2 021 138,3 3
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 18 73 321 360,04 53 319 359,80
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 72 180 183,47 51 266 559,73
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 141 176,57 2 052 800,07
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 848 267,05 3 876 440,78
  Koszty sprzedaży 12 285 962,07 8 076 628,23
  Koszty ogólnego zarządu 8 998 911,22 7 439 165,06
  Aktualizacja wartości nieruchomości
  inw estyc yjn ych -1 646 356,06 -2 119 471,65
  Zysk (strata) ze sprzedaży -4 082 962,30 -13 758 824,16
  Pozostałe przychody operacyjne 19 266 923,49 842 896,07
  Pozostałe koszty operacyjne 20 6 041 645,76 6 639 000,16
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 857 684,57 -19 554 928,25
  Przychody finansowe 21 12 407 037,32 3 187 750,21
  Koszty finansowe 22 11 719 885,51 10 523 353,59
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej -9 170 532,76 -26 890 531,63
  Zysk (strata) brutto -9 170 532,76 -26 890 531,63
  Podatek dochodowy -71 447,32 -4 631 429,22
  Zysk (strata) ne tto -9 099 085,44 -22 259 102,41


  Inne całkowite dochody: 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych 0,00 0,00
  Zysk/strata z przejęcia spółek 0,00 0,00
  Zysk z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00
  Inne całkowite dochody 0,00 0,00
  Całkowity dochód -9 099 085,44 -22 259 102,41  KALKULACJA ZYSKU PODSTAWOWEGO I
  ROZWODNIONEGO NA AKCJĘ
  za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06 -2017
  za okres 01 -01 -2016
  do 30 -06 -2016
  Zyski
  (A) Zysk wynikający ze sprawoz dań finansowych -9 099 085,44 -22 259 102,41
  Liczba akcji
  (B) Liczba akcji zwykłych oraz uprzywilejowanych co do
  głosu na WZA Spółki dla celu wyliczenia wskaźnika
  zysku na akcję* 88 859 443 88 859 443
  (C) Liczba akcji zwykłych oraz uprzywilejo wanych co do
  głosu na WZA Spółki dla celu wyliczenia wskaźnika
  rozwodnionego zysku na akcję 88 859 443 88 859 443
  Podstawowy zysk na akcję = (A)/(B) -0,10 -0,25
  Rozwodniony zysk na akcję = (A)/(B) -0,10 -0,25
  J.W. Construction Holding SA
  Skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  41

  Sprawozdanie z przepływ ów pieniężnych

  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -
  metoda pośrednia
  za okres 01 -01 -2017
  do 30 -06-2017
  za okres 01 -01 -2016
  do 30 -06-2016
  Zysk (strata) netto -9 099 085,44 -22 259 102,41
  Korekta o pozycję 147 620,70 2 736 722,53
  Amortyzacja 3 954 483,25 3 334 900,89
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych dotyczących działalności
  inwestycyjnej i finansowej 4 147 659,44 -1 833 611,61
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 075 250,00 107 463,07
  Odsetki i dywidendy -4 721 00 3,56 9 647 399,50
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -5 955 125,40 -10 638 900,97
  Zmiana stanu nieruchom ości inwestycyjnych 1 646 356,06 2 119 471,65
  Inne korekty o pozycję: 0,91 0,00
  - pozostałe korekty 0,91 0,00
  Zmiana stanu kapitału o brotowego 62 936 097,25 43 722 661,98
  Zmiana stanu zapasów -130 227,00 317 929,49
  Zmiana stanu kontraktów budowlanych 45 451 152,17 44 636 207,54
  Zmiana stanu należności 3 097 384,71 -1 905 893,08
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 14 517 787,37 674 418,03
  Przepływy pieniężne w działalności operacyjnej 53 984 632,51 24 200 282,10
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych
  oraz in nych aktywów trwałych 561 750,00 195 211,89
  Nabycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych
  oraz innych aktywów trwałych -19 162 693,73 -7 407 975,06
  Pożyczki udzielone -841 490,22 -1 808 562,02
  Spłata pożyczek 0,00 0,00
  Inne nabycia akty wów finansowych -700 000,00 0,00
  Dywidendy otrzymane 3 582 792,25 0,00
  Zbycie jednostek zależnych 0,00 10 390,74
  Nabycia jednostek zależnych -300 000,00 -4 243 400,00
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 859 641,70 -13 254 334,45
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Otrzymane kredyty i pożyczki 26 502 008,96 54 778 283,31
  Spłaty kredytów i pożyczek -34 477 147,71 -8 139 772,95
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 70 000 000,00 0,00
  Wykup dłużnych pap ierów wartościowych 0,00 -137 180 000,00
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -608 941,96 -405 582,82
  Zapłacone odsetki -7 894 599,55 -9 859 151,77
  Inne wpływy finansowe (w tym weksle) 28 626 391,00 69 350 000,00
  Inne wydatki finanso we (w tym weksle) -37 670 000,00 -5 399 275,30
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 44 477 710,74 -36 855 499,53
  ZMNIEJSZENIE/(ZWIĘKSZENIE) NETTO ŚRODKÓW
  PIENIĘŻNYCH 81 602 701,55 -25 909 551,88
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 69 622 774,77 73 600 261,65
  SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH
  EKWIWALENTÓW 151 225 476,32 47 690 709,76


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  42


  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna)
  Kapitał z
  aktualizacji
  wy ceny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik z lat
  ubiegłych Wynik netto Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2016 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 649 377 530,08 5 731 587,19 -5 679 509,98 9 590 934,16 684 285 638,24
  Korekty błędów p odstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2017 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 649 377 530,08 5 731 587,19 -5 679 509,98 9 590 934,16 684 285 638,24
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z przejęcia spółek (jednostkowe jwch) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z włą czenia/ wyłączenia spółek do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad rachunkowości/prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przekształcenie na mssf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 099 085,44 -9 099 085,44
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 099 085,44 -9 099 085,44
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 3 911 424,17 0,00 5 679 509,98 -9 590 934,16 0,00
  Stan na 30 czerwca 2017 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 653 288 954,25 5 731 587,19 0,00 -9 099 085,44 675 186 552, 79


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  43  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna)
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny Kapitał zapasowy Pozostałe kapi tały
  Niepodzielony wynik z lat
  ubiegłych Wynik netto Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2015 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 634 337 945,82 5 731 587,19 -5 679 509,99 15 039 584,26 674 694 704,07
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2016 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 634 337 945,82 5 731 587,19 -5 679 509,99 15 039 584,26 674 694 704,07
  Emis ja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zys ki / (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski / (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Podatek dochodowy dotyc zący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z przejęcia spółek (jednostkowe jwch) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z włączenia/ wyłączenia spółek do kons olidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad rachunkowości/prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przekształcenie na mssf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 590 934,16 9 590 934,16
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 590 934,16 9 590 934,16
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 15 039 584,26 0,00 0,00 -15 039 584,26 0,00
  Stan na 31 grudnia 2016 17 771 888,60 0,0 0 7 493 208,19 649 377 530,08 5 731 587,19 -5 679 509,99 9 590 934,16 684 285 638,24


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  44  Kapitał akcyjny
  Udziały (akcje) własne
  (wielkość
  ujemna)
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik z lat
  ubieg ł ych Wynik netto Kapitał własny
  Stan na 31 grudnia 2015 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 634 337 945,82 5 731 587,19 -5 679 509,99 15 039 584,26 674 694 704,07
  Korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan na 1 stycznia 2016 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 634 337 945,82 5 731 587,19 -5 679 509,99 15 039 584,26 674 694 704,07
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00
  Umorzenie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z przejęcia spółek (jednos tkowe jwch) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/ strata z włączenia/ wyłączenia spółek do konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany zasad rachunkowości/prezentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przekształcenie na mssf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Suma zysków/strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto za rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 259 102,41 -22 259 102,41
  Suma zysków/strat ujętych w kapitale własnym i w wyniku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 259 102,41 -22 259 102,41
  Zwiększenia / zmniejszenia z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 15 039 584,26 0,00 0,00 -15 039 584,26 0,00
  Stan na 30 czerwca 2016 17 771 888,60 0,00 7 493 208,19 649 377 530,08 5 731 587,19 -5 679 509,99 -22 259 102,41 652 435 601,67

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  45

  E. NOTY DO SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA NA
  DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

  1. AKTYWA TRWAŁE

  Nota 1. Wartości niematerialne
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  b) wartość firmy 12 389 648,22 12 389 648,22
  c) inne wa rtości niematerialne 65 668,44 116 123,69
  d) zaliczki na wartości niematerialne 0,00 0,00
  Wartości niematerialne, razem 12 455 316,66 12 505 771,91


  Nota 2. Rzeczowe aktywa trwałe
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) środki trwałe, w tym: 237 318 492,57 224 531 327,88
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15 960 558,39 15 783 531,64
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 199 147 855,24 185 721 508,02
  - urządzenia techniczne i maszyny 11 591 48 0,64 12 089 932,78
  - środki transportu 3 056 739,36 3 480 595,36
  - inne środki trwałe 7 561 858,94 7 455 760,08
  b) środki trwałe w budowie 5 157 457,17 4 517 814,48
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 242 475 949,74 229 049 142,36


  Nota 3. Nieruchomości inwestycyjne
  Inne inwestycje długoterminowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) nieruchomości inwestycyjne 186 500 566,87 197 649 050,83
  b) inne 0,00 0,00
  Wartość innych inwestycji długoterminowych 186 500 56 6,87 197 649 050,83

  Zmiana wartości nieruchomości inwestycyjnych wynika ze zmiany przeznaczenia inwestycji
  i reklasyfikacji do kontraktów budowlanych.

  Nota 4. Inne aktywa finansowe
  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) udziały lub a kcje 236 233 018,01 235 933 018,01
  b) udzielone pożyczki 4 672 456,91 4 978 945,26
  c) inne inwestycje długoterminowe 503 279,57 0,00
  Wartość długoterminowych aktywów finansowych 241 408 754,49 240 911 963,27

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) w jednostkach zależnych 240 695 924,92 240 702 413,27
  - udziały lub akcje 236 023 468,01 235 723 468,01
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 4 672 456,91 4 978 945,26
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 712 829,57 209 550,00
  - udziały lub akcje 209 550,00 209 550,00
  - inne papiery wartościowe 503 279,57 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 241 408 754,49 240 911 963,27  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  46
  Nota 5. Należności handlowe oraz pozostałe należności
  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) należności z tytułu kaucji 0,00 0,00
  b) należno ści z tytułu depozytów (leasing ) 0,00 0,00
  b) pozostałe nal eżności 2 010 311,87 1 885 418,96
  Wartość należności, razem 2 010 311,87 1 885 418,96


  2. AKTYWA OBROTOWE

  Nota 6. Zapasy
  ZAPASY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) materiały 1 630 932,78 1 481 341,65
  b) półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  c) produkty gotowe 0,00 0,00
  d) towary 27 454 232,93 27 425 754,76
  e) zaliczki na dostawy 11 064,09 58 906,39
  Wartość zapasów, razem 29 096 229,80 28 966 002,80


  Nota 7. Kontrakty budowlane
  KONTRAKTY BUDOWLANE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) półprodukty i produkty w toku 583 1 65 480,45 462 795 786,01
  b) produkty gotowe 11 106 630,84 51 230 350,50
  c) zaliczki na dostawy 7 349 671,65 3 845 831,41
  d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 118 618,07 118 618,07
  Wartość kontraktów budowlanych razem 601 740 401,01 517 990 585 ,99

  KONTRAKTY BUDOWLANE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) rozliczenia międzyokresowe 426 007 201,43 309 521 338,23
  Wartość kontraktów budowlanych razem 426 007 201,43 309 521 338,23

  Rozliczenia międzyokresowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  - zaliczki na lokale 425 560 903,93 308 499 908,02
  - rezerwa na roboty 127 762,71 583 872,23
  - inne 318 534,79 437 557,98
  Wartość rozliczeń międzyokresowych, razem 426 007 201,43 309 521 338,23


  Nota 8. Należności handlowe oraz pozostałe należności
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTER MINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) z tytułu dostaw i usług -jednostki powiązane 25 372 271,41 28 769 900,92
  b) z tytułu dostaw i usług -jednostki pozostałe 20 011 065,96 20 884 595,48
  c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 921 125,37 436 486,05
  d) inne 11 384 838,47 3 912 209,02
  Wartość należności, razem 58 689 301,21 54 003 191,47


  Nota 9. Inne aktywa finansowe
  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) udziały lub akcje 0,00 0,00
  b) u dzielone pożyczki 58 994 277,65 61 400 184,46
  c) inne papiery wartościowe 551 707,21 361 569,64
  d) inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  Wartość długoterminowych aktywów finansowych 59 545 984,86 61 761 754,10


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  47
  INWESTYCJE KRÓKOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) w jednostkach zależnych 58 118 408,27 60 342 697,09
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 202 418,00 0,00
  - udzielone pożyczki 57 915 990,27 60 342 697,09
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozo stałych jednostkach 1 427 576,59 1 419 057,01
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 349 289,21 361 569,64
  - udzielone pożyczki 1 078 287,38 1 057 487,37
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  Wartość inwestycji krótkoterm inowych, razem 59 545 984,86 61 761 754,10

  Nota 10. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) środki pieniężne w kasie i banku 85 209 723,03 69 578 318,52
  b) inne środki pieniężne 66 000 747,80 747,8 0
  c) inne aktywa pieniężne 15 005,49 43 708,45
  Wartość środków pieniężnych, razem 151 225 476,32 69 622 774,77

  ŚRODKI NA RACHUNKACH POWIERNICZYCH 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  środki pieniężne na rachunkach powierniczych 69 882 485,87 58 218 235,50
  JW . Const ruction Holding SA 69 882 485,87 58 218 235,50


  Nota 11. Rozliczenia międzyokresowe
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 450 157,19 8 945 154,04
  Wartość rozliczeń międzyokresowych, razem 14 4 50 157,19 8 945 154,04

  Rozliczenia międzyokresowe 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  - ubezpieczenia majątkowe 24 869,29 104 331,55
  - odsetki 3 091 418,62 1 675 923,29
  - koszty prowizji 7 892 111,72 6 545 148,71
  - podatek od nieruchomości, użytkowanie wie czyste, podatek
  drogowy 2 815 865,17
  0,00
  - inne 625 892,39 619 750,49
  Wartość rozliczeń międzyokresowych, razem 14 450 157,19 8 945 154,04


  3. ZOBOWIĄZANIA

  Nota 12. Kredyty i pożyczki
  KREDYTY I POŻYCZKI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) kredyty 65 210 251, 17 73 185 389,92
  w tym: długoterminowe 50 225 182,81 58 192 685,94
  krótkoterminowe 14 985 068,36 14 992 703,98
  b) pożyczki 5 073 168,21 4 994 486,95
  w tym: długoterminowe 0,00 3 190 228,22
  krótkoterminowe 5 073 168,21 1 804 258 ,73
  Wartość kredytów i pożyczek, razem 70 283 419,38 78 179 876,87
  Wartość kredytów i pożyczek -długoterminowe 50 225 182,81 61 382 914,16
  Wartość kredytów i pożyczek -krótkoterminowe 20 058 236,57 16 796 962,71

  KREDYTY WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Do 1 roku 14 985 068,36 14 992 703,98
  Powyżej 1 roku do 2 lat 23 017 985,50 44 587 177,32
  Powyżej 2 lat do 5 lat 27 207 197,31 13 605 508,62
  Powyżej 5 lat 0,00 0,00


  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  48
  Razem kredyty, w tym: 65 210 251,17 73 185 389,92
  - długoterminowe 50 225 182,81 58 192 685,94
  - krótkoterminowe 14 985 068,36 14 992 703,98

  POŻYCZKI WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  Do 1 roku 5 073 168,21 1 804 258,73
  Powyżej 1 roku do 2 lat 0,00 3 190 228,22
  Powyżej 2 lat do 5 lat 0,00 0,00
  Powyże j 5 lat 0,00 0,00
  Razem pożyczki, w tym: 5 073 168,21 4 994 486,95
  - długoterminowe 0,00 3 190 228,22
  - krótkoterminowe 5 073 168,21 1 804 258,73


  Nota 13. Inne zobowiązania długoterminowe
  REZERWY NA POZSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I INNE
  OBCIĄŻENIA 30-06-2017 31-12-2016
  a) część krótkoterminowa, w tym: 20 257 630,58 20 656 238,04
  - rozliczenia międzyokresowe bierne, w tym: 8 856 389,11 10 621 961,19
  - odsetki naliczone 1 595 567,09 1 586 617,79
  - depozyty czynszowe 480 433,64 480 433,64
  - zalic zki -hotel e 1 359 574,28 3 425 189,38
  - inne 5 420 814,10 5 129 720,38
  - pozostałe rezerwy, w tym: 11 401 241,47 10 034 276,85
  - rezerwa na przyszłe zobowiązania 0,00 0,00
  - rezerwy na naprawy gwarancyjne 0,00 0,00
  - rezerwy pozostałe 11 401 241,47 10 03 4 276,85
  a) część długoterminowa, w tym: 0,00 0,00
  - rozliczenia międz yokresowe bierne, w tym: 0,00 0,00
  - rozliczenie w czasie nadwyżki przychodów ze sprzedaży nad
  wartością bilansowa/leasing zwrotny 0,00 0,00
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i i nne obciążenia razem 20 257 630,58 20 656 238,04

  INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z tytułu leasing u 1 137 919,17 1 546 189,64
  b) zobowiązania z tytułu kaucji 24 752 224,46 28 747 371,63
  c) zobowiązania z papierów wartościowych 121 500 000,00 51 500 000,00
  d) inne zobowiąz ania długoterminowe 0,00 0,00
  e) zobowiązania wekslowe -powiązane 37 103 791,15 16 340 300,01
  f) zobowiązania wekslowe -obce 278 051,08 618 862,52
  g) pożyczki otrzymane -jednostki powiązane 0,00 0,00
  Wartość innych zobowiązań, razem 184 771 985,86 98 752 723,80


  Nota 14. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
  ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE
  ZOBOWIĄZANIA 30-06-2017 31-12-2016
  a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -jednostki pozo stałe 38 980 344,14 17 827 277,06
  b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -jednostki powiązane 6 383 757,38 10 571 830,01
  c) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadczeń 4 683 830,58 3 692 946,87
  d) zobowiązania z tytułu wynagrodze ń 1 807 281,76 2 096 913,42
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f) pożyczki otrzymane -jednostki powiązane 25 011 764,08 24 663 009,10
  g) zobowiązania z tytułu weksli -jednostki powiązane 51 440 572,32 77 452 406,71
  h) inne 7 312 174,70 6 465 486 ,66
  Wartość zobowiązań handlowych oraz pozostałych
  zobowiązań, razem 135 619 724,96 142 769 869,83
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  49
  INNE ZOBOWIĄZANIA 30 -06 -2017 31 -12 -2016
  a) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 76 128 672,98 76 042 890,70
  b) zobowiązania z t ytułu weksli -obce 4 619 562,19 6 389 821,00
  c) zobowiązania z tytułu leasingu 1 498 562,23 1 395 828,84
  d) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  Wartość innych zobowiązań, razem 82 246 797,40 83 828 540,54


  4. PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

  Nota 15. Przy chody z działalności operacyjnej
  PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody ze sprzedaży produktów 60 687 267,05 13 465 963,46
  Przychody ze sprzedaży usług 30 348 431,02 41 708 698,79
  Przychody ze sprzedaży towarów 1 133 929,02 2 021 138,33
  Wartość przychodów, razem 92 169 627,09 57 195 800,58


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody ze sprzedaży, z czego: 92 169 627,09 57 195 800,58
  -ze sprzedaży produktów -loka li, działek, budynków 60 687 267,05 13 465 963,46
  -ze sprzedaży usług 30 348 431,02 41 708 698,79
  -ze sprzedaży towarów 1 133 929,02 2 021 138,33


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług w podziale na
  segmenty 91 035 698,07 55 174 662,25
  -działalność deweloperska 67 783 937,37 33 945 923,12
  -działalność hotelarska 20 363 765,15 18 687 986,38
  -zarządzanie nieruchomościami 2 887 995,55 2 540 752,75


  od 01 -01-2017 do
  30 -06-2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży produktów -lokali, działek,
  budynków wg segmentów geograficznych 60 687 267,05 13 465 963,46
  -Warszawa i okolice 3 232 211,70 8 451 753,12
  -Gdynia 56 893 305,35 10 777,23
  - Łódź 0,00 190 760,82
  - Szczecin 561 750,00 800 980,88
  - Poznań 0,00 4 011 691,41


  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Przychody z tytułu sprzedaży usług hotelarskich wg
  segmentów geograficznych 20 363 765,15 18 687 986,38
  -W arszawa i okolice 2 667 508,36 2 549 622,74
  - Tarnowo 2 796 719,19 2 973 885,26
  - Stryków 2 051 235,37 1 952 513,71
  - Krynica Górska 12 848 302,23 11 211 964,67


  Nota 16. Koszty z działalności operacyjnej
  KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Koszty ze sprzedaży produktów 48 214 133,44 19 712 705,85
  Koszty ze sprzedaży usług 23 966 050,03 31 553 853,88
  Koszty ze sprzedaży towarów 1 141 176,57 2 052 800,07
  Koszt własny sprzedaży, razem 73 321 360, 04 53 319 359,80  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  50

  Koszty sprzedaży i koszty zarządu
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Koszty sprzedaży 12 285 962,07 8 076 628,23
  Koszty zarządu 8 998 911,22 7 439 165,06
  Koszty sprzedaży i koszty zarządu, razem 21 284 873,29 15 515 793,29

  Koszty wg rodzaju
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  Amortyzacja 3 954 483,25 3 334 900,89
  Zużycie materiałów i energii 10 114 753,36 8 429 002,36
  Usługi obce 128 537 516,63 79 540 642,63
  Podatki i opłaty 4 671 504,46 4 183 622,88
  Wynagrodzenia 14 833 580,97 13 173 040,63
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 394 511,86 2 206 614,43
  Pozostałe koszty rodzajowe 5 131 929,37 3 048 105,17
  Koszty wg rodzaju, razem 169 638 279,90 113 915 928,99


  Nota 17. Pozostałe przychody operacyjne
  PRZYCHODY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 245,00 0,00
  b) inne przychody operacyjne 266 678,49 842 896,07
  Wartość przychodów operacyjnych, razem 266 923,49 842 896,07

  PRZYCHODY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 245,00 0,00
  b) opłaty manipulacyjne, kary 77 861,10 535 121,04
  c) rezerwy, odpisy aktualizujące 0,00 0,00
  d) ujawnienie aktywów 0,00 0,00
  e) inne (w tym odszkodowania) 188 817,39 307 775,03
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 266 923,49 842 896,07


  Nota 18. Pozostałe koszty operacyjne
  KOSZTY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06-2016
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 102 753,81
  b) aktua lizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  c) inne koszty operacyjne 6 041 645,76 6 536 246,35
  Wartość kosztów operacyjnych, razem 6 041 645,76 6 639 000,16

  KOSZTY OPERACYJNE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 102 753,81
  b) aktua lizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  c) rezerwy 5 491 503,24 1 108 944,54
  d) rekompens aty, kary i odszkodowania 347 723,65 1 981 607,38
  e) odstępne 983,00 0,00
  f) koszty postępowania sądowego 90 286,16 256 565,22
  g) koszty zaniechanych inwestycji 0,00 2 945 532,34
  h) inne (w tym użytkowanie wieczyste_sprawa sądowa) 111 149,71 243 596,87
  Wa rtość kosztów operacyjnych, razem 6 041 645,76 6 639 000,16
  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  51
  Nota 19. Przychody finansowe
  PRZYCHODY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) dywidendy 11 491 179,61 0,00
  b) odsetki 914 163,79 1 303 206,02
  c) aktualizacj a wartości inwestycji 0,00 0,00
  d) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  e) inne 1 693,92 1 884 544,19
  Wartość przychodów finansowych, razem 12 407 037,32 3 187 750,21

  PRZYCHODY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) dywid endy 11 491 179,61 0,00
  b) odsetki od klientów 61 227,63 -435 464,16
  c) odsetki od pożyczek 593 774,97 641 252,46
  d) odsetki od lokat, bankowe 245 811,52 181 078,27
  e) odsetki od weksli 13 349,67 7 596,40
  f) odsetki pozostałe 0,00 908 743,05
  g) różni ce kursowe 0,00 1 833 611,61
  h) aktualizacji wartośc i inwestycji 0,00 0,00
  i) zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  j) inne 1 693,92 50 932,58
  Razem 12 407 037,32 3 187 750,21


  Nota 20. Koszty finansowe
  KOSZTY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 0 1-01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) odsetki 7 472 074,55 10 516 443,47
  b) aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
  c) strata ze zbycia inwestycji 0,00 4 709,26
  d) inne 4 247 810,96 2 200,86
  Wartość kosztów finansowych, razem 11 719 885,51 10 523 353,59

  KOSZTY FINANSOWE
  od 01 -01-2017 do
  30 -06 -2017
  od 01 -01-2016 do
  30 -06 -2016
  a) odsetki, prowizje kredyty 1 490 842,92 2 129 013,50
  b) odse tki-leasing 56 594,33 12 334,87
  c) odsetki - pożyczki 427 436,24 445 964,63
  d) odsetki - weksle 1 703 166,95 2 581 703,94
  e) odsetki - emisja obligacji 3 699 260,25 5 127 231,42
  f) odsetki pozostałe 94 773,86 220 195,11
  g) różnice kursowe 4 147 810,96 0,00
  h) strata ze zbycia inwestycji 0,00 4 709,26
  i) inne 100 000,00 2 200,86
  Wartość kosztów finansowych, razem 11 719 8 85,51 10 523 353,59

  J.W. Construction Holding SA
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  52  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  1

  1. Wprowadzenie

  J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (“Spółka, Emitent”) zarejestrowana w Rejestrze
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000028142, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jest
  podmiotem dominującym dla Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. („Grupa Kapitałowa”).
  Rejestracja Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 16 lipca 2001 r.,
  wraz z rejestracją zmiany nazwy firmy spółki z uprzedniej Towarzystwo Budowlano – Mieszkaniowe Batory S.A.
  na obecną w brzmieniu J.W. Construction Holding S.A.
  Spółka powstała z przekształcenia Towarzystwa Budowlano Mieszkaniowego Batory Sp. z o.o. z siedzibą
  w Z ąbkach, które zostało założone w dniu 10 lutego 1994 r. Rejestracja przekształcenia spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością w spółkę akcyjną została dokonana, na podstawie aktu notarialnego z dnia 28.12.2000 r.,
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI W y dział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 15 stycznia 2001 r.
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.771.888,60 złotych i dzieli się na 88.859.443 akcji zwykłych na okaziciela
  o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja. Kapitał dzieli się na akcje serii A i B w lic zbie 54.073.280 sztuk oraz
  serii C w liczbie 34.786.163 sztuki.
  2. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta

  Skład Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z informacją jednostek podlegających konsolidacji znajduje się
  w Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.

  3. Zasady sporządzania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Zasady sporządzania sprawzdania skonsolidowanego zostały opisane w Sprawozdaniu Finansowym w pkt.
  „Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości”.

  4. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego
  za okres sześciu miesięcy

  Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe zarówno ze skonsolidowanego jak i jednostkowego
  sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO).


  Pozycja bilansu
  skonsolidowanego
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  PLN EUR PLN EUR
  Aktywa razem 1 666 771 394 362 1 503 419 339 833
  Aktywa trwałe 658 324 155 761 658 284 148 798
  Aktywa obrotowe 1 008 447 238 601 845 135 191 034
  Pasywa razem 1 666 771 394 362 1 503 419 339 833
  Kapitał własny 649 014 153 558 653 192 147 647
  Zobowiązania długoterminowe 385 965 91 320 337 049 76 187
  Zobowiązania krótkoterminowe 631 791 149 483 513 178 115 999

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  2
  Pozycja rachunku zysków i
  strat skonsolidowanego
  od 01 -01-2017 do 30 -06-2017 od 01 -01-2016 do 30 -06-2016
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 135 310 31 857 255 033 58 220
  Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów 105 121 24 749 186 898 42 666
  Zysk (strata) brutto ze
  sprzedaży 30 189 7 108 68 135 15 554
  Koszty sprzedaży 11 155 2 626 13 359 3 050
  Koszty ogólnego zarządu 10 575 2 490 9 438 2 154
  Zysk (strata) ze sprzedaży 6 813 1 604 43 219 9 866
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej 808 190 37 472 8 554
  Zysk (strata) brutto -6 919 -1 629 30 631 6 993
  Podatek dochodowy -3 381 -796 4 527 1 033
  Zysk (strata) netto -3 538 -833 26 104 5 959


  Pozycja bilansu Emitenta
  30 -06 -2017 31 -12 -2016
  PLN EUR PLN EUR
  Aktywa razem 1 625 383 384 570 1 449 838 327 721
  Aktywa trwałe 710 636 168 138 708 549 160 160
  Aktywa obrotowe 914 748 216 431 741 289 167 561
  Pasywa razem 1 625 383 384 570 1 449 838 327 721
  Kapitał własny 675 187 159 751 684 286 154 676
  Zobowiązania długoterminowe 266 007 62 938 191 979 43 395
  Zobowiązania krótkoterminowe 684 190 161 881 573 573 129 650


  Pozycja rachunku zysków i
  strat Emitenta
  od 01 -01-2017 do 30 -06-2017 od 01 -01-2016 do 30 -06-2016
  PLN EUR PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i
  materiałów 92 170 21 700 57 196 13 057
  Koszty sprzedanych
  produktów, towarów i
  materiałów 73 321 17 263 53 319 12 172
  Zysk (strata) brutto ze
  sprzedaży 18 848 4 438 3 876 885
  Koszty sprzedaży 12 286 2 893 8 077 1 844
  Koszty ogólnego zarządu 8 999 2 119 7 439 1 698
  Zysk (strata) ze sprzedaży -4 083 -961 -13 759 -3 141
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej -9 858 -2 321 -19 555 -4 464
  Zysk (strata) brutto -9 171 -2 159 -26 891 -6 139
  Podatek dochodowy -71 -17 -4 631 -1 057
  Zysk (strata) netto -9 099 -2 142 -22 259 -5 081


  5. Opis działalności Grupy oraz najważniejsze zdarzenia w pierwszym półroczu 2017r.

  W okresie objętym sprawozdaniem miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

  Sprawy korporacyjne :

  Wezwanie na sprzedaż akcji Spółki

  W dniu 20 stycznia 2017 r. Pan Józef Wojciechowski , dominujący akcjonariusz w stosunku do Spółki , ogłosił
  wezwanie na sprzedaż akcji Spółki w związku z zamiarem przekroczenia progu 66% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Wezwanie obejmowało sprzedaż 30.247.179 akcji Spółki stanowiących 34,04% akcji Spółki
  i uprawniających do 30.247.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 34,04% ogólnej liczby głosów na


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  3
  Walnym Zgromadzeniu. Zapisy na sprzedaż akcji prowadzone były w okresie od dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 15
  marca 2017 r. W wyniku przeprowadzonego wezwania Pan Józef Wojciechowski nabył 17.416.894 akcj i
  stanowiących ok.19,60% ogólnej liczby akcji, uprawniających do 17.416.894 głosów na Walnym Zgromadzeniu
  stanowiących ok.19,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  W dniu 7 lutego 2017 r. (raportem bieżącym nr 6/2017) Zarząd Spółki wyraził pozytywne stanowisko wobec
  ogłoszonego przez Pana Józefa Wojciechowskiego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
  Zarząd Spółki poinformował, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary Wzywającego względem Spółki są
  określone następująco: „Wzywający oświadcza, że zamierza podjąć działania mające na celu doprowadzenie do
  wzmocnienia sytuacji finansowej Spółki oraz jej dalszego rozwoju.
  Wzywający oświadczył, że na chwilę obecną jego zamiarem jest również utrzymanie akcji Spółki w obrocie na
  rynku regul owanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.”
  Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że dotychczasowa działalność oraz założone kierunki rozwoju Spółki zostaną
  zachowane.

  Walne Zgromadzenia

  W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwały
  dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i Zarząd z działalności Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej
  w 2016 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spół ki, dokonało podziału zysku, ustaliło liczbę członków
  Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołało dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Barbary
  Czyż oraz Pani Małgorzaty Szwarc – Sroka.

  Rada Nadzorcza

  W dniu 26 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie uprawnionego Akcjonariusza o skorzystaniu
  z uprawnienia osobistego w zakresie powołania trzech czł onków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Józefa
  Wojciechowskiego, Pani Irminy Łopuszyńskiej oraz Pana Jacka Radziwilskiego.

  Powołanie Zarządu

  W dniu 23 czerwca 2017 r., w związku z upływem kadencji, został powołany Zarządu Spółki w składzie
  następującym:
  Pani Magdalena Starzyńska – powołana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;
  Pan Wojciech Rajchert – powołany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;
  Pani Małgorzata Ostrowska – powołana na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego uprawnionemu
  Akcjonariuszowi;
  Pan Piotr Suprynowicz – powołany na podstawie uprawnienia osobistego przyznanego uprawnione mu
  Akcjonariuszowi.

  Kred yt y:

  Zawarcie umowy kredytowej

  W dniu 10 lutego 2017 r. podmiot zależny od Emitenta spółka Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach jako
  inwestor zawarł umowę z Alior Bank S.A. na podstawie, której Bank udzielił kredytów: inwestycyjnego
  w wysokości 138.789.712 zł, na VAT w wysokości 3.000.000 zł. Kredyty zostały udzielone w celu finansowania
  i refinansowania wydatków związanych z realizacją apartamentowca Hanza Tower przy Al. Wyzwolenia i ul.
  Odzieżowej w Szczecinie. Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 30 września 2020 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  4
  W dniu 23 marca 2017 r. Spółka zawarła z Getin Noble Bank S.A. umowę o kredyt inwestycyjny na
  wspófinansowanie kosztów realizacji III etapu inwestycji „Osiedle Nowe Tysiąclecie” w Katowicach w wysokości
  42.000.000 zł. Termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 20 grudnia 2019 r.
  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

  W dniu 30 stycznia 2017 r. Spółka zawarła Aneks do umowy o kredyt rewolwingowy udzielony przez Bank
  Polskiej Spółdzielczości S.A. w ostatecznej wysokości 4.944.327 zł, przeznacz ony na finansowanie bieżącej
  działalności. Na mocy Aneksów przesunięto termin wykorzystania i ustalono harmonogram spłaty kredytu. Nowy
  termin spłaty kredytu ustalono na dzień 31 grudnia 2017 r.

  W dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka zawarła Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez PKO
  BP S.A. w wysokości 10.000.000 zł. Na mocy Aneksu przesunięto termin wykorzystania i spłaty kredytu.
  Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 26 kwietnia 2018 r.

  Spłata kredytu

  W dniu 14 kwietnia 2017 r. podmiot zależny od Emitenta spółka pod firmą Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o. z siedzibą
  w Ząbkach dokonała całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na wspófinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  mieszkaniowej „Nowe Tysiąclecie Budynek B1” w Katowicach w wysokości 24.000.000 zł zaciągniętego w Getin
  Noble Bank SA.

  W dniu 13 czerwca 2017 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu na wspófinansowanie kosztów realizacji
  inwestycji mieszkaniowej „Osiedle Kamerata” w Gdyni w wysokośc i 9.700.000 zł zaciągniętego w Plus Bank SA.

  W dniu 23 czerwca 2017 r. Spółka dokonała c ałkowitej spłaty kredytu na finansowanie budownictwa
  komercyjnego związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Jerozolimskie Point ” w W arszawie
  w wysokości 23.0 00.000 zł zaciągniętego w Millennium Bank S.A.

  Pozwolenia na budowę, na użytkowanie, inne istotne transakcje:

  Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi

  W dniu 28 lutego 2017 r. podmioty zależne od Emitenta spółka pod firmą Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach
  jako inwestor oraz spółka pod firmą J.W. Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach jako Generalny
  Wykonawca zawarły umowę na dokończenie realizacji inwestycji mieszkaniowo – usługowej w Szczecinie przy al.
  Wyzwolenia i u l. Odzieżowej Hanza Tower. W ynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 150.000.000 zł netto,
  termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 kwietnia 2019 r.

  Pozwolenie na budowę

  W dniu 9 lutego 2017r. spółka zależna od Emitenta Nowe Tysiąclecie sp. z o.o. otrzymała pozwolenie zamienne
  umożliwiające budowę III etapu inwestycji Nowe Tysiąclecie. Pozwolenie jest prawomocne i zostało przeniesione
  na Emitenta, który będzie inwestorem.

  W dniu 10 kwietnia 2017 r . Spółka otrzymała pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych na
  osiedlu Lewandów IV (Wrzosowa Aleja) obejmujące 3 budynki wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Pozwolenie jest prawomocne.

  W dniu 18 kwietnia 2017 r . Spółka otrzymała pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych,
  stanowiących część osiedla Lewandów III (Wrzosowa Aleja) obejmującą 5 budynków wielorodzinnych wraz


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  5
  z zagospodarowaniem terenu – decyzja została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. Spółka podejmuje
  działania mające na celu ponowne uzyskanie pozwolenia zgodnie z wytycznymi Wojewody.


  Pozwolenie na użytkowanie

  W dniu 7 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego
  z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Marcina z Wrocimowic/Sprawna – Osiedle Willa One. Pozwolenie
  jest prawomocne.

  W dniu 13 kwietnia 2017 r. Spółka z Grupy działająca pod firmą Nowe Tysiąclecia Sp. z o.o. - otrzymała
  pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego „Nowe Tysiąclecie etap B1 ” przy ul. Tysiąclecia
  w Katowicach. Pozwolenie jest prawomocne.


  Umo wy przedwstępne zakupu gruntów

  W dniu 11 maja 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę na nabycie nieruchomości położonych w Gdańsku
  przy ul. Jesi onowej stanowiącej działki gruntu o nr 36/1 oraz 102/3 o łącznej powierzchni 0,3136 ha dla których
  prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/000168469/3 za kwotę 6.500.000 zł netto + VAT. Przy podpisaniu
  umowy przedwstępnej Spółka zapłaciła kwotę 1.000.000 zł tytułem zadatku. Ostateczna umowa sprzedaży ma
  zostać zawarta do dnia 11 maja 2018 r.

  W dniu 13 czerwca 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę na nabycie nieruchomości położonych
  w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67 o łącznej powierzchni 0,9693 ha za kwotę 20.500.000 zł netto + VAT. Przy
  podpisaniu umowy przedwstępnej Spółka zapłaciła kwotę 2.460.000 zł tytułem zadatku. Ostateczna umowa
  sprzedaży ma zostać zawarta do dnia 13 czerwca 2018 r.


  Obligacje:

  Emisja obligacji:

  W dniu 31 maja 2017 r. Spółka wyemitowała 70.000 niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł
  każda i łącznej wartości 70.000.000 zł z ostatecznym terminem wykupu na dzień 29 maja 2020 r.
  Oprocentowanie obligacji ustalone jest w oparciu o WIBOR 6M + marża i płatne w okresach półrocznych.
  W okresie trwania emisji Spółka dokona częściowego wykupu wartośc i nominalnej każdej z obligacji: w dniu 31
  maja 2018 r. 10% wartości nominalnej, w dniu 31 maja 2019 r. 40 % wartości nominalnej. Obligacje zostały
  zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLJWC0000118. Obligacje notowane są w alternatywnym systemie
  obrotu prowadzonym przez ASO BondSpot . Środki pozyskane z emisji Emitent zamierza spożytkować na rozwój
  swojej działalności, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz
  zakupu gruntów.


  Zmiana warunków emisji obligacji JWX0116

  W dniu 8 maja 2017 r. Spółka uzyskała zgodę administratora na wykreślenie hipoteki w wysokości 125.000.000
  zł z księgi wieczystej nr WA4M/00440028/3 prowadzonej dla działki nr 3/15 przeznaczonej pod etap D inwestycji
  Bliska Wola realizowanej w Warszawie u zbiegu ulicy Kasprzaka z Al. Prymasa Tysiąclecia. Hipoteka została
  wykreślona w dniu 10 lipca 2017 r. Wykreślenie hipoteki wynikało ze zmiany charakteru obligacji na
  niezabezpieczone.

  W dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka uzyskała zgodę Obligatariuszy na zmianę terminu wykupu Obligacji, który
  został przesunięty na dzień 1 czerwca 2020 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  6
  Wypłata odsetek

  W dniu 24 kwietnia 2017 r. Spółka wypłaciła odsetki od obligacji serii JWX0116.

  W dniu 09 czerwca 2017 r. Spółka wypłaciła odsetki od obligacji oznaczonych kodem ISIN PLJWC00000100.


  Realizowane inwestycje:

  W I półroczu 2017 r. Grupa realizowała 16 inwestycji deweloperskich na łączną liczbę 4 427 lokali o powierzchni
  207.189 m2, w tym inwestycje aparthotelowe, domy jednorodzinne i w zabudowie szeregowej. Front
  prowadzonych prac obejmował inwestycje:
   w Warszawie: Bliska Wola/Wola Invest (etapy C i E), Osiedle Willa One, Osiedle Zielona Dolina II etap I i
  II oraz Zielona Dolina III , a także domy jednorodzinne i domy szeregowe – Villa Campina pod Warszawą
  k. Ożarowa Mazowieckiego i aparthotel Jerozolimskie Invest,
   w Gdyni: Osiedle Bernadowo Park etap II oraz Osiedle Kamerata,
   w Katowicach: Osiedle Nowe Tysiąclecie etap B1 i Osiedle Nowe Tysiąclecie etap III ,
   w Szczecinie: Hanza Tower.


  W I półroczu 2017 r. były realizowane następujące inwestycje:


  Nazwa projektu Liczba
  lokali
  ogółem PUM
  Powierzchnia
  aparthotelowo -komercyjna %

  lokali
  sprzedanych
  w/g stanu na 30.06.2017 r.
  %
  Zaawansowanie
  rzeczowe robót
  budowlanych
  w/g stanu na
  30.06.2017 r.
  Bliska Wola - Etap E - część
  mieszkalna, Warszawa 671 30 563 - 84% 15%
  Zielona Dolina II etap II, Warszawa 570 25 360 - 17% 46%
  Hanza Tower, Szczecin 501 21 952 10 721 18% 15%
  Bliska Wola - Etap C – część
  mieszkalna, Warszawa 481 21 375 - 99% 95%
  Bliska Wola - Etap C - W ola Invest,
  Warszawa 457 - 14 559 99% 68%
  Bliska Wola - Etap E - W ola Invest,
  Warszawa 413 4 549 10 050 45% 9%
  Nowe Tysiąclecie etap III,
  Katowice 346 18 264 - 13% 1%
  Zielona Dolina II etap I, Warszawa 321 12 809 - 69% 99%
  Bernadowo Park etap II, Gdynia 236 13 180 - 51% 54%
  Nowe Tysiąclecie, etap B1,
  Katowice 122 7 128 - 99% 100%
  Jerozolimskie Invest, Warszawa 116 - 3 437
  Nie
  wprowadzono
  do oferty
  100%
  Kamerata, Gdynia 55 3 420 - 80% 27%
  Zielona Dolina III, Warszawa 54 2 269 - 43% 77%
  Villa Campina – domy, Ożarów 42 4 588 - 83% 97%
  Willa One, Warszawa 21 957 - 52% 100%
  Domy Alicja, Ożarów 21 2 008 - 71% 6%
  Razem 4 427
  168 422
  38 767  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  7
  Budowy rozpoczęte w I półroczu

  Z wyżej wymienionych inwestycji w I półroczu 2017 roku rozpoczęła się budowa inwestycji: Osiedle Nowe
  Tysiąclecie etap III w Katowicach, Hanza Tower w Szczecinie, oraz dom ów szeregow ych – kolejny etap na
  Osiedlu Villa Campina pod Warszawą.

  Budowy rozpoczęte w I półroczu 2017
  Liczba
  lokali PU (m2)

  Hanza Tower, Szczecin
  501

  21 952

  Nowe Tysiąclecie etap III, Katowice
  346

  18 264

  Domy Alicja, Ożarów

  21

  2 008
  RAZEM 868 42 224

  Budowy kończone w I półroczu 2017

  W pierwszym półroczu ukończono inwestycje na łącznie 580 lokali:
  Inwestycje mieszkaniowe zakończone w I półroczu
  2017 Liczba
  lokali PU (m2)
  Powierzchnia
  aparthotelowa
  Zielona Dolina II etap I, Warszawa** 321 12 809
  Nowe Tysiąclecie, etap B1, Katowice
  122 7 128
  Jerozolimskie Invest, Warszawa
  116 3 437

  Willa One, Warszawa * 21 957
  RAZEM
  580 20 894 3 437
  * Budowa zakończona w 2016r., pozwolenie na użytkowanie uzyskano w I półroczu 2017r.
  ** Budowa zakończona w I półroczu 2017r. w trakcie jest uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.

  Sprzedaż

  W I półroczu 2017 roku Gr upa sprzedała brutto łącznie 850 lokali .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  8
  Przekazania

  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r. spółka przekazała i rozpoznała w przychodach 290 lokali .
  Z inwestycji realizowanych w I półroczu oraz projektów zakończonych l okale będące w ofercie do rozpoznania
  w wyniku w kolejnych kwartałach to łącznie 4.328 sztuk w tym: 2.391 to lokale sprzedane i nieprzekazane, 1. 821
  to lokale będące w ofercie do sprzedaży oraz 116 lokali to lokale z inwestycji zakończonej, ale jeszcze nie
  wprowadzonej do oferty.

  6. Planowane inwestycje oraz perspektywy rozwoju


  Inwestycje planowane

  W perspektywie najbliższych lat Grupa zamierza w oparciu o posiadany bank ziemi przystąpić do realizacji 17
  nowych projektów deweloperskich i aparthotelowych. Grupa planuje wprowadzić do sprzedaży lokale o łącznej
  powierzchni użytkowej; mieszkalnej, aparthotelu i komercyjnej na prawie 151 tys. m2.
  W przypadku wszystkich planowanych projektów deweloperskich i aparthotelowych Grupa Kapitałowa jest
  właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym gruntu. W znacznej części planowanych projektów przeprowadziła
  także prace projektowe i przygotowawcze. Realizacja inwestycji finansowana będzie ze środków własnych,
  wpływów od Klientów w przypadku rachunku powierniczego otwartego oraz z kredytu bankowego.
  Planowane projekty przewidziane do realizacji w najbliższych latach zostały zaprezentowane
  w poniższej tabeli.
  Zestawienie planowanych do realizacji projektów deweloperskich- stan na 30.06.2017 r.:

  Nazwa projektu Liczba lokali
  ogółem
  PUM
  Powierzchnia
  aparthotelowo
  -
  komercyjna
  Warszawa, Bliska Wola etap Dk 1 073 25 297 17 409
  Warszawa, Bliska Wola etap Dm 418 19 180
  Warszawa, ul. Berensona 264 11 855
  Warszawa, Pileckiego - Aparthotel 239 8 016
  Warszawa, ul. Antoniewska 221 13 763
  Gdynia, ul Spokojna 181 9 000
  Domy etap VI i dalsze 150 15 675
  Warszawa, Lewandów Park III etap II 146 4 709
  Warszawa, Mikołaja Trąby 122 5 500
  Warszawa, ul. Odkryta II 82 4 158
  Warszawa, Lewandów Park IV 81 2 990
  Warszawa, ul. Aluzyjna II 68 3 670
  Warszawa, Lewandów Park III etap I 40 1 631
  Warszawa, ul. Aluzyjna I 32 1 850
  Domy etap V 30 2 878
  Domy etap IV 20 1 980
  Warszawa, ul. Nowodworska 13 1 180
  Razem 3 180 116 316 34 425
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  9
  Cele i perspektywy rozwoju

  Grupa dywersyfikuje przychody i oprócz oferty mieszkaniowej wprowadza do oferty aparthotele, wykorzystując
  najefektywniej zakupione grunty. Grupa zarządza aparthotelami przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń
  związanych z rynkami: deweloperskim, hotelowym oraz zarządzania nieruchomościami, na których jest obecna
  od wielu lat. Ofertę mieszkaniową Grupa dedykuje przede wszystkim klientom z grupy średniozamożnych, stąd
  planowanie i realizacja inwestycji w cenowo atrakcyjnych lokalizacjach – dostosowanych do finansowych
  możliwości potencjalnych nabywców, inwestycje w Centrum –Bliska Wola, Białołęka – Zielona Dolina. Grupa
  oferuje pomoc przy uzyskaniu kredytów hipotecznych. W ramach oferty finansowania proponowane są programy
  dostosowane do możliwości finansowych odbiorców oferty. Grupa, dzięki wieloletniej, owocnej współpracy
  z największymi bankami posiada zróżni cowaną ofertę kredytową opartą o preferencyjne warunki, dedykowane
  tylko dla Klientów Grupy.

  Grupa planuje wzrost sprzedaży w najbliższym roku i kolejnych latach chcąc uzyskać poziom 1 500 - 2 000 lokali
  rocznie. Będzie to możliwe głównie dzięki wyprzedaży aktualnej oferty i wprowadzeniu do oferty nie tylko nowych
  mieszkań m.in. z kolejnego etapu cieszącej się ogromnym zainteresowaniem Klientów inwestycji Bliska Wola
  etap D oraz inwestycji na warszawskiej Białołęce: przy ul. Lewandów, Berensona i Nowodworskiej, ale również
  wprowadzeniu do sprzedaży nowej inwestycji aparthotelowej w W arszawie, przy ul. Pileckiego.

  Pomimo nastawienia głównie na działalność deweloperską Grupa zamierza kontynuować rozpoczętą
  w poprzednich latach dywersyfikację swoich przychodów poprzez udział w segmencie hotelowym
  i aparthotelowym, w skali ogólnopolskiej wykorzystując posiadany poten cjał i możliwości pozyskania
  finansowania.

  Podsumowując Grupa niezależnie od sytuacji na rynku dywersyfikuje ryzyko poprzez:

  • realizowanie rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych,
  • rozszerzenie oferty o jednostki aparthotelu – mieszkania na wynajem,
  • przygot owanie do uruchomienia nowych inwestycji w stolicy i w różnych regionach Polski,
  • kontynuowanie działalności hotelarskiej,
  • możliwie najefektywniejsze wykorzystywanie nieruchomości aparthotelowych.


  7. Wskazanie czynników, które w ocenie spółki będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej
  kolejnego kwartału

  Najistotniejsze czynniki mogące mieć wpływ na wyniki Spółki:
  • Tempo kończenia inwestycji warunkujące przekazywanie lokali na inwestycjach szczególnie: Bliska W ola
  etap C (część mieszkalna i aparthotel), Zielona Dolina II etap I i III, Jerozolimsk ie Invest oraz domy
  szeregowe i jednorodzinne – Villa Campina.
  • Utrzymanie wysokiego tempa sprzedaży wraz z rozszerzaniem oferty uwarunkowane m.in.:
  o Uruchamianiem nowych inwestycji,
  o Dostępnością kredytów hipotecznych na rynku nieruchomości,
  o Niskim poziomem stóp procentowych – obniżony koszt obsługi kredytu dla Spółki oraz
  nabywców mieszkań, co może mieć pozytywny wpływ na tempo sprzedaży mieszkań,
  o Rozszerzaniem oferty o budowę kolejnych jednostek aparthotelowych,
  o Tempem wyczerpywania się środków z rządowego programu Mieszkania dla Młodych,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  10
  o Rozpoczynaniem inwestycji zgodnie z harmonogramem.
  • Koniunktura w gospodarce, a w szczególności na rynku nieruchom ości.
  • Inne zdarzenia jednorazowe, związane np. z aktualizacją wycen nieruchomości. Spółka dokonuje
  weryfikacji wartości wycen raz w roku (zazwyczaj na koniec roku) i podejmuje decyzje w sprawie
  przeszacowań.


  8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na któ ry sporządzono skrócone śródroczne sprawozdanie
  finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
  finansowe Emitenta


  Wyrażenie zgody na skup akcji własnych :
  W dniu 16 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę którą wyraziło zgodę na
  przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Spółka będzie mogła wydać na ten cel do
  10.000.000 zł.

  Umowy przedwstępne zakupu nieruchomości:
  W dniu 25 lipca 2017 r. Spółka zwarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości lokalowych położonych
  w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 oraz Dietla 86,88 i 90 stanowiących jeden lokal użytkowy o pow. 8.206,50
  m2 oraz dziesięć lokali mieszkalnyc h o łącznej pow. 520,70 m2 wraz z przynależnymi piwnicami o pow. 95,65 m2
  za łączną kwotę 44.100.000 zł netto. Termin zawarcia umowy ostatecznej został ustalony na dzień 30
  października 2017 r. Dotychczas Spółka zapłaciła 1.000.000 zł tytułem płatności na cenę sprzedaży.

  W dniu 22 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości stanowiącej działkę
  gruntu nr 511/2 o powierzchni 1,7628 ma położonej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka za kwotę
  1.322.100 zł. Przy umowie Spółka zapłaciła zaliczkę w kwocie 132.210 zł. Ostateczny termin sprzedaży został
  ustalony na dzień 22 sierpnia 2020 r. pod warunkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu
  obejmującego przedmiotową działkę.

  Kred yt y:

  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
  W dniu 4 lipca 2017r. J.W. Construction Spółka z o.o. podmiot zależny Emitenta zawarła Aneks do umowy
  o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez PKO BP S.A. w wysokości 7.000.000 zł. Na mocy Aneksu
  przesunięto termin wykorzystania i spłaty kredyt u. Nowy termin spłaty kredytu ustalono na dzień 26 kwietnia
  2018r.


  9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

  Ryzyka rozpoznawane przez Grupę to m.in..: ryzyko płynności, kredytowe, ryzyko związane z decyzjami
  administracyjnymi, związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną oraz ryzyko związane z programami wsparcia
  dla nabywców mieszkań.

  Ryzyko płynności
  Grupa przywiązuje szczególną wagę do zachowania równowagi pomiędzy finansowaniem swojej działalności
  inwestycyjnej, a terminową spłatą zobowiązań. Zachowanie płynności uwarunkowane jest prowadzoną polityką


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  11
  kredytową banków w zakresie udzielania kredytów zarówno hipotecznych jak i inwestycyjnych. Brak finansowania
  ze strony banków szczególnie w powiązaniu z wymogami ustawy deweloperskiej i rachunków powierniczych
  w przypadku deweloperów jak i klientów indywidualnych może mieć wpływ na: rozpoczynanie nowych inwestycji,
  popyt na mieszkania, terminowość wpłat i tym samym na przepływy gotówkowe.

  Ryzyko kredytowe
  Bardzo duża część Klientów Grupy dokonuje zakupów w oparciu o kredyty bankowe. Ryzyka związane
  z zaoferowanymi kredytami są zabezpieczone ubezpieczeniem poszczególnych należności w imieniu Klientów.
  W stosunku do żadnej grupy Klientów nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Ponadto Grupa
  systematycznie dokonuje oceny wnoszonych wpłat i sytuacji finansowej swoich Klientów.

  Ryzyko związ ane z decyzjami administracyjnymi
  Podstawą działalności deweloperskiej są decyzje administracyjne wymagane w związku z obecnie prowadzonymi
  lub przyszłymi projektami. Nieuzyskanie zezwoleń, zgód lub pozwoleń lub też nieuzyskanie ich w terminie może
  negaty wnie wpływać na zdolność rozpoczęcia, prowadzenia lub zakończenia obecnych oraz nowych projektów
  deweloperskich przez Spółkę. Wszystkie te czynniki mogą tym samym mieć wpływ na przepływy finansowe i całą
  prowadzoną działalność.

  Ryzyko związane z ogólną sy tuacją makroekonomiczną
  Działalność Grupy oraz osiągane wyniki finansowe, w dużym stopniu uzależnione są od stanu koniunktury
  gospodarczej panującej przede wszystkim na rynku krajowym. Czynnikami kształtującymi sytuację ekonomiczną
  są między innymi: tempo wzrostu PKB, poziom śred niego wynagrodzenia brutto, wysokość bezrobocia, poziom
  inflacji, kursy walut, wysokość stóp procentowych, dostępność kredytów, stopień zadłużenia gospodarstw
  domowych. Pomimo trwającego ożywienia gospodarczego w Polsce, nie ma pewności co do trwałości
  poz ytywnych tendencji w przyszłości. Istnieje ryzyko, iż w przypadku spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego
  w Polsce, może nastąpić spadek realnych wynagrodzeń brutto i ograniczenie dostępności kredytów, w tym
  kredytów hipotecznych. Spowoduje to obniżenie p opytu na oferowane przez Grupę produkty i usługi,
  a w szczególności na podstawowy produkt jakim są mieszkania. W konsekwencji może to mieć negatywny wpływ
  na osiąganą przez Spółkę sprzedaż oraz skutkować pogorszeniem wyników finansowych.
  Ryzyko związane z programami wsparcia dla nabywców mieszkań
  Do końca września 2018 r. nabywcy mieszkań mogą składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego
  w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). W przypadku, gdy skala środków
  przeznaczonych na finans owanie tego programu okaże się niewystarczająca lub program wygaśnie, może
  nastąpić ograniczenie popytu na mieszkania, w szczególności ze strony osób o mniejszych dochodach.
  Dodatkowym elementem ryzyka jest poziom średnich wskaźników przeliczeniowych przyjętych w programie dla
  ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego. Ustalenie wartości
  tego wskaźnika na poziomie zbyt niskim w stosunku do cen mieszkań może skutkować ograniczeniem liczby
  mieszkań spełniających kryt eria programu i tym samym możliwości skorzystania z programu przez potencjalnych
  nabywców. W takim przypadku możliwe jest pogorszenie koniunktury na rynku deweloperskim i spadek
  sprzedaży mieszkań, co może negatywnie wpłynąć na spółki deweloperskie i ich w yniki finansowe, w tym na
  wyniki Grupy.
  Dodatkowo na rynek mieszkaniowy w Polsce może wpłynąć rządowy program „Mieszkanie Plus”. Obecnie trudno
  zaprognozować, jaka będzie skala jego oddziaływania na sektor deweloperski. Z jednej strony program jest
  adr esowany raczej do osób, które nie mają zdolności kredytowej na zakup własnej nieruchomości, czyli nie do


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  12
  klientów Grupy. Ponadto beneficjentami programu mają być osoby wynajmujące mieszkania, a nie kupujący je na
  własność. Z drugiej jednak strony program m oże stanowić konkurencję dla mieszkań popularnych, szczególnie
  gdyby miał obejmować atrakcyjne lokalizacje w dużych miastach. Na razie jednak trudno prognozować, jaki to
  będzie wpływ, ponieważ nie są znane jeszcze wszystkie szczegóły programu.


  10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek
  gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji
  długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

  W okr esie sprawozdawczym nie zaszły żadne istotne zmiany.


  11. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników na
  dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników
  prognozowanych

  Zarząd J.W. Construction Holding S.A. nie publikuje prognoz finansowych zarówno dla Spółki jak i Grupy
  Kapitałowej.


  1 2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu za
  półrocze wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału
  w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólniej liczbie
  głosów na walnym zgromadzeniu

  Stan na dzień 20.0 9.201 7 r.
  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych akcji Udział w kapitale
  zakł a d ow ym Liczba głosów

  Udział w ogólnej
  liczbie głosów
  na Walnym
  Zgromadzeniu
  Józef Wojciechowski 28.182.933 31,72 % 28.182.933 31,72 %
  EHT S.A. 47.846.225 53,84 % 47.846.225 53,84 %

  W okresie sprawozdawczym zaszły następujące zmiany :
  W d niu 22 marca 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie TFI PZU S.A. działającego w imieniu zarządzanych
  przez siebie funduszy o zmianie liczby posiadanych akcji i zejściu poniżej progu 5 % w wyniku odpowiedzi na
  ogłoszone przez Pana Józefa Wojciechowskiego wezwanie. Przed sprzedażą fundusze zarządzane przez TFI
  PZU S.A. posiadały 8.882.877 akcji co stanowiło 9,9965 % ogólnego udziału w kapitale zakładowym
  i upoważniało do 8.882.877 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 9,9965 % ogólnej liczby głosów.
  Spółka otrzym ała zawiadomienia od Pana Wojciechowskiego o zwiększeniu liczby posiadanych przez Niego
  akcji :
  W dniu 17 stycznia 2017 r. o nabyciu 2.200.000 akcji stanowiących 2,48 % ogólnej liczby akcji i uprawniających
  do 2.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co sta nowi 2,48 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu;
  W dniu 17 marca 2017 r. o nabyciu 17.416.894 akcji stanowiących 19,60 % ogólnej liczby akcji i uprawniających
  do 17.416.894 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 19,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu
  Pan Józef Wojciechowski kontroluje Spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  13
  13. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające
  i nadzorujące Emitenta na określony dzień, odrębnie dla każdej z osób

  Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zasiadające w organach spół ki:

  Stan na dzień 20.0 9.201 7 r.
  Osoba Funkcja Liczba posiadanych akcji
  Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 28.182.933

  W okresie sprawozdawczym liczba akcji posiadanych przez Pana Wojciechowskiego wzrosła o 19.616.894 sztuki.


  1 4. Sprawy sądowe powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta

  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość postępowań wytoczonych przeciwko Grupie nie przekraczała 10% kapitałów
  własnych Grupy.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość postępowań wytoczonych z powództwa Spółki lub podmiotów z Grupy,
  prowadzonych w sądach powszechnych (tzn. w sądach I i II instancji) nie przekraczała 10 % kapitałów własnych
  Spółki.
  Postępowania, których stroną jest Spółka, nie mają istotnego wpływu na działalność Spółki.

  15. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
  z podmiotami powiązanymi jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe

  Informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym w Nocie
  30 „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.


  1 6. Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub spółkę zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
  udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowy lub jednostce zależnej od tego podmiotu jeżeli łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych
  Emitenta

  W dniu 10 lutego 2017 r. Spółka udzieliła poręczenia na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty
  141.789.712 zł za zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów przez podmiot zależny Hanza Invest S.A.
  z siedzibą w Ząbkach. Hanza Invest S.A. pozyskała dwa kredyty : inwestycyjny w kwocie 138.789.712 zł oraz na
  VAT w kwocie 3. 000.000 zł na sfinansowanie części kosztów realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie.
  Poręczenie zostało udzielone do czasu spłaty kredytów, których termin w umowie kredytowej został udzielony na
  dzień 30 września 2020 roku. Spółka jest jedynym akcjonariuszem Hanzy Invest S.A., która jest spółką celową
  przeznaczoną do realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie. Poręczenie zostało udzielone za zobowiązanie
  podmiotu z GK Emitenta.


  1 7. Inne inf ormacje które są istotne, zdaniem emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez Emitenta

  Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia poza tymi, które zostały wymienione w Sprawozdaniu Finansowym
  i Sprawozdaniu Zarządu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  J.W. Construction Holding S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku.

  14  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:J.W. Construction Holding SA
ISIN:PLJWC0000019
NIP:125-00-28-307
EKD: 70.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Radzymińska 326 05-091 Ząbki
Telefon:+48 22 7717777
www:www.jwconstruction.com.pl
Kalendarium raportów
2018-09-19Raport półroczny
2018-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce J.W. Construction ...
2018-07-17 21-07-50
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649