Raport.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 977 1 476 230 337 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 101 1 058 24 242 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 150 704 35 161 Zysk (strata) netto 168 688 40 157 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci operacyjnej -681 -146 -160 -33 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 227 -3 657 53 -836 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci finansowej 0 0 0 0 Zmiana stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w -454 -3 803 -107 -869 Aktywa razem 23 941 23 027 5 740 5 205 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 73 52 18 12 Kapita? w?asny 23 855 22 949 5 719 5 187 Kapita? zak?adowy 9 010 45 048 2 160 10 183 ?rednia wa?ona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 13 292 828 15 015 972 13 292 828 Zysk (strata) przypadaj?cy na jedn? akcj? (w z? / EURO) 0,01 0,05 0,01 0,01 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EURO) 1,59 1,53 0,38 0,35

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Kalendarium raportów
2018-05-14Raport za I kwartał
2018-08-27Raport półroczny
2018-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INVESTMENT FRIENDS...
2017-12-30 10:36:26
fan Patrowicza
Pan Patrowicz działa
2018-01-04 09:39:41
fan Patrowicza
Patrowicz dawaj w góre
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.