Raport.

INPRO SA (31/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd INPRO SA przedstawia w załączeniu treść raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 5 października 2017 roku dotyczącego podpisania umowy znaczącej z Alior Bankiem SA.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Raport bieżący nr 31 /201 7 z dnia 05 .10.201 7 r.
  Podpisanie um owy znacząc ej z Alior Bank SA. .

  Zarząd INPRO S A („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 5 październik a 201 7
  roku Spółka podpisała z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („Alior ”, „Bank”) umow ę
  kredytu obrotowego nieodnawialnego nr U0003221303070 na poniższych warunkach:

  1. Przedmiot umowy: finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na
  budowie osiedla mieszkaniowego Debiut etap I w Pruszczu Gdańskim .
  2. Istotne warunk i umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem
  posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach.
  Zawiera między innymi następujące postanowienia:
  a) Kwota kredytu: do kwoty 14 .800.000,00 zł.
  b) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu
  umów: oprocentowanie kredy tu oparte jest na stawce WIBOR 3 M + marża Banku,
  występuje prowizja przygotowawcza.
  c) Wykorzystanie kredytu: po spełnieniu warunków wykorzystania do dnia
  31.12.2018 r., w trans zach .
  d) Okres transakcji kredytowej: do dnia 3 0.11 .20 19 r.
  e) Warunki spłaty: spłata odsetek w okresach miesięcznych. Każde uwolnienie z
  mieszkaniowego otwartego rachunku powierniczego środków wpłaconych z
  tytułu sprzedaży lokali z projektu wymienionego w pun kcie 1 przeznaczone będzie
  na poczet przedterminowej spłaty kredytu (spłata pierwszych w kolejności rat
  kapitałowych, także w okresie wykorzystania kredytu ) .
  f) Warunkiem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń
  spłaty kredytu i zapłat y prowizji, będzie między innymi:
  i. transza pierwsza do kwoty 1.000.000 zł: udokumentowanie poniesienia
  udziału własnego w wysokości 7.340 .265 ,00 PLN, obejmującego wartość
  gruntu oraz część nakładów/kosztów danego projektu deweloperskiego
  opisanego w punkci e 1; udokumentowanie przedsprzedaży w tym
  projekcie na poziomie 10 % powierzchni użytkowej lokali ogółem (umowy
  deweloperskie + udokumentowanie zapłaty co najmniej 5% ceny
  sprzedaży ). Przed uruchomieniem Spółka musi dostarczyć zaświadczenie
  z Urzędu Skar bowego oraz ZUS . Jeśli chodzi o ustanowienie hipoteki na
  rzecz Alior Banku oraz zastawu rejestrowego na rachunku powierniczym
  warunkiem uruchomienia kredytu jest też potwierdzenie złożenia w Sądzie
  opłaconego wniosku o wpis zabezpieczenia oraz zapłata poda tku PCC z
  tego tytułu.
  ii. transza druga do łącznej wysokości 2.000.000 zł: udokumentowanie
  przedsprzedaży w tym projekcie na poziomie 15 % powierzchni użytkowej
  lokali ogółem ( umowy deweloperskie + udokumentowanie zapłaty co
  najmniej 5% ceny sprzedaży ).
  iii. uruchomienie kredytu do pełnej kwoty: udokumentowanie przedsprzedaży
  w tym projekcie na poziomie 20 % powierzchni użytkowej lokali ogółem
  (umowy deweloperskie + udokumentowanie zapłaty co najmniej 5% ceny
  sprzedaży ).
  3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:
  a) hipoteka umowna do kwoty 22 .20 0.000 zł na rzecz Alior Banku SA na prawie
  własności nieruchomości gruntowej położonej w Pruszczu Gdańskim , przy ul.
  Dybowskiego , objętej księgą wieczystą nr GD1 G/00 287857 /0, prowadzoną


  przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w G dańsku , III Wydział Ksiąg
  Wieczystych – w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej oraz
  należności ubocznych: prowizji bankowych, odsetek oraz kosztów
  windykacyjnych i egzekucyjnych. Z uwagi na to, iż hipoteka, która zostanie
  ustanowiona na nie ruchomości, będzie opiewała na powyżej opisaną wartość, a
  na jej ustanowienie zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu Spółki
  wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, INPRO S A przekaże odrębny rap ort o
  ustanowieniu tej hipoteki,
  b) cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpiecz enia kredytowanej
  nieruchomości,
  c) pełnomocnictwo do rachunków INPRO SA w Banku,
  d) niepotwierdzony przelew wierzytelności z zawieranych umów sprzedaży lokali
  mieszkalnych i miejsc postojowych w inwestycji będącej przedmiotem
  kredytowania ,
  e) zastaw rejestrowy i finansowy na mieszkaniowym rachunku powierniczym
  otwartym prowadzonym przez Bank dla finansowanej inwestycji,
  f) oświadczenie INPRO SA o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu
  notarialnego w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty
  29.600.000 zł z terminem wykonalności 30.11.2022 rok ,
  g) notarialne pełnomocnictwo dla Banku do sprzedaży lokali w inwest ycji w
  przypadku braku spłaty k redytu K

  4. Dodatkowe warunki: od dnia zawarcia umowy kredytu środki uzyskane ze sprzedaży
  lokali w kredytowanej inwestycji nie objęte Ustawą Deweloperską, mają być kierowane
  na rachunek wyodrębnionych wpływów; obowiązek powiadomienia Banku o zaciągnięciu
  zobowiązania o charakterze kredytowym np. kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji,
  weksla i innych zobowiąza ń bilansowych i pozabilansowych oraz obowiązek
  utrzymywania wskaźnika kapitalizacji na poziomie nie niższym niż 25%. Spółka została
  zobowiązana do niezbywania lokali w finansowanym przedsięwzięciu po średniej cenie
  niższej niż 3.576 zł / m2, a w przypadku braku spłaty części lub całości kredytu, Bank ma
  prawo zrealizować notarialne pełnomocnictwo do sprzedaży powierzchni mieszkalnej po
  cenie minimalnej 2.391 zł/ m2 i przeznaczyć środki w ten sposób pozyskane na spłatę
  wymagalnych wierzytelności . W przypadku nie ustanowienia hipoteki na rzecz Banku w
  terminie 6 miesięcy, INPRO SA zobowiązane będzie do ustanowienia dodatkowego
  zabezpieczenia o wartości odpowiadając ej wartości wpisu hipotecznego. Spółka została
  zobowiązana do przedłożenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w
  terminie do dnia 31.03.2019 r.
  5. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki od niespłaconej kwoty
  za okres od d nia następnego po terminie płatności do dnia dokonania spłaty, według stopy
  procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych.
  6. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od
  warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących
  kar umownych, których wartość przekraczałaby 10 % wartości tej umowy lub wyrażoną
  w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla
  danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.


  Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna
  wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z Alior SA
  w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 37.300.000 zł.
  Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
  2004/72/WE (zwane też MAR) .
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inpro SA
ISIN:PLINPRO00015
NIP:589-000-85-40
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 80-320 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400370
www:www.inpro.com.pl
gpwlink:inpro.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-07Raport półroczny
2018-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INPRO
2018-07-17 06-07-20
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649