Raport.

INDYGOTECH MINERALS SA (7/2018) Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 14 ust. 4 Statutu Spółki powołała na członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Dariusza Janusa oraz Pana Marka Dybalskiego.
W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 27 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta
  Dariusz Janus - Członek Rady Nadzorczej
  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Pan Dariusz Janus jest absolwentem Humboldt Universitaet zu Berlin (1995), Institut Francoise de
  Gestion w Warszawie (1995) oraz studio podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (w zakresie
  rachunkowości finansowej i zarządczej w 1997 oraz w zakresie analizy ekonomicznej i teorii inwestycji
  w 1999).
  Przebieg kariery zawodowej:
  1995 - 1997 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. - analityk
  akcji,
  1997 - 1999 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. – analityk akcji, analityk obligacji,
  1999 - 2001 PZU Życie S.A. – Naczelnik Wydziału Analiz, Dyrektor Biura Inwestycji
  Finansowych,
  2001 - 2003 7 NFI S.A. - Dyrektor inwestycyjny, Członek Zarządu,
  2003 - 2005 Aurora Investments sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
  2003 - 2007 Sondaż Plus sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
  2003 - 2007 Magura Park sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
  2007 - 2008 LUSATIA S.A. - Wiceprezes Zarządu,
  2007 - 2009 LZMO sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,
  2008 - 2009 SOL VENTURES S.A. – Prezes Zarządu,
  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
  ma istotne znaczenie dla em itenta
  Nie dotyczy
  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat,
  dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
  wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
  2011 – 2012 - Cellica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu
  2013 – 2016 - Aurora Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu
  2008 - 2018 - IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie – Preze s Zarządu


  2014 - 2017 - Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu
  2015 - obecnie - Res Immobiles Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu
  Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:
  2009 – 2011 Callypso Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  2010 – 2014 Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
  2014 – obecnie Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie
  2010 – obecnie Industry Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
  2010 – obecnie Pro Ceramics S.A. z siedzibą w Wrocławiu
  2017 – obecnie Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
  2017 – obecnie WisentLab S.A. z siedzibą w Warszawie
  2017 – obecnie Industry Insulators S.A. z siedzibą w Warszawie
  2018 – obecnie IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie
  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana
  za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięci u lat oraz wskazanie, czy w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako
  członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
  Brak.
  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
  pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
  2014 - obecnie - TRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie – Likwi dator
  2014 – obecnie - BRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie – Likwidator
  2010 – obecnie – LZMO S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbinie – członek rady nadzorczej
  2010 – 2012 – Gymnasion S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie – członek rady nad zorczej (nie
  wykreślony z KRS)
  g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub


  osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lu b członkiem organu jakiejkolwiek
  konkurencyjnej osoby prawnej
  Brak.
  h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  Nie figuruje.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta
  Marek Dybalski – Członek Rady Nadzorczej
  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Wykształcenie:
  Politechnika Łódzka, Wydz. Mechaniczny, Specjalność: Samochody i Ciągniki, 1982 -1987
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania i Marketingu, Specjalność: Zarządzanie Finansami,
  Studia Podyplomowe, 1993 -1995
  SGH/Minnesota University, MBA, 1997 -1999
  Doświa dczenie zawodowe:
  Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego SA, Wydział Doradztwa Inwestycyjnego, Analityk
  akcji, Opracowywanie raportów analitycznych zawierających modele finansowe i zastosowanie
  różnych technik wyceny spółek (DCF, wskaźnikowe), 1995 -1998
  CAIB Investment Management SA, Analityk finansowy w firmie zarządzania aktywami, Aktywne
  uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; opracowanie rekomendacji
  inwestycyjnych spółek oraz branż, wycena inwestycji, 1998 -2002
  Inwestor na GPW oraz na rynku niepublicznym, 2003 -2008
  4Fin Corporate Finance Sp. z o.o. , Udziałowiec i członek zarządu, odpowiedzialny za ocenę projektów
  inwestycyjnych, 2008 -2011
  Callypso Management Sp. z o.o. , Członek zarządu odpowiedzialny za ocenę projektów inw estycyjnych,
  2011 -2012
  Baltic Ceramics SA, Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse, 2012 -2013
  Dodatkowe kwalifikacje:
  Licencja Maklera Papierów Wartościowych, 1994
  Kurs Doradców Inwestycyjnych, 1994
  Chartered Financial Analyst (CFA), 2005
  c) wskazani e działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta
  Brak.


  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
  osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem,
  czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspól nikiem
  Zakłady Mięsne DUDA SA – członek rady nadzorczej, 2003 -2005 ,
  LUSATIA SA – członek rady nadzorczej, 2004 -2005 ,
  Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex SA (obecnie grupa Rawplug SA) - członek rady nadzorczej, 2005 -2007 ,
  Alma Market SA (d. KrakChemia SA) - członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu od 2004 -2011 ,
  Polski Koncern Mięsny DUDA SA - członek rady nadzorczej, 2006 -2012 ,
  W. KRUK SA (obecnie Vistula Group SA) - członek rady nadzorczej, 2006 -2008 ,
  LST CAPITAL SA (obecnie IndygoTechMinerals SA) – przewodniczący rady nadzorczej, 2007 -2013 ,
  4Fin Corporate Finance Sp z o.o. – członek zarządu, 2008 -2011 ,
  NOVITA SA – sekretarz rady nadzorczej, 2009 -2011 ,
  Industry Technologies SA – członek rady nadzorczej, 2010 -2014 ,
  Coremed Sp. z o.o. – członek zarządu, 2011 -2017 ,
  Callypso Management Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, 2011 -2012 ,
  Baltic Ceramics SA – wiceprezes zarządu, 2012 -2013 ,
  Fundusz Hipoteczny Dom SA – członek rady nadzorczej, od 2012 do chwili obecnej ,
  Coremed Sp. z o.o. – członek zarządu, wspólnik, 2011 – 2017
  FH Dom SA – członek rady nadzorczej – 2012 – obecnie
  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
  przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
  najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
  zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
  Brak .
  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
  najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
  członka organu zarządzającego lub nadzorczego
  BRX SA w likwid acji – członek rady nadzorczej -2010 - obecnie  g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
  członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
  prawnej
  Nie prowadzi .
  h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  Nie figuruje.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IndygoTech Minerals SA
ISIN:PLLSTIA00018
NIP:928-000-79-23
EKD: 64:20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Piękna 11 lok. 17 00-547 Warszawa
Telefon:+48 22 6291247
www:www.indygotechminerals.com
gpwlink:indygotech-minerals.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INDYGOTECH MINERALS
2019-02-20 20-02-03
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649