Raport.

INDATA SA (56/2017) Złożenie pozwu i wszczęcie postępowania przeciwko Miastu Katowice

Zarząd INDATA S.A. ("Emitent") informuje, że spółka zależna, tj. Indata Cities S.A. ("Spółka") złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy, pozew i w dniu 14 grudnia 2017 r. i wystąpiła przeciwko Miastu Katowice, domagając się zapłaty na jej rzecz kwoty ponad 4,4 mln zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.
W dniu 14 kwietnia 2015 r. Indata Cities S.A. zawarła z Miastem Katowice umowę nr ZK.MM.JM8/15 na realizację projektu pn. "Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy". Wartość umowy wynosiła ponad 13,7 mln zł brutto. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Katowic, dzięki zwiększeniu zasięgu monitoringu wizyjnego i automatyzacji przetwarzania strumieni wideo pozyskiwanych z kamer.
Pomimo wykonania umowy w termiach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, modyfikowanym przez strony w toku realizacji umowy, a także dopełnienia wskazanych w umowie wymogów formalnych, Miasto Katowice obciążyło Spółkę karami umownymi w łącznej wysokości 30% całości należnego wynagrodzenia i dokonało ich potracenia z bieżących faktur, wskazując przy tym, iż doszło do zwłoki w realizacji umowy. W efekcie Spółka nie otrzymała całości umówionego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za świadczone prace dodatkowe.
Zdaniem Zarządu Spółki potrącenie, jak i samo naliczenie kar umownych, było nieskuteczne, ponieważ nie wystąpiły przesłanki naliczania Spółce kar umownych za zwłokę, a ponadto nieprawidłowo zastosowano zapisy umowy w zakresie w jakim Miastu Katowice przysługiwało prawo do naliczania kar umownych. Tym samym w ocenie Spółki roszczenie jest w pełni zasadne i zasługuje na zasądzenie zgodnie z powództwem Spółki.
Zarząd INDATA S.A. wskazuje, że wartość przedmiotu postępowania dotyczącego wierzytelności Spółki stanowi wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Indata SA
ISIN:PLTROMD00010
NIP:8971755969
EKD: 73.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262304
www:www.in-data.pl
gpwlink:indata.gpwlink.pl
Komentarze o spółce INDATA
2018-01-04 20:05:16
aaa
całą emisję powinien objąć Pan Czapla - to priorytet aby spółka wyszła na prostą!
2018-08-28 10:54:54
Oszukany
Pan Czapla zmył się z kasą, a spółka upadła. Ciekawe czy jakoś za to odpowie ?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649