Raport.

IDEA BANK SA (133/2017) UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na podstawie uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uchwaliło tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki wejdzie w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 października 2017 r.
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Kalendarium raportów
2018-04-26Raport za I kwartał
2018-08-09Raport półroczny
2018-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IDEA BANK
2018-04-20 03-04-12
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.