Raport.

IDEA BANK SA (133/2017) UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na podstawie uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uchwaliło tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki wejdzie w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 października 2017 r.
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  STATUT
  Idea Bank Spółka Akcyjna
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  §1.
  1. “Idea Bank Spółka Akcyjna” jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym
  na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.,
  Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks
  cywilny (Dz. U. z 19 64 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia
  15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037
  z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego
  Statutu.
  2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest
  określona w skrócie jako “Bank”.
  3. Bank został utworzony na czas nieoznaczony.
  §2.
  1. Firma Banku brzmi: „Idea Bank Spółka Akcyjna”.
  2. Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Idea Bank S.A.”.
  3. Bank może uży wać odróżniające graficzne logo „Idea Bank”.
  §3.
  Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
  §4.
  Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać za granicą po
  uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od odpowiednich organów władzy w Polsce i za
  granicą.
  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI BANKU
  §5.
  1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:
  (1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem
  oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  (2 ) prowadzenie innych rachunków bankowych,
  (3) udzielanie kredytów,
  (4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
  akredytyw,
  (5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  (6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pi eniężnych,


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  (7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
  (8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
  (9) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  (10) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępni anie
  skrytek sejfowych,
  (11) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
  (12) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów
  wartościowych,
  (13) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
  (14) terminowe operacje finansowe,
  (15) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
  (16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
  dewizowym,
  (17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.
  2. Przedmiotem działalności Banku jest ponadt o:
  (1)obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej
  i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  (2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
  (3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dł użnikiem, zamiany wierzytelności
  na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży
  w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do
  nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesi eniu do
  pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie
  dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia
  własnej działalności bankowej,
  (4) świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych,
  (5 ) usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno -
  rentowymi,
  (6) leasing finansowy,
  (7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
  (8) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
  (9) zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy seku rytyzacyjnych,
  (10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
  (11) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej
  czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę
  inwestycyjną,
  (12) pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji
  w rozumieniu ustawy o obligacjach,
  (13) świadczenie następujących innych usług finansowych:
  a) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów
  forfaitingowych oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,
  b) usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  c) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych.
  (14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających
  na:
  a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
  finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
  inwestowania,
  b) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych
  oraz obligacji,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą
  być odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub
  Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego
  instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) – b) p owyżej oraz obligacje, o
  których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o
  autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 6
  1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 156 803 962,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć
  milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest
  podzielony na:
  (1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych
  serii A o numerach od 0000001 do 1051200 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote
  każda;
  (2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od
  0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imienn ych serii C
  o numerach od 0000001 do 1250000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od
  0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (5) 1.500.000 (jeden mil ion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od
  0000001 do 1500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia
  dziewięć) akcji imiennych serii F o numerach od 0000001 do 1071429
  i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
  sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do
  8385968 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
  sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do
  8385967 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset
  dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii I o numerach od 00000001 do
  12028594 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące
  osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne ser ii J o numerach od 0000001 do
  9794872 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset
  dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii K o numerach od 0000001 do 4744526
  i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
  czterdzieści jeden) akcji imiennych serii L o numerach od 00000001 do
  14598541 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
  (13) 10.590.884 (dziesięć mi lionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset
  osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii M i wartości nominalnej 2 (dwa)
  złote każda.
  2. Akcje serii A są uprzywilejowane w następujący sposób:
  (1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;
  (2) co d o dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest
  wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu
  Spółek Handlowych;
  (3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu
  wierzycieli w razie likwidacj i Banku.
  3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L są akcjami zwykłymi.
  4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich
  dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
  instrumentami finansowymi.
  §6¹
  1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 5
  z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu
  motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach
  zależnych od Spółki, emisji warrantów sub skrypcyjnych, warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem
  prawa poboru oraz zmiany Statutu kapitał zakładowy Banku został warunkowo
  podwyższony o kwotę 276 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy ).
  2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1
  następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii N o wartości
  nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w liczbie nie większej niż 138 000
  (słownie: sto trzydzieści osi em tysięcy).
  3. Akcje serii N obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych
  serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia
  Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu
  motywacyjnego d la osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach
  zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem
  prawa poboru oraz zmiany Statutu.
  §7.
  1. Podwyższe nie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub
  podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
  2. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie następuje zgodnie z obowiązującymi
  przepisami. Tryb i warunki umarzania akcji określa uchwała Walnego
  Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być
  umorzone. Umorzenie akcji nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego
  poniżej wartości określonej jako minimalna wymagana dla prowadzenia Banku .
  IV. ORGANY BANKU
  §8.
  Organami Banku są:
  (1) Walne Zgromadzenie;
  (2) Rada Nadzorcza;
  (3) Zarząd Banku.
  Walne Zgromadzenie
  §9.
  1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w innej miejscowości
  położonej na terenie Polski, wskazanej przez Zarząd Banku.
  2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, wyznaczając jego
  termin, niepóźnej niż na 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego Walnego
  Zgromad zenia w przypadku, gdyby nie zwołał go Zarząd Banku w terminie
  określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku
  z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiony Zarządowi Banku przez Radę
  Nadzo rczą lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących
  łącznie przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
  Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą,
  jeżeli zwołanie go uzna ona za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
  zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
  6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniż ej, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez
  ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla
  przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowaneg o
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  7. Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwały można
  powziąć, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie
  zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzeni a albo wniesienia
  poszczególnych spraw do porządku obrad.
  8. Wnioski Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących
  łącznie przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego,
  dotyczące rozpatrzenia danej sprawy przez Walne Zgr omadzenie powinny zostać
  przedstawione Zarządowi Banku. Zarząd Banku jest zobowiązany do włączenia
  sprawy zawartej w takich wnioskach do proponowanego porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia. W przypadku żądania zgłoszonego przez akcjonariusza
  lub akcjonariusz y, o których mowa powyżej, żądanie takie powinno być złożone
  na piśmie do Zarządu Banku nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed
  proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
  obrad.
  §10.
  1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku
  oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  (3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków.
  2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy.
  §11.
  1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także podejmowanie
  uchwał w następujących sprawach:
  (1) umarzanie akcji;
  (2) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych;
  (3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
  (4) zmiany Statutu;
  (5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zak ładowego;
  (6) emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz innych
  papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków
  ich umorzenia;
  (7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  (8) rozpatrywanie innych spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości,
  użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  §12.
  Z zastrzeżeniem przypadków o kreślonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne
  Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
  §13.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
  w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, o ile przepisy Ko deksu Spółek Handlowych
  lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały powinny być protokołowane przez
  notariusza.
  §14.
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzeni e otwiera Prezes
  Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
  2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
  3. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne
  pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte
  jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu.
  4. Od dnia uzyskania przez Bank status u spółki publicznej pełnomocnictwo do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być
  udzielona na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  5. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektr onicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd
  podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku
  spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elekt ronicznej
  obejmujących w szczególności:
  a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
  akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
  przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
  Walnego Zgromadzenia.
  W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe
  jest uczestnictwo w Waln ym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne
  do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji
  elektronicznej.  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  6. Zasady uczestnictwa akcjonariu szy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb
  postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji
  akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia
  może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym
  Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby
  komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołani u Walnego Zgromadzenia.
  7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad
  Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad
  i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.
  Rada Nadzo rcza
  §15.
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków będących
  osobami fizycznymi, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie
  na pięcioletnie kadencje.
  2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla
  Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek
  RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w art. 86 ust. 5
  Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości
  lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria
  przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz
  w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania
  kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie
  Rady Nadzorczej.
  3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
  obrotowy pełnienia f unkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady
  Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze
  składu Rady Nadzorczej, a w przypadku Niezależnych Członków RN także
  w przypadku utraty przymiotu niezależności Rada Nadzorcza lu b poszczególni jej
  członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem
  kadencji.
  4. Jeśli mandat Niezależnego Członka RN wygaśnie Zarząd niezwłocznie zwoła
  Walne Zgromadzenie i umieści w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia
  punkt dotycząc y powołania nowych członków lub zmian w składzie Rady
  Nadzorczej. Do czasu wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej
  wynikających z konieczności dostosowania liczby Niezależnych Członków RN do
  wymagań określonych w Statucie, Rada Nadzorcza będzie dział ała w jej
  dotychczasowym składzie i pod warunkiem, że jej skład będzie wynosił co
  najmniej 5 (pięciu) członków, zachowa zdolność do odbywania posiedzeń,
  podejmowania uchwał oraz dokonywania innych czynności faktycznych
  i prawnych, z wyjątkiem uchwał w spra wach, o których mowa w § 18 Statutu.


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka RN z powodu utraty
  przymiotu niezależności skład Rady Nadzorczej wynosiłby mniej niż 5 (pięciu)
  członków, mandat Niezależnego Członka RN nie wygasa do czasu dostos owania
  składu Rady Nadzorczej do wymagań określonych w Statucie w zakresie liczby
  Niezależnych Członków RN.
  5. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku
  z pierws zą ofertą publiczną akcji Banku, jeśli liczba akcji Banku posiadanych
  przez Akcjonariusza Kontrolującego będzie wynosić mniej niż 20% (dwadzieścia
  procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, większość członków
  Rady Nadzorczej stanowić powinni Ni ezależni Członkowie RN. W tym celu
  w przypadku powzięcia przez Bank informacji o obniżeniu udziału posiadanego
  przez Akcjonariusza Kontrolującego w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej
  wskazanego progu 20% (dwudziestu procent), Zarząd niezwłocznie, nie pó źniej
  niż w terminie 7 (siedmiu) dni, zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający
  nie później niż 50 (pięćdziesiąt) dni od daty zwołania i umieści w porządku obrad
  tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania Niezależnych Członków
  RN. Z zastrzeże niem odmiennych postanowień Statutu, do czasu dostosowania
  składu Rady Nadzorczej do wymagań określonych w §15 ust. 5 Statutu, Rada
  Nadzorcza jest zdolna do odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz
  dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych. W zakresie procedury
  powoływania Niezależnych Członków RN zgodnie z §15 ust. 5 Statutu stosuje się
  odpowiednio §16.
  6. §15 ust. 5 Statutu będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że żaden inny
  akcjonariusz Banku (z wyłączeniem Akcjonariusza Kontrolującego) nie będzie
  posiadał akcji Banku reprezentujących więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent)
  plus 1 (jedna) akcja ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu .
  §16.
  1. Z zastrzeżeniem §16 ust. 2 i 3, ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na
  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji
  Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, Walne Zgromadzenie
  wybiera Niezależnych Członków RN spośród kandydatów zaproponowanych
  przez Akcjonariusza Mniejszościowego. Akcjonariusze Wię kszościowi
  i Podmioty Powiązane nie mogą zgłaszać kandydatów na Niezależnych Członków
  RN, chyba że niniejszy §16 stanowi inaczej.
  2. Prawo głosowania Akcjonariuszy Większościowych w czasie wyborów
  Niezależnych Członków RN zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie
  może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% (dziesięć procent)
  ogólnej liczby głosów istniejących w Banku w dniu odbywania Walnego
  Zgromadzenia. Akcjonariusz Kontrolujący, Podmiot Powiązany i każda osoba
  działająca z nimi w porozu mieniu w rozumieniu Ustawy o Ofercie będą wyłączeni
  z wykonywania prawa głosu podczas wyborów Niezależnych Członków RN.
  3. Każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych ma prawo zgłaszania maksymalnie 5
  (pięciu) kandydatów na Niezależnych Członków RN wybieranych prz ez Walne


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych
  dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń spółki publicznej, kandydat na
  Niezależnego Członka RN musi być zgłoszony nie później niż na 7 (siedem) dni
  przed wyznaczoną datą Walnego Z gromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć
  życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką
  reprezentuje Akcjonariusz Mniejszościowy zgłaszający danego kandydata.
  W czasie głosowania nad zaproponowanymi kandydaturami, w pierwszej
  kolej ności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury
  zgłoszone przez Akcjonariusza Mniejszościowego reprezentującego największą
  liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  4. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym § 16 ust. 1 -3, p rawo
  do zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim akcjonariuszom do dnia
  odbycia się Walnego Zgromadzenia.
  5. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie nie wybierze przynajmniej dwóch
  Niezależnych Członków RN mimo zgłoszenia przynajmniej jednego kandydata
  w trybie określonym w § 16 ust. 1 -4, zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie,
  na którym dokonuje się wyboru odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych
  Członków RN (tak aby w skład RN wchodziło przynajmniej dwóch niezależnych
  kandydatów). Walne Zgromadzenie p owinno być zwołane niezwłocznie, nie
  później niż w ciągu miesiąca od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, przy czym
  data odbycia takiego Walnego Zgromadzenia powinna być wyznaczona w ciągu
  minimalnie dopuszczalnym ustawowo terminie od dnia ogłoszenia o zwoła niu
  Walnego Zgromadzenia.
  6. W przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w §
  16 ust. 5, wszyscy akcjonariusze będą mieli prawo zgłosić swoich kandydatów na
  Niezależnych Członków RN do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, przy czym
  muszą t o być inni kandydaci niż zgłoszeni na Walnym Zgromadzeniu, na którym
  nie dokonano wyboru odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków
  RN.
  7. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie, o którym mowa w §16 ust. 6 nie
  wybierze odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków RN, na
  kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które Zarząd powinien zwołać w terminie
  wskazanym w § 16 ust. 6, prawo zgłoszenia kandydatur do pełnienia funkcji
  Niezależnego Członka RN posiadają wszyscy akcjonariusze, a ograniczenie
  przewidzia ne w § 16 ust. 2 nie stosuje się.
  8. Odwołanie Niezależnego Członka RN lub Niezależnych Członków RN może
  nastąpić tylko z jednoczesnym wyborem równej liczby Niezależnych Członków
  RN z uwzględnieniem procedury przewidzianej w § 16.
  9. Dla celów niniejszego Stat utu głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje
  stosunek dominacji lub zależności, są sumowane. Przez podmiot dominujący oraz
  podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio
  osobę: (i) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek
  handlowych lub (ii) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub
  pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych
  osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku
  z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
  10. Odwołanie Niezależnego Członka RN może nastąpić bez zachowania wymogów,
  o których mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli Niezależny Członek RN został oskarżony
  o którekolwiek z przestępstw określonych w rozdziałach XXXIII – XXXVII
  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585(2), art. 587, art.
  590 i w art. 591 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  oraz w art. 179, art.180, art.181, art.182, art. 183 i w art. 184 Ustawy z dnia 29
  lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi albo został wpisany do
  Rejestru Dłużników Niewy płacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
  20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo został skazany
  prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe albo gd yby
  okazało się, że wbrew złożonemu wobec Banku oświadczeniu, zajmował się on
  w chwili składania takiego oświadczenia interesami konkurencyjnymi wobec
  Banku albo uczestniczył w spółce konkurencyjnej wobec Banku jako wspólnik
  spółki cywilnej, spółki osobow ej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo
  nie poinformował Rady Nadzorczej w terminie 3 dni - od dnia rozpoczęcia
  zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec Banku albo uczestniczenia w
  spółce konkurencyjnej wobec spółki Banku jako wspólnik sp ółki cywilnej, spółki
  osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej - o tym fakcie.
  §17.
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Z zastrzeżeniem
  postanowień § 18, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  (1) ustalanie liczby członków Zarządu Banku oraz zatwierdzanie podziału
  kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku, powoływanie i odwoływanie
  Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu
  Banku;
  (2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościac h poszczególnych lub
  wszystkich członków Zarządu Banku oraz delegowanie członków Rady
  Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania
  czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację
  albo z innych p rzyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  (3) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów finansowych
  Banku;
  (4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących tworzenia albo zmian
  struktury organizacyjnej Banku;
  (5) ustalanie wynag rodzenia członków Zarządu Banku;
  (6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia nieruchomości, za
  wyjątkiem nieruchomości nabytych w procesie egzekucji wierzytelności Banku; -


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  (7) zatwierdzanie propozycji sprzedaży rzeczowych składników majątku Banku
  o łącznej wartości bilansowej przekraczającej 15% (piętnaście procent) funduszy
  własnych Banku;
  (8) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub hipoteki na składnikach majątku
  Banku;
  (9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sp rawozdania
  finansowego Banku;
  (10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych
  kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji z wyjątkiem
  nabycia udziałów i akcji oraz przedmiotów majątku innych spółek w wyniku
  zaspakajania wierzytelności Banku w postępowaniu egzekucyjnym
  i pozaegzekucyjnym;
  (11) wyrażanie zgody na zawieranie wszelkich transakcji pomiędzy Bankiem
  a podmiotami powiązanymi z Bankiem, włączając w to akcjonariuszy Banku
  i podmioty powiązane z takimi akcjonariusz ami, wykraczających poza zakres
  zwykłych czynności związanych z działalnością Banku;
  (12) zatwierdzanie dokonywania wszelkich rozporządzeń lub zaciągania
  zobowiązań, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza
  5 % (pięć procent) fundus zy własnych Banku chyba, że takie rozporządzenia lub
  zobowiązania zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie
  finansowym Banku;
  (13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie
  gwarancji, których łączna wartość w stosunk u do jednego podmiotu przekracza
  kwotę 1 000 000 euro (jeden milion euro);
  (14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Banku oraz innych regulaminów
  przewidzianych w Statucie oraz prawie bankowym;
  (15) badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz sprawoz dania
  Zarządu Banku, wniosków Zarządu Banku, co do podziału zysków albo pokrycia
  strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego
  z wyników powyższego badania;
  (16) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Banku zaliczki na poczet
  prz ewidywanej dywidendy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 34
  ust. 2 poniżej;
  (17) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały
  Walnego Zgromadzenia;
  (18) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami
  prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek
  Handlowych.
  §18.
  1. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, do zawarcia przez Bank lub jego Spółki
  Zależne jakiejkolwiek transakcji z Podmiotem Powiązanym o wartości
  przekraczającej 1 % (jeden procent) funduszy własnych Banku konieczne jest
  uzyskanie zgody dwóch Niezależnych Członków RN przy czym zgoda może zostać
  wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  2. Zarząd Banku podejmie czynności zmierzające do zapewnienia, aby odpowiednie
  dokumenty korporacyjne każdej ze Spółek Zależnych zawierały regulacje, na
  podstawie których każda Spółka Zależ na będzie ostatecznie zobowiązana do
  uzyskania zgody obu Niezależnych Członków RN na zawarcie jakiejkolwiek
  transakcji z Podmiotem Powiązanym wskazanej w § 18 ust. 1, przy czym, zgoda
  może zostać wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej . --
  §19.
  1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej
  3 (trzech) spośród jej członków, w tym dwóch Niezależnych Członków RN,
  z których przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności
  w rozumieniu Ustawy o biegłych rewiden tach i posiadać kwalifikacje
  w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań komitetu audytu
  należy w szczególności:
  (1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  (2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  (3) monitor owanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu
  wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  (4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  (5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do
  badania sprawozdań finansowy ch, w tym w przypadku świadczenia na rzecz
  Banku innych niż rewizja finansowa usług;
  (6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej
  Banku.
  2. Rada Nadzorcza może również powołać inne komitety, oprócz komitetu audytu,
  w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń oraz komitet ds. corporate
  governance i compliance. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania
  i funkcjonowania komitetów będzie okr eślać uchwała Rady Nadzorczej
  w sprawie utworzenia takich komitetów.
  §20.
  1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej spośród swoich członków.
  2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na
  posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co
  najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie
  równości głosów decyduje głos P rzewodniczącego Rady Nadzorczej.


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  3. Rada Nadzorcza działa na podstawie przygotowanego przez siebie regulaminu,
  który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną oraz tryb działania.
  §21.
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie
  rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przez
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez upoważnionego przez niego
  Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiąz any jest także
  zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek któregokolwiek z jej członków
  lub na wniosek Zarządu Banku lub też na wniosek akcjonariusza lub
  akcjonariuszy reprezentujących łącznie, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część
  kapitału zakładowe go.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
  oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
  obrad na posiedzeniu Rady Nad zorczej. W tym trybie, nie można podejmować
  uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w
  czynnościach tych osób.
  4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmow ane w głosowaniu pisemnym lub
  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
  bez odbycia posiedzenia, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały. W tym trybie, nie można podejmować
  uchwa ł dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania
  w czynnościach tych osób.
  Zarząd Banku
  §22.
  Zarząd Banku składa się, co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym Prez esa Zarządu.
  Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Wiceprezesa,
  Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
  §23.
  1. Członków Zarządu Banku powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja
  członka Zarządu Banku wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu Banku
  wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
  Zarządu Banku. Mandat członka Zarządu Banku wygasa również wskutek
  śmierci, rezygna cji albo odwołania go ze składu Zarządu Banku.


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  2. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu, następuje
  za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody
  występuje Rada Nadzorcza.
  3. W przypadku zawieszenia w czynnościach, śm ierci lub odwołania, bądź stałej
  niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu Banku, jeżeli
  liczba członków Zarządu Banku będzie niższa od określonej w § 22 niniejszego
  Statutu, Rada Nadzorcza bezzwłocznie podejmie odpowiednie działania celem
  uzupełnienia składu Zarządu Banku.
  §24.
  1. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje Bank w stosunkach
  z innymi podmiotami.
  2. Zarząd Banku wydaje w drodze uchwał regulacje wewnętrzne odnoszące się do
  działalności Banku, których wydanie nie zostało za strzeżone dla innych organów
  Banku.
  3. Zarząd Banku, z zastrzeżeniem treści § 25 oraz § 26 poniżej, przyjmuje w drodze
  uchwały podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku.
  §25.
  1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Do kompetencji Prez esa
  Zarządu należy w szczególności:
  (1) kształtowanie polityki produktowej Banku oraz polityki sprzedaży produktów;
  (2) nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;
  (3) prowadzenie polityki kadrowej Banku.
  2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu oraz w każdym innym przypadku, gdy nie
  może on wykonywać swoich obowiązków, na ten czas w sprawach wewnętrznych
  Banku zastępuje go Pierwszy Wiceprezes Zarządu, a pod jego nieobecność lub
  w razie nieobsadzenia tego stanowiska Wiceprezes Zarządu albo człone k
  Zarządu Banku wskazany przez Prezesa Zarządu.
  § 26.
  Do kompetencji członka Zarządu Banku powołanego za zgodą Komisji Nadzoru
  Finansowego należy w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku.
  §27.
  Zarząd Banku działa na podstawie Regulaminu Za rządu Banku zatwierdzonego
  uchwałą Rady Nadzorczej.
  §28.
  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie
  dwóch członków Zarządu Banku albo jednego członka Zarządu Banku łącznie
  z jednym prokurentem.
  2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych
  mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie albo łącznie


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  z członkiem Zarządu Banku, prokurentem lub innym pełnomocnikiem,
  w granicach swego umocowania.
  §29.
  Do kompeten cji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy
  przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów
  Banku.
  §30.
  1. Zarząd Banku podejmuje decyzje w formie uchwał.
  2. Członkowie Zarządu Banku mogą wydawać zarządzenia. Prezes Zarządu może
  wydawać decyzje. Zarządzenia Członków Zarządu Banku i decyzje Prezesa
  Zarządu mogą być wydawane w obszarach należących do ich kompetencji
  i w sprawach dotyczących wewnętrznego funkcjonowania jednostek
  organizacyjnych Banku lub ich składu oraz nie mogą dotyczyć stosunków
  z podmiotami zewnętrznymi. Zarządzenia i decyzje mogą być podejmowane
  w przypadku, gdy przewidują to dokumenty Banku przyjęte uchwałą Zarządu
  Banku.
  §31.
  1. Zarząd Banku podejmuje uchwały na posiedzeniach.
  2. Posi edzenie Zarządu Banku jest ważne, a uchwały Zarząd Banku wiążące, jeżeli
  wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu i jeżeli na
  posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu Banku.
  3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Każdy czło nek Zarządu Banku ma
  prawo do jednego głosu. W przypadku równowagi głosów oddanych za
  i przeciwko danej uchwale Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający.
  4. Głosowanie jest jawne.
  5. W przypadku konfliktu między interesami Banku i osobistymi interesami członka
  Zarz ądu Banku, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu
  takich spraw.
  6. Z posiedzeń Zarządu Banku sporządza się protokół.
  V. PRAWA AKCJONARIUSZY
  §32.
  1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji,
  w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie,
  w interesie Banku w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wyłączy to
  prawo.
  2. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji może być wyłączone
  w stosunku do wszystkich akcji lub tylko do akcji określonego rodzaju.  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  §33.
  W przypadku likwidacji Banku, podział majątku Banku pozostałego po zaspokojeniu
  wierzycieli Banku następuje proporcjonalnie do wartości nominalnej akcji posiadanych
  przez akcjonariuszy, z zachowaniem uprzywilejowania akcji określonego w § 6 ust. 2.
  pkt. (3) niniejszego Statutu.
  §34.
  1. Jakakolwiek wypłata dywidend na mocy § 10 ust. 1 pkt. (2) Statutu może być
  dokonana w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Banku może wypłacić akcjona riuszom
  zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli sprawozdanie finansowe
  Banku za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk,
  a Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić
  najwyżej połowę zysku os iągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego,
  wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe
  utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd
  Banku, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje włas ne.
  §35.
  Zbywanie oraz zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Banku. Zgody na
  zbywanie akcji imiennych udziela Zarząd Banku w formie pisemnej pod rygorem
  nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym
  przedmiocie . Jeżeli Bank odmawia, zgody na zbycie lub zastawienie akcji powinien
  w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę, który w terminie 14
  (czternastu) dni zapłaci cenę uzgodnioną z właścicielem. W razie nieustalenia ceny
  z właścicielem akcji w ciąg u 14 dni od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd Banku,
  cenę ustala biegły rewident.
  VI. FUNDUSZE BANKU ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
  §36.
  Fundusze Banku składają się z:
  (1) kapitału zakładowego;
  (2) kapitału zapasowego;
  (3) kapitału rezerwowego;
  (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej;
  (5) innych funduszy stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego
  Zgromadzenia.
  §37.
  1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, w związku
  z działa lnością Banku.


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości co
  najmniej 8% (osiem procent) tego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie
  przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego, z nadwyżek osiągniętych
  przy wydani u akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych nadwyżek po
  pokryciu kosztów wydania akcji oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze
  w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom
  bez podwyższenia kapitału zakładowego, o ile dopłaty nie będą użyte na
  wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
  3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednak części
  kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału
  zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu
  finansowym.
  §38.
  1. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z zysku netto niezależnie od kapitału
  zapasowego, na pokrycie szczególnych strat i wydatków określonych przez Walne
  Zgromadzenie.
  2. Wysokość odpisów określana j est przez Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału
  rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
  §39.
  Walne Zgromadzenie rozstrzyga o użyciu funduszu ogólnego ryzyka na nie
  zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
  §40.
  Walne Zgromadzenie może tworzyć inne fundusze, których źródło tworzenia, jak i cel,
  na który wykorzystany ma być fundusz, określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
  §41.
  Wynik finansowy netto (zysk netto) roku obrotowego podlega podziałowi zgodnie
  z uchwałą Walnego Zgromadzenia i może być przezn aczony na:
  (1) kapitał zapasowy;
  (2) kapitał rezerwowy;
  (3) dywidendę dla akcjonariuszy;
  (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej;
  (5) inne fundusze i inne cele.
  §42.
  1. Rokiem obrotowym Banku jest rok kalendarzowy.
  2. Rac hunkowość Banku prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce
  przepisami.
  3. Roczne sprawozdanie finansowe winno być:
  (1) sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione
  właściwym organom Banku;


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  (2) (2) zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie odbyte w trybie § 10 niniejszego
  Statutu, w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego;
  4. Roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, odpis uchwały
  Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku
  lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności winny być złożone we
  właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego
  sprawozdania finansowego.
  §43.
  Odpisy sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania finansowe go
  wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, oraz opinii biegłego rewidenta,
  z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, będą wydawane akcjonariuszom
  na ich żądanie przynajmniej na 15 (piętnaście) dni przed corocznym zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeni em.
  VII. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
  §44.
  1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, obejmujący całą działalność Banku
  określoną niniejszym Statutem.
  2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych
  przyczyniające się do zapewnie nia:
  (1) skuteczności i efektywności działania Banku,
  (2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  (3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
  3. Na system kontroli wewnętrznej składają się:
  (1) mechanizmy kontroli ryzyka
  (2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami
  wewnętrznymi
  (3) audyt wewnętrzny
  4. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz sprawne
  działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu
  ryzyka związanego z działalnością Banku.
  5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli
  wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
  6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób
  niezależny i obiektywny, adekwa tności i skuteczności systemu kontroli
  wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności
  zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
  7. Komórka audytu wewnętrznego posiada status gwarantujący niezależność
  i bezstronność dz iałania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zadań.
  8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Banku
  określa Zarząd Banku w drodze uchwały zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  VIII. PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA
  §45.
  1. Zadania Banku wykonywane są przez jednostki organizacyjne wyodrębnione
  w ramach struktury organizacyjnej Banku.
  2. Struktura organizacyjna Banku obejmuje: departamenty, komitety i inne
  jednostki określone w regulaminie organizacyjnym Banku.
  3. Zarząd Banku może tworzyć i likwidować oddziały.
  4. Zmiana struktury organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
  5. Regulamin organizacyjny Banku określający zakres działania i organizację
  wewnętrzną Banku wprowadzany jest uchwałą Zarządu Banku.
  IX. SPRAWY RÓŻNE
  §46.
  Likw idacja Banku przeprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
  ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.
  §47.
  Ogłoszenia Banku wymagane przepisami prawa są dokonywane w Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym.
  §48.
  Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi
  Zarządu Banku albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze
  w Banku następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
  §49.
  Dla celów niniejszego Statutu:
  1. „Akcjonariusz
  Kontrolujący ”
  oznacza każdego akcjonariusza, który w dniu
  podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28
  stycznia 2015 r. w sprawie zmian Statutu dotyczących
  Niezależnych Członków RN, posiada, bezpośrednio
  lub pośrednio, co najmniej 50% (pięćdziesiąt
  procent) wszystkich głosów na Walnym
  ZgromadzeniuK
  2. „Akcjonariusz
  Mniejszościowy ”
  oznacza wszystkich akcjonariuszy niebędących
  Akcjonariuszem Większościowym.
  3. „Akcjonariusz
  Większościowy ”
  oznacza akcjonariusza Banku posiadającego
  bezpośredn io lub pośrednio, co najmniej, 10%
  wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku.


  Tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A.
  w dniu 2 3 października 201 7 r.
  4. „Grupa ” oznacza Bank i wszystkie podmioty należące do grupy
  kapitałowej Banku.
  5. „Niezależny Członek
  RN ”
  oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego
  kryteria niezależności wymienione w Regulaminie
  Rady Nadzorczej, zgodnie z kryteriami określonymi
  w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
  GPW” (załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady
  Giełdy z dnia 21 list opada 2012 r., z późn. zm.).
  6. „Podmiot Powiązany ” oznacza: (i) podmiot lub osobę powiązaną z Bankiem
  w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na
  temat podmiotów powiązanych” (Załącznik do
  rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3
  listopada 2008 r. pr zyjmującego określone
  międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie
  z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
  Europejskiego i Rady); (ii) członków organów
  zarządzających lub nadzorujących podmiotów
  wskazanych w punkcie (i); (iii) podmiot powiązany,
  w rozumieniu MSR 24, członka, o którym mowa
  w punkcie (ii) powyżej; oraz (iv) każdy podmiot lub
  osobę działającą w porozumieniu (w rozumieniu
  Ustawy o Ofercie) z podmiotami lub osobami
  wymienionymi w punktach (i) – (iii), odpowiednio.
  „Podmioty Powiązane” n ie obejmują Spółek
  Zależnych.
  7. „Spółki Zależne ” oznaczają podmioty, które należą do Grupy,
  a których transakcje z Bankiem podlegają eliminacji
  wewnątrzgrupowej zgodnie z par. 4 MSR 24 i nie są
  ujawniane w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy.
  8. „Ustawa o biegłych
  rewidentach ”
  oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych
  rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 ze
  zm.).
  9. „Ustawa o Ofercie ” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005.184.1539).  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
gpwlink:idea-bank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IDEA BANK
2018-10-15 10-10-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649