Raport.

GRUPA KĘTY SA (41/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 26 października 2017 roku Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR (powiadomienie). W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego - treść powiadomienia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporz ądzenia MAR
  1 Dane osoby pe
  ni ącej obowi ązki zarz ądcze/osoby blisko z ni ą zwi ązanej
  a) Nazwa/Nazwisko Adam Piela
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Członek Zarz ądu pe
  ni ący obowi ązki zarz ądcze
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadz ącego
  aukcje lub monitoruj ącego aukcje
  a) Nazwa Grupa K ęty spó
  ka akcyjna
  b) LEI 2594007JKYYF3WGI0129
  4 Szczegó
  owe informacje dotycz ące transakcji: rubryk ę tę nale ży wype
  ni ć dla (i) ka żdego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka żdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) ka żdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje
  ISIN: PLKETY000011
  b) Rodzaj transakcji Transakcja zwi ązana jest z wykonywaniem programów opcji na
  akcje/zapis z
  o żony w ramach Programu Opcji Mened żerskich
  zgodnie z uchwa
  ą nr 11/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 29
  maja 2012 roku. Za dat ę transakcji uwa ża si ę dat ę zapisu na akcje
  Grupy K ęty S.A. z
  o żonego w Trigon Domu Maklerskim SA.
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  117,10 PLN 9 220
  d)
  Informacje zbiorcze
  - ączny wolumen
  - Cena
  9 220
  117,10 PLN
  e) Data transakcji 2017-10-26
  f) Miejsce transakcji Trigon Dom Maklerski S.A.
  * Niepotrzebne skre
  śli ć


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-10-20 12-10-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649