Raport.

GRUPA AZOTY SA (53/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Michał Gabryel. Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki powołany został w drodze oświadczenia złożonego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki przez reprezentanta akcjonariusza -Skarbu Państwa.
Ponadto uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Karusewicza. Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w nowo powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osoby wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoba nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2018-04-05Raport roczny
2018-05-10Raport za I kwartał
2018-08-28Raport półroczny
2018-11-08Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2018-03-23 02-03-14
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.