Raport.

GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 dane dotycz?ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wynik z tytu?u odsetek - dzia?alno?? kontynuowana 745 265 601 772 175 085 137 743 Wynik z tytu?u prowizji i op?at - dzia?alno?? kontynuowana 349 079 317 971 82 009 72 782 Wynik z dzia?alno?ci operacyjnej - dzia?alno?? kontynuowana 352 833 408 526 82 891 93 510 Zysk brutto - dzia?alno?? kontynuowana 365 347 395 054 85 831 90 426 Zysk netto - dzia?alno?? kontynuowana 257 895 373 597 60 587 85 515 Zysk netto - dzia?alno?? zaniechana - 39 090 - 8 948 Zysk netto og??em 257 895 412 687 60 587 94 462 Zysk netto przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej 157 630 237 959 37 032 54 468 - z dzia?alno?ci kontynuowanej 157 630 216 207 37 032 49 489 - z dzia?alno?ci zaniechanej - 21 752 - 4 979 Zysk netto przypadaj?cy na udzia?y niekontroluj?ce 100 265 174 728 23 555 39 995 - z dzia?alno?ci kontynuowanej 100 265 157 390 23 555 36 026 - z dzia?alno?ci zaniechanej - 17 338 - 3 969 Zysk na akcj? przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej -podstawowy (w z?/ EURO na jedn? akcj?) 0,21 0,33 0,05 0,08 Zysk na akcj? przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej -rozwodniony (w z?/ EURO na jedn? akcj?) 0,21 0,33 0,05 0,08 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 101 605 (303 366) 23 870 (69 439) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (28 340) 447 901 (6 658) 102 523 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (23 406) (254 172) (5 499) (58 179) Zwi?kszenie (zmniejszenie) netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 49 859 (109 637) 11 713 (25 095) 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa og??em 27 562 314 25 845 343 6 396 304 5 842 076 Zobowi?zania og??em 24 054 075 22 609 704 5 582 158 5 110 693 Zobowi?zania wobec klient?w 19 409 155 17 709 859 4 504 225 4 003 133 Kapita? w?asny og??em 3 508 239 3 235 639 814 147 731 383 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 2 233 874 2 073 458 518 408 468 684 Udzia?y niekontroluj?ce 1 274 365 1 162 181 295 738 262 699 Kapita? zak?adowy 759 069 731 289 176 155 165 300 Liczba akcji 759 069 368 731 289 368 759 069 368 731 289 368 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --------------------------- --------------------------- dane dotycz?ce jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwarta?y 2017 3 kwarta?y 2016 3 kwarta?y 2017 3 kwarta?y 2016 Przychody og??em 31 692 73 088 7 445 16 730 Zysk (strata) brutto (5 024) 21 938 (1 180) 5 022 Zysk (strata) netto (3 418) 35 800 (803) 8 194 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (39 362) (51 155) (9 247) (11 709) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (20 615) 100 334 (4 843) 22 966 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 47 540 (60 547) 11 169 (13 859) Zwi?kszenie (zmniejszenie) netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (12 437) (11 368) (2 922) (2 602) Zysk (strata) na jedn? akcj? (w z? / EUR) - 0,05 - 0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? (w z? / EUR) - 0,05 - 0,01 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa og??em 2 137 952 2 138 781 496 148 483 450 Zobowi?zania d?ugoterminowe 215 667 212 677 50 049 48 073

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Getin Holding SA
ISIN:PLGSPR000014
NIP:895-16-94-236
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Gwiaździsta 66 53-414 Wrocław
Telefon:+48 71 7977700
www:www.getinholding.pl
Kalendarium raportów
2018-05-18Raport za I kwartał
2018-08-21Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GETIN HOLDING
2018-03-21 17-03-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.