Raport.

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od do kwarta?(y) narastaj?co / okres od do 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od do kwarta?(y) narastaj?co / okres od do Amounts Staked 1278821 Gross Win 185262 Revenues 124421 EBITDA 28304

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Kontakt:
  Klára Klímová
  Tel. kom. : +420 724 255 715
  E-mail:klara.k [email protected]
  RAPORT BIEŻĄCY 9 listopada 2017
  Sprawozdanie okresowe organu statutowego Fortuna Entertainment Group
  N. V. za okres od 1 lipca 2017 r. do 8 listopada 2017 r.
  W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku
  Fortuna Entertainment Group przyjęła zakłady o
  wartości 1,3 miliarda EUR, wzrost o 69,1%
  AMSTERDAM/Warszawa/Praga – Spółka Fortuna Entertainment Group N. V.
  (FEG) , największy środkowoeuropejski operator zakładów wzajemnych i gier,
  ogłasza wstępne skonsolidowane wyniki przed audytem za pierwszych dziewięć
  miesięcy roku 2017.
  Nie poddane audytowi wyniki spółki Fortuna En tertainment Group za pierwszych
  dziewięć miesięcy 2017 r. wskazują na wzrost wszystkich kluczowych parametrów
  gospodarczych.
   Całkowita wysokość przyjętych zakładów wzrosła w pierwszych
  dziewięciu miesiącach 2017 r. o 69,1% i osiągnęła 1,3 miliarda EUR
   Cał kowita wysokość wygranych brutto wzrosła w pierwszych dziewięciu
  miesiącach 2017 r. o 54,1% i osiągnęła 185,3 miliona EUR
   Wartość EBITDA w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku wzrosła
  o 77,9% i osiągnęła 28,3 miliona EUR
   W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku zysk netto spółki osiągnął
  7,9 miliona EUR, o 18,0% mniej rok do roku.
  „Opublikowane dobre wyniki gospodarcze spółki za pierwszych dziewięć miesięcy
  odzwierciedlają naszą strategię wzrostu poprzez inwestycje w wydajność operacyjną,
  now e platformy oraz ekspansję regionalną. Dzięki temu osiągnęliśmy wyraźny wzrost
  wszystkich kluczowych parametrów gospodarczych. Wartość przyjętych przez nas
  zakładów wzrosła rok do roku o 69,1% i osiągnęła 1,3 miliarda EUR, wygrane brutto
  osiągnęły wysokość 185,3 miliona EUR a EBITDA 28,3 miliona EUR, co oznacza
  54,1% i 77,9% wzrost rok do roku. Jeżeli skorygujemy wartość EBITDA o jednorazowe
  wydatki na akwizycję i integrację, zwiększy się ona rok do roku o 105,6%. Chcielibyśmy
  również potwierdzić naszą pers pektywę gospodarczą do końca roku oraz zwiększyć
  perspektywę zmian i akwizycji.” powiedział Per Widerström, dyrektor generalny spółki
  Fortuna Entertainment Group.
  Wartość przyjętych zakładów grupy osiągnęła w pierwszych dziewięciu
  miesiącach 2017 r. wysokość 1,3 miliarda EUR, mocny wzrost rok do roku o 69,1%
  w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2016. Na mocny wzrost
  przyjętych zakładów wpływ wywarł przede wszystkim wzrost online, przede wszystkim
  zakłady wzajemne we wszystkich krajach, w których Fortuna prowadzi działalność,  Kontakt:
  Klára Klímová
  Tel. kom. : +420 724 255 715
  E-mail:klara.k [email protected]
  dodatkowo kasyno online w Czechach, częściowo także połączenie spółek Hattrick
  Sports Group 1 i Fortuna Rumunia 2.
  Zakłady przy jęte w segmencie zakładów sportowych i gier (Sports Betting &
  Gaming) na oryginalnych rynkach Spółki osiągnęły w pierwszych dziewięciu
  miesiącach 2017 r. wartość 1 miliarda EUR, co oznacza o 38,8% więcej niż w roku
  2016, z czego 152,6 miliona EUR pochodził o z segmentu online (gaming) w Republice
  Czeskiej. Zakłady przyjęte z niekontynuowanych operacji segmentu loteryjnego
  osiągnęły 5,7 miliona EUR i spadły rok do roku o 60,7%. Zakłady przyjęte z połączenia
  Hattrick Sports Group osiągnęły wysokość 209,6 milio na EUR a z połączenia Fortuny
  w Rumunii za miesiąc wrzesień 2017 r. 34,4 miliona EUR.
  W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku całkowita wysokość wygranych
  brutto (Gross Win) osiągnęła 185,3 miliona EUR, co oznacza wzrost o 54,1% w
  porównaniu z pierws zymi dziewięcioma miesiącami 2016 r. Oczekiwany spadek marży
  wygranych netto wynikał z mniej sprzyjających wyników zakładów sportowych w
  pierwszych miesiącach bieżącego roku a także z rosnących zakładów i gier w
  internecie.
  W pierwszych dziewięciu miesiąca ch 2017 rok wysokość wygranych brutto z
  zakładów sportowych i gier (Sports betting & Gaming) na oryginalnych rynkach
  Spółki osiągnęła 146,4 miliona EUR, o 28,6% więcej rok do roku, z czego 6,9
  miliona EUR wynosiły wygrane brutto z segmentu gier w Czechach.
  Wygrane brutto z zakładów sportowych online (bez Hattrick Sports Factory i Fortuny
  Rumunia) osiągnęły w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku 98,9 miliona EUR, co
  daje 32,0% więcej niż w roku ubiegłym. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017
  roku wygrane brutto z zakładów sportowych w oddziałach (bez Hattrick Sports Factory
  i Fortuny Rumunia) zwiększyły się rok do roku o 4,3% i osiągnęły 40,5 miliona EUR.
  Wygrane brutto z niekontynuowanego segmentu loterii wyniosły 2,4 miliona EUR, co
  oznacza spadek o 63,0% rok do roku. Wygenerowane w Hattrick Sports Group od dnia
  połączenia wygrane brutto osiągnęły wysokość 32,1 miliona EUR a wygrane brutto
  osiągnięte przez spółki Fortuny w Rumunii za miesiąc wrzesień 2017 r. 4,4 miliona
  EUR.
  (w ml n. EUR) 9 miesięcy 2017 zmiana %
  Przyjęte zakłady 1 278,8 69,1 %
  - z tego zakłady sportowe i gry online 1 029,1 38,8 %
  - z tego loterie (operacje nie kontynuowane) 5,7 -60,7 %
  - z tego Hattrick (05 -09/2017) 209,6 n/a
  - z tego Fortuna Rumunia (09/2017) 34,4 n/a
  Wygrane brutto 185,3 54,1 %
  1 Połączenie spółek Hattrick Sports Group w Rumunii i Chorwacji od 20.05.2017 r, 2 Spółki Fortuna Rumunia obejmują Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. oraz Slot
  Arena S.R.L. połączone od 01.09.2017 r.  Kontakt:
  Klára Klímová
  Tel. kom. : +420 724 255 715
  E-mail:klara.k [email protected]
  - z tego zakłady sportowe i gry online 146,4 28,6 %
  - z tego loterie (operacje nie kontynuowane) 2,4 -63,0 %
  - z tego Hattrick (05 -09/2017) 32,1 n/a
  - z tego Fortuna Rumunia (09/2017) 4,4 n/a
  Całkowita wysokość skonsolidowanego wskaźnika EBITDA osiągnęła w
  pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku wartość 28,3 miliona EUR, co
  oznacza wzrost rok do roku o 77,9%. Z tego wartość EBITDA z zakładów sportowych
  i gier osiągnęła wysokość 20,7 miliona EUR, o 35,9% więcej rok do roku. EBITDA z
  niekontynuowanego segmentu loterii osiągnęła wartość ujemną 0,3 miliona EUR,
  mniej o 153,8 % rok do roku.
  EBITDA wygenerowana przez Hattrick Sports Group od dnia przejęcia wynosiła 7,9
  miliona EUR a EBITDA Fortuny Rumunia 0,03 milio na EUR za miesiąc wrzesień.
  Wskaźnik EBITDA (EBITDA adjusted) bez jednorazowych kosztów związanych z
  akwizycjami i kosztami integracji osiągnął wartość 31,6 miliona EUR, o 105,6 % więcej
  rok do roku.
  Wybrane wskaźniki finansowe – FEG razem
  (w mln. EUR) 9 miesięcy 2017 zmiana %
  Przychody 124,4 57,3 %
  - z tego zakłady sportowe & gaming 89,7 21,0 %
  - z tego loterie (operacje nie kontynuowane) 1,9 -63,1 %
  - z tego Hattrick (05 -09/2017) 29,3 n/a
  - z tego Fortuna Rumunia (09/2017) 3,6 n/a
  EBITDA 28,3 77,9 %
  - z tego zakłady sportowe & gaming 20,7 35,9%
  - z tego loterie (operacje nie kontynuowane) -0,3 -153,8 %
  - z tego Hattrick (05 -09/2017) 7,9 n/a
  - z tego Fortuna Rumunia (09/2017) 0,03 n/a
  Całkowity zysk netto Grupy za pierwszych dziewięć miesięcy 2017 r. osiągnął
  wysokość 7,9 miliona EUR, o 18,0% mniej rok do roku . Z tego zysk netto z
  zakładów sportowych, gier i loterii (bez Hattrick Sports Group i spółki Fortuna w
  Rumunii) wynosił 8,5 miliona EUR, co oznacza spadek o 12,2% rok do roku.
  Całkowity zysk ne tto Grupy po odjęciu jednorazowych kosztów związanych z
  akwizycjami, kosztami integracji i obniżeniem wartości majątku nieruchomego (assets
  impairment) osiągnął wartość 14,4 miliona EUR, co oznacza wzrost o 59,5% rok do
  roku.
  Kontakt:
  Klára Klímová
  Tel. kom. : +420 724 255 715
  E-mail:klara.k [email protected]
  Przegląd – poszczególne kraje
  Republika Czeska
  Udział Republiki Czeskiej w przyjętych zakładach Spółki wynosił w pierwszych
  dziewięciu miesiącach 2017 r. około 45%. Całkowite przyjęte zakłady w Czechach
  (wraz z loterią) osiągnęły dwucyfrowy wzrost w porównaniu z pierwszymi
  dziewięcioma miesiącami 2016 r. Wpłynęła na to jednak rozwijająca się tendencja
  zawierania zakładów w internecie oraz nowo uruchomione kasyno online. Również
  wygrane brutto (Gross Win) rosły w 2017 r. w Czechach dwucyfrowo w porównaniu do
  pierwszych dziewi ęciu miesięcy roku 2016.
  Słowacja
  Udział Słowacji w całkowitej sumie przyjętych zakładów Grupy przekroczył w
  pierwszych dziewięciu miesiącach dwadzieścia procent. Całkowite zawarte zakłady
  na Słowacji rosły w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. dwu cyfrowo,
  jednak nie tak zdecydowanie jak w okresach poprzednich. Również wygrane
  brutto (Gross Win) z zakładów kursowych na Słowacji w pierwszych dziewięciu
  miesiącach 2017 r. wzrosły rok do roku dzięki segmentowi online dwucyfrowo ,
  natomiast wygrane z zak ładów zawieranych w oddziałach w ciągu pierwszych
  dziewięciu miesięcy nieznacznie spadły.
  Polska
  Udział Polski w całkowitych przyjętych zakładach Grupy w pierwszych dziewięciu
  miesiącach 2017 r. osiągnął prawie trzynaście procent. Wysokość wszystkich
  zawartych w Polsce zakładów zanotowała w pierwszych dziewięciu miesiącach
  silny dwucyfrowy wzrost. Również wygrane brutto (Gross Win) z zakładów
  kursowych rosły w Polsce w pierwszych dziewięciu miesiącach dwyucyfrowo ,
  dzięki zdecydowan emu wzrostowi zakładów online.
  Hattrick Sports Group
  Dołączona od końca maja 2017 r. Grupa Hattrick Sports Group miała udział w
  całkowitych zawartych zakładach w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. na
  poziomie siedemnastu procent. Z tego udział Hat tricka w Rumunii wynosił trzydzieści
  procent a udział operacji w Chorwacji, uwzględniających również zakłady online na
  terytorium Rumunii, wynosił siedemdziesiąt procent
  Fortuna Rumunia
  Spółki Fortuny Rumunia zostały włączone do wyników FEG od 1 września 2017 r do
  30 września 2017 r. a ich udział w zawartych zakładach wynosił w trakcie
  monitorowanego okresu pierwszych dziewięciu miesięcy roku mniej niż trzy procent.
  Wydarzenia korporacyjne w okresie do 30 września 2017 r.
  Kontakt:
  Klára Klímová
  Tel. kom. : +420 724 255 715
  E-mail:klara.k [email protected]
  Pod koniec sierpnia 2017 r. zakończono sukcesem przejęcie spółek Bet Active
  Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. oraz Slot Arena S.R.L. w
  Rumunii. Przejęcie zatwierdzono na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Fortuny w dniu 1 sierpnia 2017 r. Rumuńskie spó łki zostaną
  zintegrowane z operacjami Hattrick Sports Group w Rumunii, jednak jako odrębne
  marki. Za akwizycję Fortuna zapłaci w sumie 47 milionów EUR, z czego 32 miliony
  zostały zapłacone podczas podpisania umowy, a pozostałych 15 milionów
  zapłaconych zos tanie w zależności od wyników gospodarczych. Oprócz tego Fortuna
  zobowiązała się do refinansowania około 3 milionów długu wspomnianych rumuńskich
  firm wobec spółki Fortbet. Pierwsza rata zapłacona została gotówkowo oraz z
  wykorzystaniem kredytu bankowego S półki.
  W dniu 1 września zarząd Spółki otrzymał od swojego akcjonariusza
  większościowego, Fortbet Holdings Limited („Fortbet”) zawiadomienie, że akcjonariusz
  większościowy zwiększył swój udział w kapitale zakładowym oraz prawach głosu
  Spółki do poziomu 79,8%. Przed wspomnianym zwiększeniem Fortbet dysponował
  76,3% kapitału zakładowego i praw głosu.
  Perspektywa na resztę roku 2017
  Spółka potwierdza swoją perspektywę do końca roku 2017 bez uwzględnienia nowych
  akwizycji i oczekuje:
  Bez wpływu akwizycji gr upy Hattrick Sports Group i Fortuny Rumunia, Spółka oczekuje
  za rok 2017 wzrostu wszystkich zawartych zakładów do poziomu 1,3 miliarda EUR
  oraz wzrostu wartości EBITDA o 20 -25% rok do roku. Inwestycje w platformę zakładów
  kursowych oraz gier znajdą odzwier ciedlenie w wartości CAPEX, która w roku 2017
  spodziewana jest w wysokości 8 -10 milionów EUR.
  Po ujęciu konsolidacji Hattrick Sports Group oraz Fortuna Rumunia zawarte w roku
  2017 zakłady powinny osiągnąć wartość 1,9 miliarda EUR a wskaźnik EBITDA może
  wz rosnąć o 80 -95% rok do roku. Obliczony w ten sposób CAPEX powinien osiągnąć
  poziom 11 -14 milionów EUR.
  Na 1 grudnia 2017 Spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie. Programem
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest zatwierdzenie projektu nowej polity ki
  wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej, zmiany statutu Spó łki oraz
  propozycja mianowania nowego członka zarządu oraz dwóch nowych członków rady
  nadzorczej z celem wzmocnienia standardów corporate governance.
  W raportowanym okresie nie doszło, poza podanymi w niniejszym raporcie, do żadnych innych
  transakcji lub zmian w sytuacji finansowej Grupy. Organom statutowym nie jest nic również wiadomo
  na temat jakichkolwiek innych zdarzeń, transakcji lub zmian w sytuac ji finansowej Grupy, do których
  miało by dojść w okresie pomiędzy 1 lipca 2017 r. a 8 listopada 2017 r. włącznie – dniem
  poprzedzającym publikację niniejszego sprawozdania okresowego.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-02-17 04-02-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649